Virksomhedsplan inkl. servicedeklaration bygget op efter virksomhedsmodellen 1 ift. MKB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan inkl. servicedeklaration bygget op efter virksomhedsmodellen 1 ift. MKB"

Transkript

1 Virksomhedsplan inkl. servicedeklaration bygget op efter virksomhedsmodellen 1 ift. MKB C E N T E R F O R Ø K O N O M I O G P E R S O N A L E 1 1. version godkendt i chefgruppen d. 19. juni version er godkendt i chefgruppen d. 30. april tilrettet som følge af bl.a. evalueringen af fællesfunktioner. Version 3. version er tilrette primo 2010, hvor ændringerne primært er af teknisk karakter. Dette er version 4 godkendt i chefgruppen den 27.april

2 Indholdsfortegnelse 1. Ydre vilkår og baggrund (for etableringen af CØP) Ressourcegrundlaget, økonomisk og personalemæssigt Mission, Vision og Organisering i CØP Mission for Center for Økonomi og Personale Vision for Center for Økonomi og Personale Ydelser i CØP Effektmål for CØP Overordnede effektmål for CØP Rambøll analyse 2008: Kvalitativ brugerunderundersøgelse i 2010: Kvalitative Eksterne effektmål i Center for Økonomi og Personale Bilag 1: Vision for den attraktive arbejdsplads Bilag 2: Organisationsdiagram, CØP Bilag 3: Ydelseskatalog/Servicedeklaration Bilag 4: Konkrete tiltag i de enkelte sektioner på baggrund af serviceeftersyn fra efteråret HR og Personalesektionen Budget og regnskabssektionen Drift og Service Projektorganisation

3 1. Ydre vilkår og baggrund (for etableringen af CØP) Den formelle baggrund er byrådsvedtagelsen af 30. november 2005 om Magistratsreformens udmøntningsprojekt af Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice. Man ønskede bl.a. at opnå følgende: w Bedre ressourceudnyttelse (faglig optimering af opgaverne, da ikke alle skal sætte sig ind i alt i en verden, hvor kravene til optimering af processer via IT-løsningerne bliver mere og mere påkrævet i den måde opgaverne skal løses på). w Øget faglige produktudvikling (der etableres en organisation, hvor der i høj grad sker ide- og produktudvikling). w Deltagelsen i tværmagistratslige arbejdsgrupper tydeliggøres og simplificeres ved at man kan tale med én tunge. Eks. arbejdet med udvikling af en fælles virksomhedsmodel for Århus Kommune, nyt ØS, nye tværgående tiltag på budget-, regnskabs-, bilags- løn- og personaleområdet forankres i CØP. w Øget driftssikkerhed for opgaveløsningen (mindre sårbarhed ved sygdom, ferie medarbejderskift mv.) w Øget produktivitet (stordriftsfordele). CØP s samarbejdspartnere er oplistet nedenfor. I Kultur og Borgerservice: Rådmandssekretariatet Chefgruppen Forvaltningerne Afdelings-/Institutionsledere Fællesfunktionerne for IT, Bygninger og Kommunikation Økonomiansvarlige i de enkelte områder Samtlige medarbejdere i afdelingen (HR og Personaleforhold) I Århus Kommune: Økonomisk afdeling Personaleafdelingen 3

4 Lønhuset Beskæftigelsesforvaltningen Øvrige centrale funktioner i de øvrige magistratsafdelinger, som har tilsvarende opgaver som CØP Eksterne samarbejdspartnere: Leverandører herunder KMD Fagforeninger Revisionen Institutioner/foreninger, der skylder penge Andre kommuner KL s fagkontorer 2. Ressourcegrundlaget, økonomisk og personalemæssigt Grundlaget er tilvejebragt via ressourcerne i de tidligere centrale forvaltningsenheders administrationsafdelinger (eks. løn- og regnskabssektionen i Fritids- og Kulturforvaltningen og store dele af den centrale administrationsafdeling i Biblioteksvæsenet). Derimod forblev ressourcerne på afdelings-/ institutionsniveauet som hidtil (eks. Kulturhus Århus, Hovedbiblioteket, Lokalbibliotekerne og Svømmeanlæggene). Nedenstående oversigt viser det oprindelige ressourcegrundlag pr. 1. jan. 2006: Symfoniorkester Musikhus Bibliotek Borgerservice (2) (2) I alt Personale F&K (1) Budget og Regnskab 3,6 4,6 1,8 0,5 1,5 12 Løn og Personale 3,2 3,1 1 0,2 0,4 7,9 Indkøb 0,1 0, ,4 Intern konsulentfunktion 1,3 1,2 0, ,3 I alt 8,2 9,2 3,6 0,7 1,9 23,6 Symfoniorkester Musikhus Økonomi (1000 kr. i Borgerservice (2) (2) I alt niveau) (3) F&K Bibliotek Budget og Regnskab Løn og Personale Indkøb Intern konsulentfunktion I alt (1) Ved den konkrete overførsel fra Biblioteksvæsenet blev der overført en juriststilling til CØP. Derimod bibeholdt Biblioteket en økonomstilling. Derved blev aftalt, at CØP også skulle omfatte juridisk bistand i Kultur og Borgerservice. (2) Konkrete forhandlinger vedr. snitflader med Symfoniorkester og Musikhus gjorde, at man alene overførte ca. 0,4 stilling fsva. Symfoniorkesteret (med decentral placering) og ca. 1,1 stilling fra Musikhuset (afregnet med 1 fuldtidsstilling og ca. 50 tkr. i budgetoverførsel). (3) Ovenstående omfatter alene lønninger, pensioner o.lign. Ved overførslen blev der tillagt 25 tkr. pr. stillingsenhed til IT, kontorhold, uddannelse mv. Der er ikke overført budget til husleje Tilpasninger i 2006: 4

5 Efter ønske fra Borgerservice er der overført 1.0 stilling med tilhørende økonomi og opgaveportefølje vedr. opgaver indenfor opkrævningsområdet. Baggrunden var dels at medarbejderens opgaver i langt overvejende grad var CØP relateret og dels at mindske sårbarheden i opgaveløsningen. Efter aftale mellem Sekretariatet og CØP er 1,0 stilling (juristen) med tilhørende økonomi og opgaveportefølje overført til Sekretariatet. Det kan konstateres, at der på afdelings-/institutionsniveauet er et stigende behov for at kunne trække på CØP ved langtidssygdom, jobskifte o.lign. i den decentrale administration. Der har således fra ledelsesniveauet i visse afdelinger / institutioner været ytret ønske om i højere grad at overdrage opgaver til CØP som følge af dels mindske sårbarheden og dels øge fagligheden. På den baggrund er der fsva. Musikhuset og de decentrale fritids-, idræts- og svømmeanlæg truffet aftale om følgende tilpasninger i 2007: Tilpasninger 2007: Efter aftale mellem Musikhuset og CØP er der overført en række yderligere opgaver til CØP indenfor især budget og regnskabsområdet. Overførselen af ressourcer er aftalt til 1,0 stilling. Efter aftale mellem ledelsen af idræts- og svømmeanlæggene og CØP vil der blive overført en række opgaver til CØP. Den aftalte overførsel af opgaver og ressourcer vil svare til 2/3 stilling. Ved budgetforliget for blev CØP s økonomiske ramme reduceret med ca. 0,9 mio. kr. (svarende til 2 fuldtidsstillinger) 2. Hertil kommer, at der som følge af byrådsbeslutning er overført 3 medarbejdere fra CØP til den centrale personaleafdeling, som følge af centralisering af lønadministrationen i Århus Kommune. 2 Det kan konstateres, at administrative besparelsesforslag i prioriteringsrunder ofte bliver vedtaget i forbindelse med budgetforlig således har det været tilfældet ved de seneste prioriteringsrunder. Besparelserne vil blive tillrettelagt således, at det påvirker kunderne mindst muligt. Dette kan f.eks. være ved en øget decentral anvendelse af dokumenterede IT løsninger, der kan erstatte papirsgange. Mulige løsninger omkring endnu højere grad af standardisering og ensretning vil også blive overvejet. Egentlige servicereduktioner vil blive behandlet i chefgruppen via ændringer i CØP s ydelseskatalog. 5

6 Tilpasninger 2008: Der overføres ressourcer fra CØP til Hovedbiblioteket som følge af, at opgaven vedr. opkrævning af biblioteksrestancer ønskes løst lokalt. Den aftalte overførsel af ressourcer svarer til ca. 1,0 stilling. Der er overført 0,52 stilling fra Musikskolen til CØP til løsning af en række bogholderitekniske opgaver vedr. debitorhåndtering samt behandling af e-fakturaer, e- indkøb og øvrige forfaldne driftsopgaver vedr. regnskabsføringen. Dette skete i forbindelse med, at en administrativ medarbejder fratrådte i Musikskolen. Der er overført 3 fuldtidsstillinger til Lønhuset i 2008 i overensstemmelse med byrådets beslutning fra 21. november 2007 vedr. centralisering af opgaven. Tilpasninger 2009: I efteråret 2008 blev der gennemført en analyse af administrationen i Lokalbibliotekerne. Der var en administration bestående af 1 administrativ leder + 3,5 HK-assistenter. Analysen resulterede i, at lokalbibliotekerne har valgt at omprioritere/effektivisere området, hvorved 1 stilling blev omdefineret til primært at beskæftige sig med biblioteksfaglig udvikling, 1 stilling blev overført til de enkelte lokalbiblioteker via ressourcefordelingen og endelig blev 1 stilling overført til CØP til løsning af de opgaver, som blev centraliseret i CØP. Ændringen trådte i kraft 1. januar Ansættelse af udvikling/ projektleder for en 3 årig periode: Stillingen omfatter opgaver med systematiseret ledelsesinformation via KBintra, øget fokus på kundekontakt samt på udannelse af elever. Finansiering sker indenfor eksisterende ramme, hvor der vil der være tale om et nettoforbrug af CØP s overskud på ca. 0,3 mio. kr. årligt. Tilpasninger 2011: Der er pr. 1. januar 2011 overført 2 stillinger fra den tidligere fælles HR funktion i MKB som følge af budgetforliget for til HR-opgaver, mens den anden stilling anvendes til arbejdsmiljøledelse (certificering i MKB, som afsluttes medio Der er pr. 1. marts 2011 overført ressourcer svarende til 5 stillinger fra BA til CØP i forbindelse med, at CØP varetager den interne økonomi og personalestyring for BA Pr. 1. marts 2011 har CØP overtaget opgaver fra Lønhuset vedr. hjemtagelse af refusioner vedr. sygdom og barsel. Ligeledes overtager CØP opgaverne med at indberette fravær ved sygdom. Opgaverne svarer til en 0,5 fuldtidsstilling. 6

7 3. Mission, Vision og Organisering i CØP I efteråret 2005 blev følgende mission og vision for CØP godkendt af den interne udmøntningsgruppe i Magistratens 4. Afdeling (nedenstående er dog tilpasset i forhold til dels overdragelsen af juridisk bistand fra CØP til Sekretariatet, centralisering af lønopgaverne i Århus Kommune (Lønhuset) og den overordnede vision for Kultur og Borgerservice. 3.1 Mission for Center for Økonomi og Personale CØP udgør et solidt fundament (opgaveløsning og rådgivning) for de øvrige forvaltninger og institutioner i alt indenfor budget, regnskab, lønforhandlinger, HR, personale, og indkøb. Dette skyldes, at de mere politisk orienterede forvaltninger skal kunne sætte fokus på deres kerneydelser i forhold til borgere og politisk niveau. CØP skal desuden foretage strategiske tiltag indenfor fællesforvaltningens opgaver og være en aktiv medspiller i forhold til direktør og politisk niveau. I forhold til det overordnede administrative niveau (Borgmesterens Afdeling) er Center for Økonomi og Personale forbindelsesled i forhold til budget, regnskab, personale og indkøb. 3.2 Vision for Center for Økonomi og Personale Med det formål at skabe en effektiv organisation for hele afdelingen Kultur og Borgerservice vil Center for Økonomi og Personale være: Kommunens førende, når det handler om at benytte sig af den nyeste IT-teknologi ud fra en samlet nyttebetragtning. Tilstræbe anvendelsen af best practise i forhold til sagsgange og administrative processer Kundernes naturlige og foretrukne valg ved spørgsmål indenfor nye og/eller eksisterende faglige udfordringer og problemstillinger indenfor løn, HR, personale, budget, regnskab og indkøb I ovenstående ligger således - udover at være proaktiv - en ambition om at tage udgangspunkt i kundernes behov kombineret med helhedsorienterede betragtninger og løsninger 3. Selve organiseringen af CØP i 3 sektioner og en ad hoc sektion, der tager sig af større udviklingsprojekter, er vist i vedlagte bilag 3. Fysisk placering er i Vestergade 55. Det var for flere afgørende, at CØP blev placeret decentralt sammen med de største forvaltninger for at mindske såvel den fysiske som visuelle afstand. Man vil derved søge at sikre, at CØP dels forbliver en afdeling med høj grad af føling for den decentralt 3 Det bemærkes, at CØP s vision også indeholder et afsnit om den attraktive arbejdsplads se bilag 2 7

8 oplevede virkelighed og dels en afdeling, hvor kunderne får en væsentlig lettere adgang til CØP (ud fra den overbevisning, at fysisk placering har betydning). 4. Ydelser i CØP Sektionerne har beskrevet et kortfattet ydelseskatalog/servicedeklaration ud fra følgende principper: Hvad består ydelsen af? Hvad leveres i forbindelse med ydelsen (dvs. selve opgaveudførelsen)? Er der særlige forhold, der skal tages i betragtning (f.eks. er der forskelighed i ydelserne overfor det decentrale led)? Det konkrete ydelseskatalog/servicedeklaration er vedlagt som bilag Effektmål for CØP Den effekt der ønskes af CØP fremgår i høj grad af dels vores ydelseskatalog/servicedeklartion (mission) og vores vision. Det er således også i forhold hertil, at CØP skal måles. 5.1 Overordnede effektmål for CØP Rambøll analyse 2008: Der er i perioden november 2007 til januar 2008 gennemført en større ekstern evaluering af CØP. Undersøgelsen blev gennemført af Rambøll. På baggrund af denne opstilles følgende overordnede effektmål: Sektion Samlet Tilgængelighed Service Kvalitet tilfredshed R B. 2010/11 R B. 2010/11 R B. 2010/11 R B. 2010/11 Drift og service 4,2 4,2 4,4 4,2 4,4 4,2 4,1 4,2 Budget og Regnskab 4,2 4,2 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 Løn og Personale 4,2 4,2 4,4 4,2 4,2 4,2 4,1 4,2 Karakterangivelsen ovenfor skal læses på følgende vis: 1=Meget utilfreds, 2=Ultilfreds, 3=hverken/eller, 4=tilfreds og 5=meget tilfreds. Rambøll anbefaler følgende i rapporten: Alle områder bør have ambitioner om at opnå eller fastholde minimum 4,0 som score for de overordnede vurderinger, idet det betyder at den gennemsnitlige bruger af fællesfunktionen er en tilfreds bruger. 8

9 CØP s målsætning om at ligge på 4,2 er således et udtryk for at vi ønsker at bibeholde nuværende høje tilfredshedsniveau hos kunderne korrigeret for den almindelige statistiske usikkerhed, der er i den slags undersøgelser Kvalitativ brugerunderundersøgelse i 2010: Indledning og baggrund CØP har i efteråret 2010 gennemført en kvalitativ brugerundersøgelse hos vores kunder i Kultur og Borgerservice 4. Der er afholdt 20 besøg og efterfølgende er der udarbejdet et referat af samtalen, som deltagerne har haft mulighed for at kommentere. Tilgangen har været semistruktureret interview, hvor rammen for samtalen har været tilgængelighed, service og kvalitet samt ledelsesinformation. Fordelen ved denne type undersøgelse er, at deltagerne (kunderne) via den åbne form får mulighed for at tale om det, der er vigtigt for dem. Kundernes valg af emner giver vigtigt information om deres opfattelses og oplevelser i forhold til CØP samt til fremtidige ønsker og behov. Herved er undersøgelsen mere udviklingsorienteret end en temperaturmåling alene. Resultaterne af undersøgelsen er anvendt til at igangsætte en række initiativer og løsninger med henblik på at sikre, at At CØP er på forkant med at udvikle sig i takt med kundernes behov og ønsker At CØPs kunder fortsat er tilfredse med CØPs ydelser og service samt at kunderne oplever en positiv forskel sfa. de igangsatte initiativer jf. nedenstående. Generelle forhold / resultater Helt overordnet er billedet det samme som ved Rambøll-undersøgelsen, der blev gennemført ultimo 2007/primo Der er en høj grad af tilfredshed med den service, den kvalitet og den tilgængelighed, der er i CØP. Det er tydeligt, at det er væsentligt for kunderne i CØP, at der er en lige og direkte adgang til medarbejderne. Det opleves som nemt at komme i kontakt med CØP og der er altid mulighed for et personligt møde med CØP. Det vurderes også væsentligt, at CØP er udfarende i forhold til at møde kunderne lokalt fremfor centralt. Særligt forbindelsen til Lønhuset opleves som vanskelig af mange kunder. Alle er klar over, at Lønhuset ikke er CØPs ansvarsområde men nævner alligevel, at det giver en række udfordringer i hverdagen i forhold til at få den rette hjælp. Nedenfor er der redegjort for nogle konkrete ideer og problemstillinger, som flere har gjort opmærksom på. Ledergruppen i CØP har forholdt sig til disse og iværksat tiltag som skal løse nogle af de udfordringer, som kunderne møder. Nedenfor ses de overordnede resultater af undersøgelsen CØPs styrker jf. kunderne samt forbedringspotentialer jf. undersøgelsens resultater. 4 Jf. chefgruppens beslutning fra

10 Ovenstående forbedringspotentialer er omsat til konkrete initiativer og løsningsforslag jf. bilag 4: 10

11 5.2 Kvalitative Eksterne effektmål i Center for Økonomi og Personale Revisionsberetninger: Vedr. forhold, hvor CØP har ansvaret, må der ikke være kritiske forhold nævnt i revisionsberetningen til Byrådet Ledelsesnotater til direktøren fra revisionen Revisionen skal i de fremsendte ledelsesnotater udtrykke tilfredshed med samarbejdet med CØP samt anføre at området administreres/styres hensigtsmæssigt og betryggende. 11

12 Bilag 1: Vision for den attraktive arbejdsplads Center for Økonomi og Personale vil tiltrække, fastholde og udvikle den bedst kvalificerede arbejdskraft Vi vil i dagligdagen via fælles indsats sikre værdier som: o Ærlighed overfor kolleger (f.eks. støj) o Åbenhed i form af eks. vidensdeling på tværs og sidemandsoplæring o Mulighedernes land frem for begrænsningerns stilstand o Humor o Sociale initiativer Vi vil også i regi af MED dagsordensætte en række tiltag indenfor: o Individuelle kompetenceudviklingsplaner herunder klarlægning af evt. kompetencegab (såvel fagligt som indstillingsmæssigt) o Risikovillig ledelsesstil o Midler til sikring af at kunne tiltrække og fastholde den bedst kvalificerede arbejdskraft o Midler til, hvorledes vi sikrer, at nye initiativer fremmes / afprøves 12

13 *Antal fuldtidsstillinger incl. BA og ledere eks. HK-elever Bilag 2: Organisationsdiagram, CØP Projektleder: (2) -Arbejdsmiljøcertificering - Ledelsesinformation - Tværgående udvikling og koordinering - Uddannelse af elever - Budget og regnskabsmål Økonomi- og personalechef (1) HR & Personale( 9) Overensskomster -Ansættelser og afskedigelser -Personalejura og lønforhandling -Lønrefusioner Sygefraværsindberetning- og opfølgning -MUS-udvikling, lederudvikling og seniorinitiativer -Personaleredegørelse -Trivselsmålinger -Lønstatistikker -Coaching (tilkøbsydelse) Ledelses information løn Budget og Regnskab (7) - Styring af øk. rammer - Budget - Årsregnskab - Forventet regnskab - Økonomirapporteringer - Anlæg - IT - Økonomiske analyser - Specialregnskaber - Ledelses infirmation. - forretningsgangs beskrivelser Drift & Service(12) - Bilagsflow - Kontoplan - Afstemninger - Revision - Instrukser - Moms - Fysiske aktiver -Bankfunktioner - IT

14 Bilag 3: Ydelseskatalog/Servicedeklaration Budget- og Regnskabsopgaver Opgave Udførelse Særlige bemærkninger Budgetudarbejdelse Styre processen ved budgetudarbejdelsen herunder udarbejdelse af det økonomiske budget og bemærkninger. Udarbejdelse af detailbudgetter for forvaltningerne. Nærmere aftale indgås med CØP. CØP udarbejder detailbudgetter for Musikhuset, Borgerservice og Svømme og idrætsanlæg. Regnskabsudarbejdelse Styre processen ved regnskabsudarbejdelsen herunder det økonomiske regnskab samt bemærkninger. Udarbejdelse af decentral regnskabsrapportering til forvaltningernes ledelse. Rapportering på lavere niveau kan foretages efter aftale med CØP. CØP udarbejder under forvaltningsniveauet regnskabsrapportering for Borgerservice, Musikhuset og Svømmer- idrætsanlæg samt Lokalbibliotekerne. Forventet regnskab (budgetopfølgning) Udarbejdelse af forventet regnskab pr. 30/6 og 30/9 til Borgmesterens Afdeling og Byrådet. Rapportering af forventet regnskab til Direktør og Rådmand pr. 30/6 og 30/9 samt efter behov. Rapportering af forventet regnskab til forvaltningernes ledelse. Rapportering på lavere niveau kan foretages efter aftale med CØP. CØP udarbejder under forvaltningsniveauet rapportering på forventet regnskab for Borgerservice, Musikhuset, Svømme og idrætsanlæggene samt Lokalbibliotekerne. Anlægsregnskaber / bevillingsstyring Udarbejdelse af anlægsregnskaber herunder bidrag til økonomidelen i forvaltningernes byrådsindstillinger. Bevillingsstyring (sikring af korrekt anlægsbevilling og rådighedsbeløb)

15 Opgave Udførelse Særlige bemærkninger Økonomistyring og rapportering Implementering af metoder og rutiner til den løbende økonomistyring herunder kontraktstyring og selvforvaltningsaftaler. Støtte til forvaltningerne til økonomiopfølgning herunder opfølgning på lønforbrug. På bestilling, eller hvis forholdene betinger det, udføres grundig økonomianalyse hos forvaltningerne. Efter aftale udarbejdes oversigter over budgetter, forbrug, rammer og opsparing/gæld. Oversigterne tager udgangspunkt i eksisterende ITsystemer. Rapportudvikling i Opus samt implementering og servicering af decentrale brugeres anvendelse af OPUS-portalen. Tidshorisont / planlægning skal aftales med CØP Intern rammestyring Sikrer overblik over de økonomiske driftsrammer og opsparing/gæld på forvaltningsniveau. For visse forvaltninger ajourføres de økonomiske rammer samt status for niveauerne under forvaltningsniveauet Deltagelse i Forvaltningernes ressourcetildeling. Nærmere aftale indgås med CØP. CØP ajourfører oversigter for Kulturområdet, Svømme og idrætsanlæg samt de organisatoriske enheder i BoB. CØP deltager i BoB s årlige ressourcetildeling. Øvrige budget og regnskabsopgaver Sagabehandling af byrådsindstillinger (økonomidata) Styring af kommunegarantier til selvejende institutioner. Bistand til ledere vedr. økonomisk råderum. Pris- og omkostningskalkulationer. Støtte og vejledning i forbindelse med udarbejdelse af specialregnskaber. Nærmere aftale indgås Sendes til CØP min. 1 uge før. (økonomiafsnittet) for BoB. 15

16 Opgave Udførelse Særlige bemærkninger med CØP. Ansvar for 6-by nøgletallene Ansvar for, at LOS-strukturen understøtter økonomi- og personalestyringen og løbende er ajourført i forhold til organisationsændringer. Konsulentfunktioner Økonomisk konsulentbistand. Deltagelse i tværgående projekter og udvalg Undervisning i IT-værktøjer (Opus og KMD Decentral Lønstyring) Deltagelse i udbudsforretninger (økonomisk del) Deltagelse i kontraktindgåelse (økonomisk del) 16

17 HR og Personale Opgave Udførelse Særlige bemærkninger Ansættelse Rådgiver og bistår i ansættelsessager, herunder overenskomstspørgsmål og aflønningsgrundlag. Udarbejder ansættelsesbreve på baggrund af relevante oplysninger fra ansættelsesmyndighed. Relevante oplysninger fra ansættelsesmyndighed er bl.a.: Stillingsopslag og ansøgning. Underskrevne lønaftaler. Personlige data. Afskedigelse af medarbejder Rådgiver og kan indgå aktivt i forbindelse med sagsbehandlingen, herunder forhandlinger med de faglige organisationer. CØP s aktive deltagelse forudsætter tidlig inddragelse af CØP, hvorved sikres en proces, hvor der sker den fornødne skriftlige og fyldestgørende dokumentation. Ændring i ansættelsesvilkår Udarbejder tillæg til ansættelsesbreve om ændringer. Lønforhandlinger Deltager efter ønske i de årlige lønforhandlinger, herunder: Orienterer om aftale- og overenskomstmæssigt aftalegrundlag Varetager visse sekretærfunktioner: Udarbejdelse af referater/lønaftaler og orienteringsskrivelser til medarbejderen. Kan inddrages i proceduren omkring lønaftaler til nyansatte. Lønstatistikker pr. forhandlingsenhed. Overenskomster og KTO-stof Rådgivning vedr. fortolkning af overenskomst- og KTO-stof. Sygefraværsstatistik ker Udarbejde sygefraværsstatistikker til HMU og lokale MED udvalg Ledelsesinformation 17

18 Sygefraværsudtræk på personniveau Udarbejdelse af personale administrative retningslinjer og personalehåndbog Ansvar for udarbejdelse af HR- og personaleadministrative retningslinier og personalehåndbog for Kultur og Borgerservice. Specielle personalepolitiske områder Konsulentfunktion med aktiv inddragelse i sagsbehandling vedrørende bl.a.: Sygefraværssager rådgiver og udsender advis til opfølgning jf. minimumsstandarderne. Flygtninge/indvandrer Job på særlige vilkår Tværgående konsulent- og specialistfunktioner Høringssager på HR- og Personaleområdet (bl.a. til HMU) Inddragelse ved udarbejdelse af lønpolitik og personalepolitik Personaleredegørelse Deltagelse i tværgående udvalg og styregrupper eksempelvis kompetenceudviklingsmidler, lønudbud Bestilling af psykologhjælp Personalegoder Seniorinitiativer Valgsekretariat Trivselsmålinger Konflikthåndtering Lederudvikling MUS-udvikling Coaching (Tilkøbsydelse) Personalejuridisk netværk HR netværk Ansættelsesstop Udviklingspolitikken Controllerfunktion Sikre at personaleadministrationen foregår i overensstemmelse med gældende love og regler. 18

19 Arbejdsskadeadministration På baggrund af oplysninger fra de decentrale organisatoriske enheder foretager vi elektronisk anmeldelse. Jubilæumsadministra tion På baggrund af oplysninger fra lønsystemet og medarbejderen selv beregner CØP dato, bestiller diplom, gratiale mv. Barselsadministation På baggrund af oplysninger fra leder og medarbejder indberettes fravær til fravær og lønsystem. Der ydes også vejledning til forståelse af reglerne MED-udvalg, TRvirksomhed og sikkerhedsudvalg På baggrund af oplysninger fra de decentrale organisatoriske enheder foretager vi indberetning i SAP. Opgaven koordineres med Rådmandsekretariatet for opdatering af KB-intra For biblioteket foregår dette decentralt. Refusioner Hjemtager alle former for refusioner (syge- og barselsrefusioner, AER-refusioner, Kommunale- og statslige tilskud, AKUT-refusion, Personaletilpasningspuljen) Syge- og barselsrefusionerne er overtaget fra Lønhuset med virkning fra 1. marts 2010 Fraværsindberetning (ej ferie) På baggrund af oplysninger fra de decentrale ledere indberettes fravær i fraværssystemet Fraværsindberetning er overtaget fra Lønhuset med virkning fra 1. marts Nogle institutioner foretager dog disse selv enten via vagtplan, web-fravær eller direkte i fraværssystemet. Rejseafregning På baggrund af oplysninger fra medarbejder/leder indberettes rejse og befordringsafregning via Rejseafregning er overtaget fra Lønhuset med virkning fra 1. april

20 lønsystemet Drift og service Opgave Udførelse Særlige bemærkninger Vedligeholdelse af LOS Organisation og Kontoplan - grundelementet i økonomisk styring Opretter og ajourfører K&B s profitcentre, omkostningssteder, bevillingsansvarssteder og PSPelementer i samarbejde med brugerne. Sikrer at de organisatoriske hierarkier i kontoplanen er i overensstemmelse med organisationen i Kultur og Borgerservice Sikrer at kontoplanen overholder alle ISM s krav ligesom man holder sig ajour med løbende ændringer af ISM s generelle regler for kontering. Vejleder i konteringsspørgsmål E-handel varetagelse af superbrugerfunktion Varetagelse af superbrugerfunktionen i E-indkøb og E-faktura. Udarbejder forretningsgangsbeskrivelser og minivejledninger. Controllerfunktion i forhold overholdelse af indkøbsaftaler Bilagsadministration og kontering Bilagsadministration og bogføring (drift, anlæg og omposteringer) Varetager konsulentfunktion i forhold til decentralt bogførende institutioner. Varetager bogholderfunktionen i.f.m. fejlfakturaer og overforfaldne fakturaer. Bogføring af kasseopgørelser for Bibliotekerne og Musikhuset. Konteringen foretages hos den enkelte bestiller. CØP foretager efter aftale bilagsadministration for Musikskolen, Sekretariatet samt for lederen af Idræts- og Svømmeanlæggene. 20

21 Afstemninger af statuskonti, bogføring /udbetaling og Debitorsystemet Likvide konti afstemmes én gang om måneden Bogførings- og udbetalingsystemet afstemmes dagligt Debitorsystemet afstemmes månedsvis/kvartalsvis Mellemregningskonti afstemmes efter behov Sikrer at samtlige statuskonti i K&B er afstemt ultimo regnskabsåret. CØP foretager efter aftale afstemning af Musikhusets, Musikskolen samt Svømme- og Idrætsanlæggenes statuskonti Udarbejdelse af interne instrukser Udarbejdelse af interne instrukser og forretningsgangsbeskrivelser, tilpasset forholdene i Kultur og Borgerservice, men som samtidig overholder ÅK s generelle retningslinjer (bl.a. kasse- og regnskabsregulativet og ISM s den gule bibel ). Implementerer instrukserne overfor brugerne. Revision Kontakten til revisionen (herunder revisionens adgang til fornødne dokumenter). Udarbejder udkast til svarskrivelse på ledelsesbreve fra revisionen, samt foranstalter de nødvendige tiltag, som følge af revisionens ledelsesbreve. Fakturering Varetager konsulentfunktion i forhold til salgsfakturering i KMD OPUS -salgsmodul. Opretter materialenumre og debitorer. CØP foretager efter aftale fakturering for Musikskolen, Svømme og idrætsanlæggene, Lokalbibliotekerne, samt en del af Musikhusets fakturaer. Bankfunktioner Sikrer at alle transaktioner der foretages via diverse bankkonti 21

22 bogføres og at der følges op på åbne poster Fysiske aktiver Registrering og beregning af beholdninger vedr. fysiske aktiver ved regnskabsårets afslutning Administration af Musikhusets faste lejemål Beregner årsregulering af huslejen m.v. iht. Til de indgåede kontrakter. Udarbejder udkast til varslingsskrivelse til lejere Fakturerer husleje mv. til lejerne Betalingskontrol Opgaven varetages af CØP efter aftale med Musikhuset. Foreningsregnskaber Bogfører og udarbejder regnskaber for flg. selvstændige juridiske enheder: Kantineforeningen Foreningen Sport Århus Events Bogfører og klargøre regnskab til revisor for: Fonden Elite Idræt Momsregnskab Indberetter og afregner moms til SKAT, samt vejleder i momsspørgsmål Familieydelse til/fra udland Overførsel og bogføring af familieydelse, der bliver sendt til og fra udlandet på baggrund af bilag fra Familieydelsen. Debitorindbetalinger Sørger for at indbetalinger på betalingsarter, hvor der ikke er automatisk overførsel, overføres til Magistratsafdelingerne Udligning af indbetalinger i KMDdebitor samt løbende betalingskontrol, og udsendelse af rykkerskrivelser Journalisering og postlister Opretter Ciriussager og kontrollerer 22

23 (ren intern CØP) postlister, som dannes efter optagelse af sager fra sagsbehandlere Øvrige opgaver i sektionen for Bilag, instruktioner og afstemninger Konsulentbistand vedr. bogføringsog regnskabstekniske forhold Implementering af kommende versioner af KMD Opus Økonomi (bilagsgange, organisation og kontoplan. Deltagelse i funktionsgrupper vedr. KMD-OPUS, inden for indkøb og bilagsbehandling, Salg og fakturering, fysiske aktiver, stamdata, organisation og kontoplan samt brugerroller og opsætning. Undervisning i brug af KMD- OPUS (E-faktura, E-indkøb og afstemning.) Eventualrettigheder, registrerer nye aktiver og afskriver på eksisterende. Udbetaler partistøtte til politiske partier efter partistøtteloven Forsikringer, kontrollerer at samlebilaget fra forsikringsselskabet er i overensstemmelse med de faktiske forhold Projektorganisation Opgave Udførelse Særlige bemærkninger Systematiseret ledelsesinformation CØP er et stort datawarehouse, hvor der ligger adskillige informationer, som er relevante for forvaltningschefer og institutionsledere. Opgaven er at identificere det behov, som forvaltningschefen og den decentrale leder har samt få udarbejdet en it løsning der nemt giver adgang til informationerne. It-løsningen skal være en del af KB intra. 23

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune Notat Emne Til Direktøren Kopi til Den 28. august 2006 Det skal indledningsvis bemærkes, at der i revisionsberetningen ikke er forhold vedr. Magistratens 5. afdeling, som Byrådet skal tage stilling til,

Læs mere

Til skoleledelse og dagtilbudsleder. Dato: 27. januar 2015. Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud

Til skoleledelse og dagtilbudsleder. Dato: 27. januar 2015. Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud Til skoleledelse og dagtilbudsleder Dato: 27. januar 2015 Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud Som bekendt har byrådet besluttet, at der som en del af Børn og Unges effektiviseringsforslag

Læs mere

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice)

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskravet på 0,5 % via reduktion i lønfremskrivningen i 2015 og frem fordeles i Borgerservice

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

ØKONOMI & LØN Dato 19-08-2009

ØKONOMI & LØN Dato 19-08-2009 ØKONOMI & LØN Dato 19-08- I Nordfyns Kommune er Økonomi og Løn samlet i en central stabsafdeling, som servicerer internt. Afdelingens opgaver kan beskrives som: styringsmæssige overfor Direktionen serviceopgaver

Læs mere

STATUSRAPPORTERING FOR DIREKTIONENS STARTEGISKE FOKUSOMRÅDE 8 ØKONOMI OG STYRINGSKONCEPT

STATUSRAPPORTERING FOR DIREKTIONENS STARTEGISKE FOKUSOMRÅDE 8 ØKONOMI OG STYRINGSKONCEPT STATUSRAPPORTERING FOR DIREKTIONENS STARTEGISKE FOKUSOMRÅDE 8 ØKONOMI OG STYRINGSKONCEPT Dato 04.12.2009 I forbindelse med fokusområdet blev der i juni måned udarbejdet kommissorium for arbejdet (bilag

Læs mere

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Lønudbetaling og korrektioner Tiltrædelse Stillingsbesættelse ns eget ansvar Udarbejdelse af stillingsopslag

Læs mere

KMD Opus Rollebaseret Indgang

KMD Opus Rollebaseret Indgang Januar 2013 KMD Opus Rollebaseret Indgang Minivejledning - løn Version 2.2 1 Indhold Forord... 3 01. Mine medarbejdere -> Medarbejderprofil Teamoversigten... 4 02. Mine medarbejdere -> Oversigt... 4 03.

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 Samarbejde og rollefordeling Organisering Kommunikation & information Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser (1) Tydeliggørelse

Læs mere

Lønkontrol Cases til inspiration

Lønkontrol Cases til inspiration Lønkontrol Cases til inspiration Marts 2015 Indhold 1. Forord 3 2. Institution løser alle opgaver i eget hus 3 3. Institution får løst opgaver i et løncenter 4 4. Institution får løst nogle opgaver i et

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

5. Forenkling på økonomiområdet

5. Forenkling på økonomiområdet 5. Forenkling på økonomiområdet Kommunerne er i helt overvejende grad kendetegnet ved en meget decentral struktur på økonomiområdet, hvor institutionerne både har det økonomiske ansvar for opgaveløsningen

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. Overførsler Oprindeligt Budget 31.05.2012 Økonomiudvalget

Læs mere

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune Digital Økonomi Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune 24-10-2011 FREDERICIA KOMMUNE 23. september 2011 Strategi for Digital Økonomi Baggrund Det strategiske udviklingsprojekt Fredericia

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement

Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement Indledning Deloitte Revisionsaktieselskab har som led i forberedelsen af den kommende revision for 2009 gennemført en interviewbaseret

Læs mere

KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS

KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS Konteksten 40 % af kommunens driftsudgifter vedrører indkøb hos eksterne leverandører. 4700 leverandører årligt. 130.000 bestillinger om året. Mere end 200 leveringssteder + borgere

Læs mere

Følgende notater kan med fordel læses samtidig med nærværende Vision og strategi:

Følgende notater kan med fordel læses samtidig med nærværende Vision og strategi: Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 13. oktober 2011 Sagsbehandler Knud-Erik Larsen Telefon direkte 76 16 24 92 E-mail knlar@esbjergkommune.dk EK Ledelsesinformation Vision og strategi Styregruppen godkendte

Læs mere

Indstilling. Styrket lederuddannelse i Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Styrket lederuddannelse i Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. april 2009 Styrket lederuddannelse i Århus Kommune 1. Resume Denne indstilling igangsætter Den Offentlige Lederuddannelse (herefter

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +!

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +! " #$% &'(% )%* * % % %+ % $ $, % + # -./, & 0 + /+-1,-2 * '/% / % $$% &', (% )3 + % + 4 # 34 3 # 5 + & 3%$ 6+ 7 3 #+ #*, + 0/ +% $* 8$%-2 * * 9$, / -2 +0 :3 + ' ;, %* (% ):/))/93 / -1 :

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale 4. september 2013. Baggrund Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale Job- og personprofil Slagelse Kommune har besluttet af sammenlægge de to eksisterende afdelinger Løn og

Læs mere

Godkendt af byrådet den 12.04.2010. Principper for økonomistyring

Godkendt af byrådet den 12.04.2010. Principper for økonomistyring Godkendt af byrådet den 12.04.2010 Principper for økonomistyring Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1. Lovgrundlag... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Rollefordelingen mellem det politiske og det admini-...

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at gå på pension, og derfor søger vi nu en ny afdelingsleder. Favrskov Kommune er en vækstkommune

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

6. Forenkling på løn- og personaleområdet

6. Forenkling på løn- og personaleområdet 6. Forenkling på løn- og personaleområdet Kommunerne ligner generelt hinanden meget, når der ses på placering af det styringsmæssige ansvar på løn- og personaleområdet. Institutionerne har ansvaret for

Læs mere

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Godkendt på direktionsmødet den 26. november 2012 1 Indledning Ledelsesinformation (LIS) er en af direktionens indsatsområder. De kommende års

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU)

Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU) Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU) 1. Indledning På baggrund af budgetstyringsanalysen og de heraf afstedkomne anbefalinger fra BDO, er følgende

Læs mere

Projekt Ny organisationsstruktur

Projekt Ny organisationsstruktur 1. Vision Kommuneqarfik Sermersooq er en kommune i fremdrift, der prioriterer udvikling, vækst og nytænkning. Med borgeren i centrum skal kommune til stadighed udvikles, således at borgerne opnår den bedst

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841.

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841. SKAGEN KOMMUNE Beretning nr. 151 Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006 Delberetning for regnskabsåret 2006 841.000 Side 1 1 Indledning 2 Beholdningseftersyn m.v. 2.1 Uanmeldte

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 291-302) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Ledelse i Egedal Kommune

Ledelse i Egedal Kommune Ledelse i 1 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler... 4 2 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede ledelseskæde bestående af direktører, centerchefer, rammeansvarlige

Læs mere

Beierholm Business Service. Bogføring Lønservice - Administration

Beierholm Business Service. Bogføring Lønservice - Administration Beierholm Business Service Bogføring Lønservice - Administration Beierholm Business Service 2 Indlysende fordele for dig hvis din virksomhed Er for lille til at beskæftige eller aflønne en bogholder Ikke

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektbeskrivelse for Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektansvarlig: Administrativ Service. 15. august 2008 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Bilag vedr.: Budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn Forslag Senest ajourført 6. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. BUDGETANSVAR...3

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

- XV - Bilag 17. Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område

- XV - Bilag 17. Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 17 Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område Regnskab 2014 Opfølgning på business case Korrekt CPR-registrering på

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

Orientering om den videre proces og implementering

Orientering om den videre proces og implementering Dato: 14. december 2011 Brevid: 1556479 Orientering om den videre proces og implementering Når Regionsrådet har godkendt en ny organisationsmodel, der bygger på 5 sygehusledelser, skal direktionen igangsætte

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

Notat. Samarbejde på tværs i Aarhus Kommune. Til Styreforms- og Strukturudvalget. Den 9. november 2012. Aarhus Kommune. 1) Det formelle grundlag

Notat. Samarbejde på tværs i Aarhus Kommune. Til Styreforms- og Strukturudvalget. Den 9. november 2012. Aarhus Kommune. 1) Det formelle grundlag Notat Til Styreforms- og Strukturudvalget Den 9. november 2012 Samarbejde på tværs i Aarhus Kommune 1) Det formelle grundlag Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Magistraten I henhold til styrelsesvedtægtens

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Indstilling. Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra Region Midtjylland. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra Region Midtjylland. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 28. november 2008 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Ændring i antallet af de boliger, hvortil der skal leveres tilbud efter lov om social service kan kun ske efter aftale mellem parterne.

Ændring i antallet af de boliger, hvortil der skal leveres tilbud efter lov om social service kan kun ske efter aftale mellem parterne. i - Aftaleperiode og opsigelse Nærværende aftale træder i kraft på tidspunktet for beboernes indflytning i boligerne tilhørende Den selvejende almene plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger. Aftalen

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03 Service Level Agreement (SLA) Debitor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Ansvarlig... 3 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund 18.02.2015. Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund Den Jyske Opera søger ny administrationschef. Den Jyske Opera Den Jyske Opera / Danish National Opera er

Læs mere

Personalepolitiske principper for. Gennemførelse af organisationsforandringen

Personalepolitiske principper for. Gennemførelse af organisationsforandringen Personalepolitiske principper for gennemførelse af større organisationsforandringer Værdier Udvikle opgaveløsningen Udvikle viden og kompetencer Fastholde medarbejdere Godt arbejdsmiljø Fleksibilitet Lokalt

Læs mere

Ydelseskatalog - Beskæftigelsesområdet. KMD Aktiv. _ Få fuldt udbytte af KMD Aktiv! _ Vi hjælper jer godt på vej! Side 1 af 17

Ydelseskatalog - Beskæftigelsesområdet. KMD Aktiv. _ Få fuldt udbytte af KMD Aktiv! _ Vi hjælper jer godt på vej! Side 1 af 17 Ydelseskatalog - Beskæftigelsesområdet KMD Aktiv 2013 Få fuldt udbytte af KMD Aktiv! Vi hjælper jer godt på vej! Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Overordnet introduktion til KMD Aktiv kurser... 3 Målgruppe...

Læs mere

Økonomi årsberetning 2007

Økonomi årsberetning 2007 Økonomi årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering og

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK

ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK (Regulativ for kasse og regnskabsvæsen) Version 2.0 Ajourført 15. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Den daglige ledelse... 5 Gyldighedsområde...

Læs mere

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune I henhold til regelsæt Principper for økonomistyring skal der etableres rutiner for økonomistyring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune og alle

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Brederødvej 40, 3300 Frederiksværk Christina Helverskov Langhoff Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Notat vedrørende fordele og ulemper ved outsourcing af lønområdet.

Notat vedrørende fordele og ulemper ved outsourcing af lønområdet. Notat vedrørende fordele og ulemper ved outsourcing af lønområdet. Indledning Det fremgår af direktionens notat fra november 2008, at der skal udarbejdes en rapport til kommunaldirektøren vedrørende fordele

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere