Personalemøde d. 9. februar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalemøde d. 9. februar 2012"

Transkript

1 Personalemøde d. 9. februar 2012 Til stede: Jeanette, Rubi, Lisbeth (til kl ), Line L., Birthe H., Jytte, Anette J., Charlotte, Suzanne, Stina, Lene L., Rikke, Lone, Heidi, Mette, Astrid, Marie (til kl ), Randi, Rikke Hjøllund Sørensen (elev), Berit (ref.) Afbud: Anette F., Julie Mødeleder: Rikke Pkt. Referat Ansv. Stor, stor ros for Jeres indsats, så vi er i bund med skriv og rettelse af EPJ-fejl til årafslutningen. Lisbeth skulle hilse mange gange fra Anette F., der takker for blomsten. Tilskrevet efter mødet: Marc skal gennemgå operation d pga. svær skoliose. Det kommer til at betyde, at jeg har behov for at tage en eller anden form for orlov. Jeg håber på, Vejle Kommune er samarbejdsvillig, så vi kan deles om opgaven med pasning af Marc efter operationen. I pos. fald kan jeg så arbejde halv tid og passe Marc den anden halvdel. Tidshorisonten er om alt går vel 4-5 mdr. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af ref. møde d. 2. november 2011 Opfølgning på reg. af specialiseringsniveau. Se pkt. 5e. 3. Stillinger Sekretærer Irma Lindblad Johansen er ansat i jobtræning Inge, der er i jobtræning i Akutafd., arbejder i Kir. Afd. ca. 4 timer dagl. (kl ). Charlottes vikariat er forlænget t.o.m Lene A. kommer tilbage fra barsel Afvikler ferie 1 dag/uge i 20 uger. Minus sommerferieperioden. Line M. og Birthe B. kommer tilbage fra barsel september Maj-Britts sygemelding udløber d Stillingen friholdes indtil videre. Rubi er pr. 1. januar 2012 gået 2 timer ned i tid. Mette går pr timer ned i tid. Anette J. er pr. 1. januar 2012 gået 1 time op i tid. Vi skal i forbindelse med sammenlægningen Kir. Amb. og Endoskopi aflevere 0,2 stilling, der er indeholdt i Kir. Afd., til Anæstesiafd. Rikke er pr koordinerende sekretær i amb. team. Læger 1.2. er startet ny resl. Malene Kjelsmark Gydesen, HU almen medicin 1

2 4. Servicemål 2012 Epikrise skal sendes samme dag, som pt. udskrives eller førstkommende hverdag. Der skal være øget fokus på opgaven fra lægesiden. Det er, som om det er gået lidt i stå efter indsatsen ifm. årsafslutningen. Bringes til HJF/funktionsledermøde. Der er stort fokus på pakkeforløb. Kir. Afd. overholder tid til behandling i næsten 100% af forløbene. Husk at registrere relevant ventestatus, hvis der af den ene eller anden grund er belæg for det. F.eks. pt. selv ønsker at udskyde undersøgelsen (ventestatus 23), eller der skal pågå anden udredning af pt., inden vi kan se pt. (ventestatus 24). 5. Nyt fra a. Elevvejleder v/marie Vi har p.t. 3 elever i afdelingen. Ved sammenlægning Kir. Amb. og Endoskopi er det meddelt uddannelsesleder Birgit Meldgaard, at vi højst kan have 2 elever i afdelingen ad gangen. Vi har besluttet, at 1. årselever kan være 1 uge og 2.årselever op til 3 uger i sengeafsnit. Mette, Marie og Birthe H. deltog i elevkonf. i Skåde, hvor emnet var Hospice. Der var indlæg fra en sygepl., en præst og en person fra støtteforening. Alt i alt en spændende dag. Vi har en drøftelse ud fra en konkret forespørgsel, om det er OK, at elevers mødetid ikke matcher et givent sekretariats åbningstider. Vi beslutter, at 2. årselever kan have mødetid, der starter eller slutter op til ½ time udenfor sekretariatets åbningstid. 1. årselever har mødetid, der matcher det øvrige fremmøde, så de ikke kommer til at sidde alene. Berit: Jeg er blevet spurgt af 4 nuværende elever, om de i forbindelse med deres fagprøveskrivning, må tilsende kir. sekr. et spørgeskema. Det har jeg sagt ja til. Birthe H. er vejleder for Ann. De valgte emner til fagprøve: Ann Nørgaard: DRG-systemet hvor udbredt er lægesekretærernes kendskab til DRG, hvilke registreringstyper bruger sekr. i deres hverdag, og hvor ofte er de i tvivl om, hvorvidt de registrerer korrekt. Trine Krøy Pedersen: EPJ en statusopdatering over, hvordan det ser ud nu. Lene Brix Svendsen og Betina V. Anderesen: Personalehåndbog er der behov for en sådan? Charlotte Dal Jacobsen og Anna Louise Erlandsen: Hvordan kommer man af med papirjournalen efter indførelsen af EPJ? Interview af Lene L. b. Arbejdsmiljørepr. v/suzanne+berit e-apv: 2

3 Der er positive tilkendegivelser fra 10 medarbejdere Der er indkommet 10 sager til behandling, hvoraf 7 handler om fysiske forhold og 3 om psykosociale forhold. Se vedl. notat, hvoraf det fremgår, hvordan arbejdsmiljøgruppen indtil videre har håndteret sagerne. Det understreges endnu en gang, at det er vigtigt, at alle medarbejdere bidrager til e-apv, uanset om det er vedr. positive forhold eller sager, der skal til behandling. SDH+ TULE: På TULE dialogmødet blev 3 emner prioriteret: Prio 1 Nogle medarbejdere oplever, at ikke al vigtig information kommer til den enkelte. Forslag: - Ved ut.s runder samles alle sekretærer i pågældende sekretariat i ca. 10 min. Hvis nogen forstyrres ila. de 10 min. informerer sekr. hinanden. - Evt. indføre tavlemøder med dertil hørende nyhedsbog i de enkelte teams? Kan tavlemøde evt. foregå på fast tidspunkt? Husk relevant info til Line L. Prio 2 Leder ønskes mere synlig i pressede perioder. Større anerkendelse af arbejdsindsats og arbejdsmoral. Forslag: Anerkendelse går begge veje. Prio 3 Tydelig kommunikation, så der ikke opstår misforståelser. Går begge veje leder og medarbejdere imellem. Forslag: Ingen. Suzanne deltager i møderne i sekretærarbejdsgruppen vedr. sammenlægning af Kir. Amb. og Endoskopiafsnit. Indsatsområde HEV 2012 social kapital HMU medlemmer, formænd/næstformænd LMU og arbejdsmiljøgrupper er inviteret til ½ temadag om social kapital d kl Temadagen sætter fokus på begrebet social kapital: Social kapital er den egenskab, der sætter en organisations medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgaver. For at kunne løse denne kerneopgave er det nødvendigt, at medlemmerne evner at samarbejde, og at samarbejdet er baseret på et højt niveau af tillid og retfærdighed. Se i øvrigt video på hjemmesiden. c. Patientsikkerhedsrepr. v/anette F. Afbud fra Anette. Ny indberetningsside til UTH kan være lidt mere kringlet at indberette på. 3

4 Anette kommer gerne og instruerer eller send sagen til Anette, som vil indberette. Anette har 2.2. deltaget i temadag for nøglepersoner i Kir. Afd. Har her foreslået, at der bliver kigget på, hvem der - i et smidigt samarbejde - udfører de enkelte opgaver mest hensigtsmæssigt og effektivt. d. TR v/lisbeth Har nu deltaget i sit første TR Erfa-møde. Der er ingen midler til NyLøn i år. Evt. tilbageløbsmidler kan anvendes. HL/HK oplever, at lægesekretærer ikke er villige til efter-videreuddannelse. Lægesekr. anfører, at de ønsker kompetencegivende uddannelse (f.eks. Sundhedskommunom). En drøftelse af kompetenceudviklingsforløbet for lægesekr., HEV. På kan du beregne, hvor meget du kan få, hvis du vælger kontant udbetaling i år. Suzanne udsender tirsdagsaktiviteter. e. Registrering v/stina + Berit Registrering af specialiseringsniveau Fra skal registreres specialiseringsniveau på alle hospitaler i RM, der kan vise, om indgreb er foretaget på hospital med hovedfunktion, regionsfunktion eller højt specialiseret funktion for det aktuelle indgreb. Det betyder, at vi for ganske få indgrebs vedkommende skal kode med tillægskode AZAC3 til A-diagnosen. I Kir. Afd. gælder det, når operationskoden er: - KJFC12 Øsofagoskopisk indsættelse af stent i spiserør - KA** Operationer på skjoldbruskkirtlen Arbejdsgangen i afdelinger bliver, at Berit hvert kvartal trækker liste over ovenstående procedurer og sørger for at efterregistrere koden for regionsfunktion. I 4. kvartal 2011 drejede det sig om 1 stentanlæggelse og 6 strumaoperationer. Mangler afklaring ift. anlæggelse af stent i med. regi i Endoskopiafsnit. Fællesindholdet 2012 Fællesindholdet findes fra 2012 udelukkende i elektronisk form via Sundhedsstyrelsens hjemmeside Den nye udgave kan tilgås via ovenstående link. Ændringer til indberetning for Afsnit Aflyste og afbrudte procedurer er fjernet, da indberetning til LPR (LandsPatientRegisteret) er ophørt. Vi skal stadig registrere 4

5 aflyst/afbrudt procedure, da Regionen skal kunne trække data. Retningslinje/arbejdsgang for håndtering af aflyste procedurer er efterspurgt v. KIT-kontoret, og Stina har udarbejdet vejledning, som er udleveret på mødet. Stina deltager i workshop vedr. registrering d. 8. marts. Vi må desværre kun stille med 1 deltager. f. Mirsk v/ Birthe H. og Lene L. Lene er oplært. Send gerne nye oprettelser til Lene mhp. at opnå fortrolighed med opgaven. g. e-dok v/randi og Lene L. Læsekvittering: Opfordring til, at alle læsekvitterer indenfor rimelig tid (ca. 1 uge) efter modtagelsen. Hvis du er bagud med at læsekvittere, og der i mellemtiden kommer en ny udgave af pågældende dokument, kan det gamle dokument ikke fjernes fra Min side. Anvend så få bilag og så få links som muligt. Der skal fremover være versionsnr. på alle dokumenter og bilag. Berit: Sekretærretningslinjer i e-dok skal revideres. De kir. senest juni md. Plastikkir. har frist t.o.m. september, da alle dokumenter skal oprettes fra bunden. Måske der kan hentes inspiration fra Århus? Det er stadig muligt at få hjælp til indtastning i e-dok fra Randi og Line L. Hvilke dokumenter skal jeg revidere: Se under revisionsadvis. Om nødvendigt afsættes tid på ugeplanen til e-dok-opgaver. Hver sekretær har ca. 4-6 dokumenter at vedligeholde. RF+ h. BookPlan v/astrid, Stina og Birthe H. Vejledning til aflyst/afbrudt procedure udleveret på mødet. Stina lægger i e-dok. i. E-Skan/Kir. arkiv v/suzanne Berit: Det må nu være tiden, at vi kan undlade at lave tjek PTI/E-Skan. Sætter vi et minus på etiketten, eller streger vi punktet over, fordi det nu er irrelevant? Skal vi lave nye etiketter? Fik vi en afklaring på det? Materiale til MidtEPJ-skan: Hvis al materiale i chartekket er dateret e , er det ligegyldigt, om chartekket er klart, grønt eller gult. Vi har modtaget henvendelse fra Ledelsessekretariatet vedr. tilsyn fra Statens Arkiver. Der er 2 formål til tilsynet. 5

6 1) At kortlægge hvilke data og papirarkivalier regionerne og deres institutioner har. 2) At gøre regionerne og deres institutioner opmærksomme på deres ansvar for papirarkivalier og data. Det er meget vigtigt, at f.eks. papirarkivalier opbevares tørt, da der ellers på meget kort tid vil blive dannet skimmelsvamp på arkivalierne. Skimmelsvamp ødelægger papiret og kan gøre mennesker syge. Det er også meget dyrt at konservere og rense arkivalier for skimmelsvamp. Den teknologiske udvikling gør, at også digitale data kan gå tabt, hvis der ikke bliver passet godt på. F.eks. vil de færreste PC'ere i dag have et diskettedrev til læsning af 3½ disketter. Hvilke arkivalier, der skal bevares, er fastsat i en række regler og bestemmelser. kan få adgang til bevaringsværdige arkivalier, som er mere end 20 å gamle. Hvis der er tale om personfølsomme oplysninger, f.eks. patientjournaler, skal arkivalierne dog være 75 år gamle. Yderligere oplysninger vedr. arkiveringslov kan findes på Af disse grunde og flere har kir. arkiv-personalet og Berit foretaget en større rundering og opmåling af hyldemeter på diverse arkivalier. Kir. Afd.s arkivalier fremgår af vedl. oversigt. Arkivalier er ikke kun papir, men kan også være kort, tegninger, fotografier, mikrofilm samt lyd- og videobånd. Arkivalier kan også være oplysninger, der er lagret digitalt. Statens Arkiver er Danmarks arkivmyndighed. Statens Arkiver består af Rigsarkivet i Københanv, landsarkiverne i Odense, Åbenrå og Viborg, Erhvervsarkivet i Århus og Dansk Data Arkiv i Odense. Statens Arkivers samling udgør ca. 400 kilometer papirarkivalier. De ældste dokumenter er fra 1000-tallet. Statens Arkiver har digitale arkivalier fra begyndelsen af 1970 erne og frem til i dag. På kan du læse mere om, hvordan du kommer i gang med at bruge arkiverne. j. Web.redaktør v/randi Evt. ændringer meddeles Randi. Plastikkir. skal tilføjes hjemmesiden + revideres ift. brystkir. 6. EPJ erfaudveksling a. Demonstration af de nye funktioner i RM8 (i undervisningsmiljøet) v/randi Vejledninger til nye funktioner er udsendt af Randi efter mødet. Vi skal have udarbejdet retningslinjer for de tværfaglige arbejdsgange ifm. de nye funktioner. Medlemmer af afdelingens KIT-gruppe har opgaven. b. Diagnoser v/stina Hvornår afkræftes, afsluttes eller kvalificeres diagnoser. Punktet bringes til registreringsmøde d RV Sekr. i lokal KIT-gruppe ACN+ 6

7 c. Tastning af tlf.nr. i EPJ v/berit Tlf.nr. på både patient og pårørende tastes af den, der har første kontakt med Oplysningsskema Forslag om at revidere Oplysningsskemaet, så relation af pårørende kan anføres. d. Journalopstillingsregler ensrettes i HEV v/berit Arbejdsgruppe er nedsat via ledende sekretærråd, HEV. e. Hvorfor bruges Indtast modtaget papirhenvisning og ikke Opret/send henvisning v. interne henvisninger? v/line L. Opret/send laver huller i forløbet, da man kun kan anvende d.d. som henvisningsdato. f. Nogle gange er planlagt operation i DKE/indlæggelse kædet sammen med forundersøgelsen. Skal det ikke være på 2 linjer? v/line L. Jo. Sygepl. skal booke kontekstløst. g. Udarbejdelse af sekretærmanual EPJ-beslutninger Kir. Afd. v/berit Opfølgning på pkt. 6g fra sidste møde d Retningslinjer lægges i e-dok i stedet. h. Besked til egen læge ved afbrydelse af henvisning intern/ekstern? v/jytte Opretter vi telefon-/journalnotat om årsagen til afbrydelsen? Mhp. ensretning i afdelingen. Se vejledning Slet aflys og flyt procedure i BookPlan, udleveret på mødet. i. Korrespondancer er åbnet for brug mellem praktiserende læger og hospitalet v/berit Se også KIT-Nyt uge Vi skal udarbejde tværfaglig e-dok-retningslinje vedr. arbejdsgange ifm. med håndtering af korrespondancer i EPJ, der som min. skal indeholde: - Håndtering af indkommende korrespondancer - Tidsfrister for håndtering af og svar på modtagne korrespondancer Sekr. i lokal KIT-gruppe 7. Efter-videreuddannelse Kommunom og kompetenceudvikling lægesekretærer HEV Kommunom Lene L. er i gang med specialefaget Konflikthåndtering, foregår i Vejen. Udd. forløber januar-juni 2012, 60 timer. Kompetenceudvikling lægesekretærer HEV Deltagelse er fra 2012 igen obligatorisk. Hold 6 ( ): Sikre kvalitet i de fælles arbejdsgange og registreringer. Line L. og Stina deltager. Hold 7 ( ): Mødet og kontakten med patienten og pårørende. 7

8 Rubi og Rikke deltager. hold forløber over 6 dage. Lisbeth er under uddannelse til lægesekretær Under uddannelsen skal Lisbeth i praktik, både i egen og andre afdelinger. Er p.t. i praktik i A2, hvor der er sket jobudveksling med Anette F. Har andre lyst/mod på jobudveksling, når Lisbeth skal i praktik i f.eks. A-sekr.? Fra er Lisbeth i praktik-udveksling med sekr. i Med. Afd. Elevtjekliste anvendes for at sikre, at vi kommer rundt i alle hjørner og giver Lisbeth en uddannelse, der kan sidestilles med de ordinære elevers praktikforløb. Personalepsykologi for lægesekretær, niveau I Heidi, Mette og Rikke har vist interesse for at deltage i kurset. Heidi deltager i kurset, der foregår d i Århus. HUSK altid at registrere kursus/undervisning m. kode 680 på komme-gå-skemaet. Repeterer lige fra sidste møde, at der er ændret arbejdsgang ift. ansøgning om VEUgodtgørelse. Se nedenfor. Nyhedsbrev uge 41: Ansøgninger til VEU-kurser skal gå via HR 1. juli 2011 trådte en ny lov i kraft, som betyder, at det alene er virksomheden selv, som kan søge godtgørelse og befordringstilskud for medarbejdere til voksen- og efteruddannelseskurser og ikke, som hidtil, medarbejderne selv. Det betyder, at vi i Hospitalsenheden Vest har været nødt til at ændre på proceduren for tilmelding til voksen- og efteruddannelseskurser (VEU-kurser). Tilmelding og ansøgning foregår derfor nu på følgende måde: Medarbejderen udfylder den almindelige kursusansøgning på: Ansøgningen godkendes af lederen. Medarbejderen udfylder skriftlig ansøgning om VEU-godtgørelse på: Kopi af kursusansøgningen sendes til Christina Wang Jakobsen i HR, Staben sammen med ansøgningen om VEU-godtgørelse Christina Wang Jakobsen vil ud fra ansøgningsskemaerne tilmelde medarbejderen til kurset og sørge for, at der bliver søgt VEUgodtgørelse, såfremt medarbejderen opfylder betingelserne. Vær opmærksom på, at medarbejderen hurtigt får lavet en kursusansøgning og 8

9 sendt den til HR, da tilmelding til kurset ikke kan ske, før ansøgningen er HR, Staben i hænde. Hvis der er søgt og bevilget andet på kursusansøgningen - f.eks. befordringsgodtgørelse, timedagpenge mv. - skal den originale kursusansøgning sendes til lønmedarbejder Bente Svejgaard, HR Staben efter endt kursus. HR i Staben sender en særskilt mail til afdelings- og funktionslederne om den nye procedure, ligesom vi er på vej med en retningslinje i e-dok. 8. DNV Gødstrup Afd. er blevet bedt om at indstille sekretærer til medarbejdergruppe vedr. kontor. Jeg har peget på Lone og Astrid, og AL har udpeget mig. Formand for gruppen, personalechef Lasse P. Hansen, udpeger endelige medlemmer af gruppen, og valget er faldet på Lone. 9. MUS kompetenceudviklingsplaner til RMUK RMUK er et nyt elektronisk dokumentationsværktøj ift. afvikling af MUS og udarbejdede kompetenceudviklingsplaner. Vi skal således have kompetenceudviklingsplaner fra sidste MUS lagt i RMUK. Ligeledes skal al kursusdeltagelse inkl. deltagelse i obligatoriske kurser, så som Kursus Genopliv, E-læring i Klinisk Kodning, Deltagelse i fælles introduktionsprogram etc. lægges i RMUK. I får yderligere info om dette. 10. TULE dialogmøde d. 1. december - evaluering Nåede vi ikke, men se pkt. 5b. Evaluering af de prioriterede fokusområder fra TULE 2011 tager vi på personalemøde i juni 2012, jf. pkt. 5b og vedl. notat om e-apv og TULE. 11. Sammenlægning Kir. Amb. Endoskopi, ombygnings- og tidsplan Nåede vi ikke. Læs nedenstående notat til orientering. Ombygning er påbegyndt 2. januar Ombygningen forventes færdig medio april Tidsplanen holdes indtil videre. Der oprettes arbejdsgrupper mhp. indretning af de nye lokaler. Sekr. indgår i 3 grupper: Indretning af 1) sekretariat, 2) venteområde og 3) personalerum. Arbejdsgruppen for indretning af sekretariat har holdt 1. møde i dag. Ref. fra dette møde bliver tilsendt alle i Kir. Amb. og Endoskopiafsnit, til orientering og mhp. input til arbejdsgruppen. Leder+den enkelte medarb. HR-Afd. +Amb.+ Endo Anæstesiafd. planlægger at ansætte SOSU til at varetage modtagelse af patienter i DKE. 12. Game-/handleplan sekretariat Kirurgisk Afdeling, 2012 Nåede vi ikke. 13. Evt. Beslutninger fra funktionsledermøde Informeret samtykke Rubrik skal tilføjes tjekskema i Endoskopiafsnit. Endo-sekr. 9

10 Når lægen dikterer, at informeret samtykke er indhentet, dokumenterer sekretæren i EPJ. Ekspedition af korrespondancer i EPJ Der er enighed med praksiskonsulent Elisabeth Thysen, at 5 hverdage er en rimelig ekspeditionstid, som gælder begge veje. Fri eller ej: Ændringer for 1. maj og Grundlovsdag Nyhedsbrev uge 3 Fra i år er 1. maj en hel fridag for alle personalegrupper indenfor Sundhedskartellet og for sundhedspersonale, lægesekretærer og telefonister. Til gengæld er 5. juni, Grundlovsdag, ikke længere en halv fridag, men derimod en fuld arbejdsdag. Der gælder i øvrigt de samme regler for tjeneste 1. maj, som før var gældende for de to halve fridage. F.eks. vil personale, som udfører effektiv tjeneste 1. maj blive honoreret efter de regler, som gælder for søndagstjeneste. Ændringen omfatter ikke ledere, chefer, akademikere, yngre læger, overlæger og andre grupper, som ikke har en formaliseret ret til frihed. Særligt i forhold til lægegrupperne vil det være hensigtsmæssigt, at arbejdstilrettelæggelsen for disse tager hensyn til, at kollegerne fra de andre faggrupper i klinikken har ret til frihed 1. maj. Kontor- og it-personale er heller ikke berørt af ændringen. Det vil sige, at kontor- og it-personalet som hidtil har ret til frihed 1. maj og 5. juni efter kl Ændringen blev aftalt i forbindelse med overenskomsten Retningslinjer for elektronisk post, kalender og internet Se regional retningslinje Strøm til patientindkaldelser Pilotprojekt implementeres i Ort.kir., Gyn./Obst. og Røntgenafd. Marts Se Under Vesten nr , s. 5. Restferie afvikles/planlægges afviklet Det er nu restferie for indeværende ferieår skal planlægges, så vi undgår ophobning af ikke afviklet ferie i april md. Nye uniformer 2014 Et udviklingsarbejde er i gang for nye uniformer til implementering Du kan bidrage med din mening på Det er p.t. til drøftelse, hvorvidt der fremadrettet skal være uniformspligt for sekretærer. Henvisninger skal sikres sendt, uanset prikker Et eksempel med henvisning oprettet 6.1., der ikke sendes pga. prikker. Henv. ligger til udfyldelse af prikker hos læge, der ikke er til stede. AGSI tjekker 17.1., om de undersøgelser, der skulle udføres på baggrund af henvisningen, er udført. Konstaterer her, at henvisningen hænger som kladde hos os og aldrig er blevet fremsendt. 10

11 Konklusion Send henvisning uanset prikker. Lav opfølgningsliste hos dig selv. Nye aftaler for skriftlig oversættelse Fra Midt-Nyt nr. 20, nov Regionen har haft skriftlig oversættelse i regionsudbud og for de næste to år har regionen nu aftaler med firmaerne Interpen og Tolkegruppen. Aftalerne giver gode priser til regionen, og der er samtidig mulighed for ekstra rabat, fordi bureauerne opretter ord- og sætningslister over, hvad de tidligere har oversat for regionen. Det sikrer selvfølgelig også, at samme ord og udtryk oversættes på samme måde hver gang. Sådan skriver vi på engelsk er allerede lagt ind i databasen. Du kan finde priser og kontaktoplysninger for de to bureauer i indkøbsaftalekataloget. Gå direkte til regionmidt.tradebuilder.dk/go.asp?langref=1 eller find kataloget på det fælles intranet under fanebladet Indkøb. Der kan du også finde to priseksempler. Det ene bureau er billigst ved lange tekster, det andet ved korte tekster. Aftalerne er lavet for oversættelse til engelsk, tysk, arabisk, bosnisk/kroatisk/serbisk, farsi/persisk, somali og tyrkisk. Det er obligatorisk at bruge aftalerne når der skal oversættes til disse syv sprog. Der kommer et nyt udbud om to år, så konsulenterne ved Koncern Kommunikation er naturligvis meget interesserede i jeres erfaringer med at bruge aftalerne. Skriv gerne til 14. Evaluering af mødet Nåede vi ikke. 11

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Indholdsfortegnelse Afspadsering fleksmuligheder Briller og høreværn Decentral ledelse og uddelegering Det gode arbejdsliv, den attraktive arbejdsplads

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan Fordelingssekretariatet har gennemført en brugertilfredsundersøgelse. Undersøgelsen er påbegyndt den 3. september og afsluttet ultimo den 18. september

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

MidtEPJ Manual. Dokumentationspraksis og arbejdsgange ved brug af MidtEPJ

MidtEPJ Manual. Dokumentationspraksis og arbejdsgange ved brug af MidtEPJ MidtEPJ Manual Dokumentationspraksis og arbejdsgange ved brug af MidtEPJ Aarhus Universitetshospital December 2012 Indholdsfortegnelse 1 Generelt Regionalt... 3 1.1 Adressebeskyttelse (Patientkontekstvisning)...

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk Indholdsfortegnelse: Side Forventninger til TR... 3 MED-udvalget... 3 Faglig klub... 4 Forhandlings-

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

1) medicinmodulet for den ordinerede medicin (enkeltvis for hvert præparat og for den aktuelle samlede ordination (pris i alt))

1) medicinmodulet for den ordinerede medicin (enkeltvis for hvert præparat og for den aktuelle samlede ordination (pris i alt)) Til sparegruppen. Jeg har 2-3 forslag til besparelser: I Midt-EPJ indsættes kostpriser i: 1) medicinmodulet for den ordinerede medicin (enkeltvis for hvert præparat og for den aktuelle samlede ordination

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

MAGASINET. drømmeuddannelse. I gang med deres. Bent Hansen. Her ansætter de elever i bundter: for lægepraksis. på hospitaler

MAGASINET. drømmeuddannelse. I gang med deres. Bent Hansen. Her ansætter de elever i bundter: for lægepraksis. på hospitaler Nr. 6 I AUGUST 2011 I Fagbladet for medlemmer af DL I ISSN 1903-3125 MAGASINET DL PATIENT I ADMINISTRATION I KOMMUNIKATION Ny overenskomst for lægepraksis DL s top møder Bent Hansen Overraskende få fyret

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 Regionssekretariatet Region Midtjylland

Virksomhedsplan 2015 Regionssekretariatet Region Midtjylland Virksomhedsplan 2015 Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatets virksomhedsplan 2015 Henvendelse om virksomhedsplanen til: Region Midtjylland Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postbox

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

EVALUERING AF PILOTPROJEKT

EVALUERING AF PILOTPROJEKT November 2014 En app til fælles beslutninger og recovery i Region Hovedstadens Psykiatri EVALUERING AF PILOTPROJEKT Esben Sandvik Tønder og Lisa Korsbek, PC Ballerup Kompetencecenter for Rehabilitering

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

E-mail-konsultation til borgerne

E-mail-konsultation til borgerne Gruppe 2 E-mail-konsultation til borgerne Praktiserende læger er gået online. Vicky Raae Else-Marie Laursen 2009 E - M A I L - K O N S U L T A T I O N T I L B O R G E R N E Computere er nytteløse. De kan

Læs mere

Erfaringer og anbefalinger. Udrulningen af den samlede EPJ. på Regionshospitalet. Randers og Grenaa. Regionshospitalet.

Erfaringer og anbefalinger. Udrulningen af den samlede EPJ. på Regionshospitalet. Randers og Grenaa. Regionshospitalet. Erfaringer og anbefalinger Udrulningen af den samlede EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa på Regionshospitalet Randers og Grenaa Indledning... 3 Organisation... 5 Sundheds Fagligt Indhold... 15

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse Høringsudkast til DAK 15. januar 2014 På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse 1 1. Forord It-strategien til understøttelse

Læs mere

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale Stress, mobning og MUS - en kvalitativ undersøgelse som opfølgning på TrivselOP Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale December 2011 Henvendelser vedrørende

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE 1 MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere