Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed"

Transkript

1 Kære kollegaer! Brøndagerskolens Arbejdsmiljøgruppe har udarbejdet denne mappe Den Røde Mappe for at sikre sig, at alle ansatte har eller får kendskab til, hvordan man handler, når man har været udsat for voldsomme oplevelser med børnene. Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed Hilsen Arbejdsmiljøgruppen Retningslinjer, procedurer, skemaer m.v. i den røde mappe evalueres af AMG i december 2014.

2 Oversigt over Brøndagerskolens registreringssedler: 1. Riv / kradsskemaer (udarbejdes individuelt i grupperne) Disse skemaer et pædagogisk redskab, som man i grupperegi har planlagt evt. med inddragelse af pædagogiske vejledere. Sikkerhedsgruppen er ikke involveret i disse. 2. Registrering af vold mod personalet (bilag vedlagt) Dette er et skema til klarlæggelse samt forebyggelse af vold mod personalet. Skemaerne ligger på intranettet og skal afleveres til nærmeste afdelingsleder. Skemaerne bruges til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. 3. Arbejdsskadeanmeldelser (findes på skole-intra) Ved mistanke om opståede arbejdsskade, udfylder den skadeslidte medarbejder en skadesanmeldelse findes i håndbogen, der er placeret under samlemapper på skole-intra, og videreformidler den til sin afdelingsleder. 4. Magtanvendelser (bilag vedlagt) Disse skemaer ligger på intranettet. Magtanvendelser skal altid indberettes. Der forefindes to skemaer et til enkeltstående tilfælde og et aftaleskema til gentagne magtanvendelser. 5. Kontaktliste ved nødstilfælde (bilag vedlagt) Dette skema udfyldes og afleveres til afdelingslederen. Sedlerne kommer til at stå i mapper på kontorerne på begge afdelinger. 6. Kontaktliste i grupperne (bilag vedlagt) Denne seddel udfyldes af gruppens personale og opbevares i grupperne.

3 Krisehjælp akut støtte ved voldsomme oplevelser med børnene Hvad kan der ske i forbindelse med den voldsomme oplevelse? 1. Hvis en medarbejder har været udsat for vold eller en anden voldsom oplevelse, går den implicerede fra og holder pause. Hvilken hjælp ydes der af den i situationen tætteste medarbejder i forbindelse med den voldsomme oplevelse? 2. Den medarbejder der har været tættest på situationen, vurderer om det er nødvendigt/muligt at gå fra med den forulempede. a) Hvis det er muligt at gå fra går man med den forulempede til en ledelsesrepræsentant. b) Hvis det ikke er muligt at gå fra - ringer den i situationen tætteste medarbejder til en ledelsesrepræsentant og informerer om, at den forulempede er på vej. Hvad sker der, når man er gået fra pga. en voldsom oplevelse? 3. Følgende vurderes af en ledelsesrepræsentant., den implicerede og hvis det er muligt, den i situationen tætteste medarbejder: - Om den implicerede er i stand til at være alene. - Om den implicerede har brug for at komme til læge. (Stivkrampevaccination) - Om den implicerede har brug for at komme på skadestuen. - Om den implicerede har brug for hjælp af psykolog. (Falck Healthcare). - Om den implicerede har behov for at gå en tur. - Om den implicerede har brug for at komme hjem. - Om den implicerede med støtte kan være på skolen resten af arbejdstiden. 4. Den ledelsesrepræsentant, der er til stede, vil være til rådighed for en samtale om, hvad der er sket. 5. Hvis den implicerede ønsker at tage hjem, vurderer ledelsesrepræsentanten om den implicerede kan være alene hjemme. Hvis dette ikke skønnes at være tilfældet, tages der kontakte med pårørende. Efterbearbejdning. 6. Ledelsesrepræsentanten er ansvarlig for at opfordre den implicerede til at anmelde hændelsen som en evt. arbejdsskade, og at den implicerede indberetter evt. magtanvendelse (skriftligt til ledelsen). 7. Ledelsesrepræsentanten sørger for at kontakte den implicerede jævnligt under længerevarende fravær. 8. Ledelsesrepræsentanten underretter sikkerhedsgruppen om situationen. Husk!! Det er vigtigt, i tilfælde af fravær, hurtigst muligt at vende tilbage til arbejdet eller komme på besøg.

4 Vold mod personale. På Brøndagerskolen er det desværre muligt, at elever pga. deres vanskeligheder kan blive voldelige overfor personalet. Da det er vigtig at registrere omfanget af dette, skal I, hvis I bliver udsat for vold udfylde og aflevere et registreringsark (se bilag næste side) til nærmeste afdelingsleder. Arkene vil blive registreret ca. hver måned, og vil efterfølgende blive taget op i ledelsesgruppen. Samtlige, der har afleveret et registreringsark for et brev med følgende ordlyd: Kære Registreringerne af vold mod personale er blevet gennemgået for den forløbne måned. I den forbindelse har vi set, at du har episoder, hvor du personligt har været udsat for vold. Vold er en del af virkeligheden med det arbejde, vi har her på skolen, men er man udsat for vold, vil man, alt efter karakteren af den, blive påvirket heraf, især hvis den er hyppigt tilbagevendende. Vold kan defineres som enhver form for fysisk eller psykisk overgreb. Psykisk vold kan f.eks. forekommer i form af truende adfærd, chikane og verbale trusler, og fysisk vold kan forekomme som konkrete fysiske overgreb. Du er blevet kontaktet af din nærmeste leder, dels for at drøfte episoderne og om der kan gøres tiltag for at undgå voldsepisoder fremover. Ved den lejlighed fik du også dette brev, og det bedes du gemme, da det kan have betydning, hvis du senere i dit arbejdsforløb kommer ud for at skulle dokumentere hændelser i dit arbejde. Både ledelsen og Arbejdsmiljøgruppen vil løbende følge op på de voldsepisoder, der foregår på Brøndagerskolen, således at vi kan forebygge mest muligt. Med venlig hilsen På vegne af Arbejdsmiljøgruppen OBS! Denne procedure erstatter ikke de riv/krads-skemaer, der - med et pædagogisk sigte - kan være aftalt i de enkelte grupper.

5 Registrering af vold mod personalet MEDARBEJDERENS NAVN: DATO FOR HÆNDELSE: STILLING: Lærer/pædagog Medhjælper/studerende JOBERFARING: (tidligere beskæftigelse ved samme eller lign. arbejde) under 1 år 1-5 år over 5 år FRAVÆR PÅ GRUND AF VOLD: arbejdet straks fortsat måtte holde pause måtte gå hjem efter episoden ELEVENS NAVN: GRUPPE: TIDSPUNKT FOR EPISODEN: Morgen Formiddag Middag Eftermiddag Gentagende gange i løbet af dagen VOLDENS KARAKTER: slag/spark riv i hår Bid/krads skalle kvælertag spyttet på sexchikane (psykisk) sexchikane (fysisk) trusler (psykisk) trusler (fysisk) genstande, inventar, bestik o. lign andet: Dine umiddelbare reaktioner på hændelsen: angst selvbebrejdelse utryghed utilstrækkelighed skuffelse apati vrede andet: SKADENS ART: (forulempedes gener efter overfaldet) mærker på kroppen (uden sår) Sårskade Forstuvning/forvridning/forstrækning Psykisk Andet VOLDSEPISODEN INDTRAF I FORBINDELSE MED: (sæt evt. flere krydser) hjælp til daglige gøremål pause spisning påklædning hygiejne/bad/toilet undervisning leg kravsituation fastholdelse/magt konfliktløsning mellem flere elever andet: ARBEJDSITUATIONEN: alene i gruppen jeg havde behov for hjælp fra en anden person ved voldsepisoden, men kunne ikke få det. Ansvar for antal elever. Antal kollegaer til stede ved episoden: ELEVEN PROVOKERET AF: afslag på ønske ukendte/nye situationer ikke forstået kommunikation krav til eleven andre elever/uro i gruppen ingen forståelig provokation andet: REAKTIONER PÅ VOLDEN: (forsøg på at stoppe den aggressive adfærd sæt evt flere krydser) ingen jeg fik eleven talt til ro eleven fastholdt med magt ekstrapersonale tilkaldt talt med kollega efter episoden andet: UNDERSKRIFT: DATO: LEDER UNDERSKRIFT OG DATO: Husk også at udfylde en magtanvendelse, hvis du har udøvet magt i forbindelse med denne episode. Godkendt af MED- januar 2010 Denne registrering afleveres til din afdelingsleder, som herefter vil tage den op i Sikkerhedsudvalget.

6 Fysisk magtanvendelse Indberetning, information, opfølgning Brøndagerskolen er underlagt samme etiske regler og standarder som det øvrige samfund. Der er hverken særregler eller sær-normer for vort område. Skulle der udarbejdes særregler måtte de omfatte en udvidet pligt til at udvise takt og hensyn pga. børnegruppens særlige stilling men alle står sig bedst ved at være inkluderet i det almene samfund også i retsmæssige henseende Når vi bringes i situationer, hvor magtanvendelse kan komme på tale, skal vi således alene forholde os til den almene lovgivning samt til vores (gerne fælles) etiske grundlag, inden vi skrider til handling. I det efterfølgende opstilles en række retningslinjer som MED-udvalg og Skolebestyrelsen ved Brøndagerskolen har fastlagt for håndtering af Fysisk Magtanvendelse. Forudsætning for magtanvendelse begrebsafklaring Magtanvendelse kan anvendes med henblik på at afværge væsentlig personskade på barnet, på sig selv, på andre eller på kostbare værdier. Magtanvendelse defineres som: Fastholden eller føring til andre lokaliteter, f.eks. med isolering for øje - fastspænding i transportmidler defineres ikke som magtanvendelse men som beskyttelsesforanstaltning Hvis man foretager sig noget, der går ud over ovennævnte, er der tale om nødværge, og dette vurderes i henhold til straffelovens almene bestemmelser. Enhver magtanvendelse skal vurderes ud fra to perspektiver Hensynet til - Til den implicerede elev (barnet) - Magtanvendelsescirkulæret underskrives i forbindelse med ansættelsen - Folkeskoleloven - Øvrige regler, cirkulærer og gældende lovgivning Hensynet til - Den ansatte - Arbejdsmiljøet Der er tale om magtanvendelse såfremt - Der ikke foreligger et samtykke - Man foretager indgrebet imod den pågældendes vilje, eller der er en åbenlys modreaktion Krav omkring magtanvendelse - Skal være så skånsomt som muligt - Skal være så kortvarigt som muligt - Skal være med så stor hensyntagen til den pågældende som muligt

7 - Skal være så den pågældende (og andre) ikke forvolder unødig krænkelse eller forulempelse - Skal stå i forhold til det, der søges opnået - Det skal forsøges at opnå medvirken - Må ikke erstatte omsorg, pleje eller pædagogiske foranstaltninger Indberetning/efterbehandling - Al magtanvendelse skal indberettes - Redegørelse for hændelsesforløbet, tid og data på de implicerede - Undgå standardvendinger - Forældrene informeres Indberetning ved enkeltstående episoder Enkeltstående episoder indberettes indgrebet på magtanvendelsesskema (se bilag her i mappen). Det udfyldte skema afleveres til skolelederen, som kontakter de implicerede medarbejdere, så de ved, indgrebet i den beskrevne episode er sanktioneret. Magtanvendelsesskemaet opbevares særskilt fra øvrige personaleoplysninger. Gentagen magtanvendelse Nogle gange kan det være nødvendigt - af hensyn til barnets tarv, velfærd og værdighed at bringe det i den samme situation, som det vægrer sig imod, det kan f.eks. være toiletbesøg, gå til/fra bussen. Hvis barnet jævnligt vægrer sig mod en sådan absolut nødvendig situation, og man derfor er nødt til at anvende fysisk magt overfor barnet, skal der laves en indberetning om gentagen magtanvendelse. Denne indberetning udfærdiges i samarbejde mellem kontaktpersoner, evt. den pædagogiske vejleder, der er tilknyttet gruppen samt skolelederen. En sådan indberetning kan højst laves for tre måneder ad gangen, og den skal udformes på det skema, der hedder indberetning af gentagen fysisk magtanvendelse (se bilag her i mappen). Når indberetningen udfærdiges, skal det fremgå tydeligt, hvordan indgrebet registreres, og der skal aftales præcist tidspunkt for evalueringen af indberetningen. Det udfyldte skema skal opbevares i elevjournalen, og desuden skal skolelederen have en kopi og der skal være en kopi i den pågældende elevs vikarmappe.

8 INDBERETNING OM FYSISK MAGTANVENDELSE ENKELT EPISODE Barnets navn: Fødselsdato: Implicerede medarbejdere, navn og stilling: Dato og tidspunkt for den handling, der har givet anledning til indgrebet (hvornår): Sted for konflikt: De særlige forhold, der begrunder indgrebet (hvad skete der?): Indgreb der blev benyttet (hvordan): Indgrebets varighed (hvor længe):

9 Beskrivelse af indgrebets formål (hvorfor): Barnets tilstand i den tid indgrebet fandt sted: Eventuelle vidners bemærkninger: Nærværende magtanvendelse er udfyldt af: Forældrene er underrettet af: Institutionslederens bemærkninger (SKAL udfyldes): Underskrift: Institutionslederens tilbagemelding til personale: Marts 2010

10 INDBERETNING AF GENTAGEN FYSISK MAGTANVENDELSE Barnets navn: Fødselsdato: Baggrunden for, der søges om en aftale om fysisk magtanvendelse: Beskrivelse af, hvilke pædagogiske metoder, der er forsøgt inden ansøgningen om fysisk magtanvendelse: Beskrivelse af den konkrete situation, hvor indgreb kan blive nødvendige: Hvem må foretage indgrebet: Indgreb der kan benyttes (hvordan): Indgrebenes varighed (hvor længe):

11 Indgrebenes hyppighed (dagligt, ugentligt etc.): Beskrivelse af indgrebenes formål (hvorfor): Barnets tilstand under indgrebene: Hvordan registreres indgrebene (evt. afkrydsningsskema): Forældres bemærkninger: Forældrene er underrettet af: Nærværende indberetning om fysisk magtanvendelse er udfyldt af: Kontaktperson: Kontaktperson: Evt. pædagogisk vejleder: Leder: Underskrift: Underskrift: Underskrift: Underskrift: Denne indberetning evalueres: Kl: Lokale: Deltagere i evalueringen: Marts 2010

12 Navn (blokbogstaver) (SKAL UDFYLDES) Kontaktliste til nødstilfælde: Denne liste skal afleveres til nærmeste afdelingsleder, også selvom du ikke ønsker at udfylde nedenstående. I nødstilfælde skal der ringes til: Navn Relation Telefonnummer Dato og underskrift

13 Gruppe: Dette skema er tænkt som en hjælp til en medarbejder, der bliver udsat for vold fra en elev. Nogle gange kan det være rart at få talt oplevelsen igennem med en person, der kender eleven og dennes adfærdsmønster. Navn: Kontaktperson: Tlf. nummer: Må kontaktes uden for arbejdstid: Ja/nej Andet:

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Indhold Indledning... 2 Bekendtgørelsen om magtanvendelser over for børn og unge, der er anbragt uden

Læs mere

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Redigeret maj 13 Århus Kommune Formål med Sikkerhedsmappen... 3 Low arousal tilgang... 5 Fastholdelse... 8 Signaler og reaktioner hos medarbejderen ved konflikter...

Læs mere

Handlevejledning. Børn i familier med alkoholproblemer. 1 Illustration: Pia Thaulovs

Handlevejledning. Børn i familier med alkoholproblemer. 1 Illustration: Pia Thaulovs Handlevejledning Børn i familier med alkoholproblemer 1 Illustration: Pia Thaulovs Indholdsfortegnelse Indledning 03 Alkoholproblemer 04 Omsorgssvigt 6 Fra bekymring til handling 08 Oversigt - Handleveje

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

NOTAT Specialiserede tilbud

NOTAT Specialiserede tilbud ORIENTERING OM MAGTANVENDELSER NOTAT Specialiserede tilbud Orientering til Børne- og undervisningsudvalget vedrørende magtanvendelser og tilsynet hermed Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) varetager

Læs mere

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Februar 2012 Bilag 1 Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Lovgrundlag Tilsynsenheden, Frederikssund Kommune har til opgave at administrere bestemmelserne i Servicelovens

Læs mere

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Handleguide Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Indhold Forord 3 Model Arbejdsgang/opgaveforløb 4 Den forebyggende indsats 5 Trivselsskema og

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Værktøjskasse. vedr. forebyggelse og anvendelsen af tvang samt fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen

Værktøjskasse. vedr. forebyggelse og anvendelsen af tvang samt fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen Regionshospitalet Hammel Neurocenter Værktøjskasse vedr. forebyggelse og anvendelsen af tvang samt fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen 2. reviderede udgave Februar 2009. Forord Som en del af Hammel

Læs mere

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang Marts 2013 Bilag 2 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler OPTIK En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler Version af februar 2011 Indholdsfortegnelse Forord. 3 Projektbeskrivelse (OPTIK). 4 Model

Læs mere

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Forord... 2 Definitioner... 3 Forebyggelse af overgreb mod børn og unge... 4 Det direkte forebyggende arbejde... 4 Forældresamarbejde...

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Norddjurs Kommune - Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Fysisk, psykisk og

Læs mere

Psykisk førstehjælp. Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser

Psykisk førstehjælp. Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser Psykisk førstehjælp Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser Indledning I Dansk Krisekorps har vi siden 1994 ydet psykisk førstehjælp

Læs mere

Åbenhed... 35 Birkegårdens Mission, vision og værdier:... 36 4. Politikker og retningslinier... 37 Formålet med en personalepolitik...

Åbenhed... 35 Birkegårdens Mission, vision og værdier:... 36 4. Politikker og retningslinier... 37 Formålet med en personalepolitik... Indholdsfortegnelse 1. Introduktion/velkomst/præsentation... 5 Forord... 5 Vejledning... 6 Praktiske oplysninger... 7 Organisationsplan... 7 Birkegården... 8 Målgruppen på Birkegården... 10 Pædagogisk

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN Informationspjece til personale, der arbejder med voksne med et svært psykisk handicap Omsorg og magt Om magtanvendelse og andre

Læs mere

undgå Vold, mobning og chikane

undgå Vold, mobning og chikane undgå Vold, mobning og chikane 1 redaktionsgruppe Fra KTO: Charlotte Bredal, FOA Fag og Arbejde Niels Jakobsen, HK/Kommunal Jan Kahr Frederiksen, FTF-K Eva Marianne Rosenbæk, AC Henrik Carlsen, KTO Fra

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

Man skal altid reagere!

Man skal altid reagere! Man skal altid reagere! - en materialesamling til dvd en Man skal altid reagere! - om forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb Denne materialesamling indeholder: Tommefingerregler for medarbejder

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ungdomshøjskolen Søndbjerggård Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 24.04.2012 Forrige tilsyn udført

Læs mere