Sygeplejefaglig dokumentation på PDA Master of Information Technology med specialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og Videreuddannelse, Aalborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sygeplejefaglig dokumentation på PDA Master of Information Technology med specialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og Videreuddannelse, Aalborg"

Transkript

1 Sygeplejefaglig dokumentation på PDA Master of Information Technology med specialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og Videreuddannelse, Aalborg Universitet 2. årgang 2011 Gitte Femerling Birgit Bækmann Jeppesen Vejleder: Gunilla M. Svensmark

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning/abstract Projektets opbygning Problemfeltet Baggrund PDA hardware og software PDA teknik Fundamentet for PDA-dokumentation er EOJ systemet Design af PDA løsningerne Sygeplejefaglig dokumentation i kommunerne Visitation til sygepleje i kommunen Tidsregistrering af sygepleje Dokumentation Lovgivning dokumentationskrav/vejledninger Sygeplejefaglig dokumentation på PDA Hjemmesygeplejerskernes brug af PDA til dokumentation i virkeligheden Opsummering af problemfeltet Afgrænsning af projekt Problemstilling Metodologi Helhedssyn/paradigme: Undersøgelsesdesign/metoder Praktisk tilrettelæggelse/valg af population Metoder til dataindsamling Spørgeskema (forundersøgelser) Observationsstudier/feltstudier Interview og fokusgruppeinterview Teorivalg Litteratur Teorier Socio-teknisk perspektiv Marc Berg Side 2

3 6.3 Enrico Coiera Dataindsamling Feltstudier i 3 kommuner Deltagerobservation i Brønderslev kommune : Deltagerobservation i Hillerød kommune : Deltagerobservation Holbæk Kommune Analyse Analysestrategi Analyse af underspørgsmål Hvordan indgår PDA en i hjemmesygeplejen? Hvad giver mening for hjemmesygeplejersken at kunne dokumentere/læse af sygeplejefaglig dokumentation via PDA en og hvad mangler for at kunne det? Analyse og diskussion i socio-teknisk perspektiv Konklusion Metodekritik Perspektivering Abstract in English Bibliografi BILAG Bilag 1. Sundhedsloven (Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 2010) Bilag 2: Spørgeskema til samtlige 98 kommuner Bilag 3: Spørgeskema til Sygeplejersker i 5 kommer 26 besvarelser Bilag 4: vedr. deltagelse i forundersøgelse Bilag 5: mails om feltstudie i Brønderslev og Holbæk Kommune Bilag 6: vedr. Baggrundsspørgsmål, som opfølgning på feltstudier Bilag 7. Observationsguide Bilag 8: Spørgeguide til interviews Side 3

4 1 Indledning/abstract Projektet handler om hjemmesygeplejerskers brug af PDA (Personal Digital Assistant) til sygeplejefaglig dokumentation. PDA erne blev oprindeligt udviklet til fritvalgs-området indenfor hjemmeplejen, men er indenfor de sidste år blevet implementeret i sygeplejegrupperne. Projektet undersøger hvilken sygeplejefaglig dokumentation, det giver mening for sygeplejersken at læse og dokumentere på en PDA. Det var vores egen antagelse om, at sygeplejerskerne ikke benyttede PDA en som tiltænkt af flere grunde, der var udgangspunktet for vores projekt. Antagelsen fik vi bekræftet via to forundersøgelser. Projektet er afgrænset til udelukkende at undersøge den sygeplejefaglige dokumentation via PDA, men vi har ikke beskæftiget os med, om sygeplejerskerne overholder lovgivningen for sygeplejefaglig dokumentation udelukkende, om det giver mening for dem at komme af med den lovpligtige og nødvendige dokumentation på en PDA med journaladgang. Dette er uafhængig af både leverandør af Omsorgssystem og PDA. Vi har fravalgt at se på andre mobile løsninger, som bærbar og tablet pc ere. Vi har ved hjælp af empiri, kvalitative og kvantitative undersøgelser undersøgt feltet, og ved denne metodetriangulering belyst projektets problemformulering: Hvilken sygeplejefaglig dokumentation giver det mening at understøtte via en PDA-applikation i hjemmesygeplejen. Vore resultater viser, at PDA applikationen ikke understøtter den sygeplejefaglige dokumentation, som sygeplejerskerne mener, vil kunne give mening at læse og dokumentere på PDA. Derudover viser vores datamateriale, som er analyseret i et socio-teknisk perspektiv, at PDA er er implementeret uden at inddrage sygeplejerskerne, hvorfor arbejdsgange, organisation og kultur ikke har været en del af implementeringen af den nye teknologi i sygeplejegruppen. Vi har konkluderet, at sygeplejerskerne mener, at det giver mening at læse og dokumentere bestemte dele af den sygeplejefaglige dokumentation på PDA, men at der er dokumentationsområder, hvor PDA er uegnet, fordi den ikke passer ind i arbejdspraksis. I perspektiveringen skitseres forslag til fremtidige løsningsforslag, og hvad vi ellers kunne tænke os at være gået i dybden med afledt af projektet. Side 4

5 1.1 Projektets opbygning Vi beskriver først problemfeltet med gennemgang af baggrunden for implementeringen af PDA til sygeplejerskerne, og EOJ systemernes systemopbygning (afsnit 2). Heri indgår det sygeplejefaglige dokumentationsområde (afsnit 2.4). Vi opsummerer problemfeltet i afsnit 3. I afsnit 4 præsenteres vores problemstilling. I afsnit 5 beskrives metodologien, herunder teorier, undersøgelsesdesign og empiri. I afsnit 5.4 beskrives vores metoder til dataindsamling. I afsnit 6 gennemgår vi de socio-tekniske teorier af Marc Berg og Enrico Coiera, som vi finder velegnede til at analysere vores problemstilling ud fra de indsamlede data. I afsnit 7 er der resume af de 3 feltstudier, som vi gennemførte i 3 forskellige kommuner, som benytter hver sin EOJ leverandør. I afsnit 8 analyserer vi det indsamlede datamateriale og delkonkluderer på problemformuleringens underspørgsmål for endelig at analysere og diskutere analysen i et socioteknisk perspektiv i afsnit 8.3. I afsnit 9 konkluderer vi på problemstillingen. I afsnit 10 forholder vi os kritisk til vore metoder. I afsnit 11 beskrives forslag til evt. fremtidige løsningsforslag, og hvad vi ellers kunne tænke os at være gået i dybden med afledt af projektet. Det har været vores ønske med dette projekt at komme i dybden i forhold til sygeplejerskers brug af PDA til sygeplejefaglig dokumentation, og vi håber med projektet at være med til at bane vejen for udvikling af mere brugervenlige PDA applikationer, som kan understøtte brugernes behov og blive en del af dagligdagen, ved hjælp af brugerindragelse, bedre organisering omkring implementering og mere opfølgende undervisning i brugen af PDA løsningerne lokalt. STOR TAK til Rikke, Malene og Louise, Holbæk Kommune Stine, Hanna og Vibeke, Hillerød Kommune Bettina, Gitte, Annette og Hanne, Brønderslev kommune. Landets kommuner for velvilje og deltagelse i vore spørgeskema-undersøgelser. Og sidst men ikke mindst vores vejleder Gunilla Svensmark Side 5

6 2 Problemfeltet 2.1 Baggrund PDA'er (Personal Digital Assistant) blev introduceret i hjemmeplejen i kommunerne i årene fra 2006 til Optakten var Caremobil projektet, som blev igangsat i 2003 (Socialministeriet, 2005), og som skulle bane vejen for den kommende implementering af de mobile IT-løsninger i kommunerne. Formålet var at flytte journaldokumentation ud til borgerne samt sikre bedre og mere effektiv ressourceudnyttelse, forbedre dokumentationen, øge den faglige kvalitet i opgaveløsningen og sikre større medarbejdertilfredshed. (Nielsen Agger, 2008) om Caremobil projektet. Projektet viste, at der i gennemsnit kunne spares 6,4 minutter pr. medarbejder pr. dag. Denne besparelse var målt i forhold til sosu-medarbejderes 1 dokumentation. Endvidere viste undersøgelsen en kvalitetsforbedring, når dokumentationen foregik ved brug af mobile ITløsninger. Der deltog 6 kommuner i undersøgelsen, som Socialministeriet, Kommunernes Landsforening, Videnskabsministeriet, Økonomi og Erhvervsministeriet og Den Digitale Taskforce stod bag. De mobile løsninger bestod både af håndholdte computere, de såkaldte PDA og bærbare pc ere. I årene tog implementeringen af PDA i kommunerne fart, godt hjulpet på vej af Socialministeriets Pulje til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp på 441,2 millioner kroner (Socialministeriet, 2005). Leverandørerne af EOJ systemerne (Elektronisk Omsorgs Journal) udviklede en Håndholdtapplikation med snitflade til eksisterende EOJ og disponeringssystem, som kunne tilgås fra en PDA. Der var store forventninger til implementeringen af PDA i kommunerne på baggrund af Caremobil projektets undersøgelsesresultater, men teknologien var umoden, og kommunerne har haft svært ved at pege på aben og få gjort noget ved problemerne p.g.a. mange leverandører: netudbydere, systemleverandører, hardware-leverandører eller underleverandører og kommunernes egne it-afdelinger og stadig øgede krav til hardware. (Nielsen Agger, 2008). Den umodne teknologi var med til at give modstand mod brug af PDA, da det både var besværligt, gav medarbejderne øget stress men også gav dem en følelse af at blive kontrolleret. Formålet med at spare tid på dokumentation blev jo ikke en realitet tværtimod - så det var svært for medarbejderne at se meningen med at bruge PDA. 1 social og sundhedshjælpere, hjemmehjælpere, plejehjems- og social og sundheds-assistenter Side 6

7 Ifølge Jeppe Agger Nielsens undersøgelse/rapport om anvendelse af mobile it-løsninger i ældreplejen (Nielsen Agger, 2008) blev implementering af PDA forsinket p.g.a. Teknologiske besværligheder: - dækningsmæssigt ( huller ) - hardwaremæssigt (fejl i de mobile enheder) - softwaremæssigt (ustabile mobilapplikationer) Dette har igen givet: - demotiverede og frustrerede medarbejdere (peopleware) - spildte ressourcer - forhindret en normal driftssituation (ikke sparet tid) Og selvom mange af de tekniske problemer ser ud til at være overvundet, er der stadig ustabil drift og demotiverede medarbejdere (Nielsen Agger, 2008). I Århus kommune skrev FOA-formanden en avisartikel om Mindre tidstyranni her og nu (Andersen(FOA-formand), 2009), hvilket herefter fik rådmanden til at beslutte, at medarbejderne ikke absolut SKULLE registrere komme-gå tider via PDA. Herefter kom der en pressemeddelelse fra rådmanden om Mindre bureaukrati i ældreplejen : fra mandag d. 21. september fjernes kravet om registrering af komme og gå tidspunkter (Laustsen (Rådmand), 2009) dette skulle være et led i afbureaukratisering og en forlængelse af projekt kontrolfri zone i Århus kommune, som der kan læses mere om på dette fik sosu-medarbejderne til at tro, at de kunne smide deres PDA, men det betød dog bare, at der lokalt kunne besluttes, om tidsregistrering skulle foregå via PDA eller på anden måde, for tiden SKAL registreres. PDA-applikationerne og tele-netværket er imidlertid nu så udviklet, at der kan understøttes online adgang til EOJ-systemerne. Der kan ses kørelister, daglig planlægningsrute, hvad besøgene indeholder, og udover dette, er der adgang til journal-opslag og til at dokumentere direkte på PDA en hos borgerne. Håndholdt løsningen er forskellig fra system til system, men alle leverandører tilbyder, at der kan læses og dokumenteres i EOJ via PDA 2. 2 Rambøll MobileCARE: CSC Omsorg Håndholdt II: CSC Omsorg H%E5ndholdt II.pdf Avaleo Uniq Liv: Lyngsøe Omsorg: Side 7

8 Som Jeppe Agger Nielsen påpeger: Selvom der i dag er fire konkurrerende udbydere af EOJ systemer, og at der er forskelle systemerne imellem, kan de fire systemer på de grundlæggende funktionaliteter nogenlunde sidestilles, ligesom de alle baseres på Fælles sprogs metode (Nielsen Agger, 2008). PDA er fuldt implementeret de fleste steder i hjemmeplejen, og køreliste-funktionen giver nu mening for de fleste sosu-medarbejdere. Her kan de se de besøg, de skal ud på i løbet af en dag, hvad besøgene indeholder og slå informationer op i journalen som stamdata (pårørende, læge m.v.). Der kan også læses advis(daglige adviseringer om borgerne fra andre samarbejdspartnere, både interne og eksterne beskeder). Køreliste-funktionen bruges også til at registrere komme-gå tider i de fleste kommuner samt ændringer i besøg og aflysninger og danner dermed grundlag for afregning sammenholdt med mange andre data. Disse registreringer danner også grundlag for en del af den automatiske lovpligtige indberetning til Danmarks statistik på pleje og praktisk hjælp ældredokumentationsprojektet (Socialministeriet, ), idet disse data overføres til disponeringssystemet, hvortil snitflade til Danmarks statistik er oprettet via KMD KFS-LAN 3. Dette gør, at PDA er bliver flittigt brugt af hjemmehjælpsgrupper landet over eller forventes at blive brugt. Hvis der ikke bruges PDA til disse registreringer kræver det registrering på anden måde og efterfølgende registrering i disponeringssystemet. 2.2 PDA hardware og software PDA teknik En PDA (Personal Digital Assistant) er en håndholdt computer, som også går under navnet Handheld Computer, Palmtop, Pocket PC, Tablet PC. (Wikepedia, 2010). Nyere PDA er har en trykfølsom skærm (touch screen) eller et integreret fysisk tastatur. Selve CPU en (Central Processing Unit, den del af en computer, som udfører et programs handlinger) kan være lige så hurtig, som CPU en på en stationær eller bærbar pc, og selve hukommelsen kan udbygges med memorycards af forskellig størrelse. 3 KMD (tidligere Kommunedata): Side 8

9 Skærmtastatur Fysisk tastatur Fig. 1. Eksempler på skærmtastatur og fysisk tastatur på PDA FAKTABOKS PDA ens anvendelsesmuligheder er blevet stærkt udbygget gennem de senere år, og understøtter i dag: Ur Kalender Internet Mailsynkronisering Video og billedoptagelse Officeprogrammer tekst og regneark Scanning Radio/Musik Lydoptagelse GPS Mobiltelefoni sms Trådløs Internetadgang understøttes både af trådløs WI Fi forbindelse via hotspots, og mobilt gprs. Endvidere har PDA erne Bluetooth. De mest udbredte styresystemer til PDA erne er: Windows Mobile Android Side 9

10 PDA en bruges til at gemme og tilgå information (up- og downloade) via internettet når som helst og hvor som helst, hvilket gør den brugbar indenfor meget forskellige områder, for eksempel kontor, hospital, kommune, restaurant, uddannelse. PDA en er også en telefon, og der er samtidig mulighed for at benytte både sms og . De 3 EOJ leverandørers PDA løsninger, som indgår i dette projekt (CSC, Rambøll og Avaleo) understøttes af forskellige mobile styresystemer, men fælles for løsningerne er, at data sendes krypteret via det mobile datanet. PDA/EOJ serverne kan være placeret enten hos kommunen eller hos EOJ leverandøren. Vi er klar over, at der findes en 4. leverandør, Lyngsøe Omsorg, men disse har ikke reageret på vores henvendelse om forespørgsel på deres håndholdte løsning og desuden er der kun 3 mindre kommuner, der stadig bruger denne leverandør, og som Jeppe Agger Nielsen også påpeger, vil løsningerne grundlæggende indeholde det samme se fodnote 1. Fig. 2. Oversigt over den tekniske PDA løsning (egen illustration) Side 10

11 De leverandører, hvis PDA løsning er en total online løsning, har den ulempe, at det i områder med dårlig mobil dækning, er umuligt at orientere sig om, hvilken borger der skal besøges, og hvad der skal leveres. Til gengæld er der den fordel, at der ikke skal installeres nogen applikation på PDA en for at tilgå køreliste og/eller EOJ system. Den dårlige mobildækning vil således også gælde for 3G netværk til bærbar pc, da det også foregår via teleudbydere. Alle systemleverandører benytter sig af en teleudbyder, som understøtter kryptering af de data, som sendes frem og tilbage mellem kommune/leverandør og PDA. Det er forskelligt fra kommune til kommune, om sygeplejerskerne har mulighed for at tilgå EOJ online via internettet (sker via adgangsroller i EOJ-systemet), for f.eks. at tjekke medicin bivirkninger på pdamedicin.dk, men sygeplejerskerne i alle kommuner, benytter PDA en som telefon. Som det fremgår af Fig. 2 og Fig 3, er der integration og dataudveksling mellem de forskellige dele af Omsorgssystemerne. Omsorgssystemerne består af en journaldel, et planlægningsmodul, håndholdte PDA og statistikmodul. Ydelser oprettes i EOJ journalen og overføres til planlægningsmodulet. Kørelister oprettes i planlægningsmodulet og overføres til PDA. Efter endt arbejdsdag tilbageføres de opdaterede kørelister fra PDA til planlægningsmodul. Hver nat overføres data fra henholdsvis EOJ journal og planlægningsmodul til Statistikserver, hvorfor der løbende kan trækkes data. Side 11

12 Fig 3. Oversigt over det samlede EOJ system (egen illustration). FAKTABOKS Oversigt, der viser det samlede Omsorgssystem. Udveksling af oplysninger mellem EOJ journal og disponering, udveksling af kørelister mellem disponering (planlægningsmodul) og PDA. Dataoverførsel fra EOJ journal og disponering. Bærbare pc ere kan benyttes til 3G adgang til EOJ systemet. Endvidere diverse snitflader til kommunikation med sygesikring, pension, P data og kommunikation med samarbejdspartnere Side 12

13 2.2.2 Fundamentet for PDA-dokumentation er EOJ systemet De 3 EOJ leverandørers PDA løsning er en separat mobilapplikation og er opbygget forskelligt, svarende til deres EOJ løsning. Når sygeplejersken opdaterer via PDA, er det EOJ-journalen, som opdateres, hvorfor der er direkte afhængighed mellem, hvad der dokumenteres på PDA, og hvad der dokumenteres i EOJ journalen. Fælles er dog, at alle leverandører skal understøtte, at sygeplejersken kan dokumentere i EOJ svarende til lovgivning og anbefalinger for sygeplejefaglig dokumentation. Se afsnittet om lovgivning afsnit Alle leverandører tilbyder derfor de fleste af nedenstående funktioner på PDA løsningen: Funktion Sygeplejersken kan EOJ JOURNAL ONLINE TILGANG VIA PDA Notat Se og opdatere notater, som beskriver borgerens tilstand Plejeplan/Døgnrytmeplan Se og opdatere den plan, som beskriver borgerens daglige hjælp Besøgsoversigt Se af hvem, og hvornår der kommer besøg hos borgeren næste gang Oplysninger om pårørende og egen læge Se telefonnummer og navn på pårørende og egen læge Medicin Se og for visse leverandørers vedkommende opdatere medicin, og dokumentere p.n. givning Advis Sende og læse interne advis Korrespondance Læse behandlede korrespondancemeddelelser nogle også sende. Handleplan/fokusområde Se, oprette og opdatere målrettede indsatser. KØRELISTE Se køreliste Se borgers navn, adresse, telefonnummer og hvilke opgaver, der skal udføres hos borgeren Tilføje og aflyse opgaver (ydelser) Tilføje ekstra ydelser hvis der udføres opgaver, som ikke står på kørelisten samt aflyse, hvis borger ikke er hjemme Oprette akut besøg Tilføje et borgerbesøg, som ikke stod på kørelisten Se kollegas køreliste i samme gruppe Giver mulighed for at hjælpe en kollega TELEFON Telefonsamtaler Modtage og foretage opkald SMS Modtage og sende SMS Opkaldsliste over egen gruppe Se liste over medarbejdere, som er logget på Tabel 1. Oversigt over funktioner, som typisk er tilgængelige i PDA løsningerne. Skemaet er inspireret af Jens Agger Nielsen. (Nielsen Agger, 2008) Side 13

14 2.3 Design af PDA løsningerne Da skærmen på en PDA er langt mindre end på en stationær eller bærbar pc, har EOJ leverandørerne ændret designet af EOJ-journalen på PDA en. Vores antagelse om, at sygeplejerskerne ikke bruger mulighederne for sygeplejefaglig dokumention via PDA, kan have flere årsager. En af årsagerne kunne være designet på PDA en. Det anbefales, at der i designet anvendes farver (Olsen, 2007), der kan anvendes valglister og afkrydsning, hvor det er muligt, frem for alt for meget fritekst, og det er en kendt sag, at der i en brugergrænseflade ikke skal forekomme for mange klik for at komme frem til det skærmbillede, hvor der skal læses eller skrives. For at illustrere en lille del af PDA designet, viser vi på næste side, hvordan sygeplejerskerne i en af PDA løsningerne, dokumenterer evaluering af en given indsats. Dette kræver 9 klik. Side 14

15 Fig. 4. Evaluering af en given indsats hos borger kræver 9 klik, selvom der måske blot skal evalueres en klassifikation tilfredsstillende. CSC s PDA applikation. Side 15

16 2.4 Sygeplejefaglig dokumentation i kommunerne Visitation til sygepleje i kommunen Visitation til sygepleje foregår ikke helt ens fra kommune til kommune. Sygepleje er ikke med i frit-valgs ordningen og altså ikke en del af BUM (Bestiller-Udfører-Model) 4. Nogle steder foregår visitationen ved, at der ved behov for sygepleje, kommer en henvendelse til kommunens visitation (myndighedsafdeling) fra hospital, praktiserende læge/speciallæge, borgeren selv eller pårørende. Alternativt kan det være, at borgeren modtager praktisk hjælp, men får behov for sygepleje. I det tilfælde tager den kommunale hjemmepleje selv kontakt til myndighedsafdelingen. Andre steder visiterer sygeplejerskerne selv, med mindre der skal visiteres i forbindelse med udskrivelse så sender myndigheds-visitator advis til sygeplejerskerne, som så selv visiterer ydelserne. Det vurderes ud fra en faglig vurdering, hvilke sygepleje ydelser borgeren har behov for. Som eksempel på sygeplejeydelser kan nævnes sårpleje, kateterpleje, vejledning og medicinadministration. Det er forskelligt fra kommune til kommune, om borgeren modtager et brev med afgørelse af, hvilke ydelser der er bevilget. Ydelserne oprettes i journalen og overføres automatisk til disponering (planlægningsmodul), og hjemmesygeplejen modtager evt. advisering om, at disse ydelser skal leveres. Planlæggeren eller de enkelte sygeplejersker, hvis arbejde det er at tilrettelægge sygeplejerskernes arbejde, finder ud af, hvordan opgaven skal løses, og lægger borgeren og dennes ydelser ind på den pågældende sygeplejerskes rute(køreliste). Denne sendes ud til sygeplejerskens PDA. Ved arbejdets afslutning sender sygeplejersken kørelisten retur til disponeringen og dagens ruter gennemgås og godkendes Tidsregistrering af sygepleje Der har været og er meget fokus på social- og sundhedshjælpernes dokumentation af tid. Dette har indtil nu ikke været særlig i fokus for sygeplejerskernes vedkommende, da økonomien i den kommunale hjemmepleje i forhold til sygepleje, er rammestyret. Men eftersom Danmarks Statistik pr. 1. januar 2011 (KL, 2010) skal have indberettet oplysninger om leverede besøg og deres sammenhæng med de 12 sygeplejefaglige problemområder i Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser (Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, 2005) se afsnit , 4 Bestiller og Udfører må ikke være ansat samme sted dog er bestilling (visitation) altid en kommunal opgave. Side 16

17 vil det være nødvendigt for sygeplejersker at registrere besøgene i disponeringen, da indberetningen også gælder starttidspunkt (ikke leveret tid), hvilket betyder mere fokus på dette område. Det vil således også være nødvendigt at mappe ydelserne/besøgene med de 12 sygeplejefaglige problemområder Dokumentation Øgede krav til dokumentation i hjemmeplejen ifølge Jeppe Agger Nielsen (Nielsen Agger, 2008): Nationale: Krav om kvalitetsstandarder for hjemmeplejen i 1998 Lov om forebyggende hjemmebesøg i 1995(registreres nationalt) Fælles sprog 5 (frivillig) funktionsvurdering og ydelseskatalog Lov om fleksibel hjemmehjælp 2000 Lov om frit leverandørvalg 2000 Dokumentationsprojekt på ældreområdet 2006 resultat og effektmåling data hentes fra EOJ Kommunale: Kommunernes detaljerede kvalitetsstandarder Kommunernes ønske om styring og dokumentation Kommunernes ønske om ledelsesinformation Siden ovenstående krav er der kommet flere til, bl.a. er Fælles Sprog II udviklet og nu er der Fælles sprog II, vers. 2 på vej (KL-Mette Vinther Poulsen, 2009), hvilket oprindelig startede som et projekt ved KL men som nu er forankret i KOMBIT 6, og desuden er der nu krav om indberetning af sundhedsdata til Danmarks statistik (Sundhedsstyrelsen, 2009) se forrige afsnit. Mange af ovenstående krav er ifølge Jacob Agger Nielsen kvantitativ dokumentation (Nielsen Agger, 2008) og gælder hele hjemmeplejen. Kravene var derfor med i de første kravspecifikationer til de håndholdte løsninger de kommunale krav er dog forskellige. Derudover er der krav til den sygeplejefaglige dokumentation, som beskrives i afsnittet om lovgivning/retningslinier herunder. Vi vil i dette projekt udelukkende beskæftige os med den sygeplejefaglige dokumentation. Den sygeplejefaglige dokumentation består af dokumentation af den faglige indsats som beskrevet i 5 Fælles sprog er et fælles klassifikationssystem og en fælles ramme at beskrive borger og ydelser på udviklet af KL og Socialministeriet udvikles stadig. 6 KOMBIT er kommunernes it fællesskab 100 % ejet af KL Side 17

18 lovgivningen. Man kunne fristes til at sige, at det udelukkende er kvalitativ dokumentation, hvis man skal bruge JANs definition på kvantitativ dokumentation: Dokumentation af leverede ydelser og tid, afvigelser p.g.a. retssikkerheden og for, at kommunerne kan fastsætte den direkte brugertid (BTP) og dermed også prissætte f.eks. en hjemmehjælpstime (krav i forbindelse med frit valg af leverandør) (Nielsen Agger, 2008) Men sygeplejefaglig dokumentation kan i nogle tilfælde også være kvantitativ, idet det også er dokumentation for udført pleje, og at der er tidstaget på et besøg med angivelse af, hvem der har udført besøget. Desuden er der situationer som BT-måling og andre målinger, som både kan være kvantitative og kvalitative data, idet de kan bruges i større sammenlignende undersøgelser men også kan bruges til at øge kvaliteten af plejen hos den enkelte borger. Så vi kan sammenfattende sige, at sygeplejefaglig dokumentation er både kvantitativ og kvalitativ Lovgivning dokumentationskrav/vejledninger Ifølge bekendtgørelsen om hjemmesygepleje (Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, 2008) skal hjemmesygepleje ydes vederlagsfrit efter lægens henvisning, og det omfatter: 1) Sygepleje, herunder omsorg og almen sundhedsvejledning, afpasset efter patientens behov. 2) Vejledning og bistand, herunder opsøgende arbejde, i samarbejde med lægelig og social sagkundskab til personer eller familier, der har særlige behov herfor. Sygeplejersker har ifølge lov om autorisation af sundhedspersoner (Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, 2008) pligt til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed, og er forpligtet til at afgive de indberetninger og anmeldelser, som af hensyn til den offentlige sundhed afkræves vedkommende af sundhedsmyndighederne, og til at opfylde den oplysnings- og indberetningspligt, der i øvrigt påhviler vedkommende efter lovgivningen. Samme lovs kap. 6, 21 omhandler journalføringspligt og denne pligt har kun Læger, tandlæger, kiropraktorer, jordemødre, kliniske diætister, kliniske tandteknikere, tandplejere, optikere og kontaktlinseoptikere. Lovgivningen giver således ikke sygeplejersker journalføringspligt, men i stk. 2 nævnes det, at Sundhedsstyrelsen kan fastsætte regler om, at andre end de i stk. 1 nævnte grupper af autoriserede sundhedspersoner skal føre patientjournaler, herunder om omfanget af journalføringspligten m.v.. Side 18

19 Sundhedsstyrelsen har således udarbejdet en række mindstekrav til sygeplejerskers journalføring/dokumentation i Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser (Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, 2005). Sundhedsstyrelsen mener, at omhu og samvittighedsfuldhed kræver: ordnede optegnelser af planlagt og udført sygepleje skal sikre kontinuitet, sikkerhed og kvalitet i forbindelse med pleje og behandling af patienter. Sygeplejefaglige optegnelser/journaler bidrager til, at det sygeplejefaglige personale kan registrere og genfinde relevante oplysninger med henblik på kommunikation både inden for egen faggruppe og tværfagligt. Journalføring skal indeholde nødvendig dokumentation, som opfylder loven om patienters retsstilling vedr. information, samtykke og aktindsigt se bilag 1 denne er dog afløst af den gældende Sundhedsloven fra 2010 (Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 2010). Pligten til at føre disse optegnelser påhviler den sygeplejerske/sosu-assistent, der har ansvar for plejen og behandlingen af patienten. Pleje og behandling forstås i vejledningen som undersøgelse, udført pleje og behandling, forebyggelsestiltag, lindring, rehabilitering og observation m.v. Journalen forstås i vejledningen som: - ordnede optegnelser, som indeholder de sygeplejefaglige optegnelser. - et arbejdsredskab i det sygeplejefaglige arbejde, som understøtter pleje og behandling. - vigtigt grundlag for information af patienten, herunder i forbindelse med aktindsigt. - Et redskab, der har betydning i forbindelse med Sundhedsstyrelsens udøvelse af tilsyn med sygeplejefaglig virksomhed og ved behandling i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og Patientforsikringen. - En mulighed for at vurdere og udvikle sikkerheden og kvaliteten af det udførte arbejde og bidrage til faglig udvikling. - kan også have betydning i forsknings- og uddannelsesøjemed. Indhold af journal for sygeplejefaglige optegnelser (Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, 2005): Side 19

20 a) Oplysning om årsag til henvendelsen eller kontakten. b) Dato for kontakten. c) Nødvendige observationer og oplysninger om patientens tilstand. d) Indikation for foretagne undersøgelser samt resultatet heraf. e) Planlagt indsats. f) Udført pleje og behandling, forebyggelsestiltag, lindring, rehabilitering og observation mv. g) Beskrivelse og vurdering af resultatet. h) Information og undervisning af patienten. i) Ændringer i patientens tilstand og deraf følgende revurdering af indsatsen. j) Indtrådte komplikationer og bivirkninger mv. k) Henvisninger til andre sundhedspersoner og resultatet heraf. l) Aftaler med patienten, pårørende og/eller samarbejdspartnere. Journalen skal indeholde alle relevante oplysninger af betydning for observation, pleje og behandling af patienten Der skal på baggrund af journalen kunne redegøres for patientens tilstand, hvilke overvejelser, der er gjort, hvilken pleje og behandling, der er planlagt, og hvilken pleje og behandling, der er udført samt resultatet heraf (Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, 2005). Dette gælder uanset, om journalen er elektronisk eller ej. Desuden står der i vejledningen, at Journalen skal føres fortløbende/kontinuerligt og i umiddelbar tilknytning til planlægningen og udførelsen af pleje og behandling af patienten. Dato og om nødvendigt klokkeslæt for notatet skal anføres. Dette understreger vigtigheden af, at hjemmesygeplejersken kan komme af med sin dokumentation i umiddelbar forbindelse med sit besøg hos borgerne. I vejledningen er der nævnt 12 problemområder, som sygeplejersken i de sygeplejefaglige optegnelser SKAL have taget stilling til: De 12 Sygeplejefaglige problemområder : - Aktivitet, f.eks. evnen til at klare sig selv i det daglige liv, ADL (Activity in Daily Living). - Ernæring, f. eks. under- eller overvægt, spisevaner, ernæringsproblemer forårsaget af sygdom eller behandling, kvalme og opkastning. - Hud og slimhinder, f. eks. forandringer og lidelser fra hud, slimhinder og andre væv f. eks. muskler, hår og negle. - Kommunikation, f. eks. evnen til at gøre sig forståelig og forstå omverdenen. Side 20

Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser

Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser VEJ nr 9019 af 15/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje, Faxe Kommune.

Center for Sundhed & Pleje, Faxe Kommune. Frederiksgade 9 4690 Haslev Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Titel: Instruks for sygeplejefaglige optegnelser, inklusiv plan for plejen og behandling Gældende for: Ansvarlig:

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGEPLEJEFAGLIGE OPTEGNELSER 1 Indledning. 2 Formålet med vejledningen. 3 Sygeplejefagligt personale mv.

VEJLEDNING OM SYGEPLEJEFAGLIGE OPTEGNELSER 1 Indledning. 2 Formålet med vejledningen. 3 Sygeplejefagligt personale mv. 29. april 2005 VEJLEDNING OM SYGEPLEJEFAGLIGE OPTEGNELSER 1 Indledning I lovgivningen er der ikke fastsat regler, der pålægger sygeplejefagligt personale en pligt til at føre journal. Pligten til at vise

Læs mere

VELKOMMEN. Dokumentation. Dag 2 Underviser. Dokumentation. Dag 2: Undervisnings skema. Virginia Henderson/Sundhedsstyrelsens12 sygepl. problemområder.

VELKOMMEN. Dokumentation. Dag 2 Underviser. Dokumentation. Dag 2: Undervisnings skema. Virginia Henderson/Sundhedsstyrelsens12 sygepl. problemområder. VELKOMMEN Dokumentation Dag 2 Underviser Velkommen / opsamling fra sidst Dokumentation Dag 2: Undervisnings skema Virginia Henderson/Sundhedsstyrelsens12 sygepl. problemområder. Gruppe arbejde Refleksionscirklen

Læs mere

VELKOMMEN. Dokumentation. Dag 2 Underviser

VELKOMMEN. Dokumentation. Dag 2 Underviser VELKOMMEN Dokumentation Dag 2 Underviser Velkommen / opsamling fra sidst Dokumentation Dag 2: Undervisnings skema Virginia Henderson/Sundhedsstyrelsens12 sygepl. problemområder. Dokumentationsprocessen

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Medlemsmøde - Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå?

Medlemsmøde - Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? Medlemsmøde - Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? Karen Marie Dencker Oversygeplejerske, cand.scient.san. 23.05.2013 Oplæg Kort præsentation Sundhedsstyrelsens Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Human Care Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9.

Læs mere

I. Forebyggelse. Instrukser. Her kan der samlet scores mellem 0 6 point

I. Forebyggelse. Instrukser. Her kan der samlet scores mellem 0 6 point I. Forebyggelse Her kan der samlet scores mellem 0 6 Tilbuddet skal overholde: 2012: 2013: 1. Socialforvaltningens 3 principper er implementeret 2 1 2. En lokal rygepolitik er formuleret 2 1 3. Der er

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Formålet med at dokumentere

Formålet med at dokumentere Formålet med at dokumentere Formålet med at dokumentere er at få kontinuitet, sikkerhed og kvalitet i forbindelse med pleje, behandling og træning af borgerne i Gladsaxe kommune. Dokumentationen bidrager

Læs mere

Sygeplejersker bruger meget tid på dokumentation Er det spild af tid? Hjemmesygeplejerskens dokumentation under lup Masterprojekt AAU 2012

Sygeplejersker bruger meget tid på dokumentation Er det spild af tid? Hjemmesygeplejerskens dokumentation under lup Masterprojekt AAU 2012 Sygeplejersker bruger meget tid på dokumentation Er det spild af tid? Hjemmesygeplejerskens dokumentation under lup Masterprojekt AAU 2012 Dokumentationskrav til hjemmesygeplejersken Nationale: SSTs vejledning

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2016

Opfølgende tilsynsrapport 2016 Opfølgende tilsynsrapport 2016 Område Syd, Birkebo Adresse: Hovedgaden 60, 8654 Bryrup Kommune: Silkeborg Leder: Lisbeth Ninn Bøgeholdt Telefon: 89703944 E-post: sikkerpost@silkeborg.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune 1 20-01-2014 Indhold Hvad er hjemmesygepleje?... 3 Hvad er formålet?... 3 Servicemål for Hjemmesygeplejen i Furesø Kommune?... 3 Hvordan henvises borgere

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Hurtig og klar besked via elektronisk

Hurtig og klar besked via elektronisk MedCom 2 Direkte digital kommunikation mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis Hurtig og klar besked via elektronisk korrespondancemeddelelse og receptfornyelse August 2005 / MC-S201 indledning

Læs mere

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Nørager Ældrecenter Adresse: Anlægsvej 10, 9610 Nørager Kommune: Rebild Leder: Tanja Danmark Telefon: 99 88 85 10 E-post: sikkerpost@rebild.dk Dato for ordinært tilsyn: 03.

Læs mere

Minimum datasæt indenfor sygeplejen - ERNÆRING

Minimum datasæt indenfor sygeplejen - ERNÆRING Minimum datasæt indenfor sygeplejen - ERNÆRING v/ Sasja Jul Håkonsen Videnskabelige medarbejder Center for Kliniske Retningslinjer Sygepleje Minimum Datasæt (Nursing Minimum data set NMDS) A NMDS is comprised

Læs mere

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

Ny statistik på ældreområdet

Ny statistik på ældreområdet Ny statistik på ældreområdet fra skemaindberetning til digital standardisering Ole Schnor Statistisk forening onsdag den 18. marts 2009 Agenda Kommunernes elektroniske omsorgssystemer (EOJ) Nye muligheder

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2015

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Opfølgende tilsynsrapport 2015 SPJALD PLEJEHJEM Adresse: Byskellet 1, 6971 Spjald Kommune: Ringkøbing-Skjern Leder: Susan Pedersen Telefon: 97 38 12 77 E-post: sikkerpost@rksk.dk Dato for ordinært tilsyn:

Læs mere

Krav til Dokumentation

Krav til Dokumentation Krav til Dokumentation Center for Sundhed og Omsorg side 1 af 13 Indhold Indholdsfortegnelse Om vejledningen... 3 Kilder... 3 Formål med dokumentation... 4 Ansvar... 4 Dokumentation i praksis... 6 Krav

Læs mere

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå?

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? 02.10.2013 Oplæg Kort præsentation Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord Autorisationsloven vedrørende forbeholdt virksomhedsområde,

Læs mere

Indblik fra Danmark: Serviceharmonisering och Caremobil i äldrevården

Indblik fra Danmark: Serviceharmonisering och Caremobil i äldrevården Indblik fra Danmark: Serviceharmonisering och Caremobil i äldrevården Claus Nielsen Kommunernes Landsforening (KL) Anne-Mette Oudrup, Kundechef, CSC Anne-Mette Oudrup Cand. Mag i tysk og russisk 9 år i

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2015

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Opfølgende tilsynsrapport 2015 Område Syd - Lokalcenter Bøgeskovhus, nr. 55 Adresse: Skovlundgårdsvej 55, 8260 Viby Kommune: Århus Leder: Centerchef Maria Tønnesen Telefon: 87 13 30 00 E-post: post@mso.aarhus.dk

Læs mere

Terminologi i primærsektoren DASYS Dokumentationskonferncen 2013 16. september 2013

Terminologi i primærsektoren DASYS Dokumentationskonferncen 2013 16. september 2013 Terminologi i primærsektoren DASYS Dokumentationskonferncen 2013 16. september 2013 Ulla Lund Eskildsen, MI. Projektleder FSIII ule@kl.dk Fælles Sprog III (FSIII) Terminologi Tilstand FÆLLES SPROG Symptom

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre Årsrapport Kommunalt Tilsyn 2014 Sundhed og Ældre Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sagsnr.

Læs mere

Borgerportal Care Vejen Kommune. Vejledning. November

Borgerportal Care Vejen Kommune. Vejledning. November Borgerportal Care Vejen Kommune Vejledning November 2016 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Anmod om adgang 4 Hvem kan få adgang...4 Sådan anmoder du om adgang...4 3. Log ind 6 Det kan du se...6 Vælg borger...7

Læs mere

Samsø Kommune. Instruks for delegation og videredelegering

Samsø Kommune. Instruks for delegation og videredelegering Samsø Kommune Instruks for delegation og Sundhedsfaglige instrukser for autoriserede sundhedspersoner, ledere og medarbejdere i hjemmesygeplejen, hjemmeplejen og på plejehjem i Samsø Kommune. Formål At

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018 Hvad er hjemmesygepleje: Hjemmesygepleje er for eksempel Råd og vejledning til håndtering af nye livssituationer i forbindelse med sygdom Undersøgelse og behandling

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Kvalitetsstandard for kommunalsygepleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune. Formålet med sygeplejefaglig

Læs mere

Fælles Sprog III (FSIII) Leverandørdialog 10. juni 2013

Fælles Sprog III (FSIII) Leverandørdialog 10. juni 2013 Fælles Sprog III (FSIII) Leverandørdialog 10. juni 2013 Ulla Lund Eskildsen, ule@kl.dk 1. Funktionsniveau 2. Bevægeapparat Sundhedsfaglig SKSB 3. Ernæring 4. Hud og slimhinder International Classification

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2016

Opfølgende tilsynsrapport 2016 Opfølgende tilsynsrapport 2016 Århus Friplejehjem Adresse: Slet Møllevej 12, 8310 Tranbjerg J Kommune: Århus Ledelse: Forstander Kristian Bräuner, afdelingssygeplejerske Marianne Brandstrup Telefon: 76

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2015

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Opfølgende tilsynsrapport 2015 Ringkøbing Plejehjem Adresse: Bellisvej 19, 6950 Ringkøbing Kommune: Ringkøbing-Skjern Ledere: Forstander Kirsten Staun Christiansen, afdelingssygeplejerske Maritta Eline

Læs mere

Fælles Sprog 3 - FSIII

Fælles Sprog 3 - FSIII Fælles Sprog 3 - FSIII standardisering af dokumentation i den kommunale hjemmepleje og hjemmesygepleje Dette notat beskriver grundlaget for den standardiseringsproces, KL har initieret med projektet Fælles

Læs mere

Sygeplejefaglig dokumentation i EOJ - understøtter journalen gældende lovkrav og lever hjemmesygeplejerskerne op til kravene?

Sygeplejefaglig dokumentation i EOJ - understøtter journalen gældende lovkrav og lever hjemmesygeplejerskerne op til kravene? Sygeplejefaglig dokumentation i EOJ - understøtter journalen gældende lovkrav og lever hjemmesygeplejerskerne op til kravene? Master of Information Technology med specialisering i Sundhedsinformatik Efter-

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hjemme- og Sygeplejen i Odder er en del af s Ældreservice. I Ældreservice er Hjemme- og Sygeplejen integreret med både

Læs mere

Afklaringsmøde Version 1.0.3

Afklaringsmøde Version 1.0.3 Afklaringsmøde Version 1.0.3 MedCom, Odense 30. Januar 2015 Kl. 10.00-13.00 Jeanette Jensen jej@medcom.dk Deltagere 30. jan. Brugerrepræsentanter fra MedCom kommuneleverandørgruppe: Linette Krell, Sydvestjysk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 4-17-242/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Fredensborg Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. Dansk Industri 24.Oktober 2014

Det nære sundhedsvæsen. Dansk Industri 24.Oktober 2014 Det nære sundhedsvæsen Dansk Industri 24.Oktober 2014 Ældre medicinske patienter Sundhedsudgifter pr. indbygger fordelt på aldersgrupper, 2010 Udviklingen i antal korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2016

Opfølgende tilsynsrapport 2016 Opfølgende tilsynsrapport 2016 PLEJEHJEMMET HOLMBOHJEMMET Adresse: Klostervej 39, 6950 Ringkøbing Kommune: Ringkøbing-Skjern Leder: Områdeleder Lissi Mikkelsen Telefon: 99 74 23 50 E-post: sikkerpost@rksk.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Smedegården. Adresse: Nørrebro 36, 9881 Bindslev. Kommune: Hjørring. Leder: Mette Færch. Telefon: 72 33 53 10

Tilsynsrapport 2015. Smedegården. Adresse: Nørrebro 36, 9881 Bindslev. Kommune: Hjørring. Leder: Mette Færch. Telefon: 72 33 53 10 Tilsynsrapport 2015 Smedegården Adresse: Nørrebro 36, 9881 Bindslev Kommune: Hjørring Leder: Mette Færch Telefon: 72 33 53 10 E-post: sikkerpost@hjoerring.dk Dato for tilsynet: 31. august 2015 SST-id:

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Ringkøbing Plejehjem Adresse: Bellisvej 19, 6950 Ringkøbing Kommune: Ringkøbing-Skjern Forstander: Karin Staun Christiansen Telefon: 9674 1200 E-post: sikkerpost@rksk.dk

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Adresse: Aggersundvej 31, 9690 Fjerritsslev

Adresse: Aggersundvej 31, 9690 Fjerritsslev Adresse: Aggersundvej 1, 9690 Fjerritsslev Kommune: Jammerbugt Leder: Trine Jespersgaard Christensen Telefon: 72 57 87 10 E-post: sikkerpost@jammerbugt.dk Dato for tilsynet: 05. august 2015 SST-id: PHJSYN-00006109

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2015 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN KASTANJEHAVEN TROELS-LUNDS VEJ 25 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER ELLEN FOGH ANDERSEN [Tilsynet er aflagt d. 19. november

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016 Hvad er målet? Hvad er hjemmesygepleje? Målet er, at fremme sundhed, forebygge sygdom, og bidrage til at du får en sammenhængende pleje, og det bedst mulige sygdomsforløb.

Læs mere

Vejledning om ergoterapeuters ordnede optegnelser (journalføring)

Vejledning om ergoterapeuters ordnede optegnelser (journalføring) 16. marts 2006 Vejledning om ergoterapeuters ordnede optegnelser (journalføring) 1 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 631 af 30. august 1991 om Terapiassistenter (fysioterapeuter og ergoterapeuter)

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ATTENDO CARE

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ATTENDO CARE 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ATTENDO CARE Udført af tilsynsassistent Kirsten Bech og tilsynsassistent Lisbet Reuter, Sundheds

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2015

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Opfølgende tilsynsrapport 2015 Vibedal Adresse: Vibedalvej 1, 7700 Thisted Kommune: Thisted Leder: Marianne Schjødt-Pedersen Telefon: 99 17 40 40 E-post: sikkerpost@thisted.dk Dato for tilsynet: 07. april

Læs mere

Spørgsmål og svar til Fælles Sprog III og Cura (Q&A) Sidst opdateret: oktober 2016

Spørgsmål og svar til Fælles Sprog III og Cura (Q&A) Sidst opdateret: oktober 2016 Spørgsmål og svar til Fælles Sprog III og Cura (Q&A) Sidst opdateret: oktober 2016 Vi har her samlet en række spørgsmål og svar til den forandring, vi står over for med implementeringen af Fælles Sprog

Læs mere

Vejledninger / Instrukser

Vejledninger / Instrukser Vejledninger / Instrukser Dagens Mål At få viden om sundhedsstyrelsens vejledninger på medicinhåndteringsområdet for derigennem forstå egen rolle i medicinhåndtering i Kommunen. At kende og anvende Kommunes

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Plejeboligcenter Fælledgården Adresse: Drejøgade 3, 2100 København Ø Kommune: København Leder: Centerchef Anne Birgitte Østergaard Telefon: 23 27 78 71 E-post: at1r@suf.kk.dk

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2015

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Opfølgende tilsynsrapport 2015 Holmegårdsparken Adresse: Ordrupvej 30, 2920 Charlottenlund Kommune: Gentofte Leder: Direktør Connie Engelund Telefon: 39 45 18 00 / 30 62 76 70 E-post: ce@holmegaardsparken.dk

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN FREDERIKSBERG KOMMMUNES HJEMMEPLEJE HOWITZVEJ FREDERIKSBERG

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN FREDERIKSBERG KOMMMUNES HJEMMEPLEJE HOWITZVEJ FREDERIKSBERG 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN FREDERIKSBERG KOMMMUNES HJEMMEPLEJE HOWITZVEJ 5-7 2000 FREDERIKSBERG Tilsynet er udført i perioden d. 5. september - d.

Læs mere

Høringssvar vedr. Fælles sprog III standarden

Høringssvar vedr. Fælles sprog III standarden Høringssvar vedr. Fælles sprog III standarden Som led i at indsamle høringssvar anvendes dette høringsskema. Skemaet bedes udfyldt elektronisk. Målet er at sikre en ensartet indsamling samt at sikre at

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

Lovgivning i de forebyggende hjemmebesøg - gråzoner og snitflader. SUFO årsmøde 2015

Lovgivning i de forebyggende hjemmebesøg - gråzoner og snitflader. SUFO årsmøde 2015 Lovgivning i de forebyggende hjemmebesøg - gråzoner og snitflader SUFO årsmøde 2015 1 stevns kommune Lovgrundlag forebyggende hjemmebesøg (uddrag) Det faglige indhold Serviceloven Sundhedsloven samt vejledning

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Fredensborg Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-32/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Fredensborg Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-32/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden Den j.nr. 5-2210-32/1/MAT Embedslægerne Hovedstaden s tilsyn med plejehjem i Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk Dir. tlf. 7222 7496 E-post hvs@sst.dk

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2012

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2012 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2012 Du kan blive visiteret til hjemmesygepleje, hvis du i forbindelse med akut eller kronisk sygdom har brug for sygepleje, omsorg, undersøgelse eller behandling. Hjemmesygeplejersken

Læs mere

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er:

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er: Sundhed og Omsorg Sagsnr. 277427 Brevid. 2326230 Ref. JLHA NOTAT: Tilsynsrapport for hjemmeplejen i Roskilde Kommune 2015 3. august 2016 Indhold 1. Baggrund... 1 2. Metode... 2 2.1 Uddybende mål i tilsynskategorierne...

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet 30. november 2007 Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet INTRODUKTION TIL VEJLEDNINGEN I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006 blev det besluttet at igangsætte

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HJEMMEHJÆLPEN A/S SMALLEGADE 26A 2000 FREDERIKSBERG. Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HJEMMEHJÆLPEN A/S SMALLEGADE 26A 2000 FREDERIKSBERG. Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HJEMMEHJÆLPEN A/S SMALLEGADE 26A 2000 FREDERIKSBERG Tilsynet er udført i perioden d. 14. juni til d. 11. juli 2016 af tilsynsassistent

Læs mere

Vejledning om sundhedsfaglig dokumentation

Vejledning om sundhedsfaglig dokumentation Dato for ikrafttrædelse: August 2017 Godkendt af: Forvaltningsledelsen Revideret den august 2017 Næste revision i maj 2019 Ansvarlig for revision Kvalitets- og Innovationsenheden Vejledning om sundhedsfaglig

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2015

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Opfølgende tilsynsrapport 2015 AABYBRO PLEJEHJEM Adresse: Vestergade 30, 9440 Aabybro Kommune: Jammerbugt Leder: Aleksia Rosengren Bertelsen Telefon: 98 24 21 55 E-post: sikkerpost@jammerbugt.dk Dato for

Læs mere

Ledelsens værktøjskasse. Fra jura til praksis

Ledelsens værktøjskasse. Fra jura til praksis Ledelsens værktøjskasse Fra jura til praksis Hvad er værktøjskassen? Værktøjskassen er et redskab til, hvordan der kan arbejdes med delegation i praksis. Værktøjskassen består bl.a. af en række reflekterende

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Ældrecentret Vendelbocentret. Adresse: Vendelbogade 10, 9870 Sindal. Kommune: Hjørring. Leder: Karina Johansen

Tilsynsrapport 2014. Ældrecentret Vendelbocentret. Adresse: Vendelbogade 10, 9870 Sindal. Kommune: Hjørring. Leder: Karina Johansen Tilsynsrapport 2014 Ældrecentret Vendelbocentret Adresse: Vendelbogade 10, 9870 Sindal Kommune: Hjørring Leder: Karina Johansen Telefon: 72 33 53 50 E-post: sikkerpost@hjoerring.dk Dato for tilsynet: 25.

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Foreløbig

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Foreløbig Opfølgende tilsynsrapport 2015 Foreløbig Plejecenter Øst, Møllevang Adresse: Ørnevej 50, 4370 Store Merløse Kommune: Holbæk Leder: Susan Andreasen Telefon: 72 36 14 31 E-post: susan@holb.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2016

Opfølgende tilsynsrapport 2016 Opfølgende tilsynsrapport 2016 Område Hasle-Åbyhøj - Lokalcenter Hasle Adresse: Rymarken 118, 8210 Århus V Kommune: Århus Leder: Daglig leder Pia Jensen Telefon: 87 13 57 57 E-post: post@mso.aarhus.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Område Øst, Sejs Plejecenter. Adresse: Lyngvej 2, 8600 Silkeborg. Kommune: Silkeborg. Leder: Lokalleder Annette Jørgensen

Tilsynsrapport 2015. Område Øst, Sejs Plejecenter. Adresse: Lyngvej 2, 8600 Silkeborg. Kommune: Silkeborg. Leder: Lokalleder Annette Jørgensen Tilsynsrapport 2015 Område Øst, Sejs Plejecenter Adresse: Lyngvej 2, 8600 Silkeborg Kommune: Silkeborg Leder: Lokalleder Annette Jørgensen Telefon: 89 70 46 30 E-post: sikkerpost@silkeborg.dk Dato for

Læs mere

Reflekterende gennemgang af skriftligt materiale: Formålet er at kontrollere om dokumentationen har en professionel og faglig tilgang

Reflekterende gennemgang af skriftligt materiale: Formålet er at kontrollere om dokumentationen har en professionel og faglig tilgang Tilsyn Anmeldt den. 6. marts 2013 Rehabiliteringscenteret Brændgårdsvej 20 B 7400 Herning Leder: Kirsten Svendsen Tilbuddets navn og adresse Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 SIDE Forside 4 + 5 + 7 + 19 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 Ændringsoversigt vedrørende kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal

Læs mere

Journalmodulet er udviklet specifikt til psykologer med stor fokus på sikkerhed. Journalen indeholder bl.a.:

Journalmodulet er udviklet specifikt til psykologer med stor fokus på sikkerhed. Journalen indeholder bl.a.: ClinicCare Web Produktblad 2012 Psykologjournal ClinicCare/ Novolog ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundheds-sektoren. Indhold Journalmodulets opbygning

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Get Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: 12.december Hvidovre kommune. Børn og Velfærd

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Get Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: 12.december Hvidovre kommune. Børn og Velfærd Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og ældreafdelingen Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Get Care Dato og tidspunkt for tilsyn: 12.december 2016 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version. Kommunalt tilsyn Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version. Kommunalt tilsyn Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015 NOTAT SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Kommunalt tilsyn 2015 Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015 Rapportens opbygning Rapporten indeholder resultaterne

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

MØDEARK. Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog for sygeplejeydelser i Hjemmesygeplejen 2010-2011

MØDEARK. Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog for sygeplejeydelser i Hjemmesygeplejen 2010-2011 HVIDOVRE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Britta Westh/khl/unn Dato: 19-04-2010 Brevnr.; Sagsid: J.nr.: Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget MØDEARK Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog for sygeplejeydelser

Læs mere

Den kommunale sygepleje. Kvalitetsstandard Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119

Den kommunale sygepleje. Kvalitetsstandard Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Den kommunale sygepleje Kvalitetsstandard 2017 Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard 3 Kvalitetsstandard for kommunale sygepleje 4 Om den kommunale sygepleje

Læs mere

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr.

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr. NOTAT SUOC - Team Udvikling 17. marts 2015 Uanmeldt kommunalt tilsyn Din Fleksible Service 1. december 2014 Tilsynsrapport Endelig version Indledning Kommunerne har efter Lov om Social Service (SEL) 151

Læs mere

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Kom godt i gang Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud 2 Få fuldt udbytte af de elektroniske muligheder Mange kommuner er i gang med at indføre

Læs mere

Sundhedsfagligt tilsyn. Bostedet Amager Strand d. 13. juni Oplysning om bostedet og tilsynsbesøget:

Sundhedsfagligt tilsyn. Bostedet Amager Strand d. 13. juni Oplysning om bostedet og tilsynsbesøget: Sundhedsfagligt tilsyn Bostedet Amager Strand d. 13. juni 2012 Oplysning om bostedet og tilsynsbesøget: Bostedet Amager Strand har 18 beboere, og den aktuelle aldersfordeling ligger fra 20-58 år. Beboerne

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

Elektronisk patientjournal Sygeplejemodellen i notatmodulet

Elektronisk patientjournal Sygeplejemodellen i notatmodulet Elektronisk patientjournal Sygeplejemodellen i notatmodulet Orientering og status pr. september 2007 Henrik Lindholm, EPJ-sekretariatet Karen Clausen, afdeling N Conny Brandt, afdeling O Disposition Baggrund

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Cassiopeia. Adresse: Lundagerhaven 2, 9330 Dronninglund. Kommune: Brønderslev

Tilsynsrapport 2015. Cassiopeia. Adresse: Lundagerhaven 2, 9330 Dronninglund. Kommune: Brønderslev Tilsynsrapport 2015 Cassiopeia Adresse: Lundagerhaven 2, 9330 Dronninglund Kommune: Brønderslev Leder: Områdeleder Eivind Grepperud, afdelingsleder Dorte Lassen Telefon: 99 45 54 70 E-post: sikkerpost@99454545.dk

Læs mere

Care Borgerportal Esbjerg Kommune. Vejledning. 9. februar 2012 1

Care Borgerportal Esbjerg Kommune. Vejledning. 9. februar 2012 1 Care Borgerportal Esbjerg Kommune Vejledning 9. februar 2012 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Anmod om adgang 4 Hvem kan få adgang... 4 Sådan søger du om adgang... 4 3. Log ind 7 Det kan du se... 7 Vælg borger...

Læs mere

Dokumentation på sundhedsområdet

Dokumentation på sundhedsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 06-05-2013 Sagsnr. 2013-51280 Dokumentation på sundhedsområdet Sagen om dokumentation på sundhedsområdet blev af Socialudvalget

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Kløckershave. Endelig tilsynsrapport. Adresse: Dahlensstræde 6, 2820 Gentofte. Kommune: Gentofte. Leder: Ulla Rytved

Tilsynsrapport 2015. Kløckershave. Endelig tilsynsrapport. Adresse: Dahlensstræde 6, 2820 Gentofte. Kommune: Gentofte. Leder: Ulla Rytved Tilsynsrapport 2015 Kløckershave Endelig tilsynsrapport Adresse: Dahlensstræde 6, 2820 Gentofte Kommune: Gentofte Leder: Ulla Rytved Telefon: 39 75 01 61 E-post: ullr@gentofte.dk Dato for tilsynet: 21.

Læs mere

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål F den 29. november 2012

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål F den 29. november 2012 Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 73 Offentligt Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål F den 29. november 2012 Det talte ord gælder. Jeg antager, at spørgsmålet er foranlediget

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Analyse af det akutte og ambulante område

Analyse af det akutte og ambulante område Analyse af det akutte og ambulante område 19. Januar 2017 Jeanette Jensen, jej@medcom.dk Kirsten Ravn Christiansen, krc@medcom.dk Indhold Kort om baggrund for analysen Præsentation af analysens indhold

Læs mere

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren regionsyddanmark.dk Forord Denne folder er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Sundhedsfagligt tilsyn

Sundhedsfagligt tilsyn Sundhedsfagligt tilsyn Bofællesskabet Dronning Dagmars Allé d. 6. august 202 Oplysning om botilbuddet og tilsynsbesøget Der bor 0 beboere, der alle er udviklingshæmmede, nogle har psykiatriske tillægsdiagnoser.

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje Lovgrundlag: Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje 138 i Sundhedsloven. Ydelser inden for hjemmesygepleje: Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Care Borgerjournal Helsingør Kommune Vejledning

Care Borgerjournal Helsingør Kommune Vejledning Care Borgerjournal Helsingør Kommune Vejledning Oktober 2016 Side 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Anmod om adgang...3 3. Det kan du se...6 4. Stamdata...7 5. Øvrige ydelser...7 6. Journal...8 7. Målinger...8

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Sundhedsfagligt tilsyn. Botilbuddet Nørrebro Vænge d. 18. juni Oplysning om botilbuddet og tilsynsbesøget

Sundhedsfagligt tilsyn. Botilbuddet Nørrebro Vænge d. 18. juni Oplysning om botilbuddet og tilsynsbesøget Sundhedsfagligt tilsyn Botilbuddet Nørrebro Vænge d. 8. juni 202 Oplysning om botilbuddet og tilsynsbesøget I botilbuddet Nørrebro Vænge bor der 26 beboere, der er udviklingshæmmede og flere af beboerne

Læs mere