Personalemøde d. 9. februar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalemøde d. 9. februar 2012"

Transkript

1 Personalemøde d. 9. februar 2012 Til stede: Jeanette, Rubi, Lisbeth (til kl ), Line L., Birthe H., Jytte, Anette J., Charlotte, Suzanne, Stina, Lene L., Rikke, Lone, Heidi, Mette, Astrid, Marie (til kl ), Randi, Rikke Hjøllund Sørensen (elev), Berit (ref.) Afbud: Anette F., Julie Mødeleder: Rikke Pkt. Referat Ansv. Stor, stor ros for Jeres indsats, så vi er i bund med skriv og rettelse af EPJ-fejl til årafslutningen. Lisbeth skulle hilse mange gange fra Anette F., der takker for blomsten. Tilskrevet efter mødet: Marc skal gennemgå operation d pga. svær skoliose. Det kommer til at betyde, at jeg har behov for at tage en eller anden form for orlov. Jeg håber på, Vejle Kommune er samarbejdsvillig, så vi kan deles om opgaven med pasning af Marc efter operationen. I pos. fald kan jeg så arbejde halv tid og passe Marc den anden halvdel. Tidshorisonten er om alt går vel 4-5 mdr. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af ref. møde d. 2. november 2011 Opfølgning på reg. af specialiseringsniveau. Se pkt. 5e. 3. Stillinger Sekretærer Irma Lindblad Johansen er ansat i jobtræning Inge, der er i jobtræning i Akutafd., arbejder i Kir. Afd. ca. 4 timer dagl. (kl ). Charlottes vikariat er forlænget t.o.m Lene A. kommer tilbage fra barsel Afvikler ferie 1 dag/uge i 20 uger. Minus sommerferieperioden. Line M. og Birthe B. kommer tilbage fra barsel september Maj-Britts sygemelding udløber d Stillingen friholdes indtil videre. Rubi er pr. 1. januar 2012 gået 2 timer ned i tid. Mette går pr timer ned i tid. Anette J. er pr. 1. januar 2012 gået 1 time op i tid. Vi skal i forbindelse med sammenlægningen Kir. Amb. og Endoskopi aflevere 0,2 stilling, der er indeholdt i Kir. Afd., til Anæstesiafd. Rikke er pr koordinerende sekretær i amb. team. Læger 1.2. er startet ny resl. Malene Kjelsmark Gydesen, HU almen medicin 1

2 4. Servicemål 2012 Epikrise skal sendes samme dag, som pt. udskrives eller førstkommende hverdag. Der skal være øget fokus på opgaven fra lægesiden. Det er, som om det er gået lidt i stå efter indsatsen ifm. årsafslutningen. Bringes til HJF/funktionsledermøde. Der er stort fokus på pakkeforløb. Kir. Afd. overholder tid til behandling i næsten 100% af forløbene. Husk at registrere relevant ventestatus, hvis der af den ene eller anden grund er belæg for det. F.eks. pt. selv ønsker at udskyde undersøgelsen (ventestatus 23), eller der skal pågå anden udredning af pt., inden vi kan se pt. (ventestatus 24). 5. Nyt fra a. Elevvejleder v/marie Vi har p.t. 3 elever i afdelingen. Ved sammenlægning Kir. Amb. og Endoskopi er det meddelt uddannelsesleder Birgit Meldgaard, at vi højst kan have 2 elever i afdelingen ad gangen. Vi har besluttet, at 1. årselever kan være 1 uge og 2.årselever op til 3 uger i sengeafsnit. Mette, Marie og Birthe H. deltog i elevkonf. i Skåde, hvor emnet var Hospice. Der var indlæg fra en sygepl., en præst og en person fra støtteforening. Alt i alt en spændende dag. Vi har en drøftelse ud fra en konkret forespørgsel, om det er OK, at elevers mødetid ikke matcher et givent sekretariats åbningstider. Vi beslutter, at 2. årselever kan have mødetid, der starter eller slutter op til ½ time udenfor sekretariatets åbningstid. 1. årselever har mødetid, der matcher det øvrige fremmøde, så de ikke kommer til at sidde alene. Berit: Jeg er blevet spurgt af 4 nuværende elever, om de i forbindelse med deres fagprøveskrivning, må tilsende kir. sekr. et spørgeskema. Det har jeg sagt ja til. Birthe H. er vejleder for Ann. De valgte emner til fagprøve: Ann Nørgaard: DRG-systemet hvor udbredt er lægesekretærernes kendskab til DRG, hvilke registreringstyper bruger sekr. i deres hverdag, og hvor ofte er de i tvivl om, hvorvidt de registrerer korrekt. Trine Krøy Pedersen: EPJ en statusopdatering over, hvordan det ser ud nu. Lene Brix Svendsen og Betina V. Anderesen: Personalehåndbog er der behov for en sådan? Charlotte Dal Jacobsen og Anna Louise Erlandsen: Hvordan kommer man af med papirjournalen efter indførelsen af EPJ? Interview af Lene L. b. Arbejdsmiljørepr. v/suzanne+berit e-apv: 2

3 Der er positive tilkendegivelser fra 10 medarbejdere Der er indkommet 10 sager til behandling, hvoraf 7 handler om fysiske forhold og 3 om psykosociale forhold. Se vedl. notat, hvoraf det fremgår, hvordan arbejdsmiljøgruppen indtil videre har håndteret sagerne. Det understreges endnu en gang, at det er vigtigt, at alle medarbejdere bidrager til e-apv, uanset om det er vedr. positive forhold eller sager, der skal til behandling. SDH+ TULE: På TULE dialogmødet blev 3 emner prioriteret: Prio 1 Nogle medarbejdere oplever, at ikke al vigtig information kommer til den enkelte. Forslag: - Ved ut.s runder samles alle sekretærer i pågældende sekretariat i ca. 10 min. Hvis nogen forstyrres ila. de 10 min. informerer sekr. hinanden. - Evt. indføre tavlemøder med dertil hørende nyhedsbog i de enkelte teams? Kan tavlemøde evt. foregå på fast tidspunkt? Husk relevant info til Line L. Prio 2 Leder ønskes mere synlig i pressede perioder. Større anerkendelse af arbejdsindsats og arbejdsmoral. Forslag: Anerkendelse går begge veje. Prio 3 Tydelig kommunikation, så der ikke opstår misforståelser. Går begge veje leder og medarbejdere imellem. Forslag: Ingen. Suzanne deltager i møderne i sekretærarbejdsgruppen vedr. sammenlægning af Kir. Amb. og Endoskopiafsnit. Indsatsområde HEV 2012 social kapital HMU medlemmer, formænd/næstformænd LMU og arbejdsmiljøgrupper er inviteret til ½ temadag om social kapital d kl Temadagen sætter fokus på begrebet social kapital: Social kapital er den egenskab, der sætter en organisations medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgaver. For at kunne løse denne kerneopgave er det nødvendigt, at medlemmerne evner at samarbejde, og at samarbejdet er baseret på et højt niveau af tillid og retfærdighed. Se i øvrigt video på hjemmesiden. c. Patientsikkerhedsrepr. v/anette F. Afbud fra Anette. Ny indberetningsside til UTH kan være lidt mere kringlet at indberette på. 3

4 Anette kommer gerne og instruerer eller send sagen til Anette, som vil indberette. Anette har 2.2. deltaget i temadag for nøglepersoner i Kir. Afd. Har her foreslået, at der bliver kigget på, hvem der - i et smidigt samarbejde - udfører de enkelte opgaver mest hensigtsmæssigt og effektivt. d. TR v/lisbeth Har nu deltaget i sit første TR Erfa-møde. Der er ingen midler til NyLøn i år. Evt. tilbageløbsmidler kan anvendes. HL/HK oplever, at lægesekretærer ikke er villige til efter-videreuddannelse. Lægesekr. anfører, at de ønsker kompetencegivende uddannelse (f.eks. Sundhedskommunom). En drøftelse af kompetenceudviklingsforløbet for lægesekr., HEV. På kan du beregne, hvor meget du kan få, hvis du vælger kontant udbetaling i år. Suzanne udsender tirsdagsaktiviteter. e. Registrering v/stina + Berit Registrering af specialiseringsniveau Fra skal registreres specialiseringsniveau på alle hospitaler i RM, der kan vise, om indgreb er foretaget på hospital med hovedfunktion, regionsfunktion eller højt specialiseret funktion for det aktuelle indgreb. Det betyder, at vi for ganske få indgrebs vedkommende skal kode med tillægskode AZAC3 til A-diagnosen. I Kir. Afd. gælder det, når operationskoden er: - KJFC12 Øsofagoskopisk indsættelse af stent i spiserør - KA** Operationer på skjoldbruskkirtlen Arbejdsgangen i afdelinger bliver, at Berit hvert kvartal trækker liste over ovenstående procedurer og sørger for at efterregistrere koden for regionsfunktion. I 4. kvartal 2011 drejede det sig om 1 stentanlæggelse og 6 strumaoperationer. Mangler afklaring ift. anlæggelse af stent i med. regi i Endoskopiafsnit. Fællesindholdet 2012 Fællesindholdet findes fra 2012 udelukkende i elektronisk form via Sundhedsstyrelsens hjemmeside Den nye udgave kan tilgås via ovenstående link. Ændringer til indberetning for Afsnit Aflyste og afbrudte procedurer er fjernet, da indberetning til LPR (LandsPatientRegisteret) er ophørt. Vi skal stadig registrere 4

5 aflyst/afbrudt procedure, da Regionen skal kunne trække data. Retningslinje/arbejdsgang for håndtering af aflyste procedurer er efterspurgt v. KIT-kontoret, og Stina har udarbejdet vejledning, som er udleveret på mødet. Stina deltager i workshop vedr. registrering d. 8. marts. Vi må desværre kun stille med 1 deltager. f. Mirsk v/ Birthe H. og Lene L. Lene er oplært. Send gerne nye oprettelser til Lene mhp. at opnå fortrolighed med opgaven. g. e-dok v/randi og Lene L. Læsekvittering: Opfordring til, at alle læsekvitterer indenfor rimelig tid (ca. 1 uge) efter modtagelsen. Hvis du er bagud med at læsekvittere, og der i mellemtiden kommer en ny udgave af pågældende dokument, kan det gamle dokument ikke fjernes fra Min side. Anvend så få bilag og så få links som muligt. Der skal fremover være versionsnr. på alle dokumenter og bilag. Berit: Sekretærretningslinjer i e-dok skal revideres. De kir. senest juni md. Plastikkir. har frist t.o.m. september, da alle dokumenter skal oprettes fra bunden. Måske der kan hentes inspiration fra Århus? Det er stadig muligt at få hjælp til indtastning i e-dok fra Randi og Line L. Hvilke dokumenter skal jeg revidere: Se under revisionsadvis. Om nødvendigt afsættes tid på ugeplanen til e-dok-opgaver. Hver sekretær har ca. 4-6 dokumenter at vedligeholde. RF+ h. BookPlan v/astrid, Stina og Birthe H. Vejledning til aflyst/afbrudt procedure udleveret på mødet. Stina lægger i e-dok. i. E-Skan/Kir. arkiv v/suzanne Berit: Det må nu være tiden, at vi kan undlade at lave tjek PTI/E-Skan. Sætter vi et minus på etiketten, eller streger vi punktet over, fordi det nu er irrelevant? Skal vi lave nye etiketter? Fik vi en afklaring på det? Materiale til MidtEPJ-skan: Hvis al materiale i chartekket er dateret e , er det ligegyldigt, om chartekket er klart, grønt eller gult. Vi har modtaget henvendelse fra Ledelsessekretariatet vedr. tilsyn fra Statens Arkiver. Der er 2 formål til tilsynet. 5

6 1) At kortlægge hvilke data og papirarkivalier regionerne og deres institutioner har. 2) At gøre regionerne og deres institutioner opmærksomme på deres ansvar for papirarkivalier og data. Det er meget vigtigt, at f.eks. papirarkivalier opbevares tørt, da der ellers på meget kort tid vil blive dannet skimmelsvamp på arkivalierne. Skimmelsvamp ødelægger papiret og kan gøre mennesker syge. Det er også meget dyrt at konservere og rense arkivalier for skimmelsvamp. Den teknologiske udvikling gør, at også digitale data kan gå tabt, hvis der ikke bliver passet godt på. F.eks. vil de færreste PC'ere i dag have et diskettedrev til læsning af 3½ disketter. Hvilke arkivalier, der skal bevares, er fastsat i en række regler og bestemmelser. kan få adgang til bevaringsværdige arkivalier, som er mere end 20 å gamle. Hvis der er tale om personfølsomme oplysninger, f.eks. patientjournaler, skal arkivalierne dog være 75 år gamle. Yderligere oplysninger vedr. arkiveringslov kan findes på Af disse grunde og flere har kir. arkiv-personalet og Berit foretaget en større rundering og opmåling af hyldemeter på diverse arkivalier. Kir. Afd.s arkivalier fremgår af vedl. oversigt. Arkivalier er ikke kun papir, men kan også være kort, tegninger, fotografier, mikrofilm samt lyd- og videobånd. Arkivalier kan også være oplysninger, der er lagret digitalt. Statens Arkiver er Danmarks arkivmyndighed. Statens Arkiver består af Rigsarkivet i Københanv, landsarkiverne i Odense, Åbenrå og Viborg, Erhvervsarkivet i Århus og Dansk Data Arkiv i Odense. Statens Arkivers samling udgør ca. 400 kilometer papirarkivalier. De ældste dokumenter er fra 1000-tallet. Statens Arkiver har digitale arkivalier fra begyndelsen af 1970 erne og frem til i dag. På kan du læse mere om, hvordan du kommer i gang med at bruge arkiverne. j. Web.redaktør v/randi Evt. ændringer meddeles Randi. Plastikkir. skal tilføjes hjemmesiden + revideres ift. brystkir. 6. EPJ erfaudveksling a. Demonstration af de nye funktioner i RM8 (i undervisningsmiljøet) v/randi Vejledninger til nye funktioner er udsendt af Randi efter mødet. Vi skal have udarbejdet retningslinjer for de tværfaglige arbejdsgange ifm. de nye funktioner. Medlemmer af afdelingens KIT-gruppe har opgaven. b. Diagnoser v/stina Hvornår afkræftes, afsluttes eller kvalificeres diagnoser. Punktet bringes til registreringsmøde d RV Sekr. i lokal KIT-gruppe ACN+ 6

7 c. Tastning af tlf.nr. i EPJ v/berit Tlf.nr. på både patient og pårørende tastes af den, der har første kontakt med Oplysningsskema Forslag om at revidere Oplysningsskemaet, så relation af pårørende kan anføres. d. Journalopstillingsregler ensrettes i HEV v/berit Arbejdsgruppe er nedsat via ledende sekretærråd, HEV. e. Hvorfor bruges Indtast modtaget papirhenvisning og ikke Opret/send henvisning v. interne henvisninger? v/line L. Opret/send laver huller i forløbet, da man kun kan anvende d.d. som henvisningsdato. f. Nogle gange er planlagt operation i DKE/indlæggelse kædet sammen med forundersøgelsen. Skal det ikke være på 2 linjer? v/line L. Jo. Sygepl. skal booke kontekstløst. g. Udarbejdelse af sekretærmanual EPJ-beslutninger Kir. Afd. v/berit Opfølgning på pkt. 6g fra sidste møde d Retningslinjer lægges i e-dok i stedet. h. Besked til egen læge ved afbrydelse af henvisning intern/ekstern? v/jytte Opretter vi telefon-/journalnotat om årsagen til afbrydelsen? Mhp. ensretning i afdelingen. Se vejledning Slet aflys og flyt procedure i BookPlan, udleveret på mødet. i. Korrespondancer er åbnet for brug mellem praktiserende læger og hospitalet v/berit Se også KIT-Nyt uge Vi skal udarbejde tværfaglig e-dok-retningslinje vedr. arbejdsgange ifm. med håndtering af korrespondancer i EPJ, der som min. skal indeholde: - Håndtering af indkommende korrespondancer - Tidsfrister for håndtering af og svar på modtagne korrespondancer Sekr. i lokal KIT-gruppe 7. Efter-videreuddannelse Kommunom og kompetenceudvikling lægesekretærer HEV Kommunom Lene L. er i gang med specialefaget Konflikthåndtering, foregår i Vejen. Udd. forløber januar-juni 2012, 60 timer. Kompetenceudvikling lægesekretærer HEV Deltagelse er fra 2012 igen obligatorisk. Hold 6 ( ): Sikre kvalitet i de fælles arbejdsgange og registreringer. Line L. og Stina deltager. Hold 7 ( ): Mødet og kontakten med patienten og pårørende. 7

8 Rubi og Rikke deltager. hold forløber over 6 dage. Lisbeth er under uddannelse til lægesekretær Under uddannelsen skal Lisbeth i praktik, både i egen og andre afdelinger. Er p.t. i praktik i A2, hvor der er sket jobudveksling med Anette F. Har andre lyst/mod på jobudveksling, når Lisbeth skal i praktik i f.eks. A-sekr.? Fra er Lisbeth i praktik-udveksling med sekr. i Med. Afd. Elevtjekliste anvendes for at sikre, at vi kommer rundt i alle hjørner og giver Lisbeth en uddannelse, der kan sidestilles med de ordinære elevers praktikforløb. Personalepsykologi for lægesekretær, niveau I Heidi, Mette og Rikke har vist interesse for at deltage i kurset. Heidi deltager i kurset, der foregår d i Århus. HUSK altid at registrere kursus/undervisning m. kode 680 på komme-gå-skemaet. Repeterer lige fra sidste møde, at der er ændret arbejdsgang ift. ansøgning om VEUgodtgørelse. Se nedenfor. Nyhedsbrev uge 41: Ansøgninger til VEU-kurser skal gå via HR 1. juli 2011 trådte en ny lov i kraft, som betyder, at det alene er virksomheden selv, som kan søge godtgørelse og befordringstilskud for medarbejdere til voksen- og efteruddannelseskurser og ikke, som hidtil, medarbejderne selv. Det betyder, at vi i Hospitalsenheden Vest har været nødt til at ændre på proceduren for tilmelding til voksen- og efteruddannelseskurser (VEU-kurser). Tilmelding og ansøgning foregår derfor nu på følgende måde: Medarbejderen udfylder den almindelige kursusansøgning på: Ansøgningen godkendes af lederen. Medarbejderen udfylder skriftlig ansøgning om VEU-godtgørelse på: Kopi af kursusansøgningen sendes til Christina Wang Jakobsen i HR, Staben sammen med ansøgningen om VEU-godtgørelse Christina Wang Jakobsen vil ud fra ansøgningsskemaerne tilmelde medarbejderen til kurset og sørge for, at der bliver søgt VEUgodtgørelse, såfremt medarbejderen opfylder betingelserne. Vær opmærksom på, at medarbejderen hurtigt får lavet en kursusansøgning og 8

9 sendt den til HR, da tilmelding til kurset ikke kan ske, før ansøgningen er HR, Staben i hænde. Hvis der er søgt og bevilget andet på kursusansøgningen - f.eks. befordringsgodtgørelse, timedagpenge mv. - skal den originale kursusansøgning sendes til lønmedarbejder Bente Svejgaard, HR Staben efter endt kursus. HR i Staben sender en særskilt mail til afdelings- og funktionslederne om den nye procedure, ligesom vi er på vej med en retningslinje i e-dok. 8. DNV Gødstrup Afd. er blevet bedt om at indstille sekretærer til medarbejdergruppe vedr. kontor. Jeg har peget på Lone og Astrid, og AL har udpeget mig. Formand for gruppen, personalechef Lasse P. Hansen, udpeger endelige medlemmer af gruppen, og valget er faldet på Lone. 9. MUS kompetenceudviklingsplaner til RMUK RMUK er et nyt elektronisk dokumentationsværktøj ift. afvikling af MUS og udarbejdede kompetenceudviklingsplaner. Vi skal således have kompetenceudviklingsplaner fra sidste MUS lagt i RMUK. Ligeledes skal al kursusdeltagelse inkl. deltagelse i obligatoriske kurser, så som Kursus Genopliv, E-læring i Klinisk Kodning, Deltagelse i fælles introduktionsprogram etc. lægges i RMUK. I får yderligere info om dette. 10. TULE dialogmøde d. 1. december - evaluering Nåede vi ikke, men se pkt. 5b. Evaluering af de prioriterede fokusområder fra TULE 2011 tager vi på personalemøde i juni 2012, jf. pkt. 5b og vedl. notat om e-apv og TULE. 11. Sammenlægning Kir. Amb. Endoskopi, ombygnings- og tidsplan Nåede vi ikke. Læs nedenstående notat til orientering. Ombygning er påbegyndt 2. januar Ombygningen forventes færdig medio april Tidsplanen holdes indtil videre. Der oprettes arbejdsgrupper mhp. indretning af de nye lokaler. Sekr. indgår i 3 grupper: Indretning af 1) sekretariat, 2) venteområde og 3) personalerum. Arbejdsgruppen for indretning af sekretariat har holdt 1. møde i dag. Ref. fra dette møde bliver tilsendt alle i Kir. Amb. og Endoskopiafsnit, til orientering og mhp. input til arbejdsgruppen. Leder+den enkelte medarb. HR-Afd. +Amb.+ Endo Anæstesiafd. planlægger at ansætte SOSU til at varetage modtagelse af patienter i DKE. 12. Game-/handleplan sekretariat Kirurgisk Afdeling, 2012 Nåede vi ikke. 13. Evt. Beslutninger fra funktionsledermøde Informeret samtykke Rubrik skal tilføjes tjekskema i Endoskopiafsnit. Endo-sekr. 9

10 Når lægen dikterer, at informeret samtykke er indhentet, dokumenterer sekretæren i EPJ. Ekspedition af korrespondancer i EPJ Der er enighed med praksiskonsulent Elisabeth Thysen, at 5 hverdage er en rimelig ekspeditionstid, som gælder begge veje. Fri eller ej: Ændringer for 1. maj og Grundlovsdag Nyhedsbrev uge 3 Fra i år er 1. maj en hel fridag for alle personalegrupper indenfor Sundhedskartellet og for sundhedspersonale, lægesekretærer og telefonister. Til gengæld er 5. juni, Grundlovsdag, ikke længere en halv fridag, men derimod en fuld arbejdsdag. Der gælder i øvrigt de samme regler for tjeneste 1. maj, som før var gældende for de to halve fridage. F.eks. vil personale, som udfører effektiv tjeneste 1. maj blive honoreret efter de regler, som gælder for søndagstjeneste. Ændringen omfatter ikke ledere, chefer, akademikere, yngre læger, overlæger og andre grupper, som ikke har en formaliseret ret til frihed. Særligt i forhold til lægegrupperne vil det være hensigtsmæssigt, at arbejdstilrettelæggelsen for disse tager hensyn til, at kollegerne fra de andre faggrupper i klinikken har ret til frihed 1. maj. Kontor- og it-personale er heller ikke berørt af ændringen. Det vil sige, at kontor- og it-personalet som hidtil har ret til frihed 1. maj og 5. juni efter kl Ændringen blev aftalt i forbindelse med overenskomsten Retningslinjer for elektronisk post, kalender og internet Se regional retningslinje Strøm til patientindkaldelser Pilotprojekt implementeres i Ort.kir., Gyn./Obst. og Røntgenafd. Marts Se Under Vesten nr , s. 5. Restferie afvikles/planlægges afviklet Det er nu restferie for indeværende ferieår skal planlægges, så vi undgår ophobning af ikke afviklet ferie i april md. Nye uniformer 2014 Et udviklingsarbejde er i gang for nye uniformer til implementering Du kan bidrage med din mening på Det er p.t. til drøftelse, hvorvidt der fremadrettet skal være uniformspligt for sekretærer. Henvisninger skal sikres sendt, uanset prikker Et eksempel med henvisning oprettet 6.1., der ikke sendes pga. prikker. Henv. ligger til udfyldelse af prikker hos læge, der ikke er til stede. AGSI tjekker 17.1., om de undersøgelser, der skulle udføres på baggrund af henvisningen, er udført. Konstaterer her, at henvisningen hænger som kladde hos os og aldrig er blevet fremsendt. 10

11 Konklusion Send henvisning uanset prikker. Lav opfølgningsliste hos dig selv. Nye aftaler for skriftlig oversættelse Fra Midt-Nyt nr. 20, nov Regionen har haft skriftlig oversættelse i regionsudbud og for de næste to år har regionen nu aftaler med firmaerne Interpen og Tolkegruppen. Aftalerne giver gode priser til regionen, og der er samtidig mulighed for ekstra rabat, fordi bureauerne opretter ord- og sætningslister over, hvad de tidligere har oversat for regionen. Det sikrer selvfølgelig også, at samme ord og udtryk oversættes på samme måde hver gang. Sådan skriver vi på engelsk er allerede lagt ind i databasen. Du kan finde priser og kontaktoplysninger for de to bureauer i indkøbsaftalekataloget. Gå direkte til regionmidt.tradebuilder.dk/go.asp?langref=1 eller find kataloget på det fælles intranet under fanebladet Indkøb. Der kan du også finde to priseksempler. Det ene bureau er billigst ved lange tekster, det andet ved korte tekster. Aftalerne er lavet for oversættelse til engelsk, tysk, arabisk, bosnisk/kroatisk/serbisk, farsi/persisk, somali og tyrkisk. Det er obligatorisk at bruge aftalerne når der skal oversættes til disse syv sprog. Der kommer et nyt udbud om to år, så konsulenterne ved Koncern Kommunikation er naturligvis meget interesserede i jeres erfaringer med at bruge aftalerne. Skriv gerne til 14. Evaluering af mødet Nåede vi ikke. 11

Side 1 af 5. Referat. Dato: 22.09.14

Side 1 af 5. Referat. Dato: 22.09.14 Referat Møde/emne: LMU Dato: 22.09.14 Mødeleder: Til stede: Fraværende Referent: Elsebeth Borg Esmarch Niels Hald, Elsebeth Borg Esmarch, Karsten Margon, Annette Nordstrøm Jakobsen, Ane Davidsen, Bente

Læs mere

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Strategi og Plan og Økonomi

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Strategi og Plan og Økonomi nyhedsbrev Nr. 8 4. juli 2014:Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Sommerhilsen Sommeren er lige rundt om hjørnet, så nu er det snart tid til, at vi holder fri med familien og får tid til at gøre lige hvad der

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse Hvornår bruges Afslut, Overflyt samt Skift opholdsadresse...3 Akut indlæggelse

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

For hver kompetence skal der være følgende billede:

For hver kompetence skal der være følgende billede: For hver kompetence skal der være følgende billede: 1.Der skal være formuleret et tydeligt forventningsbillede (kende til/kunne udføre.) 2.Der skal være mulighed for at angive medarbejderens egen vurdering

Læs mere

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Hospitalsenheden Vest Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Analyse af arbejdsprocesser i U-kir afdeling Regionshospitalet

Læs mere

Nyhedsbrev. Hospitalsenheden Vest. Teknisk Afdeling

Nyhedsbrev. Hospitalsenheden Vest. Teknisk Afdeling Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Teknisk Afdelings ledelse Sommer 2015 Kalenderen siger, at sommeren burde være forestående, så det regner vi bestemt med, at den er, på trods af kølig og ustadig vejr. Redaktionen

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Brug funktionspostkasserne

Brug funktionspostkasserne nyhedsbrev Nr. 1 24. januar 2013:Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Brug funktionspostkasserne Medarbejderne i Regionen gør i højere grad brug af hospitalernes funktionspostkasser i outlook bl.a. af hensyn

Læs mere

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen.

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. November 2011 Indhold 2011 bliver et travlt år på mange områder. Hospitalsenheden Vest skal akkrediteres, der skal indføres EPJ, vi skal have nye telefonnumre,

Læs mere

Gensidig forventningsafstemning til ønske om udbytte ved deltagelse af FTR i forum med ledere af lægesekretærer.

Gensidig forventningsafstemning til ønske om udbytte ved deltagelse af FTR i forum med ledere af lægesekretærer. Hospitalsenheden Vest Ledn. lægesekretærråd R E F E R A T Dato: 5. marts 2014 Elisabeth B. Christensen Emne: Ledn. lægesekretærrådsmøde Tid: Onsdag den 5.3.2014 Sted: Medicinsk konferencerum, RHE Deltagere:

Læs mere

Referat fra møde i Ernæringsrådets Styregruppe, mandag den 1. oktober, 2012, kl. 16.00-17.00, Regionshospitalet Herning. Deltagere

Referat fra møde i Ernæringsrådets Styregruppe, mandag den 1. oktober, 2012, kl. 16.00-17.00, Regionshospitalet Herning. Deltagere Hospitalsenheden Vest Strategi og Plan Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 7843 0000 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Referat fra møde i Ernæringsrådets Styregruppe, mandag den 1. oktober, 2012, kl.

Læs mere

Nyhedsbrev. På vej mod en (næsten) printerfri Stab. Staben. og julefesten ramte Staben. Læs mere på næste side

Nyhedsbrev. På vej mod en (næsten) printerfri Stab. Staben. og julefesten ramte Staben. Læs mere på næste side Nyhedsbrev Nr. 16 11. december 2014: Nyhedsbrev fra Stabens ledelse På vej mod en (næsten) printerfri Stab Læs mere på næste side Printerfri Stab Kursus i App Oprydning i Designer ESDH og julefesten ramte

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden.

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden. MødeNr 10 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 24. oktober 2014 kl. 9.30 12.30 Sted Grønnegadecentret 1. sal Nellike Deltagere Alle med undtagelse af Finn Frandsen Referent Birgit Vejby Afbud Finn Frandsen

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Patientsikkerhedsrunde

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Patientsikkerhedsrunde Hospitalsenheden Vest Rapport Patientsikkerhedsrunde Øjenafdelingen Regionshospitalet Holstebro den 05. november 2007 Indhold Side Sammenfatning.................................................................

Læs mere

Sommerferietiden er ved at være slut for de fleste af os

Sommerferietiden er ved at være slut for de fleste af os Nyhedsbrev Nr. 18 den 13. august 2015: Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Sommerferietiden er ved at være slut for de fleste af os Den forfriskende vind tilsat et stænk sol har sørget for fornyet energi i

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Tilstede: Fraværende: Karen Roed Larsen (KRL) Lillan Wagner (LW) Torsten Frederickson (TF) Steen Jensen (SJ) Gitte Møller (GM)

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Afbud: Jytte Borg, Troels Niemann, Anne Birgitte Langsted Pedersen, Karin Dahl Lassesen, Lisbeth Rønbjerg.

Afbud: Jytte Borg, Troels Niemann, Anne Birgitte Langsted Pedersen, Karin Dahl Lassesen, Lisbeth Rønbjerg. Tværfaglig dokumentationsråd, HEV Fredag d. 20. februar 2015 kl 13.00 15.00 Videomøde (Staben 3 i Holstebro, Udvalgsværelse 2 i Herning) Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Staben Kvalitet

Læs mere

Våbenskjold i Staben. Som bekendt har Trivsels- og Synergigruppen besluttet, at vi skal have et Våbenskjold i Staben.

Våbenskjold i Staben. Som bekendt har Trivsels- og Synergigruppen besluttet, at vi skal have et Våbenskjold i Staben. nyhedsbrev Nr. 3 1. februar 2012:Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Våbenskjold i Staben Som bekendt har Trivsels- og Synergigruppen besluttet, at vi skal have et Våbenskjold i Staben. I forhold til de tilbagemeldinger,

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice)

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) 1 Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) Denne procedure består dels af specifikke retningslinjer for ansøgning m.v. af alle

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013.

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Sted: Hos Christina Arsland Dato: 12 Maj 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Line

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014 REFERAT Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Mødetid: Onsdag den. 19.11.2014

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 PJ Deltagere: Peter, Kim, Maj-Britt, Vibeke, Dorte, Sanne, Lene & Malene Ledelse: Klaus og

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland. ikkert atientflo

2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland. ikkert atientflo 2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland ikkert atientflo Styregruppe : Maj-Britt Skovdal & Jane Lerke Susanne L Friis Jens Tingleff Poul Mossin Søren M Madsen Jesper

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Mandag den 2. februar 2009 kl. 13.00 15.00 på social og sundhedsskolen syd. Medlemmer: Alice Andersen FOA formand Tom Svendsen,

Læs mere

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Retningslinjer for Sygehuse og Praksis i Region Sjælland april 2014 1 Indledning Der ydes refusion af

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

Nyhedsbrev. Spareplan 2015-2019. Hospitalsenheden Vest Staben. Planen fylder i hverdag og tanker se status

Nyhedsbrev. Spareplan 2015-2019. Hospitalsenheden Vest Staben. Planen fylder i hverdag og tanker se status Nyhedsbrev Nr. 13 den 22. maj 2015: Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Spareplan 2015-2019 Planen fylder i hverdag og tanker se status Spareplanen Prøvehandling med stabsprintere Pinsen nærmere sig Sommerfest

Læs mere

26. november 2014 1. Specifikation af arbejdsopgaver for Susanne. Funktion Opgaver Substitut PERSONALE ADM. Sekretæropgaver for afdelingsledelsen - MR

26. november 2014 1. Specifikation af arbejdsopgaver for Susanne. Funktion Opgaver Substitut PERSONALE ADM. Sekretæropgaver for afdelingsledelsen - MR 26. november 2014 1 Specifikation af arbejdsopgaver for Susanne. PERSONALE ADM. Sekretæropgaver for afdelingsledelsen - MR Administrative opgaver Journalnotater Booking af mødelokaler + forplejning Telefon

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Referat fra møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Dato: 11. december 2014 kl. 10:00-13:00 (mødet slutter med frokost) Mødested: Odder Parkhotel Mødelokalet er reserveret fra kl.9:00

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Indledning Statens Arkiver igangsatte i november 2012 et tilsyn med de statslige myndigheders arkivdannelse. Tilsynet blev

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Som der tidligere er informeret om kommer der et nyt system, til oprettelse af aftaler om vedligeholdelse

Læs mere

Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser

Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser Indhold Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser... 1 2. Hospitalerne... 1 Nedtid opdages... 1 Information og formidling... 2 Oppetid igen... 2 Arbejdsgange... 2 3. Kommuner...

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Bilag 6 Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Indledning I forbindelse med overvejelse om at oprette en fælleskommunal tandregulering for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Glostrup,

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Indhold mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Sådan registrerer du oplysninger om dit barn... 6 Sådan oprettes

Læs mere

REFERAT 7. 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database. 25.august 2008. Kommunehospitalet, København

REFERAT 7. 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database. 25.august 2008. Kommunehospitalet, København REFERAT 7 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database 25.august 2008 Kommunehospitalet, København Tilstede Anette Damkier, Palliativt team, Fyn Thomas Feveile, Sankt Lukas Hospice (repræsenterer

Læs mere

Uddannelsespolitik for Solgaven

Uddannelsespolitik for Solgaven Uddannelsespolitik for Solgaven Formål med uddannelsespolitikken er: at alle faggrupper ansat på Solgaven er uddannet til at varetage de opgaver, der er i forbindelse med pleje og omsorg af Solgavens blinde

Læs mere

Fremmødte: Mette G, Steen, Ian, Mads, Rikke, Nina, Elin, Anne, Pia, Inga og Mette S

Fremmødte: Mette G, Steen, Ian, Mads, Rikke, Nina, Elin, Anne, Pia, Inga og Mette S 29-10-2014 Referat fra Bestyrelsesmøde d. 29-10-2014 fra kl. 19.00 21.30. Referent: Mette Sølbeck Fremmødte: Mette G, Steen, Ian, Mads, Rikke, Nina, Elin, Anne, Pia, Inga og Mette S Pkt. Emne Dokumenter

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

Vejledning til epilepsikirugisk forløb i børneambulatoriet

Vejledning til epilepsikirugisk forløb i børneambulatoriet Vejledning til epilepsikirugisk forløb i børneambulatoriet Booking Det er professor Peter Uldall der er kontaktlæge for de børn der henvises til, og er under, udredning i epilepsikirurgisk regi her på

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE 1 NAVN Togpersonalets lokalgruppe Odense 2 FORMÅL At søge medlemmernes interesse fremmet mest muligt. At søge samarbejde med andre personalegrupper, såvel

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat fra. mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4

Region Midtjylland Sundhed. Referat fra. mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 12. marts 2012 /CLAJEN Referat fra mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Afbud: Vibeke Prenter, Carina Skovby-Larsen, Bolette Meisner Holdgaard Hansen, Michael Hansen, Bente Nielsen, Karin Lindstrøm

Afbud: Vibeke Prenter, Carina Skovby-Larsen, Bolette Meisner Holdgaard Hansen, Michael Hansen, Bente Nielsen, Karin Lindstrøm Bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning, næstformand Per Brobæk Madsen, Isabell Friis Madsen, Sven Thorøe, Susanne Bøgelund Kristiansen, Rie Grotkjær Øvrige deltagere: Klaus Grønbæk

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling når der er brug for det eller hjælpe midler når der er brug for det.

Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling når der er brug for det eller hjælpe midler når der er brug for det. Dialogmøde den 17.04.2015 Sammenskrivning af udsagn fra grupperne: Det gode: Det er godt når PL har lagt en plan forud for indlæggelse Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling

Læs mere

Dagsorden. Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset.

Dagsorden. Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset. ALLERØD KOMMUNE Hovedudvalget Dagsorden Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset. Afbud: Anne Steffensen, Brigitta Pranov, Christine Christensen, Jytte Bartels,

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest - anvendes kun i afdelinger der kører fuld drift af MIDT-EPJ (Anæstesiologisk Afdeling 1. udgave) generelle problemstillinger Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

nyhedsbrev Afrapportering fra SIGNAL Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Ledelsessekretariatet og Økonomi

nyhedsbrev Afrapportering fra SIGNAL Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Ledelsessekretariatet og Økonomi nyhedsbrev Nr. 2 30. januar 2014:Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Afrapportering fra SIGNAL Afrapportering fra SIGNAL Medarbejdernyt teknik Nyt arbejde Innovation fra teori til praksis Præsentations- Møde

Læs mere

Referat af møde i Kursusudvalget 3. november 2014

Referat af møde i Kursusudvalget 3. november 2014 Referat af møde i Kursusudvalget 3. november 2014 Deltagere: Uddannelseskonsulent Jonna Thuesen, Områdeleder Bente Bruun Jørgensen, Ældrechef Lisbeth Schmidt, Sektorformand Connie Geisler, Områdeleder

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Herudover deltager direktør Henrik Leth (Morsø) som repræsentant fra klynge Vest i Styregruppen

Herudover deltager direktør Henrik Leth (Morsø) som repræsentant fra klynge Vest i Styregruppen Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Tirsdag den 18/11 2014 kl. 13.00-16.00 Sted: Boulevarden 13, repræsentationslokale 2 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Lone Becker, Carsten

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET Tid: Tirsdag den 7. april 2015 kl. 12.30 16.00 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Program orienteringsmøder ADHD database

Program orienteringsmøder ADHD database Program orienteringsmøder ADHD database Velkomst v/ databasekontaktperson Line Riis Jølving Præsentation af ADHD databasen v/ styregrupperepræsentant, herunder: - Gennemgang af indikatorer Præsentation

Læs mere

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 1 EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 VEU SITEMAP 1.1.1 Login side admin (efteruddannelse.dk/admin) Skole login Upload dokument VEU admin login 4.0 VEU admin - ubehandlede

Læs mere

Rudkøbing den 1. juni 2011

Rudkøbing den 1. juni 2011 Referat til forældrebestyrelsesmøde Dagplejen Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 6150 E-mail: børnogkultur@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Rudkøbing den 1. juni 2011 Sted Langeland Rådhus,

Læs mere

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Bestyrelsens beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretningen dækker perioden 14. marts 2014 til 5. marts 2015. Bestyrelsen vi

Læs mere

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Afrapporter af genopretnsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune September Mål Handl Indikatorer Status Tid/Deadline Øget faglighed og opfølgn Socialfaglig ledelse, opnormer Medio august Bedre

Læs mere

1. Godkendelse af referat fra ekstraordinært møde den 9. januar 2008. ---- Godkendt

1. Godkendelse af referat fra ekstraordinært møde den 9. januar 2008. ---- Godkendt Hospitalsenheden Vest Teknisk Afdeling Dato: 25.02.2008 Sagsbehandler: Mona Vennersdorf E-mail: moven@ringamt.dk Side 1 / 6 Referat: Møde i Lokal-MED udvalget, Teknisk Afdeling Tirsdag den 12. februar

Læs mere

www.evukurser.dk Guide: Sådan tilmelder du dig vvs-branchens kurser

www.evukurser.dk Guide: Sådan tilmelder du dig vvs-branchens kurser www.evukurser.dk Guide: Sådan tilmelder du dig vvs-branchens kurser 2014 Sådan tilmelder du dig efteruddannelse Tilbuddene er mange, når det gælder efteruddannelse. Hvis du overvejer at efteruddanne dig,

Læs mere

Kræftpakkeforløb. Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge

Kræftpakkeforløb. Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge Kræftpakkeforløb Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge Kræftpakker Kirurgisk Afdeling Kræft i bugspytkirtlen Kræft i galdegang Kræft i spiserør,mavemund og mavesæk Primær leverkræft Kræft i tyk-og endetarm

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt i Upsalagade 20 B, 2100 København Ø

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

nyhedsbrev I eventyrlandet Røntgenafdelingens - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen.

nyhedsbrev I eventyrlandet Røntgenafdelingens - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen. Røntgenafdelingens nyhedsbrev Nr. 01 maj 2015 - Nyhedsbrev om lidt af hvert I eventyrlandet - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen. - I eventyrlandet -

Læs mere