Velkommen til Nordvangskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Nordvangskolen"

Transkript

1 2010 Nordvangskolen

2 Velkommen til Nordvangskolen Ring eller mail Kontoret, , SFO Broholm, , SFO Søholm, , SFO Smørstenen, , Klub Ejby, , Tandlægerne, , Tandregulering, Skovvangskolen, , Tandlægevagten, Oslo Plads 1, 2100 kbh Ø, , Glostrup Kommune, , Nordvangskolen 2010 Sofielundsvej Glostrup Version: december 3, :57 AM Ansvarshavende: Michael Ingelhardt Grafisk tilrettelæggelse: Steen Quaade Sats: Caslon Pro og Myriad Pro Tryk: Nordvangskolen

3 Skole Forældre Elever 5 Velkommen! 6 På kontoret 7 Skoleledelsens vision 7 Skolebestyrelsen 8 Trivselspolitik 9 Vikardækning 9 IT 10 Computerregler 11 Klassernes opdeling 11 Indskolingen klasse 12 Mellemtrinnet klasse 14 Udskolingen klasse 17 Modtageklasser 18 Læseklasser 18 Ejbyskolen 19 SFO 20 Klub Ejby 21 Sundhed 22 Tandlæge 23 Tale-hørepædagogisk bistand 23 Skolepsykolog 24 Akutteam 24 SSP 25 Forsikring 25 Ringetider 26 Forældresamarbejde 26 Forældreforeningen 26 Forældreaftener 27 ForældreIntra 27 Kontaktbog 27 Klasseråd 28 SFO Forældresamarbejde 28 Institutionsråd 28 Rådgivning til forældre 29 Fravær 29 Transport ved sygdom 30 Fritagelse for undervisning 30 Flytning/udmeldelse 30 Værd at vide 30 Glemte ting og sager 31 Skolemad 31 Udlån af lokaler 31 Kørsel i skolegården 32 Uddannelsesvejledning 32 Skolesport 33 Læringscentret 34 Lektiecafe 34 Mediateket 35 Elevråd/Mindsteråd 35 Ordensregler 35 Mobiltelefoner 36 Udgangstilladelse 36 Rygning 36 Udendørs 36 Skolepatrulje 36 Gårdvagt 36 Boldspil 36 Rulleskøjter 37 Sne 38 Cykler og knallerter 38 Cyklistprøver 39 Indendørs 39 Skabsnøgler 39 Klasseværelser 39 Fællesrum 39 Faglokaler

4 4

5 Velkommen! Venstre side: Lys og højt til loftet Denne folder er en kort præsentation af Nordvangskolen, således at nye forældre, elever og ansatte kan få kendskab til rammerne for skolens hverdag og til hvordan vi løbende udvikler skolen, så den ruster børnene bedst muligt til livet. Skolens værdier Fællesskab, Trivsel og Ansvar er vigtige forudsætninger for børnenes læring. På Nordvangskolen er der et tæt samarbejde mellem skole og hjem. Mange forældre deltager i klasserådsarbejdet, der primært fungerer som et samarbejde omkring den enkelte klasse, men desuden understøtter samarbejdet mellem klasserne, skolens ledelse og skolebestyrelsen. Som noget helt særligt har skolen en forældreforening, som blandt andet støtter lejrskoler, hytteture, udflugter og klasseaktiviteter. Derudover er Forældreforeningen omdrejningspunkt for flere af skolens traditioner. På Nordvangskolen prioriterer vi børne- og elevrådsarbejdet højt og børnene inddrages i udviklingen af Nordvangskolen. Det er vigtigt for skolen, at IT anvendes som et naturligt værktøj i hverdagen. Vi giver børnene på Nordvangskolen mulighed for at lære ved hjælp af moderne teknologi og har investeret i både interaktive tavler, projektorer i mange klasse- og faglokaler og har etableret et trådløst netværk, der gør det muligt for eleverne at benytte deres private pc er. Børnene skal udover at mestre de basale færdigheder, have lyst til at fortsætte deres uddannelse, fordi de er nysgerrige og oplever glæden ved at lære. Velkommen til Nordvangskolen træd varsomt, her dannes mennesker. Michael Ingelhardt skoleinspektør 5

6 På kontoret Michael Ingelhardt Skoleleder Helle Saabye SFOLeder Bjarne Oppelstrup Souschef Afdelingsleder klassetrin Lene Hummelgaard Institutionsleder SFO Broholm Maren Bak Afdelingsleder klassetrin Palle Pedersen Institutionsleder SFO Søholm Annette Torp Afdelingsleder klassetrin Bente Engelund Institutionsleder SFO Smørstenen Tina Ipsen Adminstrativ leder Joe Sandøe Leder af klub Ejby Tonni Adelholm Schliebitz Sekretær Charlotte Nielsen Sekretær 6 Skole

7 Skoleledelsens vision Nordvangskolen er et sted, som børn og voksne er glade for og stolte af. Lysten til fællesskabet og udvikling er den bærende kraft. Atmosfæren på Nordvangsskolen er tryg og samtidig udfordrende. Der er grobund for engagerede, fantasifulde og nyskabende medarbejdere, børn og forældre. Arbejdsopgaverne løses fleksibelt, og de fysiske rammer er udfordrende samtidigt med, at de understøtter barnets udvikling. På skolen er der rum for forskellige individer. Der er respekt og forståelse for hinanden, og der er til stadighed fokus på børnenes og medarbejdernes trivsel og ansvar for fællesskabet. Vi ønsker at Nordvangskolen skal være et trygt sted at være. Ansvar Fælleskab Trivsel Skolebestyrelsen Ifølge Folkeskoleloven skal skolebestyrelsen føre tilsyn med hele skolens virksomhed. En vigtig del af skolebestyrelsens arbejde er at fastsætte principper og sikre, at de vedtagne principper bliver fulgt i praksis og at de holdes ajour. Skole 7

8 Skolebestyrelsens tilsyn foregår på bestyrelsesmøderne, hvor spørgsmål om skolens virksomhed er på dagsordenen og drøftes med skolens ledelse. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og skolens ledelse samt en ikke-stemmeberettiget politiker fra Børne- og Skoleudvalget. Skolebestyrelsen har stor og reel indflydelse på skolen og dens hverdag. Bestyrelsen er underlagt Kommunalbestyrelsen og er ligeledes demokratisk valgt. De 7 forældrerepræsentanter er på valg hvert fjerde år. Hvis man vil have indflydelse, skal man møde op og stemme, og hvis man vil have meget indflydelse, kan man selv stille op. Der er valg til skolebestyrelsen hvert 4. år. Valget ligger altid i foråret efter kommunalbetstyrelsesvalget. Målsætningsudvalget Skolebestyrelsen har i en lang række år haft et målsætningsudvalg, som har udarbejdet målsætninger for nedenstående områder. Udvalget er nu nedlagt, men målsætningerne revideres jævnligt og kan læses på skolens hjemmeside. Nordvangskolens overordnede målsætning. Målsætning for Nordvangskolen, kort version. Barnets overgang fra børnehave til skole. De første fire år i Nordvangskolen. Trivselspolitik På Nordvangskolen lægger vi stor vægt på, at alle trives. Det betyder, at der arbejdes meget systematisk med den enkelte klasses-gruppes trivsel på ugentlige klassemøder, ved trivselssamtaler med den enkelte elev, som forberedelse til skole-hjemssamtalerne, og på børnemøder i SFO-klubregi. På Nordvangskolen tolererer vi ikke mobning og arbejder med dette efter Helle Høibys teori. Der kan læses mere i Nordvangskolens pjece om mobbepolitikken på 8 Skole

9 Mellemtrinnet. De ældste elevers skolegang. Elevernes trivsel. Elevernes medbestemmelse. Skole-hjem samarbejdet. Evalueringskultur. Skolens fysiske rammer. Rummelighed. Vikardækning Ved en lærers fravær, dækkes vikartimerne så vidt muligt af skolens egne lærere, dernæst af et fast hold af tilknyttede vikarer. Ved brug af vikar benyttes så vidt muligt en lærer, som kan undervise i det pågældende fag. Elever fra klasse kan gives fri samme dag. Ved en lærers længerevarende fravær orienteres forældre og elever. Ved planlagt fravær lægger læreren materiale til vikaren, som opfordres til at tilbagemelde, hvordan timen/timerne er forløbet. Klassens lærerteam er behjælpelig med materiale til vikarer, samt i sjældne tilfælde instruktion og igangsætning af en klasse på egen hånd. IT På Nordvangskolen prioriteres muligheden for at anvende IT som en naturlig del af den daglige undervisning. Der er etableret trådløst netværk, således at elever på klassetrin har mulighed for at medbringe og anvende deres egen pc på skolen. Udsmykning Skole 9

10 IT i praksis Vær opmærksom på, at det er på eget ansvar at medbringe en pc, i lighed med mobiltelefoner m.m. Skolen anbefaler at den enkelte elev låser computerudstyret inde i sit elevskab, når udstyret ikke anvendes. Skolen har ligeledes prioriteret mulighed for at man i klasserne kan anvende undervisningsmaterialer fra nettet. Der er derfor etableret projektorer i de fleste af udskolingens klasser. Der er desuden Interaktive tavler i enkelte klasser og i faglokaler, samt læringscentret. Skolen råder over mange bærbare pc er, der kan anvendes i klasserne. Skolen stiller tillige IT-udstyret til rådighed for samtlige elever, ved terminsprøver og skriftlige afgangsprøver. Der er desuden et veludstyret IT-lokale og mulighed for at arbejde ved IT-arbejdspladser i læringscentret for hele klasser. På Ejbyskolen er der placeret et antal stationære pc er på biblioteket, og der er interaktive tavler i halvdelen af klasselokalerne. Undervisningsnetværket er serverstyret eleverne kan gemme deres arbejde på serveren, og der er mulighed for at lukke for elevernes adgang til internetsider, hvis det skønnes nødvendigt. Computerregler Regler for ansvarlig anvendelse af skolens computere og netværk. 10 Skole

11 Skolens computere er primært til undervisningsbrug. Elever, der skal bruge computer i forbindelse med undervisningen, har på alle tidspunkter fortrinsret til maskinerne. Det er ikke tilladt at ændre i maskinernes opsætning. Hentning/download af programmer, billeder, video eller lyd må kun foregå ved overholdelse af love og regler om ophavsret samt efter aftale med en lærer. Chat og mail skal foregå via skolekom eller via elev-intranettet, eller efter aftale med en lærer. Uetiske sider, herunder sider der indeholder sex og porno, må ikke åbnes. Personlige oplysninger, herunder billeder, må ikke videregives via nettet fra skolens computere. Handlinger som kan være skadelige for skolens omdømme er forbudt. Der skal udvises god edb-etik på internettet. Brugeren er ansvarlig for de handlinger han eller hun foretager. Skolen kan til enhver tid lukke adgangen til internetsider, man finder uetiske eller uden skolemæssig relevans. Se også skolens hjemmeside Klassernes opdeling klassetrin er delt op i tre afdelinger, tilpasset elevernes faglige niveau, fysik og sociale behov. Indskolingen klasse Skolen og SFO erne på Nordvangskolen/Ejbyskolen arbejder tæt sammen. Skolepædagogerne deltager i undervisningen ca. 9 timer om ugen, og lærere og pædagoger omkring den enkelte klasse afholder teammøde en gang om ugen. De forskellige traditioner, som involverer Indskolingen er tilrettelagt i fællesskab af lærere og pædagoger f.eks. fastelavn- og julearrangementer og idrætsdage. Ligeledes samarbejdes der omkring planlæg- Skole 11

12 ning og gennemførelse af klasseuger, hvor der ofte arbejdes på tværs af klasserne. Indskolingen er opdelt i 2 spor på Nordvangskolen, A- og B-sporet, mens Ejbyskolen som regel kun har D-sporet. Skoven i skolen På Nordvangskolens indskolingsspor A, arbejdes meget med skoven i de mindste klasser, børnene og klassernes lærere og pædagoger tager ud til Vestskoven, hvor de har en bålhytte, der virker som base. Naturen inddrages i den øvrige undervisning på forskellig vis: Børnehaveklassen beskæftiger sig bl.a. med regler for færdsel i naturen, temaerne er bl.a. skovsvin, løse hunde, motorkørsel i skoven samt brug af åben ild. 1. klasse har dansk, matematik, idræt, billedkunst og kristendom i skoven. Der arbejdes bl.a. med skov-alfabeter, hente-diktater, naturens mønstre, tal og regnestykker i naturen og selvfølgelig masser af gode udendørs lege og idræt. Lærerne oplever at børnene nyder at være væk en dag fra skolen. Det giver et rigtigt godt sammenhold i klassen, som bygger på fælles oplevelser i skoven. Der knyttes andre venskaber i skoven end i skolegården. Vi oplever, at der er en stor støtte fra forældregruppen. Mellemtrinnet klasse På Nordvangskolen har vi fokus på at styrke det faglige udbytte af undervisningen. Som eksempel på dette har skolen valgt at introducere tysk for alle elever på 6. klassetrin med to lektioner i andet halvår, for at fremme resultaterne af tyskundervisningen. Såfremt der er tilstrækkeligt mange elever der alternativt ønsker fransk, tilbyder skolen også dette. Erfaringerne har været så positive, at skolen endvidere som forsøg i skoleåret har introduceret fysik/kemi i andet halvår af 6. klasse. De praktisk/musiske fag styrkes ved at der som tradition på 5. klassetrin gennemføres forløb, der inddrager fagene billedkunst, håndarbejde og sløjd i en af klasseugerne. 12 Skole

13 Noder og unoder Tre af skolens lærere har et mindre timetal til rådighed, som gør det muligt at understøtte kreative produktioner, samt 3 lærere der i kortere perioder gennemfører kurser for klasserne på klassetrin. Der tilbydes kurser med anvendelse af PowerPoint, videoredigering og IT i matematikundervisningen, for at understøtte arbejdet med at anvende IT i undervisningen. Som en del af IT-undervisningen arbejdes der med at udpege superbrugere blandt eleverne, der efterfølgende kan medvirke i undervisningen i andre klasser. På 4. og 5. klassetrin tilbydes eleverne at deltage i skolesport og eleverne har ligeledes mulighed for at gå til kor. Skole 13

14 9. klasses Special Udskolingen klasse På disse klassetrin bliver fagrækken udvidet. Det andet fremmedsprog, tysk eller fransk, tilbydes. At sproget tilbydes betyder, at skolen skal oprette faget, men eleverne ikke behøver at vælge faget. Det er dog næsten alle elever der vælger faget. Som erstatning for faget natur/teknik oprettes fagene fysik/kemi, biologi og geografi i overbygningen. Dette skærper fagligheden inden for de enkelte fag. Dog må der i perioder stadig undervises tværfagligt med flere fag som grundlag. Endelig indføres samfundsfag i 8. og 9. klasse. Både på 7., 8. og 9. klassetrin arbejder eleverne projektorienteret og i 9. klasse er der en obligatorisk projektopgave. I det projektorienterede arbejde inddrager eleverne færdigheder fra hele eller dele af fagrækken. I forbindelse med projektopgaver afsættes der tid til fremlæggelse, hvor de enkelte grupper fremlægger og forsvarer deres opgave for de øvrige elever og 2 repræsentanter fra klassens lærere. Projektopgaven 14 Skole

15 i 9. klasse bedømmes med en karakter og resultatet kan fremgå af afgangsbeviset. I maj afvikles folkeskolens skriftlige afgangsprøver i fagene dansk og matematik. Derudover bliver der trukket lod mellem fagene biologi, geografi og engelsk. I juni afvikles folkeskolens mundtlige afgangsprøver i fagene dansk, fysik-kemi og engelsk. Derudover bliver der trukket lod om yderligere to fag pr. klasse fra henholdsvis den naturfaglige og den humanistiske fagblok. Naturfagene er: biologi, geografi og fysik-kemi. De humanistiske fag er: engelsk, tysk, fransk, historie, samfundsfag, og kristendom. På både 8. og 9. klassetrin bliver der afholdt terminsprøve i de skriftlige fag i januar og i 8. klasse endnu en gang i maj, sammen med en mundtlig terminsprøve i juni. Skole 15

16 16 Skole

17 Der bliver i løbet af de tre år udfærdiget uddannelsesplaner for den enkelte elev. Dette sker i samarbejde med uddannelsesvejleder, Malene Moll Vandel. Målet er at vejlede den enkelte elev i forbindelse med uddannelsen eller videre studier efter folkeskolen. Nordvangskolen har valgt at prioritere en praktikuge i 9. klasse, hvor eleverne får mulighed for at komme ud i fagområde efter eget ønske. Der kan dog være ønsker, hvor det ikke er muligt af skae en praktikplads. Der vil også i løbet af de to sidste skoleår blive mulighed for at besøge andre uddannelsessteder og udstillinger i forbindelse med elevernes videre uddannelse. I 8. klasse skal eleverne en uge i brobygning, hvor de følger nogle tilrettelagte undervisningsforløb på ungdomsuddannelsesstederne. Forældre og elever på 8. og 9. klassetrin modtager tre gange om året et karakterblad med den enkelte elevs standpunkter i fagene. Venstre side: Projekt Stopmotion Modtageklasser På Nordvangskolen tilbydes kommunens basisundervisning i dansk som andetsprog for elever, der ikke kan tilstrækkeligt dansk til at kunne følge undervisningen i en almindelig klasse. Skolen har aktuelt 2 modtagelsesklasser: M12 for de 5-13 årige, og M3 for de årige tosprogede elever. I M12 lærer eleverne sproget gennem rim, remser, oplevelsesture og værkstedsaktiviteter. Gennem leg lærer de sociale normer og regler, så de kan fungere i et fællesskab. De ældste elever i M12 modtager basisundervisning i læsning, skrivning og matematik. I Modtageklasserne tilbydes der basisundervisning i dansk. Undervisningen giver eleverne et elementært ordforråd samt kendskab til det danske lydsystem og den danske grammatik. Skolens øvrige fag indgår så vidt muligt tværfagligt i undervisningen. Undervisningen skal også gøre eleverne bevidste om egen læring og sætte dem i stand til at forholde sig til kulturelle ligheder og forskelle. Elevernes udbytte af undervisningen vurderes løbende. Efter opholdet i modtagelsesklassen udsluses eleven til distriktsskolen, hvor eleven modtager støtte i dansk som andetsprog og andre fag fra skolens sprogstøttecenter. Tilbudet om modtagelsesklasser er ikke Skole 17

18 et fast tilbud. Hvis der er meget få elever til basisundervisning, kan undervisningen tilrettelægges på hold med tilknytning til en almindelig klasse fra starten. Læseklasser I Læsesklasserne optages normaltbegavede elever, der trods tidligere faglig læseindsats, ligger minimum to år under klassetrin. Kommunens to Læseklasser er beliggende på Nordvangskolen. I LÆS 1 optages elever fra Glostrup kommunes kommende 4., 5. og 6. klasser, og i LÆS 2 optages elever fra LÆS 1 samt elever fra Glostrup kommunes kommende 7., 8. og 9. klasser. Alle elever henvises via PPR. Læseklasserne har. Trygge overskuelige rammer. Samme fag som deres jævnaldrende kammerater. Vægten lægges på dansk, matematik og engelsk. Undervisningen tilrettelægges med hensyntagen. Til den enkelte elevs forudsætninger. To lærere i de fleste timer. Yderligere information kan findes i pjecen om læseklassen på skolens hjemmeside: På skolens hjemmeside kan du finde uddybende oplysninger om mange af de punkter som fremgår af denne folder. Vi modtager gerne ris og ros, og alle er velkomne med nye ideer til at forbedre hjemmesiden. Ejbyskolen Ejbyskolen er en Anneksskole til Nordvangskolen. Den ligger i grønne omgivelser, i et landsbymiljø, ved gadekæret i Ejby, tæt op ad Vestskoven, som bliver flittigt brugt i skolesammenhæng. Den har børnehaveklasse og klassetrin, derefter fortsætter børnene 18 Skole

19 på Nordvangskolen. Ejbyskolen har lærerstab og administration fælles med Nordvangskolen og har i øvrigt et meget tæt samarbejde med SFO Smørstenen, som udgør en del af skolen. Børnenes skolevej til Nordvangskolen er sikret ved en skolesti, Ejby Udlodssti. Se mere på: SFO På SFO en modtager vi børn fra børnehaveklasse-3. klasse. De tre institutioner er delt i spor, det betyder at alle børn fra A-sporet går på Broholm, B-sporets børn går på Søholm og D-sporets børn går på Smørstenen, i Ejby. Der er på hver af de tre institutioner en institutionsleder, som varetager den daglige drift. Der er et tæt dagligt samarbejde mellem Broholm og Søholm, bl.a. er der fælles morgenåbning og ferieåbning. I ferier og ved særlige Grøn energi Skole 19

20 aktiviteter i løbet af skoleåret arbejdes der også meget sammen med Smørstenen. Derudover er der et tæt pædagogisk samarbejde de tre institutioner imellem, som bl.a. udmønter sig i en fælles pædagogisk målsætning. SFO Nordvangskolen har et tæt samarbejde med de daginstitutioner der ligger i skoledistriktet og med de klubber vi afgiver børn til. Dette for at sikre at børnenes overgang fra de forskellige institutioner foregår så godt som muligt. Alle pædagoger på SFO en har et antal ugentlige timer i skolens indskolingsklasser, det betyder, at pædagogerne er et naturligt bindeled mellem skole/sfo og hjem. Åbningstider på skoledage Fælles morgenåbning mellem Broholm og Søholm kl På Ejbyskolen ligeledes kl Alle tre institutioner åbner igen kl , fredag dog til kl Åbningstider i ferier og skolefridage Broholm og Søholm holder fælles åbent i alle ferier og skole-fridage, undtaget de to sidste uger af skolesommerferien, hvor der holdes åbent i hver institution. På Ejby holdes åbent i alle ferier og skolefridage. Åbningstiden er kl , fredag dog til kl Lukkedage SFO Nordvangskolen har lukket følgende dage: Fredag efter Kristi Himmelfart, 24. december til 31. december. Derudover beslutter skolebestyrelsen hvert år en årlig lukkedag, som udmeldes ved skoleårets start. Klub Ejby Når børnene forlader SFO en har de mulighed for at gå i klub. Der er frit klubvalg i Glostrup Kommune, men i praksis går langt de 20 Skole

21 fleste børn på Nordvangskolen i klub Granskoven og de børn, som kommer fra Ejby, går i klub Ejby. Denne klub er i en forsøgsperiode på 2 år, som udløber december 2010, en del af Nordvangskolen, på linje med de tre SFO-institutioner. Man kan læse mere om klubben på Ejby Heste Sundhed Nordvangskolens sundhedsplejersker hedder Maria Bjørking og Eva Hellebek. Hos sundhedsplejerskerne afholdes årlige sundhedssamtaler med børnene. Afhængigt af behov sker dette enkeltvis eller i små grupper og der tales om forhold der har betydning for børnenes sundhed og trivsel. Det kan f.eks. være kammeratskab, mobning, trivsel i klassen, madpakker, sund mad o.lign. Hos de ældre elever vil snakken ofte handle om pubertet, alkohol, kærester og rusmidler. Sundhedsplejerskerne laver også klasseundervisning om bl.a. Skole 21

22 Hos tandlægen hygiejne, pubertet og sex og prævention. Børnene bliver hvert år set af en af sundhedsplejerskerne, dog ikke i 2., 3. og 6. klasse. Der bliver foretaget synsprøve, de bliver målt og vejet og i de to første klassetrin samt i 9 klasse får børnene lavet høreprøve. Ved de øvrige undersøgelser kun ved behov. Hos sundhedsplejerskerne lægges der vægt på et godt forældresamarbejde, og derfor bliver børn og forældre, de fleste år, bedt om at udfylde et spørgeskema sammen, inden barnet kommer til sundhedsplejerske. Forældrene orienteres efterfølgende, hvis der er forhold, som kræver videre opfølgning. Det forventes at forældrene deltager i samtalerne i børnehave- og første klasse, således at begge parter kan lære hinanden at kende. De øvrige år er forældrene også altid velkomne, aftaler om dette laves med den enkelte sundhedsplejerske. Både børn og forældre er altid velkomne til at kontakte sundhedsplejersken, hvis de har brug for råd og vejledning omkring børnenes sundhed og trivsel. 22 Skole

23 Tandlæge Klinikken på Nordvangskolen udfører alle typer behandling: tilvænning, forebyggelse, undersøgelse, behandling af mund- og tandsygdomme samt behandling af tandskader. Vores specialtandlæge ser bl.a. på tandstillingen hos elever i klasse. Klinikken har normalt åbent mandag til fredag fra kl til Tlf.: Ved akutte tandskader og -smerter udenfor åbningstiden, henvises til egen tandlæge eller Tandlægevagten, Oslo Plads, 2100 Kbh Ø, tlf.: Tale-hørepædagogisk bistand Til skolen er knyttet en tale-hørelærer, Pernille Olsen med den primære funktion at yde talepædagogisk hjælp til elever med specifikke tale-, sprog- og hørevanskeligheder. Hjælpen kan ydes i form af periodevis undervisning eller som pædagogisk vejledning til eleven, forældre eller lærere. Desuden sprogiagttages alle elever i børnehaveklasserne ved skoleårets begyndelse. Tale-hørelæreren træes bedst tirsdage på tlf Skolepsykolog Skolens psykolog Eva Christensen rådgiver forældre og lærere i sager, hvor der er brug for bistand med testning og vejledning i forbindelse med elevernes faglige og sociale udvikling. Det kan være forslag til specialundervisning eller henvisning til alternativt skoletilbud. Derudover er psykologen også medlem af det tværfaglige team. Skolepsykologen træes bedst tirsdage på tlf Akutteam Består af hhv. skolepsykolog, koordinator for specialundervisning Birthe Antonsen og afdelingsleder Maren Bak, som mødes hver 14. dag. Skole 23

24 Akutteamet: Giver mulighed for pædagogisk og psykologisk rådgivning til lærere i akutsager. Koordinerer skolens tilbud til elever med særlige behov. Anvender de ressourcer, der stilles til rådighed, på den bedst mulige måde. Skaber mulighed for hurtigere handling ved akutte behov. SSP SSP er et samarbejde mellem skoler, socialforvaltning og politi. Formålet er forebyggelse af kriminalitet. Via samarbejdet mellem de tre instanser forsøger vi at komme kriminaliteten i forkøbet og handle, før de unges ulovlige adfærd bliver af mere alvorlig karakter. Vi kender til mange eksempler, hvor en rettidig indgriben fra SSPsamarbejdet har reddet straeattesten for en ung. SSP-gruppen tilbyder at holde møder med klasserne med forskellige temaer til de forskellige klassetrin. Klasserådene arbejder sammen med klasselærerne omkring disse temaer. Emnerne kan fx være mobning, farer ved alkoholforbrug og narkotika af forskellig art. I tilfælde af problemer, der kan henføres under de ovenover nævnte emner, kan man altid trygt henvende sig til Maren Bak eller Bjarne Oppelstrup. De arbejder under tavshedspligt og kender arbejdsgangene i det oentlige system. Kontaktpersoner Skolens kontaktpersoner er afdelingsleder Maren Bak og souschef Bjarne Oppelstrup. De kan kontaktes på skolens eller på mail: og Lars Jonasson, som er kommunens børne- og ungemedarbejder, kan kontaktes på telefon eller på mail: 24 Skole

25 Forsikring Kommunen har tegnet en kollektiv forsikring for alle elever i folkeskolen. Forsikringens dækker: Under deltagelse i arrangementer ledet og arrangeret af skolen, også udenfor normal skoletid. Udenfor skolen, når eleven er under skolens ledelse og opsyn. På normal direkte vej til eller fra skolen. Under rejser og udflugter med skolen. Forsikringen dækker ikke: Elever, der deltager i aktiviteter på skolen udenfor almindelig skoletid, hvis disse ikke er ledet og arrangeret af skolen. Skade der skyldes forsæt eller grov uagtsomhed, eller som skyldes alkohol eller narkotika. Tyveri af eller skader på elevers ejendele som tøj, cykler, mobiltelefoner, pc er m.m. Rejsegods (familiens indbo-/familieforsikring vil ofte dække, eller der kan tegnes særskilt forsikring inden rejsen påbegyndes). Har du spørgsmål om emnet kan du kontakte skolens kontor eller se på Ringetider 1. lektion lektion lektion lektion lektion lektion lektion Skole 25

26 Forældresamarbejde På Nordvangskolen ønsker vi et godt og gensidigt forpligtende samarbejde med forældrene. Fra skolens side lægger vi mange ressourcer i at skabe så optimale forhold for samarbejdet som muligt. Skoleledelsen og skolebestyrelsen har udarbejdet en folder, som beskriver de gensidige forventninger til samarbejdet mellem skole/ SFO og hjemmet. Folderen kan læses på skolens hjemmeside og uddeles til nye elever. Forældreforeningen Nordvangskolen har en Forældreforening, der er et stort aktiv for skolen. Foreningens primære formål er at bidrage til at skolens elever kan komme på overnatningsture. Foreningens øvrige formål er at bidrage til: Et godt samarbejde mellem eleverne, deres hjem og skolen. Det kulturelle liv på skolen ved arrangementer og tiltag af forskellig art og anderledes aktiviteter på skolen. Herudover har forældreforeningen nogle gamle traditioner og aktiviteter, som hvert år afvikles i samarbejde med skolen og eleverne. Der kan bl.a. nævnes: Gamle elevers aften ligger altid den anden fredag i november. En velbesøgt aften, hvor tidligere elever mødes og udveksler minder. Julebanko ligger altid den første mandag i december. Der er banko, lotteri og lodtrækning, opdelt i voksen- og børnebanko. Lodseddelsalg, hvor alle elever sælger lodsedler til støtte for forældreforeningens aktiviteter. De seneste år er overskuddet brugt til at støtte en Badedag til Albertslund Badesø for hele skolen. Forældreforeningen har et komplet lejrudstyr med telte m.m. til en hel klasse. Udstyret kan reserveres på skolens kontor. Forældreaftener Hvis klasserådene og forældrene mener, at der er behov for at arbejde grundigere med skole-hjemsamarbejdet, er der mulighed for at 26 Forældre

27 iværksætte en række forældreaftener udelukkende med formålet at få afklaret gensidige forventninger og styrke samarbejdet. Møderne instrueres og ledes af én fra skoleledelsen, således at forældre og lærere har mulighed for at være deltagere på lige vilkår. ForældreIntra På Nordvangskolen bruger alle klasser forældreintra. Her kan man finde informationer om klassen, forældre kan skrive til klassens lærere og omvendt m.m.. ForældreIntra er en glimrende kommunikationskanal, men erstatter ikke den personlige kontakt. Forældre får et personligt login. Ved problemer kan man kontakte skolens kontor. Skoleporten med ForældreIntra Kontaktbog Ved barnets skolestart udleveres en kontaktbog. Den skal benyttes til oplysning om fravær samt andre korte informationer mellem skole og hjem. Kontaktbogen skal udfyldes med relevante arbejdstelefonnumre samt privattelefonnummer. På næstsidste side findes diverse telefonnumre på skolen/sfo samt på skolebestyrelsens medlemmer. samt skolens hjemmesideadresse findes også her. Klasseråd Hvert år vælges 4-6 forældrerepræsentanter i hver klasse ved skoleårets første forældremøde. Forældrerepræsentanterne og klassens Forældre 27

28 hovedlærere mødes i klasserådet omkring de mange aspekter vedrørende elevernes skolegang, udfra en holdning om at indflydelse og ansvar, gensidig respekt, forståelse og tillid er forudsætninger for et velfungerende samarbejde. Samtidig med at klasserådet er bindeled mellem forældrene og skolebestyrelsen. SFO Forældresamarbejde Forældresamarbejdet prioriteres meget højt, da vi mener, at en god kontakt er en forudsætning for, at børnenes trivsel i SFO. Det er derfor vigtigt at der er en jævnlig kontakt mellem hjem og SFO. Forældresamarbejdet har også en mere formel del, nemlig arbejdet i institutionsrådet. Institutionsråd Der er på hver institution et valgt institutionsråd, som primært har til opgave at fokusere på den pædagogiske praksis i den enkelte institution. Hvert institutionsråd har to valgte repræsentanter i SFO Nordvangskolens forældreråd. Her er opgaven primært, at beskæftige sig med mere overordnede pædagogiske temaer og driften af den samlede SFO. Der er i forældrerådet et valgt skolebestyrelsesmedlem, som er bindeleddet mellem forældrene i SFO og skolebestyrelsen. Rådgivning til forældre Kommunens tværfaglige team yder åben rådgivning, således at forældre kan drøfte spørgsmål eller problemer angående deres barn, med teamets professionelle rådgivere. Teamet består af sundhedsplejerske, sagsbehandler, tale-hørelærer og skolepsykolog. 28 Forældre

Værd at vide om dit barns skole

Værd at vide om dit barns skole Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen. Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013 Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på Østervangskolen Hammelvej 9, 8370 Hadsten www.oestervangskolen.dk Mailadresse: oestervangskolen@hadsten.dk Skolens kontor: Direkte mailadresser

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE Udgivet af Carolineskolen oktober 2008 1 Kære forældre på Carolineskolen Her i folderen har vi samlet en række praktiske informationer om

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Andelsforeningen Fabrikken... 3 Arbejdsweekend... 3 Arrangementer... 3 Bank... 4 Befordringstilskud... 4 Bestyrelsen... 4 Besøg... 4 Betalingsprocedurer... 4 Betalingsservice... 6 Børnefødselsdag...

Læs mere

Velkommen til. Gudumholm Skole

Velkommen til. Gudumholm Skole Velkommen til Gudumholm Skole 2014/2015 Indhold Forord... 3 Vision... 3 Mission... 3 Indledning... 4 Principper for en ny skoledag... 5 Lov og Rammer... 7 Aalborg rammen... 7 Elevernes timetal... 9 Skolens

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15 Indholdsplan Efterskolen 2014-15 1 Indhold Indholdsplan for efterskolen 2014-2015... 8 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 8 I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

www.løgstørskole.dk 99 66 85 80

www.løgstørskole.dk 99 66 85 80 www.løgstørskole.dk 99 66 85 80 Til skolens elever og deres forældre Hensigten med dette hæfte er at give alle, der har tilknytning til skolen en idé om, hvad Løgstør Skole står for. Hæftets hensigt er

Læs mere

Friskolens forældrehåndbog

Friskolens forældrehåndbog Friskolens forældrehåndbog Adresseændring m.v. Det er vigtigt, både for skolens administration og medarbejderne, at elevernes adressekartotek er opdateret. Husk derfor altid at meddele eventuel adresseændring,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk INSPIRATIONSHÆFTE skole/hjem-samarbejde Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk Inspirationshæfte om Skole/hjem-samarbejde Redaktion: Ulla Fog, pædagogisk konsulent Ida Kampmann,

Læs mere

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde...

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... 4 Børnefest / kinderfest... 4 Arrangementer for lærere... 5 Projekt

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Virksomhedsplan 2001 2003

Virksomhedsplan 2001 2003 Virksomhedsplan 2001 2003 Februar 2002 Indholdsfortegnelse 1 SKOLENS PROFIL 3 2 SKOLENS MÅLSÆTNING 4 2.1 MÅLSÆTNING FOR UNDERVISNINGSDELEN 4 2.2 MÅLSÆTNING FOR SFO EN 5 3 INDSATSOMRÅDER FÆLLES 6 3.1 SELVSTYRENDE

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere