Lokalplan nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 4.18.13"

Transkript

1 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr Et område vest for stationsforpladsen Hedehusene/Fløng liberalt erhverv Kongsbak Informatik

2 LOKALPLAN HØje-Taastrup Kommune

3 Hsje-Taastrup Kommune Lokalplan Lokalplanområdet er beliggende i Hedehusene og afgrænses af Stationsforpladsen, Hovedgaden og jernbanearealet.

4 1 Indholdsfortegnelse Redegerelse. lokalplan Indledning... 2 Lokalplanens indhold... 2 Historie... 3 Forholdet til anden planlagning... 3 Baredygtig udvikling... 3 Lokalplanens retsvirkninger... 4 Heje-Taastrup kommune. Lokalplan 5 1. Lokalplanens formål Lokalplanens område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Trafikforhold og parkering Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtraeden Ubebyggede arealer Lednings- og forsyningsanlzeg l0. Forhold vedrnrrende aldre lokalplan... 6 Vedtagelsespåtegning... 6

5 2 Redegsrelse, lokalplan Indledning Lokalplan omhandler den tidligere stationsforstanderbolig og fastssetter bevaringsbestemmelser for bygningen samt anvendelsen af denne. Det er af stor vigtighed for stationsområdet og for oplevelsen af Hovedgaden og Vesterkab, at den tidligere stationsforstanderbolig bevares, da den tillige med selve stationsbygningen, pakhuset og den gamle posthusbygning danner et hele, der giver området atmosfa=re og som er med til at styrke Hovedgadens identitet. Bygningen er opf0rt i 1917 og tegnet af den kendte Taastruparkitekt Frederik Appel. Lokalplan er en supplerende lokalplan til lokalplan , som er en plan for udformningen af forpladsen på nordsiden af Hedehusene Station mellem jernbanen og Hovedgaden. Denne lokalplan udlsegger det område, hvor den tidligere forstanderbolig er beliggende til offentlige formål som torv, parkering og lignende, dog således at den eksisterende bygning, stationsforstanderboligen, kan anvendes som bolig/liberalt erhverv eller lignende. Bygningen er ikke omfattet af bevaringsbestemmelser hvad selve stationsbygningen, pakhuset og det gamle posthus er. Det betyder, at den tidligere stationsforstanderbolig ifnrlge lokalplan i givet fald ville kunne nedrives. En lokalplan skal i henhold til planloven annonceres og fremlagges som forslag i mindst 8 uger. I denne periode har alle mulighed for at fremkomme med indsigelser og andringsforslag til planen. Såfremt planen ikke Endres vsesentlig kan den herefter vedtages endeligt af byrådet. Lokalplanen er bygget op af en redegmelsesdel og en lovdel. I redegmelsen beskrives planens intentioner og baggrund, dens forhold til anden planlzgning samt dens retsvirkninger. I lovdelen fastlsegges planområdets afgrzensning samt konkrete bestemmelser for udnyttelse, byggeri, infrastruktur, m.v. Lokalplanen er således en detaljeret fysisk plan.

6 3 Lokalplanens indhold Lokalplanen er udarbejdet for at fastlzgge bevaringsbestemmelser for den eksisterende bygning og for at fastlægge anvendelsen til liberalt erhverv. Historie Den farrste station i Hedehusene opfarres ved anlzggelsen af jernbanestrækningen Karbenhavn-Roskilde i 1847, men allerede i 1873 bygges der en ny station. De efterfarlgende årtier vokser transporten og iszr godstransporten fra råstofudvindingen i området, så Hedehusene Station er den 25. starrste station af 240. Derfor bliver der atter behov for udvidelse, så i bygges den 3. station, som er den nuvzrende. Hvor den gamle stationsbygning lå, opfarres der i 1917 en bolig for stationsforstanderen. Forholdet til anden planlægning Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde 378 med fdgende bestemmelser for lokalplanområdet og tilgrznsende lokalplan : Området anvendes til til offentlige formål som station, stationsforplads, busterminal, parkering, posthus 0.1. Der er på ejendommen tinglyst en vejbyggelinie for HovedgadedRoskildevej på 20 meter fra fremtidig vejmidte. Bæredygtig udvikling Det er byrådets holdning at man ved byggeri og udvikling i Harje-Taastrup Kommune skal strzbe efter en udvikling der både arkonomisk og arkologisk er bæredygtig. Bygningernes ressourceforbrug skal så vidt muligt begrænses. Der skal tages hensyn til ressourceforbruget både ved opfarrelsen og ved den fremtidige drift. Kvalitet Det er vigtigt, at bygninger af harj kvalitet bevares. Bygninger som er opfarrte af gedigne materialer og konstruktivt hensigtsmzssigt og som har en lang levetid barr ud fra resourcemmsige grunde bevares. Set ud fra et historisk perspektiv, er det ligeledes vigtigt, at bygninger, som beskriver og er en del af en bys eller samfunds udvikling, bevares. Energi Ved renovering og ombygning af eksisterende bygning skal der lzgges vzgt på, at det nardvendige energifor-

7 brug bliver mindst muligt. Det gzlder også for den fremtidige opvarmning og belysning. Vand Bygningen skal indrettes sådan, at det nardvendige forbrug af drikkevand bliver så lille som muligt. Regnvand fra bygningerne og de overdzkkede arealer skal i starrst muligt omfang nyttiggarres. Affald Bebyggelsen skal indrettes således at mulighederne for at udnytte de ressourcer der findes i affald bliver bedst mulige. 4 Lokalplanens retsvirkninger Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggarrelse af lokalplanen må de ejendomme der er omfattet af planen, ifarlge planlovens g 18, kun udstykkes, bebygges eller i arvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den nuvzrende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsatte som hidtil. Lokalplanen medfarrer heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlag med videre der er indeholdt i planen. I henhold til planlovens (j 47 er der mulighed for at ekspropriere ejendomme eller rettigheder over ejendomme når ekspropriation vil vare af vasentlig betydning for realisering af lokalplanen. Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser under forudsztning af at det ikke er i strid med principperne i lokalplanen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemfores ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

8 Haje-Taastrup kommune, Lokalplan I henhold til lov om planlaegning (lovbekendtgarrelse nr. 563 af 30 juni 1997 med senere aendringer) fastsaettes farlgende bestemmelser for det i 5 2 na=vnte område beliggende mellem jernbanearealet og Hovedgaden, ost for viadukten ved Hedehusene Station. 5 $j 1. Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at fastlaegge bevaringsbestemmelser for den eksisterende bygning og bestemmelser for dens ydre frerntmden samt fastlaegge anvendelsen til liberalt erhverv. Derudover bestemmelser om tilkarrse1 til ejendommen og p-arealets placering Lokalplanens område og zonestatus Lokalplanen afgraenses som vist på kortbilag 1, og omfatter matr. nr. 16 Kallerup Gårde samt alle parceller der efter den 26. maj 1998 udstykkes fra den naevnte ej endom. Området ligger i byzone Områdets anvendelse Den eksisterende bygning anvendes til liberalt erhverv som fysiurgisk klinik, tandlaege-eller kge klinik, rådgivende virksomhed, showroom Udstykning Der kan ikke foretages yderligere udstykning af ejendommen Trafikforhold og parkering Tilkarrsel til ejendommen er via Stationsforpladsen. Parkering sker på de nmliggende offentlige parkeringspladser Bebyggelsens omfang og placering 8 7. Bebyggelsens ydre fremtræden Ejendommen kan ikke bebygges yderligere. Den eksisterende bygning skal bevare sin nuvmende ydre fremtraeden. Ændring af facadernes darr-og murhuller kan kun ske med Byrådets saxlige godkendelse. Ydermure skal fremstå i en hvid-hvidgrå farve. Udskiftes de eksisterende rode tegl tagsten skal det ske til lignende rarde tegl tagsten.

9 Udskiftes de eksisterende palzvinduer skal det vzre til trzcvinduer af lignende udseende og med samme opsprosning. Facadeskiltning skal vaxe i form af bogstaver opsat enkeltvis og skal indordne sig efter facadens fagopdeling. Opszttes der udhamgskilte, må skiltets starrrelse ikke overskride 0,8 m2. Opszcttes der markiser skal disse afpasses efter vinduesog darrformater samt facadens farve og udfarres af reflexfrit stof. Markiser skal kunne rulles ind, når de ikke er i brug Ubebyggede arealer Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befzstelse eller lignende gives et ordentligt udseende, ligesom de skal vzre velholdte og ryddelige. Der må ikke vzre udendarrs oplag Lednings- og forsyningsanlæg Der skal vzre mulighed for opstilling af affaldscontainere til sortering og opbevaring af ejendommens affald og genanvendelige materialer, jf. regulativeme for erhvervsgenbrug og affald. Der skal forberedes for kommunens firstrengede affaldssystem Forhold vedrerende Bestemmelser i lokalplan (vedtaget af Byrådet ældre lokalplan den ) ophzves for den del, der omfattes af lokalplanens område. Vedtagelsespåtegning Således vedtaget af Harje-Taastrup byråd den 17. november Sign.: Anders Bak borgmester l Peter B. Zahlekjaer teknisk direktarr Tinglyst den 1. december 1998 under nr Tinglyst på matr. nr. 16, Kallerup Gdr., Hedehusene Retten i Taastrup den 22. december 1998 Sign.: Ellen Margrethe Pedersen

10

11

Lokalplan nr. 4.18.10

Lokalplan nr. 4.18.10 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 4.18.10 Vesterkøb 8 Hedehusene/Fløng Etageboligbebyggelse, liberalt erhverv, udvalgsvarer 17.04.1990 Kongsbak Informatik HmJE - TAASTRUP KOMMUNE L-OKALPLAN 4.18.10

Læs mere

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2 Høje p stru Taa rd leva Bo u Høje Taastrup Station et strøg g r e Dalb Høje Taastrup Boulevard Lokalplan 2.13.1.24 Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup CITY 2 2 Høje-Taastrup

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Vedtaget 23.02.2004. Indledning Lokalplanens formål

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 168 Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng KONGSBAK INFORMATIK Maj 1993 hhus kommune.tiiiæg til lokalplan Boligområde m. m. ved Stenvej samt rekreative

Læs mere

SKÆLSKØR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62. ///. '/s RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE MARTS 1991. Vandrerhjem milde Campingplads. Rekonvalescenthjem

SKÆLSKØR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62. ///. '/s RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE MARTS 1991. Vandrerhjem milde Campingplads. Rekonvalescenthjem SKÆLSKØR KOMMUNE Vandrerhjem milde Campingplads Rekonvalescenthjem ///. '/s // Bryggen Spegerbprg/ft emnj, MARTS 1991 LOKALPLAN NR. 62 RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE En lokalplan er en plan, hvori

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan nr. 857/l. Om overfwsel af area1 fra landzone til byzone for et omrhde til erhvervsformq1 i Purhus

Lokalplan nr. 857/l. Om overfwsel af area1 fra landzone til byzone for et omrhde til erhvervsformq1 i Purhus Lokalplan nr. 857/l Om overfwsel af area1 fra landzone til byzone for et omrhde til erhvervsformq1 i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlagning tradte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Lokalplan 1.56.9. Taastrup Bymidte Taastrup

Lokalplan 1.56.9. Taastrup Bymidte Taastrup Lokalplan 1.56.9 Taastrup Bymidte Taastrup 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 1.56.9 Indhold: Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed... 3 Baggrund og formål med lokalplanen... 3 Lokalplanens

Læs mere

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø PLAN ERHVERV UDVIKLING Marts 2007 Lokalplan nr. 1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø Hvad er en lokalplan: Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan nr. 2.09.1.3

Lokalplan nr. 2.09.1.3 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.09.1.3 Torstorp Østerby - området vest for Østerby Alle Høje Taastrup By Boligformål: Andelsboliger 17.04.1990 Kongsbak Informatik HDJE - TAASTRUP KOMMUNE L-OKALPLAN

Læs mere

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM STRUER KOMMUNE DECEMBER 2008 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2015-19

Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Center, Sønderbrogade 16, Horsens VH/SWJ Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 090 REDEGØRELSE Lokalplanområdet...l Lokalplanens baggrund og formål...l Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1. for Lundegård

Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1. for Lundegård Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1 for Lundegård Oktober 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen side 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 4 Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere