Karakterer og fritagelse /version 1.0/Steen Eske Christensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen"

Transkript

1 Karakterer og fritagelse /version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer hoppe direkte til det afsnit, som er væsentligt for dig. Centrale begreber kan bruges som en ordliste og en hurtig indføring i de begreber, der vedrører karakterer og fritagelser. Generelt er en generel introduktion til emnet, og er især vigtig at læse første gang, man beskæftiger sig med emnet. Arbejdsgange beskriver, hvordan man konkret skal betjene systemet, og kan bruges som et opslagsværk. Ændringer Vejledningen er lagt om til det nye layout og der er indført en beskrivelse af udtrækningen til eksamen for elever der går på gymnasialt niveau. Der er ikke anvendt rettelsesmarkeringer for uvæsentlige ændringer. Centrale begreber Centralt begreb Forklaring eller beskrivelse Registrering af karakterer Registrering af karakterer kan ske på baggrund af karakterlister for hold, karakterlister for eksamensbegivenheder eller som registrering af enkeltkarakterer for elever. Bemærk, at karakterer ikke kan anvendes til beviser eller lignende før de er frigivet. Frigivelse af karakterer Frigivelse af karakterer kan ske automatisk eller manuelt afhængigt af hvad skolen har registreret for den pågældende karaktertype. Den manuelle frigivelse giver mulighed for at foretage en ekstra kontrol af karaktererne. Fritagelser Fritagelse kan være for undervisning og/eller for eksamen. En fritagelse er ikke et udtryk for at eleven i forve- 1

2 jen har den pågældende færdighed, men for at eleven af den ene eller anden grund ikke skal følge undervisningen hhv. gå til eksamen i faget. Merit Merit er et udtryk for at eleven har de krævede færdigheder i fag. En merit kan være knyttet til en eller flere karakterer eller være uden tilknyttede karakterer. Der må kun være tilknyttede karakterer, hvis meritten kommer fra et fag som har de samme evalueringsformer som findes på det fag meritten vedrører. Projekttitler I visse fag er det ikke fagbetegnelsen, men derimod elevens projekttitel der skal fremgå af beviset. Det er derfor nødvendigt at registrere denne projekttitel. Generelt Denne administrative vejledning vedrører administration af karakterer. Vejledningen behandler ikke den øvrige administration af elever, herunder placering på hold. Der henvises til de respektive administrative vejledninger om de forskellige emner. Vejledningen er rettet mod personer, der i forvejen er fortrolige med administration af karakterer, og som har brug for en oversigt over og vejledning om, hvorledes denne administration understøttes af EASY-A. Arbejdsgange I det følgende beskrives følgende emner: Frigivelse af karakterer Styring af frigivelser på karaktertypeniveau Karakterlister Karakterlister for Hold Karakterlister for eksamensdag Registrering af karakterer Registrering efter karakterlister Kontrol af karakterliste Lærere og censorer Registrering uden karakterlister Registrering af projekttitler 2

3 Merit og fritagelser Sammenhæng med Elevplan Frigivelse af karakterer I EASY-A er det muligt at adskille registrering af karakterer og frigivelse af karakterer. Skolen kan selv beslutte, hvor man vil arbejde med frigivelse. Manuel frigivelse er en mulighed for at indføre en ekstra kontrol, inden karaktererne bruges til f.eks. eksamensbeviser eller lignende udskrifter. Det er i den forbindelse ofte en fordel med en øget sikkerhed mod fejl. Ulempen ved manuel frigivelse er at det pålægger skolen at gennemføre en totrinsproces i forbindelse med registrering af karaktererne, hvilket alt andet lige vil tage længere tid. For karakterer, som overføres fra Elevplan, kan skolen selv styre, hvorledes disse skal frigives i forbindelse med indlæsningen i EASY-A. Styring af frigivelser på karaktertypeniveau På A914 Karaktertype (menu: Stamtabeller Fag) kan skolen i felterne Frigivelser og Elevplan frigivelser registrere hvordan skolen ønsker at arbejde med frigivelser på de enkelte karaktertyper for karakterer registreret i EASY-A henholdsvis overført fra Elevplan. Et J i feltet Frigivelser betyder, at man for denne karaktertype arbejder med manuel frigivelses-markering. Karaktertyper med en sådan frigivelsesmarkering frigives derfor IKKE automatisk, men skal frigives manuelt. Hvis der står N i feltet Frigivelser betyder det at man for denne karaktertype ikke arbejder med manuel frigivelsesmarkering, hvilket vil sige at karaktererne automatisk frigives, når de registreres. Et J i feltet Frigivelser Elevplan betyder, at man for denne karaktertype arbejder med manuel frigivelses-markering. Ikke frigivne karakterer på karaktertyper med en sådan frigivelsesmarkering frigives derfor IKKE automatisk ved overførsel fra Elevplan, men skal frigives manuelt. Hvis der står N i feltet Frigivelser Elevplan betyder det at man for denne karaktertype ikke arbejder med manuel frigivelsesmarkering, hvilket vil sige at ikke frigivne karakterer automatisk frigives ved overførsel. En frigivelsesmarkering på en given karaktertype er gældende for hele skolen. Man kan således ikke på samme skole, arbejde både med og uden frigivelsesmarkering på en given karaktertype. 3

4 Det bør bemærkes, at hvis skolen arbejder med frigivelsesmarkering, har den bruger der har registreret en given karakter ikke tilladelse til at frigive den. Som udgangspunkt må det anbefales at arbejde med manuel frigivelse ved eksamenskarakterer og årskarakterer, mens det ikke er så kritisk for terminskarakterer. Såfremt skolen på et tidspunkt anskaffer programmel til indskanning af karakterlister, må det anbefales altid at anvende manuel frigivelse. Her skal bemærkes, at indskanning er noget EASY-A er forberedt for, men det er ikke og bliver ikke en del af selve EASY-A systemet. Det er noget skolen selv må anskaffe, hvis man ønsker at benytte denne mulighed. Når der arbejdes med en karaktertype med en tilknyttet frigivelsesmarkering skal karakterer som beskrevet ovenfor frigives manuelt. Frigivelsen kan foretages gennem flere forskellige vinduer alt afhængig af situationen. Alle vinduerne har knappen Frigiv, og via denne dannes en frigivelsesmarkering og de registrerede karakterer frigives. Vinduerne hentes via menu: Elever Karakterer og omfatter: A469 Registrering af karakterer/eksamensdag A470 Registrering af karakterer/hold A471 Registrering af karakterer/elev A481 Registrering af fritagelser B470 Frigivelse/sletning af karakterer I tilfælde af at der arbejdes med manuel frigivelse, vil en ændring af en karakter betyde, at frigivelsesmarkeringen fjernes og karakteren skal herefter igen frigives. Specielt for frigivelse af karakterer overført fra Elevplan er det hensigtsmæssigt at anvende vinduet B470 Frigivelse/sletning af karakterer. Her er det muligt at afgrænse hvilke karakterer man ønsker at frigive. Specielt kan det være hensigtsmæssigt at afgrænse til en given karakterliste fra Elevplan og på den måde kunne frigive alle karaktererne fra denne på én gang. Karakterlister I EASY-A registreres karakterer normalt på grundlag af udskrevne karakterlister. Karakterlister indeholder basisviden vedrørende det pågældende hold eller den givne eksamensdag. En oversigt over alle udskrevne karakterlister kan findes i vinduet A478 Karakterlisteoversigt (menu: Elever Karakterer). Denne oversigt giver mulighed for at slette enkelte lister, hvilket f.eks. er nødvendigt, hvis man vil have gendannet en allerede eksisterende og udskrevet karakterliste. 4

5 Karakterlister for Hold Udskriften A466 Karakterlister/hold danner karakterlister for et givet Hold. Udskriften bestilles på A104 Jobbestilling. Karakterlisten kan danne grundlag for registrering af karakterer med udgangspunkt i et hold. Karakterlisten udskrives inden afgivelsen af karaktererne, og det er således på denne karakterliste læreren kan påføre de karakterer der afgives. Hvis der allerede er registreret karakterer vil disse komme med på den udskrevne liste. Det er muligt at genudskrive en karakterliste for samme hold (A467 Genudskrivning af karakterlister), men det kræver kendskab til karakterlistenummeret. Hvis en karakterliste er forkert eller mangler oplysninger skal man slette karakterlisten, rette de nødvendige data og udskrive en ny karakterliste. Ved udskrivningen af en karakterliste angives en resultatform, der angiver hvilken karakterskala, evalueringsform (skriftlig, mundtlig osv.) og karaktertype (termin, års- eksamen etc.) der skal anvendes for karakterer på denne liste. Bemærk, at lader man feltet Karaktertype stå tomt, så dannes der karakterlister på typerne EKS, ÅPR, TER og ÅRS, der er tilknyttet skolefaget. Undlader man helt at angive noget i resultatformen dannes der karakterlister af typen 'ikke eksamenskarakterer', der er tilknyttet skolefaget. Der kan kun udskrives karakterlister for en gyldig kombination af resultatformer og skolefag (resultatformen skal på forhånd være tilknyttet skolefaget). Elever der er fritaget for undervisning i et givet skolefag-på-hold medtages ikke på karakterlisten for Hold. Se afsnit om Merit og fritagelser. På karakterlisten kan der findes oplysninger om de lærere der er tilknyttet det aktuelle hold. Hvis lærerne er registreret på fagfordelingen tilknyttes de via denne automatisk de relevante karakterlister. Hvis lærerne ikke er tilknyttet fagfordelingen findes oplysningen ikke på den udskrevne karakterliste, men må registreres i forbindelse med den senere karakterregistrering. Karakterlisten indeholder ligeledes oplysninger om det aktuelle hold, og består derudover af en eller flere karakterlistelinier, hvor hver linje indeholder oplysninger om elevens CPR-nummer og elevens navn. Desuden er der to kolonner med plads til at indskrive henholdsvis karakter og evt. en evalueringstekst. Karakterlister for hold kan afgrænses efter: 1. Termin 2. Pr. dato 3. Skolefag & niveau 5

6 4. Hold 5. Aktivitetsafdeling 6. Resultatform (karakterskala, evalueringsform, karaktertype) 7. Opdel GST/STA 8. Udelad CPR-nummer 9. Udelad CPR-løbenummer Hvis der er sagt J til opdel STA/GST kommer der to karakterlister én til elever der skal have en GST-karakter fordi de fortsætter faget, og én til elever der skal have en STA-karakter fordi de nu afslutter faget. Karakterlister kan sorteres efter 1. Elev Cpr.nr. 2. Elev Efternavn, Fornavn, Cpr.nr. Karakterlister for eksamensdag Udskriften A465 Karakterliste/eksamensdag danner karakterlister for en given eksamensbegivenheds enkelte eksamensdag. Udskriften bestilles på A104 Jobbestilling. Karakterlisten kan udelukkende danne baggrund for registrering af eksamenskarakterer. Karakterlisten udskrives inden eksamensstart, og det er således på denne karakterliste læreren kan påføre de karakterer der afgives. Det er muligt at genudskrive en karakterliste for samme eksamensdag (A467 Genudskrivning af karakterlister), men det kræver kendskab til karakterlistenummeret. Hvis en karakterliste er forkert eller mangler oplysninger skal man slette karakterlisten, rette de nødvendige data og udskrive en ny karakterliste. Karakterlisterne for en eksamensdag udskrives på grundlag af oplysningerne om eksamensbegivenhederne. Der kan udskrives en karakterliste pr. eksamensdag. Elever, der er fritaget for eksamen i det pågældende skolefag medtages ikke på karakterlisten. Se afsnit om Merit og fritagelser. På karakterlisten findes oplysninger om de lærere og censorer, der er tilknyttet den aktuelle eksamensbegivenhed. Hvis lærere og censorer ikke er tilknyttet eksamensbegivenheden inden karakterlisten udskrives kan de, ved den senere karakterregistrering, manuelt tilknyttes karakterlisten. Karakterlisten indeholder oplysninger om eksamensdatoen for den aktuelle eksamensbegivenhed og består derudover af en eller flere karakterlistelinier, hvor hver linje indeholder oplysninger om elevens CPR- 6

7 nummer og elevens navn. Desuden er der to kolonner med plads til at indskrive henholdsvis karakter og evt. en evalueringstekst. Karakterlisten for eksamensdag kan afgrænses efter: 1. Fra- og til dato 2. Termin 3. Hold 4. Aktivitetsafdeling 5. Skolefag & niveau 6. Resultatform (karakterskala, evalueringsform, karaktertype) 7. Udelad CPR-nummer 8. Udelad CPR-løbenummer Karakterlisten kan sorteres efter: 1. Elevs Cpr.nr. 2. Elevs Efternavn, Fornavn, Cpr.nr. 3. Individuelt eksamenstidspunkt, efternavn, fornavn, CPR-nr. Registrering af karakterer Registrering af karakterer kan ske: Efter en karakterliste for en eksamensdag et hold Uden karakterliste for en elev Registrering efter karakterlister Registrering efter karakterlister sker på baggrund af en eksamensdag eller et hold. Den angivne termin for holdbaserede karakterer skal ligge efter holdets startdato. Hvis terminen ligger efter holdets slutdato + ½ år, gives der en advarsel ved karakterregistreringen. Registreringer af karakterer på baggrund af eksamensdag foretages på vinduet A469 Registrering af karakterer/eksamensdag (menu: Elever Karakterer). Vinduet indeholder oplysninger om de karakterlister, der er udskrevet for en given eksamensdato. Registreringer af karaktererne på baggrund af hold foretages på vinduet A470 Registrering af karakterer/hold (menu: Elever 7

8 Karakterer). Vinduet indeholder oplysninger om de karakterlister, der er udskrevet for et givet hold eller en given eksamenstermin. Registreringerne kræver at der i forvejen er udskrevet en karakterliste, som registreringen knyttes til. Systemet gemmer en elektronisk kopi af de udskrevne karakterlister og ved registreringen skal man angive hvilken liste det er, man ønsker at registrere karakterer for. På den måde kan man være sikker på at oplysningerne på udskriften og vinduet står i præcis den samme rækkefølge. Registreringsvinduerne indeholder to blokke. Blokken karakterlister viser oplysninger, der stammer fra dannelsen af karakterlisterne og indeholder den grundlæggende basisviden vedrørende den pågældende karakterliste. Blokken karakterlistelinier består af en eller flere karakterlistelinier, der hver især indeholder de grundlæggende oplysninger om eleven (CPR-nummer og elevens navn). Desuden er der her to kolonner, hvor henholdsvis karakter, samt evt. evalueringstekst kan angives. Først identificeres karakterlisten og siden vises de overordnede oplysninger for karakterlisten. Herefter indtastes karakterværdier og/eller en evalueringstekst for de enkelte elever på karakterlisten. Rækkefølgen af personer i vinduet er den samme som på karakterlisten. Kontrol af karakterliste Det er nødvendigt at udfylde karakterliste/kontrol korrekt, for at kunne gemme karaktererne. Hvorvidt karakterlisten er korrekt udfyldt kontrolleres i et vindue A473 Karakterliste, kontrol. Vinduet åbnes samtidigt med vinduerne til karakterregistrering, men forbliver passivt til højre indtil det aktiveres. Der er derfor ikke adgang til vinduet fra menuen. I kontrolskemaet indtastes for hver enkelt karakterværdi antal karakterer med den pågældende værdi I en karakterliste eksisterer et antal kontrolsummer svarende til antallet af karakterværdier i den anvendte karakterskala. Det kontrolleres, at de indtastede antal (kontrolsummerne) i kontrolskemaet stemmer overens med de faktisk indtastede karakterer, Registreringen kan ikke afsluttes før der er overensstemmelse. Det tjekkes ligeledes, at summen af de indtastede kontrolsummer (antal af alle karakterværdier) stemmer overens med antallet af karakterlistelinier. Indtastning og efterfølgende kontrol af karakterværdier foretages i én arbejdsgang. 8

9 Lærere og censorer Ved begge former for registrering kan der tilknyttes lærere og evt. censorer. Registreringen kan foregå allerede ved oprettelsen af karakterlisten, men det kræver at lærere og censorer er tilknyttet holdet (tilknyttes via fagfordelingen) eller eksamensdagen (tilknyttes via eksamensbegivenheden). Er dette ikke tilfældet kan det ske ved registreringen af karaktererne. Vinduerne A470b Lærere/censorer, karakterliste eller A469b Lærere/censorer, karakterliste som anvendes til denne tilknytning skal hentes i et af registreringsvinduerne (A469 eller A470) via højre musetast og derefter Lærere/censorer. På udskriften for hold er der plads til op til to lærere, og på udskriften for eksamensdag er der plads til to lærere og to censorer. Dette betyder dog ikke, at der ikke ved registreringen kan tilknyttes flere lærere/censorer. Hvis der ved udskrivning af karakterlisten er tilknyttet flere lærere og/eller censorer vil de ikke fremgå af udskriften. Registrering uden karakterlister Det er ligeledes muligt at registrere karaktererne uden karakterlister. Dette gøres direkte på eleverne ved hjælp af vinduet A471 Registrering af karakterer/elev (menu: Elever Karakterer). Ved denne form for registrering kan der ligeledes tilknyttes lærere og evt. censorer. Registrering af projekttitler Det er muligt at knytte en projekttitel til en elevs placering på et givent skolefag (skolefag-på-holdplacering) eller på karakteren på et givent fag. En projekttitel er altid knyttet til en sprogkode. Det er muligt at tilknytte flere projekttitler til samme elevs karakter/skolefag-på-holdplacering med forskellige sprogkoder. Det kan enten ske på et af vinduerne som viser elevens skolefag-påholdplacering (A700c Projekttitel, A702c Projekttitel, A705e Projekttitel eller A705f Projekttitel- ÅU) eller på vinduet som anvendes til at registrere elevens karakterer (A471a Projekttitel for karakter). Her sker tilknytningen til en enkelt elevs skolefag-på-holdplacering eller karakter. Hvis en projekttitel gælder for alle eller de fleste elever på samme skolefag på et givent hold kan det være mere hensigtsmæssigt at registrere projekttitlen for selve skolefaget på holdet og herfra lade eleverne arve projekttitlen. Det kan gøres ved hjælp af vinduet A335c Projekttitler for dette skolefag på hold eller ved hjælp af vinduet B499 Tilknytning af projekttitler (menu: Aktiviteter Hold). 9

10 A335c Projekttitler for dette skolefag på hold: På dette vindue kan du knytte en projekttitel til et givent skolefag-påhold. Du kan samtidig registrere om den pågældende projekttitel skal overskrive evt. eksisterende projekttitler for de elever, som allerede følger holdet (feltet Projekttitel overskrives), og om projekttitlen skal arves for de elever, som efterfølgende knyttes til det pågældende skolefag på holdet (feltet Projekttitel arves). Bemærk, at du på dette vindue ikke behandler elevernes projekttitler individuelt, dvs. du ser ikke på de enkelte elever. B499 Tilknytning af projekttitler: På dette vindue behandler du også en række elever på samme hold og skolefag på én gang man her kan du markere hvilke elever, der skal behandles. I blokken som viser eleverne er der to kolonner/felter: Tilknyt og Overskriv. I feltet Tilknyt markerer du med Ja hvilke elever, der skal tilknyttes den pågældende projekttitel (dog afhængigt af evt. eksisterende projekttitler og værdien af feltet Overskriv). I feltet Overskriv angiver du med Ja om en evt. eksisterende projekttitel på samme skolefag (og med samme sprogkode) for den pågældende elev, skal overskrives af den projekttitel, du her registrerer. Merit og fritagelser Fritagelse kan omfatte undervisning, eksamen eller begge dele. Vinduet A481 Registrering af fritagelser (menu: Elever Karakterer) benyttes til at oprette eller ændre alle oplysninger vedrørende en fritagelse, og samtidig evt. tilknytte en merit-karakter. Fritagelse for undervisning er en angivelse af at en elev er fritaget for deltagelse i undervisning i et givet skolefag. Fritagelse for eksamen er en angivelse af at en elev er fritaget for at gå til eksamen i et givet skolefag. Bemærk, at fritagelse for eksamen gælder alle de former for eksamen, der evt. kan forekomme på det pågældende skolefag. I feltet bevistekst kan der anføres hvilken tekst, der skal fremgå af beviset ud for det pågældende fag i stedet for en evt. karakter (blank, fritaget eller merit). Feltet skal kun udfyldes med henholdsvis Fritaget eller Merit, hvis den pågældende tekst skal udskrives på beviset. Ellers skal dette felt være blankt. Hvis der er tale om en merit, skal der tilknyttes en eller flere karakterer (egentlige karakterer eller vurderinger). Det skal så angives hvilken medarbejder, der har godkendt dokumentationen for den pågældende merit. Hvis man ønsker at registrere en merit uden at der registreres nogen karakter, er det nødvendigt at anføre en af teksterne fra værdilisten i feltet bevistekst. Evalueringen skrives ikke ud på eksamensbeviset. 10

11 Vinduet indeholder to blokke. I første blok angives oplysninger om den specifikke elev, hvilke skolefag den pågældende skal fritages for, og hvorvidt fritagelsen omfatter undervisning, eksamen eller begge dele. Hvis man vælger en af teksterne fra værdilisten i feltet bevistekst, kommer den til at stå på beviset. Hvis man skal have en karakter med på beviset, skal bevistekst ikke udfyldes. I nederste blok kan der i forbindelse med merit angives oplysninger om de enkelte merit-karakterer, der er givet til den pågældende elev. Der skal angives en karakterværdi i feltet Karakter og/eller en tekst i feltet Evaluering. Batchjobbet A671 Eksamensudtrækning for fuldtidsuddannelser (ikke XPRS), der kan benyttes til en automatisk udtrækning af elever til eksamen (der henvises til den administrative vejledning om eksamen), tager hensyn til fritagelser og merit på følgende måde: Hvis en elev har J til fritagelse for eksamen og der ikke er registreret nogen merit-karakter (betragtes som fritagelse uanset om der er skrevet noget i feltet bevistekst) skal eleven ikke udtrækkes til eksamen i det pågældende fag, men eleven skal ikke af den grund udtrækkes til færre eksamener, dvs. systemet går blot videre til elevens næste fag. Hvis en elev har J til fritagelse for eksamen og der er registreret en meritkarakter (betragtes som merit uanset om der er skrevet noget i feltet bevistekst) skal eleven ikke udtrækkes til eksamen i det pågældende fag, men meritten medregnes som en eksamen, dvs. eleven skal udtrækkes til et antal eksamener der er 1 mindre end ellers. Batchjobbet C171 Eksamensudtrækning for XPRS-uddannelser skelner ikke på samme måde mellem fritagelser og meritter, men kigger på feltet Med. eks. Hvis der står N skal eleven ikke af den grund udtrækkes til færre eksamener. Hvis der står J skal eleven udtrækkes til en eksamen mindre. Formateret: Skrifttype: Kursiv På vinduet A477 Karakterer og fritagelser (menu: Elever Karakterer) findes oplysninger om en given elev, hvilke skolefag eleven er fritaget for, samt en oversigt over alle de karakterer, som eleven har opnået på dennes uddannelse. Til vinduet er der knyttet et relateret vindue A477a Projekttitler for karakter hvor man kan se hvilke projekttitler der evt. er knyttet til den pågældende karakter. Via vinduet A477 kan kaldes vinduet A471 Registrering af karakterer/elev, som kan anvendes til opdatering af de enkelte karakterer. 11

12 Før enhver ændring af oplysninger om fritagelse eller om en enkelt karakter gemmes en kopi af denne i revisionssporet. Ved sletning af en fritagelse hvortil der er knyttet en karakter bliver den pågældende karakter ikke automatisk slettet, men bevares som en karakter tilknyttet den pågældende elev. Sammenhæng med Elevplan For de skoler som anvender Elevplan sker der en overførsel af karakterer og fritagelser mellem EASY-A og Elevplan. Oplysninger om karakterer overføres først til EASY-A fra Elevplan, når oplysningerne er godkendt i Elevplan. På vinduet B352 Overvågning af indbakke (menu: System Dataudveksling med Elevplan) kan man se hvilke data der er overført fra Elevplan. Der overføres oplysninger om én medarbejder knyttet til den enkelte karakter. Hvis denne medarbejder ikke i forvejen er kendt som Elevplanbruger i EASY-A (hvilket kan ses på vinduet A021 Medarbejder (menu: Personale Stamdata) i feltet Elevplanbruger) afvises karakteren. Der sendes besked tilbage til Elevplan om indlæsningen. Når karaktererne er overført til EASY-A er det ikke muligt at arbejde videre med oplysningerne i Elevplan. Ikke frigivne karakterer som indlæses på denne måde frigives efter de betingelser som skolen har sat op i vinduet A914 Karaktertyper (menu: Stamdata Fag), dvs. hvis skolen har sagt Ja til feltet Elevplan frigivelser for den pågældende karaktertype så skal karakterer med denne karaktertype frigives manuelt. Oplysninger om karakterer overføres ligeledes fra EASY-A til Elevplan. Der overføres kun oplysninger for de elever som er kendt i Elevplan, dvs. elever som følger en uddannelse som er Elevplan relevant, og som har en indmeldelsesdato efter Hvis der senere ændres oplysninger for karakterer eller fritagelser i EASY-A vil ændringerne ligeledes blive overført til Elevplan. Der sendes besked tilbage til EASY-A om overførslen. Tilsvarende vil oplysninger om fritagelser først overføres fra Elevplan til EASY-A, når oplysningerne er godkendt i Elevplan. I modsætning til karakterer skal fritagelserne behandles individuelt ved hjælp af vinduet B366 Indlæsning af fritagelser fra Elevplan (menu: Elever Elevplan). Her kan man fremsøge de fritagelser fra Elevplan som endnu ikke er indlæst. Det er muligt at godkende alle de fremsøgte frita- 12

13 gelser eller godkende eller afvise dem enkeltvis. Hvis der er tilknyttet karakterer til fritagelserne frigives de efter de betingelser som skolen har sat op i vinduet A914 Karaktertyper, dvs. hvis skolen har sagt Ja til feltet Elevplan frigivelser for den pågældende karaktertype skal karakterer med denne karaktertype frigives manuelt. Der sendes besked tilbage til Elevplan om behandlingen. Oplysninger om fritagelser overføres ligeledes fra EASY-A til Elevplan. Der overføres kun oplysninger for de elever som er kendt i Elevplan, dvs. elever som følger en uddannelse som er Elevplan relevant, og som har en indmeldelsesdato efter Hvis der senere ændres oplysninger om fritagelser i EASY-A vil ændringerne ligeledes blive overført til Elevplan. Der sendes besked tilbage til EASY-A om overførslen. I Elevplan kan eleverne kun se deres frigivne karakterer, mens lærerne kan se såvel frigivne som ikke frigivne karakterer (gælder kun karakterer oprettet i Elevplan). 13

Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C

Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Grundlag for indberetninger Eksempler Elektronisk indberetning Manuel indberetning

Læs mere

Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C

Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C

EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser.

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser. Påmindelsesprofiler Sidst opdateret 28-09-2011/version 2/UNI C/Frederik Andersen Indhold Ændringer og tilføjelser Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter et AMU-hold og får det udbudt på EfterUddannelse.dk og ug.dk (Uddannelsesguiden).

Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter et AMU-hold og får det udbudt på EfterUddannelse.dk og ug.dk (Uddannelsesguiden). Oprettelse af AMU-hold 10-06-2013/version 2/ Karina Brokær, Mette Fogh Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Oprettelse af AMU-hold... 1 Trin 1: Opret hold på A326 Hold... 2 Trin 2: Udfyld A335 Skolefag

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio 1992-2013 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Med Lectio Censormodul kan nationale

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2

Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2 EASY-A Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2 NOTAT Af: Logica Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A fra version 09.1 til og med version 09.2. Først

Læs mere

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige.

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. Guide: Fakturering Udgave Aug 2013 Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. ClinicCare anvender to begreber: Afregninger : Som er udskrifter

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Centraladministrator

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Centraladministrator KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Centraladministrator KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Indholdsfortegnelse Velkommen til Administratorforsiden... 4 Sektionen Topmenu... 4 Sektionen Kalender... 4 Sektionen

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

isafe - Salg Af Fast Ejendom

isafe - Salg Af Fast Ejendom isafe - Salg Af Fast Ejendom Brugervejledning til version 2.0 (2. udgave) TimeSolutions A/S Hørkær 20, 1. 2730 Herlev Tlf. 70 23 60 22 isafe@timesolutions.dk www.timesolutions.dk isafe - Salg af fast ejendom

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Arbejde med Oplysningsark og Uddata

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Arbejde med Oplysningsark og Uddata Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Arbejde med Oplysningsark og Uddata Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Makroindstilling i Excel 2003 4 Makroindstilling i Excel

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

kmastra brugervejledning

kmastra brugervejledning Sidst opdateret 26. august 2008 Indholdsfortegnelse Intro til kmastra... 2 Krav til PC en... 2 Browser... 2 Postsystem... 3 Acrobat Reader... 3 Terminalprogram... 3 Hvilke tælledata kan kmastra efterbehandle?...

Læs mere

Lectio. Lectio administratorvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio administratorvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio administratorvejledning 1992-2009 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Shop Floor Control. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201008

Shop Floor Control. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201008 Shop Floor Control Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse

Læs mere

Vejledninger når man er logget ind Indhold

Vejledninger når man er logget ind Indhold Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere