Mordene på to aftægtskvinder i Harring Jens Verner Præstgaard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mordene på to aftægtskvinder i Harring Jens Verner Præstgaard"

Transkript

1 Mordene på to aftægtskvinder i Harring Jens Verner Præstgaard En rettelse i kirkebogen for Harring sogn bragte afdøde Peter Kvejborg, Årup, på sporet af følgende grumme beretning. Artiklens forfatter har bearbejdet og afsluttet dette arbejde. Alderdoms forsorg var før 1891 kun i ringe grad samfundets opgave. Den var overladt til familien og de ældre selv. Ejere af fast ejendom kunne lade en aftægtskontrakt indgå som en del af betalingen ved afståelsen af ejendommen. Kontrakten kunne være meget detaljeret, så den sikrede aftægtsfolkene en livsvarig forsørgelse bestående af ydelser og bolig på eller ved ejendommen. Pleje under sygdom og alt vedrørende begravelse var ofte beskrevet i alle enkeltheder. Byrden påhvilede ejendommen og måtte respekteres af nye ejere. Det var en betydelig byrde især for mindre ejendomme. Det kan derfor ikke undre, at ejere, så hen til den dag, da den sidste af aftægtsfolkene døde. Fristelsen til at hjælpe med til at fremskynde dette tidspunkt kunne blive så stor, at nogle ikke kunne modstå den, som det fremg år af følgende beretning fra Harring, hvor to fattige aftægtskvinder, Maren Rørby i 1850 og Ane Johanne Christensen i 1858, blev berøvet livet. De to dødsfald blev af myndighederne betegnet som henholdsvis selvmord og drukneulykke, og opklaringen fandt først sted i 1877 under et forhør vedrørende tyveriet af et lommeur. Et skæbnesvangert tyveri Den 3. februar 1877 var politiretten sat i Vestervig, hvor sognefogeden i Hørsted forklarede, at der dagen før havde været auktion hos Niels Christen Nielsen i Tyrhove og derefter udlægsforretning hos en nabo. Efter at denne var foretaget, gik sognefogeden tilbage til Tyrhove, hvor ejeren Niels Christen Nielsen meddelte ham, at der var blevet stjålet et sølv 2. klasses lommeur fra ham, og at han mistænkte enten Christen Larsen Tækker eller Peder Chris ten Skrædder. Disse to havde været sidst inde i stuen, og han havde anmodet dem om at gå, da han ville have døren lukket. De to mænd var endnu til stede. Sognefogeden kaldte først Peder Christen Skrædder ind og talte med ham om tyveriet. Han forsikrede, at han ikke havde begået det og heller ikke vidste, hvem den skyldige var. Derefter blev Christen Larsen Tækker kaldt ind. Han benægtede at have begået tyveriet, men sagde så, at han blev så trængende, at han måtte gå ud og lade sit vand. Da han ikke fik lov til det, begyndte han at jamre, tog sin træsko op og vendte ryggen til dem. Niels Christen Nielsen tog træskoen op og fandt uret deri. Trods dette ville Christen Larsen Tækker ikke vedkende sig tyveriet, men hævdede, at et eller andet skarnsmenneske havde lagt uret i træskoen. Da sognefogeden anså Christen Larsen Tækker for at være gerningsmanden, blev han anholdt og afleveret i arresten i Vestervig. Det stjålne lommeur blev taget i rettens værge og forseglet. Om Christen Larsen Tækker kan oplyses, at han blev født i Heltborg den 8. juni Han tjente, til han var 30 år. Han havde boet i Skyum, Hørdum, Harring, Ballerum og derefter i Gjersbøl. Han forklarede, at hans skudsmålsbog var bortkommet. Under forhøret påstod han, at en anden havde lagt uret i træskoen. Arrestationen blev opretholdt. Den 7. februar under et forhør med vidneførsel forklarede Carl Ludvigsen af Hørsted, at Christen Larsen Tækker fumlede meget med sine bukser, da han slog bukseklappen ned for at lade vandet. Christen Larsen Tækker hævdede dog stadig at være uskyldig. Hans begrundelse for at være i stuen var, at han skulle nedtage et stueur, som han havde købt. Uret bar han hen til naboen, hvor sognefogeden kom til ham, og her foregik undersøgelsen ang. det stjålne ur. Under forhøret dagen efter tilstod han tyveriet, men forsvarede sig med, at det var sket i beruselse. Forhørsretten mente ikke, det kunne være rigtigt, da måden at få uret bortpraktiseret på ikke tydede på beruset tilstand. Den 13. februar afgav han sin forklaring som sidst. Af hensyn til den videre undersøgelse bekendtgjordes, at der ville blive foretaget husundersøgelse på arrestantens bopæl. Han blev gjort bekendt med dekretet og derefter ført væk. Den 27. februar ændrede Chr. Tækker sin tilståelse, idet han påstod, at Peder Christen Skrædder var med i tyveriet. Dagen efter trak han tilståelsen tilbage. Derpå forhørtes han om tyveriet af 1 kr. og 33 øre, som han i efteråret 1875 begik hos smed Jens Ninn i Årup. Han erkendte tyveriet af pengene, der havde ligget i vinduet, da han var hos smeden vedrørende noget smedearbejde, han ville have udført. 24. marts 1877 fremlå der en straffeattest fra Thisted, som viste, at arrestanten var ustraffet i retskredsen. Arrestanten blev foreholdt den fremlagte straffeattest og havde intet at bemærke. Han forlangte derimod tilført, at han fragik sin tilståelse om at have forøvet pengetyveriet hos smeden Jens Ninn. Han ville have gjort gældende, at han ikke vidste, hvad han svarede på den dag, da han tilstod tyveriet. Han erkender imidlertid, at han den dag var ved sin gode fulde samling, som han i øvrigt hele tiden havde været. Mordet på Maren Rørby Den 25. marts 1877 blev forhøret genoptaget. Det blev bemærket af herredsfogeden, at medens undersøgelsen imod arrestanten havde stået på, blev det ham forelagt som et almindeligt udbredt rygte, at arrestanten skulle have aflivet aftægtskone Maren Thomasdatter Rørby, medens hun havde aftægt hos ham. Herredsfogeden fandt sig i den anledning foranlediget til uden for protokollen til en rapport at eksaminere arrestanten. Da hans forklaring ikke ganske stemte med den oprindelige forklaring om Maren Rørbys dødsmåde, søgte han ligeledes uden for protokollen yderligere oplysninger. Han forelagde i den anledning udskrift af et forhør, optaget den 7. marts 1850 til oplysning om Maren Rørbys død. Året 1850 den 7. marts blev Hassing Refs Herreders politiret sat kl. 10 i Rosholm præstegård af den ordinære dommer og skriver i overværelse af to vidner. Anledningen var en anmeldelse fra sognefogeden i

2 Harring om, at Maren Thomasdatter, på aftægt hos husmand Christen Larsen i Harring, var fundet død på loftet. Under forhøret forklarede husmand Christen Larsen, at da han tirsdag den 5. dennes om eftermiddagen vel kl. 4 a 5 hørte Maren Thomasdatters dattersøn skråle i gården, gik han da hen til ham. Idet drengen på omtrent 5 år nu fortalte, han ikke kunne komme ind til sin bedstemoder, ville han nu således følge drengen derind, men han fandt først hendes stuedør og siden bagdøren indvendigt lukkede. Da fruentimmeret ikke plejede således at lukke for sig, gik han ind til sin kone, som fortalte ham, at Maren kort i forvejen var gået ud fra hende og ville gå ind i sin aftægtsbolig, men ville ikke have drengen med ind. Da Christen Larsen fandt det underligt, at hun således havde tillukket døren ved højlys dag, og at han forgæves havde banket på døren og råbt på hende, gik han hen til sin nabo, husmand Peder Vangsgaard, og fortalte ham det og bad ham følge med, for at de i alt fald kunne sprænge døren; men da de var i tvivl, om dette kunne gå an, blev de enige om at gå til præsten. Han rådede dem til at tage en mand til med derhen, og idet nu Niels Soedborg gik med, trykkede de så stærkt på stuedøren, at den indvendige krog gav efter. Da de nu ikke fandt hende i hendes stue eller i køkkenet, gik Vangsgaard op på loftet, hvor han fandt hende hængende med et tyndt reb om halsen. Hun blev nu straks skåret ned. Hun var endnu ikke ganske kold eller stiv, men deres forsøg på at bringe hende til livet var forgæves. Efter hvad Christen Larsens kone havde sagt ham, var Maren kommet hjem en timestid eller to i forvejen, og efter at have været noget inde hos sig selv var Maren inde hos hende, og hun var dengang ikke ganske ædru. Maren, der var et ugift fruentimmer, havde et års tid været på aftægt hos Larsens, og de kom, navnlig hun og hans kone, godt ud af det sammen; men hun var et drikfældigt fruentimmer og havde fået 5 uægte børn, hvoraf de 2 endnu levede, den ene af døtrene var gift med husmand Niels Mikkelsen i Hørdum. Han mente, at det må have været af tungsindighed, hun havde aflivet sig. Selv om han vel egentlig ikke troede, hun var af noget tungt sind af natur, havde han dog ofte hørt hende ytre, at tiden var så lang for hende, så hun ikke vidste, hvorledes hun skulle overleve det. Han antog sin oplæste forklaring og aftrådte. Derpå fremstod husmand Niels Mikkelsen i Hørdum, der forklarede, at han var gift med en datter af Maren Thomasdatter. Efter hvad hans kone havde fortalt ham, gik hun fra dem tirsdag eftermiddag, og de fik klokken henad 8 om aftenen bud om, at hun havde hængt sig. Maren var et drikfældigt fruentimmer, som havde 5 børn med en mand, der døde for 3 års tid siden. Hun havde for det meste et af Niels Mikkelsens børn, en dreng på 5 år, hos sig, og han var fulgt med hende hjem bemeldte dag. Deponenten kunne ikke indse, hvad der måtte have bevæget hende til at aflive sig, og han havde navnlig aldrig kunnet skønne, at hun var af dårligt humør. Han havde ikke grund til at tro, at det ikke skulle være gået således til, at hun selv havde aflivet sig. Hun var 54 år gammel og var kommet på aftægt hos Christen Larsen, som hun for et årstid siden solgte huset til. Han vidste ikke rettere, end at hun levede i god forståelse med Christen Larsen og kone. Derpå fremstod husmændene Niels Jensen Soedborg og Peder Vangsgaard af Harring, der formanet til sandhed forklarede, at de på anmodning af husmand Christen Larsen gik hjem med ham, og de fandt hende hængende oppe på loftet med et reb om halsen. De kunne ikke tænke sig anden grund til, at hun aflivede sig, end at hun, hvad hun selv havde ytret, ikke længere havde det så godt, som da hendes samlever levede, og at hun måske havde følt, at hun heller ikke var estimeret mellem folk. Efter hvad de havde hørt, skulle hun selv have ytret, at hun havde det godt hos Christen Larsens. Husmand Christen Larsens hustru Maren Andersdatter i Harring forklarede, at da Maren Thomasdatter d. 5. dennes omtrent kl. 4 kom hjem fra Hørdum, var hun noget inde hos hende. Hun var da noget beskænket, uden at det forøvrigt skønnedes, at hun fejlede noget på humøret, men hun ville ikke havde sin dattersøn med, da hun igen gik ind til sig selv, uagtet drengen skrålede og ville med. Drengen havde ingen ro på sig og gik således straks efter, og da han nu atter skrålede, idet han ikke kunne komme ind til bedstemoderen, kom Christen Larsen til. Da de fandt hendes døre lukkede, og de fandt dette mistænkeligt, fik hendes mand fat på deres naboer, og de fandt hende da hængende på loftet, ved hvilken lejlighed deponentinden imidlertid ikke var til stede, idet hun blev ved sit barn. Maren havde ofte ytret, at hun ikke havde det så godt som i forrige tider, og at tiden var hende så lang, men egentlig hvad man kalder tungsindig, kunne deponentinden ikke sige, hun var, hvorimod var hun ikke lidet drikfældig. Hun talte aldrig om, at hun ikke var estimeret imellem folk. Da hun gik, var der intet i hendes adfærd, som røbede, at hun havde den tanke at ville aflive sig. Derpå fremstod sognefoged Mads Nielsen i Harring, der forklarede, at kl. 7 a 8 d. 5. dennes kom der bud til ham, at Maren Thomasdatter havde hængt sig. Han tilføjede, at hun var et drikfældigt fruentimmer, som ingen estimerede på grund af hendes tidligere usædelige liv, men han kunne for øvrigt ikke vide, hvad der kunne have bevæget hende til at aflive sig. Han anså det for en ordentlig familie, hun var på aftægt hos, og han havde slet ingen grund til at tro, at denne skulle have nogen del i hendes død. Dommeren bemærkede, at praktiserende læge Rafn af Vestervig havde indfundet sig for at syne liget, og da hans attest forelå, blev sagen afsluttet. I kirkebogen fik Maren følgende eftermæle: Død den 5. marts 1850, begravet den 14. marts Maren Thomasdatter ugift fruentimme r; født i Skyum, boende i Harring. Faderen husmand Thomas Murmester 54 år gl. Begravet i stilhed uden jordpåkastelse eller andre kirkelige ceremonier i følge amtets resolution af 13. marts. Christen Larsen blev ved forhøret d. 25. marts 1877 igen formanet til sandhed, og han erkendte og vedgik at have foranlediget aftægtskonen Maren Rørbys død. Han forklarede i den henseende, at han i 1849 om foråret af Niels Mikkelsen tilbyttede sig et hus på Harring Hede, på hvilket hus hvilede aftægt til Niels Mikkelsens svigermoder, i daglig tale kaldet Maren Rørby. Hun boede for sig selv i sin aftægtslejlighed, der var tilbygget husets Østre ende. Der var ingen forbindelse mellem arrestantens

3 del af huset og Maren Rørbys aftægts hus videre, end at man fra arrestantens bryggers kunne komme ind i gangen til Maren Rørbys lejlighed, men videre kunne man ikke komme. Loftet var adskilt ved skillerum. Gennem et kattehul havde han sat slå for døren indvendigt efter mordet. Den 5. apr blev arrestantens hustru, der var blevet indsat i varetægtsfængsel aftenen før, fremstillet og pålagt at sige sandheden. Hun forklarede, at hendes forældre var Anders Vestergaard, gård mand, og hustru Kirsten Mikkelsdatter af Skovsted, døbt og konfirmeret i Hillerslev kirke. Efter at have tjent nogle år og vævet nogle år blev hun omtrent 24 år gammel gift med arrestanten. Hun havde ingen sinde været straffet. Under et af de følgende forhør erkendte arrestanten i sin kones nærværelse at have truet med at ville aflive Maren eller i hvert fald, at han ville ønske, han var af med hende, da hun var til stor byrde. Og han erkendte, at da han og konen gik til Rosholm præstegård for at afgive forklaring, var de enige med hinanden om, hvad de skulle sige, og hvad de skulle forklare. Christen Larsens kone fortalte, at de kort før Marens død havde talt om at tage hende af dage på grund af den byrde, hun var for dem. Hun forsvarede sig med, at de tidligere havde boet i et hus med en gammel kone på aftægt, og da hun blev syg, lagde de hende i hustruens seng for bedre at kunne passe hende. Under et af forhørene forklarede Christen Larsen Tækker, at han fandt det meget byrdefuldt at udrede aftægten, og for at slippe for den begyndte han at tale med sin kone om at tage Maren Rørbye af med livet. Hun var imod det og rådede ham til hellere at sælge huset end at foretage sig noget med aftægtskonen, men gik så modstræbende med til hans forslag om at tage Maren Rørbye af dage ved at hænge hende. For at opnå dette havde hun den 5. marts om eftermiddagen bedt Maren komme ind til sig. Da hun efter et kort ophold ville gå ind til sig selv, fulgte Christen Larsen Tækker bagefter hende medbringende et stykke reb. Da han kom ud i køkkenet, kastede han pludseligt bagfra rebet om hendes hals, snørede til, kastede hende op på sin ryg hængende i rebet og bar hende op på loftet over aftægtsbo!igen, hvor han hængte hende, der slet ikke havde givet en lyd fra sig, op ved et spændetræ for at give det udseende af, at hun havde hængt sig selv, hvad der også blev antaget under den undersøgelse, der i sin tid var blevet foretaget. Kort efter at Christen Larsen var gået ud af stuen efter Maren Rørbye, gik hans kone efter ham for efter hendes forklaring at forhindre, at forbrydelsen blev udført, men hun kom for silde, idet hun mødte sin mand i bryggerset med Maren Rørbye på ryggen. Forbrydelsen var da sket. Det fremgik således, hed det i dommen, at Chris ten Larsen Tækker efter forudgående beslutning og plan i samråd med sin hustru for egen fordels skyld havde dræbt Maren Rørbye. For hustruens vedkommende blev det en formildende omstændighed, at hun først frarådede sin mand at udføre gerningen, at det er antaget, at hun har givet efter, fordi hendes mand var streng, om han just ikke har truet eller tvunget hende dertil, og at hun i sidste øjeblik har villet forhindre gerningens udførelse. Christens Larsen Tækker blev endvidere tiltalt og dømt for tyveri af et lommeur til 20 kr. samt for at have tilegnet sig 1 kr. og 33 øre hos smed Jens Ninn i Årup. Uret var tilbageleveret, men den nødvendige reparation havde kostet 8 kr. Den 12 august 1877 faldt dommen ved retten i Vestervig: Christen Larsen Tækker bør straffes på livet samt udrede 8 kr. i erstatning til urets ejer Niels Kristian Nielsen af Tyrhove. Maren Andersdatter Vestergaard straffes med tugthusarbejde i 8 år. Endnu et mord Samme dag som Christen Tækker blev dømt, blev den før nævnte Lars Pedersen kaldet Tambo ligeledes dømt til døden for mord på en anden aftægtskvinde, Ane Johanne Christensen, der var fundet død den 13. maj 1858, angiveligt ved en drukneulykke. Lars Pedersen Tambo var dengang blevet afhørt om de nærmere omstændigheder, da hun var på aftægt hos ham. Under et af forhørene fortalte Christen Tækker, at han havde byttet hus med Lars Pedersen Tambo og med huset fulgte hans kones moster Else Marie som aftægtskone. Desuden svarede Lars Peter Tambo en kort tid aftægt til Jens Hansens fraseparerede hustru Ane Johanne Christensdatter, idet han havde modtaget en pengesum for at forsørge hende på livstid. Denne Ane Johanne fandtes en morgen liggende død i en grøft noget norden for Lars Peters hus, og vel skulle det have udseende af, at hun var faldet i grøften og druknet, men dels var der så lidt vand i grøften, at man ikke let skulle tro, at nogen kunne drukne deri, og dels skal den afdøde have været ganske blodig i ansigtet, da hun blev taget op af grøften, så den almindelige mening var, at hun ikke var omkommet på den måde, som det ved forhøret blev opgivet. Christen Tækker vidste, at Lars Peter Tambo straks blev mistænkt for at have taget Ane Johanne af dage. Hans kones moster Else Marie, som han som forklaret fik med huset, havde ligefrem sagt ham, at Lars Peter slog Ane Johanne ihjel, og at hun hørte hende skrige om aftenen i sin lejlighed, førend hun næste morgen blev fundet død i grøften. Forhøret af Lars Pedersen Tambo foregik sideløbende med forhøret af Christen Larsen Tækker. Han blev nu igen hentet ind til forhør angående dødsfaldet. Han forklarede, at Ane Johanne Christensen var gift med Jens Hansen, men blev separeret, hvorpå Jens Hansen akkorderede med arrestanten om mod 300 rigsdaler at tage imod Ane Johanne og forsørge hende på livstid. Han havde hende kun boende et års tid, da hun druknede, og fik i det hele kun 36 rdl. for at have hende boende. Han byggede et hus til hende, men meget af tiden var hun ikke hjemme. Hun var noget drikfældig. Hun var omkommet ved drukning. Dagen før hun druknede, var hun ikke kommet hjem om eftermiddagen, og så vidt arrestanten erindrede, var hun gået til Thisted. Samme dag på formiddagen så han hende, men siden slet ikke, før hun blev fundet druknet, og han i den anledning kom til stede. Ane Johanne blev fundet druknet i et vandløb, som kom fra Engkær, løber sønden om Elsted og norden om Øland, og det var i nærheden af hans hus, norden for samme, at Ane Johanne blev fundet. Der, hvor hun blev fundet, var et gangbræt over vandløbet, og arrestanten formodede, at Ane Johanne, der ofte gik over dette bræt, var gået over det på hjemturen fra Thisted og da er snublet og faldet i åen. Han bemærkede, at når hun kom fra Thisted, kunne hun ved at gå tværs over Elsted forkorte vejen noget.

4 Om formiddagen kom der en dreng, Christen, Christen Andersen Smeds søn på Øland Mark og fortalte ham, at Ane Johanne lå druknet i åen, og han løb foran Christen, som straks fulgte ham og viste ham stedet. Foruden havde drengens broder Nikolai også set Ane Johanne ligge druknet, men om han var til stede, da arrestanten kom, erindrede han ikke. Da arrestanten kom til stede, lå Ane Johanne, så vidt han erindrede langs i åen, og det første, han gjorde, var, at han sprang hen og bragte hende op. Hvor længe Ane Johanne havde ligget i vandet, kunne han ikke afgøre, men det må formodentlig ikke have været så kort, da hun var ganske kold og stiv. I det mindste den ene af drengene hjalp ham at bringe hende op. Da han havde fået liget op af vandet, sendte han den ene af drengene hen til naboen for at få assistance, og så vidt han erindrede, kom Jesper Thomsen så og hjalp ham med at hjembære liget, der blev lagt i aftægtshuset. I åen var der omtrent tre kvarter vand (ca. 47 cm). Det kunne ses på liget, at Ane Johanne måtte have stødt sig ved at falde imod stenene på bunden, og der var mærker navnlig ved hendes mund, der tydede på, at hun må have stødt sig i faldet. Lars Peter Tambo blev foreholdt, at den forklaring, han havde afgivet i dag, aldeles ikke stemte med den forklaring, han gav i forhøret af 13. maj Uoverensstemmelsen var så stor, at det gav anledning for dommeren til foreløbig at sætte ham under anholdelse, idet han nærmere ville undersøge sagen og forhindre ham i foreløbig at komme i berøring med hans hustru, hvilket ville blive af stor betydning. De store uoverensstemmelser bestyrkede den mistanke, der var opstået mod ham for at have foranlediget Ane Johannes død. Den anholdte Lars Peter Pedersen fik fængslingen opretholdt og blev ført ud. Arrestanten Lars Peter Pedersen blev senere fremstillet og ville nu sige sandheden. Han erkendte, at han havde ombragt Ane Johanne, og at han bar liget til vandløbet. I bemærkningerne til dommen er hændelsesforløbet forklaret. Under nærværende sag havde arrestanten afgivet tilståelse om at have aflivet bemeldte kone. Han havde i så henseende nærmere forklaret, at han den 12. maj om eftermiddagen havde været i klammeri med konen i sit hus og til sidst smidt hende ud. En times tid derefter gik han ind i hendes bolig for at tale med hende i anledning af, at hun ved den omhandlede lejlighed havde truet med at klage over ham til hendes mand og sige, at han ville slå hende - ved hvilken trussel arrestanten var blevet meget ærgerlig. I det øjeblik han lukkede gangdøren op, faldt det ham ind, at det ikke kunne nytte noget at tale med hende, og han fattede da i sin ophidsede sindsstemning den beslutning at aflive hende, uden dog straks at tænke sig på hvilken måde han ville udføre dette. Han lukkede derfor gangdøren i lås efter sig og trådte ind i stuen. Da han her så konen stå ved et bord, faldt det ham ind, at han, som forholdene var, lettere kunne udføre gerningen ved at gribe hende om halsen og kvæle hende, hvilket han da straks udførte. Han greb Ane Johanne, der efter hans forklaring var et svagt og spinkelt fruentimmer og tilmed noget beruset, så at hun var let at magte og egentlig slet ikke kunne gøre nogen modstand, med begge hænder om hendes hals, kastede hende omkuld og sammentrykkede struben med tommelfingeren, hvormed han vedblev, indtil hun var død. Han forlod derpå huset ved at gå over loftet og opholdt sig i sin stald eller lade, indtil han sent på aftenen atter ad samme vej begav sig ind i aftægtshuset og bar liget gennem yderdøren ud til det omtalte vandløb, hvori han lod det rulle ned. Det blev endvidere oplyst, at der af pige Ane Christensdatter Smed var anlagt en paternitetssag mod arrestanten L. P. Pedersen Tambo. Udfaldet af sagen ved en politiretsdom af 5te juli 1855 var gjort afhængig af, at han med ed turde bekræfte ikke at have haft samleje med bemeldte pige til en sådan tid, at han kunne være fader til hendes barn, der var født d. 31te januar samme år. Den 21de august s.å. havde han efter lovlig forberedelse aflagt den således foreskrevne ed, uagtet han, efter hvad han under nærværende sag havde erkendt, var sig bevidst, at eden var falsk. Han havde i virkeligheden haft legemlig omgang med pigen på en sådan tid, at han kunne være fader til det pågældende barn, hvilket han dog troede sig overbevist om, at han ikke var. Retten fandt, at Lars Tambo med overlæg havde skilt Ane Johanne Christensdatter ved livet. Han, der var født den 17de januar 1822 og ikke tidligere havde været tiltalt eller straffet, kunne ikke undgå livsstraf for dette sit forhold efter straffelovens 190. Denne straf absorberede den dom, han blev idømt for mened. Lars Peder Pedersen kaldet Tambo blev dømt til døden samme dag som Christen Larsen Tækker. Begge dødsdomme blev prøvet og godkendt både ved overretten og ved højesteret. Højesteret ændrede Lars Pedersens Tambos dom til 12 års fængsel og Maren Andersen Vestergaards fængselsstraf nedsattes. Lars Peder Pedersen, der var skænket krigsmedalje for deltagelse i krigen , blev dømt til at have samme forbrudt. Samtlige arrestanter skulle udrede de udgifter, der var forbundet med deres arrest og des uden sagernes omkostninger, herunder salær til forsvarerne. Den 12. april 1878 skrev Christian den Niende til Thisted amt: Efter at have taget denne sag med samtlige dens omstændigheder under allerhøjeste overvejelse giver vi dig hermed tilkende, at vi allernådigst ville have bemeldte Christen Larsen med tilnavn Tækker eftergivet den ham ved den nævnte højesteretsdom, som hoslagt følger ifundne livsstraf imod, at han hensættes til tugthusarbejde på livstid. Dermed ske vor vilje! Befalende dig Gud. Benådningen blev den 20 april sendt til herredsfogeden i Hassing-Refs Herreder, og den 30. april overførtes under bevogtning af sadelmager Schaarup af Vestervig arrestanterne, Christian Larsen Tækker og Lars Peder Pedersen kaldet Tambo til tugthusarbejde i Horsens. Den første på livstid, den sidste i 12 år. I en medfølgende skrivelse meddeltes, at Christen Larsen Tækker efter eget udsagn, og som en vedlagt attest udviste, under arrestationen havde været under lægebehandling for blærebetændelse og urintrang. Christen Larsen Tækker fange nr. 11 døde i Horsens Tugthus den 10. marts Han var født i Heltborg og boede ved sin arrestation i Gjersbøl i Snedsted sogn. Han var gift med Maren Andersdatter Vestergaard. Der var en søn og en datter i ægteskabet.

5 Husmand Lars Peder Pedersen Tambo var født i Harring sogn og boede ved sin arrestation i Harring. Han var gift, og der var en datter og en søn i ægteskabet. Som fange nr. 76 blev han løsladt den 30. april 1887 efter at have afsonet 9 år af straffen. Han vendte tilbage til Harring, hvor han døde af tæring den 3.februar Noter: Hassing-Refs Herreders Politiprotokol B /78. Harring kirkebog. Horsens tugthusarkiv. Horsens Tugthus B P. Kvejborgs omfattende optegnelser om sagen, som vakte hans opmærksomhed på grund at en tilføjelse i Harring kirkebog vedrørende Ane J. Christensdatters dødsfald. Visse akter fra Horsens Tugthus fundet af Ketty Skytt Nielsen, Randers. L. P. Petersen kaldet Tambo købte i 1855 matr. nr. 7 Øland mark og solgte den i 1862 til Christen Larsen, der boede der til Ifø lge vejviseren er matr. 7 a i vore dage Uhrbrandsmindevej 1. (Kilde: Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1995, side ).

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867.

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867. Ane 10. Hans Chr. Johansen Skrædder. Født 26. maj 1867 Død 1. januar 1930, 62 år gammel Ane 11. Abeline Dorthea Andersen Jordemoder Født 19. okt. 1864 Død 12. maj 1946, 81 år gammel Hans Chr. Johansen

Læs mere

Andersdatter, Ane - gift med Niels Madsen; For hæleri m.v. bliver hun dømt til at hensidde 3 år i forbedringshus.

Andersdatter, Ane - gift med Niels Madsen; For hæleri m.v. bliver hun dømt til at hensidde 3 år i forbedringshus. Andersdatter, Ane - gift med Niels Madsen; For hæleri m.v. bliver hun dømt til at hensidde 3 år i forbedringshus. Andersdatter, Ane Kirstine - gift med Hans Peder Steensen; Hun bliver idømt fængsel på

Læs mere

Uægte børn og ugifte forældre i 1750-1850

Uægte børn og ugifte forældre i 1750-1850 Uægte børn og ugifte forældre i 1750-1850 v. Asbjørn Romvig Thomsen, seniorforsker og arkivar v. Rigsarkivet, Viborg. Definition af begrebet uægte børn: Danske Lov 1683: Uægte børn er født af forældre,

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Den standhaftige tinsoldat

Den standhaftige tinsoldat Den standhaftige tinsoldat Skrevet af H.C. Andersen Der var engang femogtyve tinsoldater, de var alle brødre, for de var født af en gammel tinske. Geværet holdt de i armen, ansigtet satte de lige ud; rød

Læs mere

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN 1 RASMUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1 Rasmus Jensen *1811-1890 Rasmus blev født 8. december 1811 i Lydum. Han bliver ført til

Læs mere

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus.

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus. Side 1 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus Side 2 Personer: Nicolaus Side 3 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus 1 Nicolaus 4 2 Naboen 6 3 Tre poser guld 8 4 Mere guld 10 5 Gaden er tom 12 6

Læs mere

Sag nr. 12/13699 Tobøl d 26.05.2013

Sag nr. 12/13699 Tobøl d 26.05.2013 1 Sag nr. 12/13699 Tobøl d 26.05.2013 Da sagen nu skal gå om, vil vi udover vores første ansøgning, med de gener, ulemper og groft krænkelse af privatlivets fred, som vi har af vejens brugere, gerne komme

Læs mere

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923 Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010 Møllegården som den så ud i 1923 Billedet er malet i forbindelse med Mads- og Karen Kirstine Godiksen s Guldbryllup

Læs mere

Peder Palladius: Om Brudeoffer

Peder Palladius: Om Brudeoffer Peder Palladius visitatsbog Peder Palladius (1503-1560) var den første lutheranske biskop på Sjælland. I årene 1538-43 besøgte han samtlige kirker på Sjælland for at påse, hvordan den nye tro blev forvaltet,

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: Han har tænkt sig at slå dem alle

Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: Han har tænkt sig at slå dem alle 3. Blodig alvor Næste morgen var der besynderligt nok ingen, der beklagede sig. Emzara var overbevist om, at det var, fordi de vidste, hvordan hun ville reagere. At hun var pylret, var ikke nogen hemmelighed,

Læs mere

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden.

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden. 1 Sådan går der mange mange år. 1 Alle de væsener En gang for mange mange år siden blev skabt et væsen uden ben. Den måtte være i vandet, ellers kunne den ikke komme rundt. Så blev skabt en med 2 ben,

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Side 3.. ægypten. historien om de ti plager.

Side 3.. ægypten. historien om de ti plager. Side 3 ægypten historien om de ti plager 1 Slaver 4 2 Ild i en busk 6 3 Staven 8 4 Sæt dine slaver fri 10 5 En slange 12 6 Blod 14 7 Frøer 16 8 Myg og fluer 20 9 Sygdom 22 10 Hagl 24 11 Græshopper og mørke

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Bodil Brændstrup FRANZEN-TRILOGIEN. * Frederik * Kære Tipoldefar * Himlen over Børglum

Bodil Brændstrup FRANZEN-TRILOGIEN. * Frederik * Kære Tipoldefar * Himlen over Børglum 1 Bodil Brændstrup FRANZEN-TRILOGIEN * Frederik * Kære Tipoldefar * Himlen over Børglum Forlaget BB-KULTUR 2013 2 Copyright: Bodil Brændstrup ISBN 978-87-92485-45-8 (CD-rom-udgave) ISBN 978-87-92485-46-5

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

Proces over præsten Jacob Schive i Ydby kirke, året 1707 Af Ove Jørgensen, Bakken 11, Ydby

Proces over præsten Jacob Schive i Ydby kirke, året 1707 Af Ove Jørgensen, Bakken 11, Ydby Proces over præsten Jacob Schive i Ydby kirke, året 1707 Af Ove Jørgensen, Bakken 11, Ydby Peder Nielssøn, Sognepræst til Hvidbjerg, og Provst i Refs herred, Peder Goische, Sognepræst til Vestervig, og

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

Transskriberet af Henry Ammitzbøl, maj 2013

Transskriberet af Henry Ammitzbøl, maj 2013 Borgerlige vielser 1871-76 Side 21 Aar 1871 den 20 Mai mødte paa Raadstuen i Frederikshavn i Herreds - foged, Cancelliraad s Fraværelse, for exam. jur. Friis ifølge Amtets Const. af - i Overværelse af

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

KAN-OPGAVE 1 FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL:

KAN-OPGAVE 1 FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL: KAN-OPGAVE 1 Skriv et referat af både første og andet kapitel. Beskriv kort, hvad kapitlerne handler om. Tag kun de vigtigste detaljer med. FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL: KAN-OPGAVE 2 Skriv alle de oplysninger,

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Prædiken i Grundtvigs Kirke 2. påskedag, mandag den 21. april 2014 ved Palle Kongsgaard

Prædiken i Grundtvigs Kirke 2. påskedag, mandag den 21. april 2014 ved Palle Kongsgaard Side 1 af 9 Prædiken i Grundtvigs Kirke 2. påskedag, mandag den 21. april 2014 ved Palle Kongsgaard Evangeliet til 2. påskedag Den første dag i ugen, tidligt om morgenen, mens det endnu var mørkt, kom

Læs mere

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Udarbejdet første gang i anledning af Alfred Nielsens 80 års fødselsdag den 1. oktober 1989 af Mikael Horn 2 reviderede udgave, nov. 2007 Tolsager

Læs mere

726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder,

726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder, 726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder, når Jesus siger: Når du derfor bringer din gave til alteret

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Prædiken af sognepræst Christian de Fine Licht

Prædiken af sognepræst Christian de Fine Licht Prædiken af sognepræst Christian de Fine Licht 19. s. e. Trin. - 11. oktober 2015 - Haderslev Domkirke kl. 10.00 3 31-518 / 675 473 435 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus (2,1-12): Da

Læs mere

Troldens datter. Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876

Troldens datter. Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Troldens datter Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Der var en dreng, som ville ud og tjene. Så ret som han gik, så mødte han en mand, som spurgte, hvor han ville hen. Ja, han var da ude og skulle

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

Der er jo nogen, der ved lidt om, at fire kammerater og jeg var udsat for ret ubehagelige oplevelser under besættelsestiden.

Der er jo nogen, der ved lidt om, at fire kammerater og jeg var udsat for ret ubehagelige oplevelser under besættelsestiden. Buddinge 1945 Af Robert Kjærlund Poulsen Man har jo fødselsdag hvert år og der følger også tanker med særlig, når det er en "rund" dag. Selv om jeg nu skal til at bruge et 8-tal, så har jeg en masse i

Læs mere

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært D O M Afsagt den 16. september 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Peter Mørk Thomsen og Jes Kjølbo Brems (kst.) med domsmænd). 14. afd. nr. S-1388-15: Anklagemyndigheden mod

Læs mere

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. 5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 313-651/ 673-67 Vinderslev kl.10.30: 313-651- 301/ 673-484- 67 Tekst Joh 17,1-11: Sådan talte Jesus; og han så

Læs mere

Fiskeren og hans kone

Fiskeren og hans kone Fiskeren og hans kone Fra Grimms Eventyr Der var engang en fisker, som boede med sin kone i en muddergrøft tæt ved havet, og han gik hver dag derhen for at fange fisk. En dag sad han dernede og medede,

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen

Jensine Cathrine Christensen Jensine Cathrine Christensen Jensine Cathrine Christensen bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel og Hustru Maren Larsen. Jensine

Læs mere

Jeg nedlagde ham med et spark i KLASSEKAMPEN.

Jeg nedlagde ham med et spark i KLASSEKAMPEN. De tre muskelterer Det begyndte med, at solen stod op som en stor blodappelsin. Jeg stod midt på prærien med en rygende seksløber i hver hånd. Jeg havde allerede gennemhullet et bundt indajanere på krigsstien

Læs mere

Peters udfrielse af fængslet

Peters udfrielse af fængslet Drama Peters udfrielse af fængslet Kan bruges som totalteater før eller efter tekstgennemgangen. Tekst: ApG 12,1-17 1. Forslag Roller: Peter (farvet lagen), to soldater (sorte affaldssække, evt. sværd),

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Snehvide. Lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i landet her? svarede spejlet: Ingen i verden er dejlig som du.

Snehvide. Lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i landet her? svarede spejlet: Ingen i verden er dejlig som du. Snehvide De brødrene Grimm - KHM 053 tid: 20' Det var midt om vinteren, og sneflokkene faldt som dun ned fra himlen. Dronningen sad ved vinduet og syede i en ramme af sort ibentræ, og mens hun syede og

Læs mere

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske for vores skyld Salmer: 751, 60; 157, 656 754, 658, 656; 157, 371 Evangelium: Joh. 5,1-15 B.E. Murillo (1670): Helbredelsen af den

Læs mere

Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække

Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 2. marts 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække Salmer DDS 10: Alt hvad, som fuglevinger fik DDS 645: Stille er min sjæl til Gud FS3

Læs mere

2 På skedåg. 6.åpril. Vinderslev kirke kl.9. Hinge kirke kl.10.30.

2 På skedåg. 6.åpril. Vinderslev kirke kl.9. Hinge kirke kl.10.30. 2 På skedåg. 6.åpril. Vinderslev kirke kl.9. Hinge kirke kl.10.30. Salmer: Vinderslev kl.9: 234-219/ 244-240 Hinge kl.10.30: 234-219- 238/ 244-232- 240 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas:

Læs mere

PIGEN GRÆDER KL. 12 I NAT

PIGEN GRÆDER KL. 12 I NAT PIGEN GRÆDER KL. 12 I NAT Et manuskript af 7.3, Helsinge Realskole 5. gennemskrivning, februar 2010 1 SC 1.ext. kvarterspladsen forår dag. THOMAS(13)kommer gående med armen rundt om foran vandrehjemmet.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang 108 - Lovet være du Jesus Krist 448 - Fyldt af glæde 71 Nu kom der bud fra englekor 115 - lad det klinge sødt i sky Nadververs 101 v. 3 af

Læs mere

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods.

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. 145 Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. Peder Barfod i Sædding, på Byrge Trolle hans vegne, lod læse et åbent uforseglet papirsbrev med Byrge Trolle

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

Smagsprøve. Helle Krogh Madsen John Rydahl. Den røde tråd i Bibelen

Smagsprøve. Helle Krogh Madsen John Rydahl. Den røde tråd i Bibelen Smagsprøve Helle Krogh Madsen John Rydahl Den røde tråd i Bibelen Det Gamle Testamente 8 Den røde tråd i Bibelen Det Gamle Testamente Skabelsen I begyndelsen var der ingenting ud over Gud. Verden var der

Læs mere

Vejen til Noah og overdragelsen af ham!

Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Charlotte S. Sistrup, eneadoptant og mor til Noah Truong fra Vietnam fortæller sin historie Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Den 29. august 2004 sendte jeg ansøgningspapirerne af sted til adoptionsafsnittet,

Læs mere

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg.

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg. Prædiken til sidste s. e. Hellig3konger 2011 Ved kyndelmisse som vi fejrede den 2. februar var vi halvvejs gennem vinteren. Og jeg tror, at længslen efter lys og forår gælder de fleste af os. Og netop

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Hillerslev Herreds Tingbog -1667 7/10

Hillerslev Herreds Tingbog -1667 7/10 I det følgende er Christen Christensen i Skovsted storebror til Steffen, Staphen Christensen De fremhævede navne er blodslægtninge. De kursiverede er i direkte familie med disse Emmike Eriksen er herredsfoged.

Læs mere

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Hospitalsenheden Vest Ledelsessekretaritatet Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 REDEGØRELSE Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Ringkøbing Dato 22-04-2008 PØJ/åz

Læs mere

ÅNDELIGHED. Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014

ÅNDELIGHED. Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014 1 ÅNDELIGHED Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014 DE 5 DOKTRINER 1. Født på ny (Position) Syndernes forladelse Det gamle er forbi noget nyt er blevet til 2. Ny natur/identitet Vi er en del af familien Vi

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3

MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3 MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3 58 Mørket havde for længst sænket sig over Paravalis. Inde i byens mange huse var lysene pustet ud og de fleste af beboerne hvilede i halmsenge. De mange kroer og

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Tørvesæsonen 1945 på Trønninge mose 2015:2 At miste sin hals på Drusebjerg Drusebjerg ligger markant og ophøjet 44 m. over havet

Læs mere

Prædiken Fastelavns søndag. Holdt i Hinge kl. 9.00 og i Thorning kl. 10.30.

Prædiken Fastelavns søndag. Holdt i Hinge kl. 9.00 og i Thorning kl. 10.30. Prædiken Fastelavns søndag. Holdt i Hinge kl. 9.00 og i Thorning kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Korsvar Jesus tog de tolv til side og sagde til dem:»se, vi går op til Jerusalem,

Læs mere

mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Ap.G. 4,7-12

mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Ap.G. 4,7-12 Fra det gamle testamente: Luk retfærdighedens porte op, jeg vil gå ind og takke Herren! Her er Herrens port, her går de retfærdige ind! Jeg takker dig, for du svarede mig og blev min frelse. Den sten,

Læs mere

Grindsted Kirke. Søndag d. 3. april 2016 kl. 9.30. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Grindsted Kirke. Søndag d. 3. april 2016 kl. 9.30. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 3. april 2016 kl. 9.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh. 21,15-19, 2. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. Dåb: DDS 447 Herren strækker

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal 1 Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er (mel: Winding) Dåb DDS 448,1-3

Læs mere

Tråde i Trine Kræn s liv

Tråde i Trine Kræn s liv EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1988.1 (14. årgang ). Siderne 44-53 Tråde i Trine Kræn s liv Af ANNA LISE RASMUSSEN En gulnet koppeattest dateret 9. august 1861 danner indledningen

Læs mere

Det var nat. Fuldmånen lyste svagt bag skyerne. Tre væsner kom flyvende og satte sig i et dødt træ. Det var de tre blodsøstre Harm, Hævn og Hunger.

Det var nat. Fuldmånen lyste svagt bag skyerne. Tre væsner kom flyvende og satte sig i et dødt træ. Det var de tre blodsøstre Harm, Hævn og Hunger. Det var nat. Fuldmånen lyste svagt bag skyerne. Tre væsner kom flyvende og satte sig i et dødt træ. Det var de tre blodsøstre Harm, Hævn og Hunger. De kom fra hver sit hjørne af verden, hvor de havde ledt

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15).

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Salmer: Hinge kl.9: 422-7/ 728-373 Vinderslev kl.10.30: 422-7- 397/ 728-510,v.5-6- 373 Dette hellige evangelium

Læs mere

Prædiken til 2. Påskedag kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. Påskedag kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 2. påskedag 408 Nu ringer alle klokker 222 Opstanden er den Herre Krist 234 Som forårssolen 241 Tag det sorte kors fra graven Nadververs 478 v. 4 af Han står

Læs mere

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Del 1 DIS Arkiv & Bibliotek * 9 0 0 0 0 8 *... e t DIS-DanmarkprcyeÅT Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 Sag 209/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Trygve S. Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 15.

Læs mere

Seksagesima d.27.2.11. Mark.4,1-20.

Seksagesima d.27.2.11. Mark.4,1-20. Seksagesima d.27.2.11. Mark.4,1-20. 1 En sædemand om foråret er en håbets figur noget af det mest livsbekræftende man vel kan se, også hvor vi, som nu om stunder møder ham i maskinens form. Sædemanden

Læs mere

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om?

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? Førlæsning / Opgave 1 Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? De to bedragere Der var engang en kejser. Han holdt så meget af smukt, nyt tøj, at han brugte alle sine penge på det.

Læs mere

er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte.

er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte. Hos regnormene er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte. Hun gik i første klasse, og selv om hun allerede

Læs mere

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord.

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord. 1 Gale Streger Forfatter: Helle S. Larsen Illustration: Lars Hornemann Forfatteren og Furesø Museer, 2013 Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-24-2 Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger

Læs mere

DOM. Afsagt den 22. marts 2013 i sag nr. BS SKSd-1876/2011: D mod A og Boet efter B og C. Sagens baggrund og parternes påstande

DOM. Afsagt den 22. marts 2013 i sag nr. BS SKSd-1876/2011: D mod A og Boet efter B og C. Sagens baggrund og parternes påstande DOM Afsagt den 22. marts 2013 i sag nr. BS SKSd-1876/2011: D mod A og Boet efter B og C Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt et udateret dokument, er et gyldigt

Læs mere

Den 28. april 1984 giftede C sig med A, og den 25. juni 1989 fik de sammen datteren D.

Den 28. april 1984 giftede C sig med A, og den 25. juni 1989 fik de sammen datteren D. DOM Afsagt den 11. juni 2013 i sag nr. BS SKSd-1099/2012: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande C afgik ved døden den 21. november 2011. Boet behandles som et bobestyrerbo. Sagen drejer sig om,

Læs mere

Skudt ned over Danmark

Skudt ned over Danmark Jørgen Hartung Nielsen Skudt ned over Danmark Sabotør-slottet, 3 Skudt ned over Danmark Sabotør-slottet, 3 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2010 Illustrationer: Preben Winther

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten. Menighedssvar

Dette hellige evangelium skriver evangelisten. Menighedssvar Forklaringsgudstjeneste for konfirmander Søndag den 27. oktober i Skibet kirke Prædiken Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Menighedssvar Da kom Peter til Jesus og spurgte:»herre, hvor

Læs mere

Ane F10 og F11 Jørgen Madsen og Juliane Marie Hansdatter

Ane F10 og F11 Jørgen Madsen og Juliane Marie Hansdatter Ane F10 og F11 Jørgen Madsen og Juliane Marie Hansdatter Jørgen blev født 25 feb 1825 på Fladbjerg i Snøde på Langeland, Svendborg amt, søn af husfæster Mads Christiansen(1773-1829) og hustru Kirsten Rasmusdatter(1794-1832)

Læs mere

Gabriel Nielsen, min tipoldefar.

Gabriel Nielsen, min tipoldefar. Gabriel Nielsen, min tipoldefar. Gabriel Nielsen er født d. 15. februar 1833 i Slippehuset i Næsbyhoved-Broby sogn på Fyn. Forældrene var: Husmand, træskomand og daglejer Niels Gabrielsen 36 år og hustru

Læs mere

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende prædiken til Påskedag den 27/3 2016 i Bejsnap Kirke II: Matt 28,1-8. Ved Jens Thue Harild Buelund. Da Hans Barrøy dør, bliver

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45.

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Lindvig Osmundsen Bruger Side 1 05-10-2014 Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Der er en vej som vi alle går alene. Teksterne vi har fået til 16. søndag efter trinitatis

Læs mere