Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen "danmark"s retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen "danmark"s retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling."

Transkript

1 Sygeforsikringen Rådsmødet den 25. november 1998 J.nr. 2:800-16/ld 1. Resumé Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen "danmark"s retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling. I følge "danmark"s retningslinjer gives der kun tilskud til tandplejebehandling, der foretages hos en tandlæge. Det er uden betydning for tilskuddet, om tandplejebehandlingen udføres af en uddannet tandlæge eller af en tandplejer ansat hos en tandlæge. Retningslinjerne indebærer således, at der ikke gives tilskud til en tandplejebehandling udført hos en privatpraktiserende, autoriseret tandplejer. Ved lov nr. 468 af 12. juni 1996 om tandplejere er der indført en autorisationsordning, som giver tandplejere adgang til at udøve selvstændig virksomhed. Formålet med loven er dels at øge forbrugerenes sikkerhed og den generelle service indenfor tandplejen, dels at åbne mulighed for at autoriserede tandplejere kan udøve selvstændig erhvervsvirksomhed. "danmark" har som eneste udbyder en dominerende stilling på markedet for ydelse af tilskud til tandpleje. "danmark"s retningslinjer på dette område har den virkning, at der for samme ydelser, tandpleje, sker en forskelsbehandling mellem to erhvervsgrupper, selvstændige tandlægevirksomheder og selvstændigt praktiserende tandplejere. Forskelsbehandlingen synes ikke at være i overensstemmelse med den konkurrenceretlige praksis, hvorefter en dominerende virksomheds forretningsbetingelser skal være saglige, objektive og konsekvent gennemførte. Forskelsbehandlingen medfører, at tandlægevirksomheder får en konkurrencemæssig fordel i forhold til de privatpraktiserende tandplejere, idet tandlægens patienter som de eneste får tilskud til behandlingerne. Konkurrenceparameteret i forholdet mellem tandlægevirksomheder og tandplejevirksomheder bliver herved tilskuddet og ikke pris og kvalitet på den ydelse, der leveres. Herved får statsautoriserede tandplejere vanskeligere ved at etablere sig med egne klinikker, der kan foretage tandplejebehandling i konkurrence med tandplejebehandling udført i en tandlægepraksis. "danmark"s retningslinjer medfører derfor, at der vanskeligt kan opstå en konkurrence på tandplejerydelser hverken mellem selvstændigt praktiserende tandplejere eller mellem sådanne tandplejerpraksis og tandlæger. Herved hæmmes en effektivitetsbestemt erhvervs- og strukturudvikling inden for ydelsesområdet tandplejebehandling. "danmark"s retningslinjer bevirker herved en begrænsning af produktion, afsætning eller teknisk udvikling til skade for forbrugerne.

2 "danmark"s retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling findes derfor at være en overtrædelse af forbuddet mod misbrug af dominerende stilling i konkurrenceloven 11, stk. 1, jf. stk. 2 nr. 2 og Afgørelse Sygeforsikringen "danmark" har misbrugt sin dominerende stilling i strid med forbudet i konkurrenceloven 11, stk. 1, jf. stk. 2 nr. 2 og 3. Sygeforsikringen "danmark" skal bringe den konstaterede overtrædelse til ophør, jf. konkurrenceloven 11, stk. 3 og konkurrenceloven 16, stk. 1, nr. 1. Dette indebærer, at Sygeforsikringen "danmark" skal ændre deres retningslinjer for ydelse af tilskud til tandpleje, således at et eventuelt tilskud til tandplejebehandling ikke må betinges af, om tandplejebehandlingen er udført hos en tandlæge eller af en privatpraktiserende tandplejer. Der er herved lagt vægt på, a "danmark" som eneste udbyder har en dominerende stilling på markedet for ydelse af tilskud til tandplejebehandling. en dominerende virksomheds forretningsbetingelser efter konkurrenceretlig praksis skal være saglige, objektive og konsekvent gennemførte. "danmark"s retningslinjer medfører, at der vanskeligt kan opstå en konkurrence mellem tandlægevirksomheder og tandplejevirksomheder på tandplejeydelser, hvorved en effektivitetsbestemt erhvervs- og strukturudvikling hæmmes indenfor ydelsesområdet tandplejebehandling. 3. Sagsfremstilling 3.1. Sagen anledning Konkurrencerådet har ved breve den 19. august 1996 og den 17. juni 1997 modtaget klager over Sygeforsikringen "danmark"s retningslinjer for tilskud til behandling udført af tandplejere. Klagerne er Svend Givskov (patient) og Dansk Tandplejerforening. I følge "danmark"s retningslinjer gives der kun tilskud til tandplejebehandling, der foretages hos en tandlæge. Det er uden betydning for tilskuddet, om tandplejebehandlingen udføres af en uddannet tandlæge eller af en tandplejer ansat hos en tandlæge. Retningslinjerne indebærer således, at der ikke gives tilskud til en tandplejebehandling udført hos en privatpraktiserende, autoriseret tandplejer Sagens parter

3 Sygeforsikringen "danmark" er et gensidigt forsikringsselskab ejet af dets 1,5 mio. medlemmer med en egenkapital på over 1 mia. kr. "danmark" er organiseret som en forening, der har til formål at yde tilskud (erstatning) til medlemmernes behandlingsudgifter. Konkurrenceloven finder anvendelse på "danmark"s retningslinjer for ydelse af tilskud (erstatning) til medicin, behandlinger mv., jf. konkurrenceloven 2, stk. 1, hvorefter loven omfatter enhver form for erhvervsvirksomhed. "danmark"s andel af markedet er 100 \%. Omsætningen var i 1997 på godt 1,8 mia. kr. for "danmark"-koncernen 1. "danmark"s advokat har ved breve af 10. og 13. november 1998 gjort rede for "danmark"s synspunkter i sagen. Klagere er Svend Givskov, der er patient, og Dansk Tandplejerforening, der er tandplejerenes fagforening. Såvel ansatte som selvstændige tandplejere er medlemmer af Dansk Tandplejerforening. Konkurrencestyrelsen har afholdt møde med Dansk Tandplejerforening ved advokat Mads Kofod, som efterfølgende fremsendte et brev til besvarelse af de på mødet rejste spørgsmål. Der er i dag ca tandplejere, hvoraf en god del af disse arbejder i udlandet. Pr. 1. juli 1998 skal alle tandplejere være autoriserede. Man må ikke udføre tandplejearbejde uden en autorisation. Der er p.t. 3 selvstændige tandplejerklinikker i Danmark, og der er 3 under oprettelse. Konkurrencerådet har tidligere behandlet lignende sager efter konkurrenceloven. Disse sager vedrørte den offentlige sygesikrings regler om tilskud til tandpleje samt "danmark"s ydelse af tilskud til fodbehandlinger, se hertil nedenfor punkt og Det relevante marked Det relevante produktmarked i sagen er ydelse af tilskud (erstatning) til tandpleje. Lov om tandpleje, lovbekendtgørelse nr. 441 af 26. maj 1994, omhandler formålet med tandpleje, men siger ikke noget om selve indholdet af tandplejen. Det fremgår af loven, at tandplejens formål er, at befolkningen ved en god hjemmetandpleje og et sammenhængende tilbud om forebyggelse og behandling kan udvikle hensigtsmæssige tandplejevaner samt sunde tænder, mund og kæber og bevare disse i funktionsdygtig stand gennem hele livet. Yderligere omhandler loven kommunernes pligter i henhold hertil. Tandplejernes virksomhedsområde er defineret i lov nr. 498 af 12. juni 1996 og Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 9 af 28. januar Heraf fremgår, at tandpleje består af patientundersøgelser, fjernelse af hårde tandbelægninger og rodafglatning, pudsning og polering af tandrestaureringer, herunder fjernelse af fyldningsoverskud samt anlæggelse af infiltrationsanalgesi (lokalbedøvelse). Endvidere omfattes instrumental fjernelse af bløde tandbelægninger samt afpudsning af tænderne og indsætning og aftagning af tandreguleringsapparatur.

4 Tandpleje er også en del af den virksomhed, der udøves af tandlæger, jf. lov om tandlæger 10, stk. 1: "Tandlægevirksomhed omfatter forebyggelse af instrumentel og medikamentel art, diagnostik og behandling af anomalier, læsioner og sygdomme i tænder, mund og kæber." Det geografiske marked er Danmark. Efter "danmark"s retningslinjer kan medlemmer af "danmark" alene få tilskud til tandpleje ydet hos en praktiserende tandlæge Sagens Genstand Tandplejerne Ved lov nr. 498 af 12. juni 1996, lov om tandplejere, blev der indført en autorisationsordning, som giver tandplejere adgang til at udøve selvstændig virksomhed. Loven trådte i kraft den 1. juli Formålet med loven er, jf. bemærkningerne, gennem en lovmæssig fastsat autorisationsordning for tandplejere at øge forbrugernes sikkerhed og den generelle service inden for tandplejen samtidig med, at der åbnes mulighed for, at tandplejere kan udøve selvstændig virksomhed. Sigtet med loven var etablering af en ny erhvervsgruppe, idet tandplejererhvervet ændrer karakter fra at være hjælpekraft for tandlæger til et erhverv med et selvstændigt ansvar inden for en række veldefinerede områder af tandlægelig virksomhed. Dette gennemførtes ved, at kun den, der fra Sundhedsstyrelsen har modtaget autorisation, må betegne sig som tandplejer, samtidig med at virksomhed som tandplejer kun må udføres af personer, der har opnået autorisation. Man har ret til autorisation, når man har gennemgået den af undervisningsministeren godkendte uddannelse for tandplejere. Uddannelsen er ens for såvel selvstændige som ansatte tandplejere "danmark"s tilskud til tandpleje "danmark" yder alene tilskud til tandpleje, når arbejdet er udført af en tandlæge eller af en tandplejer, der er ansat hos en tandlæge, men ikke når det er udført af en privatpraktiserende tandplejer. For at "danmark" kan yde tilskud til behandlinger, skal der være tilslutning hertil i medlemskredsen. Forslag fra medlemmer behandles på medlemsmøderne landet over med henblik på viderebehandling i det lokale repræsentantskab, hvorefter lokalbestyrelsen indstiller forslaget til "danmark"s bestyrelse Den offentlige sygesikring Den offentlige sygesikring yder alene tilskud til behandlinger foretaget af en tandlæge eller en tandplejer ansat hos en tandlæge, således at tandplejerens arbejde udføres som medhjælp i tandlægens klinik på tandlægens ansvar. Der ydes ikke tilskud til behandlinger foretaget hos en privatpraktiserende tandplejer.

5 Konkurrencerådet har den 18. december 1996 rettet en 15-henvendelse efter den gamle konkurrencelov herom til Sundhedsministeren og anbefalet, at reglerne om sygesikringstilskud ændres, så også privatpraktiserende tandplejeres patienter kan få tilskud til behandlingerne, hvorved der skabes lige konkurrencevilkår på tandplejeområdet. Baggrunden herfor var, at Konkurrencerådet fandt, at Sundhedsministeriet, ved at udelukke tandplejere fra det offentlige sygesikringssystem, udsætter denne erhvervsgruppe for urimelige og ulige etablerings- og erhvervsvilkår, der ikke kan anses for hverken sagligt eller rimeligt begrundet i andre særlige hensyn. Det er en væsentlig forudsætning for at fremme konkurrencen og effektiviteten, at forskellige aktører på det samme marked kan udøve deres erhverv på lige vilkår, og at der ikke fra det offentlige reguleres på en måde, som giver enkelte erhvervsgrupper en konkurrencemæssig fordel på bekostning af andre. Ved at gøre tilskud til identiske tandplejeydelser afhængigt af, hvem der udfører behandlingen, herunder om behandlingen udføres af en selvstændigt praktiserende eller en ansat tandplejer, udsatte man efter Konkurrencerådets opfattelse tandplejerne for en klar konkurrencemæssig diskriminering. Sammenfattende var det Konkurrencerådets klare opfattelse, at udelukkelsen af tandplejere fra det offentlige sygesikringssystem medfører urimelige og ulige erhvervsvilkår for denne behandlergruppe, og at udelukkelsen ikke kan anses for sagligt og rimeligt begrundet. Sundhedsministeriet meddelte i denne forbindelse, at det aldrig havde været hensigten med loven, at selvstændige tandplejere skulle have tilskud fra den offentlige sygesikring. Tværtimod skulle det være en forudsætning for loven, at der ikke skulle ændres ved mulighederne for at yde tilskud til behandlinger udført af tandplejere. Sundhedsministeriet har endvidere henvist til, at spørgsmålet har været rejst i forbindelse med folketingsbehandlingen af forslaget til lov om tandplejere, og konstaterer på denne baggrund, at forskelsbehandlingen mellem tandlæger og tandplejere beror på en politisk beslutning truffet af folketinget 3. Sundhedsministeriet meddelte endelig, at de ikke agter at foretage sig videre i sagen "danmark"s tilskud til fodpleje Konkurrencerådet har den 16. juni 1995 og 18. december 1996 behandlet en lignende problematik i forbindelse med "danmark"s retningslinjer ydelse af tilskud til fodpleje. Problemet var i denne sammenhæng, at "danmark" alene ydede tilskud (erstatning) til fodbehandling, der var udført af statsautoriserede fodterapeuter eller af fodplejere, der var medlemmer af Sammenslutningen af Danske Fodplejere (SADF), mens der ikke kunne ydes tilskud til behandling, der var udført af fodplejere, der var medlemmer af andre organisationer, eller som ikke var medlem af en organisation. Konkurrencerådet fandt, at dette var en usaglig opdeling af tilskudsberettiget og ikketilskudsberettiget fodbehandling ud fra den enkelte fodplejers faglige organisering, som medførte skadelige virkninger for konkurrencen mellem fodplejere i strid med den dagældende konkurrencelov 11.

6 Den 20. august 1996 gav Konkurrenceankenævnet Konkurrencerådet medhold i, at tilskudsordningen medførte skadelige virkninger for konkurrencen mellem fodplejere. Konkurrenceankenævnet lagde vægt på "danmark"s tilskudsbestemmelser vedrørende fodplejebehandlinger indebærer, at de ikke-autoriserede fodplejere, der ikke er omfattet af tilskudsordningen, på usaglige vilkår må konkurrere med de ikke-autoriserede fodplejere, der i kraft af deres blotte medlemskab af SADF er omfattet af ordningen. Henset til tilskuddets størrelse måtte ankenævnet endvidere antage, at tilskudsordningen har en sådan betydning, at tilskudsordningen medfører skadelige virkninger for konkurrencen blandt de ikke-autoriserede fodplejere. Herefter afholdt Konkurrencerådets sekretariat forhandlinger med "danmark" med henblik på at bringe disse skadelige virkninger til ophør. "danmark" vedtog en ændring af selskabets erstatningsbetingelser, der indebar, at der herefter alene kunne ydes tilskud til fodbehandling udført af statsautoriserede fodterapeuter. Rådet tog denne ændring til efterretning Vurdering "danmark" har en dominerende stilling på markedet for ydelse af tilskud (erstatning) til tandpleje. De er de eneste, der yder denne form for tilskud. Konkurrenceloven 11 indeholder et forbud mod, at en virksomhed misbruger en dominerende stilling på markedet. Konkurrencerådet skal tage stilling til, om "danmark"s retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling er misbrug af dominerende stilling, jf. konkurrenceloven 11. I følge "danmark"s retningslinjer gives der kun tilskud til tandplejebehandling, der foretages hos en tandlæge. Det er uden betydning for tilskuddet, om tandplejebehandlingen udføres af en uddannet tandlæge eller af en hos en tandlæge ansat tandplejer. Retningslinjerne indebærer således, at der ikke gives tilskud til en tandplejebehandling udført hos en privatpraktiserende, autoriseret tandplejer Konkurrenceloven 11, stk. 2, nr. 2 Som eksempel på misbrug af dominerende stilling nævner 11, stk. 2, nr. 2 begrænsning af produktion, afsætning eller teknisk udvikling til skade for forbrugerne. Forbrugernes umiddelbare skade består i, at de ikke kan få tilskud til en veldefineret ydelse (tandplejebehandling udført af en statsautoriseret tandplejer), medmindre de vælger det "rigtige" behandlingssted. Forbrugerne gives ikke den valgfrihed, der ville følge af, at tilskuddet fulgte med patienten uanset valg af behandlingssted. Herved får statsautoriserede tandplejere vanskeligere ved at etablere sig med egne klinikker, der kan foretage tandplejebehandling i konkurrence med tandplejebehandling udført i en tandlægepraksis.

7 Det er en væsentlig forudsætning for at fremme konkurrencen og effektiviteten, at forskellige aktører på det samme marked kan udøve deres erhverv på lige vilkår, og at markedet ikke reguleres på en måde, som giver enkelte erhvervsgrupper en konkurrencemæssig fordel på bekostning af andre. I dette tilfælde har tandlægerne en konkurrencemæssig fordel i forhold til de privatpraktiserende tandplejere, idet tandlægens patienter som de eneste får tilskud til behandlingerne. Alt andet lige må man gå ud fra, at patienter, der er medlemmer af "danmark", vil vælge at gå til en tandplejer, hvor behandlingen udløser tilskud fra "danmark", fremfor at gå til en tandplejer, hvor patienten skal betale hele regningen selv. Konkurrenceparameteret bliver herved tilskuddet og ikke pris og kvalitet på den ydelse, der leveres. "danmark"s retningslinjer medfører derfor, at der vanskeligt kan opstå en konkurrence på tandplejerydelser hverken mellem selvstændigt praktiserende tandplejere eller mellem sådanne tandplejerpraksis og tandlæger. Herved hæmmes en effektivitetsbestemt erhvervs- og strukturudvikling indenfor ydelsesområdet tandplejebehandling. "danmark"s retningslinjer bevirker herved en begrænsning af produktion, afsætning eller teknisk udvikling til skade for forbrugerne Konkurrenceloven 11, stk. 2, nr. 3 I forhold til konkurrenceloven 11, stk. 2 nr. 3 nævnes som et andet eksempel anvendelse af ulige vilkår for ydelser af samme værdi over for handelpartnere, som derved stilles ringere i konkurrencen. Hverken tandlægeklinikker eller privatpraktiserende tandplejere er handelpartnere med "danmark" i almindelig forstand. Men "danmark"s retningslinjer for ydelse af tilskud til behandlinger indebærer, som ovenfor nævnt, at privatpraktiserende tandplejere stilles ringere i konkurrencen om tandplejebehandling. Medmindre det er en tandlæge, der udfører behandlingen, er det personer med samme kvalifikationer, der udfører den samme behandling. "danmark"s retningslinjer har som konsekvens, at tilskud til identiske tandplejeydelser er afhængige af, hvem der udfører behandlingen. Herved udsættes de privatpraktiserende tandplejere for en konkurrencemæssig diskriminering "danmark"s argumenter I breve af 10. og 13. november 1998 har advokat Tove Dahl for "danmark" anført en række argumenter for, at "danmark" ikke yder tilskud til tandpleje foretaget hos en selvstændig autoriseret tandplejer. Advokaten anfører, at "danmark"s begrundelse herfor er, at erstatningerne er et supplement til den offentlige sygesikring. De privatpraktiserende tandplejere har ingen overenskomst med den offentlige sygesikring, hvorfor "danmark" ikke vil give tilskud til behandlingen. Baggrunden for, at "danmark" har valgt at udforme sine retningslinjer som supplement til tilskudene fra den offentlige

8 sygesikring, er navnlig de administrative fordele, der er forbundet hermed. Advokaten anfører, at der i overenskomsten med den offentlige sygesikring er etableret et kontrolapparat, der sikrer kontrol med tandlægens virksomhed m.v., således at de regninger, der udskrives af tandlægen, kan lægges uprøvet til grund ved erstatningsudmålingen, hvorved "danmark"s administrationsomkostninger kan holdes på et minimum, da der derved ikke kræves tandlægefaglig viden for beregning og udmåling af erstatning. Advokaten anfører endvidere, at såfremt kredsen af behandlingssteder skulle udvides, ville det kræve, at "danmark" skulle tage stilling til, hvilke ydelser, der er erstatningsberettigede samt etablere en passende kontrol med, at regningerne fra de privatpraktiserende tandplejere bliver udskrevet i overensstemmelse med de således definerede ydelser. Advokaten bemærker, at det er "danmark"s vurdering, at de omkostninger, der er forbundet hermed, ikke står i rimeligt forhold til fordele, der måtte følge af, at der også kunne gives tilskud til tandpleje udført i privatpraktiserende tandplejeres regi, når samme behandling kan opnås hos enhver tandlæge. Det anføres som et yderligere argument for at "danmark" alene giver tilskud til tandpleje foretaget på en tandlægeklinik, at det giver sikkerhed for kvaliteten i behandlingerne, at behandlingen udføres på en tandlæges ansvar. Endvidere anføres, at det er "danmark"s politik, at medlemmerne (alle) skal have praktisk (geografisk) mulighed for at kunne benytte sig af ordningen. I dag er der tre privatpraktiserende tandplejere i Danmark, hvoraf de to praktiserer i Århus, hvorfor ikke alle medlemmer har praktisk mulighed for at benytte sig af ordningen. Det anføres yderligere, at "danmark" ikke finder, at der er midler til at udvide "danmark"- dækningen til nye behandlingsformer Dansk tandplejerforenings argumenter Advokat Mads Kofod for Dansk Tandplejerforening har ved brev af 12. november 1998 kommenteret "danmark"s synspunkter. Advokat Mads Kofod anfører, at det ikke er korrekt, at det afgørende er, om en behandling er udført på tandlægens ansvar. Han understreger, at tandplejerne er underlagt nøjagtig det samme ansvar for de behandlinger tandplejerne udfører, jf. lov om tandplejere 13. Samtidig påpeger han, at også klager over tandplejere kan indankes til Patientklagenævnet. Endelig fremhæver han, at også tandplejere kan uddelegere arbejde til klinikassistenter på samme måde, som tandlæger kan. Hvad angår "danmark"s argument om tandlægefaglig viden, påpeger advokat Mads Kofod, at dette ikke er et spørgsmål om tandlægefaglig viden, men om tandplejerfaglig viden, og at såfremt tandplejeren konstaterer sygelige tilstande etc., skal der ske henvisning til en tandlæge Konkurrencestyrelsens kommentarer Efter Konkurrencerådets praksis efter såvel den gamle som den nye konkurrencelov må det kræves, at en dominerende virksomheds forretningsbetingelser er saglige, objektive og konsekvent gennemført.

9 I den foreliggende sag yder "danmark" tilskud til tandplejebehandling, der foretages af en tandlæge eller af en autoriseret tandplejer, der er ansat hos en tandlæge, mens der ikke ydes tilskud til behandling udført af en selvstændig autoriseret tandplejer. I sagen om "danmark"s tilskud til fodbehandling accepterede Konkurrencerådet, at et krav om, at behandleren skulle være statsautoriseret fodterapeut må anses for et sagligt og objektivt krav. Dette blev stadfæstet af Konkurrenceankenævnet. Advokat Tove Dahl for "danmark" har ikke forholdt sig til, hvorvidt "danmark" har baseret sine retningslinjer for ydelse af tilskud på, at behandleren er autoriseret. Konkurrencestyrelsen må finde, at en betingelse i "danmark"s retningslinier om, at tandplejeren skal være autoriseret ville være saglig og objektiv. Det fremgår af "danmark"s retningslinjer for tilskud, at for andre ydelser end tandplejebehandling er tilskudskriteriet alene, at ydelsen skal være udført af en autoriseret behandler, det være sig af en autoriseret fodterapeut, en autoriseret klinisk tandtekniker, en autoriseret fysioterapeut, en autoriseret kiropraktor, en autoriseret optiker eller en autoriseret kontaklinseoptiker. Kun ved tandplejebehandling er autorisationen ikke tilstrækkelig, idet "danmark"s retningslinjer indebærer det yderligere krav, at tandplejeren skal være ansat hos en tandlæge. "danmark"s retningslinier medfører derved en usaglig opdeling af tilskudsberettiget og ikke-tilskudsberettiget tandplejebehandling udfra den enkelte autoriserede tandplejers status som ansat eller selvstændig. I brevet af 10. november 1998 har advokaten for "danmark" anført, at tilskuddene er supplementer til den offentlige sygesikring. De selvstændige tandplejere har ingen overenskomst med den offentlige sygesikring, hvorfor "danmark" ikke vil give tilskud. Hertil skal bemærkes, at "danmark" giver tilskud til andre behandlinger m.v., der ikke er omfattet af den offentlige sygesikring, bl. a. tandfyldninger m.v. uden offentligt tilskud, behandling af følsomme tandhalse inkl. konsultation. Desuden gives der tilskud til almindelig fodbehandling ydet af en statsautoriseret fodterapeut. Det bemærkes i denne forbindelse, at den offentlige sygesikring alene giver tilskud til fodbehandling af sukkersygepatienter, ortonyxibehandling og behandling af arvævspatienter efter strålebehandling. Endvidere giver "danmark" tilskud til briller uden at stille alderskrev, mens den offentlige sygesikring kun giver tilskud til briller til børn under 16 år. "danmark"s kriterium om at tilskud tilskud skal være supplement til den offentlige sygesikring er således ikke konsekvent gennemført. Hvad angår "danmark"s argumenter om den etablerede kontrol og de sparede administrationsomkostninger skal bemærkes, at tandplejebehandling som nævnt er defineret og afgrænset i lov nr. 498 af 12. juni 1996 og Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 9 af 28. januar Der er således tale om behandlinger, der allerede er omfattet af og defineret i "danmark"s retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling foretaget hos en tandlæge. Hvad angår "danmark"s argument, om at det giver sikkerhed for kvaliteten i behandlingerne, at behandlingen udføres på en tandlæges ansvar, skal bemærkes, at det følger af autorisationsordningen, at enhver tandplejebehandling udøves under tandplejerens

10 professionsansvar. Endvidere er tandplejerne undergivet tilsyn af Sundhedsstyrelsen efter lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v. på samme måde, som tandlægerne er det. Hvad angår "danmark"s argument om, at alle medlemmer skal have praktisk (geografisk) mulighed for at kunne benytte sig af ordningen, skal bemærkes, at en af grundene til, at der ikke er flere udbydere, jo netop er "danmark"s retningslinjer, der hæmmer mulighederne for at etablere selvstændige tandplejeklinikker, der er rentable. "danmark" anfører endvidere, at der ikke er midler til at udvide "danmark"-dækningen til nye behandlingsformer. Hertil er at sige, at der ikke er tale om nye behandlingsformer, men derimod velkendte behandlingsformer, der allerede er tilskudsberettigede, hvis de udføres hos en tandlæge Konklusion "danmark"s dominerende stilling på markedet for ydelse af tilskud (erstatning) til tandplejebehandling indebærer, at "danmark" er omfattet af konkurrenceloven 11. "danmark"s retningslinjer for ydelse af tilskud til tandplejebehandling er udtryk for misbrug af denne stilling på markedet, jf. konkurrenceloven 11, stk. 1, jf. stk. 2 nr. 2 og 3. Retningslinjerne har den virkning, at der opstår en forskelsbehandling af to erhvervsgrupper, der ikke er sagligt begrundet. Forskelsbehandlingen er medvirkende til, at der vanskeligt kan opstå en konkurrence på tandplejerydelser mellem selvstændigt praktiserende tandplejere og tandlæger. Herved hæmmes en effektivitetsbestemt erhvervs- og strukturudvikling inden for ydelsesområdet tandplejebehandling. "danmark"s retningslinjer bevirker herved en begrænsning af produktion, afsætning eller teknisk udvikling til skade for forbrugerne. Selvom det er muligt for den offentlige sygesikring at forskelsbehandle disse to erhvervsgrupper, betyder det ikke, at det tillige er muligt for "danmark". I forhold til "danmark" har Konkurrencerådet kompetence til at gribe ind heroverfor og give påbud om, at "danmark" skal bringe misbruget til ophør. Det indstilles, at der gives "danmark" påbud om, at de skal bringe den konstaterede overtrædelse til ophør, jf. konkurrenceloven 11, stk. 3 og konkurrenceloven 16, stk. 1, nr. 1. Dette indebærer, at "danmark" skal ændre deres retningslinjer for ydelse af tilskud til tandpleje, således at et eventuelt tilskud til tandplejebehandling ikke må betinges af, om tandplejebehandlingen er udført hos en tandlæge eller af en privatpraktiserende tandplejer. Dette kan ske ved, at retningslinjerne ændres fra: "For tandpleje ydet hos en praktiserende tandlæge i Danmark erstattes efter følgende takster:" til "For tandpleje ydet hos en praktiserende tandlæge eller en praktiserende autoriseret tandplejer i Danmark erstattes efter følgende takster:" Ændringen skal træde i kraft så hurtigt som muligt under respekt af Finanstilsynets vejledende retningslinjer for accept ved ændring af forbrugerforsikring (passiv accept). Efter disse retningslinjer skal ændringer i dækningsomfanget varsles skriftligt med mindst den frist, der gælder

11 for opsigelse af forsikringen. Ændringen af erstatningsbetingelserne kan meddeles "danmark"s medlemmer i næste nummer af selskabets kvartalsvise publikation "d-nyt". Sygesikringen "Danmark" har den 18. december 1998 indbragt afgørelsen af Konkurrenceankenævnet. <SMALL>1 Bruttopræmierne, jf. bekendtgørelse om beregning af omsætning 7. 2 Eller hvis man har en uddannelse fra udlandet ligestillet hermed. 3 Se hertil Dokumentation og og Konkurrencenyt Der er herved set bort fra, at den offentlige sygesikring tillige yder tilskud, da "danmark" ikke er i konkurrence med den offentlige sygesikring om ydelse af tilskud..</small>

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

Torben Andersen Tandlægekonsulent, Rødekro. Hvad må klinikassistenterne lave?

Torben Andersen Tandlægekonsulent, Rødekro. Hvad må klinikassistenterne lave? Hvad må klinikassistenterne lave? Autorisationsloven fornyet 1. januar 2007 (gælder nu ALLE) Hvorfor en ny autorisationslov? Tidligere love påp tandplejeområdet: det: Lov om tandlæger Lov om tandplejere

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Danske Fysioterapeuters prisregulering

Danske Fysioterapeuters prisregulering 1 af 7 21-06-2012 12:33 Danske Fysioterapeuters prisregulering Journal nr.2:802-416, kb/service Rådsmødet den 27. september 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen fik i februar 2000 henledt opmærksomheden

Læs mere

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse)

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) 2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) J.nr. 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Annette Wedel Fræmohs) I denne sag har

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer 2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. august 2002 i sag j.nr. 02-43.017 Danmarks Restauranter og Caféer (selv v/sekretariatsleder Kirsten Hauge)

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Den xx.xx.2012 FM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Efter at Grønlands Hjemmestyre overtog sundhedsområdet fra Den Danske Stat den 1. januar 1992, har Sundhedsvæsenets

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

K,, Færøerne, har ved brev af 2. april 2003 søgt om optagelse i det danske revisorregister som registreret revisor.

K,, Færøerne, har ved brev af 2. april 2003 søgt om optagelse i det danske revisorregister som registreret revisor. Kendelse af 11. april 2005. (J.nr. 03-226.941) Krav om bestået kvalifikationseksamen for optagelse i det danske register over registrerede revisorer Lov om statsautoriserede og registrerede revisorer 3,

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk amkh@sum.dk Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker for muligheden for at

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen 1 af 6 1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen»År 1998, den 29. september afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-76.327, Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen, sålydende: K

Læs mere

Notat om udkast til forslag til lov om juridisk rådgivning

Notat om udkast til forslag til lov om juridisk rådgivning KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 09-02-2005 J.NR.: 04-012602-05-0066 REF.: Notat om udkast til forslag til lov om juridisk rådgivning 1. Indledning Advokatrådet

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 1)

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 1) 2013/1 LSV 33 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1107823 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20.

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening 1 af 7 08-08-2012 11:24 Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-863/psoe 1. Resumé Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har foretaget anmeldelse af foreningens

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser Maj 2012 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 23. november 2016 (J.nr. 2016-12037). Finanstilsynets afslag

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod l KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Majken Bang Ditlevsen) Biintervenient

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet Kendelse af 10. september 2007 (J.nr. 2006-0010133). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a, 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 L 48 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1113573 Dok. Nr.: 743286 Dato: 6. december 2011

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

'UDSBJHFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG KENDELSE

'UDSBJHFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG KENDELSE B3829009 - KKN 'UDSBJHFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG KENDELSE Afsagt den.28. oktober 2005 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Erik Kjærgaard, Anne Thalbitzer og Anne Øvlisen (kst.)). 17. afd.

Læs mere

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå?

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? 02.10.2013 Oplæg Kort præsentation Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord Autorisationsloven vedrørende forbeholdt virksomhedsområde,

Læs mere

Finanstilsynet. 4. juli J.nr

Finanstilsynet. 4. juli J.nr Finanstilsynet 4. juli 2012 J.nr. 525-0001 Finanstilsynets fortolkning af 7, stk. 1, og stk. 3, 3. pkt., og 334 i lov om finansiel virksomhed i forbindelse med modtagelse af andre tilbagebetalingspligtige

Læs mere

Velkommen til Plenum 1. Fremtidens muskuloskeletale dagsorden den nye virkelighed

Velkommen til Plenum 1. Fremtidens muskuloskeletale dagsorden den nye virkelighed Velkommen til Plenum 1 Fremtidens muskuloskeletale dagsorden den nye virkelighed De sundhedsfaglige og økonomiske perspektiver, som tegner sig i fremtiden i forhold til det muskuloskeletale Kjeld Møller

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr.98-178.943, Restaurationsog Bryggeriarbejder Forbundet

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune 1 af 5 Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune Journal nr. 3:1120-0304-4/csk/Udbud Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Herning Centralbibliotek har med brev af 22. december 2000 (registreret

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2008-12-17 nr. 1350 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed(*)

Lovbekendtgørelse 2008-12-17 nr. 1350 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed(*) Lovbekendtgørelse 2008-12-17 nr. 1350 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed(*) Afsnit I Fælles bestemmelser om autorisation af sundhedspersoner Kapitel 1 Formålet med autorisationsordninger

Læs mere

Journal nr 3:1120-0401-5/cp/Energi

Journal nr 3:1120-0401-5/cp/Energi 1 af 6 03-07-2012 12:32 DONG s efterlevelse af tilsagn, afgivet i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem DONG og Naturgas Sjælland, og miljø- og energiministerens svar på rådets

Læs mere

Du, O, har klaget over Kommunens afgørelse af den 11. november 2013 om renholdelsesordningen og vintervedligeholdelsesordningen A.

Du, O, har klaget over Kommunens afgørelse af den 11. november 2013 om renholdelsesordningen og vintervedligeholdelsesordningen A. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. februar 2014 13/24070-13 x x x KLAGE OVER UDGIFTSFORDELINGEN Du, O, har klaget over Kommunens afgørelse af den 11. november 2013 om renholdelsesordningen og

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet:

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet: Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-237.271) Pengeinstitut kan ikke vægte aktiver i Arbejdsmarkedets Tillægspension med 0,2 ved opgørelsen. Bank- og sparekasselovens 21 samt bekendtgørelse om kapitaldækning

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 479 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: JURMED Sagsbeh.: SUMMSB Sags nr.: 1206415 Dok. nr.: 1007533 Dato: 20. august

Læs mere

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen hovedstaden udtaler, at Hillerød Byråd ikke har handlet

Læs mere

Konkurrence- og effektivitetsanalyse af høreapparatområdet

Konkurrence- og effektivitetsanalyse af høreapparatområdet Konkurrence- og effektivitetsanalyse af høreapparatområdet Rådsmødet den 28. januar 1998 Jnr.: 2:20-1917/SEN 1. Resumé På Konkurrencerådets møde den 29. januar 1997 blev det besluttet, at der i henhold

Læs mere

Energitilsynets afgørelse stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse stadfæstes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] af 26. april 2005 over Energitilsynet af 14. april 2005 Opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse i forbindelse med udtræden af Hirtshals

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune. Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven.

Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune. Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven. Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven. Det er statsforvaltningens opfattelse, at Middelfart Kommunes administration

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

Klage over FSR's regler om kvalitetskontrol

Klage over FSR's regler om kvalitetskontrol Klage over FSR's regler om kvalitetskontrol Rådsmødet den 29. april 1998 Jnr.: 2:801-49/kb 1. Resumé I mødet den 17. december 1997 behandlede det tidligere Konkurrenceråd en klage over FSR's regler om

Læs mere

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Journal nr. 2:801-319/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Det Kooperative Fællesforbund har på Dantaxi s vegne indgivet klage over,

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-122.075 Viterra Energy Services A/S (advokat Jan-Erik Svensson)

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272.

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Spørgsmål om tarifmæssig indplacering hjemvist til fornyet behandling i Finanstilsynet. Pligt for Finanstilsynet til at påse Erhvervssygdomspoolens forvaltning

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023097 EDC-Gruppen A/S (advokat Christian Buch-Jepsen) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Gry Høirup) Resume af afgørelsen

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 110 Folketinget 2012-13 Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Økonomisk støtte til tandproteser

Læs mere

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker for tandlæger i Holstebro 18-11- 2009 Rådgivningsfirmaet DentalMæglerne har den 4.

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1)

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1) BEK nr 1660 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. maj 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300570 Senere ændringer

Læs mere

Danske Fragtmænd a.m.b.a. - ansøgning om fritagelse i medfør af

Danske Fragtmænd a.m.b.a. - ansøgning om fritagelse i medfør af 1 af 5 07-08-2012 14:50 Danske Fragtmænd a.m.b.a. - ansøgning om fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1 J.nr. 2:8032-33/hth Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Danske Fragtmænd a.m.b.a.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 27.4.2011 Status: Historisk

Læs mere

Skovdyrkerforeningernes vedtægter

Skovdyrkerforeningernes vedtægter 1 af 5 08-08-2012 11:09 Skovdyrkerforeningernes vedtægter J.nr. 2:8032-437/fa Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Den 30. juni 1998 modtog Konkurrencestyrelsen Skovdyrkerforeningernes (herefter SDF)

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 18. februar / Ivan Skaaning Hansen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 18. februar / Ivan Skaaning Hansen DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. februar 2014 13/24070-13 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Bodil og Co I/S v/bodil og Ole Andersen Farversmøllevej 135 6200 Aabenraa KLAGE OVER UDGIFTSFORDELINGEN

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

DANSK FORENING FOR KONKURRENCERET - MEDLEMSMØDE DEN 24. MAJ 2012: NYKREDIT II-SAGEN MORTEN KOFMANN, KROMANN REUMERT

DANSK FORENING FOR KONKURRENCERET - MEDLEMSMØDE DEN 24. MAJ 2012: NYKREDIT II-SAGEN MORTEN KOFMANN, KROMANN REUMERT DANSK FORENING FOR KONKURRENCERET - MEDLEMSMØDE DEN 24. MAJ 2012: NYKREDIT II-SAGEN MORTEN KOFMANN, KROMANN REUMERT MILEPÆLE I NYKREDIT-SAGEN Oktober 2003: Februar/ Marts 2010: Juni 2010: KR godkender

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037566). Navn egnet til at fremkalde

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Jnr.: 2:8032-18/kb Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har ved anmeldelse af 25. februar 1998 ansøgt om

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark

2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark 2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark J.nr. 2005-0004709 TV2/Danmark A/S (advokat Olaf Koktvedgaard) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Marianne Mosbæk) Biintervenient til

Læs mere

1. GENERELT. (Sæt kryds i de relevante firkanter)

1. GENERELT. (Sæt kryds i de relevante firkanter) 1. GENERELT 1.1 Har kommunen fastsat vejledende retningslinjer for tildelingen af personlige tillæg efter 17, stk. 2? Ja Nej Hvis ja: Hvilke af nedenstående vejledende retningslinjer anvender kommunen

Læs mere

Habilitetsspørgsmål i forbindelse med behandling af klagesag i fiskeriministeriet

Habilitetsspørgsmål i forbindelse med behandling af klagesag i fiskeriministeriet Habilitetsspørgsmål i forbindelse med behandling af klagesag i fiskeriministeriet Fundet det beklageligt, at departementschefen og en fuldmægtig i fiskeriministeriet, der havde deltaget i behandlingen

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt [XXX] Afgørelsen er fremsendt pr. e-mail til adressen: [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere