Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013"

Transkript

1 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Vores Børnehave, Hovedgade 51, Snogebæk, 3730 Nexø Dato for tilsynsbesøg: 21. oktober 2013, klokken Forrige tilsynsbesøg: 9. januar 2008, 18. maj 2009, 1.juni 2010, 6. december 2011, 11. november 2012 Tilstede ved tilsyn: Faglig pædagogisk leder/leder: Lotte Madsen, forældrerepræsentant: Mette Møller, medarbejder: Vibeke Holte Pedersen, tilsynsførende: Lene Elleby Pedersen Tilsynet bygger på: Dagtilbudsloven Bornholms Regions Kommune er jf. lovgivningen forpligtet til at føre tilsyn med kvaliteten i såvel Kommunale som private dagtilbud i kommunen herunder dagpleje. Det er besluttet, at der skal være et årligt tilsyn. Børne- og Skoleudvalget beslutter i forbindelse med den årlige behandling af de foretagne tilsyn hvilken form tilsynet skal have efterfølgende år. Formålet med dialogbaseret tilsyn er at skabe en gensidig forpligtende dialog om pædagogiske kvalitet og dagtilbuddenes muligheder for at udvikle sig fremover. Grundtanken er at: Tilsynet skal rumme både kvalitetskontrol og kvalitetsudvikling Tilsynsformen er en forpligtende dialog. Tilsynet skal være meningsfyldt for både dagtilbuddene, fagsekretariatet, brugerne og politikerne. Det anmeldte tilsynsbesøg holdes i den pågældende institution og er et møde af ca. 3 times varighed. På mødet deltager 1 konsulent fra fagsekretariatet, virksomheds/afdelingslederen, en medarbejder repræsentant og mindst 1 forældrerepræsentant fra bestyrelsen. Det er konsulentens opgave på mødet, at alle deltagere kan komme til orde og dermed bidrage til en konstruktiv dialog og at alle relevante punkter bliver berørt. Konsulenten har endvidere ansvaret for at disponere tiden. Vi forudsætter at bestyrelse og personale har forberedt og drøftet de spørgsmål der er indeholdt i tilsynsrapporten. Efter tilsynsmødet drøftes den endelige rapport i bestyrelse og personalegruppe. Konsulenterne skriver referat under mødet, herunder eventuelle henstillinger og anbefalinger kommende aftale kan derved indeholde et indsatsområde, hvis resultatet af tilsynet tilskriver det. 1

2 Med udgangspunkt i lovgivningen for området samt de politisk vedtagne mål og indsatsområder drøftes tiltag og processer. Dagtilbuddets børnesyn. Det pædagogiske arbejde med læreplaner, herunder børnemiljøvurdering. Indsats i forhold til inklusion. Personaleforhold. Forældresamarbejde. Sikkerhed. Dialogen tager alene udgangspunkt i tilsynskonceptets indhold. Spørgsmål til vilkår og rammer henvises til dialogmøderne mellem distriktsbestyrelserne og politikerne. Anbefalinger: I tilsynsrapporten kan konsulenten give anbefalinger. Anbefalinger er en hjælp til institutionens videre refleksion og arbejde og det er op til institutionen at afgøre, om man ønsker at arbejde videre med anbefalingerne. Henstillinger: Herudover kan konsulenten give henstillinger. Konsulenten kan give henstillinger i de tilfælde, hvor institutionens praksis ikke er indenfor de rammer, som er fastlagt i Dagtilbudsloven eller Bornholms Regionskommunens politikker og strategier på dagtilbudsområdet, samt gældende lov. Hvis konsulenten har givet en eller flere henstillinger, udarbejder afdelingslederen en procesplan for, hvordan institutionen konkret vil arbejde for at ændre praksis. Der fastsættes en dato for opfyldelse af henstillingen. Procesplanen sendes til konsulenten for dagtilbud inden 14 dage efter tilsynet. Efter godkendelse kan procesplanen forelægges bestyrelsen. Lovgrundlaget er: Dagtilbudsloven 3. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for dag-, fritids- og klubtilbud samt andre socialpædagogiske fritidstilbud. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre kommunens mål og rammer for henholdsvis dag-, fritids- og klubtilbud m.v. i kommunen. 5. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet af tilbuddene efter denne lov og den måde, hvorpå opgaverne udføres, herunder at de mål og rammer, der er fastsat efter 3, efterleves. Retssikkerhedsloven 16. Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. 2

3 Fokusområder for det dialogbaserede tilsyn 2013 Opfølgning fra tilsyn 2012 Siden sidst, milepæle Dialog om forældreindflydelse, tilfredshed og samarbejde Dialog om pædagogiske læreplaner Dialog om miljø for trivsel, udvikling og læring Er der anbefalinger, henstillinger eller punkter til opfølgning fra tilsyn i 2012 Nej Siden sidst, milepæle Hvad står for jer som det mest betydningsfulde + og -? Det helt store plus for os, har været aftalen om personalerokade mellem os og Lillegryn, hver medarbejder i de to institutioner har byttet arbejde i tre dage. Vi har oplevet hvor vidt forskellige vi er i tilgangen til vores pædagogiske arbejde, men også erfaret at vi har de samme mål. Rokaden har gjort at vi sætter flere spørgsmålstegn til vores egen praksis, men det har også betydet at vi er blevet bekræftet i at vi gør noget rigtigt, projektet blev afsluttet med en fælles opsamling på tværs af de to institutioner. Vores lønnede PAU elev blev nødt til at tage orlov. I vores dagligdag er vi opmærksomme på, at medarbejderne skiftes til at udføre en række opgaver, så det ikke er de samme personer der udfører de samme opgaver hver dag, der er et rokadeskema som personalet plotter sig ind på for en uge af gangen, opgaverne kan være puslesituation, oprydning i køkken, legeplads og andre praktiske ting. Vi er i gang med at lave en bog om vores børnehave, vores historie og hvad vi står for, den bliver et eventyr med en brugbar værktøjskasse, med masser af billede dokumentation. Til eventuel opfølgning: PAU elev er blevet tilbudt at tage sin praktik i Vores børnehave, når hun vender tilbage efter orlov. Dialog om forældreindflydelse, tilfredshed og samarbejde Status: Forældre ved tilsyn fortæller at leder er meget synlig, der er god kommunikation, og et højt informationsniveau. Leder fortæller at hun og personalets intention er at tage forældrene alvorligt og behandle hver eneste med respekt. Forældre fortæller at vores børnehave virkelig opleves som alles børnehave den er til både for børn og for forældre, har vi forældre det godt, har vores børn det også godt, personalet kender navne på alle forældre, bedsteforældre og børn. Her er ro om morgenen og god tid til at få en snak. Forældrenes indflydelse på lukkedage? Ingen lukkedage i Vores børnehave, derfor ikke relevant. Forældrenes indflydelse på udarbejdelse, evaluering og opfølgning af den pædagogiske læreplan? Forældre ved tilsyn sidder ikke i bestyrelsen men kender læreplanen fra hjemmesiden. Bestyrelsen er involveret i udarbejdelse og evaluering af den pædagogiske læreplan. 3

4 Forældrenes indflydelse på eventuel frokostordning? Vores børnehave har frokostordning, der laves madplaner hvor børnene får smagt en masse ting, som de måske ikke smager på derhjemme, der er tilfredshed med maden og den er heller ikke på noget tidspunkt blevet fravalgt. Fra 2015 kommer der til at ske ændringer i forhold til produktionen af frokost, de to Køkkendamer er opsagt, året ud laves frokosten af en flexansat. Der nedsættes en tænketank som skal arbejde med model for frokostordning Hvad fungerer særligt godt: Komme/gå system og registrering af sove/afføringstider er godt. Leder fortæller at alle detaljer vægtes højt. Forældre fortæller, at man som forældre får værkstøjer med hjem så man ikke gør tingene forskelligt hjemme og i institutionen, personalet kommer meget tæt på forældrene og er gode til at tale med forældrene, man skal både som forældre og personale turde dette tætte og direkte samarbejde. Er der områder der kræver ekstra fokus og indsats? Nej Ideer og fremtidsplaner: Bestyrelsen er leders netværk, de tager ansvaret bakker op og er med til at sparre leder. Der er to repræsentanter udefra, som ikke har deres barn i børnehaven. Til eventuel opfølgning: Intet Henstillinger: Ingen Den senest opdaterede læreplan sendes elektronisk til Børne- og Skolesekretariatet senest 10 dage før tilsynet: Dialog om de pædagogiske læreplaner Sidst udarbejdede læreplan år: Januar 2013 Er der en læreplan for aldersgruppen 0-2 år? Nej Er der en læreplan for aldersgruppen 3 år til skolestart? Nej Er læreplanen offentliggjort? Ja Hvornår er læreplanen sidst evalueret: Januar 2012 Hvem har deltaget i evalueringen? Bestyrelse og leder Er evalueringen sket på baggrund af dokumentation? Ja Hvilke erfaringer har i gjort jer på baggrund af evalueringen? At hjemmesiden bliver brugt, der ligger billeddokumentation og små film. Hvilke dokumentationsmetoder er brugt: Foto og video. Beskriv kort pædagogiske metoder og aktiviteter til opnåelse af mål for alsidig personlig udvikling: Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn støtter op om barnets styrker, tager udgangspunkt i hele familien. Beskriv kort pædagogiske metoder og aktiviteter til opnåelse af mål for sociale kompetencer: Arbejder at vi alle skal være her, at vi har lov til at være forskellige, at børnene skal bruge de voksne. Vores børn opfattes som meget velopdragne når vi er ude på ture og besøg. Medarbejderne har en ordentlig omgangstone, vi er meget bevidste om at tale stille og roligt, vi råber og skriger ikke det er ikke nødvendigt at skrue op for blusset, det smitter af på børnene. Beskriv kort pædagogiske metoder og aktiviteter til opnåelse af mål for sproglig udvikling: Vi bruger sproget hele dagen, har et tæt samarbejde med talepædagogen i PPR. Vi synger så det gjalder. Har børnene brug for særlig hjælp til sproget får de det. Beskriv kort pædagogiske metoder og aktiviteter til opnåelse af mål for krop og bevægelse: Vi har vores have med klatretræer, tager på ture, laver gymnastik og sanglege. Vi er i Poulsker hallen med de ældste hver fredag i 5 timer, for de mindste er der rytmik herhjemme. 4

5 Beskriv kort pædagogiske metoder og aktiviteter til opnåelse af mål for kulturelle udtryksformer og værdier: Besøger Nørremøllecenteret (plejehjem) og Snorrebakken, de ældre har også været i børnehaven. Børnene havde lært de gamle sange der er lys i lygten lillemor, jeg er en træt gammel dreng, Katinka, Katinka luk vinduet op og mange flere. Er børnemiljøvurderingen en del af den pædagogiske læreplan? Ja Hvornår er der sidst udarbejdet børnemiljøvurdering? Leder tjekker op og følger op. Hvordan sikrer I at børnevurderingen foretages i børneperspektiv? Børnene spørges. Beskriv kort hvilke faktorer der har størst betydning hos jer i forhold til et godt børnemiljø? At de møder til faste rammer og forudsigelighed. Til eventuel opfølgning: Vi skal hele tiden være i udvikling hvilket opfattes som en gave. Henstillinger: Der skal være læreplan for henholdsvis aldersgruppen 0-3 år og fra 3 år til skolestart. Dialog om inklusion Status: Det går fint vi har pt. et barn med særlige behov han bliver mere og mere selvhjulpen, får sprog der er godt fat i ham. Barn der har været på Mælkebøtten er kommet tilbage til vores børnehave det går også godt. Der arbejdes med at dele børnene op i mindre grupper hver dag, det giver ro og tryghed og fokus på de enkelte børn. Personalet er opmærksomt på, at fokus skal være på børnene. Hvad fungerer særligt godt: Personalet er fagligt stærkt, er der et barn der ikke fungerer, så vender og drejer vi det og lægger en strategi. Er der områder der kræver ekstra fokus og indsats? Nej Ideer og fremtidsplaner: Vi fortsætter vores arbejde. Til eventuel opfølgning: Nej Henstillinger: Ingen Dialog om miljø for trivsel, udvikling og læring Hvordan understøtter jeres fysiske rammer barnets mulighed for trivsel og læring? De kan cykle, kravle, grave, rulle på legepladsen, der er en stald hvor børnene kan lege indendørs, de fysiske rammer indendørs giver mulighed for at dele børnene op i mindre grupper. De ældste børn (muligt kommende skolebørn) tager til Fabrikken, på vej til stranden er en legeplads hvor de kan lege på et stort skib. Hvordan sikrer I det enkelte barn tryghed og omsorg? Ved at være troværdiege, tydelige, nærværende og autentiske voksne der kan rumme alle barnets følelser, ved at skabe genkendelighed og struktur i hverdagen. Hvordan sikrer I børnene indflydelse og ret til at bestemme i forhold der omhandler dem? Eksempel: I forhold til de muligt kommende skolebørn, præsenteres børnene for forskellige muligheder så de ved hvad de kan vælge imellem, dernæst får børnene mulighed for at vælge eller selv komme med andre forslag. Børnene byder ind med mange ting i hverdagen som måske kan eller ikke kan lade sig gøre, de har mange bud på hvad de vil, vi har fokus på de børn som skal puffes lidt i gang til selv at fremkomme med forslag. Hvordan understøtter i børnenes mulighed for at etablere venskaber? Hvis vi oplever et barn der ofte trækker sig fra det de andre laver og sidder i sin egen lille verden, så vurderer vi om det er noget barnet skal have lov til, eller om de lige skal have et lille puf for at komme ind i gruppen. Vi er opmærksomme på, at der er mange konstellationer af børn, vi piller og puffer og støtter børnene i at etablere hensigtsmæssige relationer. Hvordan sikrer i børnene oplevelser og udfoldelsesmuligheder der stimulerer fantasi og 5

6 kreativitet? Igennem den daglige planlægning og struktur, ved at bruge legepladsen og vores fysiske rammer, i Poulsker hallen leges der med rekvisitterne, børnene kan få meget ud af bare at få lov til at bruge de muligheder der omgiver dem. Vi voksne giver børnene mulighed for selv at sætte tingene i gang, som voksne støtter vi op om børnene, men vi overtager ikke, vi trækker os. Når vi har været på ture for eksempel til møllen, gå vi hjem og leger møller på legepladsen, de skal have lov til at udleve deres oplevelser. Til eventuel opfølgning: Nej Henstillinger: Ingen Yderligere oplysninger: Indhentes børne- og straffeattester ved alle ansættelser? Har I børn hvor i vurderer der er brug for særlig støtte og har søgt støtte men ikke fået den? Arbejdes der med overgange ud fra principperne i den røde tråd? Har alle medarbejdere grundkursus i livreddende førstehjælp? Har I opfølgningskurser hvert andet år i livreddende førstehjælp? Er alle medarbejdere bekendt med politik for inkluderende læringsmiljøer? Er alle medarbejdere bekendt med beredskabsplan mod seksuelle overgreb? Er I bekendt med procedurer i forhold til underretning Har I en opdateret APV? Er der afholdt eller 2013 Ja Nej Bemærkninger Vi har søgt støtte og fået den. 6

7 planlagt MUS Har I en plan for at opretholde en god hygiejne Har I oplevet ulykker blandt børn og medarbejdere det seneste år? Er sikkerheden på legepladsen blevet kontrolleret? Er eventulle pålæg om udbedringer foretaget? Har I regler/procedurer for røgfri miljøer? Har I en diplomuddannet vejleder? Hvad gør I? Hvis ja: Hvilke Hvornår: September 2013 Af hvem: BornBach Niels Otto Bach Nielsen Der var ingen pålæg Intet Andet Til eventuel opfølgning ved næste tilsyn PAU elev er blevet tilbudt at tage sin praktik i Vores børnehave, når hun vender tilbage efter orlov. Vi skal hele tiden være i udvikling hvilket opfattes som en gave. Tilsynets opfølgning Vores børnehave opleves som en velfungerende institution med et engageret personale og et veletableret forældresamarbejde. Der gives ved tilsynet en henstilling i forhold til de pædagogiske læreplaner, derudover er der ingen anbefalinger eller henstillinger. 7

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 April 2015 Kvalitetsrapport Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Afdelingen for Dagtilbud Fotos: Susan Klausen og Bøgebjerg Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Retsgrundlaget Retsgrundlaget for kommunernes pligt til at føre tilsyn med dagtilbud og privat pasning findes i retssikkerhedsloven 16 som fastsætter:

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17 FÆLLES KVALI TETSRAPPORT ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD NOVEMBER 2010 CENTER FOR DAGTILBUD INDHOLD ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Baggrund... 1 1.3. Proces... 1 1.4.

Læs mere

Virksomhedsplan. Jebjerg Børnehus

Virksomhedsplan. Jebjerg Børnehus Virksomhedsplan for Jebjerg Børnehus Data: Antal børn 0-2 år: Vuggestue / Dagpleje 3-6 år: Børnehave Normering i 2008: 76 Ledelse Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Personale Institutionsleder

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Frydenhøj Dato: 12. februar 2009 Pædagogisk konsulent: Gitte Mølgård Andersen Deltagere: - Ledelse: Janni Juhl-Petersen

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Indholdsfortegnelse Forvaltningens forord Side 3 Årsberetning Side 4 Data Side 8 Status på egne indsatsområder Side 9 Temaer 2012-2015 Side 11 Indsatsområder

Læs mere

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældrenes Landsforening FOLA FOA Fag og Arbejde Juni 2013

Læs mere