Faldforebyggelse i Sundheds- og Ældreområdet. er Kommune. 1. delprojekt. 1. delprojekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faldforebyggelse i Sundheds- og Ældreområdet. er Kommune. 1. delprojekt. 1. delprojekt"

Transkript

1 Faldforebyggelse i Sundheds- og Ældreområdet er Kommune 1. delprojekt 1. delprojekt August

2 Indhold 1. Indledning Viden og erfaringer Faldforebyggelse i Struer Kommune Formål Overordnet mål Mål for delprojekt Målgruppe Indsats Delprojekt Systematisk faldregistrering Implementering af e-learningsprogram Delprojekt Implementering Organisering Faldregistrering E-elarningsprogram faldforebyggelsesmodul Tidsplan Økonomi Dokumentation og evaluering Faldregistrering E-learningsprogram Samlet evaluering Litteratur Bilag 1 - Faldregistreringsskema Bilag 2 Kommissorium for arbejdsgruppen

3 1. Indledning Et voksende antal af ældre med længere levealder, øger behovet for støtte til ældre med nedsat funktionsevne og risiko for fald. Faldhændelser er den hyppigste ulykkesårsag blandt ældre. Hyppigheden af fald stiger markant med alderen, og kvinder falder hyppigere end mænd [1][2]. Internationale studier viser at omkring 30 % af ældre over 65 år og 50 % af ældre over 80 år falder én gang om året [3][4]. Blandt institutionsbeboere forekommer gennemsnitligt 1,5 fald pr. beboer pr. år [5]. Det vides også at tidligere fald er en stærk prædiktor for fremtidige fald, idet ældre mennesker, der er faldet én gang, vil have 2-3 gange øget risiko for at falde igen inden for det næstkommende år [3]. I Struer Kommune findes der, pr. 1. januar 2014, 4696 borgere over 65 år fordelt således, at der er 3650 borgere i aldersgruppen år og 1046 borgere i aldersgruppen 80+. I forhold til ovenstående estimeret prævalensen betyder det i Struer Kommune, at der årligt vil være ca fald i aldersgruppen år og ca. 500 fald i aldersgruppen 80+. Det er langt fra alle fald som kommunens personale har kendskab til, da mange af disse fald sker for borgere der ikke har kontakt til kommunen eller på tidspunkter, hvor borgerne ikke har kontakt til kommunens personale. Ligeledes er det ikke alle fald, som har alvorlige konsekvenser, men ethvert fald indebærer en risiko for at komme til skade, og omkring % af faldene fører til skader, hvoraf % er mindre skader, ca. 6 % er frakturer og ca. 1 % er hoftefrakturer [6][ 7]. Faldulykker kan udløse skadestuebesøg, indlæggelser, ambulante efterbehandlinger, opfølgning hos praktiserende læge, nedsat funktionsevne og behov for personlig og praktisk hjælp. Dette har ikke blot menneskelige konsekvenser, men også samfundsøkonomiske konsekvenser. Faldforebyggelse har dermed potentiale både for den enkelte borger men også for samfundet [8]. 1.1 Viden og erfaringer Det er veldokumenteret at faldforebyggelse har en positiv effekt. Faldforebyggelse er mest effektiv, når forebyggelsen rettes mod de ældre, der har øget risiko for at falde. Derfor er det vigtigt at have kendskab til de mangeartede risikofaktorer for, at kunne tilpasse interventioner til den enkelte. Der er evidens for at, identificering af risikogrupper og iværksættelse af målrettet forebyggelsesindsats, nedsætter risikoen for fald. Der findes ikke umiddelbart et valideret redskab til opsporing og screening af ældres faldrisiko. 3

4 Videnskabelige undersøgelser har dog påvist nogle faktorer, der medfører øget risiko for faldulykker. Risikofaktorerne er skitseret i nedenstående tabel, og er inddelt efter grad af evidens der ligger bag [8]. Risikofaktorer for fald Stærk evidens Der foreligger mange studier af høj kvalitet Alder Tidligere fald Kognitiv dysfunktion Nedsat muskelstyrke Nedsat gangfunktion Dårlig balance Brug af ganghjælpemidler Frygt for at falde Nedsat ADL-funktion Moderat evidens Der er fundet mindst et studie af høj kvalitet eller flere af middelgod kvalitet Køn Nedsat syn Nedsat perifer sensibilitet Depression Fysisk inaktivitet Uhensigtsmæssigt fodtøj Svag evidens Der foreligger mindst et studie af middelgod kvalitet Svimmelhed Udover faktorerne listet i ovenstående skema, bør man eksempelvis være opmærksom på andre faktorer som medicinforbrug, væskemangel, ernæringstilstand, indretning af hjemmet og synergi mellem risikofaktorer [8]. Sund By Netværkets anbefalinger for faldforebyggelse handler bl.a. om systematisk faldregistrering og faldudredning i kommunen. Systematisk faldregistrering giver mulighed for skærpet fagligt fokus blandt medarbejdere. Desuden giver faldregistreringen anledning til en dialog mellem sundhedspersonale og den ældre, med henblik på at forebygge fald, og dermed rettes opmærksomheden mod årsager til fald og ikke blot følgerne af det. Ud fra denne dialog er det muligt at lave en handleplan med fokus på eliminering af 4

5 faldrisici. Analysen af de registrerede fald kan også danne grundlag for fremtidige indsatser for faldforebyggelse generelt i kommunen. Tidlig opsporing er et andet element i Sund By Netværkets anbefalinger for faldforebyggelse. Tidlig opsporing har til formål at identificere borgere, som har øget risiko for faldulykker. Det kan f.eks. handle om at observere borgere ud fra ovenstående risikofaktorer. Kommunale medarbejdere har et godt udgangspunkt for, at observere ændringer i den ældres funktionsevne og hverdagsliv, da de ser borgerne i forskellige sammenhænge. Iværksættelse af tidlig opsporing vil kunne bremse den negative udvikling af faldhændelser [8]. Erfaringer fra et pilotprojekt i Sønderborg Kommune har vist at faldforebyggelse, der indgår som en naturlig del af ældreplejen kan være med til at reducere antallet af faldulykker blandt ældre. Ved at sætte fokus på faldforebyggelse som en del af det daglige arbejde, skabes der en øget opmærksomhed på problemet. Denne opmærksomhed kan skabes ved systematisk faldregistrering og ved små kurser, hvor personalet lærer om faldforebyggelse [9] 1.2 Faldforebyggelse i Struer Kommune Struer Kommune har, i kraft af 1. målsætning for KKRs arbejde med det nære sundhedsvæsen, forpligtet sig til at implementere indsatser der forebygger fald. I Struer Kommune ønsker man yderligere viden om faldhændelser i Sundheds- og Ældreområdet. I ovenstående afsnit belyses Struer Kommunes udfordringer i forhold til prævalensen af fald blandt ældre over 65 år. Borgere over 65 år er en bred befolkningsgruppe, og Struer Kommune ønsker at rette faldforebyggelsesindsatserne til de borgere, som har mest brug for det. Desuden er faldforebyggelse mest effektiv, når indsatser rettes mod de ældre, som er i særlig risiko for at falde jf. afsnit 1.1. Derfor er det relevant at vide, hvorvidt fald lokalt i Struer Kommune, forekommer hyppigere i nogle bestemte befolkningsgrupper over 65 år f.eks. mænd eller kvinder, hjemmeboende eller plejehjemsbeboer, borgere under eller over 80 år. Det vides heller ikke om der er grupper, for hvem fald, hyppigere medfører indlæggelse eller kontakt til skadestuen. Hvis faldforebyggelse skal målrettes de borgere, som er i særlig risiko for at falde, kan det være relevant at vide, hvor problemet er størst i Struer Kommune. Derfor er det oplagt at lave en undersøgelse, hvor samtlige fald registreres over en begrænset tidsperiode. Desuden vil en registrering ikke kun give et overblik over faldtendenser i Struer Kommune, men det vil medvirke til at personalet får fokus på faldtendenser blandt ældre. Struer Kommune vil som sagt lave en undersøgelse, ved hjælp af faldregistrering, som skal give et overblik over problemets omfang og danne baggrund for iværksættelse af faldforebyggelsesindsatser. Derfor 5

6 inddeles faldforebyggelsesindsatsen i to delprojekter. Delprojekt 1 vil, som nævnt, indeholde systematisk faldregistrering. Ydermere skal der i 1. delprojekt implementeres et e-learningsprogram, som skal kompetenceudvikle personalet i forhold til faldforebyggelse. Når faldregistreringen er afsluttet, skal mere målrettede indsatser planlægges og implementeres i 2. delprojekt, med baggrund i de tendenser undersøgelsen viser samt den viden der foreligger om indsatser i forhold til faldforebyggelse jf. afsnit Formål Formålet med en faldforebyggelsesindsats i Struer Kommune er at forebygge fald hos ældre borgere samt forbygge følger af fald, herunder funktionsbegrænsninger, social isolation, nedsat livskvalitet og hospitalsindlæggelser. 3. Overordnet mål Nedbringe antallet af fald blandt ældre 3.1 Mål for delprojekt 1 Gennemføre registrering og indrapportering af fald med henblik på, at få et overblik over problemets omfang og afdækning af problemstillinger Implementering af e-learningspraksis omkring faldforebyggelse blandt personalet Samtlige medarbejdere skal ved udgangen af marts 2015 have gennemført e-learningsmodulet vedr. faldforebyggelse 4. Målgruppe Alle borgere over 65 år, som er i kontakt med kommunens plejecentre, hjemmepleje, hjemmesygepleje, aktivitetstilbud og træningstilbud Medarbejdere 6

7 5. Indsats Som nævnt i afsnit 1.2 så er faldforebyggelsesindsatsen inddelt i to delprojekter. 5.1 Delprojekt Systematisk faldregistrering Der skal laves en systematisk faldregistrering i Sundheds- og Ældreområdet i efteråret Registreringen skal foregå i perioden fra 15. september til 30. november Andre kommuner, som har lavet lignende faldregistrering har lavet faldregistrering over 3 måneder, inklusiv en vintermåned, med det formål at tage højde for årstidens indvirkning på faldhyppigheden. Det er dog en vurdering i Struer Kommune, at man godt kan få et brugbart overblik ved, at faldregistrere uden at inkludere årstidens perspektiver. Der er udarbejdet et faldregistreringsskema (se bilag 1) med baggrund i et lignende skema som Kvalicare har udarbejdet til brug i Sorø Kommune. Fald skal registreres i kommunens Sundheds- og Ældreområde, hvor personalet kommer i kontakt med borgere over 65 år. Det drejer sig om følgende afdelinger: Plejecentre Hjemmeplejen Hjemmesygeplejen Døgnafsnittet Træningsområdet Aktivitetsområdet Sundhedsfremme (forebyggende hjemmebesøg) Myndighedsområdet er ikke inddraget i faldregistreringen, da mange af de borgere, som de har kontakt til, også har kontakt til et af de andre områder. Risikoen for dobbeltregistreringen vil forøges, hvis myndighedsområdet tages med. Private leverandører af sundhedsydelser i Struer Kommune, indgår ikke i faldregistreringen, da det ikke er muligt at pålægge de private leverandøre at faldregistrere. Der er dog ikke grund til at tro, at faldhændelser ved private leverandører er anderledes end ved kommunens hjemmepleje. Derfor ses det ikke som nogen udfordring, at der ikke registreres hos de private leverandører. Frivillighedsområdet indgår heller ikke i faldregistreringen. Det vil være forbundet med stor usikkerhed, at 7

8 bede frivillige om at faldregistrere, derfor har man fravalgt dette. Myndighedsområdet, de private leverandøre og frivillighedsområdet vil indgå på lige fod med de andre afdelinger i delprojekt 2. Sundhedsstyrelsens definerer en faldhændelse således : Fald defineres som en utilsigtet hændelse, der resulterer i, at en person kommer til at ligge på jorden/gulvet/et andet lavere niveau Alle fald, i henhold til ovenstående definition, skal registreres. Det gælder også fald som ikke direkte observeres af personalet, men som gengives af borgere, pårørende og andre relevante personer. Ved at registrere fald, som ikke direkte observeres, opstår der en risiko for at et fald bliver dobbeltregistreret. Denne risiko mindskes ved, at faldhændelsen ligeledes registreres i omsorgssystemet, hvor det også dokumenteres, at faldet er indberettet i faldregistreringen. Det betyder at opstår der tvivl om, hvorvidt et fald allerede er registreret, så er det muligt at tjekke det i omsorgssystemet. Desuden registreres fald med flere parametre, som gør det muligt at tjekke for dobbeltregistreringer. En faldhændelse som er ældre end 7 dage, skal ikke registreres. Ligeledes skal faldhændelsen naturligvis være sket inden for faldregistreringsperioden (15. september- 30. november 2014). Alle utilsigtede hændelser vedrørende fald, skal ikke registreres i faldregistreringsperioden. Efter 30. november vil resultaterne fra faldregistreringen samlet blive indberettet i databasen for utilsigtede hændelser. Struer Kommune har indgået et samarbejde med Kvalicare om at afprøve faldregistrering via Kvalicares Mobilplus løsning. Det betyder at medarbejderne, som skal foretage faldregistreringen, kan registrere faldet ved hjælp af en app på tablet, smartphone eller computer. For en stor del af de medarbejdere, som skal faldregistrere betyder det, at det er muligt at registrere faldet med det samme, fremfor at vente til de har adgang til en computer. For de medarbejdere, som ikke bruger tablets eller smartphones, registreres faldet i stedet på computer. Kvalicare vil forestå analyserne af de registrerede data. Derudover bliver det muligt for Struer Kommune at indhente rådata fra undersøgelsen i tilfælde af, at det bliver nødvendigt med supplerende analyser. 8

9 5.1.2 Implementering af e-learningsprogram Som en del af indsatsen i forhold til faldforebyggelse i Struer Kommune skal der implementeres et e- learningsprogram, hvorved personalet kompetenceudvikles i faldforebyggelse. De fleste ansatte i Sundheds- og Ældreområdet, som skal arbejde med faldforebyggelse, har kendskab til e- learningsprogrammet igennem implementering af e-learningsmodul for sårbehandling. Struer Kommunes e-learningsprogram er et produkt fra Kvalicare. Programmet består af en universel del, som er udarbejdet af Kvalicare, hvor undervisningsmaterialet er videnskabeligt veldokumenteret. Derudover består programmet af en lokaltilpasset del, hvor det er muligt at integrere undervisningsmateriale, information og tilbud, som kun gælder for Struer Kommune. E-learning er en ideel metode, når man gerne vil sikre og fastholde viden i store personalegrupper. Med e- learning er undervisningsmaterialet altid tilgængeligt, hvilket betyder at det er muligt for medarbejderne at tilgå materialet, når det passer ind i arbejdsplanlægningen. Desuden er det også muligt løbende at holde sig opdateret. E-learningsmaterialet som er udbudt af Kvalicare er tilpasset de enkelte faggrupper. Dvs. at der findes materiale som er tilpasse social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. I udviklingen af e-learningskurserne, er der lagt stor vægt på målgruppernes behov og interesser. Der formidles direkte til målgruppen i et let forståeligt sprog med et indhold, der relaterer til hverdagen. Teksten er indtalt, så også mindre læsestærke personer kan profitere af kurserne. Kurserne er interaktive og der er lagt stor vægt på grafik, film og billeder for tydeligt at illustrere problemer og fremgangsmåder. E-learningsprogrammet er opbygget således at medarbejdere får præsenteret viden om faldforebyggelse, hvorefter de skal udføre en test. Testbesvarelserne giver både medarbejdere og ledere mulighed for at tilrettelægge målrettet undervisning der, hvor der mangler viden. Desuden er det muligt for ledelsen at følge op på, hvor stor en del af medarbejderne, der gennemgår kurserne inden for den afsatte tidsramme. 5.2 Delprojekt 2 Det primære formål med faldregistreringen, som udføres i delprojekt 1, er at bidrage til viden om faldhændelser i Struer Kommune. Denne viden skal, sammen med dokumenteret viden, jf. afsnit 1., lægge til grund for målgruppetilpasse indsatser, således at faldforebyggelsesindsatser prioriteres der, hvor 9

10 problemerne er størst. Derfor planlægges og implementeres de målgruppetilpassede indsatser først i delprojekt 2. Der vil efterfølgende udarbejdes en særskilt indsatsbeskrivelse for delprojekt Implementering 6.1 Organisering Implementering af faldforebyggelsesindsatser i Struer Kommune er en driftsopgave i Sundheds- og Ældreområdet. Der er nedsat en arbejdsgruppe som skal sikre implementering af faldforebyggelse i Struer Kommune. Følgende medarbejdere indgår i projektgruppen: Yvonne Villadsen Aktivitetsområdet Mariann Mikkelsen Hjemmepleje og hjemmesygepleje Grethe Riksted Plejecentre Helene Henrichsen Sundhedscenteret Aniette Weibrecht Udvikling og Administration Formålet med arbejdsgruppen er at de, ud fra eksisterende evidens indenfor området, skal udvikle indsatser rettet mod borgere i Struer Kommune og sikre implementering af indsatserne. Kommissorium for arbejdsgruppen er vedlagt som bilag 2. Derudover inddrages en sundhedskonsulent fra Udvikling og Administration ad hoc som ressource til, at få udarbejdet en projektbeskrivelse samt til at bidrage til udvikling og implementering af faldforebyggelsesindsatsen Faldregistrering Kvalicare og en sundhedskonsulent fra Sundheds- og Ældreområdet er ansvarlige for implementering af det elektroniske redskab til faldregistreringen. Funktionsledere i de afdelinger, som er omfattet af faldregistreringen, skal fungere som tovholdere. Deres primære opgave vil være at sikre god faldregistreringspraksis i deres afdeling. Funktionslederne har 10

11 ansvaret for at informere personalet omkring faldregistreringen samt sikre opstart efter tidsplanen. Funktionslederne vil blive informeret om delprojekt 1 på et fælles funktionsledermøde forud for opstart af faldregistreringen. Der vil blive udarbejdet informationsmateriale til funktionslederne og medarbejderne. Desuden har funktionslederne ansvaret for løbende at følge op på faldregistreringspraksis således, at eventuelle udfordringer imødekommes og løses. Arbejdsgruppen skal understøtte funktionslederne i deres tovholderrolle, hvis der opstår et behov herfor. Det kan være en ide, at inddrage udvalgte medarbejdere til at være nøglepersoner i forhold til faldregisteringen. Disse nøgleperson kan have til opgave, at følge op på faldregistreringen i hverdagen E-elarningsprogram faldforebyggelsesmodul Det overordnede ansvar for implementering af faldforebyggelsesmodulet i kommunens e-learningsprogram påligger afdelingsleder i Sundhed- og Ældreområdet Grethe Riksted. Som beskrevet i afsnit 5.1 skal e-learningsprogrammet lokaltilpasset. En ergoterapeut fra kommunens aktivitetsområde er inddraget til at varetage denne opgave i samarbejde med Kvalicare. Desuden er en sundhedskonsulent fra Udvikling og Administration inddraget til at understøtte arbejdet, hvis der bliver brug for ekstra ressourcer. 6.2 Tidsplan Opgave Tidspunkt Ansvarlig Faldregistreringsskema skal være afleveret til Kvalicare 1. august 2014 Helle Videbæk Informationsmateriale til funktionsledere og medarbejdere Informationsmøde til tovholdere (funktionsledere) Senest 27. august 2014 Helle Videbæk 28. august 2014 Grethe Riksted (Helle Videbæk) Relevante medarbejdere, som ikke allerede er oprettet, oprettes i Kvalicare 15. august 15. september 2014 Helene Henrichsen Yvonne Villadsen Alle medarbejdere skiftes til 15. august 15. september 2014 Aniette Weibrecht 11

12 Kvalicare mobil+ Claus Bundgaard Opstartsmøder for personale 1. september 15. september 2014 Funktionsledere (tovholdere) Faldregistrering 15. september 30. november 2014 Funktionsledere (tovholdere) Lokal tilpasning af e- learningsprogram 1. september-1. november 2014 Birgitte Enemark Christensen Helle Videbæk Anne Stubberup Analyse af faldregistreringsdata 1. december-15. december Kvalicare Kick-off møde for implementering af e-learningsprogram (for manager) Implementering af e- learningsprogram Drøftelse af resultater og planlægning af indsatser delprojekt 2 Obligatorisk gennemsyn for personale Analyse og evaluering af implementering af e-learning 15. november 1. december 2014 Kvalicare Grethe Riksted 1. december 2014 Grethe Riksted/Funktionsledere 17. december Arbejdsgruppen 1. december marts 2015 April 2015 Aniette Weibrecht Aniette Weibrecht Helle Videbæk Samlet evaluering Primo 2016 Helle Videbæk 6.3 Økonomi Indsatser vedrørende faldforebyggelse er en driftsopgave i sundhed- og ældreområdet, hvorfor der ikke er afsat yderligere midler til indsatsen. Finansiering af e-learingsprogrammet sker gennem midler fra puljen løft af ældreområdet, hvor Struer Kommune har fået midler til indkøb af samtlige moduler af Kvalicares e-learningsprogram. Puljen er finansieret af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. 7. Dokumentation og evaluering 7.1 Faldregistrering Dataindsamling foretages af Kvalicare. Registreringen vil foregå elektronisk via Kvalicares mobilplus løsning. Det er ligeledes Kvalicare, der analyserer resultater fra faldregistreringen 12

13 Faldregistreringen skal ikke blot bruges til at gøre status over faldhændelser i Sundheds- og Ældreområdet, men undersøgelsen skal også fungere som en baselineundersøgelse, der skal ligge til grund for evaluering af den samlede forebyggelsesindsats i Struer Kommune. 7.2 E-learningsprogram E-learningsprogrammet indeholder et test- og opfølgningselement. Herunder dokumenteres hver enkelt medarbejders aktivitet i e-learningsprogrammet. Det vil sige at det er muligt at få et overblik over, hvilke medarbejdere, som har gennemført modulet for faldforebyggelse samt, hvorvidt de har gennemført en efterfølgende test. Det gør opfølgningspraksis muligt, således at det sikres at samtlige medarbejdere gennemfører modulet. Dertil er det muligt at analysere på de test som medarbejderne har lavet, hvilket betyder at der kan dannes et overblik over medarbejdernes kompetenceniveau i forhold til faldforebyggelse. Herved er det også muligt at identificere potentielle emner, hvor medarbejderne eventuelt har brug for yderligere kompetenceudvikling. 7.3 Samlet evaluering Udover ovenstående skal der laves en overordnet evaluering af den samlede faldforebyggelsesindsats. Denne evaluering skal fastslå, hvor vidt mål og delmål opstillede i afsnit 3 er opfyldt. Det overordnede mål evalueres ved at der skal laves en faldregistrering, på lige fod med den som laves i efteråret Således at det er muligt at sammenholde de to evalueringer og dermed få et overblik over prævalensen for fald blandt ældre over 65 år. Første delmål evalueres ud fra de data, der fremkommer fra faldregistreringen. Andet og tredje del mål evalueres ved hjælp af de analyser, som kan foretages i e-learninsprogrammet. Desuden vil der i den samlede evaluering også indgå evaluering af de målgruppetilpassede indsatser, som iværksættes i anden fase. 13

14 8. Litteratur [1] Larsen ER, Mosekilde L, Foldspang A. Vitamin D and calcium supplementation prevents servere falls in elderly community-dwelling women: a pragmatic population-based 3-year intervention study. Aging Clin Exp Res Apr;17(2): [2] Hoidrup S, Sorensen TI, Gronbaek M, Schroll M. Incidence and characteristics of falls leading to hospital treatment: a one-year population [3] Blake AJ, Morgan K, Bendall MJ et al. Falls by elderly people at home: prevalence and associated factors. Age Aging 1988; Nov 17(6): [4] O`Loughlin J et al. Incidence of risk factors for falls and injurious falls among the community-dwelling elderly. American Journal of Epidemiology 1993, 137: [5] Rubenstein LZ. Josephson KR, Robbins AS. Falls in nursing the home. Ann Intern Med Sep 15;121 (6): [6] Masud T, Morris R. O. Epidemiology of falls. Age ageing 2001;30 s4:3-7. [7] Tinetti ME, Speechley M, Ginter S. Risk factors for falls among elderly people living in community. New England Journal of Medicine 1988, 319: [8] Sund By Netværket, 8 anbefalinger til forebyggelse af Ældres faldulykker Den gode kommunale model, 2010 [9] Pilotprojekt: forebyggelse af ældres faldulykker Sønderborg Kommune 14

15 Bilag 1 - Faldregistreringsskema Samtlige fald skal registreres, både dem der observeres og dem der eventuelt gengives af borgere, pårørende og andre relevante personer. Hvornår skete faldet: Dag Aften Nat Dato I hvilken afdeling/område (f.eks. hjemmepleje øst, træningsområdet) Hvor skete faldet: Der skal sættes flere kryds Eget hjem Plejecenter (ikke under aktivitet) Døgnafsnittet Sundhedscenter Aktivitetsområdet Andet hvor: Skete faldet inde ude Ved kontakt med ja nej kommunens medarbejder Anledning til fald der kan sættes flere kryds Balanceproblemer/svimmelhed Fodtøj 15

16 Løsetæpper Alkohol Ved forflytning Snublefald Synsproblemer Svækket tilstand Er borgeren faldet før Andet, beskriv Ved ikke Konsekvens af faldet: Der kan sættes flere kryds Ingenting Smerter, sår Kontakt til hjemmesygeplejerske Lægekontakt Indlæggelse/skadestue Andet Ved ikke Borgerens køn Kvinde Mand 16

17 Borgerens alder år år år år > 86 år 17

18 Bilag 2 Kommissorium for arbejdsgruppen Projekt titel Projektejer (direktør) Eksterne samarbejdsparter Interne samarbejdsparter Baggrund og hovedidé Faldforebyggelse blandt ældre i Struer Kommune Direktøren for sundheds og ældre området Praktiserende læger Aktivitetscentret (frivillige) Aktivitetsområdet Yvonne Villadsen Hjemme- og sygeplejen Mariann Mikkelsen Plejecentrene Grethe Riksted Sundhedscentret Helene Henrichsen Udvikling og Administration Aniette Weibrecht Faldulykker er den hyppigste ulykkesårsag blandt ældre, og i aldersgruppen 65+, er skader den femte hyppigste dødsårsag med fald som den hyppigste skadevolder. Det anslås, at der i Danmark dør ca ældre hvert år som følge af et fald. Hyppigheden af fald stiger markant med alderen, og antallet af henvendelser på skadestuer som følge af fald er stigende. Ældre, der er faldet én gang, vil have 2-3 gange øget risiko for at falde igen inden for et år, og ethvert fald indebærer en risiko for at komme til skade. Ca. 1 % af alle fald medfører hoftefraktur, mens ca. 95 % af alle hoftefrakturer skyldes fald. Faldulykker udløser skadestuebesøg, indlæggelser på grund af hoftebrud, ambulante efterbehandlinger, opfølgning hos praktiserende læge, nedsat funktionsevne og undertiden varigt behov for personlig hjælp og pleje. Halvdelen af dem, der ved et fald pådrager sig en hoftefraktur, kommer aldrig til at gå som før faldet, og 20 % vil dø inden for 6 måneder. Ældres faldulykker er således et væsentligt folkesundhedsproblem både menneskeligt og samfundsøkonomisk. Kilde: 8 Anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker den gode 18

19 kommunale model Formålet med Arbejdsgruppen er, at de ud fra eksisterende evidens indenfor området skal udarbejde indsatser rettet mod borgere i Struer kommune og implementere dette. Overordnet mål (hvorfor projektet) Hvem henvender projektet sig til? Hvem får udbytte af projektet? Økonomi En del af KKR s 4 målsætninger. Faldforebyggelse er en del af den strategi, der skal reducere uhensigtsmæssige indlæggelser. Det koster borgerne og samfundet både menneskeligt og samfundsøkonomisk. Fagpersoner og frivillige der arbejder med ældre over 65 år til daglig Ældre over 65 år i Struer Kommune Driftsopgave Sundheds og ældreområdet 19

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald Notat Haderslev Kommune VS Stab Nørregade 41 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13.februar 2012 Sagsident: 10/13082 Sagsbehandler: Christian Métais Dir.

Læs mere

Socialministeriet Tilskudsadministration Holmens Kanal 22 1060 København K PROJEKTSKEMA B

Socialministeriet Tilskudsadministration Holmens Kanal 22 1060 København K PROJEKTSKEMA B Socialministeriet Tilskudsadministration Holmens Kanal 22 1060 København K PROJEKTSKEMA B Puljen til udvikling af bedre ældrepleje Ansøgningsrunde 2 Ansøgningsfrist 1. oktober 2007 UBÆP Husk at underskrive

Læs mere

Præsentation af publikationen for sundhedspersonale med den daglige kontakt til borgerne

Præsentation af publikationen for sundhedspersonale med den daglige kontakt til borgerne Præsentation af publikationen for sundhedspersonale med den daglige kontakt til borgerne Præsentation udarbejdet af Ingrid Salling, Lene Ljungquist & Helene Agerholm, temagruppe om forebyggelse af ældres

Læs mere

Møde 20. oktober 2015 kl. 13:00 i Mødelokale 6, Rådhuset

Møde 20. oktober 2015 kl. 13:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Ældrerådet Referat Møde 20. oktober 2015 kl. 13:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Pkt. Tekst Side 57 Godkendelse af referat fra mødet den 29. september 2015 1 58 Siden sidst, herunder status på økonomi 1 59

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Tillæg til Akutprojekt status (januar 2016)

Tillæg til Akutprojekt status (januar 2016) Tillæg til Akutprojekt status (januar 2016) Formålet med herværende tillæg til statusbeskrivelsen fra januar 2016 er, at beskrive de væsentligste ændringer der er foretaget i projektet fra januar til juli

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre.

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre. Status på indsatsen til småtspisende ældre i Frederiksberg Kommune Baggrund Vægttab og lav vægt har alvorlige konsekvenser for ældres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Forekomsten af dårlig ernæringstilstand

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Evaluering af Nordfyns Kommunes Faldprojektet 2007.

Evaluering af Nordfyns Kommunes Faldprojektet 2007. Evaluering af Nordfyns Kommunes Faldprojektet 2007. Indhold : 1. Kort om projektet. 2. Konklusion 3. Målopfyldelse, skematisk 4. Beskrivelse af forløbet 5. Evaluering af indsatsen på plejecentrene og i

Læs mere

Tværfaglig ernæringsintervention

Tværfaglig ernæringsintervention Tværfaglig ernæringsintervention Frederiksberg har regnet på fordelene ved at tilbyde en tværfaglig indsats til ældre i ernæringsmæssig risiko. Hvad skulle indsatsen løse eller udvikle? Ifølge kommunens

Læs mere

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER PLANLÆGNING AF FASE 3

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER PLANLÆGNING AF FASE 3 Sundhed og Omsorg FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER PLANLÆGNING AF FASE 3 Dato: 25.09.2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 3 Indhold

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Ældre-Området for 2016.

Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Ældre-Området for 2016. LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2016 Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Ældre-Området for 2016. EKSISTERENDE VISION, VÆRDIER, MÅL OG RESULTATFORVENTNINGER Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Business case model. for. Projekt vedrørende Akutfunktion Sundheds- og Ældreområdet Struer Kommune

Business case model. for. Projekt vedrørende Akutfunktion Sundheds- og Ældreområdet Struer Kommune Dato: Maj 2014 1/8 Business case model for Projekt vedrørende Akutfunktion Sundheds- og Ældreområdet Struer Kommune Projektets navn: Akutfunktion Projektets ejer: Projektleder: Afdelingsleder Mariann Mikkelsen

Læs mere

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Beskrivelse af planlagte, igangværende eller afsluttede projekter i relation til den ældre medicinske patient, som er forankret i kommunerne

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

NOTAT Handleplan for oprustning af ernæringsindsatsen på ældreområdet

NOTAT Handleplan for oprustning af ernæringsindsatsen på ældreområdet Baggrund NOTAT Handleplan for oprustning af ernæringsindsatsen på ældreområdet 26-04-2016 I relation til Ballerup Kommunes overordnede indsats med at forebygge indlæggelser og genindlæggelser samt evidens

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Struktur for oplæg 1. Baggrund 2. Lovændring 3. Håndbog i rehabiliteringsforløb

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

TIDLIG INDSATS PÅ TVÆRS For ældre borgere med risiko for dårligt helbred

TIDLIG INDSATS PÅ TVÆRS For ældre borgere med risiko for dårligt helbred TIDLIG INDSATS PÅ TVÆRS For ældre borgere med risiko for dårligt helbred Projektbeskrivelse for projekt Tidlig Indsats på Tværs i klynge midt I dette dokument skabes overblik og indblik i projekt Tidlig

Læs mere

IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE

IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE Maja Bugge Hansen // Træningscenter Vanløse IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE Maja Bugge Hansen // Træningscenter Vanløse BAGGRUND Indsatsområder Hverdagsrehabilitering

Læs mere

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund N OTAT Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing Den 28. juni 2013 Sags ID: SAG-2013-02396 Dok.ID: 1719497 Baggrund KMM@kl.dk Direkte 3370 3489 Mobil 5360 1459 I udmøntningsplanen for den

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Hvad er effekten af rehabilitering til ældre med nedsat funktionsevne?

Hvad er effekten af rehabilitering til ældre med nedsat funktionsevne? Hvad er effekten af rehabilitering til ældre med nedsat funktionsevne? Forskningsfysioterapeut Carsten Juhl, MPH, PhD. Forskningsenheden for musculoskeletal funktion og fysioterapi (FOF) Institut for idræt

Læs mere

R A P P O R T. Marker denne tekst og indsæt billede her. Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg

R A P P O R T. Marker denne tekst og indsæt billede her. Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg R A P P O R T Marker denne tekst og indsæt billede her Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg Sundhedscenter Vest januar 2014 h j e m m e b e s ø g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T

Læs mere

National klinisk retningslinje

National klinisk retningslinje National klinisk retningslinje Klinisk retningslinje vedrørende tidlig identificering af palliative behov hos borgere>65 år med livstruende sygdom (KOL, kræft og/eller hjertesvigt)som bor i eget hjem Samarbejde

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Institution: Birkely Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Birkely arbejder videre Institutionens MED udvalg udarbejder en med at reducere handleplan, der sikrer

Læs mere

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Oversigt over mulige indsatser under puljen til løft af det kommunale ældreområde Hovedområde 1: Bedre forhold for de svageste ældre (prædefineret) Bemærk at udgiftsposter markeret med * kan op- eller

Læs mere

Afrapportering af utilsigtede hændelser i Glostrup Kommune 2013 og 2014

Afrapportering af utilsigtede hændelser i Glostrup Kommune 2013 og 2014 Indledning Glostrup Kommune er igennem Sundhedsloven forpligtet til at arbejde med utilsigtede hændelser (UTH): LBK nr. 913 af 13/07/2010. Der er rapporteringspligt for alle UTH, der sker i forbindelse

Læs mere

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Social- og sundhedsudvalget har valgt nedenstående 6 politiske indsatsområder gældende for 2014. Nedenstående notat er opfølgning på indsatser og/eller nøgletal for 1.

Læs mere

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Allerød Kommune Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Baggrund: Allerød kommune deltager i et samarbejde med fire andre

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per Seerup

Læs mere

Handleplan for kommunal medfinansiering.

Handleplan for kommunal medfinansiering. Handleplan for kommunal medfinansiering. 1) Indledning Vejen Kommune har siden 2009 investeret i projekter og indsatser for at reducere uhensigtsmæssige genindlæggelser forebyggende indlæggelser uhensigtsmæssige

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

Baggrund og evidens Faldpakken Baggrund og evidens Version 2, udgivet august 2015

Baggrund og evidens Faldpakken Baggrund og evidens Version 2, udgivet august 2015 Baggrund og evidens Version 2, udgivet august 2015 www.isikrehænder.dk Faldpakken Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Layout: Herrmann & Fischer Grafik: India Medicinpakken vil løbende blive

Læs mere

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Forslag til: J.nr. 27.00.00.G01-49-12 Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har længe haft fokus på demensområdet. Med visioner og pejlemærker for demensområdet

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Praksiserfaring med faldforebyggelse i Furesø Kommune. Temadag om forebyggelse af ældres faldulykker 27. Oktober 2016

Praksiserfaring med faldforebyggelse i Furesø Kommune. Temadag om forebyggelse af ældres faldulykker 27. Oktober 2016 Praksiserfaring med faldforebyggelse i Furesø Kommune Temadag om forebyggelse af ældres faldulykker 27. Oktober 2016, Furesø Kommune Ca. 40.000 indbyggere heraf ca. 8300 65+ årige (15-20 % kendt) Den demografiske

Læs mere

Vores oplæg. Sundhedsstyrelsens håndbog og model for rehabiliteringsforløb Thomas Antkowiak-Schødt og Trine Rosdahl.

Vores oplæg. Sundhedsstyrelsens håndbog og model for rehabiliteringsforløb Thomas Antkowiak-Schødt og Trine Rosdahl. Vores oplæg 1. Håndbog i Rehabiliteringsforløb på ældreområdet 2. Model for rehabiliteringsforløb Sundhedsstyrelsens håndbog og model for rehabiliteringsforløb Thomas Antkowiak-Schødt og Trine Rosdahl

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Indhold Baggrund Rehabiliteringsstrategien Grundlæggende antagelser, mission og vision Borgere på daghjem Formål og mål Målgruppe Daghjemmets

Læs mere

Notat vedrørende Fast tilknyttede læger på plejecentre i Vejen Kommune Indstillinger Konsultation Undervisning/rådgivning

Notat vedrørende Fast tilknyttede læger på plejecentre i Vejen Kommune Indstillinger Konsultation Undervisning/rådgivning Notat vedrørende Fast tilknyttede læger på plejecentre i Vejen Kommune Udarbejdet af arbejdsgruppe bestående af Tina Jensen, Lene Storgaard og Bo Smith er Konsultation Sygeplejerskerne har den koordinerende

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringsted Kommune Tilskud: 5.460.000,- Link til værdighedspolitik: https://ringsted.dk/kommunen/politikker-planer/politikker#780

Læs mere

20.000 5.32 Integreret pleje - ændring i servicenivau -2.520-2.520-2.520-2.520 SSU 10.6.15: Anbefales til prioritering.

20.000 5.32 Integreret pleje - ændring i servicenivau -2.520-2.520-2.520-2.520 SSU 10.6.15: Anbefales til prioritering. IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Balancekatalog 20.000 5.32 Integreret pleje -

Læs mere

Ansøgning: ældrepuljen 2015

Ansøgning: ældrepuljen 2015 Ældreafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8832 4401 Fax +45 8888 5501 Dato: 3. september 2014 Sagsnr.:

Læs mere

Udviklingsprojekt til sikring af faldforebyggende tiltag hos ældre faldpatienter i skadestuen

Udviklingsprojekt til sikring af faldforebyggende tiltag hos ældre faldpatienter i skadestuen Marts 2013 Udviklingsprojekt til sikring af faldforebyggende tiltag hos ældre faldpatienter i skadestuen Tea Broeng Projektkoordinator, afd. C. Gentofte Hospital Akutklinikker på Herlev og Gentofte modtager

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region:

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: 1 Ansøger Anne Marie Lyngsø 2 Kontaktperson/projektleder Navn: Anne Marie Lyngsø Adresse: Klinisk Enhed

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Forebyggelse af fald på Plejecentret Solbjerghaven

Forebyggelse af fald på Plejecentret Solbjerghaven Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Resume...2 Baggrund...3 Projektbeskrivelse...3 Økonomi...3 Projektgrupper...3 Definition...4 Fald...4 Målsætning...5 Formål...5 Mål / resultater...5 Succeskriterier...5

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune 1 Hvad sker der på forebyggelsesområdet? Regeringen har stigende fokus på forebyggelse Regeringsgrundlaget nationale

Læs mere

Møde 28. marts 2017 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 28. marts 2017 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 28. marts 2017 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Svend Sønnichsen Pkt. Tekst Side 19 Godkendelse af referat fra mødet den 28. februar 2017 1 20 Orientering: Klippekort til beboere

Læs mere

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr PROJEKTKOMMISSORIUM A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr. 32876 Udarbejdet af: MS Udarbejdet d. 28.09.09 1 B. Projektbeskrivelse Flere og flere danskere lever et liv med en

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Dokumentationskonference 6 7 september 2012

Dokumentationskonference 6 7 september 2012 Dokumentationskonference 6 7 september 2012 Tværfaglige kliniske retningslinjer i kommunalt regi Sygeplejerske Klinisk vejleder, S.d. Niels Torp Kastrup Hillerød Kommune Sygeplejerske Klinisk vejleder,

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Fald Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Der foretages en tværfaglig udredning og efterfølgende træning ved fysioterapeuter

Læs mere

Tidlig opsporing af indlæggelsestruede borgere via kompetenceudvikling (orientering).

Tidlig opsporing af indlæggelsestruede borgere via kompetenceudvikling (orientering). Punkt 8. Tidlig opsporing af indlæggelsestruede borgere via kompetenceudvikling (orientering). 2012-24525. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender At projekt

Læs mere

Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering

Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering 2017-2020 Indledning Om 20 år vil antallet af 80-årige være fordoblet i Danmark. Bag den gode nyhed forventes også en stigning i antallet af år med

Læs mere

Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen?

Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen? Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen? Ved SUFO (Landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende og Forebyggende hjemmebesøg) Ved Vibeke Reiter, forebyggende

Læs mere

Kommissorium for Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune

Kommissorium for Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune Kommissorium for Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune 1. Motivation/baggrund for projektet

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Standardprogrammet - Standardhæftet 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Den enkeltes kommunikative ressourcer skal afdækkes. Vejledning: Begrebet

Læs mere

Vejledning til kommunal mini-mtv

Vejledning til kommunal mini-mtv Vejledning til kommunal mini-mtv Indledning Mini-MTV samler og strukturerer informationer forud for beslutninger om igangsætning af nye indsatser. Mini-MTV skal medvirke til at sikre et alsidigt og systematisk

Læs mere

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Kommissorium Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Tina F. Nicolaisen Social & Arbejdsmarked

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017 Varde kommune Demensstrategi 2013-2017 13/749 5686/13 Indholdsfortegnelse Demensstrategi 2013-2017... 2 Baggrund:... 2 Vision for demensstrategien i Varde Kommune... 3 Målgruppen:... 3 Vision:... 3 Demensstrategien

Læs mere

Opgavebeskrivelse for samarbejdet

Opgavebeskrivelse for samarbejdet Opgavebeskrivelse for samarbejdet - mellem praktiserende læger og akutsygeplejeteam i Holbæk Kommune Indledning Udviklingen af det nære sundhedsvæsen, omlægningen af aktiviteten i sygehusvæsenet med nye

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

NOTAT. Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam

NOTAT. Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam Baggrund ÆOH er blevet bedt om at redefinere Tværfagligt Akutteam og samtidig se på et oplæg til en akutsygeplejefunktion i den nuværende organisation,

Læs mere

Tværfaglige, tværsektorielle geriatriske teams

Tværfaglige, tværsektorielle geriatriske teams Tværfaglige, tværsektorielle geriatriske teams Ellen Holm, lektor og specialeansvarlig overlæge for geriatri, Medicinsk Afdeling, Nykøbing Falster Sygehus Oplæg ved DSS møde, 8.6,2017 Behandlingskæden

Læs mere

Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet

Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet Socialstyrelsen har fra efteråret 2013 brug for 2-3 indsatskommuner, der ønsker at medvirke i afprøvning og evaluering af en række metoder og

Læs mere

Borgere med demens NOTAT

Borgere med demens NOTAT Borgere med demens I Handleplan for Ældre 2011-2015 præsenteres seks temaer, som alle skal understøtte den overordnende vision for ældreområdet om et aktivt og sundt (ældre) liv med muligheder og ansvar.

Læs mere

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales.

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - 2015 Ændringer p.gr.a. SSU 17.8.16: 2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene

Læs mere

Projekter i Sundhed 2015

Projekter i Sundhed 2015 Indsatser 2015 Type af aktivitet Effekt Kompetenceudvikling af medarbejdere Osteoporose, Ernæring, kroniske smerter, fald, KOL I forhold til den geriatriske borger har optimeret træningsindsatsen Ernæring

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som

Læs mere

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune Baggrund Som et led i udmøntningen af Sundhedspolitikken har Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttet at sætte særligt fokus på Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre. Begrebet funktionsniveau skal

Læs mere

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering 30. august 2011 Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering Struer kommune ønsker at ansøge puljen til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014.

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Kvalitetsreformens forslag i den udformning det ligger i pt. - vækker imidlertid også bekymring på følgende områder:

Kvalitetsreformens forslag i den udformning det ligger i pt. - vækker imidlertid også bekymring på følgende områder: 5. Oktober 2007 Udvidelse af rapporteringssystem for utilsigtede hændelser i kvalitetsreformen I Kvalitetsreformen lægges der op til udvidelse af rapporteringssystem for utilsigtede hændelser således at:

Læs mere

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Handleplan 2017 2018 Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Målsætning, som indsatsen vedrører (Derfor vil vi. i sundhedspolitikken 2015-2018) Beskrivelse af indsats (Overordnet beskrivelse

Læs mere

Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt for 2013.

Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt for 2013. Opfølgningsredegørelse i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2013 Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Skema til journalaudit EOJ Sygeplejefaglig del. Ikke opfyldt. Op fyldt. Ikke aktu elt

Skema til journalaudit EOJ Sygeplejefaglig del. Ikke opfyldt. Op fyldt. Ikke aktu elt 1 Skema til journalaudit EOJ Sygeplejefaglig del Målepunkter Op fyldt Ikke opfyldt Ikke aktu elt Bemærkninger Fravalg af genoplivning Er fravalg er genoplivning dokumenteret efter instruksen, dvs. i feltet

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom I Thisted Kommune ønsker vi at styrke såvel den monofaglige,

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2015 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN SØNDERVANG NYELANDSVEJ 87 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER LENE WICHMANN [ Tilsynet er aflagt d. 3. og 4. november 2015 af

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

Evaluering af Projekt. En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper

Evaluering af Projekt. En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper Evaluering af Projekt Et godt Hverdagsliv En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper Visitationsafdelingen og Hjemmepleje Vest August 2010 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere