1991/4. december. Sprognævnet, det er os

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1991/4. december. Sprognævnet, det er os"

Transkript

1 1991/4. december Sprognævnet, det er os Af Henrik Galberg Jacobsen Sprognævnet er flere ting. For abonnenterne på Nyt fra Sprognævnet er det vel først og fremmest det organ der sørger for at bladet kommer ud med fire numre om året. I et lidt større perspektiver Dansk Sprognævn den statsinstitution der bl.a. er sat til at følge med i det danske sprogs udvikling, til at give råd og oplysninger om sproget og til at lave den officielle danske retskrivningsordbog. Og i et andet og snævrere perspektiv er Sprognævnet simpelthen os, dvs. de mennesker der sidder i nævnet eller er ansat i det. I princippet er Sprognævnet naturligvis uafbængigt af de mennesker der i kortere eller længere perioder er knyttet til det. Sprognævnets opgaver og beføjelser er jo fastlagt i en ministeriel bekendtgørelse, og det der efter bekendtgørelsen skal laves, skal laves, uanset hvilke enkeltpersoner der nu lige for tiden er sat til det, og uanset hvilke personlige interesser og sympatier de pågældende har. På den anden side fører bekendtgørelser og andre forskrifter ikke sig selv ud i livet. Det skal der levende mennesker til. Og naturligvis kan de bestemte mennesker der på et vist tidspunkt udfører et bestemt arbejde, heller ikke undgå at komme til at præge arbejdet og resultaterne af det. Det kan derfor være rimeligt for en gangs skyld at gå bag om Dansk Sprognævns institutionsfacade og se lidt nærmere på personerne i Sprognævnet. Hvem er de mennesker der for tiden har deres gang eller sæde i Sprognævnet? Hvem eller hvad repræsenterer de? Og hvem af dem laver hvad?

2 To persongrupper Personerne i Sprognævnet falder i to hovedgrupper, de ansatte og medlemmerne. De ansatte er dem der har Sprognævnet som deres daglige arbejdsplads. Det er dem der udfører det daglige arbejde i nævnet. Det er dem der tager telefonen når sprognævnsbrugerne spørgerne og abonnenterne - ringer til nævnet, og det er dem der svarer på de allerfleste af de breve der kommer til nævnet. Det er dem der ved avislæsning, tv-kigning mv. følger med i de ændringer der sker med sproget. Og det er dem der laver det grundlæggende redaktionsarbejde når der skal udsendes nye udgaver af Retskrivningsordbogen (den seneste kom i 1986). Medlemmerne er først og fremmest personer der er udpeget af forskellige institutioner eller organisationer. De er ikke ansat i nævnet, men fungerer som repræsentanter for forskellige sprogbrugergrupper og sprogholdninger og har til opgave at være med til - inden for rammerne af den ministerielle bekendtgørelse - at udstikke de mere principielle linjer for Sprognævnets arbejde. De ansatte Sprognævnet har (pr ) 9 fastansatte medarbejdere: 2 Cand.mag. Else Bojsen Mag.art. Henrik Galberg Jacobsen Cand.mag. Pia Jarvad Ph.D. Knud Anker Jensen Cand.mag. Jørgen Schack Overassistent Karen Bonne Assistent Grete Lewinsky Assistent Gerda Lønholt Assistent Liss Petersen. De første fem er de videnskabelige medarbejdere. De havde tidligere stillingsbetegnelsen amanuensis, men er i dag henholdsvis seniorforskere og forskere. De videnskabelige medarbejdere varetager nævnets almindelige arbejde med at notere ord til nævnets ordkartotek, svare på spørgsmål i telefon og pr. brev, skrive artikler til Nyt fra Sprognævnet, fungere som sekretariat for medlemmerne osv. Derudover har hver enkelt forskellige områder som han eller hun er særlig ansvarlig for. Else Bojsen tager sig af samarbejdet med de andre nordiske sprognævn og er for tiden administrator og kontaktperson mht. budgetter, forbindelsen til ministeriet og lign.; hvervet som administrator mv. blev i næsten 30 år varetaget af Jørgen Eriksen, der gik på pension i efteråret Henrik Galberg Jacobsen tager sig bl.a. af Nyt fra Sprognævnet og af mødetilrettelæggelse mv. Pia Jarvad arbejder især med nye ord i dansk og med den edb-mæssige side af Retskrivningsordbogen. Knud Anker Jensen, der er den senest ansatte i nævnet, har mest koncentreret sig om arbejdet med oplysningstjenesten. Jørgen Schack har som specialområde arbejdet med varemærkesager. Dette arbejde har ellers i de sidste ca. 30 år været varetaget af Arne Hamburger, der gik på pension i sommeren Se evt. nærmere i Arne Hamburgers artikel»sproget er folkets ejendom«i dette nummer af bladet. De fire sidste på listen ovenfor er kontorpersonalet. Deres vigtigste fælles op-

3 gave er at fremstille skrive, klippe, klistre, montere sedlerne (kortene) til Sprognævnets sedler store ordkartotek, at sortere dem og sætte dem på plads i kartoteks skufferne, og i det hele taget passe ordkartoteket. Derudover har hver af dem særlige opgaver: Karen Bonne tager sig af bogholderi, lønninger, ferieregnskaber og lign. Grete Lewinsky deltager sammen med de videnskabelige medarbejdere i telefonvagterne, hvor hun svarer på sproglige spørgsmål fra dem der benytter sig af nævnets oplysningsservice. Gerda Lønhalt sørger for at der er orden i kartoteket over abonnenter på Nyt fra Sprognævnet. Og Liss Petersen har som særligt ansvarsområde indkøb og nyanskaffelser til kontoret. Medlemmerne De fleste af medlemmerne af Dansk Sprognævn er udpeget af en institution eller organisation. Enkelte er dog»personlige medlemmer«, dvs. medlemmer der er udpeget på grund af særlige personlige kvalifikationer, og som altså ikke repræsenterer andre end sig selv. Der kan være i alt 27 medlemmer i Sprognævnet. For tiden er der 24. Medlemmerne af Sprognævnet udpeges for 3 år ad gangen. Indtil udgangen af 1993 har nævnet følgende medlemmer (i parentesen efter navnene er det anført hvem de enkelte er udpeget af, eller om de er personlige medlemmer): Professor Erik Hansen, formand (Rektorkollegiet) Generalsekretær Henrik Hagemann, næstformand (Foreningen Norden) Professor Hans Basbøll (Rektorkollegiet) Journalist Hanne Ellgaard (Dansk Journalistforbund) Professor dr.phil. Niels Davidsen Nielsen (personligt medlem) Professor dr.phil. Jørgen Fa/nel' (Undervisnings- og Forskningsministeriet) Seminarielektor Mogens Gradenwitz (Dansklærerforeningen) Universitetslektor Lars Helto/t (Rektor kollegiet) Universitetslektor Allan Karker (Det danske Sprog- og Litteraturselskab) Chefredaktør, adm. dir. Lisbeth Knudsen (Danske Dagblades Forening) Universitetslektor Mette Kunøe (Rektorkollegiet) Forfatteren Rune J. Keil1ler (Dansk F orf a tterf orening) Universitetslektor Bente Liebst (Rektorkollegiet) Overbibliotekar Aase Lindahl (Kulturministeriet) Professor Jørn Lund (personligt medlem) Sprogchef Bent Møller (Statens Informationstjeneste) Kommitteret Jørgen Paulsen (Justitsministeriet) Universitetslektor Birte Hjorth Pedersen (Stednavneudvalget) Lektor Alma Rasmussen (Dansklærerforeningen) Skuespilleren Lise Ringheim (Dansk Skuespiller Forbund) Konsulent Inger Skydsgaard (Statsministeriet) 3

4 Programchef Thyge Stenstrup (Danmarks Radio) Forfatteren Pia Tafdrup (Det Danske Akademi) Overlærer Bodil østergaard (Danmarks Lærerforening). Medlemmerne samles fast en gang om året i forbindelse med aflæggelsen af nævnets årsberetning. Derudover holdes der undertiden et ekstra møde, hvor medlemmerne drøfter et sprogligt emne af mere principiel betydning. Arbejdsudvalget På det første årsmøde i en treårsperiode vælger medlemmerne hvem der skal sidde i nævnets arbejdsudvalg. Udvalget består for tiden af følgende 9 medlemmer: Erik Hansen (formand) Henrik Hagemann (næstformand) Niels Davidsen-Nielsen Jørgen Fafner Mogens Gradenwitz Allan Karker Bente Liebst Aase Lindahl Jørn Lund. Arbejdsudvalget, der altovervejende består af folk med dansk sprog som fag, kan beskrives som en kombination af en bestyrelse og en redaktionskomite. Udvalget mødes 7-8 gange om året og behandler sammen med de videnskabelige medarbejdere vigtigere eller mere principielle spørgsmål. Det drejer sig bl.a. om sproglige spørgsmål af juridisk betydning, fx udtalelser til brug i rets- 4 sager. Og det drejer sig om behandling og godkendelse af de artikler og svar der trykkes i Nyt fra Sprognævnet, eller som skal offentliggøres i nævnets sprogrubrik i Danmarks Radios tekst-tv. Også nye udgaver af Retskrivningsordbogen er arbejdsudvalgets ansvarsområde. Det er ligeledes arbejdsudvalget der står for ansættelse af videnskabelige medarbejdere i nævnet. Formanden En særlig rolle spiller nævnets formand, der siden 1985 har været Erik Hansen, professor i moderne dansk sprog ved Københavns Universitet. Formanden står i en slags mellemstilling mellem de ansatte og medlemmerne. Han er på den ene side det medlem - den institutionsrepræsentant - der har til opgave at indkalde til og lede møder i det samlede nævn og i arbejdsudvalget. På den anden side er han efter bekendtgørelsen om nævnet leder af det daglige arbejde i Sprognævnet. Det kan forekomme vanskeligt når formanden ikke har sin daglige arbejdsplads i Sprognævnets lokaler. I praksis fungerer det på den måde at de ansatte udfører størstedelen af arbejdet på egen hånd og nøjes med at forelægge vanskeligere eller mere principielle problemer for formanden på jævnlige møder. Og når formanden, som det er tilfældet i øjeblikket, har sit faste arbejde i samme bygning som Sprognævnets personale (Københavns Universitet Amager), er det normalt let at få mulighed for at mødes og tale sammen. Men også med en fjerntboende formand fungerer systemet. Det viser bl.a. de 12 år (1973-

5 1984) da nævnets formand var Allan Karker, universitetslektor i nordiske sprog ved Aarhus Universitet. Sidst, men ikke mindst... Sprognævnet, det er altså os - os der arbejder i nævnet eller er medlemmer af det. Det har været hovedsynspunktet i denne artikel, men helt rigtigt er det nu ikke. For Sprognævnet, det er også jer - sprogbrugerne, spørgerne, abonnenterne, alle jer der forsyner os med det råmateriale der er nødvendigt for at vi fortsat»på videnskabeligt grundlag«kan give»råd og oplysning om det danske sprog«. Arbejdet i Dansk Sprognævn har kun mening så længe I bruger vores sprog og interesserer jer for det. Bliv ved med det! Henrik Galberg Jacobsen (f. 1944) er seniorforsker i Dansk Sprognævn.»Sproget er folkets ejendom«af Arne Hamburger Hvem ejer et sprog, ordene i et sprog? Kan man få eneret til et ord, så man kan hindre andre i at bruge det? Poul Henningsen ( ) sagde engang:»sproget er folkets ejendom«. Og i princippet er det naturligvis sandt. Men der findes i lovgivningerne i de allerfleste lande visse undtagelser. En af dem er varemærker. Erhvervsdrivende kan få eneret til at bruge varemærker som kendetegn for varer og for tjenesteydelser. Varemærker kan bestå af figurer (såkaldte figurmærker) eller af ord eller ordforbindelser - såkaldte ordmærker. Erhvervsdrivende kan få en sådan eneret (varemærkeret) ved at indarbejde mærket gennem længere tid, i reglen flere år, og ved at få mærket registreret hos en statslig myndighed, i Danmark i Patentdirektoratet. Man kan kun søge om en sådan registrering for bestemte klasser af varer og tjenesteydelser, og når Patentdirektoratet har undersøgt om der efter varemærkeloven er noget i vejen for at registrere varemærket, bliver ansøgningen offentliggjort i et officielt tidsskrift (nu: Dansk Varemærketidende). Inden 2 måneder efter denne offentliggørelse kan enhver protestere mod at mærket bliver registreret, nemlig ved at sende direktoratet en såkaldt indsigelse»med behørig begrundelse«. 5

6 Uden at det er pålagt Dansk Sprognævn ved den ministerielle bekendtgørelse om nævnet, har dette siden en ny varemærkelov (med den omtalte protestfrist) trådte i kraft i 1960, fulgt den praksis at gå de offentliggjorte ansøgninger om registrering af ordrnærker igennem og at gøre indsigelse, altså protestere, når Sprognævnet fandt at det trods Patentdirektoratets forudgående undersøgelse ville stride mod varemærkeloven hvis ordrnærket blev registreret for de pågældende vareklasser eller klasser af tjenesteydelser. Det er følgende bestemmelser i varemærkeloven som nævnet påberåber sig: Dels skal et varemærke for at kunne blive registreret»være egnet til at adskille mærkeindehaverens varer fra andres«, dvs. det skal have»fornødent særpræg«og især ikke blot angive»varens art, beskaffenhed,.. anvendelse«. Dels må et varemærke ikke registreres når det er»egnet til at vildlede«. Baggrunden for denne praksis er at Sprognævnet gerne vil søge at hindre at nogen får eneret til varebetegnelser som består af velkendte ord, fx lænestol, eller af ord som uden videre kan dannes efter gængse orddannelsesmønstre, fx aklwmulatorsystem. Sådanne ord mener nævnet altså bør være»folkets ejendom«og ikke en enkelts monopol. Den art»ordmonopoler«kan nok også siges at stride mod næringsfriheden, for de begrænser»den fri og lige adgang til erhverv«(grundlovens 74), da den som har fået varemærkeret, jo afskærer sine konkurrenter fra at bruge ordet. Der er yderligere en grund til Sprognævnets praksis, nemlig den såkaldte leksikonregel i varemærkeloven fra 1959 (trådt i kraft året efter). Efter den kan indehaveren af et registreret varemærke pålægge udgivere af leksikoner, ordbøger m.m. som vil tage varemærket med, at de lader det fremgå klart at mærket (ordet) er registreret. Da Sprognævnet selv udgiver Retskrivningsordbogen og i øvrigt gerne vil varetage andre ordbogsudgiveres interesser, føler nævnet et ansvar for at der ikke bliver registreret flere ordrnærker end varemærkeloven giver adgang til. Indsigelserne I de sidste 30 år har Sprognævnet i tilfælde om året søgt at hindre at visse ordrnærker blev registreret. Det er så heldigt at Patentdirektoratet faktisk værdsætter nævnets arbejde på dette område. I en bog fra 1980 skriver Patentdirektoratet nemlig at det anser Sprognævnets indsigelser»for meget værdifulde, idet man derved får oplysninger frem, hvis eksistens direktoratet ellers ikke har nogen mulighed for at kende eller at finde. Det kan f.eks. dreje sig om betegnelser for nye materialer.. eller nye ord i sproget. Selvom disse indsigelser har stor vægt på grund af den særlige viden, som indsigerne sidder inde med, og den sproglige betydning af ordet må lægges til grund for afgørelsen, overvejer direktoratet i det enkelte tilfælde på basis af samtlige oplysninger i sagen, om lovens betingelser for at nægte registrering er opfyldt«. 6

7 Det er heller ikke alle nævnets protester som Patentdirektoratet mener at have hjemmel til at acceptere (»tage til følge«). Så hvert år er der i reglen en vis (mindre) brøkdel af protesterne som er forgæves. For at gøre denne brøkdel så lille som muligt, har nævnet den praksis altid før en protest at ringe til direktoratet for at høre om en protest ville være forgæves, først og fremmest for at få at vide om den som søger registreringen, har dokumenteret i forvejen at have indarbejdet mærket, så at varemærkeret var vundet allerede før ansøgningen. Det er ikke sjældent at en ansøger trækker sin ansøgning tilbage under indtryk af Sprognævnets indsigelse. Og hvis en ansøger dokumenterer sin indarbejdelse af varemærket, tager nævnet sin protest mod en registrering tilbage. Det hænder også at Patentdirektoratet før ansøgningen bliver offentliggjort i direktoratets tidsskrift, beder Sprognævnet om oplysninger om det pågældende ord. Både i sådanne tilfælde og i protestsagerne er Sprognævnets store samling af iagttagelser fra dagblade, tidsskrifter, radio, tv osv. af uvurderlig betydning, da de kan rumme oplysninger som man ikke kan få i ordbøger og lignende opslagsværker. Som nævnt accepterer Patentdirektoratet de fleste af Sprognævnets protester, og nævnet er glad - og en lille smule stolt - over at have kunnet sikre at ingen fik eneret til at bruge visse ord som i sin tid var naturlige nydannelser og/ eller som i mellemtiden er blevet ganske almindelige. Der er næppe mange som er klar over at der var nogen som midt i 1960'erne prøvede at få eneret til ordet minimarked, men trak ansøgningen om varemærkeregistrering tilbage efter at Sprognævnet havde protesteret. Nu findes der talrige små butikker som kalder sig minimarked, og ordet kom i 1986 med i Retskrivningsordbogen. Også ordet jlekstid står i denne ordbog, men i begyndelsen af 1970'erne søgte en erhvervsvirksomhed at få ordet (ganske vist stavet med -X-, men det er uden varemærkeretlig betydning) registreret som varemærke for kontrolure. Da denne bekvemme afkortning afjleksibel arbejdstid samtidig var dukket op i dags- og ugepressen, protesterede Sprognævnet fordi kontrolure kan være et led i praktiseringen af dette arbejdstidssystem og varemærket således kan angive varens anvendelse, og Patentdirektoratet nægtede da også at registrere mærket. Ordet stemningsbarometer er ikke længere usædvanligt. Midt i 1980'erne havde Sprognævnet det held at kunne hindre et aktieselskab i at få ordet som varemærke for reklamevirksomhed og»bistand ved udøvelse af forretningsvirksomhed«. Dengang var ordet ikke at finde i ordbøger, og ikke alle fagfolk kendte det. Mønstret var nok tysk Stimmungsbarometer og danske ord som konjunkturbarometer og velstandsbarometer. Det var også midt i 1980'erne at to restauratører søgte om at få ordet shawarma som varemærke for bl.a. kød. 7

8 Sprognævnet protesterede, da ordet allerede indgik i navnene på flere restauranter i København, ejet af andre end ansøgerne, og blev brugt på skilte og spisesedler i endnu flere restauranter som betegnelse for en ret eller en del af en ret. Desuden betegner shawarma en roterende grill med en lodret akse, og sådan et apparat findes i de ovennævnte restauranter. Ordbøger var ordet ikke med i, heller ikke engelske, men på basis af Sprognævnets oplysninger afslog Patentdirektoratet at registrere ordet, og det er siden da blevet endnu mere almindeligt i firmanavne og på skilte foran restauranter. og derfor udelukket fra at kunne registreres for disse produkter. Ved hjælp af varemærkelovens bestemmelser og de fortolkningsbidrag der foreligger, søger Sprognævnet således at sikre at det danske sprog bliver ved med at være»folkets ejendom«. Denne artikel bygger på et foredrag på Sprognævnets årsmøde i april I artiklen er der derfor kun refereret til varemærkeloven fra 1959 og ikke til den af , som træder i kraft Arne Hamburger (f. 1921) er tidligere seniorforsker i Dansk Sprognævn. Fortolkningen af varemærkelovelil Varemærkeloven er i sine paragraffer om betingelserne for at et varemærke skal kunne registreres, ret kortfattet. Det er derfor et held at den betænkning som gik forud for loven fra 1959, rummer en del vigtige bidrag til fortolkning af loven. Et sted står der således at det ikke er nok til at skaffe et ord det tilstrækkelige særpræg som varemærke at ordet er stavet på en anden måde end den gængse. I begyndelsen af 1960'erne kunne Sprognævnet derfor hindre at»zoodavand«blev ordmærke for mineralvand, altså bl.a. sodavand. Sidst i 1970'erne fik nævnet Patentdirektoratet til at lade være med at registrere Yogott for bl.a. mejeriprodukter. Især i sin mundtlige form lå ordmærket efter nævnets mening for nær op ad ordet yoghurt (eller jogurt), og for andre mejeriprodukter fandt nævnet varemærket vildledende 8

9 SPØRGSMÅL OG SVAR Æbleskiver Spørgsmål: På emballagen fra en salatfabrik har jeg læst følgende serveringsforslag: Prøv æbles ild med karrysalat Groft mørkt rugbrød smøres med smør. 2 udhulede æbleskiver lægges på brødet, og herpå anrettes hvide marinerede sild og rigelig karrysalat... Umiddelbart vil jeg mene at man burde have skrevet skiver æble i denne sammenhæng for at undgå misforståelser. Men hvorom alting er, synes jeg at det ville være interessant at høre hvor ordet æbleskive stammer fra. Det har vel intet med æbler at gøre? Svar: De har ret i at det umiddelbart virker forvirrende at bruge ordet æbleskive om en skive af et æble. Og forvirringen skyldes naturligvis at vi normalt bruger ordet æbleskive om noget helt andet, nemlig om en bestemt slags bagværk - uden æbler i. Men bortset fra det er æbleskive (= en skive af et æble) en lige så naturlig og nærliggende orddannelse som fx ananasskive, citronskive, pæreskive, bananskive, kiwifrugtskive, der enten er etablerede ord eller kan dannes uden videre. I øvrigt er æbleskive også kendt i dansk i betydningen 'en skive æble'. Det er nævnt i Ordbog over det Danske Sprog (bind 27,1954), men er dog næppe særlig almindeligt. Forklaringen på at det runde bagværk har fået navnet æbleskive er ikke overraskende: Til at begynde med var der faktisk æbler i bagværket. I sin enkleste form var en æbleskive endda både æble og skive: Den bestod blot af en skive æble som blev dyppet i dej og stegt i smør. Også de kuglerunde æbleskiver kom man til at begynde med æbler i, enten skåret i skiver eller stykker eller som æblegrød. Eller man kunne komme anden frugt i, fx rabarberkompot. I Frøken Jensens Kogebog har man bl.a. kunnet få følgende vejledning: Naar Æbleskiverne ere bagte paa den ene Side, kan der, forinden de vendes, lægges enten lidt Æblegrød, et Stykke kogt Æble eller Rhabarber-Kompot i hver, og Æbleskiverne bages derefter færdige paa den anden Side, dog er det at foretrække at servere Frugten til, da Æbleskiverne saa hæve sig bedre. (Citeret efter 12. oplag, 1906, s. 269; l. oplag kom i 1901). Æbleskiver fik man især til jul, sådan som H. C. Andersen her beretter i en skildring af en herregårds julefest for sognets fattige børn og deres mødre: Hele den Forsamling kom tidligt paa Eftermiddagen, fik Julegrød og Gaasesteg med Rødkaal. Naar saa Juletræet var seet og Gaverne uddeelte, fik hver et lille Glas Punsch og æblefyldte Æbleskiver. 9

10 Citatet stammer fra eventyret Krøblingen, som H.C. Andersen skrev i På det tidspunkt har det åbenbart ikke længere været selvfølgeligt med æbler i æbleskiverne siden H. C. Andersen udtrykkeligt taler om æblefyldte æbleskiver. Bedstemor og bedstefar Spørgsmål: Hvoraf kommer de måske efterhånden uddøende ord bedstemor og bedstefar? Ens forældre må dog, uanset hvordan de er, være de bedste. Jeg har prøvet at slå ordene op, og det nærmeste jeg er kommet er at de skulle være af hollandsk oprindelse. Men på hollandsk hedder bedstemor og bedstefar jo oma og opa, ligesom på tysk. Svar: Bedste- i bedstemor og bedstefar er faktisk det ord vi i dag har som højeste grad af tillægsordet god. Det fremgår bl.a. af artiklen Bedstefar, -mor i Falk & Torp: Norwegisch-danisches etymologisches Worterbuch (1910). Der sættes brugen af bedstei disse ord i forbindelse med den middelalderlige brug af god og bedste som høflighedsudtryk ved tiltale til slægtninge og venner, fx i forbindelsen Gode ven!. Man kan også tænke på gammeldags tiltaleudtryk af typen Bedste hr. Jensen!. Brugen af bedste i bedstemor og bedstefar skal altså ikke forstås sådan at»sproget«mener at bedsteforældre er bedre end forældre. Ordbogen nævner desuden at bedstemor og bedstefar i norske dialekter kan hedde (eller har kunnet hedde) gofar og gomor (altså 'gode far' og 'gode mor'). Ifølge Niels Åge Nielsen: Dansk Etymologisk Ordbog (4. udg., 1989) kom 10 bedstefar (og bedstemor) fra hollandsk eller nedertysk (plattysk) ind i dansk omkring Det fortrængte da ordet oldefar, der på det tidspunkt betød 'bedstefar', men som altså nu blev presset en generation længere bagud. Og så vidt vi kan se af vores hollandske ordbøger, så er de tilsvarende ord på hollandsk endnu ikke helt uddøde. Både bestemoederl-moer og bestevaar (med v udtalt som f) er således nævnt i Kruyskamp: Groot Wordenboek der nederlandse taal (8. udg., 1961). Ordbogen oplyser at de to ord i dialekt kan bruges for det der ellers betegnes med ordparret grootmoeder og grootvader Gf. tysk Grossmutter og Grossvater) eller med parret oma og opa, som De selv nævner i Deres brev. De korte hollandske ord oma og opa er i øvrigt opstået i børnesprog af ordene grootmama og grootpapa, på samme måde som de tyske Dma og Dpa er dannet af Grossmama og Grosspapa.

11 Undskyld skriften! B0GERM.M. Sprog i Norden 1991 Ijanuar 1992 sender vi giroindbetalingskort ud for næste årgang af Nyt fra Sprognævnet. Kortene bliver ligesom de foregående år sendt ud af Avispostkontoret. Og ligesom de foregående år ser det ud til at nogle af vores abonnenter vil få skæmmet deres navne af mærkelige tegn i stedet for de bogstaver de er vant til. Det er de navne der indeholder bogstaverne il, il og o, det går ud over. Den maskine der bruges til at trykke navne og adresser på girokortene, kan ikke klare disse bogstaver, men erstatter dem med tegn som den har lettere ved. Det vil sige at en læser der normalt skriver sit navn Schlilter, risikerer at komme til at hedde»sehlj:iter«på giroindbetalingskortet, og at abonnenter ved navn Schiifer og Jonsson formentlig vil se sig skrevet»seh<fer«og»j>nsson«. Vi har flere gange klaget til postvæsenet over de forkerte skrivemåder, og vi havde fået at vide at problemet ville blive løst i år. Men det bliver det øjensynlig ikke, så vi beder - forhåbentlig nu for sidste gang - de abonnenter som det går ud over, om tilgivelse for den urimelige behandling deres navn bliver udsat for. Som et lyspunkt kan vi dog nævne at det kun er på giroindbetalingskortene navnene er forkerte. Den maskine der 4 gange om året trykker navne og adresser bag på selve bladene, kan heldigvis godt klare il, il og o. Sammen med de andre nordiske sprognævn udsender Dansk Sprognævn årsskriftet Språk i Norden/Sprog i Norden. Bindet for 1991 udkom i Danmark i oktober. I Svenska språknamndens blad Språkvård 3/1991 er det kort omtalt af Birgitta Lindgren. Hun skriver bl.a.: De nordiska språknamndernas oeh Nordiska språksekretariatets gemensamma årsskrift Språk i Norden 1991 har nyligen utkommit. Ulla Borestam redogor i en artikel for sin undersokning av nordisk språkforståelse på sammankorns ter av olika slag - en undersokning som kortfattat presenterades i Språkvård 2/1991. Kristjan Arnason presenterar en islandsk språkvårdsaktion oeh Kjell Ven ås en norsk. I artikeln»statsstyring, markedsmekanismer og brugsbehov«ger Jørn Lund en historik over den foreteelse som i synnerhet den norska språkvårdsaktionen gallde - lånorden. Paula Ernebo ger i en artikel en inbliek i sverigefinska språknamndens ordboksarbete. Sjalv har jag skrivit en oversiktsartikel om åttiotalets nya ord i Norden. Som vanligt avslutas årsskriften med anmalningar av nyutkommen nordisk språklitteratur. Språk i Norden/Sprog i Norden Årsskrift for Nordisk språksekretariat og språknemndene i Norden. Nordisk språksekretariats skrifter 12. Cappelen - Almqvist & Wiksell - Gyldendal, s. 65 kr. Fås kun hos boghandlerne. 11

12 Register (Register til årgangene er indhæftet i Nyt fra Sprognævnet 1989/4) A-hold 90/1 IO adjø, adjøs 90/4 5 aerobic, aerobic- 91/2 5, 90/1 2 af udtalen»aff«90/1 13, 91/2 5 skrivemåden medf90/2 8 på den anden side (af) brændestablen 91/3 14 agurketid 90/3 13 AIDS 90/1 2 alkoholfri alternativ samlivsform 90/1 5 amanuensis 91/39 amerikanisering: Se engelsk indflydelse på dansk anden: på den anden side (af) brændestablen 91/3 14 Anders And-kultur 90/1 2 anparts jungle arium i fx planetarium 90/3 4 armener el. armenier 90/3 13 armenisk el. armensk 90/3 13 armillarsfære 90/3 3 astrolabium 90/3 4 at eller ikke at 91/3 2-5 B-hold90/110 -barometer 91/4 7 batteri el. element 90/2 14 bedste- i bedstemor og bedstefar 91/4 10 blomstertur 91/1 10 blød trafik 91/1 15 boysenbær 90/1 8 breakdance 90/1 2 Brink mfl.: Den Store Danske Udtale ordbog 91/2 3-8 brunarium 90/3 5 businessclass 90/1 2 bye-bye 90/1 4 cashewnød 90/1 8 catalansk, catalonier 90/3 14 cayote 90/1 8 charterturisme 91/1 IO chauffør 91/2 5 check (flertal) 91/3 13 checkrytter 91/1 12 ciao 90/4 5 clockradio 90/1 2 og 3 cocacolaimperialisme, -kultur 90/1 2 computerfreak 90/1 2 crack, cracker 90/1 2 dag: haven god dag 90/4 4 og 5 danefæ 91/1 12 danekræ 91/1 13 Dansk Sprognævn 91/3 6-7, 8-10, 91/4 1-5 Dansk-engelsk Ordbog (Vinterberg & Bodelsen) 91/23 De el. du/i90/2 1-3 dekoder delfinarium 90/3 4 dentalgi 91/3 12 dentallaboratorium 91/3 12 dentist 91/3 12 deres el. sin 91/1 6-8 det vi! sige-tegnet (:l:) 91/1 13 dinks 90/1 2 og 5 direct-mai!, direct-marketing 90/1 6 discount(-) 90/ division 90/1 6 dollar: flertal dollar (s) 91/3 13 don 't \Vorry 90/1 4 du el. De 90/2 1-3 dvs. (::>:) 91/1 13 -effekt i fx borgmestereffekt 90/1 8 efter (at) 91/32-5 eksorbitant 90/3 14 eleetric boogie 90/1 2 element el. batteri 90/2 14 engelsk indflydelse på dansk 90/1 2-8, 90/3 12 -ere i fx dressere og censurere 91/3 13 etniske restauranter falafel farvel 90/4 1-5 farveller 90/4 2 fattigfirserne 90/1 IO fenrik: Sefændrik film (flertal) 91/3 13 finlandsk el. finsk 90/1 15 finlænder el. finne 90/1 15 finne el. finlænder 90/1 15 finsk el. finlandsk 90/1 15 fiskesafari 91/1 10 fjeldturisme 91/1 10 flekstid 91/4 7 flertal: ord af typen and - ænder 90/1 12 ton(s), dollar(s) mv. 91/

13 fioskelarium,fioskularium 90/3 5 fiowerpower 90/1 5 foodprocessor 90/1 2 fordi (at) 91/34-5 forklarings tegn 91/1 14 forsker 91/3 9 forvente el. regne med 91/ fotosafari 91/1 9 fra (at) 91/33-4 jradragsrytter 91/1 12 franc (flertal) 91/3 13 fransk: det nye franske køkken 90/1 8 fund-raising 90/1 6 fællesforetagende,fællesprojekt 90/4 12 fælleskøn el. intetkøn: et stykke våd(t) sæbe 91/2 12 fændrik (jænrik,fenrik) 90/4 6-8 færdsel el. trafik 91/1 14 færdsels- 91/1 15 før (at) 91/3 2-4 få ondt i skatten 90/1 IO gear (flertal) 91/3 13 genopretning 90/1 10 ghettoblaster 90/1 2 og 3 glasnost 90/1 9 god: det går ufatteligt godt 90/1 Il haven god dag 90/4 4 god kritik 91/3 13 godnat, godnatter 90/4 3 gram (flertal) 91/3 13 grammatiske betegnelser (latinske eller danske) 91/2 12 gravko 91/1 13 græsrodsbevægelse 90/1 5 grønlandsturisme 91/1 10 grønthøstermetode 90/1 10 guava 90/1 8 gylden (flertal) 91/3 13 gælde: udtale af gjaldt 91/2 5 gældsrytter 91/1 12 gå: det går ufatteligt godt 90/1 11 hacker, hacking 90/1 2 hackysack 90/1 2 ham el. sig 91/1 11 Hamburger, Arne 91/36-7 Hansen, Erik 91/3 1-2 Hansen, Peter Molbæk: Udtaleordbog 91/2 3-8 hareskår el. læbespalte 91/3 II hasselbackkartofier 90/1 14 haven god dag 90/4 4 have a nice day 90/1 4 headhunte, headhunter 90/1 2 heavy metal 90/1 3 hej 90/4 4 hejsa 90/44 high tech 90/1 3 hiphop 90/1 3 hippie 90/1 5 historiske principper i dansk retskrivning 90/2 4-8 homebanking 90/1 3 hospice 90/1 3 hovsa- 90/1 6 hvalsafari el. hvaltur el. hvalturisme 91/ hvem (at) 91/34 hyggehejsa 90/4 4 hænge: hang el. hængte 91/2 13 hård trafik 91/1 15 I el. De 90/2 3 i.e. 91/1 14 id est 91/1 14 ikke- el. non- 90/3 15 ilder 91/2 5 indbyggerbetegnelser: armem'sk el. armensk mv. 90/3 14 inden (at) 91/33-4 indre: det indre marked 90/1 9 indtil (at) 91/3 3-4 inside(-) 90/3 IO insider, insiderhandel 90/3 10 intetkøn el. fælleskøn: et stykke våd(t) sæbe 91/212 jabadabadu 91/2 3 jaffarin 90/1 8 jagtsafari 91/1 IO japanræddike 90/1 8 jeg el. mig 91/1 12 jerusalemartiskok 90/1 8 joint venture 90/4 11 Jovilabium 90/3 4 juni: udt. 91/2 5 junkfood 90/1 8 kanosafari 91/1 10 karriereplanlægning 90/1 6 kebab 90/1 8 kilo (flertal) 91/3 13 kinaradise 90/1 8 kiwi 90/1 8 klub (flertal) 91/3 13 koncept 90/1 6 koncern 90/1 6 konkursrytter 91/1 12 kritik: god kritik 91/

14 kumquat 90/1 8 kvalitetsturisme 91/1 10 kvindegruppe 90/1 5 kærlighedsfrugt 90/1 8 køfte 90/18 køkken: det nye franske køkken 90/1 8 køkkenudtryk 90/1 8 -labiu11i i fx astrolabium 90/3 4 langtur 91/1 10 lavpristurisme 91/1 10 lavprisvarehus 90/4 9 leksikonreglen (i varemærkeloven fra 1959) 91/46 light (tillægsord) 90/1 3 lindreplejehospital90/1 3 lire (flertal) 91/3 13 liter (flertal) 91/3 13 livskvalitet 90/1 5 livsstil 90/1 5 lix 90/2 10 læbespalte el. hareskår 91/3 11 lørdagskylling 90/1 8 madpoyllo( graft) 90/1 8 madudtryk 90/1 8 Makedonien: makedon ( i) er, makedon ( i) sk 90/3 14 management 90/1 6 mango 90/18 mark (flertal) 91/3 13 marked: det indre marked 90/1 9 masse turisme 91/1 10 mens (at) 91/34 meter (flertal) 91/3 13 mig el. jeg 91/1 12 minimarked 91/4 7 Molbæk Hansen, Peter: Udtaleordbog 91/23-8 mountainbike 90/1 3 måleenheder (flertal) 91/3 13 nationalitetsbetegnelser: armener el. armenier mv. 90/3 14 nattergaletur 91/1 10 no 90/14 non- el. ikke- 90/3 15 nouvelle cuisine 90/1 8 nu: tak for nu 90/4 4 ny: det nye franske køkken 90/1 8 nye ord i 1980'erne 90/ nødvendig: den nødvendige politik 90/1 11 når (at) 91/34 odontologi 91/3 12 ondt:få ondt i skatten 90/1 10 ordmærker 91/4 5-8 orray 90/3 3 -ose i fx asbetose 91/3 12 ortodonti 91/3 12 Overdanmark 90/1 10 overfenrik 90/4 7 p-pille 90/1 5 papaya 90/1 8 paradentium, parodontium 91/3 12 paradentose, parodontose 91/3 12 parodontium, paradentium 91/3 12 parodontose, paradentose 91/3 12 patisson 90/1 8 PC 90/1 3 pengeposepolitik 90/1 10 perestrojka 90/1 9 piece 90/1 3 pizzeria 90/1 15 planetarium 90/3 1-5 planetmaskine 90/3 -pleje i fx kundepleje 90/1 7 politik: den nødvendige politik 90/1 11 professionel 90/1 6 professionel managementstrategi 90/1 6 punch 90/ rabatvarelilis 90/4 9 racisme, racist, racistisk 91/1 1-5 rap(-) 90/1 3 regne med el. forvente 91/ resultatansvar 90/1 6 resultatorienteret 90/1 6 retskrivning: historiske principper i dansk retskrivning 90/2 4-8 ridesafari 91/1 10 ringkugle 90/3 3 -rytter i fx konkursrytter 91/1 12 Rømer, Ole 90/3 3-4 Rådet for Større Færdselssikkerhed 91/1 15 sabbatdr 90/1 5 safari, -safari 91/ salamitaktik, -teknik 90/1 10 Saturnilabium 90/3 4 schilling (flertal) 91/3 13 see you tomorrow 90/1 4 seniolforsker 91/3 9 sensitivitetstræning 90/1 5 shawarma 90/1 8,91/47 side: pil den anden side (af) brændestablen 91/3 14 siden (at) 91/3 3-4 sig el. ham 91/1 11 sige: det vil sige-tegnet (;,:) 91/

15 sin el. deres 91/1 6-8 sjusju 90/1 8 skat: få ondt i skatten 90/1 IO skisafari 91/1 IO skovturisme 91/1 10 skuffedarium 90/3 4 skulptere, skulpturere 91/3 13 slanke90/1 10 social genopretning 90/1 11 sodalrytter 91/1 12 solarium 90/3 4 som (at) 91/34 sorry 90/1 4 spadseretur 91/1 10 spagettimelon, spagettisquash 90/1 8 SprogMagisteren 90/ standpunkt: man har et standpunkt til man tager et nyt 90/1 11 stemningsbarometer 91/4 7 stjemekammer 90/3 2 Store Danske Udtale ordbog, Den 91/2 3-8 sto/familie 90/1 5 strandturisme 91/1 10 -strategi 90/1 6 strategisk planlægning 90/1 6 strejke (flertal) 91/3 13 STRIX 90/210 stykke: et stykke vdd(t) sæbe 91/2 12 svampe tur 91/1 10 -syndrom i fx beostærsyndrom 90/1 7 sæbe: et stykke våd(t) sæbe 91/2 12 sælarium 90/3 4 tag 'signatur' 90/1 3 tak for nu 90/4 4 targetløn 90/1 6 te el. the 91/3 15 teenager (flertal) 91/3 13 tekst-tv: du el. De i tekst-tv 90/2 1-3 tekstning 90/3 5-9 test (flertal) 91/3 13 the el. te 91/3 15 til (at) 91/33-4 timemanager 90/1 3 tjaw 90/45 tombola 91/25 ton: flertal ton (s) tortere el. torturere 91/3 13 trafik el. færdsel 91/1 14 trafik- 91/1 15 Trafikministeriet 91/1 15 trainee 90/1 6 trend(-) 90/1 3 triatlon 90/1 3 trivselsskole 90/1 5 Tryg Trafik 91/1 15 tur, -tul' 91/1 10 turisme, -turisme 91/1 10 tv-tekstning 90/3 5-9 udsagnsord el. verbum 91/2 12 udtaleordbøger 91/2 3-8 udviklingsstrategi 90/1 6 ufattelig: det går ufatteligt godt 90/1 11 Underdanmark 90/1 IO undertekster på tv 90/3 5-9 ungdomsoprør 90/1 5 ungdomsturisme 91/1 10 -ur i fx tortur 91/3 13 valutabetegnelser (flertal) 91/3 13 varemærker 91/4 5-8 vekselrytter 91/112 velfærdsdansker 90/1 5 verbum el. udsagnsord 91/2 12 vildmarkssafari 91/1 10 Vinterberg & Bodelsen: Dansk-engelsk Ordbog 91/23 virksomhedskultur 90/1 6 våd: et stykke våd(t) sæbe 91/212 western (flertal) 91/3 13 whale watching: Se Ilvalsafari workout 90/1 3 yard (flertal) 91/3 13 yes 90/14 yogott 91/4 8 yuppie 90/1 3 og 5 zappe, zapning 90/1 3 zloty (flertal) 91/3 13 zoodavand91/48 æbleskive 91/ øko- 91/ økologi-, økologisk (øko-) 91/ økonomi-, økonomisk (øko-) 91/ økonomisk genopretning 90/1 10 ørkensafari 91/1 10 åben: Her er åben (t) 90/1 13 århundrede 91/2 1-2 årti 91/

16 Dansk Sprognævn Njalsgade København S Telefax Postgiro Abonnement mv (Københavns Universitets omstillingsbord) Oplysning (direkte ledning, mandag-fredag 10-14) Tekst-tv Danmarks Radios tekst-tv, side 696 Abonnement for 1992 Betal ikke nu! Dette nummer af Nyt fra Sprognævnet er det sidste i Første nummer af næste årgang kommer i marts I januar 1992 bliver der udsendt giroindbetalingskort til abonnenterne. Vi beder abonnenterne om at vente med at forny deres abonnement til girokortene er kommet /4. december Sprognævnet, det er os... 1»Sproget er folkets ejendom«... 5 Spørgsmål og svar... 9 Undskyld skriften! Sprog i Norden Register Næste nummer udkommer Ansvarshavende redaktør: Erik Hansen Redaktionssekretær: Henrik Galberg Jacobsen marts Nyt fra Sprognævnet udgives af Dansk Sprognævn. Det udkommer 4 gange om året og koster 45 kr. (ink!. moms og forsendelse) for en årgang. Man kan tegne abonnement ved at indbetale 45 kr. på Sprognævnets postgirokonto Artikler med navn står for den enkelte forfatters regning. Usignerede artikler giver udtryk for Sprognævnets mening. Eftertryk er tilladt når kilden angives. ISSN: Tryk: Bianco Luno AJS, København

1990/1. marts. Ind i halvfemserne

1990/1. marts. Ind i halvfemserne 1990/1. marts Ind i halvfemserne Med dette nummer går Nyt fra Sprognævnet i sin nye skikkelse ind i sin sjette årgang og ind i 1990'erne. Siden 1985 er der udsendt i alt ca. 350 sider med artikler om aktuelle

Læs mere

1991/3. september. Erik Hansen 60 år

1991/3. september. Erik Hansen 60 år 1991/3. september Erik Hansen 60 år Den 18. september 1991 fylder Dansk Sprognævns formand, professor Erik Hansen, 60 år. Erik Hansen har været medlem af Sprognævnet og dets arbejdsudvalg siden 1973, og

Læs mere

dertrykkeise af farvede til fordel for de hvide'. Vor Tids Fremmedord, 1943, angiver: I udgaven fra 1972 tilføjes:

dertrykkeise af farvede til fordel for de hvide'. Vor Tids Fremmedord, 1943, angiver: I udgaven fra 1972 tilføjes: 1991/1. marts Racisme og racist I forbindelse med en retssag blev Dansk Sprognævn i slutningen af 1990 bedt om at udtale sig om betydningen af ordene racisme og racist. Forespørgslen til Sprognævnet bestod

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Beskyttelse af forretningskendetegn

Beskyttelse af forretningskendetegn Beskyttelse af forretningskendetegn 1 BESKYTTELSE AF FORRETNINGSKENDETEGN INDHOLD Har du husket at beskytte en af din virksomheds vigtigste aktiver 3 Registrering af virksomheds- og selskabsnavne 4 Varemærker

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jens Otto Kjær Hansen 9:07 AM (17/3-2015) to, Thomas Kære Jeg overlader det 100 % hvad du mener der skal skrives og indestår på ingen måde for hvad du skriver,

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 26. april 2006. Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 26. april 2006. Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl København den 26. april 2006 Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1 Thomas Huulbæk Andersen har ved mail af 29.

Læs mere

Claes Benthien. Husmoderens. i 50 erne & 60 erne. Forlaget Vandkunsten

Claes Benthien. Husmoderens. i 50 erne & 60 erne. Forlaget Vandkunsten Husmoderens Claes Benthien i 50 erne & 60 erne Forlaget Vandkunsten Indhold 4 Forord 5 Det danske køkken 9 Husmoderen 15 De daglige indkøb 21 Køkkenet og redskaberne 27 Smalhans 35 Mad og sundhed 41 Morsom

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Paparazzo. 1997/4 december. Artikler. Spørgsmål og svar. Paparazzo på italiensk - La dolce vita

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Paparazzo. 1997/4 december. Artikler. Spørgsmål og svar. Paparazzo på italiensk - La dolce vita Nyt fra Sprognævnet 1997/4 december Indhold Artikler Paparazzo Aabenraas plads. En dokumentation. Sprognævnet - hvem er det? Spørgsmål og svar Artist Paparazzo Sprognævnet er i forbindelse med dødsulykken

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen,

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen, (Varmeforsyning) XXX af 15. januar 2005 over Stubbekøbing kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt til for ejendommen XXX til Stubbekøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Nævnsformand, professor, cand.jur.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

1988/3. september. Telefon til sproget

1988/3. september. Telefon til sproget 1988/3. september Telefon til sproget I december 1984 og marts 1985 kunne folk der ringede til Sprognævnet om et eller andet sprogligt problem, risikere at blive mødt med en regn af spørgsmål, om deres

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 29. januar 2013 Sagsnr: 2012-020676 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.:

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 12. oktober 2007

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 12. oktober 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 12. oktober 2007 Klage over skjult reklame for produkter fra Ole Henriksen i Nyhederne sendt på TV 2 Peter W. Rasmussen

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer København den 8. januar 2008 Klage over ulovlig tv-reklame for Danske Spil A/S sendt på TV 2 Sport Henrik

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven li DANMARK Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010 SAG 2010-00182 MeeljRibu Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

Læs mere

DANSK SPROGNÆVN Årsberetning 2002

DANSK SPROGNÆVN Årsberetning 2002 DANSK SPROGNÆVN Årsberetning 2002 Dansk Sprognævn Juli 2003 Årsberetning 2002 2003 by Dansk Sprognævn, Copenhagen Trykt hos KopiService, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet Printed in Denmark

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

Truck of the year 2008.

Truck of the year 2008. Den nye TGS. Truck of the year 2008. www.man.dk S for Sejrherre af Truck of the Year 2008 Ingen anden lastbilproducent har vundet prisen Truck of the Year 7 gange og det overrasker ikke. MAN har med den

Læs mere

Beskyttelse af spil og koncepter

Beskyttelse af spil og koncepter Beskyttelse af spil og koncepter I denne guide kan du læse om de regler, der gælder for beskyttelse af ideer og koncepter inden for ophavsret, patentret, varemærkeret og designret. Du kan læse om, hvilken

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6

Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6 Indholdsfortegnelse Godt sprog er vigtigt 5 Relevans for modtageren 6 Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6 Gør teksten overskuelig

Læs mere

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V København den 17. oktober 2006 Klage over reklameafbrydelser i programserien De unge mødre sendt på TV Danmark

Læs mere

REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE

REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE TÆNKER DU PÅ AT EKSPORTERE DINE VARER OG SERVICES TIL ANDRE LANDE, SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ AT FÅ DIT MÆRKE REGISTRERET

Læs mere

(Merete Cordes, Christen Sørensen, Finn Møller Kristensen, Peter Erling Nielsen og Niels Larsen)

(Merete Cordes, Christen Sørensen, Finn Møller Kristensen, Peter Erling Nielsen og Niels Larsen) Kendelse af 20. september 1996. 96-13.093. Praktisk uddannelse i pengeinstituts revisionsafdeling godkendt. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 4 og 1, stk. 2, nr. 5 (Merete Cordes, Christen Sørensen,

Læs mere

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Hjælp til opfindere. 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent

Hjælp til opfindere. 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent Hjælp til opfindere 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent 01 Beskyttelse af dine idéer Hvis du har en idé til et nyt produkt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 13. januar 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2012.0051: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) på Uglegårdsskolen maj/juni 2012

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) på Uglegårdsskolen maj/juni 2012 Folkeskolens afgangsprøver () på Uglegårdsskolen maj/juni 2012 Folketinget vedtog d. 30. marts 2006 en ny lov for folkeskolen (Lov nr. 313 af 19. april 2006) loven kan ses på Undervisningsministeriets

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Varemærker og virksomhedsnavne

Varemærker og virksomhedsnavne Varemærker og virksomhedsnavne En dansk synsvinkel Knud Wallberg XXIX NIR møde Stockholm, 26. august 2008 Virksomhedsnavne er ofte varemærker og omvendt A/S? Men de danske lovbestemmelser er kun i et vist,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

Det har heller ingen mening at forsøge at gøre op, hvad Hjørring Kommune helt konkret får ud af at have kronprins Frederik på besøg.

Det har heller ingen mening at forsøge at gøre op, hvad Hjørring Kommune helt konkret får ud af at have kronprins Frederik på besøg. NYHEDSBREV NR. 7, 2011 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Vi er mere som de andre, end vi tror side 2 Vrå Dampvaskeri i Erhvervsmagasinet side 4 Årets Sild kåret side 5 Formanden mener

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Er brudeparret nervøst eller nervøse? 4. Sin eller ens/sig eller en? 6. Er en kongelig hofleverandør kongelig? 8.

Indholdsfortegnelse. Er brudeparret nervøst eller nervøse? 4. Sin eller ens/sig eller en? 6. Er en kongelig hofleverandør kongelig? 8. Sprogtip 2012 Indholdsfortegnelse Er brudeparret nervøst eller nervøse? 4 Sin eller ens/sig eller en? 6 Er en kongelig hofleverandør kongelig? 8 På eller i 10 Skal det med stort eller lille 2 12 Dobbeltformer

Læs mere

Af Arne Post. Er I ligeglade med kritikken?

Af Arne Post. Er I ligeglade med kritikken? Er I ligeglade med kritikken? På trods af flere opfordringer til faglig debat om lokalplanlægning har en sådan været fraværende i mange år. Men det kan da ikke være rigtigt, at I der arbejder med lokalplaner

Læs mere

1992/2. juni. Svarpause. vokset en ny bunke frem, som vi så kan gå i gang med mellem telefonopringningerne.

1992/2. juni. Svarpause. vokset en ny bunke frem, som vi så kan gå i gang med mellem telefonopringningerne. 1992/2. juni Svarpause Spørgsmålene vælter ind til Sprognævnet. I de sidste par år har de ligget på ca. 11.000 om året, fordelt på ca. 10.000 spørgsmål i telefon og ca. 1000 i breve. Vi er glade for de

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Gladsaxe Kommune af 2. juni 2003 elvarme i gulv i badeværelse Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand,

Læs mere

Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune

Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune Uddannelsesparathed er en helhedsvurdering af den enkelte elevs uddannelsespotentiale. Vurderingen af parathed til uddannelse

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager]over Energistyrelsen af 13. juli 2006 Afslag på dispensation fra pligten til at stille gyldig energimærkning

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 6. februar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr. 2013-008563 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har.

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har. Til Retten i Næstved BS 99-342/2011 Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11 4220 Korsør Mod Haveforeningen Strandparken v/ formand Tonny Korndrup (advokat Jens Otto Johansen) Korsør den, 15/06/2011 Jeg har

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent

...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent Nævnsformand, dommer

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN Af advokat Bodil Tolstrup og advokat Nikolaj Bjørnholm, Hannes Snellman Forfatterne har tidligere i dette nyhedsbrev fra DVCA genoptrykt en artikel fra Tidsskrift for Skatteret

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 21. januar 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Peter G.

Læs mere

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en ejendoms skel og derfor skal betale erstatning til klager.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en ejendoms skel og derfor skal betale erstatning til klager. 1 København, den 6. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Svensk Skov & Jagt v/ Mikkel Amager v/ advokat Carl-Sejr Jespersen Strandgade 12 9240 Nibe Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ]

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ] 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Gert Stokkendal Dæmningen 64 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 9. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

Immaterielle rettigheder. Et kompendium af Henrik Kure

Immaterielle rettigheder. Et kompendium af Henrik Kure Immaterielle rettigheder Et kompendium af Henrik Kure Christian Ejlers Forlag København 2005 v20_immatv(4_korr).indd 3 18/07/05 10:37:43 Immaterielle rettigheder 1. udgave, 1. oplag Typografi, sats og

Læs mere

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 6. marts 2007 Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND Kirsten Sparre har ved mail af 14. september

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004 TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup RADIO- OG TV-NÆVNET København den 22. december 2004 Klage over tv-reklame for Debitel 1 øre sendt på TV 2 Michael Jørgensen har ved mail af 3. november 2004

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Livets leksikon åbner Danske forskere bag ny hjemmeside med alt om livets udvikling

Livets leksikon åbner Danske forskere bag ny hjemmeside med alt om livets udvikling Pressemeddelelse fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet Livets leksikon åbner Danske forskere bag ny hjemmeside med alt om livets udvikling Klausul: Historien må først offentliggøres søndag aften,

Læs mere

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen.

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen. Nye regler for oplysninger om andelsboligforeningen Kære bestyrelse Som nævnt i vores nyhedsbrev fra december, bebudede ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, at der ved fremtidige

Læs mere

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU Skal du i gang med din egen husholdning for første gang i forbindelse med enten studie, uddannelse eller arbejde? Så har du her den korte lyn guide til, hvordan du let kommer i

Læs mere