Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual"

Transkript

1 Indberetning til Dansk Lunge Cancer Register Manual

2 Forord Hermed den nye udgave af manualen for indberetningen til Dansk Lunge Cancer Register (DLCR). DLCR er nu en del af Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK), hvorfor hovedparten af oplysningerne i DLCR stammer fra Landspatientregisteret. Er der spørgsmål til manualen, registreringerne i DLCR eller i.ø. til arbejdet i DLCR/DLCG er man altid velkommen til at kontakte DLCR s sekretariat på telefon eller per på Desuden kan der findes oplysninger på vores hjemmeside: DLCR Maj 2014

3 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indholdsfortegnelse... 3 Generelt... 4 Hvilke patienter kommer i DLCR?... 4 Hvornår kommer patienten i DLCR?... 4 Hvilke oplysninger fra LPR kommer i DLCR?... 4 Hvem skal inddatere i DLCR?... 4 Hvem kan læse i DLCR?... 5 Hvordan er DLCR opbygget (datamodel)... 5 Hvordan bruges data fra DLCR?... 5 Inddatering i DLCR... 6 Adgang til DLCR... 6 Startsiden i DLCR... 6 Start... 7 Patient... 7 Hjælp... 7 Søgning... 8 Ny patient i DLCR... 8 Formularer Valideringsregler Udredende afdelinger Udredning Kirurgiske afdelinger Kirurgi Onkologiske afdelinger Onkologi Supplerende onkologi Recidiv og opfølgning Datakomplethed og fejlrapporter Rapporter... 24

4 Generelt Hvilke patienter kommer i DLCR? I Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) registreres patienter med SKS-koderne C34* (neoplasma malignum pulmonis) og C33* (neoplasma malignum trachea) og senere tilføjes i et separat afsnit af DLCR C45* (neoplasma malignum pleurae) udredt og/eller behandlet på sygehusafdelinger i Danmark eksklusiv Grønland og Færøerne. Hvornår kommer patienten i DLCR? Patienterne registreres løbende i DLCR umiddelbart efter de identificeres i Landspatientregisteret (LPR). Når hospitalsafdelinger i Danmark registrerer diagnoser og behandlinger i de patientadministrative systemer overføres disse oplysninger løbende til LPR. Hyppigheden hvormed oplysningerne overføres fra de enkelte patientadministrative systemer til LPR varierer noget fra region til region, men der er typisk tale om dage til uger efter registreringen. Oplysningerne i de patientadministrative systemer vedrører alle forhold omkring diagnoser, alle udførte procedurer hvortil der et tilknyttet en SKS-kode, datoer for udførelse af disse, oplysninger om henvisningsdatoer, ventetidsregistreringer, udskrivelsesdatoer, TNM-klassifikationer m.v. Oplysningerne anvendes af de centrale sundhedsmyndigheder til aktivitets- og DRG-registrering, men vil altså fremover også blive anvendt til dannelse af patientforløb i de kliniske databaser, herunder DLCR. DLCR samkører aktuelt en gang månedligt med LPR, og første gang en patient med en af ovennævnte koder findes i LPR oprettes et forløb i DLCR under givne omstændigheder, der beskrives nærmere. Hvilke oplysninger fra LPR kommer i DLCR? Alle lungecancerforløb, hvor udredning er startet efter 1. januar 2013 oprettes via oplysningerne i LPR. Alle patienter der af afdelingerne er oprettet før denne dato i den tidligere version af DLCR (DLCR4) er konverteret til det nye DNKK-DLCR. Forløbsdannelse i DNKK-DLCR og mere detaljerede oplysninger om dataidentifikation, herunder organisation og procedurer findes beskrevet i dokumentet Introduktion til DNKK introduktion på DDFC7076D7FC.pdf Der kan på nuværende tidspunkt ikke komme nye lungekræftforløb på patienterne i databasen. Hvem skal inddatere i DLCR? Da de fra LPR indhentede oplysninger fortsat skal suppleres med oplysninger fra de kliniske afdelinger, og da DLCR af Sundhedsstyrelsen er godkendt som klinisk kvalitetsdatabase for udredning og behandling af lungecancer i Danmark i henhold til Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 459 af 16. maj 2006, betyder dette, at alle sygehusafdelinger, der udreder eller behandler lungecancer i Danmark har indberetningspligt. I praksis betyder dette, at de udredende afdelinger i regionerne, der er udpeget til at varetage udredning af lungecancer, skal indberette. Tilsvarende skal kirurgiske og onkologiske afdelinger, der varetager behandling af lungecancer i de enkelte regioner indberette. De her nævnte afdelinger skal således løbende i DLCR orientere sig i forhold til om der er oprettet nye patientforløb med tilknytning til deres afdeling, og herefter foretage supplerende inddateringer

5 på disse patienter. I løbet af 2013 etableres en service, således at kontaktpersonerne i de enkelte afdelinger månedligt pr. får oplysninger om evt. nye patienter der skal foretages indregistreringer på. Når afdelinger logger på DLCR vil man som det første kunne se liste over patienter, hvorpå der mangler registreringer, nærmere herom senere i manualen. For at inddatere i DLCR skal man være oprettet som bruger. For at være bruger skal man være ansat på en registreret afdeling. Registrering af brugere foregår via DLCR s sekretariat se forordet. Hvem kan læse i DLCR? Alle registrerede brugere i DLCR kan læse oplysninger i DLCR. Aggregerede oplysninger på afdelingsniveau kan kun læses af brugere registreret på den pågældende afdeling. Oplysninger på personniveau kan læses af brugere med behandlingsansvar for patienten, dvs. at brugeren skal kende patientens cpr-nr og have adgang til at søge oplysninger på cpr-nr. i henhold til reglerne herom. Har brugeren disse rettigheder kan vedkommende læse oplysninger fra egen afdeling og inddaterede oplysninger på patienten fra andre afdelinger. Hvordan er DLCR opbygget (datamodel) DLCR er patientforløbsbaseret, hvilket vil sige at hvert enkelt lungecancerforløbs udredninger og behandlinger registreres samlet under et forløb. Har patienten ny lungecancersygdom oprettes der i DLCR et nyt forløb og aktiviteter relateret hertil registreres under dette forløb. Hvordan bruges data fra DLCR? Data registreret i DLCR anvendes til kvalitets- og forskningsformål. Primært anvendes data som grundlag for en række rapporter: Afdelingerne har mulighed for i DLCR programmet at generere onlinerapporter. Disse rapporter fortæller om afdelingens aktivitet og resultater. Afdelingerne har i forbindelse med rapporterne mulighed for at udtrække cpr-nr lister. DLCR udgiver desuden en årsrapport, der bredt offentliggør aktiviteter og resultater indenfor udredning og behandling af lungecancer. Rapporten udgives hvert år i juni måned. Der opgøres i DLCR et antal indikatorer. Disse indikatorer indgår i DLCR s auditsystem, hvor der afholdes National og Regionale audit forud for offentliggørelsen af årsrapporten. Indikatorerne publiceres derudover via regionerne ledelsesinformationssystem, idet DLCR kvartalsvis foretager opgørelse over relevante indikatorer. Opgørelserne fremsendes elektronisk til regionerne. Adgang til ledelsesinformationssystemerne sker via afdelingsledelserne på sygehusene. Dernæst anvendes data registreret i DLCR til udviklings- og forskningsbrug, idet offentlige institutioner og forskere efter anmodning kan få udtræk fra DLCR. Der henvises til vejledning på DLCR s hjemmeside.

6 Inddatering i DLCR Adgang til DLCR For at have adgang til DLCR s program skal man have adgang til en computer lokaliseret på et sygehus med adgang til netværket. Desuden skal man være registreret som bruger jævnfør ovenstående. Når dette er tilfældet kan man på sygehusets internet vælge hvorved følgende side fremkommer. Indtast her Brugernavn, Adgangskode og vælg Login Startsiden i DLCR Startsiden i DLCR-DNKK ser ud som herunder. Kun felter markeret med fed er aktive for brugeren. I feltet Nyheder m.m. vil sekretariatet skrive relevante nyheder, opdateringer m.m. til brug for brugeren af programmet. Ligeledes findes en lister over Patienter, som ikke er færdigregistrerede.

7 Start Start indeholder: Startside, Log ud, Log ind som anden bruger, Skift adgangskode. Patient Patient indeholder: Søg og anvendes når man skal undersøge om en patient findes i databasen i forvejen Hjælp Menupunktet Hjælp indeholder aktuelt oplysninger om programmet og vejledning. Ikke aktuel for DLCR-DNKK bruger.

8 Søgning Patienter kan søges på flere måder: 1. Cpr-nr. 2. En del af et cpr-nr. f.eks. 0401, hvorefter alle der er registreret i afd. med et cpr-nr. startende med 0401 vil fremgå. Ligeså med et Fornavn eller Efternavn. 3. Søges der ved hjælp af * i CPR-nr, kommer alle patienter som afdelingen har indberettet gennem årene. Muligheden Tilknyttet org. enhed skal være valgt. Ny patient i DLCR Sidst i måneden vil der på forsiden af programmet være en opdateret liste over de patienter, som er nye og/eller ikke er færdigregistrerede.

9 Ved at klikke på pt.s cpr.nr. i listen over Patienter, som ikke er færdigregistrerede åbner patientens startbillede sig. Her kan man se hvilke formularer der er oprettet på pt. (udredning, kirurgi og onkologi). Ved her at klikke på pt.s cpr.nr og navn fremkommer patientens stamdata

10 Ved klik på Lungekræftforløb fremkommer flg. 1. Forløbsstartdato er den tidligste dato, hvor aktiviteter i LPR har relation til lungecancer. Det er den dato, hvor lungecancerforløbet starter 2. Forløbsstartafdeling er den organisatoriske enhed, som er ansvarlig for oprettelse af forløbet 3. Debutdato er den tidligste dato, hvor en patient har en diagnosekode i LPR der viser til lungecancer 4. Debutafdeling er den afdeling, der første gang har registreret C34* eller C33* 5. Tekst: Der kan valgfrit anføres en kort tekstbesked vedrørende patientforløbet, der efterfølgende kan gemmes. 6. Forløbsaktiviteter: Klikkes der på symbolet vises en liste over samtlige aktiviteter registreret på patienten i LPR, fordelt på aktivitetstyper fra forløbsstarttidspunktet til seneste opdatering fra LPR. Oplysninger i aktivitetstyperne udredning, kirurgi og onkologi indgår i de tilsvarende formularer registreret på patienten Formularer Formularer oprettes automatisk via samkørsel med LPR. Er der således registreret udredningsaktiviteter er der oprettet en formular benævnt Udredning. Er der registreret

11 kirurgiaktiviteter er der oprettet en formular benævnt Kirurgi. Er der registreret onkologiaktiviteter er der oprettet en formular benævnt Onkologi. Brugerne kan ikke selv oprette formularer. Afhængig af hvilken type afdeling brugeren er tilknyttet har man nu skriveadgang til disse formularer. Formularer er det sted i DLCR, hvor brugerne indtaster de kliniske oplysninger. Hvis man er tilknyttet en udredende afdeling, er der adgang til Udredning, er man tilknyttet en kirurgisk afdeling, er der adgang til Kirurgi, og er man tilknyttet en onkologisk afdeling er der adgang til Onkologi. Man har læseadgang til formularer oprettet i samme forløb på andre afd. typer end ens egen. Valideringsregler Formularer i DLCR indeholder en del valideringsregler, hvilket betyder, at formularerne skal udfyldes på en bestemt måde for at være gyldige. Nogle valideringsregler er absolutte, hvilket vil sige, at formularen ikke kan gemmes med mindre de berørte felter er korrekt udfyldte. Disse felter vil være markeret med **. Oplysningerne i disse felter stammer altid fra LPR og vil være forhåndsudfyldte. Andre valideringsregler er ikke absolutte, hvilket vil sige, at formularen godt kan gemmes selvom reglen ikke er opfyldt. Disse felter er markeret med *. Når valideringsregler overtrædes fremkommer der ved aktivering af Gem-knappen placeret nederst på formularen en advarsel. Denne advarsel vil meddele Advarsel: Felt skal udfyldes før formularen er komplet. Dette betyder, at formularen godt kan gemmes, men den er ikke komplet, og fremgår fortsat af patientlisten på forsiden. For at komme tilbage til Startsiden vælges denne under menupunktet Start. I menuen i skærmbilledets venstre side er angivet en række datoer. Gul baggrund til dato viser at formularen er gemt, hvor man har ignoreret advarslen. Datoen i det gule felt er henvisningsdatoen. Blå baggrund viser at formularen er korrekt udfyldt

12 Konverterede patienter Patienter konverteret fra DLCR4 vil fremstå i programmet med en rød firkant om datoen. Klikkes der på + til højre for lungekræftforløb, vil det være muligt at se de indberettede data.

13 Udredende afdelinger Udredning På startsiden fremgår en liste over de patienter, som ikke er færdigregistrerede. Ved at klikke på et cpr.nr. kommer man til relevante patients data. Gul baggrund ved dato, viser at pt.s formular ikke er færdigudfyldt. Man kommer til formularen ved at klikke på relevant formular/dato

14 Understreget tekst = link til hjælpetekst. Felt 1 Starttid Anføres automatisk i programmet, mulighed for ret. Skal udfyldes med en valid dato i formatet xx-xx-xxxx (dag-måned-år), hvor datoen ikke må være fremtidig, dvs. dags dato godkendes. Definition af starttidspunkt: Dato for udredningsforløbets start. Første aktivitet i udredningsforløbet uafhængig af hvor aktiviteten er foregået. Patienten er set på ansvarlig afdeling for udredning er tilvalgt, hvis patienten har været set på den ansvarlige udredende afdeling Set og foretager ikke yderligere registrering vælges hvis ansvarlig afdeling for udredning ikke har set patienten, og ikke ønsker at registrere oplysninger på patienten. Felt 2 Patientkarakteristika De indtastede værdier skal ligge i de anførte intervaller f.eks. skal højden være mellem 50 og 250 cm. For definitioner se venligst hjælpeteksterne Felt 3 ECOG Performance-status Vurderet på sluttidspunktet for udredningen, jævnfør definitionen heraf i felt 9, hvor der er anført: Dato hvor udredningsforløbet er afsluttet, patienten informeret og evt. henvist til behandling. Felt 4 Undersøgelser Undersøgelser fra LPR Anføres automatisk i programmet. Oplysningerne herunder er hentet i LPR og kan ikke redigeres i programmet, kan kun redigeret ved at rette i LPR. Brugerindberettede undersøgelser mulighed for at tilføje undersøgelser, som ikke står på listen over Undersøgelser fra LPR. Felt 5 Diagnose Hvilken invasiv undersøgelse gav den cyto- eller histopatologiske diagnose. Der kan vælges op til 3 undersøgelser i prioriteret rækkefølge, hvor den vigtigste anføres først. Skal være en af undersøgelserne fra felt 4. Felt A, B, C og D Anmeldelsesstatus En af de anførte muligheder vælges. Dette felt er en hjælp til registreringen i cancerregisteret og er ikke til stede i online-versionen. Felt 6 Sideangivelse: Anføres automatisk i programmet, mulighed for ret. Felt 7 Patologidiagnose: Anfør den patologidiagnose som behandlingen skal gives på. Patobankdiagnose fremkommer, når sekretariatet har sammenkørt med Patologiregisteret. Er der endnu ikke samkørt med Patologiregisteret, eller findes der ikke en patologidiagnose i Patologiregisteret, er feltet tomt. Typisk sker samkørslen med Patologiregisteret først 1-2 måneder efter første registrering på patienten. Felt 8 TNM-klassifikation Anføres automatisk i programmet, mulighed for ret. Felt 9 Sluttidspunkt: Anføres automatisk i programmet, mulighed for ret. Dato hvor udredningsforløbet er afsluttet, patienten informeret og evt. henvist til behandling. Når formularen er færdigudfyldt vælges Gem

15 Man kan efterfølgende tilføje manglerne ved at gå ind i samme formular Gul baggrund til dato viser at formularen er gemt, hvor man har ignoreret advarslen. Datoen i det gule felt er udredningens start. Blå baggrund viser at formularen er korrekt udfyldt og vil indgå i diverse statistikker.

16 Kirurgiske afdelinger Kirurgi På startsiden fremgår en liste over de patienter, som ikke er færdigregistrerede. Formular med mangler, udredning er fordi den udredende afdeling er ukendt og den kirurgiske afd. skal udfylde formularen for udredning. Ved at klikke på et cpr.nr. kommer man til relevant patients data. Gul baggrund ved dato, viser at pt.s formular ikke er færdigudfyldt. Man kommer til formularen ved klik på relevant formular/dato

17 Understreget tekst = link til hjælpetekst. Kirurgiformular vedr. primær lungecancer Felt 1 Henvisningsdato Dato for modtaget henvisning i kirurgisk afdeling. Anføres automatisk i programmet, kan rettes. Felt 2 Indlæggelsesdato Registrerede indlæggelsesdato i LPR for den kontakt hvor den registrerede operation er tilknyttet. Anføres automatisk i programmet, kan rettes. Felt 3 Neo-adjuverende behandling Hvis der i LPR er registreret relevant onkologiskbehandling forud for operationsdatoen er der her anført ja. Anføres automatisk i programmet, kan rettes. Felt 4 Øget ventetid Der er mulighed for at registrere evt. øget ventetid, vælges ja, skal man anføre årsagen hertil. Felt 5 Terapeutiske risikofaktorer Anføres automatisk i programmet, kan rettes Felt 6 Alkoholmisbrug * Anføres såfremt der er registret et sådant. Se hjælpetekst. Felt 7.1 Operationsdato Anføres automatisk i programmet, kan rettes. Operatør skal vælges fra listen. Felt 7.2 Type Anføres automatisk i programmet, kan rettes. Felt 7.3 Klassifikation/lokalisation Anføres automatisk i programmet, kan rettes. Felt 8 Supplerende operationsplysninger Anføres automatisk i programmet, kan rettes. Felt 9 Tumor fjernet makroradikalt* Anføres med Ja/Nej. Estimeret postoperativ FEV1 anføres. Se venligst hjælpetekst Felt 10 Tumor fjernet mikroradikalt* Anføres med Ja/Nej. Felt 11 Patologi fremkommer, når sekretariatet har sammenkørt med Patologiregisteret. Er der endnu ikke samkørt med Patologiregisteret eller findes der ikke en patologidiagnose i Patologiregisteret, er feltet tomt. Typisk sker samkørslen med Patologiregisteret først 1-2 måneder efter første registrering på patienten. Felt 12 Postoperativt forløb Anføres automatisk i programmet, kan rettes. Felt 13 Intensivafdeling Anføres automatisk i programmet, kan rettes. Felt 14 Peroperativ glandelstaging Anføres med Ja/Nej. Vælges Ja anføres hvorfra lymfeknuderne er samplet og om de indeholdt malignitet Felt 15 Udskrivningsdato Anføres automatisk i programmet, kan rettes.

18 Felt 16 Overflyttet anden afdeling Anføres automatisk i programmet, kan rettes. Felt 17. Videre forløb En af valgmulighederne vælges. Felt 18. TNM-klassifikation Anføres automatisk i programmet, kan rettes. Når formularen er færdigudfyldt vælges Gem Man kan efterfølgende tilføje manglerne ved at gå ind i samme formular. Gul baggrund til dato viser at formularen er gemt, hvor man har ignoreret advarslen. Datoen i det gule felt er henvisningsdatoen Blå baggrund viser, at formularen er korrekt udfyldt.

19 Onkologiske afdelinger 1.Onkologi På startsiden fremgår en liste over de patienter, som ikke er færdigregistrerede. Formular med mangler, udredning er fordi den udredende afdeling er ukendt og den onkologiske afd. skal udfylde formularen Udredning 1.Onkologi viser oplysninger om den først registrerede onkologibehandling. Ved at klikke på et cpr.nr. kommer man til relevant patients data. Gul baggrund ved dato, viser at pt.s formular ikke er færdigudfyldt. Man kommer til formularen ved klik på relevant formular/dato Understreget tekst = link til hjælpetekst.

20 Felt 1 Henvisningsdato Dato for modtaget henvisning i onkologisk afdeling. Anføres automatisk i programmet, mulighed for ret. Felt 2 Øget ventetid Her anføres, hvorvidt der har været øget ventetid i patientforløbet. Svares der ja, skal der vælges årsag på listen. Felt 3 ECOG Performance status Der vælges performance status fra listen. Felt 4 Patologi fremkommer, når sekretariatet har sammenkørt med Patologiregisteret. Er der endnu ikke samkørt med Patologiregisteret, eller findes der ikke en patologidiagnose i Patologiregisteret, er feltet tomt. Typisk sker samkørslen med Patologiregisteret først 1-2 måneder efter første registrering på patienten. Felt 5 Sygdomsstadie på behandlingstidspunktet Oplysningerne er hentet i LPR, kan evt. rettes. Felt 6 Behandling Oplysningerne stammer fra LPR. Startdato er den 1. registrerede behandlingsdato, denne dato kan evt. rettes. Behandlingsintensionen skal udfyldes. Når formularen er færdigudfyldt vælges Gem Man kan efterfølgende tilføje manglerne ved at gå ind i samme formular. Gul baggrund til dato viser at formularen er gemt, hvor man har ignoreret advarslen. Datoen i det gule felt er henvisningsdatoen

21 Blå baggrund viser at formularen er korrekt udfyldt. Supplerende onkologi Indeholder oplysninger om alle følgende onkologibehandlinger, indeholder én og kun én behandlingsmodalitet. Felt 1 ECOG Performance status Der vælges performance status fra listen Felt 2 Patologi fremkommer, når sekretariatet har sammenkørt med Patologiregisteret. Er der endnu ikke samkørt med Patologiregisteret, eller findes der ikke en patologidiagnose i Patologiregisteret, er feltet tomt. Typisk sker samkørslen med Patologiregisteret først 1-2 måneder efter første registrering på patienten. Felt 3 Sygdomsstadie på behandlingstidspunktet Oplysninger er hentet i LPR, kan evt. rettes. Felt 4 Behandling Oplysningerne stammer fra LPR. Startdato er den 1. registrerede behandlingsdato af behandlinger efter start af 1. behandling. Recidiv og opfølgning Formularen etableres, når der foreligger en udredningsformular og en behandlingsformular (kirurgi eller 1. onkologi) med en første behandlingsdato. Her registreres alle udredningsaktiviteter fra datoen for første behandling frem til dato for seneste samkørsel med LPR eller patientens død. Formularens 4 felter kan ikke rettes, men giver et overblik over :

22 Felt 1 Dato for første behandling Dato for første behandlingsdato anført i kirurgi- eller onkologiformularen. Felt 2 Aktiviteter Liste over samtlige udredningsaktiviteter udført mellem dato i felt 1 og dato for seneste samkørsel med LPR eller patientens død. Listen modsvarer felt 4 i udredningsformularen. Felt 3 TNM-historik Feltet lister samtlige i LPR registrerede sygdomsstadier i form af TNM, og modsvarer felt 8 i udredningsformularen. De enkelte TNM listes kronologisk, og registrerende sygehusafdeling og dato er registreret. Felt 4 Dødsdato Ved død, er dødsdatoen angivet.

23 Sletning af patientdata Er brugere blevet opmærksomme på at indtastede data i DLCR ikke er korrekte findes der 2 muligheder. Er der tale om, at en oprettet patient alligevel ikke har primær lungecancer skal patienten slettes fra DLCR. Dette kan kun foregå ved at man retter henvendelse til sekretariatet og efterfølgende retter i indberetningen til LPR. Er der tale om at inddaterede kliniske data ikke er korrekte, kan disse rettes af brugerne, ved at rette i LPR og opdateringen i DLCR vil automatisk ske ved næste opdatering med LPR. Datakomplethed og fejlrapporter Afdelinger der indberetter til DLCR kan selv følge, hvorvidt deres indberetninger er komplette og korrekte. Dette foregår ved hjælp af listen på forsiden over patienter, som ikke er færdigregistrerede. Ved at klikke på den relevante formular vil det fremgå hvilke felter der ikke automatisk er blevet udfyldt ved samkøring med centrale registre. Nogle af de i forvejen udfyldte felter kan rettes, og manglende felter skal udfyldes. Efterfølgende vælges Gem. Er formularen korrekt udfyldt vil patienten ikke længere fremgå på forsiden over patienter, som ikke er færdigregistrerede. Mener afdelingen, at en oplysning hentet fra LPR ikke er korrekt, kan dette skyldes, at afdelingen ikke har registreret korrekt til LPR. Afdelingen kan rette i det patientadministrative system, og rettelsen vil fremgå ved næste opdatering med LPR, eller man kan vælge Ret-knappen og indtaste det korrekte. Vælger man det sidste rettes oplysningen i LPR dog ikke. Dette vil først ske når afd. retter i LPR. Tilføjes en rettelse i DLCR, vil det være oplysningerne der tilføjes, der vil indgå i DLCR s rapporter.

24 Rapporter Oversigt over rapporterne findes ved at klikke på rapporter på forsiden af programmet. Oversigten over de enkelte rapporter fremkommer ved at klikke på +. Det er muligt at se, hvordan patienter fra egen afdeling, indgår i de andre specialers rapporter ved at vælge relevant speciale samt rapport. Den ønskede rapport vælges lige som den ønskede periode. Herefter vælges View Report.

25 Skærmopløsningen kan gøre, at det vil være nødvendigt at scrolle ud til siden for at finde View Report. Næste side af rapporten Søg på evt. cpr.nr eller tekst Vælg et format at exportere filen til, efterflg. vælges export

26 Skærmopløsningen kan gøre, at det vil være nødvendigt at scrolle ned i bunden og ud til siden, og så rulle op igen for at se hele rapporten. I den detaljerede oversigt er det muligt at sortere på enkelte felter markeret med lille rød pil i hver retning. Hvis man klikker på et cpr-nr. åbnes patientens formular.

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual Indberetning til Dansk Lunge Cancer Register Manual Forord Hermed den nye udgave af manualen for indberetningen til Dansk Lunge Cancer Register (DLCR). DLCR er nu en del af Den Nationale Kliniske Kræftdatabase

Læs mere

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual Indberetning til Dansk Lunge Cancer Register Manual Forord Hermed den nye udgave af manualen for indberetningen til Dansk Lunge Cancer Register (DLCR). DLCR er nu en del af Den Nationale Kliniske Kræftdatabase

Læs mere

DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS

DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS 1 DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS Man kommer ind i KMS systemet til dataindberetning ved at skrive adressen http://nip.medcom/kms eller http://195.80.243.98/kms i sin browser.

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register (DNOR) Brugermanual

Dansk Neuro Onkologisk Register (DNOR) Brugermanual Dansk Neuro Onkologisk Register (DNOR) Brugermanual Version 3, 10. august 2015 Indhold Adgang til databasen... 3 Login... 4 Startbilleder efter login (forsiderapport)... 5 Generelt om formularer og felter

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database Vejledning til indtastning Version 1.1 september 2011

Dansk Pancreas Cancer Database Vejledning til indtastning Version 1.1 september 2011 Side 1 af 21 Dansk Pancreas Cancer Database Vejledning til indtastning Version 1.1 september 2011 Kontaktinformation: Sekretær Darley Petersen Tlf. +45 2055 3974 Email: Darley.Petersen@ouh.regionsyddanmark.dk

Læs mere

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual Indberetning til Dansk Lunge Cancer Register Manual Dansk Lunge Cancer Register manual; 03112008-2 - Forord Siden starten af Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) har det været et ønske fra registrets brugere,

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

Indberetning i DLCR. Besøgsrunde 2008/9

Indberetning i DLCR. Besøgsrunde 2008/9 Indberetning i DLCR Besøgsrunde 2008/9 Dagens emner Baggrund for og formål med mødet i dag Resultater DLCR Indberetning i DLCR Problemer, spørgsmål og ønsker! Det Nationale indikator projekt MIS Kræft

Læs mere

Vejledning i brug af DLCR Afrapporteringsportal

Vejledning i brug af DLCR Afrapporteringsportal Afdeling: Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Udarbejdet af: Jesper Kjær Hansen Kliniske Databaser Journal nr.: 2-93-00113-2008 E-mail: jesper.kjaer.hansen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 12. november

Læs mere

CPR: Angiv dag/md/år. Angiv dag/md/år. Har patienten modtaget neo-adjuverende behandling

CPR: Angiv dag/md/år. Angiv dag/md/år. Har patienten modtaget neo-adjuverende behandling Kirurgi CPR: Navn: 1. Henvisning: Angiv dag/md/år 2. Indlæggelse: Angiv dag/md/år 3. Neo-adjuverende behandling: Har patienten modtaget neo-adjuverende behandling Nej: Ja: Uoplyst: 4. Øget ventetid: Nej:

Læs mere

Guide til VandData for kommuner

Guide til VandData for kommuner Guide til VandData for kommuner Januar 2017 Version 1.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Link til VandData... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Øvrige relevante guides... 1 1.4 Guidens struktur... 1 Kapitel

Læs mere

Registreringsvejledning - Onkologi

Registreringsvejledning - Onkologi Den Uroonkologiske Fællesdatabase Prostatacancer Registreringsvejledning - Onkologi Inklusionskriterier Alle patienter som har fået indsat primær prostatacancer skal indberettes til Dansk Prostata Cancer

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

DANSK LUNGE CANCER REGISTER. Deadline Deadline for indberetninger vedrørende 2009 til Det Nationale Indikatorprojekt og DLCR er i år

DANSK LUNGE CANCER REGISTER. Deadline Deadline for indberetninger vedrørende 2009 til Det Nationale Indikatorprojekt og DLCR er i år DANSK LUNGE CANCER REGISTER Nyhedsbrev ÅRGANG 10 NR. 1 JANUAR 2010 I DETTE NUMMER: Deadline 2010 Deadline for indberetninger vedrørende 2009 til Det Nationale Indikatorprojekt og DLCR er i år fredag den

Læs mere

Elektronisk Indberetning. Vejledning i indberetning af cancer

Elektronisk Indberetning. Vejledning i indberetning af cancer Elektronisk Indberetning Vejledning i indberetning af cancer Elektronisk indberetning Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen Copyright:

Læs mere

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Foreningen af Speciallæger årsmøde 5. oktober 2012, Vejle Erik Jakobsen, Kvaliteten af sundhedsydelser Kan brugen af kliniske databaser

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register (DNOR) Brugermanual

Dansk Neuro Onkologisk Register (DNOR) Brugermanual Dansk Neuro Onkologisk Register (DNOR) Brugermanual Version 4, 10. august 2016 Indhold Ændringer siden version 3... 3 Adgang til databasen... 4 Login... 5 Startbilleder efter login (forsiderapport)...

Læs mere

Har patienten modtaget neo-adjuverende behandling. Hvis Ja - udfyld venligst formularen Supplerende udredning.

Har patienten modtaget neo-adjuverende behandling. Hvis Ja - udfyld venligst formularen Supplerende udredning. Kirurgi CPR: Fornavn: Mellemnavn: Efternavn: 1. Henvisning: Angiv dag/md/år 2. 3. 4. 5. 6. 7. Udredende afdeling: Indlæggelse: Neo-adjuverende behandling: Diagnostiske indgreb: Øget ventetid: Terapeutiske

Læs mere

Portal ledige boliger manual omkring indtastning.

Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Den 22. juni 2005 Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Der er lanceret en portal med ledige almene boliger på BL s hjemmeside, hvor boligsøgende let skal kunne finde ledige boliger ud fra

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Brugermanual. Version 1, 20. maj 2015

Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Brugermanual. Version 1, 20. maj 2015 Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Brugermanual Version 1, 20. maj 2015 Indhold Adgang til databasen... 3 Login... 5 Startbilleder efter login... 6 Oprettelse af patentforløb... 8 Generelt om

Læs mere

Vejledning i brug af CPOP databasen 3C

Vejledning i brug af CPOP databasen 3C Vejledning i brug af CPOP databasen 3C Indledning... 2 Sådan logges på databasen... 3 Før data skal indtastes... 4 CPOP Patientoplysninger... 5 Oprettelse af nye patienter (kun for lokale og regionale

Læs mere

Kontaktpersoner. Indhold

Kontaktpersoner. Indhold Kontaktpersoner Alle, der skal have adgang til lederportalen, skal oprettes som kontaktpersoner. Dvs. ledere, institutledere og andre, der skal have adgang til at logge ind på lederportalen og tilgå relevante

Læs mere

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge.

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Danmarks Statistik, Velfærd 22. januar 203 Børn og Unge, Udsatte børn Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Indhold Baggrund...2 2 Formål...2

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Vejledning til Formandsportalen

Vejledning til Formandsportalen Vejledning til Formandsportalen Startside http://mail.kolonihave.dk/formandsportal/portal/portal.aspx Der logges ind via dit medlemsnummer og kodeord. Medlemsnummeret er det brugernavn, som du fik tilsendt

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Indtastningsvejledning. Dansk Gynækologisk Cancer Database Sygeplejeskemaet

Indtastningsvejledning. Dansk Gynækologisk Cancer Database Sygeplejeskemaet Indtastningsvejledning Dansk Gynækologisk Cancer Database Sygeplejeskemaet 25-02-2011 Indhold 1. Hvilke patienter skal indtastes og hvilke skal ikke?... 3 2. Login i Klinisk MåleSystem (KMS)... 4 2.1 Login

Læs mere

Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register

Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register Kræft og komorbiditet alle skal have del i de gode resultater 6. marts 2013 Kosmopol, København Erik Jakobsen, Leder I hovedpunkter

Læs mere

Vejledning i brug af CPOP databasen

Vejledning i brug af CPOP databasen Vejledning i brug af CPOP databasen Indledning... 2 Log på databasen... 3 Muligheder i databasen... 4 Patientoplysninger... 6 CPOP Ergoterapeut protokol... 11 CPOP Fysioterapeut protokol... 16 CPOP Neuropaediater

Læs mere

DugaBase Brugermanual til rapportdannelse 01.01.2015

DugaBase Brugermanual til rapportdannelse 01.01.2015 DugaBase Brugermanual til rapportdannelse 01.01.2015 Udarbejdet af Ulla Darling og Rikke Guldberg (Version 1 - November 2014) Side 1 af 8 Indhold Adgang til rapportdannelse... 2 Opbevaring af data udenfor

Læs mere

Kan kvalitet reduceres til ét tal?

Kan kvalitet reduceres til ét tal? Kan kvalitet reduceres til ét tal? Årsmøde i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Lørdag d. 11. januar 2014,Nyborg Erik Jakobsen, Kan kvalitet reduceres til ét tal? Kan kvalitet reduceres til

Læs mere

DMCG.dk Repræsentantskabsmøde Torsdag d. 29. august 2013

DMCG.dk Repræsentantskabsmøde Torsdag d. 29. august 2013 Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK) Implementering i Dansk Lunge Cancer Register Erik Jakobsen, Odense Universitetshospital DMCG.dk Repræsentantskabsmøde Torsdag d. 29. august 2013 05-09-2013 Hvorfor

Læs mere

Brugermanual SÅDAN GØR DU:

Brugermanual SÅDAN GØR DU: Brugermanual SÅDAN GØR DU: Uanset hvad du skal lave i Klubcms, skal du altid logge dig på og det gør du ved at indtaste følgende i din browser: http://klubcms.dbu.dk/admin/login.aspx Indtast dit brugernavn

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Breve Fraser Makroer m.m.

Breve Fraser Makroer m.m. Koncern IT Anvendelse og udvikling Breve Fraser Makroer m.m. Oprettelse af brevprofiler (margintekst) 2 Anvendelse af brevmodul 4 Funktionsfelter i notatmodulet 6 Fremhævet tekst i notater 8 Standardtekster

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse Hvornår bruges Afslut, Overflyt samt Skift opholdsadresse...3 Akut indlæggelse

Læs mere

Brugervejledning til dataindtastningsmodulet; KMS, ver. 1.9 April 2012

Brugervejledning til dataindtastningsmodulet; KMS, ver. 1.9 April 2012 1. ÅBNING AF KMS OG LOGIN... 2 2. VALG AF MODUL/SPECIALE/AFDELING... 3 3. GENERELT OM NAVIGATION I KMS 1.3... 4 MENULINJE... 4 LUKNING AF DET AKTUELLE BILLEDE... 4 OBLIGATORISKE FELTER... 4 SKÆRMOPLØSNING...

Læs mere

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2 Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION 2 34 Brugermanual august-2013 vers. 1.2 1 intro! På de følgende sider vil du finde en lille og hurtig gennemgang af Midttrafik Trafikadministration. Med Midttrafik Trafikadministration

Læs mere

Bestil fast fondsudtræk

Bestil fast fondsudtræk Bestil fast fondsudtræk Emne Bestilling af fondsudtræk er pr. 26.04.2015 integreret i Jyske Netbank Erhverv. Vejledning Registrering af faste indstillinger Inden du bestiller det første faste fondsudtræk,

Læs mere

VEJLEDNING TIL MØDEBOOKING PÅ WWW.AGROPARK.DK

VEJLEDNING TIL MØDEBOOKING PÅ WWW.AGROPARK.DK Kære lejere. Som I nok alle ved, har vi - efter lejernes ønske om at kunne se, hvilke mødelokaler der er ledige - fået udviklet et booking-modul til Intranettet, hvorfra al booking af mødelokaler fremover

Læs mere

Registreringsvejledning

Registreringsvejledning Den Uroonkologiske Fællesdatabase Testiscancer Registreringsvejledning Introduktion til Testiscancerdatabasen! Denne registreringsvejledning er ment som en hjælp i registreringsarbejdet. Registreringsvejledningen

Læs mere

DANSK PALLIATIV DATABASE DPD VEJLEDNING DATAINDTASTNING

DANSK PALLIATIV DATABASE DPD VEJLEDNING DATAINDTASTNING DANSK PALLIATIV DATABASE DPD VEJLEDNING DATAINDTASTNING Indhold: INDLEDNING... 2 PRINCIPPER FOR INDTASTNING AF PATIENTER... 3 HVORDAN KOMMER MAN TIL INDTASTNING?... 4 LOGIN... 6 FELTER... 9 UDFYLDELSE

Læs mere

Registreringsvejledning - Urologi

Registreringsvejledning - Urologi Den Uroonkologiske Fællesdatabase Prostatacancer Registreringsvejledning - Urologi Inklusionskriterier Alle patienter som har fået indsat primær prostatacancer skal indberettes til Dansk Prostata Cancer

Læs mere

Vejledning i brug af CPOP databasen

Vejledning i brug af CPOP databasen Vejledning i brug af CPOP databasen Indledning...2 Log på databasen...3 Muligheder i databasen...4 Patientoplysninger...5 CPOP Ergoterapeut protokol...9 CPOP Fysioterapeut protokol...14 CPOP Neuropaediater

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

Indtast data i KMS til DD2

Indtast data i KMS til DD2 Indtast data i KMS til DD2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indtast data i KMS til DD2...2 2. Valg af modul/speciale/afdeling...2 3. Generelt om navigation i KMS...3 Menulinje...3 Lukning af

Læs mere

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21 Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen Side 1 af 21 Indhold Introduktion til Arbejdsmiljø-databasen... 3 Dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet... 3 Et område for hver arbejdsmiljøgruppe og for hvert ledelsesområde...

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

DugaBase Brugermanual 02.01.2014

DugaBase Brugermanual 02.01.2014 DugaBase Brugermanual 02.01.2014 Indhold Adgang til databasen... 2 Login... 3 Hvad skal registreres?... 3 Skærmbilledes generelle opbygning... 5 Startside... 7 Menupunkter... 7 Oprette patient... 8 Oprette

Læs mere

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvad skal jeg bruge før jeg kan registrere? 2 Hvad skal registreres? 3 Login til registrering 4

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS skal du registrere en aftale om integrationsgrunduddannelse, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale samt undervisningsplan

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg)

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Opdateret af Kultur & Fritid, september 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 - Nyheder...- 4 - Søg ledige

Læs mere

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011 Indberetning til venteinfo Brugervejledning 2011 Version 1.0. August 2011 Brugervejledning - indberetning af fremadrettede ventetider Dokumentation af Specialiseret Sundhedsvæsen Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3 Brugervejledning NIV Indberetning af fremadrettede ventetider Version 1.3 Kolofon Brugervejledning NIV Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk Kvikguide e-bevillingsbrugere Sådan logger du ind som e-bevillingsbruger 1. Klik på Log ind knappen øverst på skærmen. 2. Indtast Brugernavn og Adgangskode som beskrevet. Som indlogget e- bevillingsbruger

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG 1/9 VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 ve@energinet.dk VAT no. 28 98 06 71 Dato: 26/4 2017 HAH Indholdsfortegnelse

Læs mere

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP)

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) Dansk Tennis Forbund August 2012 side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Visning af programmet...

Læs mere

For at logge ind, skal du indtaste dit brugernavn eller din email-adresse, samt din adgangskode.

For at logge ind, skal du indtaste dit brugernavn eller din email-adresse, samt din adgangskode. PENSAB Introduktion til PENSAB systemet Log-ind Det første du møder i PENSAB systemet er log-ind vinduet. For at logge ind, skal du indtaste dit brugernavn eller din email-adresse, samt din adgangskode.

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab Arbejdsgruppefunktioner på cardio.dk

Dansk Cardiologisk Selskab Arbejdsgruppefunktioner på cardio.dk Dansk Cardiologisk Selskab Arbejdsgruppefunktioner på cardio.dk ARBEJDSGRUPPESIDE 1 2 4 1. Arbejdsgruppetitel (låst) 2. Medlemsoversigt (autogenereret) 3. Opslagstavle der kan udfyldes af nukleus 5 4.

Læs mere

3. Medarbejderdatabase

3. Medarbejderdatabase 3. Medarbejderdatabase 3.1 Tjek om medarbejderen allerede findes i RES Inden man går i gang med oprettelsen af en medarbejder i RES, skal man tjekke om vedkommende allerede er oprettet i RES. Dette gøres

Læs mere

Vejledning/information i forhold til Nem Kvalitet i Psykiatriens LIS

Vejledning/information i forhold til Nem Kvalitet i Psykiatriens LIS Vejledning/information i forhold til Nem Kvalitet i Psykiatriens LIS Skriv tekst Denne vejledning/information beskriver monitorering i forhold til delelementerne i Nem Kvalitet. Vejledningen/informationen

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere

Vejledning i brug af CPOP databasen 3C

Vejledning i brug af CPOP databasen 3C Vejledning i brug af CPOP databasen 3C Indledning... 2 Brugeroprettelse... 3 Region Syddanmark:... 3 Region Midtjylland:... 3 Region Hovedstaden og Region Nordjylland:... 3 Fornyelse af log in... 3 Ændring

Læs mere

VEJLEDNING I MONITORERING AF VÆGTSTOP

VEJLEDNING I MONITORERING AF VÆGTSTOP VEJLEDNING I MONITORERING AF VÆGTSTOP KONTAKT NIRAS A/S T: 8732 3232 E: vaegtstop@niras.dk Introduktion til vejledningen Denne vejledning beskriver, hvordan man indsamler, indtaster og monitorerer data

Læs mere

Pilotprojektet. Formål. Hvorfor DNKK? National Databasedag, torsdag d. 11. april 2013

Pilotprojektet. Formål. Hvorfor DNKK? National Databasedag, torsdag d. 11. april 2013 Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK) Muligheder og barrierer i genbrug af data Erik Jakobsen, Odense Universitetshospital National Databasedag, torsdag d. 11. april 2013 Hvorfor DNKK? Dobbeltregistrering

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Register Udvikling og status Erik Jakobsen, leder Visionsmøde for de nationale kliniske kvalitetsdatabaser Tirsdag d. 16. juni 2009 Skejby Sygehus Hvad er Landsdækkende godkendt og støttet

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

Indhold... 1. Introduktion... 2

Indhold... 1. Introduktion... 2 Notat Vedrørende: Vejledning til indberetning af data vedr. introdansk Skrevet af: Henrik Rosendahl-Kaa Version: 1: rev. af Ankestyrelsen, januar 2014) 08.11.2012 / JL Indhold Indhold... 1 Introduktion...

Læs mere

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Europass Mobilitetsbevis skal udfyldes og udstedes i mobilitetsdatabasen: http://mobilitet.europass.dk/.

Læs mere

NMSC. databasen BRUGERVEJLEDNING

NMSC. databasen BRUGERVEJLEDNING NMSC databasen BRUGERVEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING TIL REGISTRERING I NMSC DATABASEN FOR PATIENTER MED FØLGENDE DIAGNOSER: BASALCELLE KARCINOM PLANOCELLULÆRT KARCINOM MB. BOWEN KERATOAKANTOM DENNE BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Version 2.0. Registrering af prævalensdata hos SSI

Version 2.0. Registrering af prævalensdata hos SSI Version 2.0 Registrering af prævalensdata hos SSI Registrering af prævalensdata hos Statens Serum Institut (SSI): Prævalensregistreringen er en registreringsløsning hvor afdelings-/afsnitsdata for den

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login Import-vejledning Fra regneark til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 4. udgave, januar 2007 UNI C 2007 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Oprettelse af regneark med persondata...

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Vejledning til brug af Persondataformular

Vejledning til brug af Persondataformular Vejledning til brug af Persondataformular Om Persondataformular Persondataformularen skal anvendes til at registrere persondata omkring ansatte og gæster. I nogle tilfælde skal forskningsstuderende og

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Vejledning til brug af Foreningsportalen Ansøgning om - og opgørelser af tilskud Som en godkendt forening efter Folkeoplysningsloven i Svendborg Kommune skal du via Foreningsportalen ansøge om medlems-

Læs mere

Guide til hjemmesider for Broen

Guide til hjemmesider for Broen Guide til hjemmesider for Broen Hjemmesiden er opbygget i WordPress. Afdelingens egne sider kan redigeres og opdateres, når der er oprettet en bruger. Kontakt Broen Danmark, hvis I vil have oprettet en

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Vejledning til Borgeronline Statistikmodul

Vejledning til Borgeronline Statistikmodul til Borgeronline Statistikmodul Statistikmodul April 2009 publiceret: Juni 2009 rettet: Juli 2009 Suderbovej 24 9900 Frederikshavn Tlf. 9620 6666 dafolo@dafolo.dk www.dafolo.dk Support: deb@dafolo.dk Log

Læs mere

Manual til indberetning. Ventelistelukning.dk

Manual til indberetning. Ventelistelukning.dk Manual til indberetning Ventelistelukning.dk Manual til indberetning ventelistelukning.dk Indhold 1. Ventelistelukning.dk 5 Om databasen 5 2. Før du indberetter 6 Superbrugere og almindelige brugere 6

Læs mere

KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne

KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne KIGO Ansvarlig KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne Indhold Læsevejledning... 1 1. Gennemgang af skærmbilleder... 2 Startbillede... 2 Ved klik på projekt... 2 Ved klik på et interval

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen Guide Administration af FDF.dk/Nyborg 1. Udgave 2008 Ide og layout Christoffer S. Rasmussen FDF.Dk/NyboRG Den nye hjemmeside for FDF Nyborg er baseret på et bloksystem. Det vil sige at det er super nemt

Læs mere

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra  klik på linket Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt kan alle se arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis man er på regionens netværk. Hvis der skal tilføjes eller

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad. Et bestemt sted... 5 Eksempel på at søge flere tider på en gang i én forespørgsel...

Indholdsfortegnelse. Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad. Et bestemt sted... 5 Eksempel på at søge flere tider på en gang i én forespørgsel... Indholdsfortegnelse Kort om Interbook.roskilde.dk.... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Hjælpefunktion... 3 Startsiden... 4 Nyheder... 4 Søg ledige tider enkelt søgning... 4 Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad.

Læs mere