IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE 2013. Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet 2011-14"

Transkript

1 IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE 2013 Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet

2 Indhold 1. Resume Baggrund Indledning Vision Delvisioner (pejlemærker) Målsætning Status for dagtilbud... 4 It- Infrastruktur... 5 It-udvalget for dagtilbud Indsatsområder - Fremtids og udviklingsperspektiver It-som redskab for børns leg og læring Aktive læringsmiljøer Computer- og læringsspil Det digitale nærmiljø og samling It og kvalitetssikring Pædagogisk dokumentation med it Kommunikation, videndeling og samarbejde Kompetenceudvikling, ambassadørnetværk og udviklingsmiljøer It-udstyr og teknisk support Digitale voksenmiljøer Digitale Børnemiljøer Driftscenter for Børn og Lærings rolle Formidling af IT og medieplanen Udvikling og udviklingstendenser Arbejdsgruppen Forkortelser:

3 1. Resume Dette er medie og it-planen for dagtilbud Herning kommune målrettet dagpleje, vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og SFO. Strategien er et tillæg til den samlede strategiplan IT-strategi for skole-dagtilbuds området vedtaget i Børne og Familieudvalget i Herning Kommune i juni 2011 Strategien er en kort beskrivelse af og anbefalinger til en række temaer, hvor Herning Kommune mener it og medier kan have et særligt potentiale for at skabe en fælles ramme for udvikling, som giver såvel børn, som personale, optimale forhold for at udvikle gode lege-, udviklings-, lærings- og arbejdsmiljøer. Temaerne er: It som redskab for børns leg, læring og udvikling It og kvalitetssikring Netværksdannelse og videndeling Kompetenceudvikling Udviklingsmiljøer Plan for implementering af strategien er udarbejdet i et handlingskatalog i forhold til temaerne, hvor tidsperspektiver, handlingstrin og fordeling af opgaver mellem Center for Børn og Læring (CBL), dagtilbudsledelserne, pædagogiske personale, Drift, Børn og Læring - it (DBL - it) og interessenter uden for Herning Kommune er beskrevet. Se bilag. 2. Baggrund Medie og it-planen for dagtilbud skal ses som en opfyldelse af den fælles IT og medieplan for skole og dagtilbud der blev vedtaget af Børne og familieudvalget i maj Denne del af planen sætter rammerne for hele dagtilbudsområdet dækkende 0,9 år til 11 år. Dvs. dagpleje, vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og SFO. Planen er udarbejdet af en arbejdsgruppe med 12 deltagere, der er udvalgt blandt et bredt udsnit af interessenter med særlige kompetencer på området. Gruppen er repræsenteret ved Center for Børn og Læring (CBL), dagtilbudsledere, DBL-IT, pædagoger, dagplejepædagoger, faglige institutioner og VIA University College. Arbejdet blev startet i juni 2012 og afsluttet juni Indledning Samfundet og vores livsvilkår forandrer sig med stadigt stigende hast, hvor digitaliseringen påvirker samfundets måde at fungere på og dermed også, hvad det vil sige at være individ, borger og aktiv deltager i samfundet. Denne udvikling viser sig også i børns hverdagsliv og kultur, hvor de digitale medier påvirker den måde børn møder verden på og verden møder børn på. Denne udvikling udfordrer det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene, som skal forholde sig kvalificeret til, hvilken betydning dette har for arbejdet med børnene, og hvilke nye pædagogiske potentialer der kan være ved at skabe miljøer i dagtilbud, hvor it bliver anvendt varieret. 2

4 Det pædagogiske arbejde i Herning Kommunes dagtilbud er i en positiv udvikling. Vi ser, i arbejdsgruppen bag denne strategi, en lang række potentialer for at de nye teknologier kan understøtte dette pædagogiske arbejde, både administrativt, i udvikling af den pædagogiske praksis og i arbejdet med læreplanstemaer. Hensigten er her at, it bliver en integreret del af den pædagogiske indsats i dagtilbud, og at it bliver anvendt som en ressource, der fremmer børns udviklings og læreprocesser. For at sikre en fælles udvikling i alle kommunens dagtilbud er det nødvendigt med en fælles overordnet it - strategi. Opgaven har derfor været at beskrive et udviklingsperspektiv og en retningssættende plan for anvendelsen af it i Herning dagtilbud. Planen har en tidshorisont på 3 år. 4. Vision At it og medier er en del af den fælles ramme for udvikling og giver såvel børn, som personale, optimale forhold for at skabe gode lege-, udviklings-, lærings- og arbejdsmiljøer Delvisioner (pejlemærker) 1. It-strategien for dagtilbud er klar og kendt. 2. Dagtilbuddenes ledelse har det overordnede ansvar for implementering af it-strategien på institutionen. 3. It anvendes og understøtter kommunikation, videndeling og samarbejde mellem børn, forældre personale, ledelse og CBL. 4. Forældres mulighed for medansvar for børnenes trivsel, læring og udvikling styrkes gennem brugen af it. 5. Læringsmiljøet fremmer pædagogisk nytænkning. 6. Læring gennem it bliver en naturlig del af læringsmiljøet for børn og pædagogisk personale. 7. Læringskulturen sikrer en løbende kompetenceudvikling, hvor børn, personale, ledere og ressourcepersoner gensidigt udnytter hinandens potentialer. 8. Den tekniske it-drift og infrastruktur er forventningsafstemt, stabil og velfungerende. 9. It benyttes som et naturligt redskab, der understøtter den alsidige personlige udvikling for alle børn. 3

5 5. Målsætning It skal være med til at sikre de optimale muligheder for børns udvikling, trivsel og læring ved: At dagtilbud i Herning kommune styrker videndeling, kommunikation og samarbejde gennem etablering af en fælles videndelingsplatform. At fremme kommunikation og samarbejde med forældrene. At IT anvendes kvalificeret i den daglige planlægning og organisering. At dagtilbuddene skaber spændende og udfordrende læringsmiljøer, med adgang til mangfoldige digitale ressourcer for både børn og pædagoger. At dagtilbuddenes ledelse i samarbejde med CBL sikrer en løbende kompetenceudvikling på it og medieområdet for det pædagogiske personale. At børn med særlig behov og børn med særlige forudsætninger, gennem anvendelsen af it, får den hjælp og de udfordringer, der er afgørende for deres leg, læring og udvikling. At sikre, at alle børn får muligheder for at tilegne sig it -færdigheder og kunnen. At udnytte mulighederne for dokumentation af børnenes hverdag og læreprocesser. At dagtilbud skal indkøbe digitalt udstyr gennem central ordning. At der er etableret central service og support på teknisk udstyr. 6. Status for dagtilbud På dagtilbudsområdet har der ikke været udfærdiget en samlet plan for implementeringen af it. Der er således ikke nogen samlet struktur eller strategi i forhold til pædagogisk anvendelse samt hvilke computere, programmer eller netværk, der købes eller benyttes på dagtilbuddene. Hidtil er it blevet anvendt på følgende måde: Administrativt: Her er man en del af kommunens administrative system. Personalemæssigt: Er i gang med at implementere NemBørn hvor it anvendes i daglig planlægning og til kommunikation til forældre. For børn: Som leg og læring i forbindelse med spil, læringsprogrammer, træningsprogrammer og brugen af IT-værktøjer. I 2012 har Herning Kommune indført to nye it-systemer: NemBørn/MitHerning, som er en vidensdelings- kommunikationsplatform for alle dagtilbud og forældrene. Kvalitetsrapporteringssystem til opsamling af faglige kvalitetsoplysninger som danner baggrund for kvalitetsrapporten for området. I 2013 har Herning Kommune indført et sprogmodul og et børnemodul fra 0 6 år. 4

6 It- Infrastruktur I budgetforliget for 2013 indgår der optimering og etablering af infrastruktur for dagtilbud og skoler. Det betyder at dagtilbudsområdet medio 2013 har en fuldt udbygget infrastruktur, der dækker alle relevante bygninger og afdelinger på de enkelte lokaliteter. It-udvalget for dagtilbud Der har været etableret et it udvalg bestående af ledere fra en række dagtilbud. Dette udvalg har haft til formål at skabe overblik over brugen af it, se på de interne og eksterne strukturer, der bruges i dag og være opmærksom på nye muligheder i anvendelsen af it. It- udvalget har udpeget to medlemmer til arbejdsgruppen for It- og medieplanen. IT-udvalget er, i forbindelse med indførelse af den nye ledelsesstruktur, ophørt. 7. Indsatsområder - Fremtids og udviklingsperspektiver I Herning kommune ser vi følgende temaer, som områder hvor it og medier kan have et særligt potentiale for at skabe en fælles ramme for udvikling som giver såvel børn, som personale, optimale forhold for at udvikle gode lege-, udviklings-, lærings- og arbejdsmiljøer: It som redskab for børns leg, læring og udvikling It og kvalitetssikring Netværksdannelse og videndeling Kompetenceudvikling Udviklingsmiljøer It - udstyr Der er mange pædagogiske potentialer med it både i udvikling af børns legekultur og i forhold til arbejdet med læreplanstemaer og SFO mål. It kan både støtte det pædagogiske personale i dokumentationsarbejdet med at opsamle og bearbejde tegn på læring ved hjælp af de nye teknologier, samt effektuere den daglige kommunikation til og med forældre. Tiltag som kan frigive tid for det pædagogiske personale til at være sammen med børnene. Desuden kan it i sig selv indehold et udviklingspotentiale for børnemiljø og voksenmiljø i dagtilbuddet. I Herning Kommune vil vi gerne understøtte udvikling af innovative miljøer i de dagtilbud, som har mod på at eksperimentere, afprøve og nytænke områder af den pædagogiske praksis med forskellige nye teknologier. Forskning og viden peger på ledelsens engagement og involvering som væsentlige i forhold til implementeringen af it i institutioner. Derfor er det vigtigt, at ledelsen går forrest og er en aktiv og synlig del af hele integrationen af it og medier, samt endvidere at ledelsen tydeliggør, hvilke forventninger og krav, der er til anvendelsen af it og medier. I det følgende vil temaerne blive udfoldet med potentialer og anbefalinger. 5

7 8. It-som redskab for børns leg og læring Samfund og kultur omkring os påvirkes af digitaliseringen og har ændret den måde børn møder verden på og verden møder børn på. Børn og unge bliver i dag ofte betegnet som digitale indfødte De er født ind i en verden, hvor den digitale teknologi og de digitale medier, er en helt naturlig del af deres hverdag, og de kan ikke forestille sig en virkelighed uden dem. Det er nødvendigt at forholde sig professionelt til, hvilken opgave dagtilbudsområdet har i forhold til at børn skal tilegne sig kompetencer i: at være kreativ og fortællende ved hjælp af digitale medieudtryk og bruge it alsidigt som redskab for leg, læring og samarbejde at kunne forholde sig nuanceret til de digitale medieindtryk de møder i deres hverdag 8.1. Aktive læringsmiljøer Ved at skabe læringsmiljøer i dagtilbud, hvor de nye teknologier bliver anvendt både i børnenes legekultur og i pædagogiske sammenhænge, giver vi børn mulighed for at tilegne de færdigheder og kompetencer, som er vigtige for dem i deres fremtidige liv. Målet er, at børnene bruger de digitale medier varieret, aktivt og kreativt, når de udvikler sig og lærer, og at det pædagogiske personale deltager i og følger op på børnenes digitale læreprocesser. It kan her blive en løftestang i arbejdet med børnemiljøet i dagtilbuddene mod at etablere et miljø, som kan indvirke på børns fantasi, udvikling, oplevelser, handlinger og lyst til at udfolde sig. Med de nye teknologier har vi fået unikke muligheder for at skabe læringsmiljøer, hvor børn kan arbejde kreativt udfoldende, reflekterende og producerende med egne digitale multimediefortællinger med udgangspunkt i børnenes egne oplevelser, kultur og handlinger. Børnene agerer her ikke bare som konsumenter men også som producenter, hvorved de kan gøre sig nogle erfaringer, som gør barnet bedre i stand til at afkode verden omkring sig og handle i denne. Ved selv at manipulere virkeligheden omkring sig med it, får barnet en begyndende indsigt i, at deres digitale virkelighed er andres valg og fravalg af udsnit af virkeligheden. Det pædagogiske personale kan i dette arbejde opsøge de unikke muligheder for at tage en snak om it og etik, og om hvad de forskellige medieudtryk gør ved os. Dermed skaber vi et læringsmiljø, som kan skabe filtre i børnenes hoveder, frem for blot at lægge filtre på computerne. It som redskab i forbindelse med dialogisk læsning Dialogisk læsning af billedbøger skaber et godt afsæt for børnenes mulighed for senere at blive gode læsere og er dermed en meget bred pædagogisk aktivitet. Det betyder, at de sprogsvage børn tilbydes et bredt spektrum af udviklingsmuligheder samtidig med, at de udfordres sprogligt, når de lytter til billedbøgernes gennemarbejdede og nuancerede sprog, som bruges meningsfuldt i formidlingen af bøgernes indhold. Sproglige udfordringer er selve grundlaget for sproglig vækst. Dertil kommer, at billedbøgernes illustrationer bidrager til at støtte forståelsen af bøgernes sprog, så børnene er i stand til at fange fortællingernes indhold allerede i første oplæsning. It kan anvendes til at udvide den dialogiske læsning af billedbøger ved at understøtte konkretisering af fokusord med lyd og billeder, samt understøtte de æstetiske og narrative læreprocesser 6

8 8.2. Computer- og læringsspil De første skridt i forhold til brug af it bliver for mange børns vedkommende taget i mødet med computerspil, hvor de tilegner sig færdigheder i at anvende og interagere med skærm og evt. mus og tastatur. Samtidig foregår der en form for læring i praksisfællesskaber med andre børn omkring computeren. Her samarbejder, diskuterer, udfordrer og efterligner børn hinanden, og herigennem udvikler de sociale og kommunikative færdigheder. I Herning Kommune ser vi potentialer i at give børnene adgang til de uformelle læringsmiljøer i dagtilbuddene. Både for at give alle børn adgang til it, og for at udnytte de pædagogiske potentialer der ellers ligger heri. Når den voksne selv deltager i legen omkring computerspillet, får hun et unikt indblik i børns livsverden og mulighed for at italesætte nogle af de oplevelser, børnene har sammen omkring computerspillene. Det pædagogiske personale skal ligeledes holde sig orienteret om de spil, der er tilgængelige, og også forholde sig kritisk til indholdet af spillene, hvorvidt de er alderssvarende og differentieret i forhold til børnegruppen. Mange spil har et læringspotentiale indbygget i spillet. I Herning Kommune ser vi særlige potentialer i at inddrage spil, hvor børn får mulighed for at arbejde med sprog og begrebsdannelse, det være sig såvel dagligdags begreber som matematiske og videnskabelige begreber. Når computerspil inddrages i dagtilbuddet, kan valget af spil altså både begrundes ud fra at spillet har et læringspotentiale indbygget i selve spillets indhold, men også ud fra, at der er potentialer i fællesskabet og legen omkring spillet. Det er vigtigt at det pædagogiske personale er bevidst om den pædagogiske værdi af varieret inddragelse af computerspil, og at man kan argumentere for denne Det digitale nærmiljø og samling Mindre mobile enheder giver mulighed for at opleve nærområdet på nye måder ved digital navigation, og i mødet med noget forundringsværdigt kan internettet tilgås, og uddybende informationer om det forundringsværdige kan findes på stedet. De nye teknologier giver også unikke muligheder for at skabe fokus ved at kunne skalere forundringsbare elementer op og samtale omkring og manipulere disse ved digitale fremvisninger ved samlinger hjemme i dagtilbuddet. Her er det vigtigt at have fokus på at tænke i medinddragelse af børnene, hvor børnene skal være aktive og have medindflydelse på processerne omkring det viste. Her er ligeledes muligheder for at skabe kommunikation og fælles virtuelle lege og læringsmiljøer med andre dagtilbud ved hjælp af de sociale medier. Der vil blive udarbejdet et idekatalog, som uddyber strategiens temaer i et hverdagsperspektiv. Idekataloget har til hensigt at komme med forskellige ideer og bud på, hvordan man kan arbejde med it i den daglige praksis, eksempelvis ud fra læreplanstemaerne og i forhold til institutionstype. Katalog i 1. udgave forventes tilgængeligt digitalt Det er tænkt som en virtuel platform hvor der konstant tilflyder ideer og indhold fra implicerede. 9. It og kvalitetssikring I Herning Kommunes daginstitutioner er vi allerede langt i forhold til at inddrage dokumentation og evaluering i det daglige pædagogiske arbejde. Den pædagogisk faglige dokumentation består af mange 7

9 forskellige former for beskrivelser af det pædagogiske arbejde. Et arbejde, som har skabt grundlag for udvikling både i forhold barnets leg og læring, i relation til læreplanstemaer, men også i forhold til den enkelte pædagogs faglige udvikling. Med de nye teknologier og internettet ser vi udviklingspotentialer, som både kan kvalificere og effektuere dette store arbejde. It kan både støtte pædagogen i arbejdet med at opsamle og bearbejde tegn på læring ved hjælp af de nye teknologier. Det daglige arbejde dokumenteres let overfor forældre ved brug af kommunikationsplatform (NemBørn) 9.1. Pædagogisk dokumentation med it Dokumentation indgår som et naturligt led i den pædagogiske praksis i dagtilbud i dag, hvor SMTTE modellen bliver anvendt i arbejdet med at beskrive læringsmål og vejen dertil. It har her særlige potentialer ved at kunne anvendes til at udarbejdelse af og samarbejde omkring SMTTEmodellerne. Planer og modeller skal gemmes på det digitale netværk, således at de er tilgængelige på alle computere med internet. Dermed har pædagogen mulighed for at se, rette og tilføje i disse på mobile enheder med trådløst internet uden nødvendigvis at skulle forlade en børnegruppe. Eksempler Følgende er eksempler på metoder til dokumentation, som allerede bliver anvendt i dagtilbud i Herning Kommune, hvor it forventes at effektuere og kvalificere pædagogens daglige dokumentationsarbejde. Digitale iagttagelser og observationer Iagttagelser og observationer er et vigtigt og meget anvendt redskab i den pædagogiske praksis. For at de kan anvendes som dokumentation skal iagttagelserne og observationerne være fastholdt, så de kan tages frem og diskuteres og analyseres. Med it kan dette gøres i form af: o digitale praksisfortællinger o kommentererede videosekvenser o digitale billedcollager Digital dokumentation med børn Med de nye teknologier har vi fået mulighed for at inddrage børnene i på forskellige måder i dokumentationsarbejdet, hvor barnet kan være med til at indsamle og bearbejde tegn på læreprocesserne. Med it kan dette bl.a. gøres i form af: Digitale læringshistorier Læringshistorier er en alsidig metode der indfanger børns individuelle og gruppebaserede læreprocesser i små historier, som ideelt set både er meningsfulde for børnene, og som også giver pædagogerne vigtig viden at handle på i forhold til at følge op på børnenes interesser og kompetencer. Barnets digitale bog Formålet med barnets bog, er at der gennem hele barnets institutionstid indsamles dokumentation der fortæller om barnets og dets potentialer og talenter. Børns skabende udtryk Børnenes egne produkter kan også anvendes som dokumentation. For at dokumentere børnenes 8

10 læring, skal børnenes forskellige udtryk suppleres med fotos, læringsfortællinger osv., som beskriver hvilken læreproces, der har ligget til grund for barnets produkt. Vær opmærksom på at vi skal have en høj grad af etik og sikre os, at både voksne og børn ikke går over barnets grænser, når vi arbejder med digital dokumentation. 10. Kommunikation, videndeling og samarbejde. De stadig bedre og lettere måder at kommunikere og videndele på skal og kan udnyttes på hele dagtilbudsområdet. Indførelsen af NemBørn/MitBarn har åbnet op for en langt højere grad af kommunikation og videndeling både til og med forældre, internt på institutionen/dagplejen, mellem dagtilbuddene samt til eksterne interessenter. Med dette redskab skal kommunikationen til forældrene gøres mere smidig og en del arbejdsopgaver, så som ferieregistrering, komme og gå- registrering, små praktiske meddelelser, der I dag er manuelle, invitationer osv. kan gøres digitale og være givet på forhånd. Det betyder, det daglige møde mellem forældre og pædagoger, kan have samtalen om barnet og dets trivsel i centrum. Desuden forventes det, at platformen bliver et vigtigt arbejdsredskab for ledelse og personale, så store dele af planer, informationer, meddelelser og dokumenter osv. organiseres heri og hvorved der er hurtig og let adgang til data og information uanset hvor personalet befinder sig. Ud over dette åbner platformen op for at der kan videndeles, deles erfaringer, samt sættes fælles projekter I gang både mellem dagtilbuddene. Desuden er det en oplagt mulighed for projekter og erfaringer lægges ud til deling. For at få gjort kommunikationen og videndelingen til en aktiv del af den enkelte institutions hverdag, skal hver institution lave en overordnet implementeringsplan indeholdende tidsplan for indførelse af de enkelte dele af NemBørn. Dette skal ses i sammenhæng med den tidsplan der udarbejdes i forbindelse med opgradering af infrastrukturen på den enkelte institution. Desuden vil det være hensigtsmæssigt, at institutionen I samme omgang udarbejder retningslinjer for kommunikation og videndeling. På personaleområdet vil der blive stillet brugerkonti, og plads for dataopbevaring til rådighed. 11. Kompetenceudvikling, ambassadørnetværk og udviklingsmiljøer Udviklingen indenfor de pædagogiske muligheder med it og medier går utroligt hurtigt, og vi vil se ændringer, som grundlæggende gør op med de traditioner, vi har i dag. Derfor er udviklingen af it og - mediekompetencer stadig mere nødvendige, samtidig med, at det, for det pædagogiske personale, er vigtigt, at have let adgang til support. Der foreslås følgende initiativer 9

11 Fase 1: Der uddannes flere ambassadører fra hvert dagtilbud i it-pædagogik. Dette ambassadørkorps skal i forbindelse med deres uddannelse formulere forslag til, hvordan den it pædagogiske indsats kan implementeres i dagtilbuddets læreplantemaer. Ambassadører skal i samarbejde med ledelse og personale udfærdige de endelige læreplanstemaer, samt fungere som pædagogisk it vejledere i dagtilbuddet. Ledelsen i det enkelte dagtilbud skal skabe rammer for at ambassadørerne kan udfylde ambassadørrollen og deltage i ambassadør netværket. Fra kommunalt hold vil der blive udbudt kurser i it-pædagogik, der retter sig mod pædagogisk personale. Der vil løbende blive tilbudt kurser for nyt personale I anvendelsen af kommunikationsplatform (NemBørn.) Der etableres en virtuel platform, der skal bruges til samarbejde, formidling og vidensdeling mellem ambassadørkorps og dagtilbud. Til den virtuelle platform udvikles og tilknyttet et inspirationsmateriale, som formidler, hvorledes it strategiens temaer kan foldes ud i dagtilbud. At ambassadørerne på sigt organiseres I forhold til de 7 ledelsesnetværk. Der afholdes temamøder med it som omdrejningspunkt hvor både ambassadører og ledelse deltager samt DBL-IT er repræsenteret. Ambassadørerne vil blive uddannet til at varetage institutionens lokale behov for afhjælpning af enkle tekniske problemer på udstyr, samt blive instrueret i fejlmelding i forhold til DBL-IT supporten. Fase 2: Udviklingsmiljøer På grundlag af fase 1 om kompetenceudvikling, vil der fokuseres på at understøtte udvikling af innovative miljøer ude i de enkelte dagtilbud, som har mod på at eksperimentere, afprøve og nytænke den pædagogiske praksis ved hjælp af forskellige nye teknologier. Her skal det centrale være på at skabe udfordrende legende læringsmiljøer med fokus på fællesskaber, fornyelse og kreativitet og udnytte potentialerne med it til at gøre dagliglivet og oplevelserne ved at gå i dagtilbud endnu bedre og mere indholdsrige. Herning Kommune har valgt at satse på denne udvikling via en udviklingspulje, som det enkelte dagtilbud alene eller I samarbejde med andre kan søge midler til nye it pædagogiske projekter. Der kan etableres udviklingsarbejder med anvendelse af it for førskolebørn i samarbejde mellem skole og institutioner. Udviklingsnetværket vil være placeret ved ambassadørerne (se afsnit om kompetenceudvikling) 10

12 Krav til ansøgning Midlerne vil blive fordelt ved 1:1, hvor dagtilbud skal finansiere halvdelen af udgifter til udviklingsprojektet. I ansøgningen skal projektet relateres til et eller flere læreplanstemaer eller SFO mål. En del af puljemidlerne øremærkes projekter, som har til hensigt at udvikle inklusionsarbejdet i dagtilbud ved hjælp af it. Der skal minimum være én ambassadør tilknyttet et projekt. Resultater og erfaringer fra udviklingsprojekter skal indgå i Herning Kommunes digitale inspirations materiale samt en afsluttende konference. Der vil være mulighed for at søge udviklingspuljen hvert halve år til og med Økonomi Til fase 1 forventes en central udgift på kr. i 2014 faldende til i de efterfølgende år. Til fase 2 forventes en central årlig udgift på kr. fra It-udstyr og teknisk support For at etablere de anbefalede digitale miljøer i dagtilbud skal der indkøbes udstyr, som både tilgodeser pædagogens behov for arbejde med dokumentation og kommunikation ved hjælp af it, samt udstyr som udnytter de varierede anvendelsesmuligheder for børn til både leg og læring. Den teknologiske Udvikling går utroligt hurtigt, og vi vil i denne strategi derfor ikke anbefale specifikt udstyr og programmel. Herning Kommunes it afdeling udarbejder i samarbejde med CBL, hvert halve år, et katalog med anbefalede enheder og programmel med fokus på henholdsvis udstyr målrettet børnemiljø og pædagogernes arbejdsmiljø. Vi vil her komme med en række overordnede anbefalinger: Digitale voksenmiljøer Institutionernes indkøb af bærbare enheder skal foretages gennem DBL-IT. Disse kan konfigureres og opsættes fra central hold og have adgang til relevante programmer m.m. De skal være forbeholdt pædagogisk og administrativt personale og bør ikke benyttes af børn. Digitale Børnemiljøer Til børnegruppen indkøbes enheder, der er brugervenlige, mobile og robuste, og som kan have en størrelse og form, som kan håndteres både ude og inde af børn. I det enkelte dagtilbuds it strategi/handleplan skal der indgå overvejelser og mål for antal af enheder og projektorer mm. Tablets Bærbare computere All in one Smartphones 11

13 Projektorer Interaktive borde, -gulve og -skærme Virtuelle miljøer - Wii, Kinnect mm. Indkøb til de Digitale børnemiljøer skal foretages gennem DBL-IT. Ved at købe udstyr igennem DBL-IT afdeling tilbydes konfiguration af enhederne og løbende support. Tilslutning afklares med DBL-IT. Det anbefales at indkøbe programmer/apps, som fordrer en varieret og kreativ anvendelse af computerne i børnenes lege- og læringskultur. Anbefalinger på programmer målrettet børnemiljø vil løbende udvikles i det digitale inspirationsmateriale til it strategien. Både på voksen og børneområdet vil være en række præinstallerede programmer på de indkøbte enheder. Det pædagogiske personale vil have administratorrettigheder til at installere programmer på enhederne, samt mulighed for at koge enheder om, så de bliver geninstalleret som nye. Driftscenter for Børn og Lærings rolle De enkelte institutioner har mulighed for at få support og vejledning fra DBL omkring den daglige brug og drift af enhederne. Endvidere kan man mindst 1 gang årligt få besøg af DBL for gennemgang af institutionernes udstyr og vejledning i forbindelse med køb af nyt, samt opstilling mm. Herning Kommune tilbyder institutionerne netværk og drift af dette. Hvert halve år udarbejdes i samarbejde med CBL et katalog med anbefalede enheder og programmel. Der ydes support og service på udstyr målrettet de digitale børne- og voksenmiljøer. DBL-IT værksted vil stå for reparation og ombytning af udstyr. 13. Formidling af IT og medieplanen Udsendes til alle institutioners ledere. Behandles på ledermøde. Tilgængelig på Herning.dk. Er udgangspunkt for arbejdet i ambassadørnetværkene. I forlængelse af udarbejdelsen af planen vil der blive udarbejdet et inspirationsmateriale, som uddyber strategiens temaer i et hverdagsperspektiv. Inspirationsmaterialet har til hensigt at komme med forskellige ideer og bud på, hvordan man kan arbejde med it i den daglige praksis, eksempelvis ud fra læreplanstemaerne og i forhold til institutionstype. Inspirationsmaterialet vil kunne tilgås digitalt og vil blive udviklet løbende med input fra ambassadørnetværket og erfaringer fra de bevilligede udviklingsprojekter. 12

14 14. Udvikling og udviklingstendenser Ifølge Digitaliseringsstrategien for Herning Kommune er det generelt et mål at udnytte tidens teknologiske muligheder, og udnytte potentiale i den eksternt drevne teknologiske udvikling i relation til bl.a. nedenstående områder: Nationalt vedtagne åbne standarder, Deltagelse i borger.dk, Nem ID, den nye digitale signatur Digital Post Obligatorisk Selvbetjeningsløsninger Fælles Offentlige og Fælles Kommunale Digitaliseringsprojekter I denne strategi er vi handlings og omstillingsparate i forhold til krav og projekter i forhold til ovenstående. 15. Arbejdsgruppen Følgende har deltaget i udarbejdelsen af it og mediestrategiplanen: Udviklingskonsulent og projektleder Jens Ole Mogensen, Herning Kommune Leder i dagtilbuddet Børneliv, Tom Madsen, Herning Kommune Leder Christian Christensen, Kernehuset Engblommen, Herning Kommune Pædagog Rasmus Kjær Købke, Kernehuset Engblommen, Herning Kommune Leder, Michael Hessel, DBL it, Herning Kommune Dagplejepædagog Anette Tannebæk, Herning Kommune Folkeskolelærer og konsulent Anna Støttrup, Herning Kommune Udviklingskonsulent Susanne Stentoft Hermansen, Herning Kommune Ergoterapeut Else Vinther Jessen, Eventyrhaven, Herning Kommune Fælles tillidsrepræsentant Anita Lund Kjær, BUPL, Midt Vestjylland Administrativ medarbejder Sten Sørensen, CBL, Herning Kommune Sprogkonsulent Lisbeth Schaldemose Larsen, CBL, Herning Kommune Sprogkonsulent Gitte Hæsum, CBL, Herning Kommune Pædagogisk konsulent Jette Aabo Frydendahl, VIA University Collage 13

15 16. Forkortelser: CBL = Center for Børn og Læring DBL = IT-Driftcenter for børn og læring. APPS = Applikation et stykke software, der via nettet hentes ned på enheder. Tablets = En lille computer i form af en trykfølsom skærm All in one = Stationær PC med berøringsfølsom skærm. 14

16 0

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 1. Statusbillede... 4 2. Visions- og pejlemærker... 5 3. Handlingsplan...

Læs mere

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen IT-strategi 2 Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014 1 Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Status på IT-strategi 1... 5 4. IT-strategi

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2014 2017

Digitaliseringsstrategi 2014 2017 Digitaliseringsstrategi 2014 2017 Skole og Institutioner 0-18 år www.ballerup.dk Hvorfor? Hvorfor skal vi have en ny strategi og en samlet strategi 0-18 år? Ét fælles IT-fagligt grundlag for 0-18 år som

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Politik for it og læring Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer for en øget digitalisering også på skoler og i SFO er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITALISERING ER IKKE ET VALG MEN ET VILKÅR PÅ VEJ MOD EN DIGITAL KULTUR

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Strategi for brug af. digitale medier i

Strategi for brug af. digitale medier i Strategi for brug af digitale medier i Indholdsfortegnelse: Hvad er vores vision for brug af digitale medier i dagtilbuddet? side 3 Hvad er formålet med en it strategi? side 3 Mål for brug af digitale

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Strategi for digitale værktøjer i Rebild Kommunes dagtilbud

Strategi for digitale værktøjer i Rebild Kommunes dagtilbud Strategi for digitale værktøjer i Rebild Kommunes dagtilbud Forår 2015 Strategi for digitale værktøjer i dagtilbud Baggrund I Strategien for fremtidens dagtilbud 0-6 år 1 er der overordnet sat en ramme

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi Den 20. august 2013 Pejlemærker for digital kommunikation og videndeling i folkeskolen samt dag-, fritids- og klubtilbud Digitale løsninger til kommunikation

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Barnets digitale læringsrum

Barnets digitale læringsrum Lars Friis Laursen og Jesper Petersen Barnets digitale læringsrum Godt i gang med digitale medier i dagtilbuddets pædagogiske praksis Lars Friis Laursen og Jesper Petersen Barnets digitale læringsrum.

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016

Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016 Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sammenhæng... 3 Vision 2016... 5 Mål... 6 Netværk og udstyr... 6 Digitale læremidler... 6 Kompetencer og færdigheder...

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Overordnet Strategi Indsatsområde: Digitale læringsmidler IT-infrastruktur Indsatsområde: Inklusion Digital ledelse Indsatsområde: Kompetenceudvikling Furesø pædagogisk

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Strategi for udvikling og innovation

Strategi for udvikling og innovation Strategi for udvikling og innovation Endvidere har Horsens Kommune udarbejdet en Innovations- og udviklingsstrategi, som skal: Sikre en mere innovativ organisationskultur, hvor ledere og medarbejdere opmuntres

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

IT-Strategi. Egebækskolen

IT-Strategi. Egebækskolen IT-Strategi Egebækskolen 1 Indholdsfortegnelse Digitalisering på Egebækskolen Side 3 IT som kommunikationssystem Side 5 Den Gode Digitale Skole vision Side 5 Egebækskolens mission Side 5 Strategiplan 2013-2014

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber

Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber - nytænkning og videreudvikling i det pædagogiske arbejde Juni 2014 Der var engang.. I 2010 begyndte Selvejerområdet

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Digital dialog og understøttelse af læring i skole og dagtilbud. Den 1. september 2015

Digital dialog og understøttelse af læring i skole og dagtilbud. Den 1. september 2015 Digital dialog og understøttelse af læring i skole og dagtilbud KL Den 1. september 2015 Dagsorden Hvorfor DAG-intra? Meget kort gennemgang af systemet Kommunikation Komme/gå Foto plancher (DAP) Fordele

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES

KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES DAGTILBUD 2013-2015 Formålet med kvalitetsløftet er, at alle børn i Hvidovre Kommune vil blive stimuleret og motiveret til leg og læring i den tid, de tilbringer i kommunens

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen VORES OPLÆG 1. Oplæg: Hvor langt er vi nået og hvad skal der til, for at vi når i mål i 2015? (20 minutter) 2. Gruppedrøftelse:

Læs mere

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 Handleplan for implementering af tablets Notatets formål er at beskrive de pædagogiske visioner, mål og indsatser, der er tabletprojektets omdrejningspunkt. Notatet beskriver således fra en pædagogisk

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Medielæringsstrategi 0-18 år

Medielæringsstrategi 0-18 år Medielæringsstrategi 0-18 år Center for Skole og Dagtilbud Forord I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er folkeskolen et betydeligt fokusområde. Der er iværksat tre statslige initiativer, der

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

SKOLEN FOR FREMTIDEN

SKOLEN FOR FREMTIDEN Ansøgningsskema 2009 Projekt nr.: (udfyldes af Skolen for Fremtiden) Projekt navn: Læring gennem bevægelse på ikt-baserede interaktive borde og andre relaterede brugerflader Ansøger: Skolens navn Søndervangskolen

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Foto: Colourbox. Trivsel inklusion læring. Strategi for fremtidens dagtilbud 0-6 år

Foto: Colourbox. Trivsel inklusion læring. Strategi for fremtidens dagtilbud 0-6 år Foto: Colourbox Trivsel inklusion læring Strategi for fremtidens dagtilbud 0-6 år Juni 2013 Indhold Ramme for udvikling af dagtilbud 0-6 år... 3 Vision og indsatsområder... 3 Hvorfor trivsel, inklusion

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I DAGTILBUD

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I DAGTILBUD RAMME FOR ARBEJDET MED PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I DAGTILBUD I KOLDING KOMMUNE FORORD Kolding Kommunes ramme for pædagogiske læreplaner blev sidst revideret i 2011. Siden 2011 er der imidlertid sket en række

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Strategiplan for øget digitalisering i Esbjerg Kommunes Folkeskoler 2012-2015

Strategiplan for øget digitalisering i Esbjerg Kommunes Folkeskoler 2012-2015 Postadresse Giørtz Plads. 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 21. april 2012/ 14. maj 2012 Sagsbehandler Birthe Christensen Telefon direkte 76 16 86 36 Strategiplan for øget digitalisering i Esbjerg

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere