IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE 2013. Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet 2011-14"

Transkript

1 IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE 2013 Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet

2 Indhold 1. Resume Baggrund Indledning Vision Delvisioner (pejlemærker) Målsætning Status for dagtilbud... 4 It- Infrastruktur... 5 It-udvalget for dagtilbud Indsatsområder - Fremtids og udviklingsperspektiver It-som redskab for børns leg og læring Aktive læringsmiljøer Computer- og læringsspil Det digitale nærmiljø og samling It og kvalitetssikring Pædagogisk dokumentation med it Kommunikation, videndeling og samarbejde Kompetenceudvikling, ambassadørnetværk og udviklingsmiljøer It-udstyr og teknisk support Digitale voksenmiljøer Digitale Børnemiljøer Driftscenter for Børn og Lærings rolle Formidling af IT og medieplanen Udvikling og udviklingstendenser Arbejdsgruppen Forkortelser:

3 1. Resume Dette er medie og it-planen for dagtilbud Herning kommune målrettet dagpleje, vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og SFO. Strategien er et tillæg til den samlede strategiplan IT-strategi for skole-dagtilbuds området vedtaget i Børne og Familieudvalget i Herning Kommune i juni 2011 Strategien er en kort beskrivelse af og anbefalinger til en række temaer, hvor Herning Kommune mener it og medier kan have et særligt potentiale for at skabe en fælles ramme for udvikling, som giver såvel børn, som personale, optimale forhold for at udvikle gode lege-, udviklings-, lærings- og arbejdsmiljøer. Temaerne er: It som redskab for børns leg, læring og udvikling It og kvalitetssikring Netværksdannelse og videndeling Kompetenceudvikling Udviklingsmiljøer Plan for implementering af strategien er udarbejdet i et handlingskatalog i forhold til temaerne, hvor tidsperspektiver, handlingstrin og fordeling af opgaver mellem Center for Børn og Læring (CBL), dagtilbudsledelserne, pædagogiske personale, Drift, Børn og Læring - it (DBL - it) og interessenter uden for Herning Kommune er beskrevet. Se bilag. 2. Baggrund Medie og it-planen for dagtilbud skal ses som en opfyldelse af den fælles IT og medieplan for skole og dagtilbud der blev vedtaget af Børne og familieudvalget i maj Denne del af planen sætter rammerne for hele dagtilbudsområdet dækkende 0,9 år til 11 år. Dvs. dagpleje, vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og SFO. Planen er udarbejdet af en arbejdsgruppe med 12 deltagere, der er udvalgt blandt et bredt udsnit af interessenter med særlige kompetencer på området. Gruppen er repræsenteret ved Center for Børn og Læring (CBL), dagtilbudsledere, DBL-IT, pædagoger, dagplejepædagoger, faglige institutioner og VIA University College. Arbejdet blev startet i juni 2012 og afsluttet juni Indledning Samfundet og vores livsvilkår forandrer sig med stadigt stigende hast, hvor digitaliseringen påvirker samfundets måde at fungere på og dermed også, hvad det vil sige at være individ, borger og aktiv deltager i samfundet. Denne udvikling viser sig også i børns hverdagsliv og kultur, hvor de digitale medier påvirker den måde børn møder verden på og verden møder børn på. Denne udvikling udfordrer det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene, som skal forholde sig kvalificeret til, hvilken betydning dette har for arbejdet med børnene, og hvilke nye pædagogiske potentialer der kan være ved at skabe miljøer i dagtilbud, hvor it bliver anvendt varieret. 2

4 Det pædagogiske arbejde i Herning Kommunes dagtilbud er i en positiv udvikling. Vi ser, i arbejdsgruppen bag denne strategi, en lang række potentialer for at de nye teknologier kan understøtte dette pædagogiske arbejde, både administrativt, i udvikling af den pædagogiske praksis og i arbejdet med læreplanstemaer. Hensigten er her at, it bliver en integreret del af den pædagogiske indsats i dagtilbud, og at it bliver anvendt som en ressource, der fremmer børns udviklings og læreprocesser. For at sikre en fælles udvikling i alle kommunens dagtilbud er det nødvendigt med en fælles overordnet it - strategi. Opgaven har derfor været at beskrive et udviklingsperspektiv og en retningssættende plan for anvendelsen af it i Herning dagtilbud. Planen har en tidshorisont på 3 år. 4. Vision At it og medier er en del af den fælles ramme for udvikling og giver såvel børn, som personale, optimale forhold for at skabe gode lege-, udviklings-, lærings- og arbejdsmiljøer Delvisioner (pejlemærker) 1. It-strategien for dagtilbud er klar og kendt. 2. Dagtilbuddenes ledelse har det overordnede ansvar for implementering af it-strategien på institutionen. 3. It anvendes og understøtter kommunikation, videndeling og samarbejde mellem børn, forældre personale, ledelse og CBL. 4. Forældres mulighed for medansvar for børnenes trivsel, læring og udvikling styrkes gennem brugen af it. 5. Læringsmiljøet fremmer pædagogisk nytænkning. 6. Læring gennem it bliver en naturlig del af læringsmiljøet for børn og pædagogisk personale. 7. Læringskulturen sikrer en løbende kompetenceudvikling, hvor børn, personale, ledere og ressourcepersoner gensidigt udnytter hinandens potentialer. 8. Den tekniske it-drift og infrastruktur er forventningsafstemt, stabil og velfungerende. 9. It benyttes som et naturligt redskab, der understøtter den alsidige personlige udvikling for alle børn. 3

5 5. Målsætning It skal være med til at sikre de optimale muligheder for børns udvikling, trivsel og læring ved: At dagtilbud i Herning kommune styrker videndeling, kommunikation og samarbejde gennem etablering af en fælles videndelingsplatform. At fremme kommunikation og samarbejde med forældrene. At IT anvendes kvalificeret i den daglige planlægning og organisering. At dagtilbuddene skaber spændende og udfordrende læringsmiljøer, med adgang til mangfoldige digitale ressourcer for både børn og pædagoger. At dagtilbuddenes ledelse i samarbejde med CBL sikrer en løbende kompetenceudvikling på it og medieområdet for det pædagogiske personale. At børn med særlig behov og børn med særlige forudsætninger, gennem anvendelsen af it, får den hjælp og de udfordringer, der er afgørende for deres leg, læring og udvikling. At sikre, at alle børn får muligheder for at tilegne sig it -færdigheder og kunnen. At udnytte mulighederne for dokumentation af børnenes hverdag og læreprocesser. At dagtilbud skal indkøbe digitalt udstyr gennem central ordning. At der er etableret central service og support på teknisk udstyr. 6. Status for dagtilbud På dagtilbudsområdet har der ikke været udfærdiget en samlet plan for implementeringen af it. Der er således ikke nogen samlet struktur eller strategi i forhold til pædagogisk anvendelse samt hvilke computere, programmer eller netværk, der købes eller benyttes på dagtilbuddene. Hidtil er it blevet anvendt på følgende måde: Administrativt: Her er man en del af kommunens administrative system. Personalemæssigt: Er i gang med at implementere NemBørn hvor it anvendes i daglig planlægning og til kommunikation til forældre. For børn: Som leg og læring i forbindelse med spil, læringsprogrammer, træningsprogrammer og brugen af IT-værktøjer. I 2012 har Herning Kommune indført to nye it-systemer: NemBørn/MitHerning, som er en vidensdelings- kommunikationsplatform for alle dagtilbud og forældrene. Kvalitetsrapporteringssystem til opsamling af faglige kvalitetsoplysninger som danner baggrund for kvalitetsrapporten for området. I 2013 har Herning Kommune indført et sprogmodul og et børnemodul fra 0 6 år. 4

6 It- Infrastruktur I budgetforliget for 2013 indgår der optimering og etablering af infrastruktur for dagtilbud og skoler. Det betyder at dagtilbudsområdet medio 2013 har en fuldt udbygget infrastruktur, der dækker alle relevante bygninger og afdelinger på de enkelte lokaliteter. It-udvalget for dagtilbud Der har været etableret et it udvalg bestående af ledere fra en række dagtilbud. Dette udvalg har haft til formål at skabe overblik over brugen af it, se på de interne og eksterne strukturer, der bruges i dag og være opmærksom på nye muligheder i anvendelsen af it. It- udvalget har udpeget to medlemmer til arbejdsgruppen for It- og medieplanen. IT-udvalget er, i forbindelse med indførelse af den nye ledelsesstruktur, ophørt. 7. Indsatsområder - Fremtids og udviklingsperspektiver I Herning kommune ser vi følgende temaer, som områder hvor it og medier kan have et særligt potentiale for at skabe en fælles ramme for udvikling som giver såvel børn, som personale, optimale forhold for at udvikle gode lege-, udviklings-, lærings- og arbejdsmiljøer: It som redskab for børns leg, læring og udvikling It og kvalitetssikring Netværksdannelse og videndeling Kompetenceudvikling Udviklingsmiljøer It - udstyr Der er mange pædagogiske potentialer med it både i udvikling af børns legekultur og i forhold til arbejdet med læreplanstemaer og SFO mål. It kan både støtte det pædagogiske personale i dokumentationsarbejdet med at opsamle og bearbejde tegn på læring ved hjælp af de nye teknologier, samt effektuere den daglige kommunikation til og med forældre. Tiltag som kan frigive tid for det pædagogiske personale til at være sammen med børnene. Desuden kan it i sig selv indehold et udviklingspotentiale for børnemiljø og voksenmiljø i dagtilbuddet. I Herning Kommune vil vi gerne understøtte udvikling af innovative miljøer i de dagtilbud, som har mod på at eksperimentere, afprøve og nytænke områder af den pædagogiske praksis med forskellige nye teknologier. Forskning og viden peger på ledelsens engagement og involvering som væsentlige i forhold til implementeringen af it i institutioner. Derfor er det vigtigt, at ledelsen går forrest og er en aktiv og synlig del af hele integrationen af it og medier, samt endvidere at ledelsen tydeliggør, hvilke forventninger og krav, der er til anvendelsen af it og medier. I det følgende vil temaerne blive udfoldet med potentialer og anbefalinger. 5

7 8. It-som redskab for børns leg og læring Samfund og kultur omkring os påvirkes af digitaliseringen og har ændret den måde børn møder verden på og verden møder børn på. Børn og unge bliver i dag ofte betegnet som digitale indfødte De er født ind i en verden, hvor den digitale teknologi og de digitale medier, er en helt naturlig del af deres hverdag, og de kan ikke forestille sig en virkelighed uden dem. Det er nødvendigt at forholde sig professionelt til, hvilken opgave dagtilbudsområdet har i forhold til at børn skal tilegne sig kompetencer i: at være kreativ og fortællende ved hjælp af digitale medieudtryk og bruge it alsidigt som redskab for leg, læring og samarbejde at kunne forholde sig nuanceret til de digitale medieindtryk de møder i deres hverdag 8.1. Aktive læringsmiljøer Ved at skabe læringsmiljøer i dagtilbud, hvor de nye teknologier bliver anvendt både i børnenes legekultur og i pædagogiske sammenhænge, giver vi børn mulighed for at tilegne de færdigheder og kompetencer, som er vigtige for dem i deres fremtidige liv. Målet er, at børnene bruger de digitale medier varieret, aktivt og kreativt, når de udvikler sig og lærer, og at det pædagogiske personale deltager i og følger op på børnenes digitale læreprocesser. It kan her blive en løftestang i arbejdet med børnemiljøet i dagtilbuddene mod at etablere et miljø, som kan indvirke på børns fantasi, udvikling, oplevelser, handlinger og lyst til at udfolde sig. Med de nye teknologier har vi fået unikke muligheder for at skabe læringsmiljøer, hvor børn kan arbejde kreativt udfoldende, reflekterende og producerende med egne digitale multimediefortællinger med udgangspunkt i børnenes egne oplevelser, kultur og handlinger. Børnene agerer her ikke bare som konsumenter men også som producenter, hvorved de kan gøre sig nogle erfaringer, som gør barnet bedre i stand til at afkode verden omkring sig og handle i denne. Ved selv at manipulere virkeligheden omkring sig med it, får barnet en begyndende indsigt i, at deres digitale virkelighed er andres valg og fravalg af udsnit af virkeligheden. Det pædagogiske personale kan i dette arbejde opsøge de unikke muligheder for at tage en snak om it og etik, og om hvad de forskellige medieudtryk gør ved os. Dermed skaber vi et læringsmiljø, som kan skabe filtre i børnenes hoveder, frem for blot at lægge filtre på computerne. It som redskab i forbindelse med dialogisk læsning Dialogisk læsning af billedbøger skaber et godt afsæt for børnenes mulighed for senere at blive gode læsere og er dermed en meget bred pædagogisk aktivitet. Det betyder, at de sprogsvage børn tilbydes et bredt spektrum af udviklingsmuligheder samtidig med, at de udfordres sprogligt, når de lytter til billedbøgernes gennemarbejdede og nuancerede sprog, som bruges meningsfuldt i formidlingen af bøgernes indhold. Sproglige udfordringer er selve grundlaget for sproglig vækst. Dertil kommer, at billedbøgernes illustrationer bidrager til at støtte forståelsen af bøgernes sprog, så børnene er i stand til at fange fortællingernes indhold allerede i første oplæsning. It kan anvendes til at udvide den dialogiske læsning af billedbøger ved at understøtte konkretisering af fokusord med lyd og billeder, samt understøtte de æstetiske og narrative læreprocesser 6

8 8.2. Computer- og læringsspil De første skridt i forhold til brug af it bliver for mange børns vedkommende taget i mødet med computerspil, hvor de tilegner sig færdigheder i at anvende og interagere med skærm og evt. mus og tastatur. Samtidig foregår der en form for læring i praksisfællesskaber med andre børn omkring computeren. Her samarbejder, diskuterer, udfordrer og efterligner børn hinanden, og herigennem udvikler de sociale og kommunikative færdigheder. I Herning Kommune ser vi potentialer i at give børnene adgang til de uformelle læringsmiljøer i dagtilbuddene. Både for at give alle børn adgang til it, og for at udnytte de pædagogiske potentialer der ellers ligger heri. Når den voksne selv deltager i legen omkring computerspillet, får hun et unikt indblik i børns livsverden og mulighed for at italesætte nogle af de oplevelser, børnene har sammen omkring computerspillene. Det pædagogiske personale skal ligeledes holde sig orienteret om de spil, der er tilgængelige, og også forholde sig kritisk til indholdet af spillene, hvorvidt de er alderssvarende og differentieret i forhold til børnegruppen. Mange spil har et læringspotentiale indbygget i spillet. I Herning Kommune ser vi særlige potentialer i at inddrage spil, hvor børn får mulighed for at arbejde med sprog og begrebsdannelse, det være sig såvel dagligdags begreber som matematiske og videnskabelige begreber. Når computerspil inddrages i dagtilbuddet, kan valget af spil altså både begrundes ud fra at spillet har et læringspotentiale indbygget i selve spillets indhold, men også ud fra, at der er potentialer i fællesskabet og legen omkring spillet. Det er vigtigt at det pædagogiske personale er bevidst om den pædagogiske værdi af varieret inddragelse af computerspil, og at man kan argumentere for denne Det digitale nærmiljø og samling Mindre mobile enheder giver mulighed for at opleve nærområdet på nye måder ved digital navigation, og i mødet med noget forundringsværdigt kan internettet tilgås, og uddybende informationer om det forundringsværdige kan findes på stedet. De nye teknologier giver også unikke muligheder for at skabe fokus ved at kunne skalere forundringsbare elementer op og samtale omkring og manipulere disse ved digitale fremvisninger ved samlinger hjemme i dagtilbuddet. Her er det vigtigt at have fokus på at tænke i medinddragelse af børnene, hvor børnene skal være aktive og have medindflydelse på processerne omkring det viste. Her er ligeledes muligheder for at skabe kommunikation og fælles virtuelle lege og læringsmiljøer med andre dagtilbud ved hjælp af de sociale medier. Der vil blive udarbejdet et idekatalog, som uddyber strategiens temaer i et hverdagsperspektiv. Idekataloget har til hensigt at komme med forskellige ideer og bud på, hvordan man kan arbejde med it i den daglige praksis, eksempelvis ud fra læreplanstemaerne og i forhold til institutionstype. Katalog i 1. udgave forventes tilgængeligt digitalt Det er tænkt som en virtuel platform hvor der konstant tilflyder ideer og indhold fra implicerede. 9. It og kvalitetssikring I Herning Kommunes daginstitutioner er vi allerede langt i forhold til at inddrage dokumentation og evaluering i det daglige pædagogiske arbejde. Den pædagogisk faglige dokumentation består af mange 7

9 forskellige former for beskrivelser af det pædagogiske arbejde. Et arbejde, som har skabt grundlag for udvikling både i forhold barnets leg og læring, i relation til læreplanstemaer, men også i forhold til den enkelte pædagogs faglige udvikling. Med de nye teknologier og internettet ser vi udviklingspotentialer, som både kan kvalificere og effektuere dette store arbejde. It kan både støtte pædagogen i arbejdet med at opsamle og bearbejde tegn på læring ved hjælp af de nye teknologier. Det daglige arbejde dokumenteres let overfor forældre ved brug af kommunikationsplatform (NemBørn) 9.1. Pædagogisk dokumentation med it Dokumentation indgår som et naturligt led i den pædagogiske praksis i dagtilbud i dag, hvor SMTTE modellen bliver anvendt i arbejdet med at beskrive læringsmål og vejen dertil. It har her særlige potentialer ved at kunne anvendes til at udarbejdelse af og samarbejde omkring SMTTEmodellerne. Planer og modeller skal gemmes på det digitale netværk, således at de er tilgængelige på alle computere med internet. Dermed har pædagogen mulighed for at se, rette og tilføje i disse på mobile enheder med trådløst internet uden nødvendigvis at skulle forlade en børnegruppe. Eksempler Følgende er eksempler på metoder til dokumentation, som allerede bliver anvendt i dagtilbud i Herning Kommune, hvor it forventes at effektuere og kvalificere pædagogens daglige dokumentationsarbejde. Digitale iagttagelser og observationer Iagttagelser og observationer er et vigtigt og meget anvendt redskab i den pædagogiske praksis. For at de kan anvendes som dokumentation skal iagttagelserne og observationerne være fastholdt, så de kan tages frem og diskuteres og analyseres. Med it kan dette gøres i form af: o digitale praksisfortællinger o kommentererede videosekvenser o digitale billedcollager Digital dokumentation med børn Med de nye teknologier har vi fået mulighed for at inddrage børnene i på forskellige måder i dokumentationsarbejdet, hvor barnet kan være med til at indsamle og bearbejde tegn på læreprocesserne. Med it kan dette bl.a. gøres i form af: Digitale læringshistorier Læringshistorier er en alsidig metode der indfanger børns individuelle og gruppebaserede læreprocesser i små historier, som ideelt set både er meningsfulde for børnene, og som også giver pædagogerne vigtig viden at handle på i forhold til at følge op på børnenes interesser og kompetencer. Barnets digitale bog Formålet med barnets bog, er at der gennem hele barnets institutionstid indsamles dokumentation der fortæller om barnets og dets potentialer og talenter. Børns skabende udtryk Børnenes egne produkter kan også anvendes som dokumentation. For at dokumentere børnenes 8

10 læring, skal børnenes forskellige udtryk suppleres med fotos, læringsfortællinger osv., som beskriver hvilken læreproces, der har ligget til grund for barnets produkt. Vær opmærksom på at vi skal have en høj grad af etik og sikre os, at både voksne og børn ikke går over barnets grænser, når vi arbejder med digital dokumentation. 10. Kommunikation, videndeling og samarbejde. De stadig bedre og lettere måder at kommunikere og videndele på skal og kan udnyttes på hele dagtilbudsområdet. Indførelsen af NemBørn/MitBarn har åbnet op for en langt højere grad af kommunikation og videndeling både til og med forældre, internt på institutionen/dagplejen, mellem dagtilbuddene samt til eksterne interessenter. Med dette redskab skal kommunikationen til forældrene gøres mere smidig og en del arbejdsopgaver, så som ferieregistrering, komme og gå- registrering, små praktiske meddelelser, der I dag er manuelle, invitationer osv. kan gøres digitale og være givet på forhånd. Det betyder, det daglige møde mellem forældre og pædagoger, kan have samtalen om barnet og dets trivsel i centrum. Desuden forventes det, at platformen bliver et vigtigt arbejdsredskab for ledelse og personale, så store dele af planer, informationer, meddelelser og dokumenter osv. organiseres heri og hvorved der er hurtig og let adgang til data og information uanset hvor personalet befinder sig. Ud over dette åbner platformen op for at der kan videndeles, deles erfaringer, samt sættes fælles projekter I gang både mellem dagtilbuddene. Desuden er det en oplagt mulighed for projekter og erfaringer lægges ud til deling. For at få gjort kommunikationen og videndelingen til en aktiv del af den enkelte institutions hverdag, skal hver institution lave en overordnet implementeringsplan indeholdende tidsplan for indførelse af de enkelte dele af NemBørn. Dette skal ses i sammenhæng med den tidsplan der udarbejdes i forbindelse med opgradering af infrastrukturen på den enkelte institution. Desuden vil det være hensigtsmæssigt, at institutionen I samme omgang udarbejder retningslinjer for kommunikation og videndeling. På personaleområdet vil der blive stillet brugerkonti, og plads for dataopbevaring til rådighed. 11. Kompetenceudvikling, ambassadørnetværk og udviklingsmiljøer Udviklingen indenfor de pædagogiske muligheder med it og medier går utroligt hurtigt, og vi vil se ændringer, som grundlæggende gør op med de traditioner, vi har i dag. Derfor er udviklingen af it og - mediekompetencer stadig mere nødvendige, samtidig med, at det, for det pædagogiske personale, er vigtigt, at have let adgang til support. Der foreslås følgende initiativer 9

11 Fase 1: Der uddannes flere ambassadører fra hvert dagtilbud i it-pædagogik. Dette ambassadørkorps skal i forbindelse med deres uddannelse formulere forslag til, hvordan den it pædagogiske indsats kan implementeres i dagtilbuddets læreplantemaer. Ambassadører skal i samarbejde med ledelse og personale udfærdige de endelige læreplanstemaer, samt fungere som pædagogisk it vejledere i dagtilbuddet. Ledelsen i det enkelte dagtilbud skal skabe rammer for at ambassadørerne kan udfylde ambassadørrollen og deltage i ambassadør netværket. Fra kommunalt hold vil der blive udbudt kurser i it-pædagogik, der retter sig mod pædagogisk personale. Der vil løbende blive tilbudt kurser for nyt personale I anvendelsen af kommunikationsplatform (NemBørn.) Der etableres en virtuel platform, der skal bruges til samarbejde, formidling og vidensdeling mellem ambassadørkorps og dagtilbud. Til den virtuelle platform udvikles og tilknyttet et inspirationsmateriale, som formidler, hvorledes it strategiens temaer kan foldes ud i dagtilbud. At ambassadørerne på sigt organiseres I forhold til de 7 ledelsesnetværk. Der afholdes temamøder med it som omdrejningspunkt hvor både ambassadører og ledelse deltager samt DBL-IT er repræsenteret. Ambassadørerne vil blive uddannet til at varetage institutionens lokale behov for afhjælpning af enkle tekniske problemer på udstyr, samt blive instrueret i fejlmelding i forhold til DBL-IT supporten. Fase 2: Udviklingsmiljøer På grundlag af fase 1 om kompetenceudvikling, vil der fokuseres på at understøtte udvikling af innovative miljøer ude i de enkelte dagtilbud, som har mod på at eksperimentere, afprøve og nytænke den pædagogiske praksis ved hjælp af forskellige nye teknologier. Her skal det centrale være på at skabe udfordrende legende læringsmiljøer med fokus på fællesskaber, fornyelse og kreativitet og udnytte potentialerne med it til at gøre dagliglivet og oplevelserne ved at gå i dagtilbud endnu bedre og mere indholdsrige. Herning Kommune har valgt at satse på denne udvikling via en udviklingspulje, som det enkelte dagtilbud alene eller I samarbejde med andre kan søge midler til nye it pædagogiske projekter. Der kan etableres udviklingsarbejder med anvendelse af it for førskolebørn i samarbejde mellem skole og institutioner. Udviklingsnetværket vil være placeret ved ambassadørerne (se afsnit om kompetenceudvikling) 10

12 Krav til ansøgning Midlerne vil blive fordelt ved 1:1, hvor dagtilbud skal finansiere halvdelen af udgifter til udviklingsprojektet. I ansøgningen skal projektet relateres til et eller flere læreplanstemaer eller SFO mål. En del af puljemidlerne øremærkes projekter, som har til hensigt at udvikle inklusionsarbejdet i dagtilbud ved hjælp af it. Der skal minimum være én ambassadør tilknyttet et projekt. Resultater og erfaringer fra udviklingsprojekter skal indgå i Herning Kommunes digitale inspirations materiale samt en afsluttende konference. Der vil være mulighed for at søge udviklingspuljen hvert halve år til og med Økonomi Til fase 1 forventes en central udgift på kr. i 2014 faldende til i de efterfølgende år. Til fase 2 forventes en central årlig udgift på kr. fra It-udstyr og teknisk support For at etablere de anbefalede digitale miljøer i dagtilbud skal der indkøbes udstyr, som både tilgodeser pædagogens behov for arbejde med dokumentation og kommunikation ved hjælp af it, samt udstyr som udnytter de varierede anvendelsesmuligheder for børn til både leg og læring. Den teknologiske Udvikling går utroligt hurtigt, og vi vil i denne strategi derfor ikke anbefale specifikt udstyr og programmel. Herning Kommunes it afdeling udarbejder i samarbejde med CBL, hvert halve år, et katalog med anbefalede enheder og programmel med fokus på henholdsvis udstyr målrettet børnemiljø og pædagogernes arbejdsmiljø. Vi vil her komme med en række overordnede anbefalinger: Digitale voksenmiljøer Institutionernes indkøb af bærbare enheder skal foretages gennem DBL-IT. Disse kan konfigureres og opsættes fra central hold og have adgang til relevante programmer m.m. De skal være forbeholdt pædagogisk og administrativt personale og bør ikke benyttes af børn. Digitale Børnemiljøer Til børnegruppen indkøbes enheder, der er brugervenlige, mobile og robuste, og som kan have en størrelse og form, som kan håndteres både ude og inde af børn. I det enkelte dagtilbuds it strategi/handleplan skal der indgå overvejelser og mål for antal af enheder og projektorer mm. Tablets Bærbare computere All in one Smartphones 11

13 Projektorer Interaktive borde, -gulve og -skærme Virtuelle miljøer - Wii, Kinnect mm. Indkøb til de Digitale børnemiljøer skal foretages gennem DBL-IT. Ved at købe udstyr igennem DBL-IT afdeling tilbydes konfiguration af enhederne og løbende support. Tilslutning afklares med DBL-IT. Det anbefales at indkøbe programmer/apps, som fordrer en varieret og kreativ anvendelse af computerne i børnenes lege- og læringskultur. Anbefalinger på programmer målrettet børnemiljø vil løbende udvikles i det digitale inspirationsmateriale til it strategien. Både på voksen og børneområdet vil være en række præinstallerede programmer på de indkøbte enheder. Det pædagogiske personale vil have administratorrettigheder til at installere programmer på enhederne, samt mulighed for at koge enheder om, så de bliver geninstalleret som nye. Driftscenter for Børn og Lærings rolle De enkelte institutioner har mulighed for at få support og vejledning fra DBL omkring den daglige brug og drift af enhederne. Endvidere kan man mindst 1 gang årligt få besøg af DBL for gennemgang af institutionernes udstyr og vejledning i forbindelse med køb af nyt, samt opstilling mm. Herning Kommune tilbyder institutionerne netværk og drift af dette. Hvert halve år udarbejdes i samarbejde med CBL et katalog med anbefalede enheder og programmel. Der ydes support og service på udstyr målrettet de digitale børne- og voksenmiljøer. DBL-IT værksted vil stå for reparation og ombytning af udstyr. 13. Formidling af IT og medieplanen Udsendes til alle institutioners ledere. Behandles på ledermøde. Tilgængelig på Herning.dk. Er udgangspunkt for arbejdet i ambassadørnetværkene. I forlængelse af udarbejdelsen af planen vil der blive udarbejdet et inspirationsmateriale, som uddyber strategiens temaer i et hverdagsperspektiv. Inspirationsmaterialet har til hensigt at komme med forskellige ideer og bud på, hvordan man kan arbejde med it i den daglige praksis, eksempelvis ud fra læreplanstemaerne og i forhold til institutionstype. Inspirationsmaterialet vil kunne tilgås digitalt og vil blive udviklet løbende med input fra ambassadørnetværket og erfaringer fra de bevilligede udviklingsprojekter. 12

14 14. Udvikling og udviklingstendenser Ifølge Digitaliseringsstrategien for Herning Kommune er det generelt et mål at udnytte tidens teknologiske muligheder, og udnytte potentiale i den eksternt drevne teknologiske udvikling i relation til bl.a. nedenstående områder: Nationalt vedtagne åbne standarder, Deltagelse i borger.dk, Nem ID, den nye digitale signatur Digital Post Obligatorisk Selvbetjeningsløsninger Fælles Offentlige og Fælles Kommunale Digitaliseringsprojekter I denne strategi er vi handlings og omstillingsparate i forhold til krav og projekter i forhold til ovenstående. 15. Arbejdsgruppen Følgende har deltaget i udarbejdelsen af it og mediestrategiplanen: Udviklingskonsulent og projektleder Jens Ole Mogensen, Herning Kommune Leder i dagtilbuddet Børneliv, Tom Madsen, Herning Kommune Leder Christian Christensen, Kernehuset Engblommen, Herning Kommune Pædagog Rasmus Kjær Købke, Kernehuset Engblommen, Herning Kommune Leder, Michael Hessel, DBL it, Herning Kommune Dagplejepædagog Anette Tannebæk, Herning Kommune Folkeskolelærer og konsulent Anna Støttrup, Herning Kommune Udviklingskonsulent Susanne Stentoft Hermansen, Herning Kommune Ergoterapeut Else Vinther Jessen, Eventyrhaven, Herning Kommune Fælles tillidsrepræsentant Anita Lund Kjær, BUPL, Midt Vestjylland Administrativ medarbejder Sten Sørensen, CBL, Herning Kommune Sprogkonsulent Lisbeth Schaldemose Larsen, CBL, Herning Kommune Sprogkonsulent Gitte Hæsum, CBL, Herning Kommune Pædagogisk konsulent Jette Aabo Frydendahl, VIA University Collage 13

15 16. Forkortelser: CBL = Center for Børn og Læring DBL = IT-Driftcenter for børn og læring. APPS = Applikation et stykke software, der via nettet hentes ned på enheder. Tablets = En lille computer i form af en trykfølsom skærm All in one = Stationær PC med berøringsfølsom skærm. 14

16 0

IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet

IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE 2013 Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet 2011-14 0 Indhold 1. Resume... 2 2. Baggrund... 2 3. Indledning... 2 4. Vision... 3

Læs mere

Indledning og baggrund... 2. Mission... 2. Vision... 3. It i den pædagogiske praksis... 3. It i arbejdet med inklusion... 4

Indledning og baggrund... 2. Mission... 2. Vision... 3. It i den pædagogiske praksis... 3. It i arbejdet med inklusion... 4 Indhold Indledning og baggrund... 2 Mission... 2 Vision... 3 It i den pædagogiske praksis... 3 It i arbejdet med inklusion... 4 It i arbejdet med: At lære at lære... 4 It i dokumentationsarbejdet... 5

Læs mere

KREATIV BRUG AF IPADS I DAGTILBUD

KREATIV BRUG AF IPADS I DAGTILBUD KREATIV BRUG AF IPADS I DAGTILBUD Ved Jette Aabo Frydendahl Cand. it og lektor Via University College MIN OPGAVE I DAG Med de nye teknologier har vi fået unikke muligheder for at skabe læringsmiljøer,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Udvikling af digital kultur

Udvikling af digital kultur Udvikling af digital kultur Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein Gripsrud 2005) Det er vigtigt

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 1. Statusbillede... 4 2. Visions- og pejlemærker... 5 3. Handlingsplan...

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen IT-strategi 2 Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014 1 Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Status på IT-strategi 1... 5 4. IT-strategi

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Sprogværksted i børnehøjde

Sprogværksted i børnehøjde Bilag til ansøgningsskema til huskunstnerordningen Sprogværksted i børnehøjde Galten/Låsby dagtilbud søger om tilskud under huskunstnerordningen til projekt Sprogværksted i børnehøjde. Skanderborg kommune

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Solstrålen Læreplaner, 2013

Solstrålen Læreplaner, 2013 Solstrålen Læreplaner, 2013 Forord Børns udvikling skal forstås som en helhed derfor begyndte vi i Solstrålen, at kigge på hvordan vi kunne skabe bedre sammenhæng mellem læreplanstemaerne og institutionen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2014 2017

Digitaliseringsstrategi 2014 2017 Digitaliseringsstrategi 2014 2017 Skole og Institutioner 0-18 år www.ballerup.dk Hvorfor? Hvorfor skal vi have en ny strategi og en samlet strategi 0-18 år? Ét fælles IT-fagligt grundlag for 0-18 år som

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

LÆSEPOLITIK. Formålet med en læsepolitik er:

LÆSEPOLITIK. Formålet med en læsepolitik er: LÆSEPOLITIK Samuelsgaardens læsepolitik er den lokale implementering af Københavns kommunes læsepolitik, og skal derfor ses i sammenhæng med denne. Af Københavns kommunes læsepolitik fremgår det overordnet

Læs mere

Til. Sagsnr Vision og strategi for digital daginstitution. Dokumentnr Sagsbehandler Sadedin Jepsen

Til. Sagsnr Vision og strategi for digital daginstitution. Dokumentnr Sagsbehandler Sadedin Jepsen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT Til Vision og strategi for digital daginstitution Indledning For noget tid siden blev der talt meget om it, og om hvilke muligheder

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITALISERING ER IKKE ET VALG MEN ET VILKÅR PÅ VEJ MOD EN DIGITAL KULTUR

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014.

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014. Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2015 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015 Notat Vedrørende: Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i 2015 Sagsnavn: Tilsyn dagtilbud 2015 Sagsnummer: 28.09.00-K09-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen og Anders Beck Pedersen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Evaluering af indsatsområder2015/16

Evaluering af indsatsområder2015/16 Evaluering af indsatsområder2015/16 1 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 3 Fokusområder 2015-2016... 4 Udmeldt indsatsområde: Digital læring 2015-2016... 5 Eget fokusområde: Sprog... 7 Eget fokusområde:

Læs mere

Handleplan for brug af digitale strategier i Agerskov Børnehus

Handleplan for brug af digitale strategier i Agerskov Børnehus Handleplan for brug af digitale strategier i Agerskov Børnehus 1. Indledning s.2 Hvad er formålet med en it strategi? s.2 Handleplan for digital strategi s.3 2. Hvordan børnenes digitale parathed og dannelse

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011 Navn på ansøger: VIA University College, Ernæring- og Sundhedsuddannelsen, Sundhedsfaglig Højskole og Pædagoguddannelsen, Pædagogisk-Socialfaglig Højskole KOSMOS tema (skriv bogstav A, B, C eller D) C

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for 0-18 år Vejen kommune. Udkast til digitaliseringsstrategi 0-18 år Vejen Kommune 2016

Digitaliseringsstrategi for 0-18 år Vejen kommune. Udkast til digitaliseringsstrategi 0-18 år Vejen Kommune 2016 Udkast til digitaliseringsstrategi 0-18 år Vejen Kommune 2016 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Vision... 3 Mål... 3 Digital dannelse... 4 Digital dannelse i forskellige perspektiver... 5 Digital dannelse

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Flere computere til skolerne Det indstilles, at der indkøbes ca. 5.700 computere 1 til skolerne, således at de i højere

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Politik for it og læring Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer for en øget digitalisering også på skoler og i SFO er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først

Læs mere

Baggrund Udfordringen i Albertslund Kommune

Baggrund Udfordringen i Albertslund Kommune Baggrund I dag har vi arrangeret børnenes liv sådan, at de befinder sig en stor del af tiden i institutioner og skoler sammen med andre børn og på den måde udgør børnene fundamentale betingelser for hinandens

Læs mere

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi DEN DIGITALE SKOLE 2016-20 Digitaliseringsstrategi 2 FORORD Denne strategi er udarbejdet i et samarbejde mellem skolerne og forvaltningen i Vejle Kommune. I processen er strategien blevet forelagt og drøftet

Læs mere

IT-strategiplan for skolerne 2010-14.

IT-strategiplan for skolerne 2010-14. IT-strategiplan for skolerne 2010-14. 1 Forord. Gruppen har gennemarbejdet statusmateriale baseret på EVA s selvevalueringsmateriale til skolerne. Dette materiale afdækker ledelsesstrategier og lærerønsker

Læs mere

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Fokus på læring Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering i folkeskolen Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering er centrale

Læs mere

PLATANGÅRDEN AFTALE JANUAR 2013

PLATANGÅRDEN AFTALE JANUAR 2013 PLATANGÅRDEN AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Lovgivning...3 3. Formålet med indsatsen...3 4. Målgruppen...3

Læs mere

Digital strategi i paddehatten

Digital strategi i paddehatten Digital strategi i paddehatten Revideret april 2016 1 Digital strategi for Paddehatten Vejle Kommune forventer at alle dagtilbud i løbet af 2015 tager stilling til hvordan de vil arbejde med disse overordnede

Læs mere

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet Område Oddervej - Projektidé Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet PROJEKTIDÉ Oddervej vil være i front og teste

Læs mere

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang Indledning Digitale medier er generelt blevet en integreret del af børns hverdag. Børn møder digitale medier i hjemmet og i det offentlige rum, hvilket gør, det er nødvendigt at anerkende, at det er et

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO - fritidstilbuddet i FællesSkolen Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse samt beskrivelse af FællesSkolen... 3 Formål med mål- og indholdsbeskrivelse på SFO-området...

Læs mere

Nyhedsbrev - september 2010

Nyhedsbrev - september 2010 Nyhedsbrev - september 2010 Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud Projektet om faglige kvalitetsoplysninger har til formål at tilbyde et katalog af redskaber, som medarbejdere og ledere i dagtilbud

Læs mere

I projektet skal hver klasse have stillet bl.a. mindst 12 computere til rådighed, som deres personlige digitale penalhus.

I projektet skal hver klasse have stillet bl.a. mindst 12 computere til rådighed, som deres personlige digitale penalhus. Læringprojekt multimodalitet, 4.årgang - et samarbejde mellem Hatting skole, Torsted skole og Pædagogiske UdviklingsCenter BØRN OG UNGE Pædagogisk Udviklingscenter, Horsens Jyllandsgade 16 8700 Horsens

Læs mere

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater!

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater! 1. Indledning Kære læser - velkommen til Dagtilbud Smedegårdens perspektivplan! Du har, gennem denne perspektivplan, mulighed for at få større indblik i og kendskab til Dagtilbud Smedegården! Alle dagtilbud

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012 Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2013 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Skovlyskolen Den gode digitale skole. Den overordnede vision i Rudersdal kommune lyder: den digitale tilgang er et naturligt valg for

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

ACTIVE LIVING STRATEGI. Strategi for læring i Børn & Kultur

ACTIVE LIVING STRATEGI. Strategi for læring i Børn & Kultur ACTIVE LIVING STRATEGI Strategi for læring i Børn & Kultur STRATEGI FOR LÆRING 2 Januar 2016 Forord I Esbjerg Kommune har vi fokus på børn og unges læring. Vi ønsker, at vores børn og unge skal indgå i

Læs mere

Natur og naturfænomener i dagtilbud

Natur og naturfænomener i dagtilbud Natur og naturfænomener i dagtilbud Stærke rødder og nye skud I denne undersøgelse kaster Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) lys over arbejdet med læreplanstemaet natur og naturfænomener i danske dagtilbud.

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven

Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven Pædagogisk praksis- og handleplan 2012 0 Pædagogiske principper og pædagogiske læreplaner Vores målsætning er at understøtte barnets udvikling, læring og

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Center for Dagtilbud og Kultur. for Kirkeskovens børnehave Sputnik

Center for Dagtilbud og Kultur. for Kirkeskovens børnehave Sputnik Virksomhedens navn Virksomhedsaftale 2014-2015 Center for Dagtilbud og Kultur Virksomhedsaftale for Kirkeskovens børnehave Sputnik 2014-2015 1 Side 2 / 5 Indledning Denne virksomhedsaftale er indgået mellem

Læs mere

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Notat Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Når læringsmiljøerne i folkeskolen skal udvikles, og elevernes faglige niveau skal hæves, kræver det blandt andet, at kommunerne og skolerne kan omsætte viden

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner HORSENS KOMMUNE Pædagogiske læreplaner Daginstitution Brædstrup Eventyrhuset, Tinggården, Himmelblå 2013/2014 D A G I N S T I T U T I O N B R Æ D S T R U P Baggrund Baggrunden for de pædagogiske læreplaner

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at:

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at: Baggrund Medio 2008 blev der i Børn og Unge nedsat et arbejdsudvalg på tværs af den pædagogiske afdeling. Udvalget skulle på tværs af indsatser og projekter i Børn og Unge beskrive, hvordan differentiering

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Strategi for brug af. digitale medier i

Strategi for brug af. digitale medier i Strategi for brug af digitale medier i Indholdsfortegnelse: Hvad er vores vision for brug af digitale medier i dagtilbuddet? side 3 Hvad er formålet med en it strategi? side 3 Mål for brug af digitale

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere