Hermed fremsendes bestyrelsens beretning og referat fra den 40. ordinære generalforsamling fra Grundejerforeningen, Brønsholmgård.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hermed fremsendes bestyrelsens beretning og referat fra den 40. ordinære generalforsamling fra Grundejerforeningen, Brønsholmgård."

Transkript

1 Kokkedal, april 2005 Hermed fremsendes bestyrelsens beretning og referat fra den 40. ordinære generalforsamling fra Grundejerforeningen, Brønsholmgård. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag til uændret kontingent for året Kontingentet er fortsat 350 kr. årlig. Girokort til indbetaling bliver udsendt direkte fra Betalings Service (BS), og kontingentbetalingen kan tilmeldes hertil. Vor bankforbindelse er: Nordea, reg.nr kontonr Sidste rettidig indbetalingsdag er onsdag, den 1. juni Indbetalinger efter denne dato vil blive tillagt et strafgebyr på 15 kr. pr. påbegyndt måned. Bestyrelsen består af følgende medlemmer: Formand: Lars Grinderslev telefon nr Enebærhaven 116 Næstformand: Simon von Spreckelsen telefon nr Enebærhaven 101 Kasserer: Helle Jæger telefon nr Tornehaven 4 Sekretær: Allan Reinholdt telefon nr Enebærhaven 401 (Fællesarealer): Jørgen Skindhøj telefon nr Enebærhaven 102 Sidste år oplevede vi en stigning i klager vedr. manglende vedligeholdelse af hække. Vi må derfor opfordre grundejerne til at holde øje med hækkene i vækstsæsonen, specielt ud mod de små stier. De kraftige storme i januar 2005 forårsagede mange væltede træer i vores område. Specielt var de store stedsegrønne træer berørt. Vi vil anbefale, at man benytter lejligheden til at efterse sine høje træer og evt. få dem fældet, inden de forårsager skade på egen eller andres ejendom ifm. med en ny storm. På det vestre fællesareal vil vi fortsætte renoveringen, idet vi planlægger at udskifte svellerne, som omkranser legearealerne. Til sidst må vi anmode alle medlemmer sørge for at indbetale kontingentet rettidigt. Bestyrelsen

2 Referat fra Grundejerforeningens 40. ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt torsdag, den 10. marts 2005 i Holmegårdsskolen. 17 parceller af foreningens 323 medlemmer var repræsenteret. Formanden, Lars Grinderslev, bød velkommen og indledte mødet i henhold til den udsendte dagsorden. Punkt 1 Valg af dirigent. Søren Berger, Rosenhaven 508, blev enstemmigt valgt som dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og at dagsordenen var i henhold til gældende vedtægter. Punkt 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Formanden, Lars Grinderslev, aflagde bestyrelsens beretning, som følger: Indledning og resume af sidste års generalforsamling. På trods af de sidste års dialog med Karlebo Kommune vedr. pleje af rabatter og stier, oplevede vi desværre et tilbageskridt i år. Kommunen har efter vores påtale af dette, beklaget situationen, og lovet forbedringer på området. Det er desværre ikke lykkedes for os, at få en handlingsplan fra kommunen for beplantningen langs den vestre hovedsti. Regnskabet for foreningen ser godt ud, og det er med glæde, at vi kan konstatere, at der er fin overensstemmelse mellem budget og regnskab. Medlemskartotek og kontingentbetaling. Vores tilmelding af kontingentindbetalinger til PBS, har desværre ikke været helt problemløst. Vores bankforbindelse har ved oprettelsen, lavet en fejl, der gjorde, at vi ikke entydigt kunne identificere indbetalingerne. Endvidere har der været fejl i matrikelnumrene i vores medlemskartotek. Det har medført en del detektivarbejde fra vores kasserers side. Alle disse fejl skulle nu være rettet, og vi håber, at det fungerer ved næste kontingentindbetaling. Kontingentbetalingen kan nu tilmeldes betalingsservice, hvilket vi vil opfordre alle til. Desværre er der stadig 2 medlemmer, der endnu ikke har betalt deres kontingent. De seneste rykkere, som er sendt anbefalet, er kommet retur. Vores sidste udvej er nu at lade opkrævningerne gå til inkasso via en advokat. Fællesarealer. Side 1 af 8

3 År 2004 blev første år for vores nye legeplads. Legepladsen lever fortsat op til vores forventninger med hensyn til udseende, brug af børn i weekenderne og holdbarhed. Det årlige serviceeftersyn, som vi lader leverandøren udføre for at sikre, at vi har et vedligeholdt og sikkert anlæg, har ikke været afholdt i årets løb. Eftersynet vil blive udført primo Vi holder dog stadig selv løbende kontrol med anlægget. Da det er vigtigt, at skader på legeredskaberne udbedres så hurtigt som muligt, opfordres alle til at give besked til bestyrelsen, hvis I opdager fejl på disse. Søren Sømoed, som har overtaget Henriksens Haveservice, fortsatte også i 2004 med at være vores gartner. Der er i året, der gik, udelukkende foretaget planmæssigt pleje af græs, buske og hække. I sensommeren var der en del ukrudt i sandkasser og i bede, som gartneren fjernede på vores opfordring. Gartneren forventer at kunne holde det samme prisniveau også for år Vi påregner mindst 2 gange om året at skulle fortage kontrol af gartnerens arbejde for at sikre, at også de arbejdskrævende ting såsom ukrudtslugning og beskæring også bliver gjort. Plankeværker. Kommunen har i løbet af året fulgt op på den nu 6 år gamle sag om faste hegn etableret for tæt på skel. De berørte ejendomme har fået særskilt brev herom af kommunen. Grundejerforeningen er ikke påtaleberettiget, men høringsberettiget. Det vil sige, at det er kommunen der bestemmer, men forinden beslutning træffes, høres grundejerforeningen. Veje og Stier. Som nævnt under indledningen, er der desværre stadig ingen afklaring med kommunen hvad handlingsplanen for beplantningen langs den vestre hovedsti angår. Der har i år været et stigende antal tilfælde, hvor grundejerne ikke selv har sørget for at få klippet deres hække ud mod de offentlige arealer i tide, hvilket bl.a. har afstedkommet klager fra Post Danmark. Det er specielt et problem ved de små stier. Vi vil i den forbindelse på det kraftigste opfordre til, at man også husker at kigge sin hæk efter på de steder, man ikke selv kommer dagligt. Der er i løbet af året i flere omgange blevet udøvet hærværk på flere af enebærbuskene på Enebærhavens rabatter. Der er i flere omgange blevet klippet i buskene, således 4 stk. nu er klippet helt ned. I et par tilfælde er disse klipninger også gået ud over nogle af vore medlemmers beplantninger. Vi tager fra bestyrelsens side på det kraftigste afstand fra disse ugerninger og har alvorligt overvejet at indgive politianmeldelse, hvis det fortsætter. Side 2 af 8

4 Nabostridigheder. Der har i løbet af året igen været et par tilfælde, hvor vi er blevet kontaktet af nogle af vores medlemmer pga. forskellige former for uoverensstemmelser mellem dem og deres naboer. I et tilfælde har en grundejer klaget til bestyrelsen over langtidsparkering af en campingvogn på en parkeringsplads. Det er efter bestyrelsens opfattelse en overtrædelse af politivedtægten, men henhører ikke under bestyrelsens arbejdsområde, og pågældende medlem er derfor opfordret til selv at påtale forholdet. Bestyrelsen vil i den forbindelse gerne benytte lejligheden til at henvise til foreningens vedtægter, hvor det af formålsparagraffen bl.a. fremgår, at det er foreningens opgave at varetage opgaver af fælles interesse for medlemmerne i forhold over for myndighederne og andre. Værested. Foreningen blev medio august orienteret af kommunen om, at man ønskede at etablere et værested for unge fra især Kokkedalområdet ved Vandtårnet. Den 27. august var sat en høringsfrist. Da det imidlertid fremgik af en artikel i Ugebladet samme uge, at der allerede havde været indvielse af værestedet den foregående weekend, følte vi, at det var nødvendigt med et åbent svar til Kommunen i form af et læserbrev i Ugebladet. Vi blev efterfølgende inviteret til et møde med repræsentanter fra kommunen, hvor vi blev orienteret om projektet. Det blev bl.a. oplyst, at stedet kun var for unge over 18 år. Vi blev enige med kommunen om, at der skulle opstilles et regelsæt for brugen af værestedet. Vi har i den periode værestedet nu har eksisteret ikke følt nogen gener heraf. Karlebo Kommune ønsker at få en dialog med ejer- og grundejerforeningerne omkring trygheden. I den anledning har der været afholdt møde mellem repræsentanter fra foreningernes bestyrelser, kommunen, politikerne og politiet, hvor vi også har været repræsenteret. Dette mødeforum fortsætter også i Mulig etablering af Falckstation på vognmand Poul Ankers grund. Vi syntes, det er en meget dårlig ide at placere en Falckstation så nær et stort parcelhusområde. I luftlinie er der ca. 100 m til de nærmeste huse. En sådan virksomhed, hører til i et industrikvarter. Vi har kraftigt over for kommunen argumenteret imod placeringen, og vi er kommet med forslag til alternativ placering ved Møllevej eller Niverød erhvervspark. Kommunen er af HUR blevet pålagt at udarbejde et lokalplanforslag og her vil der igen være mulighed for grundejerforeningen for at fremsætte sine synspunkter. Da det selvfølgelig også gælder enkeltpersoner, vil vi kraftigt opfordre enhver grundejer, der måtte have synspunkter vedr. lokalplanforslaget, til også at tilskrive kommunen direkte med Side 3 af 8

5 kopi til grundejerforeningen, idet det lader til at også antallet af henvendelser gør indtryk på kommunen. Afslutning. Foreningens hjemmeside er nu kommet godt i gang. Her er det bl.a. muligt at følge med i diverse sager af almen interesse for foreningens medlemmer, f.eks. planerne om etablering af Falck-station tæt på vores område. Det er muligt, at tilmelde sig en nyhedsbrev-service, så vil der blive sendt en mail ud, når der lægges nyt ud på hjemmesiden. Ved legepladsen på det vestre fællesareal planlægger vi at udskifte svellerne omkring sandkasserne samt at opsætte 2-3 bænke uden ryglæn i foråret Dette bliver gjort for at forskønne arealerne og for at sikre, at børneforældre har et sted at sidde, mens børnene leger. Begge dele vil blive udført i naturligt langtidsholdbare materialer uden imprægneringsmidler af hensyn til børnene og miljøet. I årets løb er foreningen Kokkedal Bredbåndsforsyning blevet etableret. Foreningen vil udbygge et bredbåndsnet i Kokkedal, herunder også vores område, såfremt der er interesse herfor. Interesserede kan følge med på foreningens egen hjemmeside, som der findes et link til på vores hjemmeside. Beretningen gav anledning til følgende bemærkninger: Dirigenten, Søren Berger, takkede for en god og fyldig beretning og stillede den til debat. Det gav anledning til følgende spørgsmål og kommentarer: Birkehaven 204 spurgte, om man kunne få en billigere bredbåndsløsning med Kokkedal Bredbåndsforsyning. Formanden oplyste hertil, at han har set priser på samlet pakke, TV, telefon, bredbånd mv. og har bemærket, at det ca. er halv pris sammenlignet med TDC. Der er mulighed for at vælge forskellige pakker. Blandt andet har Kokkedal Bredbåndsforsyning gratis telefoni indenfor eget net og til andre områder med samme forsyning. Formanden anbefalede at se på deres hjemmeside. Der er link hertil via grundejerforeningens hjemmeside. Enebærhaven 103 kommenterede til hærværket på enebærbuskene, at Karlebo Kommune blandt andet selv har kørt buskene ned ifm græsklipningen. Side 4 af 8

6 Birkehaven 111 foreslog med hensyn til placering af Falckstationen, at grundejerne er deres indsigelser til den kommende lokalplan for området til bestyrelsen, som samlet kan sende ene til Karlebo Kommune. Sekretæren, Allan Reinholdt, foreslog, at grundejerne også indsender læserbreve til f.eks. Ugebladet, da vi ikke skal glemme, at det er valgår i år. Rosenhaven 516 bemærkede, at der er 2 parceller på Rosenhaven, der har buske, der vokser langt ud på vejen. Formanden oplyste, at bestyrelsen for 14 dage siden kontaktede grundejerne. Den ene grundejer har sendt sagen videre til Kommunen, da grundejeren mener, at det er Kommunens opgave at klippe buskene, da de stammer fra den oprindelige rabatbeplantning, som blev saneret i Enebærhaven 302 oplyste, at stormen for nylig væltede et fyrretræ på Enebærhaven. Der står endnu et fyrretræ og et birketræ på samme skrænt, som kan vælte ved en ny storm. Formanden gjorde opmærksom på, at bestyrelsen ikke har sanktionsmuligheder og kan ikke forlange træerne fældet. Næstformanden, Simon von Spreckelsen, rettede en generel henvendelse til grundejerne om at være opmærksomme på dette problem omkring træer, som kan vælte ved en storm. Enebærhaven 309, som bor ud til vestre hovedsti ved fællesarealet, oplyste, at der tidligere var en opfordring til ens beplantning langs stien, men at der endnu ikke er sket noget i sagen. Formanden vil på baggrund heraf igen rette kraftig henvendelse til Kommunen med kopi af brevet til formanden for teknik og miljø. Formanden supplerede med, at nogle af foreningens egne træer nord for legepladsen formentlig snart vil blive fældet. Lærkehaven 2 oplyste at have hørt, at Kommunen har tænkt sig at udstykke grunde på de grønne områder nord for Lærkehaven og Enebærhaven mod Græstedgård. Grundejeren vil til bestyrelsen fremsende navnet på den kommunale medarbejder, som har oplyst dette. Bestyrelsen har intet hørt om disse planer. Næstformanden gjorde opmærksom på, at såfremt der skal udstykkes grunde, skal der laves en ny lokalplan. Dette indebærer, at bestyrelsen vil blive hørt og har mulighed for at komme med kommentarer. Næstformanden oplyste også, at der tidligere har været planer om disse arealer, men at planerne blev taget af bordet af daværende miljøminister Sven Auken. Side 5 af 8

7 Formanden henviste til Kommuneplan , hvor der ikke er indeholdt planer om bebyggelse på arealerne. Formanden gjorde opmærksom på, at planen med at oprette Falckstation på Poul Ankers grund ikke er Kommunens ide, men Falck s, som ønsker at den skal være synlig. Bestyrelsen har i den forbindelse haft kontakt til nabogrundejerforeningerne, men der er ingen af disse, der er blevet hørt. Vi har derfor besluttet at arbejde sammen med disse foreninger i denne sag. Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. Punkt 3 Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Kassereren, Helle Jæger, fremlagde det reviderede regnskab. Kassereren gjorde specielt opmærksom på, at kontingentopkrævningen bliver fremsendt pr. giro, og at der er mulighed for at tilmelde betalingen til PBS. Dirigenten konstaterede, at regnskabet ser godt ud og sendte det til afstemning. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Punkt 4 Forslag fra bestyrelsen, herunder forelæggelse af budget for det kommende år samt fastlæggelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for 2005 bibeholdes på 350 kr. Bestyrelsen oplyste, at vedligeholdelsen af fællesarealerne forventes at kunne bibeholdes på samme niveau som i Der har ikke været udgifter til vedligeholdelse af legeredskaber i 2004, men bestyrelsen forventer udgifter hertil i 2005 jfr. bestyrelsens beretning. På forespørgsel om hvem der er ansvarlig for betaling af kontingent oplyste næstformanden, at det er den nye ejer af ejendommen, som er ansvarlig for den fulde kontingentindbetaling, såfremt den tidligere ejer ikke har indbetalt til tiden. Dette er iht. vedtægternes 2. Budgettet blev herefter enstemmigt vedtaget. Punkt 5 Forslag fra medlemmerne: Ingen forslag modtaget. Side 6 af 8

8 Punkt 6 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen: Følgende medlemmer var på valg: Lars Grinderslev. Genopstiller Allan Reinholdt. Genopstiller Begge blev genvalgt til bestyrelsen. Suppleanter: Følgende blev valgt som suppleanter: Kenneth Bak Poulsen, Rosenhaven 209 Michael Pedersen, Rosenhaven 206 Punkt 7 Valg af revisorer og revisorsuppleanter: Revisorerne, Torsten Hofmann-Petersen og Niels Hosbond Petersen blev genvalgt. Søren Berger blev genvalgt som 1. revisorsuppleant og Erika Vosgerau blev genvalgt som 2. revisorsuppleant. Punkt 8 Eventuelt: Enebærhaven 116 har bemærket, at der flyder med skrald på vejen til Genbrugspladsen, efter den er flyttet til Kongevejen. Generalforsamlingen henstillede til bestyrelsen om at rette henvendelse til Kommunen for at få ryddet op langs vejene. Birkehaven 204 oplæste notat om sagsgang i verserende sag om håndværkervirksomhed i området. Der er blandt andet sendt adskillige billeder til Kommunen, men der er ikke noget nyt i sagen. Næstformanden oplyste, at Kommunen i henhold til Forvaltningsloven har pligt til at oplyse om klagemulighed, såfremt en borger ikke er tilfreds med Kommunens afgørelse. Formanden gjorde opmærksom på, at det er Kommunen, der har påtaleretten i sådanne sager. Birkehaven fremlagde et brev fra Kommunen, som bestyrelsen ikke har modtaget i kopi, som ellers er anført i brevet. Bestyrelsen takkede for orienteringen i sagen. Side 7 af 8

9 Næstformanden gjorde opmærksom på, at en anden grundejer har søgt om at få lov til at etablere en virksomhed i området. Bestyrelsen har i den forbindelse kontaktet Kommunen for at gøre opmærksom på eventuel øget trafik, skiltning mv. Derudover har bestyrelsen anmodet om at tage sagen op til genvurdering om 3 år. På opfordring orienterede dirigenten, Søren Berger, i form af sit aktive politiske tilhørsforhold om kommunesammenlægning mellem Karlebo og Fredensborg-Humlebæk Kommuner. Efter denne orientering afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Side 8 af 8

Hermed fremsendes bestyrelsens beretning og referat fra den 41. ordinære generalforsamling fra Grundejerforeningen, Brønsholmgård.

Hermed fremsendes bestyrelsens beretning og referat fra den 41. ordinære generalforsamling fra Grundejerforeningen, Brønsholmgård. Kokkedal, maj 2006 Hermed fremsendes bestyrelsens beretning og referat fra den 41. ordinære generalforsamling fra Grundejerforeningen, Brønsholmgård. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag til

Læs mere

Hermed fremsendes bestyrelsens beretning og referat fra 44. generalforsamling, tirsdag, den 10. marts 2009 fra Grundejerforeningen Brønsholmgård.

Hermed fremsendes bestyrelsens beretning og referat fra 44. generalforsamling, tirsdag, den 10. marts 2009 fra Grundejerforeningen Brønsholmgård. Kokkedal, april 2009 Hermed fremsendes bestyrelsens beretning og referat fra 44. generalforsamling, tirsdag, den 10. marts 2009 fra Grundejerforeningen Brønsholmgård. Generalforsamlingen vedtog en kontingentnedsættelse

Læs mere

Hermed fremsendes bestyrelsens beretning og referat fra den 39. ordinære generalforsamling fra Grundejerforeningen, Brønsholmgård.

Hermed fremsendes bestyrelsens beretning og referat fra den 39. ordinære generalforsamling fra Grundejerforeningen, Brønsholmgård. Kokkedal, april 2004 Hermed fremsendes bestyrelsens beretning og referat fra den 39. ordinære generalforsamling fra Grundejerforeningen, Brønsholmgård. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om

Læs mere

Hermed fremsendes bestyrelsens beretning og referat fra 43. generalforsamling den 4. marts 2008 fra Grundejerforeningen, Brønsholmgård.

Hermed fremsendes bestyrelsens beretning og referat fra 43. generalforsamling den 4. marts 2008 fra Grundejerforeningen, Brønsholmgård. Kokkedal, maj 2008 Hermed fremsendes bestyrelsens beretning og referat fra 43. generalforsamling den 4. marts 2008 fra Grundejerforeningen, Brønsholmgård. Generalforsamlingen vedtog et forslag fra en grundejer

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 7. april 2010 Referat Bilag a. Bestyrelsens Beretning for 2009 b. Årsregnskab 2009 c. Budget 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Der var fremmødt 25 personer repræsenterende 18 parceller. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen pegede på Hans Østergaard nr. 84.

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 Indbetaling af kontingent for 2011 kan ske ved indsættelse på konto 1551 3719216501 i Danske Bank, eller direkte til kasseren. Kontingentet

Læs mere

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen.

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen. Referat af generalforsamlingen, Grundejerforeningen Jægerbuen, den 11. marts 2009 Bestyrelsen tilstede: John Blynov Benny Hansen - Kitty Steen Michael Sass & Britta Schou Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling 2016 i Grundejerforeningen Vesterled

Referat af generalforsamling 2016 i Grundejerforeningen Vesterled Referat af generalforsamling 2016 i Grundejerforeningen Vesterled Dato og tid: Mandag, den 8. februar 2016, kl. 19.00 Sted: Stengårdsskolen, lærerkantinen 1. Valg af dirigent Tim Andersen (nr. 35) bød

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEBØLLE STRAND

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEBØLLE STRAND VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEBØLLE STRAND 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Bakkebølle Strand. Hjemsted Bakkebølle Strand, 4760 Vordingborg. 2 Medlemmer af foreningen er ejere af de fra

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Syren-, Jasmin- og Gyvelparken onsdag den 26. marts 2008.

Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Syren-, Jasmin- og Gyvelparken onsdag den 26. marts 2008. Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Syren-, Jasmin- og Gyvelparken onsdag den 26. marts 2008. Foreningens formand Hans-Arne Lauridsen bød velkommen til de 12 fremmødte medlemmer (inkl.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Duemosen.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Duemosen. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Duemosen. Torsdag d. 12. april 2012 kl. 19:00 Rejsestanden, 3630 Jægerspris. Bestyrelsesmedlemmer repræsenteret på generalforsamlingen: Cathrine Axelsen,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Hermed fremsendes bestyrelsens beretning og referat fra 42. ordinære generalforsamling den 13. marts 2007 fra Grundejerforeningen, Brønsholmgård.

Hermed fremsendes bestyrelsens beretning og referat fra 42. ordinære generalforsamling den 13. marts 2007 fra Grundejerforeningen, Brønsholmgård. Kokkedal, maj 2007 Hermed fremsendes bestyrelsens beretning og referat fra 42. ordinære generalforsamling den 13. marts 2007 fra Grundejerforeningen, Brønsholmgård. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens

Læs mere

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN Gnaverhavens Grundejerforening Referat fra GENERALFORSAMLING Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30 på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012

Ordinær generalforsamling. Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012 Ordinær generalforsamling Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012 Kalenderåret 2011 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat af Ordinær

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 8. februar 2012 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 23, 25, 29, 33, 39, 55, 59,

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2013 19. april 2013 Generalforsamling i Grundejerforeningen Quinto onsdag den 20. marts 2013. i Pilegården, lokale 5, Brønshøjvej 17, Brønshøj. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Grundejerforeningen Østergårdsparken Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008. Rasmus Kjærgaard bød velkommen og orienterede om, at både formanden og næstformanden var blevet forhindrede i at deltage,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Opfølgning på beslutninger og opgaver 1.1. Vej & Sti. Dion Brun, Georg Rønsch & Lisbeth Garder

Referat af bestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Opfølgning på beslutninger og opgaver 1.1. Vej & Sti. Dion Brun, Georg Rønsch & Lisbeth Garder Referat af bestyrelsesmøde Deltagere: Afbud: Dato: Dion Brun, Georg Rønsch & Lisbeth Garder Linda Kampmann, Kim Reenberg, Kim Sommer 10. januar 2012 kl. 19.30 på Skibelund Krat Dagsorden 1. Opfølgning

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011 Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011 Næstformanden, Marian Jürs, bød velkommen. Anne Lyngbye blev valgt som dirigent. Hun konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk Elektronisk post Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af vejlauget til fremover at modtage meddelelser, indkaldelser, orienteringsskrivelser mv. fra Vejlauget. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget-

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Grundejerforeningen Arresøgrundene.

Referat fra ordinær generalforsamling i. Grundejerforeningen Arresøgrundene. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Arresøgrundene. Mødet blev afholdt mandag den 12. marts 2012 kl. 19:00 i Annisse forsamlingshus. Dagsorden a) Valg af dirigent b) Protokol og

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus.

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus. Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning om foreningens virke

Læs mere

Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Mart. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt d: 30.oktober

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling

Referat Ordinær generalforsamling Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Enebærhaven - 28. april 2005 Torsdag den 28. april 2005 kl. 20.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Enebærhaven. Referent:

Læs mere

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek Onsdag den 27. maj 2009 kl. 19.30

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek Onsdag den 27. maj 2009 kl. 19.30 Grundejerforeningen Ølstykke d. 2. maj 2009 Kildeholm IV. www.kildeholm.dk Dagsorden jf. lovene: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskabsaflæggelse. 4. Forslag til budget. Ordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN J.nr.: 65-38847 MØDERET FOR HØJESTERET Mæglergaarden Frederiksgade 1 5700 Svendborg Laurahus Kompagnistræde 20A, 1. 1208 København K Tlf. 70 25 21 15 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN Foreningens

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 Formanden, Poul Lauridsen, bød velkommen. Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 1. Ole Ryttersgaard blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

Sortemose Skov Grundejerforening Referat af 43. ordinære generalforsamling Tirsdag den 22. november 2005

Sortemose Skov Grundejerforening Referat af 43. ordinære generalforsamling Tirsdag den 22. november 2005 Referat af 43. ordinære generalforsamling 1. Valg af dirigent Formanden Bent Andersen (nr. 70) bød velkommen og optælling af de fremmødte viste, at 25 huse var repræsenteret ved generalforsamlingen, og

Læs mere

Båring Ege Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling i Båring Forsamlingshus. Fredag den 3. juli 2009

Båring Ege Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling i Båring Forsamlingshus. Fredag den 3. juli 2009 Båring Ege Grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling i Båring Forsamlingshus Fredag den 3. juli 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for året. 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling 2014 i A/B Blidahlund/Esperancegården Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

Gartnerparkens Grundejerforening

Gartnerparkens Grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 17. november 2015 kl.19.30 i Medborgerhuset Dagsorden i henhold til den omdelte indkaldelse dateret 26. oktober 2015. Fremmødte husstande (18 stk.): 2,

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

Grundejerforeningen Jupiter. Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016

Grundejerforeningen Jupiter. Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016 Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016 Fremmødte: 28 parceller repræsenteret, 27 personer, 1 gæst og 7 fra bestyrelsen. Punkt 1 - Valg af ordstyrer

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Grundejerforeningen, matrikel. nr. 1DO. Baastrup Referat af ordinær generalforsamling. Generalforsamling blev afholdt den 28.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NIVÅPARK

GRUNDEJERFORENINGEN NIVÅPARK GRUNDEJERFORENINGEN NIVÅPARK Nivå d.25. februar 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling torsdag d 19. marts 2014 kl. 19:00 Afholdes i kantinen på Nivå Skole Syd (Centralskolen) Dagsorden (iflg.

Læs mere

* Veje og stier Nr. 47 Bliver vejen fra rundkørslen belagt med sten med det samme? Hvis nej, kan man benytte Søvangsvej i stedet?

* Veje og stier Nr. 47 Bliver vejen fra rundkørslen belagt med sten med det samme? Hvis nej, kan man benytte Søvangsvej i stedet? Referat af generalforsamling på Kerteminde Skole d. 20. marts 2007 Velkomst v. Formand Jørgen Andersen 1) Valg af Dirigent. Bestyrelsen foreslog Mogens Jacobsen. Mogens blev valgt. Nr. 61 Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ENØ STRAND

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ENØ STRAND VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ENØ STRAND Navn og formål 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Enø Strand. 2 Foreningens formål er at varetage grundejernes fælles interesser vedrørende: 1) Forholdet

Læs mere

Referat generalforsamling i Grundejerforeningen Fursundparken lørdag d. 7. maj 2016 kl. 14.00 i Åsted Forsamlingshus Åstedet.

Referat generalforsamling i Grundejerforeningen Fursundparken lørdag d. 7. maj 2016 kl. 14.00 i Åsted Forsamlingshus Åstedet. Referat generalforsamling i Grundejerforeningen Fursundparken lørdag d. 7. maj 2016 kl. 14.00 i Åsted Forsamlingshus Åstedet. Ad 1: Valg af dirigent Christian Lauridsen valgt Ad 2: Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Grundejerforeningen af 1976 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelsen og revisor

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 4. april 2018 Grundejerforeningen Arnakkegård Afholdt i Vipperødhallens Cafeteria

Referat af ordinær generalforsamling den 4. april 2018 Grundejerforeningen Arnakkegård Afholdt i Vipperødhallens Cafeteria Referat af ordinær generalforsamling den 4. april 2018 Grundejerforeningen Arnakkegård Afholdt i Vipperødhallens Cafeteria Formanden bød velkommen til generalforsamlingen. Punkt 1. Valg af dirigent Bestyrelsen

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Hermed fremsendes bestyrelsens beretning og referat fra 45. generalforsamling, tirsdag, den 16. marts 2010 fra Grundejerforeningen Brønsholmgård.

Hermed fremsendes bestyrelsens beretning og referat fra 45. generalforsamling, tirsdag, den 16. marts 2010 fra Grundejerforeningen Brønsholmgård. Kokkedal, april 2010 Hermed fremsendes bestyrelsens beretning og referat fra 45. generalforsamling, tirsdag, den 16. marts 2010 fra Grundejerforeningen Brønsholmgård. Bestyrelsens forslag til nye aktiviteter

Læs mere

Godhavn Grundejerforening

Godhavn Grundejerforening Godhavn Grundejerforening Nr. 45 Medlemsinformation 16. maj 2009 Ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Godhavn Grundejerforening Søndag den 21. juni 2009. kl. 10.00

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT J. nr. 4948/20 GENERALFORSAMLINGSREFERAT Onsdag den 24. april 2013 kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Porcelænshaven i CBS lokaler (PH407), Porcelænshaven 26, 2000 Frederiksberg.

Læs mere

RØRPOSTEN 28. 2011 19.00 92 B,

RØRPOSTEN 28. 2011 19.00 92 B, RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt torsdag den 28. april 2011 kl. 19.00 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Finn Nørregaard,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Gorm Riksted fra nr. 42. Gorm vælges uden modkandidater. Gustav nr. 23 vælges til

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 10-04-2016

Grundejerforeningen Krebsen 10-04-2016 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 6. april 2016 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på Krebsen, nr.: 3, 6, 7, 9, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

Resume af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vejlgården den 19. januar 2011.

Resume af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vejlgården den 19. januar 2011. 1 Resume af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vejlgården den 19. januar 2011. 1) Sidste referat 2) Fastelavn 3) Generalforsamling 2011 4) Kontingenter 5) Nyanlagt sø 6) Boldbane 7) Gennemskæring af

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk - e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSNFORMATON BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2014 Ulstrup Forsamlingshus 24. maj kl. 10.00

Generalforsamlingsreferat 2014 Ulstrup Forsamlingshus 24. maj kl. 10.00 Generalforsamlingsreferat 2014 Ulstrup Forsamlingshus 24. maj kl. 10.00 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere. a. Bestyrelsen foreslog John Westhausen som blev valgt b. Stemmetællere: Bente Jensen og

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 14. marts 2015 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 14. marts 2015 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 14. marts 2015 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DGI Storkøbenhavn, Vester Voldgade 100 1552 København V Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Niels Kloster, Joakim

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kratbjerghusene den 5/4-2006

Referat af ordinær generalforsamling i Kratbjerghusene den 5/4-2006 Referat af ordinær generalforsamling i den 5/4-2006 1. Valg af dirigent. Thomas Jørgensen (BV27) blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at forsamlingen var lovligt indkaldt og at der var 27 stemmeberettigede

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Landsbyen GENERALFORSAMLING

Grundejerforeningen Landsbyen GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Landsbyen GNRALFORSAMLING Mandag den 16. marts 2009 kl. 19.30 Ishøj Skole, klasselokale 4 (hvor vi plejer at være), Ishøj Bygade 74, 2635 Ishøj Landsby. RFRAT http://www.geocities.com/gf_landsbyen

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN Dato: 28. maj 2012 Referat fra generalforsamlingen den 16. april 2012 Fremmøde: 33 husstande Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Fremlæggelse af budget

Læs mere

Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.

Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 10. maj 2014 Referat af generalforsamling i Virumbo IV den 22. april 2014 Birgit Kjeldsen, Lise Bonde, Birthe Mikkelsen, Ib Højbjerg, Lise Mundt, Lars Friis, Anders, Martin Hou, Keld Greenaae, Jakob Tønnesen,

Læs mere

Generalforsamling i HF Mosevang

Generalforsamling i HF Mosevang Generalforsamling i HF Mosevang Onsdag d. 2 marts 2016 kl. 19.00 Folkebiblioteket i Viby - Skanderborgvej 170 Referat jf. dagsordenen: 1. Velkomst Valg af dirigent, Jesper Torp, have nr. 25 2. Beretning

Læs mere

H u lvejens Gru ndejerforen i ng. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag den 17. marts 2009. Dato: Shell Motel, Støvring.

H u lvejens Gru ndejerforen i ng. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag den 17. marts 2009. Dato: Shell Motel, Støvring. H u lvejens Gru ndejerforen i ng Referat af ordinær generalforsamling Dato: Tid: Sted: Deltagere: Tirsdag den 17. marts 2009 K1.19.30 Shell Motel, Støvring 31 deltagere inkl, bestyrelsen Dagsorden: 1.

Læs mere

Kommentarer: Der henstilles til kommende styregruppe, at man ikke godkender budgetter, der er større, end hvad vi har i kassen.

Kommentarer: Der henstilles til kommende styregruppe, at man ikke godkender budgetter, der er større, end hvad vi har i kassen. 1 valg af dirigent og stemmetællere. Dirigent: Allan. Stemmetællere: Lizzi & Aase. 2 Beretning fra styregruppen, samt godkendelse af beretningen. Årsberetning fremlagt (se bilag 1) og godkendt. Kommentarer:

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 20. marts 2019 kl i kulturhuset Skovlunde Syd-centeret.

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 20. marts 2019 kl i kulturhuset Skovlunde Syd-centeret. Parcelforeningen TOFTHOLM Ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 20. marts 2019 kl. 19.00 i kulturhuset Skovlunde Syd-centeret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Grundejerforeningen Ravnsnæs - Generalforsamling 22.4 2015 Sjælsøskolen

Grundejerforeningen Ravnsnæs - Generalforsamling 22.4 2015 Sjælsøskolen Grundejerforeningen Ravnsnæs - Generalforsamling 22.4 2015 Sjælsøskolen 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog advokat Peter Schäfer valgt med akklamation Dirigenten konstaterede generalforsamlingens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby den 12. april 2016.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby den 12. april 2016. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby den 12. april 2016. 1. Valg af dirigent: Lars- Frederiksvej 3 foreslås og vælges. Lars fastslår, at indkaldelsen er sket

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen H.C. Andersen kvarteret, den 29. marts 2012.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen H.C. Andersen kvarteret, den 29. marts 2012. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen H.C. Andersen kvarteret, den 29. marts 2012. Punkt 1: Valg af dirigent. Frode Pagh Bæk (FPB) Blev valgt, og han kunne konkludere at generalforsamlingen

Læs mere

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30 Tilstede: 11 borgere ud over en del af bestyrelsen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent 3. Beretning. 4. Regnskab forelægges til godkendelse. 5. Valg i henhold til lovene ( 7) 6. Indkomne

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen VESTBO

Vedtægter for Grundejerforeningen VESTBO Vedtægter 08/02/07 15:23 Side 1 Vedtægter for Grundejerforeningen VESTBO Sværdagergård, Bygaden 47 i Jyllinge, da udstykningen af grundejerforeningens område fandt sted i midten af 1960 erne. Foto: Lokal

Læs mere

3. Medlemskab: Alle udøvende kunstnere og kunsthåndværkere, kan blive aktiv medlem af foreningen.

3. Medlemskab: Alle udøvende kunstnere og kunsthåndværkere, kan blive aktiv medlem af foreningen. Vedtægter for: 1. Foreningens navn: KunstSpiralen 2. Formål: At samle udøvende kunstnere, kunsthåndværkere og kunstinteresserede i et fagligt og socialt fællesskab. At skabe nytænkning og udvikling for

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

VEDTÆGTER. for TRAPPELAUGET OREHØJGÅRD

VEDTÆGTER. for TRAPPELAUGET OREHØJGÅRD Udkast til omskrevne VEDTÆGTER for TRAPPELAUGET OREHØJGÅRD Navn og formål 1 Laugets navn er Trappelauget Orehøjgård med hjemsted i Tollerup, Halsnæs Kommune. Laugets formål er at opretholde og vedligeholde

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen NØRREDAMMENs ordinære generalforsamling 2008.

Referat. Grundejerforeningen NØRREDAMMENs ordinære generalforsamling 2008. Grundejerforeningen NØRREDAMMEN. Referat af Grundejerforeningen NØRREDAMMENs ordinære generalforsamling 2008. Generalforsamlingen afholdtes onsdag d. 20. februar 2008 kl. 19.30 i Fredensborg Biblioteks

Læs mere

Velkommen på Kirkeager

Velkommen på Kirkeager Velkommen på Kirkeager og som medlem af GrundejerForeningen Kirkeager (GFK) I denne velkomstfolder fra GFK får du/i en række praktiske oplysninger om følgende: - GFK s opbygning og vedtægter - Side 2 -

Læs mere

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1 Referat 1. Dirigent Per (nr. 24). Generalforsamlingen er lovlig varslet erklæres lovlig og beslutningsdygtig 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 -

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 - VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012-1 - PR. APRIL 2012 VEDTÆGT for SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER Stiftet 16. juni 1990. 1: Foreningens navn Foreningens

Læs mere