IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE 2013. Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet 2011-14"

Transkript

1 IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE 2013 Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet

2 Indhold 1. Resume Baggrund Indledning Vision Delvisioner (pejlemærker) Målsætning Status for dagtilbud... 4 It- Infrastruktur... 5 It-udvalget for dagtilbud Indsatsområder - Fremtids og udviklingsperspektiver It-som redskab for børns leg og læring Aktive læringsmiljøer Computer- og læringsspil Det digitale nærmiljø og samling It og kvalitetssikring Pædagogisk dokumentation med it Kommunikation, videndeling og samarbejde Kompetenceudvikling, ambassadørnetværk og udviklingsmiljøer It-udstyr og teknisk support Digitale voksenmiljøer Digitale Børnemiljøer Driftscenter for Børn og Lærings rolle Formidling af IT og medieplanen Udvikling og udviklingstendenser Arbejdsgruppen Forkortelser:

3 1. Resume Dette er medie og it-planen for dagtilbud Herning kommune målrettet dagpleje, vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og SFO. Strategien er et tillæg til den samlede strategiplan IT-strategi for skole-dagtilbuds området vedtaget i Børne og Familieudvalget i Herning Kommune i juni 2011 Strategien er en kort beskrivelse af og anbefalinger til en række temaer, hvor Herning Kommune mener it og medier kan have et særligt potentiale for at skabe en fælles ramme for udvikling, som giver såvel børn, som personale, optimale forhold for at udvikle gode lege-, udviklings-, lærings- og arbejdsmiljøer. Temaerne er: It som redskab for børns leg, læring og udvikling It og kvalitetssikring Netværksdannelse og videndeling Kompetenceudvikling Udviklingsmiljøer Plan for implementering af strategien er udarbejdet i et handlingskatalog i forhold til temaerne, hvor tidsperspektiver, handlingstrin og fordeling af opgaver mellem Center for Børn og Læring (CBL), dagtilbudsledelserne, pædagogiske personale, Drift, Børn og Læring - it (DBL - it) og interessenter uden for Herning Kommune er beskrevet. Se bilag. 2. Baggrund Medie og it-planen for dagtilbud skal ses som en opfyldelse af den fælles IT og medieplan for skole og dagtilbud der blev vedtaget af Børne og familieudvalget i maj Denne del af planen sætter rammerne for hele dagtilbudsområdet dækkende 0,9 år til 11 år. Dvs. dagpleje, vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og SFO. Planen er udarbejdet af en arbejdsgruppe med 12 deltagere, der er udvalgt blandt et bredt udsnit af interessenter med særlige kompetencer på området. Gruppen er repræsenteret ved Center for Børn og Læring (CBL), dagtilbudsledere, DBL-IT, pædagoger, dagplejepædagoger, faglige institutioner og VIA University College. Arbejdet blev startet i juni 2012 og afsluttet juni Indledning Samfundet og vores livsvilkår forandrer sig med stadigt stigende hast, hvor digitaliseringen påvirker samfundets måde at fungere på og dermed også, hvad det vil sige at være individ, borger og aktiv deltager i samfundet. Denne udvikling viser sig også i børns hverdagsliv og kultur, hvor de digitale medier påvirker den måde børn møder verden på og verden møder børn på. Denne udvikling udfordrer det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene, som skal forholde sig kvalificeret til, hvilken betydning dette har for arbejdet med børnene, og hvilke nye pædagogiske potentialer der kan være ved at skabe miljøer i dagtilbud, hvor it bliver anvendt varieret. 2

4 Det pædagogiske arbejde i Herning Kommunes dagtilbud er i en positiv udvikling. Vi ser, i arbejdsgruppen bag denne strategi, en lang række potentialer for at de nye teknologier kan understøtte dette pædagogiske arbejde, både administrativt, i udvikling af den pædagogiske praksis og i arbejdet med læreplanstemaer. Hensigten er her at, it bliver en integreret del af den pædagogiske indsats i dagtilbud, og at it bliver anvendt som en ressource, der fremmer børns udviklings og læreprocesser. For at sikre en fælles udvikling i alle kommunens dagtilbud er det nødvendigt med en fælles overordnet it - strategi. Opgaven har derfor været at beskrive et udviklingsperspektiv og en retningssættende plan for anvendelsen af it i Herning dagtilbud. Planen har en tidshorisont på 3 år. 4. Vision At it og medier er en del af den fælles ramme for udvikling og giver såvel børn, som personale, optimale forhold for at skabe gode lege-, udviklings-, lærings- og arbejdsmiljøer Delvisioner (pejlemærker) 1. It-strategien for dagtilbud er klar og kendt. 2. Dagtilbuddenes ledelse har det overordnede ansvar for implementering af it-strategien på institutionen. 3. It anvendes og understøtter kommunikation, videndeling og samarbejde mellem børn, forældre personale, ledelse og CBL. 4. Forældres mulighed for medansvar for børnenes trivsel, læring og udvikling styrkes gennem brugen af it. 5. Læringsmiljøet fremmer pædagogisk nytænkning. 6. Læring gennem it bliver en naturlig del af læringsmiljøet for børn og pædagogisk personale. 7. Læringskulturen sikrer en løbende kompetenceudvikling, hvor børn, personale, ledere og ressourcepersoner gensidigt udnytter hinandens potentialer. 8. Den tekniske it-drift og infrastruktur er forventningsafstemt, stabil og velfungerende. 9. It benyttes som et naturligt redskab, der understøtter den alsidige personlige udvikling for alle børn. 3

5 5. Målsætning It skal være med til at sikre de optimale muligheder for børns udvikling, trivsel og læring ved: At dagtilbud i Herning kommune styrker videndeling, kommunikation og samarbejde gennem etablering af en fælles videndelingsplatform. At fremme kommunikation og samarbejde med forældrene. At IT anvendes kvalificeret i den daglige planlægning og organisering. At dagtilbuddene skaber spændende og udfordrende læringsmiljøer, med adgang til mangfoldige digitale ressourcer for både børn og pædagoger. At dagtilbuddenes ledelse i samarbejde med CBL sikrer en løbende kompetenceudvikling på it og medieområdet for det pædagogiske personale. At børn med særlig behov og børn med særlige forudsætninger, gennem anvendelsen af it, får den hjælp og de udfordringer, der er afgørende for deres leg, læring og udvikling. At sikre, at alle børn får muligheder for at tilegne sig it -færdigheder og kunnen. At udnytte mulighederne for dokumentation af børnenes hverdag og læreprocesser. At dagtilbud skal indkøbe digitalt udstyr gennem central ordning. At der er etableret central service og support på teknisk udstyr. 6. Status for dagtilbud På dagtilbudsområdet har der ikke været udfærdiget en samlet plan for implementeringen af it. Der er således ikke nogen samlet struktur eller strategi i forhold til pædagogisk anvendelse samt hvilke computere, programmer eller netværk, der købes eller benyttes på dagtilbuddene. Hidtil er it blevet anvendt på følgende måde: Administrativt: Her er man en del af kommunens administrative system. Personalemæssigt: Er i gang med at implementere NemBørn hvor it anvendes i daglig planlægning og til kommunikation til forældre. For børn: Som leg og læring i forbindelse med spil, læringsprogrammer, træningsprogrammer og brugen af IT-værktøjer. I 2012 har Herning Kommune indført to nye it-systemer: NemBørn/MitHerning, som er en vidensdelings- kommunikationsplatform for alle dagtilbud og forældrene. Kvalitetsrapporteringssystem til opsamling af faglige kvalitetsoplysninger som danner baggrund for kvalitetsrapporten for området. I 2013 har Herning Kommune indført et sprogmodul og et børnemodul fra 0 6 år. 4

6 It- Infrastruktur I budgetforliget for 2013 indgår der optimering og etablering af infrastruktur for dagtilbud og skoler. Det betyder at dagtilbudsområdet medio 2013 har en fuldt udbygget infrastruktur, der dækker alle relevante bygninger og afdelinger på de enkelte lokaliteter. It-udvalget for dagtilbud Der har været etableret et it udvalg bestående af ledere fra en række dagtilbud. Dette udvalg har haft til formål at skabe overblik over brugen af it, se på de interne og eksterne strukturer, der bruges i dag og være opmærksom på nye muligheder i anvendelsen af it. It- udvalget har udpeget to medlemmer til arbejdsgruppen for It- og medieplanen. IT-udvalget er, i forbindelse med indførelse af den nye ledelsesstruktur, ophørt. 7. Indsatsområder - Fremtids og udviklingsperspektiver I Herning kommune ser vi følgende temaer, som områder hvor it og medier kan have et særligt potentiale for at skabe en fælles ramme for udvikling som giver såvel børn, som personale, optimale forhold for at udvikle gode lege-, udviklings-, lærings- og arbejdsmiljøer: It som redskab for børns leg, læring og udvikling It og kvalitetssikring Netværksdannelse og videndeling Kompetenceudvikling Udviklingsmiljøer It - udstyr Der er mange pædagogiske potentialer med it både i udvikling af børns legekultur og i forhold til arbejdet med læreplanstemaer og SFO mål. It kan både støtte det pædagogiske personale i dokumentationsarbejdet med at opsamle og bearbejde tegn på læring ved hjælp af de nye teknologier, samt effektuere den daglige kommunikation til og med forældre. Tiltag som kan frigive tid for det pædagogiske personale til at være sammen med børnene. Desuden kan it i sig selv indehold et udviklingspotentiale for børnemiljø og voksenmiljø i dagtilbuddet. I Herning Kommune vil vi gerne understøtte udvikling af innovative miljøer i de dagtilbud, som har mod på at eksperimentere, afprøve og nytænke områder af den pædagogiske praksis med forskellige nye teknologier. Forskning og viden peger på ledelsens engagement og involvering som væsentlige i forhold til implementeringen af it i institutioner. Derfor er det vigtigt, at ledelsen går forrest og er en aktiv og synlig del af hele integrationen af it og medier, samt endvidere at ledelsen tydeliggør, hvilke forventninger og krav, der er til anvendelsen af it og medier. I det følgende vil temaerne blive udfoldet med potentialer og anbefalinger. 5

7 8. It-som redskab for børns leg og læring Samfund og kultur omkring os påvirkes af digitaliseringen og har ændret den måde børn møder verden på og verden møder børn på. Børn og unge bliver i dag ofte betegnet som digitale indfødte De er født ind i en verden, hvor den digitale teknologi og de digitale medier, er en helt naturlig del af deres hverdag, og de kan ikke forestille sig en virkelighed uden dem. Det er nødvendigt at forholde sig professionelt til, hvilken opgave dagtilbudsområdet har i forhold til at børn skal tilegne sig kompetencer i: at være kreativ og fortællende ved hjælp af digitale medieudtryk og bruge it alsidigt som redskab for leg, læring og samarbejde at kunne forholde sig nuanceret til de digitale medieindtryk de møder i deres hverdag 8.1. Aktive læringsmiljøer Ved at skabe læringsmiljøer i dagtilbud, hvor de nye teknologier bliver anvendt både i børnenes legekultur og i pædagogiske sammenhænge, giver vi børn mulighed for at tilegne de færdigheder og kompetencer, som er vigtige for dem i deres fremtidige liv. Målet er, at børnene bruger de digitale medier varieret, aktivt og kreativt, når de udvikler sig og lærer, og at det pædagogiske personale deltager i og følger op på børnenes digitale læreprocesser. It kan her blive en løftestang i arbejdet med børnemiljøet i dagtilbuddene mod at etablere et miljø, som kan indvirke på børns fantasi, udvikling, oplevelser, handlinger og lyst til at udfolde sig. Med de nye teknologier har vi fået unikke muligheder for at skabe læringsmiljøer, hvor børn kan arbejde kreativt udfoldende, reflekterende og producerende med egne digitale multimediefortællinger med udgangspunkt i børnenes egne oplevelser, kultur og handlinger. Børnene agerer her ikke bare som konsumenter men også som producenter, hvorved de kan gøre sig nogle erfaringer, som gør barnet bedre i stand til at afkode verden omkring sig og handle i denne. Ved selv at manipulere virkeligheden omkring sig med it, får barnet en begyndende indsigt i, at deres digitale virkelighed er andres valg og fravalg af udsnit af virkeligheden. Det pædagogiske personale kan i dette arbejde opsøge de unikke muligheder for at tage en snak om it og etik, og om hvad de forskellige medieudtryk gør ved os. Dermed skaber vi et læringsmiljø, som kan skabe filtre i børnenes hoveder, frem for blot at lægge filtre på computerne. It som redskab i forbindelse med dialogisk læsning Dialogisk læsning af billedbøger skaber et godt afsæt for børnenes mulighed for senere at blive gode læsere og er dermed en meget bred pædagogisk aktivitet. Det betyder, at de sprogsvage børn tilbydes et bredt spektrum af udviklingsmuligheder samtidig med, at de udfordres sprogligt, når de lytter til billedbøgernes gennemarbejdede og nuancerede sprog, som bruges meningsfuldt i formidlingen af bøgernes indhold. Sproglige udfordringer er selve grundlaget for sproglig vækst. Dertil kommer, at billedbøgernes illustrationer bidrager til at støtte forståelsen af bøgernes sprog, så børnene er i stand til at fange fortællingernes indhold allerede i første oplæsning. It kan anvendes til at udvide den dialogiske læsning af billedbøger ved at understøtte konkretisering af fokusord med lyd og billeder, samt understøtte de æstetiske og narrative læreprocesser 6

8 8.2. Computer- og læringsspil De første skridt i forhold til brug af it bliver for mange børns vedkommende taget i mødet med computerspil, hvor de tilegner sig færdigheder i at anvende og interagere med skærm og evt. mus og tastatur. Samtidig foregår der en form for læring i praksisfællesskaber med andre børn omkring computeren. Her samarbejder, diskuterer, udfordrer og efterligner børn hinanden, og herigennem udvikler de sociale og kommunikative færdigheder. I Herning Kommune ser vi potentialer i at give børnene adgang til de uformelle læringsmiljøer i dagtilbuddene. Både for at give alle børn adgang til it, og for at udnytte de pædagogiske potentialer der ellers ligger heri. Når den voksne selv deltager i legen omkring computerspillet, får hun et unikt indblik i børns livsverden og mulighed for at italesætte nogle af de oplevelser, børnene har sammen omkring computerspillene. Det pædagogiske personale skal ligeledes holde sig orienteret om de spil, der er tilgængelige, og også forholde sig kritisk til indholdet af spillene, hvorvidt de er alderssvarende og differentieret i forhold til børnegruppen. Mange spil har et læringspotentiale indbygget i spillet. I Herning Kommune ser vi særlige potentialer i at inddrage spil, hvor børn får mulighed for at arbejde med sprog og begrebsdannelse, det være sig såvel dagligdags begreber som matematiske og videnskabelige begreber. Når computerspil inddrages i dagtilbuddet, kan valget af spil altså både begrundes ud fra at spillet har et læringspotentiale indbygget i selve spillets indhold, men også ud fra, at der er potentialer i fællesskabet og legen omkring spillet. Det er vigtigt at det pædagogiske personale er bevidst om den pædagogiske værdi af varieret inddragelse af computerspil, og at man kan argumentere for denne Det digitale nærmiljø og samling Mindre mobile enheder giver mulighed for at opleve nærområdet på nye måder ved digital navigation, og i mødet med noget forundringsværdigt kan internettet tilgås, og uddybende informationer om det forundringsværdige kan findes på stedet. De nye teknologier giver også unikke muligheder for at skabe fokus ved at kunne skalere forundringsbare elementer op og samtale omkring og manipulere disse ved digitale fremvisninger ved samlinger hjemme i dagtilbuddet. Her er det vigtigt at have fokus på at tænke i medinddragelse af børnene, hvor børnene skal være aktive og have medindflydelse på processerne omkring det viste. Her er ligeledes muligheder for at skabe kommunikation og fælles virtuelle lege og læringsmiljøer med andre dagtilbud ved hjælp af de sociale medier. Der vil blive udarbejdet et idekatalog, som uddyber strategiens temaer i et hverdagsperspektiv. Idekataloget har til hensigt at komme med forskellige ideer og bud på, hvordan man kan arbejde med it i den daglige praksis, eksempelvis ud fra læreplanstemaerne og i forhold til institutionstype. Katalog i 1. udgave forventes tilgængeligt digitalt Det er tænkt som en virtuel platform hvor der konstant tilflyder ideer og indhold fra implicerede. 9. It og kvalitetssikring I Herning Kommunes daginstitutioner er vi allerede langt i forhold til at inddrage dokumentation og evaluering i det daglige pædagogiske arbejde. Den pædagogisk faglige dokumentation består af mange 7

9 forskellige former for beskrivelser af det pædagogiske arbejde. Et arbejde, som har skabt grundlag for udvikling både i forhold barnets leg og læring, i relation til læreplanstemaer, men også i forhold til den enkelte pædagogs faglige udvikling. Med de nye teknologier og internettet ser vi udviklingspotentialer, som både kan kvalificere og effektuere dette store arbejde. It kan både støtte pædagogen i arbejdet med at opsamle og bearbejde tegn på læring ved hjælp af de nye teknologier. Det daglige arbejde dokumenteres let overfor forældre ved brug af kommunikationsplatform (NemBørn) 9.1. Pædagogisk dokumentation med it Dokumentation indgår som et naturligt led i den pædagogiske praksis i dagtilbud i dag, hvor SMTTE modellen bliver anvendt i arbejdet med at beskrive læringsmål og vejen dertil. It har her særlige potentialer ved at kunne anvendes til at udarbejdelse af og samarbejde omkring SMTTEmodellerne. Planer og modeller skal gemmes på det digitale netværk, således at de er tilgængelige på alle computere med internet. Dermed har pædagogen mulighed for at se, rette og tilføje i disse på mobile enheder med trådløst internet uden nødvendigvis at skulle forlade en børnegruppe. Eksempler Følgende er eksempler på metoder til dokumentation, som allerede bliver anvendt i dagtilbud i Herning Kommune, hvor it forventes at effektuere og kvalificere pædagogens daglige dokumentationsarbejde. Digitale iagttagelser og observationer Iagttagelser og observationer er et vigtigt og meget anvendt redskab i den pædagogiske praksis. For at de kan anvendes som dokumentation skal iagttagelserne og observationerne være fastholdt, så de kan tages frem og diskuteres og analyseres. Med it kan dette gøres i form af: o digitale praksisfortællinger o kommentererede videosekvenser o digitale billedcollager Digital dokumentation med børn Med de nye teknologier har vi fået mulighed for at inddrage børnene i på forskellige måder i dokumentationsarbejdet, hvor barnet kan være med til at indsamle og bearbejde tegn på læreprocesserne. Med it kan dette bl.a. gøres i form af: Digitale læringshistorier Læringshistorier er en alsidig metode der indfanger børns individuelle og gruppebaserede læreprocesser i små historier, som ideelt set både er meningsfulde for børnene, og som også giver pædagogerne vigtig viden at handle på i forhold til at følge op på børnenes interesser og kompetencer. Barnets digitale bog Formålet med barnets bog, er at der gennem hele barnets institutionstid indsamles dokumentation der fortæller om barnets og dets potentialer og talenter. Børns skabende udtryk Børnenes egne produkter kan også anvendes som dokumentation. For at dokumentere børnenes 8

10 læring, skal børnenes forskellige udtryk suppleres med fotos, læringsfortællinger osv., som beskriver hvilken læreproces, der har ligget til grund for barnets produkt. Vær opmærksom på at vi skal have en høj grad af etik og sikre os, at både voksne og børn ikke går over barnets grænser, når vi arbejder med digital dokumentation. 10. Kommunikation, videndeling og samarbejde. De stadig bedre og lettere måder at kommunikere og videndele på skal og kan udnyttes på hele dagtilbudsområdet. Indførelsen af NemBørn/MitBarn har åbnet op for en langt højere grad af kommunikation og videndeling både til og med forældre, internt på institutionen/dagplejen, mellem dagtilbuddene samt til eksterne interessenter. Med dette redskab skal kommunikationen til forældrene gøres mere smidig og en del arbejdsopgaver, så som ferieregistrering, komme og gå- registrering, små praktiske meddelelser, der I dag er manuelle, invitationer osv. kan gøres digitale og være givet på forhånd. Det betyder, det daglige møde mellem forældre og pædagoger, kan have samtalen om barnet og dets trivsel i centrum. Desuden forventes det, at platformen bliver et vigtigt arbejdsredskab for ledelse og personale, så store dele af planer, informationer, meddelelser og dokumenter osv. organiseres heri og hvorved der er hurtig og let adgang til data og information uanset hvor personalet befinder sig. Ud over dette åbner platformen op for at der kan videndeles, deles erfaringer, samt sættes fælles projekter I gang både mellem dagtilbuddene. Desuden er det en oplagt mulighed for projekter og erfaringer lægges ud til deling. For at få gjort kommunikationen og videndelingen til en aktiv del af den enkelte institutions hverdag, skal hver institution lave en overordnet implementeringsplan indeholdende tidsplan for indførelse af de enkelte dele af NemBørn. Dette skal ses i sammenhæng med den tidsplan der udarbejdes i forbindelse med opgradering af infrastrukturen på den enkelte institution. Desuden vil det være hensigtsmæssigt, at institutionen I samme omgang udarbejder retningslinjer for kommunikation og videndeling. På personaleområdet vil der blive stillet brugerkonti, og plads for dataopbevaring til rådighed. 11. Kompetenceudvikling, ambassadørnetværk og udviklingsmiljøer Udviklingen indenfor de pædagogiske muligheder med it og medier går utroligt hurtigt, og vi vil se ændringer, som grundlæggende gør op med de traditioner, vi har i dag. Derfor er udviklingen af it og - mediekompetencer stadig mere nødvendige, samtidig med, at det, for det pædagogiske personale, er vigtigt, at have let adgang til support. Der foreslås følgende initiativer 9

11 Fase 1: Der uddannes flere ambassadører fra hvert dagtilbud i it-pædagogik. Dette ambassadørkorps skal i forbindelse med deres uddannelse formulere forslag til, hvordan den it pædagogiske indsats kan implementeres i dagtilbuddets læreplantemaer. Ambassadører skal i samarbejde med ledelse og personale udfærdige de endelige læreplanstemaer, samt fungere som pædagogisk it vejledere i dagtilbuddet. Ledelsen i det enkelte dagtilbud skal skabe rammer for at ambassadørerne kan udfylde ambassadørrollen og deltage i ambassadør netværket. Fra kommunalt hold vil der blive udbudt kurser i it-pædagogik, der retter sig mod pædagogisk personale. Der vil løbende blive tilbudt kurser for nyt personale I anvendelsen af kommunikationsplatform (NemBørn.) Der etableres en virtuel platform, der skal bruges til samarbejde, formidling og vidensdeling mellem ambassadørkorps og dagtilbud. Til den virtuelle platform udvikles og tilknyttet et inspirationsmateriale, som formidler, hvorledes it strategiens temaer kan foldes ud i dagtilbud. At ambassadørerne på sigt organiseres I forhold til de 7 ledelsesnetværk. Der afholdes temamøder med it som omdrejningspunkt hvor både ambassadører og ledelse deltager samt DBL-IT er repræsenteret. Ambassadørerne vil blive uddannet til at varetage institutionens lokale behov for afhjælpning af enkle tekniske problemer på udstyr, samt blive instrueret i fejlmelding i forhold til DBL-IT supporten. Fase 2: Udviklingsmiljøer På grundlag af fase 1 om kompetenceudvikling, vil der fokuseres på at understøtte udvikling af innovative miljøer ude i de enkelte dagtilbud, som har mod på at eksperimentere, afprøve og nytænke den pædagogiske praksis ved hjælp af forskellige nye teknologier. Her skal det centrale være på at skabe udfordrende legende læringsmiljøer med fokus på fællesskaber, fornyelse og kreativitet og udnytte potentialerne med it til at gøre dagliglivet og oplevelserne ved at gå i dagtilbud endnu bedre og mere indholdsrige. Herning Kommune har valgt at satse på denne udvikling via en udviklingspulje, som det enkelte dagtilbud alene eller I samarbejde med andre kan søge midler til nye it pædagogiske projekter. Der kan etableres udviklingsarbejder med anvendelse af it for førskolebørn i samarbejde mellem skole og institutioner. Udviklingsnetværket vil være placeret ved ambassadørerne (se afsnit om kompetenceudvikling) 10

12 Krav til ansøgning Midlerne vil blive fordelt ved 1:1, hvor dagtilbud skal finansiere halvdelen af udgifter til udviklingsprojektet. I ansøgningen skal projektet relateres til et eller flere læreplanstemaer eller SFO mål. En del af puljemidlerne øremærkes projekter, som har til hensigt at udvikle inklusionsarbejdet i dagtilbud ved hjælp af it. Der skal minimum være én ambassadør tilknyttet et projekt. Resultater og erfaringer fra udviklingsprojekter skal indgå i Herning Kommunes digitale inspirations materiale samt en afsluttende konference. Der vil være mulighed for at søge udviklingspuljen hvert halve år til og med Økonomi Til fase 1 forventes en central udgift på kr. i 2014 faldende til i de efterfølgende år. Til fase 2 forventes en central årlig udgift på kr. fra It-udstyr og teknisk support For at etablere de anbefalede digitale miljøer i dagtilbud skal der indkøbes udstyr, som både tilgodeser pædagogens behov for arbejde med dokumentation og kommunikation ved hjælp af it, samt udstyr som udnytter de varierede anvendelsesmuligheder for børn til både leg og læring. Den teknologiske Udvikling går utroligt hurtigt, og vi vil i denne strategi derfor ikke anbefale specifikt udstyr og programmel. Herning Kommunes it afdeling udarbejder i samarbejde med CBL, hvert halve år, et katalog med anbefalede enheder og programmel med fokus på henholdsvis udstyr målrettet børnemiljø og pædagogernes arbejdsmiljø. Vi vil her komme med en række overordnede anbefalinger: Digitale voksenmiljøer Institutionernes indkøb af bærbare enheder skal foretages gennem DBL-IT. Disse kan konfigureres og opsættes fra central hold og have adgang til relevante programmer m.m. De skal være forbeholdt pædagogisk og administrativt personale og bør ikke benyttes af børn. Digitale Børnemiljøer Til børnegruppen indkøbes enheder, der er brugervenlige, mobile og robuste, og som kan have en størrelse og form, som kan håndteres både ude og inde af børn. I det enkelte dagtilbuds it strategi/handleplan skal der indgå overvejelser og mål for antal af enheder og projektorer mm. Tablets Bærbare computere All in one Smartphones 11

13 Projektorer Interaktive borde, -gulve og -skærme Virtuelle miljøer - Wii, Kinnect mm. Indkøb til de Digitale børnemiljøer skal foretages gennem DBL-IT. Ved at købe udstyr igennem DBL-IT afdeling tilbydes konfiguration af enhederne og løbende support. Tilslutning afklares med DBL-IT. Det anbefales at indkøbe programmer/apps, som fordrer en varieret og kreativ anvendelse af computerne i børnenes lege- og læringskultur. Anbefalinger på programmer målrettet børnemiljø vil løbende udvikles i det digitale inspirationsmateriale til it strategien. Både på voksen og børneområdet vil være en række præinstallerede programmer på de indkøbte enheder. Det pædagogiske personale vil have administratorrettigheder til at installere programmer på enhederne, samt mulighed for at koge enheder om, så de bliver geninstalleret som nye. Driftscenter for Børn og Lærings rolle De enkelte institutioner har mulighed for at få support og vejledning fra DBL omkring den daglige brug og drift af enhederne. Endvidere kan man mindst 1 gang årligt få besøg af DBL for gennemgang af institutionernes udstyr og vejledning i forbindelse med køb af nyt, samt opstilling mm. Herning Kommune tilbyder institutionerne netværk og drift af dette. Hvert halve år udarbejdes i samarbejde med CBL et katalog med anbefalede enheder og programmel. Der ydes support og service på udstyr målrettet de digitale børne- og voksenmiljøer. DBL-IT værksted vil stå for reparation og ombytning af udstyr. 13. Formidling af IT og medieplanen Udsendes til alle institutioners ledere. Behandles på ledermøde. Tilgængelig på Herning.dk. Er udgangspunkt for arbejdet i ambassadørnetværkene. I forlængelse af udarbejdelsen af planen vil der blive udarbejdet et inspirationsmateriale, som uddyber strategiens temaer i et hverdagsperspektiv. Inspirationsmaterialet har til hensigt at komme med forskellige ideer og bud på, hvordan man kan arbejde med it i den daglige praksis, eksempelvis ud fra læreplanstemaerne og i forhold til institutionstype. Inspirationsmaterialet vil kunne tilgås digitalt og vil blive udviklet løbende med input fra ambassadørnetværket og erfaringer fra de bevilligede udviklingsprojekter. 12

14 14. Udvikling og udviklingstendenser Ifølge Digitaliseringsstrategien for Herning Kommune er det generelt et mål at udnytte tidens teknologiske muligheder, og udnytte potentiale i den eksternt drevne teknologiske udvikling i relation til bl.a. nedenstående områder: Nationalt vedtagne åbne standarder, Deltagelse i borger.dk, Nem ID, den nye digitale signatur Digital Post Obligatorisk Selvbetjeningsløsninger Fælles Offentlige og Fælles Kommunale Digitaliseringsprojekter I denne strategi er vi handlings og omstillingsparate i forhold til krav og projekter i forhold til ovenstående. 15. Arbejdsgruppen Følgende har deltaget i udarbejdelsen af it og mediestrategiplanen: Udviklingskonsulent og projektleder Jens Ole Mogensen, Herning Kommune Leder i dagtilbuddet Børneliv, Tom Madsen, Herning Kommune Leder Christian Christensen, Kernehuset Engblommen, Herning Kommune Pædagog Rasmus Kjær Købke, Kernehuset Engblommen, Herning Kommune Leder, Michael Hessel, DBL it, Herning Kommune Dagplejepædagog Anette Tannebæk, Herning Kommune Folkeskolelærer og konsulent Anna Støttrup, Herning Kommune Udviklingskonsulent Susanne Stentoft Hermansen, Herning Kommune Ergoterapeut Else Vinther Jessen, Eventyrhaven, Herning Kommune Fælles tillidsrepræsentant Anita Lund Kjær, BUPL, Midt Vestjylland Administrativ medarbejder Sten Sørensen, CBL, Herning Kommune Sprogkonsulent Lisbeth Schaldemose Larsen, CBL, Herning Kommune Sprogkonsulent Gitte Hæsum, CBL, Herning Kommune Pædagogisk konsulent Jette Aabo Frydendahl, VIA University Collage 13

15 16. Forkortelser: CBL = Center for Børn og Læring DBL = IT-Driftcenter for børn og læring. APPS = Applikation et stykke software, der via nettet hentes ned på enheder. Tablets = En lille computer i form af en trykfølsom skærm All in one = Stationær PC med berøringsfølsom skærm. 14

16 0

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet Udarbejdet af For dagtilbud: Birthe Gripping (pædagogisk adm.konsulent), Henrik Jensen (Udsigten), Tommy Jespersen (Gram børnehave), og

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie Visionen for Den gode digitale skole Skole og Familie Indhold Visionen:... 2 Temperaturmåling: IT i skolerne i Rudersdal i dag?... 5 Børns læring og potentialet i at anvende IT... 7 IT som fagdidaktisk

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Politik for it og læring Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer for en øget digitalisering også på skoler og i SFO er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle Talent er for Alle Tablets i udeskoleundervisning Projektet tager udgangspunkt i overbevisningen om, at talent er for alle. Alle børn har talent, og det er skolens opgave, at give eleverne de bedste muligheder

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE

Læs mere

Medielæringsstrategi 0-18 år

Medielæringsstrategi 0-18 år Medielæringsstrategi 0-18 år Center for Skole og Dagtilbud Forord I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er folkeskolen et betydeligt fokusområde. Der er iværksat tre statslige initiativer, der

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Kate Sørensen, Naturbørnehaven Klintholm Britta Holst Møller, Grævlingehulen Sanni Vejen Vestergaard, Børnehaven FilurenV 30-4-2013 Hvordan kan

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune

Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune Udarbejdet af: BJARNE KØBMAND PETERSEN ELSEBETH HURUP HENRIK MARXEN

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Skolecenter Jetsmark Indhold Indledning... 3 Fokus på udvalgte kommunale indsatsområder... 4 Inklusion og læring... 4 Teamsamarbejde... 8 Reformens temaer i fokus

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Indhold. Fremtidsfortællinger fra daginstitutions-, fritidshjem og klubog skoleområdet 4. Børn er digitalt indfødte 6

Indhold. Fremtidsfortællinger fra daginstitutions-, fritidshjem og klubog skoleområdet 4. Børn er digitalt indfødte 6 På vej mod 0-18 1 Indhold Fremtidsfortællinger fra daginstitutions-, fritidshjem og klubog skoleområdet 4 Børn er digitalt indfødte 6 Omstillingsprocessen - en beskrivelse 8 Konkrete mål for Digital Dannelse

Læs mere