MÅNED 1-3 AF INTRODUKTIONS- OG OPLÆRINGSPERIODEN FOR BASIS,ORGANISATORISK OG SOCIAL KOMPETENCE: OMRÅDE: GENEREL PRÆSENTATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MÅNED 1-3 AF INTRODUKTIONS- OG OPLÆRINGSPERIODEN FOR BASIS,ORGANISATORISK OG SOCIAL KOMPETENCE: OMRÅDE: GENEREL PRÆSENTATION"

Transkript

1 MÅNED 1-3 AF INTRODUKTIONS- OG OPLÆRINGSPERIODEN FOR BASIS,ORGANISATORISK OG SOCIAL KOMPETENCE: OMRÅ GENEREL PRÆSENTATION Introduktions/oplæringsprogrammets opbygning Afsnit / afdeling Ledelsen Personalesammensætning TR og sikkerhedsrepræsentant De forskellige patientkategorier Mål og visioner for afsnittet Kaffe og gavekasse Tilbud til pårørende i afsnittet f.eks. overnatning, spisemuligheder, interessegrupper Plejeform Vagtplaner, arbejdsfordeling, komme-gå-sedler, mødetider Ferieafvikling, ferieønsker, feriekort Overenskomster, ferielov, arbejdsmiljølov Garderobe, nøgler, uniformer,navneskilt, EDB-kode dato/ VIST MONITORERING 1

2 OMRÅ GENEREL PRÆSENTATION (Måned 1-3: Basis, organisatorisk og social Rundvisning til nærmeste samarbejdspartnere MUS - samtaler Sygeplejeetiske retningslinier dato/ VIST MONITORERING OMRÅ UDDANNELSE Studerende og elever i afsnittet Undervisning i afsnittet/afdeling Kompetenceudvikling i afsnittet Igangværende/tidligere kvalitets udviklings tiltag og projekter Ansøgningsprocedure ved in- og eksterne kurser Interessegrupper/nøglepersoner/special eansvarlige i afsnittet OMRÅ PERSONALEPOLITIK Personalehåndbog 2

3 OMRÅ PERSONALEPOLITIK (Måned 1-3: Basis, organisatorisk og social Syge/raskmelding - generelle regler for dette og afsnittets politik dato/ VIST MONITORERING OMRÅ SIKKERHED Handlen ved uønskede personers tilstedeværelse Beredskabsplan - handlen i afsnittet Hjertestopkald og forventet handlen i afsnittet Brandinstruks El - sikkerhed Affaldshåndtering Handlen ved nedbrud i telefon, EDB, klokkesystem osv Utilsigtede hændelser - indrapportering - kontaktperson Anmeldelse af arbejdsskader Vaccinationsprocedurer Arbejdspladsbrugsanvisninger på farlige stoffer Hygiejnen i afsnittet - hygiejnekontaktperson i afsnittet 3

4 OMRÅ KOMMUNIKATION OG MATION (Måned 1-3: Basis, organisatorisk og social Internetadgang, intranet, relevante hjemmesider PAS Andre IT systemer - PAX, ILS, Vaft, kost, registrering, booking IT sikkerhed Dokumentation i afsnittet Dokumenthåndbog Relevante anbefalinger Intern telefon og kaldesystem Klokkesystem/overvågningssystemer Brug af eksterne konsulenter - diætister, psykolog, socialrådgiver Mono/tværfaglige konferencer Rapportsystem Informationkanaler afsnittet Personalemøder Skopet Litteratur i afsnittet Håndtering af tavshedspligten dato/ VIST MONITORERING 4

5 OMRÅ JURA (Måned 1-3: Basis, organisatorisk og social Lov om patienters retsstilling Lov om patienters sikkerhed i sundhedsvæseneet Lov om sygeplejersker Bekendtgørelse om informeret samtykke og videregivelse af helbredsoplysninger Bekendtgørelse om livstestamenter Handlen ved tyveri i afsnittet Handlen ved misbrug Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser dato/ VIST MONITORERING OMRÅ SOCIALE FORHOLD Samtaleform/omgangstone Kulturen i afsnittet - hvorledes samarbejdes Brug af andres kompetencer 5

6 OMRÅ SOCIALE FORHOLD (Måned 1-3: Basis, organisatorisk og social Forventninger om loyalitet, fleksibilitet, engagement, fremmøde Forventninger til vidensdeling med kolleger Fester/ andre sociale arrangementer Konflikthåndtering Ansvar for egen trivsel og udvikling dato/ VIST MONITORERING 6

7 MÅNED 1-3 AF INTRODUKTIONS- OG OPLÆRINGSPERIODEN FOR FAGLIG OG KRITISK KOMPETENCE OMRÅ RESPIRATION Varetage observation af respirationsproblemer såvel akut opstået som kronisk Varetage fugtet/tør ilt behandling Suge i øvre luftveje Assistere ved arteriepunktur Administrere inhalationsbehandling med Duovent Varetage den psykiske pleje af respiratorisk påvirket pt Informere og støtte pt i brug af PEP - fløjte Rengøre inhalationsudstyr efter afsnittes instruks Bestille rtg af thorax dato / VIST dato / dato / Rengøre og samle sug og fugtere 7

8 OMRÅ (Måned 1-3: Faglig og kritisk RESPIRATION Skal have kendskab til: Kriterier for respiratorbehandling Arteriegasanalyseresultater dato / VIST dato / dato / KREDSLØB Varetage observation af hud, BT, P, diureser, TP Administrere mest anvendte I/V væsker Adminstrere væskeskema Udregne daglig væskebalance Bestille, afhente og dokumentere afhentning af blod og blodprodukter Administrere blodprodukter i henhold til gældende instrukser herunder brug af blodfilter Seponere en venflon 8

9 OMRÅ (Måned 1-3: Faglig og kritisk KREDSLØB ( FORTSAT) Observere, pleje, anvende og seponere CVK i flg. afsnittets instruks Assistere ved anlæggelse af venflon Administrere specielle infusionsvæsker f.eks. Voluven V IST Skal have kendskab til: De i afsnittet hyppigst anvendte antiarytmika De hyppigst anvendte diuretica ERNÆRING Administrere enteral ernæring i flg afsnittets instruks Observere pt med kvalme Rekvirere specialkost 9

10 OMRÅ (Måned 1-3: Faglig og kritisk ERNÆRING Ernæringsscreene pt efter instruks Måle blodsukker og handle relevant i forhold til værdier V IST Skal undervejledning kunne: Udregning af energibehov efter afsnittets instruks Nedlægge og kontrollere en nasogastrisk sonde Skal have kendskab til: Forskellige sondetyper til ernæring Indikationer for enteral og parenteral ernæring Bestilling og administrering af parenteral ernæring Asnittets energidrikke og kosttilskud Rekvirering af diætist Asnittets energidrikke og kosttilskud 10

11 OMRÅ (Måned 1-3: Faglig og kritisk SMERTER AnvendeVAS skala Adminstrere afsnittets hyppigst anvendte analgetica i forhold til akutte smerter i flg instruks Observere virkning og bivirkning af smertestillende præp hos pt V IST Observere en pt efter anlæggelse af epidural kateter Varetage pleje og observation af epiduralkateter Administrere analgetica via PCA pumpe Skal have kendskab til: Ikke medicamentale smertelindringsmetoder Sjælnere anvendte analgetica i afsnittet Anlæggelse af blokader 11

12 OMRÅ (Måned 1-3: Faglig og kritisk CNS Vurdere pt bevidsthedniveau i flg afsnittets instruks Anvende Glasgow - coma scale V IST Varetage afskærmning af ydre og indre stimuli hos konfus pt Administrere afsnittets mest anvendte psykofarmica Observere og beskrive cerebralt udløste anfald Vurdere behov for assistence og tilkalde relevant hjælp Observere medicinpåvirkede patienter HUD OG SLIMHINDER Observere hudtp og hudfarve og reagere på anormalier 12

13 OMRÅ (Måned 1-3: Faglig og kritisk HUD OG SLIMHINDER Under vejledning kunne: Pleje forskellige sår i flg sårbogen Pleje patienter med hudkløe Varetage decubitusprofylakse under brug af konkrete hjælpemidler V IST LEGEMSTEMPERATUR Måle temp hos pt efter afd. instruks Rengøre termometer efter afd. instruks Skal have kendskab til: Forskellige muligheder for opvarmning/nedkøling af pt AKTIVITET OG MOBILITET Anvende relevante forflytningsteknikker 13

14 OMRÅ (Måned 1-3: Faglig og kritisk AKTIVITET OG MOBILITET Mobilisere pt til stol under brug af egnede hjælpemidler Tilbyde pt relevante aktiviteter V IST FØLELSESMÆSSIG TILSTAND Rekvirere psykologhjælp Pleje pt eller pårørende i krise Observere, beskrive og pleje patient med adfærdsforstyrrelser på såvel det fysiske, psykiske, sociale og åndelige plan Rekvirere socialrådgiver UDSKILLELSE Informere pt om urinprøvetagning og udføre dette efter afsnittets instruks Udføre urinstix 14

15 OMRÅ (Måned 1-3: Faglig og kritisk UDSKILLELSE Anlægge KAD hos kvinder efter afsnittets instruks Engangskateterisere kvinder efter afsnittets instruks V IST SANSER Støtte og stimulere patientens brug af sanser Udføre ordinationer, der relaterer sig til pleje og behandling af sanserne SEXUALITET Observere ikke aldersvarende sexuel adfærd 15

16 OMRÅ (Måned 1-3: Faglig og kritisk SEXUALITET Iværksætte tiltag, der støtter patientens naturlige blufærdighed VIST RELIGION Revirere tolk og præst Rekvirere individuel kost under hensyntagen til patientens religion/kultur SØVN OG HVILE Anvende afsnittets medicinske såvel som non-medicinske muligheder for fremme af patientens søvn Prioritere enestue under hensyntagen til patientens behov Varetage tiltag, der minimerer eksterne stimuli 16

17 OMRÅ (Måned 1-3: Faglig og kritisk UDVIKLING Observere børns normale udvikling indenfor grov og finmotorik, sprog, leg, social og følelsesmæssig adfærd Iværksætte relevante tiltag i forhold til det enkelte barn og dennes familie VIST 17

18 OMRÅ LEDE SYGEPLEJE (Måned 1-3: Faglig og kritisk Modtage mindre kompleks pt Udskrive mindre kompleks pt Overflytte mindre kompleks pt til andet sygehus/andet afsnit Planlægge, koordinere og udvise overblik over opgaver hos mindre kompleks pt Prioritere og delegere ukendte/komplekse sygeplejefaglige opgaver til mere kompetente kolleger Klargøre og rengøre sengestue Formidle kontakt til relevante samarbejdspartnere VIST Klargøre pt til OP Overholde hygiejniske principper i forhold til gældende instrukser Administrere afsnittets affaldssystem Anvende arbejdsbrugsanvisninger 18

19 OMRÅ FORMIDLE SYGEPLEJE (Måned 1-3: Faglig og kritisk Mundtligt rapportere rutinemæssige og ordinerede observationer af pt til kolleger og samarbejdspartnere Mundtligt rapportere ud fra EPJ Anvende fanebladene i EPJ samt EPJ web del Dokumentere sygeplejen i EPJ hos mindre kompleks pt Informere mindre kompleks pt/pårørende ud fra gældende standarder/ pjecer om xx Anvende EDB til af finde journal, rekvirere prøver/us, teknisk afd osv Anvende sygehusets interne metodebog til videnssøgning Sprede sin viden til andre i rette fora VIST 19

20 OMRÅ FORMIDLE SYGEPLEJE (Måned 1-3: Faglig og kritisk Under vejledning kunne: Informere pårørende til kritisk syg pt Varetage omsorgen for andre pårørende Anvende sygehusets og afsnittets kommandoveje ved relevante problemstillinger VIST OMRÅ UDVIKLE SYGEPLEJE Komme med forslag til at fremme egen videreudvikling og bruge læringsskemaet Sige fra hvis opgaverne overstiger videns-og kompetenceniveauet Lytte og argumentere fagligt i mono-og tværfaglige fora Medvirke til respektfuldt og ligeværdigt samarbejde 20

21 OMRÅ UDVIKLE SYGEPLEJE (Måned 1-3: Faglig og kritisk Skal have kendskab til: Hvor og hvordan, der kan søges relevant sygeplejefaglig viden Betydningen af tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Hvilke kvalifikationer og kompetencer den enkelte besidder VIST KRITISK KOMPETENCE Kalde hjertestop og brand og igangsætte relevante tiltag Videregive klager fra pt og pårørende Indberette utilsigtede hændelser i elektronisk form Handle relevant ved nedbrud i diverse systemer Handle relevant ved lovbrud 21

22 KRITISK KOMPETENCE (Måned 1-3: Faglig og kritisk Skal have kendskab til: Avanceret hjertestopbehandling VIST LITTERATUR, SOM FORVENTES LÆST I PERIODEN: Anatomi og fysiologi s.xx-yy Væske og elektrolytforstyrrelser s. Xx-ww 22

23 MÅNED 4-6 AF INTRODUKTIONS- OG OPLÆRINGSPERIODEN FOR FAGLIG OG KRITISK KOMPETENCE OMRÅ RESPIRATION dato / VIST dato / dato / 23

24 OMRÅ (Måned 4-6: Faglig og kritisk RESPIRATION Skal have kendskab til: dato / VIST dato / dato / KREDSLØB 24

25 OMRÅ (Måned 4-6: Faglig og kritisk KREDSLØB ( FORTSAT) V IST Skal have kendskab til: ERNÆRING 25

26 OMRÅ (Måned 4-6: Faglig og kritisk ERNÆRING V IST Skal undervejledning kunne: Skal have kendskab til: 26

27 OMRÅ (Måned 4-6: Faglig og kritisk SMERTER V IST Skal have kendskab til: 27

28 OMRÅ (Måned 4-6: Faglig og kritisk CNS V IST HUD OG SLIMHINDER 28

29 OMRÅ (Måned 4-6: Faglig og kritisk HUD OG SLIMHINDER Under vejledning kunne: V IST LEGEMSTEMPERATUR Skal have kendskab til: AKTIVITET OG MOBILITET 29

30 OMRÅ (Måned 4-6: Faglig og kritisk AKTIVITET OG MOBILITET V IST FØLELSESMÆSSIG TILSTAND UDSKILLELSE 30

31 OMRÅ (Måned 4-6: Faglig og kritisk UDSKILLELSE V IST SANSER SEXUALITET 31

32 OMRÅ (Måned 4-6: Faglig og kritisk SEXUALITET VIST RELIGION SØVN OG HVILE 32

33 OMRÅ (Måned 4-6: Faglig og kritisk UDVIKLING VIST 33

34 OMRÅ LEDE SYGEPLEJE (Måned 4-6: Faglig og kritisk VIST 34

35 OMRÅ FORMIDLE SYGEPLEJE (Måned 4-6: Faglig og kritisk VIST 35

36 OMRÅ FORMIDLE SYGEPLEJE (Måned 4-6: Faglig og kritisk Under vejledning kunne: VIST OMRÅ UDVIKLE SYGEPLEJE 36

37 OMRÅ UDVIKLE SYGEPLEJE (Måned 4-6: Faglig og kritisk Skal have kendskab til: VIST KRITISK KOMPETENCE 37

38 KRITISK KOMPETENCE (Måned 4-6: Faglig og kritisk Skal have kendskab til: VIST LITTERATUR, SOM FORVENTES LÆST I PERIODEN: Anatomi og fysiologi s.xx-yy Væske og elektrolytforstyrrelser s. Xx-ww 38

Kompetenceprofil for social- og sundhedsassistenter. På de medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus

Kompetenceprofil for social- og sundhedsassistenter. På de medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus Kompetenceprofil for social- og sundhedsassistenter På de medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus Maj 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Social- og sundhedsassistenten på basisniveau/niveau 1...

Læs mere

Karkirurgisk afdeling V11-3

Karkirurgisk afdeling V11-3 Karkirurgisk afdeling V11-3 Regionshospital Viborg Udarbejdet af: Karen Gaarn-Larsen afdelingssygeplejerske Vibeke Serup Jensen sygeplejerske Jytte Kusk sygeplejerske September 2007 2 Illustration af opbygningen

Læs mere

Forord. Februar 2012, Anne-Mette Haugaard, klinisk sygeplejelærer Lene Jensen, afdelingssygeplejerske

Forord. Februar 2012, Anne-Mette Haugaard, klinisk sygeplejelærer Lene Jensen, afdelingssygeplejerske Forord Kompetenceprofil for sygeplejersker, Neurologisk Afdeling 652 er udarbejdet med udgangspunkt i Kompetenceprofil for sygeplejersker på de medicinske afdelinger, SVS. Indledningen og beskrivelsen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafdelingen, omfatter følgende afsnit: Skadestuen Akutafsnit 1 (akutstuer til ambulant behandling af akutte patienter)

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

Kommunen er også ansvarlig for at sikre en organisation, der tilgodeser kvalitet, koordination og kommunikation.

Kommunen er også ansvarlig for at sikre en organisation, der tilgodeser kvalitet, koordination og kommunikation. Beskrivelse af sygeplejen Materialet henvender sig til medarbejdere, der varetager sygeplejeopgaver samt til ledelsen i Sundheds- og Omsorgsafdelingen i Silkeborg kommune. Formålet er at sikre: Et redskab

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning

Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

Velkomstmappe til ortopædkirurgisk sengeafdeling Oktober 2009 Velkomstmappen...2 Introduktionsprogram for nyansat plejepersonale...3 Første dag på afdelingen... 3 Introduktionsperiode 4 uger (sidemandsoplæring)...

Læs mere

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn Praktikuddannelsen for Social-og sundhedsassistentelever i Ballerup Kommune Elevens navn Uddannelseskonsulent Vivi Abben, januar 2012 Indholdsfortegnelse Generelt om praktikuddannelsen side 3 Introduktion

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, Øre-Næse-Hals Afdelingen., Nørrebrogade 44, bygning 10, 1. sal. Afdeling H består at et sengeafsnit og et operationsafsnit

Læs mere

Introduktionsprogram til Vikarkorpset på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Introduktionsprogram til Vikarkorpset på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Introduktionsprogram til på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Velkommen til s timelønnede team vi ser frem til et konstruktivt og positivt samarbejde. Du bedes læse dette introduktionsprogram og derefter

Læs mere

Generel studieplan for uddannelsessøgende i FAM Svendborg

Generel studieplan for uddannelsessøgende i FAM Svendborg Generel studieplan for uddannelsessøgende i FAM Svendborg Indholdsfortegnelse 1 Præsentation af afdelingen 3 1.1 Organisatorisk 3 1.2 Sygeplejefagligt 4 1.3 Uddannelsesmæssige forhold i afdelingen 4 1.4

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: 28.2.2012 Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

SPVvejledning. kursushæfte. for. Sygeplejevikarkursus. Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. August 2005 Revideret september 2013

SPVvejledning. kursushæfte. for. Sygeplejevikarkursus. Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. August 2005 Revideret september 2013 SPVvejledning og kursushæfte for Sygeplejevikarkursus Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest August 2005 Revideret september 2013 Velkommen på SPV-kursus! I dette hæfte har vi samlet de oplysninger, du

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret 2013 Indhold og temaer INDHOLD UDDANNELSESSTRUKTUR... 4 BASISDEL...

Læs mere

FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR

FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR 2015 KØBENHAVNS VAGTBUREAU VELKOMMEN TIL FORÅRSSEMESTERET 15 Semesterhæftet tilbydes til samtlige lægestuderende i København. Layout: Dixen Design Tryk: PE offset A/S

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Statsfængslet i Jyderup. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb

Statsfængslet i Jyderup. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb Statsfængslet i Jyderup Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb Oktober 2008 1 1.0 Organisatoriske forhold på praktikstedet. 1.1 Præsentation af Statsfængslet i

Læs mere

efterår Semester indholdsfortegnelse Københavns Vagtbureau

efterår Semester indholdsfortegnelse Københavns Vagtbureau Semester efterår 2011 indholdsfortegnelse 2 Kontaktoplysninger. Direktørens forord. 3 Dine muligheder i Fadls vagtbureau. 4 6 SPV-kursus og kursusindhold. 7 SPV-vagtens normale kompetenceområder. 8 Akkreditering.

Læs mere

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser Katalog 2013 SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser sosuc.dk 1202_SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 1 20/06/12 15.40 Godt kursus! Fik lært utrolig meget, som kan bruges i mit arbejde Kursist fra "Medvirken

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere