Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret / af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos"

Transkript

1 Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret / af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Denne administrative vejledning vedrører behandling af ansøgere til erhvervsuddannelser (specielt SOSU). Vejledningen behandler ikke den videre administration efter at eleverne er optaget. Der henvises til de respektive administrative vejledninger om de forskellige emner herunder specielt indberetning af årselever - fuldtid. Vejledningen er rettet mod personer der i forvejen er fortrolige med administration af ansøgninger og som har brug for en oversigt over og vejledning om hvorledes denne administration understøttes af EASY-A. Ændringer Opdateret med nye skærmbilleder, ændrede arbejdsgange og en lidt anden struktur af dokumentet. Arbejdsgange I de følgende beskrives følgende emner: Oprettelse af optag og studiestarter Oprettelse af personer Registrering af ansøgninger Behandling af ansøgninger Uddannelsesaftaler Sammenhæng med Elevplan Oprettelse af optag og studiestarter Inden du kan oprette ansøgere er det nødvendigt at du opretter de optag og studiestarter som ansøgningerne vedrører. 1

2 Det kan du gøre på vinduet C580 Optag og studiestart (menu Elev Fuldtidselever Ansøgning og optagelse). For en nærmere gennemgang af vinduet henvises til hjælpesystemet. Et optag med de tilhørende studiestarter vedrører en bestemt uddannelse, version og evt. speciale. Du skal derfor oprette forskellige optag til grundforløbet, til pædagogisk assistent, til social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Du kan også benytte vinduet til løbende at få et overblik over hvorledes det går med behandlingen af ansøgningerne dvs. hvor mange ansøgninger der har de forskellige ansøgsningsstatusser. Bemærk, at de nederste felter Antal optagne ved studiestart og Antal aktiv ved studiestart kun beregnes hvis du trykker på knappen Beregn summer. Afhængig af om det er sat vinge i Beregn for studiestart eller Beregn for optag beregnes summerne for den studiestart markøren står ved eller for hele optaget. Oprettelse af personer Inden du kan registrere en ansøgning skal du først oprette ansøgeren som person. Det gør du på vinduet A582 Personer. 2

3 Du kan i første omgang nøjes med at udfylde CPR-nummeret. Oplysningerne om navn og adresse vil automatisk blive hentet fra CPR-registeret i løbet af højst 2 dage. Hvis du ikke kan vente på det, kan du i stedet trykke på knappen 1. CPR-opdatering hvorefter der on-line sker en opdatering af personstamdata-oplysningerne CPR-registeret. Oplysning om hvorvidt personen er kompetencevurderet kan ikke leveres fra CPR-registret. Denne oplysning kan evt. blive overført fra Elevplan, men du kan også selv registrere den her. Tilsvarende kan der være behov for at registrere en oplysning om alternativ adresse, nationalitet, modersmål, land, arbejdsgiver etc. Når du gemmer personoplysningerne vil systemet tildele personen en unik identifikation, Pers_id, som du sidenhen kan benytte ved bestilling af nogle af udskrifterne i systemet. For en nærmere beskrivelse af vinduet henvises til online hjælpen (tryk F1 når du har åbnet vinduet). Når du har registreret de oplysninger om personen som der er behov for kan du gå videre til at registrere vedkommendes ansøgning. Du kan komme til vinduet C581 Generel ansøgning ved hjælp af højremus. Registrering af ansøgninger Selve ansøgningen registrerer du på vinduet C581 Ansøgning. 3

4 Hvis du kalder vinduet fra A582 Person vil den øverste linje allerede være udfyldt. Ellers må du først søge personen frem. Resten af vinduet er opdelt i blokke der vedrører: Ansøgningen, ansøgningens status, ønsker om arbejdsgiver, ønsker om undervisningssted, samtaleoplysninger, manglende dokumentation, skolebaggrund, uddannelsesbaggrund og erhvervsbaggrund. Bemærk, at oplysningen om at eleven er forhåndsoptaget (i status blokken) ikke har nogen systemmæssig betydning i forhold til om ansøgeren automatisk optages. Tilsvarende har oplysningen om at ansøgeren til et social og sundhedshjælperoptag ønsker sammenhængende forløb ikke nogen systemmæssig betydning i form af at der automatisk oprettes en ansøgning på et senere assistentoptag. Det må du selv sørge for at gøre. Når du gemmer ansøgningen tildeles den status - for at den er nyoprettet. Når du efterfølgende behandler ansøgningens status på vinduet C582 Behandling af ansøgninger skifter status som så vises på dette vindue. Feltet færdigbehandles udfyldes af systemet når du ændrer status til at ansøgeren er optaget (hvad enten det er af kommunen eller af skolen) eller tildeles af de andre ansøgningsstatusser. Hvis du overfører ansøgningen til et andet optag eller en anden studiestart vil det ligeledes blive vist på vinduet. Den oprindelige ansøgning bibeholdes dog i systemet. I forbindelse med den første registrering af en ansøgning vil der typisk være en del af oplysningerne du ikke kender og derfor ikke kan registre- 4

5 res. Du kan efterfølgende registrere oplysningerne efterhånden som du får dem. Når du har registreret oplysninger om samtale ændres ansøgerstatus til S (indkaldt til samtale). Du skal så sørge for at sende brev til ansøgeren om samtaletidspunktet. Det kan du gøre ved hjælp af flettefilen D580 Ansøgninger (menu: System Jobbestilling). Du søger D580 frem og kan så afgrænse flettefilen på forskellige måder. Flettefilen er ikke en udskrift i sig selv. Du skal bruge et tekstbehandlingssystem til at flette de oplysninger du ønsker medtaget fra flettefilen ind i brevene til ansøgerne.. Desuden kan du bestille udskriften D585 Samtaleliste (menu: System Jobbestilling) som for hver enkelt studievejleder viser hvilke samtaler vedkommende har dag for dag. Flettefilen D580 kan du benytte i en række andre sammenhænge. Du kan således danne en lang række statistikker om ansøgningerne. Det kan du gøre ved at indlæse flettefilen i et regneark og så arbejde videre med den på den måde du ønsker. Du kan også bestille en udskrift D582 Ansøgerliste med ansøgere til et givent optag (menu: System Jobbestilling). Du søger D582 frem og kan så afgrænse udskriften på forskellige måder fx studiestart, bopælskommune, ansøger status, arbejdsgiver etc. Du kan fra vinduet kalde vinduerne C580 Optag og studiestart og C852 Behandling af ansøgninger frem ved hjælp af højremus. For en nærmere beskrivelse af vinduet henvises til on-line hjælpen (tryk F1). Behandling af ansøgninger Når du først har registreret alle oplysningerne på de enkelte ansøgninger foretager du den videre behandling dvs. skift af status på vinduet C582 Behandling af ansøgninger. 5

6 På dette vindue kan du behandle alle ansøgninger til et givent optag og studiestart på én gang eller en ad gangen. Du starter med at fremsøge alle ansøgningerne til det pågældende optag og studiestart. Ansøgningerne vil fra starten være sorteret efter CPRnummer. Du kan vælge en anden sortering ved at trykke på den tilsvarende af de 4 knapper i blokken sortering hvis det gør det lettere for dig at behandle ansøgningerne efter fx bopælskommune. Hvis du ønsker at behandle ansøgningerne én for én, registrerer du blot den eller de aktuelle oplysninger på linjen for den pågældende ansøgning. Du kan gentage registreringen for et antal ansøgninger. Først når du gemmer oplysningerne (F10) gemmes oplysningerne i systemet. Hvis du skal foretage samme registrering for et betydelig antal af ansøgningerne, kan du med fordel registrere oplysningerne i blokken Opdatering og så trykke på knappen 5. Opdatering alle (eller trykken alt+5). Herved kopieres disse oplysninger ned på hver enkelt linje af de fremsøgte ansøgninger (bemærk, at der kan være flere ansøgninger end de der kan vises på én gang på vinduet). Hvis der er ansøgninger hvor oplysningerne ikke skal anvendes, sletter du oplysningerne fra disse inden du gemmer. Hvis du giver en ansøgning status O (optaget af skole) eller K (optaget af kommune) vil markeringen af at der er tale om en ansøger blive fjernet, da der nu er tale om en rigtig elev. Du kan anvende to forskellige metoder hvis du skal overføre en ansøgning til at andet optag: 6

7 Du kan ændre status til P (overført til andet optag) og angive hvilket optag ansøgningen skal overføres til (det bliver første studiestart på dette optag og status vil være - nyoprettet). Du kan lade status forblive og i stedet blot angive det optag som ansøgningen skal overføres til (det bliver igen første studiestart på dette optag og status vil være - nyoprettet). Hvis du anvender den første metode kan du ikke se hvilken status ansøgningen havde på det tidspunkt da den blev overført til det andet optag. Ved at afgrænse til status P kan du let fremsøge alle de ansøgninger der er overført til andet optag. Hvis du anvender den anden metode kan du stadig se hvilken status ansøgningen havde på det tidspunkt hvor den blev overført til det andet optag. Til gengæld kan du så ikke ved hjælp af status fremsøge alle de ansøgninger der er overført til et andet optag. Som udgangspunkt vil vinduet kun vise ansøgninger der ikke er færdigbehandlet dvs. hvor eleven ikke er optaget eller afgangsmeldt. Hvis du ønsker at fremsøge ansøgninger der allerede er færdigbehandlede skal du angive den status du ønsker fremsøgt i den øverste blok. For en nærmere beskrivelse af vinduet henvises til on-line hjælpen (tryk F1). Registrering af supplerende oplysninger Undervejs i behandlingen af ansøgningerne kan du få behov for at registrere flere oplysninger om de enkelte ansøgere. Det kan du gøre i form af noter for elev. Før du kan registrere noter skal du først oprette eller finde en type af note du vil registrere den pågældende oplysning som. Notetyper er således en måde at strukturere de supplerende oplysninger på. Notetyperne kan du oprette på vinduet A629 Notetyper (menu: Elever Kartoteker). 7

8 Til hver notetype er knyttet følgende oplysninger: om noten er lokal eller central (du kan kun oprette lokale notetyper; de centrale leveres med systemet) om noten er intern for skolen notens art (den er ikke relevant i forbindelse med ansøgere og du behøver ikke angive noget) om noten må medtages på beviser om noten må medtages på udskrifter Når du har besluttet hvorledes du vil strukturere de supplerende bemærkninger i relation til ansøgere og oprettet de notetyper der er behov for, kan du oprette noterne. Hver note består af en tekst og der tilknyttes en dato. Du kan oprette noterne på vinduet A588 Noter for elev (menu: Elever Elever på fuldtidsuddannelser). I forbindelse med registreringen af den enkelte note skal du registrere om noten vedrører kommunebreve dvs. noget som ungdomsvejledningen skal orienteres om (så medtages noten i de elektroniske kommunebreve). 8

9 Du kan skrive en meget længere tekst end den der umiddelbart kan ses på vinduet. Ved at trykke ctrl+e kan du åbne en dialogboks hvor du lettere kan se og redigere teksten. Ved hjælp af vinduet C588 Oversigt over elevnoter kan du efterfølgende fremsøge alle de elever der har en given notetype (menu: Elever Elever på fuldtidsuddannelser). Som det fremgår, kan du afgrænse hvilke elever der fremsøges på mange forskellige måder fx uddannelse og elevafdeling samt notetype og periode. Uddannelsesaftaler Når du har færdigbehandlet alle ansøgerne til et givent optag og studiestart dvs. enten afvist ansøgerne, overført dem til andet optag eller optaget ansøgerne skal du sende besked til ansøgernes arbejdsgivere (kommune eller andet) med henblik på at få oprettet uddannelsesaftaler. Til dette formål kan du anvende flettefilen D580 Generelle ansøgninger idet du nu sørger for at afgrænse til det aktuelle optag og studiestart (og evt. ansøgerstatus O (optaget skole) eller K (optaget kommune)). Du skal så sørge for at lægge oplysningerne ind i et regneark hvorfra du til hver arbejdsgiver udvælger de ansøgninger som er til denne arbejdsgiver (og som har ansøgerstatus O eller K). Dette udtræk kan du sende til den pågældende arbejdsgiver med et følgebrev der fortæller hvilket optag og studiestart samt uddannelse der er tale om. Når aftalerne kommer tilbage til skolen, skal du registrere uddannelsesaftalerne i EASY-P. Sammenhæng med Elevplan Når du har optaget en ansøger oprettes ansøgeren automatisk som elev i EASY-A og vedkommende overføres dermed også til Elevplan. 9

10 Centrale begreber Centralt begreb Forklaring eller beskrivelse optag Et optag er knyttet til en bestemt uddannelse og evt. speciale. Det betyder at der skal oprettes forskellige optag til grundforløb, pædagogisk assistent, hjælper og assistent uanset om optagene sker samtidig. Et optag kan omfatte en eller flere studiestarter. Det er således op til den enkelte skole om der anvendes relativt få optag hver med flere studiestarter eller mange optag hver med kun en studiestart. studiestart En studiestart er knyttet til et bestemt optag. Studiestarten er karakteriseret ved en bestemt betegnelse og en studiestartdato. person ansøgning Alle ansøgere skal først oprettes som personer på vinduet A582 Personer. Først herefter kan selve ansøgningen registreres på vinduet C581 Ansøgning. En ansøgning er knyttet til en bestemt person og vedrører en uddannelse og evt. speciale. På ansøgningen kan der registreres en lang række oplysninger herunder ansøgningens status, oplysning om samtale, studievejleder mv. behandling af ansøgere En ansøgning kan gennemgå en række forskellige ansøgnings statusser under vejs fra ansøgningen er registreret til eleven er optaget eller ansøgningen er afvist eller trukket af ansøgeren. Før ansøgeren er optaget vil det ikke være muligt at placere vedkommende på skoleforløb og dermed udløse årselevbidrag. Det vil heller ikke være muligt at flytte, udlåne eller dele den elev ansøgningen er knyttet til før ansøgeren er optaget. ansøgnings- Undervejs i behandlingen af en ansøgning kan denne antage en række forskellige statusser: 10

11 statusser - Nyoprettet S Indkaldt til samtale eller optagelsesprøve U Udeblevet fra samtale I Ansøger ikke optagelsesberettiget V Venteliste M Ansøger måske kvalificeret T Tilbudt plads A Ansøger har trukket ansøgning F Afslag givet N Nej tak til plads P Overført til andet optag O Optaget skole K Optaget kommune Ansøgningen tildeles status - ved oprettelsen. Hvis en ansøgning gives status O eller K optages ansøgeren og systemet opretter samtidig en elev på fuldtidsuddannelse (A580). Herefter kan eleven placeres på skoleforløb mv. Hvis der registreres oplysninger om samtale med ansøgeren på ansøgningsvinduet ændres status til S. 11

Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C

Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C

EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C

Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Grundlag for indberetninger Eksempler Elektronisk indberetning Manuel indberetning

Læs mere

Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2

Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2 EASY-A Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2 NOTAT Af: Logica Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A fra version 09.1 til og med version 09.2. Først

Læs mere

Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter et AMU-hold og får det udbudt på EfterUddannelse.dk og ug.dk (Uddannelsesguiden).

Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter et AMU-hold og får det udbudt på EfterUddannelse.dk og ug.dk (Uddannelsesguiden). Oprettelse af AMU-hold 10-06-2013/version 2/ Karina Brokær, Mette Fogh Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Oprettelse af AMU-hold... 1 Trin 1: Opret hold på A326 Hold... 2 Trin 2: Udfyld A335 Skolefag

Læs mere

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige.

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. Guide: Fakturering Udgave Aug 2013 Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. ClinicCare anvender to begreber: Afregninger : Som er udskrifter

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister Brugerguide Virksomheder Enkeltkursister Kolofon 3 Indhold Introduktion 4 0. Kom godt i gang 5 1. Kursussøgning 9 2. Kursustilmelding 13 Kolofon 3. Kursistens side 23 4. Virksomhedens side 26 Brugerguide

Læs mere

kmastra brugervejledning

kmastra brugervejledning Sidst opdateret 26. august 2008 Indholdsfortegnelse Intro til kmastra... 2 Krav til PC en... 2 Browser... 2 Postsystem... 3 Acrobat Reader... 3 Terminalprogram... 3 Hvilke tælledata kan kmastra efterbehandle?...

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter: Gunner MacIntyre

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk, (vejledning, Ø90

Læs mere

TimePlus version 2013

TimePlus version 2013 2 Timesag - Dagligt 2 Timesag - Dagligt... 1 2.1 Medarbejderportal... 4 2.1.1 Fanebladet Generelt... 4 2.1.2 Fanebladet Poster... 5 2.1.3 Fanebladet Ugekladder... 5 2.1.4 Fanebladet Overtid/Ferie... 5

Læs mere

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 08. august 2013 Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 1 Indholdsfortegnelse: Ved at klikke med musen på et punkt i indholdsfortegnelsen kan man komme til det ønskede punkt i vejledningen. 1. Indledning....

Læs mere