Faldforebyggelse i Sundheds- og Ældreområdet. er Kommune. 1. delprojekt. 1. delprojekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faldforebyggelse i Sundheds- og Ældreområdet. er Kommune. 1. delprojekt. 1. delprojekt"

Transkript

1 Faldforebyggelse i Sundheds- og Ældreområdet er Kommune 1. delprojekt 1. delprojekt August

2 Indhold 1. Indledning Viden og erfaringer Faldforebyggelse i Struer Kommune Formål Overordnet mål Mål for delprojekt Målgruppe Indsats Delprojekt Systematisk faldregistrering Implementering af e-learningsprogram Delprojekt Implementering Organisering Faldregistrering E-elarningsprogram faldforebyggelsesmodul Tidsplan Økonomi Dokumentation og evaluering Faldregistrering E-learningsprogram Samlet evaluering Litteratur Bilag 1 - Faldregistreringsskema Bilag 2 Kommissorium for arbejdsgruppen

3 1. Indledning Et voksende antal af ældre med længere levealder, øger behovet for støtte til ældre med nedsat funktionsevne og risiko for fald. Faldhændelser er den hyppigste ulykkesårsag blandt ældre. Hyppigheden af fald stiger markant med alderen, og kvinder falder hyppigere end mænd [1][2]. Internationale studier viser at omkring 30 % af ældre over 65 år og 50 % af ældre over 80 år falder én gang om året [3][4]. Blandt institutionsbeboere forekommer gennemsnitligt 1,5 fald pr. beboer pr. år [5]. Det vides også at tidligere fald er en stærk prædiktor for fremtidige fald, idet ældre mennesker, der er faldet én gang, vil have 2-3 gange øget risiko for at falde igen inden for det næstkommende år [3]. I Struer Kommune findes der, pr. 1. januar 2014, 4696 borgere over 65 år fordelt således, at der er 3650 borgere i aldersgruppen år og 1046 borgere i aldersgruppen 80+. I forhold til ovenstående estimeret prævalensen betyder det i Struer Kommune, at der årligt vil være ca fald i aldersgruppen år og ca. 500 fald i aldersgruppen 80+. Det er langt fra alle fald som kommunens personale har kendskab til, da mange af disse fald sker for borgere der ikke har kontakt til kommunen eller på tidspunkter, hvor borgerne ikke har kontakt til kommunens personale. Ligeledes er det ikke alle fald, som har alvorlige konsekvenser, men ethvert fald indebærer en risiko for at komme til skade, og omkring % af faldene fører til skader, hvoraf % er mindre skader, ca. 6 % er frakturer og ca. 1 % er hoftefrakturer [6][ 7]. Faldulykker kan udløse skadestuebesøg, indlæggelser, ambulante efterbehandlinger, opfølgning hos praktiserende læge, nedsat funktionsevne og behov for personlig og praktisk hjælp. Dette har ikke blot menneskelige konsekvenser, men også samfundsøkonomiske konsekvenser. Faldforebyggelse har dermed potentiale både for den enkelte borger men også for samfundet [8]. 1.1 Viden og erfaringer Det er veldokumenteret at faldforebyggelse har en positiv effekt. Faldforebyggelse er mest effektiv, når forebyggelsen rettes mod de ældre, der har øget risiko for at falde. Derfor er det vigtigt at have kendskab til de mangeartede risikofaktorer for, at kunne tilpasse interventioner til den enkelte. Der er evidens for at, identificering af risikogrupper og iværksættelse af målrettet forebyggelsesindsats, nedsætter risikoen for fald. Der findes ikke umiddelbart et valideret redskab til opsporing og screening af ældres faldrisiko. 3

4 Videnskabelige undersøgelser har dog påvist nogle faktorer, der medfører øget risiko for faldulykker. Risikofaktorerne er skitseret i nedenstående tabel, og er inddelt efter grad af evidens der ligger bag [8]. Risikofaktorer for fald Stærk evidens Der foreligger mange studier af høj kvalitet Alder Tidligere fald Kognitiv dysfunktion Nedsat muskelstyrke Nedsat gangfunktion Dårlig balance Brug af ganghjælpemidler Frygt for at falde Nedsat ADL-funktion Moderat evidens Der er fundet mindst et studie af høj kvalitet eller flere af middelgod kvalitet Køn Nedsat syn Nedsat perifer sensibilitet Depression Fysisk inaktivitet Uhensigtsmæssigt fodtøj Svag evidens Der foreligger mindst et studie af middelgod kvalitet Svimmelhed Udover faktorerne listet i ovenstående skema, bør man eksempelvis være opmærksom på andre faktorer som medicinforbrug, væskemangel, ernæringstilstand, indretning af hjemmet og synergi mellem risikofaktorer [8]. Sund By Netværkets anbefalinger for faldforebyggelse handler bl.a. om systematisk faldregistrering og faldudredning i kommunen. Systematisk faldregistrering giver mulighed for skærpet fagligt fokus blandt medarbejdere. Desuden giver faldregistreringen anledning til en dialog mellem sundhedspersonale og den ældre, med henblik på at forebygge fald, og dermed rettes opmærksomheden mod årsager til fald og ikke blot følgerne af det. Ud fra denne dialog er det muligt at lave en handleplan med fokus på eliminering af 4

5 faldrisici. Analysen af de registrerede fald kan også danne grundlag for fremtidige indsatser for faldforebyggelse generelt i kommunen. Tidlig opsporing er et andet element i Sund By Netværkets anbefalinger for faldforebyggelse. Tidlig opsporing har til formål at identificere borgere, som har øget risiko for faldulykker. Det kan f.eks. handle om at observere borgere ud fra ovenstående risikofaktorer. Kommunale medarbejdere har et godt udgangspunkt for, at observere ændringer i den ældres funktionsevne og hverdagsliv, da de ser borgerne i forskellige sammenhænge. Iværksættelse af tidlig opsporing vil kunne bremse den negative udvikling af faldhændelser [8]. Erfaringer fra et pilotprojekt i Sønderborg Kommune har vist at faldforebyggelse, der indgår som en naturlig del af ældreplejen kan være med til at reducere antallet af faldulykker blandt ældre. Ved at sætte fokus på faldforebyggelse som en del af det daglige arbejde, skabes der en øget opmærksomhed på problemet. Denne opmærksomhed kan skabes ved systematisk faldregistrering og ved små kurser, hvor personalet lærer om faldforebyggelse [9] 1.2 Faldforebyggelse i Struer Kommune Struer Kommune har, i kraft af 1. målsætning for KKRs arbejde med det nære sundhedsvæsen, forpligtet sig til at implementere indsatser der forebygger fald. I Struer Kommune ønsker man yderligere viden om faldhændelser i Sundheds- og Ældreområdet. I ovenstående afsnit belyses Struer Kommunes udfordringer i forhold til prævalensen af fald blandt ældre over 65 år. Borgere over 65 år er en bred befolkningsgruppe, og Struer Kommune ønsker at rette faldforebyggelsesindsatserne til de borgere, som har mest brug for det. Desuden er faldforebyggelse mest effektiv, når indsatser rettes mod de ældre, som er i særlig risiko for at falde jf. afsnit 1.1. Derfor er det relevant at vide, hvorvidt fald lokalt i Struer Kommune, forekommer hyppigere i nogle bestemte befolkningsgrupper over 65 år f.eks. mænd eller kvinder, hjemmeboende eller plejehjemsbeboer, borgere under eller over 80 år. Det vides heller ikke om der er grupper, for hvem fald, hyppigere medfører indlæggelse eller kontakt til skadestuen. Hvis faldforebyggelse skal målrettes de borgere, som er i særlig risiko for at falde, kan det være relevant at vide, hvor problemet er størst i Struer Kommune. Derfor er det oplagt at lave en undersøgelse, hvor samtlige fald registreres over en begrænset tidsperiode. Desuden vil en registrering ikke kun give et overblik over faldtendenser i Struer Kommune, men det vil medvirke til at personalet får fokus på faldtendenser blandt ældre. Struer Kommune vil som sagt lave en undersøgelse, ved hjælp af faldregistrering, som skal give et overblik over problemets omfang og danne baggrund for iværksættelse af faldforebyggelsesindsatser. Derfor 5

6 inddeles faldforebyggelsesindsatsen i to delprojekter. Delprojekt 1 vil, som nævnt, indeholde systematisk faldregistrering. Ydermere skal der i 1. delprojekt implementeres et e-learningsprogram, som skal kompetenceudvikle personalet i forhold til faldforebyggelse. Når faldregistreringen er afsluttet, skal mere målrettede indsatser planlægges og implementeres i 2. delprojekt, med baggrund i de tendenser undersøgelsen viser samt den viden der foreligger om indsatser i forhold til faldforebyggelse jf. afsnit Formål Formålet med en faldforebyggelsesindsats i Struer Kommune er at forebygge fald hos ældre borgere samt forbygge følger af fald, herunder funktionsbegrænsninger, social isolation, nedsat livskvalitet og hospitalsindlæggelser. 3. Overordnet mål Nedbringe antallet af fald blandt ældre 3.1 Mål for delprojekt 1 Gennemføre registrering og indrapportering af fald med henblik på, at få et overblik over problemets omfang og afdækning af problemstillinger Implementering af e-learningspraksis omkring faldforebyggelse blandt personalet Samtlige medarbejdere skal ved udgangen af marts 2015 have gennemført e-learningsmodulet vedr. faldforebyggelse 4. Målgruppe Alle borgere over 65 år, som er i kontakt med kommunens plejecentre, hjemmepleje, hjemmesygepleje, aktivitetstilbud og træningstilbud Medarbejdere 6

7 5. Indsats Som nævnt i afsnit 1.2 så er faldforebyggelsesindsatsen inddelt i to delprojekter. 5.1 Delprojekt Systematisk faldregistrering Der skal laves en systematisk faldregistrering i Sundheds- og Ældreområdet i efteråret Registreringen skal foregå i perioden fra 15. september til 30. november Andre kommuner, som har lavet lignende faldregistrering har lavet faldregistrering over 3 måneder, inklusiv en vintermåned, med det formål at tage højde for årstidens indvirkning på faldhyppigheden. Det er dog en vurdering i Struer Kommune, at man godt kan få et brugbart overblik ved, at faldregistrere uden at inkludere årstidens perspektiver. Der er udarbejdet et faldregistreringsskema (se bilag 1) med baggrund i et lignende skema som Kvalicare har udarbejdet til brug i Sorø Kommune. Fald skal registreres i kommunens Sundheds- og Ældreområde, hvor personalet kommer i kontakt med borgere over 65 år. Det drejer sig om følgende afdelinger: Plejecentre Hjemmeplejen Hjemmesygeplejen Døgnafsnittet Træningsområdet Aktivitetsområdet Sundhedsfremme (forebyggende hjemmebesøg) Myndighedsområdet er ikke inddraget i faldregistreringen, da mange af de borgere, som de har kontakt til, også har kontakt til et af de andre områder. Risikoen for dobbeltregistreringen vil forøges, hvis myndighedsområdet tages med. Private leverandører af sundhedsydelser i Struer Kommune, indgår ikke i faldregistreringen, da det ikke er muligt at pålægge de private leverandøre at faldregistrere. Der er dog ikke grund til at tro, at faldhændelser ved private leverandører er anderledes end ved kommunens hjemmepleje. Derfor ses det ikke som nogen udfordring, at der ikke registreres hos de private leverandører. Frivillighedsområdet indgår heller ikke i faldregistreringen. Det vil være forbundet med stor usikkerhed, at 7

8 bede frivillige om at faldregistrere, derfor har man fravalgt dette. Myndighedsområdet, de private leverandøre og frivillighedsområdet vil indgå på lige fod med de andre afdelinger i delprojekt 2. Sundhedsstyrelsens definerer en faldhændelse således : Fald defineres som en utilsigtet hændelse, der resulterer i, at en person kommer til at ligge på jorden/gulvet/et andet lavere niveau Alle fald, i henhold til ovenstående definition, skal registreres. Det gælder også fald som ikke direkte observeres af personalet, men som gengives af borgere, pårørende og andre relevante personer. Ved at registrere fald, som ikke direkte observeres, opstår der en risiko for at et fald bliver dobbeltregistreret. Denne risiko mindskes ved, at faldhændelsen ligeledes registreres i omsorgssystemet, hvor det også dokumenteres, at faldet er indberettet i faldregistreringen. Det betyder at opstår der tvivl om, hvorvidt et fald allerede er registreret, så er det muligt at tjekke det i omsorgssystemet. Desuden registreres fald med flere parametre, som gør det muligt at tjekke for dobbeltregistreringer. En faldhændelse som er ældre end 7 dage, skal ikke registreres. Ligeledes skal faldhændelsen naturligvis være sket inden for faldregistreringsperioden (15. september- 30. november 2014). Alle utilsigtede hændelser vedrørende fald, skal ikke registreres i faldregistreringsperioden. Efter 30. november vil resultaterne fra faldregistreringen samlet blive indberettet i databasen for utilsigtede hændelser. Struer Kommune har indgået et samarbejde med Kvalicare om at afprøve faldregistrering via Kvalicares Mobilplus løsning. Det betyder at medarbejderne, som skal foretage faldregistreringen, kan registrere faldet ved hjælp af en app på tablet, smartphone eller computer. For en stor del af de medarbejdere, som skal faldregistrere betyder det, at det er muligt at registrere faldet med det samme, fremfor at vente til de har adgang til en computer. For de medarbejdere, som ikke bruger tablets eller smartphones, registreres faldet i stedet på computer. Kvalicare vil forestå analyserne af de registrerede data. Derudover bliver det muligt for Struer Kommune at indhente rådata fra undersøgelsen i tilfælde af, at det bliver nødvendigt med supplerende analyser. 8

9 5.1.2 Implementering af e-learningsprogram Som en del af indsatsen i forhold til faldforebyggelse i Struer Kommune skal der implementeres et e- learningsprogram, hvorved personalet kompetenceudvikles i faldforebyggelse. De fleste ansatte i Sundheds- og Ældreområdet, som skal arbejde med faldforebyggelse, har kendskab til e- learningsprogrammet igennem implementering af e-learningsmodul for sårbehandling. Struer Kommunes e-learningsprogram er et produkt fra Kvalicare. Programmet består af en universel del, som er udarbejdet af Kvalicare, hvor undervisningsmaterialet er videnskabeligt veldokumenteret. Derudover består programmet af en lokaltilpasset del, hvor det er muligt at integrere undervisningsmateriale, information og tilbud, som kun gælder for Struer Kommune. E-learning er en ideel metode, når man gerne vil sikre og fastholde viden i store personalegrupper. Med e- learning er undervisningsmaterialet altid tilgængeligt, hvilket betyder at det er muligt for medarbejderne at tilgå materialet, når det passer ind i arbejdsplanlægningen. Desuden er det også muligt løbende at holde sig opdateret. E-learningsmaterialet som er udbudt af Kvalicare er tilpasset de enkelte faggrupper. Dvs. at der findes materiale som er tilpasse social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. I udviklingen af e-learningskurserne, er der lagt stor vægt på målgruppernes behov og interesser. Der formidles direkte til målgruppen i et let forståeligt sprog med et indhold, der relaterer til hverdagen. Teksten er indtalt, så også mindre læsestærke personer kan profitere af kurserne. Kurserne er interaktive og der er lagt stor vægt på grafik, film og billeder for tydeligt at illustrere problemer og fremgangsmåder. E-learningsprogrammet er opbygget således at medarbejdere får præsenteret viden om faldforebyggelse, hvorefter de skal udføre en test. Testbesvarelserne giver både medarbejdere og ledere mulighed for at tilrettelægge målrettet undervisning der, hvor der mangler viden. Desuden er det muligt for ledelsen at følge op på, hvor stor en del af medarbejderne, der gennemgår kurserne inden for den afsatte tidsramme. 5.2 Delprojekt 2 Det primære formål med faldregistreringen, som udføres i delprojekt 1, er at bidrage til viden om faldhændelser i Struer Kommune. Denne viden skal, sammen med dokumenteret viden, jf. afsnit 1., lægge til grund for målgruppetilpasse indsatser, således at faldforebyggelsesindsatser prioriteres der, hvor 9

10 problemerne er størst. Derfor planlægges og implementeres de målgruppetilpassede indsatser først i delprojekt 2. Der vil efterfølgende udarbejdes en særskilt indsatsbeskrivelse for delprojekt Implementering 6.1 Organisering Implementering af faldforebyggelsesindsatser i Struer Kommune er en driftsopgave i Sundheds- og Ældreområdet. Der er nedsat en arbejdsgruppe som skal sikre implementering af faldforebyggelse i Struer Kommune. Følgende medarbejdere indgår i projektgruppen: Yvonne Villadsen Aktivitetsområdet Mariann Mikkelsen Hjemmepleje og hjemmesygepleje Grethe Riksted Plejecentre Helene Henrichsen Sundhedscenteret Aniette Weibrecht Udvikling og Administration Formålet med arbejdsgruppen er at de, ud fra eksisterende evidens indenfor området, skal udvikle indsatser rettet mod borgere i Struer Kommune og sikre implementering af indsatserne. Kommissorium for arbejdsgruppen er vedlagt som bilag 2. Derudover inddrages en sundhedskonsulent fra Udvikling og Administration ad hoc som ressource til, at få udarbejdet en projektbeskrivelse samt til at bidrage til udvikling og implementering af faldforebyggelsesindsatsen Faldregistrering Kvalicare og en sundhedskonsulent fra Sundheds- og Ældreområdet er ansvarlige for implementering af det elektroniske redskab til faldregistreringen. Funktionsledere i de afdelinger, som er omfattet af faldregistreringen, skal fungere som tovholdere. Deres primære opgave vil være at sikre god faldregistreringspraksis i deres afdeling. Funktionslederne har 10

11 ansvaret for at informere personalet omkring faldregistreringen samt sikre opstart efter tidsplanen. Funktionslederne vil blive informeret om delprojekt 1 på et fælles funktionsledermøde forud for opstart af faldregistreringen. Der vil blive udarbejdet informationsmateriale til funktionslederne og medarbejderne. Desuden har funktionslederne ansvaret for løbende at følge op på faldregistreringspraksis således, at eventuelle udfordringer imødekommes og løses. Arbejdsgruppen skal understøtte funktionslederne i deres tovholderrolle, hvis der opstår et behov herfor. Det kan være en ide, at inddrage udvalgte medarbejdere til at være nøglepersoner i forhold til faldregisteringen. Disse nøgleperson kan have til opgave, at følge op på faldregistreringen i hverdagen E-elarningsprogram faldforebyggelsesmodul Det overordnede ansvar for implementering af faldforebyggelsesmodulet i kommunens e-learningsprogram påligger afdelingsleder i Sundhed- og Ældreområdet Grethe Riksted. Som beskrevet i afsnit 5.1 skal e-learningsprogrammet lokaltilpasset. En ergoterapeut fra kommunens aktivitetsområde er inddraget til at varetage denne opgave i samarbejde med Kvalicare. Desuden er en sundhedskonsulent fra Udvikling og Administration inddraget til at understøtte arbejdet, hvis der bliver brug for ekstra ressourcer. 6.2 Tidsplan Opgave Tidspunkt Ansvarlig Faldregistreringsskema skal være afleveret til Kvalicare 1. august 2014 Helle Videbæk Informationsmateriale til funktionsledere og medarbejdere Informationsmøde til tovholdere (funktionsledere) Senest 27. august 2014 Helle Videbæk 28. august 2014 Grethe Riksted (Helle Videbæk) Relevante medarbejdere, som ikke allerede er oprettet, oprettes i Kvalicare 15. august 15. september 2014 Helene Henrichsen Yvonne Villadsen Alle medarbejdere skiftes til 15. august 15. september 2014 Aniette Weibrecht 11

12 Kvalicare mobil+ Claus Bundgaard Opstartsmøder for personale 1. september 15. september 2014 Funktionsledere (tovholdere) Faldregistrering 15. september 30. november 2014 Funktionsledere (tovholdere) Lokal tilpasning af e- learningsprogram 1. september-1. november 2014 Birgitte Enemark Christensen Helle Videbæk Anne Stubberup Analyse af faldregistreringsdata 1. december-15. december Kvalicare Kick-off møde for implementering af e-learningsprogram (for manager) Implementering af e- learningsprogram Drøftelse af resultater og planlægning af indsatser delprojekt 2 Obligatorisk gennemsyn for personale Analyse og evaluering af implementering af e-learning 15. november 1. december 2014 Kvalicare Grethe Riksted 1. december 2014 Grethe Riksted/Funktionsledere 17. december Arbejdsgruppen 1. december marts 2015 April 2015 Aniette Weibrecht Aniette Weibrecht Helle Videbæk Samlet evaluering Primo 2016 Helle Videbæk 6.3 Økonomi Indsatser vedrørende faldforebyggelse er en driftsopgave i sundhed- og ældreområdet, hvorfor der ikke er afsat yderligere midler til indsatsen. Finansiering af e-learingsprogrammet sker gennem midler fra puljen løft af ældreområdet, hvor Struer Kommune har fået midler til indkøb af samtlige moduler af Kvalicares e-learningsprogram. Puljen er finansieret af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. 7. Dokumentation og evaluering 7.1 Faldregistrering Dataindsamling foretages af Kvalicare. Registreringen vil foregå elektronisk via Kvalicares mobilplus løsning. Det er ligeledes Kvalicare, der analyserer resultater fra faldregistreringen 12

13 Faldregistreringen skal ikke blot bruges til at gøre status over faldhændelser i Sundheds- og Ældreområdet, men undersøgelsen skal også fungere som en baselineundersøgelse, der skal ligge til grund for evaluering af den samlede forebyggelsesindsats i Struer Kommune. 7.2 E-learningsprogram E-learningsprogrammet indeholder et test- og opfølgningselement. Herunder dokumenteres hver enkelt medarbejders aktivitet i e-learningsprogrammet. Det vil sige at det er muligt at få et overblik over, hvilke medarbejdere, som har gennemført modulet for faldforebyggelse samt, hvorvidt de har gennemført en efterfølgende test. Det gør opfølgningspraksis muligt, således at det sikres at samtlige medarbejdere gennemfører modulet. Dertil er det muligt at analysere på de test som medarbejderne har lavet, hvilket betyder at der kan dannes et overblik over medarbejdernes kompetenceniveau i forhold til faldforebyggelse. Herved er det også muligt at identificere potentielle emner, hvor medarbejderne eventuelt har brug for yderligere kompetenceudvikling. 7.3 Samlet evaluering Udover ovenstående skal der laves en overordnet evaluering af den samlede faldforebyggelsesindsats. Denne evaluering skal fastslå, hvor vidt mål og delmål opstillede i afsnit 3 er opfyldt. Det overordnede mål evalueres ved at der skal laves en faldregistrering, på lige fod med den som laves i efteråret Således at det er muligt at sammenholde de to evalueringer og dermed få et overblik over prævalensen for fald blandt ældre over 65 år. Første delmål evalueres ud fra de data, der fremkommer fra faldregistreringen. Andet og tredje del mål evalueres ved hjælp af de analyser, som kan foretages i e-learninsprogrammet. Desuden vil der i den samlede evaluering også indgå evaluering af de målgruppetilpassede indsatser, som iværksættes i anden fase. 13

14 8. Litteratur [1] Larsen ER, Mosekilde L, Foldspang A. Vitamin D and calcium supplementation prevents servere falls in elderly community-dwelling women: a pragmatic population-based 3-year intervention study. Aging Clin Exp Res Apr;17(2): [2] Hoidrup S, Sorensen TI, Gronbaek M, Schroll M. Incidence and characteristics of falls leading to hospital treatment: a one-year population [3] Blake AJ, Morgan K, Bendall MJ et al. Falls by elderly people at home: prevalence and associated factors. Age Aging 1988; Nov 17(6): [4] O`Loughlin J et al. Incidence of risk factors for falls and injurious falls among the community-dwelling elderly. American Journal of Epidemiology 1993, 137: [5] Rubenstein LZ. Josephson KR, Robbins AS. Falls in nursing the home. Ann Intern Med Sep 15;121 (6): [6] Masud T, Morris R. O. Epidemiology of falls. Age ageing 2001;30 s4:3-7. [7] Tinetti ME, Speechley M, Ginter S. Risk factors for falls among elderly people living in community. New England Journal of Medicine 1988, 319: [8] Sund By Netværket, 8 anbefalinger til forebyggelse af Ældres faldulykker Den gode kommunale model, 2010 [9] Pilotprojekt: forebyggelse af ældres faldulykker Sønderborg Kommune 14

15 Bilag 1 - Faldregistreringsskema Samtlige fald skal registreres, både dem der observeres og dem der eventuelt gengives af borgere, pårørende og andre relevante personer. Hvornår skete faldet: Dag Aften Nat Dato I hvilken afdeling/område (f.eks. hjemmepleje øst, træningsområdet) Hvor skete faldet: Der skal sættes flere kryds Eget hjem Plejecenter (ikke under aktivitet) Døgnafsnittet Sundhedscenter Aktivitetsområdet Andet hvor: Skete faldet inde ude Ved kontakt med ja nej kommunens medarbejder Anledning til fald der kan sættes flere kryds Balanceproblemer/svimmelhed Fodtøj 15

16 Løsetæpper Alkohol Ved forflytning Snublefald Synsproblemer Svækket tilstand Er borgeren faldet før Andet, beskriv Ved ikke Konsekvens af faldet: Der kan sættes flere kryds Ingenting Smerter, sår Kontakt til hjemmesygeplejerske Lægekontakt Indlæggelse/skadestue Andet Ved ikke Borgerens køn Kvinde Mand 16

17 Borgerens alder år år år år > 86 år 17

18 Bilag 2 Kommissorium for arbejdsgruppen Projekt titel Projektejer (direktør) Eksterne samarbejdsparter Interne samarbejdsparter Baggrund og hovedidé Faldforebyggelse blandt ældre i Struer Kommune Direktøren for sundheds og ældre området Praktiserende læger Aktivitetscentret (frivillige) Aktivitetsområdet Yvonne Villadsen Hjemme- og sygeplejen Mariann Mikkelsen Plejecentrene Grethe Riksted Sundhedscentret Helene Henrichsen Udvikling og Administration Aniette Weibrecht Faldulykker er den hyppigste ulykkesårsag blandt ældre, og i aldersgruppen 65+, er skader den femte hyppigste dødsårsag med fald som den hyppigste skadevolder. Det anslås, at der i Danmark dør ca ældre hvert år som følge af et fald. Hyppigheden af fald stiger markant med alderen, og antallet af henvendelser på skadestuer som følge af fald er stigende. Ældre, der er faldet én gang, vil have 2-3 gange øget risiko for at falde igen inden for et år, og ethvert fald indebærer en risiko for at komme til skade. Ca. 1 % af alle fald medfører hoftefraktur, mens ca. 95 % af alle hoftefrakturer skyldes fald. Faldulykker udløser skadestuebesøg, indlæggelser på grund af hoftebrud, ambulante efterbehandlinger, opfølgning hos praktiserende læge, nedsat funktionsevne og undertiden varigt behov for personlig hjælp og pleje. Halvdelen af dem, der ved et fald pådrager sig en hoftefraktur, kommer aldrig til at gå som før faldet, og 20 % vil dø inden for 6 måneder. Ældres faldulykker er således et væsentligt folkesundhedsproblem både menneskeligt og samfundsøkonomisk. Kilde: 8 Anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker den gode 18

19 kommunale model Formålet med Arbejdsgruppen er, at de ud fra eksisterende evidens indenfor området skal udarbejde indsatser rettet mod borgere i Struer kommune og implementere dette. Overordnet mål (hvorfor projektet) Hvem henvender projektet sig til? Hvem får udbytte af projektet? Økonomi En del af KKR s 4 målsætninger. Faldforebyggelse er en del af den strategi, der skal reducere uhensigtsmæssige indlæggelser. Det koster borgerne og samfundet både menneskeligt og samfundsøkonomisk. Fagpersoner og frivillige der arbejder med ældre over 65 år til daglig Ældre over 65 år i Struer Kommune Driftsopgave Sundheds og ældreområdet 19

ældres faldulykker 8 anbefalinger til forebyggelse af den gode kommunale model

ældres faldulykker 8 anbefalinger til forebyggelse af den gode kommunale model 8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunens faldforebyggende indsats 8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker

Læs mere

FALDPATIENTER I DEN KLINISKE HVERDAG. rådgivning fra Sundhedsstyrelsen

FALDPATIENTER I DEN KLINISKE HVERDAG. rådgivning fra Sundhedsstyrelsen FALDPATIENTER I DEN KLINISKE HVERDAG rådgivning fra Sundhedsstyrelsen 2006 Faldpatienter i den kliniske hverdag rådgivning fra Sundhedsstyrelsen rådgivning fra Sundhedsstyrelsen Udgiver: Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Målet med faldpakken er at reducere antallet af fald og faldudløste skader med 50%

Målet med faldpakken er at reducere antallet af fald og faldudløste skader med 50% Målet med faldpakken er at reducere antallet af fald og faldudløste skader med 50% Faldpakken Introduktion og indhold Version 1, udgivet oktober 2014 www.isikrehænder.dk Faldpakken Udgivet af Dansk Selskab

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2014 EXIT PROSTITUTION Afdelingsleder: Kræn Blume Jensen Afdelingen for socialpolitik og velfærdsydelser

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere

FOREBYGGELSE OG. De legende mennesker. Træning gennem leg. Evaluering af projektet

FOREBYGGELSE OG. De legende mennesker. Træning gennem leg. Evaluering af projektet FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E De legende mennesker Træning gennem leg Evaluering af projektet De legende mennesker Kolofon Udarbejdet af: Forebyggelse og Sundhedsfremme, Gentofte Kommune,

Læs mere

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud Forløbsprogram for patienter med hoftebrud v/hospitalsklyngen Horsens Juni 2009 Regionshospitalet - 1 - Horsens, Brædstrup og Odder Kommunerne: Hedensted, Horsens, Ikast-Brande og Odder Praktiserende læger

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet National

Læs mere

En styrket misbrugsbehandling

En styrket misbrugsbehandling En styrket misbrugsbehandling 1 1 KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Forord Der er meget store menneskelige omkostninger ved misbrug af rusmidler som fx alkohol og hash. De

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER

GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER 2007 GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Marie Brandhøj Wiuff Jakob Hansen Begge fra

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere