Registrering af brændolieforbrug

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Registrering af brændolieforbrug"

Transkript

1 Registrering af brændolieforbrug - anvendelse i driftsøjemed Udarbejdet af: Thorbjørn Kloster V10379 På I samarbejde med: Esvagt A/S Og skibet: Esvagt Observer!! År 2013!!

2 Forfatter:!!!! Thorbjørn Jean Kloster V10379 Titel:!!!!! Registrering af brændolieforbrug!!!!! - anvendelse i driftsøjemed Projekttype:!!! Tværfagligt Bachelorprojekt!!!!!! Årgang/ Klasse:!! 6. Semester forår 2013 klasse B6 Uddannelsessted:!! Vejleder:!!!! Henrik Kerstens (HK) Dato for aflevering:!! 4. Juni Rapportens omfang:!! tegn (25,7 normalsider á 2400 tegn) Sidetal:!!!! 41 sider + 19 sider bilag i særskilt hæfte Forside illustrationer:!!!!!! Egne billeder Esvagt Observer i varierende vejrforhold.!!!! Dato & underskrift:!!!!!!!! Thorbjørn Jean Kloster Side 1 af 41

3 Abstract This report is the result of the bachelor project: Registration of fuel oil-consumption - utilization in operation. The foundation of the project is laid on the Multi Role Emergency Rescue and Response Vessel (MRERRV) Esvagt Observer, which is standby at the Beryl Oil Field in the English sector of the Northsea. It is important to take in consideration, what the purpose of registration of fuel oilconsumption is. In the case where it is a MRERRV the vessel seldom sails at constant speed, which results in an alternating load of both the diesel generators and the main engines. It makes sense that the registration of fuel oil-consumption is transmitted into a volume flow i.e. in [l/h] on most vessels, which runs on an even load, for a longer period. The crew is then able to compare speed and volume flow and consider if the circumstances are normal. In the case with alternating load however, it is not that simple due to the fact, that the speed of the vessel never is constant for a longer period. In this case it is more relevant to compare the volume flow of fuel oil with the load of each engine; thereby the crew will get a specific fuel oil-consumption. [l/kwh] On the diesel generators the load is constantly measured, as power delivered to the electrical system [kw]. Therefore it is easy to let the management and control system calculate the specific fuel oil-consumption. For flow measuring on the diesel generators it is possible to purchase a set of turbine flow measurement transmitters that fits directly on to the diesel engines and are constructed to function on exactly these engines. On the Main engines the load is not measured. In this case it is necessary to install a torsiometer, which measures the twist of the propeller shaft. From this the torque can be calculated [Nm] and compared to the rotation speed of the shaft [s -1 ]. Then the load on the propeller shaft can be calculated [kw]. For flow measuring on the main engines, it is appropriate to use clamp-on equipment, because the fuel oil-pipes that lead to the main engines, are made of solid steel the entire way, and the installation will then be easier with Clamp-on equipment. In this case, ultrasound transmitters of the time transit principle is the most applicable solution. Most of the measuring equipment has a measuring fault of less than 2%. This fault is acceptable in this case, but when considering the choice of measuring equipment, it is important to take the equipments turn-down in consideration. The turn-down is the ratio between the maximum flow, and the minimum flow where the stated fault is still valid. Therefore the ratio between the maximum and minimum flow of fuel oil, when measured, cannot be greater, than the turn-down of the measuring equipment. Side 2 af 41

4 Indhold 1 Forord 4 2 Indledning Formål Problemformulering Metode Afgrænsning Forkortelsesdefinitioner Rapportens opbygning 10 3 Anlægsanalyse 12 4 Behandling af data Relevante data for driften Optimering af driften ud fra flowdata 21 5 Målemetoder Turbine flowmålere Vortex flowmålere Ultralyds flowmålere Coriolis masseflowmålere Nøjagtigheden i målingerne Diskusion om valg af flowmålere 33 6 Konklusion 36 7 Perspektivering 39 8 Litteraturliste 40 Side 3 af 41

5 1 Forord På 6. Semester har jeg været i praktik hos Esvagt A/S. Under denne praktik har jeg fulgt og deltaget, i det daglige arbejde på skibet Esvagt Observer (EO) i to udmønstringer á 4 uger hhv. i februar og april Herudover har jeg her fundet mulige projektemner til dette tværfaglige bachelorprojekt, hvor valget er faldet på Registrering af brændolieforbrug - anvendelse i driftsøjemed. Jeg har valgt dette emne af flere grunde, dels fordi Esvagt A/S har en målsætning om at implementere registrering på brændolieforbruget for hver enkelt dieselmotor på alle skibe, og dels fordi jeg finder mulighederne af en sådan flowmåling interessant. Projektet vil ikke være en detaljeret vejledning til at installere flowtransmittere men nærmere være en guide, til hvilke målemetoder der er relevante, hvordan behandling af data gøres mest praktisk, og hvordan data kan anvendes i driften. Hovedvægten i projektet vil ligge på en udredning af, hvilke muligheder registrering af brændolieforbruget giver maskinmestrene ombord for at opnå besparelser, ved til enhver tid at kunne se på hvor meget brændstof, der forbruges på de enkelte maskiner, og derved hvor effektivt maskinerne kører. Jeg vil rette en stor tak til: Esvagt A/S for praktikken på EO Maskinchef Suni Debes, 1. mester Eirikur Poulsen og 2. mester Peter Christian Rendtorff for faglig støtte under projektarbejdet. Den øvrige besætning på EO for at tage godt imod mig og give plads til at arbejde med mit projekt. Side 4 af 41

6 2 Indledning Dette afsnit beskriver indgangsvinklen til, formålet med, og afgrænsningen i projektet. Derudover forklares forkortelser brugt i rapporten og rapportens opbygning. Skibet EO er et Multi Role Emergency Rescue and Response Vessel (MRERRV). EO ligger i den engelske olie-sektor og ligger stand-by ved Beryl Oil Field. Beryl feltet består af to produktionsplatforme: Beryl Alpha & Beryl Bravo. Derudover er der to Single Point Moorings (SPM) hvor tankskibe kan fortøjes, og modtage olien, produceret af de to platforme. EO s opgave ved feltet er at beskytte de to platforme ved at forhindre påsejling af installationerne og ved at kunne evakuere platformene i tilfælde af en ulykke. Ydermere ligger skibet klar til at samle personer op, hvis de falder i vandet fra platformen, eller redde helikopterbesætninger ved helikopterstyrt nær platformene. Skibet er opbygget med 2 hovedmotorer på hver 2400 kw og 3 hjælpemotorer, der kan levere en el-effekt på hver 872 kw. Hver hovedmotor trækker en skrue med variabel stigning af typen Alpha VB 860. Herudover er skibet udstyret med en Azimuth thruster 1, en Stern thruster og en Bow thruster. Disse gør det blandt andet muligt for skibet at ligge stille eller sejle sidelæns. De tre thrustere er alle drevet af elmotorer, der forsynes fra de tre hjælpemotorer. Under rolige vejrforhold kan skibet ligge stille og stand-by alene på Azimuth thrusteren. I denne opsætning kan en enkelt hjælpemotor levere effekt til fremdrivning og skibets øvrige forbrug. Marine Gas Oil (MGO) er den eneste type brændolie EO har ombord, hvorfor brændolie i det efterfølgende vil blive kaldt MGO. 2.1 Formål Formålet med dette projekt, er at undersøge mulighederne for at udføre registrering af MGOforbruget, ved hjælp af flowmåling på skibet EO. Flowmålingen ønskes for hver enkel dieselmotor, altså for hver af de tre hjælpemotorer, og for hver af de to hovedmotorer. Derudover ønskes flowmåling på alle øvrige forbrugere for at registrere det samlede forbrug. Udover at afklare hvilke målemetoder, der er relevante, har projektet også til formål at afdække, hvordan data fra flowmålinger kan bruges i den daglige drift af skibet. Det giver ikke umiddelbart sig selv at registrering af MGO-forbruget, giver en besparelse af MGO. Kun ved at foretage ændringer i driften, kan besparelser opnåes. Det gør det interessant at afdække hvilke sekundære tiltag, der skal til, for at flowregistrering giver besparelser. 1 en Azimuth thruster, er en propel der stikker ned under forskibet. Propellen kan dreje om sig selv og er drevet af en elmotor. Side 5 af 41

7 Det forventes at en flowmåling kan lade sig gøre uden større indgreb i maskinanlægget, som det er nu. Nærmere bestemt at installationen kan foregå med in-line måleudstyr 2, der hvor forsyningen sker via slanger, og med Clamp-on enheder 3, der hvor MGO-forsyningen sker gennem stålrør. Ved anvendelse af målemetoder hvor udstyret kan fås som Clamp-on enheder, behøver det ikke at være nødvendigt, at lave ændringer i konstruktionen på maskinanlægget, og derved heller ikke ændre noget, der kan kræver godkendelse fra Loyds Registre 4. Der vil i opgaven desuden blive præsenteret en række driftsparametre, som kan forbedres ved implementering af et anlæg til flowmåling. Rapporten er hovedsageligt skrevet udfra en maskinmesters synspunkt og tager derfor udgangspunkt i den daglige drift af anlægget. Altså vil fokus hovedsageligt ligge på, hvordan flowmåling kan benyttes af maskinmesteren til at optimere den daglige drift og til at fejlfinde på maskinanlægget. 2 Med in-line måleudstyr menes udstyr der sidder i serie med resten af installationen og derved erstatter en rørstrækning. 3 Med clamp-on enheder menes måleudstyr, der monteres ud over det eksisterende rør. 4 Loyds Registre er det klasseselskab, der har klassificeret EO Side 6 af 41

8 2.2 Problemformulering For at opfylde formålet med opgave og for at konkretisere emnet, er rapporten skrevet ud fra følgende problemformulering: Hvorledes og til hvilke formål kan data fra flowmåling benyttes i den daglige drift af maskinanlægget? Herunder: Hvordan skal behandlingen af data foregå? Hvordan kan de behandlede data udnyttes i driften af maskinanlægget? Hvilke metoder til flowmåling kan være relevante til flowmåling på EO? Hvordan kan en mulig løsning indbygges i det eksisterende anlæg på EO. Hovedvægten i opgaven vil ligge på, hvordan flowmåling kan benyttes til at optimere driften. Dette fordi maskinmesterens opgave hele tiden er at sikre, at anlægget kører optimalt og styret efter omstændighederne. Side 7 af 41

9 2.3 Metode Under arbejdet med projektet vil det blive undersøgt hvordan det nuværende MGO-system er konstrueret, og det vil blive undersøgt og beskrevet, hvordan gængse metoder til flowmåling er opbygget, og hvilke fordele og ulemper de har. Ud fra disse undersøgelser, vil det blive konkluderet hvilken eller hvilke metoder der egner sig bedst til MGO-anlægget på EO. For at afdække de enkelte målemetoders baggrund vil jeg benytte mig af de erfaringer, jeg har gjort mig i faget: Proces & Automation på 2. og 3. Semester af maskinmesteruddannelsen, samt lærebøgerne som er anvendt. Derudover vil jeg hente oplysninger om konkrete måleinstrumenter fra produktkataloger, forskningsartikler og den tekniske dokumentation, der findes på skibet. Ud over ovenstående undersøgelser vil der blive arbejdet ud fra hypotesen, at der kan opnås besparelser ved at implementere flowmåling af MGO til de enkelte forbrugere. Gennem projektarbejdet afdækkes det, hvor disse besparelser kan hentes, og hvordan besætningen, og i særdeleshed maskinbesætningen, ombord på EO skal agere, for at besparelserne kan hentes. Validiteten af lærebøgerne og kompendier brugt under projektet, vurderes til at være høj, da de også benyttes i undervisningen på. I vurderingen af materiale hentet fra leverandører af flowmålingsudstyr, lægges der vægt på at oplysninger hentet herfra ikke er performance data, der med fordel kan pyntes på, men udelukkende oplysninger om konstruktion. Derfor vurderes det at leverandørens oplysninger er valide. Derudover er der i opgaven anvendt artikler fra videskabelige databaser, som er henvist til af Aarhus maskinmesterskole, derfor vurderes disse som værende valide til dette brug. 2.4 Afgrænsning I projektarbejdet er der nogle emner, som ikke vil blive berørt af flere forskellige årsager. Hovedårsagen er at det ikke er hensigtsmæssigt at gøre projektet for bredt. Bliver det for bredt, er det ikke muligt at komme ordentligt i dybden. Derudover er der områder, hvor det ikke er muligt at få valide oplysninger. Fælles for disse emner er, at de alle er relevante i overvejelserne inden et evt. anlæg til flowmåling indkøbes og udføres, men ikke vurderet relevante i dette projektarbejde. Der vil i diskution af metoder til flowmåling blive fokuseret på hjælpemotorer, og hovedmotorer, og altså ikke på de øvrige forbrugere i anlægget. Side 8 af 41

10 Projektet afgrænses derudover omkring: Udregning af besparelser. Der vil i opgaven ikke blive lavet udregninger på hvor store besparelser der kan opnåes som følge af at der installeres flowmåling på MGO forbruget. Projektet lægger vægt på princippet i hvad der kan gøres, i forbindelse med registrering af MGO-forbruget for at spare på vedligehold og MGO. Projektet lægger således ikke vægt på et konkret eksempel på hvormeget der kan spares. Økonomi i forhold til integrering, installering og indkøring af flowregistrering. Dette er udeladt, da der ikke vil blive valgt nogle konkrete instrumenter, og det derfor er svært at sige noget generelt om prisen på sådanne. Derudover behøver det heller ikke udelukkende være et økonomisk incitament, der får en virksomhed som Esvagt til at lave tiltag for at spare på brændstoffet, men nok så meget et ønske om at skåne miljøet (se bilag 1). Udførelse af et fysisk anlæg. Da det ikke er en del af en bacheloropgave at udføre projektet fysisk vil det ikke blive medtaget i projektet. Valg af konkret udstyr. Der vil i opgaven blive opstillet forslag til, hvilke metoder der er anvendelige i de forskellige scenarier. Der vil dog ikke blive taget nogle konkrete valg af udstyr, da disse må bygge på videre undersøgelser af pris m.m. Integrering i skibets eksisterende Monitoring and Control System (MCS). Dette er fravalgt, da det vurderes at emnet er for produktspecifikt Side 9 af 41

11 2.5 Forkortelsesdefinitioner I dette afsnit vil forkortelser blive forklaret. Begreberne er listet i alfabetisk rækkefølge. Forkortelse Begreb forklaring DC Daughter Craft Større arbejdsbåd der kan tages op på skibet. EO Esvagt Observer Skib projektet tager udgangspunkt i. FRB Fast Rescue Boat Hurtiggående redningsbåd MCR Maximum Continuous Rating Den maksimale effekt, motoren kan levere over en længere periode. I denne sammenhæng eleffekten MCS Monitor and Control System Det system der håndterer alarmer og kontrollerer visse ventiler og pumper + diesel generatorene MGO Marine Gas Oil Gasolie til maritimt brug - den eneste type brændolie, der anvendes på Esvagt Observer MRERRV Multi Role Emergency Rescue and Response Vessel Skibe der som Esvagt Observer, ligger stand-by ved olieproduktionsplatforme, og som også kan udføre andre opgaver (slæb o.l.) PMS Power Management System System til kontrol af start/stop af generatorer (en del af MCS) SPM Single Point Mooring Konstruktion der står på havbunden, hvor olietankere kan fortøje og modtage olie. SFOC Specific Fuel Oil Consumption Det specifkke MGO-forbrug 2.6 Rapportens opbygning Rapporten er opbygget således at der i starten af hvert hovedafsnit, kort er beskrevet hvad afsnittet omhandler. Henvisninger til andre afsnit er skrevet med kursiv. Side 10 af 41

12 Med rapporten følger et bilagshæfte (se bilagsliste herunder). Disse er alle med for at lette forståelsen af det beskrevne, men rapporten er opbygget, så den kan læses uden bilag. Dog skal det nævnes at anlægstegningen (bilag 3) er god at have ved hånden under læsning, denne er ikke indsat i rapporten da den fylder for meget. Der vil ikke blive opstillet udregninger i rapporten, men blot benyttet resultater af udregninger. Disse findes i bilag 9. Bilagsoversigt Bilag sider Navn Beskrivelse 1 1 Esvagts miljøpolitik 2 4 Testskemaer for hovedmotorer De tests der er udført på Esvagt Observers hovedmotorer fra nye. 3 1 Fuel oil system - diagram Diagram over MGO-systemet på Esvagt Observer (de dele der er vigtige for rapporten er fremhævet) 4 4 MGO-analyser 4 Analyser fra 2012 af den bunkrede MGO på Esvagt Observer. (densitet og nedre brændværdi er fremhævet) 5 1 Belastningoversigt for DG 1, 2 & 3 Belastningen på de tre generatorsæt over 1 måned. Indtegnet er det belastningsområde generatorene normalt ligger inden for. Belastninger herudover, er ved skift mellem generatorer, og i spidsbelastninger. 6 3 Alphatronic Uddrag af beskrivelse af Alphatronic systemet, der kontrollerer Esvagt Observers hovedmotorer. 7 1 Forslag til besparelser ombord i Esvagt Observer, + 2 af 3 søstersibe samt C skibene 8 1 Load Control Curve (Alphatronic) Maskin chef Suni Debes s forslag til besparelser i forbindelse med vedligehold på diesel generatorene. Uddrag af beskrivelse af Alphatronic systemet. Viser sammenhæng mellem belastning og indexsignal/ tachometersignal. 9 2 Udregninger Udregninger der benyttes i afsnit In Use MGO FW stock Uddrag af optegnelse over MGO forbrug og hvor MGO beholdning. Side 11 af 41

13 Bachelorprojekt Registrering af brændolie-forbrug - anvendelse i driftsøjemed 4. Juni Thorbjørn Jean Kloster V Anlægsanalyse Dette afsnit er en analyse af anlægget på EO, som det ser ud idag. Alle MGO-forbrugere på skibet vil blive beskrevet for at give et overblik over, hvor der bruges MGO. Skibet har to hovedmotorer, der hver driver en skrue med justerbar stigning. De to motorer er identiske og er af typen: MAK 8 M 25, der hver yder 2400 kw ved 750min-1 (se bilag 2). Hver motor er forsynet med en tvangstrukket MGO-pumpe (se fig. 1), der leverer MGO til højtryks MGO-pumperne. Den tvangstrukne pumpe leverer en del mere MGO end motoren kan forbruge. Dette cirkulerer forbi højtryks MGO-pumperne, og det overskydende ledes tilbage til dagtanken (den tank der forbruges fra, se bilag 3). Hvor meget mere den tvangstrukne pumpe leverer, end motoren kan forbruge, afhænger af belastningen på motoren og af motorens omdrejningstal. En god antagelse er dog, at den leverer ca. 3 gange så meget MGO, som motoren kan forbruge ved fuldlast (Kuiken, 2008 Part I). 2) 3) 1) 4) Fig. 1 MGO-system ved tilgang til hovedmotor. 1 tvangstrukket MGO-pumpe; 2 tilgang til motor; 3 returløb til tank; 4 Trykholdeventil.!!!!!!!!! Eget billede. Side 12 af 41

14 Bachelorprojekt Registrering af brændolie-forbrug - anvendelse i driftsøjemed 4. Juni Thorbjørn Jean Kloster V10379 De tre hjælpemotorer på EO er af typen: Cummings KTA 38. Sammen med generatorene kan hvert sæt levere en Maximum Continuous Rating (MCR) på 872 kw på el-nettet. På generatorsættene er MGOsystemet af typen Cummins PT fuel pump/injector. På fig. 2 ses injektoren, og MGO ens vej gennem denne. Kanalen E er retur til tanken, og så længe ventilen ikke er åben, dvs. i gang med en indsprøjtning, cirkulerer olien gennem ventilen, for bl.a. at køle ventilen (Kuiken, 2008 part I, s.218) Dette betyder at der konstant er et lille flow tilbage til tanken, som for diesel generatorenes vedkommende er intermediate tanken (Se bilag 3). På fig. 3 ses MGO-pumpen på en af hjælpemotorene. Denne er af typen Cummins PT fuel pump der leverer Fig. 2 MGO ens vej gennem Cummings PT fuel injector. Kilde: Kuiken, 2008 part I, s.218 MGO til injektorene. På billedet ses også tilgangs- og returløbsslangerne, der henholdsvis kommer fra og går til intermediate tanken. Intermediate tanken har dels til formål at agere reservetank f.eks. i tilfælde af, at en forkert 2) ventil bliver lukket, og dels at sørge for at trykket før MGO- 1) pumpen er nogenlunde konstant og ikke varierer med væskespejlets højde i dagtanken, da dette vil kunne forstyrre omdrejningsreguleringen i pumpen. Fig. 3 Cummins PT MGO-pumpe. På billedet ses slangerne 1) tilgang til MGO-pumpe, og 2) returløb til intermediate tanken.!!!!!! Eget billedet Ud over fremdrivning og elproduktion skal der også produceres varme til skibet. Under normal drift genanvendes overskudsvarmen fra hjælpemotorerne til opvarmning, og overskudsvarmen fra én hjælpemotor i drift er nok til at opvarme EO tilstrækkeligt. Dog kan der forekomme situationer, hvor der ikke er overskudsvarme nok. I de tilfælde hjælper 4 el-patroner til med opvarmningen. Hvis dette heller ikke er nok, tager en oliefyret kedel over og leverer varmen. Side 13 af 41

15 Denne oliefyrede kedel er normalt ikke en stor forbruger af MGO, men dog en forbruger. Da det på skibet ikke registreres hvor meget den oliefyrede kedel kører, har det ikke været muligt at undersøge, hvor meget MGO brænderen forbruger. Flowmåling af MGO hertil vil kunne foretages forholdsvis enkelt, da der kun er ét tilgangs MGO-rør til oliebrænderen. EO er udstyret med to Fast Rescue Boats (FRB) og to Daughter Crafts (DC), der også bruger MGO. Det foregår ved påfyldning fra en af i alt to tankstandere på dækket. Da MGO en hertil leveres fra samme pumpe til begge standere, vil flowmåling på disse tankstandere kunne foregå ved montering af én enkelt flowmåler, der kan sende et signal videre til skibets MCS. Alle disse forbrugere bruger MGO fra én af skibets to dagtanke (se bilag 3). Derudover er skibet udstyret med en nødgenerator, der også forbrænder MGO. Dog er denne udstyret med egen tank, der kun fyldes meget sjældent, da nødgeneratoren kun kører kort tid af gangen. Altså vil en flowmåling ved denne være mindre relevant, da forbruget let vil kunne beregnes på baggrund af, hvor meget MGO der er fyldt på tanken. Side 14 af 41

16 4 Behandling af data Inden valg af instrumenter til registrering af MGO-forbruget, må det overvejes, hvad data fra denne registrering skal bruges til, og hvordan de skal behandles. Har man ikke besluttet dette, bliver det op til de enkelte brugere af anlægget, og i værste fald bliver databehandlingen ikke ensrettet tilstrækkeligt til at kunne bruges til, at give et samlet overblik over MGO-forbruget. Det er afgørrende at definere, hvilke data der er relevante for driften af anlægget. 4.1 Relevante data for driften Masseflow kontra volumenflow Man må først og fremmest overveje, om man er interesseret i et masseflow eller et volumenflow. Forholdet herimellem er densiteten på væsken, som for MGO ligger på omkring 0,85-0,89 g/cm 3 (Knak, s.32). Densiteten varierer dog noget med temperatur og er også forskellig for hver gang, der bunkres. Af bilag 4, som er MGO-prøver taget på EO, fremgår det, at densiteten i disse prøver varierer fra 0,864 g/cm 3 Til 0,879 g/cm 3 ved 15 0 C, og denne varierer også med temperaturen. Derfor vil det blive upræcist og omstændigt at udregne et masseflow ud fra et volumenflow. Det vil kun være relevant at tale om masseflow, der hvor der benyttes masseflowmåling, (se mere herom i afsnit: 5.4 Coriolis masseflowmålere). I stedet for at kigge på masseflowet af MGO, vil det, af hensyn til kompleksitet, og andre forhold som er beskrevet i afsnit: 5.6 Diskusion om valg af flowmålere, være mere fordelagtigt, at kigge på volumenflowet af MGO. Diesel generatorsæt På EO er der konstant overvågning af, hvor stor en el-effekt der optages på el-nettet. Det kan derfor være interessant at vide, hvor meget energi der bruges til at producere denne eleffekt. Til dette formål er det relevant at benytte sig af det specifikke MGO-forbrug, som i denne sammenhæng er massen af forbrugt MGO pr. kwh (Kuiken, K., 2008, Part II s.179). Det specifikke MGO-forbrug giver til enhver tid den masse af MGO, der skal til for at producere en kwh med enheden [kg/kwh] eller [g/kwh]. Ved flowmåling af MGO på EO, vil det dog være hensigtsmæssigt med et par ændringe, af hensyn måden, hvorpå værdien anskues, disse ændringer er angivet herefter. Da det er hensigtsmæssigt at måle volumenflowet i stedet for masseflowet, bliver enheden for det specifikke MGO-forbrug [l/kwh]. Derudover ser man normalt på energiproduktionen på dieselmotorens aksel (Kuiken, K., 2008, Part II s.179), hvor man altså ikke medregner Side 15 af 41

17 tabene i generatoren. For diesel generatorsættene er det ikke relevant at tale om akseleffekten, men derimod den effekt der leveres ud på skibets elnet, da denne er kontinuerligt monitoreret i skibets Power Management System (PMS). Det vil altså sige at man kan betragte diesel generatorsættet som en sort boks, hvor man overvåger, hvor meget energi der tilføres i forhold til den energi der afgives, henholdsvis i form af MGOforbrug og energi på det interne el-net. Det specifikke MGO-forbrug fremkommer ved at dividere volumenflowet af MGO pr. time, med effekten afgivet til el-nettet. l h 1 kwh = l kwh Som der fremgår af fig. 4, forbruger en dieselmotor mest MGO ved lave og høje belastninger. Figuren er ikke målfast, men giver et teoretisk billede af sammenhængen. Når flowmåling er etableret, vil det være muligt at tegne denne kurve, ved at holde belastningen på én generator konstant og registrere, hvor meget MGO der forbruges ved denne belastning. Som illustreret vil det specifikke forbrug ikke vil være konstant over hele belastningsspektret, men variere med belastningen. Denne variation er dog begrænset af, at belastningen normalt ligger mellem 290 og 450 kw ( Pel) svarende til %MCR, jf. Bilag 5. Variationen i det specifikke MGO-forbrug vil sådeles begrænses tilsvarende, Fig. 4 Skitse over det specifikke MGOforbrug, som funktion af MCR.! Egen ill. med inspiration fra! Dedes, Hudson, Turnock, S. (2010 fig. 2) til de i fig. 4 & 5 indtegnede vandrette røde linjer. Det vil være muligt v.h.a. en trendkurve (fig. 5), at undersøge om forbruget bevæger sig ud over forbruget for normal belastning. Fig. 5 Det specifikke MGOforbrug over tid. Bevæger forbruget sig ud over de normale områder (makeret med de røde linjer) skal det overvejes hvad denne ændring skyldes. Egen ill. Side 16 af 41

18 Den, i bilag 5, angivne kurve over effekten leveret til skibets el-net af dieselgeneratorene, er værdier logget igennem april måned, og giver derfor ikke et fuldstændigt retvisende billede af belastningen. Det vurderes dog at det er tilstrækkeligt til brug i dette projekt, da værdierne blot danner grundlag for princippet i en metode til at monitorere det specifikke MGO-forbrug. Et alternativ til at beregne det specifikke MGO-forbrug, er at beregne en samlet virkningsgrad for diesel generatorsættet. Dette kan gøres ved at multiplicere det føromtalte specifikke MGO-forbrug i [l/kwh] med oliens nedre brændværdi i [kj/kg] og oliens densitet i [kg/l]. l kj kwh afgivet kg kg 3600 l = kj tilført 3600 kwh afgivet = kwh tilført kwh afgivet Derved fås et mål for energien, der tilføres dieselmotoren i [kwh] over energien der afgives af generatoren i [kwh]. Det er virkningsgraden for hele diesel generatorsættet. Denne virkningsgrad vil være fejlbehæftet, da brændværdien og densiteten for olien ændrer sig fra bunkring til bunkring (se bilag 4), og vil derfor ikke være relevant at anvende på EO. Det specifikke MGO-forbrug, giver det mest sammenlignelige billede af MGO-forbruget over tid. Det kan derfor afslører, eventuelle fejl på anlægget, selvom belastningen varierer over tid. Udsvingene i belastning vil resultere i mindre udsving i det specifikke MGO-forbrug, end hvis man ser direkte på volumenflowet til motoren. Hovedmotorerne På de fleste skibe vil det være relevant at kigge på MGO-forbruget som funktion af farten, da det vil give en ide om, hvilken fart der er den mest økonomiske at sejle (Kuiken, K., 2008, Part II s. 180). I EO s tilfælde derimod vil dette som regel ikke være en brugbar faktor, da skibet for det meste ligger på samme position, stort set uden at gøre fart gennem vandet. Altså må der findes en anden måde at gøre data fra flowmåling anvendelige på. På hovedmaskineriet, der bruges til fremdrivning, ville det som for dieselgenersættene være anvendeligt til enhver tid at kende det specifikke MGO-forbrug. Der er dog ingen overvågning af hovedmaskinernes bremseydelse 5. Bremseydelsen er relevant at holde op imod flowet af MGO, da den er et mål for hvilken effekt der leveres fra motoren, og flowet af MGO er et mål for hvilken effekt der leveres til motoren. Hovedmaskinerne er udstyret med en Alphatronic styring (se bilag 6), der sørger for at levere den effekt, som navigatøren ønsker. Styringen kan regulere både fremdrivningsskruernes stigning og maskinernes omdrejningstal, og derved tilpasse til ønsket effekt. Som det fremgår af bilag 6 anvender Alphatronic styringen maskinens omdrejningstal og højtryks MGO-pumpernes index, til at bestemme belastningen 5 den effekt der af motoren afgives til forbrugeren (Knak, 2004 s. 94) Side 17 af 41

19 Bachelorprojekt Registrering af brændolie-forbrug - anvendelse i driftsøjemed 4. Juni Thorbjørn Jean Kloster V10379 på motoren. Dette er dog ikke et udtryk for den reelle bremseydelse, men blot en beregnet størelse på baggrund af MGO-forbrug og omdrejningstal. Derfor giver det kun en teoretisk ide om, hvad motoren burde yde / ydede som ny. Da bremseydelsen ikke måles direkte, vides det ikke, om motoren virker, som den skal, eller om den har nedsat ydelse f.eks. på grund af slid på drivskruerne e.l. Dertil kommer at ydelsen varierer som funktion af flere andre driftsparametre, såsom lufttryk og -temperatur, MGO ens densitet og brændværdi. En mulig metode til at bestemme bremseydelsen er ud fra fremdrivningsskruen omdrejningstal og stigning, v.h.a. en propellerkurve, Propellerkurven giver bremseydelsen som funktion af omdrejningstallet, ved forskellige indstillinger af stigning. Denne metode har dog sine svagheder, da propellerkurven er fremstillet ud fra den nye propel. Kurven tager ikke højde for slid på propellen, og ydre faktorer, så som vind strøm og begroning på skibet. Desuden ligger EO ikke inde med propellerkurver for fremdrivningsskruerne, så disse skulle først fremstilles, hvis det skulle være en mulighed. Den optimale løsning er kontinuerligt at måle bremseydelsen på hver hovedmotor. Dette kan f.eks. gøres ved at installere et torsiometer, der kan måle momentet på akslen. Et torsiometer er et instrument, der sidder på skrueakslen, og monitorerer vriddet på akslen (Knak, s. 152). På fig. 6 ses en principskitse af et torsiometer, hvor der om akslen er fæstnet to ringe. Den ene ring har en knast, og den anden har to. Disse tre knaster er drejet en bestemt vinkel i forhold til hinanden, og mellem dem er Fig. 6 Skitse af torsiometer. Kilde: opspændt to strenge, der vibrerer ligesom en guitarstreng. Frekvensen på disse vibrationer ændres med vriddet på akslen og optages af en transmitter. Ud fra forsøg med den givne aksel kan man finde sammenhængen mellem vriddet, og det moment akslen påvirkes af. Produktet af vridningsmomentet [Nm] og akslens omdrejningstal [1/s] giver bremseydelsen [Nm/s], altså den effekt der overføres gennem skrueakslen i [W] 1 Nm Nm s = s Fig. 7 Færdig monteret torsiometer!! Kilde: Side 18 af 41

Måling af flow - Generelt INSA 1 / 14

Måling af flow - Generelt INSA 1 / 14 Måling af flow - Generelt INSA 1 / 14 Agenda Generelle flowterminologier Måleprincipper anvendelse og muligheder Dimensionering Montage / installation Spørgsmål INSA 2 / 14 Generelle flowterminologier

Læs mere

Agenda. Flowcomputer / Purgesystem - Menu opsætning

Agenda. Flowcomputer / Purgesystem - Menu opsætning Agenda Midlende Pitotrør - Primær og sekundær element - Bernoullis ligning - Kalibreringsfaktor - Tryktab - Versioner - Direkte eller remote monteret transmitter - Montage retning - Respektafstande - Spool

Læs mere

Bilagshæfte: Konsekvenser af strengere krav til anvendt brændolie

Bilagshæfte: Konsekvenser af strengere krav til anvendt brændolie Bilagshæfte: Konsekvenser af strengere krav til anvendt brændolie En undersøgelse af konsekvenser ved en eventuel stramning af gældende miljøkrav for sejlads i grønlandsk farvand. Forfatter: Studienummer:

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Sammenligning mellem LDV og gasnormal i naturgasanlæg 19-21. maj 2010 Rapportforfattere: Matthew Adams, Teknologisk Institut Kurt Rasmussen, Force Technology LDV

Læs mere

Bilagsmappe RØGPROBLEMER I TOMGANG PÅ BAYARD KLASSEN

Bilagsmappe RØGPROBLEMER I TOMGANG PÅ BAYARD KLASSEN Bilagsmappe RØGPROBLEMER I TOMGANG PÅ BAYARD KLASSEN Mogens Ebsen E20122067 Michael Jørgensen E20122048 FREDERICIA MASKINMESTERSKOLE 11/12-2015 Indhold Bilag 1 Projektskabelon... 4 Bilag 2 Installationstegning

Læs mere

Brændstoftilførsel. højtrykspumper. Overskydende olie cirkulerer

Brændstoftilførsel. højtrykspumper. Overskydende olie cirkulerer 35 til motorer kan være meget kompliceret. I dette afsnit bliver du ført igennem systemer til servicering af dieselmotorer såvel som benzinmotorer (Otto motorer). Endvidere ses der på, hvordan en motors

Læs mere

Tilstandskontrol. ved hjælp af vibrationsanalyse

Tilstandskontrol. ved hjælp af vibrationsanalyse VIBRO CONSULT Palle Aggerholm Tilstandskontrol ved hjælp af vibrationsanalyse Et minikursus med særlig henvendelse til vindmølleejere Adresse: Balagervej 69 Telefon: 86 14 95 84 Mobil: 40 14 95 84 E-mail:

Læs mere

Motorstyring. Rækkeindsprøjtningspumpe

Motorstyring. Rækkeindsprøjtningspumpe Rækkeindsprøjtningspumpe Indsprøjtningsteknik og brændstoftilpasning For at sikre en god blanding af brændstof og luft til dieselmotorens forbrændingsproces skal indsprøjtningspumpen kunne præstere et

Læs mere

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi.

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi. Transkritisk CO2 køling med varmegenvinding Transkritiske CO 2 -systemer har taget store markedsandele de seneste år. Baseret på synspunkter fra politikerne og den offentlige mening, er beslutningstagerne

Læs mere

Reduktion af emissioner og driftsomkostninger i et større rederi. Chief Specialist Jakob Buus Petersen

Reduktion af emissioner og driftsomkostninger i et større rederi. Chief Specialist Jakob Buus Petersen Reduktion af emissioner og driftsomkostninger i et større rederi Chief Specialist Jakob Buus Petersen Miljø og omkostningsbesparelser PAGE 2 : Ship Engineering New-building projects Engine Electrical Hull

Læs mere

TUR s Krankonference 28 april 2010

TUR s Krankonference 28 april 2010 TUR s Krankonference 28 april 2010 Nyt maskindirektiv pr 29-12-2009 Ny kran-standard EN 12999 Ved: Jens Poulsen, Teknisk chef SAWO A/S, Medlem af DS/S-353 Nyt maskindirektiv pr. 29-12-2009 Nyt maskindirektiv

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning UDGIVET april 2011 - REVIDERET JULI 2013 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger. Det er især

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning store bygninger UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger.

Læs mere

Nye dieselmotorer og benzinmotorer med og uden turbo

Nye dieselmotorer og benzinmotorer med og uden turbo Motorer Nye dieselmotorer og benzinmotorer med og uden turbo Valgmulighed mellem syv motorer ved lanceringen, alle Euro 5 certificerede Nye 2,0 l dieselmotorer ned lavt forbrug giver rækkevidde op til

Læs mere

Trykluft. Optimering og projektering af anlæg

Trykluft. Optimering og projektering af anlæg Trykluft Optimering og projektering af anlæg Indholdsfortegnelse Trykluft...2 Trykluftanlæg...2 Energiforbrug i trykluftanlæg...2 Optimering af eksisterende anlæg...3 Trykforhold...3 Lækager...3 Lækagemåling...4

Læs mere

Viborg Spildevand optimerer tørstofindholdet i spildevandsslam ved hjælp af coriolismålere

Viborg Spildevand optimerer tørstofindholdet i spildevandsslam ved hjælp af coriolismålere Viborg Spildevand optimerer tørstofindholdet i spildevandsslam ved hjælp af coriolismålere På Viborg Renseanlæg, der drives af Energi Viborg eksperimenterer man meget med at øge indholdet af tørstof i

Læs mere

Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab. Notat August 2003

Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab. Notat August 2003 Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab Notat August 03 DGC-notat 1/10 Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab Indledning I tilbudsmaterialet for

Læs mere

Energioptimering. - Brug af udstødningsgas fra hjælpemotorer BILAG. Til bachelorprojekt af: Anders Bjarnø Rasmussen V10889

Energioptimering. - Brug af udstødningsgas fra hjælpemotorer BILAG. Til bachelorprojekt af: Anders Bjarnø Rasmussen V10889 Energioptimering - Brug af udstødningsgas fra hjælpemotorer BILAG Til bachelorprojekt af: Anders Bjarnø Rasmussen V10889 Indholdsfortegnelse 1 - Datablad for heatoliepumpe... 2 2 - Smøreskema og datablad

Læs mere

Stop cylinderen rigtigt i endestillingen Af Peter Windfeld Rasmussen

Stop cylinderen rigtigt i endestillingen Af Peter Windfeld Rasmussen Stop cylinderen rigtigt i endestillingen Af Peter Windfeld Rasmussen I nogle applikationer skal en cylinder køres helt i bund ved høj hastighed. For at afbøde det mekaniske chok kan alle cylinderleverandører

Læs mere

Projektopgave Observationer af stjerneskælv

Projektopgave Observationer af stjerneskælv Projektopgave Observationer af stjerneskælv Af: Mathias Brønd Christensen (20073504), Kristian Jerslev (20072494), Kristian Mads Egeris Nielsen (20072868) Indhold Formål...3 Teori...3 Hvorfor opstår der

Læs mere

Kalibrering af Vejeceller og Flowmålere i processen INSA 1 / 48

Kalibrering af Vejeceller og Flowmålere i processen INSA 1 / 48 Kalibrering af Vejeceller og Flowmålere i processen INSA 1 / 48 INSA 2 / 48 Hvordan man bygger en flowvogn Målsætning: at udnytte tidligere erfaringer med bygning af flowvogne. Fokus på kompakt design

Læs mere

BILAGSHÆFTE. Besparelse på energivandssystemet. Jonas Risvig Lysgaard E20131004 Fredericia Maskinmester Skole

BILAGSHÆFTE. Besparelse på energivandssystemet. Jonas Risvig Lysgaard E20131004 Fredericia Maskinmester Skole BILAGSHÆFTE Besparelse på energivandssystemet Jonas Risvig Lysgaard E20131004 Fredericia Maskinmester Skole Indhold Bilag 1 - Projektskabelon... 2 Bilag 2 - Anlægstegning af EV tanken... 5 Bilag 3 - Anlægstegning

Læs mere

Introduktion til Clamp-on flowmålere

Introduktion til Clamp-on flowmålere Introduktion til Clamp-on flowmålere Februar 2016 Notatforfatter: Pieter F. Nieman, Teknologisk Institut 1 Indledning Dette notat omhandler brugen af clamp-on flowmålere og beskriver i korte træk nogle

Læs mere

Modulopbyggede GENERATORANLÆG. - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern

Modulopbyggede GENERATORANLÆG. - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Modulopbyggede GENERATORANLÆG - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Tel. (+45) 9736 4111 Fax (+45) 9736 4013 info@kva-diesel.dk www.kva-diesel.dk Diesel generatoranlæg

Læs mere

Kalibrering i praksis.

Kalibrering i praksis. Kalibrering i praksis Kalibrering i praksis Agenda Onsdag 15/3 14.30-15.15 Kalibrering hvorfor? Hvad er en kalibrering? Torsdag 16/3 11.00-12.00 - Reference / sporbarhed - Måleevne - Præcision og Nøjagtighed

Læs mere

Tænk på driften og ikke anlægsinvesteringerne. v/ Mads Møller - Leanvent

Tænk på driften og ikke anlægsinvesteringerne. v/ Mads Møller - Leanvent Tænk på driften og ikke anlægsinvesteringerne v/ Mads Møller - Leanvent Agenda 1. LCC og ventilation 2. Præsentation af LEANVENTs dråbespjæld LCC og ventilation Helhedsbetragtning LCCo Økonomi Der er ofte

Læs mere

Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere.

Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere. Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere. Denne vejledning tager udgangspunkt i den generelle funktion af ilt-styring på NBE brændere og baseres på betjening via StokerCloud. På den enkelte styring kan

Læs mere

Produktion. Motor og generator. Forbrugsfoskelle

Produktion. Motor og generator. Forbrugsfoskelle Motor og generator Der er indlysende fordele ved at producere decentral kraftvarme. Hvis vi kun producerede varme eller hvis vi kun producerede elektricitet ville virkningsgraden hver især ligge på ca.:

Læs mere

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4 Dimensionsområde PN Temperaturområde Materialer DN 15 - DN 150, 1/2" - 2" 16/64 Max. 400 C Støbejern Bronze Stål Anvendelse Type G4 er specielt egnet til damp, luft og gasser. Kvalitetssikring Alle ventiler

Læs mere

Profil af et vandløb. Formål. Teori

Profil af et vandløb. Formål. Teori Dato Navn Profil af et vandløb Formål At foretage systematiske feltobservationer og målinger omkring en ås dynamik At udarbejde faglige repræsentationsformer, herunder tegne et profiludsnit At måle strømningshastighed

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

Bilagsmappe til projektet

Bilagsmappe til projektet Bilagsmappe til projektet 2015 Indholdsfortegnelse Bilag 1 Data på fremdriftsmaskineriet/dieselgeneratorer... 2 Bilag 2 Skibets elektriske kedel... 3 Bilag 3 Tabel over timetal på motorer hos Stril Mariner

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

Lars Pedersen Januar 2013

Lars Pedersen Januar 2013 MAERSK SUPPLY SERVICE Bilagsrapport Energioptimering af kølevandssystem Lars Pedersen Januar 2013 Titelblad Forfatter: Rapportens Titel: Lars Pedersen Bachelor projekt 2012 - Optimering af kølevandssystem

Læs mere

Optimering af strømproduktion i liggeperioder

Optimering af strømproduktion i liggeperioder Optimering af strømproduktion i liggeperioder En undersøgelse af hvilke muligheder der er for at levere strøm med en højere virkningsgrad til fiskeskibet HG 264 Ruth i skibets liggeperioder. Skole: Aarhus

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Dieselgenerator ETS-52-04-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 45749/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

BIOENERGI kort fortalt. Minikraftvarmeanlæg. side 1. Maj 2007. Offentligt elnet. Forbrugssted. Måler. Strøm. Strøm Varme fra motor/ generator

BIOENERGI kort fortalt. Minikraftvarmeanlæg. side 1. Maj 2007. Offentligt elnet. Forbrugssted. Måler. Strøm. Strøm Varme fra motor/ generator Et minikraftvarmeanlæg producerer el og varme. Det fås i mange størrelser, og det koster fra 150.000 kr. og opad. Brændstoffet er dieselolie, naturgas eller planteolie. Maj 2007 I forbindelse med investering

Læs mere

Undervisningsplan Side 1 af 11

Undervisningsplan Side 1 af 11 Undervisningsplan Side 1 af 11 Lektionsantal: Op til 7 lektioner pr. uge.(kma) Uddannelsesmål:. KMA Kunne redegøre for forskellige forbrændingmotorers arbejdsprincipper, herunder: - Diesel princippet og

Læs mere

Impuls og kinetisk energi

Impuls og kinetisk energi Impuls og kinetisk energi Peter Hoberg, Anton Bundgård, and Peter Kongstad Hold Mix 1 (Dated: 7. oktober 2015) 201405192@post.au.dk 201407987@post.au.dk 201407911@post.au.dk 2 I. INDLEDNING I denne øvelse

Læs mere

Beskrivelse. A World of Transport. Gældende fra Februar 2008. Side DK-3

Beskrivelse. A World of Transport. Gældende fra Februar 2008. Side DK-3 140 HK - 300 HK Stærk og alsidig motor Iveco er en af verdens førende producenter af dieselmotorer over 75 hk med en årlig produktion på over 300.000 stk. tector motorernes konstruktionsfilosofi giver

Læs mere

8. Jævn- og vekselstrømsmotorer

8. Jævn- og vekselstrømsmotorer Grundlæggende elektroteknisk teori Side 43 8. Jævn- og vekselstrømsmotorer 8.1. Jævnstrømsmotorer 8.1.1. Motorprincippet og generatorprincippet I afsnit 5.2 blev motorprincippet gennemgået, men her repeteres

Læs mere

Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. we know how AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 35 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedafdelingen på 2.000 m² ligger i Brøndby,

Læs mere

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513 (vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter - 4 T Benzinmotor 102503-220V El-motor 102512-380V El-motor 102513 INDHOLD 1 ANVENDELSESOMRÅDE 2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 3 FORENKLET

Læs mere

Måling af niveau med mikrobølgeteknologi radar og guidet radar.

Måling af niveau med mikrobølgeteknologi radar og guidet radar. www.insatech.com Sammenligning af måleprincipper Kapacitiv Ultralyd Radar Guidede Flyder Tryk Radiometrisk Kilde Damping dependent on density Diff. Vejeceller Hydrostatisk www.insatech.com 2 Sammenligning

Læs mere

BILAGSHÆFTE. Automation af olieudskillere 9. DECEMBER 2016 LASSE RAUN JENSEN G FREDERICIA MASKINMESTER SKOLE

BILAGSHÆFTE. Automation af olieudskillere 9. DECEMBER 2016 LASSE RAUN JENSEN G FREDERICIA MASKINMESTER SKOLE BILAGSHÆFTE Automation af olieudskillere 9. DECEMBER 2016 LASSE RAUN JENSEN FREDERICIA MASKINMESTER SKOLE Indhold Bilag 1 Projektskabelon... 2 Bilag 2 Udsnit af olieaftapningsjournal... 4 Bilag 3 Anlægstegning...

Læs mere

Produktion. Andet teknisk udstyr Akkumuleringstanken. Pumper

Produktion. Andet teknisk udstyr Akkumuleringstanken. Pumper Andet teknisk udstyr Akkumuleringstanken Til dækning af det mere konstante varmebehov, er der på værket bygget to store isolerede vandbeholdere (Termokander). De tilføres varmt vand, når motoren kører,

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7 Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7 Tilslut usb boksen til en usbport, og start programmet. Efter kort tid står der Boks OK, og en grøn lampe tænder imellem 4 og 5 knap. Effektmåling: Gå

Læs mere

Renere produkter. HFC-frie mælkekøleanlæg

Renere produkter. HFC-frie mælkekøleanlæg Renere produkter J.nr. M126-0375 Bilag til hovedrapport HFC-frie mælkekøleanlæg 2 demonstrationsanlæg hos: - Mælkeproducent Poul Sørensen - Danmarks Jordbrugsforskning Forfatter(e) Lasse Søe, eknologisk

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for store saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering

Læs mere

At være censor på et bachelorprojekt. En kort introduktion til censorrollen.

At være censor på et bachelorprojekt. En kort introduktion til censorrollen. At være censor på et bachelorprojekt En kort introduktion til censorrollen. Hvad er bachelorprojektet og baggrunden for det? Den studerende er næsten færdig med uddannelsen til maskinmester, men kan være

Læs mere

Technote. Frese S - dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu

Technote. Frese S - dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu Side 1 af 13 Anvendelse anvendes i varme- og køleanlæg hvor der skal distribueres vand i forskellige områder af systemet. Den dynamiske strengreguleringsventil sikrer en let og stabil indregulering af

Læs mere

KAPACITETSSTYRET VS. ON/OFF- STYRET AC- & DC-AIRCONDITION TIL ELEKTRONIKKØLING

KAPACITETSSTYRET VS. ON/OFF- STYRET AC- & DC-AIRCONDITION TIL ELEKTRONIKKØLING KAPACITETSSTYRET VS. ON/OFF- STYRET AC- & DC-AIRCONDITION TIL ELEKTRONIKKØLING EHSAN B. HAGHIGHI PhD, Thermal Specialist Dantherm Cooling AB CHRISTIAN SAKSTRUP SENIOR PROJECT MANAGER, ELECTRONICS DANTHERM

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Tab i varme- og varmt brugsvandsanlæg Kondensgevinst Kedelsynsordninger Regelmæssige eftersyn: - Oliefyrede og fastbrændselskedler

Læs mere

Bilagshæfte. Fredericia Fjernvarme a.m.b.a.

Bilagshæfte. Fredericia Fjernvarme a.m.b.a. Bilagshæfte Fredericia Fjernvarme a.m.b.a. Emil Larsen & Søren Laursen Bachelorprojekt 27-05-2015 Indholdsfortegnelse Bilag 1 Projektskabelon... 4 Bilag 2 - Systemredegørelse... 6 Bilag 3 Data over pumpeenheder...

Læs mere

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på:

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Fordele med EZstrip Family Maintenance In Place Hurtig og enkel udskiftning af de vigtige sliddele uden brug

Læs mere

1. Installere Logger Pro

1. Installere Logger Pro Programmet Logger Pro er et computerprogram, der kan bruges til at opsamle og behandle data i de naturvidenskabelige fag, herunder fysik. 1. Installere Logger Pro Første gang du installerer Logger Pro

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING

MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING TeeJet No. 010-219-DK Version 1.01 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Antal timer Varmebehov [kw] Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut 31.december 2011 Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Følgende dokument giver en generel introduktion

Læs mere

Green Ship of the Future

Green Ship of the Future Green Ship of the Future Green Ship of the Future Åbent samarbejde. Initieret af virksomheder der har samarbejdet i årtier. Projekt har været undervejs i mere end halvandet år. DCMT og Søfartsstyrelsen

Læs mere

Strømningsfordeling i mættet zone

Strømningsfordeling i mættet zone Strømningsfordeling i mættet zone Definition af strømningsfordeling i mættet zone På grund af variationer i jordlagenes hydrauliske ledningsvene kan der være store forskelle i grundvandets vertikale strømningsfordeling

Læs mere

Energimærkning af pumper. Otto Paulsen Center for Energieffektivisering og Miljø

Energimærkning af pumper. Otto Paulsen Center for Energieffektivisering og Miljø Energimærkning af pumper Otto Paulsen Center for Energieffektivisering og Miljø Energimærkning Pumper til cirkulation i varme og klimaanlæg Pumper til generel anvendelse Man er startet med Cirkulation

Læs mere

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Køb af et halmfyringsanlæg er en stor og langsigtet investering, og det er derfor vigtigt, at man på forhånd gør sig nogle overvejelser om størrelse og type

Læs mere

Bilag 1 - Idégrundlag

Bilag 1 - Idégrundlag Bilag 1 - Idégrundlag Der er en stigende efterspørgsel på energioptimeringer indenfor marinebranchen og ønsket om at optimere el produktionen om bord på skibe. Også i form af nye krav fra IMO (SEEMP),

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Applikationseksempel hos Bladt Industries Katronic KATflow200 flowmåler

Applikationseksempel hos Bladt Industries Katronic KATflow200 flowmåler Applikationseksempel hos Bladt Industries Katronic KATflow200 flowmåler Flowmåling: Brandslukningssystem til helikopterplatform Dette applikationseksempel er lavet for at vise anvendeligheden af ultralydsflowmåleren

Læs mere

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG 1 1 2 3 6 4 7 5 8 9 10 12 13 21 11 20 18 19 16 17 14 15 2 I. Tekniske Data Model: WIC 4000 Plus. Tilslutning: 12V DC via. krokodillenæb. Strømforbrug: 192 W. Dimensioner:

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Resonans 'modes' på en streng

Resonans 'modes' på en streng Resonans 'modes' på en streng Indhold Elektrodynamik Lab 2 Rapport Fysik 6, EL Bo Frederiksen (bo@fys.ku.dk) Stanislav V. Landa (stas@fys.ku.dk) John Niclasen (niclasen@fys.ku.dk) 1. Formål 2. Teori 3.

Læs mere

3. HYDRUS koldtvandsmåler

3. HYDRUS koldtvandsmåler 3. HYDRUS koldtvandsmåler Diehl Metering ApS CVR 3374 8221 Glentevej 1 6705 Esbjerg Ø 7613 4300 info-dmdk@diehl.com www.diehl-metering.dk Side 1 af 6 HYDRUS ultralydsbaseret koldtvandsmåler Med en batterilevetid

Læs mere

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.66 for Windows 7-10

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.66 for Windows 7-10 Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.66 for Windows 7-10 Tilslut usb boksen til en usbport, og start programmet. Efter kort tid står der Boks OK, og en grøn lampe tænder imellem 3 og 4 knap. Hvis du har

Læs mere

Solvarmekatalog. Indholdsfortegnelse

Solvarmekatalog. Indholdsfortegnelse Solvarmekatalog Indholdsfortegnelse Prisliste...2 Hvorfor vælge en vakuumsolfanger med 3-lags absorber?...5 Hvorfor skal jeg vælge solfangere med Solar Keymark?...5 Dækker et solvarmeanlæg mit behov?...6

Læs mere

Energieffektivitet. ... via regulerbare motorer med frekvensomformere. Energibesparelse ved FO-omdrejningsregulering

Energieffektivitet. ... via regulerbare motorer med frekvensomformere. Energibesparelse ved FO-omdrejningsregulering ... via regulerbare motorer med frekvensomformere Tomi Ristimäki Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 08 I 2008 Som følge af de konstant stigende energipriser tvinges virksomheder oftere og oftere

Læs mere

Gastekniske dage 15-16. Maj 2012

Gastekniske dage 15-16. Maj 2012 Gastekniske dage 15-16. Maj 2012 -Varierende gaskvalitet og styring. Steffen Møller Wärtsilä Danmark Disposition for indlæg. Disposition: -Kort om Wärtsilä -Wärtsilä gasmotorer i Danmark -Variation i gaskvaliteten

Læs mere

TranzX P ST PCB Kit Manual Vers ion C, D & E. Alle E-Fly. Vælg I2C. Vælg I2C PCB kit version og serienummer

TranzX P ST PCB Kit Manual Vers ion C, D & E. Alle E-Fly. Vælg I2C. Vælg I2C PCB kit version og serienummer Alle E-Fly. Vælg I2C Vælg I2C PCB kit version og serienummer Afmonter batteri før montering af tester Afmonter batteri og hold Tænd/on tasten nede, for at aflade systemet Monterings vejledning Forbind

Læs mere

MOBIL LAB. Den mobile mølle VIND ENERGI. Introduktion Om den mobile mølle Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling

MOBIL LAB. Den mobile mølle VIND ENERGI. Introduktion Om den mobile mølle Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling Den mobile mølle VIND ENERGI Introduktion Om den mobile mølle Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling MOBIL LAB Introduktion Som supplement til test af vindmøller i Mobil Lab s vindtunnel, giver

Læs mere

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond METROLOGI Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde Tlf.: 77 33 95 00 Fax: 77 33 95 01 E-post: danak@danak.dk www.dansk-metrologi.dk TYPEGODKENDELSESATTEST Udg. 4 Nr.

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

I dette nyhedsbrev forsætter vi hvor vi slap i det forgående, hvor vi havde følgende spørgsmål

I dette nyhedsbrev forsætter vi hvor vi slap i det forgående, hvor vi havde følgende spørgsmål Nyhedsbrev d. 29. maj 2015 I dette nyhedsbrev forsætter vi hvor vi slap i det forgående, hvor vi havde følgende spørgsmål Hej Koi Team Enghavegaard Jeg har en bakki shower med en sieve foran, som jeg ikke

Læs mere

En intelligent løsning til tilstandsovervågning af roterende og stempelmaskiner i marineindustrien

En intelligent løsning til tilstandsovervågning af roterende og stempelmaskiner i marineindustrien En intelligent løsning til tilstandsovervågning af roterende og stempelmaskiner i marineindustrien Skibsteknisk Selskab 8. Januar 2007 # 1 Agenda Baggrund og forventninger til pilotprojekt omkring online

Læs mere

Produktion. Forbrugsforskelle

Produktion. Forbrugsforskelle Forbrugsforskelle Forbruget af strøm og forbruget af fjernvarme er ikke lige stort og heller ikke ens set over døgnets 24 timer. Der er også variationer hen over ugen, sommer og vinter eller når det er

Læs mere

Technote. Frese S - Dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Funktioner. Fordele.

Technote. Frese S - Dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Funktioner. Fordele. Side 1 af 13 Anvendelse anvendes i varme- og køleanlæg hvor der skal distribueres vand i forskellige områder af systemet. Den dynamiske strengreguleringsventil sikrer en let og stabil indregulering af

Læs mere

Nærskibsfart med bundlinieeffekt: Klima og miljø. Hans Otto Kristensen. hohk@mek.dtu.dk. Tlf: 45 25 13 95 alt. 40 45 90 20

Nærskibsfart med bundlinieeffekt: Klima og miljø. Hans Otto Kristensen. hohk@mek.dtu.dk. Tlf: 45 25 13 95 alt. 40 45 90 20 Nærskibsfart med bundlinieeffekt: Klima og Hans Otto Kristensen hohk@mek.dtu.dk Tlf: 45 25 13 95 alt. 4 45 9 2 Sidste nyt vedr. TEMA 21 ang. lastbiler Effekt og fartafhængighed for skibe Baggrund for DTU

Læs mere

Undervisningsplan Side 1 af 10

Undervisningsplan Side 1 af 10 Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 10 Fag: TM1, 9 af 10 ECTS point. Forbrændingsmotorer Hold: 1. Semester A Efterår 011 Lektionsantal: I gennemsnit ca. 7 lektioner pr. uge.(ra) Uddannelsesmål:

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

Vejviseren Magnetventiler

Vejviseren Magnetventiler Vejviseren Magnetventiler Et godt værktøj i hverdagen Vejviseren på magnetventiler er tænkt som et værktøj for dig i hverdagen. Vi har samlet de mest anvendte produkter på en enkel og overskuelig måde,

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer

Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer Varmeforbruget til rumopvarmning kan reduceres væsentligt ved anvendelse af termostatstyrede

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Et Elforsk projekt med deltagelse af: Teknologisk Institut Lithium Balance support fra Gaia Solar Baggrund 4-6 kw anlæg producerer 20 30 kwh på sommerdag.

Læs mere

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE Ko m bi ke dle r Randersvej/Drejøvej 14 9500 Hobro Tlf. 9852 1000 Fax 9852 3500 info@titanheating.dk www. titanheating.dk Træpillefyr D15P, D20P, D30P og D45P Er bygget

Læs mere

Lowara ecocirc PRO HØJ EFFEKTIVE VARMTVANDSPUMPER TIL HUSSTANDE MED AUTOMATISK UDLUFTNINGS FUNKTION OG VARMEISOLERINGS KAPSEL

Lowara ecocirc PRO HØJ EFFEKTIVE VARMTVANDSPUMPER TIL HUSSTANDE MED AUTOMATISK UDLUFTNINGS FUNKTION OG VARMEISOLERINGS KAPSEL Lowara ecocirc PRO HØJ EFFEKTIVE VARMTVANDSPUMPER TIL HUSSTANDE MED AUTOMATISK UDLUFTNINGS FUNKTION OG VARMEISOLERINGS KAPSEL ecocirc PRO varmtvandspumper til husstande. Brugs områder. De nye ecocirc PRO

Læs mere

Undersøgelse af lyskilder

Undersøgelse af lyskilder Felix Nicolai Raben- Levetzau Fag: Fysik 2014-03- 21 1.d Lærer: Eva Spliid- Hansen Undersøgelse af lyskilder bølgelængde mellem 380 nm til ca. 740 nm (nm: nanometer = milliardnedel af en meter), samt at

Læs mere

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning DAN TWINCA EASY Brugervejledning EASY BrugerVejledning DK.doc Version 1.00 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Start og manuel fodring... 4 Opstart...4 Indtastning af talværdier i menuen...4 Automatisk

Læs mere

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning Disposition Udførelse af jordankre: DS/EN 1537:2013 (indført 29/7 2013... ikke længere ny) Scope Bond type and compression type anchors Formål med

Læs mere

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen:

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen: Forsøgsopstilling: En kugle ligger mellem to skinner, og ruller ned af den. Vi måler ved hjælp af sensorer kuglens hastighed og tid ved forskellige afstand på rampen. Vi måler kuglens radius (R), radius

Læs mere