Solcelleprojekt Nylandsmose - syd for Vejlø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solcelleprojekt Nylandsmose - syd for Vejlø"

Transkript

1 Ansøgning og projektbeskrivelse Solcelleprojekt Nylandsmose - syd for Vejlø Næstved Kommune Februar

2 Projektansøger: GAVNØ GODS Gavnø Godskontor 4700 Næstved Telefon: (hovednr.) Webside: Udarbejdet af: Arkitektfirma Mogens B. Leth ApS Magnoliavej 16, 7700 Thisted Mail: Tlf

3 Solcelleanlæg ved Nylandsmose, syd for Vejlø Indledning Denne projektbeskrivelse indeholder et forslag til opstilling af solceller på et ca. 200 ha markareal syd for Vejlø i Næstved Kommune. Projektområdet ligger ved Nylandsmose syd for Vejlø og vest for landsbyerne Svenstrup og Basnæs. I den sydlige del af arealet står 3 vindmøller. På kortene herunder er området vist med lys rød markering. Figur 1. Oversigtskort Projektområdet fremstår fladt, og når der etableres beplantning omkring solcellearealet, vil anlæggets synlighed i landskabet blive væsentligt minimeret, og derfor vurderes området som udgangspunkt særdeles velegnet til etablering af solceller. Der findes allerede eksisterende beplantning langs den vestlige afgrænsning og mod den største del af den nordlige - og den sydøstlige afgrænsning af anlægget, og dermed vil solcelleanlægget - på trods af dets størrelse - ikke være landskabeligt dominerende. Projektet Projektet omhandler et forslag, hvor der opstilles solcellepaneler på stativer på et ca. 200 ha stort markareal. I denne indledende fase undersøges et bruttoareal på ca. 220 ha svarende til arealet vist på kortbilagene. I den efterfølgende planfase vil selve arealet til opstilling af solceller blive præciseret. Stativerne presses eller skrues i jorden og de vil have en maksimal højde på op til 3.5 meter. Arealet forventes fastholdt i landbrugsmæssig drift og forventes at blive afgræsset af eksempelvis får i den årrække, hvor solcellerne findes i området. Hele arealet kan indhegnes med trådhegn, dels af 3

4 sikkerhedsmæssige grunde, dels for at holde styr på fårene. Det forventes dog, at der etableres en opdeling af arealet, således at der vil være en grøn, hindringsfri korridor gennem området i øst-vestlig retning. Der vil være behov for etablering af en eller to teknikbygninger til tekniske installationer til solcelleanlægget samt et antal transformere afhængig af solcelleanlæggets endelige bestykning. Der kan desuden etableres læskure til fårene. Figur 2. Matrikelkort med solcellearealet vist med blå stiplet linje. Projektet etableres på følgende matrikelnumre: 7a Vejlø By, Vejlø (Del af) 3c Vejlø By, Vejlø 1d Vejlø By, Vejlø (Del af) 8f Vejlø By, Vejlø 4a Basnæs By, Vejlø (Del af) 1c Gavnø Hgd., Vejlø (Del af) 32b Vejlø By, Vejlø 10b Vejlø By, Vejlø 35a Vejlø By, Vejlø (Del af) 2a Basnæs By, Vejlø (Del af) 35d Vejlø By, Vejlø (Del af) 4

5 El-produktion Anlægget forventes at kunne producere ca. 180 mio. kwh årligt svarende til det årlige el-forbrug i ca enfamilieshuse med et gennemsnitligt årsforbrug på kwh. Miljø Anlægget vil have en el-produktion, der vil muliggøre fortrængning af ca ton CO 2 pr. år. Desuden fortrænges en række andre forurenende stoffer, der udledes som følge af energiproduktion på konventionelle kraftværker. Eksempelvis fortrænges 30 ton NO x, 5,5 ton SO 2 samt ca ton slagger og flyveaske pr. år. Beregningerne er foretaget ud fra produktionstal for gennemsnits-el i Danmark i Hvis den producerede el-mængde alene erstatter el produceret på kulkraftværker, så ser tallene helt anderledes ud. Så vil CO 2 -besparelsen eksempelvis være mere end ton pr år. Beboelser og bymæssig bebyggelse Der findes nogle få beboelser langs vejen vest for solcellearealet. Disse beboelser er alle ejet af Gavnø Gods. Langs den sydøstlige afgrænsning af arealet ligger tre ejendomme tæt ved anlægget, som også er ejet af godset. Der påtænkes ikke fastlagt restriktioner i form af særlige mindsteafstande til beboelser ejet af godset. Der er mere end 100 meter til beboelserne i Vejlø, som er de nærmeste beboelser, der ikke er ejet af godset. Der er mere end 300 meter fra anlægget til beboelserne i Svenstrup og mere end 600 meter til beboelserne i Basnæs. Det forventes, at der etableres beplantningsbælte omkring hele solcellearealet. Når beplantningen er groet op, vil de nærmeste nabobeboelser kun i meget begrænset omfang være i stand til at se solcellerne. Adgangsveje For at kunne etablere solcellerne, og udføre den nødvendige service efterfølgende, bliver der anlagt to til fire vejadgange, der giver adgang arealet. Disse vejadgange forventes at ske fra Vejløvej i områdets vestlige del. Der forventes ikke anlagt befæstede veje indenfor solcelleområdet. Al kørsel mellem solcellestativerne forventes at ske på græsarealer med lette køretøjer. Der kan etableres en permanent, grusbelagt oplagsplads på ca. 500 m 2 i forbindelse med adgangsvejene, som fjernes ved produktionens ophør efter ca. 30 år. Området For at projektet kan realiseres skal der udarbejdes nødvendig planlægning herunder et kommuneplantillæg, som udlægger det konkrete område til solcelleformål og samtidig en landzonetilladelse/lokalplan, som fastlægger retningslinjer for projektet. Terrænet er stort set jævnt, med kotehøjder mellem ca. 4 meter over dansk normalnul til ca. 1,5 meter under dansk normalnul. Nord for området ligger Vejlø Kirke ca. 250 meter fra solcelleanlægget. Syd for solcelleanlægget ligger Dybsø Fjord, og strandbeskyttelseslinjen danner grænse for solcelleanlægget. Solcellearealet ligger indenfor et område med vedtaget lavbundsarealer og med lavbundsarealer, der kan genoprettes. Udnyttelse af arealet til opstilling af solceller i en begrænset årrække vurderes ikke at stride mod bestemmelserne om - på et senere tidspunkt, når solcellerne igen er fjernet - at kunne etablere et lavbundsprojekt. 5

6 Figur 3. Oversigtskort med diverse bindinger, hvor kun skovbyggelinjen og kirkebyggelinjen berører solcellearealet Figur 4. Lavbundsarealer, der er vedtaget (grønne) og lavbundsarealer, der kan genoprettes (skraverede) 6

7 Der findes desuden udpegede naturbeskyttelsesinteresser, som tangerer solcelleområdet, mens hele solcelleområdet ligger indenfor et område benævnt potentielle naturbeskyttelsesinteresser. Der findes desuden kulturmiljøer indenfor området, og området indgår i et større område med bevaringsværdige landskaber. Disse forhold skal beskrives mere detaljeret i den efterfølgende planlægning. Det nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 100 meter sydøst for solcelleområdets sydligste del, og der ligger ingen 3-beskyttede arealer indenfor selve solcelleområdet. Arealet omkring solcellearealet er beliggende indenfor kystnærhedszonen, hvilket bl.a. er beskrevet i et notat fra Planenergi fra Der er indsat nogle fotos af området set fra Vejløvej. Efter etablering af beplantningsbælte omkring anlægget vurderes det, at anlægget stort set vil kunne skjules. I den efterfølgende planlægningsfase vil der blive udarbejdet egentlige visualiseringer af solcelleanlægget. Foto fra områdets nordlige afgrænsning set i sydlig retning med solcellearealet til venstre for vejen efter vejadgangen til Vejløvej 75 7

8 Foto fra den midterste del af området til solceller - venstre del som hører sammen med næste foto Foto fra den midterste del af området til solceller - højre del, som hører sammen med foregående foto 8

9 Foto fra områdets nordlige del set i nordlig retning med solcellearealet til højre for vejen og Vejlø Kirke tæt på vejens sigtelinje. 9

Projektbeskrivelse. Solceller Tryggevælde Mark

Projektbeskrivelse. Solceller Tryggevælde Mark Projektbeskrivelse Solceller Tryggevælde Mark September 2018 1 Projektansøger: Christian Danneskiold Lassen Holmegaard, Juellinge og Tryggevælde Godskontor Holmegaardsvej 71 4684 Holmegaard e-mail: cdl@holmegaardgods.dk

Læs mere

Ansøgning og projektbeskrivelse. Vindmøller og solceller ved Marsvinslund

Ansøgning og projektbeskrivelse. Vindmøller og solceller ved Marsvinslund Ansøgning og projektbeskrivelse Vindmøller og solceller ved Marsvinslund August 2018 1 Projektansøger: SFP Wind Denmark ApS Nordmandshave 2 8700 Horsens Peter Nielsen Telefon: 25397972 og Vindpark Marsvinslund

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag forud for planlægningen for solcellepark mellem Dalby og Faxe i Faxe Kommune.

Indkaldelse af idéer og forslag forud for planlægningen for solcellepark mellem Dalby og Faxe i Faxe Kommune. Indkaldelse af idéer og forslag forud for planlægningen for solcellepark mellem Dalby og Faxe i Faxe Kommune. Idéfase Solcellepark ved Jomfruens Egede i Faxe Kommune - indkaldelse af idéer fra den 22.

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag forud for planlægningen for solcellepark nord for Karise i Faxe Kommune.

Indkaldelse af idéer og forslag forud for planlægningen for solcellepark nord for Karise i Faxe Kommune. Indkaldelse af idéer og forslag forud for planlægningen for solcellepark nord for Karise i Faxe Kommune. Idéfase Solcellepark ved Tryggevælde Mark i Faxe Kommune - indkaldelse af idéer fra den 15. januar

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Broholm

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Broholm Projektbeskrivelse Vindmøller ved Broholm Maj 2018 1 Projektansøger: Lars Kronshage Ødemark Gods 4190 Munke Bjergby Tlf. 40 75 35 35 www.oedemark.dk På vegne af lodsejer: Anders Sehested Broholm Gods Broholmsvej

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro Projektbeskrivelse Vindmøller ved Kjellingbro Marts 2014 1 Udarbejdet af: Arkitektfirma Mogens B. Leth ApS Magnoliavej 16, 7700 Thisted Mail: mogens.leth@gmail.com Tlf. 40 59 17 01 2 Indledning Denne projektbeskrivelse

Læs mere

Idéoplæg til. Vindmøller ved Bogø Inddæmning

Idéoplæg til. Vindmøller ved Bogø Inddæmning Idéoplæg til Vindmøller ved Bogø Inddæmning Februar 2019 Baggrund Lolland Kommune har udlagt et muligt vindmølleområde ved Bogø Inddæmning vest for Vestenskov. HOFOR har sammen med tre lodsejerne i området

Læs mere

Projektbeskrivelse, solcelleanlæg ved Harre

Projektbeskrivelse, solcelleanlæg ved Harre Projektbeskrivelse, solcelleanlæg ved Harre Projektudvikler Vores Sol Ejendomsselskab, Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg, ønsker at opstille et solcelleanlæg til strømproduktion nord for Harre på hele

Læs mere

Fordebat Solcelleanlæg ved Milbakken Du har nu mulighed for at deltage i debatten vedrørende solcelleanlæg ved Milbakken.

Fordebat Solcelleanlæg ved Milbakken Du har nu mulighed for at deltage i debatten vedrørende solcelleanlæg ved Milbakken. Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby #BREVFLET# Fordebat Plan og Udvikling 4. juni 2019 Fordebat Solcelleanlæg ved Milbakken Du har nu mulighed for at deltage i debatten

Læs mere

Stor-skala solcelleanlæg ved Tybrind

Stor-skala solcelleanlæg ved Tybrind Stor-skala solcelleanlæg ved Tybrind Thisted, den 19. februar 2013 Projektbeskrivelse Bendt Wedell, Wedellsborg, ønsker at opstille et større solcelleanlæg til strømproduktion på matrikel nr. 1aa Tybrind

Læs mere

DEBATOPLÆG FOR SOLCELLEANLÆG VED KASSØ INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG FOR SOLCELLEANLÆG VED KASSØ. November Side 1 af 6

DEBATOPLÆG FOR SOLCELLEANLÆG VED KASSØ INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG FOR SOLCELLEANLÆG VED KASSØ. November Side 1 af 6 INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG FOR SOLCELLEANLÆG VED KASSØ November 2018 Side 1 af 6 Debatfase Baggrund I forlængelse af at der etableres datacenter med stort strømforbrug har Aabenraa Kommune modtaget

Læs mere

Idéoplæg til. Solcelleanlæg ved Skodsebølle

Idéoplæg til. Solcelleanlæg ved Skodsebølle Idéoplæg til Solcelleanlæg ved Skodsebølle Juni 2019 Baggrund To forskellige bygherrer har ansøgt om opstilling af solceller omkring de tre nye vindmøller ved Skodsebølle. Området ved Skodsebølle, hvor

Læs mere

Solcelle projekter med grøn energi til 15.741 hustande i Herning Kommune. Frist for høring: Fordebat til Kommuneplantillæg nr. 40.

Solcelle projekter med grøn energi til 15.741 hustande i Herning Kommune. Frist for høring: Fordebat til Kommuneplantillæg nr. 40. Tihøje 60,6 ha Kilde 40,4 ha Rejstrup - 78 ha Vildbjerg 73,9 ha Solcelle projekter med grøn energi til 15.741 hustande i Herning Kommune Frist for høring: Fordebat til Kommuneplantillæg nr. 40 Indhold

Læs mere

Solenergianlæg ved Kassø indkaldelse af forslag og ideer til miljøvurdering og miljøkonsekvensvurdering

Solenergianlæg ved Kassø indkaldelse af forslag og ideer til miljøvurdering og miljøkonsekvensvurdering Kultur, Miljø & Erhverv Kultur, Plan & Fritid Dato: 13. juni 2019 Sagsnr.: 18/15169 Sagsbehandler: Maria Jessen Direkte tlf.: 7376 7742 E-mail: mjess@aabenraa.dk Solenergianlæg ved Kassø indkaldelse af

Læs mere

PLAN, BYG OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for etablering af solcellepark på Asnæs

PLAN, BYG OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for etablering af solcellepark på Asnæs PLAN, BYG OG MILJØ FOROFFENTLIGHED Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for etablering af solcellepark på Asnæs Ideer og kommentarer skal være Kalundborg Kommune i hænde senest den 27. marts

Læs mere

DEBATOPLÆG FOR SOLCELLEANLÆG VED ÅLBÆK

DEBATOPLÆG FOR SOLCELLEANLÆG VED ÅLBÆK FOR SOLCELLEANLÆG VED ÅLBÆK Formålet med dette debatoplæg er at indkalde ideer og forslag i henhold til Planlovens 23c for planlægningen for en realisering af projektet vedr. etablering af et solcelleanlæg

Læs mere

Forslag til Tillæg nr ( tidligere benævnt )

Forslag til Tillæg nr ( tidligere benævnt ) Forslag til Tillæg nr. 2017.04 ( tidligere benævnt 2013.24) Forord Svendborg Kommune har i kommuneplantillæggets høringsperiode frem til den 18. februar 2018 været i dialog med Erhvervsstyrelsen med henblik

Læs mere

Debatoplæg - Solcelleanlæg ved Pandrup

Debatoplæg - Solcelleanlæg ved Pandrup Debatoplæg - Solcelleanlæg ved Pandrup Dato. måned til dato. måned 2018 Side 1 af 6 Debatfase Baggrund Jammerbugt Kommune har modtaget en ansøgning om etablering af et solcelleanlæg på op til 35 MWp ved

Læs mere

Vindmøller ved Lundsmark

Vindmøller ved Lundsmark Ansøgning og projektbeskrivelse Vindmøller ved Lundsmark November 2015 Projektansøger: SE Blue Renewables og Wind1 Udarbejdet af: Arkitektfirma Mogens B. Leth Magnoliavej 16, 7700 Thisted Mail: mogens.leth@gmail.com

Læs mere

Projektbeskrivelse af solcellepark ved Navnsø

Projektbeskrivelse af solcellepark ved Navnsø Projektbeskrivelse af solcellepark ved Navnsø Baggrund Areal nordvest for Aars ved Navnsø på 46 Ha er velegnet for opstilling af solceller. Et solcelleanlæg på arealet forventes at blive på 28 MW, svarende

Læs mere

Idéoplæg til. Solcelleanlæg ved Hobygård Rødby Fjord

Idéoplæg til. Solcelleanlæg ved Hobygård Rødby Fjord Idéoplæg til Solcelleanlæg ved Hobygård Rødby Fjord December 2018 Baggrund Lolland Kommune har modtaget en ansøgning fra GEOPARTNER, der på vegne af Niels Frederik Skov Jensen, Hobygård, søger om etablering

Læs mere

Godkendelse af annullering af Kommuneplantillæg og Lokalplan Vindmølleområde ved Øster Hassing Kær, landområde Hals (2.

Godkendelse af annullering af Kommuneplantillæg og Lokalplan Vindmølleområde ved Øster Hassing Kær, landområde Hals (2. Punkt 17. Godkendelse af annullering af Kommuneplantillæg 9.012 og Lokalplan 9-6-105. Vindmølleområde ved Øster Hassing Kær, landområde Hals (2. forelæggelse) 2014-18303 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Vindmølleplanlægning i Roskilde Kommune 2013

Vindmølleplanlægning i Roskilde Kommune 2013 Vindmølleplanlægning i Roskilde Kommune 2013 Analyse af mulighederne for placering af vindmøller i Roskilde Kommune 30. April 2013 Indledning Økonomiudvalget har besluttet, at kommuneplanlægningen skal

Læs mere

Idéoplæg. Samling af solcelleanlæg ved Rødby Fjord

Idéoplæg. Samling af solcelleanlæg ved Rødby Fjord Idéoplæg Samling af solcelleanlæg ved Rødby Fjord April 2019 Baggrund Vores Sol Ejendomsselskab ønsker at benytte et større område til udnyttelse af solenergi til elproduktion. I området ved Rødby Fjord

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 for Kommuneplan Solcelleanlæg ved Næssundvej, Sindbjerg August Morsø Kommune - KOMMUNEPLANTILLÆG

Kommuneplantillæg 14 for Kommuneplan Solcelleanlæg ved Næssundvej, Sindbjerg August Morsø Kommune -   KOMMUNEPLANTILLÆG Kommuneplantillæg 14 for Kommuneplan 2013-2025 Solcelleanlæg ved Næssundvej, Sindbjerg August 2018 Morsø Kommune - www.morsoe.dk KOMMUNEPLANTILLÆG Hvad er et kommuneplantillæg? Behov for at ændre kommuneplanen

Læs mere

Vindmøller og solceller ved Marsvinslund

Vindmøller og solceller ved Marsvinslund Vindmøller og solceller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning for vindmøller og solceller Oplæg til debat om vindmøller og solceller ved Marsvinslund SFP Wind Denmark ApS har på vegne af Vindpark

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag Forslag til Kommuneplantillæg 14 for Kommuneplan 2013-2025 og ( Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til Forslag til Kommuneplan 2017-2029 ) Solcelleanlæg ved Næssundvej, Sindbjerg, Juni 2018 Morsø Kommune

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Januar Debatoplæg

Januar Debatoplæg Januar 2019 Debatoplæg Område til solcellepark øst for Bur og udpegning af potentielt egnede områder til solcelleplanlægning i Holstebro Kommune. Indkaldelse af idéer og forslag HOLSTEBRO KOMMUNE Måned

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan 32-T Solcelleanlæg, sydøst for Agersted

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan 32-T Solcelleanlæg, sydøst for Agersted BRØNDERSLEV KOMMUNE Lokalplan 32-T-24.01 Solcelleanlæg, sydøst for Agersted Fordebat I offentlig høring fra den 24. maj til 21. juni 2018 Indholdsfortegnelse Status og proces 1 Fordebat 2 Området 3 Ideen

Læs mere

Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Fredericia, den 26. juli 2013

Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Fredericia, den 26. juli 2013 Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Fredericia, den 26. juli 2013 Ansøgning om etablering af solcelleanlæg på terræn på adressen Skovvangvej 18/Neesvej 11, Nees. Formål: På foranledning af lodsejer

Læs mere

Indhold. Nyt OUH Solcelleanlæg og terrænregulering Projektbeskrivelse til VVM-ansøgning. 1 Indledning 1

Indhold. Nyt OUH Solcelleanlæg og terrænregulering Projektbeskrivelse til VVM-ansøgning. 1 Indledning 1 10. december 2018 Notat Nyt OUH Solcelleanlæg og terrænregulering Projektbeskrivelse til VVM-ansøgning Projekt nr.: 14.625.00 1229093578Dokument nr.: 1229093578 1Version 2 Revision 2 Indhold 1 Indledning

Læs mere

FORSLAG TIL VINDMØLLEPROJEKT NORD FOR HOLSTED VEJEN KOMMUNE:

FORSLAG TIL VINDMØLLEPROJEKT NORD FOR HOLSTED VEJEN KOMMUNE: FORSLAG TIL VINDMØLLEPROJEKT NORD FOR HOLSTED VEJEN KOMMUNE: Februar 2016 1 Projektansøger: Wind1 A/S Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Samt Danish Crown A/S Energivej 5 6670 Holsted På vegne af lodsejerne:

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Lokalitet 360-T11 Vindmøller ved Bogøinddæmningen og Store Vejlø Lolland kommune har modtaget en anmodning om at måtte opstille op til 6 vindmøller

Læs mere

Solcelle projekter med grøn energi til 10.286 hustande i Herning Kommune. Frist for høring: 25. februar 2015. Fordebat til Kommuneplantillæg nr.

Solcelle projekter med grøn energi til 10.286 hustande i Herning Kommune. Frist for høring: 25. februar 2015. Fordebat til Kommuneplantillæg nr. Kilde 40,4 ha Rejstrup - 78 ha Vildbjerg 73,9 ha Solcelle projekter med grøn energi til 10.286 hustande i Herning Kommune Frist for høring: 25. februar 2015 Fordebat til Kommuneplantillæg nr. 40 Indhold

Læs mere

Vindmøller og solceller ved Marsvinslund

Vindmøller og solceller ved Marsvinslund Vindmøller og solceller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning for vindmøller og solceller Oplæg til debat om vindmøller og solceller ved Marsvinslund Fornyet opstart af planlægningsforløbet. Dette

Læs mere

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde HVIDBOG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 OG LOKALPLAN 179 for område til bolig- og erhvervsformål i Holtug Bemærkning Lokalplanens / kommuneplantillæggets tekst Teknik og Miljøs indstilling 1. Fra Stig Hessellund,

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Side 1 af 3. Forudgående høring på kommuneplantillæg og miljøvurdering for 3 vindmøller placeret øst for Broholm Gods, Broholmsvej 32, 5884 Gudme

Side 1 af 3. Forudgående høring på kommuneplantillæg og miljøvurdering for 3 vindmøller placeret øst for Broholm Gods, Broholmsvej 32, 5884 Gudme Forudgående høring på kommuneplantillæg og miljøvurdering for 3 vindmøller placeret øst for Broholm Gods, Broholmsvej 32, 5884 Gudme Plan og Erhverv 11. april 2019 Afdeling: Plan Helene Grenild Helene.grenild@svendborg.dk

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

AFDELING FOR PLAN OG BY INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL STORE SOLCELLEANLÆG. vordingborg.dk. Høringfrist 28. september 2018

AFDELING FOR PLAN OG BY INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL STORE SOLCELLEANLÆG. vordingborg.dk. Høringfrist 28. september 2018 AFDELING FOR PLAN OG BY Høringfrist 28. september 2018 vordingborg.dk INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL STORE SOLCELLEANLÆG Solcelleanlæg som klimaindsats Indledning Produktion af vedvarende energi er

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Visualisering af solcelleprojekt ved Ottestrup Solcelleprojektet er placeret på nedenstående matrikler. 1m St. Frederikslund Hgd., Kindertofte Med et samlet areal på Ca. 40 hektar Med henblik på at visualiserer

Læs mere

Bekendtgørelse om landsplandirektiv for overførsel af kystnære sommerhusområder til byzone i Fanø, Stevns, Vordingborg og Aarhus kommuner.

Bekendtgørelse om landsplandirektiv for overførsel af kystnære sommerhusområder til byzone i Fanø, Stevns, Vordingborg og Aarhus kommuner. Bekendtgørelse om landsplandirektiv for overførsel af kystnære sommerhusområder til byzone i Fanø, Stevns, Vordingborg og Aarhus kommuner. I medfør af 5 b, stk. 6, jf. 3, stk. 1, i lov om planlægning,

Læs mere

Planlægning for solcelleparker i Faxe Kommune. Revideret til Plan & Kulturudvalgets møde den 29/5-2018

Planlægning for solcelleparker i Faxe Kommune. Revideret til Plan & Kulturudvalgets møde den 29/5-2018 Planlægning for solcelleparker i Faxe Kommune Revideret til Plan & Kulturudvalgets møde den 29/5-2018 Indhold Solcelleanlæg et teknisk anlæg? Solcelleparker fordele og ulemper Hvor kan vi planlægge for

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for:

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for: N O T A T Afdeling Planlægning Direkte telefon 99741392 E-post tine.reimer@rksk.dk Dato 15. august 2016 Sagsnummer 16-018874 Indhold i miljørapport scoping for: Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025,

Læs mere

Planer for solcelleparker nordøst for Haslev PKU den

Planer for solcelleparker nordøst for Haslev PKU den Planer for solcelleparker nordøst for Haslev PKU den 30.10.2018 EKU 24. august 2015 PKU 23. januar 2018 Nyt areal 69,5 ha 83 ha 32 ha Udgået Høringssvar Idefase I alt 9 høringssvar Emner: den visuelle

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

ANSØGNING VEDR. OPSTILLING AF HYBRIDANLÆG MED 7 VINDMØLLER OG SOLCELLER I GREENLAB SKIVE

ANSØGNING VEDR. OPSTILLING AF HYBRIDANLÆG MED 7 VINDMØLLER OG SOLCELLER I GREENLAB SKIVE ANSØGNING VEDR. OPSTILLING AF HYBRIDANLÆG MED 7 VINDMØLLER OG SOLCELLER I GREENLAB SKIVE GREENLAB SKIVE VIND VINDMØLLER OG SOLCELLER VEST FOR RUTE 26 - NORD OG SYD FOR KÅSTRUPVEJ SKIVE KOMMUNE Marts 2018

Læs mere

ANSØGNING VEDR. OPSTILLING HYBRIDANLÆG MED 13 VINDMØLLER OG SOLCELLER I GREENLAB SKIVE

ANSØGNING VEDR. OPSTILLING HYBRIDANLÆG MED 13 VINDMØLLER OG SOLCELLER I GREENLAB SKIVE ANSØGNING VEDR. OPSTILLING HYBRIDANLÆG MED 13 VINDMØLLER OG SOLCELLER I GREENLAB SKIVE GREENLAB VINDMØLLER OG SOLCELLER VEST FOR A26 - NORD OG SYD FOR KÅSTRUPVEJ SKIVE KOMMUNE Januar 2019 Projektansøger:

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

27. februar Underretningsbrev - Fordebat for planlægning for vindmøller og solceller

27. februar Underretningsbrev - Fordebat for planlægning for vindmøller og solceller 27. februar 2019 Underretningsbrev - Fordebat for planlægning for vindmøller og solceller ved GreenLab Skive Skive Kommunes forvaltning Teknik, Miljø og Udvikling har januar 2019 modtaget en ansøgning

Læs mere

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 29. september 2015 8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet 15-023871 Sagsfremstilling Baggrund

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om Lokalplan nr. 358 og Tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2013-2025 for Debatperiode: fra den 16. september til den 14. oktober 2016 Herning Kommune Billund

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Vedvarende energianlæg ved Skjørringe Gods

Vedvarende energianlæg ved Skjørringe Gods Vedvarende energianlæg ved Skjørringe Gods Indkaldelse af idéer og forslag fra den 21. december 2018 til den 31. januar 2019 Solcelleområde Vindmøller Vindmøller Idéoplæg Baggrund Guldborgsund Kommune

Læs mere

Vindmølleprojekt øst for Tolstrup. Borgermøde onsdag den 31. oktober 2018

Vindmølleprojekt øst for Tolstrup. Borgermøde onsdag den 31. oktober 2018 Vindmølleprojekt øst for Tolstrup Borgermøde onsdag den 31. oktober 2018 Vindmølleprojektet Projektforslag o o o o o Vindmølleområdet Placering af møllerne Møllestørrelser i projektforslag Afstande til

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. Punkt 2. Godkendelse af kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103 (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. forelæggelse) 2014-2818 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

På den baggrund har administrationen vurderet det juridiske grundlag for opstilling af et solcelleanlæg på 200 ha i Nylandsmose.

På den baggrund har administrationen vurderet det juridiske grundlag for opstilling af et solcelleanlæg på 200 ha i Nylandsmose. Notat om solcelleanlæg i lavbundsarealer I foråret 2018 har administrationen behandlet en ansøgning fra Gavnø Gods om opstilling af et solcelleanlæg på godsets arealer. I den forbindelse blev det meddelt

Læs mere

Debatfase. den 6. december 2018 til den 14. januar Debatoplæg: Nye vindmøller og solceller ved Veddum Kær

Debatfase. den 6. december 2018 til den 14. januar Debatoplæg: Nye vindmøller og solceller ved Veddum Kær Debatfase den 6. december 2018 til den 14. januar 2019 Debatoplæg: Nye vindmøller og solceller ved Veddum Kær Kort over området ved Veddum Kær, hvor 8 eksisterende møller nedtages og erstattes af 9 nye

Læs mere

Bilag. Prioritering af ansøgning om lokalplan for Solcelleanlæg ved Hagesholm PLAN OG ÅBEN LAND. Kort

Bilag. Prioritering af ansøgning om lokalplan for Solcelleanlæg ved Hagesholm PLAN OG ÅBEN LAND. Kort PLAN OG ÅBEN LAND Dato: 19. januar 2018 Sagsb.: Helle Lillevang Salling Sagsnr.: 18/3938 Dir.tlf.: 72361319 E-mail: hesal@holb.dk Bilag Prioritering af ansøgning om lokalplan for Solcelleanlæg ved Hagesholm

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Opførelse af en husstandsvindmølle, KVA 6, 10m kw. Bygherre rådgiver Urhøj Smedje ApS, Heidi Johansen, telefon

Opførelse af en husstandsvindmølle, KVA 6, 10m kw. Bygherre rådgiver Urhøj Smedje ApS, Heidi Johansen, telefon VVM-Myndighed Basisoplysninger Projektbeskrivelse Halsnæs Kommune Opførelse af en husstandsvindmølle, KVA 6, 10m kw Sags nr. 2013/0011625 Navn og adresse på bygherre Bygherrens kontaktperson og tlf. Lars

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

Areal til tekniske anlæg. Landsplandirektiv for højspændingstation ved Søndervig, Ringkøbing-Skjern Kommune. Planlægning og Byudvikling

Areal til tekniske anlæg. Landsplandirektiv for højspændingstation ved Søndervig, Ringkøbing-Skjern Kommune. Planlægning og Byudvikling Areal til tekniske anlæg Landsplandirektiv for højspændingstation ved Søndervig, Ringkøbing-Skjern Kommune Planlægning og Byudvikling Indhold Bekendtgørelse om landsplandirektiv for højspændingstation

Læs mere

/ Keld Warnecke Søndertoft 57 Tørsbøl 6300 Gråsten. VVM screening af solcelleanlæg på terræn på Søndertoft 57, 6300 Gråsten

/ Keld Warnecke Søndertoft 57 Tørsbøl 6300 Gråsten. VVM screening af solcelleanlæg på terræn på Søndertoft 57, 6300 Gråsten 06-06-2013 13/14007 Keld Warnecke Søndertoft 57 Tørsbøl 6300 Gråsten VVM screening af solcelleanlæg på terræn på Søndertoft 57, 6300 Gråsten Sønderborg Kommune har 20. marts 2013 modtaget ansøgning om

Læs mere

Vindmøller ved Hallendrup

Vindmøller ved Hallendrup Debatopl æg Vindmøller ved Hallendrup Indkaldelse af ideer og forslag Vindmølle Område for vindmøller fra 50-80 meter i total højde Område for Vindmøller fra 100 meter i total højde Voldum Vissing erg

Læs mere

Afslag på ansøgning om husstandsmølle på Geddalvej 51, 7830 Vinderup

Afslag på ansøgning om husstandsmølle på Geddalvej 51, 7830 Vinderup Side 1/5 DANSK VINDMØLLEFORMIDLING APS Oddesundvej 183 7755 Bedsted Thy Dato: 06-06-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-75-15 Henv. til: Rikke Rasmussen Byggeri og Ejendomme Direkte tlf.: 9611 7811 Afdeling tlf.:9611

Læs mere

33,12 MW solcelleanlæg ved Hanstholmvej, Thisted Lufthavn. Debatoplæg 8. april maj 2015 DEBATOPLÆG

33,12 MW solcelleanlæg ved Hanstholmvej, Thisted Lufthavn. Debatoplæg 8. april maj 2015 DEBATOPLÆG 33,12 MW solcelleanlæg ved Hanstholmvej, Thisted Lufthavn Debatoplæg 8. april 2015-6. maj 2015 DEBATOPLÆG Deltag i debatten Hvilke forhold mener du, at kommunen bør belyse nærmere i forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Teknik & Miljø dato 2016 Sags-ID: Sagsbehandler: NN Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre om der er VVM-pligt, jf. kriterier iht. bilag 3 i

Læs mere

Energipark ved St. Soels. - vindmølle- og solcelleanlæg. Indkaldelse af idèer og forslag PLANAFDELINGEN PLANAFDELINGEN

Energipark ved St. Soels. - vindmølle- og solcelleanlæg. Indkaldelse af idèer og forslag PLANAFDELINGEN PLANAFDELINGEN Energipark ved St. Soels - vindmølle- og solcelleanlæg Fem af de i alt syv vindmøller set fra Lundby syd for vindmølleområdet. Vindmøllerne er visualiseret med en rotor på 126 meter i diameter. PLANAFDELINGEN

Læs mere

Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab

Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab Ansøgning LandSyd har på foranledning af lodsejer anmodet om ændring af plangrundlaget for ejendommene 5gb, 5cæ og 5ga Lønne Præstegård, Lønne beliggende

Læs mere

Solceller ved Bisgård - For-offentlighed/scoping

Solceller ved Bisgård - For-offentlighed/scoping Solceller ved Bisgård - For-offentlighed/scoping Solceller ved Bisgård indkaldelse af forslag og ideer Brattingsborg Gods ønsker at opføre en solcellepark syd for Bisgård mellem Østerby og Onsbjerg, med

Læs mere

AFGRÆNSNING AF VINDMØLLEOMRÅDER

AFGRÆNSNING AF VINDMØLLEOMRÅDER AFGRÆNSNING AF VINDMØLLEOMRÅDER MARTS 2013 FORMÅL, BAGGRUND OG METODE FORMÅL Lejre kommune har i et debatoplæg udpeget 24 potentielle vindmølleområder som har været sendt i offentlighed. Efterfølgende

Læs mere

Tillæg nr. 4 til kommuneplan Vaa.T.1 Solcelleanlæg ved Pottemagervej Vester Aaby FORSLAG

Tillæg nr. 4 til kommuneplan Vaa.T.1 Solcelleanlæg ved Pottemagervej Vester Aaby FORSLAG Tillæg nr. 4 til kommuneplan 2013 Vaa.T.1 Solcelleanlæg ved Pottemagervej Vester Aaby FORSLAG Offentlighedsperiode Forslaget er i offentlig høring fra den 19.11.2013 til den 13.01.2014 Indsigelser, ændringsforslag

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 48 Biogasanlæg ved Køng DECEMBER 2018

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 48 Biogasanlæg ved Køng DECEMBER 2018 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 48 Biogasanlæg ved Køng DECEMBER 2018 Høring indtil: 15. februar 2019 Informationsmøde: 29. januar 2029 kl. 19:00 i Svend Gønge Hallen AFDELING FOR PLAN OG BY vordingborg.dk

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl

Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 6. MARTS 2013 TIL DEN 3. APRIL 2013 Vindmøller ved Nybøl Baggrund Danmarks nationale energipolitiske målsætning er, at

Læs mere

Forslag til. Areal til tekniske anlæg. Landsplandirektiv for højspændingstation ved Klinkby, Lemvig Kommune. Planlægning og Byudvikling

Forslag til. Areal til tekniske anlæg. Landsplandirektiv for højspændingstation ved Klinkby, Lemvig Kommune. Planlægning og Byudvikling Forslag til Areal til tekniske anlæg Landsplandirektiv for højspændingstation ved Klinkby, Lemvig Kommune Planlægning og Byudvikling Forslag til Indhold Bekendtgørelse om landsplandirektiv for højspændingstation

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Tillæg 27. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 27. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 27 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd xx. februar 2016 Offentliggjort xx. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 27 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen.

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Neesvej 99, 7570 Vemb som følge af opstilling af vindmøller ved Nees Vest i henhold til lokalplan nr. 168 for Lemvig Kommune 8. 3. juni

Læs mere

Forslag til tillæg 21 REVISION AF AREALUDLÆG I SIG ENKELTOMRÅDE B07

Forslag til tillæg 21 REVISION AF AREALUDLÆG I SIG ENKELTOMRÅDE B07 Forslag til tillæg 21 REVISION AF AREALUDLÆG I SIG ENKELTOMRÅDE 18.01.B07 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JULI 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Tillæg 21 til Kommuneplan

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Borgermøde om planer for solcelleparker nordøst for Haslev Den 8. januar 2019

Borgermøde om planer for solcelleparker nordøst for Haslev Den 8. januar 2019 Borgermøde om planer for solcelleparker nordøst for Haslev Den 8. januar 2019 Tidsplan og program Ordstyrer: Thorkild Lauridsen, Centerchef for Plan & Miljø 19:00-19:10 Velkomst, v/rené Tuekær, Formand

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1 Lokalplan nr. 54 Bakkely Vindmøllepark Indhold: Lokalplanens baggrund Lokal planområdet Lokal planens ind hold Lokalplanens bestemmelser Vedtagelsespåtegning side 1 side 1 side 1 side 3 side 5 Kortbilag

Læs mere

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 24 Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Brejning Ringkøbing-Skjern Kommune Dato_måned 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 5D4-1 Friholdt område til Kirkegård Siorarsiorfik, Nuuk. Februar 2018

KOMMUNEPLANTILLÆG 5D4-1 Friholdt område til Kirkegård Siorarsiorfik, Nuuk. Februar 2018 KOMMUNEPLANTILLÆG 5D4-1 Friholdt område til Kirkegård Siorarsiorfik, Nuuk Februar 2018 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanlægning er en kontinuerlig proces, og kommunalbestyrelsen er derfor i henhold

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

Tillæg nr. 32 til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 32 til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 32 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Udvidelse af landsbyafgrænsningen af Knudby Rammebestemmelser for KNUD.C2.02_T32 Tillæggets område KOMMUNEPLANTILLÆG Tillæg nr. 32 Tillæg nr.

Læs mere

November 2016 BILAG 1 VISUALISERINGER OG REFERENCEFOTOS. Miljørapport - NaturKraft

November 2016 BILAG 1 VISUALISERINGER OG REFERENCEFOTOS. Miljørapport - NaturKraft November 2016 BILAG 1 VISUALISERINGER OG REFERENCEFOTOS Miljørapport - NaturKraft BILAG 1 VISUALISERINGER OG REFERENCEFOTOS Miljørapport - NaturKraft 1 INDLEDNING Referencefotos Indledningsvist i dette

Læs mere