Karakterer og fritagelse /version 1.0/Steen Eske Christensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen"

Transkript

1 Karakterer og fritagelse /version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer hoppe direkte til det afsnit, som er væsentligt for dig. Centrale begreber kan bruges som en ordliste og en hurtig indføring i de begreber, der vedrører karakterer og fritagelser. Generelt er en generel introduktion til emnet, og er især vigtig at læse første gang, man beskæftiger sig med emnet. Arbejdsgange beskriver, hvordan man konkret skal betjene systemet, og kan bruges som et opslagsværk. Ændringer Vejledningen er lagt om til det nye layout og der er indført en beskrivelse af udtrækningen til eksamen for elever der går på gymnasialt niveau. Der er ikke anvendt rettelsesmarkeringer for uvæsentlige ændringer. Centrale begreber Centralt begreb Forklaring eller beskrivelse Registrering af karakterer Registrering af karakterer kan ske på baggrund af karakterlister for hold, karakterlister for eksamensbegivenheder eller som registrering af enkeltkarakterer for elever. Bemærk, at karakterer ikke kan anvendes til beviser eller lignende før de er frigivet. Frigivelse af karakterer Frigivelse af karakterer kan ske automatisk eller manuelt afhængigt af hvad skolen har registreret for den pågældende karaktertype. Den manuelle frigivelse giver mulighed for at foretage en ekstra kontrol af karaktererne. Fritagelser Fritagelse kan være for undervisning og/eller for eksamen. En fritagelse er ikke et udtryk for at eleven i forve- 1

2 jen har den pågældende færdighed, men for at eleven af den ene eller anden grund ikke skal følge undervisningen hhv. gå til eksamen i faget. Merit Merit er et udtryk for at eleven har de krævede færdigheder i fag. En merit kan være knyttet til en eller flere karakterer eller være uden tilknyttede karakterer. Der må kun være tilknyttede karakterer, hvis meritten kommer fra et fag som har de samme evalueringsformer som findes på det fag meritten vedrører. Projekttitler I visse fag er det ikke fagbetegnelsen, men derimod elevens projekttitel der skal fremgå af beviset. Det er derfor nødvendigt at registrere denne projekttitel. Generelt Denne administrative vejledning vedrører administration af karakterer. Vejledningen behandler ikke den øvrige administration af elever, herunder placering på hold. Der henvises til de respektive administrative vejledninger om de forskellige emner. Vejledningen er rettet mod personer, der i forvejen er fortrolige med administration af karakterer, og som har brug for en oversigt over og vejledning om, hvorledes denne administration understøttes af EASY-A. Arbejdsgange I det følgende beskrives følgende emner: Frigivelse af karakterer Styring af frigivelser på karaktertypeniveau Karakterlister Karakterlister for Hold Karakterlister for eksamensdag Registrering af karakterer Registrering efter karakterlister Kontrol af karakterliste Lærere og censorer Registrering uden karakterlister Registrering af projekttitler 2

3 Merit og fritagelser Sammenhæng med Elevplan Frigivelse af karakterer I EASY-A er det muligt at adskille registrering af karakterer og frigivelse af karakterer. Skolen kan selv beslutte, hvor man vil arbejde med frigivelse. Manuel frigivelse er en mulighed for at indføre en ekstra kontrol, inden karaktererne bruges til f.eks. eksamensbeviser eller lignende udskrifter. Det er i den forbindelse ofte en fordel med en øget sikkerhed mod fejl. Ulempen ved manuel frigivelse er at det pålægger skolen at gennemføre en totrinsproces i forbindelse med registrering af karaktererne, hvilket alt andet lige vil tage længere tid. For karakterer, som overføres fra Elevplan, kan skolen selv styre, hvorledes disse skal frigives i forbindelse med indlæsningen i EASY-A. Styring af frigivelser på karaktertypeniveau På A914 Karaktertype (menu: Stamtabeller Fag) kan skolen i felterne Frigivelser og Elevplan frigivelser registrere hvordan skolen ønsker at arbejde med frigivelser på de enkelte karaktertyper for karakterer registreret i EASY-A henholdsvis overført fra Elevplan. Et J i feltet Frigivelser betyder, at man for denne karaktertype arbejder med manuel frigivelses-markering. Karaktertyper med en sådan frigivelsesmarkering frigives derfor IKKE automatisk, men skal frigives manuelt. Hvis der står N i feltet Frigivelser betyder det at man for denne karaktertype ikke arbejder med manuel frigivelsesmarkering, hvilket vil sige at karaktererne automatisk frigives, når de registreres. Et J i feltet Frigivelser Elevplan betyder, at man for denne karaktertype arbejder med manuel frigivelses-markering. Ikke frigivne karakterer på karaktertyper med en sådan frigivelsesmarkering frigives derfor IKKE automatisk ved overførsel fra Elevplan, men skal frigives manuelt. Hvis der står N i feltet Frigivelser Elevplan betyder det at man for denne karaktertype ikke arbejder med manuel frigivelsesmarkering, hvilket vil sige at ikke frigivne karakterer automatisk frigives ved overførsel. En frigivelsesmarkering på en given karaktertype er gældende for hele skolen. Man kan således ikke på samme skole, arbejde både med og uden frigivelsesmarkering på en given karaktertype. 3

4 Det bør bemærkes, at hvis skolen arbejder med frigivelsesmarkering, har den bruger der har registreret en given karakter ikke tilladelse til at frigive den. Som udgangspunkt må det anbefales at arbejde med manuel frigivelse ved eksamenskarakterer og årskarakterer, mens det ikke er så kritisk for terminskarakterer. Såfremt skolen på et tidspunkt anskaffer programmel til indskanning af karakterlister, må det anbefales altid at anvende manuel frigivelse. Her skal bemærkes, at indskanning er noget EASY-A er forberedt for, men det er ikke og bliver ikke en del af selve EASY-A systemet. Det er noget skolen selv må anskaffe, hvis man ønsker at benytte denne mulighed. Når der arbejdes med en karaktertype med en tilknyttet frigivelsesmarkering skal karakterer som beskrevet ovenfor frigives manuelt. Frigivelsen kan foretages gennem flere forskellige vinduer alt afhængig af situationen. Alle vinduerne har knappen Frigiv, og via denne dannes en frigivelsesmarkering og de registrerede karakterer frigives. Vinduerne hentes via menu: Elever Karakterer og omfatter: A469 Registrering af karakterer/eksamensdag A470 Registrering af karakterer/hold A471 Registrering af karakterer/elev A481 Registrering af fritagelser B470 Frigivelse/sletning af karakterer I tilfælde af at der arbejdes med manuel frigivelse, vil en ændring af en karakter betyde, at frigivelsesmarkeringen fjernes og karakteren skal herefter igen frigives. Specielt for frigivelse af karakterer overført fra Elevplan er det hensigtsmæssigt at anvende vinduet B470 Frigivelse/sletning af karakterer. Her er det muligt at afgrænse hvilke karakterer man ønsker at frigive. Specielt kan det være hensigtsmæssigt at afgrænse til en given karakterliste fra Elevplan og på den måde kunne frigive alle karaktererne fra denne på én gang. Karakterlister I EASY-A registreres karakterer normalt på grundlag af udskrevne karakterlister. Karakterlister indeholder basisviden vedrørende det pågældende hold eller den givne eksamensdag. En oversigt over alle udskrevne karakterlister kan findes i vinduet A478 Karakterlisteoversigt (menu: Elever Karakterer). Denne oversigt giver mulighed for at slette enkelte lister, hvilket f.eks. er nødvendigt, hvis man vil have gendannet en allerede eksisterende og udskrevet karakterliste. 4

5 Karakterlister for Hold Udskriften A466 Karakterlister/hold danner karakterlister for et givet Hold. Udskriften bestilles på A104 Jobbestilling. Karakterlisten kan danne grundlag for registrering af karakterer med udgangspunkt i et hold. Karakterlisten udskrives inden afgivelsen af karaktererne, og det er således på denne karakterliste læreren kan påføre de karakterer der afgives. Hvis der allerede er registreret karakterer vil disse komme med på den udskrevne liste. Det er muligt at genudskrive en karakterliste for samme hold (A467 Genudskrivning af karakterlister), men det kræver kendskab til karakterlistenummeret. Hvis en karakterliste er forkert eller mangler oplysninger skal man slette karakterlisten, rette de nødvendige data og udskrive en ny karakterliste. Ved udskrivningen af en karakterliste angives en resultatform, der angiver hvilken karakterskala, evalueringsform (skriftlig, mundtlig osv.) og karaktertype (termin, års- eksamen etc.) der skal anvendes for karakterer på denne liste. Bemærk, at lader man feltet Karaktertype stå tomt, så dannes der karakterlister på typerne EKS, ÅPR, TER og ÅRS, der er tilknyttet skolefaget. Undlader man helt at angive noget i resultatformen dannes der karakterlister af typen 'ikke eksamenskarakterer', der er tilknyttet skolefaget. Der kan kun udskrives karakterlister for en gyldig kombination af resultatformer og skolefag (resultatformen skal på forhånd være tilknyttet skolefaget). Elever der er fritaget for undervisning i et givet skolefag-på-hold medtages ikke på karakterlisten for Hold. Se afsnit om Merit og fritagelser. På karakterlisten kan der findes oplysninger om de lærere der er tilknyttet det aktuelle hold. Hvis lærerne er registreret på fagfordelingen tilknyttes de via denne automatisk de relevante karakterlister. Hvis lærerne ikke er tilknyttet fagfordelingen findes oplysningen ikke på den udskrevne karakterliste, men må registreres i forbindelse med den senere karakterregistrering. Karakterlisten indeholder ligeledes oplysninger om det aktuelle hold, og består derudover af en eller flere karakterlistelinier, hvor hver linje indeholder oplysninger om elevens CPR-nummer og elevens navn. Desuden er der to kolonner med plads til at indskrive henholdsvis karakter og evt. en evalueringstekst. Karakterlister for hold kan afgrænses efter: 1. Termin 2. Pr. dato 3. Skolefag & niveau 5

6 4. Hold 5. Aktivitetsafdeling 6. Resultatform (karakterskala, evalueringsform, karaktertype) 7. Opdel GST/STA 8. Udelad CPR-nummer 9. Udelad CPR-løbenummer Hvis der er sagt J til opdel STA/GST kommer der to karakterlister én til elever der skal have en GST-karakter fordi de fortsætter faget, og én til elever der skal have en STA-karakter fordi de nu afslutter faget. Karakterlister kan sorteres efter 1. Elev Cpr.nr. 2. Elev Efternavn, Fornavn, Cpr.nr. Karakterlister for eksamensdag Udskriften A465 Karakterliste/eksamensdag danner karakterlister for en given eksamensbegivenheds enkelte eksamensdag. Udskriften bestilles på A104 Jobbestilling. Karakterlisten kan udelukkende danne baggrund for registrering af eksamenskarakterer. Karakterlisten udskrives inden eksamensstart, og det er således på denne karakterliste læreren kan påføre de karakterer der afgives. Det er muligt at genudskrive en karakterliste for samme eksamensdag (A467 Genudskrivning af karakterlister), men det kræver kendskab til karakterlistenummeret. Hvis en karakterliste er forkert eller mangler oplysninger skal man slette karakterlisten, rette de nødvendige data og udskrive en ny karakterliste. Karakterlisterne for en eksamensdag udskrives på grundlag af oplysningerne om eksamensbegivenhederne. Der kan udskrives en karakterliste pr. eksamensdag. Elever, der er fritaget for eksamen i det pågældende skolefag medtages ikke på karakterlisten. Se afsnit om Merit og fritagelser. På karakterlisten findes oplysninger om de lærere og censorer, der er tilknyttet den aktuelle eksamensbegivenhed. Hvis lærere og censorer ikke er tilknyttet eksamensbegivenheden inden karakterlisten udskrives kan de, ved den senere karakterregistrering, manuelt tilknyttes karakterlisten. Karakterlisten indeholder oplysninger om eksamensdatoen for den aktuelle eksamensbegivenhed og består derudover af en eller flere karakterlistelinier, hvor hver linje indeholder oplysninger om elevens CPR- 6

7 nummer og elevens navn. Desuden er der to kolonner med plads til at indskrive henholdsvis karakter og evt. en evalueringstekst. Karakterlisten for eksamensdag kan afgrænses efter: 1. Fra- og til dato 2. Termin 3. Hold 4. Aktivitetsafdeling 5. Skolefag & niveau 6. Resultatform (karakterskala, evalueringsform, karaktertype) 7. Udelad CPR-nummer 8. Udelad CPR-løbenummer Karakterlisten kan sorteres efter: 1. Elevs Cpr.nr. 2. Elevs Efternavn, Fornavn, Cpr.nr. 3. Individuelt eksamenstidspunkt, efternavn, fornavn, CPR-nr. Registrering af karakterer Registrering af karakterer kan ske: Efter en karakterliste for en eksamensdag et hold Uden karakterliste for en elev Registrering efter karakterlister Registrering efter karakterlister sker på baggrund af en eksamensdag eller et hold. Den angivne termin for holdbaserede karakterer skal ligge efter holdets startdato. Hvis terminen ligger efter holdets slutdato + ½ år, gives der en advarsel ved karakterregistreringen. Registreringer af karakterer på baggrund af eksamensdag foretages på vinduet A469 Registrering af karakterer/eksamensdag (menu: Elever Karakterer). Vinduet indeholder oplysninger om de karakterlister, der er udskrevet for en given eksamensdato. Registreringer af karaktererne på baggrund af hold foretages på vinduet A470 Registrering af karakterer/hold (menu: Elever 7

8 Karakterer). Vinduet indeholder oplysninger om de karakterlister, der er udskrevet for et givet hold eller en given eksamenstermin. Registreringerne kræver at der i forvejen er udskrevet en karakterliste, som registreringen knyttes til. Systemet gemmer en elektronisk kopi af de udskrevne karakterlister og ved registreringen skal man angive hvilken liste det er, man ønsker at registrere karakterer for. På den måde kan man være sikker på at oplysningerne på udskriften og vinduet står i præcis den samme rækkefølge. Registreringsvinduerne indeholder to blokke. Blokken karakterlister viser oplysninger, der stammer fra dannelsen af karakterlisterne og indeholder den grundlæggende basisviden vedrørende den pågældende karakterliste. Blokken karakterlistelinier består af en eller flere karakterlistelinier, der hver især indeholder de grundlæggende oplysninger om eleven (CPR-nummer og elevens navn). Desuden er der her to kolonner, hvor henholdsvis karakter, samt evt. evalueringstekst kan angives. Først identificeres karakterlisten og siden vises de overordnede oplysninger for karakterlisten. Herefter indtastes karakterværdier og/eller en evalueringstekst for de enkelte elever på karakterlisten. Rækkefølgen af personer i vinduet er den samme som på karakterlisten. Kontrol af karakterliste Det er nødvendigt at udfylde karakterliste/kontrol korrekt, for at kunne gemme karaktererne. Hvorvidt karakterlisten er korrekt udfyldt kontrolleres i et vindue A473 Karakterliste, kontrol. Vinduet åbnes samtidigt med vinduerne til karakterregistrering, men forbliver passivt til højre indtil det aktiveres. Der er derfor ikke adgang til vinduet fra menuen. I kontrolskemaet indtastes for hver enkelt karakterværdi antal karakterer med den pågældende værdi I en karakterliste eksisterer et antal kontrolsummer svarende til antallet af karakterværdier i den anvendte karakterskala. Det kontrolleres, at de indtastede antal (kontrolsummerne) i kontrolskemaet stemmer overens med de faktisk indtastede karakterer, Registreringen kan ikke afsluttes før der er overensstemmelse. Det tjekkes ligeledes, at summen af de indtastede kontrolsummer (antal af alle karakterværdier) stemmer overens med antallet af karakterlistelinier. Indtastning og efterfølgende kontrol af karakterværdier foretages i én arbejdsgang. 8

9 Lærere og censorer Ved begge former for registrering kan der tilknyttes lærere og evt. censorer. Registreringen kan foregå allerede ved oprettelsen af karakterlisten, men det kræver at lærere og censorer er tilknyttet holdet (tilknyttes via fagfordelingen) eller eksamensdagen (tilknyttes via eksamensbegivenheden). Er dette ikke tilfældet kan det ske ved registreringen af karaktererne. Vinduerne A470b Lærere/censorer, karakterliste eller A469b Lærere/censorer, karakterliste som anvendes til denne tilknytning skal hentes i et af registreringsvinduerne (A469 eller A470) via højre musetast og derefter Lærere/censorer. På udskriften for hold er der plads til op til to lærere, og på udskriften for eksamensdag er der plads til to lærere og to censorer. Dette betyder dog ikke, at der ikke ved registreringen kan tilknyttes flere lærere/censorer. Hvis der ved udskrivning af karakterlisten er tilknyttet flere lærere og/eller censorer vil de ikke fremgå af udskriften. Registrering uden karakterlister Det er ligeledes muligt at registrere karaktererne uden karakterlister. Dette gøres direkte på eleverne ved hjælp af vinduet A471 Registrering af karakterer/elev (menu: Elever Karakterer). Ved denne form for registrering kan der ligeledes tilknyttes lærere og evt. censorer. Registrering af projekttitler Det er muligt at knytte en projekttitel til en elevs placering på et givent skolefag (skolefag-på-holdplacering) eller på karakteren på et givent fag. En projekttitel er altid knyttet til en sprogkode. Det er muligt at tilknytte flere projekttitler til samme elevs karakter/skolefag-på-holdplacering med forskellige sprogkoder. Det kan enten ske på et af vinduerne som viser elevens skolefag-påholdplacering (A700c Projekttitel, A702c Projekttitel, A705e Projekttitel eller A705f Projekttitel- ÅU) eller på vinduet som anvendes til at registrere elevens karakterer (A471a Projekttitel for karakter). Her sker tilknytningen til en enkelt elevs skolefag-på-holdplacering eller karakter. Hvis en projekttitel gælder for alle eller de fleste elever på samme skolefag på et givent hold kan det være mere hensigtsmæssigt at registrere projekttitlen for selve skolefaget på holdet og herfra lade eleverne arve projekttitlen. Det kan gøres ved hjælp af vinduet A335c Projekttitler for dette skolefag på hold eller ved hjælp af vinduet B499 Tilknytning af projekttitler (menu: Aktiviteter Hold). 9

10 A335c Projekttitler for dette skolefag på hold: På dette vindue kan du knytte en projekttitel til et givent skolefag-påhold. Du kan samtidig registrere om den pågældende projekttitel skal overskrive evt. eksisterende projekttitler for de elever, som allerede følger holdet (feltet Projekttitel overskrives), og om projekttitlen skal arves for de elever, som efterfølgende knyttes til det pågældende skolefag på holdet (feltet Projekttitel arves). Bemærk, at du på dette vindue ikke behandler elevernes projekttitler individuelt, dvs. du ser ikke på de enkelte elever. B499 Tilknytning af projekttitler: På dette vindue behandler du også en række elever på samme hold og skolefag på én gang man her kan du markere hvilke elever, der skal behandles. I blokken som viser eleverne er der to kolonner/felter: Tilknyt og Overskriv. I feltet Tilknyt markerer du med Ja hvilke elever, der skal tilknyttes den pågældende projekttitel (dog afhængigt af evt. eksisterende projekttitler og værdien af feltet Overskriv). I feltet Overskriv angiver du med Ja om en evt. eksisterende projekttitel på samme skolefag (og med samme sprogkode) for den pågældende elev, skal overskrives af den projekttitel, du her registrerer. Merit og fritagelser Fritagelse kan omfatte undervisning, eksamen eller begge dele. Vinduet A481 Registrering af fritagelser (menu: Elever Karakterer) benyttes til at oprette eller ændre alle oplysninger vedrørende en fritagelse, og samtidig evt. tilknytte en merit-karakter. Fritagelse for undervisning er en angivelse af at en elev er fritaget for deltagelse i undervisning i et givet skolefag. Fritagelse for eksamen er en angivelse af at en elev er fritaget for at gå til eksamen i et givet skolefag. Bemærk, at fritagelse for eksamen gælder alle de former for eksamen, der evt. kan forekomme på det pågældende skolefag. I feltet bevistekst kan der anføres hvilken tekst, der skal fremgå af beviset ud for det pågældende fag i stedet for en evt. karakter (blank, fritaget eller merit). Feltet skal kun udfyldes med henholdsvis Fritaget eller Merit, hvis den pågældende tekst skal udskrives på beviset. Ellers skal dette felt være blankt. Hvis der er tale om en merit, skal der tilknyttes en eller flere karakterer (egentlige karakterer eller vurderinger). Det skal så angives hvilken medarbejder, der har godkendt dokumentationen for den pågældende merit. Hvis man ønsker at registrere en merit uden at der registreres nogen karakter, er det nødvendigt at anføre en af teksterne fra værdilisten i feltet bevistekst. Evalueringen skrives ikke ud på eksamensbeviset. 10

11 Vinduet indeholder to blokke. I første blok angives oplysninger om den specifikke elev, hvilke skolefag den pågældende skal fritages for, og hvorvidt fritagelsen omfatter undervisning, eksamen eller begge dele. Hvis man vælger en af teksterne fra værdilisten i feltet bevistekst, kommer den til at stå på beviset. Hvis man skal have en karakter med på beviset, skal bevistekst ikke udfyldes. I nederste blok kan der i forbindelse med merit angives oplysninger om de enkelte merit-karakterer, der er givet til den pågældende elev. Der skal angives en karakterværdi i feltet Karakter og/eller en tekst i feltet Evaluering. Batchjobbet A671 Eksamensudtrækning for fuldtidsuddannelser (ikke XPRS), der kan benyttes til en automatisk udtrækning af elever til eksamen (der henvises til den administrative vejledning om eksamen), tager hensyn til fritagelser og merit på følgende måde: Hvis en elev har J til fritagelse for eksamen og der ikke er registreret nogen merit-karakter (betragtes som fritagelse uanset om der er skrevet noget i feltet bevistekst) skal eleven ikke udtrækkes til eksamen i det pågældende fag, men eleven skal ikke af den grund udtrækkes til færre eksamener, dvs. systemet går blot videre til elevens næste fag. Hvis en elev har J til fritagelse for eksamen og der er registreret en meritkarakter (betragtes som merit uanset om der er skrevet noget i feltet bevistekst) skal eleven ikke udtrækkes til eksamen i det pågældende fag, men meritten medregnes som en eksamen, dvs. eleven skal udtrækkes til et antal eksamener der er 1 mindre end ellers. Batchjobbet C171 Eksamensudtrækning for XPRS-uddannelser skelner ikke på samme måde mellem fritagelser og meritter, men kigger på feltet Med. eks. Hvis der står N skal eleven ikke af den grund udtrækkes til færre eksamener. Hvis der står J skal eleven udtrækkes til en eksamen mindre. Formateret: Skrifttype: Kursiv På vinduet A477 Karakterer og fritagelser (menu: Elever Karakterer) findes oplysninger om en given elev, hvilke skolefag eleven er fritaget for, samt en oversigt over alle de karakterer, som eleven har opnået på dennes uddannelse. Til vinduet er der knyttet et relateret vindue A477a Projekttitler for karakter hvor man kan se hvilke projekttitler der evt. er knyttet til den pågældende karakter. Via vinduet A477 kan kaldes vinduet A471 Registrering af karakterer/elev, som kan anvendes til opdatering af de enkelte karakterer. 11

12 Før enhver ændring af oplysninger om fritagelse eller om en enkelt karakter gemmes en kopi af denne i revisionssporet. Ved sletning af en fritagelse hvortil der er knyttet en karakter bliver den pågældende karakter ikke automatisk slettet, men bevares som en karakter tilknyttet den pågældende elev. Sammenhæng med Elevplan For de skoler som anvender Elevplan sker der en overførsel af karakterer og fritagelser mellem EASY-A og Elevplan. Oplysninger om karakterer overføres først til EASY-A fra Elevplan, når oplysningerne er godkendt i Elevplan. På vinduet B352 Overvågning af indbakke (menu: System Dataudveksling med Elevplan) kan man se hvilke data der er overført fra Elevplan. Der overføres oplysninger om én medarbejder knyttet til den enkelte karakter. Hvis denne medarbejder ikke i forvejen er kendt som Elevplanbruger i EASY-A (hvilket kan ses på vinduet A021 Medarbejder (menu: Personale Stamdata) i feltet Elevplanbruger) afvises karakteren. Der sendes besked tilbage til Elevplan om indlæsningen. Når karaktererne er overført til EASY-A er det ikke muligt at arbejde videre med oplysningerne i Elevplan. Ikke frigivne karakterer som indlæses på denne måde frigives efter de betingelser som skolen har sat op i vinduet A914 Karaktertyper (menu: Stamdata Fag), dvs. hvis skolen har sagt Ja til feltet Elevplan frigivelser for den pågældende karaktertype så skal karakterer med denne karaktertype frigives manuelt. Oplysninger om karakterer overføres ligeledes fra EASY-A til Elevplan. Der overføres kun oplysninger for de elever som er kendt i Elevplan, dvs. elever som følger en uddannelse som er Elevplan relevant, og som har en indmeldelsesdato efter Hvis der senere ændres oplysninger for karakterer eller fritagelser i EASY-A vil ændringerne ligeledes blive overført til Elevplan. Der sendes besked tilbage til EASY-A om overførslen. Tilsvarende vil oplysninger om fritagelser først overføres fra Elevplan til EASY-A, når oplysningerne er godkendt i Elevplan. I modsætning til karakterer skal fritagelserne behandles individuelt ved hjælp af vinduet B366 Indlæsning af fritagelser fra Elevplan (menu: Elever Elevplan). Her kan man fremsøge de fritagelser fra Elevplan som endnu ikke er indlæst. Det er muligt at godkende alle de fremsøgte frita- 12

13 gelser eller godkende eller afvise dem enkeltvis. Hvis der er tilknyttet karakterer til fritagelserne frigives de efter de betingelser som skolen har sat op i vinduet A914 Karaktertyper, dvs. hvis skolen har sagt Ja til feltet Elevplan frigivelser for den pågældende karaktertype skal karakterer med denne karaktertype frigives manuelt. Der sendes besked tilbage til Elevplan om behandlingen. Oplysninger om fritagelser overføres ligeledes fra EASY-A til Elevplan. Der overføres kun oplysninger for de elever som er kendt i Elevplan, dvs. elever som følger en uddannelse som er Elevplan relevant, og som har en indmeldelsesdato efter Hvis der senere ændres oplysninger om fritagelser i EASY-A vil ændringerne ligeledes blive overført til Elevplan. Der sendes besked tilbage til EASY-A om overførslen. I Elevplan kan eleverne kun se deres frigivne karakterer, mens lærerne kan se såvel frigivne som ikke frigivne karakterer (gælder kun karakterer oprettet i Elevplan). 13

Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen

Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele,

Læs mere

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Deling af ÅU-elever Sidst revideret /version 1.0/UNI C/Steen Eske

Deling af ÅU-elever Sidst revideret /version 1.0/UNI C/Steen Eske Deling af ÅU-elever Sidst revideret 17-12-2008/version 1.0/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Indberetning af ÅU elever til DS /version 2.0/UNI-C

Indberetning af ÅU elever til DS /version 2.0/UNI-C Indberetning af ÅU elever til DS 07-11-2007/version 2.0/UNI-C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer

Læs mere

Holdplacering - fuldtidselever

Holdplacering - fuldtidselever Holdplacering - fuldtidselever Sidst opdateret 18-10-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

Indmeldelse af elever Sidst opdateret 31.06.2007/version 1.1/Steen Eske Christensen

Indmeldelse af elever Sidst opdateret 31.06.2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Indmeldelse af elever Sidst opdateret 31.06.2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan

Læs mere

Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 16-03-2010/version 1.3 /UNI C/Steen Eske Christensen

Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 16-03-2010/version 1.3 /UNI C/Steen Eske Christensen Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 16-03-2010/version 1.3 /UNI C/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange mv. Vejledningen består

Læs mere

Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 30-09-2015/STIL/Sonja Petersen

Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 30-09-2015/STIL/Sonja Petersen Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 30-09-2015/STIL/Sonja Petersen Denne vejledning gælder for elever startet på uddannelsen 1.8.2015 eller senere. Indhold Centrale begreber

Læs mere

Indmeldelse af elever Sidst opdateret maj 2016

Indmeldelse af elever Sidst opdateret maj 2016 Indmeldelse af elever Sidst opdateret maj 2016 Indhold Centrale begreber Generelt Emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer hoppe direkte til det afsnit,

Læs mere

Notat MGL / mgl

Notat MGL / mgl Notat 16.06.08 MGL / mgl Vedrørende: Fordeling: Skrevet af: Version nr.: Beskrivelse af sammenhænge mellem EASY-A og Elevplan Admsys MGL 1 omlagt til nyt format og opdateret efter ny EASY- A/Elevplan version

Læs mere

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig.

Læs mere

Lokale skolefag og fagstatus

Lokale skolefag og fagstatus Lokale skolefag og fagstatus Sidst opdateret 10-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Fagstatus Sammenhæng med Elevplan Vejledningen består af 3 dele,

Læs mere

Indberetning af eksamen til CØSA Sidst opdateret /version 1.0/Steen Eske Christensen

Indberetning af eksamen til CØSA Sidst opdateret /version 1.0/Steen Eske Christensen Indberetning af eksamen til CØSA Sidst opdateret 22-12-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

Elevflytning Sidst redigeret maj 2016

Elevflytning Sidst redigeret maj 2016 Elevflytning Sidst redigeret maj 2016 Indhold Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer hoppe direkte til det

Læs mere

Eksamensadministration under XPRS, elever til prøve Sidst opdateret /version 1.4/UNI C /Steen Eske

Eksamensadministration under XPRS, elever til prøve Sidst opdateret /version 1.4/UNI C /Steen Eske Eksamensadministration under XPRS, elever til prøve Sidst opdateret 20-01-2011/version 1.4/UNI C /Steen Eske Bemærk at indberetning af elever til prøve er en indberetning af elevernes mulige prøver ikke

Læs mere

Udmeldelse af elever Sidst opdateret 11-12-2009/version 1.3/UNI C/Steen Eske Christensen

Udmeldelse af elever Sidst opdateret 11-12-2009/version 1.3/UNI C/Steen Eske Christensen Udmeldelse af elever Sidst opdateret 11-12-2009/version 1.3/UNI C/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for

Læs mere

Individuelle betalinger, Navision

Individuelle betalinger, Navision Individuelle betalinger, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.1/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for

Læs mere

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger 29-10-2007/version 1/mgl Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Fremsøgning af elever Opret (nye) kontaktlærertilknytninger

Læs mere

Elevdeling Sidst opdateret /version 2.1/UNI C/Steen Eske

Elevdeling Sidst opdateret /version 2.1/UNI C/Steen Eske Elevdeling Sidst opdateret 24-04-2009/version 2.1/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden

Læs mere

Ændringer i prøveadministrationen

Ændringer i prøveadministrationen Ændringer i prøveadministrationen i EASY-A 27-04-2009/version 1.3/UNI-C/Steen Eske Indhold Centrale begreber Centralt begreb Forklaring eller beskrivelse Interne prøver Ved interne prøver forstås i denne

Læs mere

Indberetning af censorstamdata

Indberetning af censorstamdata Indberetning af censorstamdata til CØSA Sidst opdateret 22-12-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses

Læs mere

Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C

Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan

Læs mere

Eksamensadministration under XPRS, udtrækning af elever Sidst opdateret /version 1.5/UNI C/Sonja Petersen og Gitte Schmidt

Eksamensadministration under XPRS, udtrækning af elever Sidst opdateret /version 1.5/UNI C/Sonja Petersen og Gitte Schmidt Eksamensadministration under XPRS, udtrækning af elever Sidst opdateret 16.01.2013/version 1.5/UNI C/Sonja Petersen og Gitte Schmidt Udmelding af prøvefagsudtræk På grundlag af 2. indberetning af elever

Læs mere

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Denne administrative

Læs mere

Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard

Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Afsendelse af udlån for en elev Vedligeholdelse af udlån på arrangerende Modtagelse

Læs mere

Fravær Sidst opdateret

Fravær Sidst opdateret Fravær Sidst opdateret 06.03.2014 Indhold Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne administrative vejledning vedrører administration af fravær. Vejledningen behandler ikke den øvrige

Læs mere

Sidst opdateret /version 1.2/UNI C //Steen Eske

Sidst opdateret /version 1.2/UNI C //Steen Eske Opkrævning af ÅErekvirenter, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C //Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses

Læs mere

Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0.

Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0. Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0. Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i Danmark. FTU står for

Læs mere

EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C

EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Timeregnskab AC-lærere Sidst opdateret /version 1.1/Steen Eske Christensen

Timeregnskab AC-lærere Sidst opdateret /version 1.1/Steen Eske Christensen Timeregnskab AC-lærere Sidst opdateret 26-04-2011/version 1.1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig.

Læs mere

Indlæsning af hold i EASY-A

Indlæsning af hold i EASY-A 1 Indlæsning af hold i EASY-A Når aktiviteten er overført fra Elevplan skal den indlæses i EASY-A. Det sker på vindue B327 På B327 kan de overførte lærings aktiviteter søges frem. Der kan søges på alle

Læs mere

EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev EASY-A 11.2.2 frigives d. 3/5-2012. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder.

EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev EASY-A 11.2.2 frigives d. 3/5-2012. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder. EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev EASY-A 11.2.2 frigives d. 3/5-2012. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder. Indhold EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev... 1 AMU: Advarsel ved opdatering af tilstededage udenfor

Læs mere

varighedsuafhængige Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for fuldtidselever.

varighedsuafhængige Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for fuldtidselever. Varighedsuafhængige årselevbidrag - fuldtidselever Sidst opdateret maj 2016 Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne administrative vejledning omhandler oprettelse af varighedsuafhængige årselevbidrag.

Læs mere

Eksamensadministration, EUD Sidst opdateret /version 1.4/UNI C/Steen Eske

Eksamensadministration, EUD Sidst opdateret /version 1.4/UNI C/Steen Eske Eksamensadministration, EUD Sidst opdateret 27-04-2009/version 1.4/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange mv. Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig.

Læs mere

Medarbejderuddannelser og kvalifikationer Sidst opdateret 01-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen

Medarbejderuddannelser og kvalifikationer Sidst opdateret 01-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Medarbejderuddannelser og kvalifikationer Sidst opdateret 01-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan

Læs mere

Holdplacering - ÅU Version 2.0/ / Opdateret af Jytte Michelsen, Mette Fogh Kolmos

Holdplacering - ÅU Version 2.0/ / Opdateret af Jytte Michelsen, Mette Fogh Kolmos Holdplacering - ÅU Version 2.0/ 03-05-2013/ Opdateret af Jytte Michelsen, Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange o Holdplacering af ÅU-elever o Flettebreve til holdplacerede elever o

Læs mere

Tilknytning af oplysninger om arbejdsgiver til Elev på ÅU/AMU/Personer Sidst opdateret 23-11-2006/version 1.0/UNI C/Steen Eske

Tilknytning af oplysninger om arbejdsgiver til Elev på ÅU/AMU/Personer Sidst opdateret 23-11-2006/version 1.0/UNI C/Steen Eske Tilknytning af oplysninger om arbejdsgiver til Elev på ÅU/AMU/Personer Sidst opdateret 23-11-2006/version 1.0/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består

Læs mere

Varighedsuafhængige. Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for ÅU- og eller AMU-elever.

Varighedsuafhængige. Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for ÅU- og eller AMU-elever. Varighedsuafhængige årselevbidrag ÅU og AMUelever Sidst opdateret 28.03.2011/v. 1.3/UNI C/Steen Eske Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Masseregistrering af varighedsuafhængige bidrag Registrering

Læs mere

Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske

Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen

Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Behandlede emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A til version

Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A til version EASY-A Ændringer i EASY-A til version 09.1 NOTAT Af: Logica Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A til version 09.1. Ændringerne er hovedsageligt beskrevet for hvert

Læs mere

Bedømmelser (1) - forudsætninger

Bedømmelser (1) - forudsætninger Bedømmelser (1) - forudsætninger V/ Oluf Kjærgaard Pedersen, UMIT Side 1 Mål: at kunne danne bevis for uddannelsen Eksterne og interne prøver Bachelorprojekt/ afslutningsprojekt med titel BEVIS DATA (flettefil)

Læs mere

Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C

Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske

Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af denne generelle vejledning med link til en

Læs mere

Fordeling af elever på undervisningsforløb

Fordeling af elever på undervisningsforløb Fordeling af elever på undervisningsforløb Senest opdateret maj 2016 Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Sådan får du adgang til fordelingssiden Søg undervisningsforløb frem Søg elever frem

Læs mere

Når karaktergivningen er slut, markeres dette ved at låse listen. - Hele vejen rundt

Når karaktergivningen er slut, markeres dette ved at låse listen. - Hele vejen rundt Vejledning i karakterer Håndtering af karakterer i UDDATA+ er i øjeblikket under udvikling. Første step er moduler hvor undervisere kan afgive karakterer til deres klasser. Indhold Afgivning af karakterer...

Læs mere

Elevudlån Senest opdateret 20. maj 2014 Inga Skivild

Elevudlån Senest opdateret 20. maj 2014 Inga Skivild Elevudlån Senest opdateret 20. maj 2014 Inga Skivild Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Afsendelse af udlån for en elev Vedligeholdelse af udlån på arrangerende Modtagelse af karakterer på

Læs mere

Udlån til skolehjem /version 1.0/Steen Eske Christensen

Udlån til skolehjem /version 1.0/Steen Eske Christensen Udlån til skolehjem 18-10-2007/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden

Læs mere

Uddannelsesforløb, skoleforløb og praktikforløb Sidst opdateret /version 1.0/UNI C/Steen Eske Christensen

Uddannelsesforløb, skoleforløb og praktikforløb Sidst opdateret /version 1.0/UNI C/Steen Eske Christensen Uddannelsesforløb, skoleforløb og praktikforløb Sidst opdateret 20-11-2009/version 1.0/UNI C/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele

Læs mere

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret marts 2017

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret marts 2017 Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret marts 2017 Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i Danmark. På Optagelse.dk tilmelder elever

Læs mere

XPRS, administration af hold og eksamensbegivenheder

XPRS, administration af hold og eksamensbegivenheder XPRS, administration af hold og eksamensbegivenheder Sidst opdateret 27-04-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne vejledning er en del af en række

Læs mere

B030 Ø-timer Sidst opdateret 09-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen

B030 Ø-timer Sidst opdateret 09-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen B030 Ø-timer Sidst opdateret 09-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Eksamensadministration under XPRS, prøver med variable

Eksamensadministration under XPRS, prøver med variable Eksamensadministration under XPRS, prøver med variable underfag Sidst opdateret 6-1-2011/version 1.1/UNI C/Steen Eske Denne vejledning er en del af en række vejledninger, der vedrører eksamensadministration

Læs mere

Åbent Værksted /version 1/Tue Korsgaard

Åbent Værksted /version 1/Tue Korsgaard Åbent Værksted 12-04-2006/version 1/Tue Korsgaard Vejledningen er under revidering Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Hold og skolefag på hold Holdplacering og placering

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.29.0. Den 8. marts 2010. J.nr.: 4004-V0392-10. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.29.0. Den 8. marts 2010. J.nr.: 4004-V0392-10. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS version 1.29.0 Den 8. marts 2010 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.com CVR-nr.

Læs mere

Brobygning og fravær 10-01.2013/version 2/jbv

Brobygning og fravær 10-01.2013/version 2/jbv Brobygning og fravær 10-01.2013/version 2/jbv Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Opsætning af dataafsendelse Indlæsning af elever på brobygnings- og introduktionskurser Overvågning af dataafsendelse

Læs mere

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1.

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1. Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1. Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i grundfag i erhvervsuddannelserne

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i grundfag i erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Januar 2011 Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i grundfag i erhvervsuddannelserne Når jeg har taget engelsk på en anden

Læs mere

Holdflytning og vipning m.v.

Holdflytning og vipning m.v. Holdflytning og vipning m.v. Version 1.0, 19-04-2013/UNI-C, Mette Fogh Kolmos Indhold Indhold 1 Generelt 1 Flytning og vipning 1 Holdflytning 2 Vipning 3 Holdvipning 3 Vipning af skoleforløb 4 Vipning

Læs mere

Forklaring eller beskrivelse

Forklaring eller beskrivelse Skolepraktik Sidst opdateret maj 2016 Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer hoppe direkte til det afsnit,

Læs mere

KOT-ansøgere i EASY Revideret 30-4-2014, Lena Dalsgaard

KOT-ansøgere i EASY Revideret 30-4-2014, Lena Dalsgaard KOT-ansøgere i EASY Revideret 30-4-2014, Lena Dalsgaard Indhold Indledning... 2 Centrale begreber... 2 KOT-grupper og optagelsesområder... 3 Afhentning af KOT-ansøgere... 3 KOT-ansøgningerne... 5 Ventelisten...

Læs mere

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse 15-11-2014/version 1/ Jenny Møller og Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 1 Registrering af grundlag for indberetning... 2

Læs mere

Indberetning af optag (KVU) Sidst opdateret 12.03.2010/version 1.1/UNI C

Indberetning af optag (KVU) Sidst opdateret 12.03.2010/version 1.1/UNI C Indberetning af optag (KVU) Sidst opdateret 12.03.2010/version 1.1/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Grundlag for indberetning Kladdeindberetning Endelig indberetning Supplerende

Læs mere

Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik

Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik 25-09-2015/version 4.1/STIL Indhold Ændringer Generelt Arbejdsgange Centrale begreber Ændringer Afsnittene Kontrol af manglende/ugyldige elevafdelinger

Læs mere

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser.

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser. Påmindelsesprofiler Sidst opdateret 28-09-2011/version 2/UNI C/Frederik Andersen Indhold Ændringer og tilføjelser Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler

Læs mere

Administrativt personale i EASY-A 10-04-2010/version 1.0/Jytte Michelsen

Administrativt personale i EASY-A 10-04-2010/version 1.0/Jytte Michelsen Administrativt personale i EASY-A 10-04-2010/version 1.0/Jytte Michelsen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik /version 3.1/UNI C/Steen Eske

Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik /version 3.1/UNI C/Steen Eske Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik 13-10-2011/version 3.1/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse 26-09-2013/version 1.1/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen, Mette Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt...

Læs mere

Indberetning af årselever Åben Uddannelse

Indberetning af årselever Åben Uddannelse Indberetning af årselever Åben Uddannelse 13-08-2014/version 1.1/ Jytte Michelsen og Jenny Møller Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 1 Generelt om indberetningen... 2 Grundlag for indberetning...

Læs mere

Anden ÅE-rekvirent i kortere eller længere perioder (fuldtidsuddannelser)

Anden ÅE-rekvirent i kortere eller længere perioder (fuldtidsuddannelser) Anden ÅE-rekvirent i kortere eller længere perioder (fuldtidsuddannelser) Sidst opdateret 2016 Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig.

Læs mere

Individuelle betalinger

Individuelle betalinger Individuelle betalinger 20-03-2014/version 2.0/ Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 1: Grundlag for individuelle betalinger... 2 2: Gebyrer... 2 3: Individuelt betalingsgrundlag... 4 4:

Læs mere

Indberetninger til AUB Sidst opdateret 19-02-2014/version 4/uni-c

Indberetninger til AUB Sidst opdateret 19-02-2014/version 4/uni-c Indberetninger til AUB Sidst opdateret 19-02-2014/version 4/uni-c Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Fejlbeskeder fra AUB Denne vejledning omhandler kun de forhold, der vedrører

Læs mere

fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C

fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 I forbindelse med installation af version 10.2 blev SU-batchjob R014 ændret. Samtidig

Læs mere

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse 23-12-2013/version 1.2/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen, Mette Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt...

Læs mere

Brug af skemaroller i forbindelse med eksamensplanlægning

Brug af skemaroller i forbindelse med eksamensplanlægning Brug af skemaroller i forbindelse med eksamensplanlægning 21-06-2016/version 2.0/ Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du

Læs mere

Karakter i Optagelse.dk. Brugervejledning Optagelse.dk

Karakter i Optagelse.dk. Brugervejledning Optagelse.dk Karakter i Optagelse.dk Brugervejledning Optagelse.dk Karakter i Optagelse.dk Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 28.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Når jeg har taget engelsk på en anden uddannelse, skal jeg vel ikke have engelsk igen, vel? Citatet illustrerer en ofte hørt situation

Læs mere

Indberetning af årselever Åben Uddannelse

Indberetning af årselever Åben Uddannelse Indberetning af årselever Åben Uddannelse Sidst opdateret 24.06.2010/v. 2. 2/UNI C/Steen Eske Indhold Indberetning af årselever Åben Uddannelse Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Generelt om indberetningen

Læs mere

Jobs der skal køre i.f.b overførsler mellem A og P Opdateret februar 2006

Jobs der skal køre i.f.b overførsler mellem A og P Opdateret februar 2006 Jobs der skal køre i.f.b overførsler mellem A og P Opdateret februar 2006 EASY-A til EASY-P A963 Elevindberetning Overfører stamdata og skoleforløb på alle elever på formålsgruppe 01(EUD) og 02(HHX/HTX)

Læs mere

Delsystemet Booking håndterer planlægningen af bookninger og faktiske bookninger på skolehjemmene.

Delsystemet Booking håndterer planlægningen af bookninger og faktiske bookninger på skolehjemmene. Skolehjem Sidst opdateret 14.12.2004/UNI C. Denne administrative vejledning vedrører administrationen af skolehjem. Vejledningen behandler ikke den øvrige administration af elever, herunder placering på

Læs mere

Skoleforløb Sidst opdateret /version 1.3/UNI C/Steen Eske

Skoleforløb Sidst opdateret /version 1.3/UNI C/Steen Eske Skoleforløb Sidst opdateret 16-12-2008/version 1.3/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden

Læs mere

Vejledning til Planmodul i FLEX

Vejledning til Planmodul i FLEX Vejledning til Planmodul i FLEX Planlægningsmodulet i FLEX er udformet for at give planlæggeren mulighed for at lave fagfordeling på hold samt ressourcestyre medarbejdernes arbejdstid. Alle stamdata hentes

Læs mere

Vejledning. Indlæsning af studerende til gruppedannelse i STADS. Indhold. Studie-IT Tlf.:

Vejledning. Indlæsning af studerende til gruppedannelse i STADS. Indhold. Studie-IT Tlf.: Studie-IT Tlf.: 9940 9720 Vejledning Indlæsning af studerende til gruppedannelse i STADS Indhold Indledning.... 2 Udvælgelse af data. i istads... 2 Generering af data... 5 Generering af data fra et excel-ark...

Læs mere

Forlagt undervisning /version 1/mgl

Forlagt undervisning /version 1/mgl Forlagt undervisning 15-03-2006/version 1/mgl Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Opret Elevafdeling (arrangerende skole) Indmeld og skoleforløbsplacer eleverne (arrangerende skole)

Læs mere

Elevbetalinger, hold, Navision

Elevbetalinger, hold, Navision Elevbetalinger, hold, Navision Stat Sidst opdateret 15.09.2011/version 2.4/UNI C/Steen Eske Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du

Læs mere

Tips & Tricks nr Planlægning af skriftlig eksamen i LUDUS

Tips & Tricks nr Planlægning af skriftlig eksamen i LUDUS LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 100-3 Planlægning af skriftlig eksamen

Læs mere

Åbent Værksted Opdateret juni 2016

Åbent Værksted Opdateret juni 2016 Åbent Værksted Opdateret juni 2016 Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Hold og skolefag på hold Holdplacering og placering på skolefag på holdet Styr med pladser på

Læs mere

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold Fil-indberetning... 3 Opbygning af oplysningsskemaet...

Læs mere

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2013 til beregning af efterregulering 2013 og driftstilskud 2014 Indhold

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2013 til beregning af efterregulering 2013 og driftstilskud 2014 Indhold Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2013 til beregning af efterregulering 2013 og driftstilskud 2014 Indhold Fil-indberetning... 2 Opbygning af oplysningsskemaet...

Læs mere

Lectio. EASY-A Integration vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. EASY-A Integration vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio EASY-A Integration vejledning 1992-2009 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Dette

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version 1.52.0. Den 5. marts 2014. J.nr. 4004-V1544-11

Versionsbrev. LUDUS version 1.52.0. Den 5. marts 2014. J.nr. 4004-V1544-11 Versionsbrev LUDUS version 1.52.0 Den 5. marts 2014 J.nr. 4004-V1544-11 Den 05. marts 2014 Indholdsfortegnelse 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde for ibrugtagning... 4 3. Generelt... 5 3.1 Kursist

Læs mere

Skolemedarbejder 9. og 10.klasse. Brugervejledning Optagelse.dk

Skolemedarbejder 9. og 10.klasse. Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder 9. og 10.klasse Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder 9. og 10.klasse Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for

Læs mere

Vejledning til vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejledning til vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for

Læs mere

UNI-login (Sådan gør du punkt for punkt i EASY-A) 05-10-2012/version 3/Jørgen Vejbæk

UNI-login (Sådan gør du punkt for punkt i EASY-A) 05-10-2012/version 3/Jørgen Vejbæk UNI-login (Sådan gør du punkt for punkt i EASY-A) 05-10-2012/version 3/Jørgen Vejbæk Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Forudsætninger for integration med UNI-login Opsætning af

Læs mere

NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2

NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2 NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2 DEN 28. JUNI 2012 INDHOLD Brugernavn og adgangskode til Eksamensdatabasen Opsætning af kørsel Hvornår indberettes der til EXDB Offentliggørelse af karakterer Beskeder

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

Tips & Tricks nr Kontrol af eksamensgrundlag

Tips & Tricks nr Kontrol af eksamensgrundlag LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 100-2 Kontrol af eksamensgrundlag www.dxc.technology

Læs mere