Sønderborg Kommune Potentialeafklaring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sønderborg Kommune Potentialeafklaring"

Transkript

1 Sønderborg Kommune Potentialeafklaring Offentlig-privat samarbejde om børne- og ungetandpleje

2 Indhold 1. Indledning 3 2. Ledelsesresumé 3 3. Faktabeskrivelse 5 4. Samarbejde med privatpraktiserende tandlæger 8 Bilag 1 - Erfaringer fra andre kommuner 16 Bilag 2 Regler om udbud og annoncering 23 2

3 1. Indledning Sønderborg Kommune er landets 16. største kommune med ca indbyggere. I forlængelse af kommunesammenlægningen harmoniserer Sønderborg Kommune servicetilbuddene herunder børne- og ungetandplejen, så tandplejen økonomisk, fagligt og servicemæssigt drives rationelt. Med en central tandklinik i Sønderborg og klinikker i både Gråsten og Nordborg er det en udfordring at opretholde den geografiske dækning og nærhed for borgerne samtidig med et højt kvalitets- og serviceniveau indenfor de økonomiske ressourcer, der er til rådighed. Det er vanskeligt at rekruttere tandlæger til klinikken i Nordborg, mens stillinger i klinikken i Gråsten søges af både danske og tyske tandlæger, som har de nødvendige kompetencer. I samarbejde med KL s Konsulentvirksomhed (KLK) har Sønderborg Kommune igangsat et udredningsarbejde, der skal komme med forslag til den fremtidige organisering mm. af børne- og ungetandplejen. Som led i projektet har Udbudsportalen foretaget en potentialeafklaring, der belyser mulighederne for at indgå en kontrakt med privatpraktiserende tandlæger om udførelse af tandplejen i Nordborg og evt. Gråsten. Potentialeafklaringen er udarbejdet af Udbudsportalen i KL i samarbejde med Senior & Sundhed. Notatet er et supplement til rapporten fra KLK og et beslutningsgrundlag til brug for en drøftelse i udvalg og byråd. 2. Ledelsesresumé Sønderborg Kommune kan i den videre beslutningsproces overveje muligheden for at indgå et offentlig-privat samarbejde med privatpraktiserende tandlæger om udførelse af det individuelle, vederlagsfri tandplejetilbud til børn og unge, dvs. regelmæssige undersøgelser, individuel forebyggelse og tandbehandling samt indberetning af tandsundhedsforholdene, jf. Sundhedsstyrelsens vejledning. Opgaven kan geografisk afgrænses til Nordborg og Gråsten. For Nordborg har Sønderborg Kommune de største udfordringer med at tilvejebringe en hensigtsmæssig løsning ved fortsat kommunal drift. For Gråsten har kommunen muligheden for selv at drive klinikken, og der er ingen særlige forhold, der taler for et samarbejde med private tandlæger. Ved at indgå samarbejder for både Nordborg og Gråsten kan kommunen fagligt og ledelsesmæssigt koncentrere sig om klinikken i Sønderborg. 3

4 Udførelsen af opgaverne bør afregningsmæssigt ske med udgangspunkt i BUT overenskomsten mellem KL og Dansk Tandlægeforening. Udbudsportalen har foretaget en økonomisk konsekvensestimering, der viser et forventet merforbrug for klinikken i Nordbog på 2,0 mio. pr. år og i Gråsten på 2,7 mio. kr. ved overgang til privatpraktiserende tandlæger. Sammenligningen er mellem kommunens gennemsnitlige omkostninger til almindelig tandpleje i 2011 på egne klinikker og de forventede gennemsnitsomkostninger ved, at opgaven løses af en privatpraktiserende tandlæge. En offentlig annoncering kan være hensigtsmæssig for at få fastlagt opgaven og få den bedst mulige kontrakt på plads. Kommunen kan dog frit tilrettelægge den proces, den anser for mest velegnet til at sikre, at privatpraktiserende tandlæger, der har kontrakt med kommunen, leverer den rette opgaveløsning til den rette pris. Med de forventede lovændringer pr kan kommunen uden annoncering eller udbud forhandle en kontrakt med private tandlæger. Der er ingen garanti for, at der vil være private tandlæger, som finder opgaven i Nordborg attraktiv og afgiver et tilbud. Sonderinger blandt tandlæger viser dog, at der må formodes at være interesse, afhængigt af de kontraktlige forhold og den aftalte honorering. For Nordborg skal det besluttes, om og i hvilken udstrækning kommunen vil renovere tandklinikkens bygninger og udskifte udstyret i nødvendigt omfang (væsentligst en unit), så klinikken fremtræder helt up-to-date. For en privatpraktiserende tandlæge vil dette medføre en væsentlig reduceret risiko ved at indgå i et samarbejde. Såfremt den privatpraktiserende tandlæge skal stå for renoveringen i Nordborg, er det spørgsmålet, om kontrakten vil være attraktiv. Det kan fastlægges i kontrakten, at naturligt forekommende løbende vedligeholdelsesopgaver og nødvendige udskiftninger af udstyr og inventar skal varetages af den privatpraktiserende tandlæge. Procesmæssigt kan Sønderborg Kommune, inden en endelig beslutning tages, indbyde til et informationsmøde, hvor interesserede tandlæger gøres bekendt med kommunens intentioner om at annoncere en kontrakt om varetagelse af børne- og ungetandpleje i Nordborg og evt. Gråsten. Herved får kommunen et indtryk af, om der vil være interesse for et samarbejde, inden processen med annoncering indledes. De kommunale tandklinikkers personale vil være omfattet af lov om virksomhedsoverdragelse, som regulerer vilkårene for personalets overgang til den privatpraktiserende tandlæge, som kommunen indgår kontrakt med. Efter en ønskerunde kan personalet omplaceres til anden beskæftigelse i kommunen eller virksomhedsoverdrages. 4

5 Kontrakten bør etablere et tæt samarbejdsforhold med løbende møder, som skal tilgodese kommunens behov for at have god føling med opgaveløsningen, løbende dialog, udvikling m.m. 3. Faktabeskrivelse Den kommunale tandpleje i Sønderborg Kommune har ca. 40 medarbejdere, fordelt på tandlæger, tandplejer og klinikassistenter. På to af de nuværende klinikker varetages de administrative opgaver af kontorassistenter. Tandplejen varetager behandling af ca børn og unge og ca. 300 omsorgstandplejepatienter. Lovgrundlaget for børne- og ungetandplejen er: Sundhedslovens afsnit om kommunal tandpleje, samt 215 om Sundhedsstyrelsens tilsyn Bekendtgørelse nr. 727 af 15/ om tandpleje Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje m.v. af 30/06/2006 Vejledning om indberetning af tandsundhedsforhold på børne- og ungdomstandplejeområdet, 22/ Lov om behandling af personoplysninger Lov om klage- og erstatningsansvar inden for sundhedsvæsenet. Der er udarbejdet en vision for Sønderborg Kommunes kommunale tandpleje. Visionen er udmøntet i kvalitetsstandarder for henholdsvis tandpleje til børn og unge samt omsorgstandpleje. Desuden arbejder tandplejen indenfor rammerne af Sønderborg Kommunes Sundhedspolitik og Sammenhængende Børnepolitik samt Ældrepolitikken og Handicappolitikken. Ny klinikstruktur De sammenlagte kommuner, der blev til den nye Sønderborg Kommune, havde tilsammen 12 kommunale tandklinikker. En sådan klinikstruktur med små klinikenheder er af flere årsager uhensigtsmæssig, bl.a. i forhold til rationel drift, etablering af praktikpladser, oplæring af nyuddannede og introduktion af nye medarbejdere. Tandplejen er derfor midt i en strukturændring, der betyder, at klinikkerne fremover bliver placeret i Sønderborg, Nordborg og Gråsten. Der opføres en helt ny, moderne klinik i Sønderborg ved siden af Humlehøjskolen med ibrugtagning juni

6 Målsætninger Sønderborg Kommune arbejder i den nye klinikstruktur med at fastholde og tiltrække tandplejepersonale, reducere udgifterne til drift og vedligehold, en mere rationel arbejdstilrettelæggelse med færre aflysninger, udskiftning af utidssvarende udstyr, renoveringer m.v. De strategiske målsætninger for tandplejen er at sikre: Optimal udnyttelse af ressourcerne Hensigtsmæssig driftstilrettelæggelse Nærhed Højt fagligt niveau Kvalitetsudvikling Gode patientrelationer Samarbejde med privatpraktiserende tandlæger Sønderborg Kommune har i forvejen en kontrakt med en privatpraktiserende tandlæge, der varetager tandregulering i samarbejde med kommunen. Det er således ikke fremmed for kommunen at samarbejde med privatpraktiserende tandlæger om varetagelsen af de kommunale opgaver. Sønderborg Den centrale tandklinik ved siden af Humlehøjskolen i Sønderborg har et stort patientunderlag, der kan sikre kvalitet i behandlingen og større faglighed i arbejdet. Med etableringen af klinikken opnår Sønderborg Kommune en række fordele, herunder et stærkere og mere bæredygtigt fagligt miljø, bedre muligheder for at anskaffe og udnytte ny teknologi, mere ensartet service og diagnosticering, gode efteruddannelsesmuligheder samt mulighed for mere fleksible å b- ningstider. Klinikken har en kapacitet, så den kan dække både Sønderborg og Nordborg (hele Als), men ikke Gråsten. Kommunens tandreguleringsklinik ligger også på Humlehøjskolen. Nordborg Klinikken i Nordborg behandler 3000 børn og unge og har 5 klinikrum, hvoraf 2 anvendes til tandpleje/profylakse. Bygningen er fra 1970 erne og er slidt, men funktionsduelig som tandklinik. Fire af fem units er udskiftede inden for de sidste år. Det er ikke muligt for Udbudsportalen at vurdere behovet for bygningsrenovering, og bygningens tekniske stand ikke er vurderet. Den opgave forventes kommunens sagkyndige på området at varetage. Et tidligere centralt lattergasanlæg er ikke i funktion, men det anses ikke som et problem af de ansatte i klinikken. 6

7 På grund af beliggenheden i et yderområde er det erfaringsmæssigt vanskeligt at rekruttere personale til klinikken, især tandlæger. Af denne årsag pendler tandlæger fra de kommunale tandklinikker i Sønderborg og Gråsten til Nordborg, hvilket i længden ikke er rentabelt, hensigtsmæssigt eller holdbart. Der er i Nordborg i forvejen en privatpraktiserende tandlæge, som har private kunder i området. Af hensyn til processen i Sønderborg Kommune er det ikke undersøgt, hvorvidt den pågældende tandlæge har børne- og ungekompetencer og vil kunne varetage opgaverne for kommunen, såfremt dette blev aktuelt. Gråsten Klinikken i Gråsten behandler 4000 børn og unge og har 5 klinikrum. Kapaciteten er passende i forhold til patientunderlaget. Bygningerne er tæt på at være færdigrenoverede og det indvendige vedligehold er i orden. Klinikken i Gråsten er bygningsmæssigt i god stand. Stillingerne kan forholdsvis nemt besættes. Der er bl.a. tyske tandlæger, som gerne pendler til Gråsten. Udviklingsmodeller I den organisatoriske udvikling af børne- og ungetandplejen i Sønderborg Kommune er der flere muligheder: Model A Den nuværende klinikstruktur bevares Sønderborg Kommune fastholder den nuværende struktur med tandklinikker i Sønderborg, Gråsten og Nordborg. Der vil fortsat være rekrutteringsvanskeligheder i Nordborg. Klinikken renoveres i det fornødne omfang, og der anskaffes udstyr, så niveauet er på højde med Gråsten og Sønderborg. Der vil være omkostninger til renovering og anskaffelse af udstyr til tandkl i- nikken i Nordborg. Omkostningerne er ikke opgjort, men det er aftalt med kommunen, at de varetager et beregningsarbejde om disse forhold. Model B Klinikken i Nordborg nedlægges og opgaverne overføres til Sønderborg Den kommunale tandklinik i Nordborg nedlægges, og opgaverne for Nordborgområdet varetages i stedet af den nye tandklinik i Sønderborg. Tandklinikken i Gråsten bevares. Tandbehandlingen vil i både Sønderborg og Gråsten have et højt behandlingsniveau og et bæredygtigt fagligt miljø med tidssvarende udstyr, og der er mulighed for fleksible åbningstider. Den nye tandklinik i Sønderborg har en kapacitet, så den også kan dække Nordborg, hvis denne løsning vælges. Familierne i Nordborg området vil skulle sørge for transport til Sønderborg, når barnet skal til tandlæge. Det er ikke muligt at vurdere, hvilke fx sundhedsmæssige konsekvenser det vil give at øge afstanden til tandplejen. Det er heller ikke muligt at forudse forældrenes reaktioner ved en nedlæggelse af klinikken i Nordborg. 7

8 Sønderborg Kommune skal med den løsning ikke afholde udgifter til renovering og anskaffelse af udstyr til tandklinikken i Nordborg. Model C Der indgås et samarbejde med privatpraktiserende tandlæger Både for Nordborg og Gråsten har Sønderborg Kommune mulighed for at samarbejde med privatpraktiserende tandlæger om driften af klinikkerne. U d- budsportalen i KL har særlig ekspertise indenfor offentlig-privat samarbejde, og denne udviklingsmulighed er derfor nærmere beskrevet i denne potentialeafklaring. Der vil være omkostninger til renovering og anskaffelse af udstyr til tandkl i- nikken i Nordborg. Disse omkostninger er det ikke muligt at opgøre på det foreliggende grundlag. 4. Samarbejde med privatpraktiserende tandlæger Sønderborg Kommune kan indgå kontrakt med en eller flere privatpraktiserende tandlæger om udførelse af børne- og ungetandplejen i Nordborg og Gråsten - eller evt. alene i Nordborg. Omsorgstandpleje for ældre i det pågældende område kan ligeledes indgå i kontrakten. Et samarbejde med privatpraktiserende tandlæger om udførelsen af børne- og ungetandplejen i Nordborg og Gråsten skal understøtte Sønderborg Kommunes målsætninger på området, som nævnt ovenfor. Samarbejde med private tandlæger om kommunale tandplejeopgaver anvendes af kommuner, som ønsker geografisk spredte behandlingstilbud, men ikke selv ønsker at drive klinikken, primært af rekrutteringsmæssige årsager. Der er i bilag 1 beskrevet to eksempler fra henholdsvis Ringkøbing-Skjern Kommune og Aabenraa Kommune. Byrådet i Sønderborg Kommune har vedtaget en udbudsstrategi for de kommunale driftsopgaver. Et offentlig-privat samarbejde om børne- og ungetandplejen vil være i overensstemmelse med udbudsstrategien, der lægger vægt på, at udbud skal sikre, at opgaverne løses kvalitativt bedst muligt og økonomisk mest fordelagtigt for Sønderborg Kommune. Lovgrundlag En kontrakt med en privatpraktiserende tandlæge om udførelse af børne- og ungetandpleje er omfattet af reglerne om annoncering i tilbudslovens afsnit II, som forventes ændret pr. 1. jan Med regelændringen ophæves annonceringspligten for bilag II B ydelser, herunder de bløde velfærdsydelser som fx 8

9 børne- og ungetandpleje, dog forudsat at opgaven ikke har en klar grænseoverskridende interesse. Samarbejdet med privatpraktiserende tandlæger kan med de forventede nye udbudsregler etableres ved direkte forhandling og kontraktindgåelse. Kommunen behøver ikke at gennemføre et udbud eller en annoncering. Sønderborg Kommune kan således frit tilrettelægge den proces, der anses for mest velegnet til at sikre, at privatpraktiserende tandlæger, der har kontrakt med kommunen, leverer den rette opgaveløsning til den rette pris. Uanset regelændringen kan en offentlig annoncering af kontrakten om udførelse af børne- og ungetandplejen i Nordborg og evt. Gråsten af flere årsager være hensigtsmæssig. I annonceringsmaterialet beskriver Sønderborg Kommune opgaverne, de kompetencer, som tandklinikken skal have, og fastlægger alle vilkår, herunder priser og samarbejdsforhold. Der annonceres offentligt, så alle interesserede, privatpraktiserende tandlæger gøres bekendt med kommunens ønske om et samarbejde, og interesserede tandlæger udformer et skriftligt tilbud som grundlag for kontrakten. Denne proces er hensigtsmæssig for at få fastlagt den bedste løsning ud fra de konkurrencemæssige forhold på markedet. Annonceringsmaterialet behøver ikke at være omfattende, og arbejdet er ressourcemæssigt ikke en stor belastning. Opgavebeskrivelse Opgaven består i udførelsen af det individuelle, vederlagsfri tandplejetilbud til børn og unge, dvs. regelmæssige undersøgelser, individuel forebyggelse og tandbehandling samt indberetning af tandsundhedsforholdene, jf. Sundhedsstyrelsens vejledning. Geografisk afgrænsning Opgaven kan geografisk afgrænses til udførelsen af børne- og ungetandplejen i Nordborg, hvor kundegrundlaget er ca børn og unge. For Nordborg området har Sønderborg Kommune de største udfordringer med at tilvejebringe en hensigtsmæssig løsning ved fortsat kommunal drift. Det kan være naturligt at tage direkte kontakt og indlede et samarbejde med den privatpraktiserende tandlæge, der i forvejen driver en tandklinik i Nordborg. Hvorvidt et samarbejde med den pågældende tandklinik er hensigtsmæssigt eller ej afhænger af, om den pågældende ønsker at udvide kundegrundlaget, og om vedkommende kan rekruttere personale, som har de nødvendige børne- og ungekompetencer. Ved at annoncere kontrakten offentligt kan der evt. tiltrækkes en ny privatpraktiserende tandlæge til Nordborg området, som har kompetencer og erfa- 9

10 ring med hensyn til børne- og ungetandpleje. Et kundegrundlag på 3000 børn og unge vurderes at være tilstrækkeligt attraktivt til, at opgaven er interessant. En udefrakommende tilbudsgiver kan fx være en uddannet tandlæge, som ønsker at etablere sin egen klinik, og som gerne flytter til Als for dette. Det kan også være en privatpraktiserende tandlæge med egen praksis et andet sted i landet, som finder det attraktivt at drive klinikken i Nordborg. Der er ingen garanti for, at der vil være private tandlæger, som finder opgaven i Nordborg attraktiv og afgiver et tilbud. Sonderinger blandt tandlæger viser dog, at der må formodes at være interesse, afhængigt af de nærmere kontraktlige forhold og honoreringen, der for en dels vedkommende er beskrevet i den såkaldte BUT-overenskomst mellem KL og Dansk Tandlægeforening. For Gråsten med et kundegrundlag på ca børn og unge gør en tilsvarende problemstilling sig gældende. Her har Sønderborg Kommune muligheden for at indgå et samarbejde med en privatpraktiserende tandlæge, men kommunen har også mulighed for og lettere ved selv at drive klinikken. Der er ingen særlige forhold, der taler for et samarbejde med en privat tandlæge ud over, at Sønderborg Kommune kan have et ønske om fagligt og ledelsesmæssigt at koncentrere sig om klinikken i Sønderborg. Bygninger og udstyr Sønderborg Kommune skal sikre den mest optimale løsning for anvendelsen af kommunens nuværende bygninger, inventar og udstyr. For både Nordborg og Gråsten kan kommunen stille bygninger og udstyr til rådighed mod betaling af en markedsbestemt leje. Der vil skulle udfærdiges en særskilt lejeaftale. For Nordborg skal Sønderborg Kommune beslutte, om kommunen vil renovere tandklinikkens bygning, evt. installere central lattergas og udskifte udstyret i nødvendigt omfang, så klinikken fremtræder up-to-date. For en privatpraktiserende tandlæge vil dette medføre en væsentligt reduceret risiko ved at indgå i et samarbejde. Det kan fastlægges i kontrakten, at naturligt forekommende, løbende vedligeholdelsesopgaver og nødvendige udskiftninger af udstyr og inventar skal varetages af den privatpraktiserende tandlæge. Sønderborg Kommune kan for både Nordborg og Gråsten beslutte sig for at sælge bygninger, udstyr og inventar til de privatpraktiserende tandlæger, som kommunen indgår kontrakt med. Såfremt den privatpraktiserende tandlæge skal stå for renoveringen i Nordborg er det dog spørgsmålet, om kontrakten vil være attraktiv. 10

11 Hvis tandklinikkerne sælges, kan det indebære visse udfordringer for kommunen i fald, kontrakten ophører, fx fordi den privatpraktiserende tandlæge ikke ønsker at fortsætte samarbejdet. Kommunen skal i så fald tilvejebringe tilbuddet ved klinikken i Sønderborg eller indgå samarbejde med andre tandlæger. Kravspecifikation Der vil ikke være vanskeligheder med at udarbejde en kravspecifikation, som regulerer de leverede ydelser. Kravspecifikationer fra andre kommuner kan anvendes som udgangspunkt. Der er tale om et funktionsudbud, hvor detaljerede beskrivelser af arbejdsgange og ressourceinput bør undgås. Gældende bekendtgørelser og faglige standarder lægges til grund. Informationsmøde, annoncering, dialog og forhandling Sønderborg Kommune kan indbyde til et indledende informationsmøde, hvor interesserede tandlæger gøres bekendt med kommunens intentioner om at a n- noncere en kontrakt om varetagelse af børne- og ungetandpleje i Nordborg og evt. Gråsten. Herved får kommunen et indtryk af, om der vil være interesse for et samarbejde, inden processen med annoncering indledes. Annonceringen kan ske på kommunens hjemmeside og på Udbud.dk samt evt. i lokalpressen. Kommunen kan advisere privatpraktiserende tandlæger om annonceringen pr. og/eller gennem Dansk Tandlægeforening. Når kommunen har annonceret kontrakten offentligt, vil det være hensigtsmæssigt med en besigtigelse af klinikkerne og et spørgemøde. Tidsmæssigt bør dette ligge tidligt i processen, fx 14 dage efter offentliggørelse af annonceringsmaterialet. Erfaringsmæssigt har besigtigelsen en stor værdi, men også muligheden for på et spørgemøde at kommunikere væsentlige værdimæssige og andre overordnede budskaber til tilbudsgiverne har en stor betydning for de tilbud, der senere modtages. I annonceringsmaterialet opfordres til at stille skriftlige spørgsmål om eventuelle uklarheder i materialet. Ligeledes kan spørgerunden anvendes til at fremsætte ønsker om ændringer i vilkårene, som Sønderborg Kommune kan vælge, om man vil imødekomme gennem rettelsesblade. Sønderborg Kommune kan oplyse i annonceringsmaterialet, at der gennemføres forhandling med én eller evt. flere tilbudsgivere. Ved en evt. forhandling skal EU-traktatens grundlæggende principper og bestemmelser om blandt andet ligebehandling og gennemsigtighed overholdes. Der forhandles med et på forhånd fastlagt antal tilbudsgivere efter en fastlagt agenda. Alle forhandlingsmøder bør dokumenteres fx ved parternes godkendelse af et skriftligt referat. Forhandlingen må ikke medføre, at det oprindelige konkurrencegrundlag ændres. 11

12 Tildelingskriterier Det anbefales at anvende tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvor kvalitative vurderingskriterier i form af fx kvalitet, service, samarbejde m.v. indgår. Der er ikke kutyme for priskonkurrence mellem tandlægerne ved offentlige aftaler, idet afregningsmæssige forhold er fastlagt gennem de o f- fentlige overenskomster. Hvis kontrakten skal være attraktiv for de private tandlæger, vil en egentlig priskonkurrence derfor ikke være hensigtsmæssig. Såfremt Sønderborg Kommune beslutter sig for at annoncere opgaven med at drive børne- og ungetandplejen i Nordborg og evt. Gråsten, bør konkurrencen tilrettelægges med henblik på at gøre opgaven attraktiv for en privat byder. Det vil indebære, at ydelserne afregnes efter på forhånd fastlagte priser, så der konkurreres på andre parametre, fx på at levere bedst mulig kvalitet og service. Sønderborg Kommune kan anvende en grundtakst pr. capita for de faste undersøgelser og BUT overenskomstens afregningssatser for behandlinger. Alternativt kan der anvendes en fast afregning pr. capita, fx så der afregnes med samme beløb i kommunal og privat børne- og ungetandpleje. Overenskomstmæssig afregning må anses for hensigtsmæssig ud fra attraktivitetsmæssige hensyn. Børne- og ungetandplejen er pt., december 2012, omfattet af frit valg. Såfremt barnet vælger en anden privat tandlæge end den, som kommunen har kontrakt med, betaler familien selv 35 pct., mens kommunen betaler 65 pct. af udgifterne. Kontrakthaver får reduceret pr. capitabeløbet for de pågældende og mister omsætning til behandlingsydelser. Kontrakthaver har dermed et incitament til at gøre tilbuddet attraktivt og brugervenligt for børnene. Det må bemærkes, at den beskrevne retstilstand kan være under ændring, idet Folketinget behandler ændringer af fritvalgsordningen. Det er endnu ikke muligt at vide, hvad de konkrete lovændringer vil være. Kontrakten Kontraktlængden bør fastlægges ud fra kommunens hensyn til længerevarende stabilitet og forretningsmæssige hensyn, herunder den privatpraktiserende tandlæges afskrivningsprofil på investeringer. Både Sønderborg Kommune og den private tandlæge kan have en interesse i at indgå en tidsubegrænset kontrakt med et opsigelsesvarsel på fx 6 måneder. Hvis samarbejdet er velfungerende, er der ikke grund til at foretage regelmæssige genudbud. Kontrakten bør indeholde en bestemmelse om ændringshåndtering, så kommunens behov for justeringer kan imødekommes. Herved kan der fortsat vedtages ændringer i form af nye eller ændrede opgaver, ændret serviceniveau m.m. med et nærmere defineret varsel til iværksættelse. 12

13 Kontrakten fastlægger den privatpraktiserende tandlæges forpligtigelser af uddannelsesmæssig karakter med hensyn til beskæftigelse af elever. Kommunens personale De kommunale tandklinikkers personale er omfattet af kommunale overenskomster indgået mellem KL og Dansk Tandlægeforening, der også har indgået overenskomstaftaler med privatpraktiserende tandlæger og arbejdsgiverforeninger. Personalet vil være omfattet af lov om virksomhedsoverdragelse, som regulerer vilkårene for personalets overgang til den privatpraktiserende tandlæge, som kommunen indgår kontrakt med. Loven beskriver også kommunens og tilbudsgivers informations- og forhandlingspligt overfor repræsentanter for de berørte medarbejdere. Loven beskytter medarbejderne mod afskedigelse med begrundelse umiddelbart i udbuddet, og hindrer forringelse af løn- og ansættelsesvilkår i den løbende overenskomstperiode. Efter en ønskerunde kan personalet omplaceres til anden beskæftigelse i kommunen eller virksomhedsoverdrages. Krav med hensyn til overtagelse af personalet fastlægges som led i udarbejdelsen af annonceringsmaterialet. Sønderborg Kommune skal sikre rettidig information af klinikkernes ledelse og personale samt inddrage samarbejdsudvalgene efter gældende regler og retningslinjer. Berørte medarbejdere og MED skal holdes orienteret om drøfte l- ser og beslutninger og inddrages i overensstemmelse med: Lov om virksomhedsoverdragelse. Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering af 24. februar 1999, indgået af Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) og Kommunernes Landsforening (KL). Kommunens MED-aftale Interne retningslinjer i Sønderborg Kommune for større omstillingsprocesser. Sønderborg Kommune skal i rimelig tid inden overdragelsen informere repræsentanter for medarbejderne om dato og årsag til overdragelsen, overdragelsens juridiske, økonomiske og sociale følger for lønmodtagerne, og eventuelle foranstaltninger for lønmodtagerne. 13

14 Samarbejde og opfølgning Kontrakten bør etablere et tæt samarbejdsforhold med løbende møder, som skal tilgodese kommunens behov for at have god føling med opgaveløsningen, løbende dialog, udvikling m.m. Der er behov for, at Sønderborg Kommune foretager en opfølgning, som kan håndteres på flere måder: Kvalitetskravene i kontrakten er minimumskrav, som den privatpraktiserende tandlæge skal opfylde. Gældende lovgivning, bekendtgørelser, Sundhedsstyrelsens retningslinjer samt Sønderborg Kommunes kvalitetsstandarder og faglige standarder lægges til grund Annonceringsmaterialet beskriver en procedure for samarbejdet om kvalitetssikring Tandlægen skal udføre egenkontrol med rapportering på fastlagte indikatorer Der holdes periodiske opfølgningsmøder Kontrakten kan indeholde sanktioner ved evt. misligholdelse Der kan foretages opfølgning ved gennemførelse af tilfredshedsmålinger blandt brugerne. De konkrete modeller for samarbejde og opfølgning fastlægges i forbindelse med udarbejdelse af annonceringsmaterialet. Forsyningssikkerhed En stabil kontrakt forudsætter en grundig opgavebeskrivelse og dækkende kravspecifikation, så det sikres, at der er gensidig forståelse om opgaven. Sønderborg Kommunes forsyningsforpligtigelse er ikke en problemstilling, idet kommunen vil kunne tilbagetage eller annoncere opgaven på ny, såfremt den indgåede kontrakt af den ene eller anden årsag skulle ophøre. Hvis tandklinikkerne sælges, kan dette dog indebære visse udfordringer. Kommunen skal i så fald tilvejebringe tilbuddet ved klinikken i Sønderborg eller indgå samarbejde med andre tandlæger. Fastholdelse af viden om opgaveløsningen er ikke en problemstilling, idet Sønderborg Kommune stadig vil varetage hovedparten af tandplejen. Kontrolbud Ved et kontrolbud afgiver Sønderborg Kommune selv et tilbud på opgaven ud fra annonceringsmaterialet. Kontrolbud vurderes ikke at være relevant, men 14

15 ifølge kommunens udbudsstrategi skal der være mulighed for at afgive kontrolbud, hvis nogen ønsker det. Organisering og tidsmæssige forhold Såfremt Sønderborg Kommune beslutter at foretage en annoncering af en kontrakt om udførelsen af børne- og ungetandplejen i Nordborg og evt. Gråsten, anbefales følgende organisering: Nedsættelse af en styregruppe. Etablering af en projektgruppe til udarbejdelse af annonceringsmateriale, iværksættelse af proces, tilbudsvurdering m.v. Etablering af en samarbejdsorganisation med udgangspunkt i den kommunale tandpleje, som står for samarbejde og opfølgning. Såfremt Byrådet beslutter at foretage en annoncering, vil det efterfølgende tidsforløb kunne skitseres således: Aktivitet Projektplan og ressourceallokering Udarbejdelse af annonceringsmateriale, inkl. afklaring af opgaver og politisk behandling Annonceringsproces fra offentliggørelse til kontraktindgåelse Politisk behandling af resultatet Tidsforbrug 1-2 måneder 2-3 måneder 2 måneder 1 måned Det samlede tidsperspektiv ved annonceringen kan med ovenstående tidsestimater være 6-8 måneder. Annonceringsmaterialet kan forelægges politisk til godkendelse af overordnede forhold vedr. tildelingskriterier, serviceniveau, personaleforhold m.v. Godkendelse af resultatet af annonceringen og kontraktindgåelsen inkl. den tilhørende økonomi forelægges til politisk godkendelse. 15

16 Bilag 1 - Erfaringer fra andre kommuner Flere kommuner har de senere år indgået kontrakter med privatpraktiserende tandlæger om varetagelse af børne- og ungetandpleje i et eller flere distrikter. Eksempler findes i bl.a. Norddjurs og Syddjurs kommuner, Læsø Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune og Frederikshavn Kommune. I det følgende beskrives eksempler fra Ringkøbing-Skjern Kommune og Aabenraa Kommune, som begge har foretaget udbud. I Ringkøbing-Skjern er samarbejdet velfungerende. I Aabenraa Kommune førte udbuddet ikke til et samarbejde med privatpraktiserende tandlæger, idet tandlægerne ikke kunne acceptere den anvendte afregningsmodel. Det skal nævnes, at omsorgstandpleje for ældre i mange kommuner også er udbudt og varetages af privatpraktiserende tandlæger på kontrakt med kommunen. Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune udbød i 2007 en kontrakt om udførelse af vederlagsfri tandpleje for børn og unge under 16 år bosiddende i de geografiske områder, der tidligere var omfattet af Videbæk og Holmsland kommuner, fremover kaldet Videbæk og Holmsland områderne. Opgaverne blev genudbudt i Udbuddet omfattede tandpleje for kommunens børn og unge under 16 år i Holmsland og Videbæk områderne i alt cirka 4000 børn og unge, som ikke har valgt fritvalgsordningen. Lovgrundlaget er Sundhedsloven (lov nr. 546 af 24. juni 2005) 128 og Bekendtgørelse nr. 285 af 4. april 2006 om tandpleje 3, stk. 2. Kommunen har oplyst, at der var interesse blandt tilbudsgiverne, og at det indgåede samarbejde er velfungerende. Blandt tilbudsgiverne var både privatpraktiserende tandlæger fra Videbæk og Holmsland områderne og udefra, bl.a. Esbjerg. For ikke at favorisere nogle tilbudsgivere, blev etableringsomkostninger for udefrakommende tilbudsgivere lagt oveni prisen. Ringkøbing-Skjern Kommune har ligeledes foretaget et udbud af specialtandpleje, dvs. ortodontisk undersøgelse og behandling af børn og unge under 18 år. 16

17 Baggrund og formål Ved sammenlægningen af de tidligere 5 kommuner til Ringkøbing-Skjern Kommune var det kun 2 af kommunerne, som havde en kommunal børne- og ungetandpleje. Børn og unge med bopæl i de tidligere Ringkøbing, Skjern og Egvad Kommuner behandles på de kommunale klinikker i Ringkøbing og Skjern. Ønsker familierne fra disse områder tandplejen udført i privat praksis eller på anden kommunal klinik, træder loven om frit valg med delvis egenbetaling af al tandbehandling i kraft. I de øvrige kommuner, Holmsland og Videbæk områderne, samarbejdede kommunen med privatpraktiserende tandlæger om opgaverne. Sammenlagt havde den nye Ringkøbing-Skjern Kommune ikke mindre end cirka 70 aftaler med privatpraktiserende tandlæger. Dette antal blev ved udbuddet reduceret til 8 private klinikker. Baggrunden for udbuddet af opgaven var Ringkøbing-Skjern Kommunes behov for at: Harmonisere tandplejetilbuddet for børn og unge Opnå bedre tandsundhed hos målgruppen Etablere et tættere samarbejde med væsentlig færre klinikker Opnå en bedre styring af økonomien på området. Tandplejeordningen indebar, at børn og unge med bopæl i Holmsland og Videbæk områderne behandles i privat praksis. Familierne fra disse områder kan vælge mellem de private tandlæger, der indgår aftale med Ringkøbing-Skjern Kommune i henhold til det gennemførte udbud. Hvis familierne ønsker tandpleje i anden privat praksis eller på kommunal klinik, træder loven om frit valg med delvis egenbetaling af al tandbehandling i kraft. Familierne fra Holmsland og Videbæk områderne kan ikke vælge at modtage tandpleje på de kommunale klinikker i Ringkøbing-Skjern Kommune, bl.a. på grund af kapacitetsproblemer. Børn i behandling for odontofobi ( tandlægeskræk ) på kommunens specialklinik kunne vælge at fortsætte tandbehandlingen i dette regi. Opgaven Opgaven består i udførelsen af det individuelle, vederlagsfri tandplejetilbud, dvs. regelmæssige undersøgelser, individuel forebyggelse og tandbehandling samt indberetning af tandsundhedsforholdene, jf. Sundhedsstyrelsens vejledning, men ikke tandregulering. Kommunen ønskede et tæt og udviklende samarbejde med de privatpraktiserende tandlæger. De tandlæger, kommunen indgik aftale med, varetager det i n- dividuelle, vederlagsfrie tandplejetilbud til deres brugere, omfattende: 17

18 Individuelle forebyggende ydelser Regelmæssige undersøgelser Tandbehandlinger Opgaven varetages i følge Bekendtgørelse nr. 285 af 4. april 2006 om tandpleje, Sundhedsstyrelsens retningslinjer for kommunal tandpleje samt Ringkøbing-Skjern Kommunale Tandplejes sundhedsplan og tandplejens retningslinjer og de politisk vedtagne servicemål for tandpleje til børn og unge i Ringkøbing-Skjern Kommune. Den generelle forebyggelsesindsats på tandplejeområdet udføres af kommunalt ansat personale i hele kommunen og er således ikke omfattet af aftalen. Tandregulering er heller ikke omfattet af aftalen, dog er behandlende tandlæge ansvarlig for henvisning til ortodontisk visitation ved behov før eller efter den systematiske visitation i klasse. Til sikring af den faglige kvalitet hos de private tandlæger gennemfører kommunens overtandlæge ca. hvert 2. år kontroleftersyn blandt de af børnene, der anvender de private tandlæger. Afregning Afregningen sker i henhold til Dansk Tandlægeforenings forslag til tillæg til BUT-overenskomsten. Tandlæger, der indgår aftale med Ringkøbing-Skjern Kommune om tandpleje for børn og unge under 16 år, afregnes med en pr. capita-ydelse på 708 kroner årligt (2011). Honoraret er en grundydelse, der inkluderer klinisk undersøgelse, tandrensning m.v. men ikke behandlinger. Grundydelsen reguleres en gang årligt med den af KL udmeldte fremskrivningsprocent (art 5.9). Alle ydelser udover de, som er nævnt i kontrakten, afregnes efter BUT-overenskomsten. Tandlægen sender en gang pr. måned en opgørelse over antallet af tilmeldte brugere til den kommunale tandplejes kontor til brug for kommunens afregning. Afregning af ydelser udover grundydelsen sker månedligt i henhold til BUT-overenskomsten. Kommunen har ikke været udfordret af tandlægernes muligheder for at øge behandlingerne udover det nødvendige, idet tandsundheden blandt børn og unge i Holmsland og Videbæk områderne er sådan, at tandlægerne i forvejen må foretage flere behandlinger (mere end gennemsnittet for gruppen), end de selv ville foretrække. 18

19 Konkurrencemoment Der var ikke konkurrence på prisen, idet afregningen blev fastlagt på forhånd. Derimod blev der konkurreret om at tilbyde mest muligt for det faste honorar. Tildelingskriterierne var således: Børnekompetence (50 %) o dokumenteret erfaring som børnetandlæge, herunder antal børn i behandling o uddannelse og efteruddannelse af tandlæge og hjælpepersonale i forhold til målgruppen børn/unge o børnevenlig klinikindretning med gode muligheder for at udføre tandbørsteinstruktioner Forsyningssikkerhed (25 %) o klinikkens mulighed for kapacitetsudvidelse o tilstrækkelige klinikfaciliteter og udstyr o personalesammensætning/antal medarbejdere Kontinuitet for familierne (25 %) o så få tandlægeskift som muligt i forbindelse med nedbringelsen af antallet af aftaler, så færrest mulige familier blev berørt af udbuddet. Kontrakt og udbudsmateriale Ved udbuddet blev der stillet kvalifikationskrav, som skulle være opfyldt for at tilbuddet kunne antages. Blandt de faglige krav indgik: Tilbudsgiver skal have Sundhedsstyrelsens autorisation som tandlæge Klinikkens fysiske rammer skal leve op til Arbejdstilsynets krav Klinikken skal have røntgenfaciliteter Klinikken skal være velegnet til børn både med hensyn til modtagelse, udførsel af tandbørsteinstruktioner/forebyggelse og tandbehandling. For at sikre et ensartet tilbud til brugerne arbejdes der efter Ringkøbing-Skjern Kommunale Tandplejes sundhedsplan, som indeholder tandlægefaglige behandlingsmål og faglige standarder. Sundhedsplanen indeholder også mål for tandsundheden hos børn og unge i kommunen og beskriver de forebyggende ydelser, der skal tilbydes på generelt og individuelt niveau Der anvendes OCR-registrering hvert år på de 3, 5, 7, 9, 12 og 15-årige. Blanketterne sendes elektronisk eller manuelt til Tandplejens kontor. 19

20 Tandlægerne fra samarbejdsklinikkerne deltager sammen med de kommunalt ansatte tandlæger i halvårlige tandlægemøder. Der gennemføres årligt en eval u- ering med henblik på den fremtidige tilrettelæggelse af den kommunale tan d- pleje for børn og unge i kommunen. Evalueringsparametrene er bl.a.: OCR-indberetningsprocent og sundhedstal Ydelsesregistrering, frekvens af forebyggende ydelser f.eks. fissurforseglinger Tandlægens evne til at nå hele målgruppen Tandlægens engagement i samarbejdet Brugertilfredshed Økonomi Journaloplysninger og ydelsesregistreringer på børn og unge fra Ringkøbing- Skjern Kommune kan til enhver tid indhentes af overtandlægen. Der er indgået en detaljeret og dækkende kontrakt, som beskriver og regulerer parternes indbyrdes forpligtelser og samarbejdet mellem dem. Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune udbød i 2007 en kontrakt om udførelse af børne- og ungetandpleje i henhold til Sundhedsloven 128 og Bekendtgørelse nr. 285 af 4. april 2006 om tandpleje 3, stk. 2. Opgaven omfattede det individuelle vederlagsfri tandplejetilbud, dvs. regelmæssige undersøgelser, individuel forebygge l- se og tandbehandling. Tandregulering var ikke omfattet af udbuddet. Børne- og ungetandplejen for Distrikt 1 (tidligere Aabenraa, Lundtoft og Tinglev kommuner) blev varetaget af kommunale klinikker. Børn og unge i dette distrikt kunne vælge vederlagsfri børne- og ungetandpleje blandt kommunale klinikker. Tandplejeopgaverne i Distrikt 2 (tidligere Bov kommune) og Distrikt 3 (tidligere Rødekro kommune) blev udbudt. Det var et krav for at afgive tilbud, at tilbudsgivers klinik ikke var beliggende mere en 20 km fra en skole i det eller de distrikter, der blev afgivet tilbud på. Privatpraktiserende tandlæger, som ikke havde etableret en klinik inden for denne grænse, kunne afgive tilbud på udførelse af børne- og ungetandpleje i et eller begge distrikter, såfremt tilbudsgiver erklærede at denne ville - og dokumenterede at kunne - etablere en klinik med beliggenhed inden for de givne geografiske rammer. 20

1/20. Aabenraa Kommune. Udbud af udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikter 2 og 3. Kravspecifikation. 27. februar 2007

1/20. Aabenraa Kommune. Udbud af udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikter 2 og 3. Kravspecifikation. 27. februar 2007 1/20 Aabenraa Kommune Udbud af udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikter 2 og 3 Kravspecifikation 27. februar 2007 2/20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Udbudte distrikter, BUT-distrikt

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger.

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftalen omhandler de områder af Norddjurs Kommune, der tidligere udgjorde Rougsø og den østlige del

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til medarbejderne Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Når din arbejdsgiver virksomhedsoverdrager

Læs mere

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune.

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Denne aftale indgås alene med tandlæger, der opfylder nærhedsprincippet, som besluttet af sammenlægningsudvalget

Læs mere

Kommunale udbud på tandplejeområdet

Kommunale udbud på tandplejeområdet Kommunale udbud på tandplejeområdet Billundkursus 2014 10. januar 2014 1 Udbudsportalen i KL? Videnscenter Målgruppe: principielt alle, der har med OPS at gøre www.udbudsportalen.dk Sekretariat forankret

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Udbud af vederlagsfri tandpleje for børn og unge under 16 år bosiddende i de geografiske områder, der tidligere var omfattet af Videbæk og Holmsland kommuner, fremover kaldet

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi.

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi. Københavns Kommunes udbudspolitik 1. Indledning og overordnet målsætning Københavns Kommune har som mål at yde en service overfor borgere og virksomheder, som gør det attraktivt at bosætte sig og investere

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Bilag 6 Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Indledning I forbindelse med overvejelse om at oprette en fælleskommunal tandregulering for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Glostrup,

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1.

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. januar 2012 Indledning I forbindelse med overvejelser om oprettelse af en

Læs mere

Børne- og Ungdomstandplejen. Kapacitetsplan 2008-11

Børne- og Ungdomstandplejen. Kapacitetsplan 2008-11 Børne- og Ungdomstandplejen Kapacitetsplan 2008-11 Bilag 1 April 2007 KAPACITETSPLAN 2008-11 1. Principper for udbygning og omstrukturering af tandklinikker Indledning Ifølge Sundhedsloven af 24. juni

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Sundhedsloven 2015 Indledning Fredensborg kommune tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til borgere, der på grund af

Læs mere

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE BILAG 1 INTERVIEWGUIDE VAKKS-undersøgelse af Konkurrencepakken (lovforslag) I de indledende faser af VAKKS-undersøgelsen af lovforslaget har vi haft drøftelser med en lovansvarlig fra Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Forfatter: Louise Rasmussen Revideret den 17-03-2015 Dokument nr. 480-2015-127465 Sags nr. 480-2015-70306

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse N O TAT Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse af medarbejdere Dette notat redegør i overbliksform for de aftale- og lovgivningsmæssige regler, der er ved overdragelse af medarbejdere i forbindelse

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til kommunalpolitikere Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1

Læs mere

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud Projekt Transparense EPC processen Overblik over hovedfaser Klient Beslutning om EPC Kontrakt Implementering af andre foranstaltninger

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie)

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) SIDE 10/20 3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) Gæst: socialchef Jan Christensen, Holbæk Kommune Baggrund I regi af Udbudsportalen er der etableret

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten.

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten. Egedal Kommunes Tandpleje Rapport 2013 Kort om 2013 Personalesituationen. På klinikken i Stenløse er der i 2013 ansat 3 nye medarbejdere, som alle er faldet godt ind i samarbejdet. Disse nye medarbejdere

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen:

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Kvalitetsstandard: Specialtandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Borgere

Læs mere

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012.

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Politik for indkøb og udbud Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Indhold Forord... 3 1 Indkøb og udbud... 4 2 Baggrund, formål og mål... 4 3 Politik,

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) 1 Dagsorden 1. Præsentation 2. Regler for udbud af praktisk hjælp og personlig pleje 3. Formålet med udbud 4. Den

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt af Byrådet den 26 juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Indkøbs- og udbudsplan

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 4 Formål med ydelsen... 4 Hedensted Kommunes målsætning... 4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Carina Risvig Hansen De nye regler Lovforslag nr. L 152 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven,

Læs mere

Karsten Revsbech professor, dr. jur. Themsvej 27 8240 Risskov

Karsten Revsbech professor, dr. jur. Themsvej 27 8240 Risskov Karsten Revsbech professor, dr. jur. Themsvej 27 8240 Risskov Den 18. maj 2013. De Offentlige Tandlæger att.: Direktør Lars Holsaae Peter Bangs Vej 36, 3. tv 2000 Frederiksberg DEN KOMMUNALE TANDPLEJES

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg 1 November 2005 Notat om SU-aftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalget Baggrund EU-direktiv af 11. marts 2002 om

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

Læs mere

Helsinge Vandværk s.m.b.a.

Helsinge Vandværk s.m.b.a. Helsinge Vandværk s.m.b.a. Årsberetning 1. juli 31. december af 12. april 2011 Intern overvågning af indgåelse af aftaler 1 I overensstemmelse med bestemmelserne i Vejledning olm internt overvågningsprogram

Læs mere

UDBUDSMATERIALE ORDBLINDEUNDERVISNING FOR VOKSNE

UDBUDSMATERIALE ORDBLINDEUNDERVISNING FOR VOKSNE UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE ORDBLINDEUNDERVISNING FOR VOKSNE VUC Storstrøm Juni 2008 Indholdsfortegnelse Bilag:... 3 1. Udbyder... 4 2. Tilbuddets form... 4 2.1 Tilbuddets udformning... 4 2.3 Dokumentation...

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere