Sønderborg Kommune Potentialeafklaring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sønderborg Kommune Potentialeafklaring"

Transkript

1 Sønderborg Kommune Potentialeafklaring Offentlig-privat samarbejde om børne- og ungetandpleje

2 Indhold 1. Indledning 3 2. Ledelsesresumé 3 3. Faktabeskrivelse 5 4. Samarbejde med privatpraktiserende tandlæger 8 Bilag 1 - Erfaringer fra andre kommuner 16 Bilag 2 Regler om udbud og annoncering 23 2

3 1. Indledning Sønderborg Kommune er landets 16. største kommune med ca indbyggere. I forlængelse af kommunesammenlægningen harmoniserer Sønderborg Kommune servicetilbuddene herunder børne- og ungetandplejen, så tandplejen økonomisk, fagligt og servicemæssigt drives rationelt. Med en central tandklinik i Sønderborg og klinikker i både Gråsten og Nordborg er det en udfordring at opretholde den geografiske dækning og nærhed for borgerne samtidig med et højt kvalitets- og serviceniveau indenfor de økonomiske ressourcer, der er til rådighed. Det er vanskeligt at rekruttere tandlæger til klinikken i Nordborg, mens stillinger i klinikken i Gråsten søges af både danske og tyske tandlæger, som har de nødvendige kompetencer. I samarbejde med KL s Konsulentvirksomhed (KLK) har Sønderborg Kommune igangsat et udredningsarbejde, der skal komme med forslag til den fremtidige organisering mm. af børne- og ungetandplejen. Som led i projektet har Udbudsportalen foretaget en potentialeafklaring, der belyser mulighederne for at indgå en kontrakt med privatpraktiserende tandlæger om udførelse af tandplejen i Nordborg og evt. Gråsten. Potentialeafklaringen er udarbejdet af Udbudsportalen i KL i samarbejde med Senior & Sundhed. Notatet er et supplement til rapporten fra KLK og et beslutningsgrundlag til brug for en drøftelse i udvalg og byråd. 2. Ledelsesresumé Sønderborg Kommune kan i den videre beslutningsproces overveje muligheden for at indgå et offentlig-privat samarbejde med privatpraktiserende tandlæger om udførelse af det individuelle, vederlagsfri tandplejetilbud til børn og unge, dvs. regelmæssige undersøgelser, individuel forebyggelse og tandbehandling samt indberetning af tandsundhedsforholdene, jf. Sundhedsstyrelsens vejledning. Opgaven kan geografisk afgrænses til Nordborg og Gråsten. For Nordborg har Sønderborg Kommune de største udfordringer med at tilvejebringe en hensigtsmæssig løsning ved fortsat kommunal drift. For Gråsten har kommunen muligheden for selv at drive klinikken, og der er ingen særlige forhold, der taler for et samarbejde med private tandlæger. Ved at indgå samarbejder for både Nordborg og Gråsten kan kommunen fagligt og ledelsesmæssigt koncentrere sig om klinikken i Sønderborg. 3

4 Udførelsen af opgaverne bør afregningsmæssigt ske med udgangspunkt i BUT overenskomsten mellem KL og Dansk Tandlægeforening. Udbudsportalen har foretaget en økonomisk konsekvensestimering, der viser et forventet merforbrug for klinikken i Nordbog på 2,0 mio. pr. år og i Gråsten på 2,7 mio. kr. ved overgang til privatpraktiserende tandlæger. Sammenligningen er mellem kommunens gennemsnitlige omkostninger til almindelig tandpleje i 2011 på egne klinikker og de forventede gennemsnitsomkostninger ved, at opgaven løses af en privatpraktiserende tandlæge. En offentlig annoncering kan være hensigtsmæssig for at få fastlagt opgaven og få den bedst mulige kontrakt på plads. Kommunen kan dog frit tilrettelægge den proces, den anser for mest velegnet til at sikre, at privatpraktiserende tandlæger, der har kontrakt med kommunen, leverer den rette opgaveløsning til den rette pris. Med de forventede lovændringer pr kan kommunen uden annoncering eller udbud forhandle en kontrakt med private tandlæger. Der er ingen garanti for, at der vil være private tandlæger, som finder opgaven i Nordborg attraktiv og afgiver et tilbud. Sonderinger blandt tandlæger viser dog, at der må formodes at være interesse, afhængigt af de kontraktlige forhold og den aftalte honorering. For Nordborg skal det besluttes, om og i hvilken udstrækning kommunen vil renovere tandklinikkens bygninger og udskifte udstyret i nødvendigt omfang (væsentligst en unit), så klinikken fremtræder helt up-to-date. For en privatpraktiserende tandlæge vil dette medføre en væsentlig reduceret risiko ved at indgå i et samarbejde. Såfremt den privatpraktiserende tandlæge skal stå for renoveringen i Nordborg, er det spørgsmålet, om kontrakten vil være attraktiv. Det kan fastlægges i kontrakten, at naturligt forekommende løbende vedligeholdelsesopgaver og nødvendige udskiftninger af udstyr og inventar skal varetages af den privatpraktiserende tandlæge. Procesmæssigt kan Sønderborg Kommune, inden en endelig beslutning tages, indbyde til et informationsmøde, hvor interesserede tandlæger gøres bekendt med kommunens intentioner om at annoncere en kontrakt om varetagelse af børne- og ungetandpleje i Nordborg og evt. Gråsten. Herved får kommunen et indtryk af, om der vil være interesse for et samarbejde, inden processen med annoncering indledes. De kommunale tandklinikkers personale vil være omfattet af lov om virksomhedsoverdragelse, som regulerer vilkårene for personalets overgang til den privatpraktiserende tandlæge, som kommunen indgår kontrakt med. Efter en ønskerunde kan personalet omplaceres til anden beskæftigelse i kommunen eller virksomhedsoverdrages. 4

5 Kontrakten bør etablere et tæt samarbejdsforhold med løbende møder, som skal tilgodese kommunens behov for at have god føling med opgaveløsningen, løbende dialog, udvikling m.m. 3. Faktabeskrivelse Den kommunale tandpleje i Sønderborg Kommune har ca. 40 medarbejdere, fordelt på tandlæger, tandplejer og klinikassistenter. På to af de nuværende klinikker varetages de administrative opgaver af kontorassistenter. Tandplejen varetager behandling af ca børn og unge og ca. 300 omsorgstandplejepatienter. Lovgrundlaget for børne- og ungetandplejen er: Sundhedslovens afsnit om kommunal tandpleje, samt 215 om Sundhedsstyrelsens tilsyn Bekendtgørelse nr. 727 af 15/ om tandpleje Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje m.v. af 30/06/2006 Vejledning om indberetning af tandsundhedsforhold på børne- og ungdomstandplejeområdet, 22/ Lov om behandling af personoplysninger Lov om klage- og erstatningsansvar inden for sundhedsvæsenet. Der er udarbejdet en vision for Sønderborg Kommunes kommunale tandpleje. Visionen er udmøntet i kvalitetsstandarder for henholdsvis tandpleje til børn og unge samt omsorgstandpleje. Desuden arbejder tandplejen indenfor rammerne af Sønderborg Kommunes Sundhedspolitik og Sammenhængende Børnepolitik samt Ældrepolitikken og Handicappolitikken. Ny klinikstruktur De sammenlagte kommuner, der blev til den nye Sønderborg Kommune, havde tilsammen 12 kommunale tandklinikker. En sådan klinikstruktur med små klinikenheder er af flere årsager uhensigtsmæssig, bl.a. i forhold til rationel drift, etablering af praktikpladser, oplæring af nyuddannede og introduktion af nye medarbejdere. Tandplejen er derfor midt i en strukturændring, der betyder, at klinikkerne fremover bliver placeret i Sønderborg, Nordborg og Gråsten. Der opføres en helt ny, moderne klinik i Sønderborg ved siden af Humlehøjskolen med ibrugtagning juni

6 Målsætninger Sønderborg Kommune arbejder i den nye klinikstruktur med at fastholde og tiltrække tandplejepersonale, reducere udgifterne til drift og vedligehold, en mere rationel arbejdstilrettelæggelse med færre aflysninger, udskiftning af utidssvarende udstyr, renoveringer m.v. De strategiske målsætninger for tandplejen er at sikre: Optimal udnyttelse af ressourcerne Hensigtsmæssig driftstilrettelæggelse Nærhed Højt fagligt niveau Kvalitetsudvikling Gode patientrelationer Samarbejde med privatpraktiserende tandlæger Sønderborg Kommune har i forvejen en kontrakt med en privatpraktiserende tandlæge, der varetager tandregulering i samarbejde med kommunen. Det er således ikke fremmed for kommunen at samarbejde med privatpraktiserende tandlæger om varetagelsen af de kommunale opgaver. Sønderborg Den centrale tandklinik ved siden af Humlehøjskolen i Sønderborg har et stort patientunderlag, der kan sikre kvalitet i behandlingen og større faglighed i arbejdet. Med etableringen af klinikken opnår Sønderborg Kommune en række fordele, herunder et stærkere og mere bæredygtigt fagligt miljø, bedre muligheder for at anskaffe og udnytte ny teknologi, mere ensartet service og diagnosticering, gode efteruddannelsesmuligheder samt mulighed for mere fleksible å b- ningstider. Klinikken har en kapacitet, så den kan dække både Sønderborg og Nordborg (hele Als), men ikke Gråsten. Kommunens tandreguleringsklinik ligger også på Humlehøjskolen. Nordborg Klinikken i Nordborg behandler 3000 børn og unge og har 5 klinikrum, hvoraf 2 anvendes til tandpleje/profylakse. Bygningen er fra 1970 erne og er slidt, men funktionsduelig som tandklinik. Fire af fem units er udskiftede inden for de sidste år. Det er ikke muligt for Udbudsportalen at vurdere behovet for bygningsrenovering, og bygningens tekniske stand ikke er vurderet. Den opgave forventes kommunens sagkyndige på området at varetage. Et tidligere centralt lattergasanlæg er ikke i funktion, men det anses ikke som et problem af de ansatte i klinikken. 6

7 På grund af beliggenheden i et yderområde er det erfaringsmæssigt vanskeligt at rekruttere personale til klinikken, især tandlæger. Af denne årsag pendler tandlæger fra de kommunale tandklinikker i Sønderborg og Gråsten til Nordborg, hvilket i længden ikke er rentabelt, hensigtsmæssigt eller holdbart. Der er i Nordborg i forvejen en privatpraktiserende tandlæge, som har private kunder i området. Af hensyn til processen i Sønderborg Kommune er det ikke undersøgt, hvorvidt den pågældende tandlæge har børne- og ungekompetencer og vil kunne varetage opgaverne for kommunen, såfremt dette blev aktuelt. Gråsten Klinikken i Gråsten behandler 4000 børn og unge og har 5 klinikrum. Kapaciteten er passende i forhold til patientunderlaget. Bygningerne er tæt på at være færdigrenoverede og det indvendige vedligehold er i orden. Klinikken i Gråsten er bygningsmæssigt i god stand. Stillingerne kan forholdsvis nemt besættes. Der er bl.a. tyske tandlæger, som gerne pendler til Gråsten. Udviklingsmodeller I den organisatoriske udvikling af børne- og ungetandplejen i Sønderborg Kommune er der flere muligheder: Model A Den nuværende klinikstruktur bevares Sønderborg Kommune fastholder den nuværende struktur med tandklinikker i Sønderborg, Gråsten og Nordborg. Der vil fortsat være rekrutteringsvanskeligheder i Nordborg. Klinikken renoveres i det fornødne omfang, og der anskaffes udstyr, så niveauet er på højde med Gråsten og Sønderborg. Der vil være omkostninger til renovering og anskaffelse af udstyr til tandkl i- nikken i Nordborg. Omkostningerne er ikke opgjort, men det er aftalt med kommunen, at de varetager et beregningsarbejde om disse forhold. Model B Klinikken i Nordborg nedlægges og opgaverne overføres til Sønderborg Den kommunale tandklinik i Nordborg nedlægges, og opgaverne for Nordborgområdet varetages i stedet af den nye tandklinik i Sønderborg. Tandklinikken i Gråsten bevares. Tandbehandlingen vil i både Sønderborg og Gråsten have et højt behandlingsniveau og et bæredygtigt fagligt miljø med tidssvarende udstyr, og der er mulighed for fleksible åbningstider. Den nye tandklinik i Sønderborg har en kapacitet, så den også kan dække Nordborg, hvis denne løsning vælges. Familierne i Nordborg området vil skulle sørge for transport til Sønderborg, når barnet skal til tandlæge. Det er ikke muligt at vurdere, hvilke fx sundhedsmæssige konsekvenser det vil give at øge afstanden til tandplejen. Det er heller ikke muligt at forudse forældrenes reaktioner ved en nedlæggelse af klinikken i Nordborg. 7

8 Sønderborg Kommune skal med den løsning ikke afholde udgifter til renovering og anskaffelse af udstyr til tandklinikken i Nordborg. Model C Der indgås et samarbejde med privatpraktiserende tandlæger Både for Nordborg og Gråsten har Sønderborg Kommune mulighed for at samarbejde med privatpraktiserende tandlæger om driften af klinikkerne. U d- budsportalen i KL har særlig ekspertise indenfor offentlig-privat samarbejde, og denne udviklingsmulighed er derfor nærmere beskrevet i denne potentialeafklaring. Der vil være omkostninger til renovering og anskaffelse af udstyr til tandkl i- nikken i Nordborg. Disse omkostninger er det ikke muligt at opgøre på det foreliggende grundlag. 4. Samarbejde med privatpraktiserende tandlæger Sønderborg Kommune kan indgå kontrakt med en eller flere privatpraktiserende tandlæger om udførelse af børne- og ungetandplejen i Nordborg og Gråsten - eller evt. alene i Nordborg. Omsorgstandpleje for ældre i det pågældende område kan ligeledes indgå i kontrakten. Et samarbejde med privatpraktiserende tandlæger om udførelsen af børne- og ungetandplejen i Nordborg og Gråsten skal understøtte Sønderborg Kommunes målsætninger på området, som nævnt ovenfor. Samarbejde med private tandlæger om kommunale tandplejeopgaver anvendes af kommuner, som ønsker geografisk spredte behandlingstilbud, men ikke selv ønsker at drive klinikken, primært af rekrutteringsmæssige årsager. Der er i bilag 1 beskrevet to eksempler fra henholdsvis Ringkøbing-Skjern Kommune og Aabenraa Kommune. Byrådet i Sønderborg Kommune har vedtaget en udbudsstrategi for de kommunale driftsopgaver. Et offentlig-privat samarbejde om børne- og ungetandplejen vil være i overensstemmelse med udbudsstrategien, der lægger vægt på, at udbud skal sikre, at opgaverne løses kvalitativt bedst muligt og økonomisk mest fordelagtigt for Sønderborg Kommune. Lovgrundlag En kontrakt med en privatpraktiserende tandlæge om udførelse af børne- og ungetandpleje er omfattet af reglerne om annoncering i tilbudslovens afsnit II, som forventes ændret pr. 1. jan Med regelændringen ophæves annonceringspligten for bilag II B ydelser, herunder de bløde velfærdsydelser som fx 8

9 børne- og ungetandpleje, dog forudsat at opgaven ikke har en klar grænseoverskridende interesse. Samarbejdet med privatpraktiserende tandlæger kan med de forventede nye udbudsregler etableres ved direkte forhandling og kontraktindgåelse. Kommunen behøver ikke at gennemføre et udbud eller en annoncering. Sønderborg Kommune kan således frit tilrettelægge den proces, der anses for mest velegnet til at sikre, at privatpraktiserende tandlæger, der har kontrakt med kommunen, leverer den rette opgaveløsning til den rette pris. Uanset regelændringen kan en offentlig annoncering af kontrakten om udførelse af børne- og ungetandplejen i Nordborg og evt. Gråsten af flere årsager være hensigtsmæssig. I annonceringsmaterialet beskriver Sønderborg Kommune opgaverne, de kompetencer, som tandklinikken skal have, og fastlægger alle vilkår, herunder priser og samarbejdsforhold. Der annonceres offentligt, så alle interesserede, privatpraktiserende tandlæger gøres bekendt med kommunens ønske om et samarbejde, og interesserede tandlæger udformer et skriftligt tilbud som grundlag for kontrakten. Denne proces er hensigtsmæssig for at få fastlagt den bedste løsning ud fra de konkurrencemæssige forhold på markedet. Annonceringsmaterialet behøver ikke at være omfattende, og arbejdet er ressourcemæssigt ikke en stor belastning. Opgavebeskrivelse Opgaven består i udførelsen af det individuelle, vederlagsfri tandplejetilbud til børn og unge, dvs. regelmæssige undersøgelser, individuel forebyggelse og tandbehandling samt indberetning af tandsundhedsforholdene, jf. Sundhedsstyrelsens vejledning. Geografisk afgrænsning Opgaven kan geografisk afgrænses til udførelsen af børne- og ungetandplejen i Nordborg, hvor kundegrundlaget er ca børn og unge. For Nordborg området har Sønderborg Kommune de største udfordringer med at tilvejebringe en hensigtsmæssig løsning ved fortsat kommunal drift. Det kan være naturligt at tage direkte kontakt og indlede et samarbejde med den privatpraktiserende tandlæge, der i forvejen driver en tandklinik i Nordborg. Hvorvidt et samarbejde med den pågældende tandklinik er hensigtsmæssigt eller ej afhænger af, om den pågældende ønsker at udvide kundegrundlaget, og om vedkommende kan rekruttere personale, som har de nødvendige børne- og ungekompetencer. Ved at annoncere kontrakten offentligt kan der evt. tiltrækkes en ny privatpraktiserende tandlæge til Nordborg området, som har kompetencer og erfa- 9

10 ring med hensyn til børne- og ungetandpleje. Et kundegrundlag på 3000 børn og unge vurderes at være tilstrækkeligt attraktivt til, at opgaven er interessant. En udefrakommende tilbudsgiver kan fx være en uddannet tandlæge, som ønsker at etablere sin egen klinik, og som gerne flytter til Als for dette. Det kan også være en privatpraktiserende tandlæge med egen praksis et andet sted i landet, som finder det attraktivt at drive klinikken i Nordborg. Der er ingen garanti for, at der vil være private tandlæger, som finder opgaven i Nordborg attraktiv og afgiver et tilbud. Sonderinger blandt tandlæger viser dog, at der må formodes at være interesse, afhængigt af de nærmere kontraktlige forhold og honoreringen, der for en dels vedkommende er beskrevet i den såkaldte BUT-overenskomst mellem KL og Dansk Tandlægeforening. For Gråsten med et kundegrundlag på ca børn og unge gør en tilsvarende problemstilling sig gældende. Her har Sønderborg Kommune muligheden for at indgå et samarbejde med en privatpraktiserende tandlæge, men kommunen har også mulighed for og lettere ved selv at drive klinikken. Der er ingen særlige forhold, der taler for et samarbejde med en privat tandlæge ud over, at Sønderborg Kommune kan have et ønske om fagligt og ledelsesmæssigt at koncentrere sig om klinikken i Sønderborg. Bygninger og udstyr Sønderborg Kommune skal sikre den mest optimale løsning for anvendelsen af kommunens nuværende bygninger, inventar og udstyr. For både Nordborg og Gråsten kan kommunen stille bygninger og udstyr til rådighed mod betaling af en markedsbestemt leje. Der vil skulle udfærdiges en særskilt lejeaftale. For Nordborg skal Sønderborg Kommune beslutte, om kommunen vil renovere tandklinikkens bygning, evt. installere central lattergas og udskifte udstyret i nødvendigt omfang, så klinikken fremtræder up-to-date. For en privatpraktiserende tandlæge vil dette medføre en væsentligt reduceret risiko ved at indgå i et samarbejde. Det kan fastlægges i kontrakten, at naturligt forekommende, løbende vedligeholdelsesopgaver og nødvendige udskiftninger af udstyr og inventar skal varetages af den privatpraktiserende tandlæge. Sønderborg Kommune kan for både Nordborg og Gråsten beslutte sig for at sælge bygninger, udstyr og inventar til de privatpraktiserende tandlæger, som kommunen indgår kontrakt med. Såfremt den privatpraktiserende tandlæge skal stå for renoveringen i Nordborg er det dog spørgsmålet, om kontrakten vil være attraktiv. 10

11 Hvis tandklinikkerne sælges, kan det indebære visse udfordringer for kommunen i fald, kontrakten ophører, fx fordi den privatpraktiserende tandlæge ikke ønsker at fortsætte samarbejdet. Kommunen skal i så fald tilvejebringe tilbuddet ved klinikken i Sønderborg eller indgå samarbejde med andre tandlæger. Kravspecifikation Der vil ikke være vanskeligheder med at udarbejde en kravspecifikation, som regulerer de leverede ydelser. Kravspecifikationer fra andre kommuner kan anvendes som udgangspunkt. Der er tale om et funktionsudbud, hvor detaljerede beskrivelser af arbejdsgange og ressourceinput bør undgås. Gældende bekendtgørelser og faglige standarder lægges til grund. Informationsmøde, annoncering, dialog og forhandling Sønderborg Kommune kan indbyde til et indledende informationsmøde, hvor interesserede tandlæger gøres bekendt med kommunens intentioner om at a n- noncere en kontrakt om varetagelse af børne- og ungetandpleje i Nordborg og evt. Gråsten. Herved får kommunen et indtryk af, om der vil være interesse for et samarbejde, inden processen med annoncering indledes. Annonceringen kan ske på kommunens hjemmeside og på Udbud.dk samt evt. i lokalpressen. Kommunen kan advisere privatpraktiserende tandlæger om annonceringen pr. og/eller gennem Dansk Tandlægeforening. Når kommunen har annonceret kontrakten offentligt, vil det være hensigtsmæssigt med en besigtigelse af klinikkerne og et spørgemøde. Tidsmæssigt bør dette ligge tidligt i processen, fx 14 dage efter offentliggørelse af annonceringsmaterialet. Erfaringsmæssigt har besigtigelsen en stor værdi, men også muligheden for på et spørgemøde at kommunikere væsentlige værdimæssige og andre overordnede budskaber til tilbudsgiverne har en stor betydning for de tilbud, der senere modtages. I annonceringsmaterialet opfordres til at stille skriftlige spørgsmål om eventuelle uklarheder i materialet. Ligeledes kan spørgerunden anvendes til at fremsætte ønsker om ændringer i vilkårene, som Sønderborg Kommune kan vælge, om man vil imødekomme gennem rettelsesblade. Sønderborg Kommune kan oplyse i annonceringsmaterialet, at der gennemføres forhandling med én eller evt. flere tilbudsgivere. Ved en evt. forhandling skal EU-traktatens grundlæggende principper og bestemmelser om blandt andet ligebehandling og gennemsigtighed overholdes. Der forhandles med et på forhånd fastlagt antal tilbudsgivere efter en fastlagt agenda. Alle forhandlingsmøder bør dokumenteres fx ved parternes godkendelse af et skriftligt referat. Forhandlingen må ikke medføre, at det oprindelige konkurrencegrundlag ændres. 11

12 Tildelingskriterier Det anbefales at anvende tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvor kvalitative vurderingskriterier i form af fx kvalitet, service, samarbejde m.v. indgår. Der er ikke kutyme for priskonkurrence mellem tandlægerne ved offentlige aftaler, idet afregningsmæssige forhold er fastlagt gennem de o f- fentlige overenskomster. Hvis kontrakten skal være attraktiv for de private tandlæger, vil en egentlig priskonkurrence derfor ikke være hensigtsmæssig. Såfremt Sønderborg Kommune beslutter sig for at annoncere opgaven med at drive børne- og ungetandplejen i Nordborg og evt. Gråsten, bør konkurrencen tilrettelægges med henblik på at gøre opgaven attraktiv for en privat byder. Det vil indebære, at ydelserne afregnes efter på forhånd fastlagte priser, så der konkurreres på andre parametre, fx på at levere bedst mulig kvalitet og service. Sønderborg Kommune kan anvende en grundtakst pr. capita for de faste undersøgelser og BUT overenskomstens afregningssatser for behandlinger. Alternativt kan der anvendes en fast afregning pr. capita, fx så der afregnes med samme beløb i kommunal og privat børne- og ungetandpleje. Overenskomstmæssig afregning må anses for hensigtsmæssig ud fra attraktivitetsmæssige hensyn. Børne- og ungetandplejen er pt., december 2012, omfattet af frit valg. Såfremt barnet vælger en anden privat tandlæge end den, som kommunen har kontrakt med, betaler familien selv 35 pct., mens kommunen betaler 65 pct. af udgifterne. Kontrakthaver får reduceret pr. capitabeløbet for de pågældende og mister omsætning til behandlingsydelser. Kontrakthaver har dermed et incitament til at gøre tilbuddet attraktivt og brugervenligt for børnene. Det må bemærkes, at den beskrevne retstilstand kan være under ændring, idet Folketinget behandler ændringer af fritvalgsordningen. Det er endnu ikke muligt at vide, hvad de konkrete lovændringer vil være. Kontrakten Kontraktlængden bør fastlægges ud fra kommunens hensyn til længerevarende stabilitet og forretningsmæssige hensyn, herunder den privatpraktiserende tandlæges afskrivningsprofil på investeringer. Både Sønderborg Kommune og den private tandlæge kan have en interesse i at indgå en tidsubegrænset kontrakt med et opsigelsesvarsel på fx 6 måneder. Hvis samarbejdet er velfungerende, er der ikke grund til at foretage regelmæssige genudbud. Kontrakten bør indeholde en bestemmelse om ændringshåndtering, så kommunens behov for justeringer kan imødekommes. Herved kan der fortsat vedtages ændringer i form af nye eller ændrede opgaver, ændret serviceniveau m.m. med et nærmere defineret varsel til iværksættelse. 12

13 Kontrakten fastlægger den privatpraktiserende tandlæges forpligtigelser af uddannelsesmæssig karakter med hensyn til beskæftigelse af elever. Kommunens personale De kommunale tandklinikkers personale er omfattet af kommunale overenskomster indgået mellem KL og Dansk Tandlægeforening, der også har indgået overenskomstaftaler med privatpraktiserende tandlæger og arbejdsgiverforeninger. Personalet vil være omfattet af lov om virksomhedsoverdragelse, som regulerer vilkårene for personalets overgang til den privatpraktiserende tandlæge, som kommunen indgår kontrakt med. Loven beskriver også kommunens og tilbudsgivers informations- og forhandlingspligt overfor repræsentanter for de berørte medarbejdere. Loven beskytter medarbejderne mod afskedigelse med begrundelse umiddelbart i udbuddet, og hindrer forringelse af løn- og ansættelsesvilkår i den løbende overenskomstperiode. Efter en ønskerunde kan personalet omplaceres til anden beskæftigelse i kommunen eller virksomhedsoverdrages. Krav med hensyn til overtagelse af personalet fastlægges som led i udarbejdelsen af annonceringsmaterialet. Sønderborg Kommune skal sikre rettidig information af klinikkernes ledelse og personale samt inddrage samarbejdsudvalgene efter gældende regler og retningslinjer. Berørte medarbejdere og MED skal holdes orienteret om drøfte l- ser og beslutninger og inddrages i overensstemmelse med: Lov om virksomhedsoverdragelse. Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering af 24. februar 1999, indgået af Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) og Kommunernes Landsforening (KL). Kommunens MED-aftale Interne retningslinjer i Sønderborg Kommune for større omstillingsprocesser. Sønderborg Kommune skal i rimelig tid inden overdragelsen informere repræsentanter for medarbejderne om dato og årsag til overdragelsen, overdragelsens juridiske, økonomiske og sociale følger for lønmodtagerne, og eventuelle foranstaltninger for lønmodtagerne. 13

14 Samarbejde og opfølgning Kontrakten bør etablere et tæt samarbejdsforhold med løbende møder, som skal tilgodese kommunens behov for at have god føling med opgaveløsningen, løbende dialog, udvikling m.m. Der er behov for, at Sønderborg Kommune foretager en opfølgning, som kan håndteres på flere måder: Kvalitetskravene i kontrakten er minimumskrav, som den privatpraktiserende tandlæge skal opfylde. Gældende lovgivning, bekendtgørelser, Sundhedsstyrelsens retningslinjer samt Sønderborg Kommunes kvalitetsstandarder og faglige standarder lægges til grund Annonceringsmaterialet beskriver en procedure for samarbejdet om kvalitetssikring Tandlægen skal udføre egenkontrol med rapportering på fastlagte indikatorer Der holdes periodiske opfølgningsmøder Kontrakten kan indeholde sanktioner ved evt. misligholdelse Der kan foretages opfølgning ved gennemførelse af tilfredshedsmålinger blandt brugerne. De konkrete modeller for samarbejde og opfølgning fastlægges i forbindelse med udarbejdelse af annonceringsmaterialet. Forsyningssikkerhed En stabil kontrakt forudsætter en grundig opgavebeskrivelse og dækkende kravspecifikation, så det sikres, at der er gensidig forståelse om opgaven. Sønderborg Kommunes forsyningsforpligtigelse er ikke en problemstilling, idet kommunen vil kunne tilbagetage eller annoncere opgaven på ny, såfremt den indgåede kontrakt af den ene eller anden årsag skulle ophøre. Hvis tandklinikkerne sælges, kan dette dog indebære visse udfordringer. Kommunen skal i så fald tilvejebringe tilbuddet ved klinikken i Sønderborg eller indgå samarbejde med andre tandlæger. Fastholdelse af viden om opgaveløsningen er ikke en problemstilling, idet Sønderborg Kommune stadig vil varetage hovedparten af tandplejen. Kontrolbud Ved et kontrolbud afgiver Sønderborg Kommune selv et tilbud på opgaven ud fra annonceringsmaterialet. Kontrolbud vurderes ikke at være relevant, men 14

15 ifølge kommunens udbudsstrategi skal der være mulighed for at afgive kontrolbud, hvis nogen ønsker det. Organisering og tidsmæssige forhold Såfremt Sønderborg Kommune beslutter at foretage en annoncering af en kontrakt om udførelsen af børne- og ungetandplejen i Nordborg og evt. Gråsten, anbefales følgende organisering: Nedsættelse af en styregruppe. Etablering af en projektgruppe til udarbejdelse af annonceringsmateriale, iværksættelse af proces, tilbudsvurdering m.v. Etablering af en samarbejdsorganisation med udgangspunkt i den kommunale tandpleje, som står for samarbejde og opfølgning. Såfremt Byrådet beslutter at foretage en annoncering, vil det efterfølgende tidsforløb kunne skitseres således: Aktivitet Projektplan og ressourceallokering Udarbejdelse af annonceringsmateriale, inkl. afklaring af opgaver og politisk behandling Annonceringsproces fra offentliggørelse til kontraktindgåelse Politisk behandling af resultatet Tidsforbrug 1-2 måneder 2-3 måneder 2 måneder 1 måned Det samlede tidsperspektiv ved annonceringen kan med ovenstående tidsestimater være 6-8 måneder. Annonceringsmaterialet kan forelægges politisk til godkendelse af overordnede forhold vedr. tildelingskriterier, serviceniveau, personaleforhold m.v. Godkendelse af resultatet af annonceringen og kontraktindgåelsen inkl. den tilhørende økonomi forelægges til politisk godkendelse. 15

16 Bilag 1 - Erfaringer fra andre kommuner Flere kommuner har de senere år indgået kontrakter med privatpraktiserende tandlæger om varetagelse af børne- og ungetandpleje i et eller flere distrikter. Eksempler findes i bl.a. Norddjurs og Syddjurs kommuner, Læsø Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune og Frederikshavn Kommune. I det følgende beskrives eksempler fra Ringkøbing-Skjern Kommune og Aabenraa Kommune, som begge har foretaget udbud. I Ringkøbing-Skjern er samarbejdet velfungerende. I Aabenraa Kommune førte udbuddet ikke til et samarbejde med privatpraktiserende tandlæger, idet tandlægerne ikke kunne acceptere den anvendte afregningsmodel. Det skal nævnes, at omsorgstandpleje for ældre i mange kommuner også er udbudt og varetages af privatpraktiserende tandlæger på kontrakt med kommunen. Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune udbød i 2007 en kontrakt om udførelse af vederlagsfri tandpleje for børn og unge under 16 år bosiddende i de geografiske områder, der tidligere var omfattet af Videbæk og Holmsland kommuner, fremover kaldet Videbæk og Holmsland områderne. Opgaverne blev genudbudt i Udbuddet omfattede tandpleje for kommunens børn og unge under 16 år i Holmsland og Videbæk områderne i alt cirka 4000 børn og unge, som ikke har valgt fritvalgsordningen. Lovgrundlaget er Sundhedsloven (lov nr. 546 af 24. juni 2005) 128 og Bekendtgørelse nr. 285 af 4. april 2006 om tandpleje 3, stk. 2. Kommunen har oplyst, at der var interesse blandt tilbudsgiverne, og at det indgåede samarbejde er velfungerende. Blandt tilbudsgiverne var både privatpraktiserende tandlæger fra Videbæk og Holmsland områderne og udefra, bl.a. Esbjerg. For ikke at favorisere nogle tilbudsgivere, blev etableringsomkostninger for udefrakommende tilbudsgivere lagt oveni prisen. Ringkøbing-Skjern Kommune har ligeledes foretaget et udbud af specialtandpleje, dvs. ortodontisk undersøgelse og behandling af børn og unge under 18 år. 16

17 Baggrund og formål Ved sammenlægningen af de tidligere 5 kommuner til Ringkøbing-Skjern Kommune var det kun 2 af kommunerne, som havde en kommunal børne- og ungetandpleje. Børn og unge med bopæl i de tidligere Ringkøbing, Skjern og Egvad Kommuner behandles på de kommunale klinikker i Ringkøbing og Skjern. Ønsker familierne fra disse områder tandplejen udført i privat praksis eller på anden kommunal klinik, træder loven om frit valg med delvis egenbetaling af al tandbehandling i kraft. I de øvrige kommuner, Holmsland og Videbæk områderne, samarbejdede kommunen med privatpraktiserende tandlæger om opgaverne. Sammenlagt havde den nye Ringkøbing-Skjern Kommune ikke mindre end cirka 70 aftaler med privatpraktiserende tandlæger. Dette antal blev ved udbuddet reduceret til 8 private klinikker. Baggrunden for udbuddet af opgaven var Ringkøbing-Skjern Kommunes behov for at: Harmonisere tandplejetilbuddet for børn og unge Opnå bedre tandsundhed hos målgruppen Etablere et tættere samarbejde med væsentlig færre klinikker Opnå en bedre styring af økonomien på området. Tandplejeordningen indebar, at børn og unge med bopæl i Holmsland og Videbæk områderne behandles i privat praksis. Familierne fra disse områder kan vælge mellem de private tandlæger, der indgår aftale med Ringkøbing-Skjern Kommune i henhold til det gennemførte udbud. Hvis familierne ønsker tandpleje i anden privat praksis eller på kommunal klinik, træder loven om frit valg med delvis egenbetaling af al tandbehandling i kraft. Familierne fra Holmsland og Videbæk områderne kan ikke vælge at modtage tandpleje på de kommunale klinikker i Ringkøbing-Skjern Kommune, bl.a. på grund af kapacitetsproblemer. Børn i behandling for odontofobi ( tandlægeskræk ) på kommunens specialklinik kunne vælge at fortsætte tandbehandlingen i dette regi. Opgaven Opgaven består i udførelsen af det individuelle, vederlagsfri tandplejetilbud, dvs. regelmæssige undersøgelser, individuel forebyggelse og tandbehandling samt indberetning af tandsundhedsforholdene, jf. Sundhedsstyrelsens vejledning, men ikke tandregulering. Kommunen ønskede et tæt og udviklende samarbejde med de privatpraktiserende tandlæger. De tandlæger, kommunen indgik aftale med, varetager det i n- dividuelle, vederlagsfrie tandplejetilbud til deres brugere, omfattende: 17

18 Individuelle forebyggende ydelser Regelmæssige undersøgelser Tandbehandlinger Opgaven varetages i følge Bekendtgørelse nr. 285 af 4. april 2006 om tandpleje, Sundhedsstyrelsens retningslinjer for kommunal tandpleje samt Ringkøbing-Skjern Kommunale Tandplejes sundhedsplan og tandplejens retningslinjer og de politisk vedtagne servicemål for tandpleje til børn og unge i Ringkøbing-Skjern Kommune. Den generelle forebyggelsesindsats på tandplejeområdet udføres af kommunalt ansat personale i hele kommunen og er således ikke omfattet af aftalen. Tandregulering er heller ikke omfattet af aftalen, dog er behandlende tandlæge ansvarlig for henvisning til ortodontisk visitation ved behov før eller efter den systematiske visitation i klasse. Til sikring af den faglige kvalitet hos de private tandlæger gennemfører kommunens overtandlæge ca. hvert 2. år kontroleftersyn blandt de af børnene, der anvender de private tandlæger. Afregning Afregningen sker i henhold til Dansk Tandlægeforenings forslag til tillæg til BUT-overenskomsten. Tandlæger, der indgår aftale med Ringkøbing-Skjern Kommune om tandpleje for børn og unge under 16 år, afregnes med en pr. capita-ydelse på 708 kroner årligt (2011). Honoraret er en grundydelse, der inkluderer klinisk undersøgelse, tandrensning m.v. men ikke behandlinger. Grundydelsen reguleres en gang årligt med den af KL udmeldte fremskrivningsprocent (art 5.9). Alle ydelser udover de, som er nævnt i kontrakten, afregnes efter BUT-overenskomsten. Tandlægen sender en gang pr. måned en opgørelse over antallet af tilmeldte brugere til den kommunale tandplejes kontor til brug for kommunens afregning. Afregning af ydelser udover grundydelsen sker månedligt i henhold til BUT-overenskomsten. Kommunen har ikke været udfordret af tandlægernes muligheder for at øge behandlingerne udover det nødvendige, idet tandsundheden blandt børn og unge i Holmsland og Videbæk områderne er sådan, at tandlægerne i forvejen må foretage flere behandlinger (mere end gennemsnittet for gruppen), end de selv ville foretrække. 18

19 Konkurrencemoment Der var ikke konkurrence på prisen, idet afregningen blev fastlagt på forhånd. Derimod blev der konkurreret om at tilbyde mest muligt for det faste honorar. Tildelingskriterierne var således: Børnekompetence (50 %) o dokumenteret erfaring som børnetandlæge, herunder antal børn i behandling o uddannelse og efteruddannelse af tandlæge og hjælpepersonale i forhold til målgruppen børn/unge o børnevenlig klinikindretning med gode muligheder for at udføre tandbørsteinstruktioner Forsyningssikkerhed (25 %) o klinikkens mulighed for kapacitetsudvidelse o tilstrækkelige klinikfaciliteter og udstyr o personalesammensætning/antal medarbejdere Kontinuitet for familierne (25 %) o så få tandlægeskift som muligt i forbindelse med nedbringelsen af antallet af aftaler, så færrest mulige familier blev berørt af udbuddet. Kontrakt og udbudsmateriale Ved udbuddet blev der stillet kvalifikationskrav, som skulle være opfyldt for at tilbuddet kunne antages. Blandt de faglige krav indgik: Tilbudsgiver skal have Sundhedsstyrelsens autorisation som tandlæge Klinikkens fysiske rammer skal leve op til Arbejdstilsynets krav Klinikken skal have røntgenfaciliteter Klinikken skal være velegnet til børn både med hensyn til modtagelse, udførsel af tandbørsteinstruktioner/forebyggelse og tandbehandling. For at sikre et ensartet tilbud til brugerne arbejdes der efter Ringkøbing-Skjern Kommunale Tandplejes sundhedsplan, som indeholder tandlægefaglige behandlingsmål og faglige standarder. Sundhedsplanen indeholder også mål for tandsundheden hos børn og unge i kommunen og beskriver de forebyggende ydelser, der skal tilbydes på generelt og individuelt niveau Der anvendes OCR-registrering hvert år på de 3, 5, 7, 9, 12 og 15-årige. Blanketterne sendes elektronisk eller manuelt til Tandplejens kontor. 19

20 Tandlægerne fra samarbejdsklinikkerne deltager sammen med de kommunalt ansatte tandlæger i halvårlige tandlægemøder. Der gennemføres årligt en eval u- ering med henblik på den fremtidige tilrettelæggelse af den kommunale tan d- pleje for børn og unge i kommunen. Evalueringsparametrene er bl.a.: OCR-indberetningsprocent og sundhedstal Ydelsesregistrering, frekvens af forebyggende ydelser f.eks. fissurforseglinger Tandlægens evne til at nå hele målgruppen Tandlægens engagement i samarbejdet Brugertilfredshed Økonomi Journaloplysninger og ydelsesregistreringer på børn og unge fra Ringkøbing- Skjern Kommune kan til enhver tid indhentes af overtandlægen. Der er indgået en detaljeret og dækkende kontrakt, som beskriver og regulerer parternes indbyrdes forpligtelser og samarbejdet mellem dem. Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune udbød i 2007 en kontrakt om udførelse af børne- og ungetandpleje i henhold til Sundhedsloven 128 og Bekendtgørelse nr. 285 af 4. april 2006 om tandpleje 3, stk. 2. Opgaven omfattede det individuelle vederlagsfri tandplejetilbud, dvs. regelmæssige undersøgelser, individuel forebygge l- se og tandbehandling. Tandregulering var ikke omfattet af udbuddet. Børne- og ungetandplejen for Distrikt 1 (tidligere Aabenraa, Lundtoft og Tinglev kommuner) blev varetaget af kommunale klinikker. Børn og unge i dette distrikt kunne vælge vederlagsfri børne- og ungetandpleje blandt kommunale klinikker. Tandplejeopgaverne i Distrikt 2 (tidligere Bov kommune) og Distrikt 3 (tidligere Rødekro kommune) blev udbudt. Det var et krav for at afgive tilbud, at tilbudsgivers klinik ikke var beliggende mere en 20 km fra en skole i det eller de distrikter, der blev afgivet tilbud på. Privatpraktiserende tandlæger, som ikke havde etableret en klinik inden for denne grænse, kunne afgive tilbud på udførelse af børne- og ungetandpleje i et eller begge distrikter, såfremt tilbudsgiver erklærede at denne ville - og dokumenterede at kunne - etablere en klinik med beliggenhed inden for de givne geografiske rammer. 20

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Behandling af alkohol- og stofmisbrug

Behandling af alkohol- og stofmisbrug Konkurrenceudsættelse af Behandling af alkohol- og stofmisbrug Potentialeafklaring - Tårnby Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning og resumé... 4 Kapitel 2 Hvornår finder udbudsreglerne anvendelse?... 9 2.1 Er der

Læs mere

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål

Læs mere

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 OPBYGNING... 2 1.2 BAGGRUNDEN FOR ESCO-PROJEKTER...

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Vejen Kommune 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune, Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen

Læs mere

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 Forord Danmark er et velstående land, men den danske

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011 BUDGETANALYSE INDKØB Juli 2011 Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Resumé... 1 1.2 Baggrund og formål... 2 2. Love og regler om udbud... 3 2.1 Tønder Kommunes indkøbspolitik... 5 2.2 Opsummering... 5 3. Business

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Indhold... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 5 3. Aftaler og takster... 20

Indhold... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 5 3. Aftaler og takster... 20 Indhold Indhold... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 5 2.1 Sammenfatning... 5 2.2 Det udvidede frie sygehusvalg... 5 2.2.1 Aftaleindgåelse under det udvidede frie sygehusvalg... 9 2.2.2

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne fremsender denne beretning

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere