BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal."

Transkript

1 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende Valentin Berg tilhørende under 16de Juni 1856 assurerede Bygning. Forretningen administreredes af Lensmand Oxaas i Overvær af de faste forhen benyttede faste Taxationsmænd Knud Ekroll, Ole A. Dahl, Lars Joramo og Anders Hammervold. Hvorda: fremlagdes 1 Skrivelse fra Senjen og Tromsø Foged af 31te Januar d. A. tilhørende Fortegnelse over de i Lyngens Thinglag Brandforsikrede Eiendomme som skulle omtaxeres, 2det Berammelse om Forretnin- gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 159 Eieren Vallentin Berg mødte ved nærværende Forretning og paaviste de Bygninger der nu skulle omtaxeres nemlig. 1. EN HOVEDBYGNIG af Tømmer med Næver og Torvtækning (Vandrende af Træ under Taget paa den væstre ) 22 1/4 Alen lang, 12 3/4 Alen bred og 7 15/24 Alen høi, med 2 Etager foruden Mørkloft. Af Underværelser er foruden Gang og Kjøkken, 4, nemlig en Dagligstue, paa den nedre, hvori en med 4 Kogrum anbragt Kogovn (Betrækket er borttaget) 1 Sængkammer ved n af Stuen, ligeledes ubetrukken, hvori en Toetage- Kakkelovn, hvis Røhr af Tiggelsten fra Loftet af gaar op gjennem Taget, 1 Stue i den søre Ende af Bygningen hvori en Enetage- Kakkelovn, hvis Pibe af Tiggelsten, ligesaa Ovnen af fører over Taget, samt 1 Spisekammer. I Kjøkkenet er Skorsteen af Graasten, hvortil Røret fra Kogeovnen i Dagligstuen, der er af Jernplade, fører. Overværelserne ere følgende. Et stort Loft over Dagligstuen, et Do over Spiskammeret, et Loft over den søndre Stue, et Do over Sængkammeret, betrukken med Papir, samt et lille Kammer over Kjøkkenet, foruden Kjøkkenloft og Gang. Paa Kjøkkenloftet er en Kogovn, dels af Malm og dels af Jernplader hvilende paa Jernfod. Bygningen har 1 Opgangstrappe i Gangen, 16 Fag Vinduer, hvoraf de 2 ere doble, 12 Dørre, hvoraf de 9 ere forsynede med Laase. Indgangen paa den væstre benyttes ikke og af den Grund er der heller ingen Indgangstrappe, og benyttes derfor Kjøkkenet til Ind-eller Gjennemgang. Bygningen er bordklædt paa den væstre, men fremdeles umaled. Det bemærkes, at det forrige Forretning omtalte Udbyg med Kjøkkenet, er borttaget. Bygningen hviler paa Grundmur af Graasten, som paa den væstre er 2 Alen høi, og under den søre er Kjælder 5 Alen i Firkant og 2 1/2 Alen høi, ligeledes af Graasteen. 1

2 Denne Bygning, som under ovennævnte Forretning af 16de Juni 1856 tilhørte Eilert Karlsen, men senere solgt til den nuværende Eier, var da anført under No 1 og taxeret for 700 Spd blev nu taxeret saaledes: a. Bygningen for sig Spd b. Grundmur og Kjelder...40 do c. Skorsteen...30 " d. Kakkelovnen og Kogovnen...20 " Spd 160 Transport ET FÆHUUS dels af Tømmer og dels af Bindingsværk 27 1/2 Alen lang 11 Alen bred og 5 3/4 Alen høi, samt tækket med Næver og Torv. Af den hele Længde ere 16 1/2 Alen opført af Tømmer og det Øverste eller 11 Alen af Bindingsværk, ligesom at hele Bygningen har Hølade ovenpaa af Bindingsværk og klædt med Bord med Undtagelse af den østre der staar aaben. I Fjøset er indrettet Baaser for 12 Storfæe samt afbygget Staldrum for 1 Hæst. I Fjøset er Skorsteen med en deri indmuret 1 1/2 Tøndestor Gryde. Denne Bygning, som forhen anført under No 2, og taxeret for 200 Spd, blev nu værdsat og taxeret saaledes. a. Bygningen b. Skorsten og Gryden Foruden ovennævnte tidligere assurerede Bygninger, bad Eieren om at medtage til Forsikring en??? Stue, der er opført af Tømmer, 6 Alen lang med Gang i den østre Ende af Bindingsværk og klædt med Bord, l5 Alen lang. Bygningens Bredde er 5 Alen og Høide 4 Alen, tækket med Næver og Torv. Saavel i Stuen som i Gangen er Gulve af Arbeidsbord men intet Loft. Bygningen har 2 Dørre, men endnu intet Vindue indsat. Denne Bygning blev taxeret for Tilsammen = skriver otte Hundrede og sytti Speciedaler. Det bemærkes at de ovenfor assurerede Bygninger under den tidligere Omtaxationsforretning eides af Eilert Carlsen men senere solgt til den for ovenfor nævnte Eier Valentin Berg. Skorstener og Piber befandtes at være i en til Forebyggelse af Ildebrand forsvarlig Stand. Afstanden mellem Bygningerne ere følgende Hovedbygningen No 1hvor aldeles sammem med en anden Bygning, der fandtes anført i en Forretning af dags Dato for Paul Olsen, hvis Tag er forbunden med denne denne Bygnings. Fra denne Bygning til Fjøset No 2, er 108 Alen i sydvæst. Foruden de assurerede Bygninger fandtes kun et Baadnøst, 40 Alen fra Hovedbygningen og uden Ildsted. Bygningen No 3 er over 75 Alen fra anden Bygning. 2

3 161 Forretningen oplæstes for Eieren med Opfordring til at framkomme med de Berigtigelser og Bemærkninger som han maatte Anledning til, ligesom at hele paragraf 21 i Reglene blev oplæste for ham. Mændene erklærede at de i Kraft af aflagt Ed ikke har sat Taxten høiere end den virkelige Værdi uden Hensyn til Fordel af Beliggenhed eller Tomtens Beskaffenhed, ligesom at Administrator ikke havde nogen fra Mændene afvigende Mening. Forretnigen derpaa sluttet. H. Oxaas, Knud Ekroll, Lars Joramo, Anders Hammervold, Ole Amundsen 161 GAARDEN DYBVIG, PAUL OLSEN 1867 Aar 1867 den 9de August blev ifølge Departementets Forlangende paa Gaarden Dybvig Matr No 1 Løbe No 198a en Om-Brandtaxationsforretning afholdt over de derværende Paul Olsen tilhørende og under 16de Juni 1856 i den almindelige Brandforsikrings-Indretning assurerede Bygninger. Forretningen administreredes af Lensmand Oxaas i Overvær af de faste Taxationsmænd Knud Ekroll, Lars Joramo, Ole Amundsen og Anders Hammervold. Hvor da: fremlagdes: 1 Skrivelse fra Senjen og Tromsø Foged af 31te Januar d.a. tilligemed Fortegnelse over de i Lyngens Thinglag brandforsikrede Eiendomme, der skulle omtaxeres, 2 denne Forretnings Berammelse med Opnævnelses- og Tilsigelses-Paategning, hvilken Sidste bliver at indtage saalydende. Eieren Paul Olsen var tilstæde og paaviste de ved den tidligere Forretning assurerede Bygninger nemlig. 1. EN HOVEDBYGNING af Tømmer, tækket med Næver og torv, 13 3/4 Alen lang, 12 3/4 Alen bred og 7 15/24 Alen høi, med 2 Etage foruden Mørkloft. Bygningen har 5 Underværelser nemlig en Dagligstue 8 1/2 Alen i Firkant, hvori en stor Toetage Kogovn; Væggene ere betrukken med Lærred og oliemalede. Ved n af Stuen er et Kammer lige langt som Stuen og 4 Alen bredt. Fra Gangen er afpanelet et lille Spiskammer og ved n af dette er Kjøkken hvori Skorsteen af Graasteen. Røret fra Kogovnen i Dagligværelset gaar i Kjøkkenskorstenen og er af Pladgjern. Overværelserne ere: 1 Loft over Dagligstuen, hvor Betrækket er bedervet? desuden 2 smaa Lofter foruden Gang.Bygningen har 3 Fag enkle og 2 Fag doble Vinduer, samt 5 enkle smaae vinduer og 8 Dørre forsynede med 162 Klinke. Under Bygningen er Grundmur af Graasten og under Dagligstuen er en af Graasteen muret 3

4 Kjælder 6 og 5 Alen og 2 1/2 Alen høi. Bygningen er bordklædt paa den væstre og det nordre Røste. Denne Bygning, som ved den tidligere Forretning er anført under No 1 og taxeret for 300 Spd blev nu givet saadan Taxt. a. Bygningen b. Grundmur og Kjælder c. Skorsten d. Kogovn EN FJØSBYGNING af Tømmer med Gang og Hølade i den søndre Ende af Bindingsværk, hvoraf Fjøset er 12 Alen langt og Gangen og Høladen tilsammen 15 1/2 Alen langt, altsaa er hele Bygningens Længde 27 1/2 Alen, bredden 10 1/2 Alen og Høiden 5 1/2 Alen, tækket med Næver og Torv. Over hele Bygningen gaar Hølade, der er af Bindingsværk. Tømmervæggen i Fjøset er 3 alen høi og Laden altsaa 2 1/2 Alen. Gangen og Laden er afdelt med Paneling. Saavel over Fjøset som Gangen er Loft og over Gangen benyttes til Træskelaave. I Fjøset er indrettet Baaser for 12 Storfæe og desuden afdelt Gard for Faarene. 4

5 Denne Bygning som ved ovennævnte ældre Forretning anført under No 2 og taxeret for 240 Spd, blev nu taxeret ET ILDHUUS af Tømmer med Næver og Torvtag, 5 1/2 Alen i Firkant og 3 Alen høidt, hvorfor 1 Dør men intet Vindue. I Huset er en af Graasten opført Skorsteen med en indmuret Totøndegryde. Denne Bygning er opført paa samme Tomt som de under 6te Januar 1860 opbrændte og hvorover Undersøgelsesforretning under 24de August s.a. befandtes at være afholdt. Det afbrendte Ildhuus er foruden Gryden taxeret for 5 Spd og anført under No 3, blev nu taxeret: Bygningen for Skorstenen " og Gryden = 730 Spd 163 Transport Foruden ovennævnte tidligere assurerede Bygninger forlangte Eieren at medtage til Forsikring efternævnte Bygning nemlig. 4. EN MÆLKESTUE af Tømmer med Næver- og Torvtag, 10 Alen lang, 6 1/2 Alen bred og 4 Alen høi. Bygningen har kun een Stue foruden Gang samt Loft, saavel i Gangen som i Stuen. Bygningen har 2 Dørre med Laas og 3 1/2 Fag Vinduer. I Gangen er opført Skorsten af Graasten og i Stuen er en Fireetage vedbesparende Kakkelovn, hvis Rør af Malm gaar opigjennem Taget med tilbørlig Høide over dette. Bygningen blev taxeret for Skorstenen Kakkelovnen Tilsammen = skriver otte Hundrede og treti Speciedalre. Saavel Skorstener som Piber og Røre er i en til Forebyggelse af Ildebrand forsvarlig Stand. Bygningerne staa i følgende Afstand fra hverandre. Hovedbygningen støde lige sammen med en anden Bygning som vil findes anført under No 1 i Taxtforretning af Dags Dato og tilhørende Valentin Berg og hvis Tagtækning er forbunden med hinanden. Fra denne Bygning til Fjøset No 2 er 80 Alen i nordøst og i samme Retning til Ildhuset No 3 er 16 Alen. Et Baadnøst befindes paa Gaarden 40 Alen fra Hovedbygningen i fuld væst, der ikke ere assurered og uden Ildsted. Forretningen oplæstes for Eieren med Opfordring til at fremkomme med de Berigtigelser og de Bemærkinger som han maatte finde Anledning til. Forøvrigt blev paragraf 21 i Reglerne oplæste for ham. 5

6 Mændene erklærede at de i Kraft af aflagt Ed ikke har sat Taxten høiere end den virkelige Værdi uden Hensyn til Fordel af Beliggenhed eller Tomtens Beskaffenhed, ligesom at Administrator heller ikke havde nogen fra Mændene afvigende Mening. Forretningen derpaa sluttet H. Oxaas, Ole Amundsen, Lars Joramo, Anders Hammervold, Knud Ekroll 6

Brandtaxationsprotokollen 1801 1813 fol. 184 opsl. 191 fol. 78 opsl. 81. Opslag 81, fol. 78b f:

Brandtaxationsprotokollen 1801 1813 fol. 184 opsl. 191 fol. 78 opsl. 81. Opslag 81, fol. 78b f: Brandforsikringsprotokollen for Køge 1801 1810: fol 43, forsikring No.66 Matr. No. 43, Vester Gade Nordre Side Vertshuusholder Hans Jørgen Sonne No. i Taxationsprotokollen 22 1 Bygninger: a. Forhuus 1000

Læs mere

$ 1. Fundats for Øbjerggaards Hospital.

$ 1. Fundats for Øbjerggaards Hospital. Fundats for Øbjerggaards Hospital. Jeg Niels Ryberg til Frederiksgave og Øbjerggaard, Hans Kongelige Majestæts Konferentsraad, gør hermed vitterligt, at jeghar stiftet og indrettet, ligesom jeg og herved

Læs mere

HVA LENVIKVÆRINGER EIDE.

HVA LENVIKVÆRINGER EIDE. HVA LENVIKVÆRINGER EIDE. BIND V. Skifter fra Lenvik 1805-1806. Transkribert av Dag Arild Larsen og Kåre Rauø. «Naar nogen ved Døden afgaar og efterlader sig enten Umyndige, eller fraværende, eller udlændiske,

Læs mere

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Endnu engang forsøg.doc, s.1 ( 5 ) Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Anno 1787 den 27 Decbr. indfandt sig i Galtmose i Vandborg Sogn på S.T. Hr. Forvalter Lanng til Ryssensteen hans

Læs mere

Viborg Landsoverret Dokumenter i sagen No 361/ 1877 mod Cordt Pedersen

Viborg Landsoverret Dokumenter i sagen No 361/ 1877 mod Cordt Pedersen Viborg Landsoverret Dokumenter i sagen No 361/ 1877 mod Cordt Pedersen Oversigtsbilleder Actor Møller ctr. Arrestanten Kort PedersenOptagen til Kjendelse eller Dom 15 Octbr. 1877 Arrestantsag Paadømt d.

Læs mere

Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg.

Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg. Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg. Om Degnen Michel Lauridtzøn af Skjoldborg hedder det i en gammel Indberetning til Biskoppen

Læs mere

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejer: Fæster: Michel Enevoldsen. Gjørup m.fl. Christen Andersen. 1810 Peder Glud. 1810 Lars Christensen Uhre. 1810 Christen Andersen. 1820 Søren Jensen Rydal ~ F.D. 1851

Læs mere

Søbrækker til fiskerleiet Boderne

Søbrækker til fiskerleiet Boderne Uddrag 1 af Forhandlinger og regnskaber Vedrørende Bygningen af en Søbrækker For Fiskerleiet Boderne i Aaker sogn 1 Dette er en renskrift af en håndskrevet renskrift af de oprindelige notater. Den håndskrevne

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

Side 160 B (Fortsat) Transskriberet af Henry Ammitzbøll, december 2013

Side 160 B (Fortsat)  Transskriberet af Henry Ammitzbøll, december 2013 Side 160 B (Fortsat) 2 District Øxenhede Bye, Tamholt, Gadensgaard, Gedebjerg med Huse, Foelhaven. 3 District Skjølstrup, Krættrup, Ottostrup, Steenshede, og Anders Jacobsen i Øxenhede. 4 District Vo(l)strup

Læs mere

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard Fæstebrev Peder Hansen Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Fæstebrev 14/3 1757 + Peder Jensen f. 1724 d. 6/10 1798

Læs mere

ALEXANDER KIELLAND OG «DEN KOMBINEREDE INDERETNING»

ALEXANDER KIELLAND OG «DEN KOMBINEREDE INDERETNING» Stavanger Museums Årbok, Årg. 92(1982), s. 93-135 BJØRN SAXE UTNE: ALEXANDER KIELLAND OG «DEN KOMBINEREDE INDERETNING» I 1888 kom forfatteren Alexander Kielland hjem fra Paris og bosatte seg i sin fars

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER ill. RÆKKE - 14. BIND UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND Eftertryk må kun finde sted med tilladelse og kildeangivelse. Billederne

Læs mere

JEAN JACOB GLAESSEN. Blade af Helsingørs erhvervslivs historie KNUD KLEM

JEAN JACOB GLAESSEN. Blade af Helsingørs erhvervslivs historie KNUD KLEM JEAN JACOB GLAESSEN Blade af Helsingørs erhvervslivs historie Af KNUD KLEM f>æ fleste helsingørborgere kender det smukke og statelige claessenske palæ Strandgade 93, som nu tilhører Odd Fellow-ordenen,

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817

Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817 Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817 En tylandsk bonde Af TORSTEN BALLE. ALLEREDE i 1700erne skete det jævnlig, at gamle herregårde blev købt af bønder, som delte og udstykkede dem. Det skete også

Læs mere

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve. n r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg,

Læs mere

Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede:

Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede: Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede: Ao 1752 dend 2 Juni er efter foregaaende holdte Registrerings og Vurderings Forretning saavelsom lovlig skedte Tillysning til Gisselfelt Birke-Ting

Læs mere

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejer: 1878 Mikkel Christian Nielsen køber parcel 8i fra Anders Pedersen, ejendom 8 til ny ejendom. 1881 Køber parcel 8o af Jens Chr. Sørensen, ejendom 8. 1883 Palle Christian

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Fra Thyregod gårdhistorier, af Ejner Bjerre Jørgensen I et skøde på Hastrup fra 1419 omtales Ålbæk første gang. Stedet kaldes en bygget gård liggende under Hastrup, der

Læs mere

SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688

SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688 SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688 MAREN RASMUSDATTER. Maren Rasmusdatter er død før kirkebogen star ter i 17o8. Hun var gift 3 gange som det fremgår af skiftet efter hendes sidste mand Rasmus Rasmussen

Læs mere

Frederiksværkske Etablissement

Frederiksværkske Etablissement Nogle fortællinger betræffende det Frederiksværkske Etablissement i den Tid Sl. Hs. Excellence Generalmajor Classen bestyrede og eiede det, opsatte af Peder Falster Inspecteur ved Frederiksværk Aar 1793.

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Protokol For Strandby Farsø Sogneforstanderskab 12.november 1841 23. oktober 1850

Protokol For Strandby Farsø Sogneforstanderskab 12.november 1841 23. oktober 1850 1 Protokol For Strandby Farsø Sogneforstanderskab 12.november 1841 23. oktober 1850 Anno 1841, den 12. november var undertegnede forstandere forsamlede i Wadgaard Præstegaard for overensstemmende med amtets

Læs mere

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 10

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 10 A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 10 omfavne hvemsomhelst. De danner i saa henseende en diamentral kontrast til Kvænerne (Finlænderne). Disse har, saa vidt mit kjendskab til dem rækker, gjennemgaaende

Læs mere

Fr. om Betlerne i Danmark saavel paa Landet, som i Kiøbstederne,

Fr. om Betlerne i Danmark saavel paa Landet, som i Kiøbstederne, 24. september 1708. Fr. om Betlerne i Danmark saavel paa Landet, som i Kiøbstederne, Khavn undtagen, Cancel. p. 37. I de fleste Poster nøiere bestemt og forandret v. begge Regl. f. Landet og Kiøbstederne

Læs mere

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Energikonsulent [...] over Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]

Læs mere

Lillegade 39. Aftenstjernen

Lillegade 39. Aftenstjernen Lillegade 39 Aftenstjernen Den gamle, smukke, men tidligere noget forsømte gård på Lillegade, som af alle Grenaaensere er kendt under navnet»aftenstjernen«, stammer fra tiden umiddelbart efter den store

Læs mere

Unummerert bilag qb 216

Unummerert bilag qb 216 153 Unummerert bilag qb 216 Med blyant: b Extract Af de indkomne Bemærkninger over nogle af de vigtigste Puncter i det fra de svenske Commissarier indleverede Forslag til en Forandring i Kongeriget Norges

Læs mere