Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata"

Transkript

1 Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012

2 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer 4 Styrkede kerneopgaver 6 Investeringer og gevinster 8 Herfra til målet 10 En række offentlige parter er gået sammen om at gøre infrastrukturen på ejendomsdataområdet mere enkel og effektiv til gavn for både borgere, offentlige myndigheder og private virksomheder, der er afhængige af let adgang til pålidelige ejendomsoplysninger. Bag initiativet står Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen, Tinglysningsretten, SKAT samt KL. Initiativet indgår i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og har dermed forbindelse til andre initiativer heri. Det gælder især et initiativ om genbrug af adressedata, der er beskrevet i en særskilt publikation. Hvorvidt initiativet skal sættes i gang, besluttes medio Hvis det besluttes, vil forbedringerne kunne realiseres trinvist fra 2013 til Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet samordnet genbrug af ejendomsog bygningsdata Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, 2012 Formålet med dette hæfte er forlods at orientere alle involverede parter på området om planerne og om initiativets hovedlinjer. Bemærkninger og forslag til, hvordan forbedringerne kan gennemføres bedst muligt, kan rettes til formand for initiativets styregruppe, chefkonsulent Peter Lindbo Larsen på eller telefon Søren Rude, kontorchef Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 19. marts 2012 Redaktion: Ola Jørgensen, Klartekst Grafisk design: Karen Krarup Tryk: Rosendahls-Schultz Grafisk ISBN: ISBN: pdf 2

3 Fremtidens ejendomsregistrering Danmark har netop nu en chance for at gøre myndigheders, borgeres og andres håndtering af oplysninger om grunde, bygninger og boliger langt mere enkel og sammenhængende. I Danmark har vi tidligt været gode til at registrere oplysninger om fast ejendom. Det er en ofte upåagtet fordel i nogle af samfundets bærende funktioner. Pålidelige informationer gør det let og sikkert for borgere, virksomheder og finansielle institutioner at handle og belåne fast ejendom. Og det giver myndighederne et korrekt grundlag til at udskrive skatter og til at forvalte øvrige opgaver på ejendomsområdet effektivt. Den nuværende registrering og anvendelse af ejendomsoplysninger afspejler, at hver enkelt sektor/myndighedsområde oprindeligt udviklede systemer og arbejdsgange, der passede til egne behov. Systemerne er skabt, før det blev muligt digitalt at udveksle og sammenstille data fra mange forskellige kilder. Borgere, virksomheder og professionelle aktører på ejendomsområdet forventer i stigende grad, at relevante oplysninger om fast ejendom er registreret og tilgængelige på en enkel, tidssvarende og sammenhængende måde. Det kræver først og fremmest, at myndighederne på området registrerer og deler grunddata på en ensartet måde. I dag står ejendomsregistreringen på et unødigt kompliceret fundament af data fra forskellige registre med hver deres definition af de samme begreber. Det fungerer, men det kræver manuelle processer og genererer fejl. Det er hverken optimalt eller langtidsholdbart. Intentionen i dette initiativ er, at alle de rigtige data findes i autoritative registre for grunddata på ejendomsområdet, nemlig Tingbogen, Matriklen og Bygnings- og Boligregistret (BBR). Det kræver, at disse registre først harmoniseres, og derefter at data stilles let og sikkert til rådighed for alle brugere. Hvis initiativet ikke gennemføres, er der risiko for, at hver myndighed laver deres egne forbedringer ad hoc, så it-systemerne ikke kommer til at spille ordentligt sammen, og så udebliver resultatet af intentionen om bedre og standardiserede grunddata. Den rette timing Gennemføres initiativet, vil der være tale om den første store sammenhængende reform af ejendomsregistreringen, der går på tværs af siloerne på området. Det vil være en afgørende forbedring, og netop nu er mulighederne for at realisere initiativet særligt gode. Kommunerne står over for at skulle udskifte deres væsentligste it-løsning på ejendomsområdet Ejendomsstamregistret (ESR). De ændringer, der laves nu, vil med det samme kunne slå igennem i de nye løsninger. Ejendomsvurderingssystemerne i SKAT trænger til at blive moderniseret. Når det sker, vil der blive taget udgangspunkt i de nye dataadgange, som følger af initiativet. Det er projektets antagelse, at der er gevinster ved at øge genbruget af ejendomsdata samt ved at optimere arbejdsgange og it på dette område. Dette er allerede dokumenteret i Finansministeriets registerundersøgelse fra 2009 samt senest i forbindelse med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for

4 Tre vigtige forbedringer Vejen til en mere enkel og effektiv ejendomsregistrering går via bedre grunddata i autoritative registre, der understøtter hinanden. 1. Grunddataregistrene spiller bedre sammen Allerede i dag registreres oplysninger om ejendomme i tre autoritative registre: grunde i Matriklen, rettigheder i Tingbogen, bygninger og boliger i BBR. Et af problemerne i dag er, at det kan være vanskeligt at sammensætte oplysninger fra de forskellige registre, fordi de bruger forskellige definitioner af helt centrale begreber som fx fast ejendom. TINGBOGEN Fremover vil Tingbogens registreringer også for så vidt angår ejerlejligheder og bygninger på lejet grund ske i forhold til Matriklens grunddata. Det undersøges i øjeblikket, om Tinglysningsretten skal udvide sin nuværende registrering, så den også opfylder kommunernes og SKATs behov for ajourførte oplysninger om ejerforholdene. Der undersøges også en alternativ mulighed for at etablere en autoritativ fortegnelse over ejere i tilknytning til et andet grunddataregister. Kernen i ændringerne i registrene er princippet om autoritative grunddata. Se faktaboks. Fremover vil registrene referere til fast ejendom på samme entydige måde. MATRIKLEN Kort & Matrikelstyrelsen sørger fremover for, at der bliver adgang til oplysninger om alle ejendomme, mens de er under dannelse. Det er langt tidligere end i den nuværende udstykningsproces. Se også side 6. Fremover indgår også ejerlejligheder og bygninger på lejet grund som grunddata i Matriklen. 2. Ejendomsstamregistret (ESR) bortfalder ESR er kommunernes bærende it-system på ejendomsområdet. ESR består af en registerdel og en systemdel, der bl.a. bruges til at beregne og opkræve ejendomsskat og bidrag. Registerdelen indeholder kopier af ejendomsoplysninger fra Matriklen samt oplysninger om ejerforhold og ejerlejlighedsdata fra Tingbogen. Disse data er afgørende for beregning af ejendomsskat og skal derfor kombineres korrekt og med aktuelle oplysninger. BBR Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter sikrer sammen med kommunerne, at BBR udvikles, så det kan spille sammen med informationer fra Matriklen og Tingbogen mv. En del af den opgave er at levere entydige referencer fra BBR s bygninger og boliger til Matriklens ejendomme. Kommunerne vil fremover kunne trække alle grunddata om grunde, bygninger og boliger samt ejeroplysninger direkte fra de autoritative kilder. SKATs vurderingssystem (VUR) vil fremover kunne trække ejendoms- og ejeroplysninger fra henholdsvis Matriklen og en ejerfortegnelse. VUR vil derefter kunne udstille vurderingsoplysninger til brug for kommunerne og andre interessenter. Derfor vil der ikke længere 4

5 vil være behov for, at kommunerne foretager egne registreringer af ejendoms- og ejeroplysninger. Registerdelen af ESR udelades, når kommunerne moderniserer løsningen. Vigtige principper for autoritative grunddata 3. Ejendomsvurderingen i SKAT moderniseres Også SKATs vurderingssystemer (VUR og SVUR) er modne til at blive moderniseret. VUR og ESR er indbyrdes afhængige systemer, for VUR foretager ejendomsvurderingen på grundlag af bl.a. ESR s ejendomsdata, og kommunerne anvender vurderingsoplysningerne til at beregne ejendomsskatten. Et nyt ejendomsvurderingssystem i SKAT vil fortsat skulle levere vurderingsoplysninger til kommunerne. Begge parter vil fremover hente alle ingredienserne til disse beregninger i de autoritative grunddataregistre. Data opdateres kun ét sted og tilgås ved kilden. Data er standardiserede og i et fælles sprog. Der findes regler for ajourføring. Alle respekterer data i de autoritative grundregistre. SKATs moderniserede vurderingssystem skal kunne trække ejendoms- og ejeroplysninger fra henholdsvis Matriklen og en ejerfortegnelse, så SKAT kan udstille vurderingsoplysninger til brug for kommunerne og andre interessenter. Indtil SKAT har moderniseret vurderingssystemet, vil det være nødvendigt at opretholde et ejendomsregister, der indeholder de ejendomsdata og ejeroplysninger, der skal bruges til vurderingen. Ansvaret for data er klart og gennemskueligt. Al dataindsamling og produktion foregår digitalt. Data udstilles let og sikkert i en fælles infrastruktur. 5

6 Styrkede kerneopgaver Værdien af valide data Kommunerne opkræver i dag omkring mia. kr. i ejendomsskat og bidrag. Derfor er det vigtigt, at kommunerne har korrekte og valide data om ejendomme, ejer og vurdering og at ændringer oplyses til kommunen tidligt i processen, således at eventuelle ændringer i ejendomsskat og bidrag kan knyttes til den rigtige ejendom og den rette ejer. Kommunernes kerneopgaver på ejendomsområdet er at godkende matrikulære ændringer, behandle byggesager og opkræve ejendomsskat og bidrag. En bedre infrastruktur for ejendomsoplysninger vil styrke opgaveløsningen på kerneområderne. Når nye ejendomme bliver til Kommunerne skal tilse, at nye udstykninger gennemføres i overensstemmelse med den lovgivning, som kommunerne er myndighed for. En række vigtige aktiviteter kan ikke afvente den endelige registrering i Matriklen. Det gælder bl.a. salg og finansiering af byggegrunde, byggemodning, tildeling af adresser til nye grunde, byggeansøgning og byggesagsbehandling samt selve byggeriet. Derfor foreslås der indført en såkaldt præmatrikel, der indeholder oplysninger om ejendomme under forandring. Ejendommen får et nummer (BFE-nummer), og nye jordstykker får en særskilt ejendomsreference (e-ref). Kommunerne får adgang til præmatriklens ejendomsoplysninger 6

7 herunder matrikelkortet med de fremtidige ejendomsskel indtegnet. Det betyder, at myndighedernes sagsbehandling bliver understøttet af et fælles digitalt kortgrundlag (GIS), så alle oplysninger er visuelt tilgængelige. Samtidig bliver der ensartede procedurer for dannelse af alle typer af fast ejendom. Gennemføres ændringerne, vil alle involverede i en sag entydigt kunne referere og knytte supplerende oplysninger til ejendomme helt fra de tidligste faser af fx en udstykning eller en ejerlejlighedsopdeling. Desuden vil ejendomsforholdene for nye bygninger og boliger kunne afklares straks og registreres i BBR. Der er lagt op til, at kommunens opgaver med at registrere og ajourføre de grundlæggende ejendomsoplysninger bortfalder. I stedet pålægges landinspektørerne at overføre oplysninger om matrikulære ændringer til præmatriklen, hvorfra oplysningerne vil være tilgængelige for kommunerne og andre. Fordelen for kommunerne er, at alle ejendomsdata er logisk og entydigt forbundne, så de uden videre kan indgå i smidige digitale samspil. Når registreringsopgaven bortfalder, reduceres de administrative registreringer i kommunen. Når ejendomme skifter hænder For både kommunerne og SKAT er det vigtigt at vide, hvem der med bindende virkning kan kontaktes som ejer af fast ejendom. SKAT skal sende vurderingsmeddelelser ud til ejerne, og kommunerne og SKAT skal opkræve henholdsvis ejendoms- og ejendomsværdiskat. Desuden er der i mange andre sammenhænge brug for ejeroplysninger, fx når ejerne skal informeres eller høres i en sag. I dag deler kommunerne og SKAT de ejeroplysninger, der findes i ESR. Både ESR og Tingbogen indeholder oplysninger om ejerforholdene, men ejeroplysningerne i de to registre er ikke altid identiske eller ajourførte. I Tingbogen findes alle de tinglyste ejere, men det er ikke altid dem, der faktisk er ejere af ejendommen. Det er nemlig ikke noget lovkrav, at ændringer i ejerforholdene skal tinglyses, medmindre der skal tinglyses dispositioner over ejendommen. Når en ejendom skifter hænder ved fx et virksomhedssalg, eller når en enke(mand) sidder i uskiftet bo, sker det ofte uden tinglysning. Derimod er der krav om, at skattemyndigheden underrettes om alle faktiske ændringer i ejerforholdene. Det betyder, at Tingbogens oplysninger i nogle tilfælde ikke længere svarer til de faktiske ejere. Der vil derfor blive etableret en ejerfortegnelse, der omfatter den aktuelle ejer af en ejendom. Hvilket register ejerfortegnelsen skal knyttes til, bliver i øjeblikket analyseret. Det er afgørende for såvel kommuner og SKAT, at ejerfortegnelsen indeholder valide og aktuelle data. 7

8 Investeringer og gevinster Med en enklere og mere effektiv håndtering af ejendomsdata får hele samfundet en logisk sammenhængende registrering af fast ejendom. Det vil være til gavn for både myndigheder, borgere og virksomheder. Kommunerne vil især mærke forbedringerne på tre måder: Ved at forvaltningen på ejendomsområdet bliver enklere, fordi kommunen får adgang til sammenhængende grunddata af høj kvalitet. Ved at bortfaldet af registreringsopgaver gør det muligt at fokusere på kerneydelserne på ejendomsområdet: myndighedernes behandling af ansøgning om udstykning samt beregning, opkrævning og administration af ejendomsskat og bidrag. Ved at administrative støttefunktioner bliver enklere. Dels fordi kommunen ikke skal bruge ressourcer på selv at registrere og kontrollere data, dels fordi kommunen i færre tilfælde skal afvente oplysninger fra andre parter. 8

9 Økonomien skal hænge sammen Sikker implementering Det er forventningen hos parterne bag initiativet og en forudsætning for at gennemføre projektet at det vil være muligt at finansiere de nødvendige investeringer med de forudsete gevinster. Parterne er således ved at udarbejde den businesscase, der er grundlaget for at iværksætte initiativet og udgangspunkt for den videre dialog om, hvordan byrder og gevinster skal fordeles. Da omlægningen berører centrale områder hos kommuner og SKAT, er sikkerhed i implementeringen et ufravigeligt krav. Det indebærer også, at det vil være nødvendigt at have paralleldrift af nye og gamle systemer i en periode. De enkelte systemer skal kort sagt have bevist deres duelighed i praksis, inden de tages endeligt i brug. Det er afgørende for at opnå de fulde gevinster, at ændringerne gennemføres koordineret og i den rigtige rækkefølge. Moderniseringen af den digitale infrastruktur for ejendomsdata er vigtig, for at kommunerne kan forenkle forvaltningen på ejendomsområdet. Den forbedrede infrastruktur skaber ikke i sig selv nogen gevinster. De kommer, når infrastrukturen anvendes i det daglige arbejde. Businesscasen hviler derfor på den forudsætning, at investeringerne i infrastrukturen følges op af de nødvendige moderniseringer i systemer og arbejdsgange. 9

10 Herfra til målet En række love skal justeres Tinglysningsloven Udstykningsloven Vurderingsloven Hver for sig er de foreslåede ændringer overskuelige, men samspillet mellem mange myndigheder og it-systemer gør, at den samlede modernisering af ejendomsregistreringen kræver en høj grad af koordination og planlægning. Byggelovgivning, herunder bygningsreglementet Ejerlejlighedsloven Bekendtgørelse om matrikulært arbejde Adressebekendtgørelsen Initiativet er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og er udviklet i enighed mellem alle de offentlige parter, der spiller en rolle på ejendomsområdet. Det er en vigtig garanti for, at planerne kan føres sikkert ud i livet frem mod år I første halvår 2012 afsluttes den igangværende analysefase, og der træffes endelig beslutning om initiativets gennemførelse på baggrund af en businesscase og en implementeringsplan for en samordnet modernisering af hele it-infrastrukturen på ejendoms- og bygningsområdet. Initiativet indebærer også, at der er behov for en række ændringer i eksisterende lovgivning. Se boksen til venstre. Beslutningen om initiativet hænger sammen med beslutninger om at gennemføre grunddataprogrammet i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og indgår i forhandlingerne om først kommunernes økonomi og siden finansloven for Såfremt initiativet godkendes politisk, og finansieringen er aftalt mellem stat og kommuner, har implementeringen frem mod 2016 følgende milepæle: 10

11 Initiativets milepæle : 2014: 2015: 2016: Beslutning om at realisere Grunddata er harmoniseret. Matriklen indeholder Kommunerne ophører med at initiativet. alle ejendomsdata. registrere ejendomsdata. Ny ejerfortegnelse er Nye løsninger til håndtering etableret. af kommunal ejendomsskat, bidrag mv. er i drift. Eksisterende løsninger som Ejendomsstamregistret mv. udfases. 11

12 Gammel Mønt København K 12

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL OKTOBER 2012 GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING 3 BARRIERERNE SKAL

Læs mere

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

Bygning på lejet grund - et stedbarn i den danske ejendomsregistrering

Bygning på lejet grund - et stedbarn i den danske ejendomsregistrering - et stedbarn i den danske ejendomsregistrering Badebroejer Brugsretsaftaler Kolonihavehusejer Tinglysning og beskatning? Vindmølleejer Michael Frederiksen og Trine Thomsen Afgangsprojekt 2013 Landinspektør,

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi

Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi Version:

Læs mere

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning December 2008 Sekretariat c/o Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 En helhedsorienteret digital forvaltning rammer og

Læs mere

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamlingens indhold: Bilag A. Ejendomsdatarapporten indhold og systemet bag Bilag B. Mål- og resultatoversigt for

Læs mere

Handlingsplan. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold

Handlingsplan. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold Handlingsplan Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom 15. september 2006 Sag D-4202-5 /ulr+ke Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. Metode... 3 3. Digital adgang til data relevant ved ejendomshandel

Læs mere

EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA

EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ansvaret for en række opgaver inden for by- og boligområdet, udvikling af landdistrikter og bedre informationer

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata

Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata 23. maj 2012 Rettelser og tilføjelser 26. juni og 10.-25. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund MBBL s initiativ

Læs mere

Projekt DIADEM. Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen

Projekt DIADEM. Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Indhold: Forord Resume 1. Indledning 2. Ejendomsdatarapporten og systemet bag 3. Resultatopgørelse for DIADEM s udviklingsdel 4. Projektforløbet

Læs mere

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets arkitekt (Erling Hansen).

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER AUGUST 2011 INDHOLD SLUT MED PAPIRBLANKETTER OG BREVPOST Fokusområde 1 EFFEKTIV

Læs mere

Anvendelsen af matrikulære data som referencegrundlag

Anvendelsen af matrikulære data som referencegrundlag Arkitekturramme for Anvendelsen af matrikulære data som referencegrundlag 2008-2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Projektets baggrund...4 OIO EA...5 Matrikulære data er referencedata...5 Bruger-analyse...6

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Ny selvbetjeningsløsning med DIADEM hvad betyder det for kommunen?

Ny selvbetjeningsløsning med DIADEM hvad betyder det for kommunen? Til Kommunerne Att. - Den tekniske direktør - Den digitaliseringsansvarlige - Den ansvarlige for det kommunale ejendomsoplysningsskema Dato: 28. juni. 2012 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler:

Læs mere

Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer. Kortlægning og potentialevurdering

Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer. Kortlægning og potentialevurdering Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer Kortlægning og potentialevurdering Udarbejdet af Mads Staunskjær ApS for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

DIGITALISERINGSKONFERENCE. Myndighedernes ansvar: Juridisk afklaring i systemudviklingsprocesser. Konferencen afholdes i samarbejde med:

DIGITALISERINGSKONFERENCE. Myndighedernes ansvar: Juridisk afklaring i systemudviklingsprocesser. Konferencen afholdes i samarbejde med: DIGITALISERINGSKONFERENCE Myndighedernes ansvar: Juridisk afklaring i systemudviklingsprocesser Konferencen afholdes i samarbejde med: 1 TALERLISTE Lars Frelle-Petersen Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET MÅL GEVINSTER BEDRE LØSNINGER Indholdsfortegnelse Mission og forretning 2 KOMBIT kommunernes it-fællesskab 3 Kort fortalt 3 Forretningsidé 4 Mission 4 Sådan skaber KOMBIT

Læs mere

Rapport. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold

Rapport. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold Rapport Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom 15. september 2006 Sag D-4202-5 /ulr+ ke Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 5 3. Det nuværende forretningsflow...

Læs mere

Stedfæstelsen af servitutter

Stedfæstelsen af servitutter Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del Bilag 30 Offentligt Stedfæstelsen af servitutter et digitaliseringsprojekt i kritisk afvigelse INTRODUKTION Med Lov 539 af 08-06-2006 om ændring af lov om tinglysning (TL)

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 33 92 93 00 Fax. 33 93 25 18 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Ministerredegørelse til Statsrevisorerne

Læs mere

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig. Bedre og billigere bolighandel

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig. Bedre og billigere bolighandel Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig Bedre og billigere bolighandel NORDISK MILJØMÆRKNING Bedre og billigere bolighandel Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Version 2.0 11. december 2014 Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag

Læs mere