Virksomhedsplan inkl. servicedeklaration bygget op efter virksomhedsmodellen 1 ift. MKB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan inkl. servicedeklaration bygget op efter virksomhedsmodellen 1 ift. MKB"

Transkript

1 Virksomhedsplan inkl. servicedeklaration bygget op efter virksomhedsmodellen 1 ift. MKB C E N T E R F O R Ø K O N O M I O G P E R S O N A L E 1 1. version godkendt i chefgruppen d. 19. juni version er godkendt i chefgruppen d. 30. april tilrettet som følge af bl.a. evalueringen af fællesfunktioner. Version 3. version er tilrette primo 2010, hvor ændringerne primært er af teknisk karakter. Dette er version 4 godkendt i chefgruppen den 27.april

2 Indholdsfortegnelse 1. Ydre vilkår og baggrund (for etableringen af CØP) Ressourcegrundlaget, økonomisk og personalemæssigt Mission, Vision og Organisering i CØP Mission for Center for Økonomi og Personale Vision for Center for Økonomi og Personale Ydelser i CØP Effektmål for CØP Overordnede effektmål for CØP Rambøll analyse 2008: Kvalitativ brugerunderundersøgelse i 2010: Kvalitative Eksterne effektmål i Center for Økonomi og Personale Bilag 1: Vision for den attraktive arbejdsplads Bilag 2: Organisationsdiagram, CØP Bilag 3: Ydelseskatalog/Servicedeklaration Bilag 4: Konkrete tiltag i de enkelte sektioner på baggrund af serviceeftersyn fra efteråret HR og Personalesektionen Budget og regnskabssektionen Drift og Service Projektorganisation

3 1. Ydre vilkår og baggrund (for etableringen af CØP) Den formelle baggrund er byrådsvedtagelsen af 30. november 2005 om Magistratsreformens udmøntningsprojekt af Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice. Man ønskede bl.a. at opnå følgende: w Bedre ressourceudnyttelse (faglig optimering af opgaverne, da ikke alle skal sætte sig ind i alt i en verden, hvor kravene til optimering af processer via IT-løsningerne bliver mere og mere påkrævet i den måde opgaverne skal løses på). w Øget faglige produktudvikling (der etableres en organisation, hvor der i høj grad sker ide- og produktudvikling). w Deltagelsen i tværmagistratslige arbejdsgrupper tydeliggøres og simplificeres ved at man kan tale med én tunge. Eks. arbejdet med udvikling af en fælles virksomhedsmodel for Århus Kommune, nyt ØS, nye tværgående tiltag på budget-, regnskabs-, bilags- løn- og personaleområdet forankres i CØP. w Øget driftssikkerhed for opgaveløsningen (mindre sårbarhed ved sygdom, ferie medarbejderskift mv.) w Øget produktivitet (stordriftsfordele). CØP s samarbejdspartnere er oplistet nedenfor. I Kultur og Borgerservice: Rådmandssekretariatet Chefgruppen Forvaltningerne Afdelings-/Institutionsledere Fællesfunktionerne for IT, Bygninger og Kommunikation Økonomiansvarlige i de enkelte områder Samtlige medarbejdere i afdelingen (HR og Personaleforhold) I Århus Kommune: Økonomisk afdeling Personaleafdelingen 3

4 Lønhuset Beskæftigelsesforvaltningen Øvrige centrale funktioner i de øvrige magistratsafdelinger, som har tilsvarende opgaver som CØP Eksterne samarbejdspartnere: Leverandører herunder KMD Fagforeninger Revisionen Institutioner/foreninger, der skylder penge Andre kommuner KL s fagkontorer 2. Ressourcegrundlaget, økonomisk og personalemæssigt Grundlaget er tilvejebragt via ressourcerne i de tidligere centrale forvaltningsenheders administrationsafdelinger (eks. løn- og regnskabssektionen i Fritids- og Kulturforvaltningen og store dele af den centrale administrationsafdeling i Biblioteksvæsenet). Derimod forblev ressourcerne på afdelings-/ institutionsniveauet som hidtil (eks. Kulturhus Århus, Hovedbiblioteket, Lokalbibliotekerne og Svømmeanlæggene). Nedenstående oversigt viser det oprindelige ressourcegrundlag pr. 1. jan. 2006: Symfoniorkester Musikhus Bibliotek Borgerservice (2) (2) I alt Personale F&K (1) Budget og Regnskab 3,6 4,6 1,8 0,5 1,5 12 Løn og Personale 3,2 3,1 1 0,2 0,4 7,9 Indkøb 0,1 0, ,4 Intern konsulentfunktion 1,3 1,2 0, ,3 I alt 8,2 9,2 3,6 0,7 1,9 23,6 Symfoniorkester Musikhus Økonomi (1000 kr. i Borgerservice (2) (2) I alt niveau) (3) F&K Bibliotek Budget og Regnskab Løn og Personale Indkøb Intern konsulentfunktion I alt (1) Ved den konkrete overførsel fra Biblioteksvæsenet blev der overført en juriststilling til CØP. Derimod bibeholdt Biblioteket en økonomstilling. Derved blev aftalt, at CØP også skulle omfatte juridisk bistand i Kultur og Borgerservice. (2) Konkrete forhandlinger vedr. snitflader med Symfoniorkester og Musikhus gjorde, at man alene overførte ca. 0,4 stilling fsva. Symfoniorkesteret (med decentral placering) og ca. 1,1 stilling fra Musikhuset (afregnet med 1 fuldtidsstilling og ca. 50 tkr. i budgetoverførsel). (3) Ovenstående omfatter alene lønninger, pensioner o.lign. Ved overførslen blev der tillagt 25 tkr. pr. stillingsenhed til IT, kontorhold, uddannelse mv. Der er ikke overført budget til husleje Tilpasninger i 2006: 4

5 Efter ønske fra Borgerservice er der overført 1.0 stilling med tilhørende økonomi og opgaveportefølje vedr. opgaver indenfor opkrævningsområdet. Baggrunden var dels at medarbejderens opgaver i langt overvejende grad var CØP relateret og dels at mindske sårbarheden i opgaveløsningen. Efter aftale mellem Sekretariatet og CØP er 1,0 stilling (juristen) med tilhørende økonomi og opgaveportefølje overført til Sekretariatet. Det kan konstateres, at der på afdelings-/institutionsniveauet er et stigende behov for at kunne trække på CØP ved langtidssygdom, jobskifte o.lign. i den decentrale administration. Der har således fra ledelsesniveauet i visse afdelinger / institutioner været ytret ønske om i højere grad at overdrage opgaver til CØP som følge af dels mindske sårbarheden og dels øge fagligheden. På den baggrund er der fsva. Musikhuset og de decentrale fritids-, idræts- og svømmeanlæg truffet aftale om følgende tilpasninger i 2007: Tilpasninger 2007: Efter aftale mellem Musikhuset og CØP er der overført en række yderligere opgaver til CØP indenfor især budget og regnskabsområdet. Overførselen af ressourcer er aftalt til 1,0 stilling. Efter aftale mellem ledelsen af idræts- og svømmeanlæggene og CØP vil der blive overført en række opgaver til CØP. Den aftalte overførsel af opgaver og ressourcer vil svare til 2/3 stilling. Ved budgetforliget for blev CØP s økonomiske ramme reduceret med ca. 0,9 mio. kr. (svarende til 2 fuldtidsstillinger) 2. Hertil kommer, at der som følge af byrådsbeslutning er overført 3 medarbejdere fra CØP til den centrale personaleafdeling, som følge af centralisering af lønadministrationen i Århus Kommune. 2 Det kan konstateres, at administrative besparelsesforslag i prioriteringsrunder ofte bliver vedtaget i forbindelse med budgetforlig således har det været tilfældet ved de seneste prioriteringsrunder. Besparelserne vil blive tillrettelagt således, at det påvirker kunderne mindst muligt. Dette kan f.eks. være ved en øget decentral anvendelse af dokumenterede IT løsninger, der kan erstatte papirsgange. Mulige løsninger omkring endnu højere grad af standardisering og ensretning vil også blive overvejet. Egentlige servicereduktioner vil blive behandlet i chefgruppen via ændringer i CØP s ydelseskatalog. 5

6 Tilpasninger 2008: Der overføres ressourcer fra CØP til Hovedbiblioteket som følge af, at opgaven vedr. opkrævning af biblioteksrestancer ønskes løst lokalt. Den aftalte overførsel af ressourcer svarer til ca. 1,0 stilling. Der er overført 0,52 stilling fra Musikskolen til CØP til løsning af en række bogholderitekniske opgaver vedr. debitorhåndtering samt behandling af e-fakturaer, e- indkøb og øvrige forfaldne driftsopgaver vedr. regnskabsføringen. Dette skete i forbindelse med, at en administrativ medarbejder fratrådte i Musikskolen. Der er overført 3 fuldtidsstillinger til Lønhuset i 2008 i overensstemmelse med byrådets beslutning fra 21. november 2007 vedr. centralisering af opgaven. Tilpasninger 2009: I efteråret 2008 blev der gennemført en analyse af administrationen i Lokalbibliotekerne. Der var en administration bestående af 1 administrativ leder + 3,5 HK-assistenter. Analysen resulterede i, at lokalbibliotekerne har valgt at omprioritere/effektivisere området, hvorved 1 stilling blev omdefineret til primært at beskæftige sig med biblioteksfaglig udvikling, 1 stilling blev overført til de enkelte lokalbiblioteker via ressourcefordelingen og endelig blev 1 stilling overført til CØP til løsning af de opgaver, som blev centraliseret i CØP. Ændringen trådte i kraft 1. januar Ansættelse af udvikling/ projektleder for en 3 årig periode: Stillingen omfatter opgaver med systematiseret ledelsesinformation via KBintra, øget fokus på kundekontakt samt på udannelse af elever. Finansiering sker indenfor eksisterende ramme, hvor der vil der være tale om et nettoforbrug af CØP s overskud på ca. 0,3 mio. kr. årligt. Tilpasninger 2011: Der er pr. 1. januar 2011 overført 2 stillinger fra den tidligere fælles HR funktion i MKB som følge af budgetforliget for til HR-opgaver, mens den anden stilling anvendes til arbejdsmiljøledelse (certificering i MKB, som afsluttes medio Der er pr. 1. marts 2011 overført ressourcer svarende til 5 stillinger fra BA til CØP i forbindelse med, at CØP varetager den interne økonomi og personalestyring for BA Pr. 1. marts 2011 har CØP overtaget opgaver fra Lønhuset vedr. hjemtagelse af refusioner vedr. sygdom og barsel. Ligeledes overtager CØP opgaverne med at indberette fravær ved sygdom. Opgaverne svarer til en 0,5 fuldtidsstilling. 6

7 3. Mission, Vision og Organisering i CØP I efteråret 2005 blev følgende mission og vision for CØP godkendt af den interne udmøntningsgruppe i Magistratens 4. Afdeling (nedenstående er dog tilpasset i forhold til dels overdragelsen af juridisk bistand fra CØP til Sekretariatet, centralisering af lønopgaverne i Århus Kommune (Lønhuset) og den overordnede vision for Kultur og Borgerservice. 3.1 Mission for Center for Økonomi og Personale CØP udgør et solidt fundament (opgaveløsning og rådgivning) for de øvrige forvaltninger og institutioner i alt indenfor budget, regnskab, lønforhandlinger, HR, personale, og indkøb. Dette skyldes, at de mere politisk orienterede forvaltninger skal kunne sætte fokus på deres kerneydelser i forhold til borgere og politisk niveau. CØP skal desuden foretage strategiske tiltag indenfor fællesforvaltningens opgaver og være en aktiv medspiller i forhold til direktør og politisk niveau. I forhold til det overordnede administrative niveau (Borgmesterens Afdeling) er Center for Økonomi og Personale forbindelsesled i forhold til budget, regnskab, personale og indkøb. 3.2 Vision for Center for Økonomi og Personale Med det formål at skabe en effektiv organisation for hele afdelingen Kultur og Borgerservice vil Center for Økonomi og Personale være: Kommunens førende, når det handler om at benytte sig af den nyeste IT-teknologi ud fra en samlet nyttebetragtning. Tilstræbe anvendelsen af best practise i forhold til sagsgange og administrative processer Kundernes naturlige og foretrukne valg ved spørgsmål indenfor nye og/eller eksisterende faglige udfordringer og problemstillinger indenfor løn, HR, personale, budget, regnskab og indkøb I ovenstående ligger således - udover at være proaktiv - en ambition om at tage udgangspunkt i kundernes behov kombineret med helhedsorienterede betragtninger og løsninger 3. Selve organiseringen af CØP i 3 sektioner og en ad hoc sektion, der tager sig af større udviklingsprojekter, er vist i vedlagte bilag 3. Fysisk placering er i Vestergade 55. Det var for flere afgørende, at CØP blev placeret decentralt sammen med de største forvaltninger for at mindske såvel den fysiske som visuelle afstand. Man vil derved søge at sikre, at CØP dels forbliver en afdeling med høj grad af føling for den decentralt 3 Det bemærkes, at CØP s vision også indeholder et afsnit om den attraktive arbejdsplads se bilag 2 7

8 oplevede virkelighed og dels en afdeling, hvor kunderne får en væsentlig lettere adgang til CØP (ud fra den overbevisning, at fysisk placering har betydning). 4. Ydelser i CØP Sektionerne har beskrevet et kortfattet ydelseskatalog/servicedeklaration ud fra følgende principper: Hvad består ydelsen af? Hvad leveres i forbindelse med ydelsen (dvs. selve opgaveudførelsen)? Er der særlige forhold, der skal tages i betragtning (f.eks. er der forskelighed i ydelserne overfor det decentrale led)? Det konkrete ydelseskatalog/servicedeklaration er vedlagt som bilag Effektmål for CØP Den effekt der ønskes af CØP fremgår i høj grad af dels vores ydelseskatalog/servicedeklartion (mission) og vores vision. Det er således også i forhold hertil, at CØP skal måles. 5.1 Overordnede effektmål for CØP Rambøll analyse 2008: Der er i perioden november 2007 til januar 2008 gennemført en større ekstern evaluering af CØP. Undersøgelsen blev gennemført af Rambøll. På baggrund af denne opstilles følgende overordnede effektmål: Sektion Samlet Tilgængelighed Service Kvalitet tilfredshed R B. 2010/11 R B. 2010/11 R B. 2010/11 R B. 2010/11 Drift og service 4,2 4,2 4,4 4,2 4,4 4,2 4,1 4,2 Budget og Regnskab 4,2 4,2 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 Løn og Personale 4,2 4,2 4,4 4,2 4,2 4,2 4,1 4,2 Karakterangivelsen ovenfor skal læses på følgende vis: 1=Meget utilfreds, 2=Ultilfreds, 3=hverken/eller, 4=tilfreds og 5=meget tilfreds. Rambøll anbefaler følgende i rapporten: Alle områder bør have ambitioner om at opnå eller fastholde minimum 4,0 som score for de overordnede vurderinger, idet det betyder at den gennemsnitlige bruger af fællesfunktionen er en tilfreds bruger. 8

9 CØP s målsætning om at ligge på 4,2 er således et udtryk for at vi ønsker at bibeholde nuværende høje tilfredshedsniveau hos kunderne korrigeret for den almindelige statistiske usikkerhed, der er i den slags undersøgelser Kvalitativ brugerunderundersøgelse i 2010: Indledning og baggrund CØP har i efteråret 2010 gennemført en kvalitativ brugerundersøgelse hos vores kunder i Kultur og Borgerservice 4. Der er afholdt 20 besøg og efterfølgende er der udarbejdet et referat af samtalen, som deltagerne har haft mulighed for at kommentere. Tilgangen har været semistruktureret interview, hvor rammen for samtalen har været tilgængelighed, service og kvalitet samt ledelsesinformation. Fordelen ved denne type undersøgelse er, at deltagerne (kunderne) via den åbne form får mulighed for at tale om det, der er vigtigt for dem. Kundernes valg af emner giver vigtigt information om deres opfattelses og oplevelser i forhold til CØP samt til fremtidige ønsker og behov. Herved er undersøgelsen mere udviklingsorienteret end en temperaturmåling alene. Resultaterne af undersøgelsen er anvendt til at igangsætte en række initiativer og løsninger med henblik på at sikre, at At CØP er på forkant med at udvikle sig i takt med kundernes behov og ønsker At CØPs kunder fortsat er tilfredse med CØPs ydelser og service samt at kunderne oplever en positiv forskel sfa. de igangsatte initiativer jf. nedenstående. Generelle forhold / resultater Helt overordnet er billedet det samme som ved Rambøll-undersøgelsen, der blev gennemført ultimo 2007/primo Der er en høj grad af tilfredshed med den service, den kvalitet og den tilgængelighed, der er i CØP. Det er tydeligt, at det er væsentligt for kunderne i CØP, at der er en lige og direkte adgang til medarbejderne. Det opleves som nemt at komme i kontakt med CØP og der er altid mulighed for et personligt møde med CØP. Det vurderes også væsentligt, at CØP er udfarende i forhold til at møde kunderne lokalt fremfor centralt. Særligt forbindelsen til Lønhuset opleves som vanskelig af mange kunder. Alle er klar over, at Lønhuset ikke er CØPs ansvarsområde men nævner alligevel, at det giver en række udfordringer i hverdagen i forhold til at få den rette hjælp. Nedenfor er der redegjort for nogle konkrete ideer og problemstillinger, som flere har gjort opmærksom på. Ledergruppen i CØP har forholdt sig til disse og iværksat tiltag som skal løse nogle af de udfordringer, som kunderne møder. Nedenfor ses de overordnede resultater af undersøgelsen CØPs styrker jf. kunderne samt forbedringspotentialer jf. undersøgelsens resultater. 4 Jf. chefgruppens beslutning fra

10 Ovenstående forbedringspotentialer er omsat til konkrete initiativer og løsningsforslag jf. bilag 4: 10

11 5.2 Kvalitative Eksterne effektmål i Center for Økonomi og Personale Revisionsberetninger: Vedr. forhold, hvor CØP har ansvaret, må der ikke være kritiske forhold nævnt i revisionsberetningen til Byrådet Ledelsesnotater til direktøren fra revisionen Revisionen skal i de fremsendte ledelsesnotater udtrykke tilfredshed med samarbejdet med CØP samt anføre at området administreres/styres hensigtsmæssigt og betryggende. 11

12 Bilag 1: Vision for den attraktive arbejdsplads Center for Økonomi og Personale vil tiltrække, fastholde og udvikle den bedst kvalificerede arbejdskraft Vi vil i dagligdagen via fælles indsats sikre værdier som: o Ærlighed overfor kolleger (f.eks. støj) o Åbenhed i form af eks. vidensdeling på tværs og sidemandsoplæring o Mulighedernes land frem for begrænsningerns stilstand o Humor o Sociale initiativer Vi vil også i regi af MED dagsordensætte en række tiltag indenfor: o Individuelle kompetenceudviklingsplaner herunder klarlægning af evt. kompetencegab (såvel fagligt som indstillingsmæssigt) o Risikovillig ledelsesstil o Midler til sikring af at kunne tiltrække og fastholde den bedst kvalificerede arbejdskraft o Midler til, hvorledes vi sikrer, at nye initiativer fremmes / afprøves 12

13 *Antal fuldtidsstillinger incl. BA og ledere eks. HK-elever Bilag 2: Organisationsdiagram, CØP Projektleder: (2) -Arbejdsmiljøcertificering - Ledelsesinformation - Tværgående udvikling og koordinering - Uddannelse af elever - Budget og regnskabsmål Økonomi- og personalechef (1) HR & Personale( 9) Overensskomster -Ansættelser og afskedigelser -Personalejura og lønforhandling -Lønrefusioner Sygefraværsindberetning- og opfølgning -MUS-udvikling, lederudvikling og seniorinitiativer -Personaleredegørelse -Trivselsmålinger -Lønstatistikker -Coaching (tilkøbsydelse) Ledelses information løn Budget og Regnskab (7) - Styring af øk. rammer - Budget - Årsregnskab - Forventet regnskab - Økonomirapporteringer - Anlæg - IT - Økonomiske analyser - Specialregnskaber - Ledelses infirmation. - forretningsgangs beskrivelser Drift & Service(12) - Bilagsflow - Kontoplan - Afstemninger - Revision - Instrukser - Moms - Fysiske aktiver -Bankfunktioner - IT

14 Bilag 3: Ydelseskatalog/Servicedeklaration Budget- og Regnskabsopgaver Opgave Udførelse Særlige bemærkninger Budgetudarbejdelse Styre processen ved budgetudarbejdelsen herunder udarbejdelse af det økonomiske budget og bemærkninger. Udarbejdelse af detailbudgetter for forvaltningerne. Nærmere aftale indgås med CØP. CØP udarbejder detailbudgetter for Musikhuset, Borgerservice og Svømme og idrætsanlæg. Regnskabsudarbejdelse Styre processen ved regnskabsudarbejdelsen herunder det økonomiske regnskab samt bemærkninger. Udarbejdelse af decentral regnskabsrapportering til forvaltningernes ledelse. Rapportering på lavere niveau kan foretages efter aftale med CØP. CØP udarbejder under forvaltningsniveauet regnskabsrapportering for Borgerservice, Musikhuset og Svømmer- idrætsanlæg samt Lokalbibliotekerne. Forventet regnskab (budgetopfølgning) Udarbejdelse af forventet regnskab pr. 30/6 og 30/9 til Borgmesterens Afdeling og Byrådet. Rapportering af forventet regnskab til Direktør og Rådmand pr. 30/6 og 30/9 samt efter behov. Rapportering af forventet regnskab til forvaltningernes ledelse. Rapportering på lavere niveau kan foretages efter aftale med CØP. CØP udarbejder under forvaltningsniveauet rapportering på forventet regnskab for Borgerservice, Musikhuset, Svømme og idrætsanlæggene samt Lokalbibliotekerne. Anlægsregnskaber / bevillingsstyring Udarbejdelse af anlægsregnskaber herunder bidrag til økonomidelen i forvaltningernes byrådsindstillinger. Bevillingsstyring (sikring af korrekt anlægsbevilling og rådighedsbeløb)

15 Opgave Udførelse Særlige bemærkninger Økonomistyring og rapportering Implementering af metoder og rutiner til den løbende økonomistyring herunder kontraktstyring og selvforvaltningsaftaler. Støtte til forvaltningerne til økonomiopfølgning herunder opfølgning på lønforbrug. På bestilling, eller hvis forholdene betinger det, udføres grundig økonomianalyse hos forvaltningerne. Efter aftale udarbejdes oversigter over budgetter, forbrug, rammer og opsparing/gæld. Oversigterne tager udgangspunkt i eksisterende ITsystemer. Rapportudvikling i Opus samt implementering og servicering af decentrale brugeres anvendelse af OPUS-portalen. Tidshorisont / planlægning skal aftales med CØP Intern rammestyring Sikrer overblik over de økonomiske driftsrammer og opsparing/gæld på forvaltningsniveau. For visse forvaltninger ajourføres de økonomiske rammer samt status for niveauerne under forvaltningsniveauet Deltagelse i Forvaltningernes ressourcetildeling. Nærmere aftale indgås med CØP. CØP ajourfører oversigter for Kulturområdet, Svømme og idrætsanlæg samt de organisatoriske enheder i BoB. CØP deltager i BoB s årlige ressourcetildeling. Øvrige budget og regnskabsopgaver Sagabehandling af byrådsindstillinger (økonomidata) Styring af kommunegarantier til selvejende institutioner. Bistand til ledere vedr. økonomisk råderum. Pris- og omkostningskalkulationer. Støtte og vejledning i forbindelse med udarbejdelse af specialregnskaber. Nærmere aftale indgås Sendes til CØP min. 1 uge før. (økonomiafsnittet) for BoB. 15

16 Opgave Udførelse Særlige bemærkninger med CØP. Ansvar for 6-by nøgletallene Ansvar for, at LOS-strukturen understøtter økonomi- og personalestyringen og løbende er ajourført i forhold til organisationsændringer. Konsulentfunktioner Økonomisk konsulentbistand. Deltagelse i tværgående projekter og udvalg Undervisning i IT-værktøjer (Opus og KMD Decentral Lønstyring) Deltagelse i udbudsforretninger (økonomisk del) Deltagelse i kontraktindgåelse (økonomisk del) 16

17 HR og Personale Opgave Udførelse Særlige bemærkninger Ansættelse Rådgiver og bistår i ansættelsessager, herunder overenskomstspørgsmål og aflønningsgrundlag. Udarbejder ansættelsesbreve på baggrund af relevante oplysninger fra ansættelsesmyndighed. Relevante oplysninger fra ansættelsesmyndighed er bl.a.: Stillingsopslag og ansøgning. Underskrevne lønaftaler. Personlige data. Afskedigelse af medarbejder Rådgiver og kan indgå aktivt i forbindelse med sagsbehandlingen, herunder forhandlinger med de faglige organisationer. CØP s aktive deltagelse forudsætter tidlig inddragelse af CØP, hvorved sikres en proces, hvor der sker den fornødne skriftlige og fyldestgørende dokumentation. Ændring i ansættelsesvilkår Udarbejder tillæg til ansættelsesbreve om ændringer. Lønforhandlinger Deltager efter ønske i de årlige lønforhandlinger, herunder: Orienterer om aftale- og overenskomstmæssigt aftalegrundlag Varetager visse sekretærfunktioner: Udarbejdelse af referater/lønaftaler og orienteringsskrivelser til medarbejderen. Kan inddrages i proceduren omkring lønaftaler til nyansatte. Lønstatistikker pr. forhandlingsenhed. Overenskomster og KTO-stof Rådgivning vedr. fortolkning af overenskomst- og KTO-stof. Sygefraværsstatistik ker Udarbejde sygefraværsstatistikker til HMU og lokale MED udvalg Ledelsesinformation 17

18 Sygefraværsudtræk på personniveau Udarbejdelse af personale administrative retningslinjer og personalehåndbog Ansvar for udarbejdelse af HR- og personaleadministrative retningslinier og personalehåndbog for Kultur og Borgerservice. Specielle personalepolitiske områder Konsulentfunktion med aktiv inddragelse i sagsbehandling vedrørende bl.a.: Sygefraværssager rådgiver og udsender advis til opfølgning jf. minimumsstandarderne. Flygtninge/indvandrer Job på særlige vilkår Tværgående konsulent- og specialistfunktioner Høringssager på HR- og Personaleområdet (bl.a. til HMU) Inddragelse ved udarbejdelse af lønpolitik og personalepolitik Personaleredegørelse Deltagelse i tværgående udvalg og styregrupper eksempelvis kompetenceudviklingsmidler, lønudbud Bestilling af psykologhjælp Personalegoder Seniorinitiativer Valgsekretariat Trivselsmålinger Konflikthåndtering Lederudvikling MUS-udvikling Coaching (Tilkøbsydelse) Personalejuridisk netværk HR netværk Ansættelsesstop Udviklingspolitikken Controllerfunktion Sikre at personaleadministrationen foregår i overensstemmelse med gældende love og regler. 18

19 Arbejdsskadeadministration På baggrund af oplysninger fra de decentrale organisatoriske enheder foretager vi elektronisk anmeldelse. Jubilæumsadministra tion På baggrund af oplysninger fra lønsystemet og medarbejderen selv beregner CØP dato, bestiller diplom, gratiale mv. Barselsadministation På baggrund af oplysninger fra leder og medarbejder indberettes fravær til fravær og lønsystem. Der ydes også vejledning til forståelse af reglerne MED-udvalg, TRvirksomhed og sikkerhedsudvalg På baggrund af oplysninger fra de decentrale organisatoriske enheder foretager vi indberetning i SAP. Opgaven koordineres med Rådmandsekretariatet for opdatering af KB-intra For biblioteket foregår dette decentralt. Refusioner Hjemtager alle former for refusioner (syge- og barselsrefusioner, AER-refusioner, Kommunale- og statslige tilskud, AKUT-refusion, Personaletilpasningspuljen) Syge- og barselsrefusionerne er overtaget fra Lønhuset med virkning fra 1. marts 2010 Fraværsindberetning (ej ferie) På baggrund af oplysninger fra de decentrale ledere indberettes fravær i fraværssystemet Fraværsindberetning er overtaget fra Lønhuset med virkning fra 1. marts Nogle institutioner foretager dog disse selv enten via vagtplan, web-fravær eller direkte i fraværssystemet. Rejseafregning På baggrund af oplysninger fra medarbejder/leder indberettes rejse og befordringsafregning via Rejseafregning er overtaget fra Lønhuset med virkning fra 1. april

20 lønsystemet Drift og service Opgave Udførelse Særlige bemærkninger Vedligeholdelse af LOS Organisation og Kontoplan - grundelementet i økonomisk styring Opretter og ajourfører K&B s profitcentre, omkostningssteder, bevillingsansvarssteder og PSPelementer i samarbejde med brugerne. Sikrer at de organisatoriske hierarkier i kontoplanen er i overensstemmelse med organisationen i Kultur og Borgerservice Sikrer at kontoplanen overholder alle ISM s krav ligesom man holder sig ajour med løbende ændringer af ISM s generelle regler for kontering. Vejleder i konteringsspørgsmål E-handel varetagelse af superbrugerfunktion Varetagelse af superbrugerfunktionen i E-indkøb og E-faktura. Udarbejder forretningsgangsbeskrivelser og minivejledninger. Controllerfunktion i forhold overholdelse af indkøbsaftaler Bilagsadministration og kontering Bilagsadministration og bogføring (drift, anlæg og omposteringer) Varetager konsulentfunktion i forhold til decentralt bogførende institutioner. Varetager bogholderfunktionen i.f.m. fejlfakturaer og overforfaldne fakturaer. Bogføring af kasseopgørelser for Bibliotekerne og Musikhuset. Konteringen foretages hos den enkelte bestiller. CØP foretager efter aftale bilagsadministration for Musikskolen, Sekretariatet samt for lederen af Idræts- og Svømmeanlæggene. 20

21 Afstemninger af statuskonti, bogføring /udbetaling og Debitorsystemet Likvide konti afstemmes én gang om måneden Bogførings- og udbetalingsystemet afstemmes dagligt Debitorsystemet afstemmes månedsvis/kvartalsvis Mellemregningskonti afstemmes efter behov Sikrer at samtlige statuskonti i K&B er afstemt ultimo regnskabsåret. CØP foretager efter aftale afstemning af Musikhusets, Musikskolen samt Svømme- og Idrætsanlæggenes statuskonti Udarbejdelse af interne instrukser Udarbejdelse af interne instrukser og forretningsgangsbeskrivelser, tilpasset forholdene i Kultur og Borgerservice, men som samtidig overholder ÅK s generelle retningslinjer (bl.a. kasse- og regnskabsregulativet og ISM s den gule bibel ). Implementerer instrukserne overfor brugerne. Revision Kontakten til revisionen (herunder revisionens adgang til fornødne dokumenter). Udarbejder udkast til svarskrivelse på ledelsesbreve fra revisionen, samt foranstalter de nødvendige tiltag, som følge af revisionens ledelsesbreve. Fakturering Varetager konsulentfunktion i forhold til salgsfakturering i KMD OPUS -salgsmodul. Opretter materialenumre og debitorer. CØP foretager efter aftale fakturering for Musikskolen, Svømme og idrætsanlæggene, Lokalbibliotekerne, samt en del af Musikhusets fakturaer. Bankfunktioner Sikrer at alle transaktioner der foretages via diverse bankkonti 21

22 bogføres og at der følges op på åbne poster Fysiske aktiver Registrering og beregning af beholdninger vedr. fysiske aktiver ved regnskabsårets afslutning Administration af Musikhusets faste lejemål Beregner årsregulering af huslejen m.v. iht. Til de indgåede kontrakter. Udarbejder udkast til varslingsskrivelse til lejere Fakturerer husleje mv. til lejerne Betalingskontrol Opgaven varetages af CØP efter aftale med Musikhuset. Foreningsregnskaber Bogfører og udarbejder regnskaber for flg. selvstændige juridiske enheder: Kantineforeningen Foreningen Sport Århus Events Bogfører og klargøre regnskab til revisor for: Fonden Elite Idræt Momsregnskab Indberetter og afregner moms til SKAT, samt vejleder i momsspørgsmål Familieydelse til/fra udland Overførsel og bogføring af familieydelse, der bliver sendt til og fra udlandet på baggrund af bilag fra Familieydelsen. Debitorindbetalinger Sørger for at indbetalinger på betalingsarter, hvor der ikke er automatisk overførsel, overføres til Magistratsafdelingerne Udligning af indbetalinger i KMDdebitor samt løbende betalingskontrol, og udsendelse af rykkerskrivelser Journalisering og postlister Opretter Ciriussager og kontrollerer 22

23 (ren intern CØP) postlister, som dannes efter optagelse af sager fra sagsbehandlere Øvrige opgaver i sektionen for Bilag, instruktioner og afstemninger Konsulentbistand vedr. bogføringsog regnskabstekniske forhold Implementering af kommende versioner af KMD Opus Økonomi (bilagsgange, organisation og kontoplan. Deltagelse i funktionsgrupper vedr. KMD-OPUS, inden for indkøb og bilagsbehandling, Salg og fakturering, fysiske aktiver, stamdata, organisation og kontoplan samt brugerroller og opsætning. Undervisning i brug af KMD- OPUS (E-faktura, E-indkøb og afstemning.) Eventualrettigheder, registrerer nye aktiver og afskriver på eksisterende. Udbetaler partistøtte til politiske partier efter partistøtteloven Forsikringer, kontrollerer at samlebilaget fra forsikringsselskabet er i overensstemmelse med de faktiske forhold Projektorganisation Opgave Udførelse Særlige bemærkninger Systematiseret ledelsesinformation CØP er et stort datawarehouse, hvor der ligger adskillige informationer, som er relevante for forvaltningschefer og institutionsledere. Opgaven er at identificere det behov, som forvaltningschefen og den decentrale leder har samt få udarbejdet en it løsning der nemt giver adgang til informationerne. It-løsningen skal være en del af KB intra. 23

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

3. Opgaveplacering en strategi til forenkling

3. Opgaveplacering en strategi til forenkling Forenkling er også et spørgsmål om opgaveplacering. Der kan ikke opstilles et enkelt svar på, om løsningen af de administrative opgaver skal foregå centralt eller decentralt. Men kommunerne må løbende

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Statusnotat Servicestyrelsen Marts 2011 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 6 3. Rammer for BPA-ordningerne...

Læs mere

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne 1 10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne KL Økonomisk Sekretariat Weidekampsgade 10 DK-2300 København S Telefon: 33 70 33 70 2 Indholdsfortegnelse Bedre og billigere administration

Læs mere

Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning

Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning Ringsted INDLEVELSE Kommune SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning Oktober 2013 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Sektor 9.30 Administration m.v.

Sektor 9.30 Administration m.v. Sektor 9.30 Administration m.v. - 291-0.30 Administration m.v. Administration m.v. 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Sektor 0.30 Administration m.v. dækker Borgmesterens Afdeling.

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Formål: Retningslinierne skal sikre, at afskedigelser - når de bliver nødvendige - gennemføres på en saglig, værdig, redelig og ordentlig måde. Rammer: Ansøgt

Læs mere

Evaluering af Århus Kommunes indkøbspolitik og indførelsen af e-handel

Evaluering af Århus Kommunes indkøbspolitik og indførelsen af e-handel Bilag 1. Evaluering af Århus Kommunes indkøbspolitik og indførelsen af e-handel - udarbejdet på baggrund af de hidtidige erfaringer siden vedtagelsen af indstillingerne vedr. indførelse af e-handel i Århus

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 Regionssekretariatet Region Midtjylland

Virksomhedsplan 2015 Regionssekretariatet Region Midtjylland Virksomhedsplan 2015 Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatets virksomhedsplan 2015 Henvendelse om virksomhedsplanen til: Region Midtjylland Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postbox

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011 BUDGETANALYSE INDKØB Juli 2011 Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Resumé... 1 1.2 Baggrund og formål... 2 2. Love og regler om udbud... 3 2.1 Tønder Kommunes indkøbspolitik... 5 2.2 Opsummering... 5 3. Business

Læs mere

Sager som er færdigbehandlet i MeningsSamlingen og direktionen

Sager som er færdigbehandlet i MeningsSamlingen og direktionen KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Organisationsudvikling NOTAT Til Socialudvalget Uddybende orientering om sager i MeningsSamlingen Dette notat indeholder en komplet oversigt over sager,

Læs mere

Med venlig hilsen Anders Møller Direktør

Med venlig hilsen Anders Møller Direktør Forord Parkering København har gennem de seneste fem år arbejdet systematisk med udviklingen af virksomheden. Efter at være blevet etableret som kontraktstyret virksomhed og med en ny ledelse, blev der

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration. September 2013

Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration. September 2013 Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet September 2013 B E R E T N I N G O M S A M L I N G E N A F D E N S T A T S L I G E L Ø N A D M I N I S

Læs mere

Kommunekompasset. Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunekompasset, Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. maj 2009. www.krevi.

Kommunekompasset. Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunekompasset, Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. maj 2009. www.krevi. Kommunekompasset Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune KREVI Ringkøbing-Skjern Kommune har takket ja til at deltage i KREVIs pilottest af evalueringsredskabet Kommunekompasset. I denne rapport præsenteres

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Administrative servicecentre i staten

Administrative servicecentre i staten Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 I tabeller

Læs mere

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning...1 1.1. Arbejdskraftbesparende potentiale... 1 1.2. Andre

Læs mere

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017 Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 1 1. Indledning... 3 Baggrund... 3 Udfordringerne... 3 Økonomisk overblik... 5 2. Grundsten og tilgang

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

LANDSBYGGEFONDEN. Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v.

LANDSBYGGEFONDEN. Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v. LANDSBYGGEFONDEN Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v. Januar 1999 LANDSBYGGEFONDEN Bilagsoversigt Bilag 1 Praktisk vejledning i forvaltningsrevision vedrørende o institutioner mv., Rigsrevisionen,

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

Forprojekt vedr. digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet.

Forprojekt vedr. digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet. Forprojekt vedr. digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet. Leverance 1 Velfærdsministeriet og KL Juni 2009 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Spilleregler for decentral ledelse og central styring

Spilleregler for decentral ledelse og central styring Spilleregler for dialogbaseret aftalestyring Spilleregler for decentral ledelse og central styring Ansvar og forpligtelser for aftaleholdere Version 6 2010: Administrativ revidering foretaget den 5. januar

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere