Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune"

Transkript

1 Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012

2 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede indsats verfr børn g unge med behv fr særlig støtte. Plitikken bygger videre på den tidligere sammenhængende børneplitik, men afspejler nu i højere grad kmmunens fkus på tidlige, frebyggende indsatser, inklusin g tværfagligt samarbejde. Plitikken skal imidlertid gså sikre, at der sættes større fkus på centrale frhld sm f.eks. børn g unges rettigheder g indsatsen ver fr frældrenes prblemer med misbrug, sygdm eller manglende beskæftigelse. Servicelven 19 stk. 2. Kmmunalbestyrelsen skal udarbejde en sammenhængende børneplitik, der har til frmål at sikre sammenhængen mellem det generelle g frebyggende arbejde g den målrettede indsats ver fr børn g unge med behv fr særlig støtte. Læsevejledning Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune består af følgende dele: Værdier: Fundamentet i den sammenhængende børneplitik Visin: Udpeger retningen fr den sammenhængende børneplitik Strategimråder: Beskriver de mråder, det er valgt at fkusere udviklingsarbejdet på i bestræbelserne på at pfylde visinen Fkusmråder: En psamling af de væsentligste fkusmråder under hver strategi. Målgruppe Målgruppen fr den sammenhængende børneplitik er: Sårbare børn Børn g unge, der er sårbare, frdi de belastes af længerevarende alvrlige, men fte frbigående prblemer i deres familie g nære miljø. Udsatte børn Børn g unge, der har svære prblemer, f.eks. frdi de i deres pvækst langvarigt har været belastet af deres frældres grundlæggende mangel på tilstrækkelig msrg. Truede børn Børn g unge, der er truede, frdi de vedvarende belastes af utilstrækkelig g mangelfuld msrg i deres familie g nære miljø. Den sammenhængende børneplitik mfatter disse tre målgrupper samt de børn g unge, der er i risik fr at ende i en af disse tre kategrier. Der er med andre rd tale m den gruppe af børn, der er udsat fr langvarige belastninger. 2 SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK I NORDDJURS KOMMUNE

3 Den sammenhængende børneplitik mfatter generel frebyggelse såvel sm særlig støtte i frm af specifikke frebyggende franstaltninger g anbringelser i frhld til disse børn g unge. Værdier Alle børn g unge i Nrddjurs Kmmune har krav på en tryg pvækst, der på bedst mulig vis understøtter deres trivsel samt deres persnlige, sciale g faglige udvikling. Det gælder således gså børn g unge med behv fr særlig støtte. Børn g unges udvikling g trivsel afhænger i høj grad af frældrene, øvrige familiemedlemmer g centrale persner i det netværk, sm de indgår i f.eks. i frbindelse med dagtilbud, skle g fritidsaktiviteter. Der skal derfr tages udgangspunkt i at understøtte de ressurcer, der er i familien g nærmiljøet, når en indsats skal igangsættes. En indsats skal så vidt muligt ses sm et supplement frem fr sm en erstatning til barnets/den unges familie. Børn g unge er frskellige, g derfr skal hjælpen til dem gså være tilpasset til den enkeltes behv. Samtidigt er det vigtigt, at der bliver lyttet til, hvad barnet/den unge har af ønsker. I den frbindelse er det gså vigtigt, at fagpersnerne mkring barnet/den unge tør gå nye veje g prøve nye indsatser af i arbejdet. Visin Visinen fr Nrddjurs Kmmunes sammenhængende børneplitik er: Det skal sikres, at alle børn g unge i Nrddjurs Kmmune herunder gså børn g unge med behv fr særlig støtte får en pvækst i trivsel g bliver udfrdret g mtiveret til at udnytte deres fulde ptentiale til at pnå et velfungerende børne-, unge- g vksenliv. Det vil sige, at børn g unge med behv fr særlig støtte skal have mulighed fr: at udvikle sig scialt, fagligt g persnligt. at føle sig sm aktive g ligeværdige deltagere i anerkendende fællesskaber i skler, dagtilbud, fritidstilbud mv. Her skal de udfrdres g mtiveres, så de kan udvikle sig både fagligt, persnligt g scialt. at få den støtte g de udfrdringer i dagtilbud g skler, der skal til fr at de kan udnytte deres fulde ptentiale. at de så vidt muligt kan vkse p hs deres frældre, g hvis en anbringelse er uundgåelig, skal der så vidt mulig findes et tilbud i barnets/den unges nærmiljø. at have frældre, der er eller arbejder på at blive gde rllemdeller. at blive hørt g inddraget i beslutninger m deres liv. at leve et sundt g aktivt liv. SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK I NORDDJURS KOMMUNE 3

4 Strategimråder Med afsæt i visinen g frskning på mrådet tager indsatsen verfr børn g unge med behv fr særlig støtte udgangspunkt i følgende strategimråder: Tidlig, tværgående g sammenhængende indsats Inklusin g fleksibilitet Læring g mtivatin Styrke frældrenes ressurcer med barnets g den unges tarv i centrum Styrke børn g unges rettigheder, medbestemmelse g inddragelse En sund pvækst Evidensbaserede metder, refleksin g dkumentatin Fælles fr strategimråderne er, at en tidlig g kvalificeret indsats er nødvendig, så mere indgribende indsatser kan undgås i fremtiden. Tidlig, tværgående g sammenhængende indsats En tidlig, tværgående g sammenhængende indsats er afgørende i arbejdet med børn g unge, der synes at mistrives eller på anden måde ikke udvikler sig sm frventet. Den kan være medvirkende til at bremse prblemudviklingen på et tidligt stadie, således at mere vidtgående indsatser kan undgås i fremtiden. En tidlig indsats kræver, at de fagprfessinelle mkring barnet g den unge har redskaberne til systematisk at kunne pspre børn/unge i faldende trivsel, samt den frnødne viden m tidlige signaler på mistrivsel g vergreb. Derudver skal de fagprfessinelle være pmærksm på deres handlemuligheder g frpligtelser til at handle, når de får kendskab til eller har mistanke m, at et barn/ung ikke trives eller udsættes fr vergreb. På samme vis kræver en tidlig indsats, at det hurtigt bliver undersøgt, hvad bekymringen mhandler. Det er vigtigt fr den tidlige indsats, at der kmmer en tidlig afklaring af eksempelvis diagnse g frældreevne, så der kan handles så målrettet sm mulig g så tidligt i frløbet sm mulig. En tidlig, tværgående g sammenhængende indsats stiller samtidig stre krav til fagpersnalets samarbejde, der i høj grad skal fungere på tværs af mråder, afdelinger g tilbud. Et gdt tværgående samarbejde kræver, at de frskellige faggrupper har kendskab til hinandens arbejdsmråde, arbejdsprcedurer g indgår i en tæt dialg. Det kræver en videreudvikling af arbejdet, sm det fungerer i dag bl.a. med fkus på krdinering af funktiner på tværs. Dette gælder specielt i vergange, hvr der skal skabes en tydelig sammenhæng i indsatsen, så barnet/den unge ikke bliver tabt i mellem systemerne, når de f.eks. skifter mellem tilbud på børne- g ungemrådet eller går fra børne- g ungemrådet til vksenmrådet. Det kræver, at de frskellige mråder, afdelinger g tilbud arbejder tæt sammen med børnenes/de unges behv g ønsker fr øje. Derudver skal der være fkus på at skabe helhedsrienterede g sammenhængende indsatser. Det kræver 4 SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK I NORDDJURS KOMMUNE

5 på samme vis, at de frskellige mråder, afdelinger g tilbud arbejder sammen, så prblemstillinger, der sjældent er mrådespecifikke, kan blive løst på bedst mulig vis. Med etableringen af velfærdsfrvaltningen i 2011 er der skabt en rganisatrisk platfrm, der netp kan g skal medvirke til at øge mfanget af g kvaliteten i det tværfaglige samarbejde. Fkusmråder: De fagprfessinelle skal have viden m tidlige signaler på mistrivsel, vld g vergreb, samt redskaber til systematisk at pspre børn g unge i prblemer på et tidligt tidspunkt i prblemudviklingen. De fagprfessinelle skal have viden m deres handlemuligheder g handlefrpligtigelser, hvis de får mistanke m, at et barn eller en ung mistrives eller udsættes fr vld eller vergreb. Det tværfaglige samarbejde skal videreudvikles. Der skal i den frbindelse arbejdes med, at faggrupperne får et større kendskab til hinandens arbejdsmråde g arbejdsgange, således at de i højere grad kan trække på hinandens viden. Derudver skal der sikres en tæt dialg g krdinatin af funktiner mv. Der skal være et særlig fkus på at skabe sammenhæng i vergangene fr børn/unge, der skifter mellem tilbud på børne- g ungemrådet, eller går fra børne- g ungemrådet til vksenmrådet. Der skal arbejdes med en hurtig undersøgelse af prblemstillingens karakter g mfang, så indsatsen kan blive iværksat så hurtigt sm muligt. Inklusin g fleksibilitet Det er centralt fr børn g unges udvikling g trivsel, at de så vidt det er muligt kan frblive i familien, nærmiljøet g ikke mindst i de almene tilbud på skle- g dagtilbudsmrådet. Det vil sige, at skler g dagtilbud i Nrddjurs Kmmune skal arbejde med inklusin ikke blt fr børn/unge med behv fr særlig støtte men fr alle. Arbejdet med inklusin kan medvirke til at øge børnenes/de unges chancer senere i livet. Dette skyldes, at børn/unge udvikler sig i relatinerne g lærer af hinanden. Samtidig lærer børn g unge at anerkende g acceptere hinandens frskelligheder. Inklusin handler m, at børnene g de unge skal føle sig sm aktive g ligeværdige deltagere i fællesskabet. De skal føle sig set g anerkendt samt sikres persnlig, faglig g scial udvikling. Derudver skal de pleve åbne g udviklingsrienterede miljøer. Hvis inklusin skal lykkes, er det afgørende, at der er fleksibilitet i skler g dagtilbud. Sklerne g dagtilbuddene skal tilpasses børnene samt de unge g ikke mvendt. Det vil sige, at de fagprfessinelle skal nytænke rammerne fr læring, så de passer til børnenes/de unges læringsstile, behv mv. På samme vis skal der være fkus på fleksibiliteten i de lkale anbringelsestilbud, så barnet/ den unge kan frblive i nærmiljøet ved en anbringelse udenfr hjemmet. Alle børn g unge er frskellige. Derfr skal der være mulighed fr at tilpasse g kmbinere frskellige tilbud, så det passer til den enkeltes behv. En sådan fleksibilitet kan være med til at sikre en vis kntinuitet i pvæksten på trds af en anbringelse udenfr hjemmet. Barnet eller den unge får mulighed fr at blive i dagtilbuddet, på sklen, i ungdmsuddannelse, i fritidsklubber mv. g indgå i de sciale relatiner, der er knyttet dertil. SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK I NORDDJURS KOMMUNE 5

6 Fkusmråder: Der skal arbejdes inkluderende i skler g dagtilbud, hvilket vil sige, at tilbuddene skal være tilpasset barnet/den unge g ikke mvendt. De lkale anbringelsestilbud skal videreudvikles, så de mdsvarer de aktuelle behv, g så barnet/den unge ved en anbringelse udenfr hjemmet så vidt mulig kan frblive i det nære miljø. Samtidig skal der være fkus på fleksibiliteten i tilbuddene. Læring g mtivatin Dagtilbuddene g flkesklen er afgørende fr alle børns g unges faglige, sciale g persnlige udvikling. Det er blandt andet i dagtilbuddene g flkesklen, at børnene g de unge tilegner sig de nødvendige kmpetencer g får pbygget det fundament, der gør dem i stand til at mestre hele livet herunder få en uddannelse, kmme i beskæftigelse mv. Det gælder i høj grad gså fr børn g unge med behv fr særlig støtte. Det er ikke alle disse børn g unge, sm får den støtte hjemmefra, der gør dem i stand til at prfitere af mulighederne i dagtilbuddene g til at fasthlde deres sklegang. Nrddjurs Kmmune har derfr et ansvar fr at sikre, at gså disse børn/unge får gde frudsætninger g muligheder fr at kunne få en uddannelse. I Nrddjurs Kmmune skal alle dagtilbud g flkeskler sætte fkus på børn g unges læring g ikke mindst mtivatin til at lære. Børn g unge med behv fr særlig støtte skal ligesm alle andre børn stilles ver fr udviklingsrienterede g stimulerende læringsmiljøer, der frmår at understøtte g udfrdre den enkelte. Fagpersnalet skal have fkus på, hvad der er barnets/den unges særlige ptentiale fr at kunne stimulere den enkeltes udvikling. Det kræver, at de fagprfessinelle mkring børn g unge med behv fr særlig støtte arbejder med en begrundet faglighed, hvr børnenes/de unges persnlige, sciale g faglige læring er i centrum. Det vil sige, at de skal tænke børnenes/den unges læring g mtivatin til at lære ind i alle sammenhænge. Fkusmråder: Der skal skabes udviklingsrienterede g stimulerende læringsmiljøer, der frmår at understøtte g udfrdre de enkelte børn g unge, så de kan pnå deres fulde ptentiale. Det skal sikres, at de børn g unge, der ikke får støtte hjemmefra til at kunne udvikle g tilegne sig nødvendige sciale, persnlige g faglige kmpetencer, i stedet får støtten g mtiveres dertil i kmmunens skle- g dagtilbud samt i de specialiserede tilbud på scialmrådet. Styrke frældrenes ressurcer med barnets g den unges tarv i centrum Udgangspunktet er, at det bedste fr barnet/den unge er at vkse p hs sine frældre. I den sammenhæng er det væsentligt at styrke frældrenes ressurcer bl.a. ved at arbejde med dem sm rllemdeller fr deres børn, g der skal i den frbindelse stilles de nødvendige krav hertil. 6 SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK I NORDDJURS KOMMUNE

7 Børn vertager i høj grad deres frældres viden, hldninger, persnlighedstræk g levevis. Derfr er det verdensbillede, sm frældrene giver børnene, utrlig vigtigt. Frældrene skal derfr have den frnødne støtte til at være den bedst mulige rllemdel. Det vil blandt andet sige, at de skal hjælpes til en sund livsstil uden misbrug, g de skal støttes til at være i beskæftigelse. Det er dg vigtigt at pintere, at det stadig er barnets/den unges tarv, der er i centrum. Derfr skal der reageres knsekvent, hvis frældrene bryder deres aftaler, eller børnene ikke ses at trives på trds af, at der arbejdes med frældrenes ressurcer. Børnene g de unge skal sikres, g de skal vide, hvr de kan henvende sig, hvis situatinen i hjemmet ikke frbedres. Fkusmråder: Frældrenes ressurcer skal så vidt muligt styrkes, g der skal arbejdes med deres funktin sm rllemdel. I den frbindelse skal der være mulighed fr at stille krav til frældrene. Frældrene skal hjælpes til en sund livsstil uden misbrug g til at kmme i beskæftigelse, g frældre med en fysisk eller psykisk sygdm skal sikres hjælp. Der skal handles knsekvent, hvis frældrene ikke verhlder aftaler g i øvrigt ikke lever p til de krav, der stilles til dem. Styrke børn g unges rettigheder, medbestemmelse g inddragelse Børnene g de unge med behv fr særlig støtte skal kende deres rettigheder g det skal frmidles til dem i et sprg, de kan frstå. De skal vide, hvad de kan frvente eller kræve, g hvr de kan søge yderligere infrmatin. På samme måde er det vigtigt, at frældrene gså får viden m g kendskab til deres børns rettigheder, så de bedst muligt kan leve p til deres frældrerlle. Samtidig skal det sikres, at børn g unge bliver hørt ikke bare frmelt men reelt. Børnene g de unge ligger inde med værdifuld viden m, hvrdan de har det derhjemme, i sklen, på anbringelsesstedet mv. Denne viden har str betydning fr hvilken indsats, der skal igangsættes, eller m indsatsen skal prethldes. Børnene/de unge i målgruppen skal pleve, at de bliver inddraget i beslutningerne mkring deres liv både de stre beslutninger g de små. Det er vigtigt, at de føler sig sm ligeværdige medspillere, hvis indsatsen mkring barnet/den unge rent faktisk skal gøre en frskel. Fkusmråder: Børn g unge med behv fr særlig støtte skal plyses m deres rettigheder. Samtidig skal frældrene plyses m deres børns rettigheder. Det skal sikres, at børnene/de unge er aktive g ligeværdige medspillere i beslutninger mkring deres liv. Det vil sige, at de skal høres g inddrages, når der skal træffes beslutninger. SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK I NORDDJURS KOMMUNE 7

8 En sund pvækst Det er i barne- g ungdmsårene, at den fremtidige sundhedstilstand grundlægges. Der er dg str frskel i sundhed hs børn g unge, da pvækstvilkårene har str betydning fr barnet/den unges muligheder fr et sundt liv. Det er vigtigt, at der sættes fkus på sunde vaner tidligt i børn g unges liv g at der skabe sundes rammer g tages sundhedsfremmende initiativer i dagtilbud g skler. Ud ver at styrke sundheden kan indsatser på dette mråde være med til at skabe en bedre trivsel g øget indlæringsevne. Samarbejdet mellem de frskellige aktører skal styrkes. Det handler m at få skabt et øget samarbejde mellem aktørerne på sundhedsmrådet herunder sundhedsplejen, tandplejen, de praktiserende læger g det reginale sundhedsvæsen g daginstitutiner g skler mkring sundheden blandt børn g unge med behv fr særlig støtte. Desuden handler det m at styrke samarbejdet internt i frvaltningen, da børn, unge g vksne fra sårbare eller udsatte familier fte er i kntakt med medarbejdere fra flere frskellige frvaltningsmråder. En del af en sund pvækst er gså at have et aktivt fritidsliv sammen med andre børn/unge. Det gælder selvsagt gså børn g unge i målgruppen, hvrfr de skal pfrdres, hjælpes g støttes til at deltage i klubber, freninger g øvrige tilbud, hvr kammeraterne gså kmmer. Det er dg først g fremmest frældrenes ansvar, at barnet/den unge har mulighed fr at dyrke sine interesser g deltage i aktiviteter med andre børn/unge. Frældrene skal derfr infrmeres m vigtigheden heraf. Fkusmråder: Den tidlige indsats i frhld til sundheden blandt børn g unge med behv fr særlig støtte skal ppririteres. Der skal sættes særlig fkus på at pspre sårbare gravide, g der skal være en løbende pfølgning på disse børns sundhed, trivsel mv. Der skal udvikles sunde rammer g sundhedsfremmeinitiativer i skler g dagtilbud. Samarbejdet mellem de frskellige aktører skal styrkes både internt g eksternt. Der skal fkus på vigtigheden af, at børn g unge i målgruppen har et aktivt fritidsliv sammen med andre børn/unge. Evidensbaserede metder g dkumentatin At arbejde evidensbaseret betyder, at man sm fagpersn bruger frskningsresultater i sit arbejde, g at man samtidig arbejder systematisk med at undersøge g dkumentere sine egne arbejdsprcesser g resultater. Nrddjurs Kmmune skal implementere evidensbaserede metder, hvr det er muligt. Ligeledes skal fagpersnerne systematisk reflektere ver egen praksis g valg af metder. Dette skal ske med henblik på at styrke den vidensbaserede faglighed fr dermed tilføre fælles tlkningsrammer fr det arbejde, der udføres, så det bliver muligt at vurdere resultater g mål fr indsatser i frhld til målgruppen. 8 SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK I NORDDJURS KOMMUNE

9 Ikke alt kan måles, g hvert barn/ung er unik. Ikke dest mindre er det vigtigt, at fagpersnerne mkring børnene/de unge med behv fr særlig støtte arbejder systematisk, reflekterende g vidensbaseret. Dkumentatinen skal tage udgangspunkt i børnenes/de unges behv samt i de faglige prblemer, der skal løses. Dermed bliver det evidensbaserede, systematiske arbejde en del af de prcesser, der i frvejen fregår mkring børnene/de unge. I denne frbindelse skal Nrddjurs Kmmune gså indgå i samarbejde g prjekter med frskningsinstitutiner g andre kmmuner mkring arbejdet med børn g unge med behv fr særlig støtte. I et sådant samarbejde prduceres ny viden g nye erfaringer, der kan være med til at udvikle mrådet g den daglige praksis. Samtidig giver det en direkte adgang til den frskningsbaserede viden g vidensdeling på mrådet. Fkusmråder: Fagpersnalet mkring børn g unge med behv fr særlig støtte skal i højere grad have fkus på hvilke metder g redskaber, der har en dkumenteret effekt. Det videns- g dkumentatinsbaserede arbejde skal styrkes i tilbuddene til børn g unge i målgruppen. Nrddjurs Kmmune skal indgå i samarbejde med frskningsinstitutiner g andre kmmuner. Implementering Den sammenhængende børneplitik vil fremadrettet blive udmøntet i frbindelse med udarbejdelsen af mere knkrete g peratinelle delplitikker, planer g kvalitetsstandarder. Desuden udgør plitikken en fælles ramme, hvr ud fra alle aftaleenheder skal frmulere mål g retning fr det fremadrettede arbejde med børn g unge med behv fr særlig støtte. Aftaleenhederne skal følge p på disse mål gennem dkumentatin g evaluering af indsatserne. Endelig skal det sikres, at plitikken kmmer til at fungere sm rammen fr videns- g erfaringsdeling på tværs af faggrænser, tilbud, mråder, kmmuner mv. På den måde bliver plitikken gså temasættende fr dialger m nuværende g fremtidige indsatser på mrådet. SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK I NORDDJURS KOMMUNE 9

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Tjekliste Tourette syndrom

Tjekliste Tourette syndrom Tjekliste Turette syndrm Familien, barnet g den unge Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Ergterapi eller anden persnlig hjælp Aflastning i hjemmet eller uden fr hjemmet Andet Støtte g rådgivning Psyklgisk

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte.

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte. Standard fr Tidlig indsats i frhld til børn g unge med behv fr særlig støtte. 1. Plitiske målsætninger: Lkale løsninger Ressurcefkusering Tværfaglighed 2. Metder, indsats g initiativer til realisering

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4 1 Indhld Målgruppe:... 3 Effekter:... 3 Barnet... 3 De vksne... 3 Netværket... 3 Uddannelses g kmpetenceprfil hs udøveren:... 4 Teretisk grundlag:... 4 Empirisk grundlag:... 4 Pædaggisk Psyklgisk Metde:...

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Indhld Flkeplysningsplitik - plitik fr flkeplysende virksmhed Intrduktin side 3 Visin side 4 Målsætninger side 4 Knkretisering af målsætninger side 4 Guldbrgsund Kmmune g den Flkeplysende virksmhed side

Læs mere

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite HG Fdbld Vi kan rumme både bredde g elite Seminar fr HG Fdbld d. 29/2-2008 g 1/3-2008 Søren F. Jørgensen Side 1 Indhld Del 1...3 Om baggrund g frmål...3 Om rapprtens indhld...3 Om arbejdsfrmen...3 HG på

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

SMTTE-model for temaet Indianer

SMTTE-model for temaet Indianer SMTTE-mdel fr frløbet i vuggestuen. SMTTE-mdel fr temaet Indianer Sammenhæng Løvspring er en integreret natur- g idrætsinstitutin, hvr der pt er 27 vuggestuebørn. Løvspring har årligt t verrdnede temaer,

Læs mere

Projekt Fritidssport 2014-2015

Projekt Fritidssport 2014-2015 Prjekt Fritidssprt 2014-2015 Indledning: Prjekt Fritidssprt er et partnerskabsprjekt mellem Aarhus Omegn afd. Præstevangen, Klubben Rsenvang/Ung i Aarhus, sm startede tilbage i 2008, med det frmål at lave

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Til en begyndelse bliver det hovedsagelig vuggestuen vi kigger indretning på vi anskaffer et væg hængt bord samt investerer i en tumle ottekant.

Til en begyndelse bliver det hovedsagelig vuggestuen vi kigger indretning på vi anskaffer et væg hængt bord samt investerer i en tumle ottekant. 1 Visiner Vi arbejder fr det sunde liv, fyldt med bevægelse. Vi startede med mrgensjv g har udbygget det på frskellige måder bl.a. Med ugens leg. Vi bruger gså vres gryde mere målrettet i frhld til aktiviteter.

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne-& Skoleforvaltningen 2013-2014

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne-& Skoleforvaltningen 2013-2014 Dialgbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kmmune. Aftale mellem Dagplejen g Børne-& Sklefrvaltningen 2013-2014 1. Frmål Frmålet med dialgbaseret aftalestyring i Vesthimmerlands Kmmune er: - at udvikle

Læs mere

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune Strategi fr udvikling af det talte g skrevne sprg hs børn g unge mellem 0 16 år i Rebild Kmmune 1 2 Indledning Med denne strategi ønsker Rebild Kmmune at understøtte g styrke den røde tråd i indsatsen

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Netværksmødet anerkendende dialog

Netværksmødet anerkendende dialog Netværksmødet anerkendende dialg Wrkshps ktber/nvember 2010 www.ballerup.dk Frmål med dagen Hvrfr er vi her i dag? Frdi mange medarbejdere g ledere i hele den første undersøgende del af prjekt Styrket

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Appendix til Den Sammenhængende Børne- g Ungeplitik Plan fr en sammenhængende indsats verfr ungdmskriminalitet Gdkendt i byrådet den 28. februar 2013 Indledning Sm en del af Den Sammenhængende Børne- g

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune:Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Overlade Skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Lene Juel Petersen Kntaktplysninger:

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune: Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Løgstør skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Malene Wennerlin Kntaktplysninger:

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Tjekliste Ehlers-Danlos syndrom

Tjekliste Ehlers-Danlos syndrom Tjekliste Ehlers-Danls syndrm Familien, barnet g den unge Nødvendige hensyn Støtte g rådgivning vedrørende persnlige eller praktiske prblemer Hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen i institutin g

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Ishøj Kommune. Analyse af støtten til de mindste børn

Ishøj Kommune. Analyse af støtten til de mindste børn Ishøj Kmmune Analyse af støtten til de mindste børn 1. maj 2013 Ishøj Kmmune/Evaluering af Tlmiea g småbørnsanbringelser 1. Baggrund g metde Familiecentret i Ishøj Kmmune henvendte sig i nvember 2012 til

Læs mere

Hurtig identifikation af elever med læsevanskeligheder og udredning af deres specifikke behov.

Hurtig identifikation af elever med læsevanskeligheder og udredning af deres specifikke behov. 1 Ordblindestrategi Sunds-Ilskv Skle Sunds-Ilskv Skle har et elevtal på ca. 600 elever. 82 af disse elever går på vres Ilskv afdeling. Vi har de seneste år plevet en str tilgang af elever fra Karupmrådet.

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Evaluering af inklusionsindsatsen 2014

Evaluering af inklusionsindsatsen 2014 Evaluering af inklusinsindsatsen 2014 Indledning LTK har i flere år arbejdet med at sikre den bedst mulige inklusinsindsats med fkus på læring g trivsel. Det betyder at inklusinsindsatsen retter sig md,

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 2 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 Indhld Frrd... 4 1. Overrdnet ydelsesbeskrivelse fr individuel

Læs mere

Sundhedspolitik 2014-2017

Sundhedspolitik 2014-2017 Sundhedsplitik 2014-2017 INDHOLD Frrd... 3 Indledning... 5 Sundhed mere end livsstil... 6 Plitiske mål... 9 1. Øget lighed i sundhed... 10 2. Sundere rammer fr børn g unge... 11 3. Ensmhed skal frebygges...

Læs mere

Hvorfor bruge dette værktøj?

Hvorfor bruge dette værktøj? Indhld Intr... 3 Hvrfr bruge dette værktøj?... 4 Fakta m den rganiserede fysiske aktivitet i uderummet... 5 Aktivitetscirklen fr den rganiserede fysiske aktivitet i uderummet... 6 Frtælling... 7 Fkus...

Læs mere

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre Evaluering af selvkørende støvsugere på btilbud g plejecentre 1. Indledning Sm en del af det vedtagne budget fr 2013-2016 indgår en række budgetprjekter, sm samlet set har det verrdnede frmål at skabe

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik. Skive Kommune. ::ODMA\PCDOCS\DokAjour\833868\1 1

Sammenhængende børnepolitik. Skive Kommune. ::ODMA\PCDOCS\DokAjour\833868\1 1 Sammenhængende børneplitik Skive Kmmune. ::ODMA\PCDOCS\DkAjur\833868\1 1 Indhldsfrtegnelse : Frrd. 3 Trin 1 : 4 årig plitisk g værdimæssig ramme fr den samlede indsats på børne-, unge- g familiemrådet

Læs mere

Referat fra Børneårsmødet 2015 - Det socialt udsatte barn. Afholdt på Hotel Nyborg strand 22. oktober 2015

Referat fra Børneårsmødet 2015 - Det socialt udsatte barn. Afholdt på Hotel Nyborg strand 22. oktober 2015 Referat fra Børneårsmødet 2015 - Det scialt udsatte barn Afhldt på Htel Nybrg strand 22. ktber 2015 Velkmst v. Niels Chr. Barkhlt: Hvilken praksis vil vi gerne se i fremtiden? Visinen er at arbejde direkte

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF Click here t enter text. Handleplan fr sundhedsplitikken i ÆHF Til Kpi til Fra FL-ÆHF Indtast Kpi til Susanne Jensen, Hanne Hstrup g Janne Resen 08. maj 2012 Init.: SJ, JR, HH Sagsnr./Dk.nr. 2012-18876

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 6. oktober 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 6. oktober 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Møded: 6. ktber 2015 Mødelkale: Lkale 121, Tønder Starttidspunkt fr møde: 09:00 Fraværende: 6. ktber 2015 Indhldsfrtegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsrdenspunkter 1 Sager til rientering 3 2 Henvendelse

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Social Exitprogram Program til ekstraktion af særligt voldsramte kvinder og børn klar til pilotfase Støttet af Zonta Aarhus II

Social Exitprogram Program til ekstraktion af særligt voldsramte kvinder og børn klar til pilotfase Støttet af Zonta Aarhus II Referat fra nytårsmøde i Scial Innvatins Frum, d. 11. januar 2016 Et supplement til slides. Velkmst v. Lisbeth Zrnig Andersen Status på det seneste års prjekter Seksuelt krænkede børn Hvrdan frebygger

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

Tjekliste Williams Syndrom

Tjekliste Williams Syndrom Tjekliste Williams Syndrm Familien, barnet g den unge Familien g det lille barn Psyklgisk støtte Rådgivning m mulighed fr lønkmpensatin/tabt arbejdsfrtjeneste Pasning specialtilbud Støtte til træning Rådgivning

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF s beslutningsforslag om Stærkere unge

Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF s beslutningsforslag om Stærkere unge Dat fr byrådsbehandling 21.06.2017 Sciale Frhld g Beskæftigelses udtalelse vedr. SF s beslutningsfrslag m Stærkere unge Resume af beslutningsfrslaget: Mange aarhusianere kæmper med psykiske prblemer. Budgetfrslaget

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

YDELSESKATALOG 2015. Det socialpædagogiske tilbud Hybelinstitutionen BBU CENTER FOR AKUTINSTITUTIONER SOCIALFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE

YDELSESKATALOG 2015. Det socialpædagogiske tilbud Hybelinstitutionen BBU CENTER FOR AKUTINSTITUTIONER SOCIALFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE YDELSESKATALOG 2015 Det scialpædaggiske tilbud Hybelinstitutinen BBU CENTER FOR AKUTINSTITUTIONER SOCIALFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE Det scialpædaggiske tilbud Hybelinstitutinen Rådmandsgade 43, 2.

Læs mere

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed Ydelsesbeskrivelse Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Leverandør Frederikshavn Kmmune Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Sæbygårdvej 36-38 9300 Sæby Leder: Else Marie Kreutz Suschef: Charltte Abildgaard

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Allerød Kmmune Ældre g Sundhed Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecenter Enghlm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 14. juni 2011, kl. 8.30-17.00 af sygeplejerske, chefknsulent Lis Oline Madsen

Læs mere

Erhvervsskolen Søbæk SØBÆK SKOLE DAGBEHANDLINGSTILBUDDET STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Erhvervsskolen Søbæk SØBÆK SKOLE DAGBEHANDLINGSTILBUDDET STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Red 2011-02-06 EF Erhvervssklen Søbæk SØBÆK SKOLE DAGBEHANDLINGSTILBUDDET STU Særligt tilrettelagt ungdmsuddannelse SKOLE ÅRET 2011-2012 ADMINISTRATION TLF. 59 24 83 00 51 21 30 50 SØBÆKSPARKEN 10, 4450

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK Generel Studieplan Klinisk undervisning mdul 6 VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK 020615 / D.C. 1 Indhldsfrtegnelse 1. Præsentatin af afdelingen 3 1.1 Organisering af sygeplejen 3 2. Præsentatin af afsnittet

Læs mere

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010 Lerbjergsklen 25.03.10 Marts 2010 Kandidatlisten Vedrørende sklebestyrelsesvalget 2010 Hvem er du? Navn: Mette Dræby Alder: 37 år Børn på hvilke klassetrin Jeg har børn i 1. A, 3.A g 5. X Evt. erfaring

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsrden til møde i Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget Mødetidspunkt 28-10-2015 17:00 Mødeafhldelse Mødelkale D Indhldsfrtegnelse Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget 28-10-2015 17:00 1 (Åben)

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

PÆDAGOGISKE PRINCIPPER OG LÆRERPLANER

PÆDAGOGISKE PRINCIPPER OG LÆRERPLANER PÆDAGOGISKE PRINCIPPER OG LÆRERPLANER Fr at kmme hele vejen rundt g pfylde kravene i Dagtilbudslven g den Pædaggiske Perspektivplan, har vi elleve pædaggiske principper, der alle indgår i læreplanens seks

Læs mere

Notat. Teknisk budgetlægning - nye principper for budgetlægning og årlig budgetregulering på børn og ungeområdet samt voksen og ældreområdet

Notat. Teknisk budgetlægning - nye principper for budgetlægning og årlig budgetregulering på børn og ungeområdet samt voksen og ældreområdet Løn g Øknmi - Team Øknmi Middelfart Kmmune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte 8888 5038 cvr.: 29189684 Dat: 7. juli 2015 Sagsnr.: 2015-007700-1 Mads.SandagerHansen@middelfart.dk

Læs mere

Tjekliste Rett syndrom

Tjekliste Rett syndrom Tjekliste Rett syndrm Familien g det lille barn Psyklgisk støtte Rådgivning m mulighed fr lønkmpensatin/tabt arbejdsfrtjeneste Pasning: specialtilbud/fritidstilbud/aflastning Rådgivning m hjælpemidler

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Bedre Psykiatris vurdering af Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud

Bedre Psykiatris vurdering af Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud Bedre Psykiatris vurdering af Handlingsplan til frebyggelse af vld på btilbud INDLEDNING Partierne bag satspuljeaftalen er blevet enige m, at der er behv fr en målrettet indsats fr at frebygge vld g vergreb

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere