Velkommen til Nordvangskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Nordvangskolen"

Transkript

1 2010 Nordvangskolen

2 Velkommen til Nordvangskolen Ring eller mail Kontoret, , SFO Broholm, , SFO Søholm, , SFO Smørstenen, , Klub Ejby, , Tandlægerne, , Tandregulering, Skovvangskolen, , Tandlægevagten, Oslo Plads 1, 2100 kbh Ø, , Glostrup Kommune, , Nordvangskolen 2010 Sofielundsvej Glostrup Version: december 3, :57 AM Ansvarshavende: Michael Ingelhardt Grafisk tilrettelæggelse: Steen Quaade Sats: Caslon Pro og Myriad Pro Tryk: Nordvangskolen

3 Skole Forældre Elever 5 Velkommen! 6 På kontoret 7 Skoleledelsens vision 7 Skolebestyrelsen 8 Trivselspolitik 9 Vikardækning 9 IT 10 Computerregler 11 Klassernes opdeling 11 Indskolingen klasse 12 Mellemtrinnet klasse 14 Udskolingen klasse 17 Modtageklasser 18 Læseklasser 18 Ejbyskolen 19 SFO 20 Klub Ejby 21 Sundhed 22 Tandlæge 23 Tale-hørepædagogisk bistand 23 Skolepsykolog 24 Akutteam 24 SSP 25 Forsikring 25 Ringetider 26 Forældresamarbejde 26 Forældreforeningen 26 Forældreaftener 27 ForældreIntra 27 Kontaktbog 27 Klasseråd 28 SFO Forældresamarbejde 28 Institutionsråd 28 Rådgivning til forældre 29 Fravær 29 Transport ved sygdom 30 Fritagelse for undervisning 30 Flytning/udmeldelse 30 Værd at vide 30 Glemte ting og sager 31 Skolemad 31 Udlån af lokaler 31 Kørsel i skolegården 32 Uddannelsesvejledning 32 Skolesport 33 Læringscentret 34 Lektiecafe 34 Mediateket 35 Elevråd/Mindsteråd 35 Ordensregler 35 Mobiltelefoner 36 Udgangstilladelse 36 Rygning 36 Udendørs 36 Skolepatrulje 36 Gårdvagt 36 Boldspil 36 Rulleskøjter 37 Sne 38 Cykler og knallerter 38 Cyklistprøver 39 Indendørs 39 Skabsnøgler 39 Klasseværelser 39 Fællesrum 39 Faglokaler

4 4

5 Velkommen! Venstre side: Lys og højt til loftet Denne folder er en kort præsentation af Nordvangskolen, således at nye forældre, elever og ansatte kan få kendskab til rammerne for skolens hverdag og til hvordan vi løbende udvikler skolen, så den ruster børnene bedst muligt til livet. Skolens værdier Fællesskab, Trivsel og Ansvar er vigtige forudsætninger for børnenes læring. På Nordvangskolen er der et tæt samarbejde mellem skole og hjem. Mange forældre deltager i klasserådsarbejdet, der primært fungerer som et samarbejde omkring den enkelte klasse, men desuden understøtter samarbejdet mellem klasserne, skolens ledelse og skolebestyrelsen. Som noget helt særligt har skolen en forældreforening, som blandt andet støtter lejrskoler, hytteture, udflugter og klasseaktiviteter. Derudover er Forældreforeningen omdrejningspunkt for flere af skolens traditioner. På Nordvangskolen prioriterer vi børne- og elevrådsarbejdet højt og børnene inddrages i udviklingen af Nordvangskolen. Det er vigtigt for skolen, at IT anvendes som et naturligt værktøj i hverdagen. Vi giver børnene på Nordvangskolen mulighed for at lære ved hjælp af moderne teknologi og har investeret i både interaktive tavler, projektorer i mange klasse- og faglokaler og har etableret et trådløst netværk, der gør det muligt for eleverne at benytte deres private pc er. Børnene skal udover at mestre de basale færdigheder, have lyst til at fortsætte deres uddannelse, fordi de er nysgerrige og oplever glæden ved at lære. Velkommen til Nordvangskolen træd varsomt, her dannes mennesker. Michael Ingelhardt skoleinspektør 5

6 På kontoret Michael Ingelhardt Skoleleder Helle Saabye SFOLeder Bjarne Oppelstrup Souschef Afdelingsleder klassetrin Lene Hummelgaard Institutionsleder SFO Broholm Maren Bak Afdelingsleder klassetrin Palle Pedersen Institutionsleder SFO Søholm Annette Torp Afdelingsleder klassetrin Bente Engelund Institutionsleder SFO Smørstenen Tina Ipsen Adminstrativ leder Joe Sandøe Leder af klub Ejby Tonni Adelholm Schliebitz Sekretær Charlotte Nielsen Sekretær 6 Skole

7 Skoleledelsens vision Nordvangskolen er et sted, som børn og voksne er glade for og stolte af. Lysten til fællesskabet og udvikling er den bærende kraft. Atmosfæren på Nordvangsskolen er tryg og samtidig udfordrende. Der er grobund for engagerede, fantasifulde og nyskabende medarbejdere, børn og forældre. Arbejdsopgaverne løses fleksibelt, og de fysiske rammer er udfordrende samtidigt med, at de understøtter barnets udvikling. På skolen er der rum for forskellige individer. Der er respekt og forståelse for hinanden, og der er til stadighed fokus på børnenes og medarbejdernes trivsel og ansvar for fællesskabet. Vi ønsker at Nordvangskolen skal være et trygt sted at være. Ansvar Fælleskab Trivsel Skolebestyrelsen Ifølge Folkeskoleloven skal skolebestyrelsen føre tilsyn med hele skolens virksomhed. En vigtig del af skolebestyrelsens arbejde er at fastsætte principper og sikre, at de vedtagne principper bliver fulgt i praksis og at de holdes ajour. Skole 7

8 Skolebestyrelsens tilsyn foregår på bestyrelsesmøderne, hvor spørgsmål om skolens virksomhed er på dagsordenen og drøftes med skolens ledelse. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og skolens ledelse samt en ikke-stemmeberettiget politiker fra Børne- og Skoleudvalget. Skolebestyrelsen har stor og reel indflydelse på skolen og dens hverdag. Bestyrelsen er underlagt Kommunalbestyrelsen og er ligeledes demokratisk valgt. De 7 forældrerepræsentanter er på valg hvert fjerde år. Hvis man vil have indflydelse, skal man møde op og stemme, og hvis man vil have meget indflydelse, kan man selv stille op. Der er valg til skolebestyrelsen hvert 4. år. Valget ligger altid i foråret efter kommunalbetstyrelsesvalget. Målsætningsudvalget Skolebestyrelsen har i en lang række år haft et målsætningsudvalg, som har udarbejdet målsætninger for nedenstående områder. Udvalget er nu nedlagt, men målsætningerne revideres jævnligt og kan læses på skolens hjemmeside. Nordvangskolens overordnede målsætning. Målsætning for Nordvangskolen, kort version. Barnets overgang fra børnehave til skole. De første fire år i Nordvangskolen. Trivselspolitik På Nordvangskolen lægger vi stor vægt på, at alle trives. Det betyder, at der arbejdes meget systematisk med den enkelte klasses-gruppes trivsel på ugentlige klassemøder, ved trivselssamtaler med den enkelte elev, som forberedelse til skole-hjemssamtalerne, og på børnemøder i SFO-klubregi. På Nordvangskolen tolererer vi ikke mobning og arbejder med dette efter Helle Høibys teori. Der kan læses mere i Nordvangskolens pjece om mobbepolitikken på 8 Skole

9 Mellemtrinnet. De ældste elevers skolegang. Elevernes trivsel. Elevernes medbestemmelse. Skole-hjem samarbejdet. Evalueringskultur. Skolens fysiske rammer. Rummelighed. Vikardækning Ved en lærers fravær, dækkes vikartimerne så vidt muligt af skolens egne lærere, dernæst af et fast hold af tilknyttede vikarer. Ved brug af vikar benyttes så vidt muligt en lærer, som kan undervise i det pågældende fag. Elever fra klasse kan gives fri samme dag. Ved en lærers længerevarende fravær orienteres forældre og elever. Ved planlagt fravær lægger læreren materiale til vikaren, som opfordres til at tilbagemelde, hvordan timen/timerne er forløbet. Klassens lærerteam er behjælpelig med materiale til vikarer, samt i sjældne tilfælde instruktion og igangsætning af en klasse på egen hånd. IT På Nordvangskolen prioriteres muligheden for at anvende IT som en naturlig del af den daglige undervisning. Der er etableret trådløst netværk, således at elever på klassetrin har mulighed for at medbringe og anvende deres egen pc på skolen. Udsmykning Skole 9

10 IT i praksis Vær opmærksom på, at det er på eget ansvar at medbringe en pc, i lighed med mobiltelefoner m.m. Skolen anbefaler at den enkelte elev låser computerudstyret inde i sit elevskab, når udstyret ikke anvendes. Skolen har ligeledes prioriteret mulighed for at man i klasserne kan anvende undervisningsmaterialer fra nettet. Der er derfor etableret projektorer i de fleste af udskolingens klasser. Der er desuden Interaktive tavler i enkelte klasser og i faglokaler, samt læringscentret. Skolen råder over mange bærbare pc er, der kan anvendes i klasserne. Skolen stiller tillige IT-udstyret til rådighed for samtlige elever, ved terminsprøver og skriftlige afgangsprøver. Der er desuden et veludstyret IT-lokale og mulighed for at arbejde ved IT-arbejdspladser i læringscentret for hele klasser. På Ejbyskolen er der placeret et antal stationære pc er på biblioteket, og der er interaktive tavler i halvdelen af klasselokalerne. Undervisningsnetværket er serverstyret eleverne kan gemme deres arbejde på serveren, og der er mulighed for at lukke for elevernes adgang til internetsider, hvis det skønnes nødvendigt. Computerregler Regler for ansvarlig anvendelse af skolens computere og netværk. 10 Skole

11 Skolens computere er primært til undervisningsbrug. Elever, der skal bruge computer i forbindelse med undervisningen, har på alle tidspunkter fortrinsret til maskinerne. Det er ikke tilladt at ændre i maskinernes opsætning. Hentning/download af programmer, billeder, video eller lyd må kun foregå ved overholdelse af love og regler om ophavsret samt efter aftale med en lærer. Chat og mail skal foregå via skolekom eller via elev-intranettet, eller efter aftale med en lærer. Uetiske sider, herunder sider der indeholder sex og porno, må ikke åbnes. Personlige oplysninger, herunder billeder, må ikke videregives via nettet fra skolens computere. Handlinger som kan være skadelige for skolens omdømme er forbudt. Der skal udvises god edb-etik på internettet. Brugeren er ansvarlig for de handlinger han eller hun foretager. Skolen kan til enhver tid lukke adgangen til internetsider, man finder uetiske eller uden skolemæssig relevans. Se også skolens hjemmeside Klassernes opdeling klassetrin er delt op i tre afdelinger, tilpasset elevernes faglige niveau, fysik og sociale behov. Indskolingen klasse Skolen og SFO erne på Nordvangskolen/Ejbyskolen arbejder tæt sammen. Skolepædagogerne deltager i undervisningen ca. 9 timer om ugen, og lærere og pædagoger omkring den enkelte klasse afholder teammøde en gang om ugen. De forskellige traditioner, som involverer Indskolingen er tilrettelagt i fællesskab af lærere og pædagoger f.eks. fastelavn- og julearrangementer og idrætsdage. Ligeledes samarbejdes der omkring planlæg- Skole 11

12 ning og gennemførelse af klasseuger, hvor der ofte arbejdes på tværs af klasserne. Indskolingen er opdelt i 2 spor på Nordvangskolen, A- og B-sporet, mens Ejbyskolen som regel kun har D-sporet. Skoven i skolen På Nordvangskolens indskolingsspor A, arbejdes meget med skoven i de mindste klasser, børnene og klassernes lærere og pædagoger tager ud til Vestskoven, hvor de har en bålhytte, der virker som base. Naturen inddrages i den øvrige undervisning på forskellig vis: Børnehaveklassen beskæftiger sig bl.a. med regler for færdsel i naturen, temaerne er bl.a. skovsvin, løse hunde, motorkørsel i skoven samt brug af åben ild. 1. klasse har dansk, matematik, idræt, billedkunst og kristendom i skoven. Der arbejdes bl.a. med skov-alfabeter, hente-diktater, naturens mønstre, tal og regnestykker i naturen og selvfølgelig masser af gode udendørs lege og idræt. Lærerne oplever at børnene nyder at være væk en dag fra skolen. Det giver et rigtigt godt sammenhold i klassen, som bygger på fælles oplevelser i skoven. Der knyttes andre venskaber i skoven end i skolegården. Vi oplever, at der er en stor støtte fra forældregruppen. Mellemtrinnet klasse På Nordvangskolen har vi fokus på at styrke det faglige udbytte af undervisningen. Som eksempel på dette har skolen valgt at introducere tysk for alle elever på 6. klassetrin med to lektioner i andet halvår, for at fremme resultaterne af tyskundervisningen. Såfremt der er tilstrækkeligt mange elever der alternativt ønsker fransk, tilbyder skolen også dette. Erfaringerne har været så positive, at skolen endvidere som forsøg i skoleåret har introduceret fysik/kemi i andet halvår af 6. klasse. De praktisk/musiske fag styrkes ved at der som tradition på 5. klassetrin gennemføres forløb, der inddrager fagene billedkunst, håndarbejde og sløjd i en af klasseugerne. 12 Skole

13 Noder og unoder Tre af skolens lærere har et mindre timetal til rådighed, som gør det muligt at understøtte kreative produktioner, samt 3 lærere der i kortere perioder gennemfører kurser for klasserne på klassetrin. Der tilbydes kurser med anvendelse af PowerPoint, videoredigering og IT i matematikundervisningen, for at understøtte arbejdet med at anvende IT i undervisningen. Som en del af IT-undervisningen arbejdes der med at udpege superbrugere blandt eleverne, der efterfølgende kan medvirke i undervisningen i andre klasser. På 4. og 5. klassetrin tilbydes eleverne at deltage i skolesport og eleverne har ligeledes mulighed for at gå til kor. Skole 13

14 9. klasses Special Udskolingen klasse På disse klassetrin bliver fagrækken udvidet. Det andet fremmedsprog, tysk eller fransk, tilbydes. At sproget tilbydes betyder, at skolen skal oprette faget, men eleverne ikke behøver at vælge faget. Det er dog næsten alle elever der vælger faget. Som erstatning for faget natur/teknik oprettes fagene fysik/kemi, biologi og geografi i overbygningen. Dette skærper fagligheden inden for de enkelte fag. Dog må der i perioder stadig undervises tværfagligt med flere fag som grundlag. Endelig indføres samfundsfag i 8. og 9. klasse. Både på 7., 8. og 9. klassetrin arbejder eleverne projektorienteret og i 9. klasse er der en obligatorisk projektopgave. I det projektorienterede arbejde inddrager eleverne færdigheder fra hele eller dele af fagrækken. I forbindelse med projektopgaver afsættes der tid til fremlæggelse, hvor de enkelte grupper fremlægger og forsvarer deres opgave for de øvrige elever og 2 repræsentanter fra klassens lærere. Projektopgaven 14 Skole

15 i 9. klasse bedømmes med en karakter og resultatet kan fremgå af afgangsbeviset. I maj afvikles folkeskolens skriftlige afgangsprøver i fagene dansk og matematik. Derudover bliver der trukket lod mellem fagene biologi, geografi og engelsk. I juni afvikles folkeskolens mundtlige afgangsprøver i fagene dansk, fysik-kemi og engelsk. Derudover bliver der trukket lod om yderligere to fag pr. klasse fra henholdsvis den naturfaglige og den humanistiske fagblok. Naturfagene er: biologi, geografi og fysik-kemi. De humanistiske fag er: engelsk, tysk, fransk, historie, samfundsfag, og kristendom. På både 8. og 9. klassetrin bliver der afholdt terminsprøve i de skriftlige fag i januar og i 8. klasse endnu en gang i maj, sammen med en mundtlig terminsprøve i juni. Skole 15

16 16 Skole

17 Der bliver i løbet af de tre år udfærdiget uddannelsesplaner for den enkelte elev. Dette sker i samarbejde med uddannelsesvejleder, Malene Moll Vandel. Målet er at vejlede den enkelte elev i forbindelse med uddannelsen eller videre studier efter folkeskolen. Nordvangskolen har valgt at prioritere en praktikuge i 9. klasse, hvor eleverne får mulighed for at komme ud i fagområde efter eget ønske. Der kan dog være ønsker, hvor det ikke er muligt af skae en praktikplads. Der vil også i løbet af de to sidste skoleår blive mulighed for at besøge andre uddannelsessteder og udstillinger i forbindelse med elevernes videre uddannelse. I 8. klasse skal eleverne en uge i brobygning, hvor de følger nogle tilrettelagte undervisningsforløb på ungdomsuddannelsesstederne. Forældre og elever på 8. og 9. klassetrin modtager tre gange om året et karakterblad med den enkelte elevs standpunkter i fagene. Venstre side: Projekt Stopmotion Modtageklasser På Nordvangskolen tilbydes kommunens basisundervisning i dansk som andetsprog for elever, der ikke kan tilstrækkeligt dansk til at kunne følge undervisningen i en almindelig klasse. Skolen har aktuelt 2 modtagelsesklasser: M12 for de 5-13 årige, og M3 for de årige tosprogede elever. I M12 lærer eleverne sproget gennem rim, remser, oplevelsesture og værkstedsaktiviteter. Gennem leg lærer de sociale normer og regler, så de kan fungere i et fællesskab. De ældste elever i M12 modtager basisundervisning i læsning, skrivning og matematik. I Modtageklasserne tilbydes der basisundervisning i dansk. Undervisningen giver eleverne et elementært ordforråd samt kendskab til det danske lydsystem og den danske grammatik. Skolens øvrige fag indgår så vidt muligt tværfagligt i undervisningen. Undervisningen skal også gøre eleverne bevidste om egen læring og sætte dem i stand til at forholde sig til kulturelle ligheder og forskelle. Elevernes udbytte af undervisningen vurderes løbende. Efter opholdet i modtagelsesklassen udsluses eleven til distriktsskolen, hvor eleven modtager støtte i dansk som andetsprog og andre fag fra skolens sprogstøttecenter. Tilbudet om modtagelsesklasser er ikke Skole 17

18 et fast tilbud. Hvis der er meget få elever til basisundervisning, kan undervisningen tilrettelægges på hold med tilknytning til en almindelig klasse fra starten. Læseklasser I Læsesklasserne optages normaltbegavede elever, der trods tidligere faglig læseindsats, ligger minimum to år under klassetrin. Kommunens to Læseklasser er beliggende på Nordvangskolen. I LÆS 1 optages elever fra Glostrup kommunes kommende 4., 5. og 6. klasser, og i LÆS 2 optages elever fra LÆS 1 samt elever fra Glostrup kommunes kommende 7., 8. og 9. klasser. Alle elever henvises via PPR. Læseklasserne har. Trygge overskuelige rammer. Samme fag som deres jævnaldrende kammerater. Vægten lægges på dansk, matematik og engelsk. Undervisningen tilrettelægges med hensyntagen. Til den enkelte elevs forudsætninger. To lærere i de fleste timer. Yderligere information kan findes i pjecen om læseklassen på skolens hjemmeside: På skolens hjemmeside kan du finde uddybende oplysninger om mange af de punkter som fremgår af denne folder. Vi modtager gerne ris og ros, og alle er velkomne med nye ideer til at forbedre hjemmesiden. Ejbyskolen Ejbyskolen er en Anneksskole til Nordvangskolen. Den ligger i grønne omgivelser, i et landsbymiljø, ved gadekæret i Ejby, tæt op ad Vestskoven, som bliver flittigt brugt i skolesammenhæng. Den har børnehaveklasse og klassetrin, derefter fortsætter børnene 18 Skole

19 på Nordvangskolen. Ejbyskolen har lærerstab og administration fælles med Nordvangskolen og har i øvrigt et meget tæt samarbejde med SFO Smørstenen, som udgør en del af skolen. Børnenes skolevej til Nordvangskolen er sikret ved en skolesti, Ejby Udlodssti. Se mere på: SFO På SFO en modtager vi børn fra børnehaveklasse-3. klasse. De tre institutioner er delt i spor, det betyder at alle børn fra A-sporet går på Broholm, B-sporets børn går på Søholm og D-sporets børn går på Smørstenen, i Ejby. Der er på hver af de tre institutioner en institutionsleder, som varetager den daglige drift. Der er et tæt dagligt samarbejde mellem Broholm og Søholm, bl.a. er der fælles morgenåbning og ferieåbning. I ferier og ved særlige Grøn energi Skole 19

20 aktiviteter i løbet af skoleåret arbejdes der også meget sammen med Smørstenen. Derudover er der et tæt pædagogisk samarbejde de tre institutioner imellem, som bl.a. udmønter sig i en fælles pædagogisk målsætning. SFO Nordvangskolen har et tæt samarbejde med de daginstitutioner der ligger i skoledistriktet og med de klubber vi afgiver børn til. Dette for at sikre at børnenes overgang fra de forskellige institutioner foregår så godt som muligt. Alle pædagoger på SFO en har et antal ugentlige timer i skolens indskolingsklasser, det betyder, at pædagogerne er et naturligt bindeled mellem skole/sfo og hjem. Åbningstider på skoledage Fælles morgenåbning mellem Broholm og Søholm kl På Ejbyskolen ligeledes kl Alle tre institutioner åbner igen kl , fredag dog til kl Åbningstider i ferier og skolefridage Broholm og Søholm holder fælles åbent i alle ferier og skole-fridage, undtaget de to sidste uger af skolesommerferien, hvor der holdes åbent i hver institution. På Ejby holdes åbent i alle ferier og skolefridage. Åbningstiden er kl , fredag dog til kl Lukkedage SFO Nordvangskolen har lukket følgende dage: Fredag efter Kristi Himmelfart, 24. december til 31. december. Derudover beslutter skolebestyrelsen hvert år en årlig lukkedag, som udmeldes ved skoleårets start. Klub Ejby Når børnene forlader SFO en har de mulighed for at gå i klub. Der er frit klubvalg i Glostrup Kommune, men i praksis går langt de 20 Skole

21 fleste børn på Nordvangskolen i klub Granskoven og de børn, som kommer fra Ejby, går i klub Ejby. Denne klub er i en forsøgsperiode på 2 år, som udløber december 2010, en del af Nordvangskolen, på linje med de tre SFO-institutioner. Man kan læse mere om klubben på Ejby Heste Sundhed Nordvangskolens sundhedsplejersker hedder Maria Bjørking og Eva Hellebek. Hos sundhedsplejerskerne afholdes årlige sundhedssamtaler med børnene. Afhængigt af behov sker dette enkeltvis eller i små grupper og der tales om forhold der har betydning for børnenes sundhed og trivsel. Det kan f.eks. være kammeratskab, mobning, trivsel i klassen, madpakker, sund mad o.lign. Hos de ældre elever vil snakken ofte handle om pubertet, alkohol, kærester og rusmidler. Sundhedsplejerskerne laver også klasseundervisning om bl.a. Skole 21

22 Hos tandlægen hygiejne, pubertet og sex og prævention. Børnene bliver hvert år set af en af sundhedsplejerskerne, dog ikke i 2., 3. og 6. klasse. Der bliver foretaget synsprøve, de bliver målt og vejet og i de to første klassetrin samt i 9 klasse får børnene lavet høreprøve. Ved de øvrige undersøgelser kun ved behov. Hos sundhedsplejerskerne lægges der vægt på et godt forældresamarbejde, og derfor bliver børn og forældre, de fleste år, bedt om at udfylde et spørgeskema sammen, inden barnet kommer til sundhedsplejerske. Forældrene orienteres efterfølgende, hvis der er forhold, som kræver videre opfølgning. Det forventes at forældrene deltager i samtalerne i børnehave- og første klasse, således at begge parter kan lære hinanden at kende. De øvrige år er forældrene også altid velkomne, aftaler om dette laves med den enkelte sundhedsplejerske. Både børn og forældre er altid velkomne til at kontakte sundhedsplejersken, hvis de har brug for råd og vejledning omkring børnenes sundhed og trivsel. 22 Skole

23 Tandlæge Klinikken på Nordvangskolen udfører alle typer behandling: tilvænning, forebyggelse, undersøgelse, behandling af mund- og tandsygdomme samt behandling af tandskader. Vores specialtandlæge ser bl.a. på tandstillingen hos elever i klasse. Klinikken har normalt åbent mandag til fredag fra kl til Tlf.: Ved akutte tandskader og -smerter udenfor åbningstiden, henvises til egen tandlæge eller Tandlægevagten, Oslo Plads, 2100 Kbh Ø, tlf.: Tale-hørepædagogisk bistand Til skolen er knyttet en tale-hørelærer, Pernille Olsen med den primære funktion at yde talepædagogisk hjælp til elever med specifikke tale-, sprog- og hørevanskeligheder. Hjælpen kan ydes i form af periodevis undervisning eller som pædagogisk vejledning til eleven, forældre eller lærere. Desuden sprogiagttages alle elever i børnehaveklasserne ved skoleårets begyndelse. Tale-hørelæreren træes bedst tirsdage på tlf Skolepsykolog Skolens psykolog Eva Christensen rådgiver forældre og lærere i sager, hvor der er brug for bistand med testning og vejledning i forbindelse med elevernes faglige og sociale udvikling. Det kan være forslag til specialundervisning eller henvisning til alternativt skoletilbud. Derudover er psykologen også medlem af det tværfaglige team. Skolepsykologen træes bedst tirsdage på tlf Akutteam Består af hhv. skolepsykolog, koordinator for specialundervisning Birthe Antonsen og afdelingsleder Maren Bak, som mødes hver 14. dag. Skole 23

24 Akutteamet: Giver mulighed for pædagogisk og psykologisk rådgivning til lærere i akutsager. Koordinerer skolens tilbud til elever med særlige behov. Anvender de ressourcer, der stilles til rådighed, på den bedst mulige måde. Skaber mulighed for hurtigere handling ved akutte behov. SSP SSP er et samarbejde mellem skoler, socialforvaltning og politi. Formålet er forebyggelse af kriminalitet. Via samarbejdet mellem de tre instanser forsøger vi at komme kriminaliteten i forkøbet og handle, før de unges ulovlige adfærd bliver af mere alvorlig karakter. Vi kender til mange eksempler, hvor en rettidig indgriben fra SSPsamarbejdet har reddet straeattesten for en ung. SSP-gruppen tilbyder at holde møder med klasserne med forskellige temaer til de forskellige klassetrin. Klasserådene arbejder sammen med klasselærerne omkring disse temaer. Emnerne kan fx være mobning, farer ved alkoholforbrug og narkotika af forskellig art. I tilfælde af problemer, der kan henføres under de ovenover nævnte emner, kan man altid trygt henvende sig til Maren Bak eller Bjarne Oppelstrup. De arbejder under tavshedspligt og kender arbejdsgangene i det oentlige system. Kontaktpersoner Skolens kontaktpersoner er afdelingsleder Maren Bak og souschef Bjarne Oppelstrup. De kan kontaktes på skolens eller på mail: og Lars Jonasson, som er kommunens børne- og ungemedarbejder, kan kontaktes på telefon eller på mail: 24 Skole

25 Forsikring Kommunen har tegnet en kollektiv forsikring for alle elever i folkeskolen. Forsikringens dækker: Under deltagelse i arrangementer ledet og arrangeret af skolen, også udenfor normal skoletid. Udenfor skolen, når eleven er under skolens ledelse og opsyn. På normal direkte vej til eller fra skolen. Under rejser og udflugter med skolen. Forsikringen dækker ikke: Elever, der deltager i aktiviteter på skolen udenfor almindelig skoletid, hvis disse ikke er ledet og arrangeret af skolen. Skade der skyldes forsæt eller grov uagtsomhed, eller som skyldes alkohol eller narkotika. Tyveri af eller skader på elevers ejendele som tøj, cykler, mobiltelefoner, pc er m.m. Rejsegods (familiens indbo-/familieforsikring vil ofte dække, eller der kan tegnes særskilt forsikring inden rejsen påbegyndes). Har du spørgsmål om emnet kan du kontakte skolens kontor eller se på Ringetider 1. lektion lektion lektion lektion lektion lektion lektion Skole 25

26 Forældresamarbejde På Nordvangskolen ønsker vi et godt og gensidigt forpligtende samarbejde med forældrene. Fra skolens side lægger vi mange ressourcer i at skabe så optimale forhold for samarbejdet som muligt. Skoleledelsen og skolebestyrelsen har udarbejdet en folder, som beskriver de gensidige forventninger til samarbejdet mellem skole/ SFO og hjemmet. Folderen kan læses på skolens hjemmeside og uddeles til nye elever. Forældreforeningen Nordvangskolen har en Forældreforening, der er et stort aktiv for skolen. Foreningens primære formål er at bidrage til at skolens elever kan komme på overnatningsture. Foreningens øvrige formål er at bidrage til: Et godt samarbejde mellem eleverne, deres hjem og skolen. Det kulturelle liv på skolen ved arrangementer og tiltag af forskellig art og anderledes aktiviteter på skolen. Herudover har forældreforeningen nogle gamle traditioner og aktiviteter, som hvert år afvikles i samarbejde med skolen og eleverne. Der kan bl.a. nævnes: Gamle elevers aften ligger altid den anden fredag i november. En velbesøgt aften, hvor tidligere elever mødes og udveksler minder. Julebanko ligger altid den første mandag i december. Der er banko, lotteri og lodtrækning, opdelt i voksen- og børnebanko. Lodseddelsalg, hvor alle elever sælger lodsedler til støtte for forældreforeningens aktiviteter. De seneste år er overskuddet brugt til at støtte en Badedag til Albertslund Badesø for hele skolen. Forældreforeningen har et komplet lejrudstyr med telte m.m. til en hel klasse. Udstyret kan reserveres på skolens kontor. Forældreaftener Hvis klasserådene og forældrene mener, at der er behov for at arbejde grundigere med skole-hjemsamarbejdet, er der mulighed for at 26 Forældre

27 iværksætte en række forældreaftener udelukkende med formålet at få afklaret gensidige forventninger og styrke samarbejdet. Møderne instrueres og ledes af én fra skoleledelsen, således at forældre og lærere har mulighed for at være deltagere på lige vilkår. ForældreIntra På Nordvangskolen bruger alle klasser forældreintra. Her kan man finde informationer om klassen, forældre kan skrive til klassens lærere og omvendt m.m.. ForældreIntra er en glimrende kommunikationskanal, men erstatter ikke den personlige kontakt. Forældre får et personligt login. Ved problemer kan man kontakte skolens kontor. Skoleporten med ForældreIntra Kontaktbog Ved barnets skolestart udleveres en kontaktbog. Den skal benyttes til oplysning om fravær samt andre korte informationer mellem skole og hjem. Kontaktbogen skal udfyldes med relevante arbejdstelefonnumre samt privattelefonnummer. På næstsidste side findes diverse telefonnumre på skolen/sfo samt på skolebestyrelsens medlemmer. samt skolens hjemmesideadresse findes også her. Klasseråd Hvert år vælges 4-6 forældrerepræsentanter i hver klasse ved skoleårets første forældremøde. Forældrerepræsentanterne og klassens Forældre 27

28 hovedlærere mødes i klasserådet omkring de mange aspekter vedrørende elevernes skolegang, udfra en holdning om at indflydelse og ansvar, gensidig respekt, forståelse og tillid er forudsætninger for et velfungerende samarbejde. Samtidig med at klasserådet er bindeled mellem forældrene og skolebestyrelsen. SFO Forældresamarbejde Forældresamarbejdet prioriteres meget højt, da vi mener, at en god kontakt er en forudsætning for, at børnenes trivsel i SFO. Det er derfor vigtigt at der er en jævnlig kontakt mellem hjem og SFO. Forældresamarbejdet har også en mere formel del, nemlig arbejdet i institutionsrådet. Institutionsråd Der er på hver institution et valgt institutionsråd, som primært har til opgave at fokusere på den pædagogiske praksis i den enkelte institution. Hvert institutionsråd har to valgte repræsentanter i SFO Nordvangskolens forældreråd. Her er opgaven primært, at beskæftige sig med mere overordnede pædagogiske temaer og driften af den samlede SFO. Der er i forældrerådet et valgt skolebestyrelsesmedlem, som er bindeleddet mellem forældrene i SFO og skolebestyrelsen. Rådgivning til forældre Kommunens tværfaglige team yder åben rådgivning, således at forældre kan drøfte spørgsmål eller problemer angående deres barn, med teamets professionelle rådgivere. Teamet består af sundhedsplejerske, sagsbehandler, tale-hørelærer og skolepsykolog. 28 Forældre

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Virksomhedsplan 2010-11

Virksomhedsplan 2010-11 Virksomhedsplan 2010-11 - 1 - Forord Virksomhedsplanen er en kort præsentation af Nordvangskolen, således at nye forældre, elever og ansatte kan få kendskab til rammerne for skolens hverdag og til hvordan

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Vi glæder os til, at I bliver en del af Lyngholmskolen, og til sammen med jer at skabe en rigtig god skole, hvor trivsel og læring er i højsædet. Praktiske oplysninger

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Humlebæk Skole Baunebjergvej 401 3050 Humlebæk 7256 2014 www.humlebaekskole.dk Læsetilbud i Fredensborg Kommune Der er fokus på læse- og skrivekompetencen

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014 Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 20 Tilsynet er gennemført i perioden marts september i.h.t. Bekendtgørelse om certificeret tilsyn på frie grundskoler. Skolens navn: Privatskole, Nr. Truevej

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Peter Jensen, som har 6. årgang og tidligere har startet 7. klassetrin Elever fra 9. årgang Alice Markussen, skoleleder Vestre Skole og Åløkkeskolen. Fra skolens Visions- og

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Velkommen til Helsingør Byskole

Velkommen til Helsingør Byskole HELSINGØR H A R B Ø R NE NE BYSKOLE I CEN TR U M HELSINGØR H A R B Ø R NE NE BYSKOLE I CEN TR U M Helsingør Byskole Marienlyst Allé 2 3000 Helsingør 49 28 18 80 email: byskolen@helsingor.dk www.byskolen.helsingor.dk

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen.

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen. Folkeskolereform Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti er blevet enige med de Konservative om at lade folkeskoleaftalens hovedelementer træde i kraft allerede i 2014. Nogle elementer træder først i kraft

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER Det tilstræbes, at klasserne bliver så velfungerende som muligt til gavn for det enkelte barn og klassen. Der er indgået samarbejdsaftale mellem dagsinstitutioner

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Fraværende: Vibeke Whitt, Annemarie, Leif Søndergård DAGSORDEN 54/1 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Principper på Gribskolen

Principper på Gribskolen Principper på Gribskolen Indholdsfortegnelse Principper... 3 Undervisniningens organisering... 3 Princip for sen klassedannelse ved skolestart... 3 Ved skolestart tilstræbes det at danne homogene klasser.

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Begynder med skoleåret 14/15

Begynder med skoleåret 14/15 FREMTIDENS Begynder med skoleåret 14/15 Fremtiden Baggrund Kære forældre Hermed en orientering om de nye vigtige tiltag, som igangsættes efter sommerferien 2014. Grundskolereformen Som I sikkert alle ved,

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 I praktik på Børnenes Friskole 2013-14 Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 Kære studerende Velkommen på Børnenes Friskole. Vi håber, I får nogle ind- holdsrige, udviklende og

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 Deltagere i mødet Børnehaveklasseleder: Nicoline Tams SFO-leder: Søren Toft Jepsen Lærer i indskolingen: Lene Juul Kejser Mortensen Souschef:

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15 Årets evaluering af skolens samlede undervisning har flg. indhold: 1. Karakterer side 1 - Evaluering 1. - 2. kl side 2 - Evaluering 3. - 6. kl. side 3 - Evaluering 7. - 9. kl. side 4 2. IT-hverdag 2014-15

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data fra interview

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skolens navn: Gjern Skole. Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning:

Kvalitetsrapport. Skolens navn: Gjern Skole. Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens navn: Gjern Skole Kvalitetsrapport Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Gjern skoles mål: at skolen udvikler sig i et demokratisk forum af elever, lærere og forældre. at eleverne

Læs mere

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi Skolereform 2014 Frejlev Skole Sådan gør vi Til forældre ved Frejlev Skole Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Dette indebærer, at såvel skoledagens form som indhold ser anderledes

Læs mere

Kontaktforældreråd på Nyrupskolen

Kontaktforældreråd på Nyrupskolen Kontaktforældreråd på Nyrupskolen RAMMER, OPGAVER OG FORSLAG TIL TEMAER PÅ FORÆLDREMØDER Kontaktforældreråd Kontaktforældrerådets arbejde er en del af skole-/hjemsamarbejdet på Nyrupskolen. Arbejdet i

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN Ansager Skole / 96631-13 VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ansager Skole Østergade 17 6823 Ansager Skoleleder Birthe Christensen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning:

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Forældrefolder 2013-14

Forældrefolder 2013-14 Forældrefolder 2013-14 Bording Skole 1 Folderen beskriver en række praktiske forhold, som har betydning for dit barns skolegang på Bording Skole. Indhold Kontakt... 3 Fakta om Bording Skole... 3 Ferieplaner...

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse Marts 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 4 Indholdsfortegnelse Børnehaveklasserne skal være på Parkvejskolen...2 7. til 9. klasse skal gå på Kajerødskolen næste skoleår...3 Præsentation af den nye

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013 Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse Velkommen til en skole, hvor du bliver rustet til din kommende uddannelse.

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

Lærerstillinger ved Viborg Kommune pr. 1. august 2014

Lærerstillinger ved Viborg Kommune pr. 1. august 2014 Lærerstillinger ved Viborg Kommune pr. 1. august 2014 På den enkelte skoles hjemmeside kan du se det fulde stillingsopslag, du er naturligvis også velkommen til at kontakte skolen for nærmere oplysninger

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Hurup Skoles Forældreråd

Hurup Skoles Forældreråd Hurup Skoles Forældreråd Skolebestyrelsen juni 2014 Velkommen i forældrerådet Hvad er et Forældreråd? Forældrerådet består af 3-4 personer, der vælges i begyndelsen af skoleåret blandt forældrene til klassens

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog)

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog) Antimobbeplan På Enghavegård vil vi være en mobbefri skole. Vi lægger stor vægt på, at børnene trives og er en del af et socialt og lærende fællesskab. Mobning har en ekskluderende funktion og skaber mistrivsel

Læs mere

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1 Den nye folkeskole Elsted Skole år 1 1. Velkommen Program 2. Skolebestyrelsesvalget 2014 v/ formand for skolebestyrelsen Bo Gustafsson 3. Generelt om den nye skolereform 4. Skoleledelsens vision for Elsted

Læs mere

Velkommen i forældrerådet

Velkommen i forældrerådet Mølleskolen, Skanderborgvej 50, 8680 Ry Hjemmeside: moelleskolen-ry.dk moelleskolen@skanderborg.dk 87 94 31 00 Velkommen i forældrerådet Vejledning og idé-katalog Mølleskolens skolebestyrelse august 2011

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 2010 1 Velkommen til Virum Skoles SFO Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til skolefritidsordningen. Vi håber, at den må være med til at besvare nogle

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Hvordan er det nu med...

Hvordan er det nu med... Hvordan er det nu med... Ansvar og erstatning Hvis en elev ødelægger ting på skolen bøger, ruder m.v. - sender skolen en regning over det ødelagte til hjemmet, hvis det skønnes, at eleven er ansvarlig,

Læs mere

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport AKT Støtteundervisning Forebyggelse Vejledere Trivsel Gelsted Skoles Kvalitetsrapport Gelsted Skoles samlede inklusionsindsats skoleåret 2011-2012 Klasselærerens generelle indsats Klasselærerens arbejde

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

FAVRSKOV. Principper

FAVRSKOV. Principper FAVRSKOV Principper 01-06-2014 Indhold Faglig fordybelse/lektiecafé... 3 Understøttende undervisning (UU)... 4 Holddannelse.... 5 Elevers brug af mobiltelefon og tablets på Lilleåskolen.... 6 Trivselspolitik

Læs mere

9.x Aars Skole 2013/14

9.x Aars Skole 2013/14 9.x Aars Skole 2013/14 Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender (HST) Tlf: 99 66 88 05 E mail: hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Dialogmøde om skole og forældre samarbejde Alminde-Viuf Skole d.23.april kl.19-21

Dialogmøde om skole og forældre samarbejde Alminde-Viuf Skole d.23.april kl.19-21 Dialogmøde om skole og forældre samarbejde Alminde-Viuf Skole d.23.april kl.19-21 www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Program Velokommen 19:00-19:15 Velkomst og Formandens årsberetning 19:15-20:00 Oplæg

Læs mere