Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual"

Transkript

1 Indberetning til Dansk Lunge Cancer Register Manual

2 Forord Hermed den nye udgave af manualen for indberetningen til Dansk Lunge Cancer Register (DLCR). DLCR er nu en del af Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK), hvorfor hovedparten af oplysningerne i DLCR stammer fra Landspatientregisteret. Er der spørgsmål til manualen, registreringerne i DLCR eller i.ø. til arbejdet i DLCR/DLCG er man altid velkommen til at kontakte DLCR s sekretariat på telefon eller per på Desuden kan der findes oplysninger på vores hjemmeside: DLCR Maj 2014

3 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indholdsfortegnelse... 3 Generelt... 4 Hvilke patienter kommer i DLCR?... 4 Hvornår kommer patienten i DLCR?... 4 Hvilke oplysninger fra LPR kommer i DLCR?... 4 Hvem skal inddatere i DLCR?... 4 Hvem kan læse i DLCR?... 5 Hvordan er DLCR opbygget (datamodel)... 5 Hvordan bruges data fra DLCR?... 5 Inddatering i DLCR... 6 Adgang til DLCR... 6 Startsiden i DLCR... 6 Start... 7 Patient... 7 Hjælp... 7 Søgning... 8 Ny patient i DLCR... 8 Formularer Valideringsregler Udredende afdelinger Udredning Kirurgiske afdelinger Kirurgi Onkologiske afdelinger Onkologi Supplerende onkologi Recidiv og opfølgning Datakomplethed og fejlrapporter Rapporter... 24

4 Generelt Hvilke patienter kommer i DLCR? I Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) registreres patienter med SKS-koderne C34* (neoplasma malignum pulmonis) og C33* (neoplasma malignum trachea) og senere tilføjes i et separat afsnit af DLCR C45* (neoplasma malignum pleurae) udredt og/eller behandlet på sygehusafdelinger i Danmark eksklusiv Grønland og Færøerne. Hvornår kommer patienten i DLCR? Patienterne registreres løbende i DLCR umiddelbart efter de identificeres i Landspatientregisteret (LPR). Når hospitalsafdelinger i Danmark registrerer diagnoser og behandlinger i de patientadministrative systemer overføres disse oplysninger løbende til LPR. Hyppigheden hvormed oplysningerne overføres fra de enkelte patientadministrative systemer til LPR varierer noget fra region til region, men der er typisk tale om dage til uger efter registreringen. Oplysningerne i de patientadministrative systemer vedrører alle forhold omkring diagnoser, alle udførte procedurer hvortil der et tilknyttet en SKS-kode, datoer for udførelse af disse, oplysninger om henvisningsdatoer, ventetidsregistreringer, udskrivelsesdatoer, TNM-klassifikationer m.v. Oplysningerne anvendes af de centrale sundhedsmyndigheder til aktivitets- og DRG-registrering, men vil altså fremover også blive anvendt til dannelse af patientforløb i de kliniske databaser, herunder DLCR. DLCR samkører aktuelt en gang månedligt med LPR, og første gang en patient med en af ovennævnte koder findes i LPR oprettes et forløb i DLCR under givne omstændigheder, der beskrives nærmere. Hvilke oplysninger fra LPR kommer i DLCR? Alle lungecancerforløb, hvor udredning er startet efter 1. januar 2013 oprettes via oplysningerne i LPR. Alle patienter der af afdelingerne er oprettet før denne dato i den tidligere version af DLCR (DLCR4) er konverteret til det nye DNKK-DLCR. Forløbsdannelse i DNKK-DLCR og mere detaljerede oplysninger om dataidentifikation, herunder organisation og procedurer findes beskrevet i dokumentet Introduktion til DNKK introduktion på DDFC7076D7FC.pdf Der kan på nuværende tidspunkt ikke komme nye lungekræftforløb på patienterne i databasen. Hvem skal inddatere i DLCR? Da de fra LPR indhentede oplysninger fortsat skal suppleres med oplysninger fra de kliniske afdelinger, og da DLCR af Sundhedsstyrelsen er godkendt som klinisk kvalitetsdatabase for udredning og behandling af lungecancer i Danmark i henhold til Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 459 af 16. maj 2006, betyder dette, at alle sygehusafdelinger, der udreder eller behandler lungecancer i Danmark har indberetningspligt. I praksis betyder dette, at de udredende afdelinger i regionerne, der er udpeget til at varetage udredning af lungecancer, skal indberette. Tilsvarende skal kirurgiske og onkologiske afdelinger, der varetager behandling af lungecancer i de enkelte regioner indberette. De her nævnte afdelinger skal således løbende i DLCR orientere sig i forhold til om der er oprettet nye patientforløb med tilknytning til deres afdeling, og herefter foretage supplerende inddateringer

5 på disse patienter. I løbet af 2013 etableres en service, således at kontaktpersonerne i de enkelte afdelinger månedligt pr. får oplysninger om evt. nye patienter der skal foretages indregistreringer på. Når afdelinger logger på DLCR vil man som det første kunne se liste over patienter, hvorpå der mangler registreringer, nærmere herom senere i manualen. For at inddatere i DLCR skal man være oprettet som bruger. For at være bruger skal man være ansat på en registreret afdeling. Registrering af brugere foregår via DLCR s sekretariat se forordet. Hvem kan læse i DLCR? Alle registrerede brugere i DLCR kan læse oplysninger i DLCR. Aggregerede oplysninger på afdelingsniveau kan kun læses af brugere registreret på den pågældende afdeling. Oplysninger på personniveau kan læses af brugere med behandlingsansvar for patienten, dvs. at brugeren skal kende patientens cpr-nr og have adgang til at søge oplysninger på cpr-nr. i henhold til reglerne herom. Har brugeren disse rettigheder kan vedkommende læse oplysninger fra egen afdeling og inddaterede oplysninger på patienten fra andre afdelinger. Hvordan er DLCR opbygget (datamodel) DLCR er patientforløbsbaseret, hvilket vil sige at hvert enkelt lungecancerforløbs udredninger og behandlinger registreres samlet under et forløb. Har patienten ny lungecancersygdom oprettes der i DLCR et nyt forløb og aktiviteter relateret hertil registreres under dette forløb. Hvordan bruges data fra DLCR? Data registreret i DLCR anvendes til kvalitets- og forskningsformål. Primært anvendes data som grundlag for en række rapporter: Afdelingerne har mulighed for i DLCR programmet at generere onlinerapporter. Disse rapporter fortæller om afdelingens aktivitet og resultater. Afdelingerne har i forbindelse med rapporterne mulighed for at udtrække cpr-nr lister. DLCR udgiver desuden en årsrapport, der bredt offentliggør aktiviteter og resultater indenfor udredning og behandling af lungecancer. Rapporten udgives hvert år i juni måned. Der opgøres i DLCR et antal indikatorer. Disse indikatorer indgår i DLCR s auditsystem, hvor der afholdes National og Regionale audit forud for offentliggørelsen af årsrapporten. Indikatorerne publiceres derudover via regionerne ledelsesinformationssystem, idet DLCR kvartalsvis foretager opgørelse over relevante indikatorer. Opgørelserne fremsendes elektronisk til regionerne. Adgang til ledelsesinformationssystemerne sker via afdelingsledelserne på sygehusene. Dernæst anvendes data registreret i DLCR til udviklings- og forskningsbrug, idet offentlige institutioner og forskere efter anmodning kan få udtræk fra DLCR. Der henvises til vejledning på DLCR s hjemmeside.

6 Inddatering i DLCR Adgang til DLCR For at have adgang til DLCR s program skal man have adgang til en computer lokaliseret på et sygehus med adgang til netværket. Desuden skal man være registreret som bruger jævnfør ovenstående. Når dette er tilfældet kan man på sygehusets internet vælge hvorved følgende side fremkommer. Indtast her Brugernavn, Adgangskode og vælg Login Startsiden i DLCR Startsiden i DLCR-DNKK ser ud som herunder. Kun felter markeret med fed er aktive for brugeren. I feltet Nyheder m.m. vil sekretariatet skrive relevante nyheder, opdateringer m.m. til brug for brugeren af programmet. Ligeledes findes en lister over Patienter, som ikke er færdigregistrerede.

7 Start Start indeholder: Startside, Log ud, Log ind som anden bruger, Skift adgangskode. Patient Patient indeholder: Søg og anvendes når man skal undersøge om en patient findes i databasen i forvejen Hjælp Menupunktet Hjælp indeholder aktuelt oplysninger om programmet og vejledning. Ikke aktuel for DLCR-DNKK bruger.

8 Søgning Patienter kan søges på flere måder: 1. Cpr-nr. 2. En del af et cpr-nr. f.eks. 0401, hvorefter alle der er registreret i afd. med et cpr-nr. startende med 0401 vil fremgå. Ligeså med et Fornavn eller Efternavn. 3. Søges der ved hjælp af * i CPR-nr, kommer alle patienter som afdelingen har indberettet gennem årene. Muligheden Tilknyttet org. enhed skal være valgt. Ny patient i DLCR Sidst i måneden vil der på forsiden af programmet være en opdateret liste over de patienter, som er nye og/eller ikke er færdigregistrerede.

9 Ved at klikke på pt.s cpr.nr. i listen over Patienter, som ikke er færdigregistrerede åbner patientens startbillede sig. Her kan man se hvilke formularer der er oprettet på pt. (udredning, kirurgi og onkologi). Ved her at klikke på pt.s cpr.nr og navn fremkommer patientens stamdata

10 Ved klik på Lungekræftforløb fremkommer flg. 1. Forløbsstartdato er den tidligste dato, hvor aktiviteter i LPR har relation til lungecancer. Det er den dato, hvor lungecancerforløbet starter 2. Forløbsstartafdeling er den organisatoriske enhed, som er ansvarlig for oprettelse af forløbet 3. Debutdato er den tidligste dato, hvor en patient har en diagnosekode i LPR der viser til lungecancer 4. Debutafdeling er den afdeling, der første gang har registreret C34* eller C33* 5. Tekst: Der kan valgfrit anføres en kort tekstbesked vedrørende patientforløbet, der efterfølgende kan gemmes. 6. Forløbsaktiviteter: Klikkes der på symbolet vises en liste over samtlige aktiviteter registreret på patienten i LPR, fordelt på aktivitetstyper fra forløbsstarttidspunktet til seneste opdatering fra LPR. Oplysninger i aktivitetstyperne udredning, kirurgi og onkologi indgår i de tilsvarende formularer registreret på patienten Formularer Formularer oprettes automatisk via samkørsel med LPR. Er der således registreret udredningsaktiviteter er der oprettet en formular benævnt Udredning. Er der registreret

11 kirurgiaktiviteter er der oprettet en formular benævnt Kirurgi. Er der registreret onkologiaktiviteter er der oprettet en formular benævnt Onkologi. Brugerne kan ikke selv oprette formularer. Afhængig af hvilken type afdeling brugeren er tilknyttet har man nu skriveadgang til disse formularer. Formularer er det sted i DLCR, hvor brugerne indtaster de kliniske oplysninger. Hvis man er tilknyttet en udredende afdeling, er der adgang til Udredning, er man tilknyttet en kirurgisk afdeling, er der adgang til Kirurgi, og er man tilknyttet en onkologisk afdeling er der adgang til Onkologi. Man har læseadgang til formularer oprettet i samme forløb på andre afd. typer end ens egen. Valideringsregler Formularer i DLCR indeholder en del valideringsregler, hvilket betyder, at formularerne skal udfyldes på en bestemt måde for at være gyldige. Nogle valideringsregler er absolutte, hvilket vil sige, at formularen ikke kan gemmes med mindre de berørte felter er korrekt udfyldte. Disse felter vil være markeret med **. Oplysningerne i disse felter stammer altid fra LPR og vil være forhåndsudfyldte. Andre valideringsregler er ikke absolutte, hvilket vil sige, at formularen godt kan gemmes selvom reglen ikke er opfyldt. Disse felter er markeret med *. Når valideringsregler overtrædes fremkommer der ved aktivering af Gem-knappen placeret nederst på formularen en advarsel. Denne advarsel vil meddele Advarsel: Felt skal udfyldes før formularen er komplet. Dette betyder, at formularen godt kan gemmes, men den er ikke komplet, og fremgår fortsat af patientlisten på forsiden. For at komme tilbage til Startsiden vælges denne under menupunktet Start. I menuen i skærmbilledets venstre side er angivet en række datoer. Gul baggrund til dato viser at formularen er gemt, hvor man har ignoreret advarslen. Datoen i det gule felt er henvisningsdatoen. Blå baggrund viser at formularen er korrekt udfyldt

12 Konverterede patienter Patienter konverteret fra DLCR4 vil fremstå i programmet med en rød firkant om datoen. Klikkes der på + til højre for lungekræftforløb, vil det være muligt at se de indberettede data.

13 Udredende afdelinger Udredning På startsiden fremgår en liste over de patienter, som ikke er færdigregistrerede. Ved at klikke på et cpr.nr. kommer man til relevante patients data. Gul baggrund ved dato, viser at pt.s formular ikke er færdigudfyldt. Man kommer til formularen ved at klikke på relevant formular/dato

14 Understreget tekst = link til hjælpetekst. Felt 1 Starttid Anføres automatisk i programmet, mulighed for ret. Skal udfyldes med en valid dato i formatet xx-xx-xxxx (dag-måned-år), hvor datoen ikke må være fremtidig, dvs. dags dato godkendes. Definition af starttidspunkt: Dato for udredningsforløbets start. Første aktivitet i udredningsforløbet uafhængig af hvor aktiviteten er foregået. Patienten er set på ansvarlig afdeling for udredning er tilvalgt, hvis patienten har været set på den ansvarlige udredende afdeling Set og foretager ikke yderligere registrering vælges hvis ansvarlig afdeling for udredning ikke har set patienten, og ikke ønsker at registrere oplysninger på patienten. Felt 2 Patientkarakteristika De indtastede værdier skal ligge i de anførte intervaller f.eks. skal højden være mellem 50 og 250 cm. For definitioner se venligst hjælpeteksterne Felt 3 ECOG Performance-status Vurderet på sluttidspunktet for udredningen, jævnfør definitionen heraf i felt 9, hvor der er anført: Dato hvor udredningsforløbet er afsluttet, patienten informeret og evt. henvist til behandling. Felt 4 Undersøgelser Undersøgelser fra LPR Anføres automatisk i programmet. Oplysningerne herunder er hentet i LPR og kan ikke redigeres i programmet, kan kun redigeret ved at rette i LPR. Brugerindberettede undersøgelser mulighed for at tilføje undersøgelser, som ikke står på listen over Undersøgelser fra LPR. Felt 5 Diagnose Hvilken invasiv undersøgelse gav den cyto- eller histopatologiske diagnose. Der kan vælges op til 3 undersøgelser i prioriteret rækkefølge, hvor den vigtigste anføres først. Skal være en af undersøgelserne fra felt 4. Felt A, B, C og D Anmeldelsesstatus En af de anførte muligheder vælges. Dette felt er en hjælp til registreringen i cancerregisteret og er ikke til stede i online-versionen. Felt 6 Sideangivelse: Anføres automatisk i programmet, mulighed for ret. Felt 7 Patologidiagnose: Anfør den patologidiagnose som behandlingen skal gives på. Patobankdiagnose fremkommer, når sekretariatet har sammenkørt med Patologiregisteret. Er der endnu ikke samkørt med Patologiregisteret, eller findes der ikke en patologidiagnose i Patologiregisteret, er feltet tomt. Typisk sker samkørslen med Patologiregisteret først 1-2 måneder efter første registrering på patienten. Felt 8 TNM-klassifikation Anføres automatisk i programmet, mulighed for ret. Felt 9 Sluttidspunkt: Anføres automatisk i programmet, mulighed for ret. Dato hvor udredningsforløbet er afsluttet, patienten informeret og evt. henvist til behandling. Når formularen er færdigudfyldt vælges Gem

15 Man kan efterfølgende tilføje manglerne ved at gå ind i samme formular Gul baggrund til dato viser at formularen er gemt, hvor man har ignoreret advarslen. Datoen i det gule felt er udredningens start. Blå baggrund viser at formularen er korrekt udfyldt og vil indgå i diverse statistikker.

16 Kirurgiske afdelinger Kirurgi På startsiden fremgår en liste over de patienter, som ikke er færdigregistrerede. Formular med mangler, udredning er fordi den udredende afdeling er ukendt og den kirurgiske afd. skal udfylde formularen for udredning. Ved at klikke på et cpr.nr. kommer man til relevant patients data. Gul baggrund ved dato, viser at pt.s formular ikke er færdigudfyldt. Man kommer til formularen ved klik på relevant formular/dato

17 Understreget tekst = link til hjælpetekst. Kirurgiformular vedr. primær lungecancer Felt 1 Henvisningsdato Dato for modtaget henvisning i kirurgisk afdeling. Anføres automatisk i programmet, kan rettes. Felt 2 Indlæggelsesdato Registrerede indlæggelsesdato i LPR for den kontakt hvor den registrerede operation er tilknyttet. Anføres automatisk i programmet, kan rettes. Felt 3 Neo-adjuverende behandling Hvis der i LPR er registreret relevant onkologiskbehandling forud for operationsdatoen er der her anført ja. Anføres automatisk i programmet, kan rettes. Felt 4 Øget ventetid Der er mulighed for at registrere evt. øget ventetid, vælges ja, skal man anføre årsagen hertil. Felt 5 Terapeutiske risikofaktorer Anføres automatisk i programmet, kan rettes Felt 6 Alkoholmisbrug * Anføres såfremt der er registret et sådant. Se hjælpetekst. Felt 7.1 Operationsdato Anføres automatisk i programmet, kan rettes. Operatør skal vælges fra listen. Felt 7.2 Type Anføres automatisk i programmet, kan rettes. Felt 7.3 Klassifikation/lokalisation Anføres automatisk i programmet, kan rettes. Felt 8 Supplerende operationsplysninger Anføres automatisk i programmet, kan rettes. Felt 9 Tumor fjernet makroradikalt* Anføres med Ja/Nej. Estimeret postoperativ FEV1 anføres. Se venligst hjælpetekst Felt 10 Tumor fjernet mikroradikalt* Anføres med Ja/Nej. Felt 11 Patologi fremkommer, når sekretariatet har sammenkørt med Patologiregisteret. Er der endnu ikke samkørt med Patologiregisteret eller findes der ikke en patologidiagnose i Patologiregisteret, er feltet tomt. Typisk sker samkørslen med Patologiregisteret først 1-2 måneder efter første registrering på patienten. Felt 12 Postoperativt forløb Anføres automatisk i programmet, kan rettes. Felt 13 Intensivafdeling Anføres automatisk i programmet, kan rettes. Felt 14 Peroperativ glandelstaging Anføres med Ja/Nej. Vælges Ja anføres hvorfra lymfeknuderne er samplet og om de indeholdt malignitet Felt 15 Udskrivningsdato Anføres automatisk i programmet, kan rettes.

18 Felt 16 Overflyttet anden afdeling Anføres automatisk i programmet, kan rettes. Felt 17. Videre forløb En af valgmulighederne vælges. Felt 18. TNM-klassifikation Anføres automatisk i programmet, kan rettes. Når formularen er færdigudfyldt vælges Gem Man kan efterfølgende tilføje manglerne ved at gå ind i samme formular. Gul baggrund til dato viser at formularen er gemt, hvor man har ignoreret advarslen. Datoen i det gule felt er henvisningsdatoen Blå baggrund viser, at formularen er korrekt udfyldt.

19 Onkologiske afdelinger 1.Onkologi På startsiden fremgår en liste over de patienter, som ikke er færdigregistrerede. Formular med mangler, udredning er fordi den udredende afdeling er ukendt og den onkologiske afd. skal udfylde formularen Udredning 1.Onkologi viser oplysninger om den først registrerede onkologibehandling. Ved at klikke på et cpr.nr. kommer man til relevant patients data. Gul baggrund ved dato, viser at pt.s formular ikke er færdigudfyldt. Man kommer til formularen ved klik på relevant formular/dato Understreget tekst = link til hjælpetekst.

20 Felt 1 Henvisningsdato Dato for modtaget henvisning i onkologisk afdeling. Anføres automatisk i programmet, mulighed for ret. Felt 2 Øget ventetid Her anføres, hvorvidt der har været øget ventetid i patientforløbet. Svares der ja, skal der vælges årsag på listen. Felt 3 ECOG Performance status Der vælges performance status fra listen. Felt 4 Patologi fremkommer, når sekretariatet har sammenkørt med Patologiregisteret. Er der endnu ikke samkørt med Patologiregisteret, eller findes der ikke en patologidiagnose i Patologiregisteret, er feltet tomt. Typisk sker samkørslen med Patologiregisteret først 1-2 måneder efter første registrering på patienten. Felt 5 Sygdomsstadie på behandlingstidspunktet Oplysningerne er hentet i LPR, kan evt. rettes. Felt 6 Behandling Oplysningerne stammer fra LPR. Startdato er den 1. registrerede behandlingsdato, denne dato kan evt. rettes. Behandlingsintensionen skal udfyldes. Når formularen er færdigudfyldt vælges Gem Man kan efterfølgende tilføje manglerne ved at gå ind i samme formular. Gul baggrund til dato viser at formularen er gemt, hvor man har ignoreret advarslen. Datoen i det gule felt er henvisningsdatoen

21 Blå baggrund viser at formularen er korrekt udfyldt. Supplerende onkologi Indeholder oplysninger om alle følgende onkologibehandlinger, indeholder én og kun én behandlingsmodalitet. Felt 1 ECOG Performance status Der vælges performance status fra listen Felt 2 Patologi fremkommer, når sekretariatet har sammenkørt med Patologiregisteret. Er der endnu ikke samkørt med Patologiregisteret, eller findes der ikke en patologidiagnose i Patologiregisteret, er feltet tomt. Typisk sker samkørslen med Patologiregisteret først 1-2 måneder efter første registrering på patienten. Felt 3 Sygdomsstadie på behandlingstidspunktet Oplysninger er hentet i LPR, kan evt. rettes. Felt 4 Behandling Oplysningerne stammer fra LPR. Startdato er den 1. registrerede behandlingsdato af behandlinger efter start af 1. behandling. Recidiv og opfølgning Formularen etableres, når der foreligger en udredningsformular og en behandlingsformular (kirurgi eller 1. onkologi) med en første behandlingsdato. Her registreres alle udredningsaktiviteter fra datoen for første behandling frem til dato for seneste samkørsel med LPR eller patientens død. Formularens 4 felter kan ikke rettes, men giver et overblik over :

22 Felt 1 Dato for første behandling Dato for første behandlingsdato anført i kirurgi- eller onkologiformularen. Felt 2 Aktiviteter Liste over samtlige udredningsaktiviteter udført mellem dato i felt 1 og dato for seneste samkørsel med LPR eller patientens død. Listen modsvarer felt 4 i udredningsformularen. Felt 3 TNM-historik Feltet lister samtlige i LPR registrerede sygdomsstadier i form af TNM, og modsvarer felt 8 i udredningsformularen. De enkelte TNM listes kronologisk, og registrerende sygehusafdeling og dato er registreret. Felt 4 Dødsdato Ved død, er dødsdatoen angivet.

23 Sletning af patientdata Er brugere blevet opmærksomme på at indtastede data i DLCR ikke er korrekte findes der 2 muligheder. Er der tale om, at en oprettet patient alligevel ikke har primær lungecancer skal patienten slettes fra DLCR. Dette kan kun foregå ved at man retter henvendelse til sekretariatet og efterfølgende retter i indberetningen til LPR. Er der tale om at inddaterede kliniske data ikke er korrekte, kan disse rettes af brugerne, ved at rette i LPR og opdateringen i DLCR vil automatisk ske ved næste opdatering med LPR. Datakomplethed og fejlrapporter Afdelinger der indberetter til DLCR kan selv følge, hvorvidt deres indberetninger er komplette og korrekte. Dette foregår ved hjælp af listen på forsiden over patienter, som ikke er færdigregistrerede. Ved at klikke på den relevante formular vil det fremgå hvilke felter der ikke automatisk er blevet udfyldt ved samkøring med centrale registre. Nogle af de i forvejen udfyldte felter kan rettes, og manglende felter skal udfyldes. Efterfølgende vælges Gem. Er formularen korrekt udfyldt vil patienten ikke længere fremgå på forsiden over patienter, som ikke er færdigregistrerede. Mener afdelingen, at en oplysning hentet fra LPR ikke er korrekt, kan dette skyldes, at afdelingen ikke har registreret korrekt til LPR. Afdelingen kan rette i det patientadministrative system, og rettelsen vil fremgå ved næste opdatering med LPR, eller man kan vælge Ret-knappen og indtaste det korrekte. Vælger man det sidste rettes oplysningen i LPR dog ikke. Dette vil først ske når afd. retter i LPR. Tilføjes en rettelse i DLCR, vil det være oplysningerne der tilføjes, der vil indgå i DLCR s rapporter.

24 Rapporter Oversigt over rapporterne findes ved at klikke på rapporter på forsiden af programmet. Oversigten over de enkelte rapporter fremkommer ved at klikke på +. Det er muligt at se, hvordan patienter fra egen afdeling, indgår i de andre specialers rapporter ved at vælge relevant speciale samt rapport. Den ønskede rapport vælges lige som den ønskede periode. Herefter vælges View Report.

25 Skærmopløsningen kan gøre, at det vil være nødvendigt at scrolle ud til siden for at finde View Report. Næste side af rapporten Søg på evt. cpr.nr eller tekst Vælg et format at exportere filen til, efterflg. vælges export

26 Skærmopløsningen kan gøre, at det vil være nødvendigt at scrolle ned i bunden og ud til siden, og så rulle op igen for at se hele rapporten. I den detaljerede oversigt er det muligt at sortere på enkelte felter markeret med lille rød pil i hver retning. Hvis man klikker på et cpr-nr. åbnes patientens formular.

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Brugermanual. Version 1, 20. maj 2015

Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Brugermanual. Version 1, 20. maj 2015 Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Brugermanual Version 1, 20. maj 2015 Indhold Adgang til databasen... 3 Login... 5 Startbilleder efter login... 6 Oprettelse af patentforløb... 8 Generelt om

Læs mere

DugaBase Brugermanual 02.01.2014

DugaBase Brugermanual 02.01.2014 DugaBase Brugermanual 02.01.2014 Indhold Adgang til databasen... 2 Login... 3 Hvad skal registreres?... 3 Skærmbilledes generelle opbygning... 5 Startside... 7 Menupunkter... 7 Oprette patient... 8 Oprette

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP)

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) Dansk Tennis Forbund August 2012 side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Visning af programmet...

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse Hvornår bruges Afslut, Overflyt samt Skift opholdsadresse...3 Akut indlæggelse

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

VEJLEDNING TIL MØDEBOOKING PÅ WWW.AGROPARK.DK

VEJLEDNING TIL MØDEBOOKING PÅ WWW.AGROPARK.DK Kære lejere. Som I nok alle ved, har vi - efter lejernes ønske om at kunne se, hvilke mødelokaler der er ledige - fået udviklet et booking-modul til Intranettet, hvorfra al booking af mødelokaler fremover

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Portal ledige boliger manual omkring indtastning.

Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Den 22. juni 2005 Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Der er lanceret en portal med ledige almene boliger på BL s hjemmeside, hvor boligsøgende let skal kunne finde ledige boliger ud fra

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2 Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION 2 34 Brugermanual august-2013 vers. 1.2 1 intro! På de følgende sider vil du finde en lille og hurtig gennemgang af Midttrafik Trafikadministration. Med Midttrafik Trafikadministration

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad. Et bestemt sted... 5 Eksempel på at søge flere tider på en gang i én forespørgsel...

Indholdsfortegnelse. Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad. Et bestemt sted... 5 Eksempel på at søge flere tider på en gang i én forespørgsel... Indholdsfortegnelse Kort om Interbook.roskilde.dk.... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Hjælpefunktion... 3 Startsiden... 4 Nyheder... 4 Søg ledige tider enkelt søgning... 4 Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad.

Læs mere

Brugermanual SÅDAN GØR DU:

Brugermanual SÅDAN GØR DU: Brugermanual SÅDAN GØR DU: Uanset hvad du skal lave i Klubcms, skal du altid logge dig på og det gør du ved at indtaste følgende i din browser: http://klubcms.dbu.dk/admin/login.aspx Indtast dit brugernavn

Læs mere

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvad skal jeg bruge før jeg kan registrere? 2 Hvad skal registreres? 3 Login til registrering 4

Læs mere

Opret bruger på radikale.dk

Opret bruger på radikale.dk Opret bruger på radikale.dk Første gang du skal logge på det nye radikale.dk, skal du oprette en ny bruger - også selvom du havde en bruger og kunne logge ind på det gamle radikale.dk. Det er to forskellige

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger,

Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger, Landsbyggefonden 10. april 2014 Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger, kommunale- og regionale ældreboliger,

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Indikatorberegning for Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Tabellerne relaterer sig til Forløbsalgoritme for Lever og galdevejscancer :

Indikatorberegning for Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Tabellerne relaterer sig til Forløbsalgoritme for Lever og galdevejscancer : Indikatorberegning for Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Tabne relaterer sig til Forløbsalgoritme for Lever og galdevejscancer : INDIKATOR Udredning I: Andel af patientforløb som er færdigudredt

Læs mere

Guide til hjemmesider for Broen

Guide til hjemmesider for Broen Guide til hjemmesider for Broen Hjemmesiden er opbygget i WordPress. Afdelingens egne sider kan redigeres og opdateres, når der er oprettet en bruger. Kontakt Broen Danmark, hvis I vil have oprettet en

Læs mere

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11.

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11. Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret Version 11.0 Dato for seneste revidering: 11.08.2014 Indhold 1 Indledning... 3 2 Opbygning

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Kvalitet og Undervisning Økonomisk- Administrativt Center Jour.nr. 131.00M.271 2. juni 2015 Indberetning af regnskabstal og

Læs mere

Endelig er siden 1999 sket en registrering af familier med arvelig bryst-æggestokkræft, pr. 1-1-2011 i alt ca. 6.000 familier.

Endelig er siden 1999 sket en registrering af familier med arvelig bryst-æggestokkræft, pr. 1-1-2011 i alt ca. 6.000 familier. 1 DBCG 1.1 Indledning DBCG (Danish Breast Cancer Cooperative Group) er en tværfaglig landsdækkende organisation, som blev etableret i 1977 på initiativ af Dansk Kirurgisk Selskab. Formålet var på landsplan

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Vejledning til brug af Persondataformular

Vejledning til brug af Persondataformular Vejledning til brug af Persondataformular Om Persondataformular Persondataformularen skal anvendes til at registrere persondata omkring ansatte og gæster. I nogle tilfælde skal forskningsstuderende og

Læs mere

Undervisning i Dansk Palliativ Database

Undervisning i Dansk Palliativ Database Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Dagens

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER Årsrapport 2008 www.dnog.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Konklusion... 4 Formål... 5 Baggrund... 5 Historik, idegrundlag, udvikling, nuværende

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Program orienteringsmøder ADHD database

Program orienteringsmøder ADHD database Program orienteringsmøder ADHD database Velkomst v/ databasekontaktperson Line Riis Jølving Præsentation af ADHD databasen v/ styregrupperepræsentant, herunder: - Gennemgang af indikatorer Præsentation

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Årsrapporten 2011-12 Årsrapporten 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af overlæge

Læs mere

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling Denne quickguide gennemgår de vigtigste trin, du som skoleadministrator skal igennem, når du benytter Skoleportalen til afvikling af prøver i

Læs mere

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Kom godt i gang med: Henvisninger EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Indberetning af regninger på sundhed.dk. Vejledning EXPERIENCE. RESULTS. SCANDIHEALTH.COM CONSULTING SYSTEMS INTEGRATION OUTSOURCING

Indberetning af regninger på sundhed.dk. Vejledning EXPERIENCE. RESULTS. SCANDIHEALTH.COM CONSULTING SYSTEMS INTEGRATION OUTSOURCING Indberetning af regninger på sundhed.dk Vejledning SCANDIHEALTH.COM CONSULTING SYSTEMS INTEGRATION OUTSOURCING EXPERIENCE. RESULTS. regningsindberetning på sundhed.dk Du får adgang til sundhed.dk ved at

Læs mere

MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats

MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats Anders Green & Maria Iachina, i samarbejde med Erik Jakobsen i opdrag fra Dansk Lunge Cancer Gruppe og Dansk Lunge Cancer Register

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen.

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen. Kære løber, Denne vejledning har til formål at hjælpe dig hele vejen igennem vores tilmeldingsprocedure. Det kan være en god idé, at printe denne vejledning ud og have liggende ved siden af computeren,

Læs mere

Den digitale Underviser. DOF deltagernet

Den digitale Underviser. DOF deltagernet Den digitale Underviser DOF deltagernet Sabine Kramer juli 2014 Indhold Kursusindhold... 2 Log ind på Deltagernet, se og rediger dine aktuelle kurser... 3 Skift fra uge- til emneformat... 5 Redigér første

Læs mere

FLIS. Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem. Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser

FLIS. Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem. Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser 2014 FLIS Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser En introduktion til afrapporteringen af resultater fra de Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser

Læs mere

Møde i DLCR s forretningsudvalg tirsdag d. 3. marts kl. 9.30 15.00.

Møde i DLCR s forretningsudvalg tirsdag d. 3. marts kl. 9.30 15.00. Referat af Møde i DLCR s forretningsudvalg tirsdag d. 3. marts kl. 9.30 15.00. Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer og godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde (27/11 2008) 3. Meddelelser

Læs mere

LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning

LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning Renault Nordic AB, Nebula d.o.o. Ljubljana, marts 2015, ver. 2.0 Indholdsfortegnelse 1 LYRA-SYSTEMET... 3 1.1 SYSTEMKRAV... 3 1.2 REGISTRERING I

Læs mere

Velkommen. I gang med Ondisplay

Velkommen. I gang med Ondisplay Velkommen I gang med Ondisplay Log ind på Ondisplay Tast den URL du har fået af Ondisplay. Det kan være: http://admin.ondisplay.dk eller http://ditfirmanavn.ondisplay.dk (Bemærk: ingen www) På logon-siden

Læs mere

Vejledning til indtastning af overnatningspladser for skarv, samt tællinger af disse på hjemmesiden Cormorant counts in the Western Palearctic

Vejledning til indtastning af overnatningspladser for skarv, samt tællinger af disse på hjemmesiden Cormorant counts in the Western Palearctic Vejledning til indtastning af overnatningspladser for skarv, samt tællinger af disse på hjemmesiden Cormorant counts in the Western Palearctic Denne vejledning forklarer, hvordan man definerer en overnatningsplads

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

1. Web-inkasso for fordringshaver

1. Web-inkasso for fordringshaver 1. Web-inkasso for fordringshaver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside { HYPERLINK "http://www.aka.gl" } (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på { HYPERLINK

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Alle nye speciallægeuddannelser er målstyret dvs. en række mål eller kompetencer skal opfyldes undervejs gennem uddannelsen. Til det formål

Læs mere

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas.

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Indledning Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Målgruppen for denne manual er ScanPas-brugere uden for HR-afdelingen

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Digital indberetning af Årsrapport XBRL

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Digital indberetning af Årsrapport XBRL Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Digital indberetning af Årsrapport XBRL Version 2013.01 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in og overfør filerne til din computer 4 Indberet

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN Hjallerup Idrætsforening har fået ny hjemmeside. Dette har betydning for dig som bruger/medlem af HIF og som forældre til børn, der er bruger/medlem

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Vægtkontrol

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Vægtkontrol et interaktivt skema til måling af Vægtkontrol 1. Når du har modtaget en mail eller en SMS fra din læge skal du i adressefeltet i din internetbrowser skrive https://www.web-patient.dk Eller du kan klikke

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Indledning Multi District Denmark har udviklet en database til brug ved administration af udvekslingsstudenter. Databasen kan åbnes fra alle pc

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex

Brugervejledning AmbuFlex Brugervejledning AmbuFlex Version 3 November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE LOGIN OG OPSTART AMBUFLEX------------------------------------------------------------------3 VISITATION TIL AMBUFLEX ------------------------------------------------------------------------4

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest - anvendes kun i afdelinger der kører fuld drift af MIDT-EPJ (Anæstesiologisk Afdeling 1. udgave) generelle problemstillinger Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden

Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden Find vejen frem VIA University College Dato: 13. marts 2015 Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden Formålet med at registrere og uploade dit afsluttende projekt til UC Viden er, at

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER

VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER Indhold Vejledning i RejsUd - En udgiftshaver....0 Generelt om Rejsud... 2. Tips... 2.2 Log på Rejsud... 3.3 Oprettelse af nyt dokument afregning af et udlæg... 4.3.

Læs mere

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Brugernavn og password QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Log into ADAMS on the Internet Udleveres af din antidopingorganisation ved udtagelse til prioriteret testgruppe Brug evt Forgot password

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Ny Bruger... 2 1.1 Allerede oprettet... 2 1.2 Stamoplysninger... 3 1.3 Aktivér din bruger... 3 2. Opret konti eller aktivér dit barns kort... 4 2.1 Tilføje en ny bruger til din konto...

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Den nye almen medicinske speciallæge uddannelse er i lighed med alle andre nye speciallæge uddannelser er målstyret dvs. en række mål eller

Læs mere

Booking system. Instruktion til bookingsystem

Booking system. Instruktion til bookingsystem Booking system Instruktion til bookingsystem Her er beskrevet trin for trin, hvordan bookingsystemet skal betjenes. Systemet er opdelt i to dele en kundedel og en administrationsdel. 4-2-2015 1 Indledning

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Releasenote november 2014

Releasenote november 2014 Releasenote november 2014 Generelle funktioner Leverandørfelt påkrævet på ydelser Linjeskift i datavisninger Printknap Filtre på indsatskataloget MedCom Autosignatur på medcom Indlæggelsesrapport Kalender

Læs mere