Personalemøde d. 9. februar 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalemøde d. 9. februar 2012"

Transkript

1 Personalemøde d. 9. februar 2012 Til stede: Jeanette, Rubi, Lisbeth (til kl ), Line L., Birthe H., Jytte, Anette J., Charlotte, Suzanne, Stina, Lene L., Rikke, Lone, Heidi, Mette, Astrid, Marie (til kl ), Randi, Rikke Hjøllund Sørensen (elev), Berit (ref.) Afbud: Anette F., Julie Mødeleder: Rikke Pkt. Referat Ansv. Stor, stor ros for Jeres indsats, så vi er i bund med skriv og rettelse af EPJ-fejl til årafslutningen. Lisbeth skulle hilse mange gange fra Anette F., der takker for blomsten. Tilskrevet efter mødet: Marc skal gennemgå operation d pga. svær skoliose. Det kommer til at betyde, at jeg har behov for at tage en eller anden form for orlov. Jeg håber på, Vejle Kommune er samarbejdsvillig, så vi kan deles om opgaven med pasning af Marc efter operationen. I pos. fald kan jeg så arbejde halv tid og passe Marc den anden halvdel. Tidshorisonten er om alt går vel 4-5 mdr. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af ref. møde d. 2. november 2011 Opfølgning på reg. af specialiseringsniveau. Se pkt. 5e. 3. Stillinger Sekretærer Irma Lindblad Johansen er ansat i jobtræning Inge, der er i jobtræning i Akutafd., arbejder i Kir. Afd. ca. 4 timer dagl. (kl ). Charlottes vikariat er forlænget t.o.m Lene A. kommer tilbage fra barsel Afvikler ferie 1 dag/uge i 20 uger. Minus sommerferieperioden. Line M. og Birthe B. kommer tilbage fra barsel september Maj-Britts sygemelding udløber d Stillingen friholdes indtil videre. Rubi er pr. 1. januar 2012 gået 2 timer ned i tid. Mette går pr timer ned i tid. Anette J. er pr. 1. januar 2012 gået 1 time op i tid. Vi skal i forbindelse med sammenlægningen Kir. Amb. og Endoskopi aflevere 0,2 stilling, der er indeholdt i Kir. Afd., til Anæstesiafd. Rikke er pr koordinerende sekretær i amb. team. Læger 1.2. er startet ny resl. Malene Kjelsmark Gydesen, HU almen medicin 1

2 4. Servicemål 2012 Epikrise skal sendes samme dag, som pt. udskrives eller førstkommende hverdag. Der skal være øget fokus på opgaven fra lægesiden. Det er, som om det er gået lidt i stå efter indsatsen ifm. årsafslutningen. Bringes til HJF/funktionsledermøde. Der er stort fokus på pakkeforløb. Kir. Afd. overholder tid til behandling i næsten 100% af forløbene. Husk at registrere relevant ventestatus, hvis der af den ene eller anden grund er belæg for det. F.eks. pt. selv ønsker at udskyde undersøgelsen (ventestatus 23), eller der skal pågå anden udredning af pt., inden vi kan se pt. (ventestatus 24). 5. Nyt fra a. Elevvejleder v/marie Vi har p.t. 3 elever i afdelingen. Ved sammenlægning Kir. Amb. og Endoskopi er det meddelt uddannelsesleder Birgit Meldgaard, at vi højst kan have 2 elever i afdelingen ad gangen. Vi har besluttet, at 1. årselever kan være 1 uge og 2.årselever op til 3 uger i sengeafsnit. Mette, Marie og Birthe H. deltog i elevkonf. i Skåde, hvor emnet var Hospice. Der var indlæg fra en sygepl., en præst og en person fra støtteforening. Alt i alt en spændende dag. Vi har en drøftelse ud fra en konkret forespørgsel, om det er OK, at elevers mødetid ikke matcher et givent sekretariats åbningstider. Vi beslutter, at 2. årselever kan have mødetid, der starter eller slutter op til ½ time udenfor sekretariatets åbningstid. 1. årselever har mødetid, der matcher det øvrige fremmøde, så de ikke kommer til at sidde alene. Berit: Jeg er blevet spurgt af 4 nuværende elever, om de i forbindelse med deres fagprøveskrivning, må tilsende kir. sekr. et spørgeskema. Det har jeg sagt ja til. Birthe H. er vejleder for Ann. De valgte emner til fagprøve: Ann Nørgaard: DRG-systemet hvor udbredt er lægesekretærernes kendskab til DRG, hvilke registreringstyper bruger sekr. i deres hverdag, og hvor ofte er de i tvivl om, hvorvidt de registrerer korrekt. Trine Krøy Pedersen: EPJ en statusopdatering over, hvordan det ser ud nu. Lene Brix Svendsen og Betina V. Anderesen: Personalehåndbog er der behov for en sådan? Charlotte Dal Jacobsen og Anna Louise Erlandsen: Hvordan kommer man af med papirjournalen efter indførelsen af EPJ? Interview af Lene L. b. Arbejdsmiljørepr. v/suzanne+berit e-apv: 2

3 Der er positive tilkendegivelser fra 10 medarbejdere Der er indkommet 10 sager til behandling, hvoraf 7 handler om fysiske forhold og 3 om psykosociale forhold. Se vedl. notat, hvoraf det fremgår, hvordan arbejdsmiljøgruppen indtil videre har håndteret sagerne. Det understreges endnu en gang, at det er vigtigt, at alle medarbejdere bidrager til e-apv, uanset om det er vedr. positive forhold eller sager, der skal til behandling. SDH+ TULE: På TULE dialogmødet blev 3 emner prioriteret: Prio 1 Nogle medarbejdere oplever, at ikke al vigtig information kommer til den enkelte. Forslag: - Ved ut.s runder samles alle sekretærer i pågældende sekretariat i ca. 10 min. Hvis nogen forstyrres ila. de 10 min. informerer sekr. hinanden. - Evt. indføre tavlemøder med dertil hørende nyhedsbog i de enkelte teams? Kan tavlemøde evt. foregå på fast tidspunkt? Husk relevant info til Line L. Prio 2 Leder ønskes mere synlig i pressede perioder. Større anerkendelse af arbejdsindsats og arbejdsmoral. Forslag: Anerkendelse går begge veje. Prio 3 Tydelig kommunikation, så der ikke opstår misforståelser. Går begge veje leder og medarbejdere imellem. Forslag: Ingen. Suzanne deltager i møderne i sekretærarbejdsgruppen vedr. sammenlægning af Kir. Amb. og Endoskopiafsnit. Indsatsområde HEV 2012 social kapital HMU medlemmer, formænd/næstformænd LMU og arbejdsmiljøgrupper er inviteret til ½ temadag om social kapital d kl Temadagen sætter fokus på begrebet social kapital: Social kapital er den egenskab, der sætter en organisations medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgaver. For at kunne løse denne kerneopgave er det nødvendigt, at medlemmerne evner at samarbejde, og at samarbejdet er baseret på et højt niveau af tillid og retfærdighed. Se i øvrigt video på hjemmesiden. c. Patientsikkerhedsrepr. v/anette F. Afbud fra Anette. Ny indberetningsside til UTH kan være lidt mere kringlet at indberette på. 3

4 Anette kommer gerne og instruerer eller send sagen til Anette, som vil indberette. Anette har 2.2. deltaget i temadag for nøglepersoner i Kir. Afd. Har her foreslået, at der bliver kigget på, hvem der - i et smidigt samarbejde - udfører de enkelte opgaver mest hensigtsmæssigt og effektivt. d. TR v/lisbeth Har nu deltaget i sit første TR Erfa-møde. Der er ingen midler til NyLøn i år. Evt. tilbageløbsmidler kan anvendes. HL/HK oplever, at lægesekretærer ikke er villige til efter-videreuddannelse. Lægesekr. anfører, at de ønsker kompetencegivende uddannelse (f.eks. Sundhedskommunom). En drøftelse af kompetenceudviklingsforløbet for lægesekr., HEV. På kan du beregne, hvor meget du kan få, hvis du vælger kontant udbetaling i år. Suzanne udsender tirsdagsaktiviteter. e. Registrering v/stina + Berit Registrering af specialiseringsniveau Fra skal registreres specialiseringsniveau på alle hospitaler i RM, der kan vise, om indgreb er foretaget på hospital med hovedfunktion, regionsfunktion eller højt specialiseret funktion for det aktuelle indgreb. Det betyder, at vi for ganske få indgrebs vedkommende skal kode med tillægskode AZAC3 til A-diagnosen. I Kir. Afd. gælder det, når operationskoden er: - KJFC12 Øsofagoskopisk indsættelse af stent i spiserør - KA** Operationer på skjoldbruskkirtlen Arbejdsgangen i afdelinger bliver, at Berit hvert kvartal trækker liste over ovenstående procedurer og sørger for at efterregistrere koden for regionsfunktion. I 4. kvartal 2011 drejede det sig om 1 stentanlæggelse og 6 strumaoperationer. Mangler afklaring ift. anlæggelse af stent i med. regi i Endoskopiafsnit. Fællesindholdet 2012 Fællesindholdet findes fra 2012 udelukkende i elektronisk form via Sundhedsstyrelsens hjemmeside Den nye udgave kan tilgås via ovenstående link. Ændringer til indberetning for Afsnit Aflyste og afbrudte procedurer er fjernet, da indberetning til LPR (LandsPatientRegisteret) er ophørt. Vi skal stadig registrere 4

5 aflyst/afbrudt procedure, da Regionen skal kunne trække data. Retningslinje/arbejdsgang for håndtering af aflyste procedurer er efterspurgt v. KIT-kontoret, og Stina har udarbejdet vejledning, som er udleveret på mødet. Stina deltager i workshop vedr. registrering d. 8. marts. Vi må desværre kun stille med 1 deltager. f. Mirsk v/ Birthe H. og Lene L. Lene er oplært. Send gerne nye oprettelser til Lene mhp. at opnå fortrolighed med opgaven. g. e-dok v/randi og Lene L. Læsekvittering: Opfordring til, at alle læsekvitterer indenfor rimelig tid (ca. 1 uge) efter modtagelsen. Hvis du er bagud med at læsekvittere, og der i mellemtiden kommer en ny udgave af pågældende dokument, kan det gamle dokument ikke fjernes fra Min side. Anvend så få bilag og så få links som muligt. Der skal fremover være versionsnr. på alle dokumenter og bilag. Berit: Sekretærretningslinjer i e-dok skal revideres. De kir. senest juni md. Plastikkir. har frist t.o.m. september, da alle dokumenter skal oprettes fra bunden. Måske der kan hentes inspiration fra Århus? Det er stadig muligt at få hjælp til indtastning i e-dok fra Randi og Line L. Hvilke dokumenter skal jeg revidere: Se under revisionsadvis. Om nødvendigt afsættes tid på ugeplanen til e-dok-opgaver. Hver sekretær har ca. 4-6 dokumenter at vedligeholde. RF+ h. BookPlan v/astrid, Stina og Birthe H. Vejledning til aflyst/afbrudt procedure udleveret på mødet. Stina lægger i e-dok. i. E-Skan/Kir. arkiv v/suzanne Berit: Det må nu være tiden, at vi kan undlade at lave tjek PTI/E-Skan. Sætter vi et minus på etiketten, eller streger vi punktet over, fordi det nu er irrelevant? Skal vi lave nye etiketter? Fik vi en afklaring på det? Materiale til MidtEPJ-skan: Hvis al materiale i chartekket er dateret e , er det ligegyldigt, om chartekket er klart, grønt eller gult. Vi har modtaget henvendelse fra Ledelsessekretariatet vedr. tilsyn fra Statens Arkiver. Der er 2 formål til tilsynet. 5

6 1) At kortlægge hvilke data og papirarkivalier regionerne og deres institutioner har. 2) At gøre regionerne og deres institutioner opmærksomme på deres ansvar for papirarkivalier og data. Det er meget vigtigt, at f.eks. papirarkivalier opbevares tørt, da der ellers på meget kort tid vil blive dannet skimmelsvamp på arkivalierne. Skimmelsvamp ødelægger papiret og kan gøre mennesker syge. Det er også meget dyrt at konservere og rense arkivalier for skimmelsvamp. Den teknologiske udvikling gør, at også digitale data kan gå tabt, hvis der ikke bliver passet godt på. F.eks. vil de færreste PC'ere i dag have et diskettedrev til læsning af 3½ disketter. Hvilke arkivalier, der skal bevares, er fastsat i en række regler og bestemmelser. kan få adgang til bevaringsværdige arkivalier, som er mere end 20 å gamle. Hvis der er tale om personfølsomme oplysninger, f.eks. patientjournaler, skal arkivalierne dog være 75 år gamle. Yderligere oplysninger vedr. arkiveringslov kan findes på Af disse grunde og flere har kir. arkiv-personalet og Berit foretaget en større rundering og opmåling af hyldemeter på diverse arkivalier. Kir. Afd.s arkivalier fremgår af vedl. oversigt. Arkivalier er ikke kun papir, men kan også være kort, tegninger, fotografier, mikrofilm samt lyd- og videobånd. Arkivalier kan også være oplysninger, der er lagret digitalt. Statens Arkiver er Danmarks arkivmyndighed. Statens Arkiver består af Rigsarkivet i Københanv, landsarkiverne i Odense, Åbenrå og Viborg, Erhvervsarkivet i Århus og Dansk Data Arkiv i Odense. Statens Arkivers samling udgør ca. 400 kilometer papirarkivalier. De ældste dokumenter er fra 1000-tallet. Statens Arkiver har digitale arkivalier fra begyndelsen af 1970 erne og frem til i dag. På kan du læse mere om, hvordan du kommer i gang med at bruge arkiverne. j. Web.redaktør v/randi Evt. ændringer meddeles Randi. Plastikkir. skal tilføjes hjemmesiden + revideres ift. brystkir. 6. EPJ erfaudveksling a. Demonstration af de nye funktioner i RM8 (i undervisningsmiljøet) v/randi Vejledninger til nye funktioner er udsendt af Randi efter mødet. Vi skal have udarbejdet retningslinjer for de tværfaglige arbejdsgange ifm. de nye funktioner. Medlemmer af afdelingens KIT-gruppe har opgaven. b. Diagnoser v/stina Hvornår afkræftes, afsluttes eller kvalificeres diagnoser. Punktet bringes til registreringsmøde d RV Sekr. i lokal KIT-gruppe ACN+ 6

7 c. Tastning af tlf.nr. i EPJ v/berit Tlf.nr. på både patient og pårørende tastes af den, der har første kontakt med Oplysningsskema Forslag om at revidere Oplysningsskemaet, så relation af pårørende kan anføres. d. Journalopstillingsregler ensrettes i HEV v/berit Arbejdsgruppe er nedsat via ledende sekretærråd, HEV. e. Hvorfor bruges Indtast modtaget papirhenvisning og ikke Opret/send henvisning v. interne henvisninger? v/line L. Opret/send laver huller i forløbet, da man kun kan anvende d.d. som henvisningsdato. f. Nogle gange er planlagt operation i DKE/indlæggelse kædet sammen med forundersøgelsen. Skal det ikke være på 2 linjer? v/line L. Jo. Sygepl. skal booke kontekstløst. g. Udarbejdelse af sekretærmanual EPJ-beslutninger Kir. Afd. v/berit Opfølgning på pkt. 6g fra sidste møde d Retningslinjer lægges i e-dok i stedet. h. Besked til egen læge ved afbrydelse af henvisning intern/ekstern? v/jytte Opretter vi telefon-/journalnotat om årsagen til afbrydelsen? Mhp. ensretning i afdelingen. Se vejledning Slet aflys og flyt procedure i BookPlan, udleveret på mødet. i. Korrespondancer er åbnet for brug mellem praktiserende læger og hospitalet v/berit Se også KIT-Nyt uge Vi skal udarbejde tværfaglig e-dok-retningslinje vedr. arbejdsgange ifm. med håndtering af korrespondancer i EPJ, der som min. skal indeholde: - Håndtering af indkommende korrespondancer - Tidsfrister for håndtering af og svar på modtagne korrespondancer Sekr. i lokal KIT-gruppe 7. Efter-videreuddannelse Kommunom og kompetenceudvikling lægesekretærer HEV Kommunom Lene L. er i gang med specialefaget Konflikthåndtering, foregår i Vejen. Udd. forløber januar-juni 2012, 60 timer. Kompetenceudvikling lægesekretærer HEV Deltagelse er fra 2012 igen obligatorisk. Hold 6 ( ): Sikre kvalitet i de fælles arbejdsgange og registreringer. Line L. og Stina deltager. Hold 7 ( ): Mødet og kontakten med patienten og pårørende. 7

8 Rubi og Rikke deltager. hold forløber over 6 dage. Lisbeth er under uddannelse til lægesekretær Under uddannelsen skal Lisbeth i praktik, både i egen og andre afdelinger. Er p.t. i praktik i A2, hvor der er sket jobudveksling med Anette F. Har andre lyst/mod på jobudveksling, når Lisbeth skal i praktik i f.eks. A-sekr.? Fra er Lisbeth i praktik-udveksling med sekr. i Med. Afd. Elevtjekliste anvendes for at sikre, at vi kommer rundt i alle hjørner og giver Lisbeth en uddannelse, der kan sidestilles med de ordinære elevers praktikforløb. Personalepsykologi for lægesekretær, niveau I Heidi, Mette og Rikke har vist interesse for at deltage i kurset. Heidi deltager i kurset, der foregår d i Århus. HUSK altid at registrere kursus/undervisning m. kode 680 på komme-gå-skemaet. Repeterer lige fra sidste møde, at der er ændret arbejdsgang ift. ansøgning om VEUgodtgørelse. Se nedenfor. Nyhedsbrev uge 41: Ansøgninger til VEU-kurser skal gå via HR 1. juli 2011 trådte en ny lov i kraft, som betyder, at det alene er virksomheden selv, som kan søge godtgørelse og befordringstilskud for medarbejdere til voksen- og efteruddannelseskurser og ikke, som hidtil, medarbejderne selv. Det betyder, at vi i Hospitalsenheden Vest har været nødt til at ændre på proceduren for tilmelding til voksen- og efteruddannelseskurser (VEU-kurser). Tilmelding og ansøgning foregår derfor nu på følgende måde: Medarbejderen udfylder den almindelige kursusansøgning på: Ansøgningen godkendes af lederen. Medarbejderen udfylder skriftlig ansøgning om VEU-godtgørelse på: Kopi af kursusansøgningen sendes til Christina Wang Jakobsen i HR, Staben sammen med ansøgningen om VEU-godtgørelse Christina Wang Jakobsen vil ud fra ansøgningsskemaerne tilmelde medarbejderen til kurset og sørge for, at der bliver søgt VEUgodtgørelse, såfremt medarbejderen opfylder betingelserne. Vær opmærksom på, at medarbejderen hurtigt får lavet en kursusansøgning og 8

9 sendt den til HR, da tilmelding til kurset ikke kan ske, før ansøgningen er HR, Staben i hænde. Hvis der er søgt og bevilget andet på kursusansøgningen - f.eks. befordringsgodtgørelse, timedagpenge mv. - skal den originale kursusansøgning sendes til lønmedarbejder Bente Svejgaard, HR Staben efter endt kursus. HR i Staben sender en særskilt mail til afdelings- og funktionslederne om den nye procedure, ligesom vi er på vej med en retningslinje i e-dok. 8. DNV Gødstrup Afd. er blevet bedt om at indstille sekretærer til medarbejdergruppe vedr. kontor. Jeg har peget på Lone og Astrid, og AL har udpeget mig. Formand for gruppen, personalechef Lasse P. Hansen, udpeger endelige medlemmer af gruppen, og valget er faldet på Lone. 9. MUS kompetenceudviklingsplaner til RMUK RMUK er et nyt elektronisk dokumentationsværktøj ift. afvikling af MUS og udarbejdede kompetenceudviklingsplaner. Vi skal således have kompetenceudviklingsplaner fra sidste MUS lagt i RMUK. Ligeledes skal al kursusdeltagelse inkl. deltagelse i obligatoriske kurser, så som Kursus Genopliv, E-læring i Klinisk Kodning, Deltagelse i fælles introduktionsprogram etc. lægges i RMUK. I får yderligere info om dette. 10. TULE dialogmøde d. 1. december - evaluering Nåede vi ikke, men se pkt. 5b. Evaluering af de prioriterede fokusområder fra TULE 2011 tager vi på personalemøde i juni 2012, jf. pkt. 5b og vedl. notat om e-apv og TULE. 11. Sammenlægning Kir. Amb. Endoskopi, ombygnings- og tidsplan Nåede vi ikke. Læs nedenstående notat til orientering. Ombygning er påbegyndt 2. januar Ombygningen forventes færdig medio april Tidsplanen holdes indtil videre. Der oprettes arbejdsgrupper mhp. indretning af de nye lokaler. Sekr. indgår i 3 grupper: Indretning af 1) sekretariat, 2) venteområde og 3) personalerum. Arbejdsgruppen for indretning af sekretariat har holdt 1. møde i dag. Ref. fra dette møde bliver tilsendt alle i Kir. Amb. og Endoskopiafsnit, til orientering og mhp. input til arbejdsgruppen. Leder+den enkelte medarb. HR-Afd. +Amb.+ Endo Anæstesiafd. planlægger at ansætte SOSU til at varetage modtagelse af patienter i DKE. 12. Game-/handleplan sekretariat Kirurgisk Afdeling, 2012 Nåede vi ikke. 13. Evt. Beslutninger fra funktionsledermøde Informeret samtykke Rubrik skal tilføjes tjekskema i Endoskopiafsnit. Endo-sekr. 9

10 Når lægen dikterer, at informeret samtykke er indhentet, dokumenterer sekretæren i EPJ. Ekspedition af korrespondancer i EPJ Der er enighed med praksiskonsulent Elisabeth Thysen, at 5 hverdage er en rimelig ekspeditionstid, som gælder begge veje. Fri eller ej: Ændringer for 1. maj og Grundlovsdag Nyhedsbrev uge 3 Fra i år er 1. maj en hel fridag for alle personalegrupper indenfor Sundhedskartellet og for sundhedspersonale, lægesekretærer og telefonister. Til gengæld er 5. juni, Grundlovsdag, ikke længere en halv fridag, men derimod en fuld arbejdsdag. Der gælder i øvrigt de samme regler for tjeneste 1. maj, som før var gældende for de to halve fridage. F.eks. vil personale, som udfører effektiv tjeneste 1. maj blive honoreret efter de regler, som gælder for søndagstjeneste. Ændringen omfatter ikke ledere, chefer, akademikere, yngre læger, overlæger og andre grupper, som ikke har en formaliseret ret til frihed. Særligt i forhold til lægegrupperne vil det være hensigtsmæssigt, at arbejdstilrettelæggelsen for disse tager hensyn til, at kollegerne fra de andre faggrupper i klinikken har ret til frihed 1. maj. Kontor- og it-personale er heller ikke berørt af ændringen. Det vil sige, at kontor- og it-personalet som hidtil har ret til frihed 1. maj og 5. juni efter kl Ændringen blev aftalt i forbindelse med overenskomsten Retningslinjer for elektronisk post, kalender og internet Se regional retningslinje Strøm til patientindkaldelser Pilotprojekt implementeres i Ort.kir., Gyn./Obst. og Røntgenafd. Marts Se Under Vesten nr , s. 5. Restferie afvikles/planlægges afviklet Det er nu restferie for indeværende ferieår skal planlægges, så vi undgår ophobning af ikke afviklet ferie i april md. Nye uniformer 2014 Et udviklingsarbejde er i gang for nye uniformer til implementering Du kan bidrage med din mening på Det er p.t. til drøftelse, hvorvidt der fremadrettet skal være uniformspligt for sekretærer. Henvisninger skal sikres sendt, uanset prikker Et eksempel med henvisning oprettet 6.1., der ikke sendes pga. prikker. Henv. ligger til udfyldelse af prikker hos læge, der ikke er til stede. AGSI tjekker 17.1., om de undersøgelser, der skulle udføres på baggrund af henvisningen, er udført. Konstaterer her, at henvisningen hænger som kladde hos os og aldrig er blevet fremsendt. 10

11 Konklusion Send henvisning uanset prikker. Lav opfølgningsliste hos dig selv. Nye aftaler for skriftlig oversættelse Fra Midt-Nyt nr. 20, nov Regionen har haft skriftlig oversættelse i regionsudbud og for de næste to år har regionen nu aftaler med firmaerne Interpen og Tolkegruppen. Aftalerne giver gode priser til regionen, og der er samtidig mulighed for ekstra rabat, fordi bureauerne opretter ord- og sætningslister over, hvad de tidligere har oversat for regionen. Det sikrer selvfølgelig også, at samme ord og udtryk oversættes på samme måde hver gang. Sådan skriver vi på engelsk er allerede lagt ind i databasen. Du kan finde priser og kontaktoplysninger for de to bureauer i indkøbsaftalekataloget. Gå direkte til regionmidt.tradebuilder.dk/go.asp?langref=1 eller find kataloget på det fælles intranet under fanebladet Indkøb. Der kan du også finde to priseksempler. Det ene bureau er billigst ved lange tekster, det andet ved korte tekster. Aftalerne er lavet for oversættelse til engelsk, tysk, arabisk, bosnisk/kroatisk/serbisk, farsi/persisk, somali og tyrkisk. Det er obligatorisk at bruge aftalerne når der skal oversættes til disse syv sprog. Der kommer et nyt udbud om to år, så konsulenterne ved Koncern Kommunikation er naturligvis meget interesserede i jeres erfaringer med at bruge aftalerne. Skriv gerne til 14. Evaluering af mødet Nåede vi ikke. 11

Handleplan kirurgisk sekretariat 2014

Handleplan kirurgisk sekretariat 2014 Epikriser Fortsætte implementering af tværfaglige arbejdsgange (personlig opgaveliste). Sikre opfølgning. Mål 95%. Patientindkaldelser Fortsætte implementering af arbejdsgang, der sikrer pt. indkaldelsesbrev

Læs mere

Personalemøde d. 30. august 2012

Personalemøde d. 30. august 2012 Personalemøde d. 30. august 2012 Til stede: Jeanette, Anette F., Julie, Rubi, Lisbeth, Line L., Jytte, Marie, Suzanne, Stina, Lene L., Rikke, Lone, Heidi, Mette, Astrid, Randi, Berit (ref.) Afbud: Anette

Læs mere

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Strategi og Plan og Økonomi

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Strategi og Plan og Økonomi nyhedsbrev Nr. 8 4. juli 2014:Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Sommerhilsen Sommeren er lige rundt om hjørnet, så nu er det snart tid til, at vi holder fri med familien og får tid til at gøre lige hvad der

Læs mere

Furesø Kommune Ældreområdet. Notat fra kommunalt anmeldte tilsyn. Plejecentret Solbjerghaven Solbjerghaven Værløse

Furesø Kommune Ældreområdet. Notat fra kommunalt anmeldte tilsyn. Plejecentret Solbjerghaven Solbjerghaven Værløse Furesø Kommune Ældreområdet Notat fra kommunalt anmeldte tilsyn Plejecentret Solbjerghaven Solbjerghaven 6 3500 Værløse Tilsynsbesøg den 7. april 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål og metode for

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse Hvornår bruges Afslut, Overflyt samt Skift opholdsadresse...3 Akut indlæggelse

Læs mere

Referat Tværfaglig dokumentationsrådsmøde 3. april 2014. 13.00 15.00 Udvalgsværelse 1, Herning.

Referat Tværfaglig dokumentationsrådsmøde 3. april 2014. 13.00 15.00 Udvalgsværelse 1, Herning. Tværfaglig srådsmøde 3. april 2014. 13.00 15.00 Udvalgsværelse 1, Herning. Til stede: Anne-Grethe Skov Iversen, Randi Bligaard, Bente Hjørnholm Jensen, Lis jensen, Karin Dahl Lassesen, Anne Birgitte Langsted

Læs mere

Referat fra Ledelsesmøde 20. marts 2012 kl. 12.00 14.00, Pouls kontor, Ledelsessekretariatet, Regionshospitalet Herning. Referat

Referat fra Ledelsesmøde 20. marts 2012 kl. 12.00 14.00, Pouls kontor, Ledelsessekretariatet, Regionshospitalet Herning. Referat Hospitalsenheden Vest Staben HR HR-chef Lasse P. Hansen Plan- og sekretariatschef Poul Michaelsen Økonomichef Preben L. Sørensen Kvalitets- og udviklingschef Birgitte Ostersen Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro

Læs mere

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Hospitalsenheden Vest Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Analyse af arbejdsprocesser i U-kir afdeling Regionshospitalet

Læs mere

For hver kompetence skal der være følgende billede:

For hver kompetence skal der være følgende billede: For hver kompetence skal der være følgende billede: 1.Der skal være formuleret et tydeligt forventningsbillede (kende til/kunne udføre.) 2.Der skal være mulighed for at angive medarbejderens egen vurdering

Læs mere

Hanne Rinder, Anne-Grethe Skov Iversen, Randi Voetmann, Lene Møller Holm, Tinna Nørgaard, Paul Jørgensen, Niels Hald, Stina Nielsen

Hanne Rinder, Anne-Grethe Skov Iversen, Randi Voetmann, Lene Møller Holm, Tinna Nørgaard, Paul Jørgensen, Niels Hald, Stina Nielsen Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Herning Kirurgisk Afdeling Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 7843 5300 www.regionmidtjylland.dk Referat Møde/emne: Tværfaglig KIT-gruppe, Kirurgisk Afdeling

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Informationsbrev om TULE og APV

Informationsbrev om TULE og APV Hospitalsenheden Vest Staben HR Afdelingsledelser Arbejdsmiljøgrupper Tillidsrepræsentanter Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 0000 Fax. +45 7843 8609 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Informationsbrev

Læs mere

Referat fra PA LUU møde den 19/11, 2014.

Referat fra PA LUU møde den 19/11, 2014. 24-11-2014 Referat fra PA LUU møde den 19/11, 2014. Selandia Park 8, Demonstrationsstuen, 4100 Ringsted. Referent: Merete Frank Christensen Velkomst/Marianne Frederiksen. FOA har opfordret skolen til at

Læs mere

Referat Pædagogisk Forum for Erhvervsuddannelser Onsdag den 21. maj 2014 kl. 12.30 15.00 Mødelokale 1, Holstebro

Referat Pædagogisk Forum for Erhvervsuddannelser Onsdag den 21. maj 2014 kl. 12.30 15.00 Mødelokale 1, Holstebro Hospitalsenheden Vest Staben RH-HV HR Birgit Meldgård Sangill - lægesekretærelever Erna Leth - social- og sundhedsassistentelever + redderelever Kate Gahner Larsen - elever med speciale i offentlig administration

Læs mere

SKOLE-PRAKTIKMØDE SOSU ASSISTENTER

SKOLE-PRAKTIKMØDE SOSU ASSISTENTER SKOLE-PRAKTIKMØDE SOSU ASSISTENTER Tidspunkt: 3. september 2009 Deltagere: Arbejdsgivere, praktikansvarlige og skolen Referent: Anne Høyrup Referat AD 1. orientering vedrørende SOSU uddannelsen Fællestaxameteret

Læs mere

Nr. Arbejdsmiljøgruppemøde Ver: 1.0 Mødested: Regionshospitalet Herning, Teknisk Afdeling Dato: 7 juli 2014 Klokkeslæt: 10.00 12.

Nr. Arbejdsmiljøgruppemøde Ver: 1.0 Mødested: Regionshospitalet Herning, Teknisk Afdeling Dato: 7 juli 2014 Klokkeslæt: 10.00 12. Deltagende: Sektionsleder René Edslev Tømrer Per Rechnitzer Arbejdsmiljøkoordinator Janet Fredensborg Afbud: Elektriker Thomas Kirketerp Afdelingsleder Thorkil Vandborg Arbejdsmiljøkoordinator Maj-Britt

Læs mere

Referat fra møde i Sikkerhedsorganisationen. Onsdag, den 29. september 2010 kl. 12.00 til 13.30. I kaffestuen i pavillonen i Herning.

Referat fra møde i Sikkerhedsorganisationen. Onsdag, den 29. september 2010 kl. 12.00 til 13.30. I kaffestuen i pavillonen i Herning. Hospitalsenheden Vest Akutafdelingen Gl. landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 www.regionmidtjylland.dk Referat fra møde i Sikkerhedsorganisationen. Onsdag, den 29. september 2010 kl. 12.00 til

Læs mere

Nyhedsbrev. Hospitalsenheden Vest. Teknisk Afdeling

Nyhedsbrev. Hospitalsenheden Vest. Teknisk Afdeling Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Teknisk Afdelings ledelse Sommer 2015 Kalenderen siger, at sommeren burde være forestående, så det regner vi bestemt med, at den er, på trods af kølig og ustadig vejr. Redaktionen

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

Referat netværksmøde for e-dok nøglepersoner, HEV 18. Nov 2014

Referat netværksmøde for e-dok nøglepersoner, HEV 18. Nov 2014 Referat netværksmøde for e-dok nøglepersoner, HEV 18. Nov 2014 Dagsorden 1. Indsamling af ønsker til e-dok. Afd bør samle op ift egne kommentarer til e-dok 2. Merete Jensen, tværfaglig e-dok koordinator

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 9. oktober 2013 /MAJNIK Refer til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

nyhedsbrev Glædelig jul & godt nytår! Nu er det jul igen og nu er det jul igen... Hospitalsenheden Vest Staben

nyhedsbrev Glædelig jul & godt nytår! Nu er det jul igen og nu er det jul igen... Hospitalsenheden Vest Staben nyhedsbrev Nr. 12 16. december 2013:Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Glædelig jul & godt nytår! Nu er det jul igen og nu er det jul igen... Julehilsen Få ny adgangskode på SMS Brandkursus Nye takster for

Læs mere

Side 1 af 5. Referat. Dato: 22.09.14

Side 1 af 5. Referat. Dato: 22.09.14 Referat Møde/emne: LMU Dato: 22.09.14 Mødeleder: Til stede: Fraværende Referent: Elsebeth Borg Esmarch Niels Hald, Elsebeth Borg Esmarch, Karsten Margon, Annette Nordstrøm Jakobsen, Ane Davidsen, Bente

Læs mere

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen.

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. November 2011 Indhold 2011 bliver et travlt år på mange områder. Hospitalsenheden Vest skal akkrediteres, der skal indføres EPJ, vi skal have nye telefonnumre,

Læs mere

Notat vedr. plejesituation og handlingsplan for FAM Svendborg

Notat vedr. plejesituation og handlingsplan for FAM Svendborg Afdeling: FAM Svendborg Sygehus Udarbejdet Oversygeplejerske Anne Pedersen Valdemarsgade 53 5700 Svendborg af: E-mail: anne.pedersen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 05.01. 2013 Telefon: 21380367 Notat vedr.

Læs mere

Referat af LMU udvalgsmøde Dato: 7. februar 2012

Referat af LMU udvalgsmøde Dato: 7. februar 2012 Referat af LMU udvalgsmøde Dato: 7. februar 2012 Emne: Indkaldelse til LMU udvalgsmøde Sted: Aktivitetslokalet, hus 88 Dato: 07.02.13 Tidspunkt: Kl. 13.13-15.00 ( Formøde kl. 13.00 ) Deltagere: Hanne Svendsen,

Læs mere

Brug funktionspostkasserne

Brug funktionspostkasserne nyhedsbrev Nr. 1 24. januar 2013:Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Brug funktionspostkasserne Medarbejderne i Regionen gør i højere grad brug af hospitalernes funktionspostkasser i outlook bl.a. af hensyn

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Patientsikkerhedsrunde

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Patientsikkerhedsrunde Hospitalsenheden Vest Rapport Patientsikkerhedsrunde Onkologisk Afdeling Regionshospitalet Herning Den 10. november 2008 Indhold Side Sammenfatning 2 Generelt om patientsikkerhed i Onkologisk afdeling

Læs mere

Referat Den tværsektorielle palliationsgruppe 20. august. 20. august 2015 kl. 14-16 Køge Sygehus, mødelokale 2, Svanegangen, 1.

Referat Den tværsektorielle palliationsgruppe 20. august. 20. august 2015 kl. 14-16 Køge Sygehus, mødelokale 2, Svanegangen, 1. Referat Den tværsektorielle palliationsgruppe 20. august 20. august 2015 kl. 14-16 Køge Sygehus, mødelokale 2, Svanegangen, 1. sal Deltagere Regionen Susanne Lønborg Friis (formand), Trine Holgersen, Lars

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden.

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden. MødeNr 10 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 24. oktober 2014 kl. 9.30 12.30 Sted Grønnegadecentret 1. sal Nellike Deltagere Alle med undtagelse af Finn Frandsen Referent Birgit Vejby Afbud Finn Frandsen

Læs mere

Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus Universitetshospital.

Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital Januar 2012 MidtEPJ Rul 4 WANTED Årsafslutning Uddata og forskning Ledelsesinfo Sygehussystemet og PDOK Ny funktionalitet: RM8 Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Informationsbrev til sikkerhedsorganisationen. Sikkerhedsgrupper og lokal daglig sikkerhedsleder

Informationsbrev til sikkerhedsorganisationen. Sikkerhedsgrupper og lokal daglig sikkerhedsleder Informationsbrev til sikkerhedsorganisationen. Sikkerhedsgrupper og lokal daglig sikkerhedsleder Juni 2009 Indhold Så er det tid til endnu et informationsbrev. Som sædvanlig har vi mange ting på hjertet.

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

God Løsladelse. Infopakke september 2011 3. udgave

God Løsladelse. Infopakke september 2011 3. udgave God Løsladelse Infopakke september 2011 3. udgave www.kriminalforsorgen.dk Læs i infopakken: Velkommen til infopakke og nyheder om God Løsladelse Samarbejdsaftaler mellem Kriminalforsorgen og kommunerne

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

Fokus på faglighed i sygeplejen

Fokus på faglighed i sygeplejen anæstesi Dokumentation. Ved audit har vi på nogle parametre fine resultater, men der er stadig plads til forbedringer. At sygeplejen dokumenteres. Inden udgangen af 20 Vi dokumenterer i EPJ via cheklister,

Læs mere

Til medarbejdere. Ansættelse. Vælg farve. Vejle og Middelfart Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling

Til medarbejdere. Ansættelse. Vælg farve. Vejle og Middelfart Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling Til medarbejdere Ansættelse Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 For at sikre at afdelingen udvælger de bedst kvalificerede ansøgere til ledige stillinger og ansætter de bedste

Læs mere

Diktering og afskrivning via Speechmax, HEV

Diktering og afskrivning via Speechmax, HEV 1.3.3.5. Diktering og afskrivning via Speechmax, HEV Udgiver Hospitalsenheden Vest Fagligt ansvarlig Birgitte Ostersen/BIROST/RegionMidtjylland Version 1 Kvalitetsansvarlig Dorthe Astrid Hansen/DORHAE/RegionMidtjylland

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Vejledning arbejdsgang ved behandling af klagesager i afd. O

Vejledning arbejdsgang ved behandling af klagesager i afd. O Afdeling: Ortopædkirurgisk Afdeling O Udarbejdet af: Nina Egesborg og Inge Marie Holland Instruksnavn: Vejledning - arbejdsgang ved behandling af Dato: 10. juli 2008 patientklager Sektor: UAG Revideret

Læs mere

Referat fra mødet i Skole-Praktik forum, trin 1 onsdag, den 11. juni 2014 kl på Social & SundhedsSkolen, Herning i mødelokale 1.

Referat fra mødet i Skole-Praktik forum, trin 1 onsdag, den 11. juni 2014 kl på Social & SundhedsSkolen, Herning i mødelokale 1. Referat fra mødet i Skole-Praktik forum, trin 1 onsdag, den 11. juni 2014 kl. 9.00 12.00 på Social & SundhedsSkolen, Herning i mødelokale 1. Til stede: Afbud fra: Herning kommune: Bente Schleicher Holstebro

Læs mere

Våbenskjold i Staben. Som bekendt har Trivsels- og Synergigruppen besluttet, at vi skal have et Våbenskjold i Staben.

Våbenskjold i Staben. Som bekendt har Trivsels- og Synergigruppen besluttet, at vi skal have et Våbenskjold i Staben. nyhedsbrev Nr. 3 1. februar 2012:Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Våbenskjold i Staben Som bekendt har Trivsels- og Synergigruppen besluttet, at vi skal have et Våbenskjold i Staben. I forhold til de tilbagemeldinger,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret. Februar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret. Februar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret Februar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Cancerregisteret (beretning nr. 3/2007) 2. februar 2010

Læs mere

Lægesekretærens rolle i DNV

Lægesekretærens rolle i DNV Lægesekretærens rolle i DNV Temadag for lægesekretærer: Fremtidens arbejdsopgaver for lægesekretæren Arbejdsgruppe: Cristina Hedegaard Kildevang, FTR Birthe Lund Nørgaard, FTR Nora Boni Jakobsen, Ledende

Læs mere

D A G S O R D E N. 1. Godkendelse af dagsorden Kommentarer til sidste referat

D A G S O R D E N. 1. Godkendelse af dagsorden Kommentarer til sidste referat Hospitalsenheden Vest Ledn. lægesekretærråd D A G S O R D E N Emne: Ledende sekretærrådsmøde Tid: Onsdag den 11. maj kl. 9-12 Sted: Regionshospitalet Herning, Onkologihuset, Stråleterapiens konferencerum,

Læs mere

Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016

Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016 Deltagere: Inger Buhl

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Notat. Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken.

Notat. Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Dato: 1. oktober 2009 Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted tirsdag den 25. august

Læs mere

Nr. Arbejdsmiljøgruppemøde Ver: 1.0 Mødested: Regionshospitalet Holstebro, Teknisk Afdeling Dato: 16 februar 2015 Klokkeslæt:

Nr. Arbejdsmiljøgruppemøde Ver: 1.0 Mødested: Regionshospitalet Holstebro, Teknisk Afdeling Dato: 16 februar 2015 Klokkeslæt: Deltagende: Sektionsleder René Edslev Tømrer Per Rechnitzer Elektriker Thomas Kirketerp Afbud: Sektionsleder Søren Krogh Christiansen Referent: Sektionsleder René Edslev Dagsorden 1. Dagsordenspunkter

Læs mere

Referat fra møde i kvalitetsudvalget i Akutafdelingen. Den 29. februar 2012 kl I mødelokalet på 6. etage i Holstebro

Referat fra møde i kvalitetsudvalget i Akutafdelingen. Den 29. februar 2012 kl I mødelokalet på 6. etage i Holstebro Hospitalsenheden Vest Akutafdelingen Gl. landevej 61 7400 Herning www.regionmidtjylland.dk Referat fra møde i kvalitetsudvalget i Akutafdelingen Den 29. februar 2012 kl. 09.30 12.00 I mødelokalet på 6.

Læs mere

Kære psykologer med ydernummer i Region H,

Kære psykologer med ydernummer i Region H, Kære psykologer med ydernummer i Region H, Hermed nyheder fra Region H. Kurset i november Evaluering af psykoterapi v. psykolog Bernt Langvasbråten (Norge) Fremmødet var lidt mindre end vanligt (ca. 80

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Patientsikkerhedsrunde Røntgenafdelingen Regionshospitalet Herning Den med opfølgning den

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Patientsikkerhedsrunde Røntgenafdelingen Regionshospitalet Herning Den med opfølgning den Hospitalsenheden Vest Rapport Patientsikkerhedsrunde Røntgenafdelingen Regionshospitalet Herning Den 01.10.12 med opfølgning den 20.02.13 Side3 Sammenfatning Denne rapport er udarbejdet som resultat af

Læs mere

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeindkaldelse Mødeforum: Overordnet samarbejdsorgan for klinisk undervisning Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30 Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Bodil Primsø Tove

Læs mere

Nyhedsbrev. På vej mod en (næsten) printerfri Stab. Staben. og julefesten ramte Staben. Læs mere på næste side

Nyhedsbrev. På vej mod en (næsten) printerfri Stab. Staben. og julefesten ramte Staben. Læs mere på næste side Nyhedsbrev Nr. 16 11. december 2014: Nyhedsbrev fra Stabens ledelse På vej mod en (næsten) printerfri Stab Læs mere på næste side Printerfri Stab Kursus i App Oprydning i Designer ESDH og julefesten ramte

Læs mere

Hospitalsenheden Vest Akutafdelingen Referat: LMU-møde i Akutafdelingen den 13. maj 2015, kl. 12.30 15.00 i Mødelokale 2, indgang U, Holstebro

Hospitalsenheden Vest Akutafdelingen Referat: LMU-møde i Akutafdelingen den 13. maj 2015, kl. 12.30 15.00 i Mødelokale 2, indgang U, Holstebro Hospitalsenheden Vest Akutafdelingen Gl. landevej 61 7400 Herning www.regionmidtjylland.dk Referat: LMU-møde i Akutafdelingen den 13. maj 2015, kl. 12.30 15.00 i Mødelokale 2, indgang U, Holstebro Formøde

Læs mere

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Indhold mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Sådan registrerer du oplysninger om dit barn... 6 Sådan oprettes

Læs mere

Klinisk IT -organisation i Medicinsk Afdeling

Klinisk IT -organisation i Medicinsk Afdeling Klinisk IT -organisation i Medicinsk Afdeling Opgavevaretagelse af Klinisk IT-kontor Medicinsk Afdeling tilknyttes Klinisk IT konsulent, sygeplejerske Dorthe Pilgaard fra det centrale KIT-kontor, som skal

Læs mere

Kirurgisk Afdeling skal på MidtEPJ i 3. og sidste rul, som er d. 1. juni.

Kirurgisk Afdeling skal på MidtEPJ i 3. og sidste rul, som er d. 1. juni. Referat Møde/emne: LMU Dato: 24.11.10 Ordstyrer: SMM Tilstede: HJF, EBE, BA, KM, LMH, ASK, NH, AIO, BS, LML, SMM, LHN, HS, AH, RV, LL (supp. for BB) Fraværende: BB, ANJ, LHN, HR Referent: RV Dagsorden:

Læs mere

Autoteknisk Center Opfølgningsplan 2015

Autoteknisk Center Opfølgningsplan 2015 Opfølgning og evaluering på sidste års indsatser udfyldes. Derefter udvælges mindst 5 indsatser indenfor prioriteringsområderne til forbedring jvf. skolens kvalitetscirkel ud fra dataindsamlingen i 2014

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Mødereferat HSI. Dagsordenspunkter. Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Mødested: Journalnummer: Til stede

Mødereferat HSI. Dagsordenspunkter. Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Mødested: Journalnummer: Til stede Mødereferat HSI Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Mødested: Journalnummer: Til stede Blangstedgårdsvej, 5220 Odense SØ HSI Vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle), underviser Hanne

Læs mere

DAGSORDEN. HMU-møde. Mandag 21. marts 2011 kl. 12.00 16.00. Regionshospitalet Holstebro, mødesal 2, 1. sal, indgang U. til

DAGSORDEN. HMU-møde. Mandag 21. marts 2011 kl. 12.00 16.00. Regionshospitalet Holstebro, mødesal 2, 1. sal, indgang U. til Hospitalsenheden Vest HR Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 6090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk DAGSORDEN til HMU-møde Dato 18-03-2011 Bent Nørgaard Tanderup Tel. 45 9912 6053

Læs mere

Referat fra Midgårds forældrerådsmøde d. 25. marts 2015

Referat fra Midgårds forældrerådsmøde d. 25. marts 2015 Børnehuset Midgård Tølløsevej 4340 Tølløse Referat fra Midgårds forældrerådsmøde d. 25. marts 2015 Deltagere: Poul, Lasse, Ditte, Marlene, Charlotte, Leif, Helle, Rikke, Maria, Jeanita, Dorte og Jeanette

Læs mere

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 TR-kursus I A OK-15 Arbejdstid - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 31. august 2015 Arbejdstidsregler 1/8-2015 Organisationsaftalen for VUC (Finansministeriets cir. af 30. juni 2015) - nye paragraffering

Læs mere

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Administrationen HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 5090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

Indkaldelse til møde i FUHA den 2. februar 2009

Indkaldelse til møde i FUHA den 2. februar 2009 Til Per Kristian Jansen, formand, Danske Regioner Anne Dalhberg, Teknisk Landsforbund Heidi Leen, FOA Lene Nielsen, FOA Michael Bille, Danske Regioner Randi Wetke, Danske Regioner (afbud) Lotte Meilstrup,

Læs mere

Referat af faggruppelandsmøde for neurofysiologiassistenter

Referat af faggruppelandsmøde for neurofysiologiassistenter Social- og sundhedssektoren April 2010 Referat af faggruppelandsmøde for neurofysiologiassistenter Dagsorden: 1. Velkomst og præsentation v/tove Rygaard 2. Mødets konstituering, herunder godkendelse af

Læs mere

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard for utilsigtede hændelser

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard for utilsigtede hændelser Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard for utilsigtede hændelser Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks Titel Instruks for: Hvordan utilsigtede hændelser rapporteres Hvordan en utilsigtet

Læs mere

Referat fra møde i Ernæringsrådets Styregruppe, mandag den 1. oktober, 2012, kl. 16.00-17.00, Regionshospitalet Herning. Deltagere

Referat fra møde i Ernæringsrådets Styregruppe, mandag den 1. oktober, 2012, kl. 16.00-17.00, Regionshospitalet Herning. Deltagere Hospitalsenheden Vest Strategi og Plan Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 7843 0000 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Referat fra møde i Ernæringsrådets Styregruppe, mandag den 1. oktober, 2012, kl.

Læs mere

Referat. Møde i følgegruppen for forebyggelse Mandag den 29. februar 2016 Mødelokale 1515, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle

Referat. Møde i følgegruppen for forebyggelse Mandag den 29. februar 2016 Mødelokale 1515, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Journal nr.: E-mail: blm@rsyd.dk og iben.lykkeeggertsen@middelfart.dk Dato: 08-03-2016 Telefon: 2920 1212 og 3057 1183 Referat Møde i følgegruppen

Læs mere

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice)

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) 1 Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) Denne procedure består dels af specifikke retningslinjer for ansøgning m.v. af alle

Læs mere

Opsamling og kommentarer fra møde med nøglepersoner, SAM-BO d. 30/11 2009:

Opsamling og kommentarer fra møde med nøglepersoner, SAM-BO d. 30/11 2009: Opsamling og kommentarer fra møde med nøglepersoner, SAM-BO d. 30/11 2009: Rigtig glædelig jul og tak til alle for indsatsen i forhold til implementering af Sam-Bo. Som det fremgik på mødet er aftalen

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde. D. 4. november 2011

Referat fra regionsbestyrelsesmøde. D. 4. november 2011 Referat fra regionsbestyrelsesmøde D. 4. november 2011 1. Fastholdelse og rekruttering 2. Status og indsatser vedr. nationale retningslinjer på ryg og knæ området her i regionen 3. Neurorehabilitering

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Tværsektoriel Audit Henvisninger og Epikriser

Tværsektoriel Audit Henvisninger og Epikriser Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Tværsektoriel Audit Henvisninger og Epikriser Hospitalsenheden Vest og almen

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 referat RB-møde 140424 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 Bestyrelsesmødet afholdes i Aalborg, Hadsundvej 184B, 9000 Aalborg Mødet begynder kl. 09.30 Der vil være kaffe og brød fra

Læs mere

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien Psykiatri og Social Administrationen Til Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Sekretariat, kommunikation og HR Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk

Læs mere

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Kom godt i gang Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud 2 Få fuldt udbytte af de elektroniske muligheder Mange kommuner er i gang med at indføre

Læs mere

EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa. Thomas Stadil Pinstrup Sundheds-IT chef

EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa. Thomas Stadil Pinstrup Sundheds-IT chef EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa Thomas Stadil Pinstrup Sundheds-IT chef Regionsrådet Region Midt 21.1.2009 Besluttede at fortsætte med Århus EPJ og indlede udrulning af den samlede EPJ på det

Læs mere

REFERAT. Ingen kommentarer til referat. Referat godkendt. Punktet udgår da hverken Birthe Bækgaard eller Cristina Kildevang er til stede ved mødet.

REFERAT. Ingen kommentarer til referat. Referat godkendt. Punktet udgår da hverken Birthe Bækgaard eller Cristina Kildevang er til stede ved mødet. REFERAT Emne: Ledende lægesekretærrådsmøde Tid: Torsdag den 4.6.2015 kl. 8.30 11.30 Sted: Sal 3, Indgang U Regionshospitalet Holstebro Deltagere: Nora Jacobsen, Gurli Wolf, Birgit Sangill, Lene Krag, Berit

Læs mere

MUS-SAMTALEN. AFHOLDELSE Der tages udgangspunkt i trekantens 4 hovedtemaer.

MUS-SAMTALEN. AFHOLDELSE Der tages udgangspunkt i trekantens 4 hovedtemaer. MUS-SAMTALEN FORBEREDELSE Før MUS-samtalen skal I forberede jer grundigt ud fra trekantens 4 temaer som giver mulighed for at komme omkring relevante emner, der er vigtige for både organisationen, lederen

Læs mere

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Organisationen Hjemmestøtte, afd. Støttecenteret for senhjerneskadede Agtrupvej 111, 6000 Kolding Lederens navn: Marianne Ries

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Sommerferietiden er ved at være slut for de fleste af os

Sommerferietiden er ved at være slut for de fleste af os Nyhedsbrev Nr. 18 den 13. august 2015: Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Sommerferietiden er ved at være slut for de fleste af os Den forfriskende vind tilsat et stænk sol har sørget for fornyet energi i

Læs mere

nyhedsbrev Afskedsreceptioner Der er afholdt afskedsreceptioner for Anne Marie Sørensen og Merete Hülke i henholdsvis Holstebro og Herning.

nyhedsbrev Afskedsreceptioner Der er afholdt afskedsreceptioner for Anne Marie Sørensen og Merete Hülke i henholdsvis Holstebro og Herning. nyhedsbrev Nr. 10 4. november 2013:Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Afskedsreceptioner Der er afholdt afskedsreceptioner for Anne Marie Sørensen og Merete Hülke i henholdsvis Holstebro og Herning. Kalender

Læs mere

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest Staben Der var informationsmøde for alle medarbejdere i Staben den 22. november 2013.

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest Staben Der var informationsmøde for alle medarbejdere i Staben den 22. november 2013. nyhedsbrev Nr. 11 29. november 2013:Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Der var informationsmøde for alle medarbejdere i Staben den 22. november 2013. SIGNAL Medarbejdernyt Nyt medlem i LMU Ny telefonliste

Læs mere

Vibeke gjorde opmærksom på vigtigheden af en afklaring af skalaen og ud fra hvilket niveau, der bedømmes.

Vibeke gjorde opmærksom på vigtigheden af en afklaring af skalaen og ud fra hvilket niveau, der bedømmes. Hospitalsenheden Vest Staben - HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 0000 Fax. +45 7843 8609 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Referat

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Personalemøde d. 2. november 2011

Personalemøde d. 2. november 2011 Personalemøde d. 2. november 2011 Til stede: Julie, Rubi, Birthe H., Jytte, Anette J., Charlotte, Suzanne, Stina, Lene L., Rikke, Lone, Heidi, Mette, Astrid, Marie, Randi, Berit (ref.) Afbud: Jeantte,

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00

Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00 Referat Referat af møde: Dato for møde: Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00 Deltagere: Helle Bruun, Helene Benfeldt, Kirsten Thoke, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann,

Læs mere

Dagsorden. LUU møde. Torsdag den 3. april 2014 fra klokken 8.30 til 11.30. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8

Dagsorden. LUU møde. Torsdag den 3. april 2014 fra klokken 8.30 til 11.30. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8 Dagsorden LUU møde Torsdag den 3. april 2014 fra klokken 8.30 til 11.30 Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8 Side 2 af 5 3 fagkyndige medlemmer repræsenterende kommunerne i Sønderjylland:

Læs mere

Referat fra Stabens LMU-møde den 30. november 2011 kl , videokonference - Udvalgsværelse 2, Herning og Mødelokale 3, Holstebro.

Referat fra Stabens LMU-møde den 30. november 2011 kl , videokonference - Udvalgsværelse 2, Herning og Mødelokale 3, Holstebro. Hospitalsenheden Vest Staben Kvalitets- og Udviklingschef Birgitte Ostersen Økonomimedarbejder Dorthe Niewald Planlægger Henrik G. Iversen (afbud) Kvalitetskonsulent Jeanette Henriksen Lønmedarbejder Kate

Læs mere

Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov

Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov Nedenfor er angivet et eksempel på en strategi for kompetenceudvikling for den enhed i en kommune, som har ansvaret for

Læs mere

Vision for projektet

Vision for projektet Vision for projektet Forbedring af klinikernes arbejdsredskab så der skabes større arbejdsglæde og mindre ressourceforbrug Respekt for hinandens dokumentation 10-05-2013 www.olp.rm.dk 1 Problem der skal

Læs mere