ALLERØD LÆRERFORENING GENERALFORSAMLING. Onsdag den 17. marts 2010 kl Kirkehavegaard, Kirkehaven 16-18, 3450 Allerød.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALLERØD LÆRERFORENING GENERALFORSAMLING. Onsdag den 17. marts 2010 kl. 17.00 Kirkehavegaard, Kirkehaven 16-18, 3450 Allerød."

Transkript

1 ALLERØD LÆRERFORENING GENERALFORSAMLING Onsdag den 17. marts 2010 kl Kirkehavegaard, Kirkehaven 16-18, 3450 Allerød. SKRIFTLIG BERETNING 2009

2 Den skriftlige årsberetning er udarbejdet af kredsstyrelsen. Sammen med den mundtlige beretning på generalforsamlingen danner den skriftlige beretning udgangspunkt for en forhåbentlig god og fornuftig debat. Debatten vil være grundlag for de overordnede rammer for arbejdet i kredsstyrelsen. Allerød, februar 2010 På kredsstyrelsens vegne Ole Andreasen Formand

3 INDHOLDSFORTEGNELSE KREDSSTYRELSENS ARBEJDE... 3 Kredsstyrelsen... 3 Medlemstal og fordeling... 3 Åbningstider... 3 Det daglige arbejde... 4 Mødevirksomhed... 4 TR arbejdet... 5 Informationsbreve... 5 Nyansatte lærere... 5 LOKALE AFTALER... 6 Arbejdstidsaftalen... 6 Maglebjergskolen... 7 Løn... 7 LOKALE FORHOLD... 9 Det pædagogiske ben... 9 Arbejdsmiljøarbejdet Specialklasseundersøgelsen Medlemskurset Hovedudvalget Trepartsmidler Budget Kommunalvalget CENTRALE FORHOLD Kongres Samarbejdet mellem tillidsrepræsentant og sikkerhedsrepræsentant

4 ØKONOMI Ydelser og honorering (fra 1. april / 1. august 2010) Kontingentforslag Resultatopgørelse for 1. januar december Balance pr. 31. december Særlig Fond Årsregnskab 2009 og Budgetforslag

5 KREDSSTYRELSENS ARBEJDE Kredsstyrelsen Kredsstyrelsens sammensætning har været uændret i det forgangne år. Kredsstyrelsen ser derfor således ud: Formand: Næstformand: Kasserer: TR-repræsentant: Ole Andreasen Birgitte Stadil Frederiksen Vivi-Ann Petersen Gert Pedersen Derudover har Tove Gantzhorn været ansat som sekretær i en halvtidsstilling. Denne ordning har vi været tilfredse med, da det blandt andet betyder, at kontoret er bedre bemandet, og dermed kan medlemmerne nemmere komme i kontakt med os. Samtidig har det også givet en langt mere smidig hverdag, da vi nu har en ansvarlig for kontorets drift. Desværre har Tove opsagt sin stilling med udgangen af 2009, og vi søger derfor efter en ny sekretær. Medlemstal og fordeling Da skolelederne ikke længere er del af Kredsen, havde vi pr. den i alt 392 medlemmer i fraktion 1 2 (almindelige medlemmer, børnehaveklasseledere). Af de 392 medlemmer er 2 på halvt kontingent en del af året. Derudover har vi 68 pensionister (fraktion 4) og 4 medlemmer i fraktion 6 (særlige medlemmer). I 2009 har vi foruden Skolelederne desværre kunnet notere et fald i fraktion 1-3 på 12 medlemmer og i fraktion 4 et fald på 1 medlem og en stigning i fraktion 6 på 2 medlemmer. Åbningstider Kontoret har åbent mandag-tirsdag kl. 9-14, onsdag kl , torsdag kl og fredag kl Endvidere er det muligt at lægge en besked på telefonsvareren eller skrive pr. mail. Af opslag på TR- tavlen og på vores hjemmeside fremgår det, hvornår det enkelte kredsstyrelsesmedlem kan træffes. 3

6 Det daglige arbejde Vores daglige arbejde er koncentreret omkring at servicere medlemmer og tillidsrepræsentanter. Dette sker ved at besvare konkrete spørgsmål, men også ved at være på forkant med at behandle diverse emner, som TR`erne kan arbejde videre med ude på skolerne. Henvendelser fra medlemmerne er ofte konkrete spørgsmål om løn og ansættelsesforhold, pensionering, barsel, orlov eller ferie/fridage. De fleste spørgsmål kan vi klare på kontoret, men ved specielle sager søger vi støtte i Hovedforeningen. Ved personsager står vi straks til rådighed ved samtaler og rådgivning, dog formidler vi også kontakter til anden form for hjælp. Vores målsætning er at yde hurtig og effektiv hjælp. Tillidsrepræsentanterne bruger kredskontoret som sekretariat, således at vi yder hjælp og støtte i forbindelsen med komplicerede sager eller fungerer som sparringspartnere. Efteruddannelse af både tillids- og sikkerhedsrepræsentanter og kredsstyrelsen indgår i vores arbejde. Vi har samarbejde med Kredssamarbejdet i Nordsjælland om fælles kurser af efteruddannelsen af vore tillidsfolk, men vi arrangerer også kurser lokalt, når behovet opstår. Endvidere afholder vi 2 til 3 gange årligt hele arbejdsdage, hvor vi ajourfører hinanden med relevant viden og lægger planer for de næste måneders strategiske virke. Mødevirksomhed Vi holder kredsstyrelsesmøder og møder med tillidsrepræsentanterne ca. en gang om måneden, og derudover kontormøder hver uge. Danmarks Lærerforening afholder flere årlige konferencer, et antal kredsformandsmøder og jævnlige regionale kurser om aktuelle emner, hvor kredsformanden og/eller næstformanden deltager. Kredsformanden og næstformanden deltager desuden i månedlige møder i Det forpligtende kredssamarbejde. Kredsformanden er valgt til næstformand i Hovedudvalget i Allerød Kommune og deltager derfor i en række forskellige møder, ordinære møder, dagsordenmøder og udvalgsmøder samt kurser og konferencer. Næstformanden sidder som repræsentant for FTF i Det lokale Beskæftigelsesråd, er medlem af Kredssamarbejdets pædagogiske udvalg og er også en del af Hovedforeningens udvalg for pædagogiske ansvarlige. Kassereren er arbejdsmiljøansvarlig i kredsen og deltager i Kredssamarbejdets arbejdsmiljønetværk. Ligeledes deltager hun i Kredssamarbejdets kasserernetværk. 4

7 TR arbejdet På TR møderne foregår en løbende information om tiltag i hovedforeningen, kredsstyrelsen og Allerød Kommune. Tillidsrepræsentanterne inddrages i vigtige drøftelser og beslutninger. I løbet af året har det vigtigste område drejet sig om den ny arbejdstidsaftale og efterfølgende implementeringen af denne. De lokale skoleaftaler er stadigvæk et vigtigt område. Tillidsrepræsentanterne indkaldes yderligere til netværksmøder, hvor problemfelter og tvivlsspørgsmål fra hverdagen tages op til diskussion og afklaring. Informationsbreve Informationsbrevene fra Allerød Lærerforening opfatter vi som vores direkte kanal til medlemmerne. Brevene er dels information og dels at betragte som en slags opråb til vore læsere om vær nu opmærksom på denne problematik - måske skal du handle! Vores mission er at sætte fokus på et eller flere emner og helst få en debat i gang om indholdet. Vi udgiver mindst 6 breve om året og gerne flere, når behovet opstår. Flere tillidsrepræsentanter ønsker, at brevet bliver sendt elektronisk videre, men vi forbeholder os stadig retten til at vælge mellem dette og papirudgaven, da vi derved håber, at få flest medlemmer som læsere. Nyansatte lærere Vi har gennem en del år haft tradition for, at kredsstyrelsen samler de nye medlemmer til et møde, hvor vi uformelt fortæller om foreningen. Sidste år prøvede vi at afholde møder på de enkelte skoler, hvor kredsformanden samt tillidsrepræsentanten deltog. Det vurderede vi, var en god løsning, og tilbød derfor den samme løsning i år. Der var desværre ikke så mange nyansatte på de enkelte skoler i år, så der var ikke behov for møder på alle skoler. Der blev fra deltagerne udtrykt stor tilfredshed, så vi vil også i det kommende år foretage introduktionen på denne måde. 5

8 LOKALE AFTALER Arbejdstidsaftalen I forbindelse med Overenskomsten 2008 indgik Danmarks Lærerforening og KL to nye aftaler om arbejdstid, en for lærere og en for børnehaveklasseledere. Aftalerne er centrale med elementer, der skal forhandles lokalt. Citat fra den centrale aftale: Den nye arbejdstidsaftale giver lærerne og børnehaveklasselederne ansvar for at løse den samlede undervisningsopgave selvstændigt og professionelt og flytter ledelsens fokus fra optælling og administration til fokus på indholdet i undervisningen. Aftalen forpligtede de enkelte kredse og kommuner til at forsøge at fastsætte et årligt maksimalt undervisningstimetal pr. fuldtidsansat lærer pr. skoleår samt aftale en omregningsfaktor for opgaver i tilknytning til undervisningen. I efteråret 2008 var kredsen ude på samtlige skoler og diskuterede et forslag til aftale med medlemmerne. Det resulterede i, at vi sendte aftalen til urafstemning blandt medlemmerne. Stemmeprocenten var på godt 75 % og resultatet blev et ja med 66 %. Vi gik derfor i gang med at udforme aftalen konkret, og fik lokalaftalen endeligt underskrevet i juni måned. Aftalen har nu fungeret i det første halve år, og forskellige problemstillinger er fremkommet. Disse er vi gået til forhandlingsudvalget i kommunen med, og her fundet løsninger, som er kommunikeret videre til tillidsrepræsentanter og skoleledere. Aftalen er som udgangspunkt 2-årig, men i forbindelse med indgåelsen af den nye arbejdstidsaftale indskrev vi følgende sætning: Den evalueres i foråret 2010 med henblik på eventuelle små justeringer i indgået aftale. Denne evaluering har vi bedt tillidsrepræsentanterne gennemføre ved at drøfte nogle spørgsmål på faglig klub møder i januar februar. Herefter vurderer kredsstyrelsen, hvad vi skal gå videre til kommunen med. 6

9 Maglebjergskolen I forbindelse med gennemgangen af arbejdstidsopgørelserne konstaterede man fra kommunens side, at den enkelte lærer på Maglebjergskolen underviste for lidt i forhold til den kommunale udmelding. Dette kombineret med, at der var blevet ansat en ekstra afdelingsleder, betød, at hver lærer skulle have flere undervisningstimer i skoleåret Disse forhold var blandt andet årsag til, at vi først fik den nye arbejdstidsaftale på plads i absolut sidste øjeblik. Dette har naturligvis skabt forskellige frustrationer på skolen. Spørgsmålet er: Er det den nye arbejdstidsaftales skyld eller er det kommunens skyld? Vi håber, at det kommende skoleårs planlægning kan foregå i bedre tid og med større mulighed for dialog. Løn En del af udmøntningen fra Overenskomsten skete pr. 1. april Det betød, at alle de overenskomstansatte blev hævet med to løntrin + et tillæg, og der blev indført et anciennitetstillæg efter 12 års ansættelse. De, der er på personlig ordning, fik et tillæg, og en række tillæg blev gjort pensionsgivende. De 2 trin blev lagt oveni den fastlagte lokale løn, hvilket betød, at alle blev oprykket fra et højere trin end det centralt fastlagte trin. Da forskellen mellem løntrinene ikke er den samme i hele forløbet, betød det, at vi fik mere ud af stigningerne end gennemsnittet. Vi har bl.a. aftalt følgende lønforløb i forhåndsaftalen: Lærere starter i Allerød på løntrin kr kr. Efter 4 års ansættelse hæves til løntrin kr., efter 8 år løntrin 40 og slutter efter yderligere 4 års ansættelse på løntrin kr kr. Lærere på anciennitetsløn slutter på løntrin kr kr. Børnehaveklasseledere starter på løntrin kr kr. Efter 4 års ansættelse stiger de til løntrin 31, efter 8 år løntrin 33 og slutter efter yderligere 4 års ansættelse på løntrin kr kr. Børnehaveklasseledere på anciennitetsløn slutter på trin l00 kr. 7

10 Derudover får alle lærere og børnehaveklasseledere et tillæg for teamsamarbejde på enten kr. eller kr. Alle tillæg er varige tillæg. Det vil sige, at man beholder tillæggene, så længe man er ansat i Allerød Kommune. Alle beløb er angivet i marts 2000 niveau. I øjeblikket skal beløbene forhøjes med ca. 25 %. Alle beløb er gjort pensionsgivende, hvilket især har betydning for overenskomstansatte samt ansatte på Heldagsskolerne og Maglebjergskolen. For overenskomstansatte bliver der indbetalt 17,3 % af lønnen til Lærernes Pension. Yderligere fik børnehaveklasselederne endeligt et tillæg for deres akkordbelagte timer det har førhen kun været lærerne, der har fået det. Det betyder, at alle nu er blevet ligestillet i forhold til konverteringsaftalen. 8

11 LOKALE FORHOLD Det pædagogiske ben Den pædagogiske diskussion fylder mere og mere i vores arbejde. I årets løb har vi blandt andet arbejdet meget med: - specialklasseundersøgelsen og sammenholdt den med rummelighedsundersøgelsens resultater. Vores møde med Børne- og familieteamet var positivt og det er vores agt at fortsætte dialogen med forvaltningen. Vi skal fortsat ude på skolerne tale rummelighed: Taler vi alle samme sprog? Har vi de samme tolerancegrænser? Hvad betyder det for vores arbejde? ALF holder fortsat øje med resurseforbruget på området. - I forbindelse med overgangen til Arbejdstidsaftale 08 har der også været diskuteret pædagogik på lærerværelserne og kredskontoret. Er vore arbejdsbetingelser blevet bedre eller dårligere efter den nye aftale? Meningerne er delte, og mon ikke vi får en klar tilkendegivelse heraf fra medlemmerne næste år, når hele aftalen bliver evalueret. Vi har løbende tilrettet aftalen og luget småfejl og mangler ud. Intensionen i aftalen skulle være at forbedre vore vilkår for at kunne arbejde som den professionelle lærer, hvilket gerne skulle fremgå af indledningen af aftalen. - Skolestarten i august 09 var speciel, da børnehaveklassen nu var obligatorisk og dermed er 1. skoleår i grundskolen, samtidig med at skolepligten er blevet udvidet til 10 år. Eleverne skal sprogscreenes og arbejdet i børnehaveklassen fik fokus på sprog og udtryksformer. Vi havde en godt møde med Børnehaveklasselærerne herom, og lovede at gentage møderne jævnligt. 9

12 Arbejdsmiljøarbejdet Fra januar skete der en ændring i arbejdsskadeordningen. Alle skader skal fra denne dato meldes til kredsen, som rådgiver og vejleder det enkelte medlem og om nødvendigt tager kontakt til/videregiver sagen til sekretariatets arbejdsskadekonsulenter. Forventningerne til den nye procedure er at øge opmærksomheden på lærernes arbejdsmiljø, og at flere arbejdsskader vil blive samlet op og anmeldt. Foreningens rådgivning om psykisk arbejdsmiljø har afsluttet et pilotprojekt i to forpligtende kredssamarbejder. Formålet var at få erfaringer med at forebygge og finde nye processer i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø. Fremadrettet tegner der sig flere tilbud til medlemmerne med psykiske arbejdsmiljøproblemer som fx lokale gruppetilbud. Videnscenter for arbejdsmiljø fik lanceret kampagnen Fra stress til Trivsel, som handler om at forebygge stress og fremme trivsel på arbejdspladserne. Budskabet er at Stress rammer individuelt, men skal løses i fællesskab. Regionalt medførte det en temadag for SIR, TR og ledelse, og lokalt kom emnet op i MED på flere skoler. I efteråret deltog over 800 klasser i et Masseeksperiment, hvor de målte indholdet af CO2 i klasseværelserne og kortlagde svampesporer. Målingerne viste, at CO2 indholdet er alt for højt. Det er dokumenteret, at det betyder en væsentlig nedsat indlæring og dårligere trivsel for eleverne. Det giver ringere arbejdsmiljø og undervisningsbetingelser for medarbejderne. Målingerne fortsætter lokalt i 2010 i håbet om, at lokalpolitikerne indser nødvendigheden af at handle og investere i ventilation og belysning på skolerne. I lighed med Allerød har mange kredse lavet rummelighedsundersøgelser om lærernes arbejdsmiljø og elevernes udbytte af undervisningen. Vi fik lavet vores anden rummelighedsundersøgelse denne gang i specialklasserne, som blev præsenteret for BFT og omtalt i vores informationsbrev nr. 5. Influenza A (H1N1) kom ved starten af det nye skoleår på dagsordenen. Vi blev alle endnu mere opmærksomme på vigtigheden i ved influenza at blive hjemme og forsøge at undgå smittespredning. På alle arbejdspladser blev der sat plakater op med råd om bl.a. god hygiejne og regelmæssig udluftning. 10

13 APV en fra aug viste, at mange medarbejdere lider under støj. I samarbejde med Kræftens bekæmpelse iværksatte kommunen derfor et projekt om støj på alle institutioner fra februar til juni. Fra lignende projekter ved man, at de mest holdbare løsninger er ændring af indretningen og adfærden. Apropos APV blev den næste endelig åbnet for udfyldelse kort før jul. Vi må håbe, at rigtig mange af vore kollegaer har givet deres mening til kende, så vi får mulighed for at få foretaget nogle ændringer, der hvor skoen trykker mest. Det nye år kommer til at handle om at lave retningslinjer om vold, mobning og chikane og sygefraværssamtaler. Specialklasseundersøgelsen Efter Rummelighedsundersøgelsen kom turen til specialklasserne. To fra kredsstyrelsen tog turen rundt til de tre skoler med specialklasserækker (Lynge, Skovvangskole og Blovstrød skole). Lige efter sommerferien udkom der et Infobrev med vores betragtninger omkring besøget. Vi har haft et givtigt møde med Børne- og familieteamet) leder angående de kritikpunkter, som vi havde sammenfattet. Mødet var konstruktivt og vi oplevede forståelse og velvilje for samarbejde. Dog er virkeligheden stadig langt fra optimal, vi har derfor fortsat fokus på området og følger det nøje. Vi er opmærksom på de politiske signaler, der har været afgivet angående specialundervisningen generelt og følger nu arbejdet i det nye Skoleudvalg. Medlemskurset 09 Hvor var vi spændte på om vores arbejde gennem to år faldt i medlemmernes smag. Det viste sig, at interessen var så stor, at vi var nødt til at oprette en venteliste. Evalueringen viste, at vi havde satset rigtigt. Deltagerne udviste begejstring og engagement og det var en flok glade kursister, der drog hjem lørdag efter frokost. Vi indstiller til dette års generalforsamling, at kurset bliver en tradition hvert andet år - med deltagelse af vore tillidsrepræsentanter! Datoerne for næste medlemskursus er den november så sæt kryds i kalenderen! 11

14 Hovedudvalget Hovedudvalget er det øverste organ for medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Allerød Kommune. Formand for udvalget er kommunaldirektøren og kredsens formand er næstformand. Der bliver arbejdet med at udvikle kommunen som en attraktiv arbejdsplads, selvom det er svært i besparelsestider. Udgangspunktet for arbejdet har i de senere år været sundhedsundersøgelsen og den fælles APV undersøgelse. I disse undersøgelser peger medarbejderne på nogle problemfelter, som der bør gøres noget ved. Hovedudvalget vælger blandt disse nogle indsatsområder. I 2009 har Hovedudvalget blandt andet arbejdet med nedenstående: Arbejdsskader (opfølgning samt udarbejdelse af retningslinjer) Støjprojekter (gennemførelse på forskellige institutioner samt afholdelse af temadag) Multimediebeskatning (beskrivelse af ordningen) Kost og bevægelse (sundhedscheck, træning og foredrag) Sundhedsaftale for ansatte (vedtaget og indstillet til Økonomiudvalget) Skattefri befordring (vedtaget til ikrafttræden i 2010) Revision af MED-aftalen (aftalen skal forenkles og have større fokus på arbejdsmiljø) Derudover har man betalt og arrangeret den fælles deltagelse i DHL stafetten. Det var en stor succes med over 400 deltagere fra Kommunen. Falck Healthcare ordningen er (desværre) også meget brugt. 12

15 Trepartsmidler I 2008 blev der lavet en aftale om de såkaldte trepartsmidler. Det betyder, at der bliver overført et beløb til den enkelte kommune, der skal anvendes til kompetenceudvikling og til seniorinitiativer. Der er derefter nedsat nogle udvalg til at administrere disse midler. Kredsens formand sidder både i det Lokale besluttende FTF udvalg og i det Koordinerende udvalg. I 2009 er der bevilget en del midler til kompetenceudvikling, omend det har været vanskeligt at afgrænse anvendelsen i forhold til de midler, der i forvejen findes. F.eks. havde flere skoler søgt til kurser for hele personalet. Dette blev ikke bevilget, da man mente, at det lå indenfor skolernes normale kursuspulje. Men nogle kurser til enkeltpersoner indenfor vores område er der blevet bevilget. Da der stadig er midler tilbage, opfordres alle til at overveje muligheden. Budget 2010 Hele forløbet omkring den kommunale budgetlægning for 2010 startede i det tidlige forår, hvor det endnu engang viste sig, at der skulle gennemføres besparelser. Skulle besparelserne gennemføres på større enkeltområder eller skulle det foregå ved at samtlige virksomheder skulle foretage en besparelse på 2 %? Alle blev bedt om at komme med spareforslag, hvorefter Byrådet tog på budgetseminar. Op til den endelige vedtagelse sendte kredsen læserbreve til Frederiksborg Amts Avis og til Allerød Nyt, hvor vi beskrev vores syn på skolevæsenet i Allerød. Vi havde også kontakt til flere politikere i forløbet. 13

16 Byrådet besluttede blandt andet: Besparelser på specialområdet Skolernes svømmeundervisning begrænses til enten 3. eller 4. klasse Lejrskolen i 10. klasse afskaffes Reduktion af lærernes timer til efteruddannelse Normeringsbesparelse på Heldagsskolen Den personalepolitiske pulje reduceres med kr. Igen et budget, hvor skolerne må holde for (og det ser næppe bedre ud for de kommende år). Herudover er det vedtaget, at der gennemføres en analyse på skoleområdet i midtbyen, med henblik på at undersøge rationalet i en sammenlægning af skoledistrikterne Skovvang/Lillerød og Engholm/Ravnsholt. Så vidt vi kan forstå, drejer det sig udelukkende om, at der kan skabes større klassekvotienter. Det var i hvert fald den melding, som også politikerne gav på et dialogmøde med Samordningsudvalget. I skrivende stund ved vi kun, at man har bedt et konsulentfirma undersøge mulighederne. 14

17 Kommunalvalget 2009 var også året, hvor der skulle vælges nyt Byråd. Kredsen markerede sig ved at bede samtlige opstillede partier/lister besvare nogle spørgsmål og skrive lidt om deres visioner på skoleområdet. Svarene skrev vi sammen og udgav det i et Info til vore medlemmer og til skolebestyrelserne. Valget endte med et noget broget billede, da der blev indvalgt i alt 9 lister og partier til de 21 pladser. Oven i købet blev en af de valgte kort efter løsgænger. Efter flere forgæves konstitueringer endte det med, at den hidtidige borgmester blev siddende, men med en meget bred opbakning. I konstitueringsaftalen står følgende om Folkeskolen: Vi har store ambitioner for udviklingen af folkeskoleområdet i Allerød Kommune, derfor opretter vi et egentlig Skoleudvalg. Der arbejdes ved folkeskolens struktur og organisation, men der sker ingen ændringer i den enkelte skoles klasseforløb, klassetrin. Inddragelse af it og motion skal være en naturlig del af skoledagen i Allerød Kommune. Der optages forhandling med budgetforligsparterne om styrkelse af udviklings- og ledelsesressourcer på skoleområdet. Der optages forhandlinger med budgetparterne for om genindførelse af svømmeundervisning på 2 årgange, og 10. klassernes lejrskole. 15

18 CENTRALE FORHOLD Kongres 09 Ålborg var værtsbyen. Dagsordenen, som vi medbragte i bagagen, var kort. Dog brugte vi de tre afsatte dage, men det var dejligt med god tid til debat. De vigtigste punkter var Fremtidens skole, kvaliteten af specialundervisningen for børn og voksne og Danmarks Lærerforenings principprogram. Punktet om Fremtidens skole var mødt med spænding efter det store foreningsarbejde med at høre så mange medlemmer som muligt. Debatten mundede ud i en kongresvedtagelse, hvor der i meget konkrete vendinger blev skitseret folkeskolens fremtid, som DLF ser den. Disse tanker danner udgangspunkt for foreningens strategi og arbejde de næste par år. Specialundervisningspunktet tog udgangspunkt i et notatpapir fra foreningen, hvor der defineres forskellen mellem specialundervisning og almindelig undervisning. Der skelnes nu mellem almindelig undervisning med undervisningsdifferentiering og Inkluderende støtteforanstaltninger (støtteundervisning/specialpædagogisk indsats) i forhold til den almindelige undervisning, iværksat v. skoleledelsens beslutning, typisk uden formel inddragelse af PPR- (f.eks. to-lærerordning, AKT, to- sprogsuv. osv.) Specialundervisning - som gives efter skolepsykologisk udredning. Punktet sluttede af med vedtagelsen af en resolution, hvor Foreningen udtrykker bekymring over, at der generelt er utilstrækkelige resurser på området, som medfører, at elevernes retskrav til specialundervisningen tilsidesættes, og derved sætter det normalundervisningen under pres. Danmarks Lærerforening fik justeret principprogrammet, som der lægges langsigtet strategi efter. Oplægget fra Hovedforeningen gav ikke anledning til megen debat, så nu er det op til de enkelte kredse, at få principprogrammet ud til TR- gruppens og menige medlemmers kendskab. 16

19 Samarbejdet mellem tillidsrepræsentant og sikkerhedsrepræsentant Den øgede fokus på arbejdsmiljøet samt nødvendigheden for sparring mellem tillidsrepræsentanten og sikkerhedsrepræsentanten har gjort, at foreningen har taget initiativ til et tættere samarbejde mellem tillidsrepræsentant og sikkerhedsrepræsentant. Kredsen har endvidere taget initiativ til at få udviklet dette arbejde ved en temadag, hvor hovedstyrelsesmedlem Vivi Hansen (som er formand for Nordsjællands Arbejdsmiljønforum) er oplægsholder. Yderligere er der gennem medindflydelses- og medbestemmelsessystemerne blevet flere opgaver at varetage og koordinere. Mange af disse opgaver knytter sig til arbejdsmiljøområdet. Her kan nævnes arbejdsopgavernes fordeling, APV, sygefravær, sundhedsfremmende foranstaltninger. 17

20 ØKONOMI Ydelser og honorering (fra 1. april / 1. august 2010) Forslag til frikøb fra 1. august juli Samlet tildeling 1,4 stilling Honorering fra 1. april marts Kredsstyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg med et årligt forbrug på op til 100 timer. Deltagelse i disse udvalg aflønnes med 235 kr. pr. time. (Kredsstyrelsesmedlemmer aflønnes ikke særskilt for deltagelse i udvalgsarbejde). Kredsstyrelsens bevilgede tid kan anvendes til deltidsansættelse ved skolevæsenet, eller konverteres til et honorar à 235 kr. pr. time (kvartalsvist udbetalt). Foreningen dækker pensionsforpligtigelsen for den frikøbte tid i henhold til gældende praksis. Der ydes et tillæg på kr. årligt til formanden, kr. til næstformanden, kr. til kassereren og kr. til TRstyrelsesmedlemmet. Tillægget kompenserer for tilfældigt forekommende overarbejde og det tidligere omkostningstillæg. Beløbene er opgivet som årlige grundbeløb i niveau. Desuden er der afsat et beløb på 500 kr. pr. person som kompensation for manglende mødediæter til tillidsrepræsentanter og kredsstyrelsesmedlemmer. Der er endvidere afsat et beløb i budgettet til dækning af feriefridagsudbetalingen for frikøbte timer. Frikøb for ikke genvalgte, samt det årlige tillæg, der er betalt af Allerød Lærerforening, kan dækkes til udgangen af skoleåret, mod at den pågældende stiller sig til rådighed for kredsstyrelsen. Ved kredsstyrelsens deltagelse i møder udenfor kredskontoret ydes befordringsgodtgørelse efter foreningens takster. Til alle medlemmer af Allerød Lærerforening ydes der befordringsgodtgørelse efter foreningens takster samt time- dagpenge for deltagelse i kurser og konferencer med overnatning godkendt af kredsstyrelsen. 18

21 Kontingentforslag For aktive medlemmer i fraktion 1, 2 og 3 foreslås følgende kontingent (uændret): Til Kreds 32: Til DLF - hovedforeningen: (for perioden ) (vedtaget af kongressen for 2010) Pr. måned: 240 kr. Pr. måned: 213 kr. Pr. år: kr. Pr. år: kr. Samlet månedskontingent: 453 kr. Kontingentet opkræves centralt månedligt. For pensionister (fraktion 4) foreslås et kontingent på 0 kr. til kreds 32. Kontingentet til DLF er 71 kr. pr. måned og opkræves centralt årligt. For særlige medlemmer (fraktion 6) foreslås et kontingent på 0 kr. til kreds 32. Kontingentet til DLF er 94 kr. pr. måned og opkræves centralt årligt. Det samlede kredskontingent til kreds 32 forventes i 2010 at blive ca kr. 19

22 ALLERØD LÆRERFORENING DANMARKS LÆRERFORENING KREDS 32 Årsregnskab

23 Resultatopgørelse for 1. januar december 2009 Regnskab Budget Regnskab Indtægter Kontingent Administrationsbidrag SF AKUT-fond Indtægter i alt Udgifter Regionskontingent Styrelsesudgifter Mødeudgifter Kurser og konferencer Personaleudgifter Kontorhold og edb Lokaleudgifter Diverse Revision Udgifter i alt Resultat før renter Rente Årets resultat

24 Balance pr. 31. december 2009 Aktiver Omsætningsaktiver: Tilgodehavende kontingent Øvrige tilgodehavender Lån & Spar Bank Aftaleindskudskonto Kasse Omsætningsaktiver i alt Aktiver i Kredsen Aktiver i Særlig Fond Aktiver i alt Passiver Egenkapital: Overført fra tidligere år Årets resultat Egenkapital i Kredsen Særlig Fond Hensættelse Hensættelse medlemskursus Gæld: Skyldige løndele og ferieforpligtelse Passiver i alt Eventualforpligtelser Frikøbsforpligtigelse ved hele kredsstyrelsens afgang (4 måneder) ca ,- kr. 22

25 Særlig Fond 23

26 Årsregnskab Drift 1. januar december 2009 og Budgetforslag 1. januar december 2010 Budget 2009 Regnskab 2009 Budget 2010 Indtægter 1. Kontingent Administrationsbidrag SF AKUT-fond Bankrente Indtægter i alt Udgifter Kontingentudgifter FAK-kontingent Styrelsesudgifter Frikøb / løn Feriefridage Kompensationstillæg Pensionsforpligtelse Mødeudgifter Kørselsgodtgørelse Transport i øvrigt Fortæring Mødeudgifter Faglige klubber SIR-møder Diverse

27 Kurser og konferencer Generalforsamling Medlemmer på kursus Medlemskursus TR-kurser Frikøb (AKUT-fond) KS-kurser Kongresudgifter Personaleudgifter Sekretær Sekretær kursus Løn til rengøring Feriepenge Kontorhold og EDB Kontorartikler Kopiering Kopimaskine Porto Gebyrer bank Gebyrer Dataløn Central kontingentopkr Telefon Nyanskaffelser Forsikringer Abonnementer Edb Lokaleudgifter Husleje Elektricitet Rengøring m.v Diverse PR-konto Repræsentation Diverse Revision Revision Udgifter i alt Resultat

28 Allerød Lærerforening Kærvej 8, 3450 Allerød

Årsregnskab Allerød Hørsholm Lærerforening

Årsregnskab Allerød Hørsholm Lærerforening 2012 Årsregnskab Allerød Hørsholm Lærerforening Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Lærerforening Kreds 32 1. januar 2012 31. marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kreds 31 1. januar 2012 31.

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2016 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2016 31. december 2016 Generalforsamling Onsdag den 8. marts 2017

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2015 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2015 31. december 2015 Generalforsamling Onsdag den 9. marts 2016

Læs mere

Stiftende Generalforsamling 2012

Stiftende Generalforsamling 2012 Stiftende Generalforsamling 2012 5. marts 2012 Under forudsætning af, at punktet vedr. sammenlægning bliver godkendt på generalforsamling 2012 i både Allerød Lærerforening og Hørsholm Lærerforening indkaldes

Læs mere

GENERALFORSAMLING Fredag d. 11. marts 2015 kl. 17.00 på Frederiksværk skole, Enghaven Dagsorden:

GENERALFORSAMLING Fredag d. 11. marts 2015 kl. 17.00 på Frederiksværk skole, Enghaven Dagsorden: Generalforsamling Kære kolleger Igen i år er der god grund til at møde op og deltage i generalforsamlingen. Selvom der i Halsnæs ikke er lang vej til TR og kredsstyrelsen, er generalforsamlingen noget

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Resultatopgørelse 2015, Lærerkreds Nord

Resultatopgørelse 2015, Lærerkreds Nord REGNSKAB 2015 BUDGET 2016-2018 Resultatopgørelse 2015, Lærerkreds Nord INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB Kontingent 4.385.000 4.292.290 AKUT-fondsrefusion 750.000 628.840 Renteindtægter 40.000 57.001 Andre indtægter

Læs mere

Øhavets Lærerkreds. Referat fra styrelsesmødet mandag d. 07.09.2015 og mandag d. 14/9 2015. Fraværende d. 7/9: Ingen. 14/9: Thomas Referat:

Øhavets Lærerkreds. Referat fra styrelsesmødet mandag d. 07.09.2015 og mandag d. 14/9 2015. Fraværende d. 7/9: Ingen. 14/9: Thomas Referat: Referat fra styrelsesmødet mandag d. 07.09.2015 og mandag d. 14/9 2015 Fraværende d. 7/9: Ingen. 14/9: Thomas Referat: 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 2. Godkendelse af referat fra 24. Godkendt.

Læs mere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Velkomst ved formanden Foreningssangen 1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden 2. Beretning Helge Højstrup

Læs mere

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne

Læs mere

Aftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunelærerforening om løn- og arbejdstidsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere gældende

Aftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunelærerforening om løn- og arbejdstidsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere gældende Aftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunelærerforening om løn- og arbejdstidsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere gældende for skoleårene 2011/12 og 2012/13 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Budget. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt. 5. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt.

Budget. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt. 5. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt. Kredsstyrelsens budgetforslag justeres på indtægtssiden i forhold til det forventede medlemsantal. Udgifterne i det reviderede budget 14 er rettet for regnefejl. Eventuel ny praksis omkring frikøb fra

Læs mere

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog 5. oktober 2010 Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog Forord Tillid, dialog og ansvar er omdrejningspunkterne, når vi taler relationer mellem medarbejdere og ledere på

Læs mere

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 16.00 18.00 på Pilehaveskolen Derefter spisning for tilmeldte. Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

OK 15 Arbejdstid. En tidlig status april 2015

OK 15 Arbejdstid. En tidlig status april 2015 OK 15 Arbejdstid En tidlig status april 2015 Michael Ziegler: En speciel aftale Aftaler eller ej?! "Vi vil bakke loyalt op om den aftale, vi har lavet og bakke loyalt op om de 15 punkter, vi har aftalt

Læs mere

Formandens beretning 2015

Formandens beretning 2015 Formandens beretning 2015 Den skriftlige beretning er en fortælling om fortiden hvad der er sket. Den mundtlige beretning skal pege ind i fremtiden og de kommende opgaver. Men først OK 15. Det har været

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG DET HANDLER OM DIN HVERDAG Indholdsfortegnelse: Dagsorden Fastlæggelse af forretningsorden

Læs mere

Region Midtjylland. Landsbrancheklubben 3F kommunale.

Region Midtjylland. Landsbrancheklubben 3F kommunale. Region Midtjylland. Landsbrancheklubben 3F kommunale. Hermed indkaldelse til møde i Skjern 3F-afdeling, Trykkerivej 8, mandag den 7.september 2015. kl.10.00. Referat 1. Godkendelse af referat. Referatet

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016. Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016. Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand Dagsorden

Læs mere

Mariagerfjord Lærerkreds. Særlig Fond

Mariagerfjord Lærerkreds. Særlig Fond Kreds 151 af Danmarks Lærerforening og Særlig Fond Østergade 24B 9550 Mariager Årsrapport 2015 Godkendt på kredsens ordinære generalforsamling, den 15/3-2016 ------------------------------- dirigent I

Læs mere

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 CVR. Nr.: 50 56 70 28 1 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Kredsstyrelsen sørger for optagelse

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 7. januar 2015 kl. 10.00 14.30 på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 7. januar 2015 kl. 10.00 14.30 på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36777014 email: 014@dlf.org www.dlfkreds14.dk 7. januar 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Evaluering af skolereformen Rapport fra workshop med skolebestyrelserne

Evaluering af skolereformen Rapport fra workshop med skolebestyrelserne INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE Evaluering af skolereformen Rapport fra workshop med skolebestyrelserne EMNE FOR DENNE RAPPORT Denne rapport er resultatet af workshop for skolebestyrelserne i Stevns Kommune.

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR SOCIALPÆDAGOGERNE SYDJYLLAND

VIRKSOMHEDSPLAN FOR SOCIALPÆDAGOGERNE SYDJYLLAND Socialpædagogerne Sydjylland VIRKSOMHEDSPLAN FOR SOCIALPÆDAGOGERNE SYDJYLLAND Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Fakta om Kreds Sydjylland... 4 Fordeling af tidsforbruget på kredskontoret... 4 Servicering

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Sundhed og trivsel Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Sundhed og trivsel Arbejdsmiljø Sygefravær Stress Alkohol og rusmidler Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Formandens mundtlige Beretning

Formandens mundtlige Beretning Formandens mundtlige Beretning 2007 1 PÆDAGOGISKE FORHOLD Vi har lige gennemført konferencen om folkeskolen Naleqqiiffik. Baggrunden for konferencen er, at vi i organisationen ønsker at bevare samfundets

Læs mere

Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid. Skole- og dagtilbudsafdelingen Juni 2014 Billeder:Colourbox.

Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid. Skole- og dagtilbudsafdelingen Juni 2014 Billeder:Colourbox. Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid Juni 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord

Læs mere

Noter til regnskab 2014.

Noter til regnskab 2014. Noter til regnskab 2014. 1 Renter ekstraordinære store pga mgl frikøbsafregning med kommunen 2 Pga mange nye TR og sygemelding var der kun 3 deltagere på St. kursus/fr.dal Desuden blev begge konferencer

Læs mere

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 Beretning I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner 1. Medlemstal og afdelinger 2. HG s vision og værdier

Læs mere

I dette forår indsamles krav til næste års overenskomstforhandlinger, og også her skal vi fortsat arbejde fokuseret.

I dette forår indsamles krav til næste års overenskomstforhandlinger, og også her skal vi fortsat arbejde fokuseret. 1 Ane Søegaard Formand I de 2 år, jeg har været formand for Frederiksberg Kommunelærerforening, har jeg haft som mål at styrke foreningens position og indflydelse overalt, hvor vi færdes. Vi er som faggruppe

Læs mere

virum skole bestyrelsens årsberetning 2007/2008

virum skole bestyrelsens årsberetning 2007/2008 1 virum skole bestyrelsens årsberetning 2007/2008 2 Virum Skoles vision udarbejdet 2006 Virum Skole er skolen, som tør, vil og kan udvikle egen praksis, så eleverne er i stand til at leve i en verden i

Læs mere

Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet. Er du ansat på en erhvervsskole?

Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet. Er du ansat på en erhvervsskole? Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet Er du ansat på en erhvervsskole? Dit fællesskab Er du faglærer, vejleder eller konsulent på en teknisk erhvervsskole eller et AMUcenter?

Læs mere

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid Med det formål at understøtte den kommunale indsats for at implementere folkeskolereformen, gælder følgende

Læs mere

Sammen om folkeskolen Professionsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ansat i Rødovre Kommune

Sammen om folkeskolen Professionsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ansat i Rødovre Kommune Sammen om folkeskolen Professionsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ansat i Rødovre Kommune Rødovre Kommune og Rødovre Lærerforening har fælles og høje ambitioner for et stærkt fælles skolevæsen.

Læs mere

Generalforsamling. i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling. i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Endelig dagsorden: Onsdag den 9. marts 2016 kl. 16.10 på Vallensbæk Skole. Derefter spisning for tilmeldte kl. 18 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Notat Vedrørende: Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Sagsnavn: Ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Sagsnummer: 17.01.10-P00-1-16 Skrevet af: Louise Bisgaard

Læs mere

Tillidsrepræsentantens ABC

Tillidsrepræsentantens ABC Tillidsrepræsentantens 2015/2016 Roskilde Lærerforening FORORD 2 TILLIDSREPRÆSENTANTENS ROLLE 3 FORVENTNINGER TIL TR 4 TILBAGEVENDENDE OPGAVER 5 PRAKTISKE OPLYSNINGER 9 ADRESSER, TELEFONNUMRE OG HJEMMESIDER

Læs mere

FORHÅN DSAFTALE. Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409. Aftalen er gældende fra 1. august 2014

FORHÅN DSAFTALE. Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409. Aftalen er gældende fra 1. august 2014 FORHÅN DSAFTALE Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409 Aftalen er gældende fra 1. august 2014 Redigeret marts 2014 -- ~ Indholdsfortegnelse Aftalevilkår...... 3 Generelt... 3 Grundløn...

Læs mere

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Baggrunden for inspirationskataloget Som led i den politiske aftale fra marts 2011

Læs mere

Der søges forsat fonde og andre samarbejdspartnere for nye initiativer og tilskud til eksisterende

Der søges forsat fonde og andre samarbejdspartnere for nye initiativer og tilskud til eksisterende Landsmøde 2015 Bilag 2: Regnskab 2014, forventet regnskab 2015 og budget 2016 Bemærkninger til regnskab og budgetter Af Christina Kvist Rydahl, regnskabschef i Cyklistforbundet Regnskabet for 2014 udviste

Læs mere

Generalforsamling 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 2014 Formandens beretning Hvem er I? Hvad vil I? Generalforsamling 2014 Formandens beretning Sådan spurgte Henrik Vinther bestyrelsen, på et møde vi havde inviteret ham til i november. DTLAa har nu eksisteret i 6 år, og vi har

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

VALLENSBÆK LÆRERKREDS

VALLENSBÆK LÆRERKREDS Blækklatten november 2015 VALLENSBÆK LÆRERKREDS Hovedstyrelsesvalget 2015 Hvert 4. år afholdes der valg til DLF s hovedstyrelse. Præsentation af kandidater: Præsentation af kandidaterne bliver bragt i

Læs mere

Skolelederens beretning forældrekredsmødet 2010

Skolelederens beretning forældrekredsmødet 2010 Skolelederens beretning forældrekredsmødet 2010 Den 1. juli 2009 oprettede skolen egen børnehave for 3 6 årige børn i henhold til 36a i Lov om Frie Grundskoler m.v. Baggrunden herfor var både et stort

Læs mere

Silkeborg Lærerforening

Silkeborg Lærerforening Silkeborg Lærerforening Vedtægter for Silkeborg Lærerforening Danmarks Lærerforenings kreds 132 1. Navn Kredsens navn er Silkeborg Lærerforening. Den udgør kreds 132 af Danmarks Lærerforening og omfatter

Læs mere

Redaktionen afsluttet 12. februar 2016

Redaktionen afsluttet 12. februar 2016 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2016 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen.

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen. Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Aarhus Skolelederforening samt Børn og

Læs mere

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80 Børneudvalget Børneudvalget varetager forvaltningen af kommunens undervisningsmæssige, pædagogiske, sociale og sundhedsmæssige opgaver for børn og unge, herunder dagpleje, vuggestuer, børnehaver, daginstitutioner,

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Afsnit 1. Formål 1 Denne aftale følger reglerne i den til enhver tid gældende rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, som er indgået

Læs mere

1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune.

1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune. VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune. 2 Kredsens formål er inden for kredsens område at varetage medlemmernes

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2009 Hovedbestyrelsens beretning 2008/2009 1. Møder i Funktionærforeningen Vi har i Funktionærforeningens

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som ansat i Social- og Sundhedssektoren 2 Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er noget særligt. Du er

Læs mere

Ad 3 Skolebestyrelsen tilslutter sig Forvaltningens forslag. Høringssvar udarbejdet. Se bilag nederst på referatet.

Ad 3 Skolebestyrelsen tilslutter sig Forvaltningens forslag. Høringssvar udarbejdet. Se bilag nederst på referatet. REFERAT AF SKOLEBESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 07.09.04, kl. 18.30 22.00 09-09-2005 Telefon direkte: 43 90 67 66 Tal med: KB/ij Journalnr.: 17.01.01/Skolebestyrelse070904 DAGSORDEN: 0. Spørgetid 1. Godkendelse

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 Kvalitetsrapport 2008/2009 Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 1 Indholdsfortegnelse. Side 3. Kapitel 1. Resumé med konklusioner. Side 4. Kapitel 2. Tal og tabeller Side 5. Kapitel 3 Fagligt niveau

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36777014 email: 014@dlf.org www.dlfkreds14.dk 19. februar 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge Januar 2014 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye skolereform.

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

Rapport for tilpasset tilsyn med

Rapport for tilpasset tilsyn med Rapport for tilpasset tilsyn med Fuglekær udviklingscenter Torsdag, den 26.7.07. udarbejdet af planlægger Jesper Dan Jensen og chefkonsulent Alice Storgaard med fokus på pædagogisk koncept metoder, handleplaner,

Læs mere

GENERALFORSAMLING Fredag d. 20. marts 2015 kl. 17.00 på Hundested Skole - Storebjerg Dagsorden:

GENERALFORSAMLING Fredag d. 20. marts 2015 kl. 17.00 på Hundested Skole - Storebjerg Dagsorden: Generalforsamling Kære kolleger Igen i år er der god grund til at møde op og deltage i generalforsamlingen. Selvom der i Halsnæs ikke er lang vej til TR og kredsstyrelsen, er generalforsamlingen noget

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård Februar 2016 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...3 Organisationsplan

Læs mere

Fredericia Lærerkreds Generalforsamling. 20. marts 2015. Skriftlig beretning. Skriftlig beretning

Fredericia Lærerkreds Generalforsamling. 20. marts 2015. Skriftlig beretning. Skriftlig beretning Fredericia Lærerkreds Generalforsamling 20. marts 2015 1 Lukning af CKHM Ved udgangen af 2014 lukkede Center for Kommunikation og Hjælpemidler i Vejle. En regional voksenundervisningsinstitution under

Læs mere

Pkt.nr. 6 Pasningsproblemer i forbindelse med indførelse af Leg og Læring. Pkt.nr. 8 kvartalsstatistikker for klubber og fritidshjem 2.kvartal 1999.

Pkt.nr. 6 Pasningsproblemer i forbindelse med indførelse af Leg og Læring. Pkt.nr. 8 kvartalsstatistikker for klubber og fritidshjem 2.kvartal 1999. Skole og Kulturforvaltningen grw Beretning fra Skoleudvalgets møde den 07.09.1999 INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1 Møde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Pkt.nr. 2 Meddelelser. Pkt.nr. 3 Forslag til

Læs mere

Skolen på la Cours Vej

Skolen på la Cours Vej Skolen på la Cours Vej NYHEDSBREV JUNI 2013 Kære forældre Nu står sommerferien nærmest for døren og endnu et skoleår er ved at rinde ud. Det er derfor tid til lidt nyt fra os på skolen. Set over en bred

Læs mere

Diakonhøjskolens Diakonforbund Årsmøde d. 18. juni 2011.

Diakonhøjskolens Diakonforbund Årsmøde d. 18. juni 2011. Diakonhøjskolens Diakonforbund Årsmøde d. 18. juni 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Dirigent Leif Bønning, referent Lisbeth Skals Jensen, stemmetællere bliver valgt, når

Læs mere

Retningslinier i MED-udvalgene på det kommunale/regionale

Retningslinier i MED-udvalgene på det kommunale/regionale Bilag 2 til TR-uds. nr. 026 af den 25. oktober 2013 oktober 2013 Retningslinier i MED-udvalgene på det kommunale/regionale område I MED-systemet har medarbejderne ret til medindflydelse og medbestemmelse.

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

Personalepolitik 2015

Personalepolitik 2015 Personalepolitik 2015 Godkendt af Økonomiudvalget på møde den 9. december 2015 Personalepolitik FORORD Personalepolitikken er udarbejdet og vedtaget af Frederikssund Kommunes Hoved MED-udvalg og godkendt

Læs mere

Referat fra Kontaktudvalgsmødet, mandag den 7. september 2015. VerdensKulturCentret

Referat fra Kontaktudvalgsmødet, mandag den 7. september 2015. VerdensKulturCentret Referat fra Kontaktudvalgsmødet, mandag den 7. september 2015. VerdensKulturCentret Deltagere: Torben Larsen, Brian Lentz, Anders Sejerø, Brian Lind, Ole Svendsen, Helmer Støvelbæk, E. Stella Grün, Helle

Læs mere

Oversigt over aftalegrundlaget for lokal løndannelse i kommunerne - i regionerne findes tilsvarende aftaler.

Oversigt over aftalegrundlaget for lokal løndannelse i kommunerne - i regionerne findes tilsvarende aftaler. Oversigt over aftalegrundlaget for lokal løndannelse i kommunerne - i regionerne findes tilsvarende aftaler. Aftalegrundlaget: - Overenskomsten for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2015 - HLF

ÅRSREGNSKAB 2015 - HLF ÅRSREGNSKAB 2015 - HLF Ved Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Generelt Regnskabet opdeles i indtægter og udgifter og er opdelt i et særskilt regnskab for driften og for Særlig Fond. Resultatet og egenkapitalen

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 23. maj 2013. Sted: Frivillighedscenter Aarhus Kl.: 09.30 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 23. maj 2013. Sted: Frivillighedscenter Aarhus Kl.: 09.30 12.30 Aarhus, den 31. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 23. maj 2013 Sted: Frivillighedscenter Aarhus Kl.: 09.30 12.30 Referent: JWS Fraværende:? Mødeleder: Forkortelser: FP Søren Aakjær SJA, Jesper

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument for Arbejdsmiljø og trivsel. Anvendelsesområde Anvendes til at sikre: - Fysisk arbejdsmiljø - Psykiske arbejdsmiljø - Sociale arbejdsmiljø Målgruppe Alle tværprofessionelle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

Nyhedsbrev til medarbejderne i Studieadministrationen

Nyhedsbrev til medarbejderne i Studieadministrationen Juni 2015 Nyhedsbrev til medarbejderne i Studieadministrationen Campusparat Som forberedelse til NBA er gruppen, der arbejder med at gøre os campusparate, blevet bedt om at udarbejde et forslag til et

Læs mere

Noter til regnskab 2013.

Noter til regnskab 2013. Noter til regnskab 2013. 1 En deltager færre på St. kursus på Fr.dal. Den ene kredskonference var kun på en dag og egne omgivelser Den anden konference afholdt i lånt hus. (Dette kan ikke vides på forhånd)

Læs mere

Sammenfatning af resultater marts 2014

Sammenfatning af resultater marts 2014 Sammenfatning af resultater marts 2014 Af Camilla Brørup Dyssegaard, Niels Egelund, Siddhartha Baviskar og Mikkel Lynggaard Generelt gælder, at de tolv kommuner, der indgår i Dokumentationsprojektet, dækker

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED GENERALFORSMLING PÅ SYDTHY FRISKOLE TORSDAG DEN 31. MARTS 2016

FORMANDENS BERETNING VED GENERALFORSMLING PÅ SYDTHY FRISKOLE TORSDAG DEN 31. MARTS 2016 FORMANDENS BERETNING VED GENERALFORSMLING PÅ SYDTHY FRISKOLE TORSDAG DEN 31. MARTS 2016 Sidste år i april, kort tid efter generalforsamlingen, startede vi op med ansættelsessamtaler i forbindelse med ansættelse

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Vores nye motto er stadig På vej mod de 400.

SKRIFTLIG BERETNING. Vores nye motto er stadig På vej mod de 400. SKRIFTLIG BERETNING Til Det Kommunale Beredskabspersonales Landsforbunds 40. ordinære generalforsamling, onsdag den 26. august 2009 på Hotel Hvide Hus i Aalborg, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Frederiksberg Kommunelærerforening Generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 17.30 Skolen ved Nordens Plads 1 Indholdsfortegnelse Dagsorden Side 2 Fastlæggelse af forretningsorden for FKF s generalforsamling

Læs mere

Oprettelse af børnehave sammen med friskolen

Oprettelse af børnehave sammen med friskolen Oprettelse af børnehave sammen med friskolen Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige pædagogiske

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Formand Carsten Groth-Rasmussen, næstformand Mogens

Læs mere

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på?

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Lokalt har din kreds og kommune forhandlet overgang til Arbejdstidsaftale 08. I mange kommuner har parterne aftalt lokale tilpasninger i form af tilføjelser og suppleringer,

Læs mere

Arbejdsmiljøaftale for Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling

Arbejdsmiljøaftale for Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Arbejdsmiljøaftale for Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Aktiviteter til styrkelse af arbejdsmiljøet 1. Beskrivelse af de aktiviteter/metoder, der kan anvendes med henblik

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V.

Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. 3. november 2004 Som bekendt er vor forening indtrådt som afd. 7 i FFT

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i SÅ den 31. marts 2004 kl. 18 Solen skinnede - det var varmt og lyst udenfor. Og tidsmæssigt befandt vi os lige midt i ulvetimen, hvor de fleste familier har nok at se

Læs mere

GODE INTRODUKTIONSFORLØB. HK/Kommunals Elevudvalgs anbefalinger til introduktion af nye kontorelever i kommuner og regioner. ELEV

GODE INTRODUKTIONSFORLØB. HK/Kommunals Elevudvalgs anbefalinger til introduktion af nye kontorelever i kommuner og regioner. ELEV GODE INTRODUKTIONSFORLØB HK/Kommunals Elevudvalgs anbefalinger til introduktion af nye kontorelever i kommuner og regioner. ELEV Godt begyndt... Det er vigtigt, at komme godt i gang på en ny arbejdsplads.

Læs mere

Generalforsamlingen 2012 bestyrelsens beretning v/formanden

Generalforsamlingen 2012 bestyrelsens beretning v/formanden 1 Sdr. Feldings Efterskole Generalforsamlingen 2012 bestyrelsens beretning v/formanden Ligesom sidste år, vil jeg dele min beretning op i tre afsnit. Først vil jeg fortælle lidt om hvad der generelt har

Læs mere

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsfremstilling Sag nr. 178 Finansiering af folkeskolereformen blev udsat på mødet i Børneudvalget den 28. oktober. Sagen fremlægges nu med et supplement

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30

Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30 Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30 Til stede: Anders 9.B, Helena, Nadia, Charlotte, Danny, Christina Karina, Carsten, Lajla og Jes Husk afbud til Carsten eller

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere