Karakterer og fritagelse /version 1.0/Steen Eske Christensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen"

Transkript

1 Karakterer og fritagelse /version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer hoppe direkte til det afsnit, som er væsentligt for dig. Centrale begreber kan bruges som en ordliste og en hurtig indføring i de begreber, der vedrører karakterer og fritagelser. Generelt er en generel introduktion til emnet, og er især vigtig at læse første gang, man beskæftiger sig med emnet. Arbejdsgange beskriver, hvordan man konkret skal betjene systemet, og kan bruges som et opslagsværk. Ændringer Vejledningen er lagt om til det nye layout og der er indført en beskrivelse af udtrækningen til eksamen for elever der går på gymnasialt niveau. Der er ikke anvendt rettelsesmarkeringer for uvæsentlige ændringer. Centrale begreber Centralt begreb Forklaring eller beskrivelse Registrering af karakterer Registrering af karakterer kan ske på baggrund af karakterlister for hold, karakterlister for eksamensbegivenheder eller som registrering af enkeltkarakterer for elever. Bemærk, at karakterer ikke kan anvendes til beviser eller lignende før de er frigivet. Frigivelse af karakterer Frigivelse af karakterer kan ske automatisk eller manuelt afhængigt af hvad skolen har registreret for den pågældende karaktertype. Den manuelle frigivelse giver mulighed for at foretage en ekstra kontrol af karaktererne. Fritagelser Fritagelse kan være for undervisning og/eller for eksamen. En fritagelse er ikke et udtryk for at eleven i forve- 1

2 jen har den pågældende færdighed, men for at eleven af den ene eller anden grund ikke skal følge undervisningen hhv. gå til eksamen i faget. Merit Merit er et udtryk for at eleven har de krævede færdigheder i fag. En merit kan være knyttet til en eller flere karakterer eller være uden tilknyttede karakterer. Der må kun være tilknyttede karakterer, hvis meritten kommer fra et fag som har de samme evalueringsformer som findes på det fag meritten vedrører. Projekttitler I visse fag er det ikke fagbetegnelsen, men derimod elevens projekttitel der skal fremgå af beviset. Det er derfor nødvendigt at registrere denne projekttitel. Generelt Denne administrative vejledning vedrører administration af karakterer. Vejledningen behandler ikke den øvrige administration af elever, herunder placering på hold. Der henvises til de respektive administrative vejledninger om de forskellige emner. Vejledningen er rettet mod personer, der i forvejen er fortrolige med administration af karakterer, og som har brug for en oversigt over og vejledning om, hvorledes denne administration understøttes af EASY-A. Arbejdsgange I det følgende beskrives følgende emner: Frigivelse af karakterer Styring af frigivelser på karaktertypeniveau Karakterlister Karakterlister for Hold Karakterlister for eksamensdag Registrering af karakterer Registrering efter karakterlister Kontrol af karakterliste Lærere og censorer Registrering uden karakterlister Registrering af projekttitler 2

3 Merit og fritagelser Sammenhæng med Elevplan Frigivelse af karakterer I EASY-A er det muligt at adskille registrering af karakterer og frigivelse af karakterer. Skolen kan selv beslutte, hvor man vil arbejde med frigivelse. Manuel frigivelse er en mulighed for at indføre en ekstra kontrol, inden karaktererne bruges til f.eks. eksamensbeviser eller lignende udskrifter. Det er i den forbindelse ofte en fordel med en øget sikkerhed mod fejl. Ulempen ved manuel frigivelse er at det pålægger skolen at gennemføre en totrinsproces i forbindelse med registrering af karaktererne, hvilket alt andet lige vil tage længere tid. For karakterer, som overføres fra Elevplan, kan skolen selv styre, hvorledes disse skal frigives i forbindelse med indlæsningen i EASY-A. Styring af frigivelser på karaktertypeniveau På A914 Karaktertype (menu: Stamtabeller Fag) kan skolen i felterne Frigivelser og Elevplan frigivelser registrere hvordan skolen ønsker at arbejde med frigivelser på de enkelte karaktertyper for karakterer registreret i EASY-A henholdsvis overført fra Elevplan. Et J i feltet Frigivelser betyder, at man for denne karaktertype arbejder med manuel frigivelses-markering. Karaktertyper med en sådan frigivelsesmarkering frigives derfor IKKE automatisk, men skal frigives manuelt. Hvis der står N i feltet Frigivelser betyder det at man for denne karaktertype ikke arbejder med manuel frigivelsesmarkering, hvilket vil sige at karaktererne automatisk frigives, når de registreres. Et J i feltet Frigivelser Elevplan betyder, at man for denne karaktertype arbejder med manuel frigivelses-markering. Ikke frigivne karakterer på karaktertyper med en sådan frigivelsesmarkering frigives derfor IKKE automatisk ved overførsel fra Elevplan, men skal frigives manuelt. Hvis der står N i feltet Frigivelser Elevplan betyder det at man for denne karaktertype ikke arbejder med manuel frigivelsesmarkering, hvilket vil sige at ikke frigivne karakterer automatisk frigives ved overførsel. En frigivelsesmarkering på en given karaktertype er gældende for hele skolen. Man kan således ikke på samme skole, arbejde både med og uden frigivelsesmarkering på en given karaktertype. 3

4 Det bør bemærkes, at hvis skolen arbejder med frigivelsesmarkering, har den bruger der har registreret en given karakter ikke tilladelse til at frigive den. Som udgangspunkt må det anbefales at arbejde med manuel frigivelse ved eksamenskarakterer og årskarakterer, mens det ikke er så kritisk for terminskarakterer. Såfremt skolen på et tidspunkt anskaffer programmel til indskanning af karakterlister, må det anbefales altid at anvende manuel frigivelse. Her skal bemærkes, at indskanning er noget EASY-A er forberedt for, men det er ikke og bliver ikke en del af selve EASY-A systemet. Det er noget skolen selv må anskaffe, hvis man ønsker at benytte denne mulighed. Når der arbejdes med en karaktertype med en tilknyttet frigivelsesmarkering skal karakterer som beskrevet ovenfor frigives manuelt. Frigivelsen kan foretages gennem flere forskellige vinduer alt afhængig af situationen. Alle vinduerne har knappen Frigiv, og via denne dannes en frigivelsesmarkering og de registrerede karakterer frigives. Vinduerne hentes via menu: Elever Karakterer og omfatter: A469 Registrering af karakterer/eksamensdag A470 Registrering af karakterer/hold A471 Registrering af karakterer/elev A481 Registrering af fritagelser B470 Frigivelse/sletning af karakterer I tilfælde af at der arbejdes med manuel frigivelse, vil en ændring af en karakter betyde, at frigivelsesmarkeringen fjernes og karakteren skal herefter igen frigives. Specielt for frigivelse af karakterer overført fra Elevplan er det hensigtsmæssigt at anvende vinduet B470 Frigivelse/sletning af karakterer. Her er det muligt at afgrænse hvilke karakterer man ønsker at frigive. Specielt kan det være hensigtsmæssigt at afgrænse til en given karakterliste fra Elevplan og på den måde kunne frigive alle karaktererne fra denne på én gang. Karakterlister I EASY-A registreres karakterer normalt på grundlag af udskrevne karakterlister. Karakterlister indeholder basisviden vedrørende det pågældende hold eller den givne eksamensdag. En oversigt over alle udskrevne karakterlister kan findes i vinduet A478 Karakterlisteoversigt (menu: Elever Karakterer). Denne oversigt giver mulighed for at slette enkelte lister, hvilket f.eks. er nødvendigt, hvis man vil have gendannet en allerede eksisterende og udskrevet karakterliste. 4

5 Karakterlister for Hold Udskriften A466 Karakterlister/hold danner karakterlister for et givet Hold. Udskriften bestilles på A104 Jobbestilling. Karakterlisten kan danne grundlag for registrering af karakterer med udgangspunkt i et hold. Karakterlisten udskrives inden afgivelsen af karaktererne, og det er således på denne karakterliste læreren kan påføre de karakterer der afgives. Hvis der allerede er registreret karakterer vil disse komme med på den udskrevne liste. Det er muligt at genudskrive en karakterliste for samme hold (A467 Genudskrivning af karakterlister), men det kræver kendskab til karakterlistenummeret. Hvis en karakterliste er forkert eller mangler oplysninger skal man slette karakterlisten, rette de nødvendige data og udskrive en ny karakterliste. Ved udskrivningen af en karakterliste angives en resultatform, der angiver hvilken karakterskala, evalueringsform (skriftlig, mundtlig osv.) og karaktertype (termin, års- eksamen etc.) der skal anvendes for karakterer på denne liste. Bemærk, at lader man feltet Karaktertype stå tomt, så dannes der karakterlister på typerne EKS, ÅPR, TER og ÅRS, der er tilknyttet skolefaget. Undlader man helt at angive noget i resultatformen dannes der karakterlister af typen 'ikke eksamenskarakterer', der er tilknyttet skolefaget. Der kan kun udskrives karakterlister for en gyldig kombination af resultatformer og skolefag (resultatformen skal på forhånd være tilknyttet skolefaget). Elever der er fritaget for undervisning i et givet skolefag-på-hold medtages ikke på karakterlisten for Hold. Se afsnit om Merit og fritagelser. På karakterlisten kan der findes oplysninger om de lærere der er tilknyttet det aktuelle hold. Hvis lærerne er registreret på fagfordelingen tilknyttes de via denne automatisk de relevante karakterlister. Hvis lærerne ikke er tilknyttet fagfordelingen findes oplysningen ikke på den udskrevne karakterliste, men må registreres i forbindelse med den senere karakterregistrering. Karakterlisten indeholder ligeledes oplysninger om det aktuelle hold, og består derudover af en eller flere karakterlistelinier, hvor hver linje indeholder oplysninger om elevens CPR-nummer og elevens navn. Desuden er der to kolonner med plads til at indskrive henholdsvis karakter og evt. en evalueringstekst. Karakterlister for hold kan afgrænses efter: 1. Termin 2. Pr. dato 3. Skolefag & niveau 5

6 4. Hold 5. Aktivitetsafdeling 6. Resultatform (karakterskala, evalueringsform, karaktertype) 7. Opdel GST/STA 8. Udelad CPR-nummer 9. Udelad CPR-løbenummer Hvis der er sagt J til opdel STA/GST kommer der to karakterlister én til elever der skal have en GST-karakter fordi de fortsætter faget, og én til elever der skal have en STA-karakter fordi de nu afslutter faget. Karakterlister kan sorteres efter 1. Elev Cpr.nr. 2. Elev Efternavn, Fornavn, Cpr.nr. Karakterlister for eksamensdag Udskriften A465 Karakterliste/eksamensdag danner karakterlister for en given eksamensbegivenheds enkelte eksamensdag. Udskriften bestilles på A104 Jobbestilling. Karakterlisten kan udelukkende danne baggrund for registrering af eksamenskarakterer. Karakterlisten udskrives inden eksamensstart, og det er således på denne karakterliste læreren kan påføre de karakterer der afgives. Det er muligt at genudskrive en karakterliste for samme eksamensdag (A467 Genudskrivning af karakterlister), men det kræver kendskab til karakterlistenummeret. Hvis en karakterliste er forkert eller mangler oplysninger skal man slette karakterlisten, rette de nødvendige data og udskrive en ny karakterliste. Karakterlisterne for en eksamensdag udskrives på grundlag af oplysningerne om eksamensbegivenhederne. Der kan udskrives en karakterliste pr. eksamensdag. Elever, der er fritaget for eksamen i det pågældende skolefag medtages ikke på karakterlisten. Se afsnit om Merit og fritagelser. På karakterlisten findes oplysninger om de lærere og censorer, der er tilknyttet den aktuelle eksamensbegivenhed. Hvis lærere og censorer ikke er tilknyttet eksamensbegivenheden inden karakterlisten udskrives kan de, ved den senere karakterregistrering, manuelt tilknyttes karakterlisten. Karakterlisten indeholder oplysninger om eksamensdatoen for den aktuelle eksamensbegivenhed og består derudover af en eller flere karakterlistelinier, hvor hver linje indeholder oplysninger om elevens CPR- 6

7 nummer og elevens navn. Desuden er der to kolonner med plads til at indskrive henholdsvis karakter og evt. en evalueringstekst. Karakterlisten for eksamensdag kan afgrænses efter: 1. Fra- og til dato 2. Termin 3. Hold 4. Aktivitetsafdeling 5. Skolefag & niveau 6. Resultatform (karakterskala, evalueringsform, karaktertype) 7. Udelad CPR-nummer 8. Udelad CPR-løbenummer Karakterlisten kan sorteres efter: 1. Elevs Cpr.nr. 2. Elevs Efternavn, Fornavn, Cpr.nr. 3. Individuelt eksamenstidspunkt, efternavn, fornavn, CPR-nr. Registrering af karakterer Registrering af karakterer kan ske: Efter en karakterliste for en eksamensdag et hold Uden karakterliste for en elev Registrering efter karakterlister Registrering efter karakterlister sker på baggrund af en eksamensdag eller et hold. Den angivne termin for holdbaserede karakterer skal ligge efter holdets startdato. Hvis terminen ligger efter holdets slutdato + ½ år, gives der en advarsel ved karakterregistreringen. Registreringer af karakterer på baggrund af eksamensdag foretages på vinduet A469 Registrering af karakterer/eksamensdag (menu: Elever Karakterer). Vinduet indeholder oplysninger om de karakterlister, der er udskrevet for en given eksamensdato. Registreringer af karaktererne på baggrund af hold foretages på vinduet A470 Registrering af karakterer/hold (menu: Elever 7

8 Karakterer). Vinduet indeholder oplysninger om de karakterlister, der er udskrevet for et givet hold eller en given eksamenstermin. Registreringerne kræver at der i forvejen er udskrevet en karakterliste, som registreringen knyttes til. Systemet gemmer en elektronisk kopi af de udskrevne karakterlister og ved registreringen skal man angive hvilken liste det er, man ønsker at registrere karakterer for. På den måde kan man være sikker på at oplysningerne på udskriften og vinduet står i præcis den samme rækkefølge. Registreringsvinduerne indeholder to blokke. Blokken karakterlister viser oplysninger, der stammer fra dannelsen af karakterlisterne og indeholder den grundlæggende basisviden vedrørende den pågældende karakterliste. Blokken karakterlistelinier består af en eller flere karakterlistelinier, der hver især indeholder de grundlæggende oplysninger om eleven (CPR-nummer og elevens navn). Desuden er der her to kolonner, hvor henholdsvis karakter, samt evt. evalueringstekst kan angives. Først identificeres karakterlisten og siden vises de overordnede oplysninger for karakterlisten. Herefter indtastes karakterværdier og/eller en evalueringstekst for de enkelte elever på karakterlisten. Rækkefølgen af personer i vinduet er den samme som på karakterlisten. Kontrol af karakterliste Det er nødvendigt at udfylde karakterliste/kontrol korrekt, for at kunne gemme karaktererne. Hvorvidt karakterlisten er korrekt udfyldt kontrolleres i et vindue A473 Karakterliste, kontrol. Vinduet åbnes samtidigt med vinduerne til karakterregistrering, men forbliver passivt til højre indtil det aktiveres. Der er derfor ikke adgang til vinduet fra menuen. I kontrolskemaet indtastes for hver enkelt karakterværdi antal karakterer med den pågældende værdi I en karakterliste eksisterer et antal kontrolsummer svarende til antallet af karakterværdier i den anvendte karakterskala. Det kontrolleres, at de indtastede antal (kontrolsummerne) i kontrolskemaet stemmer overens med de faktisk indtastede karakterer, Registreringen kan ikke afsluttes før der er overensstemmelse. Det tjekkes ligeledes, at summen af de indtastede kontrolsummer (antal af alle karakterværdier) stemmer overens med antallet af karakterlistelinier. Indtastning og efterfølgende kontrol af karakterværdier foretages i én arbejdsgang. 8

9 Lærere og censorer Ved begge former for registrering kan der tilknyttes lærere og evt. censorer. Registreringen kan foregå allerede ved oprettelsen af karakterlisten, men det kræver at lærere og censorer er tilknyttet holdet (tilknyttes via fagfordelingen) eller eksamensdagen (tilknyttes via eksamensbegivenheden). Er dette ikke tilfældet kan det ske ved registreringen af karaktererne. Vinduerne A470b Lærere/censorer, karakterliste eller A469b Lærere/censorer, karakterliste som anvendes til denne tilknytning skal hentes i et af registreringsvinduerne (A469 eller A470) via højre musetast og derefter Lærere/censorer. På udskriften for hold er der plads til op til to lærere, og på udskriften for eksamensdag er der plads til to lærere og to censorer. Dette betyder dog ikke, at der ikke ved registreringen kan tilknyttes flere lærere/censorer. Hvis der ved udskrivning af karakterlisten er tilknyttet flere lærere og/eller censorer vil de ikke fremgå af udskriften. Registrering uden karakterlister Det er ligeledes muligt at registrere karaktererne uden karakterlister. Dette gøres direkte på eleverne ved hjælp af vinduet A471 Registrering af karakterer/elev (menu: Elever Karakterer). Ved denne form for registrering kan der ligeledes tilknyttes lærere og evt. censorer. Registrering af projekttitler Det er muligt at knytte en projekttitel til en elevs placering på et givent skolefag (skolefag-på-holdplacering) eller på karakteren på et givent fag. En projekttitel er altid knyttet til en sprogkode. Det er muligt at tilknytte flere projekttitler til samme elevs karakter/skolefag-på-holdplacering med forskellige sprogkoder. Det kan enten ske på et af vinduerne som viser elevens skolefag-påholdplacering (A700c Projekttitel, A702c Projekttitel, A705e Projekttitel eller A705f Projekttitel- ÅU) eller på vinduet som anvendes til at registrere elevens karakterer (A471a Projekttitel for karakter). Her sker tilknytningen til en enkelt elevs skolefag-på-holdplacering eller karakter. Hvis en projekttitel gælder for alle eller de fleste elever på samme skolefag på et givent hold kan det være mere hensigtsmæssigt at registrere projekttitlen for selve skolefaget på holdet og herfra lade eleverne arve projekttitlen. Det kan gøres ved hjælp af vinduet A335c Projekttitler for dette skolefag på hold eller ved hjælp af vinduet B499 Tilknytning af projekttitler (menu: Aktiviteter Hold). 9

10 A335c Projekttitler for dette skolefag på hold: På dette vindue kan du knytte en projekttitel til et givent skolefag-påhold. Du kan samtidig registrere om den pågældende projekttitel skal overskrive evt. eksisterende projekttitler for de elever, som allerede følger holdet (feltet Projekttitel overskrives), og om projekttitlen skal arves for de elever, som efterfølgende knyttes til det pågældende skolefag på holdet (feltet Projekttitel arves). Bemærk, at du på dette vindue ikke behandler elevernes projekttitler individuelt, dvs. du ser ikke på de enkelte elever. B499 Tilknytning af projekttitler: På dette vindue behandler du også en række elever på samme hold og skolefag på én gang man her kan du markere hvilke elever, der skal behandles. I blokken som viser eleverne er der to kolonner/felter: Tilknyt og Overskriv. I feltet Tilknyt markerer du med Ja hvilke elever, der skal tilknyttes den pågældende projekttitel (dog afhængigt af evt. eksisterende projekttitler og værdien af feltet Overskriv). I feltet Overskriv angiver du med Ja om en evt. eksisterende projekttitel på samme skolefag (og med samme sprogkode) for den pågældende elev, skal overskrives af den projekttitel, du her registrerer. Merit og fritagelser Fritagelse kan omfatte undervisning, eksamen eller begge dele. Vinduet A481 Registrering af fritagelser (menu: Elever Karakterer) benyttes til at oprette eller ændre alle oplysninger vedrørende en fritagelse, og samtidig evt. tilknytte en merit-karakter. Fritagelse for undervisning er en angivelse af at en elev er fritaget for deltagelse i undervisning i et givet skolefag. Fritagelse for eksamen er en angivelse af at en elev er fritaget for at gå til eksamen i et givet skolefag. Bemærk, at fritagelse for eksamen gælder alle de former for eksamen, der evt. kan forekomme på det pågældende skolefag. I feltet bevistekst kan der anføres hvilken tekst, der skal fremgå af beviset ud for det pågældende fag i stedet for en evt. karakter (blank, fritaget eller merit). Feltet skal kun udfyldes med henholdsvis Fritaget eller Merit, hvis den pågældende tekst skal udskrives på beviset. Ellers skal dette felt være blankt. Hvis der er tale om en merit, skal der tilknyttes en eller flere karakterer (egentlige karakterer eller vurderinger). Det skal så angives hvilken medarbejder, der har godkendt dokumentationen for den pågældende merit. Hvis man ønsker at registrere en merit uden at der registreres nogen karakter, er det nødvendigt at anføre en af teksterne fra værdilisten i feltet bevistekst. Evalueringen skrives ikke ud på eksamensbeviset. 10

11 Vinduet indeholder to blokke. I første blok angives oplysninger om den specifikke elev, hvilke skolefag den pågældende skal fritages for, og hvorvidt fritagelsen omfatter undervisning, eksamen eller begge dele. Hvis man vælger en af teksterne fra værdilisten i feltet bevistekst, kommer den til at stå på beviset. Hvis man skal have en karakter med på beviset, skal bevistekst ikke udfyldes. I nederste blok kan der i forbindelse med merit angives oplysninger om de enkelte merit-karakterer, der er givet til den pågældende elev. Der skal angives en karakterværdi i feltet Karakter og/eller en tekst i feltet Evaluering. Batchjobbet A671 Eksamensudtrækning for fuldtidsuddannelser (ikke XPRS), der kan benyttes til en automatisk udtrækning af elever til eksamen (der henvises til den administrative vejledning om eksamen), tager hensyn til fritagelser og merit på følgende måde: Hvis en elev har J til fritagelse for eksamen og der ikke er registreret nogen merit-karakter (betragtes som fritagelse uanset om der er skrevet noget i feltet bevistekst) skal eleven ikke udtrækkes til eksamen i det pågældende fag, men eleven skal ikke af den grund udtrækkes til færre eksamener, dvs. systemet går blot videre til elevens næste fag. Hvis en elev har J til fritagelse for eksamen og der er registreret en meritkarakter (betragtes som merit uanset om der er skrevet noget i feltet bevistekst) skal eleven ikke udtrækkes til eksamen i det pågældende fag, men meritten medregnes som en eksamen, dvs. eleven skal udtrækkes til et antal eksamener der er 1 mindre end ellers. Batchjobbet C171 Eksamensudtrækning for XPRS-uddannelser skelner ikke på samme måde mellem fritagelser og meritter, men kigger på feltet Med. eks. Hvis der står N skal eleven ikke af den grund udtrækkes til færre eksamener. Hvis der står J skal eleven udtrækkes til en eksamen mindre. Formateret: Skrifttype: Kursiv På vinduet A477 Karakterer og fritagelser (menu: Elever Karakterer) findes oplysninger om en given elev, hvilke skolefag eleven er fritaget for, samt en oversigt over alle de karakterer, som eleven har opnået på dennes uddannelse. Til vinduet er der knyttet et relateret vindue A477a Projekttitler for karakter hvor man kan se hvilke projekttitler der evt. er knyttet til den pågældende karakter. Via vinduet A477 kan kaldes vinduet A471 Registrering af karakterer/elev, som kan anvendes til opdatering af de enkelte karakterer. 11

12 Før enhver ændring af oplysninger om fritagelse eller om en enkelt karakter gemmes en kopi af denne i revisionssporet. Ved sletning af en fritagelse hvortil der er knyttet en karakter bliver den pågældende karakter ikke automatisk slettet, men bevares som en karakter tilknyttet den pågældende elev. Sammenhæng med Elevplan For de skoler som anvender Elevplan sker der en overførsel af karakterer og fritagelser mellem EASY-A og Elevplan. Oplysninger om karakterer overføres først til EASY-A fra Elevplan, når oplysningerne er godkendt i Elevplan. På vinduet B352 Overvågning af indbakke (menu: System Dataudveksling med Elevplan) kan man se hvilke data der er overført fra Elevplan. Der overføres oplysninger om én medarbejder knyttet til den enkelte karakter. Hvis denne medarbejder ikke i forvejen er kendt som Elevplanbruger i EASY-A (hvilket kan ses på vinduet A021 Medarbejder (menu: Personale Stamdata) i feltet Elevplanbruger) afvises karakteren. Der sendes besked tilbage til Elevplan om indlæsningen. Når karaktererne er overført til EASY-A er det ikke muligt at arbejde videre med oplysningerne i Elevplan. Ikke frigivne karakterer som indlæses på denne måde frigives efter de betingelser som skolen har sat op i vinduet A914 Karaktertyper (menu: Stamdata Fag), dvs. hvis skolen har sagt Ja til feltet Elevplan frigivelser for den pågældende karaktertype så skal karakterer med denne karaktertype frigives manuelt. Oplysninger om karakterer overføres ligeledes fra EASY-A til Elevplan. Der overføres kun oplysninger for de elever som er kendt i Elevplan, dvs. elever som følger en uddannelse som er Elevplan relevant, og som har en indmeldelsesdato efter Hvis der senere ændres oplysninger for karakterer eller fritagelser i EASY-A vil ændringerne ligeledes blive overført til Elevplan. Der sendes besked tilbage til EASY-A om overførslen. Tilsvarende vil oplysninger om fritagelser først overføres fra Elevplan til EASY-A, når oplysningerne er godkendt i Elevplan. I modsætning til karakterer skal fritagelserne behandles individuelt ved hjælp af vinduet B366 Indlæsning af fritagelser fra Elevplan (menu: Elever Elevplan). Her kan man fremsøge de fritagelser fra Elevplan som endnu ikke er indlæst. Det er muligt at godkende alle de fremsøgte frita- 12

13 gelser eller godkende eller afvise dem enkeltvis. Hvis der er tilknyttet karakterer til fritagelserne frigives de efter de betingelser som skolen har sat op i vinduet A914 Karaktertyper, dvs. hvis skolen har sagt Ja til feltet Elevplan frigivelser for den pågældende karaktertype skal karakterer med denne karaktertype frigives manuelt. Der sendes besked tilbage til Elevplan om behandlingen. Oplysninger om fritagelser overføres ligeledes fra EASY-A til Elevplan. Der overføres kun oplysninger for de elever som er kendt i Elevplan, dvs. elever som følger en uddannelse som er Elevplan relevant, og som har en indmeldelsesdato efter Hvis der senere ændres oplysninger om fritagelser i EASY-A vil ændringerne ligeledes blive overført til Elevplan. Der sendes besked tilbage til EASY-A om overførslen. I Elevplan kan eleverne kun se deres frigivne karakterer, mens lærerne kan se såvel frigivne som ikke frigivne karakterer (gælder kun karakterer oprettet i Elevplan). 13

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig.

Læs mere

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Denne administrative

Læs mere

Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard

Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Afsendelse af udlån for en elev Vedligeholdelse af udlån på arrangerende Modtagelse

Læs mere

Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C

Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan

Læs mere

EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C

EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C

Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske

Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af denne generelle vejledning med link til en

Læs mere

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse 15-11-2014/version 1/ Jenny Møller og Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 1 Registrering af grundlag for indberetning... 2

Læs mere

Holdflytning og vipning m.v.

Holdflytning og vipning m.v. Holdflytning og vipning m.v. Version 1.0, 19-04-2013/UNI-C, Mette Fogh Kolmos Indhold Indhold 1 Generelt 1 Flytning og vipning 1 Holdflytning 2 Vipning 3 Holdvipning 3 Vipning af skoleforløb 4 Vipning

Læs mere

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser.

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser. Påmindelsesprofiler Sidst opdateret 28-09-2011/version 2/UNI C/Frederik Andersen Indhold Ændringer og tilføjelser Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler

Læs mere

Indberetning af årselever Åben Uddannelse

Indberetning af årselever Åben Uddannelse Indberetning af årselever Åben Uddannelse Sidst opdateret 24.06.2010/v. 2. 2/UNI C/Steen Eske Indhold Indberetning af årselever Åben Uddannelse Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Generelt om indberetningen

Læs mere

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse 23-12-2013/version 1.2/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen, Mette Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt...

Læs mere

fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C

fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 I forbindelse med installation af version 10.2 blev SU-batchjob R014 ændret. Samtidig

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C

Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Grundlag for indberetninger Eksempler Elektronisk indberetning Manuel indberetning

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Fordelinger, Navision Stat Sidst opdateret 30-03-2011/version 1. 4/Steen Eske Christensen

Fordelinger, Navision Stat Sidst opdateret 30-03-2011/version 1. 4/Steen Eske Christensen Fordelinger, Navision Stat Sidst opdateret 30-03-2011/version 1. 4/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange og batchjobs Vejledningen består af 3 dele, som kan læses

Læs mere

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Portal Integration Manager... 2 1.1 PIM profiler... 2 1.1.1 PIM-profil: Afdelinger... 2 1.1.2 PIM-profil: Grupper...

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

EASY-P version 11.4: Opdatering af EASY-P s svendeprøvefaciliteter

EASY-P version 11.4: Opdatering af EASY-P s svendeprøvefaciliteter 18. november 2011 EASY-P version 11.4: Opdatering af EASY-P s svendeprøvefaciliteter Indhold 1 SVENDEPRØVER, FU05... 2 1.1 ANTAL ELEVER PÅ EN SVENDEPRØVE VISES NU... 2 1.2 NYT BEMÆRKNINGSFELT PR. ELEV

Læs mere

Avanceret kampagnestyring

Avanceret kampagnestyring Indlæsning af egne kampagner:... 1 Prioritering af kampagner... 3 Arbejdsgangen er følgende:... 3 Mere om RET:... 4 Kampagne numre:... 4 Rapportudskrivning af kampagner:... 4 Udskriv prismærker for en

Læs mere

KVU-beviser nyeste version.

KVU-beviser nyeste version. KVU-beviser nyeste version. oktober 2014 Udskriftseksempel: KVU bevis standard KVU bevis Engelsk layout KVU engelsk indstik og Diploma Supplement Indledning Layout Praktikophold på bevis Afslutningsprojekt

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn Vejledning til i FagLøn 3. december 2008 I FagLøn INDHOLD 1... 1 Rekvirere eskattekort... 1 Gen-rekvisition af... eskattekort 3 Manuel rekvisition af eskattekort... 4 Hente/indlæse eskattekort... 5 Indberette...

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

1. Web-inkasso for fordringshaver

1. Web-inkasso for fordringshaver 1. Web-inkasso for fordringshaver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside { HYPERLINK "http://www.aka.gl" } (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på { HYPERLINK

Læs mere

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014)

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014) Anvendelse af Brugersiderne for renteberegninger. (Version 28. september 2014) Indhold Brugersiderne for renteberegninger.... 1 1. Indledning... 1 2. Forudsætninger... 4 3. Indtastning af udbetaling/skyldigt

Læs mere

Indberetning af årselever Skolepraktik

Indberetning af årselever Skolepraktik Indberetning af årselever Skolepraktik 21-11-2014/version 1/ Jenny Møller og Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 2 Grundlag for indberetning... 2 Kontrol af grundlag... 4

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv

Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv Vejledningen beskriver lidt om, hvordan der dannes data til Tilbagemelding.dk (og dermed UVvej) fra erhvervsskolerne,

Læs mere

Rapporter / Udskrifter

Rapporter / Udskrifter Rapporter / Udskrifter Fra CompuClock kan der udskrives et meget stort antal oplysninger og kunsten består tit i at begrænse sig for ikke at drukne i papir. All udskrivning foregår under menuen Udskrifter.

Læs mere

Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley

Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley Undertegnede har for DVBF udviklet det regnearksbaserede turneringssystem, som vi benytter til afvikling af kidsvolley

Læs mere

Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2

Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2 EASY-A Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2 NOTAT Af: Logica Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A fra version 09.1 til og med version 09.2. Først

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet Sådan udfylder du ansøgningsskemaet I det følgende finder du en vejledning i at udfylde ansøgningsskemaet, når du søger om optagelse på Eftervidereuddannelser på Syddansk Universitet 01-03-2015 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

MinUddannelse - skoleadministrator

MinUddannelse - skoleadministrator MinUddannelse - skoleadministrator MinUddannelse er UVdatas bud på, hvordan man let og elegant samler og implementerer den nye lovgivning om elev- og uddannelsesplaner. Løsningen lever op til ånden i den

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Forslag til beregning af tal til undersøgelse udsendt af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sendt i mail til alle skoler 9. oktober 2012 09:45 EASY-P konsulenterne

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Oprettelse og eksport af xml-fil i NP Privatskole... 3 2 Importer brugerdata... 5 3 Når du har importeret, sker

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Elevplan vejledning 2013

Elevplan vejledning 2013 Elevplan vejledning 2013 Indhold Sådan logger du på:... 1 Sådan indtaster du dit mobilnummer og ændre din mailadresse:... 2 Fraværsbesked sendt fra startsiden... 3 Fraværsbesked sendt fra skemaet... 4

Læs mere

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Indhold Kort om FMK... 2 Log på FMK... 4 Hent Medicinkort... 5 Opret recept - Læge... 7 Opret recept Sekretær... 9 Lægens godkendelse af recepter... 10 Opret faste ordinationer

Læs mere

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura Brugervejledning e-faktura Arbejde med e-faktura Indhold 1. Modtage e-fakturaer 2. Behandle e-fakturaer 3. Arbejde med e-fakturaer i Ø90 ARBEJDE MED E-FAKTURAER 1. Modtage e-fakturaer Når leverandør sender

Læs mere

HR-Løn masseindberetning. Spar tastearbejde og benyt HR-Løns muligheder for at indlæse regneark

HR-Løn masseindberetning. Spar tastearbejde og benyt HR-Løns muligheder for at indlæse regneark HR-Løn masseindberetning Spar tastearbejde og benyt HR-Løns muligheder for at indlæse regneark Oktober 2014 1 Introduktion I denne vejledning kan du læse, hvordan du gør, når du skal indberette ensartede

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

På sekretariatets Censor IT-side: censor-it.censorerne.dk tastes alle bestillinger.

På sekretariatets Censor IT-side: censor-it.censorerne.dk tastes alle bestillinger. Opdateret 13.3.2015 Censor IT vejledning til eksamensadministration... 1 Vejledning til menupunkterne... 1 Log ind... 1 Min profil... 2 Censorbestillinger... 2 Opret ny bestilling... 2 Eksaminatorer...

Læs mere

Oprettelse af ansøgningsgrundlag for EUD+, EU Socialfond eller taxakurser på EASYskole

Oprettelse af ansøgningsgrundlag for EUD+, EU Socialfond eller taxakurser på EASYskole Oprettelse af ansøgningsgrundlag for EUD+, EU Socialfond eller taxakurser på EASYskole 27-01-2015/version 1.1 Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Oprettelse af ansøgningsgrundlag og registrering af tilstedeværelse

Læs mere

MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006

MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006 Copyright 2006 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006 Vedbæk, maj 2006 Microsoft C5 LØN PBS opsætning 2006 Indhold Forord...3 1. Overførselsservice...4 2. Informationsoverførsel...7

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.67.03

Programopdatering version DSM 01.67.03 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland Tabulex Trio Grunddata Grønland Trio Grunddata Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Trio!... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Backup... 4 Dan backup... 4 Indlæs backup... 4 Send backup til

Læs mere

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 1 1. INDLEDNING 3 2. HVEM KAN ANMODE OM DRIFTSLIGNENDE TILSKUD 3 3. KRAV TIL ANMODNINGENS FORM OG INDHOLD 3 4. DET ELEKTRONISKE

Læs mere

EASY-P ver. 09.3 dec. 2009: Svendeprøvefaciliteter og SOSU-aftaler

EASY-P ver. 09.3 dec. 2009: Svendeprøvefaciliteter og SOSU-aftaler December 2009 EASY-P ver. 09.3 dec. 2009: Svendeprøvefaciliteter og SOSU-aftaler Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SVENDEPRØVEFACILITETER... 2 2.1 EASY-A HOLDLISTER KAN NU OVERFØRES ELEKTRONISK FRA EASY-A

Læs mere

Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 3

Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 3 Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 3 Formålet med dette dokument er at forklare, hvordan de enkelte brugere i forskellige vejbestyrelser anvender den metode til generering af stræknificerede

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Visuel malerkalk: Visual Malerkalk (kontakt EG for rettigheder til programmet) Prislister. Kalkulationsopgørelse. Fleksible udskrifter

Visuel malerkalk: Visual Malerkalk (kontakt EG for rettigheder til programmet) Prislister. Kalkulationsopgørelse. Fleksible udskrifter Tastevejledning til visuel malerkalk fra EG Byg & Installation Tlf.: 73 24 01 01 Her følger en nem tastevejledning til brug af Visuel Malerkalk programmet til beregning af malerarbejdets pris. Tastevejledningen

Læs mere

Brugerhåndtering i WebUntis - 1

Brugerhåndtering i WebUntis - 1 Brugerhåndtering i WebUntis For at kunne logge på WebUntis, skal man være oprettet som bruger i WebUntis. I WebUntis kan du importere undervisere og studerende til menuen Stamdata. Det at en underviser

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

Oprettelse af GVU-hold, Åben uddannelse

Oprettelse af GVU-hold, Åben uddannelse Oprettelse af GVU-hold, Åben uddannelse 11-09-2013/version 2/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Oprettelse af GVU-hold... 1 Trin 1: Opret hold

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS Light version 1.21.0. Den 16. december 2008. J.nr.: 4004 V1559 08. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS Light version 1.21.0. Den 16. december 2008. J.nr.: 4004 V1559 08. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS Light version 1.21.0 Den 16. december 2008 J.nr.: 4004 V1559 08 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

Vejledning i anvendelse af C619 til EVE indberetning Sidst revideret 25.05.2005/UNI C

Vejledning i anvendelse af C619 til EVE indberetning Sidst revideret 25.05.2005/UNI C Vejledning i anvendelse af C619 til EVE indberetning Sidst revideret 25.05.2005/UNI C C619 EVE-indberetning, flettefil danner en CSV-fil med oplysninger om antal årselever og kroneforbrug fordelt på EVE-grupper,

Læs mere

EUD-forløbsstatistik - tendenser i tiden, til tiden

EUD-forløbsstatistik - tendenser i tiden, til tiden EUD-forløbsstatistik - tendenser i tiden, til tiden Indledning UNI C etablerede i efteråret 2004 en central statistikserver, EASY-S, der løbende modtager visse registreringer fra samtlige skolers EASY-databaser,

Læs mere

Rekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.

Rekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. Indholdsfortegnelse: 1. Log ind... 3 1.1 Glemt adgangskode?... 4 2. Dashboard = Forsiden... 6 3. Hovedmenu... 7 4. Faktura til varemodtagelse...

Læs mere

Offentliggørelse af uddannelsesaktiviteter

Offentliggørelse af uddannelsesaktiviteter Offentliggørelse af uddannelsesaktiviteter på skolens hjemmeside Sidst opdateret 13.07.2005/UNI C Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Forberedelse af data Overførsel af data (aktivitetsudbud)

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

itai Easytools version 13.1 Easytools Brugervejled ning

itai Easytools version 13.1 Easytools Brugervejled ning Easytools Brugervejled ning Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hovedmenuen...3 Skemamenuen... 5 Klik på en skemabrik...5 Før fravær...5 Find ledigt lokale til lektionen...5 Aflys lektionen...5 Send

Læs mere

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 1 Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 Hvad er en database? En database er en samling data, som er organiseret på en systematisk måde og er tilgængelig i digital form. Med andre ord er det en slags elektronisk

Læs mere

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet eller www.landbrugsinfo.dk/regnet

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Hvad er TEA Fravær... 3 Hvad siger bekendtgørelsen om fravær?... 3 Indstilling af TEA... 4 Skolen... 4 Fraværsårsager... 4 Fraværstyperne... 5 Dagsfravær...

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,-

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,- Kontingentsystem med ClubPeople ClubPeople tilbyder nu klubberne et integreret kontingentsystem. Kontingentsystemet sikrer, at du som klubansvarlig kan få overblik over dine medlemmers betalinger og restancer.

Læs mere

Vejledning til brug af Persondataformular

Vejledning til brug af Persondataformular Vejledning til brug af Persondataformular Om Persondataformular Persondataformularen skal anvendes til at registrere persondata omkring ansatte og gæster. I nogle tilfælde skal forskningsstuderende og

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

Udsøgning af betalinger - kreditorer

Udsøgning af betalinger - kreditorer Quickguide 09.07.2013 Udsøgning af betalinger - kreditorer Indhold 1 Hvornår?... 1 2 Hvad?... 1 3 Processen:... 2 3.1 Danne betalingsforslag... 2 3.2 Beskrivelse af felter... 3 3.3 Opsætning af kriterier

Læs mere

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Rev: 17-12-2013 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen altid skal køres fra hovedmaskinen/serveren. at gennemlæse dette

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med NewStore Food Status med NewStore Food brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret

Læs mere