Kendelse af 30. juni

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152"

Transkript

1 Kendelse af 30. juni Registrering af aktieselskab nægtet, da vurderingsforretningen ikke var foretaget umiddelbart før den stiftende generalforsamling. Aktieselskabslovens 6 a. 2. Klage over fristfastsættelse afvist. Aktieselskabslovens 157, stk. 2, og 159 b, stk. 2. (Morten Iversen, Eskil Trolle og Ebbe Christensen). Advokat A har i skrivelse af 25. september 1992 på vegne Aktieselskabet K under stiftelse klaget over, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 31. august 1992 (j.nr ) nægtede at registrere en anmeldelse om stiftelsen af selskabet med henvisning til, at perioden mellem udarbejdelsen af vurderingsberetning og afholdelse af generalforsamling i henhold til aktieselskabslovens 6 a, stk. 3, var for lang, og at berigtigelse - uanset anmodning herom - ikke var sket. Sagens omstændigheder: Den 24. juni 1992 stiftede fabrikant B, C og D A/S aktieselskabet K, hvis formål ifølge vedtægternes 3 er ejendomsudlejning. I forbindelse med stiftelsen overtog selskabet med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 1992 den fabrikant B tilhørende virksomhed i form af ejendommen..., som overtoges med de aktiver og passiver, der fremgår af den af statsautoriseret revisor E den 17. marts 1992 udarbejdede åbningsbalance pr. 1. januar Med hensyn til værdiansættelsen af den overtagne virksomhed er der i henhold til aktieselskabslovens 6 a, stk. 1 og stk. 2, udarbejdet en vurderingsberetning ligeledes dateret den 17. marts Vurderingsberetningen har følgende indhold: "ÅBNINGSBALANCE PR. 1. JANUAR 1992 FOR AKTIESELSKABET K AKTIVER ANLÆGSAKTIVER MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Udlejningsejendom OMSÆTNINGSAKTIVER Bankindlån

2 AKTIVER IALT ======== PASSIVER Aktiekapital Hensættelser GÆLD: Forfald i Forfald ef ter 1992 Depositum Bankgæld Diverse gæld Mellemregning med D A/S Prioritets- og bankgæld Mellemregning med stifter ======= PASSIVER IALT På ejendommen er lyst et ejerpantebrev på kr. der er stillet til sikkerhed for D A/S bankgæld. Det vurderes, at der ikke er forbundet nogen risiko ved sikkerhedsstillelsen. VURDERINGSBERETNING TIL BALANCE PR. 1. JANUAR 1992 VED STIFTELSE AF SELSKABET VED INDSKYDELSE AF VÆRDIER

3 Til de overdragne værdier og balancen pr. 1. januar 1992 skal der knyttes følgende kommentarer: ERHVERVSEJENDOMMEN... KR er værdiansat til ca. 9 gange den årlige leje. Ejendommen er lejet ud til D A/S. Denne virksomhed er både veldrevet og velkonsolideret. BANKINDLÅN KR er afstemt med pengeinstituttets noteringer. AKTIEKAPITAL KR fremkommer som forskel mellem overtagne aktiver og gæld. HENSÆTTELSER KR er skat af de afskrivninger og investeringsfondshenlæggelser, den tidligere ejer B har foretaget, idet selskabet stiftes efter reglerne for en skattefri virksomhedsomdannelse. DEPOSITUM KR er afstemt med lejers notering. PRIORITETSGÆLD KR OG BANKGÆLD KR er afstemt med de pågældende låneinstitutters noteringer. Forskelsværdien mellem de overdragne aktiver og passiver svarer efter mit skøn til de aftalte vederlag, herunder værdien af de aktier der skal udstedes som vederlag. Foranstående åbningsbalance og vurderingsberetning har jeg revideret. Jeg anser balancen for at være et redeligt udtryk for de overdragne aktivers værdi, ligesom det er min opfattelse, at gælden er rigtigt udtrykt. Jeg skal ligeledes erklære, at jeg ikke skønner egenkapitalen forringet fra den 1. januar 1992 og indtil nu...., den 17. marts E

4 Statsautoriseret revisor " Stiftelsen skete på den konstituerende generalforsamling den 24. juni 1992 på baggrund af stiftelsesoverenskomsten med tilknyttede vedtægter, åbningsbalance og vurderingsberetning. Hele aktiekapitalen tegnedes af den hidtidige ejer af ejendommen fabrikant B. Til bestyrelse valgtes stifterne B og C samt advokat A. Til selskabets revisor valgtes statsautoriseret revisor E. Som direktør udpegedes fabrikant B. Den 30. juni 1992 modtog Erhvervs- og Selskabsstyrelsen anmeldelse om registrering af selskabet. Den 28. juli 1992 skrev Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til anmelderen, at anmeldelsen ikke kunne registreres, da perioden mellem udarbejdelsen af vurderingsberetningen og afholdelsen af generalforsamlingen var for lang og henviste til aktieselskabslovens 6 a, stk. 3. Anmelderen fik derfor besked på, at der skulle udarbejdes en ny vurderingsberetning, som skulle godkendes af generalforsamlingen. Berigtigelsen måtte foretages inden 4 uger, idet registrering i modsat fald ville blive nægtet. Da styrelsen herefter ikke modtog nogen ny vurderingsberetning inden fristens udløb, skrev styrelsen i den påklagede afgørelse af 31. august 1992 til anmelderen, at " Da anmeldelsen ikke opfylder lovens krav, og da berigtigelse - uanset anmodning herom... - ikke er sket, kan registrering ikke ske... ". Klagerens advokat protesterede herover i skrivelse af 8. september 1992, men styrelsen fastholdt i skrivelse af 23. september 1992 registreringsnægtelsen. Aktieselskabslovens 6 a, der blev indsat i loven ved lov nr. 282 af 9. juni 1982, indeholder nærmere bestemmelser om den særlige, sagkyndige vurderingsberetning, som skal udarbejdes, når der indskydes andre værdier end kontanter ved stiftelse af et aktieselskab, herunder når selskabet skal overtage en bestående virksomhed. Efter 6 a, stk. 3, skal vurderingen "være foretaget umiddelbart inden den konstituerende generalforsamling." I lovmotiverne til denne bestemmelse (Folketingstidende , 2. samling, Tillæg A, sp ) hedder det: "Vurderingsberetningen skal endelig angive det fastsatte vederlag og afsluttes med en erklæring om, at den fremkomne værdiansættelse mindst svarer til det for overtagelsen fastsatte vederlag. Denne erklæring skal angå værdierne på vurderingstidspunktet, som skal ligge umiddelbart forud for den konstituerende generalforsamling, jfr. 6 a, stk. 3. Bestemmelsens formål er dog alene at sikre, at vurderingsberetningen kan danne forsvarligt grundlag for stiftelsesbeslutningen på den konstituerende generalforsamling, og en tæt tidsmæssig forbindelse mellem vurdering af særlige, værdifaste aktiver og denne generalforsamling vil derfor ikke i alle tilfælde være afgørende." Klagerens advokat har i klageskrivelsen af 25. september 1992 oplyst, at han, efter at have modtaget Erhvervs- og Selskabsstyrelsens skrivelse af 28. juli 1992, straks kontaktede statsautoriseret revisor E og bad denne udarbejde en ny vurderingsberetning, hvilket blev lovet. På grund af en ekspeditionsfejl på revisors kontor blev vurderingsberetningen, der rent faktisk var udarbejdet, ikke fremsendt til ham, og han var samtidig ikke opmærksom på fristen for indsendelse til styrelsen. Først ved registreringsnægtelsen af 31. august 1992 blev han igen opmærksom på sagen. En afvisning af at registrere selskabet, der vil være ensbetydende med, at stiftelsesproceduren skal gå om, vil få alvorlige økonomiske konsekvenser for stifterne, fordi reglerne om indskydelse af investeringsfond er ændret. Med sin meget restriktive fortolkning af aktieselskabslovens 157, stk.

5 2, om fristfastsættelse og ved at undlade at fremkomme med en ekstra rykkerskrivelse udsætter styrelsen borgerne for betydelige retstab. Klagerens advokat er endvidere uenig i, at perioden fra vurderingsberetningens udarbejdelse den 17. marts 1992 og til den konstituerende generalforsamling den 24. juni 1992 er for lang i henhold til aktieselskabslovens 6 a, stk. 3. I kommentaren til aktieselskabsloven, 4. udgave ved Niels Thomsen, er der om dette spørgsmål anført, at der ved afgørelsen må tages hensyn til de pågældende aktivers træghed med hensyn til værdiforringelse og til, hvor hurtig en udskiftning af aktiverne finder sted. Som det fremgår af den indsendte vurderingsberetning og af åbningsbalancen, er der i denne sag indskudt værdifaste aktiver i form af en fast ejendom, der er udlejet, og herudover et bankindlån. Selvom der er gået ca. 3 måneder fra vurderingsberetningens datering og til den konstituerende generalforsamling, er der tale om, at vurderingen er foretaget umiddelbart inden den konstituerende generalforsamling. Dette støttes yderligere af de foran citerede bemærkninger til lovforslaget. I et supplerende indlæg af 1. oktober 1992 har klagerens advokat oplyst, at han af statsautoriseret revisor E er blevet gjort bekendt med et eksempel på, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen tidligere har registreret et selskab, hvor der har været en periode af tilsvarende længde mellem vurderingsberetningen og den konstituerende generalforsamling som i denne sag. Med hensyn til at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i sin redegørelse (omtalt nedenfor) har anført, at anmelderen ikke anfægtede kravet om udarbejdelse af ny vurderingsberetning, har klagerens advokat i et indlæg af 8. december 1992 bemærket, at dette ikke kan tages som udtryk for, at klager har accepteret kravet. Forholdet er, at det rent praktisk i mange situationer er væsentligt hurtigere og nemmere at efterkomme styrelsens krav end at optage en juridisk diskussion med styrelsen om, hvorvidt kravene er berettigede. Klageren er endvidere uenig med styrelsen, når styrelsen i redegørelsen udtaler, at såfremt man tillod en frist på 2,3 eller 4 måneder, ville kravet i loven blive gjort illusorisk. Hertil har klageren anført, at spørgsmålet er, hvem der skal have sikkerhed for, at den vurdering, der er foretaget, fortsat er en sikker fastsættelse af det pågældende aktivs værdi. Umiddelbart er der tre interesser, som efter klagerens opfattelse bør varetages, nemlig stifternes, eventuelle andre aktietegneres og kreditorernes. Da ejeren af den virksomhed, der indskydes i selskabet, tegner hele aktiekapitalen og er medstifter, er der ingen specielle hensyn til ham, idet man må forudsætte, at han både på vurderingstidspunktet og på generalforsamlingstidspunktet er fuldt bekendt med ejendommens værdi og virksomheden iøvrigt. Med hensyn til kreditorinteresserne er det væsentlige ikke alene, at værdierne er tilstede på tidspunktet for beslutningen om selskabets stiftelse, men nok så væsentligt er det, at værdierne og den fortsatte indtjening eksisterer i fremtiden. Når styrelsen derfor kun tillader en periode på en måned, som tidligere kun var 14 dage, er denne praksis ganske uhjemlet, og fristen er iøvrigt ikke offentliggjort, således at der har været mulighed for at fremkomme med indsigelser herimod. Klageren har endelig anført, at det umiddelbart forekommer betænkeligt, at den medarbejder i styrelsen, der har truffet afgørelsen om registreringsnægtelse, også er den medarbejder, der har udtalt sig over for Erhvervsankenævnet i forbindelse med nævnets behandling af klagen. Dermed er der i realiteten ingen sikkerhed for, at de svar, styrelsen har afgivet, også er i overensstemmelse med styrelsens officielle politik. På baggrund af det af klageren anførte bør anmeldelsen derfor efter klagerens opfattelse registreres, eller også bør der gives anmelderen en ny frist med henblik på berigtigelse.

6 Statsautoriseret revisor E, der har været vurderingsmand, har i skrivelse af 22. december 1992 bekræftet, at årsagen til, at en ny vurderingsberetning ikke blev indsendt, var en kontorfejl på hans kontor, ligesom han har henvist til en tilsvarende sag, hvor styrelsen uden kommentarer godkendte en periode på 3 måneder og 6 dage mellem vurderingsberetning og den konstituerende generalforsamling. Da han kun er vurderingsmand to til tre gange på et år, stiller han sig - med henvisning til eksemplet - derfor tvivlende over for, at der skulle være tale om et enkeltstående tilfælde. Hvis Erhvervs- og Selskabsstyrelsens undladelse af at rykke for sagen resulterer i en registreringsnægtelse, vil dette kunne afstedkomme, at han vil kunne ifalde et erstatningsansvar "i kr. s klassen". Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har i en redegørelse af 24. november 1992 fastholdt den trufne afgørelse. Styrelsen henviser til, at det af klageskrivelsen fremgår, at klager som udgangspunkt var indstillet på at efterleve styrelsens krav om berigtigelse, idet advokaten havde bedt revisor udarbejde en ny vurderingsberetning. Klager anfægtede først kravet om en ny vurdering, da styrelsen nægtede at registrere stiftelsen på grund af manglende berigtigelse inden for den givne frist. Vedrørende berettigelsen af styrelsens krav om en ny vurderingsberetning anføres: "... at den skete registreringsnægtelse har fundet sted i fuld overensstemmelse med aktieselskabsloven og især dennes 157. Berigtigelse af stiftelsen var på anmeldelsestidspunktet nødvendig, idet styrelsen ikke anerkender en vurderingsberetning udfærdiget mere end 3 måneder før den konstituerende generalforsamling som værende udfærdiget umiddelbart før denne, jf. aktieselskabslovens 6 a, stk. 3. Det var derfor nødvendigt for, at registrering skulle blive en realitet, at en ny vurderingsberetning blev udfærdiget samt, at denne blev fremlagt på en generalforsamling. I anmelders brev... anfægtes styrelsens praksis i henhold til aktie-selskabslovens 6 a, stk. 3. Bestemmelsens formål er at sikre, at vurderingsberetningen kan danne forsvarligt grundlag for stiftelsesbeslutningen på den konstituerende generalforsamling. En sikring heraf kan alene ske, hvis aktivet ikke er værdiforringet i det tidsrum, der er forløbet mellem udfærdigelsen af vurderingsberetningen og afholdelse af den konstituerende generalforsamling. "Umiddelbart inden" er sprogligt set og i en tidsmæssig sammenhæng en meget kort periode. Af forarbejderne til aktieselskabsloven fremgår det, at der ved afgørelsen af om tidspunktet for vurderingen er i overensstemmelse med intentionerne i aktieselskabslovens 6 a, stk. 3, må tages hensyn til aktivernes værdifasthed. At et aktiv ikke værdiforringes meget hurtigt vil umiddelbart tale i modsat retning af kravet om, at vurderingen tidsmæssigt skal ske tæt på den konstituerende generalforsamling. Sammenholdes dette imidlertid med det tidsmæssige krav, hvilket fremgår af ordlyden i bestemmelsen, kan "umiddelbart inden" stadig ikke være ensbetydende med 2, 3 eller endnu flere måneder før. Hvis man tillod noget

7 sådant ville reglen i aktieselskabslovens 6 a, stk. 3 blive illusorisk, idet meningen er, at der skal være sikkerhed for, at den vurdering, der er foretaget, fortsat er en sikker fastsættelse af det pågældende aktivs værdi. Anmelder lægger i det konkrete tilfælde til grund for sit krav om, at vurderingsberetningen med dens nuværende datering skal danne grundlag for registrering, at der er tale om meget værdifaste aktiver, idet hovedaktivet er en fast ejendom. Det er Erhvervs- og Selskabsstyrelsens klare opfattelse, at "umiddelbart inden" også i denne sammenhæng må forstås bogstaveligt, således at det krav om en vis samtidighed, der følger af ordlyden i aktieselskabslovens 6 a, stk. 3 ikke kan fraviges. Hertil kommer, at bestemmelsen efter styrelsen opfattelse ikke tilsigter, at styrelsen kan eller skal foretage undersøgelser af værdistabiliteten f.eks. på det danske ejendomsmarked, på dele heraf eller for enkeltejendommmes vedkommende. Det må tillige tages i betragtning, at der er en passivside, der vil kunne svinge i perioden. Der kan således ikke tages særlige hensyn i det konkrete tilfælde og det kan ikke i henhold til aktieselskabslovens 6 a, stk. 3 anerkendes, at tidsrummet mellem datoen for vurderingsberetningen og stiftelsesdatoen kan udstrækkes til 3 måneder eller mere. Anmelder har endvidere... påpeget, at et andet selskab er blevet registreret på et lignende grundlag, og anfører i den forbindelse, at styrelsen fører en uensartet praksis. Det skal hertil bemærkes, at der er tale om et enkeltstående tilfælde, der beror på en fejl. En sådan fejl kan styrelsen ikke ændre, idet registreringen er bindende, jf. aktieselskabslovens 159 b, stk. 2. Derudover anfører anmelder..., at når der er fastsat en frist i praksis, bør denne offentliggøres. Styrelsens praksis har i flere år været kun at acceptere vurderingsberetninger, der var udfærdiget indenfor 14 dage før den konstituerende generalforsamling. I de senere år har styrelsen anlagt et lidt bredere skøn ved afgørelsen af om en vurderingsberetning er udarbejdet i overensstemmelse med aktieselskabslovens 6 a, stk. 3. Styrelsen er af den opfattelse at dette skøn under ingen omstændigheder kan føre til anerkendelse af vurderingsberetninger, der er mere end en måned gamle. Der er således ikke tale om, at praksis er blevet strammere og ej heller, er der tale om en praksis, der først lige er blevet indført i styrelsen. Det forhold, at anmelder ikke overholder eller negligerer givne frister bør ikke få indflydelse herpå." Med hensyn til klagerens subsidiære påstand om, at der gives en ny frist med henblik på berigtigelse, har styrelsen udtalt: "... at her anfægter anmelder ikke styrelsens krav om en ny vurderingsberetning, men anmelder ønsker derimod en ny frist til berigtigelse. Anmelder anfægter dermed fastsættelsen af berigtigelsesfristen. Ifølge aktieselskabslovens 159 b, stk. 2, kan afgørelser om fastsættelse af frister i medfør af bl.a. aktieselskabslovens 157, stk. 2, ikke indbringes for højere administrativ myndighed. Styrelsen finder derfor, at klagen allerede af den grund bør afvises."

8 I supplerende skrivelser af 28. december 1992 og 1. februar 1993 har styrelsen meddelt, at den ikke har yderligere at tilføje i sagen, men henviser til redegørelsen til ankenævnet af 24. november Ankenævnet udtaler: Som foran anført skal vurderingen efter aktieselskabslovens 6 a, stk. 3, "være foretaget umiddelbart inden den konstituerende generalforsamling." Vurderingsberetningen er som nævnt dateret den 17. marts 1992 og generalforsamlingen afholdt den 24. juni Uanset det af klager anførte om den værdifaste karakter af aktiverne i den foreliggende sag finder ankenævnet, at vurderingsberetningen ikke opfylder det nævnte krav. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at kravet er opstillet for at sikre imod, at der i tiden mellem vurderingen og generalforsamlingen sker ændringer af aktiver og passiver, og at tidsafstanden derfor i overensstemmelse med lovens ord "umiddelbart inden" må være så kort, som det er praktisk muligt. Ankenævnet kan herefter tiltræde, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i skrivelse af 28. juli 1992 som vilkår for registrering af selskabet stillede krav om udarbejdelse af en ny vurderingsberetning, der skulle forelægges på en ny generalforsamling, og i fortsættelse heraf ved den påklagede skrivelse af 31. august 1992 nægtede at registrere anmeldelsen om selskabets stiftelse. For så vidt klager har gjort gældende, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen burde have erindret klager om sagen og givet en ny frist til berigtigelse, bemærkes, at fristen for berigtigelse er fastsat af styrelsen i medfør af aktieselskabslovens 157, stk. 2. Efter samme lovs 159 b, stk. 2, kan styrelsens afgørelse om fastsættelse af frist efter bl.a. lovens 157, stk. 2, ikke indbringes for højere administrativ myndighed og dermed ikke for Erhvervsankenævnet. Ankenævnet kan derfor ikke tage stilling til denne del af klagen. Ankenævnet stadfæster herefter den påklagede afgørelse om, at den foreliggende vurderingsberetning ikke opfylder kravet efter aktieselskabslovens 6 a, stk. 3.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 1998 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 1998. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023507)

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

(Kirsten West Andersen, Peter Erling Nielsen, Eskil Trolle, Claus Vastrup og Niels Larsen)

(Kirsten West Andersen, Peter Erling Nielsen, Eskil Trolle, Claus Vastrup og Niels Larsen) Kendelse af 21. april 1993. 92-44.665. Der fandtes ikke grundlag for i lov om forsikringsvirksomhed at fastsætte en generel gældende minimumsomkostningsprocent. Finanstilsynet bør ved godkendelse heraf

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen).

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). D O M Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). 5. afd. nr. B-2153-11: TAKS (advokat Djóni Thomassen, (prøve))

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 6. oktober 2014 blev der i sag nr. 74/2013 A mod statsautoriseret revisor Ole Olsen og statsautoriseret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 21. juni 2013 og 9. juli 2013 har A i

Læs mere

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel:

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel: Kendelse af 26. oktober 2006 (J.nr. 2005-0002561). Livsforsikringsselskab påbudt at bringe de af selskaberne ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer i overensstemmelse med rimelighedsprincippet

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 29. maj 2012 blev der i sag nr. 45/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MAE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. april 2015 P-6-14 Strandvejen 179-181 A/S under konkurs mod Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs og P-7-14 Ejendomsselskabet Onsgaarden

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere