DANISH PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015 VERSION 2. Videncenter for Svineproduktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANISH PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015 VERSION 2. Videncenter for Svineproduktion"

Transkript

1 DANISH PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015 VERSION 2 Videncenter for Svineproduktion

2 Introduktion Denne produktstandard med tilhørende bilag om Egenkontrolprogram (Bilag 1) sammenfatter kravene til produktion af grise under DANISH. Den omfatter især dyrevelfærd, fødevaresikkerhed og sporbarhed i primærproduktionen. Besætningsejeren har det endelige ansvar for, at standardens krav bliver overholdt. Seneste standard og informationer om nye krav kan findes på DANISH Produktstandard er akkrediteret i forhold til den internationale standard EN Ejerskab: DANISH Produktstandard er ejet af SEGES P/S, Videncenter for Svineproduktion, Axeltorv 3, 1609 København V. Gyldighedsområde: DANISH Produktstandard finder anvendelse på landbrugsbedrifter med produktion af svin. Formål: DANISH Produktstandard har til formål at levere en EN certificering af produktionen af levende svin. Yderligere oplysninger om DANISH Produktstandard: SEGES P/S Videncenter for Svineproduktion Axeltorv 3 DK 1609 København V Tlf.: Fax:

3 1 Identifikation og sporbarhed af svin 1.1 Identifikationssystemer og produktionspraksis skal sikre, at grise stammer fra danske besætninger i Danmark. 1.2 Alle produktionsdyr skal være af dansk oprindelse. 1.3 Flytninger af grise til og fra besætningen skal være registreret i det Centrale Husdyrbrugs Register (CHR) senest 7 dage efter flytning. 1.4 Alle svin, der sendes til slagtning, skal være tatoverede tydeligt med leverandørnummer, og svin, der eksporteres, skal være øremærkede. Hvis besætningen er registreret i CHR med gruppevis levering, er det muligt at foretage gruppevis levering af slagtesvin, således at slagtesvin efter aftale mellem besætningsejer og slagteri kan transporteres direkte fra svinebesætningen til et slagteri i Danmark uden godkendt øremærke eller skinketatovering. 1.5 Besætningsejere, som indkøber smågrise, skal sikre sig, at smågrisene kommer fra en DANISH-godkendt besætning (Fremgår af / DANISH PRODUKTSTANDARD 3

4 2 Foder 2.1 Tilskudsfoder og færdigfoder skal være indkøbt fra danske autoriserede foderstofvirksomheder eller fra QS godkendte foderstofvirksomheder. Liste over QS godkendte virksomheder kan ses på: 2.2 Foderet skal opbevares og håndteres i henhold til Vejledning om god produktionspraksis en branchekode, så utilsigtet forurening og krydskontaminering undgås. Bilag Antibiotiske vækstfremmere må ikke anvendes eller findes i besætningsområdet. 2.6 Foderet må ikke indeholde uønskede stoffer som f.eks. sprøjtemidler og kemikalier. 2.7 Der må ikke bruges fiskemel i foderet til slagtesvin større end 40 kg. 2.3 Foderet skal være fri for kødbenmel/kødbiprodukter, og der må ikke findes kødbenmel/kødbiprodukter på ejendommen undtagen i hunde- og kattefoder, som dog ikke må findes i besætningsområdet. 2.4 Det er forbudt at anvende madaffald, herunder forarbejdet storkøkkenaffald, som indeholder animalske produkter. 4

5 3 Sundhed og medicinanvendelse 3.1 Besøgende har kun adgang til en besætning efter aftale med producenten. Producenten har ansvar for, at besøgende overholder gældende regler. 3.2 Stalde, stier, udstyr og værktøj skal holdes rent ved regelmæssig rengøring og eventuel desinfektion. 3.3 Gødning og spildfoder skal fjernes jævnligt, for at reducere lugt og forebygge fluer, rotter, mus og andre skadedyr. 3.4 Besætningen skal overholde krav til høj smittebeskyttelse for bl.a. at forhindre indtrængen af skadedyr. 3.5 For besætninger, som eksporterer slagtesvin til Tyskland, og slagtesvinebesætninger, som leverer mere end 200 svin pr. år, skal det aktuelle salmonellaniveau være kendt. 3.6 Alle svin, som er behandlet med tilbageholdelsespligtig medicin, skal kunne identificeres enten individuelt med øremærkning eller anden tydelig markering eller stivis. Svin, der har modtaget medicinsk behandling, må ikke sendes til slagtning, før tilbageholdelsestiden er gået. 3.7 Hvis der anvendes tilbageholdelsespligtig medicin med indhold af tetracykliner til søer eller slagtesvin, er der krav om 30 dages tilbageholdelsestid. Der må ikke anvendes cephalosporiner kun på særlig dispensation givet af Videncenter for Svineproduktion. Der må ikke anvendes cephalosporiner kun på særlig dispensation givet af Videncenter for Svineproduktion. 3.8 Producent og relevant personale skal have modtaget instruktion i injektionsteknik. Alle personer, som anvender lægemidler til svin, skal opfylde kravene i bekendtgørelse nr. 481 af 29/05/2007 om kursus i anvendelse af lægemidler til fødevareproducerende dyr. 3.9 Knækker en kanyle under injektion, skal den straks fjernes. Hvis dette ikke er muligt, skal svinene mærkes tydeligt og permanent. Slagteriet skal kontaktes inden levering Der må kun anvendes godkendte detekterbare kanyler. Liste over godkendte kanyler kan findes på: Medicin og vacciner skal opbevares og bruges i henhold til dyrlægens instruktioner, der er skrevet på etiket eller emballage Rester af antibiotika- og kemoterapeutikaholdige lægemidler må ikke opbevares på bedriften efter ordinationsperiodens udløb, medmindre de er genordineret af dyrlægen. Besætninger med sundhedsrådgivningsaftaler Besætninger der selv ønsker at administrere medicin Alle besætninger med mere end 1) 300 søer, gylte eller orner 2) slagtesvin (30 kg slagtning), eller 3) smågrise (7 30 kg) samt alle andre besætninger uanset størrelse, der ønsker at administrere medicin selv, skal have en sundhedsrådgivningsaftale med besætningsdyrlægen. Aftalen skal omfatte mellem 9 og 12 årlige rådgivningsbesøg af dyrlægen i sobesætninger og mellem 4 og 6 årlige rådgivningsbesøg i slagtesvinsbesætninger. Antallet af besøg afhænger af, hvilken kategori besætningen er placeret i: 1) Almindelig rådgivning 2) Ekstra rådgivning 3) Skærpet rådgivning 3.13 Der skal føres en behandlingsbog med medicinregistrering. Ved udlevering af medicin skal dyrlægen give skriftlig instruktion i behandling og tilbageholdelsestid. Følgende skal registreres: Dato, dyr - hvilke og hvor mange, årsag, lægemiddel, dosis, indgivelsesmetode og hvem, der har behandlet (initialer). / DANISH PRODUKTSTANDARD 5

6 3.14 Alle besætninger skal føre et egenkontrolprogram for dyrevelfærd i besætningen, der kontrolleres af dyrlægen Dyrlægen skal mindst hver 3. måned udarbejde en dyrlægerapport. For slagtesvinebesætninger i kategorierne 2 og 3 skal dyrlægen udarbejde en rapport mindst hver 4. måned. For slagtesvinebesætninger i kategori 1 skal dyrlægen udarbejde en rapport mindst hver 6. måned. Rapporterne skal opbevares i mindst 2 år. Besætninger der ikke ønsker at administrere medicin selv (gælder primært økologiske besætninger). Besætninger med mere end 1) 300 søer, gylte eller orner 2) slagtesvin (30 kg slagtning), eller 3) smågrise (7 30 kg) der ikke ønsker at administrere medicin selv, kan vælge en basisaftale med enten tværfaglig rådgivning eller staldskole (staldskole kan dog kun vælges af besætninger i kategori 1) Alle besætninger skal føre et egenkontrolprogram for dyrevelfærd i besætningen, der kontrolleres af dyrlægen For de tværfaglige rådgivningsforløb skal der foreligge 2 årlige besøgsrapporter fra besætningsdyrlægen. For staldskoleforløbene skal der foreligge mindst én årlig dyrlægerapport og én årlig staldskolerapport. Rapporterne skal opbevares i mindst 2 år Såfremt der er behov for medicin i besætningen, kan dyrlægen udlevere medicin til maks. 5 dages forbrug, og dyrlægen skal give skriftlig instruktion i behandling og tilbageholdelsestid Den ansvarlige for besætningen skal udarbejde en zoonotisk smittebeskyttelsesplan, som særligt har til formål at modvirke smittespredning fra besætningen. Eksempel på en smittebeskyttelsesplan findes på Al personadgang til og fra besætningen skal ske via et forrum. Forrummet skal være udstyret med følgende faciliteter: håndvask håndsæbe hånddesinfektion engangshåndklæder tøjskift (der skiftes til arbejdstøj eller overtrækstøj til anvendelse i besætningen) skift af eller vask og desinfektion af fodtøj og udstyr Kravet om forrum gælder dog ikke for personadgang til og fra besætninger, som helt eller delvist opholder sig på udendørs arealer. Besætninger uden sundhedsaftaler Gælder for besætninger, der er mindre end 1) 300 søer, gylte eller orner 2) slagtesvin (30 kg slagtning), eller 3) smågrise (7 30 kg) og ikke ønsker at administrere medicin selv Besætningen skal mindst én gang årligt have et tilsyn af dyrlægen Såfremt der er behov for medicin i besætningen, kan dyrlægen udlevere medicin til maks. 5 dages forbrug, og dyrlægen skal give skriftlig instruktion i behandling og tilbageholdelsestid. 6

7 4 Behandling af syge og skadede svin 4.1 Syge eller tilskadekomne svin skal omgående behandles, så unødig lidelse undgås. Dette gøres ved medicinsk behandling og/eller flytning til en sygesti. Der skal være tilstrækkeligt antal sygestier, således at der altid er mindst én sygesti klar til brug til svin, der er syge eller tilskadekomne. Indretningen af sygestier skal følge retningslinjerne i bilag Hvis dyrene ikke viser tegn på bedring, skal de genbehandles efter aftale med en dyrlæge, medmindre svinet aflives. 4.3 Aflivning af svin skal foretages med boltpistol og afblødning, jf. folderen Sådan anvendes boltpistol til svin. (Bilag 4). 4.4 Svin, der udviser vedholdende aggressivitet over for andre dyr, eller som er ofre for denne aggressivitet, skal midlertidigt isoleres eller holdes på afstand af flokken. 5 Stalde og udstyr 5.1 Bygninger og inventar skal være opført og indrettet i overensstemmelse med gældende lovgivning. Præciseret i henhold til bilag Inventar og gulve i staldbygninger skal være konstrueret, så der ikke er skarpe kanter o.l., der kan skade svinene. 5.3 Lejearealet skal være bekvemt, rent og passende drænet og må ikke kunne skade svinene. Hvis der udlægges strøelse, skal dette være rent, tørt og uskadeligt for svinene. 5.4 Ingen svin må være opbundne undtaget under veterinær behandling. 5.5 Alle svin skal have permanent adgang til en tilstrækkelig mængde halm eller andet manipulerbart materiale, der kan opfylde deres behov for beskæftigelses- og rodemateriale. / DANISH PRODUKTSTANDARD 7

8 5.6 Hos drægtige søer og gylte i løsdriftstalde skal mindst 1,3 m 2 pr. so og 0,95 m 2 være et sammenhængende areal med fast eller drænet gulv eller en kombination heraf og med strøelse. 5.7 Søer skal være løsgående fra senest 4 uger efter løbning til indsættelse i farestald For smågrise over 20 kg og slagtesvin, der opdrættes i stalde taget i brug efter 1. juli 2000, samt for søer og gylte i stalde taget i brug efter 1. januar 1999, skal der være installeret et overbrusningsanlæg eller tilsvarende anordning, der kan bruges til at regulere dyrenes kropstemperatur. Kravet gælder i alle stalde fra 1. juli Ornestier skal være placeret og konstrueret således, at ornen kan vende sig, høre, lugte og se andre svin. Ornen skal have et rent, tørt og bekvemt lejeareal. Ornestier, der anvendes til bedækning, skal være mindst 10 m Alle svin skal holdes i lys med en lysintensitet på mindst 40 lux i en periode på mindst 8 timer pr. dag Hvis der anvendes et mekanisk ventilationssystem, skal der findes en alarm, som advarer om fejl i ventilationssystemet. Alarmen skal også virke under strømsvigt og temperaturstigning i de enkelte staldafsnit Anvendes der automatisk eller mekanisk ventilationssystem, skal der kunne etableres et tilstrækkeligt luftskifte ved systemsvigt. 8

9 6 Udendørs svinehold (Kun relevant for besætninger med udendørs produktion) 6.1 Udendørs svinehold skal opfylde gældende lovgivning på området. Præciseret i henhold til bilag Udendørs svinehold skal være indhegnet med et indre og et ydre hegn, og de skal være placeret mindst 5 m fra hinanden. Undtaget er indre hegn etableret direkte på det ydre hegn, som skal bestå af mindst tre strømførende tråde med alarm. Der skal være mindst 10 m fra indre hegn til offentlig vej og mindst 50 m fra indre hegn til rastepladser, campingpladser o.l. (jf. bilag 7). 6.3 Hytterne skal være isolerede eller på anden måde indrettede således, at svinenes temperaturkrav kan tilgodeses under alle vejrforhold. 6.4 Lejearealet i hytterne skal være dækket af halm eller andet materiale, således at svinene kan ligge tørt og lunt under alle vejrforhold. 6.5 Alle svin over 20 kg skal have adgang til et sølehul, overbrusningsanlæg eller tilsvarende anordning, når den gennemsnitlige dagtemperatur overstiger 15 C i skyggen. 6.6 Drægtige søer og gylte skal indsættes i farehytter senest 7 dage før forventet faring. 7 Foder og vandtildeling 7.1 Alle svin skal have adgang til foder, der passer til deres alder, vægt, adfærdsmæssige og fysiologiske behov af hensyn til deres velfærd og sundhed. 7.2 Alle svin skal fodres mindst én gang dagligt, og alle svin over 2 uger skal have fri adgang til rent, frisk drikkevand. / DANISH PRODUKTSTANDARD 9

10 8 Management 8.1 Alle svin skal tilses minimum 1 gang dagligt. 8.2 Svineproducenter, der beskæftiger personer til pasning af svin, skal sikre sig, at de har modtaget instruktion og vejledning om lovgivning vedrørende beskyttelse af svin. 8.3 Dyrevelfærdsmæssige forhold i besætningen skal være håndteret i overensstemmelse med dansk lovgivning præciseret i Egenkontrolprogram for dyrevelfærd (Bilag 8). 8.4 Pattegrise må ikke fravænnes, før de er mindst 28 dage gamle. Pattegrise kan dog fravænnes soen indtil 7 dage tidligere, hvis de flyttes til stalde/sektioner med alt ind alt ud drift. 8.5 Hvis der foretages kastration af pattegrise, skal der anvendes smertelindrende behandling i forbindelse med indgrebet. Anvendelsen af smertelindrende behandling skal ske i overensstemmelse med Videncenter for Svineproduktions vejledning om brug af smertelindrende behandling ved kastration. 8.6 Hvis det er nødvendigt at regulere hjørnetænderne på pattegrisene, skal dette ske ved slibning indenfor grisenes første 3 levedøgn. 8.7 Pattegrise kan halekuperes, hvis der er dokumentation for, at der på bedriften er sket skader på haler som følge af, at kupering ikke er foretaget. Hvis der foretages halekupering, skal dette foretages inden for dyrets levedøgn, og maksimalt halvdelen af halen må bortkuperes. 8.8 For søer med skuldersår niveau 1 og 2 skal forebyggende behandling iværksættes. Søer med begyndende skuldersår niveau 3 skal straks placeres i sygesti og behandles. Søer med skuldersår niveau 4 må ikke forefindes i besætningen. 8.9 Svinene skal holdes i stabile flokke og blandes så lidt som muligt Flytninger af grise skal ske skånsomt Mekanisk og automatisk udstyr, som har betydning for svinenes sundhed og velfærd (herunder udstyr til foder- og vandforsyning, samt ventilations- og gødningsudstyr), skal dagligt funktionskontrolleres Spagnum, der anvendes til strøelse, skal være varmebehandlet eller godkendt af SPF-SuS Mærkefarver, der anvendes i besætningen, skal være fødevaregodkendte/fda-mærket. 10

11 9 Levering af svin 9.1 Inden slagtning skal dyrene så vidt muligt faste i mindst 5 timer før afhentning. 9.2 Svin må maksimalt være opstaldet 2 timer i mobile udleveringsrum/-vogne. 9.3 Alle avlsdyr skal være forsynet med et godkendt øremærke, når de flyttes fra oprindelsesbesætningen. 9.4 Det er ikke tilladt at transportere syge eller tilskadekomne grise, der ikke kan gå eller stå ved egen hjælp. 9.5 Døde dyr skal håndteres i henhold til lovgivningen og afhentes af godkendt destruktionsvirksomhed. 9.6 Der bør udelukkende anvendes DANISH-godkendte transportører. Listen over godkendte transportører og eksportører kan findes på Hvis der anvendes en ikke DANISH-godkendt transportør eller eksportør, skal der ved afhentning af svin og inden læsning af dyrene udleveres et vaskecertifikat (hvis bilen har kørt udenlands) eller en kopi af et transportdokument (hvis bilen har kørt indenrigs), samt sikkerhed for, at bilen har overholdt kravet om 48 timers karantæne, hvis dette krav er gældende. Producenten er forpligtet til at opbevare godkendte vaskecertifikater og transportdokumenter i op til 2 år og skal til enhver tid kunne dokumentere dette ved både indenrigstransporter og eksport. 9.7 Biler, der har været i udlandet, skal holde 48 timers karantæne, gældende fra vask og desinfektion på en godkendt rengøreings- og desinfektionsplads, inden ankomst til dansk besætning, hvis der skal flyttes dyr til levebrug mellem besætninger i Danmark. 9.8 Efter udstedelse af et rødt vaskecertifikat skal der holdes 48 timers karantæne inden ankomst til dansk besætning. Samlesteder er undtaget fra karantæneregler. Biler med grønt vaskecertifikat må køre direkte til en dansk besætning. Hvis der skal aflæsses dyr i Danmark, skal 48 timers karantæne overholdes. 9.9 Biler skal inden ankomst til dansk besætning holde 48 timers karantæne, gældende fra vask og desinfektion på en godkendt rengørings- og desinfektionsplads, hvis bilen inden for de seneste 7 døgn har kørt i højrisikoområder for sygdomme som f.eks. svinepest og mund- og klovsyge. Listen over højrisikoområder kan findes på Listen vil løbende blive opdateret Producenten skal sikre sig, at al transport af levende svin, fra DANISH-godkendte besætninger mellem danske besætninger, til slagtning i Danmark eller til eksport skal foretages af QS- certificeret transportør. Det er det tyske kvalitetssystem QS, der stiller krav om, at alle transportører af levende dyr fra DANISH-godkendte besætninger bliver QS-certificeret. Selvkører er QS godkendte gennem deres DANISH certificering. Transportører, der er godkendt under DANISH Transportstandard, er automatisk QS-certificeret. Man kan se, om en transportør er QS-certificeret på hjemmesiden https://www.qs-plattform.de/qssoftware/search.html, og om transportøren er DANISH Transportstandard godkendt, på hjemmesiden: / DANISH PRODUKTSTANDARD 11

12 10 Transport af levende dyr (Selvkørere) Transport af egne dyr i egne biler mellem besætninger eller til slagtning i Danmark 10.1 Dyrene skal være transportegnede Bilen skal være indrettet, vedligeholdt, herunder forsynet med passende strøelse, og anvendt på en måde, så dyrene ikke kommer til skade eller påføres lidelse, og yde beskyttelse mod vejret Der må kun anvendes samlesteder, der har tilsluttet sig DANISH Transportstandard. Listen over samlesteder, der har tilsluttet sig DANISH Transportstandard kan ses på Transport af egne grise i egne biler, der kommer direkte fra udlandet 10.4 Biler, der kommer direkte fra udlandet, skal vaskes og desinficeres på en godkendt vaskeplads ved grænsen, der har tilsluttet sig DANISH Transportstandard. Listen over godkendte vaskepladser kan ses på Biler, der kommer direkte fra udlandet, skal være i besiddelse af et godkendt vaskecertifikat. Vaskecertifikater skal gemmes i 2 år. Certifikatet skal indeholde følgende oplysninger: bilens registreringsnummer dato og tid for gennemført vask og desinficering navn på desinficeringsmiddel certifikatnummer destination 10.6 Biler skal holde 48 timers karantæne inden ankomst til dansk besætning, hvis der skal flyttes dyr til levebrug mellem besætninger i Danmark. Ved transporter over 50 og 65 km gælder derudover følgende krav: Der skal kunne fremvises transportdokumenter for hver transport med oplysninger om: antal dyr (kun et krav ved transporter over 65 km) dyrenes oprindelse og ejer afgangssted og bestemmelsessted afgangsdato, klokkeslæt og varighed Der skal føres optegnelser over rengøring og desinfektion. Bilen skal rengøres og desinficeres efter hver transport. Undtaget er transporter, der foretages mellem de samme to besætninger i Danmark og foretages den samme dato Producenter, der kører længere end 65 km, skal medbringe et gyldigt uddannelsesbevis og bevis på at være autoriseret til transport Dyrene må maksimalt transporteres 8 timer. Ved lange transporter over 8 timer gælder derudover følgende krav: Bilen skal være godkendt af myndighederne til lange transporter Bilen skal være forsynet med: frostsikret vandforsyningsanlæg med synlig vandstandsmåler mekanisk ventilationssystem og temperaturregistrering navigationsudstyr Der skal kunne fremvises log-bog for udførte transporter Der skal holdes 48 timers karantæne, hvis bilen har kørt i særlige risikoområder for sygdomme som f.eks. svinepest og mund- og klovsyge. Listen over særlige risikoområder kan findes på Listen vil løbende blive opdateret Biler, der ikke er rengjorte efter myndighedernes forskrifter ved ankomst til vaskepladsen ved grænsen, vil blive afvist og sendt retur til omvask. 12

13 Bilag Alle bilag til DANISH Produktstandard kan hentes på Bilag 1. Egenkontrolprogram: Egenkontrolprogram for produktion af DANISH grise. Dette egenkontrolprogram danner grundlag for DANISH Produktstandard, og følgende skal som minimum være implementeret i besætningen: Der skal i CHR være ajourførte optegnelser og dokumentation over besætningens til- og afgang af grise. Ved indkøb af smågrise fra en fast leverandør skal producenten sikre sig, at omsætningsaftalen er registreret i CHR. Der skal være modtagekontrol af foder i form af følge- og indlægssedler. Faktura gemmes i 5 år. Antibiotika og kemoterapeutikaholdige lægemidler må ikke findes på bedriften efter ordinationsperioden, medmindre de er genordineret af dyrlægen. Behandlede svin skal mærkes individuelt eller på stiniveau, så de kan identificeres inden for tilbageholdelsesperioden. Der skal kunne fremvises udfyldt egenkontrolprogram for dyrevelfærd. I sohold skal fravænningsalderen kunne dokumenteres. Funktioner af mekanisk og automatisk udstyr, der har betydning for svinenes sundhed og velfærd, skal kontrolleres hver dag, og eventuelle fejl eller mangler skal snarest afhjælpes. Der skal være dokumentation for, at døde dyr afhentes af godkendt destruktionsvirksomhed. Der skal være dokumentation for foderets sammensætning. Vejledning om god produktionspraksis en branchekode skal være udfyldt og underskrevet. Der skal være dokumentation for alle udførte dyrlægebesøg. Besøgsrapporterne gemmes i 2 år. Hvis der er indgået en sundhedsrådgivningsaftale, skal denne kunne fremvises. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Bilag 5. Bilag 6. Bilag 7. Bilag 8. Vejledning om god produktionspraksis en branchekode for foder og foderhygiejne Vejledning til indretning af sygestier Krav til brug af boltpistol til svin Krav til indretning af stalde Krav til indretning af hytter m.m. ved udendørs hold af svin Byggeblad vedr. vejledning og drift af udendørs sohold Egenkontrolprogram for dyrevelfærd Ved anvendelse af medicin skal der føres behandlingsbog, og skriftlige anvisninger fra dyrlægen skal foreligge. / DANISH PRODUKTSTANDARD 13

14 Regler for deltagelse i DANISH Produktstandard 1.0 Indledning 1.1 Dette regelsæt fastsætter betingelserne for deltagelse i ordningen DANISH Produktstandard. 1.2 Formålet med DANISH-ordningen er at sikre og dokumentere, at de besætninger, der deltager i ordningen, lever op til lovgivningen og branchens egne krav på områder som især dyrevelfærd. 1.3 Regelsættet gælder for det enkelte CHR-nummer og ansvaret for reglernes overholdelse påhviler den i CHR registrerede ejer og bruger. Hvor der nedenfor i disse regler tales om ejer, menes der tillige bruger. 1.4 SPF-SuS database vil til enhver tid vise, hvilke CHR-numre, der er godkendte, og hvilke CHR-numre, der ikke er godkendte. 2.0 Regler for deltagelse i ordningen 2.1 Ved særdeles grov eller gentagne overtrædelse(r) af reglerne i Danish Produktstandard, kan DANISH Produktstandardgodkendelsen blive inddraget uden forudgående varsel. 2.2 Særdeles grove overtrædelse er eksempelvis, men dog ikke begrænset til: Der indføres grise til det godkendte CHR-nummer, der ikke er DANISH-godkendte Søer er ikke løse mellem 4 uger efter løbning til 1 uge før forventet faring. Vanrøgt Gentagelse af manglende overholdelse af 48-timers karantæne, hvis dette kræves 2.3 Ved andre overtrædelser kan DANISH Produktstandardgodkendelsen blive suspenderet. Forinden en suspendering træder i kraft, har ejeren af CHR-nummeret mulighed for at afgive udtalelse inden for en af certificeringsfirmaet nærmere angivet frist. 2.4 Er de i forbindelse med suspenderingen påtalte forhold ikke bragt i orden og godkendt af certificeringsfirmaet, vil DANISH Produktstandard-godkendelsen blive inddraget. 2.5 Suspendering og inddragelse af Danish Produktstandardgodkendelsen bliver noteret i SPF-SuS-databasen. Det pågældende slagteri eller den pågældende forhandler orienteres herom. 2.6 Alle andelshavere i Danish Crown AmbA og Tican AmbA deltager automatisk og uden særskilt tiltrædelseserklæring i ordningen, men skal DANISH-godkendes efter reglerne nedenfor. 2.7 Godkendte producenter af Englandsgrise, økologiske- eller Frilandsgrise er automatisk godkendt i DANISH-ordningen og skal ikke have yderligere godkendelse. 2.8 Øvrige svineproducenter skal aktivt bekræfte deres deltagelse i ordningen ved at underskrive en tiltrædelseserklæring. Dette gælder også ejere af økologiske besætninger og frilandsbesætninger, som ikke er andelshavere i Danish Crown AmbA eller Tican AmbA. 2.9 Overholdelsen af DANISH Produktstandard kontrolleres af et uafhængigt certificeringsfirma, der udpeges af Styregruppen for DANISH Produktstandard og Englandsgrise Hvert CHR-nummer skal kontrolleres minimum hver 3. år. CHR-numre, der har haft genbesøg, eller hvor der er konstateret et større antal afvigelser i forhold til DANISH Produktstandard kan udtages til nyt DANISH-besøg inden for 12. mdr Certificeringsfirmaet fastsætter dato for besøgene. Ejeren kan som udgangspunkt ikke ændre dato eller tidspunkt for besøget Kontrollen kan ske uanmeldt med en varsling på maksimum 48 timer, for at sikre, at ejeren er tilstede og forberedt. Uanmeldte kontroller kan hverken flyttes eller afvises. 213 Der er afsat maks. 1,5 time pr. CHR-nummer til besøget. Første besøg betales af Svineafgiftsfonden. Hvis besætningen ikke kan godkendes ved første besøg, skal ejeren selv betale for et genbesøg. Kan besøget ikke gennemføres indenfor 1,5 time, fordi ejeren ikke er forberedt på besøget, kan certificeringsfirmaet opkræve et særskilt gebyr for ekstra tidsforbrug, der betales af ejeren til certificeringsfirmaet. 14

15 2.14 Certificeringsfirmaets repræsentanter (= auditorerne) følger SPF-SUS s regler for besøgsrækkefølge. Ejere, der ønsker, at auditor skal respektere en særlig karantænetid, faktureres med kr. for 12 timers karantæne og kr. for 24 timers karantæne. Betaling sker til certificeringsfirmaet Ejere, der afslår anmeldte besøg, erindres skriftligt om konsekvenserne af ikke at modtage besøg. Hvis besøget ikke er gennemført indenfor 1 måned efter den anmeldte dato, bortfalder godkendelsen i SPF-SuS databasen. Det pågældende slagteri eller den pågældende forhandler orienteres herom Vil et CHR-nummer tilmelde sig DANISH Produktstandardordningen efter at have mistet sin godkendelse, skal der betales et indmeldelsesgebyr på kr Klarer en besætning første besøg uden væsentlige afvigelser, får ejeren tilsendt et certificeringsbevis, der gælder indtil næste ordinære besøg Klarer en besætning ikke første besøg, fordi der konstateres væsentlige afvigelser i forhold til Produktstandarden skal ejeren indsende manglende dokumentationer inden 4 uger. Hvis dokumentation ikke er i orden, udløser det brugerbetalt genbesøg inden for 3 måneder efter tidsfristen. Bliver besætningen ikke godkendt ved genbesøget, bortfalder godkendelsen i SPF-SuS-databasen. Det pågældende slagteri eller den pågældende forhandler orienteres herom En besætning, der ikke klarer første besøg, fordi der konstateres meget væsentlige afvigelser i forhold til Produktstandarden, beholder sin godkendelse, men skal have gennemført brugerbetalt genbesøg senest 3 måneder efter det første besøg. Bliver besætningen ikke godkendt ved genbesøget, bortfalder godkendelsen i SPF-SuS-databasen. Det pågældende slagteri eller den pågældende forhandler orienteres herom. 3.0 Bod 3.1 Alle ikke DANISH-godkendte producenter vil blive trukket i afregningen ved tilsidesættelse af disse regler ved levering til såvel danske slagterier som eksport af levende dyr. 3.2 Fradraget i afregningen opkræves af henholdsvis slagterierne eller forhandlerne. Der skal som minimum trækkes følgende beløb i afregningen: a. Slagtesvin = 15 kr. pr. stk. b. Smågrise > 15 kg = 10 kr. pr. stk. c. Smågrise < 15 kg = 8 kr. pr. stk. d. Søer = 90 kr. pr. stk. 3.3 Fradraget i afregningen træder i kraft fra den dato, hvor certificeringsfirmaet meddeler slagteriet eller forhandleren, at besætningen ikke kan godkendes i forhold til DANISH Produktstandard. 4.0 Udmeldelse 4.1 Andelshavere i Danish Crown AmbA og Tican AmbA kan ikke udmelde sig af DANISH Produktstandard. 4.2 Ikke-andelshavere kan udmelde sig til VSP med 3 måneders skriftligt varsel. Ved genindmeldelse i DANISH Produktstandard betales et gebyr på kr. 5.0 Tvister 5.1 Ethvert spørgsmål om forståelsen af disse regler og enhver tvist mellem VSP og ejeren af CHR-nummer herom skal afgøres endeligt ved L&F-Voldgiftsretten. Regler for L&F-Voldgiftsretten kan ses på 6.0 Ændringer 6.1 Reglerne kan ændres af VSP efter indstilling fra Styregruppen for DANISH Produktstandard og Englandsgrise. Styregruppen består af repræsentanter for andel- og privatslagterierne, forhandlerne af levende svin, Landsforeningen af Danske Svineproducenter og VSP. 6.2 Det er ejers ansvar at holde sig ajour med de til enhver tid gældende regler og sikre, at disse implementeres i besætningen inden næste besøg. De til enhver tid gældende regler for DANISH Produktstandard kan ses på / DANISH PRODUKTSTANDARD 15

16 SEGES P/S Axeltorv 3 DK 1609 København V T E W seges.dk

DANISH Produktstandard Oktober 2010. Produktstandard for produktion af Englands-grise

DANISH Produktstandard Oktober 2010. Produktstandard for produktion af Englands-grise Indsigt Vækst Balance DANISH Produktstandard Oktober 2010 Produktstandard for produktion af Englands-grise Version 8, oktober 2010 Introduktion Denne produktstandard med tilhørende bilag om Egenkontrolprogram

Læs mere

PRODUKTSTANDARD FOR ENGLANDSGRISE JANUAR 2015. Videncenter for Svineproduktion

PRODUKTSTANDARD FOR ENGLANDSGRISE JANUAR 2015. Videncenter for Svineproduktion PRODUKTSTANDARD FOR ENGLANDSGRISE JANUAR 2015 Videncenter for Svineproduktion Introduktion Denne produktstandard med tilhørende bilag om Egenkontrolprogram (jf. bilag 1) sammenfatter kravene til produktion

Læs mere

DANISH TRANSPORTSTANDARD PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015. Videncenter for Svineproduktion

DANISH TRANSPORTSTANDARD PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015. Videncenter for Svineproduktion DANISH TRANSPORTSTANDARD PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015 Videncenter for Svineproduktion Introduktion DANISH Transportstandard sammenfatter kravene til vask og desinfektion af biler, der kommer fra udlandet

Læs mere

Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin.

Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin. Andelshavernummer: Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin. Undertegnede anerkender forpligtelserne i henhold

Læs mere

Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin

Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin VIDEN VÆKST BALANCE Godkendt af Fødevarestyrelsen oktober 2013 Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin Opfylder minimumskravet til et egenkontrolprogram Denne branchekode er Videncenter for

Læs mere

Egenkontrol med dyrevelfærd. Godkendt af Fødevarestyrelsen juli 2011. Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin

Egenkontrol med dyrevelfærd. Godkendt af Fødevarestyrelsen juli 2011. Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin Egenkontrol med dyrevelfærd Godkendt af Fødevarestyrelsen juli 2011 Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin Denne branchekode er Videncenter for Svineproduktions vejledning om god produktionspraksis

Læs mere

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen.

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen. Oversigt over de enkelte kategorier af strafbare forhold i lovforslag L 90/2005 lov om hold af dyr og lov om dyrlæger Bødestørrelserne omtalt i denne oversigt finder anvendelse på overtrædelser begået

Læs mere

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. ødevarestyrelsen KONTOR OR HUSDYRSUNDHED 18.08.2011 J.nr.: 201120230100717/HEHE Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Medicinkontrol og supervision af dyrlæger 2010 J.nr.: 2010-V4-74- / (journaliseres) (initialer) Stamoplysninger Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Internt arbejdsdokument til brug for 1 Besøgsdato:

Læs mere

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden Gebyrer 2015 Revideret 18. marts 2015 Varenummer 1600001 23/12/2014, 21, 22, 30, 31, 33 1600003 23/12/2014, 30, stk. 1, nr. 2 1600004 23/12/2014, 31, stk. 6 337 Kontrolbesøg Grundgebyr for kontrol i fødevarevirksomheder

Læs mere

code of practice / 2009 regelsæt for danish crowns svine- og soandelshavere

code of practice / 2009 regelsæt for danish crowns svine- og soandelshavere code of practice / 2009 regelsæt for danish crowns svine- og soandelshavere 2 x.x / xxxxxxxxxxxxxxxxxxx udgivet af: Danish crown Fotograf: Claus Petersen Design og tryk: Datagraf 3 indhold Baggrund 4 formål

Læs mere

Hold sundheden oppe og sygdommen ude. Rikke Skrubel og Kirsten Pihl SPF, Sundhed og Diagnostik, rådgivningsdyrlæger

Hold sundheden oppe og sygdommen ude. Rikke Skrubel og Kirsten Pihl SPF, Sundhed og Diagnostik, rådgivningsdyrlæger Hold sundheden oppe og sygdommen ude Rikke Skrubel og Kirsten Pihl SPF, Sundhed og Diagnostik, rådgivningsdyrlæger Disposition PED og ASF to alvorlige virussygdomme truer Danmark Eksportbiler Udlevering

Læs mere

Svineproducent Torsten Troelsen, Herning

Svineproducent Torsten Troelsen, Herning Svineproducent Torsten Troelsen, Herning Uddannet landmand, merkonomfag Købte gården i fri handel 1. juni 2002 275 søer + slagtesvin, 96 ha og 1 ansat 2.800 m2 under tag Leveregler 1. Det er fint at vide,

Læs mere

Regel- og lovgrundlag. Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur

Regel- og lovgrundlag. Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur Regel- og lovgrundlag Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur Lovgivning, baggrund EU-Forordning fra 2005 I Artikel 1 står der at reglerne gælder alle levende hvirveldyr. EU-Kommissionen fastslog i 2006

Læs mere

Vigtige regler for hold af heste i Danmark!

Vigtige regler for hold af heste i Danmark! Vigtige regler for hold af heste i Danmark! Alle, der beskæftiger sig med heste, skal forholde sig til en lang række love og regler, herunder EU regler om bl.a. transport, foderhygiejne, ejerforhold, konsumstatus

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

Farestier til løse søer

Farestier til løse søer TEMA Fremad - hvordan? Farestier til løse søer Svineproducent Søren Larsen, Aagaard Chefforsker Vivi Aarestrup Moustsen, Ph.D., M.Sc., VAM@LF.DK, Stalde & Miljø 1 Farestier til løsgående søer Hvad kan

Læs mere

Branchekode for egenkontrol med dyrevelfærd i kvægbesætninger

Branchekode for egenkontrol med dyrevelfærd i kvægbesætninger Branchekode for egenkontrol med dyrevelfærd i kvægbesætninger Branchekoden er godkendt af Fødevarestyrelsen den 1. juli.2010 Lovmæssige krav er markeret ved en firkantet parentes med henvisning til relevant

Læs mere

Transport af foder. En vejledning fra Plantedirektoratet

Transport af foder. En vejledning fra Plantedirektoratet Transport af foder En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet September 2010 ISBN 978-87-7083-921-1 Fotos: Transporterer du foder? Denne

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1)

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) Bekendtgørelse nr. 909 af 29. august 2006 Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) I medfør af 47, stk. 1, 48, 50, 51,

Læs mere

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Indhold Lidt basalt om vacciner VACCINER HVILKE, HVORDAN, HVORNÅR, HVORFOR, HVOR MEGET, HVORFRA?

Læs mere

Velkommen til staldseminar 2013. Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013

Velkommen til staldseminar 2013. Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 Velkommen til staldseminar 2013 Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 VSP s bud på udviklingen af den danske svineproduktion Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 04.06.2013 Docuwise / 1234567890 Indsæt

Læs mere

Hold af kælegrise Januar 2015

Hold af kælegrise Januar 2015 Hold af kælegrise Januar 2015 Kolofon Hold af kælegrise Denne vejledning er udarbejdet af Fødevarestyrelsen Dyresundhed i januar 2015 Foto: Colourbox og Skyfish Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt

MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt 26-02-2015 MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt Svinerådgiver Jakob Nielsen, Gefion Driftsleder Lars Frederiksmose, I/S Nordahl I/S NORDAHL ALLAN OG CHRISTIAN NORDAHL 650 søer 7 kg 400 søer 30

Læs mere

Sundhedsstyring og Kvalitetskontrol. Besætningsmanual for

Sundhedsstyring og Kvalitetskontrol. Besætningsmanual for Sundhedsstyring og Kvalitetskontrol Bilagsmateriale til kursus i medicinhåndtering Besætningsmanual for CHR nr.: Følgende er et bilagsmateriale til medicinhåndteringskurserne. Materialet indeholder en

Læs mere

Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion

Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion PLANTEPRODUKTION: Det er muligt fremadrettet at få andre datoer som omlægningsdato for marker end den 1. i måneden. Du

Læs mere

Bedre mavesundhed. Lisbeth Jørgensen, projektchef, VSP & Elisabeth Okholm Nielsen, chefforsker, VSP. Kongres for svineproducenter i verdensklasse 2014

Bedre mavesundhed. Lisbeth Jørgensen, projektchef, VSP & Elisabeth Okholm Nielsen, chefforsker, VSP. Kongres for svineproducenter i verdensklasse 2014 Bedre mavesundhed Lisbeth Jørgensen, projektchef, VSP & Elisabeth Okholm Nielsen, chefforsker, VSP Kongres for svineproducenter i verdensklasse 2014 Mavesår på dagsordenen Topmøde Dyrevelfærd Pattegriseoverlevelse

Læs mere

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser.

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. I Danmark indfanges ca. 114 mio. danske slagtekyllinger årligt,

Læs mere

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet Foderfremstilling og fodring - på landbrug En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Oktober 2010 ISBN Tryk: 978-87-7083-938-9 ISBN Web:

Læs mere

Slagtehus-nyt december 2012

Slagtehus-nyt december 2012 BSE prøver Produktionsafgift Kompetencebeviser og priser Kompetencebevis for polakker Fødevarekædeoplysninger Ny kode for kassation Nye regler om betalingsfrister Lovpligtige arbejdsmiljøkurser DSMs vedtægter

Læs mere

Vejledning om den veterinære kontrolrapport

Vejledning om den veterinære kontrolrapport Bilag 11c Senest opdateret januar 2011 Vejledning om den veterinære kontrolrapport 1. Indledning...2 2. Udfyldelse af kontrolrapport...3 2.1 Hvornår udfyldes en kontrolrapport...3 2.1.1 Samlesteder...3

Læs mere

Undgå Gult Kort. Kongres for Svineproducenter 2011 Gerben Hoornenborg, Dyrlæge, Vet-Team Ole Lund, konsulent LMO

Undgå Gult Kort. Kongres for Svineproducenter 2011 Gerben Hoornenborg, Dyrlæge, Vet-Team Ole Lund, konsulent LMO Undgå Gult Kort Kongres for Svineproducenter 2011 Gerben Hoornenborg, Dyrlæge, Vet-Team Ole Lund, konsulent LMO Formål med manualen: Samle viden og erfaringer Enkelt og anvendeligt Fokus på diarré hos

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

Kan en handling både være god og dårlig på samme tid? Giv evt et eksempel. Skal man gøre gode handlinger hele tiden for at være et godt menneske?

Kan en handling både være god og dårlig på samme tid? Giv evt et eksempel. Skal man gøre gode handlinger hele tiden for at være et godt menneske? Kopiark A Etikspil Spørgsmål Hvordan kan man kende forskel på en god og en dårlig handling? Kan en handling både være god og dårlig på samme tid? Giv evt et eksempel. Hvorfor gør man nogle gange noget

Læs mere

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau.

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau. Fødevarestyrelsen Veterinærrejseholdet 28. februar 2006, senest rev. 18. januar 2013 J. nr. 2010-V4-292-00845 LINA Bødekatalog vedr.: 1. Dyreejeres overtrædelse af reglerne om anvendelse og opbevaring

Læs mere

DB-tjek nu helt til bundlinjen. Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark

DB-tjek nu helt til bundlinjen. Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark DB-tjek nu helt til bundlinjen Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark Hvad siger nr. 1? Produktet Benchmarkingværktøj, med høj datasikkerhed. Ejet af den lokale svinerådgivning Uundværligt

Læs mere

Et godt bentøj. Dyrlæge Elisabeth Okholm Nielsen

Et godt bentøj. Dyrlæge Elisabeth Okholm Nielsen Et godt bentøj Dyrlæge Alle vil have gode ben Soen Driftslederen Velfærd Ejeren Arbejdsglæde Banken Økonomi Side 2 Alle vil have gode ben Soen Driftslederen Velfærd Arbejdsglæde Det koster svineproducenterne

Læs mere

Udviklingssamarbejdet (UVS) Studietur til England 2014

Udviklingssamarbejdet (UVS) Studietur til England 2014 Udviklingssamarbejdet (UVS) Studietur til England 2014 Indledning Udviklingssamarbejdet (UVS) er et samarbejde mellem de forskellige svinerådgivninger under DLBR samt Videncenter for Svineproduktion. De

Læs mere

Kontrol af dyrevelfærd 2004

Kontrol af dyrevelfærd 2004 Kontrol af dyrevelfærd 4 Resultater fra den danske kontrol af velfærd under transport og i besætninger med landbrugsdyr og heste Kontoret for dyreværn, veterinære lægemidler m.v. Kontrol af dyrevelfærd

Læs mere

Succes med slagtesvin 2014. Søren Søndergaard, Næstformand VSP

Succes med slagtesvin 2014. Søren Søndergaard, Næstformand VSP Velkommen 1 Succes med slagtesvin 2014 Søren Søndergaard, Næstformand VSP 2 Dansk svineproduktion 30 25 20 16,3 16,2 22,4 20,9 25,8 22,1 25,7 21,3 26,4 21,4 27,4 21,1 27,6 19,3 28,6 20,2 29,4 20,9 29,1

Læs mere

Høj sundhed er en forudsætning sådan gør vi. Boje og Eriksen Landbrug I/S v. Lasse Eriksen

Høj sundhed er en forudsætning sådan gør vi. Boje og Eriksen Landbrug I/S v. Lasse Eriksen Høj sundhed er en forudsætning sådan gør vi Boje og Eriksen Landbrug I/S v. Lasse Eriksen Disposition 1 Generelt information for Boje og Eriksen 2 Information om driften 3 Sundhed 4 På den anden side ændringerne

Læs mere

HANEGALS SLAGTECONTAINER

HANEGALS SLAGTECONTAINER HANEGALS SLAGTECONTAINER Etableret i 1994 ved Hanegal Landbrug i Voel, Silkeborg. Har fungeret som slagtehus fra 1994 til 2007. Der har i denne periode også været tilsluttet opskæring, pølsemageri, koge-

Læs mere

Effektiv svineproduktion med WinPig

Effektiv svineproduktion med WinPig Effektiv svineproduktion med WinPig AgroSoft optimerer din svineproduktion Global Udvikling AgroSofts managementsystem WinPig er i dag et af verdens førende. Svineproducenter i hele verden bruger dagligt

Læs mere

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK BRRK Opstaldningsaftale BRRK har indgået følgende aftale vedrørende opstaldning af: Hest (sæt X) Pony (sæt X) Hestens/ponyens Navn Opstalder Opstalders navn Adresse Postnr. og by E-mail Telefon / mobil

Læs mere

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Er MRSA så farlig

Læs mere

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Program Aktuelle smitsomme sygdomme hos får og geder Schmallenbergvirus Byldesyge Maedi Q-feber, Border disease. Smittebeskyttelse

Læs mere

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt?

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? TEMA Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? - Lave foderomkostninger kræver optimal kvalitetssikring og - kontrol AF CHRISTINA HANSEN OG JACOB DALL, SØNDERJYSK SVINERÅDGIVNING Der hersker mange forskellige

Læs mere

DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER REGELSÆT. Revideret pr. januar 2015

DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER REGELSÆT. Revideret pr. januar 2015 DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER REGELSÆT Revideret pr. januar 2015 Det Frivillige Maedi-visna/CAE Sundhedsprogram for får og geder Sundhedsprogrammet for får og geder omfatter

Læs mere

Viden vækst balance. Produktionssikre stalde til økologiske grise og frilandsgrise

Viden vækst balance. Produktionssikre stalde til økologiske grise og frilandsgrise Viden vækst balance Produktionssikre stalde til økologiske grise og frilandsgrise Oktober 0 Valg af stiprincip Formålet med denne publikation er at angive anbefalinger til indretning af den produktionssikre

Læs mere

Dyrlægeaften, KHL. 9 dyrlæger et kontor Ole Rømersvej 7 6100 Haderslev www.svinevet.dk. Dyrlægeaften, KHL, 10.10.2012. Dyrlægeaften, KHL, 10.10.

Dyrlægeaften, KHL. 9 dyrlæger et kontor Ole Rømersvej 7 6100 Haderslev www.svinevet.dk. Dyrlægeaften, KHL, 10.10.2012. Dyrlægeaften, KHL, 10.10. Dyrlægeaften, KHL 9 dyrlæger et kontor Ole Rømersvej 7 6100 Haderslev www.svinevet.dk 1 Hvad er planen? Generelt om vaccinationer i soholdet hvad er nødvendigt? Dybdegående omkring PCV-2 vaccination skal/skal

Læs mere

VIDEN VÆKST BALANCE. Produktionssikre stalde til økologiske grise og frilandsgrise

VIDEN VÆKST BALANCE. Produktionssikre stalde til økologiske grise og frilandsgrise VIDEN VÆKST BALANCE Produktionssikre stalde til økologiske grise og frilandsgrise Oktober 2014 ion er at angive anbeoduktionssikre stald rise i perioden efter cipper er: lave byggeil grisene og velfungemulig

Læs mere

Om gederacer, pasning, avl og gedeprodukter

Om gederacer, pasning, avl og gedeprodukter Her kan du møde de forskellige gederacer i Danmark, læse om love og regler, pasning og pleje, sundhed og sygdomme, samt hvad man kan bruge geden og dens mælk til. Men det er ligeså vigtigt at forstå gedens

Læs mere

Omkostninger til vaccination. Kan der spares på de dyre dråber?

Omkostninger til vaccination. Kan der spares på de dyre dråber? Omkostninger til vaccination. Kan der spares på de dyre dråber? Cost / benefit analyse på lægemiddelomkostninger v. Helle D Kjærsgaard Svinefagdyrlæge MBA Medicinforbrug DB tjek/regnsskab Top 5 Gennemsnit

Læs mere

Undersøge om øremærker kan aflæses på de ønskede positioner.

Undersøge om øremærker kan aflæses på de ønskede positioner. Rapport - PigTracker Test af øremærkelæsning på slagterierne 21. december 2011 Proj.nr 2000252. MAHD/CLC/HNH Baggrund I PigTracker-projektet er udviklet et UHF-RFID øremærke, som kan bruges i primærproduktionen

Læs mere

DKKs REGLER FOR KENNELBESØG OG KENNELINSPEKTION

DKKs REGLER FOR KENNELBESØG OG KENNELINSPEKTION DKKs REGLER FOR KENNELBESØG OG KENNELINSPEKTION Find den samlede Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og -internater - jf. lovbekendtgørelse nr. 344 af 13.

Læs mere

Screening for regeloverholdelse hos 50 smådyrspraktiserende dyrlæger med fokus på anvendelse og udlevering af receptpligtige lægemidler til dyr

Screening for regeloverholdelse hos 50 smådyrspraktiserende dyrlæger med fokus på anvendelse og udlevering af receptpligtige lægemidler til dyr KAMPAGNER OG PROJEKTER SLUTRAPPORT til DDD Screening for regeloverholdelse hos 50 smådyrspraktiserende dyrlæger med fokus på anvendelse og udlevering af receptpligtige lægemidler til dyr J. nr.: 2013-13-795-00007

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om hold af heste. 15. maj 2014. Nr. 472.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om hold af heste. 15. maj 2014. Nr. 472. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 472. Bekendtgørelse af lov om hold af heste Hermed bekendtgøres lov om hold af heste, jf. lovbekendtgørelse nr. 251 af 8. marts 2013, med de

Læs mere

L Å N E K O N T R A K T

L Å N E K O N T R A K T Side 1 af 9 L Å N E K O N T R A K T Mellem [ejer] Navn: CPR-nr.: CVR-nr. (hvis erhvervsdrivende): Adresse: Postnr/by: E-mail: Telefonnr.: (i det følgende benævnt ejer) og [låntager] Navn: CPR-nr.: CVR-nr.

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

OPTIMAL BRUG AF ANTIBIOTIKA: ESTIMERING AF VÆGT FOR SMÅGRISE 7-30 KG.

OPTIMAL BRUG AF ANTIBIOTIKA: ESTIMERING AF VÆGT FOR SMÅGRISE 7-30 KG. Støttet af: OPTIMAL BRUG AF ANTIBIOTIKA: ESTIMERING AF VÆGT FOR SMÅGRISE 7-30 KG. NOTAT NR. 1341 Når man kender indsættelsesvægten og den daglige tilvækst hos smågrisene, så kan man beregne hvor meget

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1)

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1) BEK nr 712 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00111 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

Best Practice i løbeafdelingen Ved Projektleder Marie Louise Pedersen Kongres for svineproducenter, Herning, 2013

Best Practice i løbeafdelingen Ved Projektleder Marie Louise Pedersen Kongres for svineproducenter, Herning, 2013 Best Practice i løbeafdelingen Ved Projektleder Marie Louise Pedersen Kongres for svineproducenter, Herning, 2013 Målet Finde søer, som er i brunst, og inseminere på det rigtige tidspunkt Udføre brunstkontrol

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 Støttet af: NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 NOTAT NR. 1427 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens

Læs mere

Innovative løsninger til fremtidens landmand. Prøv vores nye kundeportal. Tilbud og aktuelle varer marts + april. www.dlg.

Innovative løsninger til fremtidens landmand. Prøv vores nye kundeportal. Tilbud og aktuelle varer marts + april. www.dlg. Prøv vores nye kundeportal Få en lidt nemmere hverdag ved online foderbestilling og mulighed for gode ter på katalogvarer. www.dlg.dk/kundeportal Tilbud og aktuelle varer marts + april Innovative løsninger

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Sdrkrogsdam@mail.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 2. december 2014 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning Oksekød Nr. 1/2014 Orientering 8. oktober 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved det?

Hvad kan vi gøre ved det? Hvad dør grisene af? Hvad kan vi gøre ved det? 1 Dødelighed i farestalden Gennemsnit Bedste 25% Bedste 10% 13,3% 12,5% 12,3% Hvis man i 1000 søer går fra 17-12% døde = 0,8 fravænnet gris mere pr. kuld

Læs mere

Det lille dyrehold - og miljøet

Det lille dyrehold - og miljøet Det lille dyrehold - og miljøet Miljøregler for indretning og drift af mindre dyrehold Udgivet december 2012 Hvilke dyr må jeg have? Bor du på landet, må du have et lille dyrehold uden at anmelde det til

Læs mere

9 SPORBARHED OG FØDEVARE SIKKERHED

9 SPORBARHED OG FØDEVARE SIKKERHED 9 SPORBARHED OG FØDEVARE SIKKERHED For 50 år siden og tidligere blev fødevarer produceret lokalt, så når landmanden skulle købe varer hos købmanden, blev købmandens regning måske betalt med æg, som så

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Afsnit I Afsnit II Afsnit III Indledning Generelt om sundhedsrådgivningsaftaler Bemærkninger til de enkelte kapitler i bekendtgørelsen Afsnit

Læs mere

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19 Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Telefon direkte: 7376 7283 Email: jnp@aabenraa.dk Miljøtilsyn på landbrugsejendom Acadresag: 07/50725 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.00 1. Ejendommen Navn: Søren Winum Jessen Ejendommens

Læs mere

Dyrlægemøde ved Midtjysk Svinerådgivning. 14 december 2012. Pia R. Heiselberg Dyrlæge i HyoVet Specialpraksis i svinesygdomme

Dyrlægemøde ved Midtjysk Svinerådgivning. 14 december 2012. Pia R. Heiselberg Dyrlæge i HyoVet Specialpraksis i svinesygdomme Dyrlægemøde ved Midtjysk Svinerådgivning 14 december 2012 Pia R. Heiselberg Dyrlæge i HyoVet Specialpraksis i svinesygdomme 1 Agenda Introduktion Reproduktion 1. Data Poltealder ved løbning Polte rekruttering

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 & European Agricultural Fund for Rural Development NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 NOTAT NR. 1327 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål.

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Finn Udesen. Eksport af smågrise aktuel tendens eller langsigtet trend. Analyse af årsager og mulige udviklingstendenser

Finn Udesen. Eksport af smågrise aktuel tendens eller langsigtet trend. Analyse af årsager og mulige udviklingstendenser Finn Udesen WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK E-MAIL: DSP-INFO@LF.DK Eksport af smågrise aktuel tendens eller langsigtet trend Analyse af årsager og mulige udviklingstendenser Smågriseeksport 8.000.000 7.000.000

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Landbrug og dyrevelfærd

Landbrug og dyrevelfærd Landbrug og dyrevelfærd Indhold Landbrug og dyrevelfærd... 3 Husdyravl... 5 Stalde og produktionsforhold... 7 Indsatsen i husdyrbesætningerne... 11 Transport... 15 Slagtning... 16 Love, regler og globalisering...

Læs mere

OPSTALDNINGSKONTRAKT

OPSTALDNINGSKONTRAKT Side 1 af 5 OPSTALDNINGSKONTRAKT 1. Denne aftale om opstaldning af hesten (hvor begrebet hesten omfatter såvel heste som ponyer) : Hestens navn er indgået mellem AFTALENS PARTER 1.1. Udlejers navn: Adresse:

Læs mere

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt " Leverandøren ) Firma: CVR:

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt  Leverandøren ) Firma: CVR: Smartaftale for Worklogger Mobil Service mellem Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark (i det følgende benævnt " Leverandøren ) og Firma: CVR: Adresse: (i det følgende benævnt "Kunden ) 1. Service

Læs mere

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr.

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr. Bilag 3 KONTRAKT FOR KØB AF YDELSER i henhold til rammeaftale af xx2015 vedrørende botilbud til mennesker med autisme og domsanbragte udviklingshæmmede. [Denne kontrakt og standardkontrakt for køb af ydelser

Læs mere

45. Fodring af smågrise fokus på antibiotikaforbrug. Chefforskere Ken Steen Pedersen & Hanne Maribo, VSP

45. Fodring af smågrise fokus på antibiotikaforbrug. Chefforskere Ken Steen Pedersen & Hanne Maribo, VSP 45. Fodring af smågrise fokus på antibiotikaforbrug Chefforskere Ken Steen Pedersen & Hanne Maribo, VSP Disposition Fravæningsdiarré årsag og behandling Fravænning Foder og foderstrategi Lawsonia-lignende

Læs mere

Hesteejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Lejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.)

Hesteejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Lejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) 1. Parterne Imellem Hesteejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) og Lejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) er dags dato indgået følgende aftale om leje/lån af Hesten:... (Navn,

Læs mere

NY MYCOPLASMA HYOSYNOVIAE VACCINE FOREBYGGER IKKE HALTHED

NY MYCOPLASMA HYOSYNOVIAE VACCINE FOREBYGGER IKKE HALTHED NY MYCOPLASMA HYOSYNOVIAE VACCINE FOREBYGGER IKKE HALTHED MEDDELELSE 990 En ny vaccine mod mykoplasma-ledbetændelse (Mycoplasma hyosynoviae) er udviklet af Danmarks Tekniske Universitet. Vaccinen er testet

Læs mere

Det er derfor velbegrundet, at "Frilandsgrisen" anbefales af Dyrenes Beskyttelses.

Det er derfor velbegrundet, at Frilandsgrisen anbefales af Dyrenes Beskyttelses. 5. juli 2002 REDEGØRELSE Vedr. Sagen om Frilandsgrisen Baggrund Baggrunden for denne redegørelse er, at der er stillet spørgsmålstegn ved min rolle og mine motiver i forbindelse med den aktuelle sag om

Læs mere

Input fra workshops Styr på soholdet

Input fra workshops Styr på soholdet Input fra workshops Styr på soholdet VSP.LF.DK VSP-INFO@LF.DK Kongres for svineproducenter 27. Oktober 2010. GRUPPE 1 Fra polt til gylt med succes. Hvad kunne I bruge fra oplægget? Sodødelighed ikke reduceret

Læs mere

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning ANSØGNING OM AUTORISATION TIL PRODUKTION, BEHANDLING, OPBEVARING, IMPORT, SALG OG EKSPORT AF ØKOLOGISKE PRODUKTER, TIL BRUG FOR DEN ØKOLOGISKE JORDBRUGSPRODUKTION Aut.nr.: Sagsnr.: I skal udfylde alle

Læs mere

Løse søer Christensen, Tove; Tveit, Geir; Sandøe, Peter

Løse søer Christensen, Tove; Tveit, Geir; Sandøe, Peter university of copenhagen Løse søer Christensen, Tove; Tveit, Geir; Sandøe, Peter Publication date: 2014 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published version (APA):

Læs mere