Frihed, fællesskab og kvalitet. Medieudspil fra Socialdemokraterne, SF og Det Radikale Venstre. Socialdemokraterne SF Det Radikale Venstre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frihed, fællesskab og kvalitet. Medieudspil fra Socialdemokraterne, SF og Det Radikale Venstre. Socialdemokraterne SF Det Radikale Venstre"

Transkript

1 Frihed, fællesskab og kvalitet Medieudspil fra Socialdemokraterne, SF og Det Radikale Venstre Socialdemokraterne SF Det Radikale Venstre

2 Frihed, fællesskab og kvalitet - Medieudspil for elektroniske medier fra Socialdemokraterne, SF og Det Radikale Venstre Mediepolitikken er en afgørende hjørnesten i kulturpolitikken. Ikke mindst de elektroniske medier har enorm indflydelse på demokratiets udvikling og kulturen i alle dens afskygninger. Mediepolitik er derfor først og fremmest kulturpolitik. I en tid hvor medierne forandrer sig med lynets hast, vil Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre sikre et mediebillede, der er kendetegnet ved pluralisme, demokratisk medleven, tilgængelighed, oplysning, kritisk journalistik og kvalitet i bredeste forstand. Det forudsætter overordnet, at der skabes stærke public service-tilbud som alternativ til markedet og de kommercielle aktører, hvoraf mange indgår i store internationale mediekoncerner. Socialdemokraterne, SF og Det Radikale Venstre vil derfor styrke Danmarks Radio, holde TV2 fast på public service-forpligtelser og styrke de dele af TV- og radiomarkedet, som bidrager til den demokratiske samtale. Public servicemedierne konfronteres i de kommende år med enorme udfordringer. Markedet for de elektroniske medier er præget af, at annoncekronerne vandrer til internettet. Tiltagende mediekonvergens betyder, at de forskellige medietyper smelter sammen og indholdet formidles på forskellige platforme. Medievirksomheder med flere platforme radio, internet, dagblade mv. spiller derfor en stadig større rolle. Det samme gør de globale medieselskaber. Tv-seningen i Danmark fragmenteres og individualiseres i stigende grad, idet nichekanalerne vinder frem på bekostning af hovedkanalerne DR1 og TV2. Konkurrencen fra internationale udbydere bliver skærpet. Fragmenteringen fortsætter, og selvom nye sociale fællesskaber på nye medier kommer til, individualiseres medieforbruget i stigende grad. De tre partier vil tackle disse udfordringer offensivt. De danske public service medier har en stærk position, men dette vil ikke nødvendigvis være tilfældet i fremtiden. Det vil derfor være nødvendigt at give public servicemedierne bedre muligheder for at tage konkurrencen op og styrke deres position. De tre partier vil fastholde et bredt public service begreb, som omfatter et bredt programudbud og hvor det samtidig bliver en vigtig opgave at fastholde seere og lyttere. Ikke for seer- og lyttertallenes egen skyld, men fordi public service skal fungere som et folkeligt samlingspunkt for fælles oplevelser og demokratisk samtale. Det bliver derfor vigtigt at skabe rammer for mere frihed, fællesskab og kvalitet. Frihed i form af bl.a. mindre detailstyring af programindholdet i DR og mere frihed til seerne når det gælder valg af tv-udbydere og kanaler. Fællesskab i form af stærke public service medier, der har de nødvendige ressourcer til at producere medieindhold, der bidrager til fælles information, kritisk journalistik, debat, oplysning og underholdning og som skaber programmer, der samler Danmark foran skærmen. Og endelig kvalitet i form af stærkt øget fokus på at understøtte programkvalitet på såvel DR, TV 2, TV 2-regionerne og de øvrige medier, hvor der er et stadigt større behov for at fremme oplysende programmer med politisk, kulturel og historisk tyngde og dybde. Boks 1. uddyber principperne. 2

3 Socialdemokraterne, SF og Det Radikale Venstre er af den opfattelse, at udviklingen i retning af stigende mediekonvergens betyder, at støtten til elektroniske og trykte medier bør revideres under ét. Mange typer medier bidrager til nyhedernes fødekæde og har virksomhed af publicistisk art som sit primære formål både elektroniske og trykte medier. Derfor må og skal en samlet løsning findes i sammenhængen mellem de elektroniske og trykte medier. Partierne havde gerne set, at dette kunne forhandles politisk i en sammenhæng, men det har ikke været regeringens ønske. Dette udspil om elektroniske medier skal derfor ses i sammenhæng med partiernes udspil vedrørende de trykte medier, som præsenteres senere på året. Socialdemokraterne, SF og Det Radikale Venstre mener, at det er helt centralt, at et kommende medieforlig hviler på en bred aftale mellem Folketingets partier. Medierne er i den nuværende situation med finanskrisen afhængige af kontinuitet og sikkerhed i form af en bred politisk opbakning til den førte politik. BOKS 1. PRINCIPPER FOR MEDIESTØTTE Partierne mener samlet set, at vi skal sikre, at vi fremover har et pluralistisk mediebillede, både lokalt, regionalt og landsdækkende. Gode rammebetingelser for at levere publicistisk og public service medieindhold skal sikre, at der findes politisk og økonomisk uafhængige og dansksprogede medier. Partiernes mediepolitiske oplæg for elektroniske medier bygger på følgende principper: Politisk og kulturel pluralisme: Medierne skal afspejle den politiske og kulturelle pluralisme, som kendetegner vores samfund, og give befolkningen et righoldigt medieudbud. Tilgængelighed: Der skal være lige adgang for alle mediebrugere til medieudbuddet. Medierne kan og skal være en drivende faktor i at bygge bro over såvel sociale som kulturelle skel. Demokratisk dialog: Det skal være muligt for befolkningen at deltage aktivt i samfundsdebatten og komme til orde. Ytringsfrihed, informationsfrihed og demokratisk debat skal sikres en plads i strømmen af nye teknologiske muligheder og kommercielle interesser. Kvalitet, kritisk undersøgende journalistik og folkeoplysning: Befolkningens adgang til kvalitetsindhold i medierne skal sikres. Herunder skal der gives mulighed for at fastholde og udvikle den kritisk undersøgende journalistik som bl.a. dokumentarismen. Medierne skal bidrage til at opfylde folkeoplysningsformål og sikre relevant kulturformidling. Stærke public service-medier: Public service skal stå stærkt i dansk mediepolitik. Uden et stærkt modspil til de kommercielle tilbud svækkes den kvalitet og alsidighed, som er nødvendig for at opfylde befolkningens demokratiske, sociale og kulturelle behov. Public service medier skal skabe mulighederne for at befolkningen kan samles om en fælles referenceramme. Armslængde: Mediestøtten skal sikre fuld armslængde, frihed for indblanding af politiske særinteresser og statslig detailstyring, samt kommercielle interesser. Større grad af platformsneutralitet: Mediestøtten skal i højere grad end i dag være platformsuafhængig. Publicistisk virksomhed: Det er afgørende, at der i Danmark er rammebetingelser for medier, hvis aktiviteter er af publicistisk art, og som kan indgå i et modspil til kommercielle mediers tilbud. Kilde: Socialdemokraterne, SF og Det Radikale Venstre 3

4 Oplæggets hovedpunkter Neden for følger et kort oprids af oplæggets vigtigste hovedpunkter. I de øvrige afsnit gennemgås medietyperne et for et, og oplæggets samtlige forslag oplistes. Mindre detailregulering af DR: Partierne ønsker mindre detailregulering af DR. Public servicekontrakterne skal udstikke de overordnede linier for DR s virke hvorimod den mere konkrete implementering overlades til bestyrelsen og direktionen. Der skal oprettes et nyt, uafhængigt og højprofileret Programforum for DR, som kan være talerør for seerne. Programforummet skal yde et aktivt med- og modspil til DR s direktion. DR skal fortsat have en folkelig forankret bestyrelse udpeget af Folketingets partier. DR bør opprioritere nyheder, drama og dansk musik. Det Danske Filminstitut skal modtage 25 mio. kr. af licensmidlerne til filmproduktionsstøtte. Der skal tages stilling til sluk af FM-båndet i forligsperioden. Partierne ønsker, at det analoge FM-sendenet erstattes af ny digital sendeplatform og at beslutning om sluk af FM-båndet tages i forligsperioden. Der skal nedsættes et hurtigt arbejdende udvalg, der skal komme med indstilling om fremtidens digitale radioplatform i Danmark. TV 2 s forpligtelser til at finansiere danske film reduceres med 8 mio. kr. årligt. TV 2 lettes for en del af filmforpligtelsen (8 mio. kr.), som i stedet licensfinansieres. TV 2 vil dog fortsat have forpligtelser på filmområdet. TV 2 regionerne skal på sigt have en fælles tv-kanal. Tv-stationer, der ikke overholder de danske reklameregler, skal ikke kunne modtage støtte fra Public Service-Puljen. Public Service-Puljen skal fremover kunne give støtte til digitaliseringsprojekter samt radioprojekter af høj kvalitet. TV-stationer skal overholde dansk lovgivning, herunder dansk reklamelovgivning, for at få støtte fra Public Service-Puljen. Frit valg af kanaler og mere frit udbydervalg: TV-udbydere skal pålægges at give kunderne fri mulighed for at vælge enkeltkanaler. Og der skal nedsættes et udvalg, som skal undersøge mulighederne for mere frit udbydervalg. Alle DR s kanaler, Folketingskanalen, den regionale kanal og nabolandskanaler skal være omfattet af must carry forpligtelser og dermed kunne ses af alle danskere. Tv-seerne skal have bedre mulighed for at se store nationale kultur- og sportsbegivenheder. Licensen skal fremover pris-og løntalsreguleres og opkræves efter et frameldingsprincip. Loftet over erhvervslicensen skal fjernes. Den økonomiske kompensation til kunstnere og indholdsproducenter for den lovlige kopiering som foregår bl.a. fra radio og tv skal forbedres. 4

5 1. Et stærkt DR DR skal tilbyde public service-indhold på alle relevante platforme. Public service er indhold i form af tekst, lyd og billeder, der opfylder kulturelle, sociale og demokratiske behov i det danske samfund. Partierne vil arbejde for, at DR kan videreføres og udvikles som hele Danmarks førende udbyder af public service, der via fjernsyn, radio, internet mv. sikrer et bredt udbud af programmer og tjenester omfattende nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst og underholdning. DR skal have de nødvendige ressourcer til at opfylde denne målsætning, både af demokratiske og kulturelle grunde. Et stærkt DR er samtidig et frit DR. Partierne vil derfor forpligte hinanden på mindre detailregulering og politisk styring. DR skal fortsat udvikles på nettet i en sammenhæng hvor både public service- og publicistiske medier kan udgøre en modvægt til engelsksprogede medieudbydere og rent kommercielle aktører. Til gengæld for de friere rammer skal DR levere indhold af høj kvalitet. DR skal kunne samle danskerne om en styrket nyhedsdækning, tv-drama og folkeoplysning. Det dansksprogede indhold skal styrkes og DR bør have et åbent forhold til omverdenen. Mindre detailregulering af DR: Partierne ønsker mindre detailregulering af DR. Public service-kontrakterne skal udstikke de overordnede linier for DR s virke, hvorimod den mere konkrete implementering overlades til bestyrelsen og direktionen. At sikre en bred definition af public service: Der foregår løbende en debat om public service definitionen, og det er partiernes opfattelse, at et bredt public service begreb er afgørende for at sikre relevant public service for befolkningen. Derfor skal man ikke som man har set i Tyskland indskrænke public service stationernes mulighed for at tilbyde befolkningen indhold på eksempelvis internettet. Indskrænkningen i Tyskland har haft en række uhensigtsmæssige konsekvenser, som, hvis de overføres til danske forhold, ville betyde, at brugerne får langt mindre public service for licensbetalingen. Dette dog under forudsætning af, at public service medierne sikrer en hensyntagen til andre aktørers tilstedeværelse på internettet. Færre platformskrav i DR s public service-kontrakt: DR skal have mulighed for at anvende internettet som befolkningens indgang til DR. DR s netaktiviteter bør desuden ses i sammenhæng med netaktiviteter hos andre publicistiske medier, ikke mindst dagbladene. At der oprettes et nyt, uafhængigt og højprofileret Programforum for DR, som kan være talerør for seerne: Programforummet skal yde et aktivt med- og modspil til DR s direktion. DR skal bruge debat af institutionens programmer meget mere offensivt. Programforummet skal have med repræsentanter fra bl.a. kulturlivet, medierne, forskere, DR s direktion og lytter og seer-organisationer. Programforummet skal drøfte indhold og kvalitet af DR s programmer og sendeflade, men forummet skal ikke have direkte kompetence i forhold DR s programmer. Debat om DR s 5

6 programmer er et sundhedstegn, for det viser at brugerne og meningsdannerne har et nært forhold, og dermed en holdning til, hvad der sendes på DR s sendeflader. Programforummet skal således bidrage til at rejse og bruge den folkelige debat konstruktivt i forhold til DR. Derfor skal der i tillæg oprettes en internetside med mulighed for folkelig debat før, under og efter de månedlige møder. DR skal fortsat have en folkeligt forankret bestyrelse: Det er vigtigt at fastholde og styrke kontakten mellem DR og det folkelige Danmark. Derfor bør DR s bestyrelse fortsat være politisk udpeget. Men DR s dialog med det nye Programforum må samtidig få som konsekvens, at politiseringen af DR fra enkelte bestyrelsesmedlemmers side skal stoppe, således at vi ikke fremover ser enkelte bestyrelsesmedlemmer lægge pres på navngivne medarbejdere eller blande sig i konkret programindhold. DR s bestyrelse skal derimod, på linje med alle andre bestyrelser, udøve en overordnet styring og kontrol med DR s virke, mens direktionen står for den daglige ledelse. Det indebærer en præcisering af bestyrelsesinstruksen for DR s bestyrelsesmedlemmer ligesom der også er behov for en afklaring af kompetenceforholdet mellem DR s bestyrelsesformand og DR s direktion. Dansk musik skal opprioriteres på DR s tv-sendeflade: Der er tale om en politisk målsætning og ikke en regulering af sendetid, sendetidspunkt mv. DR bør opprioritere drama af høj kvalitet: Danskerne samles gerne om dramaproduktioner af høj kvalitet, og DR s prisbelønnede dramaproduktioner har været med til at danne en fælles referenceramme for befolkningen. Såfremt der tilføres ressourcer til DR til ny dramaproduktion skal en del af denne konkurrenceudsættes. DR bør styrke kvaliteten i nyhedsdækningen: DR skal være karakteriseret af en nyhedsdækning af høj kvalitet, og DR skal skabe rammer for den kritisk undersøgende journalistik. I en tid hvor mange aviser af økonomiske årsager skærer ned på udlandsdækningen bør DR styrke denne, så danskerne informeres kvalificeret om hvad der sker udenfor Danmarks grænser. For at hindre, at de unge forsvinder til andre platforme, kan DR styrke nyhedsformidlingen til denne målgruppe. DFI skal modtage 25 mio. kr. af licensmidlerne til filmproduktionsstøtte: Ved det seneste medieforlig skabtes en skævhed i finansieringen af dansk film idet produktionsstøtteansvaret for 25 mio. kr. blev overflyttet fra Det Danske Filminstitut til DR (17 mio. kr.) og TV 2 (8 mio. kr.). Dette har medført, at tv-stationerne har fået uforholdsmæssigt meget indflydelse på dansk filmproduktion. DFI skal fremover tilføres 25 mio. kr. direkte af licensprovenuet som licensmodtagernes grundinvestering i dansk filmproduktion. DR og TV-2 s finansieringsansvar nedsættes tilsvarende men skal herudover fortsat købe visninger og selv medvirke til produktion af danske film med udgangspunkt i niveauet for Priserne på DR s arkivmateriale skal være så lave som muligt: Andre aktører, herunder eksempelvis kulturformidlingsinstitutioner, bør kunne få adgang til DR s arkivmateriale til så lave omkostninger som muligt. 6

7 2. TV 2 med stærke public serviceforpligtelser Der er fortsat behov for et stærkt TV 2, som kan tjene som med- og modspil til DR, med public service indhold af høj kvalitet som alternativ til de kommercielle tv-stationer. TV 2 skal kunne have en stærk hovedkanal, med sport, børne- og ungdomsprogrammer, nyheder, dramatik og dokumentar. TV 2 er bl.a. blevet ramt hårdt af tilbagegangen på reklamemarkedet, hvilket har medført behov for en økonomisk redningsplan for stationen. Partierne foreslog i den forbindelse, at der igen indførtes licensbetaling for TV 2 s hovedkanal, da det ville være både den enkleste og billigste løsning for TV 2 og de danske seere. Men af hensyn til, at der skulle skabes bred politisk enighed om en ordning medvirkede partierne til en aftale om TV 2 s fremtid, som bl.a. indbefatter abonnementsbetaling fra Den nye aftale om TV 2 s økonomi er endnu ikke godkendt af EU-kommissionen og det vil derfor også fremover være nødvendigt at følge TV 2 s økonomiske situation tæt. At TV 2 fortsat skal have en public service forpligtelse ved salg: Partierne mener, at såfremt TV 2 skal sælges, skal der være et publicistisk perspektiv samtidig med, at public serviceforpligtelserne fastholdes. Partierne mener, at en skønhedskonkurrence bør sikre hensynet til den danske publicistiske medietradition. At TV 2 s forpligtelser til at finansiere danske film reduceres med 8 mio. kr. årligt: TV 2 lettes for en del af filmforpligtelsen som i stedet licensfinansieres. TV 2 vil dog fortsat have forpligtelser på filmområdet. Den kommende abonnementsbetaling for TV 2 s hovedkanal fastsættes af medieforligspartierne: I 2008 blev der indgået en nødvendig aftale for TV 2, der muliggør abonnementsbetaling. Partierne indgik aftalen for at sikre, at den hos danskerne populære hovedkanal fortsat kan levere public service tv til befolkningen. I forlængelse heraf bør medieforligspartierne have indflydelse på abonnementsbetalingen. 7

8 3. TV 2-regionerne skal styrkes TV 2-regionerne leverer et vigtigt bidrag til, at befolkningen kan følge med i det politiske og kulturelle liv lokalt og regionalt i hele Danmark. TV 2-regionerne er endvidere en væsentlig del af den journalistiske fødekæde på regionalt niveau. Partierne ønsker fortsat otte TV 2-regioner, der fortsætter med at have vinduer på TV 2 Danmarks hovedkanal. De enkelte TV 2-regioners dækningsområde skal dække hele kommunen, og det skal tilstræbes at tilpasse de geografiske områder inden for en region. TV 2-regionerne skal på sigt have en fælles tv-kanal, og TV 2-regionerne skal på sigt sikres yderligere ressourcer til indhold på den nye kanal: Partierne mener, at regionernes sendetid på det digitale net og bevillingerne hertil bør udvides. På sigt ønsker partierne, at TV2-regionerne får deres egen digitale fuldtidskanal, som kan være et public service modspil til DR. TV 2-regionerne kan oprette et netværkssamarbejde om en landsdækkende, regionalt produceret tv-station med public service forpligtelser. Den enkelte TV 2-region er bestemmende broadcaster i hver region, men indgår sammen med de øvrige TV 2-regioner et forpligtende samarbejde om en fælles, landsdækkende udsendelsesvirksomhed med regionalt afsæt i et mindre, på forhånd fastlagt tidsrum. Den enkelte TV 2-region er fortsat uafhængig med egen bestyrelse og repræsentantskab. Dækningsområderne er identisk med TV 2-regionerne. TV 2-regionerne skal fortsat sende på TV 2 s hovedkanal: Sendetiden på TV 2 s hovedkanal er en afgørende indgangsvinkel for regional nyhedsformidling, og det bør det fortsat være, selvom TV 2-regionerne får en egen tv-kanal. Et salg af TV 2 må ikke medføre, at TV 2 regionernes vindue på TV 2 s hovedkanal fjernes. Kommuner i grænseområderne mellem to TV 2-regioner skal have mulighed for at træffe beslutning om hvilken TV 2-region de vil tilhøre: Der har i et par kommuner været fremført ønske om at tilhøre en anden TV 2-region end den nuværende. Kommunen bør selv kunne træffe beslutning om dette, såfremt det kan gennemføres teknisk og er udgiftsneutralt for staten. 8

9 4. Public Service-Puljen Public Service-Puljen støtter udvikling og produktion af dansk tv-drama og tv-dokumentar. Puljen bidrager til at supplere det aktuelle tv-udbud i forhold til kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Partierne ønsker ændringer af puljen på en række områder. At sikre, at kun tv-stationer, der overholder dansk lovgivning bl.a. reklameregler kan opnå støtte fra Public Service-Puljen: I dag findes der kommercielle tv-stationer, som sender til danske husstande fra London. Dermed opnår tv-stationerne en række fordele, men de overholder ikke den danske reklamelovgivning, hvor det eksempelvis ikke er tilladt med reklamebreaks midt i udsendelserne. Derfor bør Public Service-Puljen underlægges begrænsninger, så støtten alene kan tildeles tv-stationer, der overholder dansk lovgivning. At sikre, at programmer, der får støtte fra Public Service-Puljen, ikke afbrydes af reklamer: I forlængelse af ovenstående vil partierne under alle omstændigheder gøre det til en betingelse for at få støtte fra Public Service-Puljen, at de støttede programmer ikke afbrydes af reklamer. Udvide Public Service-Puljen med digitalisering: Der findes i dag store lagre af film og arkivmateriale, der skal digitaliseres, hvilket Public Service-puljen fremover, efter ansøgning, bør kunne støtte med henblik på at materialet gøres tilgængeligt for seerne på dansk tv. Ansøgere kan være den nuværende ansøgerkreds til puljen, samt filmproducenter i samarbejde med den nuværende ansøgerkreds af tv-stationer, der f.eks. ønsker at etablere en tv-kanal med visning af arkivfilm- og udsendelser som vi har set det med DR s Bonanza og DRK. Udvide Public Service-Puljen til også at kunne støtte radiokoncepter af høj kvalitet: Et kvalitativt godt radioudbud er også væsentligt i det samlede danske mediebillede. Derfor skal Public Service-Puljen også kunne støtte radiokoncepter af høj kvalitet. 9

10 5. Frit valg og tilgængelighed i tv-udbuddet Partierne er optaget af konkurrencesituationen i forhold til det frie udbydervalg og frit valg for forbrugerne. Partierne er desuden optaget af tilgængelighed for public service kanalerne, nabolandskanalerne og Folketingskanalen. Partierne følger det arbejde, der er igangsat af IT- og Telestyrelsen med henblik på at undersøge, hvorvidt TDC s opkøb af DONG s fibernet får betydning for konkurrencen på bredbåndsmarkedet, og om der er behov for at sikre reguleret adgang til TDC s fibernet. TDC /YouSee har desuden af IT- og Telestyrelsen fået pålagt at åbne kabeltv-nettet for andre bredbåndsudbydere. Denne ændring bliver formentlig udmøntet løbet af At nedsætte et udvalg, der skal undersøge mulighederne for mere frit udbydervalg: Partierne mener, at der bør nedsættes et udvalg, som skal undersøge, hvordan der kan skabes mere konkurrence på levering af tv signaler gennem bl.a. frit udbydervalg. I dag er der i planloven mulighed for at fastsætte tilslutningspligt til fællesantenneanlæg for borgere, og lejerne i udlejningsejendomme (private eller almene) kan ikke komme uden om den aftale om levering af tv-signal, som udlejeren evt. har indgået. De nuværende regler er til dels forældede grundet ny teknologi, og det er derfor relevant at undersøge, om der er tilstrækkelig fri konkurrence på området i dag. Udvalgets arbejde skal tage højde for, at en eventuel regelændring ikke må blive dyrere for lejerne, og udvalget skal have repræsentanter fra lejerne og de almene boligorganisationer for at sikre denne målsætning. At alle DR s kanaler og Folketingskanalen skal være omfattet af must carry forpligtelser: Alle, der betaler licens, betaler også til DR s nye nichekanaler og derfor skal alle også kunne se dem gratis, på samme vis som man i dag kan se DR 1 og DR 2 free to air. Samtidig skal Folketingskanalen af demokratiske hensyn være free to air. Krav om public service nabolandskanaler: I dag skal gatekeeperen på DTT (det jordbaserede sendenet) udsende mindst én nabolandskanal, dvs. en public service kanal fra enten Sverige, Norge eller Tyskland. Denne kanal kan være forskellig fra landsdel til landsdel. Partierne mener, at der skal være krav om 3 nabolandskanaler med public service indhold, så befolkningen får mulighed for at følge med i vores nabolandes kultur, politik og debat. Desuden mener partierne, at alle udbydere skal udsende nabolandskanalerne. Frit valg af kanaler: Tv-udbydere skal pålægges at give kunderne fri mulighed for at vælge enkeltkanaler. Pakker skal fortsat kunne tilbydes som i dag, men de forbrugere, der ønsker et begrænset udbud af kanaler, skal have mulighed for at vælge selv. 10

11 Sikre at tv-seerne får bedre adgang til at se store nationale kulturog sportsbegivenheder: Det er urimeligt, at ikke alle danskere har mulighed for at følge store nationale sportsbegivenheder på tv, for det er med til at skabe en national fællesskabsfølelse, som ellers er en mangelvare i disse år. Partierne vil derfor anvende EU-direktivet Audiovisuelle medietjenester uden grænser (AVMSD), der giver mulighed for, at medlemslandene kan indføre en liste over store sports- og kulturbegivenheder, herunder landskampe og OL, som skal tilbydes landsdækkende tv-stationer. Landsdækkende forstås i denne sammenhæng som kanaler, der når ud til min. 90 pct. af seerne. MUX 8 skal anvendes til tv-formål: De midlertidige tilladelser til at benytte sendenettet MUX 8 bortfalder ved udgangen af 2010, og partierne indstiller, at de anvendes til tv-formål. 11

12 6. Fremtidens radio Radiomarkedet skal følge med tiden og teknologien. Partierne har en interesse i, at det kommercielle radiomarked fungerer bedre end i dag, og at der gennemføres et skift fra analog til digital radiodistribution. Det er afgørende, at der er relevante radiotilbud til alle befolkningsgrupper, lokalt regionalt og landsdækkende. Hovedparten af den samlede radiolytning (omkring 70 pct.) går i dag til DR, og DR skal fortsat have gode muligheder for at tilbyde lytterne radio uden reklameafbrydelser. At nedsætte et hurtigt arbejdende udvalg der skal komme med indstilling om fremtidens digitale radioplatform i Danmark. Opbygningen af DAB-sendeplatformen har længe været i gang i Danmark. Og der er lagt op til en yderligere udbygning i de kommende år bl.a. med overgang til DAB+. Set i lyset af den hastige teknologiske udvikling, hvor flere digitale radioteknologier er ved at få fodfæste, ønsker partierne at der nedsættes en ekspertgruppe, som skal komme med forslag til hvilken eller hvilke digitale radioplatforme Danmark skal satse på. Der skal tages stilling til sluk af FM-båndet i forligsperioden. Partierne ønsker, at det analoge FM-sendenet erstattes af ny digital sendeplatform. Men da det endnu er usikkert hvilken konkret teknologi, der vil slå an til digital distribution af radio, lægger partierne op til, at en slukkedato for FM-båndet først aftales i løbet af den kommende medieforligsperiode. Bedre rammevilkår for det kommercielle radiomarked, idet den 5. og 6. FM-kanal fremover skal udbydes i skønhedskonkurrence og til en lav koncessionsbetaling: Partierne vil sikre bedre rammevilkår for det kommercielle radiomarked. Hidtil har den anvendte udbudsmetode betydet høje priser på koncessionen og det har gjort det vanskeligt at etablere en bæredygtig forretningsmodel. Det skal ændres, så koncessionen for den 5. og 6. FM-kanal fremover udbydes ved en skønhedskonkurrrence, og til en lav koncessionsbetaling. P1, P2, P3 og P4 skal fortsat være på DR: Det unge, det folkelige, det smalle og det lokale/ regionale skal stadig have en plads i public service-radio og det samme gælder kulturstoffet. P1, P2, P3 og P4 skal derfor forblive hos DR på FM-båndet frem til overgangen til digital radio. Alle danskere betaler licens, og derfor skal der også være radioudbud til alle danskere fremover uden reklameafbrydelser. 12

13 7. Lokalradio og -tv tæt på danskerne Partierne mener, at det er vigtigt at der et bredt udbud af såvel kommerciel som ikke-kommerciel radio- og tv-virksomhed lokalt og regionalt. Der skal være en geografisk dækning, der giver den størst tænkelige mulighed for særskilt dækning af hver kommune i landet. I en tid hvor mere og mere medieindhold internationaliseres er det vigtigt at sikre gode rammer for medier, der har sit udgangspunkt og leverer medieindhold tæt på danskerne. Partierne vil styrke lokalradio med et publicistisk sigte og ser positive muligheder i at dagbladene involveres i kommerciel, publicistisk lokal- og regionalradio. Græsrødder, borgere og forskellige typer mindretal skal lokalt kunne komme til orde i medierne, og danne udgangspunkt for den demokratiske dialog. Lokalradio- og tv udgør desuden en del af nyhedernes fødekæde og sørger for, at der bliver sat fokus på lokale forhold. Det er en vigtig del af demokratiet, fordi lokalradio- og tv bidrager til, at mediedækningen afspejler den mangfoldighed, som danskerne lever i. Det er vigtigt at se fremtidens lokalradio og tv i sammenhæng med de nye teknologiske muligheder, der følger af digitaliseringen og internettet. At der gives støtte til fælles uddannelsesaktiviteter og sekretariat for lokalradio- og tvstationerne: Partierne ønsker at styrke græsrødderne, og derfor skal uddannelsesaktiviteterne for lokalradio- og tv-stationerne have et løft. At sikre en mere direkte lokal og regional forankring for de sendetilladelser, som gives til den ikke-kommercielle tv-kanal: Denne skal fremover udelukkende reserveres til lokal-tv dækning. Derved begrænses det nuværende, såkaldte idébaserede indhold, mens den lokale dækning og græsrødderne styrkes. Der skal sikres større kvalitet i lokalradio- og tv, bl.a. gennem en mere målrettet støtte: Partierne ønsker en revision af den nuværende støtte til ikke-kommerciel lokalradio- og tv for at forbedre kvaliteten i programvirksomheden. At modernisere udstedelsen og administrationen af sendetilladelser i Danmark: Sendetilladelserne uddeles regionalt for en fireårig periode ad gangen. Sendetilladelserne gives til lokale og regionale aktører indenfor den region, de har et naturligt tilknytningsforhold til. Det sker efter en skønhedskonkurrence, hvor der lægges vægt på lokalt ejerskab, lokal forankring samt produktion af lokalt indhold. En sendetilladelse gives udelukkende til en virksomhed (ApS eller A/S) eller en forening/organisation. Sendetilladelserne og dermed frekvenserne kan ikke sælges, udlejes, udlånes eller overdrages til andre. Frekvenser, der ikke er i drift, går tilbage til myndighederne. Start- og udløbstidspunkter for alle sendetilladelser til radio bør følge hinanden. At der nedsættes et udvalg, som skal vurdere hvordan lokalradio og tv kan udvikles og styrkes gennem fremtidens digitale tv-system og digitale radioplatforme som eksempelvis DAB og internettet: Partierne ønsker således at understøtte udviklingen af public service radio på digitale radioplatforme. Støtten til lokalradio bør derfor omlægges, så der fremover afsættes midler til digitale radioplatforme som eksempelvis DAB eller internetradio. 13

14 8. Licens og økonomiske konsekvenser De elektroniske medier modtager i alt ca. 4 mia. kr. i offentlig støtte. Støtten går primært til DR via licensbetalingen, jf. tabel 1. Tabel 1. Oversigt over fordelingen af licensprovenu i 2010 samt kommunale midler (2007) Mediestøtte Mio. kr. DR 3.498,3 TV 2-regionerne 428,4 Mediesekretariatet 4,2 Mediestatistikprojekt 0,7 Station Next 5,6 Public Service-Puljen (fra overskydende licensmidler) 75,0 Lokalradio og tv 50,8 Lokalradio og tv - kommunale midler, 2007-niveau 10,0 Informationskampagne om DAB 11,0 I alt (ekskl. moms) 4.084,0 Kilder: Kulturministerens svar på spm. 94, 19. marts 2010 og Udredning af den fremtidige mediestøtte. Rambøll Management, september 2009 (kommunale midler samt Public Service-Puljen). I medieaftalen for blev reguleringen af licensen fastlåst til et niveau på 1,6 pct. årligt. Det er imidlertid betydeligt lavere end den faktiske pris- og lønudvikling, jf. tabel 2. Det betyder, at licensen år for år bliver udhulet, fordi priserne og lønningerne stiger mere end licensen. Det skønnes, at licensprovenuet ville være 197 mio. kr. højere alene i 2010, hvis licensen var blevet reguleret med den faktiske pl-regulering. Tabel 2. Licensen udhules af lav reguleringssats Reguleringssats i henhold til medieaftalen ,0 % 1,6 % 1,6 % 1,6 % Generelt pris- og lønindeks 2,3 % 3,6 % 3,1 % 2,2 % Kilde: DR pba. Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning Der er desuden lagt et loft over erhvervslicensen på 66 mio. kr. i 2006-priser. Såfremt dette loft hæves, og såfremt den automatiske frameldeordning for private husstande og virksomheder indføres, vil det give et merprovenu, som kan anvendes til at finansiere nye mediepolitiske tiltag på området for elektroniske medier. 14

15 At sikre pl-regulering af licensen: Licensen har indtil nu været reguleret med en lavere sats end pl-reguleringen. Den lave sats indgik i medieaftalen for , og det har betydet at det økonomiske grundlag for public service medierne udhules for hvert år. For at sikre at vi også fremover har stærke public service medier foreslår partierne derfor at regulere licensen i overensstemmelse med pl-reguleringen fra 2011 og frem. Dermed foreslås således ikke en bagudrettet regulering for perioden Frihed for detailregulering i anvendelsen af overskydende licensmidler: Forligspartierne udmønter som i dag de overskydende licensmidler ved at udstikke de overordnede rammer, men partierne skal ikke efterfølgende i detaljer blande sig i licensmodtagernes anvendelse af midlerne. En orientering vil være tilstrækkelig. Frameldingsprincip i licensopkrævningen: Den nuværende licensopkrævning er baseret på et såkaldt tilmeldingsprincip, hvor det påhviler den enkelte husstand og erhvervsvirksomhed aktivt at tilmelde sig licens. Tilmeldingsprincippet medfører i dag et stort antal sortseere og dermed et tabt licensprovenu. Fjerne loftet over erhvervslicensen: Det følger af introduktionen af frameldeordningen, at det nuværende loft over erhvervslicensen på 2006-niveau fjernes. 15

16 9. Sikring af ophavsretten Ophavsretten og håndhævelsen af denne er et fundament for skabelsen af et rigt og varieret indhold i dansk kulturliv og de danske medier. Gennem ophavsretten sikres kunstnerne og indholdsproducenterne en betaling for deres arbejde, hvilket er forudsætningen for skabelsen af ny kunst og nyt indhold. Gennem de seneste år er ophavsretten blevet truet af bl.a. stigende piratkopiering ligesom kunstnernes økonomiske kompensation for lovlig kopiering er blevet udhulet af den teknologiske udvikling. Der er på den baggrund behov for initiativer der styrker håndhævelsen af ophavsretten og sikrer kunstnere og indholdsproducenter en bedre kompensation for den lovlige kopiering som danskerne foretager fra bl.a. radio og tv. At støtte initiativer fra rettighedshavere, internetudbydere og andre interessenter der vil styrke håndhævelsen af ophavsretten: Partierne ser positivt på etableringen af et uafhængigt organ der kan identificere ip-addresser, som foretager store ulovlige uploads, og, via oplysningsbreve, informere disse om at der foregår en ulovlig aktivitet fra adressen. På denne måde gennemføres en meget målrettet oplysningsindsats overfor de internet-brugere, som udfører piratkopiering i stort omfang. At forbedre den økonomiske kompensation til kunstnere og indholdsproducenter for den lovlige kopiering som foregår bl.a. fra radio og tv: Den økonomiske kompensation til kunstnere og indholdsproducenter for danskernes lovlige kopiering gives i dag på baggrund af et forældet afgiftssystem på bl.a. blanke CD er og DVD er samt en minimumsgaranti på finansloven. Med baggrund i at kopieringen i dag foretages direkte på harddiske er kompensationen faldet betragteligt. Der er behov for at dette opjusteres og at kompensationsordningen gøres teknologineutral. 16

17 10. Mediepolitikken i EU skal sikre små sprogområders public service Partierne mener ikke, at 0-momsen skal afvikles. Det vil dog være relevant at få belyst konsekvenserne af kommende EU-regulering på medieområdet, således at mediepolitikken kan indrettes herefter. Amsterdam-traktaten fra 1997 fastslår, at det enkelte medlemsland selvstændigt kan definere public service, men der er på trods heraf stadig anledninger til at gå i brechen for denne ret. Danmark skal derfor påvirke udviklingen i EU i en retning, så hensynet til konkurrencereglerne ikke overskygger hensynet til, at det er vigtigt for mindre sprogområder, og følgelig mindre mediemarkeder som det danske, at have et mangfoldigt medieudbud og stærke leverandører af publicistisk indhold. At det enkelte medlemsland fortsat selvstændigt skal kunne indrette og finansiere medier med publicistisk indhold samt stærke public service medier. 17

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv.

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. NOTAT 9. juni 2009 Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. Indledning Det fremgår af tillægsaftalen af 9. januar 2009 om omstruktureringsplan for TV 2/DANMARK og

Læs mere

RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE

RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE Debatoplæg til Public service-udvalgets temamøde den 10. september 2015 S I D E 2 AF 6 R A T I O N A L E T F O R P U B L I C S E R V I C E I D E T 2 1.

Læs mere

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Mediesekretariatet H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V 17. september 2008 Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Hermed fremsendes høringssvar fra

Læs mere

Regeringens Medieaftaleoplæg for

Regeringens Medieaftaleoplæg for Regeringens Medieaftaleoplæg for 2007-2010 Temaer Udbygning af digitalt tv Udbygning af digital radio Etablering af en Public Service Fond Privatisering af TV 2 DR Medielicens KODA/Gramex Digitalt tv er

Læs mere

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1.

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1. NOTAT Kommenteret høringsnotat vedr. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/DANMARK A/S (Ændrede must-carry -regler, DR s adgang til sponsorering, de regionale TV 2-virksomheders

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 11. april 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 14. februar 2011

Læs mere

DI-indspil til medieforlig 2014

DI-indspil til medieforlig 2014 DI-indspil til medieforlig 014 Nyt medieforlig medio 014 1. Baggrund Det nuværende medieforlig gælder for 013-014. Der skal derfor indgås nyt forlig i 014 for de efterfølgende år. Medieaftalen sætter de

Læs mere

Året der kommer. Medieområdet

Året der kommer. Medieområdet Året der kommer Medieområdet Foreningen for Entertainment- og Medierets seminar den 17. januar 2013 Lars M. Banke, Kulturministeriet Disposition 1. Medieaftalen - medieaftale-instrumentet - forberedelsen

Læs mere

Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017

Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017 www.kanalhovedstaden.dk Ikkekommerciel lokal-tv skal kvalitetsudvikles og udgøre en større andel af det samlede danske mediebillede Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017 Dansk folkeoplysning

Læs mere

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B Public service Public service er, i al sin enkelthed, en service tildelt den brede befolkning. Det vil sige tv og radioprogrammer, udbudt af virksomheder som DR og TV 2, med varierende og kvalitetsrigt

Læs mere

Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil hermed ønske dig tillykke med udnævnelsen til kulturminister.

Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil hermed ønske dig tillykke med udnævnelsen til kulturminister. Kulturminister Uffe Elbæk Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Sendt per mail til min@kum.dk Aalborg, den 21. oktober 2011 Kære Uffe Elbæk Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil

Læs mere

Nabolands-tv i dansk digitalt tv

Nabolands-tv i dansk digitalt tv Nabolands-tv i dansk digitalt tv Eri k No r d a h l Sv e n d s e n Mediesekretariatet, Styrelsen för Bibliotek og Medier DTT i Danmark Distributionen af tv digitaliseres på alle platforme. På satellit

Læs mere

11. januar 2016. Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1. Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen

11. januar 2016. Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1. Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen 11. januar 2016 Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen Christian_Sonnefeld@discovery.com Radio- og tv-nævnet H.C.

Læs mere

NOTAT. Medieaftale for 2012-2014

NOTAT. Medieaftale for 2012-2014 NOTAT 9. oktober 2012 Medieaftale for 2012-2014 Der er enighed mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre) og Venstre, Danske Folkeparti, Enhedslisten og Det

Læs mere

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S M I N I S T E R I E T BILAG 5 Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S Bodssystem for tilsidesættelse af visse vilkår for tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed I 38 a, stk.

Læs mere

KULTURMINISTERIET NYBROGADE 2 POSTBOKS 2140 1015 KBH. K WWW.KUM.DK. Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 157 Offentligt

KULTURMINISTERIET NYBROGADE 2 POSTBOKS 2140 1015 KBH. K WWW.KUM.DK. Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 157 Offentligt KULTURMINISTERIET NYBROGADE 2 POSTBOKS 24 5 KBH. K WWW.KUM.DK Medieudspil_omslag3.indd Medieudspil_omslag3.indd Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 57 Offentligt MEDIER TIL TIDEN FLERE MULIGHEDER, MERE

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

NYE MEDIER NYE VANER NYE TIDER

NYE MEDIER NYE VANER NYE TIDER 3 NYE MEDIER NYE VANER NYE TIDER Fire balancer Med sit udspil til en ny medieaftale ønsker regeringen at sikre fire vigtige balancer. Medierne påvirker borgerne og borgerne påvirker medieudviklingen Frie

Læs mere

Alex Heick. Tonemestervej 9, 2400 Kbh. NV. alexheick@dadlnet.dk side 1. Foretræde for Folketingets Kulturudvalg 26. september LOKAL-TV KANALEN

Alex Heick. Tonemestervej 9, 2400 Kbh. NV. alexheick@dadlnet.dk side 1. Foretræde for Folketingets Kulturudvalg 26. september LOKAL-TV KANALEN Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 278 Offentligt Alex Heick. Tonemestervej 9, 2400 Kbh. NV. alexheick@dadlnet.dk side 1 Foretræde for Folketingets Kulturudvalg 26. september Vision for lokal-tv i Mux

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018 VÆRD AT DELE STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL DR er sat i verden for at skabe og formidle kultur og journalistik til hele befolkningen. Public service-opgaven har været den samme siden DRs første udsendelser

Læs mere

Mini- opgave: Public service

Mini- opgave: Public service Mini- opgave: Public service Begrebet public service bruges inden for mediebranchen, når man taler om virksomheder. Public service - virksomheden, er en virksomhed der gennem offentlig finansiering, er

Læs mere

DKPK Den Kristne Producentkomité

DKPK Den Kristne Producentkomité Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 275 Offentligt DKPK København d. 13-09-08 Styrelsen for Bibliotekogmedier jni@bibliotekogmedier.dk att. Janni Nielsen Høringssvar vedr. Mediesekretariatets

Læs mere

Fremtidens public service

Fremtidens public service Fremtidens public service 10 DI-anbefalinger AUGUST 2017 Fremtidens Public Service 1 Fremtidens public service Det nuværende medieforlig udløber i 2018, og forberedelserne til et nyt medieforlig er i fuld

Læs mere

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog.

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog. Notat Kommissorium for udvalg om den fremtidige finansiering af dansk, digital indholdsproduktion Problemstilling Den teknologiske udvikling og globaliseringen har stor indflydelse på medieudviklingen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 1) 2010/1 LSF 19 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 680065 Fremsat den 6. oktober 2010 af kulturministeren (Per Stig Møller) Forslag til

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND

Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND VELKOMMEN I foråret 2012 bliver TV 2 ØSTJYLLAND en rigtig tv-kanal med mulighed for at sende tv fra Østjylland i hele døgnet. Vi bevarer vores vinduer på TV 2 Danmark,

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 2010/1 BTL 19 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 24. november 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

Høring om den fremtidige mediestøtte

Høring om den fremtidige mediestøtte Institution Gade By Att. Navn 9. marts 2011 Høring om den fremtidige mediestøtte Udvalget om den fremtidige offentlige mediestøtte er for øjeblikket i gang med at udarbejdet et grundlag for regeringens

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 017-20 VÆRD AT DELE. STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL. MISSION DRs mission er, at DR samler, udfordrer og oplyser Danmark. VISION Det er DRs vision at tilbyde indhold, der er værd at dele originalt kvalitetsindhold

Læs mere

2012/1 BTL 136 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 8. maj 2013. Betænkning. over

2012/1 BTL 136 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 8. maj 2013. Betænkning. over 2012/1 BTL 136 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 8. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

Baggrunden for scenariet er debatten blandt SLRTVs medlemmer om, hvilke roller de lokale medier skal spille i samfundet.

Baggrunden for scenariet er debatten blandt SLRTVs medlemmer om, hvilke roller de lokale medier skal spille i samfundet. ET SCENARIO FRA SLRTV SLRTVs holdning til et scenario for hvordan en fremtidig lokalradio- og tv-ordning bedst sikrer både kommercielle lokale radio- og tv-stationer og ikke-kommercielle græsrodsstationer

Læs mere

Fokus på kvalitet og mangfoldighed

Fokus på kvalitet og mangfoldighed 26. maj 2010 Fokus på kvalitet og mangfoldighed Mediepolitisk aftale for 2011-2014 1. FOKUS PÅ DR S OG DE REGIONALE TV2-VIRKSOMHEDERS PUBLIC SERVICE-OPGAVER 1.1 DR DR skal videreføres og udvikles som hele

Læs mere

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv.

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. 11 juni 2007 Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. A: Overordnet fordeling af digitale tv-sendemuligheder Der er

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010

Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 J. nr. 2004-18141 Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 Indledning Danske public service-medier udfylder en vigtig rolle som skaber

Læs mere

Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme på offentlige områder

Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme på offentlige områder Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Skærme på offentlige områder I det følgende værditestes tjenesten Skærme på offentlige områder. I Indledningen gøres der kort rede for den testede

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. over reklamer for X-Factor -finalen sendt på DR.

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. over reklamer for X-Factor -finalen sendt på DR. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 30. september 2013 Sagsnr. 2013-007591 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 BLIVER BETALINGS- KANAL HAR DU ANTENNE, OG VIL DU SE TV 2 EFTER NYTÅR SKAL DU VÆRE KUNDE HOS BOXER

TV 2 BLIVER BETALINGS- KANAL HAR DU ANTENNE, OG VIL DU SE TV 2 EFTER NYTÅR SKAL DU VÆRE KUNDE HOS BOXER TV 2 BLIVER BETALINGS- KANAL HAR DU ANTENNE, OG VIL DU SE TV 2 EFTER NYTÅR SKAL DU VÆRE KUNDE HOS BOXER HER FÅR DU ET HURTIGT OVERBLIK TIL DIG, DER SER TV MED ANTENNE Vil du se TV 2 med antenne efter årsskiftet,

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1. Bilag 3. Forstærket indsats for flere praktikpladser I maj 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre aftale om en praktikpladspakke, som blandt andet indeholdt en

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed Lovforslag nr. L 50 Folketinget 2013-14 Fremsat den 6. november 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse

Læs mere

Alternativ B: Public Service

Alternativ B: Public Service Alternativ B: Public Service Public service er til tider et uklart fænomen. På trods af enigheden om public service-mediernes betydning, er der til tider uenighed om den præcise definition af begrebet.

Læs mere

Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Alle (12+ år) 94,4 14,4

Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Alle (12+ år) 94,4 14,4 BILAG 1. Karakteristika for det danske radiomarked Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Danskernes radiolytning Tabel

Læs mere

1. 6 affattes således:

1. 6 affattes således: Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 90 Offentligt Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte (Tilskud til nyhedsmedier i grænselandet) 1 I lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte foretages følgende ændringer: 1. I 2 indsættes efter el.lign.":

Læs mere

Distribution af tv-kanaler

Distribution af tv-kanaler 3. NOVEMBER 2011 Agnete Gersing Distribution af tv-kanaler Pressebriefing PRESSEBRIEFING: DISTRIBUTION AF TV-KANALER Tv-markedet er vigtigt for forbrugerne»danskerne ser tv i 3 timer og 21 minutter hver

Læs mere

Public Access og Digital Folkeoplysning - et debatoplæg om ikkekommerciel lokal-tv

Public Access og Digital Folkeoplysning - et debatoplæg om ikkekommerciel lokal-tv www.kanalhovedstaden.dk Public Access og Digital Folkeoplysning - et debatoplæg om ikkekommerciel lokal-tv Dansk folkeoplysning skal give os digitale skaberkompetencer og gøre os til ansvarlige borgere

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 8. december 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 27. oktober 2011

Læs mere

Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde. Leonard Rossiter. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.

Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde. Leonard Rossiter. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2. Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde sig selv. Leonard Rossiter 184 185 Medierne Ordet medie stammer fra det latinske medium, der har betydningen at stå midt imellem

Læs mere

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Forbrugeradfærd Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Radiofakta Danskerne lytter til radio i 14 timer og 17 minutter om ugen hovedparten sker i dagtimerne. Radiofakta 60% 50% Danskerne lytter til radio

Læs mere

FKKA havde modtaget 11 ansøgninger om sendetilladelse samt 22 ansøgninger fra eksisterende stationer, som ønskede mere sendetid.

FKKA havde modtaget 11 ansøgninger om sendetilladelse samt 22 ansøgninger fra eksisterende stationer, som ønskede mere sendetid. RADIO- OG TV-NÆVNET Det Fælles Fjernsynsnævn for Københavnsområdet Sekretariatet for Det Fælles Fjernsynsnævn: FKKA Gladsaxe Rådhus Rådhus Allé DK-2860 Søborg København den 19. marts 2002 Afgørelse af

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014

Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 Den 19. april 2011 Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/BORNHOLMs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for

Læs mere

MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR

MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 171 Offentligt MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR ØGET DEBAT OM DR OG PUBLIC SERVICE FØRST

Læs mere

Dansk Artist Forbund Dansk Musiker Forbund Dansk Skuespillerforbund DJBFA DKF DMFF DPA DUP Gramex IFPI Danmark KODA

Dansk Artist Forbund Dansk Musiker Forbund Dansk Skuespillerforbund DJBFA DKF DMFF DPA DUP Gramex IFPI Danmark KODA Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Bilag 151 Offentligt Fra: Mads Christian Esbensen [mailto:madschristian.esbensen@jklgroup.com] Sendt: 11. marts 2010 16:11 Til: Anne Mette Risager Cc: Gitte.Ravn.Jensen@ft.dk

Læs mere

Landsmødevedtagelse om medier og kultur

Landsmødevedtagelse om medier og kultur Vedtagelse fra DSUs Landsmøde oktober 2004, Slagelse Landsmødevedtagelse om medier og kultur Indledning For DSU handler kulturpolitik ikke kun om, hvorledes man skal støtte de forskellige kunstformer,

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Europaudvalget 2005 UVT Alm.del Bilag 131, KOM (2005) 0204 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Europaudvalget 2005 UVT Alm.del Bilag 131, KOM (2005) 0204 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi, Europaudvalget 2005 UVT Alm.del Bilag 131, KOM (2005) 0204 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor

Læs mere

Notat. I det følgende redegøres for hovedsynspunkterne i de modtagne høringssvar. Der henvises herudover i det hele til de vedlagte høringssvar.

Notat. I det følgende redegøres for hovedsynspunkterne i de modtagne høringssvar. Der henvises herudover i det hele til de vedlagte høringssvar. Notat 24. november 2014 Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om tilskud til produktion af dansk public service tv og bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014

Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 Den 19. april 2011 Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/LORRYs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for public

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 1)

Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 1) LBK nr 255 af 20/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2042536 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1517 af 27/12/2014 Bekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 29. februar 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelsen af 470-790

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 Oktober 2010 Hovedoverskrifterne i regeringens udspil til filmaftalen er: 1. Et sundt og bæredygtigt filmproduktionsmiljø 2. Et fleksibelt og tilpasningsdygtigt støttesystem, der fremmer

Læs mere

2 Hovedresultater. Slots og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2016/Branche og forbrug Side 4 af 37. forbrugsart, husstandsgrupper og prisenhed.

2 Hovedresultater. Slots og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2016/Branche og forbrug Side 4 af 37. forbrugsart, husstandsgrupper og prisenhed. 2 Hovedresultater Husstandenes forbrug på medierelaterede forbrugsposter 1994 2014 Den andel af det samlede forbrug i husstandene, som går til de medierelaterede forbrugsposter, er steget fra at udgøre

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed [tilladelseshaveren] tilladelse

Læs mere

Mediepolitisk aftale for 2007-2010

Mediepolitisk aftale for 2007-2010 1 6. JUNI 2006 Mediepolitisk aftale for 2007-2010 Der er enighed mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk

Læs mere

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES GRAKOM ANALYSE 17.12.2015 BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES Blankbåndsvederlaget er en anakronistisk og unødvendig afgift, hvis afskaffelse bør være en selvfølgelig konsekvens af regeringens ønske om at

Læs mere

KONKURRENCESTYRELSEN

KONKURRENCESTYRELSEN KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2005 KAPITEL 5 Musik, film og konsolspil 5.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Vi hører ofte spørgsmålene: Hvordan kan det være, at cd er er så dyre, og hvorfor er priserne

Læs mere

FDA: Mediepolitiske synspunkter. April 2010

FDA: Mediepolitiske synspunkter. April 2010 1 FDA: Mediepolitiske synspunkter April 2010 Must carry FDA finder det afgørende, at der på alle platforme og i alle net (Kabel, DTT, satellit, fiber eller kombinationer) tilbydes alle danske hjem og virksomheder

Læs mere

Senest mandag den 12. februar kl. 12.00 på e-mail julhaa@mediesekretariatet.dk

Senest mandag den 12. februar kl. 12.00 på e-mail julhaa@mediesekretariatet.dk EMBEDSMANDSUDVALGET FOR DIGITALT TV København den 6. februar 2007 Høring af sekretariatsudkast til rapport fra Embedsmandsudvalget vedrørende udbud af digitalt tv Mediesekretariatets første udkast til

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet

Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet Erhvervs- og vækstministeriet Den danske telemyndighed Holsteinsgade 63 2100 København Ø 15. december 2011 Sendt via e-mail til mob@itst.dk Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet

Læs mere

NOTAT. Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen. Den 25. oktober 2006

NOTAT. Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen. Den 25. oktober 2006 MEDIESSEKRETARIATET NOTAT Den 25. oktober 2006 Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen...1 1. Forudsætninger for DTT i Danmark...1 Antal sendemuligheder

Læs mere

Til institutter og forskningsmiljøer på medieområdet. København den 1. november 2005

Til institutter og forskningsmiljøer på medieområdet. København den 1. november 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET Til institutter og forskningsmiljøer på medieområdet København den 1. november 2005 Opslag om 50 % finansiering af to phd.-stipendier af forskningspuljen om public service-medier Regeringen

Læs mere

Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet

Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet Kommenteret høringsoversigt 20. december 2011 Sagsnr. 11-117223 /anjp Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet Den danske telemyndighed iværksatte den 28. oktober

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved Kulturministeriet: National vision for folkeoplysningen http://kum.dk/kulturpolitik/uddannelse-folkeoplysning-og-hoejskoler/folkeoplysning/... Side 1 af 1 05-03-2015 National vision for folkeoplysningen

Læs mere

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010.

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010. Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSESFORMANDEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520

Læs mere

Dansk Kunstnerråds Visions & Policy-Paper 2016

Dansk Kunstnerråds Visions & Policy-Paper 2016 Dansk Kunstnerråds Visions & Policy-Paper 2016 I 2016 ønsker Dansk Kunstnerråd - som paraplyorganisation for i alt 24 medlemsorganisationer med samlet ca. 18.000 skabende og udøvende professionelle kunstnere

Læs mere

Lokal radio og Tv. Overordnede Ideer til nutid og fremtid. Bilag 10

Lokal radio og Tv. Overordnede Ideer til nutid og fremtid. Bilag 10 Lokal radio og Tv Overordnede Ideer til nutid og fremtid Kommissorium Overordnet anbefaling af hvorledes lokalradio og Tv s vilkår kan forbedres? Skal nævnsstrukturen ændres? Skal sende nettet re-planlægges?

Læs mere

Plads til private medier. danske medier

Plads til private medier. danske medier Plads til private medier danske medier Frit valg af medier i fremtiden kræver indsats nu om tilførslen af midler til statens medier: om statens medieproduktion: Hvor skal den sætte ind? om statens medier:

Læs mere

Mediepolitisk aftale for 2015-2018

Mediepolitisk aftale for 2015-2018 26. juni 2014 Mediepolitisk aftale for 2015-2018 Der er enighed mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance

Læs mere

Notat. Beredskabsstyrelsen, Bilbranchen, Forbrugerombudsmanden, KODA og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen afgav høringssvar uden bemærkninger.

Notat. Beredskabsstyrelsen, Bilbranchen, Forbrugerombudsmanden, KODA og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen afgav høringssvar uden bemærkninger. Notat Høringsnotat - høring over udkast til bekendtgørelse om udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1 og udkast til bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Kulturudvalget L 53 - Bilag 1 O. Forslag til Lov om ændring af en række love på kulturområdet (Udmøntning af kommunalreformen på kulturområdet)

Kulturudvalget L 53 - Bilag 1 O. Forslag til Lov om ændring af en række love på kulturområdet (Udmøntning af kommunalreformen på kulturområdet) Kulturudvalget L 53 - Bilag 1 O N O T A T M I N I S T E R I E T Forslag til Lov om ændring af en række love på kulturområdet (Udmøntning af kommunalreformen på kulturområdet) Modtagne høringssvar Kulturministeriet

Læs mere

Danske medier under pres

Danske medier under pres Danske medier under pres Danske medier under pres: Tre vidnesbyrd DR TV og TV2 taber share De største aktører på nettet er multinationale Dagbladene mister læsere og annonceindtægter Tre megatendenser

Læs mere

DR FOR DIG OG HELE DANMARK ØNSKER OG LØFTER TIL MEDIEPOLITISK AFTALE 2007-2010 DR FOR DIG OG HELE DANMARK 1

DR FOR DIG OG HELE DANMARK ØNSKER OG LØFTER TIL MEDIEPOLITISK AFTALE 2007-2010 DR FOR DIG OG HELE DANMARK 1 DR FOR DIG OG HELE DANMARK ØNSKER OG LØFTER TIL MEDIEPOLITISK AFTALE 2007-2010 DR FOR DIG OG HELE DANMARK 1 DR FOR DIG OG HELE DANMARK ØNSKER OG LØFTER TIL MEDIEPOLITISK AFTALE 2007-2010 Udgivet af DR

Læs mere

Resultatet er tilfredsstillende og bedre end forventet, da væksten i reklameomsætningen i 1. halvår har været større end forventet.

Resultatet er tilfredsstillende og bedre end forventet, da væksten i reklameomsætningen i 1. halvår har været større end forventet. HALVÅRSRAPPORT Halvårets resultat resumé 31. august Tilfredsstillende resultat for Resultatet før skat er 51,6 mio.kr. for mod et resultat før skat på 48,1 mio.kr. i. Når resultatfremgangen i forhold til

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018

Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/Bornholms PUBLIC SERVICE- VIRKSOMHED 1. Rammer for public

Læs mere

Høringssvar til høring over justeret udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed

Høringssvar til høring over justeret udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Sendt per mail: medi@kulturstyrelsen.dk Aalborg, den 5. november 2015 Høringssvar til høring over justeret udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/ DANMARK A/S. Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/ DANMARK A/S. Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den 6. februar 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/ DANMARK A/S

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

--- Vi tilbyder byens bredeste kanaludbud og den største valgfrihed ---

--- Vi tilbyder byens bredeste kanaludbud og den største valgfrihed --- Nyhedsbrev, 2011-2 Haslev Antennelaug, din lokale leverandør af tv, radio, bredbånd og telefoni --- Vi tilbyder byens bredeste kanaludbud og den største valgfrihed --- TV signalerne fra Haslev Antennelaug

Læs mere

Radio og Tv-nævnet Årsberetning 2005

Radio og Tv-nævnet Årsberetning 2005 Radio og Tv-nævnet Årsberetning 2005 1. Opstart Radio og TV Nævnet blev nedsat i henhold til den ny Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004 om radio- og tv-virksomhed, som trådte i kraft den 1.

Læs mere

Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen

Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen Hvad vil vi fortælle jer om i dag? Tidsplan for udbud af ikkekommercielle lokalradiotilladelser Hvem kan søge? Lokalt indhold Hvad kan

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over reklamer for Cirkus Summarum sendt på DR Ramasjang

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over reklamer for Cirkus Summarum sendt på DR Ramasjang DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 11. marts 2013 Sagsnr.: 2012-011019 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv.

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. NOTAT 2. september 2015 Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. Det fremgår af tillægsaftalen til medieaftalen for 2015-2018 af 28. april 2015 om digital radio mv., at: Der gennemføres

Læs mere

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere