Transportministeriet. Frederiksholms Kanal 27 F København K. Nørrebro, den 27. marts 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transportministeriet. Frederiksholms Kanal 27 F. 1220 København K. Nørrebro, den 27. marts 2014"

Transkript

1 Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Nørrebro, den 27. marts 2014 Høringssvar til lov om ændring af Lov om en Cityring fra Søren Sandahl, Nordbanegade 22, 4. th, 2200 København N og Peter With Nielsen, Hillerødgade 14, 3. tv, 2200 København N på vegne af Foreningen af Naboer til Nørrebroparken, FANN. Indledningsvis ønsker vi at fastslå, at termen nabopakke dårligt beskriver indholdet af ministerens forslag til lovændring. Fremdriftpakke vil muligvis være dækkende for lovforslaget eftersom ændringsforslagets primære formål er at sikre Cityringens færdiggørelse til tiden. Det er forsvindende få elementer i ministerens lovforslag, som reelt varetager naboernes interesser bedre end nuværende lovgivning. Baggrund De oprindelige forudsætninger for støj fra byggeriet af Cityringen beskrevet i VVM redegørelsen, maj 2008, er aldrig blevet reelt anvendt til andet end at få godkendt metroprojektet. Det var ikke en forudsætning, at Cityringen skulle udføres ved brug af udvidet arbejdstid. Endvidere var det beskrevet, at støjniveauet ved de døgnarbejdende tunnelarbejdspladser kunne holdes indenfor rammerne af den kommunale forskrift for bygge- og anlægsvirksomhed, dvs. 40 db(a) uden for normal arbejdstid med mindre overskridelser på 5 db(a) i begrænset omfang. (VVM redegørelse, Kapitel 9, s. 165) Oplysninger om støjniveauet gentaget af Metroselskabet ved ekspropriationskommissionen besigtigelsesforretning ved Nørrebroparken 17. juni (Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg i henhold til Lov om en Cityring. Metrocityringen 5. hæfte, Besigtigelsesforretning 17. juni 2009, s. 63) Naboerne til byggepladsen ved Nørrebroparken har levet med støjniveauer på mere end 70 db(a) om natten i snart 1 ½ år uden genhusning af en eneste nabo. Støjniveauet svarer til en 8 (otte!) dobling af støjbelastningen forudsagt i VVM redegørelsen. Bekymringer i forhold til transportministerens fremdriftspakke Nedenfor præsenteres konkrete bekymringer og indvendinger mod lovens ændringsforslag. Klageadgang 1

2 Naboerne er bekymrede over, at man med 14 a i lovforslaget fratages muligheden for i henhold til Miljøbeskyttelsesloven at kunne indbringe fremtidig regulering af byggepladserne for Natur- og Miljøklagenævnet. Ifølge landets førende juridiske eksperter i miljøret er dette i strid med Århuskonventionen, som fordrer let og billig klageadgang i miljøspørgsmål. Ministeren opfordres hermed til at bevare borgernes ret til administrativ rekurs. Ministeren bør med lovændringen præcisere, hvem der betragtes som rette klagemyndighed vedr. VVM redegørelse og nye VVM-screeninger. Transportministeriet er tidligere fremkommet med forskellige udmeldinger om, hvorvidt ministeriet var rette klagemyndighed og har senest henvist til Natur- og Miljøklagenævnet. Nævnet afviste den 5. februar 2014 at behandle klage vedr. VVM grundet manglende kompetence. Erstatninger/genhusning Lovforslaget foreskriver, at tildeling af erstatninger eller genhusning følger ekspropriationskommissionens principbeslutning. Principbeslutningen vedrører byggepladser og perioder med udvidet arbejdstid. Derfor bør ministeriet præcisere, hvordan principbeslutningen finder anvendelse for tildeling af erstatninger ved tunnelarbejdspladser som i Nørrebroparken, hvor døgnarbejde er en forudsætning i hele anlægsperioden. Den naboretlige tålegrænse for tildeling af erstatninger på 55 db(a) ved udvidet arbejdstid bør endvidere fastsættes lavere for naboer ved tunnelarbejdspladser, hvor døgnarbejdet er af mange års varighed. Støjniveauer over db(a) om aften og natten kan ifølge embedslægen og WHO have alvorlige helbredsmæssige konsekvenser, som øges ved længere tids påvirkning. Der bør derfor indgå et tidsperspektiv i tildelingen af erstatning/genhusning, som principbeslutningen ikke tager højde for. I principbeslutningen fastsættes grænsen for 100% erstatning/genhusning ved døgnarbejde med støjniveauer over 65 db(a). Det betyder, at mange naboer kan udsættes for sundhedsskadelige støj gennem flere år uden mulighed for genhusning. Grænsen for 100% erstatning/genhusning bør således fastsættes ved maks. 55 db(a), særligt ved tunnelarbejdspladser, hvor døgnarbejder er en forudsætning i hele anlægsperioden. Ministeren bør anmode embedslægen om vurdering af, hvornår den sundhedsskadelige grænse for støj er overskredet henholdsvis om dagen, om aftenen og om natten, samt betydningen af støjbelastningens varighed. I den forbindelse bedes ministeren også fastlægge, i hvilke tilfælde, naboer kan tilbydes kompensation, som rækker ud over naboretlige regler om erstatning. Ministeren bør yderligere uddybe, hvilke varsler der gælder for (midlertidig) ophævelse af kompensation (jf. lovforslag s. 13). Hvis en nabo har lejet alternativ bolig på baggrund af fx 75% eller 50% kompensation, kan den typisk ikke opsiges i X antal mdr. og efterfølgende genlejes, når naboen får mulighed for erstatning/behov for alternativ bolig igen. Loven er utroligt uklar i forhold til om der skal tages højde for 5 db (A) tone- og impulstillæg ved beregning af støjniveau ved nærmeste facade og dermed også erstatningernes størrelser. For naboerne er det særligt høje toner og impulser (pibende lyde, drøn, klank og klonk), som i aften- og nattetimerne generer mest. Natur- og Miljøklagenævnet afgjorde i sag af 5. februar 2014 (J.nr.: NMK , NMK , 2

3 NMK ), at støjberegninger skal indeholde tone- og impulstillæg på 5 db (A). Der må derfor være tale om en fejl, når der i lovforslaget lægges op til, at: F.eks. vil der i forhold til støj efter forholdene kunne undlades en korrektion (et tillæg) for toner og impulser, hvis dette tillæg heller ikke er relevant i håndhævelsessituationen (s. 12 og 27 i lovforslag). Som nabo frygter man, at Metroselskabet vil fortsætte som det er tilfældet med Nørrebroparken, hvor man på trods af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse ikke ønsker at følge beslutningen bagudrettet og justere erstatningstilbuddene for perioden december 2012 til juli Derfor bør lovændringen sikre, at rammerne for støjudledning i bekendtgørelserne fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 Beregning af ekstern støj fra virksomheder og at ministeren garanterer tone- og impulstillæg på 5 db (A). I forhold til tildeling af erstatninger bør ministeren sikre, at erstatning/genhusning er iværksat inden arbejdet påbegyndes. Både Metroselskabet og ekspropriationskommissionen skal kapacitetsmæssigt kunne håndtere antallet af sager og eventuelle klager inden for kort tid. Erfaringer fra byggepladsen i Nørrebroparken viser desværre, at hverken Metroselskab eller kommission er gearet til at behandle erstatninger inden for rimelig tid. Erstatningssager ved Nørrebroparken for udvidet arbejdstid påbegyndt december 2012 er endnu ikke afgjort af ekspropriationskommissionen. Endvidere har ingen naboer modtaget erstatningstilbud fra Metroselskabet for perioden efter juli 2013 til nu. Der bør af lovforslaget fremgå en præcis angivelse af hvor mange overskridelser af tilladte støjgrænse pr. måned udløser forhøjet erstatning. Ellers bliver ministeren ansvarlig for gummiparagraffer, som det bliver umuligt at følge op på, som tilfældet ved nuværende lovgivning. Transportministeren bør endvidere sikre, at omfanget af den udvidede arbejdstid begrænses mest muligt og fastlægges bedst muligt før arbejdet påbegyndes, både i forhold til antallet af byggepladser og tidsrammen. Det er naboernes bekymring, at udsigten til yderligere forsinkelser vil betyde løbende ansøgninger om udvidelse af arbejdstiden og forhøjelse af støjgrænserne. Dette er umuligt for naboerne at planlægge efter. Derfor bør det være en forudsætning med udarbejdelse af VVM redegørelse inden ministeren tillader yderligere udvidelse af arbejdstiden end den, der forventeligt forudsættes i de beskrevne bekendtgørelser for metrobyggeriet. Metroselskabet anmodede den 24. november 2010 ejerkredsen om godkendelse af det økonomiske grundlag for de første store kontrakter for Cityringen. I den forbindelse fremgår det, at Metroselskabet påtager sig ansvaret i forbindelse med al myndighedsbehandling af anlægget og bygningsregistrering. Ejerkredsen vurderede denne ansvarsfordeling fornuftig - naboerne er ikke enige! Opståede forsinkelser i anlægsprocessen som følge af manglende tilladelser og de økonomiske følger heraf påhviler således ejerkredsen at afholde. Ved samme lejlighed bragte Metroselskabet blandt andet en option om lempelse af de forudsatte restriktioner for støj i forbindelse med udførelsen af anlægsarbejderne, herunder de særlige restriktioner for at arbejde om natten på udvalgte 4 stationer/arbejdspladser i spil. En sådan lempelse forventes at medføre kortere perioder med de mest støjbelastende aktiviteter på de pågældende byggepladser og vil dermed begrænse perioden med gener, således at den samlede belastning ikke forventes øget. Besparelsen ved denne option er opgjort til ca. 130 mio. kr. og er indregnet i anlægsbudgettet. (Ref. Københavns Kommune, Økonomiudvalget, den 7. december 2010, s. 3) 3

4 Metroselskabet anmoder den 29. april 2013 ejerkredsen om forvandling af optionen for døgnarbejde i kortere perioder på 4 udvalgte byggepladser til udvidet arbejdstid på 8 byggepladser i længere tid. (Ref. Københavns Kommune, Borgerrepræsentationen, den 19. juni 2013, bilag 1.1 og bilag 1.2) Det er vores holdning, at udvidelse af arbejdstiden på fire byggepladser i kortere perioder på ingen måde svarer overens med de faktiske udvidelser af arbejdstider, som der nu lægges op til (se figur nedenfor). Derimod er det vores holdning, at man har valgt en løsning, som på ingen måde tilgodeser naboerne eller fastholder de ansvarlige på deres ansvar. Aksel Møllers Have Enghave Plads Frederiksber g Allé Frederiksbe rg Gammel Strand Kongens Nytorv København H. Marmorkirke n Nørrebroparken *Er afviklet Arbejdsti d Alle dage Alle dage Alle dage Alle dage Alle dage Alle dage Alle dage Døgndrift Døgndrift Varighed 7 måneder 8 måneder 9 måneder 8 måneder 16 måneder 26 måneder 9 måneder 18 måneder 8 måneder Med lovforslaget søges rammerne for ovenstående udvidelser gennemført og ministeren bør sikre, at Cityringen kan gennemføres efter tidsplanen på baggrund heraf. Man kunne som nabo ønske sig, at Metroselskabet var lige så dygtige til at planlægge og til at holde styr på deres entreprenør, som man er til at forhandle lempelser i forhold til lovgivningen igennem. Så var der måske en reel mulighed for at Cityringen blev færdiggjort til tiden med kun mindre budgetoverskridelser. Set i lyset af at de fire optioner med udvidet arbejdstid er blevet erklæret ulovlig og at Metroselskabets overtagelse af myndighedsvaretagelsen har vist sig uhensigtsmæssig, så bør ministeren foranstalte en uvildig gennemgang af kontraktgrundlaget for metrobyggeriet for at sikre lovlighed og ordentlighed i det offentlige byggeri. Naboerne frygter at der venter flere problemer fremadrettet med yderligere forsinkelser, revner i bygninger eller lignende. For at sikre en retfærdig og ligelig behandling af samtlige metronaboer bør naboer tilbydes at få deres hidtidige kompensationer justeret i henhold til ny Lov om en Cityring og inklusive tone og impulstillæg på 5 db (A). Dette vil det sikre, at naboerne får den kompensation, som de ifølge Natur- og Miljøklagenævnets beslutning, Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 og det nye lovforslag er berettiget til. En sådan tilføjelse vil unødvendiggøre længere juridiske tovtrækkerier mellem naboer, Metroselskab og Transportministeriet. Samtidig er det langt fra alle naboer, som har ressourcer til at indbringe erstatningstilbud for ekspropriationskommissionen, hvilket tydeligt afspejles i antallet af individuelle sager ved kommissionen. Ministeren bør sikre, at kontanthjælpsmodtagere eller modtagere af andre indtægtsafhængige sociale ydelser, som efter individuel vurdering af ekspropriation- eller taksationskommission tildeles forhøjet erstatning ikke modregnes deres mererstatning i sociale ydelser. Det bør klart fremgå af lovforslaget, hvordan markedsværdien ved Metroselskabets overtagelse af ejereller andelsbolig beregnes. Det er ikke rimeligt, hvis markedsværdien beregnes ud fra den aktuelle salgsværdi med en støjende metrobyggeplads som nærmeste nabo. Tilsyn og regulering af byggepladserne 4

5 På baggrund af erfaringer fra byggepladsen i Nørrebroparken bør beregningen af støjudledning ved de enkelte byggepladser fortsat, og i overensstemmelse med Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 5. februar 2014, udarbejdes ved individuelle prøvningsrapporter med kildestyrke/miljømålinger. Prøvningsrapport P af 21. november 2013 fra Nørrebroparken viste, at Metroselskabets og CMT s katalogværdier og beregninger resulterede i fejlagtigt lavt støjbidrag mange gange under den reelle støjudledning. Men har groft sagt antaget at nogle kraner støjer som en el-tandbørste. Derfor bør lovændringen sikre, at rammerne fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Den enkelte byggeplads drift bør fortsat reguleres i forhold til varighed, anvendt materiel, støjniveau og aktivitet. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, som lovforslaget lægger op til, udelukkende at regulere på baggrund af det maksimalt tilladte støjniveau. Overvågning af støjniveau via målinger ved den enkelte byggeplads bør udføres af tilsynsmyndigheden. Erfaring viser, at kvaliteten af Metroselskabet og CMT s egne målinger langt fra er tilstrækkelig for et retvisende billede af støjbelastningen. Endvidere opgør Metroselskabet antallet af overtrædelser fra tilgængelige målinger langt mindre end Københavns Kommune, Center for Miljøbeskyttelse, hvilket er yderst problematisk, da Metroselskabet indberetter egne tal til ekspropriationskommissionen, som på baggrund heraf vurderer, om erstatninger er tildelt på korrekt grundlag. Regelmæssig afrapportering til ekspropriationskommissionen bør derfor foretages af tilsynsmyndigheden. Lovændringen bør indeholde regler, som giver tilsynsmyndigheden mulighed for udstedelse af administrative bødeforlæg af anseelig størrelse eller ophør af al byggeaktivitet, hvis der skal opnås adfærdsregulerende virkning, hvilket ikke er tilfældet ved nuværende lov. Entreprenørens hyppige og gentagne overtrædelser af påbud har til dato ingen konsekvenser haft. Herudover bør det fortsat være muligt at klage over mangelfuldt tilsyn. Ministeren bør udpege rette klageinstans. Ansvaret for metrobyggeriet og dets forsinkelser og økonomi Som nabo er man efterhånden yderst trætte af at høre anklager om, at det er naboklagers skyld, at byggeriet er forsinket. Myndighedsbetjening og overholdelse af loven er hhv. Metroselskabets og entreprenørens ansvar. Som lægmand forekommer det som en uhørt mærkelig konstruktion, at Metroselskabet som resultat af en besparelse ved kontraktindgåelse i 2010 overtog myndighedsansvaret for byggeriet fra entreprenøren. Det er derfor selvsagt, at Metroselskabet ingen interesse har i at kommunikere deres ansvar for de forsinkelser, som enten skyldes entreprenørens dårlig og overoptimistiske planlægning af byggeriet eller uprofessionel myndighedsbetjening. For lovgivning og rammerne har ikke ændret sig imod metrobyggeriets fremdrift. Tværtimod! Ministeren bør sikre, at lovteksten ændres, så det klart og tydeligt fremgår, at forsinkelser aldrig kan være naboernes skyld! Det grænser til injurier. 5

6 Sandheden er, at det ene og alene er dårlig planlægning, der er skyld i forsinkelserne! Hvis naboerne ikke havde haft ret i deres klagepunkter, ville de jo ikke få medhold i Natur- og Miljøklagenævnet. Man har tilsyneladende hele tiden opereret med tidsplan A (færdig dec. 2017) og tidsplan B (færdig dec. 2018) for at have en buffer. Tidsplan A har ikke været kommunikeret til offentligheden, men man må antage at samme tidsplan gælder for samtlige byggepladser. Hurtig færdiggørelse ville udløse bonus, men ultimo 2012 erkender man, at tidsplan A er urealistisk. Oktober 2012 skulle tunnelboremaskinen(tbm) have været i gang ved Nørrebroparken. TBM kom først i gang oktober Det er et års forsinkelse fra tidsplan A til tidsplan B. Bufferen er brugt efter mindre end 1/3 af den samlede anlægstid. Forsinkelsen betyder således reelt et års yderligere buffer på de andre byggepladser. Altså må TBM ens forsinkelse betyde et år mere at arbejde i for de øvrige byggepladser inden TBM ankommer. Derfor bør Transportudvalget anmode Metroselskabet om en forklaring på, hvorfor døgnarbejde ved bl.a. Marmorkirken er nødvendigt, når TBM ankommer et år senere end forventet i tidsplan A, hvilket tilsvarer antallet af arbejdstimer ved 12 måneders døgnarbejde kontra 12 måneders dagarbejde inkl. weekender. Således må yderligere forsinkelser (ud over et år) ved Marmorkirken være udtryk for, at man ved Marmorkirken heller ikke kan overholde tidsplan B. Eksempler på steder i lovteksten, hvor naboernes klager fremhæves som årsag til forsinkelser i metrobyggeriet: Natur- og Miljøklagenævnet ophævede den 7. november 2013 Københavns Kommunes påbud vedrørende udvidede arbejdstider på metrobyggepladsen ved Marmorkirken og hjemviste sagen til fornyet behandling i Københavns Kommune. Dette har medført, at arbejdet ikke kan gennemføres som forudsat i projektplanen. s. 4. Klager indebærer betydelige risici og usikkerheder for cityringsprojektet. s. 4. Der foreligger endnu ikke et eneste eksempel på, at et påbud udstedt af de kommunale miljømyndigheder, som er blevet påklaget, er blevet godkendt af Natur- og Miljøklagenævnet. s. 5. Det er Metroselskabets vurdering, at fortsatte klageforløb om såvel støj som grundvand kan forsinke projektet med op til 2-3 år, hvilket svarer til en fordyrelse på 2½ 4½ mia. kr. Statens ejerandel af Metroselskabet er 41,7 %, og staten hæfter forholdsmæssigt for projektets meromkostninger. Denne hæftelse er beløbsmæssigt ubegrænset. s. 5. Når byggeriet sættes delvist i stå som følge af klagesagerne, tilgodeses hensynet til den pågældende klager. Men standsningen risikerer at være til ulempe for andre beboere, som ønsker projektet gennemført hurtigst muligt, og som i kraft af erstatningerne har indrettet sig f.eks. ved at leje en anden bolig i den relevante periode, og som nu kommer økonomisk i klemme, fordi erstatningen ikke udbetales. Det er endvidere til ulempe for borgere og erhvervsliv i hovedstaden generelt, idet de betydelige miljømæssige og trafikale fordele ved Cityringen forsinkes. s. 5. 6

7 De klageforløb, som har fundet sted indtil videre, har haft væsentlige negative konsekvenser for projektets tidsplan og samlede økonomi, og der er således behov for at tilvejebringe en mulighed for at sikre hensynet til projektets fremdrift. s. 10. FANN håber ovenstående høringssvar bringes i anvendelse ved udarbejdelse af den endelige lovtekst og ser frem til, at transportministeren sikrer ordentlige rammer for naboerne til byens metrobyggepladser. med venlig hilsen Søren Sandahl og Peter With Nielsen, Foreningen af Naboer til Nørrebroparken 7

Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Udkast til Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om en Cityring.

Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Udkast til Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om en Cityring. Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Udkast til Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om en Cityring. Transportministeriet har 27. februar 2014 sendt forslag om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en Cityring og ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om en Cityring og ligningsloven 2013/1 LSF 177 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2014-795 Fremsat den 9. april 2014 af transportministeren (Magnus Heunicke)

Læs mere

Ejerforeningen Godthåbs Have

Ejerforeningen Godthåbs Have Ejerforeningen Godthåbs Have Aksel Møllers Have 2-30, Godthåbsvej 35-41 www.godthaabshave.dk E-mail:ghh@live.dk Frederiksberg, 8.6. 2013 Til Miljøudvalget i Frederiksberg Kommune Sag: Metroarbejdsplads

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

AFGØRELSE i sag om støj fra metrobyggeplads ved Marmorkirken i København

AFGØRELSE i sag om støj fra metrobyggeplads ved Marmorkirken i København Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. juni 2014 J.nr.: NMK-10-00774 og NMK-10-00778 Ref.: FLEKB AFGØRELSE i sag om støj fra metrobyggeplads ved Marmorkirken

Læs mere

Professor dr. Jur. Peter Pagh

Professor dr. Jur. Peter Pagh Professor dr. Jur. Peter Pagh Degnehusene 70, 2620 Albertslund tlf.: 21820038/35323127 email: peter.pagh@jur.ku.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV 2. oktober 2013 Ref.: Vedr.:

Læs mere

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af støj

Læs mere

Metromonitors anden støjrapport om metrobyggeriet i Nørrebroparken

Metromonitors anden støjrapport om metrobyggeriet i Nørrebroparken Metromonitors anden støjrapport om metrobyggeriet i Nørrebroparken Målt ved Nordbanegade den 17. januar 2012 1 Til: Alle interesserede CC: Metroselskabet, Københavns Kommune og Miljøstyrelsen I forbindelse

Læs mere

Spørgsmål D: Hvorfor mener ministeren jf. lovforslagets bemærkninger at naboerne kun har krav på 35%, henholdsvis 55% af

Spørgsmål D: Hvorfor mener ministeren jf. lovforslagets bemærkninger at naboerne kun har krav på 35%, henholdsvis 55% af Transportudvalget 2013-14 L 177 Bilag 7 Offentligt TALEMANUSKRIPT Talepapir til samrådsspørgsmål A, B, C og D Side 1 af 25 Tak for ordet Tak for ordet. Med udvalgets tilladelse vil jeg først besvare spørgsmålene

Læs mere

CITYRINGENI KØBENHAVN OG PÅ FREDERIKSBERG

CITYRINGENI KØBENHAVN OG PÅ FREDERIKSBERG CITYRINGENI KØBENHAVN OG PÅ FREDERIKSBERG NABOPAKKEBEKENDTGØRELSEN - KLARE RAMMER FOR BYGGERIET AF METROCITYRINGEN Christine Hammer Metroselskabet Disposition Status på byggeriet Ekspropriationskommissionens

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Memo Subject: Notat om udvidet arbejdstid og udbetaling af erstatning til naboer ved Marmorkirken From: Date: 2014-01-22 Politiken bragte lørdag

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. august 2013 J.nr.: NMK-34-00281 og NMK-34-00272 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over Københavns

Læs mere

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S 16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv 22-03-2016 Sagsnr. 2016-0002562 Dokumentnr.

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. august 2013 J.nr.: NMK-34-00280 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over Københavns Kommunes

Læs mere

Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende arbejder i forbindelse med etablering af metroens cityring

Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende arbejder i forbindelse med etablering af metroens cityring SORTEDAMGRUPPEN www.sortedamgruppen.dk Formand : Christian Alsted Øster Søgade 100 2.tv 2100 København Ø cvalsted@mail.dk Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende

Læs mere

TMU 04.11.2013 Ejerforeningens bestyrelse præsenterer udvalgte cases om regulering af forholdet mellem borger og anlægsprojekt

TMU 04.11.2013 Ejerforeningens bestyrelse præsenterer udvalgte cases om regulering af forholdet mellem borger og anlægsprojekt TMU 04.11.2013 Ejerforeningens bestyrelse præsenterer udvalgte cases om regulering af forholdet mellem borger og anlægsprojekt Ejerforeningen Dag Hammarskjølds Alle 37 v/ Niels Kleberg, kleberg@gmail.com,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2013 om status på byggeriet

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af handlingsprotokollen ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg i henhold til Lov om en Cityring. Metro-Cityringen 171. Hæfte Mødet den 30. september 2014 med endelig protokol af 18. november

Læs mere

28-03-2014 12/28314 KS: aann. EUC Syd Hilmar Finsens Gade 18 6400 Sønderborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42

28-03-2014 12/28314 KS: aann. EUC Syd Hilmar Finsens Gade 18 6400 Sønderborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42 28-03-2014 12/28314 KS: aann EUC Syd Hilmar Finsens Gade 18 6400 Sønderborg Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42 Sønderborg Kommune meddeler påbud til EUC Syd, CVR-nr. 35891013, som driver virksomhed

Læs mere

Jernbanen og arealforhold

Jernbanen og arealforhold Jernbanen og arealforhold Jernbanen og arealforhold ISBN 978-87-90682-91-0 Layout: Banedanmark Foto: Peter Thornvig Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Jernbanen

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S UDKAST TIL Påbud efter miljølovens 42 til højere støjgrænser i aftentimerne, i forbindelse med fase 6 armering og støbning af vægge i stationsskakten, Aksel

Læs mere

Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed.

Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed. Vejledning Hvorfor modtager du dette brev? Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune imødekom henholdsvis den 19. juni 2013 og den 3. juni 2013 Metroselskabets anmodning om en udvidelse af arbejdstiden

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har enstemmigt truffet afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens 42, stk. 1 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har enstemmigt truffet afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens 42, stk. 1 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk dato J.nr.: NMK-10-00682 Ref.: HAMMO UDKAST til afgørelse i sag om støj fra byggeri i Københavns Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Vedr. E/F Godthåbshave etablering af Metro Aksel Møllers Have. Arbejdstidsudvidelse på visse nærmere vilkår

Læs mere

Metro til Nordhavn Supplerende VVM. VVM-redegørelse

Metro til Nordhavn Supplerende VVM. VVM-redegørelse Metro til Nordhavn Supplerende VVM VVM-redegørelse September 2014 Metro til Nordhavn Supplerende VVM VVM-redegørelse Udarbejdet af: Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Center for Byudvikling Redaktion

Læs mere

Lov om Aarhus Letbane

Lov om Aarhus Letbane LOV nr 432 af 16/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-4621 Senere ændringer til forskriften LOV nr 155 af 18/02/2015

Læs mere

AFGØRELSE i sag om støj fra byggeri ved Københavns Hovedbanegård i Københavns Kommune

AFGØRELSE i sag om støj fra byggeri ved Københavns Hovedbanegård i Københavns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. februar 2014 J.nr.: NMK-10-00691 Ref.: FLEKB AFGØRELSE i sag om støj fra byggeri ved Københavns Hovedbanegård i Københavns

Læs mere

Forslag til ny lov om offentlige vej og nyt om Gæsteprincippet

Forslag til ny lov om offentlige vej og nyt om Gæsteprincippet Forslag til ny lov om offentlige vej og nyt om Gæsteprincippet Da programmet blev fastlagt, håbede vi, at den nye lov var vedtaget inden dages indlæg. I stedet vil lovforslaget blive kommenteret specielt

Læs mere

Hvis du vil klage - om at indbringe en sag for Tilsynsmyndighederne

Hvis du vil klage - om at indbringe en sag for Tilsynsmyndighederne Hvis du vil klage - om at indbringe en sag for Tilsynsmyndighederne I denne folder kan du læse om Tilsynsmyndighedernes almindelige kompetence og reaktionsmuligheder over for kommunale beslutninger, der

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42 til højere støjgrænse i aftentimerne, i forbindelse med fase 5 og 6 armering og støbning af bundplade samt armering

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 42 i lov om miljøbeskyttelse 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 42 i lov om miljøbeskyttelse 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. oktober 2011 J.nr.: NMK-10-00416 Ref.: BAB/SMA AFGØRELSE i sag om støj fra paintballbane - Åkirkebyvej 138, Rønne Natur-

Læs mere

Implementeringsplan for review af støjmålinger.

Implementeringsplan for review af støjmålinger. Implementeringsplan for review af støjmålinger. Implementeringsplan for review af støjmålinger 1.1 Baggrund Pr. 1. juli trådte den ny regulering af støjgener fra metrobyggeriet i kraft. Dette skete som

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Dispensation til udvidet arbejdstid i forbindelse med udgravning af stationsboks under topplade, samt etablering af jordankre og tværbjælker på Frederiksberg

Læs mere

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at reglerne i forvaltningslovens

Læs mere

Ændringer i Lokalplan 933

Ændringer i Lokalplan 933 Ændringer i Lokalplan 933 Bilag 4 LOKALPLANENS INDHOLD I afsnittet Planens baggrund, bliver 12.525 m 2 rettet til 13.275 m 2. I afsnittet Bebyggelse bliver de fire første afsnit rettet til: Det omgivende

Læs mere

Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard

Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard Mødereferat Titel Dato 1 december 2010 Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard Sted Oehlenschlægersgades Skole, Oehlenschlægersgade 55-57, 1663 København V Deltagere Referent 70 beboere omkring

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til ændring af Lov om en Cityring

Høringssvar vedr. forslag til ændring af Lov om en Cityring KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K E-mail: trm@trm.dk; mba@trm.dk 18-03-2014 Sagsnr. 2014-0039942 Dokumentnr.

Læs mere

Høringsnotat. vedrørende

Høringsnotat. vedrørende Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 L 83 Bilag 1 Offentligt Notat SKOV- OG NATURSTYRELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-500-00005 Ref. suwor november 2009 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om udstykning

Læs mere

Talepapir til samrådsspørgsmål AM-AT. Tak for ordet.

Talepapir til samrådsspørgsmål AM-AT. Tak for ordet. Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1098 Offentligt TALEMANUSKRIPT Talepapir til samrådsspørgsmål AM-AT Side 1 af 32 Tak for ordet Tak for ordet. I forlængelse af de spørgsmål,

Læs mere

NOTAT. Høringsnotat vedrørende 3. høring over bekendtgørelse om parkering på offentlige veje

NOTAT. Høringsnotat vedrørende 3. høring over bekendtgørelse om parkering på offentlige veje NOTAT Dato J. nr. 12. oktober 2015 2015-201 Høringsnotat vedrørende 3. høring over bekendtgørelse om parkering på offentlige veje Et tredje udkast til bekendtgørelse om parkering har været i offentlig

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af Lov om en Cityring

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af Lov om en Cityring Transportudvalget 2013-14 L 177 Bilag 1 Offentligt Transportministeriet FrederiksholmsKanal27F 1220KøbenhavnK trm@trm.dk,mba@trm.dk København,den27.Marts2014 HøringssvarvedrørendeforslagtillovomændringafLovomenCityring

Læs mere

DI og FRI (herefter benævnt organisationerne ) har følgende bemærkninger til h ø- ringen:

DI og FRI (herefter benævnt organisationerne ) har følgende bemærkninger til h ø- ringen: 21. januar 2013 MQF Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Att.: Pia Ziegler E-mail: pz@kfst.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 21. december 2012 sendt udkast til forslag om ændring af Lov om håndhævelse

Læs mere

Bilag 2 Rammer for udmøntning af BR-beslutning om fremskyndelse af anlægsarbejderne i Cityringen

Bilag 2 Rammer for udmøntning af BR-beslutning om fremskyndelse af anlægsarbejderne i Cityringen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT 15-05-2013 Sagsnr. 2013-80972 Bilag 2 Rammer for udmøntning af BR-beslutning om fremskyndelse af anlægsarbejderne i Cityringen Dokumentnr.

Læs mere

Beslutningen af Cityring-projektet to ledet proces:

Beslutningen af Cityring-projektet to ledet proces: Klagesager ved byggeriet af Cityringen - klagerperspektiv v/ Peter Pagh Beslutningen af Cityring-projektet to ledet proces: Lov nr. 552 af 6. juni 2007 om Cityringen er ikke omfattet af undtagelsen for

Læs mere

Forskrift midlertidige støjende, støvende og vibrerende aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejde

Forskrift midlertidige støjende, støvende og vibrerende aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejde Forskrift midlertidige støjende, støvende og vibrerende aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejde Rute 21, Foto fra 29. april 2013. (Foto: Peter Haugaard) Denne forskrift betyder at, man ikke længere skal

Læs mere

Bekendtgørelse om kompensation, genhusning og overtagelse som følge af forurening og gener fra anlægget af Cityringen

Bekendtgørelse om kompensation, genhusning og overtagelse som følge af forurening og gener fra anlægget af Cityringen Page 1 of 6 BEK nr 768 af 25/06/2014 Gældende (Nabopakkebekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: Transportministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel

Læs mere

Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener i

Læs mere

Vores afgørelse Vi mener ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte kommunens beslutning om at ekspropriere.

Vores afgørelse Vi mener ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte kommunens beslutning om at ekspropriere. Dato 15. juni 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/15225-17 Side 1/8 Etablering af stianlæg mellem Græsted og Helsinge Jeres j. nr.: 806-0000105821 I brev

Læs mere

Transportudvalget L 177 Bilag 4 Offentligt

Transportudvalget L 177 Bilag 4 Offentligt Transportudvalget 2013-14 L 177 Bilag 4 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om kompensation, genhusning eller overtagelse som følge af forurening og gener fra af anlægget af Cityringen (Nabopakkebekendtgørelsen)

Læs mere

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt 2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger: Henvendelse vedrørende aktindsigt Det fremgår af en skrivelse af 12. januar 2016 fra

Læs mere

Vedr. Spørgsmål om overtagelsespligt for bevaringsværdig ejendom

Vedr. Spørgsmål om overtagelsespligt for bevaringsværdig ejendom Notat Sagsansvarlig Jens Flensborg Advokat (H) Sagsbehandler Jens Flensborg Advokat (H) Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 48 J.nr. 11974 jfl@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk

Læs mere

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er:

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er: Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 16. april 2015 NOTAT Underbilag A til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Kommunens indtægter 2016-2019 Dette er en kort redegørelse for udsigterne

Læs mere

Foreløbige bemærkninger til den kommende danske implementering af kontroldirektivet (udbud)

Foreløbige bemærkninger til den kommende danske implementering af kontroldirektivet (udbud) Konkurrencestyrelsen Center for offentlig konkurrence Att. Kontorchef Pia Ziegler Nyropsgade 30 1780 København V 10. september 2009 Foreløbige bemærkninger til den kommende danske implementering af kontroldirektivet

Læs mere

Til rette vedkommende

Til rette vedkommende Nørrebro 26-3-2011 Til rette vedkommende I forbindelse med etableringen af metrobyggepladsen i Nørrebroparken har E/F Nordbanegade/Vedbækgade sammensat en arbejdsgruppe bestående af frivillige, som har

Læs mere

Oplysninger vedrørende ejendommen, hvis energimærke der klages over Adresse: Postnummer og by: Andre ydelser udført af energikonsulenten:

Oplysninger vedrørende ejendommen, hvis energimærke der klages over Adresse: Postnummer og by: Andre ydelser udført af energikonsulenten: KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker, som er udarbejdet af en personligt beskikket energikonsulent Vejledning: Klageskemaet udfyldes, underskrives og indsendes til FEM-sekretariatet. Alle felter

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 42 vedr. støjende aktiviteter på byggepladsen, Frederiksberg Allé Station, fase 3 og 4. I forbindelse med etablering

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (imødegåelse af samarbejdschikane m.v.).

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (imødegåelse af samarbejdschikane m.v.). Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (imødegåelse

Læs mere

Høringssvar vedr. Udkast til Lov om ændring af lov om letbane på Ring 3

Høringssvar vedr. Udkast til Lov om ændring af lov om letbane på Ring 3 Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Sendt pr. e-mail til: trm@trm.dk og bgk@trm.dk Dato: 23. november 2015 Vor ref.: CMO Høringssvar vedr. Udkast til Lov om ændring

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål V Æstillet af Miljøudvalget

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål V Æstillet af Miljøudvalget Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 347 Offentligt J.nr. 001-09275 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål V Æstillet af Miljøudvalget Spørgsmål V: Finder ministeren det rimeligt, at ministeriets

Læs mere

Dansk Erhverv har modtaget ovenstående forslag i høring og har følgende bemærkninger:

Dansk Erhverv har modtaget ovenstående forslag i høring og har følgende bemærkninger: Erhvervs- og Vækstministeriet samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Sendt pr. mail til: lva@kfst.dk; tma@kfst.dk; lhm@evm.dk; intsekr@evm.dk 21. december 2011 Høring over EU-kommissionens forslag til

Læs mere

Vedr. Vurdering af klage over screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven

Vedr. Vurdering af klage over screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven Notat Jens Flensborg Advokat Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Aarhus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11601 - 5 jfl@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13 54 27 24. september

Læs mere

Danmarks Natur og Miljø TV fremfører, at emnet natur og miljø er så omfattende, at man næppe på noget tidspunkt kan tale om, at det er tilstrækkeligt

Danmarks Natur og Miljø TV fremfører, at emnet natur og miljø er så omfattende, at man næppe på noget tidspunkt kan tale om, at det er tilstrækkeligt RADIO- OG TV-NÆVNET Danmarks Natur og Miljø TV Strandgade 73, 3 1401 København K København den 19. marts Klagesager over Det Fælles Fjernsynsnævn for Københavnsområdets afslag på ansøgning fra Danmarks

Læs mere

1620 København V 8200 Århus N Telefon 33 39 46 00 Telefon 87 40 50 00 Telefax 33 39 46 06 Telefax 87 40 50 10

1620 København V 8200 Århus N Telefon 33 39 46 00 Telefon 87 40 50 00 Telefax 33 39 46 06 Telefax 87 40 50 10 Dansk Landbrug LandboUngdom Vesterbrogade 4A Udkærsvej 15, Skejby 1620 København V 8200 Århus N Telefon 33 39 46 00 Telefon 87 40 50 00 Telefax 33 39 46 06 Telefax 87 40 50 10 Dato 24. april 2007 Folketingets

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Indledning. Dokumentnr

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Indledning. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Indledning Dette notat opridser den aktuelle situation omkring døgnarbejde ved anlæggelsen af Cityringen.

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26 om offentlighedens adgang på veje og stier i det åbne land.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26 om offentlighedens adgang på veje og stier i det åbne land. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. december 2013 J.nr.: NMK-512-00081 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om offentlighedens adgang i Silkeborg Kommune Natur-

Læs mere

Høringssvar vedr. ny regulering af byggeriet af Cityringen

Høringssvar vedr. ny regulering af byggeriet af Cityringen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K E-mail: metrokontor@trm.dk 22-05-2014 Sagsnr. 2014-0093646 Dokumentnr. 2014-0093646-2

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Folketingets Socialudvalg Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 13. marts 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk Til Socialudvalgets

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 21.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 21. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 28. april 2014 J.nr.: NMK-513-00033 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om reklameskilte i Hedensted Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om Folketingets Ombudsmand.

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om Folketingets Ombudsmand. Valby den 30. april 2012 Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om Folketingets Ombudsmand. Børns Vilkår takker for muligheden for at afgive høringssvar vedr. udkast til forslag

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. LBK nr 148 af 15/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7005-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 401 af 28/04/2014

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg 04-11- 2010 TILSYNET Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Statsforvaltningen modtog den 3. februar 2009 via Det Sociale Nævn en klage over

Læs mere

Roskilde, den 20. september 2015. Hermed skriver jeg vores høringssvar, hvori læsningen desværre vil bære præg af stor utilfredshed.

Roskilde, den 20. september 2015. Hermed skriver jeg vores høringssvar, hvori læsningen desværre vil bære præg af stor utilfredshed. Roskilde Kommune Miljø og Byggesag, Byggesag Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Roskilde, den 20. september 2015 Til Roskilde kommune. Hermed skriver jeg vores høringssvar, hvori læsningen desværre vil bære præg

Læs mere

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse]

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] [XXX] Dato Sagsbehandler J.nr. 2012 saril [xxxxxx-xxxx] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] Den 3. januar 2011 meddelte Frederikssund Kommune påbud om undersøgelser af olieforureningen

Læs mere

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Pkt.nr. 5 Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at de ændringer til forskriftens

Læs mere

Indsigelse mod vindmølleplanlægning for Jernbæk & Holsted N Til rette vedkommende i Vejen Kommune:

Indsigelse mod vindmølleplanlægning for Jernbæk & Holsted N Til rette vedkommende i Vejen Kommune: Indsigelse mod vindmølleplanlægning for Jernbæk & Holsted N Til rette vedkommende i Vejen Kommune: Jeg skriver, da jeg er bekymret over kommunens plan om at opsætte vindmøller i Jernbæk og Holsted N. Som

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det: Kendelse af 27. marts 2009 (J.nr. 2008-0017069) Ikke meddelt dispensation til at intern revisionschef må udføre revisionsopgaver uden for den finansielle koncern. Lov om finansiel virksomhed 199, stk.

Læs mere

Dato: J.nr.: Deres j.nr.: Sekretær: 31. marts 2014 30-20383 14/18335 Dorte Dudeck PEC/DOD Dir. tlf. 87282521 Email:dod@lmo.dk

Dato: J.nr.: Deres j.nr.: Sekretær: 31. marts 2014 30-20383 14/18335 Dorte Dudeck PEC/DOD Dir. tlf. 87282521 Email:dod@lmo.dk Juridisk Afdeling Asmildklostervej 11 8800 Viborg Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Att.: Byggeri - att. Vibeke B. Pedersen Dato: J.nr.: Deres j.nr.: Sekretær: 31. marts 2014 30-20383 14/18335

Læs mere

Rapport. Vurdering af støjmålinger ved byggepladser. Udført for Transportministeriet og Metroselskabet I/S. TC-100645 Sagsnr.: I100332-04 Side 1 af 54

Rapport. Vurdering af støjmålinger ved byggepladser. Udført for Transportministeriet og Metroselskabet I/S. TC-100645 Sagsnr.: I100332-04 Side 1 af 54 Rapport Vurdering af støjmålinger ved byggepladser Udført for Transportministeriet og Metroselskabet I/S TC-100645 Sagsnr.: I100332-04 Side 1 af 54 26. juni 2014 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Horsens Kommunes afgørelse om at et boldbur i Rådhusparken ikke er i strid med områdets planlægning

AFGØRELSE i sag om Horsens Kommunes afgørelse om at et boldbur i Rådhusparken ikke er i strid med områdets planlægning Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. februar 2015 J.nr.: NMK-33-02596 Ref.: SSC-NMKN AFGØRELSE i sag om Horsens Kommunes afgørelse om at et boldbur i Rådhusparken

Læs mere

Grunden til at arbejdet skal udføres specielt udenfor normal arbejdstid.

Grunden til at arbejdet skal udføres specielt udenfor normal arbejdstid. Københavns Kommune Center for Miljø Njalsgade 13-15, Postboks 259, 1502 København V Att.: Helle Beck Ansøgning om ændringer af påbud ved Skjolds Plads Som tillæg til det gældende støjpåbud for metrobyggepladsen

Læs mere

Høringssvar fra Sortedamgruppens bestyrelse

Høringssvar fra Sortedamgruppens bestyrelse Transportudvalget 2013-14 L 177 Bilag 1 Offentligt SORTEDAMGRUPPEN www.sortedamgruppen.dk Formand : Christian Alsted Øster Søgade 100 2.tv 2100 København Ø cvalsted@mail.dk 27-03-2013 Høringssvar fra Sortedamgruppens

Læs mere

VINDMØLLE PROJEKT KØBENHAVNERHEDEN, ISENVAD. Rapporten er lavet på vegne af Fremtidens Isenvad 30.12.2015. Skal det koste Isenvads borgere og opland

VINDMØLLE PROJEKT KØBENHAVNERHEDEN, ISENVAD. Rapporten er lavet på vegne af Fremtidens Isenvad 30.12.2015. Skal det koste Isenvads borgere og opland VINDMØLLE PROJEKT KØBENHAVNERHEDEN, ISENVAD Rapporten er lavet på vegne af Fremtidens Isenvad 30.12.2015 Skal det koste Isenvads borgere og opland 90 millioner at være med på den grønne bølge? Udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 1172 af 12/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 058.24J.271

Læs mere

Svar på spørgsmål vedr. lufthavn ved Thomasminde stillet af Jan Ravn Christensen (SF)

Svar på spørgsmål vedr. lufthavn ved Thomasminde stillet af Jan Ravn Christensen (SF) Svar på spørgsmål vedr. lufthavn ved Thomasminde stillet af Jan Ravn Christensen (SF) Dette notat besvarer spørgsmål vedr. en evt. flytning af Aarhus Lufthavn til Thomasminde, stillet af byrådsmedlem Jan

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Høringssvar, lokalplan m.v. vedrørende opførelse af vindmøller på Bredeløkkevej 12, Stevns Kommunes journal nummer 14/3851

Høringssvar, lokalplan m.v. vedrørende opførelse af vindmøller på Bredeløkkevej 12, Stevns Kommunes journal nummer 14/3851 Stevns Kommune Postboks 83 4660 Store Heddinge Bredeløkke 6 april 2015. Sendt pr. e-mail til plan@stevns.dk og pr. post Høringssvar, lokalplan m.v. vedrørende opførelse af vindmøller på Bredeløkkevej 12,

Læs mere

Ekspropriationskommissionen har i forbindelse med den udvidede arbejdstid efterfølgende besluttet,

Ekspropriationskommissionen har i forbindelse med den udvidede arbejdstid efterfølgende besluttet, Vejledning Hvorfor modtager du dette brev? Københavns Kommune imødekom ved påbud af den 21. december 2012 Metroselskabets anmodning om en udvidelse af arbejdstiden på metroarbejdspladsen ved Nørrebroparken.

Læs mere

Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Torveporten 2, 4. sal DK-2500 Valby Telefon: +45 40 38 29 87 post@finansogleasing.dk www.finansogleasing.dk CVR nr. 75 36 12 11 15. april 2016 Til Folketingets Skatteudvalg c.c. Skatteminister Karsten

Læs mere

Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Offentlig Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K B O R G M E S T E R K O N T O R E T Boulevarden 13 Postboks 462 9100 Aalborg Telefon 9931 3131

Læs mere

Sagsnr. 23090 NOTAT OM RANDERS KOMMUNES UDTRÆDEN AF I/S FÆLLES FORBRÆNDINGEN OG UDBUDSRETLIGE KONSEKVENSER HERAF

Sagsnr. 23090 NOTAT OM RANDERS KOMMUNES UDTRÆDEN AF I/S FÆLLES FORBRÆNDINGEN OG UDBUDSRETLIGE KONSEKVENSER HERAF Sagsnr. 23090 NOTAT OM RANDERS KOMMUNES UDTRÆDEN AF I/S FÆLLES FORBRÆNDINGEN OG UDBUDSRETLIGE KONSEKVENSER HERAF INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Problemstillingen... 3 Ad A Randers Kommune udtræder af I/S Fælles

Læs mere

Cityringen. v/enghave Plads. Cityringen

Cityringen. v/enghave Plads. Cityringen v/enghave Plads Deltagere fra Metroselskabet: Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Lars Anton Jensen, landinspektør, rådgiver Gitte E. Albertsen, informationsansvarlig Lovgrundlag

Læs mere

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Att.: Tina Hansen. 21. januar 2015

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Att.: Tina Hansen. 21. januar 2015 Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Att.: Tina Hansen 21. januar 2015 Høring om forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport September 2015 Indhold 1 Vejledningens formål... 3 1.1 Hvilke projekter kan der gives støtte til?...

Læs mere

K E N D E L S E FAGLIG VOLDGIFT FOA. mod. Kommunernes Landsforening. for. Aalborg Kommune

K E N D E L S E FAGLIG VOLDGIFT FOA. mod. Kommunernes Landsforening. for. Aalborg Kommune K E N D E L S E i FAGLIG VOLDGIFT FOA mod Kommunernes Landsforening for Aalborg Kommune Denne kendelse vedrører fortolkning af overenskomsten indgået mellem FOA og Kommunernes Landsforening (KL) for social

Læs mere

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009 v/ Trianglen og v/ Vibenshus Runddel Deltagere fra Metroselskabet: Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Henrik Weiersøe Jensen, landinspektør, rådgiver for Metroselskabet Lotte

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 24. oktober 2003 RN B304/03

RIGSREVISIONEN København, den 24. oktober 2003 RN B304/03 RIGSREVISIONEN København, den 24. oktober 2003 RN B304/03 Udvidet notat til statsrevisorerne om Udlændingestyrelsens kvalitet af sagsbehandlingen Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig ved deres møde

Læs mere

Tjenestemandsansættelse En tjenestemand kan som udgangspunkt afskediges med 3 måneders varsel.

Tjenestemandsansættelse En tjenestemand kan som udgangspunkt afskediges med 3 måneders varsel. Bilag 1 Beskrivelse af de fire ansættelsesformer De forskellige ansættelsesformer Herunder følger en beskrivelse af de fire forskellige ansættelsesformer. Beskrivelserne har særligt fokus på afskedigelse.

Læs mere

BILAG 4 STØJBEREGNINGER. Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten

BILAG 4 STØJBEREGNINGER. Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten BILAG 4 STØJBEREGNINGER Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten Bilag til orienteringsmateriale om nye vindmøller på Køge Havn Adresse Støjniveau Brogade 22 34-40 db (nat)

Læs mere