Faldforebyggelse i Sundheds- og Ældreområdet. er Kommune. 1. delprojekt. 1. delprojekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faldforebyggelse i Sundheds- og Ældreområdet. er Kommune. 1. delprojekt. 1. delprojekt"

Transkript

1 Faldforebyggelse i Sundheds- og Ældreområdet er Kommune 1. delprojekt 1. delprojekt August

2 Indhold 1. Indledning Viden og erfaringer Faldforebyggelse i Struer Kommune Formål Overordnet mål Mål for delprojekt Målgruppe Indsats Delprojekt Systematisk faldregistrering Implementering af e-learningsprogram Delprojekt Implementering Organisering Faldregistrering E-elarningsprogram faldforebyggelsesmodul Tidsplan Økonomi Dokumentation og evaluering Faldregistrering E-learningsprogram Samlet evaluering Litteratur Bilag 1 - Faldregistreringsskema Bilag 2 Kommissorium for arbejdsgruppen

3 1. Indledning Et voksende antal af ældre med længere levealder, øger behovet for støtte til ældre med nedsat funktionsevne og risiko for fald. Faldhændelser er den hyppigste ulykkesårsag blandt ældre. Hyppigheden af fald stiger markant med alderen, og kvinder falder hyppigere end mænd [1][2]. Internationale studier viser at omkring 30 % af ældre over 65 år og 50 % af ældre over 80 år falder én gang om året [3][4]. Blandt institutionsbeboere forekommer gennemsnitligt 1,5 fald pr. beboer pr. år [5]. Det vides også at tidligere fald er en stærk prædiktor for fremtidige fald, idet ældre mennesker, der er faldet én gang, vil have 2-3 gange øget risiko for at falde igen inden for det næstkommende år [3]. I Struer Kommune findes der, pr. 1. januar 2014, 4696 borgere over 65 år fordelt således, at der er 3650 borgere i aldersgruppen år og 1046 borgere i aldersgruppen 80+. I forhold til ovenstående estimeret prævalensen betyder det i Struer Kommune, at der årligt vil være ca fald i aldersgruppen år og ca. 500 fald i aldersgruppen 80+. Det er langt fra alle fald som kommunens personale har kendskab til, da mange af disse fald sker for borgere der ikke har kontakt til kommunen eller på tidspunkter, hvor borgerne ikke har kontakt til kommunens personale. Ligeledes er det ikke alle fald, som har alvorlige konsekvenser, men ethvert fald indebærer en risiko for at komme til skade, og omkring % af faldene fører til skader, hvoraf % er mindre skader, ca. 6 % er frakturer og ca. 1 % er hoftefrakturer [6][ 7]. Faldulykker kan udløse skadestuebesøg, indlæggelser, ambulante efterbehandlinger, opfølgning hos praktiserende læge, nedsat funktionsevne og behov for personlig og praktisk hjælp. Dette har ikke blot menneskelige konsekvenser, men også samfundsøkonomiske konsekvenser. Faldforebyggelse har dermed potentiale både for den enkelte borger men også for samfundet [8]. 1.1 Viden og erfaringer Det er veldokumenteret at faldforebyggelse har en positiv effekt. Faldforebyggelse er mest effektiv, når forebyggelsen rettes mod de ældre, der har øget risiko for at falde. Derfor er det vigtigt at have kendskab til de mangeartede risikofaktorer for, at kunne tilpasse interventioner til den enkelte. Der er evidens for at, identificering af risikogrupper og iværksættelse af målrettet forebyggelsesindsats, nedsætter risikoen for fald. Der findes ikke umiddelbart et valideret redskab til opsporing og screening af ældres faldrisiko. 3

4 Videnskabelige undersøgelser har dog påvist nogle faktorer, der medfører øget risiko for faldulykker. Risikofaktorerne er skitseret i nedenstående tabel, og er inddelt efter grad af evidens der ligger bag [8]. Risikofaktorer for fald Stærk evidens Der foreligger mange studier af høj kvalitet Alder Tidligere fald Kognitiv dysfunktion Nedsat muskelstyrke Nedsat gangfunktion Dårlig balance Brug af ganghjælpemidler Frygt for at falde Nedsat ADL-funktion Moderat evidens Der er fundet mindst et studie af høj kvalitet eller flere af middelgod kvalitet Køn Nedsat syn Nedsat perifer sensibilitet Depression Fysisk inaktivitet Uhensigtsmæssigt fodtøj Svag evidens Der foreligger mindst et studie af middelgod kvalitet Svimmelhed Udover faktorerne listet i ovenstående skema, bør man eksempelvis være opmærksom på andre faktorer som medicinforbrug, væskemangel, ernæringstilstand, indretning af hjemmet og synergi mellem risikofaktorer [8]. Sund By Netværkets anbefalinger for faldforebyggelse handler bl.a. om systematisk faldregistrering og faldudredning i kommunen. Systematisk faldregistrering giver mulighed for skærpet fagligt fokus blandt medarbejdere. Desuden giver faldregistreringen anledning til en dialog mellem sundhedspersonale og den ældre, med henblik på at forebygge fald, og dermed rettes opmærksomheden mod årsager til fald og ikke blot følgerne af det. Ud fra denne dialog er det muligt at lave en handleplan med fokus på eliminering af 4

5 faldrisici. Analysen af de registrerede fald kan også danne grundlag for fremtidige indsatser for faldforebyggelse generelt i kommunen. Tidlig opsporing er et andet element i Sund By Netværkets anbefalinger for faldforebyggelse. Tidlig opsporing har til formål at identificere borgere, som har øget risiko for faldulykker. Det kan f.eks. handle om at observere borgere ud fra ovenstående risikofaktorer. Kommunale medarbejdere har et godt udgangspunkt for, at observere ændringer i den ældres funktionsevne og hverdagsliv, da de ser borgerne i forskellige sammenhænge. Iværksættelse af tidlig opsporing vil kunne bremse den negative udvikling af faldhændelser [8]. Erfaringer fra et pilotprojekt i Sønderborg Kommune har vist at faldforebyggelse, der indgår som en naturlig del af ældreplejen kan være med til at reducere antallet af faldulykker blandt ældre. Ved at sætte fokus på faldforebyggelse som en del af det daglige arbejde, skabes der en øget opmærksomhed på problemet. Denne opmærksomhed kan skabes ved systematisk faldregistrering og ved små kurser, hvor personalet lærer om faldforebyggelse [9] 1.2 Faldforebyggelse i Struer Kommune Struer Kommune har, i kraft af 1. målsætning for KKRs arbejde med det nære sundhedsvæsen, forpligtet sig til at implementere indsatser der forebygger fald. I Struer Kommune ønsker man yderligere viden om faldhændelser i Sundheds- og Ældreområdet. I ovenstående afsnit belyses Struer Kommunes udfordringer i forhold til prævalensen af fald blandt ældre over 65 år. Borgere over 65 år er en bred befolkningsgruppe, og Struer Kommune ønsker at rette faldforebyggelsesindsatserne til de borgere, som har mest brug for det. Desuden er faldforebyggelse mest effektiv, når indsatser rettes mod de ældre, som er i særlig risiko for at falde jf. afsnit 1.1. Derfor er det relevant at vide, hvorvidt fald lokalt i Struer Kommune, forekommer hyppigere i nogle bestemte befolkningsgrupper over 65 år f.eks. mænd eller kvinder, hjemmeboende eller plejehjemsbeboer, borgere under eller over 80 år. Det vides heller ikke om der er grupper, for hvem fald, hyppigere medfører indlæggelse eller kontakt til skadestuen. Hvis faldforebyggelse skal målrettes de borgere, som er i særlig risiko for at falde, kan det være relevant at vide, hvor problemet er størst i Struer Kommune. Derfor er det oplagt at lave en undersøgelse, hvor samtlige fald registreres over en begrænset tidsperiode. Desuden vil en registrering ikke kun give et overblik over faldtendenser i Struer Kommune, men det vil medvirke til at personalet får fokus på faldtendenser blandt ældre. Struer Kommune vil som sagt lave en undersøgelse, ved hjælp af faldregistrering, som skal give et overblik over problemets omfang og danne baggrund for iværksættelse af faldforebyggelsesindsatser. Derfor 5

6 inddeles faldforebyggelsesindsatsen i to delprojekter. Delprojekt 1 vil, som nævnt, indeholde systematisk faldregistrering. Ydermere skal der i 1. delprojekt implementeres et e-learningsprogram, som skal kompetenceudvikle personalet i forhold til faldforebyggelse. Når faldregistreringen er afsluttet, skal mere målrettede indsatser planlægges og implementeres i 2. delprojekt, med baggrund i de tendenser undersøgelsen viser samt den viden der foreligger om indsatser i forhold til faldforebyggelse jf. afsnit Formål Formålet med en faldforebyggelsesindsats i Struer Kommune er at forebygge fald hos ældre borgere samt forbygge følger af fald, herunder funktionsbegrænsninger, social isolation, nedsat livskvalitet og hospitalsindlæggelser. 3. Overordnet mål Nedbringe antallet af fald blandt ældre 3.1 Mål for delprojekt 1 Gennemføre registrering og indrapportering af fald med henblik på, at få et overblik over problemets omfang og afdækning af problemstillinger Implementering af e-learningspraksis omkring faldforebyggelse blandt personalet Samtlige medarbejdere skal ved udgangen af marts 2015 have gennemført e-learningsmodulet vedr. faldforebyggelse 4. Målgruppe Alle borgere over 65 år, som er i kontakt med kommunens plejecentre, hjemmepleje, hjemmesygepleje, aktivitetstilbud og træningstilbud Medarbejdere 6

7 5. Indsats Som nævnt i afsnit 1.2 så er faldforebyggelsesindsatsen inddelt i to delprojekter. 5.1 Delprojekt Systematisk faldregistrering Der skal laves en systematisk faldregistrering i Sundheds- og Ældreområdet i efteråret Registreringen skal foregå i perioden fra 15. september til 30. november Andre kommuner, som har lavet lignende faldregistrering har lavet faldregistrering over 3 måneder, inklusiv en vintermåned, med det formål at tage højde for årstidens indvirkning på faldhyppigheden. Det er dog en vurdering i Struer Kommune, at man godt kan få et brugbart overblik ved, at faldregistrere uden at inkludere årstidens perspektiver. Der er udarbejdet et faldregistreringsskema (se bilag 1) med baggrund i et lignende skema som Kvalicare har udarbejdet til brug i Sorø Kommune. Fald skal registreres i kommunens Sundheds- og Ældreområde, hvor personalet kommer i kontakt med borgere over 65 år. Det drejer sig om følgende afdelinger: Plejecentre Hjemmeplejen Hjemmesygeplejen Døgnafsnittet Træningsområdet Aktivitetsområdet Sundhedsfremme (forebyggende hjemmebesøg) Myndighedsområdet er ikke inddraget i faldregistreringen, da mange af de borgere, som de har kontakt til, også har kontakt til et af de andre områder. Risikoen for dobbeltregistreringen vil forøges, hvis myndighedsområdet tages med. Private leverandører af sundhedsydelser i Struer Kommune, indgår ikke i faldregistreringen, da det ikke er muligt at pålægge de private leverandøre at faldregistrere. Der er dog ikke grund til at tro, at faldhændelser ved private leverandører er anderledes end ved kommunens hjemmepleje. Derfor ses det ikke som nogen udfordring, at der ikke registreres hos de private leverandører. Frivillighedsområdet indgår heller ikke i faldregistreringen. Det vil være forbundet med stor usikkerhed, at 7

8 bede frivillige om at faldregistrere, derfor har man fravalgt dette. Myndighedsområdet, de private leverandøre og frivillighedsområdet vil indgå på lige fod med de andre afdelinger i delprojekt 2. Sundhedsstyrelsens definerer en faldhændelse således : Fald defineres som en utilsigtet hændelse, der resulterer i, at en person kommer til at ligge på jorden/gulvet/et andet lavere niveau Alle fald, i henhold til ovenstående definition, skal registreres. Det gælder også fald som ikke direkte observeres af personalet, men som gengives af borgere, pårørende og andre relevante personer. Ved at registrere fald, som ikke direkte observeres, opstår der en risiko for at et fald bliver dobbeltregistreret. Denne risiko mindskes ved, at faldhændelsen ligeledes registreres i omsorgssystemet, hvor det også dokumenteres, at faldet er indberettet i faldregistreringen. Det betyder at opstår der tvivl om, hvorvidt et fald allerede er registreret, så er det muligt at tjekke det i omsorgssystemet. Desuden registreres fald med flere parametre, som gør det muligt at tjekke for dobbeltregistreringer. En faldhændelse som er ældre end 7 dage, skal ikke registreres. Ligeledes skal faldhændelsen naturligvis være sket inden for faldregistreringsperioden (15. september- 30. november 2014). Alle utilsigtede hændelser vedrørende fald, skal ikke registreres i faldregistreringsperioden. Efter 30. november vil resultaterne fra faldregistreringen samlet blive indberettet i databasen for utilsigtede hændelser. Struer Kommune har indgået et samarbejde med Kvalicare om at afprøve faldregistrering via Kvalicares Mobilplus løsning. Det betyder at medarbejderne, som skal foretage faldregistreringen, kan registrere faldet ved hjælp af en app på tablet, smartphone eller computer. For en stor del af de medarbejdere, som skal faldregistrere betyder det, at det er muligt at registrere faldet med det samme, fremfor at vente til de har adgang til en computer. For de medarbejdere, som ikke bruger tablets eller smartphones, registreres faldet i stedet på computer. Kvalicare vil forestå analyserne af de registrerede data. Derudover bliver det muligt for Struer Kommune at indhente rådata fra undersøgelsen i tilfælde af, at det bliver nødvendigt med supplerende analyser. 8

9 5.1.2 Implementering af e-learningsprogram Som en del af indsatsen i forhold til faldforebyggelse i Struer Kommune skal der implementeres et e- learningsprogram, hvorved personalet kompetenceudvikles i faldforebyggelse. De fleste ansatte i Sundheds- og Ældreområdet, som skal arbejde med faldforebyggelse, har kendskab til e- learningsprogrammet igennem implementering af e-learningsmodul for sårbehandling. Struer Kommunes e-learningsprogram er et produkt fra Kvalicare. Programmet består af en universel del, som er udarbejdet af Kvalicare, hvor undervisningsmaterialet er videnskabeligt veldokumenteret. Derudover består programmet af en lokaltilpasset del, hvor det er muligt at integrere undervisningsmateriale, information og tilbud, som kun gælder for Struer Kommune. E-learning er en ideel metode, når man gerne vil sikre og fastholde viden i store personalegrupper. Med e- learning er undervisningsmaterialet altid tilgængeligt, hvilket betyder at det er muligt for medarbejderne at tilgå materialet, når det passer ind i arbejdsplanlægningen. Desuden er det også muligt løbende at holde sig opdateret. E-learningsmaterialet som er udbudt af Kvalicare er tilpasset de enkelte faggrupper. Dvs. at der findes materiale som er tilpasse social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. I udviklingen af e-learningskurserne, er der lagt stor vægt på målgruppernes behov og interesser. Der formidles direkte til målgruppen i et let forståeligt sprog med et indhold, der relaterer til hverdagen. Teksten er indtalt, så også mindre læsestærke personer kan profitere af kurserne. Kurserne er interaktive og der er lagt stor vægt på grafik, film og billeder for tydeligt at illustrere problemer og fremgangsmåder. E-learningsprogrammet er opbygget således at medarbejdere får præsenteret viden om faldforebyggelse, hvorefter de skal udføre en test. Testbesvarelserne giver både medarbejdere og ledere mulighed for at tilrettelægge målrettet undervisning der, hvor der mangler viden. Desuden er det muligt for ledelsen at følge op på, hvor stor en del af medarbejderne, der gennemgår kurserne inden for den afsatte tidsramme. 5.2 Delprojekt 2 Det primære formål med faldregistreringen, som udføres i delprojekt 1, er at bidrage til viden om faldhændelser i Struer Kommune. Denne viden skal, sammen med dokumenteret viden, jf. afsnit 1., lægge til grund for målgruppetilpasse indsatser, således at faldforebyggelsesindsatser prioriteres der, hvor 9

10 problemerne er størst. Derfor planlægges og implementeres de målgruppetilpassede indsatser først i delprojekt 2. Der vil efterfølgende udarbejdes en særskilt indsatsbeskrivelse for delprojekt Implementering 6.1 Organisering Implementering af faldforebyggelsesindsatser i Struer Kommune er en driftsopgave i Sundheds- og Ældreområdet. Der er nedsat en arbejdsgruppe som skal sikre implementering af faldforebyggelse i Struer Kommune. Følgende medarbejdere indgår i projektgruppen: Yvonne Villadsen Aktivitetsområdet Mariann Mikkelsen Hjemmepleje og hjemmesygepleje Grethe Riksted Plejecentre Helene Henrichsen Sundhedscenteret Aniette Weibrecht Udvikling og Administration Formålet med arbejdsgruppen er at de, ud fra eksisterende evidens indenfor området, skal udvikle indsatser rettet mod borgere i Struer Kommune og sikre implementering af indsatserne. Kommissorium for arbejdsgruppen er vedlagt som bilag 2. Derudover inddrages en sundhedskonsulent fra Udvikling og Administration ad hoc som ressource til, at få udarbejdet en projektbeskrivelse samt til at bidrage til udvikling og implementering af faldforebyggelsesindsatsen Faldregistrering Kvalicare og en sundhedskonsulent fra Sundheds- og Ældreområdet er ansvarlige for implementering af det elektroniske redskab til faldregistreringen. Funktionsledere i de afdelinger, som er omfattet af faldregistreringen, skal fungere som tovholdere. Deres primære opgave vil være at sikre god faldregistreringspraksis i deres afdeling. Funktionslederne har 10

11 ansvaret for at informere personalet omkring faldregistreringen samt sikre opstart efter tidsplanen. Funktionslederne vil blive informeret om delprojekt 1 på et fælles funktionsledermøde forud for opstart af faldregistreringen. Der vil blive udarbejdet informationsmateriale til funktionslederne og medarbejderne. Desuden har funktionslederne ansvaret for løbende at følge op på faldregistreringspraksis således, at eventuelle udfordringer imødekommes og løses. Arbejdsgruppen skal understøtte funktionslederne i deres tovholderrolle, hvis der opstår et behov herfor. Det kan være en ide, at inddrage udvalgte medarbejdere til at være nøglepersoner i forhold til faldregisteringen. Disse nøgleperson kan have til opgave, at følge op på faldregistreringen i hverdagen E-elarningsprogram faldforebyggelsesmodul Det overordnede ansvar for implementering af faldforebyggelsesmodulet i kommunens e-learningsprogram påligger afdelingsleder i Sundhed- og Ældreområdet Grethe Riksted. Som beskrevet i afsnit 5.1 skal e-learningsprogrammet lokaltilpasset. En ergoterapeut fra kommunens aktivitetsområde er inddraget til at varetage denne opgave i samarbejde med Kvalicare. Desuden er en sundhedskonsulent fra Udvikling og Administration inddraget til at understøtte arbejdet, hvis der bliver brug for ekstra ressourcer. 6.2 Tidsplan Opgave Tidspunkt Ansvarlig Faldregistreringsskema skal være afleveret til Kvalicare 1. august 2014 Helle Videbæk Informationsmateriale til funktionsledere og medarbejdere Informationsmøde til tovholdere (funktionsledere) Senest 27. august 2014 Helle Videbæk 28. august 2014 Grethe Riksted (Helle Videbæk) Relevante medarbejdere, som ikke allerede er oprettet, oprettes i Kvalicare 15. august 15. september 2014 Helene Henrichsen Yvonne Villadsen Alle medarbejdere skiftes til 15. august 15. september 2014 Aniette Weibrecht 11

12 Kvalicare mobil+ Claus Bundgaard Opstartsmøder for personale 1. september 15. september 2014 Funktionsledere (tovholdere) Faldregistrering 15. september 30. november 2014 Funktionsledere (tovholdere) Lokal tilpasning af e- learningsprogram 1. september-1. november 2014 Birgitte Enemark Christensen Helle Videbæk Anne Stubberup Analyse af faldregistreringsdata 1. december-15. december Kvalicare Kick-off møde for implementering af e-learningsprogram (for manager) Implementering af e- learningsprogram Drøftelse af resultater og planlægning af indsatser delprojekt 2 Obligatorisk gennemsyn for personale Analyse og evaluering af implementering af e-learning 15. november 1. december 2014 Kvalicare Grethe Riksted 1. december 2014 Grethe Riksted/Funktionsledere 17. december Arbejdsgruppen 1. december marts 2015 April 2015 Aniette Weibrecht Aniette Weibrecht Helle Videbæk Samlet evaluering Primo 2016 Helle Videbæk 6.3 Økonomi Indsatser vedrørende faldforebyggelse er en driftsopgave i sundhed- og ældreområdet, hvorfor der ikke er afsat yderligere midler til indsatsen. Finansiering af e-learingsprogrammet sker gennem midler fra puljen løft af ældreområdet, hvor Struer Kommune har fået midler til indkøb af samtlige moduler af Kvalicares e-learningsprogram. Puljen er finansieret af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. 7. Dokumentation og evaluering 7.1 Faldregistrering Dataindsamling foretages af Kvalicare. Registreringen vil foregå elektronisk via Kvalicares mobilplus løsning. Det er ligeledes Kvalicare, der analyserer resultater fra faldregistreringen 12

13 Faldregistreringen skal ikke blot bruges til at gøre status over faldhændelser i Sundheds- og Ældreområdet, men undersøgelsen skal også fungere som en baselineundersøgelse, der skal ligge til grund for evaluering af den samlede forebyggelsesindsats i Struer Kommune. 7.2 E-learningsprogram E-learningsprogrammet indeholder et test- og opfølgningselement. Herunder dokumenteres hver enkelt medarbejders aktivitet i e-learningsprogrammet. Det vil sige at det er muligt at få et overblik over, hvilke medarbejdere, som har gennemført modulet for faldforebyggelse samt, hvorvidt de har gennemført en efterfølgende test. Det gør opfølgningspraksis muligt, således at det sikres at samtlige medarbejdere gennemfører modulet. Dertil er det muligt at analysere på de test som medarbejderne har lavet, hvilket betyder at der kan dannes et overblik over medarbejdernes kompetenceniveau i forhold til faldforebyggelse. Herved er det også muligt at identificere potentielle emner, hvor medarbejderne eventuelt har brug for yderligere kompetenceudvikling. 7.3 Samlet evaluering Udover ovenstående skal der laves en overordnet evaluering af den samlede faldforebyggelsesindsats. Denne evaluering skal fastslå, hvor vidt mål og delmål opstillede i afsnit 3 er opfyldt. Det overordnede mål evalueres ved at der skal laves en faldregistrering, på lige fod med den som laves i efteråret Således at det er muligt at sammenholde de to evalueringer og dermed få et overblik over prævalensen for fald blandt ældre over 65 år. Første delmål evalueres ud fra de data, der fremkommer fra faldregistreringen. Andet og tredje del mål evalueres ved hjælp af de analyser, som kan foretages i e-learninsprogrammet. Desuden vil der i den samlede evaluering også indgå evaluering af de målgruppetilpassede indsatser, som iværksættes i anden fase. 13

14 8. Litteratur [1] Larsen ER, Mosekilde L, Foldspang A. Vitamin D and calcium supplementation prevents servere falls in elderly community-dwelling women: a pragmatic population-based 3-year intervention study. Aging Clin Exp Res Apr;17(2): [2] Hoidrup S, Sorensen TI, Gronbaek M, Schroll M. Incidence and characteristics of falls leading to hospital treatment: a one-year population [3] Blake AJ, Morgan K, Bendall MJ et al. Falls by elderly people at home: prevalence and associated factors. Age Aging 1988; Nov 17(6): [4] O`Loughlin J et al. Incidence of risk factors for falls and injurious falls among the community-dwelling elderly. American Journal of Epidemiology 1993, 137: [5] Rubenstein LZ. Josephson KR, Robbins AS. Falls in nursing the home. Ann Intern Med Sep 15;121 (6): [6] Masud T, Morris R. O. Epidemiology of falls. Age ageing 2001;30 s4:3-7. [7] Tinetti ME, Speechley M, Ginter S. Risk factors for falls among elderly people living in community. New England Journal of Medicine 1988, 319: [8] Sund By Netværket, 8 anbefalinger til forebyggelse af Ældres faldulykker Den gode kommunale model, 2010 [9] Pilotprojekt: forebyggelse af ældres faldulykker Sønderborg Kommune 14

15 Bilag 1 - Faldregistreringsskema Samtlige fald skal registreres, både dem der observeres og dem der eventuelt gengives af borgere, pårørende og andre relevante personer. Hvornår skete faldet: Dag Aften Nat Dato I hvilken afdeling/område (f.eks. hjemmepleje øst, træningsområdet) Hvor skete faldet: Der skal sættes flere kryds Eget hjem Plejecenter (ikke under aktivitet) Døgnafsnittet Sundhedscenter Aktivitetsområdet Andet hvor: Skete faldet inde ude Ved kontakt med ja nej kommunens medarbejder Anledning til fald der kan sættes flere kryds Balanceproblemer/svimmelhed Fodtøj 15

16 Løsetæpper Alkohol Ved forflytning Snublefald Synsproblemer Svækket tilstand Er borgeren faldet før Andet, beskriv Ved ikke Konsekvens af faldet: Der kan sættes flere kryds Ingenting Smerter, sår Kontakt til hjemmesygeplejerske Lægekontakt Indlæggelse/skadestue Andet Ved ikke Borgerens køn Kvinde Mand 16

17 Borgerens alder år år år år > 86 år 17

18 Bilag 2 Kommissorium for arbejdsgruppen Projekt titel Projektejer (direktør) Eksterne samarbejdsparter Interne samarbejdsparter Baggrund og hovedidé Faldforebyggelse blandt ældre i Struer Kommune Direktøren for sundheds og ældre området Praktiserende læger Aktivitetscentret (frivillige) Aktivitetsområdet Yvonne Villadsen Hjemme- og sygeplejen Mariann Mikkelsen Plejecentrene Grethe Riksted Sundhedscentret Helene Henrichsen Udvikling og Administration Aniette Weibrecht Faldulykker er den hyppigste ulykkesårsag blandt ældre, og i aldersgruppen 65+, er skader den femte hyppigste dødsårsag med fald som den hyppigste skadevolder. Det anslås, at der i Danmark dør ca ældre hvert år som følge af et fald. Hyppigheden af fald stiger markant med alderen, og antallet af henvendelser på skadestuer som følge af fald er stigende. Ældre, der er faldet én gang, vil have 2-3 gange øget risiko for at falde igen inden for et år, og ethvert fald indebærer en risiko for at komme til skade. Ca. 1 % af alle fald medfører hoftefraktur, mens ca. 95 % af alle hoftefrakturer skyldes fald. Faldulykker udløser skadestuebesøg, indlæggelser på grund af hoftebrud, ambulante efterbehandlinger, opfølgning hos praktiserende læge, nedsat funktionsevne og undertiden varigt behov for personlig hjælp og pleje. Halvdelen af dem, der ved et fald pådrager sig en hoftefraktur, kommer aldrig til at gå som før faldet, og 20 % vil dø inden for 6 måneder. Ældres faldulykker er således et væsentligt folkesundhedsproblem både menneskeligt og samfundsøkonomisk. Kilde: 8 Anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker den gode 18

19 kommunale model Formålet med Arbejdsgruppen er, at de ud fra eksisterende evidens indenfor området skal udarbejde indsatser rettet mod borgere i Struer kommune og implementere dette. Overordnet mål (hvorfor projektet) Hvem henvender projektet sig til? Hvem får udbytte af projektet? Økonomi En del af KKR s 4 målsætninger. Faldforebyggelse er en del af den strategi, der skal reducere uhensigtsmæssige indlæggelser. Det koster borgerne og samfundet både menneskeligt og samfundsøkonomisk. Fagpersoner og frivillige der arbejder med ældre over 65 år til daglig Ældre over 65 år i Struer Kommune Driftsopgave Sundheds og ældreområdet 19

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

ældres faldulykker 8 anbefalinger til forebyggelse af den gode kommunale model

ældres faldulykker 8 anbefalinger til forebyggelse af den gode kommunale model 8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunens faldforebyggende indsats 8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00.

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Fald Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Der foretages en tværfaglig udredning og efterfølgende træning ved fysioterapeuter

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Kommissorium Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Tina F. Nicolaisen Social & Arbejdsmarked

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kommissorium for Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune

Kommissorium for Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune Kommissorium for Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune 1. Motivation/baggrund for projektet

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 Rehabiliteringsafdelingen og Sygeplejen

Virksomhedsplan 2014 Rehabiliteringsafdelingen og Sygeplejen Virksomhedsplan 2014 Rehabiliteringsafdelingen og Sygeplejen Virksomhedsplanen 2014 Sundhedscentret, Rehabiliteringsafdelingen og Sygeplejen Den 1. januar 2014 blev sygeplejen en del af sektionen Rehabiliteringsafdelingen

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Indledning Frederikssund Kommune har på baggrund af inspirationsmaterialet fra ansøgningspuljens anvendelsesområder og med inspiration fra Ældrekommissionens og

Læs mere

Projekt hverdagstræning 2011 2014 Slutrapport 2014

Projekt hverdagstræning 2011 2014 Slutrapport 2014 Projekt hverdagstræning 2011 2014 Slutrapport 2014 Projekt Hverdagsrehabilitering: 2011 2014 På baggrund af den voksende ældrebefolkning og en forventet stigende efterspørgsel efter hjemmeplejens ydelser,

Læs mere

Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune

Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune Der er ca. 76.000 indbyggere i Sønderborg Kommune Disposition Fase 1 Idéudvikling og afklaring Fase 2 Planlægning Fase 3 Implementering

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet Mad- og måltidspolitik på ældreområdet 1 FORORD Gode måltider er en af de begivenheder, der kan være med til at øge livskvaliteten for den ældre borger. Det er afgørende for oplevelsen, at der spises i

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

Tværsektoriel Forskningsenhed. Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden. En spørgeskemaundersøgelse

Tværsektoriel Forskningsenhed. Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden. En spørgeskemaundersøgelse Tværsektoriel Forskningsenhed Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden En spørgeskemaundersøgelse Oktober 2015 Titel: Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden En spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Tidlig opsporing af sygdomstegn Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme tilbage

Læs mere

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet Implementering af det rehabiliterende tankesæt Sundheds- og Ældreområdet Et historisk rids - paradigmeskift 1980 erne - Fra plejehjem til Længst muligt i eget hjem ved etablering af døgnplejen. 2007 -

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring Struer Kommune Dialogaftale 2012-2013 Plejebolig og Aktivitet

Dialogbaseret aftalestyring Struer Kommune Dialogaftale 2012-2013 Plejebolig og Aktivitet Dialogbaseret aftalestyring Struer Kommune Dialogaftale 2012-2013 Plejebolig og Aktivitet TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Fagsspecifikke indsatsområder

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Pleje opfølgning på indsatsområder 2011

Pleje opfølgning på indsatsområder 2011 Pleje opfølgning på indsatsområder 2011 1. Ydelser til borgerne 1.1 Ombygning af Øster Elkjær Arbejdet forventes igangsat i oktober/november måned 2010 og ombygningen forventes færdig i august måned 2011.

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Ældre og misbrug Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014 v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Håndbog om forebyggelse på ældreområdet Håndbogens temaer: Selvmordsadfærd

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har overskud: tid penge godt helbred Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har mulighed for at hjælpe andre frivilligt arbejde? Friske ældre Eksempler på emner til Temamøder Forebyggelse af fald

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

Bilag 2 Accept af kravspecifikation

Bilag 2 Accept af kravspecifikation Bilag 2 Accept af kravspecifikation De i kravspecifikationen beskrevne krav er mindstekrav, der alle skal accepteres. Hvis et krav ikke accepteres, anses tilbuddet for at være ukonditionsmæssigt og vil

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED 48 KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED SUNDHED En befolknings sundhedstilstand afspejler såvel borgernes levevis som sundhedssystemets evne til at forebygge og helbrede sygdomme. Hvad angår sundhed og velfærd,

Læs mere

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark. Rygestop i Vejen Kommune 2014 Tabellerne 4.1.2 og 4.1.3 fra Sundhedsprofilen 2013 1 viser, at tre ud af fire rygere gerne vil holde op med at ryge og mere end en tredjedel af disse ønsker hjælp og støtte

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 Socialministeriet Tilskudsadministrationen Holmens Kanal 22 1060 København K Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 1. Projektets

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT 1. Ledelsesresumé I den fælleskommunale digitaliseringsplan indgår projekt vedr. Fælles Medicinkort (FMK), projekt 4.2. Det fælles

Læs mere

Måltidsbarometeret i praksis

Måltidsbarometeret i praksis Måltidsbarometeret i praksis En drejebog til hvordan redskabet kan anvendes til at evaluere og forbedre kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere.. Kulinarisk kvalitet Samarbejde. og kommunikation

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12 Faaborg-Midtfyn Kommune Projekt Aktiv pleje Projektbeskrivelse Styregruppen December 2008 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...3 1.1 Fælles Sprog II...3 1.2 Styregruppens

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 1 of 6 NOTAT 17. DECEMBER 2014 EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har fået til opgave at evaluere Socialstyrelsens model

Læs mere

Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt

Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt Sundhed&Omsorg Indhold Forord... side 3 Hvorfor... side 4 Derfor... side 5 Sådan... side 5 Tænketank... side 6 Præsentation af projektet... side 7 Procesplan...

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 9. juni 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1. Åbent møde

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 9. juni 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1. Åbent møde Tirsdag den 9. juni 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1 Åbent møde Tilstede Lolan Ottesen (A) - Formand Lene W. Nielsen (A) - Næstformand Doris Børger (A) Tine Landin (A) Jørgen Juel Bragge (B) Jarne Rasmussen

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012 Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer juni 2012 Indhold Baggrund 2 Grundlæggende antagelser, mission og vision 3 Mål, formål og målgruppe 5 Succeskriterier

Læs mere

Vi har en plan. Det nationale initiativ. MedCom. Telesårsstyregruppe. Telesårsklinikergruppe. Telesårsprojektledergruppe. Telesårsteknikergruppe

Vi har en plan. Det nationale initiativ. MedCom. Telesårsstyregruppe. Telesårsklinikergruppe. Telesårsprojektledergruppe. Telesårsteknikergruppe Implementering af telemedicinsk sårvurdering i Region Midtjylland -et fælles anliggende mellem kommuner, region og almen praksis Vores mål med indsatsen 1 Vi har en plan. Det nationale initiativ MedCom

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

Målet med faldpakken er at reducere antallet af fald og faldudløste skader med 50%

Målet med faldpakken er at reducere antallet af fald og faldudløste skader med 50% Målet med faldpakken er at reducere antallet af fald og faldudløste skader med 50% Faldpakken Introduktion og indhold Version 1, udgivet oktober 2014 www.isikrehænder.dk Faldpakken Udgivet af Dansk Selskab

Læs mere

P r o j e k t b e s k r i v e l s e

P r o j e k t b e s k r i v e l s e P r o j e k t b e s k r i v e l s e Selvbetjening.nu som digitalt redskab i kontakten med borgeren Formål HK og KL har tidligere sammen udviklet den digitale kompetenceprofil for medarbejdere i borgerservicecentre,

Læs mere

Årsplan 2014. Årsplanen beskriver de områder, som DCO ud fra sit arbejdsgrundlag har planlagt at arbejde med i 2014.

Årsplan 2014. Årsplanen beskriver de områder, som DCO ud fra sit arbejdsgrundlag har planlagt at arbejde med i 2014. Årsplan 2014 Indledning Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse nedsatte i foråret 2013 en arbejdsgruppe med det formål at udarbejde en handlingsplan for organdonation. Dels for at styrke den indsats,

Læs mere

1 Ensomhed blandt ældre myter og fakta. 2 Redskaber og handlemuligheder. 3 Spørgsmål

1 Ensomhed blandt ældre myter og fakta. 2 Redskaber og handlemuligheder. 3 Spørgsmål 1 Ensomhed blandt ældre myter og fakta 2 Redskaber og handlemuligheder 3 Spørgsmål Projekt Ensomt eller aktivt ældreliv 25 kommuner med i projektet fra start Følgegruppe: Ensomme Gamles Værn Frivilligcentre

Læs mere

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015 Konsulent Eva M. Burchard Den brede dagsorden på velfærdsområderne -kommunale pejlemærker Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Projektbeskrivelse Kort udgave. Mere liv i gamles hverdag. v. 1,3

Projektbeskrivelse Kort udgave. Mere liv i gamles hverdag. v. 1,3 Projektbeskrivelse Kort udgave Mere liv i gamles hverdag. v. 1,3 De personlige hensyn i plejen af afhængige ældre Det stigende antal ældre og en begrænset økonomi har gennem mange år ført til en stigende

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

Fagcenter myndighed og pleje strategiplan 2013- Vision:

Fagcenter myndighed og pleje strategiplan 2013- Vision: Fagcenter myndighed og pleje strategiplan 2013- Vision: Borgere i Odsherred er sunde og aktive. Vi tager ansvar for os selv og vores familie. Vi deltager i lokalsamfundet uanset alder, ressourcer og geografi.

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Målet med faldpakken er at reducere antallet af fald og faldudløste skader

Målet med faldpakken er at reducere antallet af fald og faldudløste skader Målet med faldpakken er at reducere antallet af fald og faldudløste skader Version 2, udgivet august 2015 www.isikrehænder.dk Faldpakken Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Layout: Herrmann &

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag:

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Sundhedsudvalget Alkoholpolitisk handleplan Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016 Målgrupper og indsatser for forebyggelse og behandling af risikabel alkoholadfærd

Læs mere

Tidsfrister/ indsatser. Politiske aftaler 2015

Tidsfrister/ indsatser. Politiske aftaler 2015 Scrumboard for aftaler i Pleje og Omsorg i perioden 1.1.2015-31.12.2015 Version 3 Aftale Ejer/ ansvarlig Tidsfrister/ indsatser Status Politiske aftaler 2015 Udvikling af kvalitetsmodellen i hjemme og

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Projekt lindrende indsats

Projekt lindrende indsats Projekt lindrende indsats Aktionsforskning som metode til udvikling af klinisk Praksis v./ Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Karen Marie Dalgaard Spl., cand.scient.soc., Ph.d. Ledende sygeplejerske,

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces

Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces Min baggrund for oplægget Ansat 9 år som leder på Kildevæld Sygeplejerske Diplomuddannelse i offentlig ledelse Arbejdet med projekt

Læs mere