Virksomhedsplan inkl. servicedeklaration bygget op efter virksomhedsmodellen 1 ift. MKB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan inkl. servicedeklaration bygget op efter virksomhedsmodellen 1 ift. MKB"

Transkript

1 Virksomhedsplan inkl. servicedeklaration bygget op efter virksomhedsmodellen 1 ift. MKB C E N T E R F O R Ø K O N O M I O G P E R S O N A L E 1 1. version godkendt i chefgruppen d. 19. juni version er godkendt i chefgruppen d. 30. april tilrettet som følge af bl.a. evalueringen af fællesfunktioner. Version 3. version er tilrette primo 2010, hvor ændringerne primært er af teknisk karakter. Dette er version 4 godkendt i chefgruppen den 27.april

2 Indholdsfortegnelse 1. Ydre vilkår og baggrund (for etableringen af CØP) Ressourcegrundlaget, økonomisk og personalemæssigt Mission, Vision og Organisering i CØP Mission for Center for Økonomi og Personale Vision for Center for Økonomi og Personale Ydelser i CØP Effektmål for CØP Overordnede effektmål for CØP Rambøll analyse 2008: Kvalitativ brugerunderundersøgelse i 2010: Kvalitative Eksterne effektmål i Center for Økonomi og Personale Bilag 1: Vision for den attraktive arbejdsplads Bilag 2: Organisationsdiagram, CØP Bilag 3: Ydelseskatalog/Servicedeklaration Bilag 4: Konkrete tiltag i de enkelte sektioner på baggrund af serviceeftersyn fra efteråret HR og Personalesektionen Budget og regnskabssektionen Drift og Service Projektorganisation

3 1. Ydre vilkår og baggrund (for etableringen af CØP) Den formelle baggrund er byrådsvedtagelsen af 30. november 2005 om Magistratsreformens udmøntningsprojekt af Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice. Man ønskede bl.a. at opnå følgende: w Bedre ressourceudnyttelse (faglig optimering af opgaverne, da ikke alle skal sætte sig ind i alt i en verden, hvor kravene til optimering af processer via IT-løsningerne bliver mere og mere påkrævet i den måde opgaverne skal løses på). w Øget faglige produktudvikling (der etableres en organisation, hvor der i høj grad sker ide- og produktudvikling). w Deltagelsen i tværmagistratslige arbejdsgrupper tydeliggøres og simplificeres ved at man kan tale med én tunge. Eks. arbejdet med udvikling af en fælles virksomhedsmodel for Århus Kommune, nyt ØS, nye tværgående tiltag på budget-, regnskabs-, bilags- løn- og personaleområdet forankres i CØP. w Øget driftssikkerhed for opgaveløsningen (mindre sårbarhed ved sygdom, ferie medarbejderskift mv.) w Øget produktivitet (stordriftsfordele). CØP s samarbejdspartnere er oplistet nedenfor. I Kultur og Borgerservice: Rådmandssekretariatet Chefgruppen Forvaltningerne Afdelings-/Institutionsledere Fællesfunktionerne for IT, Bygninger og Kommunikation Økonomiansvarlige i de enkelte områder Samtlige medarbejdere i afdelingen (HR og Personaleforhold) I Århus Kommune: Økonomisk afdeling Personaleafdelingen 3

4 Lønhuset Beskæftigelsesforvaltningen Øvrige centrale funktioner i de øvrige magistratsafdelinger, som har tilsvarende opgaver som CØP Eksterne samarbejdspartnere: Leverandører herunder KMD Fagforeninger Revisionen Institutioner/foreninger, der skylder penge Andre kommuner KL s fagkontorer 2. Ressourcegrundlaget, økonomisk og personalemæssigt Grundlaget er tilvejebragt via ressourcerne i de tidligere centrale forvaltningsenheders administrationsafdelinger (eks. løn- og regnskabssektionen i Fritids- og Kulturforvaltningen og store dele af den centrale administrationsafdeling i Biblioteksvæsenet). Derimod forblev ressourcerne på afdelings-/ institutionsniveauet som hidtil (eks. Kulturhus Århus, Hovedbiblioteket, Lokalbibliotekerne og Svømmeanlæggene). Nedenstående oversigt viser det oprindelige ressourcegrundlag pr. 1. jan. 2006: Symfoniorkester Musikhus Bibliotek Borgerservice (2) (2) I alt Personale F&K (1) Budget og Regnskab 3,6 4,6 1,8 0,5 1,5 12 Løn og Personale 3,2 3,1 1 0,2 0,4 7,9 Indkøb 0,1 0, ,4 Intern konsulentfunktion 1,3 1,2 0, ,3 I alt 8,2 9,2 3,6 0,7 1,9 23,6 Symfoniorkester Musikhus Økonomi (1000 kr. i Borgerservice (2) (2) I alt niveau) (3) F&K Bibliotek Budget og Regnskab Løn og Personale Indkøb Intern konsulentfunktion I alt (1) Ved den konkrete overførsel fra Biblioteksvæsenet blev der overført en juriststilling til CØP. Derimod bibeholdt Biblioteket en økonomstilling. Derved blev aftalt, at CØP også skulle omfatte juridisk bistand i Kultur og Borgerservice. (2) Konkrete forhandlinger vedr. snitflader med Symfoniorkester og Musikhus gjorde, at man alene overførte ca. 0,4 stilling fsva. Symfoniorkesteret (med decentral placering) og ca. 1,1 stilling fra Musikhuset (afregnet med 1 fuldtidsstilling og ca. 50 tkr. i budgetoverførsel). (3) Ovenstående omfatter alene lønninger, pensioner o.lign. Ved overførslen blev der tillagt 25 tkr. pr. stillingsenhed til IT, kontorhold, uddannelse mv. Der er ikke overført budget til husleje Tilpasninger i 2006: 4

5 Efter ønske fra Borgerservice er der overført 1.0 stilling med tilhørende økonomi og opgaveportefølje vedr. opgaver indenfor opkrævningsområdet. Baggrunden var dels at medarbejderens opgaver i langt overvejende grad var CØP relateret og dels at mindske sårbarheden i opgaveløsningen. Efter aftale mellem Sekretariatet og CØP er 1,0 stilling (juristen) med tilhørende økonomi og opgaveportefølje overført til Sekretariatet. Det kan konstateres, at der på afdelings-/institutionsniveauet er et stigende behov for at kunne trække på CØP ved langtidssygdom, jobskifte o.lign. i den decentrale administration. Der har således fra ledelsesniveauet i visse afdelinger / institutioner været ytret ønske om i højere grad at overdrage opgaver til CØP som følge af dels mindske sårbarheden og dels øge fagligheden. På den baggrund er der fsva. Musikhuset og de decentrale fritids-, idræts- og svømmeanlæg truffet aftale om følgende tilpasninger i 2007: Tilpasninger 2007: Efter aftale mellem Musikhuset og CØP er der overført en række yderligere opgaver til CØP indenfor især budget og regnskabsområdet. Overførselen af ressourcer er aftalt til 1,0 stilling. Efter aftale mellem ledelsen af idræts- og svømmeanlæggene og CØP vil der blive overført en række opgaver til CØP. Den aftalte overførsel af opgaver og ressourcer vil svare til 2/3 stilling. Ved budgetforliget for blev CØP s økonomiske ramme reduceret med ca. 0,9 mio. kr. (svarende til 2 fuldtidsstillinger) 2. Hertil kommer, at der som følge af byrådsbeslutning er overført 3 medarbejdere fra CØP til den centrale personaleafdeling, som følge af centralisering af lønadministrationen i Århus Kommune. 2 Det kan konstateres, at administrative besparelsesforslag i prioriteringsrunder ofte bliver vedtaget i forbindelse med budgetforlig således har det været tilfældet ved de seneste prioriteringsrunder. Besparelserne vil blive tillrettelagt således, at det påvirker kunderne mindst muligt. Dette kan f.eks. være ved en øget decentral anvendelse af dokumenterede IT løsninger, der kan erstatte papirsgange. Mulige løsninger omkring endnu højere grad af standardisering og ensretning vil også blive overvejet. Egentlige servicereduktioner vil blive behandlet i chefgruppen via ændringer i CØP s ydelseskatalog. 5

6 Tilpasninger 2008: Der overføres ressourcer fra CØP til Hovedbiblioteket som følge af, at opgaven vedr. opkrævning af biblioteksrestancer ønskes løst lokalt. Den aftalte overførsel af ressourcer svarer til ca. 1,0 stilling. Der er overført 0,52 stilling fra Musikskolen til CØP til løsning af en række bogholderitekniske opgaver vedr. debitorhåndtering samt behandling af e-fakturaer, e- indkøb og øvrige forfaldne driftsopgaver vedr. regnskabsføringen. Dette skete i forbindelse med, at en administrativ medarbejder fratrådte i Musikskolen. Der er overført 3 fuldtidsstillinger til Lønhuset i 2008 i overensstemmelse med byrådets beslutning fra 21. november 2007 vedr. centralisering af opgaven. Tilpasninger 2009: I efteråret 2008 blev der gennemført en analyse af administrationen i Lokalbibliotekerne. Der var en administration bestående af 1 administrativ leder + 3,5 HK-assistenter. Analysen resulterede i, at lokalbibliotekerne har valgt at omprioritere/effektivisere området, hvorved 1 stilling blev omdefineret til primært at beskæftige sig med biblioteksfaglig udvikling, 1 stilling blev overført til de enkelte lokalbiblioteker via ressourcefordelingen og endelig blev 1 stilling overført til CØP til løsning af de opgaver, som blev centraliseret i CØP. Ændringen trådte i kraft 1. januar Ansættelse af udvikling/ projektleder for en 3 årig periode: Stillingen omfatter opgaver med systematiseret ledelsesinformation via KBintra, øget fokus på kundekontakt samt på udannelse af elever. Finansiering sker indenfor eksisterende ramme, hvor der vil der være tale om et nettoforbrug af CØP s overskud på ca. 0,3 mio. kr. årligt. Tilpasninger 2011: Der er pr. 1. januar 2011 overført 2 stillinger fra den tidligere fælles HR funktion i MKB som følge af budgetforliget for til HR-opgaver, mens den anden stilling anvendes til arbejdsmiljøledelse (certificering i MKB, som afsluttes medio Der er pr. 1. marts 2011 overført ressourcer svarende til 5 stillinger fra BA til CØP i forbindelse med, at CØP varetager den interne økonomi og personalestyring for BA Pr. 1. marts 2011 har CØP overtaget opgaver fra Lønhuset vedr. hjemtagelse af refusioner vedr. sygdom og barsel. Ligeledes overtager CØP opgaverne med at indberette fravær ved sygdom. Opgaverne svarer til en 0,5 fuldtidsstilling. 6

7 3. Mission, Vision og Organisering i CØP I efteråret 2005 blev følgende mission og vision for CØP godkendt af den interne udmøntningsgruppe i Magistratens 4. Afdeling (nedenstående er dog tilpasset i forhold til dels overdragelsen af juridisk bistand fra CØP til Sekretariatet, centralisering af lønopgaverne i Århus Kommune (Lønhuset) og den overordnede vision for Kultur og Borgerservice. 3.1 Mission for Center for Økonomi og Personale CØP udgør et solidt fundament (opgaveløsning og rådgivning) for de øvrige forvaltninger og institutioner i alt indenfor budget, regnskab, lønforhandlinger, HR, personale, og indkøb. Dette skyldes, at de mere politisk orienterede forvaltninger skal kunne sætte fokus på deres kerneydelser i forhold til borgere og politisk niveau. CØP skal desuden foretage strategiske tiltag indenfor fællesforvaltningens opgaver og være en aktiv medspiller i forhold til direktør og politisk niveau. I forhold til det overordnede administrative niveau (Borgmesterens Afdeling) er Center for Økonomi og Personale forbindelsesled i forhold til budget, regnskab, personale og indkøb. 3.2 Vision for Center for Økonomi og Personale Med det formål at skabe en effektiv organisation for hele afdelingen Kultur og Borgerservice vil Center for Økonomi og Personale være: Kommunens førende, når det handler om at benytte sig af den nyeste IT-teknologi ud fra en samlet nyttebetragtning. Tilstræbe anvendelsen af best practise i forhold til sagsgange og administrative processer Kundernes naturlige og foretrukne valg ved spørgsmål indenfor nye og/eller eksisterende faglige udfordringer og problemstillinger indenfor løn, HR, personale, budget, regnskab og indkøb I ovenstående ligger således - udover at være proaktiv - en ambition om at tage udgangspunkt i kundernes behov kombineret med helhedsorienterede betragtninger og løsninger 3. Selve organiseringen af CØP i 3 sektioner og en ad hoc sektion, der tager sig af større udviklingsprojekter, er vist i vedlagte bilag 3. Fysisk placering er i Vestergade 55. Det var for flere afgørende, at CØP blev placeret decentralt sammen med de største forvaltninger for at mindske såvel den fysiske som visuelle afstand. Man vil derved søge at sikre, at CØP dels forbliver en afdeling med høj grad af føling for den decentralt 3 Det bemærkes, at CØP s vision også indeholder et afsnit om den attraktive arbejdsplads se bilag 2 7

8 oplevede virkelighed og dels en afdeling, hvor kunderne får en væsentlig lettere adgang til CØP (ud fra den overbevisning, at fysisk placering har betydning). 4. Ydelser i CØP Sektionerne har beskrevet et kortfattet ydelseskatalog/servicedeklaration ud fra følgende principper: Hvad består ydelsen af? Hvad leveres i forbindelse med ydelsen (dvs. selve opgaveudførelsen)? Er der særlige forhold, der skal tages i betragtning (f.eks. er der forskelighed i ydelserne overfor det decentrale led)? Det konkrete ydelseskatalog/servicedeklaration er vedlagt som bilag Effektmål for CØP Den effekt der ønskes af CØP fremgår i høj grad af dels vores ydelseskatalog/servicedeklartion (mission) og vores vision. Det er således også i forhold hertil, at CØP skal måles. 5.1 Overordnede effektmål for CØP Rambøll analyse 2008: Der er i perioden november 2007 til januar 2008 gennemført en større ekstern evaluering af CØP. Undersøgelsen blev gennemført af Rambøll. På baggrund af denne opstilles følgende overordnede effektmål: Sektion Samlet Tilgængelighed Service Kvalitet tilfredshed R B. 2010/11 R B. 2010/11 R B. 2010/11 R B. 2010/11 Drift og service 4,2 4,2 4,4 4,2 4,4 4,2 4,1 4,2 Budget og Regnskab 4,2 4,2 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 Løn og Personale 4,2 4,2 4,4 4,2 4,2 4,2 4,1 4,2 Karakterangivelsen ovenfor skal læses på følgende vis: 1=Meget utilfreds, 2=Ultilfreds, 3=hverken/eller, 4=tilfreds og 5=meget tilfreds. Rambøll anbefaler følgende i rapporten: Alle områder bør have ambitioner om at opnå eller fastholde minimum 4,0 som score for de overordnede vurderinger, idet det betyder at den gennemsnitlige bruger af fællesfunktionen er en tilfreds bruger. 8

9 CØP s målsætning om at ligge på 4,2 er således et udtryk for at vi ønsker at bibeholde nuværende høje tilfredshedsniveau hos kunderne korrigeret for den almindelige statistiske usikkerhed, der er i den slags undersøgelser Kvalitativ brugerunderundersøgelse i 2010: Indledning og baggrund CØP har i efteråret 2010 gennemført en kvalitativ brugerundersøgelse hos vores kunder i Kultur og Borgerservice 4. Der er afholdt 20 besøg og efterfølgende er der udarbejdet et referat af samtalen, som deltagerne har haft mulighed for at kommentere. Tilgangen har været semistruktureret interview, hvor rammen for samtalen har været tilgængelighed, service og kvalitet samt ledelsesinformation. Fordelen ved denne type undersøgelse er, at deltagerne (kunderne) via den åbne form får mulighed for at tale om det, der er vigtigt for dem. Kundernes valg af emner giver vigtigt information om deres opfattelses og oplevelser i forhold til CØP samt til fremtidige ønsker og behov. Herved er undersøgelsen mere udviklingsorienteret end en temperaturmåling alene. Resultaterne af undersøgelsen er anvendt til at igangsætte en række initiativer og løsninger med henblik på at sikre, at At CØP er på forkant med at udvikle sig i takt med kundernes behov og ønsker At CØPs kunder fortsat er tilfredse med CØPs ydelser og service samt at kunderne oplever en positiv forskel sfa. de igangsatte initiativer jf. nedenstående. Generelle forhold / resultater Helt overordnet er billedet det samme som ved Rambøll-undersøgelsen, der blev gennemført ultimo 2007/primo Der er en høj grad af tilfredshed med den service, den kvalitet og den tilgængelighed, der er i CØP. Det er tydeligt, at det er væsentligt for kunderne i CØP, at der er en lige og direkte adgang til medarbejderne. Det opleves som nemt at komme i kontakt med CØP og der er altid mulighed for et personligt møde med CØP. Det vurderes også væsentligt, at CØP er udfarende i forhold til at møde kunderne lokalt fremfor centralt. Særligt forbindelsen til Lønhuset opleves som vanskelig af mange kunder. Alle er klar over, at Lønhuset ikke er CØPs ansvarsområde men nævner alligevel, at det giver en række udfordringer i hverdagen i forhold til at få den rette hjælp. Nedenfor er der redegjort for nogle konkrete ideer og problemstillinger, som flere har gjort opmærksom på. Ledergruppen i CØP har forholdt sig til disse og iværksat tiltag som skal løse nogle af de udfordringer, som kunderne møder. Nedenfor ses de overordnede resultater af undersøgelsen CØPs styrker jf. kunderne samt forbedringspotentialer jf. undersøgelsens resultater. 4 Jf. chefgruppens beslutning fra

10 Ovenstående forbedringspotentialer er omsat til konkrete initiativer og løsningsforslag jf. bilag 4: 10

11 5.2 Kvalitative Eksterne effektmål i Center for Økonomi og Personale Revisionsberetninger: Vedr. forhold, hvor CØP har ansvaret, må der ikke være kritiske forhold nævnt i revisionsberetningen til Byrådet Ledelsesnotater til direktøren fra revisionen Revisionen skal i de fremsendte ledelsesnotater udtrykke tilfredshed med samarbejdet med CØP samt anføre at området administreres/styres hensigtsmæssigt og betryggende. 11

12 Bilag 1: Vision for den attraktive arbejdsplads Center for Økonomi og Personale vil tiltrække, fastholde og udvikle den bedst kvalificerede arbejdskraft Vi vil i dagligdagen via fælles indsats sikre værdier som: o Ærlighed overfor kolleger (f.eks. støj) o Åbenhed i form af eks. vidensdeling på tværs og sidemandsoplæring o Mulighedernes land frem for begrænsningerns stilstand o Humor o Sociale initiativer Vi vil også i regi af MED dagsordensætte en række tiltag indenfor: o Individuelle kompetenceudviklingsplaner herunder klarlægning af evt. kompetencegab (såvel fagligt som indstillingsmæssigt) o Risikovillig ledelsesstil o Midler til sikring af at kunne tiltrække og fastholde den bedst kvalificerede arbejdskraft o Midler til, hvorledes vi sikrer, at nye initiativer fremmes / afprøves 12

13 *Antal fuldtidsstillinger incl. BA og ledere eks. HK-elever Bilag 2: Organisationsdiagram, CØP Projektleder: (2) -Arbejdsmiljøcertificering - Ledelsesinformation - Tværgående udvikling og koordinering - Uddannelse af elever - Budget og regnskabsmål Økonomi- og personalechef (1) HR & Personale( 9) Overensskomster -Ansættelser og afskedigelser -Personalejura og lønforhandling -Lønrefusioner Sygefraværsindberetning- og opfølgning -MUS-udvikling, lederudvikling og seniorinitiativer -Personaleredegørelse -Trivselsmålinger -Lønstatistikker -Coaching (tilkøbsydelse) Ledelses information løn Budget og Regnskab (7) - Styring af øk. rammer - Budget - Årsregnskab - Forventet regnskab - Økonomirapporteringer - Anlæg - IT - Økonomiske analyser - Specialregnskaber - Ledelses infirmation. - forretningsgangs beskrivelser Drift & Service(12) - Bilagsflow - Kontoplan - Afstemninger - Revision - Instrukser - Moms - Fysiske aktiver -Bankfunktioner - IT

14 Bilag 3: Ydelseskatalog/Servicedeklaration Budget- og Regnskabsopgaver Opgave Udførelse Særlige bemærkninger Budgetudarbejdelse Styre processen ved budgetudarbejdelsen herunder udarbejdelse af det økonomiske budget og bemærkninger. Udarbejdelse af detailbudgetter for forvaltningerne. Nærmere aftale indgås med CØP. CØP udarbejder detailbudgetter for Musikhuset, Borgerservice og Svømme og idrætsanlæg. Regnskabsudarbejdelse Styre processen ved regnskabsudarbejdelsen herunder det økonomiske regnskab samt bemærkninger. Udarbejdelse af decentral regnskabsrapportering til forvaltningernes ledelse. Rapportering på lavere niveau kan foretages efter aftale med CØP. CØP udarbejder under forvaltningsniveauet regnskabsrapportering for Borgerservice, Musikhuset og Svømmer- idrætsanlæg samt Lokalbibliotekerne. Forventet regnskab (budgetopfølgning) Udarbejdelse af forventet regnskab pr. 30/6 og 30/9 til Borgmesterens Afdeling og Byrådet. Rapportering af forventet regnskab til Direktør og Rådmand pr. 30/6 og 30/9 samt efter behov. Rapportering af forventet regnskab til forvaltningernes ledelse. Rapportering på lavere niveau kan foretages efter aftale med CØP. CØP udarbejder under forvaltningsniveauet rapportering på forventet regnskab for Borgerservice, Musikhuset, Svømme og idrætsanlæggene samt Lokalbibliotekerne. Anlægsregnskaber / bevillingsstyring Udarbejdelse af anlægsregnskaber herunder bidrag til økonomidelen i forvaltningernes byrådsindstillinger. Bevillingsstyring (sikring af korrekt anlægsbevilling og rådighedsbeløb)

15 Opgave Udførelse Særlige bemærkninger Økonomistyring og rapportering Implementering af metoder og rutiner til den løbende økonomistyring herunder kontraktstyring og selvforvaltningsaftaler. Støtte til forvaltningerne til økonomiopfølgning herunder opfølgning på lønforbrug. På bestilling, eller hvis forholdene betinger det, udføres grundig økonomianalyse hos forvaltningerne. Efter aftale udarbejdes oversigter over budgetter, forbrug, rammer og opsparing/gæld. Oversigterne tager udgangspunkt i eksisterende ITsystemer. Rapportudvikling i Opus samt implementering og servicering af decentrale brugeres anvendelse af OPUS-portalen. Tidshorisont / planlægning skal aftales med CØP Intern rammestyring Sikrer overblik over de økonomiske driftsrammer og opsparing/gæld på forvaltningsniveau. For visse forvaltninger ajourføres de økonomiske rammer samt status for niveauerne under forvaltningsniveauet Deltagelse i Forvaltningernes ressourcetildeling. Nærmere aftale indgås med CØP. CØP ajourfører oversigter for Kulturområdet, Svømme og idrætsanlæg samt de organisatoriske enheder i BoB. CØP deltager i BoB s årlige ressourcetildeling. Øvrige budget og regnskabsopgaver Sagabehandling af byrådsindstillinger (økonomidata) Styring af kommunegarantier til selvejende institutioner. Bistand til ledere vedr. økonomisk råderum. Pris- og omkostningskalkulationer. Støtte og vejledning i forbindelse med udarbejdelse af specialregnskaber. Nærmere aftale indgås Sendes til CØP min. 1 uge før. (økonomiafsnittet) for BoB. 15

16 Opgave Udførelse Særlige bemærkninger med CØP. Ansvar for 6-by nøgletallene Ansvar for, at LOS-strukturen understøtter økonomi- og personalestyringen og løbende er ajourført i forhold til organisationsændringer. Konsulentfunktioner Økonomisk konsulentbistand. Deltagelse i tværgående projekter og udvalg Undervisning i IT-værktøjer (Opus og KMD Decentral Lønstyring) Deltagelse i udbudsforretninger (økonomisk del) Deltagelse i kontraktindgåelse (økonomisk del) 16

17 HR og Personale Opgave Udførelse Særlige bemærkninger Ansættelse Rådgiver og bistår i ansættelsessager, herunder overenskomstspørgsmål og aflønningsgrundlag. Udarbejder ansættelsesbreve på baggrund af relevante oplysninger fra ansættelsesmyndighed. Relevante oplysninger fra ansættelsesmyndighed er bl.a.: Stillingsopslag og ansøgning. Underskrevne lønaftaler. Personlige data. Afskedigelse af medarbejder Rådgiver og kan indgå aktivt i forbindelse med sagsbehandlingen, herunder forhandlinger med de faglige organisationer. CØP s aktive deltagelse forudsætter tidlig inddragelse af CØP, hvorved sikres en proces, hvor der sker den fornødne skriftlige og fyldestgørende dokumentation. Ændring i ansættelsesvilkår Udarbejder tillæg til ansættelsesbreve om ændringer. Lønforhandlinger Deltager efter ønske i de årlige lønforhandlinger, herunder: Orienterer om aftale- og overenskomstmæssigt aftalegrundlag Varetager visse sekretærfunktioner: Udarbejdelse af referater/lønaftaler og orienteringsskrivelser til medarbejderen. Kan inddrages i proceduren omkring lønaftaler til nyansatte. Lønstatistikker pr. forhandlingsenhed. Overenskomster og KTO-stof Rådgivning vedr. fortolkning af overenskomst- og KTO-stof. Sygefraværsstatistik ker Udarbejde sygefraværsstatistikker til HMU og lokale MED udvalg Ledelsesinformation 17

18 Sygefraværsudtræk på personniveau Udarbejdelse af personale administrative retningslinjer og personalehåndbog Ansvar for udarbejdelse af HR- og personaleadministrative retningslinier og personalehåndbog for Kultur og Borgerservice. Specielle personalepolitiske områder Konsulentfunktion med aktiv inddragelse i sagsbehandling vedrørende bl.a.: Sygefraværssager rådgiver og udsender advis til opfølgning jf. minimumsstandarderne. Flygtninge/indvandrer Job på særlige vilkår Tværgående konsulent- og specialistfunktioner Høringssager på HR- og Personaleområdet (bl.a. til HMU) Inddragelse ved udarbejdelse af lønpolitik og personalepolitik Personaleredegørelse Deltagelse i tværgående udvalg og styregrupper eksempelvis kompetenceudviklingsmidler, lønudbud Bestilling af psykologhjælp Personalegoder Seniorinitiativer Valgsekretariat Trivselsmålinger Konflikthåndtering Lederudvikling MUS-udvikling Coaching (Tilkøbsydelse) Personalejuridisk netværk HR netværk Ansættelsesstop Udviklingspolitikken Controllerfunktion Sikre at personaleadministrationen foregår i overensstemmelse med gældende love og regler. 18

19 Arbejdsskadeadministration På baggrund af oplysninger fra de decentrale organisatoriske enheder foretager vi elektronisk anmeldelse. Jubilæumsadministra tion På baggrund af oplysninger fra lønsystemet og medarbejderen selv beregner CØP dato, bestiller diplom, gratiale mv. Barselsadministation På baggrund af oplysninger fra leder og medarbejder indberettes fravær til fravær og lønsystem. Der ydes også vejledning til forståelse af reglerne MED-udvalg, TRvirksomhed og sikkerhedsudvalg På baggrund af oplysninger fra de decentrale organisatoriske enheder foretager vi indberetning i SAP. Opgaven koordineres med Rådmandsekretariatet for opdatering af KB-intra For biblioteket foregår dette decentralt. Refusioner Hjemtager alle former for refusioner (syge- og barselsrefusioner, AER-refusioner, Kommunale- og statslige tilskud, AKUT-refusion, Personaletilpasningspuljen) Syge- og barselsrefusionerne er overtaget fra Lønhuset med virkning fra 1. marts 2010 Fraværsindberetning (ej ferie) På baggrund af oplysninger fra de decentrale ledere indberettes fravær i fraværssystemet Fraværsindberetning er overtaget fra Lønhuset med virkning fra 1. marts Nogle institutioner foretager dog disse selv enten via vagtplan, web-fravær eller direkte i fraværssystemet. Rejseafregning På baggrund af oplysninger fra medarbejder/leder indberettes rejse og befordringsafregning via Rejseafregning er overtaget fra Lønhuset med virkning fra 1. april

20 lønsystemet Drift og service Opgave Udførelse Særlige bemærkninger Vedligeholdelse af LOS Organisation og Kontoplan - grundelementet i økonomisk styring Opretter og ajourfører K&B s profitcentre, omkostningssteder, bevillingsansvarssteder og PSPelementer i samarbejde med brugerne. Sikrer at de organisatoriske hierarkier i kontoplanen er i overensstemmelse med organisationen i Kultur og Borgerservice Sikrer at kontoplanen overholder alle ISM s krav ligesom man holder sig ajour med løbende ændringer af ISM s generelle regler for kontering. Vejleder i konteringsspørgsmål E-handel varetagelse af superbrugerfunktion Varetagelse af superbrugerfunktionen i E-indkøb og E-faktura. Udarbejder forretningsgangsbeskrivelser og minivejledninger. Controllerfunktion i forhold overholdelse af indkøbsaftaler Bilagsadministration og kontering Bilagsadministration og bogføring (drift, anlæg og omposteringer) Varetager konsulentfunktion i forhold til decentralt bogførende institutioner. Varetager bogholderfunktionen i.f.m. fejlfakturaer og overforfaldne fakturaer. Bogføring af kasseopgørelser for Bibliotekerne og Musikhuset. Konteringen foretages hos den enkelte bestiller. CØP foretager efter aftale bilagsadministration for Musikskolen, Sekretariatet samt for lederen af Idræts- og Svømmeanlæggene. 20

21 Afstemninger af statuskonti, bogføring /udbetaling og Debitorsystemet Likvide konti afstemmes én gang om måneden Bogførings- og udbetalingsystemet afstemmes dagligt Debitorsystemet afstemmes månedsvis/kvartalsvis Mellemregningskonti afstemmes efter behov Sikrer at samtlige statuskonti i K&B er afstemt ultimo regnskabsåret. CØP foretager efter aftale afstemning af Musikhusets, Musikskolen samt Svømme- og Idrætsanlæggenes statuskonti Udarbejdelse af interne instrukser Udarbejdelse af interne instrukser og forretningsgangsbeskrivelser, tilpasset forholdene i Kultur og Borgerservice, men som samtidig overholder ÅK s generelle retningslinjer (bl.a. kasse- og regnskabsregulativet og ISM s den gule bibel ). Implementerer instrukserne overfor brugerne. Revision Kontakten til revisionen (herunder revisionens adgang til fornødne dokumenter). Udarbejder udkast til svarskrivelse på ledelsesbreve fra revisionen, samt foranstalter de nødvendige tiltag, som følge af revisionens ledelsesbreve. Fakturering Varetager konsulentfunktion i forhold til salgsfakturering i KMD OPUS -salgsmodul. Opretter materialenumre og debitorer. CØP foretager efter aftale fakturering for Musikskolen, Svømme og idrætsanlæggene, Lokalbibliotekerne, samt en del af Musikhusets fakturaer. Bankfunktioner Sikrer at alle transaktioner der foretages via diverse bankkonti 21

22 bogføres og at der følges op på åbne poster Fysiske aktiver Registrering og beregning af beholdninger vedr. fysiske aktiver ved regnskabsårets afslutning Administration af Musikhusets faste lejemål Beregner årsregulering af huslejen m.v. iht. Til de indgåede kontrakter. Udarbejder udkast til varslingsskrivelse til lejere Fakturerer husleje mv. til lejerne Betalingskontrol Opgaven varetages af CØP efter aftale med Musikhuset. Foreningsregnskaber Bogfører og udarbejder regnskaber for flg. selvstændige juridiske enheder: Kantineforeningen Foreningen Sport Århus Events Bogfører og klargøre regnskab til revisor for: Fonden Elite Idræt Momsregnskab Indberetter og afregner moms til SKAT, samt vejleder i momsspørgsmål Familieydelse til/fra udland Overførsel og bogføring af familieydelse, der bliver sendt til og fra udlandet på baggrund af bilag fra Familieydelsen. Debitorindbetalinger Sørger for at indbetalinger på betalingsarter, hvor der ikke er automatisk overførsel, overføres til Magistratsafdelingerne Udligning af indbetalinger i KMDdebitor samt løbende betalingskontrol, og udsendelse af rykkerskrivelser Journalisering og postlister Opretter Ciriussager og kontrollerer 22

23 (ren intern CØP) postlister, som dannes efter optagelse af sager fra sagsbehandlere Øvrige opgaver i sektionen for Bilag, instruktioner og afstemninger Konsulentbistand vedr. bogføringsog regnskabstekniske forhold Implementering af kommende versioner af KMD Opus Økonomi (bilagsgange, organisation og kontoplan. Deltagelse i funktionsgrupper vedr. KMD-OPUS, inden for indkøb og bilagsbehandling, Salg og fakturering, fysiske aktiver, stamdata, organisation og kontoplan samt brugerroller og opsætning. Undervisning i brug af KMD- OPUS (E-faktura, E-indkøb og afstemning.) Eventualrettigheder, registrerer nye aktiver og afskriver på eksisterende. Udbetaler partistøtte til politiske partier efter partistøtteloven Forsikringer, kontrollerer at samlebilaget fra forsikringsselskabet er i overensstemmelse med de faktiske forhold Projektorganisation Opgave Udførelse Særlige bemærkninger Systematiseret ledelsesinformation CØP er et stort datawarehouse, hvor der ligger adskillige informationer, som er relevante for forvaltningschefer og institutionsledere. Opgaven er at identificere det behov, som forvaltningschefen og den decentrale leder har samt få udarbejdet en it løsning der nemt giver adgang til informationerne. It-løsningen skal være en del af KB intra. 23

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 12. juni 2007 Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse Århus Kommune Personaleafdelingen 1. Resume Direktørgruppen har

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune Notat Emne Til Direktøren Kopi til Den 28. august 2006 Det skal indledningsvis bemærkes, at der i revisionsberetningen ikke er forhold vedr. Magistratens 5. afdeling, som Byrådet skal tage stilling til,

Læs mere

Notat. Vurdering af udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice. Til: Magistraten. Den 7. oktober 2005.

Notat. Vurdering af udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice. Til: Magistraten. Den 7. oktober 2005. Notat Til: Magistraten Den 7. oktober 2005 Vurdering af udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Århus Kommune IT- og Organisationsafdelinge Borgmesterens Afdeling Resume

Læs mere

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice)

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskravet på 0,5 % via reduktion i lønfremskrivningen i 2015 og frem fordeles i Borgerservice

Læs mere

Til skoleledelse og dagtilbudsleder. Dato: 27. januar 2015. Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud

Til skoleledelse og dagtilbudsleder. Dato: 27. januar 2015. Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud Til skoleledelse og dagtilbudsleder Dato: 27. januar 2015 Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud Som bekendt har byrådet besluttet, at der som en del af Børn og Unges effektiviseringsforslag

Læs mere

Oversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling samt status for gennemførelse pr. februar 2010

Oversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling samt status for gennemførelse pr. februar 2010 Oversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling samt status for gennemførelse pr. februar 2010 Emne Nr Forslag Samarbejde og rollefordeling Organ i- sering Kommunikation & information

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12.

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12. Region Midtjylland Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 48 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Regnskabskontoret

Læs mere

KMD Opus Rollebaseret Indgang

KMD Opus Rollebaseret Indgang Januar 2013 KMD Opus Rollebaseret Indgang Minivejledning - løn Version 2.2 1 Indhold Forord... 3 01. Mine medarbejdere -> Medarbejderprofil Teamoversigten... 4 02. Mine medarbejdere -> Oversigt... 4 03.

Læs mere

STATUSRAPPORTERING FOR DIREKTIONENS STARTEGISKE FOKUSOMRÅDE 8 ØKONOMI OG STYRINGSKONCEPT

STATUSRAPPORTERING FOR DIREKTIONENS STARTEGISKE FOKUSOMRÅDE 8 ØKONOMI OG STYRINGSKONCEPT STATUSRAPPORTERING FOR DIREKTIONENS STARTEGISKE FOKUSOMRÅDE 8 ØKONOMI OG STYRINGSKONCEPT Dato 04.12.2009 I forbindelse med fokusområdet blev der i juni måned udarbejdet kommissorium for arbejdet (bilag

Læs mere

Center for Intern Service. Virksomhedsplan Organisering, rammer for opgaveløsning, personale, indsatsområder mv.

Center for Intern Service. Virksomhedsplan Organisering, rammer for opgaveløsning, personale, indsatsområder mv. Center for Intern Service Virksomhedsplan 2016 Organisering, rammer for opgaveløsning, personale, indsatsområder mv. Indhold 1. Intern Service organisering, hovedopgaver mv.... 2 1.1 Organisationsdiagram...

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Økonomi og Personale Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Økonomi og Personale Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Job- og personprofil for stillingen som Kontorchef for Regnskabssupport og Indkøb, Århus Kommune 1. Kontoret for Regnskabssupport og Indkøb Kontoret for Regnskabssupport og Indkøb er en del af Økonomi

Læs mere

Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser

Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser 2. Revisionsbemærkninger til årsregnskabet 2.1 Generelle bemærkninger Revisionen har ikke givet anledning til generelle

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Økonomisporet Version Sammendrag af indstillingen vedrørende AU s fremtidige standardiserede processer inkl.

Økonomisporet Version Sammendrag af indstillingen vedrørende AU s fremtidige standardiserede processer inkl. Sammendrag af indstillingen vedrørende AU s fremtidige standardiserede processer inkl. opgavesplit Beslutningsprocessen Beslutningsprocessen med hensyn til fastlæggelse af de nye standardiserede processer

Læs mere

ØKONOMI & LØN Dato 19-08-2009

ØKONOMI & LØN Dato 19-08-2009 ØKONOMI & LØN Dato 19-08- I Nordfyns Kommune er Økonomi og Løn samlet i en central stabsafdeling, som servicerer internt. Afdelingens opgaver kan beskrives som: styringsmæssige overfor Direktionen serviceopgaver

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Potentialeafklaring - Lønadministrationen.

Potentialeafklaring - Lønadministrationen. Potentialeafklaring - Lønadministrationen. 1. Organisering og opgaver a. Organisering Opgaven med Løn- og personaleadministration, samt afregninger/afstemninger og hjemtagelse af refusioner ligger i dag

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Bilag 3: Skoler og klynger før og efter administrative fællesskaber

Bilag 3: Skoler og klynger før og efter administrative fællesskaber KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Bilag 3: Skoler og klynger før og efter fællesskaber Etableringen af fællesskaber for skoler og klynger medfører, at der bliver

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 Samarbejde og rollefordeling Organisering Kommunikation & information Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser (1) Tydeliggørelse

Læs mere

Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen

Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen Job- og kravprofilen er en uddybning af stillingen og skal være med til at sikre en fælles forståelsesramme mellem ansøger og Helsingør Kommune i

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013 Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-20) udført til og med 2. maj 2013 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012 Indstilling Til Byrådet via Magistraten Den 12. oktober 2012 Udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til lederuddannelse og ledelsesudvikling 1. Resume Med henblik på at styrke ledernes kompetenceudvikling

Læs mere

De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014.

De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014. NOTAT Til Overborgmesteren De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014. 1. Samling af administrative opgaver i Københavns Kommune. 2. s virksomhedskontrakt

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009.

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009. Regnskab Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2010/02218 Dato: 16-02-2010 Sag: Administrationens redegørelse vedr. revisionsberetning nr. 8 af 19. februar 2010 Sagsbehandler: Snorre Brink-Pedersen Leder af Regnskab

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

1. Hvor mange henvendelser har Aarhus Kommune modtaget om problemer med lønudbetaling til medarbejderne?

1. Hvor mange henvendelser har Aarhus Kommune modtaget om problemer med lønudbetaling til medarbejderne? Notat Emne: Til: 10- dages forespørgsel vedr. fejl i lønudbetalinger og dagpengerefusion Byrådets medlemmer Den 2. maj 10- dages forespørgsel vedr. fejl i lønudbetalinger og dagpengerefusion Aarhus Kommune

Læs mere

Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement

Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement Indledning Deloitte Revisionsaktieselskab har som led i forberedelsen af den kommende revision for 2009 gennemført en interviewbaseret

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

Region Midtjylland. Beretning om revisionsarbejder i perioden 1. maj november. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Beretning om revisionsarbejder i perioden 1. maj november. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Beretning om revisionsarbejder i perioden 1. maj - 30. november 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 15 Regionsøkonomi Notat om supplerende

Læs mere

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Lønudbetaling og korrektioner Tiltrædelse Stillingsbesættelse ns eget ansvar Udarbejdelse af stillingsopslag

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS

KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS Konteksten 40 % af kommunens driftsudgifter vedrører indkøb hos eksterne leverandører. 4700 leverandører årligt. 130.000 bestillinger om året. Mere end 200 leveringssteder + borgere

Læs mere

Lønkontrol Cases til inspiration

Lønkontrol Cases til inspiration Lønkontrol Cases til inspiration Marts 2015 Indhold 1. Forord 3 2. Institution løser alle opgaver i eget hus 3 3. Institution får løst opgaver i et løncenter 4 4. Institution får løst nogle opgaver i et

Læs mere

Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration

Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 11. juni 2016 Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration Indgåelse af ny kontrakt om Aarhus Kommunes fælles

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

UDKAST. Aftale om overdragelse af den organisatoriske forankring for Region Sønderjylland Schleswig fra Region Syddanmark til Aabenraa Kommune

UDKAST. Aftale om overdragelse af den organisatoriske forankring for Region Sønderjylland Schleswig fra Region Syddanmark til Aabenraa Kommune Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Pilgaard/Leif Geest/ Karen Nielsen/Katja Sjødin Afdeling: Sekretariatet E mail: Mette.Pilgaard@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/22958 Telefon: 7663 1993

Læs mere

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Indledning og baggrund Nedbringelse af sygefravær har været et fokusområde i Odder Kommune siden der første gang blev udarbejdet arbejdsmiljømål

Læs mere

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup Kontrakt 2013-14 Børnehuset Aavangen Aavangen 2c 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror

Læs mere

Børnehaverne Støvring Nord

Børnehaverne Støvring Nord Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Nord Bavnebakken, Bavnebakken 99, 9530 Støvring Skovhuset, Hermesvej 47, 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle

Læs mere

Principindstilling om model for organisering af Godsbanen

Principindstilling om model for organisering af Godsbanen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 3. marts 2016 organisering af Godsbanen 1. Resume Bestyrelsen for Den Selvejende Institution Godsbanen (DSIG) og Kulturforvaltningens

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 17. juni 2008 Vejledning om procedureretningslinie for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinie

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde STEVNS KOMMUNE Beretning nr. 15 (side 436-444) Delberetning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder Visionær HR-chef Ønsker du et lederjob, hvor du har indflydelse på at skabe innovative, effektive og attraktive arbejdspladser? Så er stillingen som HR-chef i Greve Kommune noget for dig! Du skal være

Læs mere

Job- og personprofil. Kommunikationskonsulent. Borgmestersekretariatet og HR Favrskov Kommune

Job- og personprofil. Kommunikationskonsulent. Borgmestersekretariatet og HR Favrskov Kommune Job- og personprofil Kommunikationskonsulent Borgmestersekretariatet og HR Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de

Læs mere

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016 Udviklingsaftalens afgrænsning Udviklingsaftalen indgås for 2016. Udviklingsaftalen omfatter den samlede administrative opgaveportefølje samt koncernens organisation. Ved indgåelse af udviklingsaftalen

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER EN STRATEGISK HANDLENDE KONTORCHEF

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Bilag 5 Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Midtvejsevaluering (medio 2011) Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet igangsattes i marts 2010

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Virksomhedsplan for Ledelsessekretariatet i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 2015

Virksomhedsplan for Ledelsessekretariatet i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 2015 Virksomhedsplan for Ledelsessekretariatet i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 2015 Intro 2015 er helt generelt kendetegnet ved at være året, hvor vi skal konsolidere det nye Ledelsessekretariat som en del

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til indstilling om Etablering af Fælles Indkøb og Udbud

Høringssvar vedr. udkast til indstilling om Etablering af Fælles Indkøb og Udbud Borgmesterens afdeling Den 25.06.2013 Aarhus Kommune HovedMedUdvalget Sundhed og Omsorg Høringssvar vedr. udkast til indstilling om Etablering af Fælles Indkøb og Udbud Borgmesterens afdeling har via magistraten

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. Overførsler Oprindeligt Budget 31.05.2012 Økonomiudvalget

Læs mere

Nye partnerskabsinitiativer i Borgmesterens Afdeling

Nye partnerskabsinitiativer i Borgmesterens Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 25. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 2125 Jour. nr.: Ref.: LDP Nye partnerskabsinitiativer

Læs mere

Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole

Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole Pædagogisk medarbejder -, Sekretariatet ved Børn og Skole, medio 2017 side 1/5 1. Indledning

Læs mere

En Århus model. 1. november 2006

En Århus model. 1. november 2006 En Århus model 1. november 2006 Grundlag Flere selvejende institutioner ansætter sammen én område-koordinator og indgår i et mere forpligtende samarbejde, Selvejende er forsat selvstændige juridiske enheder.

Læs mere

Centre/afdelinger i Hvidovre Kommune der har kontorelever

Centre/afdelinger i Hvidovre Kommune der har kontorelever Centre/afdelinger i Hvidovre Kommune der har kontorelever Center for Trafik og Ejendomme Vej og Park Som elev i Vej og Park kommer du til at have følgende opgaver: Betal regninger i OPUS Færdiggør kontrakter

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Indstilling. Evaluering af Fælles Service 2015 og fremadrettet. Magistraten. Dato 22. juni 2015

Indstilling. Evaluering af Fælles Service 2015 og fremadrettet. Magistraten. Dato 22. juni 2015 Indstilling Til Magistraten Dato 22. juni 2015 Evaluering af Fælles Service 2015 og fremadrettet 1. Resume I henhold til indstillingen Evaluering af Fælles Service 2015, vedtaget af Magistraten den 9.

Læs mere

24. februar 2015 Bilag 1 til Samarbejdsaftale mellem Kulturministeriet og KL om Danskernes Digitale Bibliotek Håndtering af DDB-sekretariatets snitflader med Kulturstyrelsen i praksis Indledning Dette

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Besvarelse på spørgsmål vedr. forslag om ét fælles biblioteksvæsen Styreforms- og strukturudvalget. Kopi til. Den 21. januar 2013.

Besvarelse på spørgsmål vedr. forslag om ét fælles biblioteksvæsen Styreforms- og strukturudvalget. Kopi til. Den 21. januar 2013. Emne Til Kopi til Besvarelse på spørgsmål vedr. forslag om ét fælles biblioteksvæsen Styreforms- og strukturudvalget Den 21. januar 2013 Resume I sommeren 2012 fremsatte Venstre et forslag om ét biblioteksvæsen

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Strategi og Organisation Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2011/08610 Dato: 11-08-2011 Sag: Sagsbehandler: Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Signe Friis Direktionskonsulent

Læs mere

Indstilling. Ny Løn 1. april marts 2008 til direktører og forvaltningschefer. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Ny Løn 1. april marts 2008 til direktører og forvaltningschefer. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 14. december 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Ny Løn 1. april 2005 31. marts 2008 til direktører og forvaltningschefer.

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Indstilling om behandling af Revisionsberetning og Endelig godkendelse af regnskab 2014

Indstilling om behandling af Revisionsberetning og Endelig godkendelse af regnskab 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 12. august 2015 Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 12. august 2015 Indstilling om behandling af Revisionsberetning

Læs mere

Administrative og ledelsesmæssige. opgaver

Administrative og ledelsesmæssige. opgaver Administrative og ledelsesmæssige opgaver 1 Administrative opgaver Håndtering af post og henvendelser Postkasse, hovedmail, hjemmeside, e-boks, telefon Modtagelse og journalisering i SBSYS (1.500 sager

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Provstegade 10, 2 sal 8900 Randers C CVR-nr. 29 79 40 30 Tlf.: 8642 7777, Fax: 86410076 www.kr.dk DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Protokollat nr. 49 (side 11 16) Revision af regnskabet

Læs mere

Virksomhedsplan for Ledelsessekretariatet i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 2016

Virksomhedsplan for Ledelsessekretariatet i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 2016 Virksomhedsplan for Ledelsessekretariatet i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 2016 Intro I virksomhedsplanen for 2016 klargør og synliggør vi, hvad Ledelsessekretariatet mere konkret har fokus på i 2016.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2300 Jour. nr.: M0/2002/00901 Ref.:

Læs mere

Terndrup Skole og SFO

Terndrup Skole og SFO Kontrakt 2013-14 Terndrup Skole og SFO Terndrup Halvej 1 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

TIDSPLAN FOR AFSLUTNING AF REGNSKAB FOR ÅRET 2015

TIDSPLAN FOR AFSLUTNING AF REGNSKAB FOR ÅRET 2015 Til samtlige centre, afdelinger og institutioner TIDSPLAN FOR AFSLUTNING AF REGNSKAB FOR ÅRET 2015 20-11-2015 Regnskabsafslutningen for 2015 nærmer sig med hastige skridt. De centralt fastsatte tidsfrister

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU)

Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU) Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU) 1. Indledning På baggrund af budgetstyringsanalysen og de heraf afstedkomne anbefalinger fra BDO, er følgende

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinje

Læs mere

5. Forenkling på økonomiområdet

5. Forenkling på økonomiområdet 5. Forenkling på økonomiområdet Kommunerne er i helt overvejende grad kendetegnet ved en meget decentral struktur på økonomiområdet, hvor institutionerne både har det økonomiske ansvar for opgaveløsningen

Læs mere

Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion. August 2013

Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion. August 2013 Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion August 2013 FAXE KOMMUNES ADMINISTRATION AF ORDNINGER MED STATSREFUSION 2012 1 Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion 2012

Læs mere