år vi en Kattelov? Oplægget 4 MinVenKatten Oplæg til katteloven, fremsat af Dansk Folkeparti, samt 1. behandling af forslaget i Folketinget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "år vi en Kattelov? Oplægget 4 MinVenKatten Oplæg til katteloven, fremsat af Dansk Folkeparti, samt 1. behandling af forslaget i Folketinget"

Transkript

1 år vi en Kattelov? Oplæg til katteloven, fremsat af Dansk Folkeparti, samt 1. behandling af forslaget i Folketinget Så er der endelig ved at ske noget omkring katteloven og forhåbentlig kan det medvirke til at kattens vilkår forbedres. Modsat hunden, findes der i dag ikke en lov specielt udarbejdet for katte, og ofte må man lede forgæves efter juridisk vejledning. Nedenunder er et kort resume af forslaget, samt de bemærkninger som Dyrenes Beskyttelse, Kattens Værn og Inges Kattehjem har haft til forslaget. Ønsker du at læse hele katteloven samt 1. behandlingen kan du finde den på følgende adresse: (folketingets hjemmeside), gå ind under punktet dokumenter og benyt derefter søgefunktionen til at søge på B138. Forslaget omfatter mange punkter, bl.a. sundhed/pleje ved kattehold, indfangning og aflivning af herreløse katte, begrænsning af kattebestanden, mærkning m.m. Oplægget Det forslag, som Dansk Folkeparti har fremsat, er ikke et lovforslag, men begyndelsen til en evt. kattelov, hvis Folketinget vedtager forslaget. Der er således stadig lang vej igen, før der evt. kommer et direkte lovforslag til katteloven. Nedeunder bringes et sammendrag af oplægget, som Dansk Folkeparti har fremsat. I oplægget omhandles f.eks. begrænsning af kattehold, hvori der foreslås, at der anbefales kastration/sterilisation af katten, når den er 6-8 måneder gammel. Neutraliseringen begrænser katten lyst til at strejfe, og mindsker derved risikoen for udbredelsen af FIV (katte-aids) og FeLV (katteleukæmi). Ved at anbefale neutralisering, understreges katte-ejerens ansvar for at sikre, at antallet af uønskede killinger begrænses. Endvidere nævnes der, at killinger (inden fødsel) bør sikres, således at de enten kan optages i egen flok eller formidles til nye hjem. Et andet væsentligt punkt, som også har været debateret i medierne, er mærkning af katte. Dansk Folkeparti lægger op til, at mærkningen skal være frivillig og sikre, at flest mulige katte finder hjem igen. Det skal være katte-ejerens ansvar at sørge for at mærkningen registreres og ajourføres. Samtidig foreslås, at registrene udbygges, således at kontakten til kattehjem, landets dyrlæger, katterier og katte-ejere udvides. Dansk Folkeparti mener, at et offentligt tilgængeligt register på Internettet, vil være det mest hensigtsmæssige. Det fremgår endvidere af oplægget, at myndigheder og kommuner skal reagere ved henvendelser vedr. herreløse katte, f.eks. ved anmodning om indfangning m.v. Det skal også være kommunens ansvar at orientere om gældende regler, samt indgå relevante aftaler med f.eks. internater, dyrlæger m.v. Dansk Folkeparti foreslår f.eks., at landmanden skal sørge for begrænsning af kattebestanden, og at kommunen bør kunne pålægge landmanden at reducere kattebestanden. Endvidere skal det være muligt for landmanden at opnå fradrag for udgifter til kattehold i landbruget. I forslaget nævnes også boligforeningers ansvar, hvor de bl.a. skal have mulighed for at kunne kræve, at evt. katte er neutraliserede, mærkede og registrerede. Aftalen om 4 MinVenKatten

2 regler om CVR-register samt dyrlægetilsyn m.v. Dette er et meget kort resume af det fremsatte oplæg. Oplægget er sendt til udtalelse hos Inges kattehjem, Kattens Værn samt Dyrenes Beskyttelse. Nedenunder er kort nævnt nogle af de kommentarer som parterne har haft: katte kan f.eks. nedfældes i kontrakt eller lign. dokument. Det bør også være muligt for boligforeninger at afkræve et depositum hos katte-ejere til sikkerhed for, at forpligtigelserne overholdes. I forbindelde med omstrejfende katte foreslås, at hvis katten hverken er mærket eller registreret bør den kunne fremlyses f.eks. på en speciel side på internett. Efter en tidsfrist skal katten formidles til nyt hjem eller aflives, forinden skal katten dog bære et elastik-halsbånd, for at gøre en evt. katteejer opmærksom på forholdene. Dansk Folkeparti mener, at en evt. fremtidig kattelov, bør indholde et forbud mod at efterlade katte i naturen, også de nuværende regler om nedskydning af katte skal erstattes, idet det for en jæger, ikke er muligt at vide, hvorvidt en kat er omstrejfende eller tamkat. I stedet foreslås indfangning i godkendte og evt. aflivning må kun foretages af dyrlæge eller anden uddannet person. Udover forslaget til neutralisering af katte, foreslås, at kattehold begrænses i private husstande (byer og bymæssig bebyggelse), f.eks. kunne en bestand af højst 5 voksne katte anses for fornuftig. Katterier (opdrættere) skal naturligvis have adgang til at drive deres virksomhed, der til enhver tid er underlagt de gældende Kattens Værn: Kattens Værn (KV) deler den opfattelse, at der bør indføres et generelt krav om mærkning. Deres register er døgnbetjent, og udviklet således at landets dyrlæger, politi og redningsvæsener kan få tildelt en adgangskode til registret. I registret har de konsekvent og med henvisning til registerloven undladt at oplyse (offentliggøre) navne og adresser på den enkelte katte-ejere. Alle udgifter til mærkningen afholdes af KV og de har fastholdt, at katte-ejere selv bør afholde udgiften, da de ikke mener det er moralsk forsvarligt, at anvende midler der gives til dyrevelfærd, til dette formål. KV er åben overfor nye elektroniske muligheder, men mener dog fortsat at øremærkning er den bedste og mest synlige mærkning. Scannerudstyr til chips er endnu ikke så udviklet til alment brug, og kan ikke anvendes gennem et trådnet. De sædvanligt anvendte chip har en tendens til at flytte sig i kattens krop. Med hensyn til kommuners ansvar deler de opfattelsen at, kommunerne bør bære ansvaret for herreløse/vildtlevende katte i eget område. Der bør dog tages i betragtning, at katte ikke umiddelbart kan defineres hjemmehørende til en bestemt kommune, og at et krav om registrering af alle herreløse/ vildtlevende katte kan medføre store udgifter for landets kommuner, samt indebære en risiko for unødvendig og ukontrolleret nedskydning af katte. Kattens Værn er af den klare opfattelse, at landmandens ansvar bør skærpes og præciseres, og at kattene bør være mærket og registreret. Ifølge eksisterende regler, der forbyder nedskydning af katte, er den nuværende MinVenKatten 5

3 regel mere eller mindre illusorisk, idet jægeren skal ganske tæt på katten for at konstatere et evt. mærke, hvilket ikke altid er muligt. Inges Kattehjem: Vedr. begrænsningen af kattebestanden, mener Inges Kattehjem, at det er vigtigt at understrege, at det er en anbefaling/vejledning der ønskes Mærkning af katte: Inges Kattehjem understreger, at det er deres opfattelse, at der alene er behov for information og vejledning til katteejeren om mærkning. Dyrenes Beskyttelse: Vedr. punktet om mærkning, mener Dyrenes Beskyttelse, at det er afgørende, at der etableres en obligatorisk øremærkning og registrering, som er en forudsætning for, at finde ejeren. De anbefaler ét samlet register, således at brugere kun skal henvende sig ét sted, endvidere anbefaler de at det nuværende Dansk hunderegister udvides til Dansk hunde- og katteregister. Bliver det ikke et offentligt register, finder de, at der skal etableres et privat register, der udbydes i offentligt udbud og de vil i givet fald byde på registret. MinVenKatten: Det er MinVenKatten s mening, at vejen frem til bedre vilkår for katten, må være til stadighed at oplyse og informere om, at hverken tamkatte, vilde eller herreløse katte er i stand til at passe sig selv. Skal man tilgodese kattens velfærd må ét samlet landsdækkende register være det mest optimale og effektive værktøj. Mærkningen bør ikke være obligatorisk (lovpligtig), mange katte kan derved blive stemplet ulovlige. Dyrenes Beskyttelse, Kattens Værn og Inges Kattehjem, ønsker alle et register, dog på forskellige præmisser. Registret bør dog være bør være offentlig tilgængeligt og registreringen gratis. Vi ved alle, at hvis noget er gratis, så er det lidt nemmere...og en registrering er med til at forbedre vilkårene for kattene. Måske kunne løsningen være, at det skete automatisk, f.eks. allerede når katten blev mærket hos dyrlægen. Registreringen kunne automatisk gå videre til ét samlet register (- med ejerens samtykke, og uden yderligere omkostninger). Derefter er det op til katteejeren at vedligeholde oplysningerne. Herreløse og vilde katte er dog ikke så heldige, de har ikke én bestemt ejer, og står derfor udenfor denne ordning. Men samlet set, er forslaget et stort skridt i den rigtige retning. Forhåbentlig bliver der lyttet til organisationerne, Kattens Værn, Inges Kattehjem og Dyrenes Beskyttelse, der alle har problemerne tæt inde på kroppen. 1. Behandling af forslaget til katteloven Mandag den 5. maj var forslaget til 1. behandling i Folketinget, og man må desværre sige, at det var en blandet modtagelse forslaget fik. Da 1. behandlingen er ret omfattende, bringes her et meget kort resume. På folketingets hjemmeside har du også her mulighed for at læse den fulde tekst. Justitsminister, Lene Espersen, fremlagde forslaget og henviser til at dyreværnslovens 1, 2 og 13 også er gældende for katte, 6 MinVenKatten

4 men at det ikke er tilstrækkelig til at sikre kattens velfærd. Dyreværnsloven 1. Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe. 2. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. 13. Den, der vil aflive et dyr, skal sikre sig, at dyret aflives så hurtigt og så smertefrit som muligt. Aflivning ved drukning må ikke finde sted. Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om aflivning af dyr, herunder regler om slagtning og om forbud mod visse aflivningsformer samt regler om, at aflivning af visse større dyr kun må foretages af en dyrlæge eller en anden autoriseret person. Forslaget som Dansk Folkeparti har fremsat, går på tværs af mange forskellige ministerier, f.eks. henhører punktet om vaccination under fødevareministeriet, jagtloven hører under miljøministeriet o.s.v., der er derfor blevet indhentet mange udtalelser fra forskellige ministerier. I forbindelse med forslaget er Det Dyreetiske råd blevet bedt om at komme med en udtalelse om de forskellige punkter, samt vurdere om der er behov for ændringerne på bestemte områder af kattens vilkår. Udtalelsen forventes at foreligge sidst i oktober i år. Justitsministeren udtaler: Regeringen kan ikke støtte forslaget på det foreliggende grundlag, men afventer udtalelsen fra Det Dyreetiske Råd, samt de høringssvar der kommer fra relevante myndigheder og organisationer. Følgende partier støtter ikke direkte forslaget, og vil afvente udtalelsen fra Det Dyreetiske Råd: Karsten Nanbo, Venstre Morten Bødskov, Socialdemokrat Helge Adam Møller, Kristeligt Folkeparti Elisabeth Arnold, Radikal Venstre Line Barfod, Enhedslisten Der var kun direkte opbakning fra ét parti, nemlig Anne Baastrup fra SF. Desværre var der dog også følgende kommentar i Anne Baastrup s indlæg: Men helt som en hundelov kan man vel ikke lave en kattelov, dertil er katte for selvstændige dyr. De kan klare sig selv på en anden måde end hunde. Selv meget velplejede katte har deres eget liv. Man kan da heller ikke tvangsneutralisere huskatte. Jeg har et godt hjem, får noget at spise og et sted at sove - men hvad med alle mine artsfæller - der ikke har det så godt???? Christian H. Hansen fra Dansk Folkeparti, en af initiativtagerne bag forslaget, understreger at det er et forslag, og at idéen med en kattelov lige netop var, at få samlet det hele i én lovgivning. I dag er de enkelte love og regler spredt ud over mange forskellige minister-områder. Endvidere siger Christian H. Hansen: Må jeg sige til ministeren, at vi ser frem til, at vi får et fornuftigt udvalgsarbejde. Jeg kan også forstå, at man; i hvert fald, da vi kom lidt længere ned i ordførerrækken i dag, begyndte at tage forslaget lidt mere alvorligt. Det startede med, at det hele var sådan lidt morsomt. Det tager jeg nu ganske roligt, også ud fra det, som Fru Elisabeth Arnold sagde, nemlig at katten er jo sin egen, og jeg må sige, at det er jeg også, så sjove bemærkninger kan jeg altid overhøre fuldstændig. Jeg kan forstå på Venstre, at Folketinget har MinVenKatten 7

5 vigtigere ting at beskæftige sig med. De andre partier havde dog bemærkninger til forslaget. Dem siger jeg tak for. MinVenKatten: Det var i meget korte træk, hvordan 1. behandlingen i Folketinget foregik. Generelt må man sige, at der burde være en fælles lovgivning der dækker alle dyr; men i dag har katten rent faktisk oversteget hunden i antal, og er det mest populære kæledyr - er det så ikke på tide, at der udarbejdes et regelsæt, således at kattens vilkår og velfærd forbedres? - til gavn og glæde for både kat og ejer! Information, oplysning og vejledning til bedre forståelse for katten, samt en holdningsændring må være den rigtige vej at gå. At man endnu kan sige, at katten kan tage vare på sig selv, er uforståeligt og tyder ikke på, at kendskabet til kattens adfærd er særlig stort. Forhåbentlig kan udtalelsen fra Det Dyreetiske Råd, medvirke til at nogle af problemstillingerne tages op, specielt med hensyn til vilde og herreløse katte, der i dag næsten er retsløse. Har du - uanset om du har kat eller ej - en mening eller holdning til oplægget til katteloven, så lad endelig høre fra dig. Ring, skriv eller send en mail. Kontakt: MinVenKatten Hanne Jørgensen Vedelsgade 46, 7100 Vejle Tlf.nr Mail: Jo flere der giver deres bidrag til kampen om bedre vilkår for katten, des bedre! Gizmo Gizmo er ikke særlig nem at tage billeder af, såsnart hun ser et kamera, så stikker hun af... Når jeg endelig er så heldig at få et billede af hende, så står hun bagefter og forsøger at ryste blitzlyset af pelsen......det ser ret sjovt ud. Indsendt af Arne 8 MinVenKatten

12. møde. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet.

12. møde. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1 Kl. 10:00 12. møde Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 6: Forespørgsel til finansministeren om det danske euroforbehold.

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Betænkning om om om revision af af af hundeloven

Betænkning om om om revision af af af hundeloven Betænkning om om om revision af af af hundeloven Betænkning nr. nr. 1524 nr. 1524 1524 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1499 Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform 1500 Betænkning

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009).

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009). Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1 10. møde Tirsdag den 3. november 2009 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 10: Forespørgsel til videnskabsministeren om hævdelse og udvikling

Læs mere

2 Torsdag den 15. januar 2015 (F 8) Afstemningen er sluttet. Titlen på den anmeldte sag vil fremgå af www.folketingstidende.dk (jf. ovenfor).

2 Torsdag den 15. januar 2015 (F 8) Afstemningen er sluttet. Titlen på den anmeldte sag vil fremgå af www.folketingstidende.dk (jf. ovenfor). Torsdag den 15. januar 2015 (D) 1 42. møde Torsdag den 15. januar 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 8 [afstemning]: Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 11. mødedag, torsdag den 29. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

Europaudvalget 2004-05 (2. samling) EUU Alm.del Info Note 37 Offentligt

Europaudvalget 2004-05 (2. samling) EUU Alm.del Info Note 37 Offentligt Europaudvalget 2004-05 (2. samling) EUU Alm.del Info Note 37 Offentligt ÅBENT SAMRÅD I EUROPAUDVALGET VEDR. SOFTWAREPATENTER 1 ÅBENT SAMRÅD I EUROPAUDVALGET VEDR. SOFTAWAREPATENTER Fredag den 6. juni 2005,

Læs mere

47. møde. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1. Beslutningsforslag nr. B 56 (Forslag til folketingsbeslutning om indregning. Per Clausen (EL) m.fl.

47. møde. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1. Beslutningsforslag nr. B 56 (Forslag til folketingsbeslutning om indregning. Per Clausen (EL) m.fl. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1 47. møde Fredag den 23. januar 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 93: Forslag til lov om fremtidsfuldmagter. Af justitsministeren (Mette Frederiksen).

Læs mere

62. møde. Fredag den 22. februar 2013 (D) 1. til Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse).

62. møde. Fredag den 22. februar 2013 (D) 1. til Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse). Fredag den 22. februar 2013 (D) 1 62. møde Fredag den 22. februar 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 34: Forespørgsel til ministeren for ligestilling og kirke om forholdet

Læs mere

24. møde. Tirsdag den 25. november 2014 (D) 1

24. møde. Tirsdag den 25. november 2014 (D) 1 Tirsdag den 25. november 2014 (D) 1 24. møde Tirsdag den 25. november 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 2 [afstemning]: Forespørgsel til finansministeren om regeringens digitaliseringspolitik.

Læs mere

83. møde. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1. Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00.

83. møde. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1. Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1 83. møde Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00 Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Kl. 10:00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 178: Forslag

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

47. møde. Torsdag den 27. januar 2011 (D) 1. 1 af 25.01.2011 til 3. behandling af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen)).

47. møde. Torsdag den 27. januar 2011 (D) 1. 1 af 25.01.2011 til 3. behandling af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen)). Torsdag den 27. januar 2011 (D) 1 47. møde Torsdag den 27. januar 2011 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 16: Forespørgsel til beskæftigelsesministeren og skatteministeren

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

64. møde. Torsdag den 29. marts 2012 (D) 1

64. møde. Torsdag den 29. marts 2012 (D) 1 Torsdag den 29. marts 2012 (D) 1 64. møde Torsdag den 29. marts 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 30: Forespørgsel til ministeren for forskning, innovation og videregående

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Tidligere formand for udvalget vedrørende Det Etiske Råd, Preben Rudiengaard, har anmodet Rådet om at forholde sig til emnet gentest og forsikringer

Læs mere

60. møde. Torsdag den 26. februar 2015 (D) 1

60. møde. Torsdag den 26. februar 2015 (D) 1 Torsdag den 26. februar 2015 (D) 1 60. møde Torsdag den 26. februar 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 14 [afstemning]: Forespørgsel til erhvervs- og vækstministeren om Det

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

15. møde. Fredag den 7. november 2014 (D) 1

15. møde. Fredag den 7. november 2014 (D) 1 Fredag den 7. november 2014 (D) 1 15. møde Fredag den 7. november 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 35: Forslag til lov om ændring af apotekerloven. (Friere adgang til oprettelse

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning for 2003

Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning for 2003 Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning for 2003 Ansvarshavende for redaktionen: Lissi Vestergaard Karlsen Årsberetning fra Det Veterinære Sundhedsråd for året 2003 1. udgave, 1. oplag, december 2005

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 8. mødedag, mandag den 26. april 2010, kl. 13.00 Dagsordenspunkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Formandskabet for Inatsisartut) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Udtalelse om menneskers seksuelle omgang med dyr

Udtalelse om menneskers seksuelle omgang med dyr Det Dyreetiske Råd Udtalelse om menneskers seksuelle omgang med dyr Justitsministeriet Dyrevelfærdskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K November 2006 Udtalelse om menneskers seksuelle omgang med

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Årsrapport 2006 www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte skal være talerør for hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende, alkoholmisbrugere

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere