Dato Tid Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dato Tid Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer"

Transkript

1 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 7. november 2012 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende Christina Lykke Eriksen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen (A) Helle Madsen (V) Christina Lykke Eriksen (F) Jørgen Tousgaard (A) Carsten Sørensen (O)

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt borgere med socialpædagogisk støtte i Socialpsykiatrien Orientering om status på De Socialpsykiatriske Støttecentre Personaleforhold i Område Syd Leverandørkontrakten 2013 Fritvalgsområdet 83 jf. Serviceloven Målgruppen på SenhjerneskadeCenter Nord Forbrug af eksterne vikarer på det sociale område Henvendelse fra byrådsmedlem Jørgen Tousgaard om hjælpemidler til ældre Formanden orienterer Eventuelt Underskrifter: Socialudvalget - Referat november 2012 Side 2 af 23

3 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /12 Åben Sammenligning brugertilfredshed.pdf /12 Åben Bilag 1: Revideret overslag og plantegning /12 Åben Bilag 2 - Pavillon /12 Åben Punkter til Leverandørkontrakten /12 Åben Bilag - Høringssvar /12 Åben Leverandørkontrakt /12 Åben Høring af leverandørkontrakt 2013 Fritvalgsområdet /12 Åben Notat - uddybende kommentarer til forbrug af eksterne vikarer i Handicapafdelingen og Afdelingen for Socialpsykiatri og udsatte /12 Åben Notat vedr. eksterne vikarer ældreområdet /12 Åben Vedr. Hjælpemideler til ældre /12 Åben Notat omkring henvendelsen - Hjælpemidler til ældre Socialudvalget - Referat november 2012 Side 3 af 23

4 1. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt borgere med socialpædagogisk støtte i Socialpsykiatrien Sagsfremstilling Frederikshavn Kommune har siden 2010 deltaget i et tværkommunalt projekt vedrørende udvikling af systematiske og sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser på det sociale område. Som et led i projektet er der foretaget en brugertilfredshedsundersøgelse blandt samtlige borgere, der modtager socialpædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 i socialpsykiatrien. Åben sag Sagsnr: 11/9998 Forvaltning: Center for Handicap og Psykiatri Sbh: nikn Besl. komp: SOU Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse, og spørgeskemaerne blev i første omgang uddelt i forbindelse med et arrangement på hvert af de tre støttecentre. Efterfølgende har støttekontaktpersonerne uddelt spørgeskemaet til de borgere, som ikke deltog ved arrangementerne. Samtlige 198 borgere, der modtog støtte efter 85 på undersøgelsestidspunktet har haft mulighed for at svare og der er modtaget besvarelser fra 92 borgere, hvilket svarer til en svarprocent på 46,5 %. Samme undersøgelse er foretaget i Ikast-Brande og Aarhus Kommune, hvilket giver mulighed for at sammenligne brugernes tilfredshed i Frederikshavn Kommune med tilfredsheden i de andre kommuner. Resultaterne viser først og fremmest, at Frederikshavn Kommune ligger godt sammenlignet med de andre kommuner i undersøgelsen. Frederikshavn ligger bedre end Ikast-Brande i forhold til alle de tre overordnede parametre, undersøgelsen kan opdeles i. I forhold til Aarhus ligger Frederikshavn Kommune bedre på to ud af tre parametre. Resultaterne fremgår af vedlagte notat. Besvarelserne i Frederikshavn er generelt meget positive på alle spørgsmål, men på enkelte områder viser undersøgelsen dog også, at der fortsat er behov for udvikling. Det gælder i forhold til samarbejdet omkring borgernes handleplaner, hvor tilfredsheden er lidt mindre. Her er det dog forventningen, at indførelsen af kommunens nye journalsystem CSC kan medvirke til at forbedre dette punkt og sikre et mere struktureret arbejde med borgernes handleplaner. Det andet udviklingsområde er i forhold til borgernes oplevelse af progression. Her ligger Frederikshavn Kommune signifikant bedre end de andre kommuner, men tilfredsheden er alligevel lavere end i forhold til de øvrige spørgsmål. Det er derfor vigtigt at finde nye veje fremadrettet, så borgeren kan profitere endnu mere af støtten. Her er der allerede igangsat flere initiativer i socialpsykiatrien, blandt andet mere strukturerede gruppeforløb og bedre liv-kurser. Handicaprådet vil på et kommende møde blive orienteret om undersøgelsens resultater. Socialudvalget - Referat november 2012 Side 4 af 23

5 Indstilling Direktøren med ansvar for Center for Handicap og Psykiatri indstiller, at Socialudvalget tager orienteringen om undersøgelsens resultater til efterretning. Supplerende sagsfremstilling Beslutning Socialudvalget den 7. november 2012 Tiltrådt. Fraværende: Christina Lykke Eriksen. Bilag Sammenligning brugertilfredshed.pdf (dok.nr /12) Socialudvalget - Referat november 2012 Side 5 af 23

6 2. Orientering om status på De Socialpsykiatriske Støttecentre Sagsfremstilling De Socialpsykiatriske Støttecentre i Frederikshavn Kommune har nu kørt efter ny ledelsesstruktur i knap 8 måneder. Socialudvalget orienteres derfor om aktuel status. Åben sag Sagsnr: 12/9456 Forvaltning: Center for Handicap og Psykiatri Sbh: nikn Besl. komp: SOU Indstilling Direktøren med ansvar for Center for Handicap og Psykiatri indstiller, at Socialudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Socialudvalget den 7. november 2012 Tiltrådt. Fraværende: Christina Lykke Eriksen. Socialudvalget - Referat november 2012 Side 6 af 23

7 3. Personaleforhold i Område Syd Sagsfremstilling Problemområde De eksisterende gruppelokaler i Sæby By lever ikke op til Arbejdsmiljølovens kapitel 4 vedr. vel-færdsforanstaltninger, idet der er; - for få kvadratmeter i forhold til antallet af medarbejdere Åben sag Sagsnr: 12/9369 Forvaltning: Center for Sundhed og Ældre Sbh: mank Besl. komp: Socialudvalget - manglende bad- og toiletforhold - dårlige omklædningsfaciliteter herunder opbevaring af tøj - højt støjniveau - manglende kontorfaciliteter Dette gælder især for Algadegruppen, som er lokaliseret i Algade 3, Sæby. Forholdene her vil kunne udløse et påbud fra Arbejdstilsynet. Konsekvenser Ovenstående medfører dagligt nedenstående konsekvenser for medarbejderne i Algadegruppen: - Grupperummet er indrettet i en 2-værelses lejlighed med delvist åbent køkken. Der møder medarbejdere ind hver dag. - Alt foregår i samme rum. Der mangler samtalerum til f.eks. MUS, elevsamtaler, intro af nye medarbejdere og individuelle samtaler mellem medarbejder og gruppeleder. - Der er ingen kontorfaciliteter blot et meget lille rum. - Der er ikke mulighed for, at medarbejderne kan klæde om på arbejdspladsen, som nød-vendiggør, at tøjet tages med hjem. Dette giver en øget smitterisiko. (der henvises til problemblokken vedr. infektionshygiejne og vejledningen omkring beklæd-ning) - Det høje støvniveau påvirker medarbejdernes koncentrationsevne, med øget fejlrisiko til følge, både i forhold til dokumentation, men også i forhold til effektiviteten, fordi det bl.a.. er nødvendigt at læse tingene flere gange i CSC - Generelt påvirker de dårlige pladsforhold personalegruppen, fordi det er meget vanskeligt f.eks. at føre en samtale i gruppen grundet det høje støjniveau. - Den netop gennemførte trivselsundersøgelse omkring det fysiske arbejdsmiljø i Algade-gruppen har en score på 52, hvilket argumenterer for, at her virkeligt er et stort behov for handling, idet de ringe forhold påvirker Socialudvalget - Referat november 2012 Side 7 af 23

8 det fysiske arbejdsmiljø i væsentlig grad. De beskrevne forhold har en indirekte indflydelse på den service, der leveres til borgerne! Løsningsforslag At skaffe nye lokaler til Algadegruppen har affødt ønsket om at samle begge udekørende pleje-grupper sammen med sygeplejen i Område Syd. Dette vil give en række afledte effekter: - Stor synergieffekt i forhold til Det Nære Sundhedsvæsen. - Skabe sammenhæng i det koordinerende borgerforløb og FAM, hvor der er behov for en styrket indsats i forhold til at forebygge genindlæggelser, samt igangsætte den rigtige indsats fra dag 1. - Tæt samarbejde mellem frit-valg grupperne og sygeplejerskegruppen vil styrke denne ind-sats - Der kommer flere og mere komplekse borgerforløb, som fordrer et tæt samarbejde, hvor sygeple-jerskerne har ansvaret for det koordinerende borgerforløb. - Arbejdsskaderne kan reduceres, idet det tætte samarbejde gør, at man har fokus på at igangsætte den rigtige indsats med det samme, bl.a. hjælpemidler. - Forebyggende indsats styrkes hos borgeren, idet det tætte samarbejde giver mulighed for at forebygge bl.a. indlæggelser. Løsningen her vil give god mulighed for at have fokus på det forebyggende element hos borgerne. - Længst mulig i eget liv tænkningen skal indføres i plejegrupperne, hvor en sammen-lægning af frit-valg grupperne giver øget mulighed for tværfagligt samarbejde, fordi alle bor under samme tag -effekten og en naturlig daglig kontakt eksisterer. - Gode fysiske rammer skaber større arbejdsglæde og vil medføre øget kvalitet i indsatsen overfor borgerne. - Større udnyttelsesgrad af personaleressourcer f.eks. ved dækning af sygdom og ferie. Det kan selvfølgelig være vanskeligt at opgøre rationalet af disse effekter, og ikke alle afledte effekter vil ligge umiddelbart i pleje- og sygeplejegruppen, men i et større perspektiv på genindlæggelser, for-bedret funktionsniveau hos borger og en mindre fejlrate. Socialudvalget - Referat november 2012 Side 8 af 23

9 Efter det bedste skøn vurderes rationalet dog til at kunne udgøre kr. årligt. Bygningsmulighed med afledte effekter Efter forslag fra SOU er bygningen Ålborgvej 93 i Sæby vurderet og fundet meget egnet, under for-udsætning af nogle lokaleændringer, samt indkøb af el-cykler og udvidelse af antallet af biler med 2 stk., sådan de 2 yderste geografiske ruter kan blive bil-ruter. Antallet af ruter i Sæby By ligger på ca ruter, afhængig af antal visiterede borgere. Udvidelsen af bilparken kan ske uden økonomiske konsekvenser. De to bygrupper har tilsammen 10 el-cykler i dag, hvorfor der er behov for minimum 17 ekstra el-cykler, når det forudsættes at to ruter laves til bil-ruter. Økonomisk overslag Ejendommen er besigtiget sammen med Ejendomscenteret, der har givet prisoverslag se vedlagte bilag 1 Revideret overslag og plantegning Der er givet to prisoverslag afhængig af hvilken løsning, der kan findes sammen med bygningens øvrige brugere af velfærdsforholdene. 1. Lokaleændringer incl. etablering af nye bade- og omklædningsforhold: kr. 2. Lokaleændringer med anvendelse af eksisterende bade- og omklædningsforhold: kr. Begge forslag indeholder etablering af ladestation til el-cykler. Der arbejdes videre med forslag 2, da de eksisterende bade- og omklædningsfaciliteter kan anvendes sammen med de nuværende brugere fra Park og Vej, mod at bytte om på herre og dameomklædningsrummene. Derudover kommer følgende éngangs-investeringer: 17 el-cykler á kr. kr Flytteomkostninger (overslag fra flyttefirma) kr Øget inventar kr I kr alt Den årlige driftsudgift på øget antal cykler og bygning anslås til: 17 stk. el-cykler á kr. kr pr. år Rengøring af lokaler (et samlet areal på mere end Beløb ikke 900m 2 ) fastsat Socialudvalget - Referat november 2012 Side 9 af 23

10 Desuden er der et ønske om, at der etableres udstyr til videokonference, AV-udstyr m.m. som kan anvendes i forbindelse med udskrivelser fra sygehuset (dette foregår allerede idag fra Rådhuset). Øvrige betragtninger Det er oplyst, at Miljøafdelingen tidligst kan fraflytte Ålborgvej 1. juli 2014 (når Ørnevejens skole er klar). Herefter skal ombygningen iværksættes. Det betyder, at en midlertidig løsning til Algadegruppen er ønskelig! Der foreslås etablering af en pavillon på grunden Ålborgvej 93. Det betyder, at investeringen i el-cykler og ladestationer skal ske samtidigt. Prisen på leje af pavillon er ca kr. pr. måned. Dertil kommer omkostninger ved transport, montering, fundament, jordarbejde og afhentning efter endt leje i alt ca kr. Se bilag 2 Pavilloner for et overslag fra ABC Pavilloner A/S. Økonomiske konsekvenser Investering: Bygning (excl. ombygning af badeforhold) kr El-cykler kr Flytteomkostninger kr Inventar kr I alt kr Pavillon - etablering kr Pavillon - leje i 18 mdr. kr I alt kr Samlet rationale: Rationale Øget driftsomkostning på cykler I alt kr pr. år kr pr. år kr pr. år Evt. tilbagebetalingstid uden pavillon-løsning er 12 år. Investeringen / rationalet = kr /kr pr. år ~ 12 år Evt. tilbagebetalingstid med pavillon-løsning er 14,7 år. (Investeringen + etablering og leje af pavillon) / rationalet = ( )kr./kr pr. år ~ 14,7 år Indstilling Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Ældre indstiller til drøftelse. Socialudvalget - Referat november 2012 Side 10 af 23

11 Beslutning Socialudvalget den 7. november 2012 Socialudvalget vil prioritere at indstille de skitserede anlægsmidler på kr. i budgettet for Fraværende: Christina Lykke Eriksen. Bilag Bilag 1: Revideret overslag og plantegning (dok.nr /12) Bilag 2 - Pavillon (dok.nr /12) Socialudvalget - Referat november 2012 Side 11 af 23

12 4. Leverandørkontrakten 2013 Fritvalgsområdet 83 jf. Serviceloven Sagsfremstilling Center for Social- og Sundhedsmyndighed har påbegyndt en revidering af leverandørkontrakten på fritvalgs området. I den forbindelse har administrationen gjort sig nogle overvejelser omkring, hvilke punkter og emner, som vil være hensigtsmæssige at indarbejde i den kommende leverandørkontrakt for Ydermere har Center for Social- og Sundhedsmyndighed modtaget enkelte emner fra leverandørerne. Åben sag Sagsnr: 12/4580 Forvaltning: CSSM Sbh: lald Besl. komp: SOU De samlede overvejelser med tilhørende argumentation for årsagen hertil, forefindes i det vedlagte bilag til sagen. Det er Center for Social- og Sundhedsmyndigheds ønske at Socialudvalget drøfter og beslutter, hvilke emner, som administrationen skal arbejde videre med til den endelige leverandørkontrakt for Herefter vil administrationen udforme endelige punkter til kontrakten, sende dem i høring hos Ældrerådet såvel som ved leverandørerne, og dernæst fremlægge dem for udvalget på november mødet. Indstilling Direktøren med ansvar for Sundhed og Ældre indstiller sagen til drøftelse i udvalget. Supplerende sagsfremstilling Beslutning Socialudvalget den 6. juni 2012 Anbefalingerne tiltrådt inklusive kravet om registrering af nærved ulykker jfr. dagsordens punkt 12 (Kvalitetsopfølgning 2011). Fraværende: John Christensen Supplerende sagsfremstilling Center for Social- og Sundhedsmyndighed har revideret leverandørkontrakten til leverandørerne af 83 ydelser jf. Serviceloven. De elementer, der er blevet indarbejdet i kontrakten for 2013, blev præsenteret for Socialudvalget den i punkt- og emneform, og har medført nogle ændringer i Leverandørkontrakten 2013 (Bilag ændringer er markeret med overstregning samt rød skrift) sammenlignet med Leverandørkontrakten på følgende områder/paragraffer: 2 stk. 3: Timepriser præsicering Socialudvalget - Referat november 2012 Side 12 af 23

13 3 stk. 4: Fortrolighed mv. (Nyt afsnit i Leverandørkontrakten sammenlignet med foregående kontrakter) 4 stk. 4: Underleverandører præsicering af dokumentationskravet 4 stk. 6: Arbejdsmiljø/arbejdspladsvurdering skærpelse i.f.t. AT-vejledning 4 stk. 7: Hjælpemidler Nøglebokse skærpelse af krav i.f.t. fjernelse af cylindere 8: Afregning præsicering af afregningsprocedure 8: Personlig og praktisk hjælp nyt krav om sikkermail adresse 8: Madservice ændring i.f.t. IT-snitflade 12 stk. 2: Beredskab ved konkurs - nødberedskab 12 stk. 4: Opsigelse ved lovændring (Nyt afsnit i Leverandørkontrakten sammenlignet med foregående kontrakter) 13 stk. 1: Kontraktindgåelse ændring i størrelse af bankgaranti samt skærpelse af sikkerhedsstillelse Processen omkring udarbejdelse af Leverandørkontrakten 2013 Center for Social- og Sundhedsmyndighed har inddraget leverandørerne som en del af processen omkring kontrakten ved bl.a. at indhente ideer fra leverandørerne samt gennemgang af udkastet til leverandørkontrakten på det årlige dialogmøde i efteråret. Socialudvalget blev i juni præsenteret for de ændringer som administrationen ønskede at arbejde videre med. Der er enkelte af disse emner, som ikke er indarbejdet i leverandørkontrakten for 2013, hvilket fremgår nedenfor. Udkastet til leverandørkontrakt 2013 har været i høring ved Ældrerådet. Dokumentationskrav for levering af ydelserne til borgeren: Der har været arbejdet med dette emne, men det vurderes at det bliver en længere proces. Hvori anvendelsen af teknologiske løsninger skal indgå, for at sikre dokumentation uden at det bliver en unødig administrativt tung opgave for leverandørerne. Hvorfor punktet ikke er medtages i leverandørkontrakt Derudover står området for en generel lovændring, der evt. kan øve indflydelse på punktet. Leverandørskifte: Enkelte leverandører har givet udtryk for et ønske om at borgeren ikke kan skifte leverandør indenfor 24 timer. Dette ønske er ikke opfyldt, idet borgere kan have akut behov for hjælp både ved udskrivning fra sygehus, men også ved akut opståede behov, hvilket leverandørerne skal kunne håndtere. Socialudvalget - Referat november 2012 Side 13 af 23

14 Samtidig er der tale om, at hjælpen lige så akut kan stoppes. Det vurderes således at være et vilkår for at arbejde i denne branche. Indstilling Direktøren med ansvar for ældre indstiller Leverandørkontrakten 2013 til godkendelse med Center for Sundhed og Ældres ændringsforslag i høringssvaret vedr. 2 stk. 2, værdigrundlag således at afsnittet udvides med tilføjelse i teksten sundhedsfremmende sigte, med henblik på at øge borgernes handlekompetencer ud fra.. samt at 4 stk. 6, Arbejdsmiljø/arbejdspladsvurdering 1. afsnit afsluttes med: Leverandøren er forpligtet til at foretage registrering af nærved ulykker jf. tidligere beslutning i Socialudvalget den 6. juni 2012 punkt.12/12 Kvalitetsopfølgning Beslutning Socialudvalget den 7. november 2012 Tiltrådt, idet sikkerhedsstillelse i paragraf 13 vdr. madservice forhøjes til kr og boderne i paragraf 12 forhøjes til kr. Fraværende: Christina Lykke Eriksen. Bilag Punkter til Leverandørkontrakten 2013 (dok.nr.53403/12) Bilag - Høringssvar (dok.nr /12) Leverandørkontrakt 2013 (dok.nr.99869/12) Høring af leverandørkontrakt 2013 Fritvalgsområdet (dok.nr /12) Socialudvalget - Referat november 2012 Side 14 af 23

15 5. Målgruppen på SenhjerneskadeCenter Nord Sagsfremstilling Den 1. september 2012 stod SenhjerneskadeCenter Nord færdigetableret, således at der nu er i alt 24 boliger til borgere med en svær, erhvervet hjerneskade. 14 af disse boliger er besat pr. 1. november Derudover etableres to boliger til aflastningsophold, og chefgruppen har besluttet, at 2-3 permanente pladser kan sælges til andre kommuner, hvis der er efterspørgsel på dette. Åben sag Sagsnr: 12/9439 Forvaltning: Center for Handicap og Psykiatri Sbh: nikn Besl. komp: SOU Dermed vil der være omkring 6 boliger, som ikke forventes at skulle tages i brug inden for en nær fremtid. Frederikshavn Kommune skal betale tomgangsleje for de boliger, der ikke er lejet ud, hvilket svarer til en månedlig udgift (tomgangsleje) på 7002 kr. pr. lejemål. Denne udgift afholdes af Myndighedsafdelingens budget. Selvom der kommer til at stå boliger tomme på SenhjerneskadeCenter Nord anbefaler administrationen ikke, at målgruppen til SenhjerneskadeCenter Nord ændres. Dette er der primært tre årsager til. Årsager til at fastholde målgruppen til SCN Hvis man udvider målgruppen til SCN vil det for det første blive svært at sælge pladserne til pårørende og hjerneskadede borgere, som i høj grad identificerer sig med egen målgruppe. Borgere med en erhvervet hjerneskade ønsker sjældent at bo sammen med andre målgrupper inden for handicap og psykiatri-området. Derudover er det ofte også af stor betydning, at yngre hjerneskadede borgere tilbydes et tilbud blandt andre yngre borgere. For det andet kan det rent driftsmæssigt have betydning, hvis SenhjerneskadeCenter Nord kommer til at bestå af flere forskellige målgrupper. Med forskellige målgrupper i huset kan det blive nødvendigt at have forskellige faglige tilgange til de forskellige målgrupper. Hermed kan samdriftsfordelene risikere at blive mindre end hvis man fastholder den oprindelige målgruppe (fx hvis der ved indførelsen af en ny målgruppe blev behov for yderligere en faglig leder med en anden faglig baggrund for at kunne håndtere en ny målgruppe). En tredje grund til at fastholde den oprindelige målgruppe til SenhjerneskadeCenter Nord er, at erfaringen viser, at der vil være en tilgang til området, som indikerer, at SenhjerneskadeCenter Nord vil blive fyldt op inden for en overskuelig periode (på ca. 1 år har der været en tilgang på 4 borgere inden for målgruppen, som har fået en bolig på SenhjerneskadeCenter Nord). Hvis vi sørger for at have boligerne klar i Frederikshavn Kommune, kan vi undgå at skulle sende borgere med en svær, erhvervet hjerneskade til botilbud uden for kommunen med deraf afledte omkostninger. De fysiske rammer på SenhjerneskadeCenter Nord er indrettet således, at det ikke Socialudvalget - Referat november 2012 Side 15 af 23

16 har konsekvenser for det sociale miljø og naboskabet, at man lader de 6 boliger stå tomme, indtil der er behov for at tage dem i brug til borgere med en svær, erhvervet hjerneskade. Indstilling Direktøren med ansvar for Center for Social- og Sundhedsmyndighed og Center for Handicap og Psykiatri indstiller følgende: På trods af tomme boliger på SenhjerneskadeCenter Nord, vil der på det nuværende grundlag ikke blive ændret på den oprindelige målgruppe til disse boliger. Boligerne vil, på trods af udgifter til tomgangsleje, fortsat være tiltænkt voksne borgere, der er ramt af en moderat til meget svær erhvervet hjerneskade. Supplerende sagsfremstilling Beslutning Socialudvalget den 7. november 2012 Tiltrådt. Fraværende: Christina Lykke Eriksen. Socialudvalget - Referat november 2012 Side 16 af 23

17 6. Forbrug af eksterne vikarer på det sociale område Sagsfremstilling I henhold til anmodning fra Socialudvalgsmedlem Jørgen Tousgaard fremlægger administrationen hermed nærværende overblik over anvendelse af eksterne vikarer på det sociale område i årene Nedenstående udregninger er udarbejdet af Økonomicentret. Åben sag Sagsnr: 12/6122 Forvaltning: Sbh: hato Besl. komp: SOU Forbrug af eksterne vikarer År/periode Jan.-Dec. Jan.-Dec. Jan.-Dec. Jan.-Jun. Sundhed og Ældre heraf NK Care Specialgruppen Nord Handicap og Psykiatri fordelt på Handicap Psykiatri Forbrug eksterne vikarer i alt Jørgen Tousgaard stiller samtidig forslag om, at der oprettes et internt vikarkorps af ledige, ligesom han foreslår, at nuværende ansatte, herunder deltidsansatte får mulighed for at bestride ledige timer. Til orientering for Socialudvalget skal det oplyses, at Ældreområdet i 2009 oprettede et internt vikarbureau med egen leder og administration. Dette på baggrund af erfaringer fra lignende bureauer i bl.a. Aarhus og Skive kommuner. Selve bureauet blev igangsat 1. maj 2009, men blev besluttet lukket ned 30. september samme år, idet det ikke blev vurderet som rentabelt at fortsætte med initiativet. De primære årsager til at det kommunale vikarbureau ikke kunne konkurrere med de private aktører var, at de private aktører bød ind med lavere priser end kommunens og som Frederikshavn Kommune slet ikke kunne konkurrere med. For det andet var de eksterne vikarbureauer ikke i samme grad som den kommunale bundet op af overenskomstmæssige forhold som gjorde det bl.a. muligt, at de eksterne bureauers medarbejdere kunne arbejde længere end de kommunale. Ikke desto mindre, så viste initiativet, at selve det organisatoriske og ledelsesmæssige fokus som blev sat på forbruget af vikarer, samt regelmæssige opfølgninger, medførte et fald i forbruget af vikarer generelt. Herudover, oplevede det kommunale vikarbureau på Ældreområdet også bestemte administrative problematikker, f.eks. ift. lønsystemer, og at bureauet reelt set var underbemandet Socialudvalget - Referat november 2012 Side 17 af 23

18 fra starten. På baggrund af tidligere erfaringer med vikarkorps i Ældreområdet samt den forskellighed, der ligger i målgrupperne for de tilbud, som Center for Sundhed og Ældre og Center for Handicap og Psykiatri har, anbefaler centercheferne for Sundhed og Ældre samt Handicap og Psykiatri, at udvalget drøfter alternative løsninger, Der er allerede igangsat initiativer til afdækning af muligheder i Ældreområde Nord og i Handicapafdelingen. Indstilling Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Ældre samt Center for Handicap og Psykiatri indstiller at Socialudvalget orienteres om forbruget af eksterne vikarer samt drøfter Jørgen Tousgaards forslag vedr. oprettelse af vikarkorps. Beslutning Socialudvalget den 5. september 2012 Udsat. Fraværende: Helle Madsen. Supplerende sagsfremstilling Forvaltningen har udarbejdet vedlagte notater om forbruget af eksterne vikarer. Indstilling Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Ældre samt Center for Handicap og Psykiatri indstiller at Socialudvalget orienteres om forbruget af eksterne vikarer samt drøfter Jørgen Tousgaards forslag vedr. oprettelse af vikarkorps. Beslutning Socialudvalget den 24. oktober 2012 Udsat. Fraværende: Helle Madsen, Birgit S. Hansen. Beslutning Socialudvalget den 7. november 2012 Orienteringen taget til efterretning idet udvalget noterer sig, at der er taget initiativer til at nedbringe forbruget af eksterne vikarer og at ledelsen har fokus på forandringer i forbruget. Center for Sundhed og Ældre udarbejder en redegørelse for mulighederne for at løse opgaven overfor respiratorbrugere med egne medarbejdere. Fraværende: Christina Lykke Eriksen. Socialudvalget - Referat november 2012 Side 18 af 23

19 Bilag Notat - uddybende kommentarer til forbrug af eksterne vikarer i Handicapafdelingen og Afdelingen for Socialpsykiatri og udsatte (dok.nr /12) Notat vedr. eksterne vikarer ældreområdet (dok.nr /12) Socialudvalget - Referat november 2012 Side 19 af 23

20 7. Henvendelse fra byrådsmedlem Jørgen Tousgaard om hjælpemidler til ældre Sagsfremstilling Jørgen Tousgaard ønsker vedhæftede henvendelse om hjælpemidler til ældre drøftet. Åben sag Sagsnr: 12/9619 Forvaltning: LS Sbh: bepd Besl. komp: SOU Indstilling Direktøren med ansvar for Social- og sundhedsmyndighed indstiller til drøftelse. Beslutning Socialudvalget den 7. november 2012 Henvendelsen drøftet. Udvalget har besluttet at afsætte ressourcer til styrket kontrol med leverandørerne. Resultaterne vil løbende blive forelagt udvalget. Fraværende: Christina Lykke Eriksen. Bilag Vedr. Hjælpemideler til ældre (dok.nr /12) Notat omkring henvendelsen - Hjælpemidler til ældre (dok.nr /12) Socialudvalget - Referat november 2012 Side 20 af 23

21 8. Formanden orienterer Lukket sag Sagsnr: Forvaltning: LS Sbh: bepd Besl. komp: SOU Socialudvalget - Referat november 2012 Side 21 af 23

22 9. Eventuelt Lukket sag Sagsnr: Forvaltning: LS Sbh: bepd Besl. komp: SOU Socialudvalget - Referat november 2012 Side 22 af 23

23 Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl. Underskrifter: Peter E. Nielsen John Christensen Birgit S. Hansen Helle Madsen Christina Lykke Eriksen Jørgen Tousgaard Carsten Sørensen Socialudvalget - Referat november 2012 Side 23 af 23

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

Socialudvalget. Ordinært møde. Dato 15. august 2012. Tid 09:00. Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder.

Socialudvalget. Ordinært møde. Dato 15. august 2012. Tid 09:00. Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder. Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 15. august 2012 Tid 09:00 Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende Jørgen Tousgaard Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit

Læs mere

Ordinært møde. Dato 2. juni 2010. Tid 16:00. Sted Rådhuset, Partirum 0.27 NB. Afbud fra Christina Lykke Eriksen. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 2. juni 2010. Tid 16:00. Sted Rådhuset, Partirum 0.27 NB. Afbud fra Christina Lykke Eriksen. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 2. juni 2010 Tid 16:00 Sted Rådhuset, Partirum 0.27 NB. Fraværende Afbud fra Christina Lykke Eriksen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John

Læs mere

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus)

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 11. december 2012 Tid 09:00 Sted NB. Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Under pkt. 3 deltager afdelingsleder Birgitte Kvist, Sundhedsfremme og forebyggelse.

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 17:00. Sted ML 0.27 NB. Ingen. Fraværende. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 17:00. Sted ML 0.27 NB. Ingen. Fraværende. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 22. juni 2011 Tid 17:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen (V) Søren

Læs mere

Sæby Ældrecenter, Gasværksvej 24, Sæby

Sæby Ældrecenter, Gasværksvej 24, Sæby Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 5. november 2014 Tid 15:00 Sted Sæby Ældrecenter, Gasværksvej 24, Sæby NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Jørgen Tousgaard (A) - Formand Helle Madsen

Læs mere

06-11-08. Dato 6. november 2008. Tid 15:00. Sted. Fasanvej 1, udvalgslokalet. NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg.

06-11-08. Dato 6. november 2008. Tid 15:00. Sted. Fasanvej 1, udvalgslokalet. NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg. Referat Teknisk Udvalg 06-11-08 Dato 6. november 2008 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg. Fraværende Bruno Müller, Lars M. Møller

Læs mere

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7.

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 8. februar 2011 Tid 16:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ekstraordinært møde Dato 19. november 2015 Tid 16:00 Sted 0.23 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) - Formand Pia Karlsen (V) Kristina

Læs mere

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale E, 4. sal, Codanhus Fraværende: Følgende sager

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 16:00 Mødet afsluttet: kl. 17.00 Mødested: Mødelokale E, 4. sal, Codanhus Fraværende: Kristine

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen Møde 24/9 2014 Dato 24. september 2014 Tid 16:00 Sted Beredskabet NB. Fraværende Per Nilsson, Allan Juul Jensen, Torben Christensen Stedfortræder Medlemmer Birgit Hansen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 6. januar 2015. Tid 09:00. Plejecentret Ankermedet, Skagen NB. Lisbeth Dørum. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 6. januar 2015. Tid 09:00. Plejecentret Ankermedet, Skagen NB. Lisbeth Dørum. Stedfortræder Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 6. januar 2015 Tid 09:00 Sted Plejecentret Ankermedet, Skagen NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Poul-Erik Andersen Lisbeth Dørum Hanne Andersen Oda Kajgaard Ole

Læs mere

Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde

Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde Referat Sundhedsudvalget Ekstraordinært møde Dato 3. december 2012 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten Sørensen (O) Frode Thule Jensen

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Socialudvalget. Ordinært møde. Dato 6. juni 2012. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.23. NB. Carsten Sørensen deltog ikke i behandling af punkterne 4 og 5

Socialudvalget. Ordinært møde. Dato 6. juni 2012. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.23. NB. Carsten Sørensen deltog ikke i behandling af punkterne 4 og 5 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 6. juni 2012 Tid 15:00 Sted Mødelokale 0.23 NB. Carsten Sørensen deltog ikke i behandling af punkterne 4 og 5 Fraværende John Christensen Stedfortræder Medlemmer

Læs mere

Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge over 18 år i Nørresundby.

Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge over 18 år i Nørresundby. Punkt 3. Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge over 18 år i Nørresundby. 2013-49283. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, At

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. januar 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27

Ordinært møde. Dato 26. januar 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 26. januar 2015 Tid 14:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Stedfortræder Flemming Klougart og Susanne Jensen deltog ikke i behandling af punkterne

Læs mere

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 27. september 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 27. september 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 27. september 2012 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Flemming Klougart deltog ikke i behandling af punkterne 1,2,3 og 5. Peter E. Nielsen deltog ikke i behandling

Læs mere

Sundhedsudvalget. Ordinært møde. Dato 7. februar 2012. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder.

Sundhedsudvalget. Ordinært møde. Dato 7. februar 2012. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 7. februar 2012 Tid 15:00 Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende Jørgen Tousgaard Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten Sørensen (O) Frode

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Ordinært møde. Dato 24. november 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder. Flemming Klougart

Ordinært møde. Dato 24. november 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder. Flemming Klougart Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 24. november 2011 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Flemming Klougart Stedfortræder Medlemmer Anders Hind Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. december 2011 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Bjarne Kvist Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 25. maj 2005 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 4. september 2013 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Jens Porsborg Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Jens Porsborg (C) Frode Thule

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 06-02-2015 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:30 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Erhvervshavn Horsens Havn 2 ØK Trivselsmåling i Horsens Kommune

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. november 2009 Kl. 16.30 i SL 4, Sct. Michael, Administrationscentret i Slangerup Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten

Læs mere

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne

Læs mere

Kulturelt Samråd 15-2-2010. Dato 15. februar 2010. Tid 17:00. Sted. NB. Det Musiske Hus - Lille Sal Møde fra 17.00-18.00. Hanne Salling, Tove Therp

Kulturelt Samråd 15-2-2010. Dato 15. februar 2010. Tid 17:00. Sted. NB. Det Musiske Hus - Lille Sal Møde fra 17.00-18.00. Hanne Salling, Tove Therp Referat Kulturelt Samråd 15-2-2010 Dato 15. februar 2010 Tid 17:00 Sted. NB. Det Musiske Hus - Lille Sal Møde fra 17.00-18.00 Fraværende Hanne Salling, Tove Therp Stedfortræder Medlemmer Henrik Melchiorsen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

Referat. Mødeforum Handicaprådet. Sagsnr. 2012-77490. Dokumentnr. 2013-122603. Mødedato 30. april 2013. Tid Kl. 16.00 17.30

Referat. Mødeforum Handicaprådet. Sagsnr. 2012-77490. Dokumentnr. 2013-122603. Mødedato 30. april 2013. Tid Kl. 16.00 17.30 Referat Mødeforum Handicaprådet Sagsnr. 2012-77490 Dokumentnr. 2013-122603 Mødedato 30. april 2013 Tid Kl. 16.00 17.30 Sted Mødelokale 3 i Rådmandshaven 20 Deltagere Jette Frost Andersen Hernan Gonzalez

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Morten Schou Jørgensen, Arne Petersen, Niels

Læs mere

Ordinært møde. Dato 25. juni 2013. Tid 16:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB.

Ordinært møde. Dato 25. juni 2013. Tid 16:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Referat Integrationsråd Ordinært møde Dato 25. juni 2013 Tid 16:00 Sted NB. Fraværende Stedfortræder ML 0.23 (byrådslounge) Lone Høxbroe Pedersen er nyt FUF medlem. Annette Duch deltager som gæst. Afbud

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

Socialudvalget. Birgit Hansen deltog ikke i behandlingen af punkt 3-10

Socialudvalget. Birgit Hansen deltog ikke i behandlingen af punkt 3-10 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 24. oktober 2012 Tid 16:000 Sted NB. Fraværende Mødelokale 0.28 Birgit Hansen deltog ikke i behandlingen af punkt 3-10 og 12-13. Hellee Madsen Stedfortræder Medlemmer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-integrationsraad-2004.09.09.htm. Dato. 9. september 2004. Tid 16:15. Sted. Mødelokale 8 NB.

Indholdsfortegnelse. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-integrationsraad-2004.09.09.htm. Dato. 9. september 2004. Tid 16:15. Sted. Mødelokale 8 NB. Page 1 of 6 Referat Integrationsråd Ordinært møde Dato Tid Sted 9. september 2004 16:15 Mødelokale 8 NB. Fraværende Til stede Jørgen Helledie med afbud. Jørgen Tousgaard og Dijana Cavka Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-integrationsraad-2005.11.03.htm. Dato. 3. november 2005. Tid 16:00. Sted. Mødelokale 8 NB.

Indholdsfortegnelse. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-integrationsraad-2005.11.03.htm. Dato. 3. november 2005. Tid 16:00. Sted. Mødelokale 8 NB. Page 1 of 7 Referat Integrationsråd Ordinært møde Dato Tid Sted 3. november 2005 16:00 Mødelokale 8 NB. Fraværende Til stede Ulla Pedersen og Jørgen Tousgaard, begge med afbud. Indholdsfortegnelse 1. Orientering

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. oktober 2013 Tid 17:30 Sted VIP - Kantinen Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) -

Læs mere

Resultatrapport 4/2012

Resultatrapport 4/2012 Resultatrapport 4/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

1 Rundvisning og orientering om Bo Døgn, Ane Staunings Vej - Kl. 15:00-15:30 2 2 Orientering Status 103 strategien - Kl.

1 Rundvisning og orientering om Bo Døgn, Ane Staunings Vej - Kl. 15:00-15:30 2 2 Orientering Status 103 strategien - Kl. Dagsorden Handicapråd Mødedato: 14. april 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Bo Døgn, Ane Staunings Vej 4, Horsens Indholdsfortegnelse: 1 Rundvisning og orientering om Bo Døgn, Ane Staunings Vej - Kl. 15:00-15:30

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune Punkt 10. Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune 2014-002592 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, i samarbejde med Familie- og Socialforvaltningen, at byrådet

Læs mere

Frederikshavn Rådhus, Det svævende mødelokale

Frederikshavn Rådhus, Det svævende mødelokale Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 24. januar 2012 Tid 09:00 Sted Frederikshavn Rådhus, Det svævende mødelokale NB. kl. 10.00 Anni Birkving deltager under pkt. 6 kl. 11.30 John Kristensen deltager under

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Fremtidens sociale tilbud Strategioplæg og organisatorisk ramme

Fremtidens sociale tilbud Strategioplæg og organisatorisk ramme Fremtidens sociale tilbud Strategioplæg og organisatorisk ramme Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Koncerndirektionen E 1. Sammenfatning: I nærværende notat

Læs mere

Ordinært møde. Dato 15. januar 2013. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer

Ordinært møde. Dato 15. januar 2013. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 15. januar 2013 Tid 15:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten Sørensen (O) Frode Thule Jensen

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 Mødedato: 26-11-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Fraværende: Ingen # 273531/27-11-2002 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Særforanstaltninger. Baggrund. Bilag 1

Særforanstaltninger. Baggrund. Bilag 1 Bilag 1 Særforanstaltninger 18.05.2015 Baggrund Social Service har igangsat en omstillingsproces på baggrund af Deloitte rapportens anbefalinger fra marts 2014. Rapporten peger bl.a. på, at Frederikssund

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 043. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 103 044.

Læs mere

Ordinært møde. Dato 30. april 2009. Tid 16:00. Sted Scandic Hotel, Tordenskjoldsgade, lokale 112 NB.

Ordinært møde. Dato 30. april 2009. Tid 16:00. Sted Scandic Hotel, Tordenskjoldsgade, lokale 112 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 30. april 2009 Tid 16:00 Sted Scandic Hotel, Tordenskjoldsgade, lokale 112 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Henrik Ekelund Grete Kristensen Birgit S. Hansen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Bo- og Genoptræningscenter Lunden 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Bo- og Genoptræningscenter Lunden 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Bo- og Genoptræningscenter Lunden 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Dagsorden. Aalborg Byråd. Mødet den 22.06.2016 kl. 17.00 Comwell Hvide Hus

Dagsorden. Aalborg Byråd. Mødet den 22.06.2016 kl. 17.00 Comwell Hvide Hus Dagsorden AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Ældre- og Handicapudvalget Mødet den 22.06.2016 kl. 17.00 Comwell Hvide Hus Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Orientering om Køkkenløsninger

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111 52 Indholdsfortegnelse 29 Åben - Meddelelser til udvalgets møde den 2. maj 2007 30 Åben

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Ordinært møde. Dato 24. februar 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder. Flemming Klougart

Ordinært møde. Dato 24. februar 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder. Flemming Klougart Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 24. februar 2011 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Flemming Klougart Stedfortræder Medlemmer Anders Hind Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 7. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Ordinært møde. Dato 17. august 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 17. august 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 17. august 2015 Tid 14:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden Stedfortræder Medlemmer Lars Mejlvang Møller (V) - Formand

Læs mere

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Pkt.nr. 5 Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at de ændringer til forskriftens

Læs mere

Flemming Rasmussen, Jens Hedegaard Kristensen, Karl Falden

Flemming Rasmussen, Jens Hedegaard Kristensen, Karl Falden Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 7. oktober 2015 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Flemming Rasmussen, Jens Hedegaard Kristensen, Karl Falden Poul

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB.

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 25. oktober 2012 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Som suppleant for Bruno Müller deltog Irene Hjortshøj. Flemming Klougart deltog ikke i behandlingen

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 21-09-2011 Dato: 29-08-2011 Sag nr.: ØU 199 (SOSU 83) Sagsbehandler: Christian Hjorth Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Midlertidigt botilbud Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til

Læs mere

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger Punkt 6. Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger 2016-011001 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, at forvaltningen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Søndag den 10. marts 2013 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

FSISU rådhusets område

FSISU rådhusets område Page 1 of 9 Referat FSISU rådhusets område Ekstraordinært møde Dato Tid Sted 29. august 2005 11:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Bente Olesen og suppleant med afbud. Mark Vestby med afbud. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. oktober 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Jørgen Tousgaard deltog ikke i behandlingen af punkterne15-19.

Ordinært møde. Dato 26. oktober 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Jørgen Tousgaard deltog ikke i behandlingen af punkterne15-19. Dagsorden Handicaprådet Ordinært møde Dato 26. oktober 2015 Tid 14:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Irene Hjortshøj, Rikke Løgtved Bruus. Jørgen Tousgaard deltog ikke i behandlingen

Læs mere

Notat. Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området. Udvalget for Sundhed og Omsorg. Kopi: til: Århus Kommune. Den 5.

Notat. Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området. Udvalget for Sundhed og Omsorg. Kopi: til: Århus Kommune. Den 5. Notat Emne: Til: Kopi: til: Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 5. juni 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Bilag:

Læs mere

FSISU Socialområdet. Indholdsfortegnelse. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-fsisusocialomraadet-2004.06.02.htm. Dato. 2. juni 2004. Tid 13:30.

FSISU Socialområdet. Indholdsfortegnelse. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-fsisusocialomraadet-2004.06.02.htm. Dato. 2. juni 2004. Tid 13:30. Page 1 of 11 Referat FSISU Socialområdet Ordinært møde Dato Tid Sted NB. Fraværende Til stede 2. juni 2004 13:30 Mødelokale 8 Formøde kl. 12:30 Georg Thomassen, Anette Grumløse, Lis Westergaard, alle med

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: 17. december 2009 Lokale: Restaurant Hedelund i Brønderslev Tidspunkt: Kl. 15:30 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2009 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-18:00 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750 Reduktioner (i mio. kr.) Budget Priorit. Service område Formål Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Søskrænten

Tilsynsrapport 2009 Søskrænten J. nr.: 1-17-53/4 P nr.: 1003371930 Tilsynsrapport 2009 Søskrænten Adresse: Fredensvej 15, Sjørring, 7700 Thisted Kommune: Thisted Leder: Områdeleder/sygeplejerske Birgit Muff Dato for tilsynet: 8. 6.

Læs mere

Referat af dialogmøde om tilfredshed med botilbuddet Gefion torsdag den 13. september 2012

Referat af dialogmøde om tilfredshed med botilbuddet Gefion torsdag den 13. september 2012 Referat af dialogmøde om tilfredshed med botilbuddet Gefion torsdag den 13. september 2012 Deltagere: 13 pårørende fra Gefion, områdechef Lissi Nielsen samt driftschef. Referent:. 19. september 2012 Psykiatri

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 REBILD KOMMUNE Handicaprådet REFERAT Mandag den 11. Marts 2013 Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 Afbud: Britta Fraværende: Laila deltog fra kl. ca. 17:00 Kontakt: Handicaprådet

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

Sygeplejeklinik. Sundheds- og Omsorgsafdelingen

Sygeplejeklinik. Sundheds- og Omsorgsafdelingen Sygeplejeklinik Sundheds- og Omsorgsafdelingen Projektforslag Januar 2012 1 Baggrund De reducerede indlæggelsestider forskyder tyngden i det samlede patientforløb væk fra sygehusene til det nære sundhedsvæsen.

Læs mere

REFERAT SOCIALUDVALGET

REFERAT SOCIALUDVALGET REFERAT SOCIALUDVALGET den 18.01.2011 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Masterplan for Social & Tilbud - strategiske sigtelinjer... 4 3 Information, forespørgsler

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Aalbæk Plejeboliger

Tilsynsrapport 2009 Aalbæk Plejeboliger J. nr.: 1-17- 23/4 P nr.: 1013556845 Tilsynsrapport 2009 Aalbæk Plejeboliger Adresse: Stationsvej 9, 9982 Aalbæk Kommune: Frederikshavn Leder: Områdeleder/sygeplejerske Mette Sole Dato for tilsynet: 9.

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. januar 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere