Mødereferat. Miljø- og Planlægningsudvalget: Peter Antonsen (PEA) Marianne Preis Balser (MPB) Henrik Peulicke (HPE) Anne Ehrenreich (AEH)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødereferat. Miljø- og Planlægningsudvalget: Peter Antonsen (PEA) Marianne Preis Balser (MPB) Henrik Peulicke (HPE) Anne Ehrenreich (AEH)"

Transkript

1 Mødereferat Sted: Rådhuset Dato: Deltagere: Grønt Råd: Bent Møllmann Jürgensen (BMJ) Peter Skat (PS) Anni Buhr Mejlsø-Schmidt (ABM) Kirsten Nykjær Kragh (KNK) Ernst Renstrup (ER) Harald K. Hansen (HKH) Flemming Eilsø (FE) Miljø- og Planlægningsudvalget: Peter Antonsen (PEA) Marianne Preis Balser (MPB) Henrik Peulicke (HPE) Anne Ehrenreich (AEH) Hørsholm Kommune: Frank Steen (FST) Tina Weile (TSW) Flemming Nielsen (FNI) Johanne Heesche (JHE) Fraværende: Emne: Dialogmøde med Grønt Råd Side 1/8? Ejendomsservice og Indkøb Ådalsparkvej Hørsholm Tlf Fax Kontaktperson Johanne Heesche Byplanlægger Dagsorden: 1. Velkomst v. Peter Antonsen 2. Opfølgning fra sidste dialogmøde: Kystprojekt Mikkelborg, Plejeplan Usserød Ådal, badebroer, Kokkedal skov fældning af træer 3. Naturstrategi for Hørsholm Kommune 4. Kongernes Nordsjælland sammenhæng med Hørsholm 5. Branding af Hørsholm Kommunes naturværdier 6. Kvalitetsstyring for Natur og Miljø 7. Tidligere amtslige opgaver overtaget af kommunen (fx fredede områder, retningslinjer for tilsyn) 8. Status for 3 områder tilsyn 9. Udsigtsfredning Sjælsø Direkte tlf. 2472

2 10. Usserøds Å (Spildevandsplanen) 11. Håndtering af store nedbørsmængder planer? 12. Cykelsti nr Evt. Dialogmøde med Grønt Råd 1. Velkomst PEA bød velkommen til det første dialogmøde mellem Grønt Råd og det nye Miljø- og Planlægningsudvalg. Side 2/8 2. Opfølgning fra sidste dialogmøde Kystprojekt Mikkelborg - PEA redegjorde for sagsforløbet. Der er bl.a. blevet afholdt to møder i styregruppen. På det sidste styregruppemøde blev bidragsfordelingen mellem de berørte parter Skov- og Naturstyrelsen, Fredensborg Kommune, de private kystgrundejere og Hørsholm Kommune drøftet. Bidragsfordelingen er stadig ikke afklaret. Administrationen fra Fredensborg Kommune og Hørsholm Kommune skal mødes for at få en afklaring på dette. - KNK: Kan man forestille sig, at det bliver en helt ny proces? - FST: Det tidligere projekt indeholdte både et strandprojekt og et kystsikringsprojekt. Det nye projekt er udelukkende et kystsikringsprojekt, og kommer derved ikke så mange af kommunens borgere til gode. Derfor er det blevet aktuelt at diskutere bidragsfordelingen igen. - PS: Det bliver det tredje borgermøde om projektet. - ER: Er projektet ved at blive droppet? - PEA: En kystlinje, hvor man kan gå langs med stranden, er stadig i kommunens interesse. - PS: Det er vigtigt at huske på at Mikkelborg-området er meget populært og besøgt. Plejeplan for Usserød Ådal - FNI redegjorde for sagen. Et udkast til en plejeplan med principperne for den fremtidige pleje og naturtilstand blev behandlet af Miljø- og Planlægningsudvalget den 1. september Det er blevet besluttet at sælge mindst muligt jord fra i forbindelse med salget af Mortenstrupgård. Mortenstrupgård forventes sat til salg i foråret Plejeplanen forventes at blive sendt i høring i foråret

3 2011. Diverse interesseorganisationer og beboerforeninger har været inddraget i arbejdet med planen. Badebroer - FNI: Der er ikke truffet politisk beslutning om nye retningslinjer for badebroer. Miljø- og Planlægningsudvalget ønskede først at drøfte sagen på et borgermøde. Der blev afholdt borgermøde om badebroer den 27. oktober Kommunerne er efter kommunalreformen blevet myndighed i forhold til tilladelser til opsætning af badebroer. På borgermødet var der stor modstand mod forslaget til nye retningslinjer og regulering af badebroer generelt. Især spørgsmålet om at tillade offentlig adgang til private badebroer vakte modstand. - AEH: På borgermødet var der også forståelse for regulering af badebroer. Men der var modstand mod de nye forslag. De fremmødte ønskede i stedet at holde fast i det eksisterende regulativ. Venstre er tilhænger at man fortsætter med det gamle regulativ. - KNK: Mange af grundejerne var bange for ikke at få lov til at opføre en ny bro, hvis deres gamle bro forsvandt i forbindelse med storm. - AEH: I princippet burde alle, der har lyst til at opsætte en badebro have lov til det. Det er fint med brohoved så folk kan klæde om der. Der er ikke problemer med at folk ikke må bruge badebroerne. - PEA: Man har ikke har ret til at opsætte badebroer. Man skal søge kommunen om det. Søterritoriet er fælleseje. - AEH: Alle ansøgere skal behandles lige. Man skal have en praksis. De regler, der er i dag er gode, og der er ingen grund til at lave om på dem. - MPB: De som har en lovlig bro bliver ikke berørt. Hvad der sker hvis en bro går til grunde har man så ret til at opsætte en ny? - FNI: Hørsholm Kommune har ikke kendskab til at nogen broer er ulovlige. For at finde ud at det bliver man nødt til at gennemgå broer og arkiver. - FST: Såfremt der skal opføres et nyt hus skal det ligeledes ske efter det nye / gældende bygningsreglement. På samme vis skal man følge gældende lovgivning ved opførsel af en ny bro. - KNK: Mange borgere opfattede at indbydelsen til borgermødet kun vedrørte de borgere, der har en badebro. Kommunen skal reklamere for nyhedsmailen, der er rigtig god. - PEA: Foreslår en gennemgang af broerne så alle kan blive behandlet lige. - AEH: Reglerne om passivitet bør studeres. Side 3/8

4 Kokkedal skov - FST: Punktet var på det sidste dialogmøde. Der blev spurgt til om de blå markeringer på træerne og om det betød at træerne skulle fældes. Der er nu aftalt en fælles besigtigelse mellem kommunen og DN. - PS: Samarbejdet fungerer gnidningsløst. 3. Naturstrategi for Hørsholm Kommune - FST: Naturstrategien var med som et nyt mål i budgetforhandlingerne - men der ikke blev tildelt resurser til naturstrategien. Det er imidlertid blevet besluttet, at arbejdet med den nye kommuneplan skal fokusere på temaerne natur og klima. I den forbindelse er Hørsholm Kommune meget interesseret i dialog med Grønt Råd. Grønt råd vil blive kontaktet af administrationen. - BMJ: Grønt Råd glæder sig til at være med og minder om, at de gerne vil inddrages i god tid, idet det kan tage lang tid at indhente data. Side 4/8 4. Kongernes Nordsjælland - PS: To initiativer på grænserne til Hørsholm den nye grønne ring sydfra og nationalparken Kongernes Nordsjælland fra nord. Politikere og administration opfordres til at tage det med i overvejelserne af kommunens fremtidige udvikling og i forhold til samarbejdet med nabokommunerne. 5. Branding af Hørsholm Kommunes naturværdier - KNK: Kløverstierne er et nyt koncept fra Friluftsrådet. Fra 2010 og 4 år frem vil Friluftsrådet etablere mindst 400 stier i forbindelse med 100 danske byer. Seks pilotkommuner er udvalgt. 45 af landets kommuner skal være med i næste omgang. Hørsholm Kommune opfordres til at komme med i næste omgang. - FST: I Hørsholm Kommune har man også arbejdet målrettet med motionsruter og sundhed, hvilket kan ses på hjemmesiden: - HKH: Det handler ikke kun om benyttelse men også om naturbeskyttelse. - PS: Kulturhistorien er også interessant i forhold til branding. Der er fx meget stor interesse for at følge de græssende kør, udsat af den lokale kogræsserforening.

5 - HPE: Nogle steder dyrkes der næsten for meget motion og stierne bliver meget nedslidte. 6. Kvalitetsstyring for Natur og Miljø - FST: Der er udarbejdet over 100 generelle og faglige retningslinjer vedr. hvordan man behandler diverse typer af ansøgninger så det bl.a. sikres at alle ansøgere behandles ens. Norsk Veritas er valgt til at stå for den eksterne audit. Vi havde vores anden audit i sidste uge og Norsk Veritas var meget imponerede og begejstrede for den måde kommunen havde løst opgaven. Side 5/8 7. Tidligere amtslige opgaver overtaget af kommunen - TSW: Nye opgaver: Under kvalitetssystemet; er der retningslinjer for sager omkring naturbeskyttelse, vandløb, spildevandsopgaver, grundvand, badevandssagsbehandling; opgaver i forbindelse med jordforurening samt kommunale virksomheder. Vi har iværksat undersøgelser af bl.a. Usserød Å, Sjælsø og andre åer og søer. - PS: Hvordan bliver der fulgt op på tilsyn med de fredede områder? - PEA: Sagerne tages op i forbindelse med at der indkommer henvendelser. Fx de fredede arealer ved Rungsted Ladegård. - FE: Stor ros administrationen for hurtig dialog med nabokommunerne om et fælles beredskab (fx i forbindelse med en evt. olieforurening i Øresund), efter at FE rejste spørgsmålet på dialogmødet med administrationen den 25. marts Status for 3 områder tilsyn TSW gennemgik et kort over kommunens 3 områder, hvor man bl.a. kan se at der er mange søer i kommunen. - TSW: Kommunens 3 områder udgøres bl.a. af de områder amtet har registreret. Vi har været ude og registrerer moser, søer, enge og overdrev. Når der bliver lavet en registrering kommer afgrænsningen til at ligge ovenpå amtets afgrænsning af området. Hovedsageligt er det botanikken, der registreres. - BMJ. Når man spørger til 3 områderne, får man at vide at kommunen er bagud med registreringen. - HKH: Er I færdige med at registreringen af 3 områderne? - TSW: Der er tale om en løbende registrering, der i princippet aldrig bliver færdig. Natur vokser sig ud og ind af registreringerne. - HKH: Det er ekstremt vigtigt med registreringerne. Amtets registreringer er ikke gode og lodsejerne fik ikke besked om registreringerne.

6 - TSW: Når vi har været ude og registrerer får lodsejerne efterfølgende tilsendt de udfyldte feltskemaer. - HKH: Det er vigtigt med løbende tilsyn så lodsejerne opfylder registreringerne. Ellers kan forarmningen af naturen fortsætte. - TSW: Enig. Sikring af eksisterende naturværdier og styrkelse af spredningskorridorer er vigtige punkter i en naturstrategi. - HKH: Har I en politik for de områder kommunen skal plejes? - TSW: Kommunen er bl.a. i gang med at udarbejde en plejeplan for Usserød Ådal og Krebseklovandhullet i Folehaven - BMJ: Grønt Råd er meget interesserede i at følge med i hvad der sker med kommunens 3 områder. - PEA: Kan man forestille sig at plejeplanerne lægges på hjemmesiden? - TSW: Ja. Side 6/8 9. Udsigtsfredning Sjælsø - FNI: Vi er opmærksomme på opgaverne i forbindelse med udsigtsfredningen, men er ikke kommet videre siden sidste dialogmøde med Grønt Råd. - PS: Det er mere end 4 år siden, at sagen blev rejst overfor amtet, og blev taget op på dialogmødet for to år siden. Det er vigtigt at udsigten fra vejen bliver bevaret. - PS: Vi kan vel være enige om, at sagen ikke skal holde 5 års jubilæum. FNI bekræftede. 10. Usserøds Å (Spildevandsplanen) - FST: Det er kommet et nyt tillæg til spildevandsplan, der bl.a. fastsætter begrænsning af befæstigelsesgraden ved nyt byggeri. Den 14. august blev problemstillingen med afledning af regnvand meget tydelig. - PS: Ville også gerne høre nærmere til et anmeldt emne vedr. udløb fra Nordforbrænding til Usserød Å. En borger har sendt en mail til kommunen vedr. dette udløb og har efterfølgende også kontaktet Grønt Råd. Kan I fortælle hvad der sker i denne sag? (PS uddeler en mailkorrespondance mellem borgeren og kommunen samt billeder af udløbet). - FST: Kender ikke detaljerne i sagen. - PEA: Vi vil undersøge sagen og Grønt Råd vil blive orienteret.

7 11. Håndtering af store nedbørsmængder planer? - FST: Der er taget initiativ til at Hørsholm Vand, Miljøafdelingen og Beredskabet sætter sig sammen for at lave en akut beredskabsplan. Det er en politisk beslutning at vælge serviceniveauet fx om kommunen skal være behjælpelig med sandsække og pumper. Der findes et par håbløse steder ned til Usserød Å, hvor det i virkeligheden ikke skulle have været bygget. Der er igangsat et samarbejde med nabokommunerne omkring en beredskabsplan og afklaring af problemerne. I den forbindelse har klimaministeren været på besøg og har set på slusen ved Sjælsø. Der er mange dilemmaer vedr. omløbsstyring og oversvømmelser. - MPB: Separatkloakering i nye områder? - PEA: Man vil også forsøge separatkloakering i eksisterende områder. - PS: Der er ingen nemme løsninger ved monsterregn. De initiativer kommunen har taget er rigtig fine. - MPB: Det kunne være godt med en pjece, om hvad borgerne selv kan gøre. Side 7/8 12. Cykelsti nr HKH: Det er svært at finde/følge cykelstien rute 36 ude i marken. Man bliver nødt til at have et kort med. Kan det være rigtigt? Derudover bliver stien meget smal ved på stykket fra Håndværkersvinget til Ådalsvej. Er det muligt at opsætte et hegn her eller udvide stien? - FST: Er enig i at skiltningen kan forbedres. Skal stien udvides kan det kun ske ind mod renseanlægget, hvilket vil kræve at kommunen eksproprierer. Omkostningerne på ca kr. ved ekspropriering er for store, til at kommunen vil vælge denne løsning. Opsætning af et hegn op mellem stien og åen vil være synd af naturmæssige grunde. - PEA: Kunne vi blive enige om at beplantningen trimmes mest muligt ind mod renseanlægget. Kan man forestille sig, at man fjerner græsset, så man ikke kører nede i en rende. - FST: En alternativ rute, kunne være at følge Håndværkersvinget videre til Savsvinget og derfra komme på stien igen ved Ådalsvej. - KNK: Kunne den alternative rute markeres ved skiltning? - PEA: God idé. - FST: Stikortet vil blive revideret ved næste gennemgang. -AEH: Fra politisk side vil vi gerne have at I bliver hørt.

8 Evt. - BMJ: Hvorfor blev Grønt Råd ikke inviteret med til budgetmødet? - FST: Det var en fejl. - ABM: Den løbende dialog mellem MPU og Handicaprådet fungerer ikke tilfredsstillende. Handicaprådet bliver ikke hørt i alle sager og forhold, der vedrører borgere med nedsat funktionsevne (ref. Handicappolitikken). (Et skræmmeeksempel er anlæg af sti bag Sophielund plejeboligerne, hvor alt, der kunne gå galt gik galt). Handicaprådet har ofte selv været udfarende ift. at besvare fx forslag til lokalplaner. Handicaprådet anbefaler, at kommunen bruger SBI og deres konsulenter, eller SBIs hjemmeside den kommer man rigtig langt med i generelle tilgængelighedssager. Samarbejdet i tilgængelighedsudvalget ved arkitekt Janne Friberg vedr. kommunalt ejede bygninger fungerer rigtig godt og konstruktivt. - BMJ: I forbindelse med sagen vedr. dispensation fra naturbeskyttelsesloven, Kirkevej 2d, blev byggetilladelsen givet i samme brev som dispensationen. Er det den rigtige måde at gøre det på? - FNI og PEA: Kender ikke til sagen. - FST: Ansøger har ret til at få byggetilladelsen hurtigt. - PEA: Kan administrationen ikke tænke det igennem så det går smidigst muligt? - FNI: Det vil vi undersøge. Side 8/8 Ref. Johanne Heesche

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

Opfølgning på dialogmøder i 2015

Opfølgning på dialogmøder i 2015 Opfølgning på dialogmøder i 2015 Skemaet til opfølgning på dialogmøderne i 2015 er et værktøj til den administrative opfølgning på de årlige dialogmøder mellem lokalråd og dialogudvalg. Skemaet herunder

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

SGH Årsberetning for 2011

SGH Årsberetning for 2011 SGH Årsberetning for 2011 Bestyrelsens beretning for 2011 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

til klimatilpasningsplanen

til klimatilpasningsplanen Plan- og Erhvervsudvikling Teknik og Miljø Maj 2014 til klimatilpasningsplanen offentlighedsfase 6. januar 3. marts 2014 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Indledning... 4 3. Resume af indkomne høringssvar...

Læs mere

Dialogmøde med Lokalrådene, 14. januar 2013, Arresøhus

Dialogmøde med Lokalrådene, 14. januar 2013, Arresøhus Dialogmøde med Lokalrådene, 14. januar 2013, Arresøhus Dagsorden Velkomst ved Jens Kristensen, Lille Lyngby Sogns Lokalråd Velkomst ved borgmester Kirsten Jensen Digital rundvisning i planforslaget ved

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Omegnens Fritidshaveforening Nr. 169-44 årgang - Februar 2013 NYT FRA Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Nyt fra områderne De Skøre Kugler Kontingenter Generalforsamling 2013 Omegnens Fritidshaveforening

Læs mere

Beretning 2013 INDLEDNING

Beretning 2013 INDLEDNING Beretning 2013 INDLEDNING Det er dejligt at være formand for en forening, hvor det går godt. Og det gør det. Relationen til myndighederne har det seneste år ændret karakter, så foreningen har betydeligt

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Parkeringsbehov som følge af skolestruktur Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Hvis skolen skal modtage

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - katalog Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Marts 2011 Marts 2011 Udarbejdet af NIRAS A/S i samarbejde med Birgit Paludan. Forfattere:

Læs mere

STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT

STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT Borgmester Joy Mogensen indledte mødet: Mødet i dag er en opfølgning på det første møde efter Bodil i januar. Bodil har givet os fire store kampe at

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde ØU Torsdag 10.10.2013 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Økonomisk politik for Hørsholm Kommune 3 Tildeling af vejret

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

Niels Iuel Reventlow

Niels Iuel Reventlow ÅRET 2010-2011 Efter 6 års stilstand og afvikling sker der omsider noget i dansk skovpolitik: Regeringen nedsatte Skovpolitisk Udvalg i 2010. Skovforeningen har deltaget i udvalget, og vi har satset hårdt

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Beretninger fra repræsentantskaber i Absalon Division 2015

Beretninger fra repræsentantskaber i Absalon Division 2015 Beretninger fra repræsentantskaber i Absalon Division 2015 Beretning fra Friluftsrådet v. Merete Boe Daglidagen Kredsbestyrelsen har i perioden afholdt 10 kreds bestyrelsesmøder og 1 friluftspolitisk sommermøde

Læs mere

Deltagere: Marianne Riise - Arne Beck Hansen - Frank Jeppesen - Bente Søgaard - Søren Jørgensen - Nicolai Nieman - Klaus Jørn Soldam

Deltagere: Marianne Riise - Arne Beck Hansen - Frank Jeppesen - Bente Søgaard - Søren Jørgensen - Nicolai Nieman - Klaus Jørn Soldam Referat fra Lokalrådsmøde nr. 4 Dato: 24. juni 2015, kl. 19.00 21.30 Sted: BSI s klubhus Deltagere: Marianne Riise - Arne Beck Hansen - Frank Jeppesen - Bente Søgaard - Søren Jørgensen - Nicolai Nieman

Læs mere