Registrering af brændolieforbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Registrering af brændolieforbrug"

Transkript

1 Registrering af brændolieforbrug - anvendelse i driftsøjemed Udarbejdet af: Thorbjørn Kloster V10379 På I samarbejde med: Esvagt A/S Og skibet: Esvagt Observer!! År 2013!!

2 Forfatter:!!!! Thorbjørn Jean Kloster V10379 Titel:!!!!! Registrering af brændolieforbrug!!!!! - anvendelse i driftsøjemed Projekttype:!!! Tværfagligt Bachelorprojekt!!!!!! Årgang/ Klasse:!! 6. Semester forår 2013 klasse B6 Uddannelsessted:!! Vejleder:!!!! Henrik Kerstens (HK) Dato for aflevering:!! 4. Juni Rapportens omfang:!! tegn (25,7 normalsider á 2400 tegn) Sidetal:!!!! 41 sider + 19 sider bilag i særskilt hæfte Forside illustrationer:!!!!!! Egne billeder Esvagt Observer i varierende vejrforhold.!!!! Dato & underskrift:!!!!!!!! Thorbjørn Jean Kloster Side 1 af 41

3 Abstract This report is the result of the bachelor project: Registration of fuel oil-consumption - utilization in operation. The foundation of the project is laid on the Multi Role Emergency Rescue and Response Vessel (MRERRV) Esvagt Observer, which is standby at the Beryl Oil Field in the English sector of the Northsea. It is important to take in consideration, what the purpose of registration of fuel oilconsumption is. In the case where it is a MRERRV the vessel seldom sails at constant speed, which results in an alternating load of both the diesel generators and the main engines. It makes sense that the registration of fuel oil-consumption is transmitted into a volume flow i.e. in [l/h] on most vessels, which runs on an even load, for a longer period. The crew is then able to compare speed and volume flow and consider if the circumstances are normal. In the case with alternating load however, it is not that simple due to the fact, that the speed of the vessel never is constant for a longer period. In this case it is more relevant to compare the volume flow of fuel oil with the load of each engine; thereby the crew will get a specific fuel oil-consumption. [l/kwh] On the diesel generators the load is constantly measured, as power delivered to the electrical system [kw]. Therefore it is easy to let the management and control system calculate the specific fuel oil-consumption. For flow measuring on the diesel generators it is possible to purchase a set of turbine flow measurement transmitters that fits directly on to the diesel engines and are constructed to function on exactly these engines. On the Main engines the load is not measured. In this case it is necessary to install a torsiometer, which measures the twist of the propeller shaft. From this the torque can be calculated [Nm] and compared to the rotation speed of the shaft [s -1 ]. Then the load on the propeller shaft can be calculated [kw]. For flow measuring on the main engines, it is appropriate to use clamp-on equipment, because the fuel oil-pipes that lead to the main engines, are made of solid steel the entire way, and the installation will then be easier with Clamp-on equipment. In this case, ultrasound transmitters of the time transit principle is the most applicable solution. Most of the measuring equipment has a measuring fault of less than 2%. This fault is acceptable in this case, but when considering the choice of measuring equipment, it is important to take the equipments turn-down in consideration. The turn-down is the ratio between the maximum flow, and the minimum flow where the stated fault is still valid. Therefore the ratio between the maximum and minimum flow of fuel oil, when measured, cannot be greater, than the turn-down of the measuring equipment. Side 2 af 41

4 Indhold 1 Forord 4 2 Indledning Formål Problemformulering Metode Afgrænsning Forkortelsesdefinitioner Rapportens opbygning 10 3 Anlægsanalyse 12 4 Behandling af data Relevante data for driften Optimering af driften ud fra flowdata 21 5 Målemetoder Turbine flowmålere Vortex flowmålere Ultralyds flowmålere Coriolis masseflowmålere Nøjagtigheden i målingerne Diskusion om valg af flowmålere 33 6 Konklusion 36 7 Perspektivering 39 8 Litteraturliste 40 Side 3 af 41

5 1 Forord På 6. Semester har jeg været i praktik hos Esvagt A/S. Under denne praktik har jeg fulgt og deltaget, i det daglige arbejde på skibet Esvagt Observer (EO) i to udmønstringer á 4 uger hhv. i februar og april Herudover har jeg her fundet mulige projektemner til dette tværfaglige bachelorprojekt, hvor valget er faldet på Registrering af brændolieforbrug - anvendelse i driftsøjemed. Jeg har valgt dette emne af flere grunde, dels fordi Esvagt A/S har en målsætning om at implementere registrering på brændolieforbruget for hver enkelt dieselmotor på alle skibe, og dels fordi jeg finder mulighederne af en sådan flowmåling interessant. Projektet vil ikke være en detaljeret vejledning til at installere flowtransmittere men nærmere være en guide, til hvilke målemetoder der er relevante, hvordan behandling af data gøres mest praktisk, og hvordan data kan anvendes i driften. Hovedvægten i projektet vil ligge på en udredning af, hvilke muligheder registrering af brændolieforbruget giver maskinmestrene ombord for at opnå besparelser, ved til enhver tid at kunne se på hvor meget brændstof, der forbruges på de enkelte maskiner, og derved hvor effektivt maskinerne kører. Jeg vil rette en stor tak til: Esvagt A/S for praktikken på EO Maskinchef Suni Debes, 1. mester Eirikur Poulsen og 2. mester Peter Christian Rendtorff for faglig støtte under projektarbejdet. Den øvrige besætning på EO for at tage godt imod mig og give plads til at arbejde med mit projekt. Side 4 af 41

6 2 Indledning Dette afsnit beskriver indgangsvinklen til, formålet med, og afgrænsningen i projektet. Derudover forklares forkortelser brugt i rapporten og rapportens opbygning. Skibet EO er et Multi Role Emergency Rescue and Response Vessel (MRERRV). EO ligger i den engelske olie-sektor og ligger stand-by ved Beryl Oil Field. Beryl feltet består af to produktionsplatforme: Beryl Alpha & Beryl Bravo. Derudover er der to Single Point Moorings (SPM) hvor tankskibe kan fortøjes, og modtage olien, produceret af de to platforme. EO s opgave ved feltet er at beskytte de to platforme ved at forhindre påsejling af installationerne og ved at kunne evakuere platformene i tilfælde af en ulykke. Ydermere ligger skibet klar til at samle personer op, hvis de falder i vandet fra platformen, eller redde helikopterbesætninger ved helikopterstyrt nær platformene. Skibet er opbygget med 2 hovedmotorer på hver 2400 kw og 3 hjælpemotorer, der kan levere en el-effekt på hver 872 kw. Hver hovedmotor trækker en skrue med variabel stigning af typen Alpha VB 860. Herudover er skibet udstyret med en Azimuth thruster 1, en Stern thruster og en Bow thruster. Disse gør det blandt andet muligt for skibet at ligge stille eller sejle sidelæns. De tre thrustere er alle drevet af elmotorer, der forsynes fra de tre hjælpemotorer. Under rolige vejrforhold kan skibet ligge stille og stand-by alene på Azimuth thrusteren. I denne opsætning kan en enkelt hjælpemotor levere effekt til fremdrivning og skibets øvrige forbrug. Marine Gas Oil (MGO) er den eneste type brændolie EO har ombord, hvorfor brændolie i det efterfølgende vil blive kaldt MGO. 2.1 Formål Formålet med dette projekt, er at undersøge mulighederne for at udføre registrering af MGOforbruget, ved hjælp af flowmåling på skibet EO. Flowmålingen ønskes for hver enkel dieselmotor, altså for hver af de tre hjælpemotorer, og for hver af de to hovedmotorer. Derudover ønskes flowmåling på alle øvrige forbrugere for at registrere det samlede forbrug. Udover at afklare hvilke målemetoder, der er relevante, har projektet også til formål at afdække, hvordan data fra flowmålinger kan bruges i den daglige drift af skibet. Det giver ikke umiddelbart sig selv at registrering af MGO-forbruget, giver en besparelse af MGO. Kun ved at foretage ændringer i driften, kan besparelser opnåes. Det gør det interessant at afdække hvilke sekundære tiltag, der skal til, for at flowregistrering giver besparelser. 1 en Azimuth thruster, er en propel der stikker ned under forskibet. Propellen kan dreje om sig selv og er drevet af en elmotor. Side 5 af 41

7 Det forventes at en flowmåling kan lade sig gøre uden større indgreb i maskinanlægget, som det er nu. Nærmere bestemt at installationen kan foregå med in-line måleudstyr 2, der hvor forsyningen sker via slanger, og med Clamp-on enheder 3, der hvor MGO-forsyningen sker gennem stålrør. Ved anvendelse af målemetoder hvor udstyret kan fås som Clamp-on enheder, behøver det ikke at være nødvendigt, at lave ændringer i konstruktionen på maskinanlægget, og derved heller ikke ændre noget, der kan kræver godkendelse fra Loyds Registre 4. Der vil i opgaven desuden blive præsenteret en række driftsparametre, som kan forbedres ved implementering af et anlæg til flowmåling. Rapporten er hovedsageligt skrevet udfra en maskinmesters synspunkt og tager derfor udgangspunkt i den daglige drift af anlægget. Altså vil fokus hovedsageligt ligge på, hvordan flowmåling kan benyttes af maskinmesteren til at optimere den daglige drift og til at fejlfinde på maskinanlægget. 2 Med in-line måleudstyr menes udstyr der sidder i serie med resten af installationen og derved erstatter en rørstrækning. 3 Med clamp-on enheder menes måleudstyr, der monteres ud over det eksisterende rør. 4 Loyds Registre er det klasseselskab, der har klassificeret EO Side 6 af 41

8 2.2 Problemformulering For at opfylde formålet med opgave og for at konkretisere emnet, er rapporten skrevet ud fra følgende problemformulering: Hvorledes og til hvilke formål kan data fra flowmåling benyttes i den daglige drift af maskinanlægget? Herunder: Hvordan skal behandlingen af data foregå? Hvordan kan de behandlede data udnyttes i driften af maskinanlægget? Hvilke metoder til flowmåling kan være relevante til flowmåling på EO? Hvordan kan en mulig løsning indbygges i det eksisterende anlæg på EO. Hovedvægten i opgaven vil ligge på, hvordan flowmåling kan benyttes til at optimere driften. Dette fordi maskinmesterens opgave hele tiden er at sikre, at anlægget kører optimalt og styret efter omstændighederne. Side 7 af 41

9 2.3 Metode Under arbejdet med projektet vil det blive undersøgt hvordan det nuværende MGO-system er konstrueret, og det vil blive undersøgt og beskrevet, hvordan gængse metoder til flowmåling er opbygget, og hvilke fordele og ulemper de har. Ud fra disse undersøgelser, vil det blive konkluderet hvilken eller hvilke metoder der egner sig bedst til MGO-anlægget på EO. For at afdække de enkelte målemetoders baggrund vil jeg benytte mig af de erfaringer, jeg har gjort mig i faget: Proces & Automation på 2. og 3. Semester af maskinmesteruddannelsen, samt lærebøgerne som er anvendt. Derudover vil jeg hente oplysninger om konkrete måleinstrumenter fra produktkataloger, forskningsartikler og den tekniske dokumentation, der findes på skibet. Ud over ovenstående undersøgelser vil der blive arbejdet ud fra hypotesen, at der kan opnås besparelser ved at implementere flowmåling af MGO til de enkelte forbrugere. Gennem projektarbejdet afdækkes det, hvor disse besparelser kan hentes, og hvordan besætningen, og i særdeleshed maskinbesætningen, ombord på EO skal agere, for at besparelserne kan hentes. Validiteten af lærebøgerne og kompendier brugt under projektet, vurderes til at være høj, da de også benyttes i undervisningen på. I vurderingen af materiale hentet fra leverandører af flowmålingsudstyr, lægges der vægt på at oplysninger hentet herfra ikke er performance data, der med fordel kan pyntes på, men udelukkende oplysninger om konstruktion. Derfor vurderes det at leverandørens oplysninger er valide. Derudover er der i opgaven anvendt artikler fra videskabelige databaser, som er henvist til af Aarhus maskinmesterskole, derfor vurderes disse som værende valide til dette brug. 2.4 Afgrænsning I projektarbejdet er der nogle emner, som ikke vil blive berørt af flere forskellige årsager. Hovedårsagen er at det ikke er hensigtsmæssigt at gøre projektet for bredt. Bliver det for bredt, er det ikke muligt at komme ordentligt i dybden. Derudover er der områder, hvor det ikke er muligt at få valide oplysninger. Fælles for disse emner er, at de alle er relevante i overvejelserne inden et evt. anlæg til flowmåling indkøbes og udføres, men ikke vurderet relevante i dette projektarbejde. Der vil i diskution af metoder til flowmåling blive fokuseret på hjælpemotorer, og hovedmotorer, og altså ikke på de øvrige forbrugere i anlægget. Side 8 af 41

10 Projektet afgrænses derudover omkring: Udregning af besparelser. Der vil i opgaven ikke blive lavet udregninger på hvor store besparelser der kan opnåes som følge af at der installeres flowmåling på MGO forbruget. Projektet lægger vægt på princippet i hvad der kan gøres, i forbindelse med registrering af MGO-forbruget for at spare på vedligehold og MGO. Projektet lægger således ikke vægt på et konkret eksempel på hvormeget der kan spares. Økonomi i forhold til integrering, installering og indkøring af flowregistrering. Dette er udeladt, da der ikke vil blive valgt nogle konkrete instrumenter, og det derfor er svært at sige noget generelt om prisen på sådanne. Derudover behøver det heller ikke udelukkende være et økonomisk incitament, der får en virksomhed som Esvagt til at lave tiltag for at spare på brændstoffet, men nok så meget et ønske om at skåne miljøet (se bilag 1). Udførelse af et fysisk anlæg. Da det ikke er en del af en bacheloropgave at udføre projektet fysisk vil det ikke blive medtaget i projektet. Valg af konkret udstyr. Der vil i opgaven blive opstillet forslag til, hvilke metoder der er anvendelige i de forskellige scenarier. Der vil dog ikke blive taget nogle konkrete valg af udstyr, da disse må bygge på videre undersøgelser af pris m.m. Integrering i skibets eksisterende Monitoring and Control System (MCS). Dette er fravalgt, da det vurderes at emnet er for produktspecifikt Side 9 af 41

11 2.5 Forkortelsesdefinitioner I dette afsnit vil forkortelser blive forklaret. Begreberne er listet i alfabetisk rækkefølge. Forkortelse Begreb forklaring DC Daughter Craft Større arbejdsbåd der kan tages op på skibet. EO Esvagt Observer Skib projektet tager udgangspunkt i. FRB Fast Rescue Boat Hurtiggående redningsbåd MCR Maximum Continuous Rating Den maksimale effekt, motoren kan levere over en længere periode. I denne sammenhæng eleffekten MCS Monitor and Control System Det system der håndterer alarmer og kontrollerer visse ventiler og pumper + diesel generatorene MGO Marine Gas Oil Gasolie til maritimt brug - den eneste type brændolie, der anvendes på Esvagt Observer MRERRV Multi Role Emergency Rescue and Response Vessel Skibe der som Esvagt Observer, ligger stand-by ved olieproduktionsplatforme, og som også kan udføre andre opgaver (slæb o.l.) PMS Power Management System System til kontrol af start/stop af generatorer (en del af MCS) SPM Single Point Mooring Konstruktion der står på havbunden, hvor olietankere kan fortøje og modtage olie. SFOC Specific Fuel Oil Consumption Det specifkke MGO-forbrug 2.6 Rapportens opbygning Rapporten er opbygget således at der i starten af hvert hovedafsnit, kort er beskrevet hvad afsnittet omhandler. Henvisninger til andre afsnit er skrevet med kursiv. Side 10 af 41

12 Med rapporten følger et bilagshæfte (se bilagsliste herunder). Disse er alle med for at lette forståelsen af det beskrevne, men rapporten er opbygget, så den kan læses uden bilag. Dog skal det nævnes at anlægstegningen (bilag 3) er god at have ved hånden under læsning, denne er ikke indsat i rapporten da den fylder for meget. Der vil ikke blive opstillet udregninger i rapporten, men blot benyttet resultater af udregninger. Disse findes i bilag 9. Bilagsoversigt Bilag sider Navn Beskrivelse 1 1 Esvagts miljøpolitik 2 4 Testskemaer for hovedmotorer De tests der er udført på Esvagt Observers hovedmotorer fra nye. 3 1 Fuel oil system - diagram Diagram over MGO-systemet på Esvagt Observer (de dele der er vigtige for rapporten er fremhævet) 4 4 MGO-analyser 4 Analyser fra 2012 af den bunkrede MGO på Esvagt Observer. (densitet og nedre brændværdi er fremhævet) 5 1 Belastningoversigt for DG 1, 2 & 3 Belastningen på de tre generatorsæt over 1 måned. Indtegnet er det belastningsområde generatorene normalt ligger inden for. Belastninger herudover, er ved skift mellem generatorer, og i spidsbelastninger. 6 3 Alphatronic Uddrag af beskrivelse af Alphatronic systemet, der kontrollerer Esvagt Observers hovedmotorer. 7 1 Forslag til besparelser ombord i Esvagt Observer, + 2 af 3 søstersibe samt C skibene 8 1 Load Control Curve (Alphatronic) Maskin chef Suni Debes s forslag til besparelser i forbindelse med vedligehold på diesel generatorene. Uddrag af beskrivelse af Alphatronic systemet. Viser sammenhæng mellem belastning og indexsignal/ tachometersignal. 9 2 Udregninger Udregninger der benyttes i afsnit In Use MGO FW stock Uddrag af optegnelse over MGO forbrug og hvor MGO beholdning. Side 11 af 41

13 Bachelorprojekt Registrering af brændolie-forbrug - anvendelse i driftsøjemed 4. Juni Thorbjørn Jean Kloster V Anlægsanalyse Dette afsnit er en analyse af anlægget på EO, som det ser ud idag. Alle MGO-forbrugere på skibet vil blive beskrevet for at give et overblik over, hvor der bruges MGO. Skibet har to hovedmotorer, der hver driver en skrue med justerbar stigning. De to motorer er identiske og er af typen: MAK 8 M 25, der hver yder 2400 kw ved 750min-1 (se bilag 2). Hver motor er forsynet med en tvangstrukket MGO-pumpe (se fig. 1), der leverer MGO til højtryks MGO-pumperne. Den tvangstrukne pumpe leverer en del mere MGO end motoren kan forbruge. Dette cirkulerer forbi højtryks MGO-pumperne, og det overskydende ledes tilbage til dagtanken (den tank der forbruges fra, se bilag 3). Hvor meget mere den tvangstrukne pumpe leverer, end motoren kan forbruge, afhænger af belastningen på motoren og af motorens omdrejningstal. En god antagelse er dog, at den leverer ca. 3 gange så meget MGO, som motoren kan forbruge ved fuldlast (Kuiken, 2008 Part I). 2) 3) 1) 4) Fig. 1 MGO-system ved tilgang til hovedmotor. 1 tvangstrukket MGO-pumpe; 2 tilgang til motor; 3 returløb til tank; 4 Trykholdeventil.!!!!!!!!! Eget billede. Side 12 af 41

14 Bachelorprojekt Registrering af brændolie-forbrug - anvendelse i driftsøjemed 4. Juni Thorbjørn Jean Kloster V10379 De tre hjælpemotorer på EO er af typen: Cummings KTA 38. Sammen med generatorene kan hvert sæt levere en Maximum Continuous Rating (MCR) på 872 kw på el-nettet. På generatorsættene er MGOsystemet af typen Cummins PT fuel pump/injector. På fig. 2 ses injektoren, og MGO ens vej gennem denne. Kanalen E er retur til tanken, og så længe ventilen ikke er åben, dvs. i gang med en indsprøjtning, cirkulerer olien gennem ventilen, for bl.a. at køle ventilen (Kuiken, 2008 part I, s.218) Dette betyder at der konstant er et lille flow tilbage til tanken, som for diesel generatorenes vedkommende er intermediate tanken (Se bilag 3). På fig. 3 ses MGO-pumpen på en af hjælpemotorene. Denne er af typen Cummins PT fuel pump der leverer Fig. 2 MGO ens vej gennem Cummings PT fuel injector. Kilde: Kuiken, 2008 part I, s.218 MGO til injektorene. På billedet ses også tilgangs- og returløbsslangerne, der henholdsvis kommer fra og går til intermediate tanken. Intermediate tanken har dels til formål at agere reservetank f.eks. i tilfælde af, at en forkert 2) ventil bliver lukket, og dels at sørge for at trykket før MGO- 1) pumpen er nogenlunde konstant og ikke varierer med væskespejlets højde i dagtanken, da dette vil kunne forstyrre omdrejningsreguleringen i pumpen. Fig. 3 Cummins PT MGO-pumpe. På billedet ses slangerne 1) tilgang til MGO-pumpe, og 2) returløb til intermediate tanken.!!!!!! Eget billedet Ud over fremdrivning og elproduktion skal der også produceres varme til skibet. Under normal drift genanvendes overskudsvarmen fra hjælpemotorerne til opvarmning, og overskudsvarmen fra én hjælpemotor i drift er nok til at opvarme EO tilstrækkeligt. Dog kan der forekomme situationer, hvor der ikke er overskudsvarme nok. I de tilfælde hjælper 4 el-patroner til med opvarmningen. Hvis dette heller ikke er nok, tager en oliefyret kedel over og leverer varmen. Side 13 af 41

15 Denne oliefyrede kedel er normalt ikke en stor forbruger af MGO, men dog en forbruger. Da det på skibet ikke registreres hvor meget den oliefyrede kedel kører, har det ikke været muligt at undersøge, hvor meget MGO brænderen forbruger. Flowmåling af MGO hertil vil kunne foretages forholdsvis enkelt, da der kun er ét tilgangs MGO-rør til oliebrænderen. EO er udstyret med to Fast Rescue Boats (FRB) og to Daughter Crafts (DC), der også bruger MGO. Det foregår ved påfyldning fra en af i alt to tankstandere på dækket. Da MGO en hertil leveres fra samme pumpe til begge standere, vil flowmåling på disse tankstandere kunne foregå ved montering af én enkelt flowmåler, der kan sende et signal videre til skibets MCS. Alle disse forbrugere bruger MGO fra én af skibets to dagtanke (se bilag 3). Derudover er skibet udstyret med en nødgenerator, der også forbrænder MGO. Dog er denne udstyret med egen tank, der kun fyldes meget sjældent, da nødgeneratoren kun kører kort tid af gangen. Altså vil en flowmåling ved denne være mindre relevant, da forbruget let vil kunne beregnes på baggrund af, hvor meget MGO der er fyldt på tanken. Side 14 af 41

16 4 Behandling af data Inden valg af instrumenter til registrering af MGO-forbruget, må det overvejes, hvad data fra denne registrering skal bruges til, og hvordan de skal behandles. Har man ikke besluttet dette, bliver det op til de enkelte brugere af anlægget, og i værste fald bliver databehandlingen ikke ensrettet tilstrækkeligt til at kunne bruges til, at give et samlet overblik over MGO-forbruget. Det er afgørrende at definere, hvilke data der er relevante for driften af anlægget. 4.1 Relevante data for driften Masseflow kontra volumenflow Man må først og fremmest overveje, om man er interesseret i et masseflow eller et volumenflow. Forholdet herimellem er densiteten på væsken, som for MGO ligger på omkring 0,85-0,89 g/cm 3 (Knak, s.32). Densiteten varierer dog noget med temperatur og er også forskellig for hver gang, der bunkres. Af bilag 4, som er MGO-prøver taget på EO, fremgår det, at densiteten i disse prøver varierer fra 0,864 g/cm 3 Til 0,879 g/cm 3 ved 15 0 C, og denne varierer også med temperaturen. Derfor vil det blive upræcist og omstændigt at udregne et masseflow ud fra et volumenflow. Det vil kun være relevant at tale om masseflow, der hvor der benyttes masseflowmåling, (se mere herom i afsnit: 5.4 Coriolis masseflowmålere). I stedet for at kigge på masseflowet af MGO, vil det, af hensyn til kompleksitet, og andre forhold som er beskrevet i afsnit: 5.6 Diskusion om valg af flowmålere, være mere fordelagtigt, at kigge på volumenflowet af MGO. Diesel generatorsæt På EO er der konstant overvågning af, hvor stor en el-effekt der optages på el-nettet. Det kan derfor være interessant at vide, hvor meget energi der bruges til at producere denne eleffekt. Til dette formål er det relevant at benytte sig af det specifikke MGO-forbrug, som i denne sammenhæng er massen af forbrugt MGO pr. kwh (Kuiken, K., 2008, Part II s.179). Det specifikke MGO-forbrug giver til enhver tid den masse af MGO, der skal til for at producere en kwh med enheden [kg/kwh] eller [g/kwh]. Ved flowmåling af MGO på EO, vil det dog være hensigtsmæssigt med et par ændringe, af hensyn måden, hvorpå værdien anskues, disse ændringer er angivet herefter. Da det er hensigtsmæssigt at måle volumenflowet i stedet for masseflowet, bliver enheden for det specifikke MGO-forbrug [l/kwh]. Derudover ser man normalt på energiproduktionen på dieselmotorens aksel (Kuiken, K., 2008, Part II s.179), hvor man altså ikke medregner Side 15 af 41

17 tabene i generatoren. For diesel generatorsættene er det ikke relevant at tale om akseleffekten, men derimod den effekt der leveres ud på skibets elnet, da denne er kontinuerligt monitoreret i skibets Power Management System (PMS). Det vil altså sige at man kan betragte diesel generatorsættet som en sort boks, hvor man overvåger, hvor meget energi der tilføres i forhold til den energi der afgives, henholdsvis i form af MGOforbrug og energi på det interne el-net. Det specifikke MGO-forbrug fremkommer ved at dividere volumenflowet af MGO pr. time, med effekten afgivet til el-nettet. l h 1 kwh = l kwh Som der fremgår af fig. 4, forbruger en dieselmotor mest MGO ved lave og høje belastninger. Figuren er ikke målfast, men giver et teoretisk billede af sammenhængen. Når flowmåling er etableret, vil det være muligt at tegne denne kurve, ved at holde belastningen på én generator konstant og registrere, hvor meget MGO der forbruges ved denne belastning. Som illustreret vil det specifikke forbrug ikke vil være konstant over hele belastningsspektret, men variere med belastningen. Denne variation er dog begrænset af, at belastningen normalt ligger mellem 290 og 450 kw ( Pel) svarende til %MCR, jf. Bilag 5. Variationen i det specifikke MGO-forbrug vil sådeles begrænses tilsvarende, Fig. 4 Skitse over det specifikke MGOforbrug, som funktion af MCR.! Egen ill. med inspiration fra! Dedes, Hudson, Turnock, S. (2010 fig. 2) til de i fig. 4 & 5 indtegnede vandrette røde linjer. Det vil være muligt v.h.a. en trendkurve (fig. 5), at undersøge om forbruget bevæger sig ud over forbruget for normal belastning. Fig. 5 Det specifikke MGOforbrug over tid. Bevæger forbruget sig ud over de normale områder (makeret med de røde linjer) skal det overvejes hvad denne ændring skyldes. Egen ill. Side 16 af 41

18 Den, i bilag 5, angivne kurve over effekten leveret til skibets el-net af dieselgeneratorene, er værdier logget igennem april måned, og giver derfor ikke et fuldstændigt retvisende billede af belastningen. Det vurderes dog at det er tilstrækkeligt til brug i dette projekt, da værdierne blot danner grundlag for princippet i en metode til at monitorere det specifikke MGO-forbrug. Et alternativ til at beregne det specifikke MGO-forbrug, er at beregne en samlet virkningsgrad for diesel generatorsættet. Dette kan gøres ved at multiplicere det føromtalte specifikke MGO-forbrug i [l/kwh] med oliens nedre brændværdi i [kj/kg] og oliens densitet i [kg/l]. l kj kwh afgivet kg kg 3600 l = kj tilført 3600 kwh afgivet = kwh tilført kwh afgivet Derved fås et mål for energien, der tilføres dieselmotoren i [kwh] over energien der afgives af generatoren i [kwh]. Det er virkningsgraden for hele diesel generatorsættet. Denne virkningsgrad vil være fejlbehæftet, da brændværdien og densiteten for olien ændrer sig fra bunkring til bunkring (se bilag 4), og vil derfor ikke være relevant at anvende på EO. Det specifikke MGO-forbrug, giver det mest sammenlignelige billede af MGO-forbruget over tid. Det kan derfor afslører, eventuelle fejl på anlægget, selvom belastningen varierer over tid. Udsvingene i belastning vil resultere i mindre udsving i det specifikke MGO-forbrug, end hvis man ser direkte på volumenflowet til motoren. Hovedmotorerne På de fleste skibe vil det være relevant at kigge på MGO-forbruget som funktion af farten, da det vil give en ide om, hvilken fart der er den mest økonomiske at sejle (Kuiken, K., 2008, Part II s. 180). I EO s tilfælde derimod vil dette som regel ikke være en brugbar faktor, da skibet for det meste ligger på samme position, stort set uden at gøre fart gennem vandet. Altså må der findes en anden måde at gøre data fra flowmåling anvendelige på. På hovedmaskineriet, der bruges til fremdrivning, ville det som for dieselgenersættene være anvendeligt til enhver tid at kende det specifikke MGO-forbrug. Der er dog ingen overvågning af hovedmaskinernes bremseydelse 5. Bremseydelsen er relevant at holde op imod flowet af MGO, da den er et mål for hvilken effekt der leveres fra motoren, og flowet af MGO er et mål for hvilken effekt der leveres til motoren. Hovedmaskinerne er udstyret med en Alphatronic styring (se bilag 6), der sørger for at levere den effekt, som navigatøren ønsker. Styringen kan regulere både fremdrivningsskruernes stigning og maskinernes omdrejningstal, og derved tilpasse til ønsket effekt. Som det fremgår af bilag 6 anvender Alphatronic styringen maskinens omdrejningstal og højtryks MGO-pumpernes index, til at bestemme belastningen 5 den effekt der af motoren afgives til forbrugeren (Knak, 2004 s. 94) Side 17 af 41

19 Bachelorprojekt Registrering af brændolie-forbrug - anvendelse i driftsøjemed 4. Juni Thorbjørn Jean Kloster V10379 på motoren. Dette er dog ikke et udtryk for den reelle bremseydelse, men blot en beregnet størelse på baggrund af MGO-forbrug og omdrejningstal. Derfor giver det kun en teoretisk ide om, hvad motoren burde yde / ydede som ny. Da bremseydelsen ikke måles direkte, vides det ikke, om motoren virker, som den skal, eller om den har nedsat ydelse f.eks. på grund af slid på drivskruerne e.l. Dertil kommer at ydelsen varierer som funktion af flere andre driftsparametre, såsom lufttryk og -temperatur, MGO ens densitet og brændværdi. En mulig metode til at bestemme bremseydelsen er ud fra fremdrivningsskruen omdrejningstal og stigning, v.h.a. en propellerkurve, Propellerkurven giver bremseydelsen som funktion af omdrejningstallet, ved forskellige indstillinger af stigning. Denne metode har dog sine svagheder, da propellerkurven er fremstillet ud fra den nye propel. Kurven tager ikke højde for slid på propellen, og ydre faktorer, så som vind strøm og begroning på skibet. Desuden ligger EO ikke inde med propellerkurver for fremdrivningsskruerne, så disse skulle først fremstilles, hvis det skulle være en mulighed. Den optimale løsning er kontinuerligt at måle bremseydelsen på hver hovedmotor. Dette kan f.eks. gøres ved at installere et torsiometer, der kan måle momentet på akslen. Et torsiometer er et instrument, der sidder på skrueakslen, og monitorerer vriddet på akslen (Knak, s. 152). På fig. 6 ses en principskitse af et torsiometer, hvor der om akslen er fæstnet to ringe. Den ene ring har en knast, og den anden har to. Disse tre knaster er drejet en bestemt vinkel i forhold til hinanden, og mellem dem er Fig. 6 Skitse af torsiometer. Kilde: opspændt to strenge, der vibrerer ligesom en guitarstreng. Frekvensen på disse vibrationer ændres med vriddet på akslen og optages af en transmitter. Ud fra forsøg med den givne aksel kan man finde sammenhængen mellem vriddet, og det moment akslen påvirkes af. Produktet af vridningsmomentet [Nm] og akslens omdrejningstal [1/s] giver bremseydelsen [Nm/s], altså den effekt der overføres gennem skrueakslen i [W] 1 Nm Nm s = s Fig. 7 Færdig monteret torsiometer!! Kilde: Side 18 af 41

Bilagshæfte: Konsekvenser af strengere krav til anvendt brændolie

Bilagshæfte: Konsekvenser af strengere krav til anvendt brændolie Bilagshæfte: Konsekvenser af strengere krav til anvendt brændolie En undersøgelse af konsekvenser ved en eventuel stramning af gældende miljøkrav for sejlads i grønlandsk farvand. Forfatter: Studienummer:

Læs mere

Reduktion af emissioner og driftsomkostninger i et større rederi. Chief Specialist Jakob Buus Petersen

Reduktion af emissioner og driftsomkostninger i et større rederi. Chief Specialist Jakob Buus Petersen Reduktion af emissioner og driftsomkostninger i et større rederi Chief Specialist Jakob Buus Petersen Miljø og omkostningsbesparelser PAGE 2 : Ship Engineering New-building projects Engine Electrical Hull

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

Tilstandskontrol. ved hjælp af vibrationsanalyse

Tilstandskontrol. ved hjælp af vibrationsanalyse VIBRO CONSULT Palle Aggerholm Tilstandskontrol ved hjælp af vibrationsanalyse Et minikursus med særlig henvendelse til vindmølleejere Adresse: Balagervej 69 Telefon: 86 14 95 84 Mobil: 40 14 95 84 E-mail:

Læs mere

Nye dieselmotorer og benzinmotorer med og uden turbo

Nye dieselmotorer og benzinmotorer med og uden turbo Motorer Nye dieselmotorer og benzinmotorer med og uden turbo Valgmulighed mellem syv motorer ved lanceringen, alle Euro 5 certificerede Nye 2,0 l dieselmotorer ned lavt forbrug giver rækkevidde op til

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Dieselgenerator ETS-52-04-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 45749/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

BIOENERGI kort fortalt. Minikraftvarmeanlæg. side 1. Maj 2007. Offentligt elnet. Forbrugssted. Måler. Strøm. Strøm Varme fra motor/ generator

BIOENERGI kort fortalt. Minikraftvarmeanlæg. side 1. Maj 2007. Offentligt elnet. Forbrugssted. Måler. Strøm. Strøm Varme fra motor/ generator Et minikraftvarmeanlæg producerer el og varme. Det fås i mange størrelser, og det koster fra 150.000 kr. og opad. Brændstoffet er dieselolie, naturgas eller planteolie. Maj 2007 I forbindelse med investering

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Modulopbyggede GENERATORANLÆG. - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern

Modulopbyggede GENERATORANLÆG. - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Modulopbyggede GENERATORANLÆG - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Tel. (+45) 9736 4111 Fax (+45) 9736 4013 info@kva-diesel.dk www.kva-diesel.dk Diesel generatoranlæg

Læs mere

Produktion. Andet teknisk udstyr Akkumuleringstanken. Pumper

Produktion. Andet teknisk udstyr Akkumuleringstanken. Pumper Andet teknisk udstyr Akkumuleringstanken Til dækning af det mere konstante varmebehov, er der på værket bygget to store isolerede vandbeholdere (Termokander). De tilføres varmt vand, når motoren kører,

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Maskiner og robotter til leg og læring

Maskiner og robotter til leg og læring Se dig om i din hverdag. Overalt vil du kunne finde forskellige slags værktøjer og sindrige maskiner, der kan hjælpe dig eller andre med forskellige opgaver i hverdagen. Mennesker har altid brugt redskaber

Læs mere

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Antal timer Varmebehov [kw] Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut 31.december 2011 Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Følgende dokument giver en generel introduktion

Læs mere

COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT

COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT JOCR1600M Dansk brugermanual Elektro Partner ApS - 75310906 - elektropartner.dk BESKRIVELSE Dette testkit er et vigtigt redskab til korrekt diagnosticering af common rail-indsprøjtningssystemer.

Læs mere

MerCruiser 3.0L MPI. 135HK benzin. Sæsonpris 74.990,- Originale reservedele betaler sig - se de fordelagtige priser i kataloget. SmartCraft.

MerCruiser 3.0L MPI. 135HK benzin. Sæsonpris 74.990,- Originale reservedele betaler sig - se de fordelagtige priser i kataloget. SmartCraft. 010 er MerCruiser.0L MPI 1HK benzin NYHED Med Alpha One sterndrive Standard med ferskvandskøling og elektronisk multipointindsprøjtning -cylindret rækkemotor, -takt, standard med powersteering..990,- Originale

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser.

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser. 89 Et er jo forskellige motortyper, et andet er deres virkemåde. Selv om man passer og plejer sin motor efter alle kunstens regler sker det jo at noget ikke helt går efter planen. Det er derfor vigtig

Læs mere

Energimærkning af pumper. Otto Paulsen Center for Energieffektivisering og Miljø

Energimærkning af pumper. Otto Paulsen Center for Energieffektivisering og Miljø Energimærkning af pumper Otto Paulsen Center for Energieffektivisering og Miljø Energimærkning Pumper til cirkulation i varme og klimaanlæg Pumper til generel anvendelse Man er startet med Cirkulation

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Køb af et halmfyringsanlæg er en stor og langsigtet investering, og det er derfor vigtigt, at man på forhånd gør sig nogle overvejelser om størrelse og type

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Zantingh brændersystemer. Den pålidelige energibesparende og miljøvenlige opvarmningsløsning.

Zantingh brændersystemer. Den pålidelige energibesparende og miljøvenlige opvarmningsløsning. Zantingh brændersystemer Den pålidelige energibesparende og miljøvenlige opvarmningsløsning. Zantingh har produceret gasbrændere under eget navn siden 1970. Den erhvervede ekspertise afspejles tydeligt

Læs mere

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 Brugsanvisning for Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 WWW.VVS-EKSPERTEN.DK - 1 - Bemærk! I Danmark er brænderen fra fabrikken

Læs mere

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning Disposition Udførelse af jordankre: DS/EN 1537:2013 (indført 29/7 2013... ikke længere ny) Scope Bond type and compression type anchors Formål med

Læs mere

Bremseventiler - hvor skal blenden sidde

Bremseventiler - hvor skal blenden sidde Bremseventiler - hvor skal blenden sidde Af Peter Windfeld Rasmussen Bremseventiler anvendes i hydrauliske systemer -som navnet siger- til at bremse og fastholde byrder. Desuden er det med bremseventilen

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Vejviseren Magnetventiler

Vejviseren Magnetventiler Vejviseren Magnetventiler Et godt værktøj i hverdagen Vejviseren på magnetventiler er tænkt som et værktøj for dig i hverdagen. Vi har samlet de mest anvendte produkter på en enkel og overskuelig måde,

Læs mere

3. HYDRUS koldtvandsmåler

3. HYDRUS koldtvandsmåler 3. HYDRUS koldtvandsmåler Diehl Metering ApS CVR 3374 8221 Glentevej 1 6705 Esbjerg Ø 7613 4300 info-dmdk@diehl.com www.diehl-metering.dk Side 1 af 6 HYDRUS ultralydsbaseret koldtvandsmåler Med en batterilevetid

Læs mere

Projektopgave Observationer af stjerneskælv

Projektopgave Observationer af stjerneskælv Projektopgave Observationer af stjerneskælv Af: Mathias Brønd Christensen (20073504), Kristian Jerslev (20072494), Kristian Mads Egeris Nielsen (20072868) Indhold Formål...3 Teori...3 Hvorfor opstår der

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

Solvarmekatalog. Indholdsfortegnelse

Solvarmekatalog. Indholdsfortegnelse Solvarmekatalog Indholdsfortegnelse Prisliste...2 Hvorfor vælge en vakuumsolfanger med 3-lags absorber?...5 Hvorfor skal jeg vælge solfangere med Solar Keymark?...5 Dækker et solvarmeanlæg mit behov?...6

Læs mere

Automatisk Vandingssystem

Automatisk Vandingssystem Automatisk Vandingssystem Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen - 201205713 - IKT Kasper Sejer Kristensen

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Optimering af fraværsregistrering

Optimering af fraværsregistrering Journal Optimering af fraværsregistrering Eksamensprojekt i Programmering C, klasse 3.4, 2011 AFLEVERET 09-05-2014 Indhold Abstract... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Problemformulering... 2 Produktet...

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE Ko m bi ke dle r Randersvej/Drejøvej 14 9500 Hobro Tlf. 9852 1000 Fax 9852 3500 info@titanheating.dk www. titanheating.dk Træpillefyr D15P, D20P, D30P og D45P Er bygget

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

DISA FLEX 70. Af Peter Windfeld Rasmussen

DISA FLEX 70. Af Peter Windfeld Rasmussen DISA FLEX 70 Af Peter Windfeld Rasmussen De har brug for en ny maskine i Indien sagde chefen. Hvad kommer det mig ved, svarede jeg, men inden der var gået kort tid vidste jeg alt om det, for det blev mit

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Et Elforsk projekt med deltagelse af: Teknologisk Institut Lithium Balance support fra Gaia Solar Baggrund 4-6 kw anlæg producerer 20 30 kwh på sommerdag.

Læs mere

påhængsmotorer Test af markedets10 hestes

påhængsmotorer Test af markedets10 hestes Test af markedets10 hestes påhængsmotorer I denne artikel tester vi markedets 10 hk 4-takts påhængsmotorer i to dage og ser hvad de præsterer i form af fart, brændstofforbrug, acceleration og lydniveau.

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Propeller Retrofit Løsninger for Reduktion af Brændstofforbrug

Propeller Retrofit Løsninger for Reduktion af Brændstofforbrug Green Ship of the Future IDA Heldagskonference 26. oktober 2009 Propeller Retrofit Løsninger for Reduktion af Brændstofforbrug Jens Ring Nielsen Senior Manager Propulsion R&D J Oversigt Optimering af fremdrivningsanlæg

Læs mere

HVIRVELSTRØMSBREMSEN. Maggie Bohus - Løsning Skole 9.c Jonas Kjemtrup - Løsning Skole 9.c

HVIRVELSTRØMSBREMSEN. Maggie Bohus - Løsning Skole 9.c Jonas Kjemtrup - Løsning Skole 9.c HVIRVELSTRØMSBREMSEN Maggie Bohus - Løsning Skole 9.c Jonas Kjemtrup - Løsning Skole 9.c 2 Hvirvelstrømsbremsen Introduktion Slitagen på køretøjer er stor, og det er et problem for miljøet. Bare at mindske

Læs mere

R100APM Premier Rower COMPUTER

R100APM Premier Rower COMPUTER R100APM Premier Rower COMPUTER 1 LCD Display 130 x 58.5mm Liquid Crystal Display PULSE Display Viser din puls per minut (bmp) SPM Display Antal træk i minuttet LEVEL Display 1~16 Modstands-niveau BRUGER

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Agenda. Clamp-on montage - Respektafstande. Applikationer Clamp-on - Stationær og bærbar

Agenda. Clamp-on montage - Respektafstande. Applikationer Clamp-on - Stationær og bærbar Agenda Måleprincip - Ultralyd - Transittid - Transittime mode - NoiseTrek mode (Doppler) - HyridTrek mode - Transducer valg - Sensor afstand - Lyd refleksion - Transducer teknologi - Transducer kalibrering

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

TYPE: TCM-M10 STOR MEKANISK RENSEEFFEKT EKSTERN DRIVENHED FOR INDVENDIG RENSNING AF MINDRE OG MIDDELSTORE TANKE MATERIALE: RUSTFRIT STÅL OG TEFLON

TYPE: TCM-M10 STOR MEKANISK RENSEEFFEKT EKSTERN DRIVENHED FOR INDVENDIG RENSNING AF MINDRE OG MIDDELSTORE TANKE MATERIALE: RUSTFRIT STÅL OG TEFLON TYPE: TCM-M10 STOR MEKANISK RENSEEFFEKT 360⁰ SFÆRISK RENSEMØNSTER EKSTERN DRIVENHED FOR INDVENDIG RENSNING AF MINDRE OG MIDDELSTORE TANKE MATERIALE: RUSTFRIT STÅL OG TEFLON FÅ BEVÆGELIGE DELE MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Lenze Global Drive Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori

Lenze Global Drive Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori 1 Hvad skal Frekvens konverter bruges til Hastigheds regulering af en asynkron AC motor => Energibesparelser Mindre slidtage og vedligehold Bedre arbejdsmiljø

Læs mere

RTB. Woody. Stoker i særklasse

RTB. Woody. Stoker i særklasse RTB Woody Stoker i særklasse Woody RTB - eksklusivt træpillefyr Woody Ready To Burn er nyeste produktserie af træpillefyr fra den danske producent NBE Production som igennem 15 år har produceret og leveret

Læs mere

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme.

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov Indledning Opbygning Størrelse Placering Styrings- og sikkerhedsforanstaltninger Samfundsøkonomi Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET AUGUST 2011 Udskiftning af radiatorventiler Det anbefales at montere termostatventiler på alle radiatorerne i huset, og at der efterfølgende foretages en systematisk

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen:

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen: Forsøgsopstilling: En kugle ligger mellem to skinner, og ruller ned af den. Vi måler ved hjælp af sensorer kuglens hastighed og tid ved forskellige afstand på rampen. Vi måler kuglens radius (R), radius

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Professionelle opvaskemaskiner repræsenterer en væsentlig del af Danmarks energi og vandforbrug.

Professionelle opvaskemaskiner repræsenterer en væsentlig del af Danmarks energi og vandforbrug. 1 Indhold Forord:... 3 Rumtemperatur... 4 Vandtilslutning:... 4 Smudsen:... 4 Afspændingsmiddel:... 4 Referancemaskine:... 5 Definitioner:... 5 Tallerkner pr. vask... 5 Energi pr. vask... 5 Vand pr. vask...

Læs mere

MJPower engineering Ecu Link.

MJPower engineering Ecu Link. MJPower engineering Ecu Link. Trin for trin instruktioner. I dette eksempel starter vi med at teste en cykel med et Power Commander nul map. Man er nødt til at have en præcis omdrejningstal registrering,

Læs mere

F-SERIEN TIL. indikatorer totalisatorer transmittere flowcomputere batchstyringer displays. flow niveau tryk temperatur

F-SERIEN TIL. indikatorer totalisatorer transmittere flowcomputere batchstyringer displays. flow niveau tryk temperatur F-SERIEN indikatorer totalisatorer transmittere flowcomputere batchstyringer displays flow niveau tryk temperatur TIL IEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F Introduktion Produkterne

Læs mere

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50%

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% systemet - med energieffektivitet i fokus Mindste varmetab Laveste CO 2 udslip Betydelige besparelser på driftsomkostningerne Betydelige

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks.

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks. Fra: Finn Alsgren [mailto:finn.alsgren@norwin.dk] Sendt: 18. juni 2012 13:23 Til: Arne Graae Jensen Cc: Bruno Andersen Emne: FW: Godkendt dansk 750 kw mølle - Kan leveres som ny - Kan holdes under 80m

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Styringsteknik. Et projekt i faget styringsteknik. En rapport af Rune Zaar Østergaard

Styringsteknik. Et projekt i faget styringsteknik. En rapport af Rune Zaar Østergaard Styringsteknik Et projekt i faget styringsteknik. I1 & Q1 I2 En rapport af Rune Zaar Østergaard Styringsteknik 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Formål...3 2.0 Indledning (min ide)... 3 3.0 Problemdefinition...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Hubble relationen Øvelsesvejledning

Hubble relationen Øvelsesvejledning Hubble relationen Øvelsesvejledning Matematik/fysik samarbejde Henning Fisker Langkjer Til øvelsen benyttes en computer med CLEA-programmet Hubble Redshift Distance Relation. Galakserne i Universet bevæger

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10 Smart!wind, SW-7.5 og SW-10 -faset inverter til husstandsvindmølle, 5,5, 7,5 og 10 kw, standard med ekstra funktion til system kontrol. alle rounder af inverter for små vindmøller op til 20 kw! MODERNE

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed.

Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed. Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed. Præsentation Flemming B Møller Udannelse - Maskinmester - Teknologisk Diplom i vedligehold Erfaring - Driftsleder ved Aarhusvand

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK HAERO ENERGIETECHNIK GMBH LUG & C E R T I F I C A T E FOR MECHANISM & SOFTWARE DESIGN F I R E L U G A N D F I R E. E U INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK BALANCE / FLASH 5 kw / kw / 35 kw s version Stueversion

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

EMISSIONER FRA SKIBE I DANSKE FARVANDE af TOM WISMANN dk-teknik

EMISSIONER FRA SKIBE I DANSKE FARVANDE af TOM WISMANN dk-teknik EMISSIONER FRA SKIBE I DANSKE FARVANDE af TOM WISMANN dk-teknik 1. Indledning dk-teknik udfører for Miljøstyrelsen et projekt om "Emissioner fra skibsfarten i danske farvande". Projektets formål er at

Læs mere

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning.

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning. E2 Elektrodynamik 1. Strømstyrke Det meste af vores moderne teknologi bygger på virkningerne af elektriske ladninger, som bevæger sig. Elektriske ladninger i bevægelse kalder vi elektrisk strøm. Når enderne

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Teknisk Udvalg Sid Dykketabellen Copyright Dansk Sportsdykker Forbund Indholdsfortegnelse: 1 FORORD... 2 2 INDLEDNING... 3 3 DEFINITION AF GRUNDBEGREBER... 4 4 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Smøreolier og -midler

Smøreolier og -midler 30 Det der smører godt kører godt. Et vigtigt redskab til at sikre sikker drift af et maskinanlæg, er at der anvendes korrekt smøremiddel. Det er videre vigtigt at kunde anvende smøreolieanalyser i forbindelse

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Brændselolier. g/cm3 kg/m3 ton/m3 liter/kg. Tyktflydende væsker har høj viskositet. Tyndtflydende væsker har lav viskositet.

Brændselolier. g/cm3 kg/m3 ton/m3 liter/kg. Tyktflydende væsker har høj viskositet. Tyndtflydende væsker har lav viskositet. 24 For driftsfolk er det vigtigt at vide noget om, hvad man kan læse ud af en olieanalyse. Dette kapitel fortæller i små afsnit om de vigtigste analysedata for brændselsolier. Endvidere berøres forhold

Læs mere

Efficient Position Updating

Efficient Position Updating Efficient Position Updating Pervasive Positioning, Q3 2010 Lasse H. Rasmussen, 20097778 Christian Jensen, 20097781 12-03-2010 1 Introduktion Denne rapport har til formål at beskrive implementeringen og

Læs mere

Optical Time Domain Reflectometer Princip for OTDR

Optical Time Domain Reflectometer Princip for OTDR Optical Time Domain Reflectometer Princip for OTDR Hvad er en OTDR Backscattered lys Pulse input Hvad er en OTDR? En OTDR er et instrument, der analyserer lys tabet i en optisk fiber og benyttes til at

Læs mere

Præstbro Maskiner A/S

Præstbro Maskiner A/S Præstbro Maskiner A/S Hovedgaden 32, Præstbro 9330 Dronninglund Danmark TEL. ++45 98 86 72 88 FAX ++45 98 86 74 66 E-mail firma@praestbromaskiner.dk Web www.praestbromaskiner.dk Bruger Håndbog MOTOR STYRING

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere