Firmabil / Egen bil. Skat 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Firmabil / Egen bil. Skat 2016"

Transkript

1 Firmabil / Egen bil Skat 2016

2 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3 Skattefri befordringsgodtgørelse 2.4 Modregning 2.5 Dokumentation og bogføring 2.6 Indberetning 3. Leasing 3.1 Leasingbiler med lav beskatning 3.2 Flex-leasing 3.3 Split-/dele-leasing 4. Valg af bilordning 4.1 Gratis App til flere platforme Valg af bilordning er et kompliceret spørgsmål, som kræver grundige overvejelser og analyser. Det helt store spørgsmål for mange er, om det er en fordel at have en firmabil til rådighed som fri bil, eller om man skal vælge at have egen bil med mulighed for refusion for erhvervsmæssig kørsel. Svaret kræver ofte omfattende beregninger og forudsætter et indgående kendskab til regler og praksis for beskatning af fri bil samt betingelserne for udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel i egen bil. Deloitte har udviklet en meget let tilgængelig beregningsmodel, som ud fra få parametre giver en meget præcis indikation af, hvilket valg der er det mest optimale i den konkrete situation. Modellen kan downloades som App fra og er yderligere beskrevet i afsnit 4. Denne publikation indeholder en kort introduktion til regler og praksis for beskatning af fri bil samt for udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil gældende pr. 1. januar

3 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet Beskatning af fri bil forudsætter, at bilen er stillet til rådighed af en arbejdsgiver til privat brug, og reglerne gælder således først og fremmest for medarbejdere. En samlever eller ægtefælles brug af firmabilen medfører ikke yderligere beskatning. Det er kun medarbejderen, der kan få stillet fri bil til rådighed og dermed blive beskattet. Reglerne gælder også for personer, der er medlem af eller medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn m.m. samt for selvstændigt erhvervsdrivende, der har valgt at bruge reglerne i virksomhedsordningen. 1.2 Beregningsgrundlag Fri bil er et skattepligtigt personalegode, og værdien opgøres som en procentdel af bilens beregningsgrundlag. Det er selve råderetten, der beskattes, og omfan get af den private kørsel er uden betydning. Beregningsgrundlaget afhænger af, om bilen er over eller under 36 måneder på det tidspunkt, hvor arbejdsgiver anskaffer bilen (indgåelse af bindende aftale om køb, leje eller leasing). Beregningsgrundlaget ændrer sig ikke for en firmabil (fra regelsættet for nye biler til regelsættet for brugte biler) medmindre bilen faktisk handles (skifter ejer) på et tidspunkt, der ligger mere end 36 måneder efter 1. indregistrering. Køb af en firmabil ved udløb af leasingperioden anses for ejerskifte, ligesom et sale-and-lease-back arrangement gør. Hvis en firmabil overdrages til et andet (koncern-) selskab, f.eks. som led i en omstrukturering, kan det anses for et reelt ejerskifte, hvorimod salg og tilbagekøb af samme bil ikke accepteres skattemæssigt, medmindre der er en klar forretningsmæssig begrundelse for arrangementet. Nye biler (under 36 måneder) Som beregningsgrundlag for nye biler, der er anskaffet højst 36 måneder efter 1. indregistrering, anvendes nyvognsprisen. Dette er en datoregel. Efter de første 36 måneder nedsættes beregningsgrundlaget til 75% af bilens nyvognspris. Dette er en månedsregel og nedsættelsen sker ud fra bilens alder i antal måneder regnet fra den måned, hvori bilen blev indregistreret første gang. Nyvognsprisen Nyvognsprisen er bilens pris inklusive registreringsafgift, moms, leveringsomkostninger og alt normalt tilbehør. Efter gældende praksis skelnes der mellem normalt tilbehør og ekstra tilbehør ud fra registreringsafgiftsloven. Ved normalt tilbehør forstås registreringsafgiftspligtigt udstyr, herunder også ekstra udstyr på f.eks. kampagnemodeller, hvis udstyret monteres af fabrika tions- eller importørvirksomheden. Efter registreringsafgiftsloven kan ekstra udstyr og arbejdsydelser undtages fra registreringsafgift, hvis udstyret leveres og monteres af forhand leren efter aftale mellem forhandler og bruger, og udstyret er særskilt anført på slutsedlen som ekstra tilbehør. Brugte biler (over 36 måneder) Beregningsgrundlaget for brugte biler, der er anskaffet mere end 36 måneder efter 1. indregistrering, opgøres til arbejds giverens købspris, inklusive eventuelle istandsættelsesudgifter (modsat løbende reparations- og vedligeholdelsesudgifter). For brugte biler skelnes der ikke mellem normalt tilbehør og ekstra udstyr. Det er bilens samlede købspris/faktura, som udgør beregningsgrundlaget. 4 5

4 1.3 Skattepligtig værdi Den skattepligtige værdi af fri bil opgøres til: 25% af de første kr. af beregningsgrundlaget og 20% af resten. Miljøtillæg Uanset om beregningsgrundlaget op gøres med udgangspunkt i nyvognsprisen, 75% af nyvognsprisen eller købsprisen, skal det altid udgøre minimum kr. Miljøtillæg Tillægget indgår ikke i beregningsgrundlaget, men er et tillæg direkte til den skattepligtige værdi. Miljøtillægget udgør den årlige ejer afgift/ vægtafgift (inkl. tillæg for diesel biler uden partikelfilter, men ekskl. udligningsafgift for visse diesel biler og privatbenyttelsesafgift) gange 1,5. Hvad indgår i den skattepligtige værdi Driftsmæssige udgifter ved brug af firma bilen er indeholdt i den skattepligtige værdi, og arbejdsgiver kan afholde sådanne udgifter, uden medarbejderen beskattes yderligere. Det er udgifter, der kan betegnes som ordinære driftsudgifter, f.eks. udgifter til benzin/diesel, forsikringer, vægtafgift, ejerafgift samt reparationer og vedligeholdelse, herunder kør-videre-produkter såsom olie, vask, sprinklervæske mv. Udgifter til garage, parkeringsplads, parke ringsafgifter, færgebilletter, biltog, motorvejs- og broafgifter samt indkøb af f.eks. skiboks, barnestol og lign. er ikke udgifter af driftsmæssig karakter og er derfor ikke indeholdt i den skattepligtige værdi. Hvis arbejdergiver afholder sådanne udgifter, er der tale om et skatte pligtigt gode, som skal beskattes særskilt. Eksempel: Bilen er indregistreret første gang den 20. oktober Beregningsgrundlaget nedsættes fra og med oktober 2016, uanset om bilen først er leveret senere f.eks. i november/december 2013 og uanset hvornår den pågældende medarbejder har fået bilen stillet til rådighed Jan-sep 2016 Okt-dec Nyvognspris Nedslag, efter 36 mdr Beregningsgrundlag % af kr % af beløb herover + Miljøtillæg (grøn ejerafgifter = kr.) Skattepligtig værdi pr. år Skattepligtig værdi pr. måned Egenbetaling Hvis medarbejderen i indkomståret har betalt arbejdsgiveren med beskattede midler for at have bilen til rådighed, reduceres den skattepligtige værdi af fri bil for det pågældende år med et tilsvarende beløb. Det er uden betydning, om egenbetalingen sker ratevis over året eller som en samlet betaling én gang om året. Udgifter, som medarbejderen selv betaler, reducerer som hovedregel ikke den skattepligtige værdi. Hvis medarbejderen betaler for ordinære driftsudgifter, kan de refunderes af arbejdsgiveren som udlæg efter regning, eller de kan modregnes i den skattepligtige værdi jf. neden for, som egenbetaling, hvis arbejds giver ikke ønsker at refundere disse. Betaling efter indkomstårets udløb eller til andre end den arbejdsgiver, der har stillet bilen til rådighed, reducerer ikke den skattepligtige værdi. 6 7

5 Betaler medarbejderen f.eks. for køb af benzin i udlandet eller andre ordinære driftsudgifter kan det modregnes som egenbetaling og dermed reducere den skattepligtige værdi af fri bil for det pågældende indkomstår. Det er dog en betingelse: At medarbejderen afleverer de originale kvitteringer til arbejdsgiver, og At arbejdsgiveren bogfører beløbet som en driftsomkostning og samtidig indtægtsfører et tilsvarende beløb under firmabilregnskabet som egenbetaling. Medarbejderen har ikke mulighed for selv at korrigere eller reducere den skatte pligtige værdi af fri bil på selvangivelsen. Det kan kun ske ved at arbejds giveren korrigerer indberetningen. Lønomlægning Det har ingen betydning for beskatningen, at en firmabilordning indgår som en del af en samlet lønpakke, eller at medarbejderen direkte bidrager til finan sieringen ved at acceptere en gene rel og reel lønreduktion. En reduktion af brutto-/kontantlønnen anses ikke for en egenbetaling i skattemæssig forstand, fordi der netop ikke er tale om en betaling med beskattede midler. Der skal således ske fuld beskatning efter de almindelige regler, og en lønreduktion kan ikke modregnes i eller nedsætte den skattepligtige værdi. 1.4 Rådighed Hvis bilen kun er til rådighed for privat brug en del af året, nedsættes den skatte pligtige værdi med det antal måne der, hvori bilen ikke har været til rådighed. Èn måned skal i denne forbindelse forstås som en sammenhængende 30-dages periode og ikke en kalendermåned. Har bilen eksempelvis være til rådighed i perioden 1. januar 20. juni og 10. august 31. december, skal medarbejderen beskattes af 11/12 af årsværdien, idet den bilfri periode er på mere end 30 dage, men mindre end 60 dage. Også ved lejlighedsvis lån af en firmabil skal medarbejderen beskattes efter de almindelige regler. Det betyder, at en medarbejder skal beskattes for et helt år dog er der fradrag for det antal hele måneder, hvori bilen ikke har været til rådighed. Det betyder i princippet, at en låne-/rådighedsperiode på blot få timer medfører beskatning af værdien af fri bil for minimum én måned (1/12 af årsværdien). Ved bilskift midt i en kalendermåned bør der i princippet ske beskatning af to biler i den pågældende måned, idet alene rådigheden over en firmabil medfører beskatning af min. én måned. Hvis begge biler ikke har været til rådighed samtidig, accepteres det dog, at kun den dyreste af bilerne beskattes i den pågældende måned. Det samme gælder, hvis en medarbejder skifter job midt i en måned og har fri bil til rådighed begge steder. Her skal den første arbejdsgiver beregne og beskatte værdi af fri bil for hele måneden på helt almindelig vis. Den nye arbejdsgiver skal også beregne værdi af fri bil for hele tiltræ delsesmåneden, men kan mod doku mentation tage hensyn til og modregne værdi af fri bil hos den tidligere arbejdsgiver. Opmagasinering/stilstandsforsikring Et ofte stillet spørgsmål er om man kan undgå beskatning af biler, som enten er sat til opbevaring, eller som f.eks. er omfattet af en stilstandsforsikring. Praksis er imidlertid ret klar på dette punkt, og hverken en stilstandsforsikring eller afmontering og deponering af nummerplader hos f.eks. et forsikringsselskab er i sig selv tilstrækkeligt til at undgå beskatning af fri bil. Det afgørende for at undgå beskatning af en fri bil er, at der er sket en effektiv rådighedsberøvelse og det kræver som udgangspunkt, at bilen afregistreres i CRM, og pladerne afleveres til SKAT. 1.5 El-biler En el-bil er som udgangspunkt omfattet af de almindelige regler for beskatning af fri bil, hvis den er til rådighed for privat anvendelse. Udgifter til elektricitet til opladning af el-bilen indgår således på samme måde som udgifter til benzin/diesel for andre firmabiler. El-biler har dog været fritaget for registre ringsafgift til og med 2015 og beregningsgrundlaget udgør alene anskaffelses prisen inkl. moms. Fra 2016 og frem til 2020 indfases der gradvist registreringsafgift på el-biler. Fritagelsen for ejerafgift på el-biler videre føres ikke og der skal betales ejerafgift fra Hvis arbejdsgiver afholder udgifter til anskaffelse og installation af en ladeboks på medarbejderens bopæl skal dette tillægges beregningsgrundlaget og indgår med en pct-del i den skattepligtige værdi. 8 9

6 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil Hvis medarbejderen benytter egen bil til erhvervsmæssig kørsel, kan arbejdsgiveren godtgøre omkostningerne ved at udbetale en skattefri befordringsgodtgørelse (km-penge). Arbejdsgiver kan derimod ikke afholde eller refundere faktiske udgifter vedrørende medarbejderens private bil uden skattemæssige konsekvenser. Hvis medarbejderen har udgifter til f.eks. broafgifter, færgebilletter mv. i forbin delse med erhvervsmæssig kørsel, kan udgifterne dog dækkes af arbejdsgiveren som udlæg efter regning. For at få dækket udgifterne, er det en forudsætning, at medarbejderen afleverer originalbilag. 2.1 Egen bil For at kunne få udbetalt skattefri befordringsgodtgørelse, er det en betingelse, at medarbejderen kører i sin egen bil. Ved egen bil forstås som udgangspunkt en bil, der er indregistreret i medarbejderens eget navn. En bil, der er leaset i eget navn (privatleasing), sidestilles med egen bil. En bil, der er indregistreret i ægtefællens eller samleverens navn, anses også for at være egen bil, så længe parterne har fælles økonomi. En bil, der er indregistreret i et af forældrenes navne, anses tilsvarende for at være egen bil for barnet, når det kan dokumenteres, at barnet er den reelle ejer af bilen, har finansieret købet og afholder de løbende udgifter til bilen. 2.2 Erhvervsmæssig kørsel Der er i lovgivningen fastlagt følgende objektive kriterier for, hvilken befordring der anses for erhvervsmæssig: Befordring mellem sædvanlig bopæl og en arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage inden for de forud gående 12 måneder. Befordring mellem arbejdspladser. Befordring inden for samme arbejdsplads. 60-dages reglen betyder, at kørslen ikke længere vil blive anset for erhvervsmæssig, når en medarbejder har kørt fra sin bopæl til en arbejdsplads i mere en 60 arbejdsdage inden for 12 måneder. Derfor er medarbejderen heller ikke længere berettige til at få udbetalt skattefri befordringsgodtgørelse. Når det skal vurderes, om 60-dages reglen er overholdt, er det ikke afgørende, om kørslen sker i egen bil, en andens bil eller med offentlig befordring. Det afgørende er, om medarbejderen blot har befordret sig mellem bopæl og den speci fikke arbejdsplads i mere end 60 arbejdsdage inden for en forudgående 12-måneders periode. Hvis medarbejderen har et kørselsmønster, der indebærer kørsel til så mange forskellige arbejdspladser, at det ikke er sandsynligt, at der køres mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads i mere end 60 arbejdsdage inden for en 12-måneders periode, anses kørslen for at være erhvervsmæssig. Der er ikke umiddelbart krav om at føre kontrol med, at reglen overholdes. Skattemyndighederne kan dog med fremadrettet virkning i indtil 12 måneder give skriftligt pålæg om, at det dokumenteres, at der er tale om erhvervsmæssig kørsel (f.eks. ved kørselsregnskab)

7 2.3 Skattefri befordrings godtgørelse Både danske og udenlandske arbejdsgivere og hvervgivere kan udbetale skatte fri befordringsgodtgørelse til medarbejderen for erhvervsmæssig kørsel i egen bil. For 2016 har Skatterådet fastsat følgende satser: 3,63 kr. pr. km. for de første km 1,99 kr. pr. km. herudover. Det er den samlede årlige kørsel i det pågældende indkomstår, der er afgørende for, om kørslen berettiger til høj eller lav sats. Ved erhvervsmæssig kørsel ud over km i det enkelte kalenderår, nedsættes kilometersatsen. Har en medarbejder flere arbejdsgivere samtidig eller i løbet af året, gælder kilometergrænsen for hver enkelt arbejdsgiver. Det er den faktiske kørsel i kalenderåret altså det faktiske kørselstidspunkt som er afgørende for, hvilken sats der skal anvendes. Befordringsgodtgørelsen skal således beregnes efter de satser, der var gældende på datoen for kørslen selvom udbetalingen først sker med lønudbetalingen i det efterfølgende indkomstår/kalenderår. Udbetaler arbejdsgiver skattefri befordringsgodtgørelse med satser, som er lavere end Skatterådets satser, kan medar bejderen ikke tage fradrag for diffe rencen mellem den modtage godtgørelse og Skatterådets satser. Udbetales der ingen godtgørelse for den erhvervsmæssige kørsel i egen bil, kan medarbejderen i stedet tage lignings mæssigt fradrag (efter reglerne og med satser for befordring mellem hjem og arbejde). Hvis der udbetales godtgørelse med satser, der er højere end de anførte satser, er hele beløbet skattepligtigt som personlig indkomst, medmindre der sker en opdeling på udbetalingstidspunktet, og den andel af beløbet, som overstiger satserne, behandles som løn. Der skal så indeholdes AM-bidrag og A-skat i forbindelse med udbetalingen. 2.4 Modregning Faste månedlige eller årlige udbetalinger af godtgørelse er skattepligtige og anses for løn (A-indkomst), ligesom befor dringsgodtgørelse er skattepligtig, hvis den fragår helt eller delvist i en forud aftalt kontantløn. Der gælder således et modregningsforbud. Det er en forudsætning for skattefriheden, at medarbejderen ikke har kompenseret arbejdsgiveren i forbindelse med udbetaling af skattefri godtgørelse. Hvis der samtidig med udbetaling af godtgørelse er indgået aftale med medar bejderen om, at han/hun skal gå ned i løn, udvise løntilbageholdenhed eller der blot aftales en lavere løn ved ansættelsen, vil den udbetalte godtgørelse være skattepligtig. 2.5 Dokumentation og bogføring For at medarbejderen kan få udbetalt skattefri befordringsgodtgørelse, er det en forudsætning, at arbejdsgiveren fører kontrol med antal kørte kilometer. Godtgørelsen skal afregnes via et bogføringsbilag, som skal indeholde: Modtagerens navn, adresse og cpr-nummer Kørslens erhvervsmæssige formål Dato for kørslen Kørslens mål og eventuelle delmål Angivelse af antal kørte kilometer De anvendte satser Beregning af befordringsgodtgørelsen Kravet til arbejdsgivers kontrol betyder, at man skal være omhyggelig med udfyl delse af bogføringsbilagene, og at bilagene skal indeholde alle nødvendige oplysninger, således at det også er muligt at udføre en reel kontrol af de udbetalte beløb. Efter vores opfattelse må betingelserne anses for at være opfyldt, hvis ovennævnte punkter kan identificeres via et løn-/medarbejder-nr. Det vil sige, hvis navn og cpr-nr. samt satser og beregning blot fremgår af den lønseddel, hvor udbetalingen sker, og de øvrige oplysninger om dato, formål og adresse m.m. er registreret i et it-system, anses dokumentationskravene for opfyldt

8 Arbejdsgiver skal effektivt kunne kontrollere antal kørte kilometer, og derfor skal den, der godkender udbetalingen, kunne identificere den anførte destination. Det er som udgangspunkt ikke nok blot at angive et firmanavn eller en intern betegnelse. Den nøjagtige adresse skal anføres. Bogføringsbilag mv. bør attesteres af den person, der udfører kontrollen. 2.6 Indberetning Udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse er omfattet af indberetningspligt, og arbejdsgiver skal således indberette de beløb, der er udbetalt for året, i felt 48 til eindkomst. 3. Leasing Hvis arbejdsgiver stiller en leaset bil til rådighed for en medarbejder, skal medarbejderen beskattes efter samme regler, som gælder for firmaejede biler, og beregningsgrundlaget fastsættes, som om bilen var anskaffet af arbejdsgiver på leasingtidspunktet. Leases bilen højst 36 måneder efter bilens første indregistreringsdato, værdiansættes bilen med udgangspunkt i bilens nyvognspris. Er leasingaftalen indgået mere end 36 måneder efter første indregistrering, skal bilen værdiansættes til den pris, bilen har på aftaletidspunktet. 3.1 Leasingbiler med lav beskatning Selvom reglerne for beskatning af firmabiler er ens uanset om arbejdsgiver køber eller leaser bilen, så er det dog i dag således, at selv den helt samme bilmodel med samme udstyrspakke ofte har et lavere beskatningsgrundlag, hvis den leases. Dette skyldes dog alene, at leasingselskaberne (som ejer af bilen) kan anskaffe bilen til en lavere pris end den pris, en almindelig arbejdsgiver kan anskaffe samme bil til. At leasingselskaber også har mulighed for kun at afregne en forholdsmæssig andel af registreringsafgiften for den periode, som leasingperioden/-aftalen dækker, påvirker derimod ikke beskatningsgrundlaget. Forholdsmæssig bereg ning og afregning af registreringsafgift benævnes ofte flex-leasing og er særskilt omtalt i afsnit 3.2 nedenfor. 3.2 Flex-leasing Det som i daglig tale omtales flexleasing er den situation, hvor leasingselskabet har mulighed for at afregne forholdsmæssig registreringsafgift. Mange steder beskrives modellen som løbende afregning af afgiften, men dette er ikke korrekt. Der er tale om en helt særlig regel, som giver leasingselskaber mulighed for kun at afregne en forholdsmæssig andel af den samlede registreringsafgift. Dette er en undtagelse fra de almindelige regler om betaling af fuld registreringsafgift ved første indregistrering af bilen her i landet. Registreringsafgiften beregnes på ganske normal vis, og herefter opkræves leasingselskabet en forholdsmæssig andel svarende til leasingperioden. Afgiften betales dog up front, og der er således ikke tale om løbende betaling. Det er kun leasingselskaber, der erhvervs mæssigt leaser biler ud, som kan anvende reglen, og privatpersoner har således ikke mulighed for at benytte reglen. 3.3 Split-/dele-leasing Modellen går ud på, at der indgås to selvstændige leasingaftaler: En aftale mellem leasingselskab/ arbejdsgiver, som fortrinsvis dækker arbejdstiden og den erhvervsmæssige kørsel En aftale mellem leasingselskab/ medarbejder, som fortrinsvis dækker fritiden og den private kørsel Modellen tilsigter at sikre, at såvel arbejds giveren som medarbejderen beta ler præcis hver deres andel af de samlede omkostninger på baggrund af et detaljeret kilometerregnskab. Idet medarbejderen selv betaler og bærer hele den økonomiske risiko for bilens udgifter, der vedrører den private kørsel, har arbejdsgiveren ikke stillet fri bil til rådig hed for privat benyttelse, og derfor skal der ikke ske beskatning efter de almin delige regler for beskatning af fri bil

9 SKAT har godkendt ordningen under forudsætning af, at følgende krav til udform ning af leasingaftaler og kilometer regnskab er opfyldt: Dele-leasingaftaler Der indgås skriftlige separate leasingaftaler mellem henholdsvis leasing selskab/arbejdsgiver og leasingselskab/medarbejder. Leasingaftalerne skal være uafhængige, og parterne må alene hæfte for egne forpligtelser i relation til leasingselskabet. Arbejdsgiveren har fortrinsret til at anvende bilen i arbejdstiden, og medarbejderen har fortrinsret til at anvende bilen på andre tidspunkter (fritiden). Leasingydelsen samt alle driftsudgifterne for hver af parterne betales direkte til leasingselskabet. Leasingydelsen, der dækker de samlede omkostninger til bilens drift, værdiforringelse samt forrentning, fordeles proportionalt mellem parterne på grundlag af de faktisk kørte kilometer. Leasingaftalerne forudsættes at være identiske, så hver part betaler samme ydelse pr. kørt kilometer. Kilometerregnskab (kørebog) ved dele-leasing For at sikre at arbejdsgiveren kun af holder udgifter for erhvervsmæssig befordring, er det en forudsætning, at der løbende føres et detaljeret kilometer regnskab (fuldstændig kørebog) for den faktiske kørsel fordelt på henholdsvis erhvervsmæssigt og privat kørte kilometer. Split-/dele-leasing i praksis Arbejdsgiveren må, som det fremgår, på ingen måde finansiere, hæfte eller garan tere for medarbejderens forpligtelser over for leasingselskabet. For at ordningen skal kunne fungere i praksis og samtidig leve op til SKATs forud sætninger, vil det være et krav, at alle driftsudgifter (inkl. udgifter til benzin) med den forholdsmæssige andel afregnes direk te over for leasingselskabet af hver af parterne. På denne måde sikres det, at der i den enkelte ordning er vandtætte skotter mellem aftaleparterne. Dele-leasing kan ikke bruges for en selvstændigt erhvervsdrivende, hvis virksomhedsordningen anvendes, idet der her er tale om én og samme juridiske person. Hvis en blandet benyttet bil, der er leaset, holdes uden for virksomhedsordningen, kan den erhvervsmæssige del godtgøres efter faktiske udgifter, og dermed vil modellen i praksis virke på samme måde som dele-leasing. 4. Valg af bilordning Valget mellem egen bil eller firmabil påkal der sig generelt stor opmærksomhed. Udgangspunktet for at vælge firma bil eller egen bil baseres primært på de økonomiske konsekvenser for både arbejds giveren og medarbejderen. Det er vanskeligt at give et entydigt svar på, hvornår det er mest økonomisk fordel agtigt for såvel arbejdsgiver som for den enkelte medarbejder at vælge den ene model frem for en anden, da det beror på en konkret beregning i hver enkelt situation. For arbejdsgiveren er det oftest afgørende, at omkostningerne som udgangs punkt er ens, dvs. uanset om medarbejderen får en firmabil stillet til rådighed, eller medarbejderen får udbetalt mere i løn samt skattefri befordringsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel i egen bil. For medarbejderen er det afgørende, hvilken løsning der er mest økonomisk fordelagtig, og det kan afgøres ud fra en konkret beregning afhængig af bl.a. bilens pris, kørselsmønster samt anskaffelsestidspunktet. Typisk viser beregninger, at medarbejderen skal vælge fri bil, hvis antal erhvervsmæssige kilometer er lavt i forhold til private kilometer. Omvendt kan det være en fordel for medarbejderen at vælge egen bil, hvis der køres meget erhvervsmæssigt specielt hvis der er tale om en billig bil da udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse er med samme sats, uanset hvilken bil medarbejderen anvender (ny, brugt, billig eller dyr). 4.1 Gratis App til flere platforme Deloitte har udviklet en meget let tilgængelig beregningsmodel, som ud fra få parametre giver en meget præcis indikation af, hvilket valg (firmabil eller egen bil) som er det økonomisk mest optimale i den konkrete situation. Vores model beregner ud fra en forudsætning om, at de samlede årlige omkost ninger til en firmabilordning 16 17

10 Kontorer i Danmark Aalborg Gøteborgvej Aalborg SV Tlf København Weidekampsgade København S Tlf Svendborg Klosterplads Svendborg Tlf finan sieres ved en tilsvarende lavere løn, dvs. valget mellem firmabil og egen bil er neutralt for arbejdsgiver. Beregningerne tager udgangspunkt i følgende konkrete oplysninger, som indtastes: Bilens pris Beskatningsgrundlag (som oftest vil være lavere end prisen) Benzin-økonomi (hvor langt bilen kører på literen) Afstand mellem hjem og arbejde (til beregning af evt. mistet befordringsfradrag) Privat kørsel i øvrigt Erhvervsmæssig kørsel (til beregning af mulighed for skattefri godtgørelse ved egen bil) I konklusionen gengives de væsentligste forsætninger og beregnede beløb, som ligger til grund for beregningerne ud fra den konkrete situation. Vores firmabil-app kan frit downloades fra og findes til følgende platforme: Android iphone/ipad Mac PC Aarhus City Tower Værkmestergade 2, etage 8000 Aarhus C Tlf Aars Løgstørvej Aars Tlf Esbjerg Frodesgade Esbjerg Tlf Fredericia Vesterballevej 25A 7000 Fredericia Tlf Kolding Egtved Allé Kolding Tlf Løgstør Jernbanegade Løgstør Tlf Nykøbing F Herningvej Nykøbing F Tlf Næstved Kindhestegade Næstved Tlf Odense Tværkajen Odense C Tlf Silkeborg Papirfabrikken Silkeborg Tlf Slagelse Ndr. Ringgade 70 A 4200 Slagelse Tlf Sønderborg Kongevej Sønderborg Tlf Vejen Jacob Gades Alle 12 A 6600 Vejen Tlf Viborg Vestervangsvej Viborg Tlf Ilulissat Kaaleeraq Poulsenip Aqq Ilulissat Tlf Nuuk Imaneq 33, etage 3900 Nuuk Tlf

11 Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begræn set ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Personaleforeninger. Skat 2016

Personaleforeninger. Skat 2016 Personaleforeninger Skat 2016 Denne publikation beskriver generelt reglerne for beskatning af medlem mer, der deltager i aktivi teter i foreningsregi. Endvidere beskrives konkret den situation, hvor det

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2016

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2016 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2016 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Firmabil / Egen bil Skat Tax

Firmabil / Egen bil Skat Tax Firmabil / Egen bil Skat 2017 Tax 2 Firmabil / Egen bil Indhold 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2016

Fleksible lønpakker. Skat 2016 Fleksible lønpakker Skat 2016 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

Personalegoder. Skat 2016

Personalegoder. Skat 2016 Personalegoder Skat 2016 I denne publikation gennemgås de gældende regler og praksis for personalegoder pr. 1. januar 2016. Vi henviser i øvrigt til vores øvrige pub likationer om: It-beskatning Firmabil/Egen

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Personaleforeninger Skat Tax

Personaleforeninger Skat Tax Personaleforeninger Skat 2017 Tax 2 Personaleforeninger Denne publikation beskriver generelt reglerne for beskatning af medlemmer, der deltager i aktiviteter i foreningsregi. Endvidere beskrives konkret

Læs mere

Forskerordningen Skat Tax

Forskerordningen Skat Tax Forskerordningen Skat 2017 Tax 2 Forskerordningen Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer

Læs mere

Repræsentations udgifter. Skat 2015

Repræsentations udgifter. Skat 2015 Repræsentations udgifter Skat 2015 Der er stor forskel på den skatteog momsmæssige behandling af repræsentationsudgifter i forhold til andre driftsudgifter. Derfor er det vigtigt, at virksomheden foretager

Læs mere

Fleksible lønpakker Skat Tax

Fleksible lønpakker Skat Tax Fleksible lønpakker Skat 2017 Tax 2 Fleksible lønpakker Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet

Læs mere

Skat 2013. Repræsentationsudgifter.

Skat 2013. Repræsentationsudgifter. Skat 2013 Repræsentationsudgifter. Det er af afgørende betydning, at der sker en korrekt afgrænsning af repræsentationsudgifter over for andre driftsudgifter, især udgifter afholdt over for personale samt

Læs mere

Skat 2014. Repræsentationsudgifter.

Skat 2014. Repræsentationsudgifter. Skat 2014 Repræsentationsudgifter. Det er af afgørende betydning, at der sker en korrekt afgrænsning af repræsentationsudgifter over for andre driftsudgifter, især udgifter afholdt over for personale samt

Læs mere

It-beskatning. Skat 2016

It-beskatning. Skat 2016 It-beskatning Skat 2016 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Rejseudgifter. Skat 2016

Rejseudgifter. Skat 2016 Rejseudgifter Skat 2016 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat Tax

Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat Tax Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2017 Tax 2 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Indhold 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere

Læs mere

Repræsentationsudgifter Skat Tax

Repræsentationsudgifter Skat Tax Repræsentationsudgifter Skat 2017 Tax 2 Repræsentationsudgifter Der er stor forskel på den skatte- og momsmæssige behandling af repræsentationsudgifter i forhold til andre driftsudgifter. Derfor er det

Læs mere

It-beskatning Skat Tax

It-beskatning Skat Tax It-beskatning Skat 2017 Tax 2 It-beskatning Indhold 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Skat 2012. Skatten 2011/2012.

Skat 2012. Skatten 2011/2012. Skat 2012 Skatten 2011/2012. Indhold 1. Personer 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst 1.2 Skattesatser 1.3 Personfradrag/bundgrænser 1.4 Skattenedslag 1.5 Aktieindkomst 1.6 Ejendomsværdiskat 1.7 Sommerhusudlejning

Læs mere

Godtgørelse af vandog energiafgifter Skat Tax

Godtgørelse af vandog energiafgifter Skat Tax Godtgørelse af vandog energiafgifter Skat 2017 Tax 2 Godtgørelse af vand- og energiafgifter Få et overblik over din virksomheds muligheder for at få godtgjort vand- og energiafgifter. Momsregistrerede

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Rejseudgifter Skat Tax

Rejseudgifter Skat Tax Rejseudgifter Skat 2017 Tax 2 Rejseudgifter Indhold 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser

Læs mere

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser Skat Tax

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser Skat Tax Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser Skat 2017 Tax 2 Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser Indhold 1. Generelle velfærdsforanstaltninger 1.1 Arrangement og firmasport 1.2 Sundhedstjek 1.3 Vaccinationer 2.

Læs mere

Personalegoder Skat Tax

Personalegoder Skat Tax Personalegoder Skat 2017 Tax 2 Personalegoder I denne publikation gennemgås de gældende regler og praksis for personale- goder pr. 1. januar 2017. Vi henviser i øvrigt til vores øvrige publikationer om:

Læs mere

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1660746 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatterådets

Læs mere

Beskatning af fri el-bil

Beskatning af fri el-bil - 1 Beskatning af fri el-bil Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet har i en afgørelse offentliggjort den 8. juni 2015 taget stilling til beskatningen af lønmodtagere, der får stillet

Læs mere

www.pwc.dk/firmabiler Overblik Inspiration Viden Firmabiler 2016

www.pwc.dk/firmabiler Overblik Inspiration Viden Firmabiler 2016 www.pwc.dk/firmabiler Overblik Inspiration Viden Firmabiler 2016 Januar 2016 Få de nyeste opdate ringer på reglerne for firmabiler i 2016 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Produktion:

Læs mere

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005 Kørepenge om skattefri befordringsgodtgørelse Januar 2005 Skatten Indhold Kørepenge 2005.qxp 10-02-2005 13:12 Side 18 Eksempel på kørselsafregning med bemærkninger om, hvad lønmodtager og arbejdsgiver

Læs mere

Personalegoder. Skat 2011

Personalegoder. Skat 2011 Personalegoder. Skat 2011 Skattepligt Alarm (i privat bolig) Alkoholafvænning (se Sundhedsbehandling) Aviser og tidsskrifter mv. - erstatter privat avishold mv. - leveret på arbejdspladsen Befordring hjem/arbejde

Læs mere

It-beskatning Skat Tax

It-beskatning Skat Tax It-beskatning Skat 2018 Tax 2 It-beskatning Indhold 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. Skat 2015

Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. Skat 2015 Kørsel i gulplade biler op til 4 tons Skat 2015 1. Kørsel i gulpladebiler 1.1 Generelt om privat kørsel kontra erhvervsmæssig kørsel 2. Moms 2.1 Gulpladebiler på højest 3 tons 2.2 Gulpladebiler over 3

Læs mere

PricewaterhouseCoopers, Skatteafdelingen Firmabil eller egen bil. Ajour firmabil. Juni 2007. *connectedthinking Ajour firmabil maj 2007 1

PricewaterhouseCoopers, Skatteafdelingen Firmabil eller egen bil. Ajour firmabil. Juni 2007. *connectedthinking Ajour firmabil maj 2007 1 PricewaterhouseCoopers, Skatteafdelingen Firmabil eller egen bil Ajour firmabil Juni 2007 *connectedthinking Ajour firmabil maj 2007 1 Redaktion Søren Bech (ansv.) Katja W. Brandt Knut Sigurd Hansen Joan

Læs mere

PERSONALEGODERAPPORTEN

PERSONALEGODERAPPORTEN PERSONALEGODERAPPORTEN Juni 2010 Copyright 2010 - Multidata A/S Alle rettigheder skal respekteres. Enhver form for hel eller delvis distribution (f.eks. udlån, kopiering og videregivelse) uanset form og

Læs mere

Kørsel i gulpladebiler op til 4 tons Skat Tax

Kørsel i gulpladebiler op til 4 tons Skat Tax Kørsel i gulpladebiler op til 4 tons Skat 2017 Tax 2 Kørsel i gulpladebiler op til 4 tons Indhold 1. Kørsel i gulpladebiler 1.1 Generelt om privat kørsel kontra erhvervsmæssig kørsel 2. Moms 2.1 Gulpladebiler

Læs mere

Forældrekøb Skat Tax

Forældrekøb Skat Tax Forældrekøb Skat 2017 Tax 2 Forældrekøb Forældrekøb og omvendt forældrekøb skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den i gave til barnet 2. Barnet

Læs mere

BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016

BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., Skatterådet, j.nr. 07-165767 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2015

BILER SKAT OG MOMS 2015 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

Skat 2013. Kørsel i gulplade biler op til 4 tons.

Skat 2013. Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. Skat 2013 Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. 1. Kørsel i gulpladebiler 1.1 Generelt om privat kørsel kontra erhvervsmæssig kørsel 2. Moms 2.1 Gulpladebiler på højest 3 tons 2.2 Gulpladebiler over 3

Læs mere

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Retningslinjer for tjenesterejser og befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Forelagt revisionen: 2012 Godkendt af direktionen: 13. juni 2012 Mindre korrektioner:

Læs mere

Rejseudgifter. Skat 2015

Rejseudgifter. Skat 2015 Rejseudgifter Skat 2015 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 83 af 12. april 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Skat 2014. Personaleforeninger.

Skat 2014. Personaleforeninger. Skat 2014 Personaleforeninger. Der har siden 1. januar 2010 været stor fokus på beskatning og indberetning af personalegoder som følge af skærpede regler for indberetning, som alle ar bejds givere nu er

Læs mere

Politik. Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil.

Politik. Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil. Politik Firmabiler Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil. Gældende fra: 1. august 2014 Beskrivelse: Medarbejdere ansat i ovenstående

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2015

Fleksible lønpakker. Skat 2015 Fleksible lønpakker Skat 2015 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

Skatten 2014/2015. Skat 2015

Skatten 2014/2015. Skat 2015 Skatten 2014/2015 Skat 2015 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst 1.2 Skattesatser 1.3 Personfradrag 1.4 Beløbsgrænser/skatteberegning 1.5 Grøn check/skattenedslag 1.6 Aktieindkomst 1.7 Ejendomsværdiskat

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

Skatten 2015/2016. Skat 2016

Skatten 2015/2016. Skat 2016 Skatten 2015/2016 Skat 2016 1. Personer 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst 1.2 Skattesatser 1.3 Personfradrag 1.4 Beløbsgrænser/skatteberegning 1.5 Grøn check/skattenedslag 1.6 Aktieindkomst 1.7 Ejendomsværdiskat

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Næstved d. 2. december 2015 Velkommen 2 December 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder Skattefrie

Læs mere

Personaleforeninger. Skat 2015

Personaleforeninger. Skat 2015 Personaleforeninger Skat 2015 Der har siden 1. januar 2010 været stor fokus på beskatning og indberetning af personalegoder som følge af skærpede regler for indberetning, som alle ar bejds givere nu er

Læs mere

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger)

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger) Multimediebeskatningen afskaffes fra og med 2012. I stedet indføres nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang. Det betyder, at du ikke længere skal betale skat af en computer,

Læs mere

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Bilordninger 2009 tax Bilordninger 2009 tax Indledning 5 Væsentlige nyheder 5 Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Kapitel 2 Beskatning

Læs mere

Idrætsklubber, frivillige og skat

Idrætsklubber, frivillige og skat - 1 Idrætsklubber, frivillige og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteforholdene i idrætsklubber og -foreninger har de senere år påkaldt sig interesse i flere henseender. SKAT har

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB PERSONALEGODER SKAT OG MOMS 2016

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB PERSONALEGODER SKAT OG MOMS 2016 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB PERSONALEGODER SKAT OG MOMS 2016 Indhold Beskatning af personalegoder... 3 Skattefri personalepleje...4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.... 5

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

BILER. En guide til skat, moms og afgifter

BILER. En guide til skat, moms og afgifter BILER En guide til skat, moms og afgifter BILER 3 FORORD Interessen for biler er stor. Meget stor. Det gælder både personbiler og varebiler. Det gælder, uanset om de anvendes privat, erhvervsmæssigt eller

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Skat 2013. Skatten 2012/2013.

Skat 2013. Skatten 2012/2013. Skat 2013 Skatten 2012/2013. 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst 1.2 Skattesatser 1.3 Personfradrag 1.4 Beløbsgrænser/skatteberegning 1.5 Grøn check/skattenedslag 1.6 Aktieindkomst 1.7 Ejendomsværdiskat

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

FLEX- OG SPLITLEASING vejen til drømmebilen

FLEX- OG SPLITLEASING vejen til drømmebilen FLEX- OG SPLITLEASING vejen til drømmebilen Hvem er? LEASING.DK Leasing.dk er et veletableret leasingselskab, der er stiftet i 2004. Vi er et selvstændigt og finansielt uafhængigt leasingselskab, der løbende

Læs mere

Skat 2014. Skatten 2013/2014.

Skat 2014. Skatten 2013/2014. Skat 2014 Skatten 2013/2014. 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst 1.2 Skattesatser 1.3 Personfradrag 1.4 Beløbsgrænser/skatteberegning 1.5 Grøn check/skattenedslag 1.6 Aktieindkomst 1.7 Ejendomsværdiskat

Læs mere

FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8. Administrative bøder...

FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8. Administrative bøder... INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8 Administrative bøder...9 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 11 FORSIKRINGER...

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2016

Forskerordningen. Skat 2016 Forskerordningen Skat 2016 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter 1 VERSION #01, 01.03.2016 INDHOLD 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 8 11 11 11 11 12 12 12 12 12 14 Om denne vejledning

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Marts/April 2015 Rådgivning økonomisk vejledning Leasing af firmabil Der gælder samme regler for beskatning af leaset firmabil som for en købt firmabil. Alligevel er der særlige

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere

Vejledning i bilordninger. Side 1 af 55

Vejledning i bilordninger. Side 1 af 55 Side 1 af 55 Vejledning i bilordninger:...4 1: Indledning:...4 2: Erhvervsmæssig kørsel...4 2.1: Definition: Erhvervsmæssig kørsel...4 2.2: 60 dags-reglen:...5 3: Den skattemæssige behandling af biler

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Aalborg den 12. november 2015 Velkommen 2 November 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program - Spor 1 Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder

Læs mere

Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private.

Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private. Spørgsmål 1. Kan Skatterådet bekræfte, at spørger i alle tilfælde kan anvende den vurderede markedspris som beskatningsgrundlag ved fri bil beskatning for biler, der er over 36 måneder? 2. Hvis Skatterådet

Læs mere

Biler. Biler. Skat & Moms. redmark.dk

Biler. Biler. Skat & Moms. redmark.dk Biler Biler Skat & Moms redmark.dk Kan du styre en firmabil sikkert igennem skatte- og momslandskabet? Inden du sætter dig bag rattet i en firmabil og kører en tur, er det vigtig at kende de særlige regler

Læs mere

Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler

Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler Skattekonsulent Bjarne Sall Hansen, Deloitte Momskonsulent Asger Laustsen, Deloitte November 2007 Privatbenyttelsesafgift Tillæg til vægtafgiften

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI OM MIG Jonas Martinsen Uddannet revisor Arbejdet i EY JM Regnskabsservice startede maj 2015 Kontakt: Tlf. 60535492 Mail: jm@jmregnskabsservice.dk www.jmregnskabsservice.dk

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner:

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: Nyhedsbrev 07. december 2012 I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: - Lån til hovedaktionærer beskattes som udbytte eller løn - Krav om digital betaling for virksomheder

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

2011-2012 DIN SMUTVEJ TIL ÅRSOPGØRELSEN MED GODE RÅD OG KONTANTE TIP

2011-2012 DIN SMUTVEJ TIL ÅRSOPGØRELSEN MED GODE RÅD OG KONTANTE TIP 2011-2012 DIN SMUTVEJ TIL ÅRSOPGØRELSEN MED GODE RÅD OG KONTANTE TIP 1 2 3 4 5 6 INTRO SÅDAN BRUGER DU SKATTEHÅNDBOGEN Af chefredaktør SØREN VERUP mange danskere regner med, at Skat har fuldstændig styr

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Guide til kørsel i virksomheden

Guide til kørsel i virksomheden Guide til kørsel i virksomheden Hej virksomhedsejer Møder med kunder og forretningspartnere kan være altafgørende for, om virksomheden kan skabe indtægter og overleve år efter år. Derfor kan kørsel være

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt 16. december 2015 J.nr. 15-1604999 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 61 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven

Læs mere

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten.

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten. LEGATER Skattemæssigt er der 3 muligheder i relation til skat af legater: Udgangspunktet er, at et legat er almindelig skattepligtig indkomst, der beskattes som personlig indkomst. Udgangspunktet er tillige,

Læs mere

Skat på det velgørende arbejde

Skat på det velgørende arbejde - 1 Skat på det velgørende arbejde Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mange mennesker udfører frivilligt arbejde i forskellige sammenhænge. En del af dette arbejde ville næppe blive udført

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse,

Læs mere

Skatten 2016/2017 Skat Tax

Skatten 2016/2017 Skat Tax Skatten 2016/2017 Skat 2017 Tax 2 Skatten 2017 Indhold 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst 1.2 Skattesatser 1.3 Personfradrag 1.4 Beløbsgrænser/skatteberegning 1.5 Grøn check/skattenedslag 1.6 Aktieindkomst

Læs mere

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2015

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2015 Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser Skat 2015 1. Generelle velfærdsforanstaltninger 1.1 Arrangement og firmasport 1.2 Sundhedstjek 1.3 Vaccinationer 2. Arbejdsrelaterede skader 2.1 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 MEDARBEJDERAKTIEORDNING Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 Indholdsfortegnelse Medarbejderskatteordning: En fordel for min virksomhed?... 3 Hvorfor bør selskaber omlægge

Læs mere

FORHANDLERFORENINGENS BILFORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF

FORHANDLERFORENINGENS BILFORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF FORHANDLERFORENINGENS BILFORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF 100% ORIGINAL = KVALITET Med Forhandlerforeningens Bilforsikring henvises du altid til et autoriseret Peugeot værksted, hvor der benyttes originale

Læs mere

Renault FORSIKRING i samarbejde med If

Renault FORSIKRING i samarbejde med If Renault FORSIKRING i samarbejde med If 100% original = kvalitet Med en Renault Forsikring henvises du altid til et autoriseret Renault værksted, hvor der benyttes originale reservedele. - Vil du sikre

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF?

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Konsulent Willy Rasmussen wr@dif.dk Rådgiver specialforbund (og foreninger) om bl.a.: Foreningsjura Ansvars- og forsikringsforhold Skatte- og momsspørgsmål

Læs mere

Bilen skatter og afgifter

Bilen skatter og afgifter Bilen skatter og afgifter 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere FORORD

Læs mere