Forretningsbetingelser Generelle 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsbetingelser Generelle 2016"

Transkript

1 Forretningsbetingelser Generelle stærk på logistik og samarbejde

2 Aalborg Havn Direktion: Adm. Direktør Claus Holstein Mail: Trafik & Operation: Havnekaptajn Claus Rosenbeck Mail: Infrastruktur & miljøudvikling: Teknisk chef Mette Schmidt Mail: Ejendomsudvikling & planlægning: Ejendomschef Jørgen G. Frandsen Mail: Salg og Marketing: Salgs- og marketingchef Ole Brøndum Mail: Økonomi: Økonomi-, IT- og Administrationschef Betina C. M. Nielsen Mail: Aalborg Havn A/S Langerak 19 Postboks Aalborg Øst Telefon Telefax Hjemmeside: Trafik & Operation Døgnvagt - direkte telefonlinje , VHF kanal

3 Den i nærværende betingelser anvendte betegnelse Aalborg Havn er dækkende for moderselskabet Aalborg Havn A/S og datterselskabet Aalborg Havn Logistik A/S. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING BETALINGSBETINGELSER SKIBS- OG VAREAFGIFT FERSKVAND ELFORSYNING AFFALD FRA SKIBE MIDLERTIDIG OPLÆGNING AF GODS M.V RENGØRING AF AREALER ANVENDELSE AF VETERINÆRT KONTROLSTED INFRASTRUKTURAFGIFT TAKSTER I ØVRIGT ANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNING

4 1. INDLEDNING 1.1. Generelt Alle takster er eksklusive moms. Vedrørende regulering af de overordnede forhold omkring Aalborg Havn henvises til Standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne, Ordensreglement for Aalborg Havn og, dersom fravigelse ikke er sket i nærværende forretningsbetingelser, Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser Serviceydelser For lastning/losning via havnens områder opkræves betaling i form af infrastrukturafgifter som skibsafgifter, og omsætningsafgifter som vareafgifter Bestilling af serviceydelser Forespørgsler vedrørende og bestilling af Aalborg Havns serviceydelser sker ved henvendelse til Aalborg Havn, Trafik & Operation, tlf Security ISPS Aalborg Havn har 7 godkendte faciliteter. UN Locator code: DKAAL Overordnet sikringsansvarlig: Havnekaptajn Claus Rosenbeck Tlf Mail: Der opkræves særskilt sikringsafgift for anløb til de godkendte havneområder. Afgiften beregnes for hver fyldt containerenhed, hver vingeenhed og hver tons, der går via kaj i ISPS sikrede havneområder. Sikringsafgift containere pr. enhed: Kr. 6,50. Sikringsafgift pr. vingeenhed: Kr. 80,00. Sikringsafgift pr. godstons: Kr. 0,14. Udstedelse af ID adgangskort for virksomheder der ikke er omfattet af sikringsafgiften: Kr. 200,00 pr. kort. Normal arbejdstid: Normal arbejdstid for havnen er hverdage: Mandag - torsdag fra Fredag: fra

5 2. BETALINGSBETINGELSER Betalingsfristen for ydelser hos Aalborg Havn er: 30 dage netto, med mindre andet er aftalt med Aalborg Havn, og der i forbindelse hermed er stillet tilfredsstillende sikkerhed. Ved overskridelse af betalingsfrister beregnes gebyr og renter. Rykkergebyr: Dkk. 100,00 Renter: Diskonto +7% Ansvar og ansvarsbegrænsning, jfr. Afsnit 12 side SKIBS- OG VAREAFGIFT 3.1. Skibsafgift Almindelige bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift) for henliggen i havnen eller de uddybede løb til denne. Skibsafgiften påhviler skibet. Skibsafgiften beregnes af skibets samlede bruttotons (BT) og tariferes i følgende afgiftsintervaller: Sats BT Kr./BT I ,65 II ,15 III Over ,65 Pramafgift 4,30 Skibsafgiften dækker skibets henliggen i 1 uge regnet fra ankomstdagen. Ved ophold over 1 uge beregnes forholdsmæssig skibsafgift pr. påbegyndt døgn. Ved liggetid over 2 uger betales normal skibsafgift pr. påbegyndt døgn fratrukket 25%. 5

6 Skibe med jævnlige anløb For linieskibe i fast rute, kan der efter forhandling aftales individuelle retningslinjer for skibsafgiftens beregning og opkrævning. Følgende generelle retningslinjer vil være grundlag for sådanne aftaler: A. Anløb efter aftalens indgåelse. B. Aftalen skal gælde bestemte skibe og godstyper. C. Der medtages gods i linietrafik Pramme m.v. og bugserbåde For pramme m.v. og fartøjer, som bugserer eller assisterer disse, betales en samlet pramafgift, som beregnes efter prammens bruttotonnage (BT). Afgiften dækker for en uges henliggen regnet fra ankomstdagen Fritagelse for skibsafgift Fritaget for skibsafgift er: A. Skibe under 100 BT. B. Skibe, der tilhører danske eller fremmede statsmyndigheder, og som ikke er indrettet til at medføre gods eller passagerer. C. Skibe, der udelukkende har anløbet havnen for reparation, proviantering, afvente broåbning, søge lægehjælp, ilandsætte syge, skibbrudne og lignende samt skibe, som på grund af havari, storm, tåge eller andre vejrforhold er nødsaget til at søge havn, alt forudsat, at opholdet i havnen ikke udstrækkes over 24 timer. D. Lystfartøjer. Dog kun ophold udenfor faste liggepladser i op til 24 timer efter tilladelse. 6

7 3.2. Vareafgift Almindelige bestemmelser Af alle varer, der losses eller lastes eller på anden måde sø- eller landsættes i havnen eller i de uddybede løb til samme, betales en vareafgift. Vareafgiften påhviler varemodtager, respektive vareafsender. Ved takstændringer beregnes afgiften efter de takster, der var gældende på det tidspunkt, hvor losning respektive lastning blev påbegyndt. Såfremt en vare ikke er særskilt specificeret, udgør betalingen kr. 15,70/ton. Af fisk og skaldyr, der losses fra fiskerfartøjer i uforarbejdet eller forarbejdet stand, betales en værditakst ved salg i første hånd Fritagelse for vareafgift Nedennævnte varer er fritaget for vareafgift: Fritagelsen er, for så vidt angår last, betinget af, at skibsføreren eller skibets agent i sin angivelse begærer varerne losset eller lastet uden erlæggelse af vareafgift. A. Tomme containere, trailere og lignende der anvendes i forbindelse med linietrafik, når disse ikke forsendes som handelsvarer. B. Proviant og andre fornødenheder til skibets eget brug. C. Varer - dog ikke fersk fisk og skaldyr fra fiskerfartøjer - der uden at have været landsat overlosses fra fartøj til fartøj. D. For varer, som er indført søværts til havnen, og for hvilke, der til havnen er betalt vareafgift for indgående, kan det i særlige tilfælde aftales med havnen, at der gives fritagelse for betaling af vareafgift for udgående søværts varetransport. E. Gods, der skiftes via kaj under samme ophold i havnen til samme skib uden yderligere behandling eller forarbejdning. 7

8 3.3. Afgivelse af oplysninger Skibsafgift: Skibsføreren eller skibets agent skal til havnen afgive de for beregning og opkrævning af skibsafgifter nødvendige oplysninger om skibet. Inkluderet i oplysningerne skal være reder-/charternavn samt VAT-nummer for EU baserede reder-/chartervirksomheder. På given foranledning skal skib eller agent kunne dokumentere for havnen de meddelte oplysninger ved at fremlægge relevante skibspapirer. Skibsføreren eller skibets agent skal endvidere til havnen afgive de til brug for fremstilling af statistisk nødvendige oplysninger om skib, passagerer og ladning, herunder om medførte befordringsmidler, containere m.v. Krævede oplysninger skal være havnen i hænde senest ved skibets afgang eller den pågældende operations afslutning i fald skibet forbliver i havnen herefter. Vareafgift: Skibsføreren eller skibets agent skal til havnen afgive de for beregning og opkrævning af vareafgifter nødvendige oplysninger om skibets ladning, ved indsendelse af skibs- og godsangivelse. På given foranledning skal skib eller agent kunne dokumentere for havnen de meddelte oplysninger ved at fremlægge ladningsdokumenter og vægtdokumentation m.v. Krævede oplysninger skal være havnen i hænde senest 8 dage efter skibets afgang eller den pågældende operations afslutning i fald skibet forbliver i havnen herefter. 8

9 3.4. Vareafgifter Kr. 5,25 pr. ton. Ovenstående omfatter varer som: Ikke spiselige produkter af animalsk oprindelse. Sukkerroer mv. Jord- og stenarter, gipssten og svovl. Granitskærver mv. Malme, slagger og aske. Silikater. Diverse rest- og affaldsprodukter fra næringsmiddelindustrien Kr. 5,60 pr. ton. Diverse baller og bulkvare til brændsel. Kalk Kr. 9,50 pr. ton. Ovenstående omfatter varer som: Korn og diverse foderstoffer. Kartofler, foderærter og tapioka. Mel af gryn og korn samt pellets. Olieholdige frø og frugter. Forarbejdet dyrefoder. Salt, cement og mørtel. Fiskemel, kokoskager, soyabønnekager, bomuldsfrøkager, rapskager mv. Kaligødning samt diverse gødningsstoffer. Rå fosfat og superfosfat. Sphagnum, let klinker. Koks. Træ uforarbejdet og groft forarbejdet. Fliser, klinker og andre keramiske produkter. Forarbejdede produkter af cement og beton Mursten. Rockwool Kr. 9,80 pr. ton. Uædle metaller. Metalaffald, ædle i øvrigt. Stål- & jernskrot. 9

10 3.4.5 kr. 14,80 pr. ton Ovenstående omfatter varer som: Animalske og vegetabilske fedtstoffer/olier. Melasse, vinasse. Kul, stenkul og brunkul Kr. 14,95 pr. ton. Ovenstående omfatter varer som: Olie, benzin Kr. 625,00 pr. enhed Vinger til vindmøller Kr. 172,00 (EUR 23,00) pr. enhed med last Last i enheder som: 20 /40 containere. Løstrailere. Forvogn + hænger Kr. 15,90 pr. ton. Ovenstående omfatter varer som: Jern, stål, herunder valsede produkter, profiler, rør, plader, diverse profiler, sektioner og skibe. Stykgods i øvrigt. Varer som ikke kan henføres til øvrige punkter Kr. 17,95 pr. ton. Projektgods med godsvægt over 80 tons pr. enhed Kr.2,85% af salgsværdi Fisk samt muslinger direkte fra fiskeri. I øvrigt kan forespørgsler vedrørende vareafgifter altid rettes til Aalborg Havn. 10

11 4. FERSKVAND Levering af ferskvand sker fra hydranter placeret langs Aalborg Havns bolværker. Ved levering af ferskvand udenfor normal arbejdstid beregnes et tilkaldelseshonorar samt overtidstillæg. Grundtakts Pr. m³ Kr. 56,00 Gebyr pr. levering Kr. 545,00 Overtidstillæg til kl. 22 Pr. time Kr. 205,00 Overtidstillæg i øvrigt Pr. time Kr. 405,00 Tilkaldelseshonorar Kr. 470,00 5. ELFORSYNING Levering af strøm over 63A kræver installatørassistance. Udgiften hertil afholdes af brugeren. Havnen leverer ikke forsyningskabel fra tilslutningsskab til bruger. Brugeren er ansvarlig for eventuel skade, der under tilslutningen tilføjes ham selv eller tredjemand såvel som for den skade, der tilføjes havnens ejendom. For skibe, der ikke betaler skibsafgift, tillægges tilslutningsminimum et grund-gebyr, se nedenstående. Havnen påtager sig intet ansvar ved forsyningssvigt i forbindelse med levering af strøm. 11

12 A: 220V - 380V 16A: Tilslutningsafgift, indtil 15 dage Pr. døgn Kr. 31,00 Tilslutningsafgift, efter 15 dage Pr. døgn Kr. 16,00 KWH inkl. stats- og CO 2 afgift gældende dagspris B: 380V til og med 63A: Tilslutningsafgift, indtil 15 dage Pr. døgn Kr. 46,00 Tilslutningsafgift, efter 15 dage Pr. døgn Kr. 23,00 KWH inkl. stats- og CO 2 afgift gældende dagspris C: 380V over 63A: Tilslutningsafgift, indtil 15 dage Pr. døgn Kr. 69,00 Tilslutningsafgift, efter 15 dage Pr. døgn Kr. 35,00 KWH inkl. stats- og CO 2 afgift gældende dagspris Grundgebyr Til- & frakobling Kr. 575,00 Ved levering af strøm over 63A kræves endvidere installatørassistance. Udgiften hertil betales af brugeren. Ved anvendelse af mobiltavler i forbindelse med hovedtavle beregnes dobbelt tilslutningsafgift. Om de generelle ansvarsforhold, jf. I øvrigt afsnit 12 side

13 6. AFFALD FRA SKIBE 6.1. Lovgrundlag I medfør af LBK nr. 963 af 03/07/2013 (Havmiljøloven), samt BEK nr. 415 af 10/05/2012 (Modtagebekendtgørelsen), har Aalborg Havn etableret en godkendt modtageordning (Se Aalborg Havns hjemmeside) for fast og flydende affald fra fartøjer, der anløber havnen Om affaldsanmeldelsen Skibsføreren på et skib, der planlægger at anløbe havnen, skal indberette oplysninger om hvilke typer og mængder af affald skibet ønsker at aflevere via SafeSeaNet. Oplysningerne skal være tilgængelige på SafeSeaNet senest 24 timer inden afleveringen ønskes påbegyndt, jævnfør pkt I særlige tilfælde, hvor 24-timers varsel ikke har været muligt, kan havnen acceptere at modtage under forudsætning af, at havnen ikke påføres ekstra omkostninger i denne forbindelse. For dækning af eventuelle ekstra omkostninger kan havnen opkræve særskilt betaling Generelle bestemmelser Der kan modtages følgende typer driftsaffald: Dagrenovation Olieholdigt affald (se specifikation, pkt ). Kloakspildevand Betaling for aflevering af driftsaffald er inkluderet i den normale havneafgift. Havnen er dog berettiget til at kræve særskilt betaling, hvis et eller flere af følgende punkter er opfyldt: Hvis den mængde driftsaffald, der ønskes afleveret, er større end den mængde skibet, med hensyntagen til dets størrelse og type, ved normal drift ville frembringe siden sidste havneanløb. 13

14 Hvis der ønskes aflevering af affald uden for havnens almindelige normale arbejdstid Hvis der ikke betales normal havneafgift Hvis oplysninger om det affald der ønskes afleveret ikke er tilgængeligt på SafeSeaNet senest 24 timer før afleveringstidspunktet Krydstogtskibe falder ikke ind under disse regler. Der indgås særlig aftale herom Særlige bestemmelser for de enkelte affaldstyper Dagrenovation Der kan rekvireres affaldsbeholder(e) á 600 l eller 16 m³, som leveres ved fartøjets liggeplads, på hverdage fra 07:00-15:00 (Havnens normale åbningstid). For Levering af affaldsbeholdere udenfor havnens normale åbningstid, pålløber særskilt betaling. Affaldsbeholdere stilles til rådighed indenfor relevant tidsrum for skibets anløb. Beholderne er kun beregnet til dagrenovation (ikke miljøbelastede affald) Flydende affald Olierester og olieholdige blandinger Der kan afleveres olieslam, brugt smøreolie, maskinslop og lignende. Olieaffaldet afhentes af slamsuger ved kaj. Olieaffald, ballast og tankskyllevand indeholdende eksempelvis kemikalier, fareklasse 1 og 2 produkter eller emulgerende stoffer modtages som udgangspunkt ikke. For modtagelse af ikke pumpbart slopolie mv., som godkendes leveret i tønder, fade eller lignende opkræves særskilt betaling, herunder for rengøring af og evt. destruktion af emballagen. 14

15 Kloakspildevand Der afhentes med slamsuger ved kaj, alternativt kan der henvises til kajer med kloaksystem. Ved anmeldelse om aflevering af kloakspildevand skal skibets pumpekapacitet oplyses Særlige betingelser for aflevering Mængder for aflevering af olierester eller kloakspildevand med slamsuger skal være på minimum 2m³. Ved afhentning af mindre mængder opkræves betaling for mindst 2 m³. Der afhentes max. 8m³ uden ekstra beregning ved aflevering til slamsuger. Fartøjet skal være forsynet med standardkobling, og der skal fra skibet kunne pumpes til gældende modtagekapacitet. Olie og olieholdige blandinger må ikke indeholde andre kemikalier end normale additiver. Forsinkelse uanset årsag, herunder forgæves fremmøde eller levering med lavere pumpehastighed end 4m 3 i timen, vil blive debiteret skibet i henhold til gældende takster Kemikalieaffald samt miljøbelastet affald Modtagelse kan kun ske efter særskilt aftale og mod betaling. Affaldet skal være forsvarligt emballeret ved aflevering. Havnen sørger for særskilt transport fra skib til godkendt modtagerfacilitet. Kemikalieaffald samt miljøbelastet affald kan leveres på hverdage fra 07:00-15:00 (Havnens normale åbningstid). For Levering havnens normale åbningstid, pålløber særskilt betaling Lastrester For modtagelse og håndtering af lastrester gives separat tilbud. 15

16 6.7 Ansvar Rederiet er ansvarlig for følgerne af forkerte, vildledende eller manglende oplysninger fra skibsføreren om affaldets art og sammensætning samt for lækage forårsaget af eget defekt materiel (f.eks. koblingsled eller emballage) eller fejlbetjening af eget materiel ved aflevering. Ansvaret gælder også for skader, der i denne forbindelse påføres tredjemand Havnebestyrelsen for Aalborg Havn er ansvarlig for udarbejdelse af havnens plan for affaldshåndtering og regelsættet vedrørende modtage-ordningen. Havnekaptajnen er ansvarlig for planens gennemførelse og vedligeholdelse Rekvirering og henvendelser Henvendelser vedrørende modtageordninger, rekvirering af ydelser mv. skal ske til: Aalborg Havn - Trafik & Operation: (Døgnbetjening). Telefon: (+45) Telefax: (+45)

17 6.9. Priser Dagrenovation Affaldsbeholdere á 600 l Pr. stk. Kr. 970,00 Affaldsbeholdere á 16 m 3 Levering af affaldsbeholdere udenfor Havnens normale åbningstider Pr. stk. Kr. 3500,00 Jf. afsnit 4 Kemikalier samt miljøbelastet affald Afregnes jf. modtagerfacilitets prisliste kørselsudgift Levering af affaldsbeholdere udenfor Havnens normale åbningstider Faktisk udgift + 15 % Jf. afsnit 4 Olierester m.v. Olierester m/slamsuger Pr. m³ Kr. 900,00 Olierester m/slamsuger/minimumstakst Kr ,00 Afhentning Overtid Pr. m³ Kr. 150,00 Ekstra tid for skibsrelat. Forsinkelser Pr. time Kr. 820,00 Udkald udenfor normal arbejdstid Kr. 375,00 Tromler Faktisk udgift + 15 % Kloakspildevand Via standardflangekobling Faktisk udgift + 15 % Slamsuger Pr. m³ Kr. 900,00 Slamsuger/minimumstakst Kr ,00 Afhentning Overtid Ekstra tid for skibsrelat. Forsinkelser Udkald udenfor normal arbejdstid Pr. m³ Pr. time Kr. 150,00 Kr. 820,00 Kr. 375,00 Lastrester Jf. separat tilbud 17

18 7. MIDLERTIDIG OPLÆGNING AF GODS M.V. 7.1 Generelle bestemmelser Oplægning af gods m.v. sker efter havnens anvisning. Ved oplægning af gods skal godsets art, mængde og eventuel fareklasse opgives. Endvidere skal oplyses om godsets ejerforhold. Aalborg Havn påtager sig intet ansvar for gods, herunder containere, maskiner og materiel, der oplægges eller opstilles på havnens arealer. Aalborg Havn påtager sig endvidere intet ansvar for eventuelle skader, som det oplagte/opstillede måtte påføre tredjemand. 7.2 Oplægning af gods Eksportgods, der samles med henblik på senere lastning i skib, kan henligge vederlagsfrit nær kaj i 1 uge, inden der opkræves pladsleje, hvis der efter havnens afgørelse er plads til rådighed Importgods fra skib kan henligge vederlagsfrit på pladser nær kaj i 1 uge efter losning, hvis der efter havnens afgørelse er plads til rådighed Ikke-skibsgods, dvs. gods, hvoraf der ikke svares vareafgift, kan efter særlig tilladelse oplægges på ugeleje, dog uden vederlagsfri periode Gods m.v. kan oplægges på månedsleje på pladser længere væk fra kaj Ved hensætning af skurvogne og materiel for anvendelse til byggeplads eller lignende, svares pladsleje pr. påbegyndt måned eller efter aftale. 7.3 Særlige vilkår for oplægning m.v. Oplagt gods skal være forsynet med ejer betegnelse og dato for oplægning. Enhver form for gods, der har været oplagt i mindst 1 uge nær kaj, kan kræves fjernet med et varsel på 48 timer. Gods, der er oplagt længere væk fra kaj, kan kræves fjernet med et varsel på 14 dage. Hvis fristen for 18

19 fjernelse af sådant gods ikke overholdes, er havnen berettiget til at lade det flytte eller fjerne for ejers regning og risiko. Kajer og kajgader må ikke overbelastes. Største tilladte belastning er 2 ton/m2. 3 meter fra kajkanten skal holdes fri for løsvarer. Ved oplægning af bulkgods, der medfører risiko for støvgener, vil følgende skærpede krav være gældende: Bulkgodset skal fjernes hurtigst muligt efter endt losning. Ved lastning af sådant bulkgods må det tidligst oplægges på kaj 48 timer, inden lastning påbegyndes. Hvis bulkgodset henligger i mere end 48 timer efter endt losning, kan havnen foranledige godset oversprayet med ferskvand mindst en gang i døgnet for ladningsejerens regning i de tilfælde, hvor der efter havnens skøn er risiko for støvgener. I tilfælde af stærk blæst på laste- og lossetidspunktet, hvor der efter havnens skøn kan opstå støvgener for virksomheder i umiddelbar nærhed, vil en omgående oversprayning for ladningsejerens regning blive påbegyndt. Under særlige ugunstige vejrbetingelser kan havnen forlange lastningen og eller losningen standset Midlertidig pladsleje Import- og eksportgods Pr. m²/uge Kr. 2,30 Ikke skibsgods Pr. m²/uge Kr. 2,70 Befæstet Pr. m²/måned Kr. 6,25 Ubefæstet Pr. m²/måned Kr. 3,35 Kajnære projektområder Pr. m²/måned Kr.12,75 Der opkræves et sværgodstillæg på Kr. 4,00 pr. m 2 /måned, udover den ovenstående pladsleje, for leje af projektpladser, der er særligt forstærket til håndtering af tung last. 19

20 7.5. Trailerparkering Vi har mulighed for at anvise pladser til Trailerparkering. Grusplads uden belysning Modulvogntogsplads med belægning og lys Pr. plads/måned Kr. 214,00 Pr. plads/måned Kr. 344,00 Aalborg Havn anviser og reserverer pladsen. 8. RENGØRING AF AREALER 8.1 Rengøring af arealer Med henvisning til Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne, skal ladningsejeren eller dennes befuldmægtigede sikre, at det anvendte kajområde, rengøres efter laste/losseoperationens afslutning. Ladningsspild skal opsamles i containere eller opfejes ved fejemaskine og deponeres på godkendt losseplads. Alternativt kan spildet opsamles og anvendes af ladningsejeren. 8.2 Ansvar Ladningsejeren eller dennes befuldmægtigede er ansvarlig for nævnte rengøring og for udgifterne i forbindelse hermed, herunder deponering på godkendt losseplads. Ved bestilling af liggeplads og kraner skal ordregiveren meddele havnen om hvilken virksomhed, der er ansvarlig for rengøringen, og i forbindelse hermed om det ønskes, at havnen skal udføre rengøringen efter regning. 8.3 Tilsyn Havnen fører tilsyn med, at ovenstående regler overholdes. Under særligt ugunstige vejrbetingelser, hvor det pågældende bulkgods, efter havnens skøn, ikke vil kunne lastes/losses, uden at dette vil medføre væsentlige støvgener for virksomheder i umiddelbar nærhed, vil losning/ lastning blive stoppet. 20

21 9. ANVENDELSE AF VETERINÆRT KONTROLSTED Aalborg Havn har indgået aftale med Fødevaredirektoratet om at være operatør for den veterinære grænsekontrolstation på Aalborg Havn i overensstemmelse med Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder. Grænsekontrollen er beliggende i Østhavnen på følgende adresser: Al veterinær kontrol af frosne fødevarer sker på adressen Lilledybet 8. Al kontrol af andre produkter (ikke-konsum varer og konsum kølevarer) sker i Grønlandshavnens bygning E2. Den veterinære grænsekontrol foretages af Fødevaredirektoratet, Fødevareregion Nordjylland, der opkræver afgiften for den veterinære kontrol. Der opkræves en afgift hos vareejerne/importørerne for benyttelse af grænsekontrollen. Afgiften er fastlagt i overensstemmelse med bekendtgørelsen og den indgåede aftale med Fødevaredirektoratet. Partier i container Pr. container enhed Kr. 343,00 Godspartier i øvrigt Pr. ton (min). Kr. 200,00) Kr. 23,50 For tilbageholdte varer faktureres særskilt lagerleje. 21

22 10. INFRASTRUKTURAFGIFT 10.1 Benyttelse af jernbanesporene Af hver jernbanevogn, der passerer havnesporene på Aalborg Havn, svares ved af- og pålæsning en afgift til havnen, såfremt ladningen ikke tidligere er belagt med vareafgift til havnen eller senere, uden at være forarbejdet, måtte blive dette. Afgiften, der betales af modtageren (afsenderen), tjener til delvis dækning af havnens omkostninger ved sporenes vedligeholdelse m.v. Det påhviler modtageren (afsenderen), straks efter vognens passage af sporet, at give Aalborg Havn - Trafik & Operation besked herom. Overtrædelse af disse bestemmelser kan medføre fortabelse af ret til at modtage vogne på havnens spor for vedkommende modtager (afsender). Jernbanevogne Pr. stk. Kr. 290,00 22

23 11. TAKSTER I ØVRIGT Lystbåd fast liggeplads Pr. m 2 pr. år Kr. 175,00 Lystbåd < 10 meter gæsteplads Pr. døgn Kr. 140,00 Lystbåd > 10 meter gæsteplads Pr. døgn Kr. 170, Lagerbygning på kornterminal Benyttelse af lager 0,86 kr./m 2 /kalenderdag Benyttelse under 50% (608 m 2 ) min. halvdelen af bygningen Benyttelse over 50% (1216 m 2 ) min. hele bygningen 11.2 Arealer Nye areallejekontrakter. Areal- Klasse Områdebetegnelse Arealleje kr. pr. m 2 pr. år (1) (2) 1 Centralhavn, nærmest bolværk Kr. 38,24 Kr. 56,99 2 Centralhavn, længere fra bolværk Kr. 34,24 Kr. 52,99 3 Østhavnen, nord for Langerak Kr. 29,37 Kr. 48,12 4 Østhavnen, syd for Langerak Kr. 21,12 Kr. 39,87 (1) Havnemæssige virksomheder. (2) Ikke-havnemæssige virksomheder. 23

24 12. ANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNING Såfremt det godtgøres, at Aalborg Havn (herefter benævnt havnen) ved ansvarspådragende fejl eller forsømmelser har forårsaget tingsskade, en personskade eller tab i øvrigt, begrænses havnens ansvar. Såfremt der ikke i nærværende generelle forretningsbetingelser er sket fravigelse, vil Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser (DHAB 2007) være gældende for godshåndtering, der udføres med havnen som operatør. For skader eller tab på gods beregnes erstatningen med udgangspunkt i værdien af gods af samme slags på det tidspunkt, hvor skade eller undergang konstateres. Værdien af godset skal fastsættes efter markedsprisen. Findes ingen markedspris, prissættes godset efter den sædvanlige værdi af gods af samme art, beskaffenhed og kvalitet. Havnens ansvar kan ikke overstige 666,67 SDR for hvert kolli eller anden enhed af godset eller 2 SDR pr. kilogram bruttovægt af det gods, som er tabt eller skadet, afhængigt af, hvad der giver det højeste beløb. For containere eller tilsvarende transportenheder med gods, kan erstatningen ikke overstige SDR pr. enhed. Transportdokumentets oplysninger om godset skal indgå i nævnte erstatningsberegning. Havnen garanterer ikke for de i søkort, havnelods og sejladshåndbøger for havneområdet og i sejlløb anførte dybder. Havnen garanterer ikke for, at udlagt farvandsafmærkning i havneområde og sejlløb til stadighed er på plads og i orden. Det samlede ansvar, som kan pålægges havnen, kan ikke i noget tilfælde overstige en samlet øvre ansvarsgrænse på DKK 1 million. Den øvre ansvarsgrænse gælder for summen af alle krav, der opstår ved en og samme hændelse. Havnen er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte tab så som bl.a., men ikke udtømmende angivet driftstab, avancetab, tidstab, konsekvenstab eller følgeskader. 24

25 Havnen er under ingen omstændigheder ansvarlig for godsets bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse, som skyldes vejrlig, herunder bl.a., men ikke udtømmende angivet orkan, storm, kuling, skybrud, stormflod, kraftig nedbør, lynvejr, kulde- og hedebølge eller andre former for voldsomt vejr. Havnen er under ingen omstændigheder ansvarlig for godsets bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse i tilfælde af force majeure, herunder bl.a., men ikke udtømmende angivet naturkatastrofe, krig, strejke, lock-out, boykot, blokade etc. Ansvarsfriheden i forbindelse med strejke, lock-out, boykot og blokade er gældende uanset om Aalborg Havn selv er part i konflikten. Havnen er, som en følge af ovenstående, alene ansvarlig for de ansvarspådragendede fejl og forsømmelser, der begås af havnens ansatte. For havnens ansatte gælder samme indsigelser og ansvarsbegrænsning som for havnen. Den, der forsikrer havnen mod ansvar for krav, der er undergivet ansvarsbegrænsningen, har samme ret til at begrænse ansvaret som havnen selv. Ved SDR forstås den i Sølovens kapitel 7, 152, stk. 2, angivne beregningsenhed. Omregningen af SDR til dansk mønt foretages efter kurser på den dag, da der stilles sikkerhed for ansvaret, eller, hvis sikkerhed ikke stilles, på betalingsdagen. 25

26 26

27 27

Trafikservice: Trafikservice, døgnvagt - direkte telefonlinie 99301520, VHF kanal 16 E-mail: trafik@aalborghavn.dk

Trafikservice: Trafikservice, døgnvagt - direkte telefonlinie 99301520, VHF kanal 16 E-mail: trafik@aalborghavn.dk 2 Aalborg Havn A/S Havnedirektør Svend Christensen Administration: Administrationschef Bjarne Rasmussen Trafikservice: Havnekaptajn Peter J. Petersen Drift og anlæg: Havneingeniør Tom E. Hansen Arealer

Læs mere

Forretningsbetingelser Generelle 2015

Forretningsbetingelser Generelle 2015 Forretningsbetingelser Generelle 2015 -stærk på logistik og samarbejde Aalborg Havn Direktion: Adm. Direktør Claus Holstein Mail: ch@aalborghavn.dk Trafik & Operation: Havnekaptajn Peter J. Petersen Mail:

Læs mere

Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift...

Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift... Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Fritagelse for vareafgift... 4 Afgivelse af oplysninger...

Læs mere

PRISER FORRETNINGSBETINGELSER 2014

PRISER FORRETNINGSBETINGELSER 2014 PRISER & FORRETNINGSBETINGELSER 2014 Odense Havn Noatunvej 2 5000 Odense C Kontortid Mandag torsdag: 08:00 15:30 Fredag: 08:00 15:00 Telefon: +45 7228 2000 Telefax: +45 7228 2030 info@odensehavn.dk www.odensehavn.dk

Læs mere

Forretningsbetingelser Sikuki Nuuk Harbour A/S 1. juli 2016

Forretningsbetingelser Sikuki Nuuk Harbour A/S 1. juli 2016 Nuuk Harbour A/S Forretningsbetingelser Sikuki Nuuk Harbour A/S 1. juli 2016 Sikuki Nuuk Harbour A/S Postboks 4102 Aqqusinersuaq 48A 3900 Nuuk - Greenland T: +299 31 40 30 M: sikuki@sikuki.gl W: www.sikuki.gl

Læs mere

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2013.

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2013. HVIDE SANDE HAVN Priser og forretningsbetingelser Januar 2013. 1 Hvide Sande Havn Fossanæsvej 22 6960 Hvide Sande Telefon: 97 31 16 33 Telefax: 96 59 18 22 E-mail: hvidesandehavn@hvshavn.dk Internet: Slusevagt.

Læs mere

Forretningsbetingelser og priser 2016

Forretningsbetingelser og priser 2016 Forretningsbetingelser og priser 2016 Rev. 01.02.2016 Side 1 af 19 Thyborøn Havn Administrationen Tankskibsvej 4 DK-7680 Thyborøn Telefon +45 9690 0310 E-mail: Website: adm@thyboronport.dk www.thyboronport.dk

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2016 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelse 7 ISPS-afgifter 10 Fritagelse for vareafgift

Læs mere

Takstblad for Hundested Havn

Takstblad for Hundested Havn Takstblad for Hundested Havn 1. april 2014 til 31. marts 2015 Hundested Havn I/S Amtsvejen 2 3390 Hundested Tlf. : 4793 7234 e-mail: mail@hundestedhavn.dk Forretningsbetingelser for Hundested Havn I/S

Læs mere

Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms)

Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms) Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms) 1 2 1. Skibsafgift Almindelige Bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift) for henliggen

Læs mere

BAGENKOP HAVN. Indholdsfortegnelse. Reglement... side 1

BAGENKOP HAVN. Indholdsfortegnelse. Reglement... side 1 BAGENKOP HAVN Indholdsfortegnelse Reglement... side 1 I. Skibsafgift Almindelige bestemmelser... side 2 Fritagelse for skibsafgift... side 2 Andre bestemmelser... side 3 II. Vareafgift Almindelige bestemmelser...

Læs mere

1.3. Et skib anses for at henligge i havnen eller i løbet fra ankomstdagen.

1.3. Et skib anses for at henligge i havnen eller i løbet fra ankomstdagen. Skibs- og vareafgifter i 2017 Erhvervs, natur- og teknikudvalget Takster for skibs- og vareafgifter prisfremskrives med pris- og lønudvikling, idet der således alene er foretaget takstændringer i afsnit

Læs mere

Forretningsbetingelser Generelle 2018

Forretningsbetingelser Generelle 2018 Forretningsbetingelser Generelle 2018 -stærk på logistik og samarbejde Aalborg Havn Direktion: Adm. Direktør Claus Holstein Mail: ch@aalborghavn.dk Trafik & Operation: Havnekaptajn Claus Rosenbeck Mail:

Læs mere

Forretningsbetingelser For Sikuki Nuuk Harbour A/S 15. april 2017

Forretningsbetingelser For Sikuki Nuuk Harbour A/S 15. april 2017 Nuuk Harbour A/S Forretningsbetingelser For Sikuki Nuuk Harbour A/S 15. april 2017 Sikuki Nuuk Harbour A/S Postboks 4102 Aqqusinersuaq 48A 3900 Nuuk - Greenland T: +299 31 40 30 M: sikuki@sikuki.gl W:

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD 1. JANUAR 2015 AABENRAA HAVN MELLEMVEJ 25 DK - 6200 AABENRAA KONTORTID: 08.00-15.30 (MANDAG-TORSDAG) 08.00-14.00 (FREDAG) TELEFON: 74 62 25 14 (DØGNVAGT) TELEFAX: 74

Læs mere

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2015.

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2015. HVIDE SANDE HAVN Priser og forretningsbetingelser Januar 2015. 1 Hvide Sande Havn Fossanæsvej 22 6960 Hvide Sande Telefon: 97 31 16 33 Telefax: 96 59 18 22 E-mail: hvidesandehavn@hvshavn.dk Internet: www.hvidesandehavn.dk

Læs mere

SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015

SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015 SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015 I. SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift)

Læs mere

Associated Danish Ports A/S

Associated Danish Ports A/S Associated Danish Ports A/S Forretningsbetingelser og priser pr. 1. januar 2015 1 Kontakt Associated Danish Ports A/S Centerhavn 13-17, DK-7000 Fredericia Tlf. 7921 5000 Fax: 7921 5005 post@adp-as.dk /

Læs mere

Takster for havneområdet

Takster for havneområdet Holbæk havn Takster for havneområdet Takster for havneområdet HOLBÆK HVNEVÆSEN TKSTREGULTIV. Havneafgift for erhvervsfartøjer B. Vareafgifter C. Kajer og Pladser D. Bådbedding E. Havneafgft for lystfartøjer

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2015 Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Telefon: 7612 4000 Telefax: 7513 4050 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2016 Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Telefon: 7612 4000 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle priser og beløb er angivet ekskl.

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn)

FORRETNINGSBETINGELSER FOR. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) FORRETNINGSBETINGELSER FOR BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) Beliggenhed: Smålandsfarvandet, Lolland N-kyst 54-50,3N 11-29,4E, kort 160 Havnen: Ejes af Knuthenborg Gods. En gravet rende, Bandholm rende,

Læs mere

SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR

SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR Faaborg Havn REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015 TIL 31. DECEMBER 2015 Alle priser er excl. moms SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser. Af alle skibe, fartøjer og alt flydende

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2014 2014 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelse 7 ISPS-afgifter 10 Fritagelse for vareafgift

Læs mere

1 Skibsafgifter side 2. 2 Vare-, Infrastruktur-, Passager- og Facilitetsafgifter side 4. 3 Port Security Fee side 9

1 Skibsafgifter side 2. 2 Vare-, Infrastruktur-, Passager- og Facilitetsafgifter side 4. 3 Port Security Fee side 9 Priser og Forretningsbetingelser for anløb og ekspedition i København. Alle priser er vejledende i DKK, ekskl. moms og kan ændres uden forudgående varsel. 1 Skibsafgifter side 2 2 Vare-, Infrastruktur-,

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN Revideret juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1.1 Ansvarlig for udarbejdelse 1.2 Ansvarlig for gennemførelse 1.3 Ansvarlig for anmeldelse 1.4 Kapacitet 1.5

Læs mere

LINDØ INDUSTRIPARK A/S

LINDØ INDUSTRIPARK A/S Indholdsfortegnelse: 1. Formål med modtageordningen.... 2 2. Ansvarlig i havnen.... 2 3. Generelle regler for modtageordningen.... 2 4. Indsamlings- og bortskaffelsesmåde.... 5 5. Indberetning af utilstrækkelig

Læs mere

Forretningsbetingelser Kraner og Serviceydelser 2015

Forretningsbetingelser Kraner og Serviceydelser 2015 Forretningsbetingelser Kraner og Serviceydelser 2015 -stærk på logistik og samarbejde Direktion: Adm. Direktør Claus Holstein Mail: ch@aalborghavn.dk Trafik & Operation: Havnekaptajn Peter J. Petersen

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD 2016-2 Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 4 Takster... 4 Bestemmelse for anløb... 4 Fritagelse for skibsafgift... 4 Vareafgift... 5 Ad. 14 Fiske og skaldyr... 5 Fritagelse

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN Gyldig fra 1. januar 2015 Indhold 1. Afgivelse af oplysninger... 4 2. Skibsafgift... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Enkeltanløb... 4 2.3 Månedstakst... 4 2.4 Rutetrafik...

Læs mere

Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark)

Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark) Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark) Lindø Industripark A/S Kystvejen 100 5330 Munkebo CVR: 33780680 www.lindo-industripark.dk Havnekontor Kraner og transport Telefon:

Læs mere

Alle momsrelevante takster er ekskl. moms.

Alle momsrelevante takster er ekskl. moms. Alle momsrelevante takster er ekskl. moms. Vedtaget af Byrådet den 26. november 2015 I. SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser. Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift)

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTER. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn)

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTER. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTER FOR BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) Beliggenhed: Smålandsfarvandet, Lolland N-kyst 54-50,3N 11-29,4E, kort 160 Havnen: Ejes af Knuthenborg Gods. En gravet rende, Bandholm

Læs mere

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2007. Randers Havn

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2007. Randers Havn TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2007 Randers Havn Kulholmsvej 1, 8900 Randers Tlf. 86 42 10 57 - Fax 86 40 71 81 Email: randershavn@randers.dk Hjemmeside: www.randershavn.dk KONTORTID Mandag

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2013 Frederikshavn Havn A/S Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00

Læs mere

Forretningsbetingelser for Hundested Havn

Forretningsbetingelser for Hundested Havn Forretningsbetingelser for Hundested Havn Hundested Havn Amtsvejen 2 3390 Hundested Tlf.: 4793 7234 Fax.: 4793 7578 e-mail: mail@hundestedhavn.dk Indholdsfortegnelse Havneinfo Kontakt side 03 Administration

Læs mere

Vagttelefon 58 37 14 85 for broåbning/akut opståede situationer ellers henvises til kontorets åbningstider.

Vagttelefon 58 37 14 85 for broåbning/akut opståede situationer ellers henvises til kontorets åbningstider. Priser og forretningsbetingelser 2015 Korsør Havn. Administrationen Havnechef Flemming Erichsen fer@korsoerhavn.dk Souschef Heidi Kjærgaard hkj@korsoerhavn.dk Havnemester Allan Christensen ach@korsoerhavn.dk

Læs mere

November 2014. Modtageordning for affald fra skibe 2014. Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn.

November 2014. Modtageordning for affald fra skibe 2014. Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn. November 2014 Modtageordning for affald fra skibe 2014 Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn. Indholdsfortegnelse 1. Om Aarhus Havn... 3 1.1 Formål med modtageordningerne...

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50

Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Gældende fra 1. januar 2016 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax: +45 5695 0631 E-mail:

Læs mere

Forretningsbetingelser & takstblad 2014

Forretningsbetingelser & takstblad 2014 Assens Havn 5assens-port.com www.assens-port.com Forretningsbetingelser & takstblad 2014 CVR: 32192831 Betingelserne og taksterne i dette dokument er gældende for alle aftaler om aktiviteter på, til og

Læs mere

Forretningsbetingelser Kraner og Serviceydelser 2017

Forretningsbetingelser Kraner og Serviceydelser 2017 Forretningsbetingelser Kraner og Serviceydelser 2017 -stærk på logistik og samarbejde Direktion: Adm. Direktør Claus Holstein Mail: ch@aalborghavn.dk Trafik & Operation: Havnekaptajn Claus Rosenbeck Mail:

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2015 Frederikshavn Havn Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00 Telefax

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

Affaldshåndteringsplan 2009

Affaldshåndteringsplan 2009 Affaldshåndteringsplan 2009 Gældende for erhvervshavnen Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe i Randers Havn side 1 Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe der anløber Randers Havn

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2017 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelser 7 ISPS-afgifter 9 Tilbagebetaling af vareafgift

Læs mere

Nakskov Havn Revideret år 2014

Nakskov Havn Revideret år 2014 Ansvarlig for udarbejdelsen: Havnebestyrelsen for Nakskov Havn Ansvarlig for gennemførelsen: Havneadministrationen Nakskov Havn Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013 om beskyttelse

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Skadedyrsbekæmpelse Promille af ejendomsværdien... 0,0294 0,0293

Skadedyrsbekæmpelse Promille af ejendomsværdien... 0,0294 0,0293 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET er Teknik og Miljø Skadedyrsbekæmpelse Promille af ejendomsværdien... 0,0294 0,0293 Stadepladser m.m. Gågaden Kalundborg Pladsleje 01.05-01.10,... pr. m 2 70 70 Ved non-profit

Læs mere

TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune Bogø Havn, Skåninge Bro, Stege Havn, Hårbølle Havn, Klintholm Havn og Præstø Havn. Illustration René Lundby 1.0 Fastliggere 1.1

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, medmindre andet er skriftligt aftalt. Købers eventuelle købs- og/eller salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Nivå Havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014

Nivå Havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014 Navn og adresse: Nivå Havn, Havnekontoret, Nivå Strandpark 25, 2990 Nivå Tlf.: 7256 5305 Fax: 7256 5307 E-mail: nivaahavn@fredensborg.dk Ansvarlig for udarbejdelsen: Forretningsudvalget for Nivå Havn Ansvarlig

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

Skagen Havn. Affaldsplan. Direktør Willy Bent Hansen. Direktør Willy Bent Hansen

Skagen Havn. Affaldsplan. Direktør Willy Bent Hansen. Direktør Willy Bent Hansen Affaldsplan Ansvarlig for udarbejdelsen: Ansvarlig for gennemførelsen: Relevant lovgivning: Skagen Havn Direktør Willy Bent Hansen Skagen Havn Direktør Willy Bent Hansen Lov om beskyttelse af havmiljøet

Læs mere

Affaldsplan 2013-2016. for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for

Affaldsplan 2013-2016. for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for Affaldsplan 2013-2016 for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for AABENRAA HAVN 6200 Aabenraa Tel. 7462 2514 FAX. 7462 3143 port@aabenraaport.dk www.aabenraaport.dk 1. Vurdering af behovet for

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier -herunder råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Teknik og Miljø Hjørring Kommune Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

Affaldshåndteringsplan Grenaa Havn A/S

Affaldshåndteringsplan Grenaa Havn A/S Affaldshåndteringsplan Grenaa Havn A/S 2013-2016 Indhold Introduktion... 4 1. Lovgrundlaget... 4 Reglernes betydning... 4 Hvornår må skibe udlede affald... 4 2. Ansvarlig... 5 3. Formål med modtageordning...

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Ved køb af antal paller 1 2 4 8 10 >10 ½ Pris pr. vand 3,85 3,65 3,40 3,20 3,05 Tilbud 5,81

Ved køb af antal paller 1 2 4 8 10 >10 ½ Pris pr. vand 3,85 3,65 3,40 3,20 3,05 Tilbud 5,81 LOGO VAND Mini 0,33 liter i klar flaske, 1 palle = 1.764 vand (12 kolli) Pris pr. vand 3,85 3,65 3,40 3,20 3,05 Tilbud 5,81 Lågfarve / bestil varenr. Transparent 100 10-15 Pro nr. 1500 * ½ palle (1008

Læs mere

Hou Lystbådehavn Hou Mole 9, Hou, 9370 Hals

Hou Lystbådehavn Hou Mole 9, Hou, 9370 Hals Ansvarlig for udarbejdelsen: Ansvarlig for gennemførelsen: Relevant lovgivning: Ole Hammerholt Havnens bestyrelse Lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013 om beskyttelse af havmiljøet Bekendtgørelse om

Læs mere

Falck Køreklar Privat

Falck Køreklar Privat Abonnementsbetingelser Falck Køreklar Privat Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Dækningskode: 1261 Falck Køreklar

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2018 Priser & forretningsbetingelser 2018 Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Telefon: 7612 4000 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt Udbud - kørsel med affaldscontainere Kontrakt Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: PJH Version: 1.0 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER 1. GENERELT

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER 1. GENERELT 1. GENERELT Alle leverance fra CADO finder sted på grundlag af nærværende almindelige forretningsbetingelser og er gældende mellem parterne, medmindre andet er skriftligt aftalt. Alle oplysninger om vægt,

Læs mere

Strynø havn. Ristinge Havn. Affaldsplan 2010 For kommunale fiskeri og lystbådehavne

Strynø havn. Ristinge Havn. Affaldsplan 2010 For kommunale fiskeri og lystbådehavne Strynø havn Ristinge Havn Rudkøbing Havn Bagenkop Havn Affaldsplan 2010 For kommunale fiskeri og lystbådehavne Forslag af 25. november 2010 Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2010. Ansvarlig for

Læs mere

HAVNEARBEJDERE, JERNGROSSISTER M.V. I RANDERS

HAVNEARBEJDERE, JERNGROSSISTER M.V. I RANDERS VERENSKOMST HAVNEARBEJDERE, JERNGROSSISTER M.V. I RANDERS TILLÆGSOVERENSKOMST til fællesoverenskomst 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (DSA) og 3F Fagligt Fælles Forbund Randers (Transportarbejdere)

Læs mere

fjernvarmelevering MOU KRAFTVARME Almindelige bestemmelser for fra A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

fjernvarmelevering MOU KRAFTVARME Almindelige bestemmelser for fra A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra MOU KRAFTVARME A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning Tilslutningsafgift

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

EsbjErg havn. tillægsoverenskomst til Fællesoverenskomst. DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) 3F, Esbjerg Transport.

EsbjErg havn. tillægsoverenskomst til Fællesoverenskomst. DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) 3F, Esbjerg Transport. EsbjErg havn tillægsoverenskomst til Fællesoverenskomst 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) og 3F, Esbjerg Transport DI nr. 794571 verenskomst 2012 2014 2012-2014

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Priser og forretningsbetingelser 2016

Priser og forretningsbetingelser 2016 Priser og forretningsbetingelser 2016 LINDØ port of ODENSE Kontortid Odense havn Mandag-torsdag Kl. 08.00-15.30 Noatunvej 2 Fredag Kl. 08.00-15.00 5000 Odense C Havnekontor Lindø Industripark A/S havnekontor@odensehavn.dk

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009. Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009. Forslag. til Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 389 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009 Forslag til Lov om ændring af energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2017 Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Telefon: 7612 4000 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle priser og beløb er angivet ekskl.

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Aftalegrundlag Nedenstående bestemmelser er for så vidt ikke andet er skriftligt aftalt gældende for MILA Beslag A/S (MILA) leverancer af varer og går forud

Læs mere

AABENRAA HAVN VERENSKOMST OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll (DSA) 3F, Aabenraa. Indgået mellem. DI nr. 794547

AABENRAA HAVN VERENSKOMST OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll (DSA) 3F, Aabenraa. Indgået mellem. DI nr. 794547 VERENSKOMST AABENRAA HAVN OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (DSA) og 3F, Aabenraa DI nr. 794547 2014 2017 2014-2017 Aabenraa Havn Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomst) mellem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM.

Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM. Grabowski Media generelle forretningsbetingelser Almindelig del Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM. De generelle forretningsbetingelser er gældende

Læs mere

Rødvig Lystbådehavn Plan for modtagelse og håndtering af affald 2016-2018

Rødvig Lystbådehavn Plan for modtagelse og håndtering af affald 2016-2018 Havnens adresse: Rødvig Lystbådehavn Tlf: 56 50 60 07 Havnevej 21 4673 Rødvig Stevns Havnens størrelse: 130 bådpladser Ansvarlig for udarbejdelsen: Rødvig Lystbådehavn og Stevns Kommune Ansvarlig for gennemførelsen:

Læs mere

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet.

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser pr. 1/9-03 finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne. Betingelserne er

Læs mere

Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2015

Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2015 Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2015 13.08.15 Forretningsbetingelser & Takstblad 2015 for Grenaa Havn A/S og datterselskaber Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende

Læs mere

Med kurs mod Grenaa Havn

Med kurs mod Grenaa Havn Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2014 24. 04.14 Forretningsbetingelser & Takstblad 2014 for Grenaa Havn A/S og datterselskaber Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag Til VVM-redegørelse for A. Henriksen Shipping A/S på Hundested Havn xx 2013 Indkaldelse af ideer og forslag Forslag til Kommuneplantillæg Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2015

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2015 TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2015 Kulholmsvej 1 DK-8930 Randers NØ mail@randershavn.dk www.randershavn.dk (+45) 86 42 10 57 Åbningstider: Kontor Mandag torsdag 08.00 15.30 Fredag 08.00 15.00

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

Med kurs mod Grenaa Havn

Med kurs mod Grenaa Havn Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2014 29. 04.14 Forretningsbetingelser & Takstblad 2014 for Grenaa Havn A/S og datterselskaber Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

Med kurs mod Grenaa havn

Med kurs mod Grenaa havn Med kurs mod Grenaa havn Takstblad 2012 Forretningsbetingelser & takstblad 2012 for Grenaa Havn A/S og Anholt Havn A/S Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende for alle aftaler om aktiviteter

Læs mere

Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn.

Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn. Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn. Korsør Lystbådehavn er ejet af selskabet Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. Arealet er begrænset af molerne imod Storebælt, Flådestationen og Sylowsvej. 1. Generelle bestemmelser.

Læs mere

Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn

Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn Hvidovre Kommune Hvidovrevej 341, 1. sal 2650 Hvidovre Central- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn Havnens område Havnen afgrænses af vedlagte

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende fra 1. januar 2017 2 Indhold: Indledning side 3 Betalingsbetingelser side 3 Oplysningspligt side 3 I Skibsafgift side 4 Fritagelse for skibsafgift side 5 Tilbagebetaling

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere