DANISH PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015 VERSION 2. Videncenter for Svineproduktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANISH PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015 VERSION 2. Videncenter for Svineproduktion"

Transkript

1 DANISH PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015 VERSION 2 Videncenter for Svineproduktion

2 Introduktion Denne produktstandard med tilhørende bilag om Egenkontrolprogram (Bilag 1) sammenfatter kravene til produktion af grise under DANISH. Den omfatter især dyrevelfærd, fødevaresikkerhed og sporbarhed i primærproduktionen. Besætningsejeren har det endelige ansvar for, at standardens krav bliver overholdt. Seneste standard og informationer om nye krav kan findes på DANISH Produktstandard er akkrediteret i forhold til den internationale standard EN Ejerskab: DANISH Produktstandard er ejet af SEGES P/S, Videncenter for Svineproduktion, Axeltorv 3, 1609 København V. Gyldighedsområde: DANISH Produktstandard finder anvendelse på landbrugsbedrifter med produktion af svin. Formål: DANISH Produktstandard har til formål at levere en EN certificering af produktionen af levende svin. Yderligere oplysninger om DANISH Produktstandard: SEGES P/S Videncenter for Svineproduktion Axeltorv 3 DK 1609 København V Tlf.: Fax:

3 1 Identifikation og sporbarhed af svin 1.1 Identifikationssystemer og produktionspraksis skal sikre, at grise stammer fra danske besætninger i Danmark. 1.2 Alle produktionsdyr skal være af dansk oprindelse. 1.3 Flytninger af grise til og fra besætningen skal være registreret i det Centrale Husdyrbrugs Register (CHR) senest 7 dage efter flytning. 1.4 Alle svin, der sendes til slagtning, skal være tatoverede tydeligt med leverandørnummer, og svin, der eksporteres, skal være øremærkede. Hvis besætningen er registreret i CHR med gruppevis levering, er det muligt at foretage gruppevis levering af slagtesvin, således at slagtesvin efter aftale mellem besætningsejer og slagteri kan transporteres direkte fra svinebesætningen til et slagteri i Danmark uden godkendt øremærke eller skinketatovering. 1.5 Besætningsejere, som indkøber smågrise, skal sikre sig, at smågrisene kommer fra en DANISH-godkendt besætning (Fremgår af / DANISH PRODUKTSTANDARD 3

4 2 Foder 2.1 Tilskudsfoder og færdigfoder skal være indkøbt fra danske autoriserede foderstofvirksomheder eller fra QS godkendte foderstofvirksomheder. Liste over QS godkendte virksomheder kan ses på: 2.2 Foderet skal opbevares og håndteres i henhold til Vejledning om god produktionspraksis en branchekode, så utilsigtet forurening og krydskontaminering undgås. Bilag Antibiotiske vækstfremmere må ikke anvendes eller findes i besætningsområdet. 2.6 Foderet må ikke indeholde uønskede stoffer som f.eks. sprøjtemidler og kemikalier. 2.7 Der må ikke bruges fiskemel i foderet til slagtesvin større end 40 kg. 2.3 Foderet skal være fri for kødbenmel/kødbiprodukter, og der må ikke findes kødbenmel/kødbiprodukter på ejendommen undtagen i hunde- og kattefoder, som dog ikke må findes i besætningsområdet. 2.4 Det er forbudt at anvende madaffald, herunder forarbejdet storkøkkenaffald, som indeholder animalske produkter. 4

5 3 Sundhed og medicinanvendelse 3.1 Besøgende har kun adgang til en besætning efter aftale med producenten. Producenten har ansvar for, at besøgende overholder gældende regler. 3.2 Stalde, stier, udstyr og værktøj skal holdes rent ved regelmæssig rengøring og eventuel desinfektion. 3.3 Gødning og spildfoder skal fjernes jævnligt, for at reducere lugt og forebygge fluer, rotter, mus og andre skadedyr. 3.4 Besætningen skal overholde krav til høj smittebeskyttelse for bl.a. at forhindre indtrængen af skadedyr. 3.5 For besætninger, som eksporterer slagtesvin til Tyskland, og slagtesvinebesætninger, som leverer mere end 200 svin pr. år, skal det aktuelle salmonellaniveau være kendt. 3.6 Alle svin, som er behandlet med tilbageholdelsespligtig medicin, skal kunne identificeres enten individuelt med øremærkning eller anden tydelig markering eller stivis. Svin, der har modtaget medicinsk behandling, må ikke sendes til slagtning, før tilbageholdelsestiden er gået. 3.7 Hvis der anvendes tilbageholdelsespligtig medicin med indhold af tetracykliner til søer eller slagtesvin, er der krav om 30 dages tilbageholdelsestid. Der må ikke anvendes cephalosporiner kun på særlig dispensation givet af Videncenter for Svineproduktion. Der må ikke anvendes cephalosporiner kun på særlig dispensation givet af Videncenter for Svineproduktion. 3.8 Producent og relevant personale skal have modtaget instruktion i injektionsteknik. Alle personer, som anvender lægemidler til svin, skal opfylde kravene i bekendtgørelse nr. 481 af 29/05/2007 om kursus i anvendelse af lægemidler til fødevareproducerende dyr. 3.9 Knækker en kanyle under injektion, skal den straks fjernes. Hvis dette ikke er muligt, skal svinene mærkes tydeligt og permanent. Slagteriet skal kontaktes inden levering Der må kun anvendes godkendte detekterbare kanyler. Liste over godkendte kanyler kan findes på: Medicin og vacciner skal opbevares og bruges i henhold til dyrlægens instruktioner, der er skrevet på etiket eller emballage Rester af antibiotika- og kemoterapeutikaholdige lægemidler må ikke opbevares på bedriften efter ordinationsperiodens udløb, medmindre de er genordineret af dyrlægen. Besætninger med sundhedsrådgivningsaftaler Besætninger der selv ønsker at administrere medicin Alle besætninger med mere end 1) 300 søer, gylte eller orner 2) slagtesvin (30 kg slagtning), eller 3) smågrise (7 30 kg) samt alle andre besætninger uanset størrelse, der ønsker at administrere medicin selv, skal have en sundhedsrådgivningsaftale med besætningsdyrlægen. Aftalen skal omfatte mellem 9 og 12 årlige rådgivningsbesøg af dyrlægen i sobesætninger og mellem 4 og 6 årlige rådgivningsbesøg i slagtesvinsbesætninger. Antallet af besøg afhænger af, hvilken kategori besætningen er placeret i: 1) Almindelig rådgivning 2) Ekstra rådgivning 3) Skærpet rådgivning 3.13 Der skal føres en behandlingsbog med medicinregistrering. Ved udlevering af medicin skal dyrlægen give skriftlig instruktion i behandling og tilbageholdelsestid. Følgende skal registreres: Dato, dyr - hvilke og hvor mange, årsag, lægemiddel, dosis, indgivelsesmetode og hvem, der har behandlet (initialer). / DANISH PRODUKTSTANDARD 5

6 3.14 Alle besætninger skal føre et egenkontrolprogram for dyrevelfærd i besætningen, der kontrolleres af dyrlægen Dyrlægen skal mindst hver 3. måned udarbejde en dyrlægerapport. For slagtesvinebesætninger i kategorierne 2 og 3 skal dyrlægen udarbejde en rapport mindst hver 4. måned. For slagtesvinebesætninger i kategori 1 skal dyrlægen udarbejde en rapport mindst hver 6. måned. Rapporterne skal opbevares i mindst 2 år. Besætninger der ikke ønsker at administrere medicin selv (gælder primært økologiske besætninger). Besætninger med mere end 1) 300 søer, gylte eller orner 2) slagtesvin (30 kg slagtning), eller 3) smågrise (7 30 kg) der ikke ønsker at administrere medicin selv, kan vælge en basisaftale med enten tværfaglig rådgivning eller staldskole (staldskole kan dog kun vælges af besætninger i kategori 1) Alle besætninger skal føre et egenkontrolprogram for dyrevelfærd i besætningen, der kontrolleres af dyrlægen For de tværfaglige rådgivningsforløb skal der foreligge 2 årlige besøgsrapporter fra besætningsdyrlægen. For staldskoleforløbene skal der foreligge mindst én årlig dyrlægerapport og én årlig staldskolerapport. Rapporterne skal opbevares i mindst 2 år Såfremt der er behov for medicin i besætningen, kan dyrlægen udlevere medicin til maks. 5 dages forbrug, og dyrlægen skal give skriftlig instruktion i behandling og tilbageholdelsestid Den ansvarlige for besætningen skal udarbejde en zoonotisk smittebeskyttelsesplan, som særligt har til formål at modvirke smittespredning fra besætningen. Eksempel på en smittebeskyttelsesplan findes på Al personadgang til og fra besætningen skal ske via et forrum. Forrummet skal være udstyret med følgende faciliteter: håndvask håndsæbe hånddesinfektion engangshåndklæder tøjskift (der skiftes til arbejdstøj eller overtrækstøj til anvendelse i besætningen) skift af eller vask og desinfektion af fodtøj og udstyr Kravet om forrum gælder dog ikke for personadgang til og fra besætninger, som helt eller delvist opholder sig på udendørs arealer. Besætninger uden sundhedsaftaler Gælder for besætninger, der er mindre end 1) 300 søer, gylte eller orner 2) slagtesvin (30 kg slagtning), eller 3) smågrise (7 30 kg) og ikke ønsker at administrere medicin selv Besætningen skal mindst én gang årligt have et tilsyn af dyrlægen Såfremt der er behov for medicin i besætningen, kan dyrlægen udlevere medicin til maks. 5 dages forbrug, og dyrlægen skal give skriftlig instruktion i behandling og tilbageholdelsestid. 6

7 4 Behandling af syge og skadede svin 4.1 Syge eller tilskadekomne svin skal omgående behandles, så unødig lidelse undgås. Dette gøres ved medicinsk behandling og/eller flytning til en sygesti. Der skal være tilstrækkeligt antal sygestier, således at der altid er mindst én sygesti klar til brug til svin, der er syge eller tilskadekomne. Indretningen af sygestier skal følge retningslinjerne i bilag Hvis dyrene ikke viser tegn på bedring, skal de genbehandles efter aftale med en dyrlæge, medmindre svinet aflives. 4.3 Aflivning af svin skal foretages med boltpistol og afblødning, jf. folderen Sådan anvendes boltpistol til svin. (Bilag 4). 4.4 Svin, der udviser vedholdende aggressivitet over for andre dyr, eller som er ofre for denne aggressivitet, skal midlertidigt isoleres eller holdes på afstand af flokken. 5 Stalde og udstyr 5.1 Bygninger og inventar skal være opført og indrettet i overensstemmelse med gældende lovgivning. Præciseret i henhold til bilag Inventar og gulve i staldbygninger skal være konstrueret, så der ikke er skarpe kanter o.l., der kan skade svinene. 5.3 Lejearealet skal være bekvemt, rent og passende drænet og må ikke kunne skade svinene. Hvis der udlægges strøelse, skal dette være rent, tørt og uskadeligt for svinene. 5.4 Ingen svin må være opbundne undtaget under veterinær behandling. 5.5 Alle svin skal have permanent adgang til en tilstrækkelig mængde halm eller andet manipulerbart materiale, der kan opfylde deres behov for beskæftigelses- og rodemateriale. / DANISH PRODUKTSTANDARD 7

8 5.6 Hos drægtige søer og gylte i løsdriftstalde skal mindst 1,3 m 2 pr. so og 0,95 m 2 være et sammenhængende areal med fast eller drænet gulv eller en kombination heraf og med strøelse. 5.7 Søer skal være løsgående fra senest 4 uger efter løbning til indsættelse i farestald For smågrise over 20 kg og slagtesvin, der opdrættes i stalde taget i brug efter 1. juli 2000, samt for søer og gylte i stalde taget i brug efter 1. januar 1999, skal der være installeret et overbrusningsanlæg eller tilsvarende anordning, der kan bruges til at regulere dyrenes kropstemperatur. Kravet gælder i alle stalde fra 1. juli Ornestier skal være placeret og konstrueret således, at ornen kan vende sig, høre, lugte og se andre svin. Ornen skal have et rent, tørt og bekvemt lejeareal. Ornestier, der anvendes til bedækning, skal være mindst 10 m Alle svin skal holdes i lys med en lysintensitet på mindst 40 lux i en periode på mindst 8 timer pr. dag Hvis der anvendes et mekanisk ventilationssystem, skal der findes en alarm, som advarer om fejl i ventilationssystemet. Alarmen skal også virke under strømsvigt og temperaturstigning i de enkelte staldafsnit Anvendes der automatisk eller mekanisk ventilationssystem, skal der kunne etableres et tilstrækkeligt luftskifte ved systemsvigt. 8

9 6 Udendørs svinehold (Kun relevant for besætninger med udendørs produktion) 6.1 Udendørs svinehold skal opfylde gældende lovgivning på området. Præciseret i henhold til bilag Udendørs svinehold skal være indhegnet med et indre og et ydre hegn, og de skal være placeret mindst 5 m fra hinanden. Undtaget er indre hegn etableret direkte på det ydre hegn, som skal bestå af mindst tre strømførende tråde med alarm. Der skal være mindst 10 m fra indre hegn til offentlig vej og mindst 50 m fra indre hegn til rastepladser, campingpladser o.l. (jf. bilag 7). 6.3 Hytterne skal være isolerede eller på anden måde indrettede således, at svinenes temperaturkrav kan tilgodeses under alle vejrforhold. 6.4 Lejearealet i hytterne skal være dækket af halm eller andet materiale, således at svinene kan ligge tørt og lunt under alle vejrforhold. 6.5 Alle svin over 20 kg skal have adgang til et sølehul, overbrusningsanlæg eller tilsvarende anordning, når den gennemsnitlige dagtemperatur overstiger 15 C i skyggen. 6.6 Drægtige søer og gylte skal indsættes i farehytter senest 7 dage før forventet faring. 7 Foder og vandtildeling 7.1 Alle svin skal have adgang til foder, der passer til deres alder, vægt, adfærdsmæssige og fysiologiske behov af hensyn til deres velfærd og sundhed. 7.2 Alle svin skal fodres mindst én gang dagligt, og alle svin over 2 uger skal have fri adgang til rent, frisk drikkevand. / DANISH PRODUKTSTANDARD 9

10 8 Management 8.1 Alle svin skal tilses minimum 1 gang dagligt. 8.2 Svineproducenter, der beskæftiger personer til pasning af svin, skal sikre sig, at de har modtaget instruktion og vejledning om lovgivning vedrørende beskyttelse af svin. 8.3 Dyrevelfærdsmæssige forhold i besætningen skal være håndteret i overensstemmelse med dansk lovgivning præciseret i Egenkontrolprogram for dyrevelfærd (Bilag 8). 8.4 Pattegrise må ikke fravænnes, før de er mindst 28 dage gamle. Pattegrise kan dog fravænnes soen indtil 7 dage tidligere, hvis de flyttes til stalde/sektioner med alt ind alt ud drift. 8.5 Hvis der foretages kastration af pattegrise, skal der anvendes smertelindrende behandling i forbindelse med indgrebet. Anvendelsen af smertelindrende behandling skal ske i overensstemmelse med Videncenter for Svineproduktions vejledning om brug af smertelindrende behandling ved kastration. 8.6 Hvis det er nødvendigt at regulere hjørnetænderne på pattegrisene, skal dette ske ved slibning indenfor grisenes første 3 levedøgn. 8.7 Pattegrise kan halekuperes, hvis der er dokumentation for, at der på bedriften er sket skader på haler som følge af, at kupering ikke er foretaget. Hvis der foretages halekupering, skal dette foretages inden for dyrets levedøgn, og maksimalt halvdelen af halen må bortkuperes. 8.8 For søer med skuldersår niveau 1 og 2 skal forebyggende behandling iværksættes. Søer med begyndende skuldersår niveau 3 skal straks placeres i sygesti og behandles. Søer med skuldersår niveau 4 må ikke forefindes i besætningen. 8.9 Svinene skal holdes i stabile flokke og blandes så lidt som muligt Flytninger af grise skal ske skånsomt Mekanisk og automatisk udstyr, som har betydning for svinenes sundhed og velfærd (herunder udstyr til foder- og vandforsyning, samt ventilations- og gødningsudstyr), skal dagligt funktionskontrolleres Spagnum, der anvendes til strøelse, skal være varmebehandlet eller godkendt af SPF-SuS Mærkefarver, der anvendes i besætningen, skal være fødevaregodkendte/fda-mærket. 10

11 9 Levering af svin 9.1 Inden slagtning skal dyrene så vidt muligt faste i mindst 5 timer før afhentning. 9.2 Svin må maksimalt være opstaldet 2 timer i mobile udleveringsrum/-vogne. 9.3 Alle avlsdyr skal være forsynet med et godkendt øremærke, når de flyttes fra oprindelsesbesætningen. 9.4 Det er ikke tilladt at transportere syge eller tilskadekomne grise, der ikke kan gå eller stå ved egen hjælp. 9.5 Døde dyr skal håndteres i henhold til lovgivningen og afhentes af godkendt destruktionsvirksomhed. 9.6 Der bør udelukkende anvendes DANISH-godkendte transportører. Listen over godkendte transportører og eksportører kan findes på Hvis der anvendes en ikke DANISH-godkendt transportør eller eksportør, skal der ved afhentning af svin og inden læsning af dyrene udleveres et vaskecertifikat (hvis bilen har kørt udenlands) eller en kopi af et transportdokument (hvis bilen har kørt indenrigs), samt sikkerhed for, at bilen har overholdt kravet om 48 timers karantæne, hvis dette krav er gældende. Producenten er forpligtet til at opbevare godkendte vaskecertifikater og transportdokumenter i op til 2 år og skal til enhver tid kunne dokumentere dette ved både indenrigstransporter og eksport. 9.7 Biler, der har været i udlandet, skal holde 48 timers karantæne, gældende fra vask og desinfektion på en godkendt rengøreings- og desinfektionsplads, inden ankomst til dansk besætning, hvis der skal flyttes dyr til levebrug mellem besætninger i Danmark. 9.8 Efter udstedelse af et rødt vaskecertifikat skal der holdes 48 timers karantæne inden ankomst til dansk besætning. Samlesteder er undtaget fra karantæneregler. Biler med grønt vaskecertifikat må køre direkte til en dansk besætning. Hvis der skal aflæsses dyr i Danmark, skal 48 timers karantæne overholdes. 9.9 Biler skal inden ankomst til dansk besætning holde 48 timers karantæne, gældende fra vask og desinfektion på en godkendt rengørings- og desinfektionsplads, hvis bilen inden for de seneste 7 døgn har kørt i højrisikoområder for sygdomme som f.eks. svinepest og mund- og klovsyge. Listen over højrisikoområder kan findes på Listen vil løbende blive opdateret Producenten skal sikre sig, at al transport af levende svin, fra DANISH-godkendte besætninger mellem danske besætninger, til slagtning i Danmark eller til eksport skal foretages af QS- certificeret transportør. Det er det tyske kvalitetssystem QS, der stiller krav om, at alle transportører af levende dyr fra DANISH-godkendte besætninger bliver QS-certificeret. Selvkører er QS godkendte gennem deres DANISH certificering. Transportører, der er godkendt under DANISH Transportstandard, er automatisk QS-certificeret. Man kan se, om en transportør er QS-certificeret på hjemmesiden https://www.qs-plattform.de/qssoftware/search.html, og om transportøren er DANISH Transportstandard godkendt, på hjemmesiden: / DANISH PRODUKTSTANDARD 11

12 10 Transport af levende dyr (Selvkørere) Transport af egne dyr i egne biler mellem besætninger eller til slagtning i Danmark 10.1 Dyrene skal være transportegnede Bilen skal være indrettet, vedligeholdt, herunder forsynet med passende strøelse, og anvendt på en måde, så dyrene ikke kommer til skade eller påføres lidelse, og yde beskyttelse mod vejret Der må kun anvendes samlesteder, der har tilsluttet sig DANISH Transportstandard. Listen over samlesteder, der har tilsluttet sig DANISH Transportstandard kan ses på Transport af egne grise i egne biler, der kommer direkte fra udlandet 10.4 Biler, der kommer direkte fra udlandet, skal vaskes og desinficeres på en godkendt vaskeplads ved grænsen, der har tilsluttet sig DANISH Transportstandard. Listen over godkendte vaskepladser kan ses på Biler, der kommer direkte fra udlandet, skal være i besiddelse af et godkendt vaskecertifikat. Vaskecertifikater skal gemmes i 2 år. Certifikatet skal indeholde følgende oplysninger: bilens registreringsnummer dato og tid for gennemført vask og desinficering navn på desinficeringsmiddel certifikatnummer destination 10.6 Biler skal holde 48 timers karantæne inden ankomst til dansk besætning, hvis der skal flyttes dyr til levebrug mellem besætninger i Danmark. Ved transporter over 50 og 65 km gælder derudover følgende krav: Der skal kunne fremvises transportdokumenter for hver transport med oplysninger om: antal dyr (kun et krav ved transporter over 65 km) dyrenes oprindelse og ejer afgangssted og bestemmelsessted afgangsdato, klokkeslæt og varighed Der skal føres optegnelser over rengøring og desinfektion. Bilen skal rengøres og desinficeres efter hver transport. Undtaget er transporter, der foretages mellem de samme to besætninger i Danmark og foretages den samme dato Producenter, der kører længere end 65 km, skal medbringe et gyldigt uddannelsesbevis og bevis på at være autoriseret til transport Dyrene må maksimalt transporteres 8 timer. Ved lange transporter over 8 timer gælder derudover følgende krav: Bilen skal være godkendt af myndighederne til lange transporter Bilen skal være forsynet med: frostsikret vandforsyningsanlæg med synlig vandstandsmåler mekanisk ventilationssystem og temperaturregistrering navigationsudstyr Der skal kunne fremvises log-bog for udførte transporter Der skal holdes 48 timers karantæne, hvis bilen har kørt i særlige risikoområder for sygdomme som f.eks. svinepest og mund- og klovsyge. Listen over særlige risikoområder kan findes på Listen vil løbende blive opdateret Biler, der ikke er rengjorte efter myndighedernes forskrifter ved ankomst til vaskepladsen ved grænsen, vil blive afvist og sendt retur til omvask. 12

13 Bilag Alle bilag til DANISH Produktstandard kan hentes på Bilag 1. Egenkontrolprogram: Egenkontrolprogram for produktion af DANISH grise. Dette egenkontrolprogram danner grundlag for DANISH Produktstandard, og følgende skal som minimum være implementeret i besætningen: Der skal i CHR være ajourførte optegnelser og dokumentation over besætningens til- og afgang af grise. Ved indkøb af smågrise fra en fast leverandør skal producenten sikre sig, at omsætningsaftalen er registreret i CHR. Der skal være modtagekontrol af foder i form af følge- og indlægssedler. Faktura gemmes i 5 år. Antibiotika og kemoterapeutikaholdige lægemidler må ikke findes på bedriften efter ordinationsperioden, medmindre de er genordineret af dyrlægen. Behandlede svin skal mærkes individuelt eller på stiniveau, så de kan identificeres inden for tilbageholdelsesperioden. Der skal kunne fremvises udfyldt egenkontrolprogram for dyrevelfærd. I sohold skal fravænningsalderen kunne dokumenteres. Funktioner af mekanisk og automatisk udstyr, der har betydning for svinenes sundhed og velfærd, skal kontrolleres hver dag, og eventuelle fejl eller mangler skal snarest afhjælpes. Der skal være dokumentation for, at døde dyr afhentes af godkendt destruktionsvirksomhed. Der skal være dokumentation for foderets sammensætning. Vejledning om god produktionspraksis en branchekode skal være udfyldt og underskrevet. Der skal være dokumentation for alle udførte dyrlægebesøg. Besøgsrapporterne gemmes i 2 år. Hvis der er indgået en sundhedsrådgivningsaftale, skal denne kunne fremvises. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Bilag 5. Bilag 6. Bilag 7. Bilag 8. Vejledning om god produktionspraksis en branchekode for foder og foderhygiejne Vejledning til indretning af sygestier Krav til brug af boltpistol til svin Krav til indretning af stalde Krav til indretning af hytter m.m. ved udendørs hold af svin Byggeblad vedr. vejledning og drift af udendørs sohold Egenkontrolprogram for dyrevelfærd Ved anvendelse af medicin skal der føres behandlingsbog, og skriftlige anvisninger fra dyrlægen skal foreligge. / DANISH PRODUKTSTANDARD 13

14 Regler for deltagelse i DANISH Produktstandard 1.0 Indledning 1.1 Dette regelsæt fastsætter betingelserne for deltagelse i ordningen DANISH Produktstandard. 1.2 Formålet med DANISH-ordningen er at sikre og dokumentere, at de besætninger, der deltager i ordningen, lever op til lovgivningen og branchens egne krav på områder som især dyrevelfærd. 1.3 Regelsættet gælder for det enkelte CHR-nummer og ansvaret for reglernes overholdelse påhviler den i CHR registrerede ejer og bruger. Hvor der nedenfor i disse regler tales om ejer, menes der tillige bruger. 1.4 SPF-SuS database vil til enhver tid vise, hvilke CHR-numre, der er godkendte, og hvilke CHR-numre, der ikke er godkendte. 2.0 Regler for deltagelse i ordningen 2.1 Ved særdeles grov eller gentagne overtrædelse(r) af reglerne i Danish Produktstandard, kan DANISH Produktstandardgodkendelsen blive inddraget uden forudgående varsel. 2.2 Særdeles grove overtrædelse er eksempelvis, men dog ikke begrænset til: Der indføres grise til det godkendte CHR-nummer, der ikke er DANISH-godkendte Søer er ikke løse mellem 4 uger efter løbning til 1 uge før forventet faring. Vanrøgt Gentagelse af manglende overholdelse af 48-timers karantæne, hvis dette kræves 2.3 Ved andre overtrædelser kan DANISH Produktstandardgodkendelsen blive suspenderet. Forinden en suspendering træder i kraft, har ejeren af CHR-nummeret mulighed for at afgive udtalelse inden for en af certificeringsfirmaet nærmere angivet frist. 2.4 Er de i forbindelse med suspenderingen påtalte forhold ikke bragt i orden og godkendt af certificeringsfirmaet, vil DANISH Produktstandard-godkendelsen blive inddraget. 2.5 Suspendering og inddragelse af Danish Produktstandardgodkendelsen bliver noteret i SPF-SuS-databasen. Det pågældende slagteri eller den pågældende forhandler orienteres herom. 2.6 Alle andelshavere i Danish Crown AmbA og Tican AmbA deltager automatisk og uden særskilt tiltrædelseserklæring i ordningen, men skal DANISH-godkendes efter reglerne nedenfor. 2.7 Godkendte producenter af Englandsgrise, økologiske- eller Frilandsgrise er automatisk godkendt i DANISH-ordningen og skal ikke have yderligere godkendelse. 2.8 Øvrige svineproducenter skal aktivt bekræfte deres deltagelse i ordningen ved at underskrive en tiltrædelseserklæring. Dette gælder også ejere af økologiske besætninger og frilandsbesætninger, som ikke er andelshavere i Danish Crown AmbA eller Tican AmbA. 2.9 Overholdelsen af DANISH Produktstandard kontrolleres af et uafhængigt certificeringsfirma, der udpeges af Styregruppen for DANISH Produktstandard og Englandsgrise Hvert CHR-nummer skal kontrolleres minimum hver 3. år. CHR-numre, der har haft genbesøg, eller hvor der er konstateret et større antal afvigelser i forhold til DANISH Produktstandard kan udtages til nyt DANISH-besøg inden for 12. mdr Certificeringsfirmaet fastsætter dato for besøgene. Ejeren kan som udgangspunkt ikke ændre dato eller tidspunkt for besøget Kontrollen kan ske uanmeldt med en varsling på maksimum 48 timer, for at sikre, at ejeren er tilstede og forberedt. Uanmeldte kontroller kan hverken flyttes eller afvises. 213 Der er afsat maks. 1,5 time pr. CHR-nummer til besøget. Første besøg betales af Svineafgiftsfonden. Hvis besætningen ikke kan godkendes ved første besøg, skal ejeren selv betale for et genbesøg. Kan besøget ikke gennemføres indenfor 1,5 time, fordi ejeren ikke er forberedt på besøget, kan certificeringsfirmaet opkræve et særskilt gebyr for ekstra tidsforbrug, der betales af ejeren til certificeringsfirmaet. 14

15 2.14 Certificeringsfirmaets repræsentanter (= auditorerne) følger SPF-SUS s regler for besøgsrækkefølge. Ejere, der ønsker, at auditor skal respektere en særlig karantænetid, faktureres med kr. for 12 timers karantæne og kr. for 24 timers karantæne. Betaling sker til certificeringsfirmaet Ejere, der afslår anmeldte besøg, erindres skriftligt om konsekvenserne af ikke at modtage besøg. Hvis besøget ikke er gennemført indenfor 1 måned efter den anmeldte dato, bortfalder godkendelsen i SPF-SuS databasen. Det pågældende slagteri eller den pågældende forhandler orienteres herom Vil et CHR-nummer tilmelde sig DANISH Produktstandardordningen efter at have mistet sin godkendelse, skal der betales et indmeldelsesgebyr på kr Klarer en besætning første besøg uden væsentlige afvigelser, får ejeren tilsendt et certificeringsbevis, der gælder indtil næste ordinære besøg Klarer en besætning ikke første besøg, fordi der konstateres væsentlige afvigelser i forhold til Produktstandarden skal ejeren indsende manglende dokumentationer inden 4 uger. Hvis dokumentation ikke er i orden, udløser det brugerbetalt genbesøg inden for 3 måneder efter tidsfristen. Bliver besætningen ikke godkendt ved genbesøget, bortfalder godkendelsen i SPF-SuS-databasen. Det pågældende slagteri eller den pågældende forhandler orienteres herom En besætning, der ikke klarer første besøg, fordi der konstateres meget væsentlige afvigelser i forhold til Produktstandarden, beholder sin godkendelse, men skal have gennemført brugerbetalt genbesøg senest 3 måneder efter det første besøg. Bliver besætningen ikke godkendt ved genbesøget, bortfalder godkendelsen i SPF-SuS-databasen. Det pågældende slagteri eller den pågældende forhandler orienteres herom. 3.0 Bod 3.1 Alle ikke DANISH-godkendte producenter vil blive trukket i afregningen ved tilsidesættelse af disse regler ved levering til såvel danske slagterier som eksport af levende dyr. 3.2 Fradraget i afregningen opkræves af henholdsvis slagterierne eller forhandlerne. Der skal som minimum trækkes følgende beløb i afregningen: a. Slagtesvin = 15 kr. pr. stk. b. Smågrise > 15 kg = 10 kr. pr. stk. c. Smågrise < 15 kg = 8 kr. pr. stk. d. Søer = 90 kr. pr. stk. 3.3 Fradraget i afregningen træder i kraft fra den dato, hvor certificeringsfirmaet meddeler slagteriet eller forhandleren, at besætningen ikke kan godkendes i forhold til DANISH Produktstandard. 4.0 Udmeldelse 4.1 Andelshavere i Danish Crown AmbA og Tican AmbA kan ikke udmelde sig af DANISH Produktstandard. 4.2 Ikke-andelshavere kan udmelde sig til VSP med 3 måneders skriftligt varsel. Ved genindmeldelse i DANISH Produktstandard betales et gebyr på kr. 5.0 Tvister 5.1 Ethvert spørgsmål om forståelsen af disse regler og enhver tvist mellem VSP og ejeren af CHR-nummer herom skal afgøres endeligt ved L&F-Voldgiftsretten. Regler for L&F-Voldgiftsretten kan ses på 6.0 Ændringer 6.1 Reglerne kan ændres af VSP efter indstilling fra Styregruppen for DANISH Produktstandard og Englandsgrise. Styregruppen består af repræsentanter for andel- og privatslagterierne, forhandlerne af levende svin, Landsforeningen af Danske Svineproducenter og VSP. 6.2 Det er ejers ansvar at holde sig ajour med de til enhver tid gældende regler og sikre, at disse implementeres i besætningen inden næste besøg. De til enhver tid gældende regler for DANISH Produktstandard kan ses på / DANISH PRODUKTSTANDARD 15

16 SEGES P/S Axeltorv 3 DK 1609 København V T E W seges.dk

DANISH Produktstandard Oktober 2010. Produktstandard for produktion af Englands-grise

DANISH Produktstandard Oktober 2010. Produktstandard for produktion af Englands-grise Indsigt Vækst Balance DANISH Produktstandard Oktober 2010 Produktstandard for produktion af Englands-grise Version 8, oktober 2010 Introduktion Denne produktstandard med tilhørende bilag om Egenkontrolprogram

Læs mere

PRODUKTSTANDARD FOR ENGLANDSGRISE JANUAR 2015. Videncenter for Svineproduktion

PRODUKTSTANDARD FOR ENGLANDSGRISE JANUAR 2015. Videncenter for Svineproduktion PRODUKTSTANDARD FOR ENGLANDSGRISE JANUAR 2015 Videncenter for Svineproduktion Introduktion Denne produktstandard med tilhørende bilag om Egenkontrolprogram (jf. bilag 1) sammenfatter kravene til produktion

Læs mere

Rettelsesblad til DANISH Produktstandard

Rettelsesblad til DANISH Produktstandard Rettelsesblad til DANISH Produktstandard Ændringer er markeret med gul. Rettet juni 2017 Forsiden: Januar 2016 er ændret til Juni 2017 Organisationsnavn er ændret til SEGES Svineproduktion Alle henvisninger

Læs mere

DANISH PRODUKTSTANDARD

DANISH PRODUKTSTANDARD DANISH PRODUKTSTANDARD JUNI 2017 Version 1 INTRODUKTION Denne produktstandard med tilhørende bilag om Egenkontrolprogram (Bilag 1) sammenfatter kravene til produktion af grise under DANISH. Den omfatter

Læs mere

Indsigt Vækst Balance. DANISH Produktstandard Oktober 2010. DANISH Transportstandard April 2011, version 2.0

Indsigt Vækst Balance. DANISH Produktstandard Oktober 2010. DANISH Transportstandard April 2011, version 2.0 Indsigt Vækst Balance DANISH Produktstandard Oktober 2010 DANISH Transportstandard April 2011, version 2.0 Introduktion Standarden omfatter følgende områder: producenten transportører af levende klovbærende

Læs mere

DANISH TRANSPORTSTANDARD PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015. Videncenter for Svineproduktion

DANISH TRANSPORTSTANDARD PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015. Videncenter for Svineproduktion DANISH TRANSPORTSTANDARD PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015 Videncenter for Svineproduktion Introduktion DANISH Transportstandard sammenfatter kravene til vask og desinfektion af biler, der kommer fra udlandet

Læs mere

DYREVELFÆRD UPDATE Niels-Peder Nielsen, SEGES Videncenter for Svineproduktion

DYREVELFÆRD UPDATE Niels-Peder Nielsen, SEGES Videncenter for Svineproduktion DYREVELFÆRD UPDATE Niels-Peder Nielsen, SEGES Videncenter for Svineproduktion Fagligt Nyt Middelfart, 22. september 2015 DISPOSITION Topmødeerklæringen Dyrevelfærd i DK 2015, kontrol 2014 Status DANISH

Læs mere

Tjekliste til Audit af Egenkontrol i Svinebesætninger

Tjekliste til Audit af Egenkontrol i Svinebesætninger Bilag 1: Dagligt tilsyn og personale Dagligt tilsyn Tilses alle svin mindst én gang dagligt Personale Er der tilstrækkelig antal personer til pasningen Har personalet relevant uddannelse Har behandlende

Læs mere

Rapportskema til brug ved stikprøvekontrol af overholdelse af bestemmelserne vedrørende svinevelfærd

Rapportskema til brug ved stikprøvekontrol af overholdelse af bestemmelserne vedrørende svinevelfærd Rapportskema til brug ved stikprøvekontrol af overholdelse af bestemmelserne vedrørende svinevelfærd Bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 om beskyttelse af svin Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. november

Læs mere

UDKAST af 8. september Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød

UDKAST af 8. september Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød

UDKAST. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar

Læs mere

Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013

Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013 Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013 Lovgivning - hvad er den til for? Fødevaresikkerhed Sporbarhed Sundhed hos dyr og mennesker Dyrevelfærd Image Antibiotikaforbrug Hvilke kontroller findes

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning

Lovtidende A. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning Lovtidende A Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Smittebeskyttelseplan for STOREGÅRD

Smittebeskyttelseplan for STOREGÅRD Smittebeskyttelseplan for STOREGÅRD En svinebesætning med integreret produktion i.e. 1.500 søer + årlig produktion af ca. 30.000 slagtesvin. (1.600 DE) Gårdejer Mads Skjern Korsbæk Væsentlige områder af

Læs mere

Dyrevelfærd i Svinesektoren

Dyrevelfærd i Svinesektoren viden vækst balance Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 445 Offentligt Dyrevelfærd i Svinesektoren Læs mere om udvikling på velfaerd.lf.dk Videncenter for Svineproduktion Axelborg, Axeltorv 3 T +45

Læs mere

DEN PERFEKTE DANISH-BESÆTNING

DEN PERFEKTE DANISH-BESÆTNING DEN PERFEKTE DANISH-BESÆTNING Asger Kjær Nielsen, Kvalitetschef DANISH SEGES Videncenter for Svineproduktion Henning Jakobsen, Svineproducent Elbjerg 26. oktober 2016 DISPOSITION Om DANISH-kontrollen Typiske

Læs mere

Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin.

Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin. Andelshavernummer: Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin. Undertegnede anerkender forpligtelserne i henhold

Læs mere

Nulpunktsundersøgelse af overholdelse af lovgivningen for dyrevelfærd i svinebesætninger

Nulpunktsundersøgelse af overholdelse af lovgivningen for dyrevelfærd i svinebesætninger D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Nulpunktsundersøgelse af overholdelse af lovgivningen for dyrevelfærd i svinebesætninger Institut

Læs mere

Kontrakt vedr. specialproduktion af Englandsgrise

Kontrakt vedr. specialproduktion af Englandsgrise Kontrakt vedr. specialproduktion af Englandsgrise Mellem Slagtesvineproducent Navn Tlf.nr. Adresse og Tican Fresh Meat A/S, Strandvejen 6, 7700 Thisted Version 14 Oktober 2012 1. Generelt Ved underskrift

Læs mere

Kontrol af dyrevelfærd 2006 og 2007

Kontrol af dyrevelfærd 2006 og 2007 Kontrol af dyrevelfærd 2006 og 2007 Resultater fra den danske kontrol af velfærd under transport, på slagterier og i besætninger med landbrugsdyr og heste Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin LBK nr 1148 af 12/09/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00036 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin LBK nr 471 af 15/05/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-32-30-00002 Senere ændringer til

Læs mere

DANISH TRANSPORTSTANDARD Oktober Videncenter for Svineproduktion

DANISH TRANSPORTSTANDARD Oktober Videncenter for Svineproduktion DANISH TRANSPORTSTANDARD Oktober 2016 Videncenter for Svineproduktion Definitioner Transportør: Transportører defineres i DANISH Transportstandard som transportører af levende, klovbærende dyr. Eksportør:

Læs mere

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1329 af 30.11.2010. I medfør af 30, stk. 1 og 3, 34, 63 og 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni

Læs mere

Kontrol af dyrevelfærd

Kontrol af dyrevelfærd Kontrol af dyrevelfærd 2 Kontrol af dyrevelfærd Hvorfor kontrollere dyrevelfærd? Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under

Læs mere

Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin

Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin VIDEN VÆKST BALANCE Godkendt af Fødevarestyrelsen oktober 2013 Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin Opfylder minimumskravet til et egenkontrolprogram Denne branchekode er Videncenter for

Læs mere

Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin

Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin Viden vækst balance Godkendt af Fødevarestyrelsen oktober 2013 Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin Opfylder minimumskravet til et egenkontrolprogram Denne branchekode er Videncenter for

Læs mere

KvægKongres 2015, Herning Dyrlæge Lars Pedersen Kvæg SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING

KvægKongres 2015, Herning Dyrlæge Lars Pedersen Kvæg SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING KvægKongres 2015, Herning Dyrlæge Lars Pedersen Kvæg SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING HVAD ER SMITTEBESKYTTELSE? Tiltag som kan reducere risikoen for, at smitsomme kvægsygdomme introduceres

Læs mere

Egenkontrol med dyrevelfærd. Godkendt af Fødevarestyrelsen februar 2012. Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin

Egenkontrol med dyrevelfærd. Godkendt af Fødevarestyrelsen februar 2012. Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin Egenkontrol med dyrevelfærd Godkendt af Fødevarestyrelsen februar 2012 Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin Denne branchekode er Videncenter for Svineproduktions vejledning om god produktionspraksis

Læs mere

Egenkontrol med dyrevelfærd. Godkendt af Fødevarestyrelsen juli 2011. Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin

Egenkontrol med dyrevelfærd. Godkendt af Fødevarestyrelsen juli 2011. Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin Egenkontrol med dyrevelfærd Godkendt af Fødevarestyrelsen juli 2011 Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin Denne branchekode er Videncenter for Svineproduktions vejledning om god produktionspraksis

Læs mere

Tjekliste til brug ved velfærdskontrol i svinebesætninger

Tjekliste til brug ved velfærdskontrol i svinebesætninger Revideret marts 2011 jekliste til brug ved velfærdskontrol i svinebesætninger Hjemmelgrundlag: Dyrevelfærd svin CHR nr. Besøgsdato: Ejer Adresse Besætningsoplysninger Hentes på www.glr-chr.dk Evt. afvigelser

Læs mere

Titel: Screening af dyrevelfærd hos søer og orner i frilandsbesætninger J. nr.: 2013-13-795-00010

Titel: Screening af dyrevelfærd hos søer og orner i frilandsbesætninger J. nr.: 2013-13-795-00010 KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Titel: Screening af dyrevelfærd hos søer og orner i frilandsbesætninger J. nr.: 2013-13-795-00010 BAGGRUND OG FORMÅL Aarhus universitet har i 2010 & 2011 gennemført

Læs mere

DANISH TRANSPORTSTANDARD December Videncenter for Svineproduktion

DANISH TRANSPORTSTANDARD December Videncenter for Svineproduktion DANISH TRANSPORTSTANDARD December 2016 Videncenter for Svineproduktion Definitioner Transportør: Transportører defineres i DANISH Transportstandard som transportører af levende, klovbærende dyr. Eksportør:

Læs mere

DM I SVINEPRODUKTION. - en dyst mellem landets landbrugsskoler Kongres for svineproducenter 2015

DM I SVINEPRODUKTION. - en dyst mellem landets landbrugsskoler Kongres for svineproducenter 2015 DM I SVINEPRODUKTION - en dyst mellem landets landbrugsskoler Kongres for svineproducenter 2015 DELTAGERE Landbrugsskolen Sjælland Mads Boman Jensen Simone Mikkelsen Gråsten Landbrugsskole Nicki Kristensen

Læs mere

DYREVELFÆRDS- RAPPORT FOR SVINESEKTOREN 2011

DYREVELFÆRDS- RAPPORT FOR SVINESEKTOREN 2011 VIDEN - VÆKST BALANCE DYREVELFÆRDS- RAPPORT FOR SVINESEKTOREN 2011 - Uvildig kontrol af alle danske svineproducenter Ansvarlig for dyrevelfærden Dyrevelfærd er under konstant udvikling. Målet for vores

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer 1)

Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00023 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve 1) BEK nr 35 af 11/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen. j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr BEK nr 1426 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet

Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet J.nr.: 2016-34-114-00716 Oprindeligt dokument 8. marts 2016 Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Valg af virkemiddel på grundlag af de foreliggende

Læs mere

BRANCHEAFTALE. Vedrørende supplerende regler for produktion af økologiske svin, der opdrættes i Danmark

BRANCHEAFTALE. Vedrørende supplerende regler for produktion af økologiske svin, der opdrættes i Danmark BRANCHEAFTALE Vedrørende supplerende regler for produktion af økologiske svin, der opdrættes i Danmark KAPITEL I 1. FORMÅL Denne brancheaftale supplerer EU s regler for økologisk jordbrugsproduktion i

Læs mere

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. ødevarestyrelsen KONTOR OR HUSDYRSUNDHED 18.08.2011 J.nr.: 201120230100717/HEHE Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i konventionelle mælkeleverende kvægbesætninger og slagtesvinebesætninger

Slutrapport for kampagnen Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i konventionelle mælkeleverende kvægbesætninger og slagtesvinebesætninger J. nr.: 2015-10-60-00116 30-08-2016 Slutrapport for kampagnen Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i konventionelle mælkeleverende kvægbesætninger og slagtesvinebesætninger INDLEDNING Fødevarestyrelsen

Læs mere

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen.

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen. Oversigt over de enkelte kategorier af strafbare forhold i lovforslag L 90/2005 lov om hold af dyr og lov om dyrlæger Bødestørrelserne omtalt i denne oversigt finder anvendelse på overtrædelser begået

Læs mere

DM i dyrevelfærd. - en dyst mellem landets landbrugsskoler

DM i dyrevelfærd. - en dyst mellem landets landbrugsskoler DM i dyrevelfærd - en dyst mellem landets landbrugsskoler Deltagere Dalum Landbrugsskole Daniel Pedersen, virksomhedsleder Kasper Kjær Olsen, virksomhedsleder Nordjyllands Landbrugsskole Peter Tind, virksomhedsleder

Læs mere

at importerede svin skal slagtes på et slagteri, som ikke er USA-godkendt,

at importerede svin skal slagtes på et slagteri, som ikke er USA-godkendt, Bilag 1 Vejledning for importører af avls- og brugssvin samt grise til opfedning, indført fra et 3. land, hvor EU har foreskrevet samhandelsbetingelser eller via samhandel. Før import 1. Alle, der ønsker

Læs mere

DANSK SVINEPRODUKTION ÅR Christian Fink Hansen, sektordirektør Svineproduktion

DANSK SVINEPRODUKTION ÅR Christian Fink Hansen, sektordirektør Svineproduktion DANSK SVINEPRODUKTION ÅR 2025 Christian Fink Hansen, sektordirektør Svineproduktion 1.5.2017 2.. FRAVÆNNEDE GRISE PER KULD - STIGNINGEN FORTSÆTTER MANGE ÅR FREM! FREMTIDSGRISEN 2027? Forudsætning og fundament

Læs mere

Svinefagdyrlæge Gerben Hoornenborg VET-TEAM

Svinefagdyrlæge Gerben Hoornenborg VET-TEAM Svinefagdyrlæge Gerben Hoornenborg VET-TEAM Vacciner virker mod 1-2 sygdomme Antibiotika virker mod flere sygdomme Godt management virker mod alle sygdomme Hvor mange grise ligger ved egen so? 1000 søer

Læs mere

Vejledning til: Funktioner i WinSvin som kan bruges i forbindelse med egenkontrol.

Vejledning til: Funktioner i WinSvin som kan bruges i forbindelse med egenkontrol. Vejledning til: Funktioner i WinSvin som kan bruges i forbindelse med egenkontrol. 1. Medicinregistrering WinSvin kan registrere medicinske behandlinger, genordinere medicin, beregne restmængde og udskrive

Læs mere

Sygestier Sådan gør jeg hvordan gør du?

Sygestier Sådan gør jeg hvordan gør du? Sygestier Sådan gør jeg hvordan gør du? Kongres for svineproducenter Herning Kongrescenter 25.- 26. oktober 2011 Svineproducent Rasmus Poulsen & seniorprojektleder Henriette Steinmetz, VSP Disposition

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger I medfør af 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 15 og 38, stk. 4, i lov om dyrlæger jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 12. september

Læs mere

KRAV FOR SVINEPRODUKTION OMFATTET AF MÆRKET "ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE" 6

KRAV FOR SVINEPRODUKTION OMFATTET AF MÆRKET ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE 6 Version 11 af 4. februar 2014 KRAV TIL MÆRKET "ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE"... 3 DB KONTROL... 4 MÆRKET "ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE"... 5 KRAV FOR SVINEPRODUKTION OMFATTET AF MÆRKET "ANBEFALET

Læs mere

Benchmarking Krydsoverensstemmelse og Branchekode

Benchmarking Krydsoverensstemmelse og Branchekode Benchmarking Krydsoverensstemmelse og Branchekode KO krav og deres sammenhæng til branchekode krav 7.1 Miljø 1.1 Stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord, undergrund 1.2 Anvendelse

Læs mere

Produktionskoncept. - En god begyndelse

Produktionskoncept. - En god begyndelse Produktionskoncept - En god begyndelse Friland A/S Marsvej 43 DK-8960 Randers Tel: (+45) 89 19 27 60 Fax: (+45) 89 19 23 51 e-mail: frilandinfo@friland.dk www.friland.dk Vejledning til leverandører af

Læs mere

KOMMER PED OG AFRIKANSK SVINEPEST TIL DANMARK? Anne-Grete Hassing-Hvolgaard, distriktsdyrlæge Videncenter for Svineproduktion

KOMMER PED OG AFRIKANSK SVINEPEST TIL DANMARK? Anne-Grete Hassing-Hvolgaard, distriktsdyrlæge Videncenter for Svineproduktion KOMMER PED OG AFRIKANSK SVINEPEST TIL DANMARK? Anne-Grete Hassing-Hvolgaard, distriktsdyrlæge Videncenter for Svineproduktion AFRIKANSK SVINEPEST TRUSLEN FRA ØST 4. marts 2015 SMITTERISIKO MED ASF Risiko

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger BEK nr 1537 af 12/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2015-15-31-00187 Senere ændringer

Læs mere

Fødevarestyrelsen Syge og tilskadekomne slagtesvin - Afrapportering af kontrolkampagne 2012

Fødevarestyrelsen Syge og tilskadekomne slagtesvin - Afrapportering af kontrolkampagne 2012 Fødevarestyrelsen Syge og tilskadekomne slagtesvin - Afrapportering af kontrolkampagne 2012 VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE OM VARETAGELSE AF SYGE OG TIL- SKADEKOMNE SVIN SAMT INDRETNING OG BRUG AF SYGESTIER

Læs mere

Bilag 11: Håndtering af syge/skadede dyr

Bilag 11: Håndtering af syge/skadede dyr (Version 2, 8. februar 2012) Bilag 11: Håndtering af syge/skadede dyr Lovkrav: Bek. nr. 707 5. Alle dyr, der synes at være syge eller tilskadekomne, skal omgående have en passende behandling. Hvis et dyr

Læs mere

NYHEDER FRA SEGES, SVINESUNDHED

NYHEDER FRA SEGES, SVINESUNDHED NYHEDER FRA SEGES, SVINESUNDHED Poul Bækbo Dyrlæge, PhD, Specialist i svinesundhedsrådgivning Årsmøde i Vet Team 2017 TEAM SUNDHED & VELFÆRD Vi skaber viden om sunde grise med høj velfærd, som øger produktiviteten

Læs mere

Opstaldning og pasning af ammekøer med opdræt i vinterperioden.

Opstaldning og pasning af ammekøer med opdræt i vinterperioden. J. nr.: 2014-13-60-00073 Veterinær kontrolkampagne 28-05-2015 Opstaldning og pasning af ammekøer med opdræt i vinterperioden. I Danmark findes der mange mindre ammeko s besætninger, der opdrætter kødkvæg,

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1) BEK nr 1328 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB LOV OM HOLD AF HESTE

Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB LOV OM HOLD AF HESTE Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB LOV OM HOLD AF HESTE 2007 Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner m.v. 1. Reglerne i denne lov finder anvendelse på ethvert hestehold.

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. B 14 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt. Folketinget. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. B 14 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt. Folketinget. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri B 14 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato:

Læs mere

Velfærd for danske køer og kalve

Velfærd for danske køer og kalve Velfærd for danske køer og kalve DANSK KVÆGS BRANCHEPOLITIK FOR DYREVELFÆRD www.kvaeg.dk Politik for dyrevelfærd DANSK KVÆG HAR EN BRANCHE- POLITIK FOR DYREVELFÆRD Danske kvægbrugere tager ansvar for dyrenes

Læs mere

vejledning til velfærdskontrol i svinebesætninger

vejledning til velfærdskontrol i svinebesætninger 5.1.10 Arealkrav, krav til gulve, flokopstaldning m.v. Minimumsarealkrav samt krav til gulve ved hold af svin findes i: 1. LBK nr. 255, 2013, om indendørs hold af drægtige søer og gylte 6, 7 og 7a (indtil

Læs mere

Konceptbeskrivelse AI/AU

Konceptbeskrivelse AI/AU Konceptbeskrivelse AI/AU Indledning Det overordnede mål med konceptet er, at forbedre svineproducentens økonomiske resultat. Metoden til at rykke på det økonomiske resultat, er at implementere kendt viden

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1) BEK nr 20 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Velkommen til Fagligt nyt Direktør Nicolaj Nørgaard

Velkommen til Fagligt nyt Direktør Nicolaj Nørgaard 24 9 213 Emner Velkommen til Fagligt nyt 24.-25.9.213 Direktør Nicolaj Nørgaard Ros Udfordringer DanAvl Nyt lovgivning Bedre økonomi/bytteforhold Fremgang på miljø Fremgang på dyrevelfærd DC-aftale Tak

Læs mere

Besætningsoplysninger

Besætningsoplysninger CHR-nr: Besætningsoplysninger Bemærk: Hvis der i besætningen er forskelligt indrettet farestalde eller forskelle i forhold, som relaterer sig til spørgeskemaet så skal du besvare spørgsmålene i forhold

Læs mere

Medicin. Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm

Medicin. Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm Medicin Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm Dyreværnsloven Hvad skal vi og hvad må vi? Bekendtgørelse af dyreværnsloven 1) Herved bekendtgøres dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 344

Læs mere

Hold sundheden oppe og sygdommen ude. Rikke Skrubel og Kirsten Pihl SPF, Sundhed og Diagnostik, rådgivningsdyrlæger

Hold sundheden oppe og sygdommen ude. Rikke Skrubel og Kirsten Pihl SPF, Sundhed og Diagnostik, rådgivningsdyrlæger Hold sundheden oppe og sygdommen ude Rikke Skrubel og Kirsten Pihl SPF, Sundhed og Diagnostik, rådgivningsdyrlæger Disposition PED og ASF to alvorlige virussygdomme truer Danmark Eksportbiler Udlevering

Læs mere

LVK Årsmøde 2011 Per Henriksen, Veterinærdirektør, Fødevarestyrelsen

LVK Årsmøde 2011 Per Henriksen, Veterinærdirektør, Fødevarestyrelsen LVK Årsmøde 2011 Per Henriksen, Veterinærdirektør, Fødevarestyrelsen HVOR ER VI PÅ VEJ HEN? landmand fødevareproducent miljøforvalter dyrevelfærdsgarant Generelle udviklingstendenser Godt internationalt

Læs mere

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Medicinkontrol og supervision af dyrlæger 2010 J.nr.: 2010-V4-74- / (journaliseres) (initialer) Stamoplysninger Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Internt arbejdsdokument til brug for 1 Besøgsdato:

Læs mere

Praktikhæfte. Svinebesætning. - ét skridt foran!

Praktikhæfte. Svinebesætning. - ét skridt foran! Praktikhæfte Svinebesætning - ét skridt foran! Indledning Praktikhæftet Formål Praktikhæftet skal danne baggrund for løbende samtaler mellem dig og din lærermester. Samtalerne skal være med til at give

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden Gebyrer 2015 Revideret 18. marts 2015 Varenummer 1600001 23/12/2014, 21, 22, 30, 31, 33 1600003 23/12/2014, 30, stk. 1, nr. 2 1600004 23/12/2014, 31, stk. 6 337 Kontrolbesøg Grundgebyr for kontrol i fødevarevirksomheder

Læs mere

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol)

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Albertslund 3. februar 2017 Erstatter version af 4. oktober 2016 Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Indledning Dette dokument fastlægger

Læs mere

Veterinært orienteringsmøde 2013

Veterinært orienteringsmøde 2013 Veterinært orienteringsmøde 2013 - Beskæftigelse- og rodematerialer v. afdelingschef Niels-Peder Nielsen Status på beskæftigelses- og rodematerialer Beskæftigelses- og rodematerialer Alle dyregrupper fra

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger I medfør af 8 b, 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 15 og 38, stk. 4, i lov om dyrlæger, jf. lovbekendtgørelse nr. 815 af

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger I medfør af, 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 15 og 38, stk. 4, i bekendtgørelse af lov om dyrlæger nr. 1149 af 12. september 2015,

Læs mere

Koncept for et dansk dyrevelfærdsmærke

Koncept for et dansk dyrevelfærdsmærke Koncept for et dansk dyrevelfærdsmærke Marts 2016 1. Generelt Der etableres i samspil med interessenterne et dyrevelfærdsmærke med henblik på at fremme markedsbaseret dyrevelfærd. Målet er at skabe bedre

Læs mere

Tjek på farmen Kampagne 2010. Medlemsmøder, januar 2010

Tjek på farmen Kampagne 2010. Medlemsmøder, januar 2010 Tjek på farmen Kampagne 2010 Medlemsmøder, januar 2010 Dagsorden i dag Aktuel politisk status Præsentation af regeringens og erhvervets egne initiativer Faglig gennemgang af Tjeklisten 2010 - v/ Hans Henrik

Læs mere

Veterinær Forskningschef, Dyrlæge, PhD, Dipl. ECPHM

Veterinær Forskningschef, Dyrlæge, PhD, Dipl. ECPHM MRSA Poul Bækbo Poul Bækbo Veterinær Forskningschef, Dyrlæge, PhD, Dipl. ECPHM MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus MRSA påvist hos mennesker i 2013: cc398 31% (husdyrtypen) cc8: 11% cc5: 9%

Læs mere

Medlemsmøde Sundhedsrådgivningsaftaler for Kvægbesætninger Nye regler xx december Sektions v. Kvæg Vigsted Kursus og Konferencecenter

Medlemsmøde Sundhedsrådgivningsaftaler for Kvægbesætninger Nye regler xx december Sektions v. Kvæg Vigsted Kursus og Konferencecenter Medlemsmøde 29-11-2016 Sundhedsrådgivningsaftaler for Kvægbesætninger Nye regler xx december 2016 Sektions v. Kvæg Vigsted Kursus og Konferencecenter Jens Philipsen Program 17.00 Velkomst 17.05-17.30 Orientering

Læs mere

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol)

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Albertslund 20. juni 2017 Erstatter version af 3. februar 2017 Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Indledning Dette dokument fastlægger

Læs mere

code of practice / 2009 regelsæt for danish crowns svine- og soandelshavere

code of practice / 2009 regelsæt for danish crowns svine- og soandelshavere code of practice / 2009 regelsæt for danish crowns svine- og soandelshavere 2 x.x / xxxxxxxxxxxxxxxxxxx udgivet af: Danish crown Fotograf: Claus Petersen Design og tryk: Datagraf 3 indhold Baggrund 4 formål

Læs mere

Handlingsplan for bedre dyrevelfærd. for svin. - resumé

Handlingsplan for bedre dyrevelfærd. for svin. - resumé Handlingsplan for bedre dyrevelfærd for svin - resumé Juni 2014 Dyrevelfærd og vækst går hånd i hånd Svineproduktionen i Danmark er internationalt anerkendt for en ressourceeffektiv produktion af både

Læs mere

VIDEN VÆKST BALANCE SVINEPRODUCENTER I VERDENSKLASSE

VIDEN VÆKST BALANCE SVINEPRODUCENTER I VERDENSKLASSE VIDEN VÆKST BALANCE SVINEPRODUCENTER I VERDENSKLASSE 213 Svineproducenter i verdensklasse Som svineproducent er du en del af et erhverv med visioner for fremtiden, for miljøet, for dyrenes velfærd og for

Læs mere

Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk mælk og kød fra bedrifter med kreaturer

Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk mælk og kød fra bedrifter med kreaturer Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk mælk og kød fra bedrifter med kreaturer KAPITEL I 1. Formål Denne brancheaftale supplerer EU s regler for økologisk jordbrugsproduktion

Læs mere

DRÆGTIGE SØER EFTER 2013?

DRÆGTIGE SØER EFTER 2013? DRÆGTIGE SØER EFTER 2013? WWW.DANSKSVINEPRODUKTIO N.DK EMAIL: DSP-INFO@LF.DK Direktør Bjarne K. Pedersen, A/S Seniorprojektleder Lisbeth Ulrich Hansen, Videncenter for Svineproduktion Indhold Status og

Læs mere

Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk svin

Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk svin Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk svin KAPITEL I 1. Formål Denne brancheaftale supplerer EU s regler for økologisk jordbrugsproduktion i forhold til økologiske svin.

Læs mere

Veterinærrejseholdet

Veterinærrejseholdet Veterinærrejseholdet Veterinærrejseholdets arbejdsopgaver: Tematiske kontroller i besætninger og på dyretransport området Vejkontroller med dyretransporter sammen med Rigspolitiet Kontrol og supervision

Læs mere

Kapitel 2 Indgåelse og opsigelse af aftale. 3. En sundhedsrådgivningsaftale skal indgås mellem den ansvarlige for besætningen og en besætningsdyrlæge.

Kapitel 2 Indgåelse og opsigelse af aftale. 3. En sundhedsrådgivningsaftale skal indgås mellem den ansvarlige for besætningen og en besætningsdyrlæge. Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger I medfør af 8 b, 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 15 og 38, stk. 4, i lov om dyrlæger, jf. lovbekendtgørelse nr. 875 af 29. juni 2013,

Læs mere

Overtrædelserne er fordelt på mange forskellige områder. De 12 overtrædelser, der i 2012 er konstateret flest af, fremgår af tabellen neden for:

Overtrædelserne er fordelt på mange forskellige områder. De 12 overtrædelser, der i 2012 er konstateret flest af, fremgår af tabellen neden for: Overtrædelser af økologireglerne på de økologiske bedrifter i kontrolåret 2012 Kontrolåret 2012 løb fra den 1. marts 2012 til den 31. december 2012. Der gennemføres mindst et årligt kontrolbesøg på alle

Læs mere

Bilag 1.a Svinebedrift, fokusliste foder- og hygiejnekontrol

Bilag 1.a Svinebedrift, fokusliste foder- og hygiejnekontrol Bilag 1.a Svinebedrift, fokusliste foder- og hygiejnekontrol Eksempler på fokusområder på en svinebedrift. Vær opmærksom på, at planteproduktion ofte også er en del af et svinebrug, brug derfor også fokusliste

Læs mere

VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE I MINKFARME I 2011

VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE I MINKFARME I 2011 Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 05.12.2011 VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE I MINKFARME I 2011 Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har i perioden fra august til oktober gennemført en målrettet kontrolkampagne

Læs mere

Regel- og lovgrundlag. Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur

Regel- og lovgrundlag. Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur Regel- og lovgrundlag Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur Lovgivning, baggrund EU-Forordning fra 2005 I Artikel 1 står der at reglerne gælder alle levende hvirveldyr. EU-Kommissionen fastslog i 2006

Læs mere

1) Hest: Husdyr af heste- eller æselarten eller dyr, der fremkommer ved krydsning af disse.

1) Hest: Husdyr af heste- eller æselarten eller dyr, der fremkommer ved krydsning af disse. Bekendtgørelse hestelov. Opdateret, den 27. oktober 2008. Bekendtgørelse af 21. oktober 2008 angående differentiret lodtshøjde. Bekendtgørelse om loftshøjden i hestestalde I medfør af 6, stk. 2, og under

Læs mere

Navn Adresse og evt. e-post Telefonnr. Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. og ejerlav. Dyretype Antal dyr Vægtgrænser/ aldersgrænser

Navn Adresse og evt. e-post Telefonnr. Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. og ejerlav. Dyretype Antal dyr Vægtgrænser/ aldersgrænser Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af konventionel produktion af søer, smågrise eller slagtesvin til autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin. Ønskes

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater BEK nr 1466 af 12/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-5401-0032 Senere ændringer til forskriften BEK nr 993 af 06/10/2008

Læs mere