Vedtægter for Agedrup Kirkegård Hjallese Provsti Odense Kommune Fyens Stift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Agedrup Kirkegård Hjallese Provsti Odense Kommune Fyens Stift"

Transkript

1 Vedtægter for Agedrup Kirkegård Hjallese Provsti Odense Kommune Fyens Stift

2 Indholdsfortegnelse: Side A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 3 B. Gravsteder: Erhvervelse og fornyelse 4 Nedlæggelse og regulering 6 Gravstedernes indhegning 7 Gravminder 8 Gravstedernes vedligeholdelse 9 Særlige bestemmelser for kistegrave 10 Særlige bestemmelser for urnegrave 11 Øvrige bestemmelser 12 Skovkirkegården 13 C. Ordensregler 14 D. Takster: Erhvervelse af gravsteder 15 Fornyelse af gravsteder 16 Ren- og vedligeholdelse af gravsteder 17 Legatgravsteder 18 Begravelser og urnenedsættelser 19 Regulering af takster 19 E. Servitutbestemmelser 20 F. Beregningsgrundlag for takster til erhvervelse af gravsted for ikke-medlemmer af folkekirken 21 2

3 A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD 1. Kirkegårdens ejes af AGEDRUP MENIGHEDSRÅD Kirkegården bestyres og ledes af et kirkegårdsudvalg, valgt under menighedsrådet. 2. Kirkegårdens daglige drift varetages af den ved kirkegården ansatte graver under ansvar overfor menighedsråd/kirkegårdsudvalg i overensstemmelse med Regulativ for graver og bestemmelserne i nærværende vedtægt. 3. Tilsyn med kirkegårdens drift påhviler kirkeværgen i overensstemmelse med regler herfor i Vedtægt for kirkeværge. 4. Kirkegårdsudvalget lader hvert år udarbejde et regnskab for kirkegårdens indtægter og udgifter, samt et budget for det kommende år, til godkendelse i menighedsrådet og provstiudvalget. 5. Klager over kirkegårdens drift rettes til menighedsrådet/kirkeværgen Kirkegårdens kontor er beliggende på adressen: Agedrupvej 12, Agedrup 2. Kirkegårdskontoret opbevarer et kort over kirkegården. Kirkeværgen og kirkegårdskontoret opbevarer hver et eksemplar af kirkegårdsprotokollen. I henhold til provstens godkendelse kan kirkegårdsprotokollen føres på edb i overensstemmelse med bestemmelserne i kirkeministeriets cirkulæreskrivelse af 8. august Mindst en gang årligt skal gravpladserne sammenholdes med kort og protokoller, og eventuelle uoverensstemmelser rettes. Kort og protokoller skal forevises ved syn på kirkegården. 3

4 B. GRAVSTEDER. 4 Den gamle tradition med kistens anbringelse i retning øst vest bevares så vidt muligt. ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER 5 Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder gravstedsret - samt om nedsættelse af kister eller askeurner i såvel nye som eksisterende gravsteder, sker til kirkegårdens kontor I forbindelse med udlæggelse af et gravsted til begravelse eller urnenedsættelse, udfærdiger kirkegårdskontoret et gravstedsbrev i to eksemplarer, hvoraf det ene udleveres til indehaveren af gravstedsretten eller dennes befuldmægtigede. Kirkegårdskontoret opbevarer det andet. 2. Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet udsteder kirkegårdskontoret et nyt gravstedsbrev Ønske om erhvervelse af gravsted skal imødekommes til begravelse eller urnenedsættelse af en person som: a. ved sin død havde bopæl i sognet og var medlem af folkekirken. b. havde ægtefælle/reg.partner, forældre eller børn begravet på kirkegården. c. på en særlig måde har været tilknyttet sognet. d. ved sin død havde bopæl i sognet og ikke var medlem af folkekirken, såfremt der ikke i kommunen er en kommunal kirkegård for det trossamfund, den afdøde måtte tilhøre. 2. Der kan tillige erhverves gravstedsret til begravelse efter menighedsrådets godkendelse. 3. Uanset, om der i øvrigt, i medfør af bestemmelserne i nærværende vedtægts afsnit D, skal erlægges betaling for erhvervelse af gravstedsret, skal der altid være adgang til at erhverve en sådan ret uden vederlag til begravelse af ubemidlede, som opfylder betingelserne i stk. 1 pkt Når der skal udlægges gravplads til en gift person/reg.partner, skal der på begæring samtidig udlægges en gravplads til den efterlevende ægtefælle/reg.partner umiddelbart ved siden af den anviste gravplads. Retten til gravpladsen bevares, uanset hvor han eller hun ved sin død har bopæl. 4

5 Herfra er dog undtaget gravpladser i anonym fællesgrav. 5. Gravsteder kan udlægges med indtil 4 gravpladser. Ønskes flere gravpladser udlagt, kan dette alene ske med menighedsrådets/kirkegårdsudvalgets godkendelse. 6. Ønske om fornyelse af gravstedsretten efter brugsperiodens udløb kan normalt imødekommes, med mindre en godkendt reguleringsplan er til hinder for dette. Såfremt gravstedet har været ryddet på grund af misligholdelse, kan gravstedet kun generhverves mod betaling af renholdelsen for det antal år gravstedet har været ryddet, og renholdelsen skal overdrages til kirkegården mod den vedtægtsmæssige betaling. 7. Der kan normalt ikke erhverves ret til et bestemt gravsted forud for et dødsfald. Der kan gives tilladelse i særlige tilfælde, som vurderes af kirkeværge/graver. Erhvervelse af gravstedsret uden brug af gravstedet kan kun finde sted, såfremt gravstedets renholdelse overdrages kirkegården til gældende takst herfor. 8. Erhvervelse eller fornyelse af gravstedsretten på en gang for et åremål, der overstiger en fredningsperiode, kan kun ske på betingelse af, at gravstedets renholdelse for hele perioden sikres ved indbetaling til kirkens midler af et kapitalbeløb, hvis størrelse er godkendt af stiftsøvrigheden og fremgår af gældende takstregulativ, afsnit D. 8 Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestemt gravsted, skal gravstedsretten for samtlige gravpladser altid forlænges for det tidsrum, hvormed fredningstiden overstiger den løbende brugsperiode. Gravstedsretten til et udløb kan ikke fornyes for en kortere periode end 5 år. 9 Den periode, for hvilken gravstedsretten er erhvervet eller fornyet, regnes fra den efter erhvervelsen førstkommende 1. januar. 10 Brugsretten til et gravsted kan kun overdrages ved skriftlig henvendelse til graveren. 5

6 11 1. Hvis gravstedsretten ønskes fornyet, må indehaveren af brugsretten rette henvendelse til graveren herom i rimelig tid før den løbende brugsperiodes ophør. 2. Sker sådan en henvendelse ikke, sender graveren skriftlig påmindelse om fornyelse til indehaveren af brugsretten, såfremt man kender adressen. 3. Medfører dette ikke ønske om fornyelse af gravstedsretten, hjemfalder gravstedet, og hvad der findes derpå til kirkegården. 4. Gravstedet kan tidligst sløjfes på årsdagen for fredningstidens udløb. 5. Indehaveren af gravstedsretten kan inden 4 uger efter brugsperiodens udløb fjerne gravminder, såfremt de ikke er i kategori af bevaringsværdige gravminder, eventuelle fundamenter m.v. Arbejdet overlades til kirkegården. Indehaveren af gravstedsretten skal orienteres herom. 6. Ønskes et gravsted, der er erhvervet for mere end den nødvendige fredningsperiode, og hvis renholdelse er sikret ved indbetaling i kirkens midler, sløjfet før periodens udløb, kan dette kun ske, såfremt der er enighed blandt alle til gravstedet berettigede. Der vil ikke blive tilbagebetalt nogen del af det tidligere indbetalte beløb, som efter gravstedets sløjfning er frit. NEDLÆGGELSE OG REGULERING. 12 Erhvervelse eller fornyelse af brugsretten til et gravsted for en periode, som overstiger fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse, kan ikke hindre kirkegårdens eventuelle nedlæggelse. 13 Hel eller delvis nedlæggelse af gravsteder eller ændringer af bestående gravstedsanlæg i øvrigt, kan kun ske efter udløbet af fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse og kun efter skriftlig henvendelse til graveren. 6

7 GRAVSTEDERNES INDHEGNING Gravstederne må ikke uden kirkegårdsudvalgets samtykke hegnes med andet end levende planter. Undtagelse kan kun gøres såfremt særlige forhold taler herfor. 2. Alle hække plantes, vedligeholdes og klippes ved kirkegårdens foranstaltning og er dennes ejendom. 3. Gravstedsindhegninger af træ, jerngitter, murværk, stensætning eller lignende skal holdes sømmeligt vedlige af ejeren af gravstedsretten. 4. Gravgitre og lignende, som ikke i medfør af lovens kapitel IV er registreret som bevaringsværdige, kan, hvis de anses for skæmmende eller upassende, af menighedsrådet/kirkegårdsudvalget og med provstiudvalgets godkendelse forlanges fjernet fra kirkegården Hvis beplantninger på gravstederne ved deres højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe, kan kirkegårdsudvalget forlange dem beskåret eller fjernet med rod. 2. Bestående ældre beplantninger, herunder træer, som af skønhedsværdi for kirkegården som helhed, må ikke uden kirkegårdsudvalgets tilladelse og provstiudvalgets godkendelse beskæres eller fjernes, uanset af hvem beplantningen er bekostet. 7

8 GRAVMINDER Gravmindernes opstilling må indordnes den lokale tradition, hvis en sådan findes. 2. Graveren påser, at gravminder, som ved deres størrelse eller form vil virke skæmmende for kirken eller kirkegården, eller hvis indskrift og udstyr må anses for upassende, ikke anbringes. Såfremt der det pågældende sted er fastlagt en bestemt servitut, må gravmindet opfylde gældende servitut. 3. Gravminder, indgangspartier og gravgitre skal altid fremtræde i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. 4. Fundamenter til gravminder skal udføres så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i eller udføre andet arbejde på et tilstødende gravsted. Større gravminder skal funderes efter kirkeværgens anvisning. 5. Menighedsrådet/kirkeværgen/graveren må ikke fjerne registrerede gravminder fra kirkegården. Ved registrerede gravminder forstås gravminder, der efter, at gravstedets fredningstid er udløbet, og gravstedet ikke yderligere ønskes fornyet, er registreret i henhold til lov nr. 268 af 22. maj 1986t om folkekirkens kirkebygninger og kirkegården, kapitel IV. Graveren sørger for, at tidligere indehavere af gravstedretten så vidt muligt gøres bekendt med registreringen. Indehavere af gravstedsretten må ikke fjerne gravminder uden tilladelse fra graveren. Registrerede gravminder skal så vidt muligt blive på det pågældende gravsted. 6. På kirkeværgens/graverens anmodning har indehavere af gravstedsretten pligt til at afhjælpe indtrufne beskadigelser på gravminder, gravgitre m.v. 7. Vedligeholdelse og istandsættelse af registrerede gravminder, der er hjemfaldne til kirkegården, påhviler menighedsrådet. 8

9 GRAVSTEDERNES VEDLIGEHOLDELSE Indehaveren af gravstedsretten har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige og forsvarlige ren- og vedligeholdelse. Den pågældende har ansvaret for, at bestemmelserne i denne vedtægt overholdes. 2. Det påhviler kirkeværge/graver at påse og afgøre, om gravstederne på kirkegården ren- og vedligeholdes sømmeligt, såsom beplantningens højde og beskaffenheden af perlesten, i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse, i modsat fald kan graveren afsende klagebrev til de pårørende. 3. Hvis indehaveren af gravstedsretten forsømmer sin pligt med hensyn til ren- og vedligeholdelse, skal graveren skriftligt tilbyde, at kirkegården overtager ren- og vedligeholdelsen mod betaling af den i nærværende vedtægt fastsatte takst. 4. Hvis ren- og vedligeholdelsen ikke overlades til kirkegården eller den fastsatte betaling herfor ikke erlægges, skal kirkegårdsudvalget/graveren ved anbefalet brev til indehaveren af gravstesretten pålægge denne at opfylde sine forpligtelser vedrørende gravstedet inden en frist på 4 uger. 5. Hvis der ved fristens udløb fortsat ikke er draget omsorg for gravstedets ren- og vedligeholdelse, meddeler graveren ved anbefalet brev til indehaveren af brugsretten, at gravstedet ryddes som anlagt gravsted. Gravminder opbevares indtil brugsperiodens udløb efter nærmere anvisninger. Gravpladserne må ikke på ny anvendes til begravelse før fredningstiden for den sidste begravelse er udløbet. Ryddede gravsteder sløjfes uden yderligere meddelelser, når fredningstiden er udløbet, uanset om gravstedet er erhvervet for længere tidsrum. 18 Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, forårsaget af naturbegivenheder, hærværk eller vold. 9

10 19 1. Kirkegården ren- og vedligeholder gravsteder samt grandækker og beplanter gravsteder med forårs- og sommerblomster m.v. mod betaling efter gældende takstregulativ afsnit D. Kirkegården udfører tillige andre opgaver som anlægning af gravsteder efter regning. 2. Pligten til ren- og vedligeholdelse af et gravsted kan overdrages kirkegården mod betaling til kirkens kapitaler én gang for alle af et beløb, som er fastsat i nærværende takstregulativ afsnit D, for ren- og vedligeholdelse i et tidsrum svarende til fredningstiden for gravstedet. 3. Engangsbeløb for længere tid end en fredningsperiode fastsættes ved aftale, som skal godkendes af stiftsøvrigheden. 4. Det er ikke tilladt menighedsrådsmedlemmer, kirkeværge, graver eller andre ved kirken eller kirkegården ansatte personer at medvirke ved gravstedernes ren- og vedligeholdelse mod at opbære eller forvalte renter eller hovedstol af en til dette formål i et pengeinstitut indsat kapital. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR KISTEGRAVE. 20 Fredningstiden den tid, hvori en grav skal henligge urørt er for kistegrave 30 år En gravplads for en voksen grav skal være min. 1,25 x 2,60 meter. 2. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 1 meter jord over kistelåget. 3. Kister med dødfødte eller spæde børn kan med kirkeværges/gravers samtykke nedsættes i en allerede benyttet grav Anvendes jern-, zink- eller egetræskister, eller kister af et andet langsomt nedbrydeligt materiale, skal gravstedsretten være erhvervet eller fornyet for et tidsrum til mindst det dobbelte af fredningstiden for en normal kiste. Afgørelsen heraf træffes af kirkeværge/graver. 2. Murede og støbte grave, såvel underjordiske gravkamre som mausoleer, kan kun tillades opført med menighedsrådets/kirkegårdsudvalgets samtykke og stiftsøvrighedens godkendelse af såvel planerne som vilkårene for indretningen. 10

11 3. Kister, der helt eller delvist er forarbejdet af plast eller andre kunststoffer, må ikke benyttes til begravelse. 23 Flytning af gravsatte kister må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra stiftsøvrighed/kirkeministeriet. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR URNEGRAVE. 24 Fredningstiden den tid, hvori en grav skal henligge urørt er for en urne 10 år Et urnegravsted skal være min. 0,8 x 0,8 meter. 2. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 0,5 meter jord over urnen. 3. Askeurner skal nedsættes i almindelige kistegravsteder, uanset om der tidligere er nedsat kister heri. 4. Askeurner skal dog nedsættes således, at de forbliver urørt i hele fredningsperioden, også ved eventuelle senere begravelser eller urnenedsættelser. 5. Anbringelsesstedet for urne nedsat i en anonym fællesgrav kan oplyses. 26 Anvendes en askeurne af et materiale, som må antages ikke at gå til grunde i løbet af fredningstiden, skal den godkendes af menighedsrådet/graveren, der i sådanne tilfælde kan fastsætte en fredningstid, der er længere end den normale og en forhøjelse af taksten i forhold hertil. Urner af plast eller bronze må ikke anvendes. 27 Flytning af gravsatte urner må kun foretages efter forud indhentet skriftlig tilladelse fra kirkegårdsudvalg/graver efter de derom gældende bestemmelser. 11

12 ØVRIGE BESTEMMELSER. 28 Såfremt der på kirkegården findes eller anlægges særlige afdelinger til kiste- eller urnebegravelser, skal de nærmere regler for anlæg, indhegning, beplantning og anvendelse af gravminder fastsættes i et særligt tillæg til denne vedtægt. Sådanne tillæg, som tillige skal indeholde takster, skal godkendes af stiftsøvrighed/provstiudvalg Begravelser på kirkegården kan finde sted på hverdage inden for normal arbejdstid. Efter normal arbejdstid tillægges tillæg, jfr. 38. Begravelser kan ikke finde sted juledag, påskedag, pinsedag samt søn- og helligdage. Afvigelse herfra besluttes af sognepræst/graver. 2. Urnenedsættelser kan finde sted på hverdage inden for normal arbejdstid. Dog ikke lørdage samt søn- og helligdage. Afvigelse herfra træffes af graver. 3. Når en præst i et trossamfund uden for folkekirken medvirker ved en begravelse på kirkegården eller fra kapellet, skal vedkommende tillige kontakte kirkegårdsudvalget/sognepræst/graver om begravelseshandlingens forløb. Ved borgerlig begravelse på kirkegården eller fra kapellet, fastlægges begravelseshandlingens forløb med kirkegårdsudvalg/sognepræst/graver. Kirkegårdsudvalg/sognepræst/graver kan modsætte sig sådanne led i en påtænkt begravelseshandling, som ville stride imod den sømmelighed og orden, der bør iagttages på kirkegården og dens kapel. Lov nr. 346 om begravelse og ligbrænding kapitel 3, 11 stk. 3, 12 og

13 SKOVKIRKEGÅRDEN Om arealet: Arealstørrelse ca. 800 m2 Beliggende i kirkegårdens nordlige hjørne Fremtræder som græsklædt med 2 grupper af stedsegrøn høj beplantning. Omgivet af en hækplantning og enkelte fritstående birke-, lærke- og rønnetræer. Dræning af arealet er foretaget. Arealet ligger ubenyttet som gravplads. Formålet: er at skabe et mindre anlæg med skovkarakter med mulighed for kiste- og urnegrave afvigende fra kirkegårdens øvrige gravpladsmønster og -struktur. Om skitsen: Udformet som labyrint med ryghække af taks som rumdeler. Skovkarakter ved indplantning af egetræer som vertikal element. Mindre stianlæg og central mindeplads med fast belægning. Øvrige gangarealer græsklædt. Tilnærmelsesvist øst-vest vendte kistegrave, ca. 1,40 x 2,80 m. Urnegrave anlagt enten som: traditionelt med sten og anlæg, ca. 1,00 x 1,50 m og 1,50 x 1,50 m, anlæg med sten i bund af vedbend, eller plade i græsniveau, ca. 1,00 x 1,50 m. Endelig gravpladsstørrelse fastlægges ved udarbejdelse af afsætningsplan Mulighed for udvidelse i sydvest (evt. etape 2). Flerstammede birketræer og rønnetræer indgår i anlægget. Gravstedernes størrelse og antal: Traditionelle urnegrave 97 stk. á 1,00 x 1,40 m Traditionelle urnegrave med plade i græs 30 stk. á 1,00 x 1,00 m Traditionelle kistegrave 34 stk. á 1,40 x 2,80 m For Skovkirkegården gælder i øvrigt samme bestemmelser og retningslinier vedrørende gravsteder, som er beskrevet i Vedtægter for Agedrup Kirkegård (arealskitse vedhæftet) 13

14 C. ORDENSBESTEMMELSER Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred. 2. Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården må kun udføres inden for normal arbejdstid. Anlægsfirmaer skal godkendes af kirkeværge/graver. Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder på en sådan måde, at det er til gene for gudstjenesten eller andre handlinger. 3. Kirkegårdens tilhørende redskaber, som benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks sættes på deres plads. 4. Kirkegårdens diger eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes eller betrædes. 5. Hunde skal føres i snor, og eventuelle efterladenskaber skal opsamles. 6. Kirkegårdens låger skal lukkes efter benyttelse. 7. Færdsel uden for kirkegårdens gange skal være hensynsfuld. 8. Cykling på kirkegårdens gange er ikke tilladt. 9. Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå med ærinde til kirken eller kirkegården. 10. Nummerskilte på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes. 11. Ukrudtsbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården eller dens gravsteder. 12. Der må ikke anvendes plastic eller lignende materialer som underlag for stenbelægning på gravsteder eller andre arealer. 13. Bænke m.v. må kun opstilles på gravstederne med kirkegårdsudvalgets tilladelse. 14. Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og beplantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar. 15. Graveren er regulativmæssigt forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til menighedsråd/kirkegårdsudvalg/kirkeværge. 14

15 ANDRE BESTEMMELSER Ved bryllup må der ikke dannes espalier med heste og lignende. Endvidere skal hestetrukne brudekareter stoppe ved hovedindgangen på Agedrupvej. D. TAKSTER. ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER Personer, der tilhører folkekirken, og som har bopæl i sognet, har gratis gravsted med 1 plads ved første erhvervelse for en periode svarende til fredningstiden, jfr. vedtægtens 20 og Tilsvarende bestemmelser gælder, såfremt efterlevende ægtefælle/reg.partner ønsker gravstedet udlagt med 2 pladser. 3. For erhvervelse af et gravsted med mere end 2 pladser betales for hver plads ud over 2 pladser samme takster, som angivet i 32 stk. 1. Ønskes gravstedet erhvervet for 2 fredningsperioder, betales de takster, som er angivet i 32 stk Sognets ældre, der flytter udensogns, eksempelvis til beskyttede boliger og plejehjem, kan fortsat betragtes som hørende til sognet er fritaget for moms Personer, der tilhører folkekirken, men som ikke har bopæl i sognet, betaler for erhvervelse af et gravsted med 1 plads i en fredningsperiode: 30 år. Kistegravplads i gravsted/plæne *) Urnegravplads i gravsted indtil 2 m2 *) Urnegravplads i plæne *) Ønskes gravstedet erhvervet for 2 fredningsperioder, betales de gældende takster ganget med Personer, der ikke tilhører folkekirken, betaler for erhvervelse af et gravsted med 1 plads i 1 fredningsperiode: 1 kistegravplads i gravsted/plæne *) 2 kistegravpladser i gravsted/plæne *) Urnegravplads i gravsted indtil 2 m2 *) Urneplads i plæne/skovkirkegård ukendt *) 15

16 Ønskes gravstedet erhvervet for 2 fredningsperioder, betales de angivne takster ganget med er fritaget for moms. *) Betaling efter gældende takstregulativ for Hjallese Provsti ved henvendelse til graveren. FORNYELSE AF GRAVSTEDER Personer, der tilhører folkekirken, betaler for fornyelse af et gravsted således: 1 kistegravplads i gravsted/plæne pr. år *) 2 kistegravpladser i gravsted/plæne pr. år *) Urnegravplads i gravsted indtil 2 m2 pr. år *) Urnegravplads i plæne med plade pr. år *) 2. Personer, der ikke tilhører folkekirken, betaler for fornyelse af et gravsted således: 1 kistegravplads i gravsted/plæne pr. år *) 2 kistegravpladser i gravsted/plæne pr. år *) Urnegravplads i gravsted indtil 2 m2 pr. år *) Urnegravplads i plæne med plade pr. år *) er fritaget for moms Fredningstiden er den periode, i hvilken en grav skal henligge urørt, jfr. 20 og Fornyelse kan ikke ske for et kortere åremål end 5 år. 3. Gravpladser i plæne, hvori der er foretaget anonym nedsættelse af kiste eller urne, kan ikke fornyes. 4. Ved erhvervelse og fornyelse af en gravplads i plæne og af halve gravsteder med forreste del tilsået med græs eller lignende, skal der indbetales en servitutbestemt betaling for vedligeholdelse, jfr. 37. *) Betaling efter gældende takstregulativ for Hjallese Provsti ved henvendelse til graveren. 16

17 REN- OG VEDLIGEHOLDELSE AF GRAVSTEDER Gravstedsbrugerne kan efter aftale med kirkegården få gravsteder renholdt for 1 år ad gangen og få udført andre arbejder i henhold til neden for anførte takster og bestemmelser. 2. Renholdelse af almindelige gravsteder (ekskl. moms): Urne gravsted *) Kistegravsted, 1 plads *) Kistegravsted, 2 pladser *) Kistegravsted, 3 pladser *) Kistegravsted, 4 pladser *) Kistegravsted, 5 pladser *) Kistegravsted, 6 pladser *) Almindelig ren- og vedligeholdelse omfatter skufning, rivning og aftagning af visne blomster/buketter. 3. Granpyntning af gravsteder: Vejledende takster for granpyntning. Urne gravsted *) Kistegravsted, 1 plads *) Kistegravsted, 2 pladser *) Kistegravsted, 3 pladser *) Kistegravsted, 4 pladser *) Kistegravsted, 5 pladser *) Kistegravsted, 6 pladser *) 4. For andre arbejder, eksempelvis nyplantning, anlægning, beskæring, pålægning af vekker, sphagnum, muld, forårs- og sommerblomster m.v., betales efter regning, specificeret med materialeforbrug, anvendt tid og timeløn. 5. På gange og grave må kun pålægges vekker. 6. Nummerskilte på gravstederne skal stå synligt ved gravstenen. *) Betaling efter gældende takstregulativ for Hjallese Provsti ved henvendelse til graveren. 17

18 LEGATGRAVSTEDER. Betaling efter gældende takstregulativ for Hjallese Provsti ved henvendelse til graveren Når et gravsted er anlagt, kan ren- og vedligeholdelse m.v. overdrages til kirkegården for en flerårig periode ved indbetaling af en legatkapital, der beregnes således: Gældende årlig takst for ren- og vedligeholdelse med tillæg af 50% for faste ydelser som erstatning for udgåede planter, omplantning, opretning med muld, pålægning af vekker, renholdelse og opretning af monumenter. Ønskes andre arbejder og ydelser udført, eksempelvis udplantning af blomster, grandækning, pålægning af kranse m.v., påføres den for tiden gældende takst herfor, incl. timeløn. Legatkapitalen beregnes ved at gange den samlede årlige udgift med det antal år, som aftalen gælder og altid til fredningstidens udløb. Aftalen indsendes til stiftsøvrigheden til godkendelse. 2. Den beregnede legatkapital skal ikke tillægges moms. 3. Legatkapitalen indbetales til Fyens Stifts kassererkontor og tilhører den pågældende kirkegård. Renter fra legatkapital overføres til kirkens kasse. 18

19 BEGRAVELSER OG URNENEDSÆTTELSER For gravning, tilkastning og udbæring af blomster og kranse betales således: For grav til voksen *) For grav til barn (indtil 14 år) *) For urnegrav *) Tillæg ved begravelse efter normal arbejdstid betales de til enhver tid godkendte takster. Betaling i henhold til stk. 1 er fritaget for moms. 2. Pyntning af grav ved begravelse: For kistegrav *) For grav til barn (indtil 14 år) 50% *) For urnegrav *) Pyntning af hele graven indvendig efter dagspris. Betaling i henhold til stk. 2 tillægges moms. 39 REGULERINGER. 1. Taksterne i skal ikke reguleres, men fortsætter uændret, indtil nyt takstregulativ træder i kraft. 2. Taksterne i reguleres hvert år til 1. januar. Beregning foretages og udsendes af provstiet. *) Betaling efter gældende takstregulativ for Hjallese Provsti ved henvendelse til graveren. 19

20 E. SERVITUTBESTEMMELSER. KISTE- OG URNEGRAVSTED I PLÆNE 1. Mindepladen er obligatorisk og skal måle 40 x 50 x 6 cm, af slebet naturgranitsten med indhuggede bogstaver vaser er obligatorisk. KISTE- OG URNEGRAVSTED I PLÆNE I ANLÆG Gravstederne ren- og vedligeholdes af kirkegården. Betaling for en fredningsperiode erlægges ved gravstedets oprettelse. Blomsterbuketter kan sættes bagved gravstenen i de dertil beregnede blomstervaser. Yderligere beplantning og udsmykning kan ikke finde sted. Pladesten på sokkel må ikke opstilles. Pladesten skal godkendes af graveren før den placeres. Der kan udlægges plads til ægtefælle/registreret partner. Fornyelse kan finde sted. C + F. URNEGRAVSTED MED TRADITIONEL ANLÆGNINGSFORM. Gravstederne er udlagt i 90 x 90 m i afdeling C + F. Gravsten må være max. 50 cm bred og 40 cm høj. Beplantning kan finde sted. Sammenlægning af gravsteder kan ikke finde sted. Fornyelse kan finde sted. Gravsten skal godkendes af graveren, før de opstilles. FÆLLESPLÆNE FOR KISTER OG URNER MED UKENDTE GRAVE Der er ingen markering af de enkelte grave. Blomster og kranse må kun anbringes på en dertil indrettet plads. Afdelingen ren- og vedligeholdes af kirkegården. Ved urnenedsættelse kan pårørende ikke være til stede. Tilladelse til flytning af en urne vil kun blive givet i særlige tilfælde. Betaling for en fredningsperiode i henhold til takstregulativ 37 20

21 F. BEREGNINGSGRUNDLAG FOR KOSTPRISEN FOR ERHVERVELSE AF GRAVSTED FOR IKKE MEDLEMMER AF FOLKEKIRKEN. I henhold til vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg. Kirkeministeriet TAKSTER 3.8 Kirkegårdens areal. Gravstedets størrelse: 1 kisteplads 4,5 m2, 2 kistepladser 9 m2. Urnegravsted 2,25 m2. Urneplads 1 m2. Anlægsudgifter: Betaling efter gældende takstregulativ for Hjallese Provsti ved henvendelse til graveren. Generelle driftsudgifter i fredningstiden. Driftsudgifter *) Lønudgifter 1/3 *) I alt *) Fredningstid 30 år. 1 plads 4,5 m2 x kr. 13,40 = kr. 60,30 x 30 år *) 1 plads 4,5 m2 x kr. 500,00 *) I alt *) 2 pladser 9 m2 *) Fredningstid 10 år. Urnegravsted 2,25 m2 x kr. 13,40 = kr. 30,15 x 10 år *) Urnegravsted 2,25 m2 x kr. 500,00 *) I alt *) Fredningstid 10 år. Urneplads 1 m2 x kr. 13,40 = kr. 13,40 x 10 år *) Urneplads 1 m2 x kr. 500,00 *) *) Betaling efter gældende takstregulativ for Hjallese Provsti ved henvendelse til graveren. 21

22 Denne vedtægt og servitutbestemmelser er vedtaget af Agedrup Menighedsråd, Agedrup, den 22

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1 Kirkegården ejes af Kærum kirke og bestyres af Kærum menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1 Kirkegården ejes af Kærum kirke og bestyres af Kærum menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Kærum Provsti: Assens Kommune: Assens Stift: Fyens A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Kærum kirke og bestyres af Kærum menighedsråd. 2 Kirkegårdens drift forestås

Læs mere

Vedtægt. for. Them og Brande kirkegårde. Silkeborg kommune. under. Silkeborg provsti. Århus Stift

Vedtægt. for. Them og Brande kirkegårde. Silkeborg kommune. under. Silkeborg provsti. Århus Stift Vedtægt for Them og Brande kirkegårde i Silkeborg kommune under Silkeborg provsti i Århus Stift A Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1 Kirkegårdene ejes af henholdsvis Them og Brande kirker og bestyres af

Læs mere

VEDTÆGT. for. X-Købing Kirkegård Ringsted-Sorø Provsti Ringsted Kommune Roskilde Stift

VEDTÆGT. for. X-Købing Kirkegård Ringsted-Sorø Provsti Ringsted Kommune Roskilde Stift Forslag til vedtægt for kirkegård med graver Ringsted kommune.doc VEDTÆGT for X-Købing Kirkegård Ringsted-Sorø Provsti Ringsted Kommune Roskilde Stift A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Vinding Sogn kirke og bestyres af Vinding Sogns menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Vinding Sogn kirke og bestyres af Vinding Sogns menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Vinding Sogn Provsti: Vejle Kommune: Vejle Stift: Haderslev A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Vinding Sogn kirke og bestyres af Vinding Sogns menighedsråd.

Læs mere

VEDTÆGT. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD. Kirkegården ejes af Munkebo kirke og bestyres af Munkebo menighedsråd.

VEDTÆGT. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD. Kirkegården ejes af Munkebo kirke og bestyres af Munkebo menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Munkebo Kommune: Kerteminde Provsti: Kerteminde Fyens Stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Munkebo kirke og bestyres af Munkebo menighedsråd. 1 2 1. Kirkegårdens

Læs mere

KIRKEGÅRDSVEDTÆGT. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD. Kirkegården ejes af Ørbæk kirke og bestyres af Ørbæk menighedsråd.

KIRKEGÅRDSVEDTÆGT. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD. Kirkegården ejes af Ørbæk kirke og bestyres af Ørbæk menighedsråd. KIRKEGÅRDSVEDTÆGT for Kirkegård: Ørbæk Kommune: Nyborg Provsti: Nyborg Fyens Stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD 1 Kirkegården ejes af Ørbæk kirke og bestyres af Ørbæk menighedsråd. 2 Kirkegårdens

Læs mere

Vedtægt. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

Vedtægt. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Vedtægt for Kirkegård: Draaby Kommune: Frederikssund Provsti: Frederikssund Stift: Helsingør A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Draaby Kirke og bestyres af Gerlev-Draaby menighedsråd.

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegårdene ejes af Ølby, Asp ogfousing kirker og bestyres af Ølby-Asp-Fousing menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegårdene ejes af Ølby, Asp ogfousing kirker og bestyres af Ølby-Asp-Fousing menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Ølby-Asp-Fousing Provsti: Struer Kommune: Struer Stift: Viborg A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegårdene ejes af Ølby, Asp ogfousing kirker og bestyres af Ølby-Asp-Fousing

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegårdene ejes af Tolstrup-Stenum- Thise Ø. Hjermitslev menighedsråd

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegårdene ejes af Tolstrup-Stenum- Thise Ø. Hjermitslev menighedsråd VEDTÆGT for Kirkegårdene i: Tolstrup Stenum Thise og Ø. Hjermitslev Provsti: Brønderslev Dronninglund Kommune: Brønderslev - Dronninglund Stift: Aalborg A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegårdene

Læs mere

VEDTÆGT. for Ø. Brønderslev kirkegård, Brønderslev provsti, Brønderslev kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD

VEDTÆGT. for Ø. Brønderslev kirkegård, Brønderslev provsti, Brønderslev kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Brønderslev Provsti AALBORG STIFT VEDTÆGT for Ø. Brønderslev kirkegård, Brønderslev provsti, Brønderslev kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Ø. Brønderslev kirke

Læs mere

VEDTÆGT. for. Kirkegårdene ejes af Haraldsted og Allindemagle kirker og bestyres af Haraldsted- Allindemagle menighedsråd.

VEDTÆGT. for. Kirkegårdene ejes af Haraldsted og Allindemagle kirker og bestyres af Haraldsted- Allindemagle menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Haraldsted og Allindemagle Kirkegårde Kommune: Ringsted Provsti: Ringsted-Sorø Stift: Roskilde A. Kirkegårdenes bestyrelsesforhold Kirkegårdene ejes af Haraldsted og Allindemagle

Læs mere

Vester Hassing Kirkegård, Aalborg Nordre Provsti. Aalborg Kommune, Aalborg stift

Vester Hassing Kirkegård, Aalborg Nordre Provsti. Aalborg Kommune, Aalborg stift Aalborg Nordre Provsti AALBORG STIFT VEDTÆGT for Vester Hassing Kirkegård, Aalborg Nordre Provsti Aalborg Kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Vester Hassing Kirke

Læs mere

VEDTÆGT. for. Provsti: Kalundborg. Stift: A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for. Provsti: Kalundborg. Stift: A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Kirkegård: Bregninge -Bjergsted- Alleshave Provsti: Kalundborg Kommune: Kalundborg Stift: Roskilde A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af den på stedet værende kirke og bestyres

Læs mere

V E D T Æ G T. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD. Kirkegården ejes af Bredballe kirke og bestyres af Bredballe kirkes menighedsråd

V E D T Æ G T. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD. Kirkegården ejes af Bredballe kirke og bestyres af Bredballe kirkes menighedsråd V E D T Æ G T for Bredballe kirkegård Vejle provsti, Vejle kommune i Haderslev stift. A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Bredballe kirke og bestyres af Bredballe kirkes menighedsråd

Læs mere

VEDTÆGT. for. Bramdrup kirkegård, Kolding provsti, (Kolding kommune), Haderslev stift. A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSE

VEDTÆGT. for. Bramdrup kirkegård, Kolding provsti, (Kolding kommune), Haderslev stift. A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSE VEDTÆGT for Bramdrup kirkegård, Kolding provsti, (Kolding kommune), Haderslev stift. A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSE Kirkegården ejes af Bramdrup kirke og bestyres af Bramdrup menighedsråd. 1. Kirkegårdens

Læs mere

VEDTÆGT. for. Provsti: Skjern. Stift: A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for. Provsti: Skjern. Stift: A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Kirkegård: Vorgod Provsti: Skjern Kommune: Ringkøbing-Skjern Stift: Ribe A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Vorgod kirke og bestyres af Vorgod menighedsråd/ kirkegårdsbestyrelse.

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. VEDTÆGT for Kirkegård: Grene Provsti: Grene Kommune: Billund Stift: Ribe A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1. Kirkegården ejes af Grene kirke og bestyres af Grene menighedsråd. 2. Kirkegårdens drift

Læs mere

Vedtægt for Sønder Broby Kirkegård

Vedtægt for Sønder Broby Kirkegård 1 Vedtægt for Sønder Broby Kirkegård A: KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD 1. Kirkegården ejes af Sønder Broby Kirke og bestyres af Sønder Broby menighedsråd. 2. Kirkegårdens daglige drift varetages af den

Læs mere

Vedtægter. for. Ballerup Sogns Kirkegårde

Vedtægter. for. Ballerup Sogns Kirkegårde Vedtægter for Ballerup Sogns Kirkegårde Indholdsfortegnelse A. Kirkegårdenes ledelse og administration.. 2 B. Erhvervelse og fornyelse af gravsteder.. 2 C. Om gravpladser 4 Fredningstiden. 4 Kistegrave

Læs mere

Landsbykirkegård. Kister: 30 års fredning. Urner: 10 års VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

Landsbykirkegård. Kister: 30 års fredning. Urner: 10 års VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold -----~ l. /. 2 Ol (j fredning. Landsbykirkegård. Kister: 30 års fredning. Urner: 10 års VEDTÆGT for Kirkegård: Kommune: Skørpinge Slagelse Provsti: Skælskør Stift: Roskilde A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

Læs mere

VEDTÆGT. for. Sjørring, Thorsted, Skjoldborg og Kallerup kirkegårde, Thisted provsti. Thisted kommune, Aalborg stift

VEDTÆGT. for. Sjørring, Thorsted, Skjoldborg og Kallerup kirkegårde, Thisted provsti. Thisted kommune, Aalborg stift Thisted Provsti AALBORG STIFT VEDTÆGT for Sjørring, Thorsted, Skjoldborg og Kallerup kirkegårde, Thisted provsti Thisted kommune, Aalborg stift Vedtægten er gældende på alle 4 kirkegårde, medmindre andet

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1 Kirkegården ejes af Sdr. Starup kirke og bestyres af Sdr. Starup menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1 Kirkegården ejes af Sdr. Starup kirke og bestyres af Sdr. Starup menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Sdr. Starup Kirkegård Provsti: Haderslev Provsti Kommune: Haderslev Stift: Haderslev A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Sdr. Starup kirke og bestyres af Sdr.

Læs mere

VEDTÆGT. for. HVIDBJERG og LYNGS kirkegårde STRUER provsti, STRUER kommune VIBORG stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold.

VEDTÆGT. for. HVIDBJERG og LYNGS kirkegårde STRUER provsti, STRUER kommune VIBORG stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. VEDTÆGT for HVIDBJERG og LYNGS kirkegårde STRUER provsti, STRUER kommune VIBORG stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1. Kirkegårdene ejes af Hvidbjerg og Lyngs kirker og bestyres af Hvidbjerg-Lyngs-Jegindø

Læs mere

VEDTÆGT. for. As, Klakring og Juelsminde Kirkegårde. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for. As, Klakring og Juelsminde Kirkegårde. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for As, Klakring og Juelsminde Kirkegårde Kirkegårde: As, Klakring og Juelsminde Provsti: Hedensted Kommune: Hedensted Stift: Haderslev A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegårdene ejes af

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Vordingborg kirke og bestyres af Vordingborg menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Vordingborg kirke og bestyres af Vordingborg menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Vordingborg Kommune: Vordingborg Provsti: Stege - Vordingborg Stift: Roskilde A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Vordingborg kirke og bestyres af Vordingborg

Læs mere

Vedtægt for Seden Kirkegård. Hjallese Provsti. Odense Kommune. Fyens Stift

Vedtægt for Seden Kirkegård. Hjallese Provsti. Odense Kommune. Fyens Stift Vedtægt for Seden Kirkegård Hjallese Provsti Odense Kommune Fyens Stift Indholdsfortegnelse: A: Kirkegårdens bestyrelsesforhold side 1 B: Gravsteder: Erhvervelse og fornyelse side 2 Nedlæggelse og regulering

Læs mere

VEDTÆGT. for. Provsti: Viborg Østre Provsti. Kirkegård: Lee / Hjorthede / Skjern. Kommune: Viborg kommune. Stift: Viborg stift

VEDTÆGT. for. Provsti: Viborg Østre Provsti. Kirkegård: Lee / Hjorthede / Skjern. Kommune: Viborg kommune. Stift: Viborg stift VEDTÆGT for Kirkegård: Lee / Hjorthede / Skjern Provsti: Viborg Østre Provsti Kommune: Viborg kommune Stift: Viborg stift A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Lee kirke og bestyres

Læs mere

Vedtægter for Nøvling Kirkegård.

Vedtægter for Nøvling Kirkegård. Vedtægter for Nøvling Kirkegård. Aalborg østre provsti. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Nøvling kirke og bestyres af Nøvling menighedsråd. Kirkegårdens drift forestås af det af menighedsrådet

Læs mere

VEDTÆGTER MÅLØV KIRKEGÅRD

VEDTÆGTER MÅLØV KIRKEGÅRD VEDTÆGTER for MÅLØV KIRKEGÅRD Ballerup-Furesø Provsti Helsingør Stift KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Måløv kirke og bestyres af Måløv Sogns Menighedsråd 1. Kirkegårdens drift forestås

Læs mere

Vedtægter. for Vejstrup Hejls - Taps Kirkegårde 3

Vedtægter. for Vejstrup Hejls - Taps Kirkegårde 3 Vedtægter for Vejstrup Hejls - Taps Kirkegårde 3 Indhold Gravsteder...side 4 Erhvervelse og fornyelse af gravstedsret...side 5 Gravstedets anlæg...side 6 Gravminder...side 8 Gravstedernes vedligeholdelse...side

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Kirkegård: Vejby Kommune: Gribskov Provsti: Frederiksværk Stift: Helsingør A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Vejby kirke og bestyres af Vejby menighedsråd. 2 Kirkegårdens

Læs mere

VEDTÆ,GT. Stift: A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1. til menighedsrådet. for. Kommune: Aalborg

VEDTÆ,GT. Stift: A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1. til menighedsrådet. for. Kommune: Aalborg VEDTÆ,GT for Kirkegård : S Provsti : Aa lborg Vestre ønderholm Stift: Kommune: Aalborg Aa lborg A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Sønderholm Kirke og bestyres af Sønderholm Menighedsråd.

Læs mere

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2012

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2012 Takstregulativ for Hjallese provsti gældende fra 1. januar 2012 Indholdsoversigt: Side Erhvervelse af gravsteder... 2 Reservering af gravsteder... 3 Fornyelse af gravsteder... 3 Forlængelse af brugsret...

Læs mere

VEDTÆGT MÅLØV KIRKEGÅRD

VEDTÆGT MÅLØV KIRKEGÅRD VEDTÆGT for MÅLØV KIRKEGÅRD Ballerup-Furesø Provsti Helsingør Stift KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Måløv kirke og bestyres af Måløv Sogns Menighedsråd. 1. 1. Kirkegårdens drift forestås

Læs mere

Nogle afdelinger vedligeholdes af kirkegårdens ansatte, i andre afdelinger må du gerne selv anlægge og vedligeholde gravstedet.

Nogle afdelinger vedligeholdes af kirkegårdens ansatte, i andre afdelinger må du gerne selv anlægge og vedligeholde gravstedet. Hørup kirkegård Denne folder giver et overblik over Hørup kirkegård og gennemgår de forskellige gravstedsformer på kirkegården, med henblik på at du kan træffe det bedst mulige valg for dig og din familie.

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdenes bestyrelsesforhold. 1. Kirkegårdene ejes af Sahl og Gullev kirker og bestyres af Sahl Gullev menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdenes bestyrelsesforhold. 1. Kirkegårdene ejes af Sahl og Gullev kirker og bestyres af Sahl Gullev menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Sahl og Gullev Kommune: Bjerringbro Provsti: Bjerringbro Stift: Viborg Østre Stift A. Kirkegårdenes bestyrelsesforhold. 1. Kirkegårdene ejes af Sahl og Gullev kirker og bestyres

Læs mere

VEDTÆGT. for. Kommune, Århus Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af kirke og bestyres af menighedsråd.

VEDTÆGT. for. Kommune, Århus Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af kirke og bestyres af menighedsråd. 1 VEDTÆGT for kirkegård, Horsens Provsti Kommune, Århus Stift A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af kirke og bestyres af menighedsråd. 1 2 Kirkegårdens drift forestås af det af menighedsrådet

Læs mere

A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1 Kirkegårdene ejes af Gudme Brudager kirker og bestyres af Gudme Brudager menighedsråd.

A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1 Kirkegårdene ejes af Gudme Brudager kirker og bestyres af Gudme Brudager menighedsråd. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegårdene ejes af Gudme Brudager kirker og bestyres af Gudme Brudager menighedsråd. 2 Kirkegårdens daglige drift varetages af den ved kirken ansatte graver under

Læs mere

A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD

A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Bilag 1. VEDTÆGT for GRØNDALSLUND KIRKEGÅRD HVIDOVRE - RØDOVRE PROVSTI RØDOVRE KOMMUNE HELSINGØR STIFT A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD 1. Kirkegården ejes af Grøndalslund Kirke og bestyres af menighedsrådet.

Læs mere

VEDTÆGT. for. Taastrup Nykirke Sogn Kirkegård Høje-Taastrup kommune Høje-Taastrup provsti Helsingør stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold.

VEDTÆGT. for. Taastrup Nykirke Sogn Kirkegård Høje-Taastrup kommune Høje-Taastrup provsti Helsingør stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. VEDTÆGT Taastrup Nykirke Sogn Kirkegård Høje-Taastrup kommune Høje-Taastrup provsti Helsingør stift for A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Taastrup Nykirke Sogn og bestyres af Taastrup

Læs mere

MERN MENIGHEDSRÅD VEDTÆGT. for. Kirkegård: Mern. Provsti: Stege-Vordingborg. Stift: Roskilde. Kommune: Vordingborg

MERN MENIGHEDSRÅD VEDTÆGT. for. Kirkegård: Mern. Provsti: Stege-Vordingborg. Stift: Roskilde. Kommune: Vordingborg MERN MENIGHEDSRÅD VEDTÆGT for Kirkegård: Mern Provsti: Stege-Vordingborg Kommune: Vordingborg Stift: Roskilde A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1. Kirkegården ejes af Mern kirke og bestyres af Mern menighedsråd.

Læs mere

Tillæg til. VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde. Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder. Vestre Kirkegård

Tillæg til. VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde. Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder. Vestre Kirkegård Tillæg til VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder Vestre Kirkegård Horsens Kirkegårde den 14. oktober 2014 Side 1 af 18 Side 2 af 18 Generelt Disse beskrivelser

Læs mere

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2010 (2. udgave 18. december 2009)

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2010 (2. udgave 18. december 2009) Takstregulativ for Hjallese provsti gældende fra 1. januar 2010 (2. udgave 18. december 2009) Indholdsoversigt: Side Erhvervelse af gravsteder... 2 Reservering af gravsteder... 3 Fornyelse af gravsteder...

Læs mere

Vedtægt for Herlev og Birkholm kirkegårde

Vedtægt for Herlev og Birkholm kirkegårde Vedtægt for Herlev og Birkholm kirkegårde Gladsaxe-Herlev Provsti, Herlev Kommune, Helsingør stift A. KIRKEGÅRDENES BESTYRELSESFORHOLD 1 l. Herlev og Birkholm kirkegårde ejes af Herlev kirke. Birkholm

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. VEDTÆGT for Kirkegård: Balle Provsti: Silkeborg Kommune: Silkeborg Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1. Kirkegården ejes af Balle kirke og bestyres af Balle sogns menighedsråd. 2. Kirkegårdens

Læs mere

TAKSTER 1.1 31.12 2012

TAKSTER 1.1 31.12 2012 Frederikshavn Provsti AALBORG STIFT TAKSTER 1.1 31.12 2012 for kirkegårdene i Frederikshavn provsti Frederikshavn kommune, Aalborg Stift D. TAKSTER 30 De i 31-40 anførte takster reguleres årligt af provstiudvalget

Læs mere

A: Kirkegårdens bestyrelsesforhold

A: Kirkegårdens bestyrelsesforhold Vedtægt For Norddjurs kommune Norddjurs provsti Århus stift Vivild kirkegård A: Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1. Kirkegården ejes af Vivild kirke og bestyres af Vivild menighedsråd. 2. Kirkegården drift

Læs mere

Vedtægt for Odense Kommunale Kirkegårde

Vedtægt for Odense Kommunale Kirkegårde Vedtægt for Odense Kommunale Kirkegårde Gældende fra 01.02.2011 Oversigtskort over Odense Kommunale Kirkegårde. Indholdsfortegnelse Administration 3 Dødsfald 3 Kirkegårdene 4 Gravsteder 4 Gravstedsservitutter

Læs mere

VEDTÆGT. for Odden Kirkegård. Ods og Skippinge Provsti Odsherred Kommune Roskilde Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for Odden Kirkegård. Ods og Skippinge Provsti Odsherred Kommune Roskilde Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Odden Kirkegård Ods og Skippinge Provsti Odsherred Kommune Roskilde Stift 2013 A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Odden kirke og bestyres af Odden menighedsråd. 1 2 Kirkegårdens

Læs mere

VEDTÆGT. for Odden Kirkegård. Ods og Skippinge Provsti Odsherred Kommune Roskilde Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for Odden Kirkegård. Ods og Skippinge Provsti Odsherred Kommune Roskilde Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Odden Kirkegård Ods og Skippinge Provsti Odsherred Kommune Roskilde Stift 2013 A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Odden kirke og bestyres af Odden menighedsråd. 1 2 Kirkegårdens

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1 Kirkegården ejes af Sengeløse kirke og bestyres af Sengeløse Kirkes menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1 Kirkegården ejes af Sengeløse kirke og bestyres af Sengeløse Kirkes menighedsråd. VEDTÆGT for Sengeløse Kirkes Kirkegård Høje Taastrup provsti Høje Taastrup Kommune Helsingør stift A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Sengeløse kirke og bestyres af Sengeløse Kirkes

Læs mere

Vejledende takster pr. 1. januar 2012. ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER

Vejledende takster pr. 1. januar 2012. ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER Vejledende takster pr. 1. januar 2012. ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER 31 Første erhvervelse af et gravsted for en periode svarende til fredningstiden, jf. vedtægtens 20 og 24, er vederlagsfri for personer,

Læs mere

VEDTÆGT. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Bregninge -Bjergsted- Alleshave Kirkegård Kalundborg Kommune Kalundborg Provsti Roskilde Stift A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1. Kirkegården ejes af den på stedet værende kirke og bestyres

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Lendum kirke og bestyres af Lendum menighedsråd/ kirkegårdsbestyrelse.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Lendum kirke og bestyres af Lendum menighedsråd/ kirkegårdsbestyrelse. VEDTÆGT for Kirkegård: Lendum Kirke Provsti: Hjørring Nordre Kommune: Hjørring Stift: Aalborg A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Lendum kirke og bestyres af Lendum menighedsråd/ kirkegårdsbestyrelse.

Læs mere

VEDTÆGT for Egebæksvang kirkegård, Egebæksvang Sogn, Helsingør Kommune A.~RKEGARDENSBESTYRELSESFORHOLD

VEDTÆGT for Egebæksvang kirkegård, Egebæksvang Sogn, Helsingør Kommune A.~RKEGARDENSBESTYRELSESFORHOLD VEDTÆGT for Egebæksvang kirkegård, Egebæksvang Sogn, Helsingør Kommune A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold B. Gravsteder C. Erhvervelse og fornyelse af gravstedsret D. Nedlæggelse og regulering E. Gravstedernes

Læs mere

VEDTÆGT. for. Skamby Kirkegård, Bogense Provsti, Fyens Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold.

VEDTÆGT. for. Skamby Kirkegård, Bogense Provsti, Fyens Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. VEDTÆGT for Skamby Kirkegård, Bogense Provsti, Fyens Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1. Kirkegården ejes af Skamby kirke og bestyres af Skamby menighedsråd. 2. Kirkegårdens drift forestås af

Læs mere

VEDTÆGT. for Fårevejle Kirkes Kirkegård. Ods og Skippinge Provsti Odsherred Kommune Roskilde Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for Fårevejle Kirkes Kirkegård. Ods og Skippinge Provsti Odsherred Kommune Roskilde Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Fårevejle Kirkes Kirkegård Ods og Skippinge Provsti Odsherred Kommune Roskilde Stift 2013 A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Fårevejle kirke og bestyres af Fårevejle menighedsråd.

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Borbjerg kirke og bestyres af Borbjerg menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Borbjerg kirke og bestyres af Borbjerg menighedsråd. VEDTÆGT for Borbjerg Kirkegård Holstebro Provsti Holstebro Kommune Viborg Stift A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Borbjerg kirke og bestyres af Borbjerg menighedsråd. 1 2 Kirkegårdens

Læs mere

Vedtægter for Randers Kommunale Kirkegårde

Vedtægter for Randers Kommunale Kirkegårde Vedtægter for Randers Kommunale Kirkegårde Gældende for Nordre og Østre Kirkegårde fra d. 29. april 2013 Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Dødsfald... 4 Begravelser og urnenedsættelser...

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Storring kirke og bestyres af Storring-Stjær menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Storring kirke og bestyres af Storring-Stjær menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Stjær Kommune: Skanderborg Provsti: Skanderborg Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Storring kirke og bestyres af Storring-Stjær menighedsråd. 1 2

Læs mere

VEDTÆGT. for. Næsby kirkegård Odense Kommune Hjallese provsti, Fyens stift.

VEDTÆGT. for. Næsby kirkegård Odense Kommune Hjallese provsti, Fyens stift. VEDTÆGT for Næsby kirkegård Odense Kommune Hjallese provsti, Fyens stift. Revideret marts 2006 A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Næsby Menighedsråd. Stk. 1. Kirkegården bestyres og

Læs mere

Himmelev Sogn VEDTÆGT. for HIMMELEV KIRKEGÅRD. Roskilde Domprovsti Roskilde Stift. 2. juli 1991

Himmelev Sogn VEDTÆGT. for HIMMELEV KIRKEGÅRD. Roskilde Domprovsti Roskilde Stift. 2. juli 1991 Himmelev Sogn VEDTÆGT for HIMMELEV KIRKEGÅRD Roskilde Domprovsti Roskilde Stift 2. juli 1991 Godkendte ændringer pr. 1. juli 2000 er skrevet med kursiv A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes

Læs mere

Løgumkloster kirkegård

Løgumkloster kirkegård Løgumkloster kirkegård Klostergade 7 6240 Løgumkloster Tlf.:7474 5243 Kontortid mandag til fredag fra kl. 9,30 til 10.00 Udover denne tid kan vi træffes på tlf..: 4084 2494 Indhold: Indhold 2 Div. Orientering

Læs mere

Vejen Kirkegård, Nørregade 96, 6600 Vejen RIBE STIFT VEDTÆGT. for. VEJEN kirkegård MALT provsti

Vejen Kirkegård, Nørregade 96, 6600 Vejen RIBE STIFT VEDTÆGT. for. VEJEN kirkegård MALT provsti 1 RIBE STIFT VEDTÆGT for VEJEN kirkegård MALT provsti VEJEN kommune Ribe Stift. 2 A: Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af VEJEN kirke og bestyres af VEJEN menighedsråd. 1 2 Kirkegårdens

Læs mere

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015 Svendborg Provsti Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015 Dette skema er beregnet med en fredningstid på henholdsvis 10 år for urner og 20 år for kister. Har man andre fredningstider betales forholdsmæssigt.

Læs mere

VEDTÆGT. for. NAZARETHKIRKEGÅRDEN i RYSLINGE

VEDTÆGT. for. NAZARETHKIRKEGÅRDEN i RYSLINGE VEDTÆGT for NAZARETHKIRKEGÅRDEN i RYSLINGE Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården med tilhørende parkeringsplads ejes af Ryslinge Frimenighed og Ryslinge Valgmenighed. 2 Kirkegårdens drift varetages

Læs mere

KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE

KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE Takster gældende fra 1. januar 2015 31. december 2015 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE VED VORDINGBORG KIRKE Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og

Læs mere

VEDTÆGT FOR: FARUM KIRKEGÅRD, HILLERØD PROVSTI FURESØ KOMMUNE, HELSINGØR STIFT

VEDTÆGT FOR: FARUM KIRKEGÅRD, HILLERØD PROVSTI FURESØ KOMMUNE, HELSINGØR STIFT Farum Kirkegård Kaalundsvej 33B 3520 Farum Tlf. 70 27 25 95 kontor@farumkirkegaard.dk www.farumsogn.dk Kontortid: 12.30-14.00 VEDTÆGT FOR: FARUM KIRKEGÅRD, HILLERØD PROVSTI FURESØ KOMMUNE, HELSINGØR STIFT

Læs mere

Nødebo og Gadevang kirkegårde. Vejledning ved dødsfald

Nødebo og Gadevang kirkegårde. Vejledning ved dødsfald Nødebo og Gadevang kirkegårde Vejledning ved dødsfald Nødebo-Gadevang Menighedsråd April 2016 Ved et dødsfald er der midt i sorgen mange praktiske ting, der skal tages vare på i forbindelse med bisættelse

Læs mere

VEDTÆGT. for. Villerslev kirkegård, Sydthy provsti. Thisted kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD

VEDTÆGT. for. Villerslev kirkegård, Sydthy provsti. Thisted kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Sydthy Provsti AALBORG STIFT VEDTÆGT for Villerslev kirkegård, Sydthy provsti Thisted kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Villerslev kirke og bestyres af Visby-Villerslev

Læs mere

Bedsted kirkegård Bedsted sogn Tønder kommune Tønder provsti Ribe Stift

Bedsted kirkegård Bedsted sogn Tønder kommune Tønder provsti Ribe Stift Bedsted kirkegård Bedsted sogn Tønder kommune Tønder provsti Ribe Stift VEDTÆGT Side 1 af 7 A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1. Kirkegården ejes af Bedsted kirke og bestyres af Bedsted menighedsråd.

Læs mere

VEDTÆGT For. A. Kirkegårdens bestyrelses forhold

VEDTÆGT For. A. Kirkegårdens bestyrelses forhold RIBE STIFTSØVRIGHED VEDTÆGT For Give, Farre og Vorslunde kirkegårde Grene provsti Vejle kommune Ribe Stift A. Kirkegårdens bestyrelses forhold l. Kirkegårdene ejes af Give, Farre og Vorslunde kirker og

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Skivholme kirke og bestyres af Skivholme, Sjelle og Skjørring menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Skivholme kirke og bestyres af Skivholme, Sjelle og Skjørring menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Skivholme Kommune: Skanderborg Provsti: Skanderborg Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Skivholme kirke og bestyres af Skivholme, Sjelle og Skjørring

Læs mere

MERN MENIGHEDSRÅD. Kirkegå rdståkster. for Mern kirkegård

MERN MENIGHEDSRÅD. Kirkegå rdståkster. for Mern kirkegård MERN MENIGHEDSRÅD Kirkegå rdståkster for Mern kirkegård Takster gældende for 1. april 2011 31. marts 2012 Taksterne for Erhvervelse og fornyelse samt Begravelse og urnenedsættelse er opdelt i 3 takstgrupper:

Læs mere

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved Gravsteder ved Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker Orientering om kirkegårdene De fleste af os vil før eller siden skulle tage stilling til forhold vedrørende begravelse eller bisættelse, gravsted m.

Læs mere

VEDTÆGT. for. Rinkenæs kirkegårde. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for. Rinkenæs kirkegårde. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Rinkenæs kirkegårde A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Rinkenæs kirke og bestyres af den fælles kirkegårdsbestyrelse, hvor der sidder to repræsentanter fra Rinkenæs menighedsråd.

Læs mere

VEDTÆGT. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD

VEDTÆGT. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD AALBORG STIFTSØVRIGHED VEDTÆGT for Jegindø kirkegård, Sydthy provsti, Thvholm kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Jegindø kirke og bestyres af Jegindø menighedsråd.

Læs mere

Snejbjerg kirkegård. - En vejledning

Snejbjerg kirkegård. - En vejledning Snejbjerg kirkegård - En vejledning Indholdsfortegnelse Snejbjerg Kirkegård.2 Gravstedsformer.2 Traditionel gravsteder...3 Kombinations gravsteder..4 Plæne kiste / urnegrave med mindeplade..4 Urnegrave

Læs mere

Bilag IV VEDTÆGT. for. Provsti: Ribe domprovsti. Kirkegård : Ribe kirkegårde. Kommune: Esbjerg kommune. Stift: Ribe Stift

Bilag IV VEDTÆGT. for. Provsti: Ribe domprovsti. Kirkegård : Ribe kirkegårde. Kommune: Esbjerg kommune. Stift: Ribe Stift Bilag IV VEDTÆGT for Kirkegård : Ribe kirkegårde Kommune: Esbjerg kommune Provsti: Ribe domprovsti Stift: Ribe Stift A. Kirkegårdenes bestyrelsesforhold. 1. Kirkegårdene ejes af Ribe domsogn og Sct. Catharinæ

Læs mere

BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD

BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD Takster gældende fra: 1. januar 215 31. december 215 TAKSTER PR. 1. JANUAR 215 GÆLDENDE FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD INDLEDNING. Taksterne for Erhvervelse, Begravelse og

Læs mere

VEDTÆGT. for. Provsti: Brønderslev provsti. Kirkegård: Øster Brønderslev kirkegård. Kommune: Brønderslev kommune. Stift: Aalborg stift

VEDTÆGT. for. Provsti: Brønderslev provsti. Kirkegård: Øster Brønderslev kirkegård. Kommune: Brønderslev kommune. Stift: Aalborg stift VEDTÆGT for Kirkegård: Øster Brønderslev kirkegård Provsti: Brønderslev provsti Kommune: Brønderslev kommune Stift: Aalborg stift A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Øster Brønderslev

Læs mere

VEDTÆGT. for. Gistrup kirkegård, Aalborg Østre provsti. Aalborg kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD

VEDTÆGT. for. Gistrup kirkegård, Aalborg Østre provsti. Aalborg kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Aalborg Østre Provsti AALBORG STIFT VEDTÆGT for Gistrup kirkegård, Aalborg Østre provsti Aalborg kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Gistrup kirke og bestyres

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Johannes kirken og bestyres af Brørup Sogns menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Johannes kirken og bestyres af Brørup Sogns menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Johanneskirken Provsti: Malt Kommune:Vejen Stift: Ribe A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Johannes kirken og bestyres af Brørup Sogns menighedsråd. 1 2 Kirkegårdens

Læs mere

Kirkegårdstakster & Ordensregler. for. Magleby & Borre Kirkegårde

Kirkegårdstakster & Ordensregler. for. Magleby & Borre Kirkegårde Kirkegårdstakster & Ordensregler for Magleby & Borre Kirkegårde Takster gældende for 1. jan. 2015 31. dec. 2015 I. Medlem af folkekirken Inden for komm. Ved Medlem af folkekirken Indenfor komm. forstås

Læs mere

VEDTÆGT. for. Stenløse Kirkegård. Hjallese Provsti Odense Kommune Fyens Stift. Kirkegårdens bestyrelsesforhold.

VEDTÆGT. for. Stenløse Kirkegård. Hjallese Provsti Odense Kommune Fyens Stift. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. VEDTÆGT for Stenløse Kirkegård Hjallese Provsti Odense Kommune Fyens Stift Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1 Kirkegården ejes af Stenløse Kirke og bestyres af Stenløse Menighedsråd. 1. Kirkegårdens drift

Læs mere

VEDTÆGT. for. Gadevang og Nødebo kirkegårde, Hillerød provsti, Helsingør stift, Hillerød kommune

VEDTÆGT. for. Gadevang og Nødebo kirkegårde, Hillerød provsti, Helsingør stift, Hillerød kommune VEDTÆGT for Gadevang og Nødebo kirkegårde, Hillerød provsti, Helsingør stift, Hillerød kommune Indhold: A. Kirkegårdenes bestyrelsesforhold side 1 B. Gravsteder side 2 C. Ordensbestemmelser side 7 D. Takster

Læs mere

Kirkegårdstakster. Folkekirkens kirkegårde i Horsens Provsti

Kirkegårdstakster. Folkekirkens kirkegårde i Horsens Provsti Kirkegårdstakster Folkekirkens kirkegårde i Horsens Provsti Enhver har ret til at blive begravet på kirkegården i det sogn, hvor man bor. Man kan også blive begravet på en anden kirkegård, hvis man har

Læs mere

BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI

BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI Takster gældende fra: 1. januar 213 31. december 213 Kirkegårdenes kontor Kong Magnus Vej 13 4 Roskilde Tlf. 4635 89 www.roskilde-kirkegaarde.dk

Læs mere

KIRKEGÅRDSVEDTÆGT Vedlagt særlige bestemmelser

KIRKEGÅRDSVEDTÆGT Vedlagt særlige bestemmelser KIRKEGÅRDSVEDTÆGT Vedlagt særlige bestemmelser for Kirkegård: VEJLØ Næstved Provsti, Næstved Kommune, Roskilde Stift Udarbejdet 8/1 2013 A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Vejlø Kirke

Læs mere

VEDTÆGT. for. Stift: Ribe. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for. Stift: Ribe. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Kirkegård: Staby Kommune: Holstebro Provsti: Ringkøbing Stift: Ribe A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Staby Kirke og bestyres af Staby Menighedsråd. 2 Kirkegårdens drift

Læs mere

Løgumkloster kirkegård. Klostergade Løgumkloster Tlf.: Mobil tlf..:

Løgumkloster kirkegård. Klostergade Løgumkloster Tlf.: Mobil tlf..: Løgumkloster kirkegård Klostergade 7 6240 Løgumkloster Tlf.:7474 5243 Mobil tlf..: 4084 2494 E-mail: lgkl.kirkegaard@gmail.com Indhold: Indhold 2 Div. Orientering 3 og 4 Uddrag af ordensreglement 5 Alm.

Læs mere

Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning

Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning Afregning Afregning for kirkegårdens ydelser sker forud for 1/2 år ad gangen, således at fakturaer vedr. vedligeholdelse og blomster udsendes primo året, mens fakturaer vedr. grandækning mv. udsendes medio

Læs mere

VEDTÆGT. Hjerting Kirkegård Skads Provsti, Ribe Stift. For. Hjerting, 26.november 2013

VEDTÆGT. Hjerting Kirkegård Skads Provsti, Ribe Stift. For. Hjerting, 26.november 2013 1 VEDTÆGT For Hjerting Kirkegård Skads Provsti, Ribe Stift. Hjerting, 26.november 2013 2 A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Hjerting Kirke og bestyres af Hjerting Sogns Menighedsråd.

Læs mere

V E D T Æ G T FOR RISSKOV KIRKEGÅRD, ÅRHUS NORDRE PROVSTI, AAHUS KOMMUNE, ÅRHUS STIFT

V E D T Æ G T FOR RISSKOV KIRKEGÅRD, ÅRHUS NORDRE PROVSTI, AAHUS KOMMUNE, ÅRHUS STIFT V E D T Æ G T FOR RISSKOV KIRKEGÅRD, ÅRHUS NORDRE PROVSTI, AAHUS KOMMUNE, ÅRHUS STIFT A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD 1. Kirkegården ejes af Risskov kirke og bestyres af Risskov menighedsråd. 2. Kirkegårdens

Læs mere

Takster ved Aunslev Bovense Kirkegårde pr. 1. januar ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER

Takster ved Aunslev Bovense Kirkegårde pr. 1. januar ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER Takster ved Aunslev Bovense Kirkegårde pr. 1. januar 2012. ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER 31 1. Første erhvervelse af et gravsted for en periode svarende til fredningstiden, jf. vedtægtens 20 og 24, er vederlagsfri

Læs mere

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2017

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2017 Svendborg Provsti Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2017 Dette skema er beregnet med en fredningstid på henholdsvis 10 år for urner og 20 år for kister. Har man andre fredningstider betales forholdsmæssigt.

Læs mere

Vedtægt for Hvidovre kirkegård

Vedtægt for Hvidovre kirkegård Vedtægt for Hvidovre kirkegård Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 1. Hvidovre kirkegård ejes af Hvidovre Kirke og bestyres af Hvidovre Sogns Menighedsråd. 2. Kirkegårdsudvalget fører på menighedsrådets

Læs mere

VEDTÆGT. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. for. Kirkegård: ØSTER LINDET Provsti: MALT. Kommune: VEJEN Stift: RIBE

VEDTÆGT. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. for. Kirkegård: ØSTER LINDET Provsti: MALT. Kommune: VEJEN Stift: RIBE VEDTÆGT for Kirkegård: ØSTER LINDET Provsti: MALT Kommune: VEJEN Stift: RIBE A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Øster Lindet kirke og bestyres af Øster Lindet menighedsråd. 1. Kirkegårdens

Læs mere

D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 2010 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER

D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 2010 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 21 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE INDLEDNING. Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og urnenedsættelse, Benyttelse af kirke og kapel samt Kremation

Læs mere

Søndersø Kirkegård - en vejledning

Søndersø Kirkegård - en vejledning 12 Søndersø Kirkegård - en vejledning Vejledning vedrørende gravsteder Denne vejledning vil kort oplyse om de forskellige former for kiste- og urnegravsteder, der i dag findes på SØNDERSØ KIRKEGÅRD, som

Læs mere