Forsikringsbetingelser AUTOFORSIKRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser AUTOFORSIKRING"

Transkript

1 AUTOFORSIKRING

2

3 A Forsikringens omfang 1 1 Sikrede omfang 1 2 Hvor dækker forsikringen 1 3 Forsikringen dækker ikke 1 4 Motorløb, væddeløbskørsel 1 B Ansvarsforsikring 1 5 Hvad dækkes af forsikringen 1 6 Undtagelser 1 7 Regres 2 8 Forsikringssum 2 C Brandforsikring 2 9 Hvad er omfattet af forsikringen 2 D Kaskoforsikring 2 10 Hvad er omfattet af forsikringen 2 11 Undtagelser 2 E Glasforsikring 3 F Prøveskilte 3 G Retshjælpsforsikring 3 H Redningsforsikring 3 15 Redningsforsikring i udland 3 16 Redningsforsikring i Danmark 5 I Forhold i skadestilfælde 5 17 Policeregres 5 18 Skadesanmeldelse 6 19 Skadesopgørelse ved ansvar-, brand- og kaskoskader 6 J Fællesbestemmelser 7 20 Selvrisiko 7 21 Moms 7 22 Præmietrin bonus 8 23 Risikoforandring 8 24 Betaling af præmie 9 25 Salg af køretøj 9 26 Fortrydelsesret 9 27 Forsikringens ophør 9 28 Klageinstans Ankenævn 9

4

5 A. Forsikringens omfang. 1. Sikrede: Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet, lader det benytte, eller er fører af det. Endvidere dækker forsikringen ved køretøjets ejerskifte den nye ejer i indtil 21 dage efter ejerskiftet, med mindre anden forsikring er tegnet. Den nye ejer er dog ikke dækket for skade påført køretøjet under arbejde på dette. Forsikringen dækker ikke under reparation, service og lignende, dog dækkes under kørsel i sikredes interesse. 2. Hvor dækker forsikringen: Forsikringen dækker i Europa samt i de lande udenfor Europa, der er tilsluttet grønt kort ordningen. For lastbiler med over 3,5 tons totalvægt dækker forsikringen dog kun udenfor Norden, Tyskland og Benelux når der er truffet særlig aftale herom. For samtlige motorkøretøjer gælder, at ansvarsforsikringen ikke dækker ansvar for skade på transporteret gods, når skaden sker udenfor Danmark. Ansvarsforsikringen dækker ansvar for skade på personligt rejsegods tilhørende andre end forsikringstageren, brugeren eller føreren. Udenlandsdækningen, herunder redningsforsikringen, kan selskabet ændre eller opsige med 14 dages varsel, uden at dette får virkning for de øvrige dele af forsikringen. Forsikringen dækker ikke, såfremt der er tegnet anden forsikring for kørsel i udlandet. 3. Forsikringen dækker ikke: Forsikringen dækker ikke skade eller ansvar for skade opstået under jordskælv eller andre naturkatastrofer, krig, oprør og borgerlige uroligheder, udløsning af atomenergi, med mindre det godtgøres, at skaden ikke skyldes anførte forhold som nærmere eller fjernere årsag. 4. Motorløb, væddeløbskørsel: Skade eller ansvar for skade, som opstår under nationale orienterings-, pålideligheds-, og økonomiløb samt under rallys er dækket under forudsætning af: at kørslen foregår i Danmark, at Justitsministeriets tilladelse til det enkelte løb foreligger, hvis en sådan kræves, samt at de foreskrevne løbsregler overholdes. Skade eller ansvar for skade, som opstår under kap- og væddeløbskørsel eller træning dertil, samt enhver kørsel på bane eller på område, der er afspærret til formålet, er ikke dækket af forsikringen, at der ikke er tale om terrænkørsel, at kørslen ikke sker som led i et internationalt løb (f.eks. rally). Konkurrencekørsel herunder enhver kørsel på bane er ikke dækket, medmindre særlig forsikring er tegnet. B. Ansvarsforsikring. 5. Hvad dækkes af forsikringen? Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade forvoldt ved motorkøretøjets brug som køretøj. Skade påført forsikringstageren dækkes ikke, bortset fra skade på forsikringstagerens person, når forsikringstageren ikke er fører af motorkøretøjet. 5.1 Tilkobling: Endvidere dækkes uden særlig angivelse, ansvar forvoldt under forskriftsmæssig anvendelse af tilkoblet køretøj, jfr. dog pkt Undtagelser: Ansvarsforsikringen dækker ikke: 6.1 Skade på forsikringstagerens eller brugerens ting. 6.2 Skade på førerens person eller ting. 6.3 Skade på tilkoblet køretøj. 1

6 6.4 Skade på dyr eller ting, der transporteres i eller på det tilkoblede køretøj. 6.5 Skade, der er omfattet af lov om fragtaftaler ved international vejtransport. 7. Regres 7.1 Har selskabet betalt en skade i tilfælde, hvor sikrede ikke har krav på dækning, har selskabet regres for de afholdte udgifter jvf. pkt. 17. i nærværende betingelser. 8. Forsikringssum: Forsikringen dækker i Danmark med de summer, som er fastsat i færdselsloven. Højere summer kan aftales, og fremgår i så fald af policen. I lande, med hvem»grønt kort«ordningen eller anden international aftale er truffet, dækker forsikringen efter det pågældende lands lovgivning - dog mindst med de summer, der er gældende for kørsel i Danmark. I øvrige lande dækker forsikringen med de summer, der gælder for kørsel i Danmark. Omkostninger pådraget med selskabets accept ved et erstatningsspørgsmåls afgørelse, samt renter af idømt erstatningsbeløb, der henhører under forsikringen, udredes af selskabet, selv om dækningssummerne derved overskrides. C Brandforsikring. 9. Hvad er omfattet af forsikringen? Forsikringen omfatter køretøjet, inkl. fastmonteret tilbehør. Afmonteret tilbehør er omfattet, når dette alene anvendes i forbindelse med det forsikrede køretøj. Udgifter til speciallak. alufælge, spoiler, sideskørter og lædersæder m.m. er dækket med maksimalt kr., når udstyret ikke er monteret fra fabrikken. Transistorradio er dækket, såfremt den er fastmonteret i køretøjet. For radioer, båndspillere samt højttalere, kan den samlede erstatning højest udgøre kr ,00 pr. forsikringsbegivenhed. Derudover dækkes max. 5 kassettebånd/ Cd-plader. Undtaget fra forsikringen er mobiltelefoner, walkie-talkies og andet sender/modtagermateriel. 9.1 Hvilke skader dækker forsikringen: Forsikringen dækker skader ved brand, kortslutning, lynnedslag og eksplosion. Som skade ved eksplosion betragtes ikke mekaniske uheld i motoren forårsaget ved eksplosion i cylindrene, hvad enten eksplosionerne er af regelmæssig eller uregelmæssig beskaffenhed. D. Kaskoforsikring. 10. Hvad er omfattet af forsikringen? Forsikringen omfatter køretøjet, inkl. fastmonteret tilbehør. Afmonteret tilbehør er omfattet, når dette alene anvendes i forbindelse med det forsikrede køretøj. Udgifter til speciallak. alufælge, spoiler, sideskørter og lædersæder m.m. er dækket med maksimalt kr., når udstyret ikke er monteret fra fabrikken. Transistorradio er dækket, såfremt den er fastmonteret i køretøjet. For radioer, båndspillere samt højtalere, kan den samlede erstatning højst udgøre kr ,00 pr. forsikringsbegivenhed. Derudover dækkes max. 5 kassettebånd/ Cd-plader. Undtaget fra forsikringen er mobiltelefoner, walkie-talkies og andet sender/modtagermateriel Mod hvilke skader dækker forsikringen? Kaskoforsikringen dækker bortset fra de under pkt. 11. anførte tilfælde enhver skade på det sikrede køretøj, samt tab af køretøjet ved tyveri eller røveri. 11. Undtagelser: Kaskoforsikringen omfatter ikke: 11.1 Skader, der er dækket af anden forsik- 2

7 ring - herunder ansvarsforsikring - eller med forsikring ligestillet ordning Skader, der sker under omstændigheder, der giver selskabet ret eller pligt til at gøre regres under ansvarsforsikringen, jfr. herved pkt Skader i form af rust, tæring og frostsprængning Skader som følge af fabrikations- eller konstruktionsfejl, dog dækkes skader på køretøjet eller dele heraf under kørselsuheld Skade forvoldt af det med køretøjet transporterede gods, når dette har været forkert stuvet eller læsset Skade, der alene opstår i og er begrænset til køretøjets mekaniske og elektriske dele Såfremt skaden ikke er forvoldt af forsikringstageren eller køretøjets faste bruger, er forsikringstageren dækket af forsikringen, med mindre det godtgøres, at han var vidende om, at der forelå omstændigheder som foran beskrevet, eller hans ukendskab hertil skyldes grov uagtsomhed. Har selskabet måttet betale en skade i tilfælde, hvor sikrede ikke har krav på dækning, har selskabet regres for de afholdte udgifter. E. Glasforsikring. 12. Forsikringen omfatter skader ved brud på køretøjets glas, dog er ridser på glasset ikke omfattet af forsikringen. F Prøveskilte. 13. Såfremt det fremgår af policens forside, dækkes tillige skader som forårsages ved kørselsuheld, når køretøjet er forsynet med prøveskilte. G. Retshjælpsforsikring. 14. Særlige forsikringsbetingelser herfor kan rekvireres hos selskabet. Forsikringen omfatter ikke erhvervsmæssige tvister. Dog dækkes visse tvister i forbindelse med personskade også selvom denne er sket i forbindelse med erhvervsmæssig benyttelse af køretøjet. Retshjælpsforsikringen dækker alene, hvor kaskoforsikring er tegnet. Vedrørende dækningens specielle vilkår, henvises til de særlige forsikringsbetingelser, der kan fås udleveret hos selskabet. H. Redningsforsikring. 15. Redningsforsikring i Danmark (gælder kun hvis det fremgår af policen at denne risiko er medforsikret) 15.1 Personbil, varevogn og motorcykler. Abonnement kan tegnes for dansk indregistrerede køretøjer. Abonnent skal være bosiddende i Danmark og der skal tegnes et abonnement pr. registreringsnummer Starthjælp, hjulskifte, brændstofudbringning mm. Vi forsøger at hjælpe dig på stedet, hvis din bil ikke vil starte eller ikke kan køre videre. Lykkedes det ikke, tilbyder vi transport til værksted i samråd med dig. Eventuelle udleverede reservedele, samt brændstof betales kontant af dig Døroplukning. Er bilnøglen låst inde i bilen, dækkes døroplukning, hvis Dansk Autohjælp forsvarligt kan foretage oplukning af bildøren, hvis ikke transporterer vi din bil til nærmeste aut. Værksted Bjærgning Hvis din bil er kørt i grøften eller bare er kørt fast, tilbyder vi at trække dig fri Transport Hvis dit køretøj er udsat for skade eller driftsstop transporteres det til din bopæl eller værksted i samråd med dig. Ved driftsstop/skade ved din bopæl transporteres dit køretøj til værksted efter dit valg. Dansk Autohjælp yder én assistance pr. driftsstop/skade. 3

8 15.6 Færdselsuheld Er dit køretøj efter færdselsuheld bragt til en synshal, din bopæl eller lignende, dækker Dansk Autohjælp for transport herfra til dit værksted. Transport fra uheldsstedet dækkes typisk af køretøjets kaskoforsikring. Har du ikke kaskoforsikring på køretøjet, dækker Dansk Autohjælps abonnement ved rekvirering af Dansk Autohjælp Persontransport Skal dit køretøj på værksted efter driftsstop eller færdselsuheld sørger Dansk Autohjælp for transport af dig og dine passagerer til fælles bestemmelsessted Patient/hjemkørsel Hvis du som fører af det dækkede køretøj bliver ramt af sygdom eller kommer til skade, og således ikke kan fortsætte kørslen, sørger Dansk Autohjælp for hjemkørsel af køretøjet. Denne service gælder for både dig selv, din ægtefælle og dine hjemmeboende børn. Dansk Autohjælp kan forlange, at din læge dokumenterer sygdom/tilskadekomst. Vi påbegynder hjemkørsel af køretøjet indenfor 24 timer efter bestilling Campingvogn/trailer Du tegner dette abonnement som tillæg til bil. Abonnementet dækker hjælp ved alle uheld med campingvogn eller trailer, hvis den er efterspændt et køretøj, der har gyldigt abonnement i Dansk Autohjælp og kørslen ikke kan fortsætte. Dansk Autohjælp yder hjælpen i form af udbedring på stedet eller i form af bjærgning, transport eller hjulskift Almindelige betingelser Dansk Autohjælp yder assistance hurtigst muligt efter korrekt assistancetilkald. Dansk Autohjælp tager forbehold for offentlige restriktioner, strejker, lockout, ekstraordinær rejse- og trafikforhold og force majeure. Abonnementet dækker ikke i forbindelse med deltagelse i rallies, motororienteringsløb, manøvreprøver eller lignende samt kørsel til skrotning. Dansk Autohjælp har regresret overfor evt. skadevoldere. Vi foretager kun henvendelse til dit forsikringsselskab, hvis dette kan ske uden udgift for dig. Har en abonnent hos andre krav på dækning af ydelser, der er omfattet af Dansk Autohjælp, og det for denne dækning er bestemt, at dækning bortfalder, hvis ydelsen kan opkræves andetsteds, gælder samme forbehold hos Dansk Autohjælp. Ved startsvigt/driftsstop, der skyldes dårlig vedligeholdelse, forbeholder Dansk Autohjælp sig ret til at afvise assistance. Assistancer, der ikke er omfattet af abonnementet, betales til Dansk Autohjælp efter regning. Assistancebehov, der kendes på betalingstidspunktet, omfattes ikke af abonnementet. Abonnementet er gældende for et år ad gangen. Opsigelse skal af parterne varsles en måned før abonnementets udløb, såfremt dette ikke ønskes forlænget. Abonnementet kan ikke overdrages til andre personer, ligesom betaling ikke refunderes, hverken helt eller delvist. Ved salg af køretøj kan abonnementet overføres til et nyt køretøj med samme ejer Hvor og hvornår? Ovenstående abonnementsbetingelser er gældende i Danmark med undtagelse af Færøerne og Grønland. Abonnementet er gyldigt fra dagen efter betalingen Din ekstra bil Hvis du som abonnent hos Dansk Autohjælp udsættes for et teknisk nedbrud eller trafikskade som nødvendiggør værkstedsbesøg, kan vi tilbyde dig en Ekstrabil, som stilles til rådighed af Dansk Autohjælp senest en time efter at behovet for værkstedsbesøg er konstateret. Prisen for benyttelse af Ekstrabil er 150 kr. pr. døgn i de første 3 døgn efter anvendelsens start herefter betaler abonnenten 450 kr. pr. påbegyndt døgn. Såfremt der hos Dansk Autohjælp ikke er 4

9 en Ekstrabil til rådighed, forsøger vi at skaffe en tilsvarende hos værksted eller biludlejningsselskab. Ekstrabilen er forsikret hos anerkendt forsikringsselskab. Men en skade påført Ekstrabil under abonnentens anvendelse udløser en selvrisiko for abonnenten på kr. Ekstrabilen afleveres til abonnenten i rengjort stand og med fyldt brændstoftank, ligeledes skal den afleveres af abonnenten i rengjort stand og med fyldt brændstoftank. Ekstrabilen afleveres på den adresse, som aftales med Dansk Autohjælp. Ved ønske om at benytte tilbuddet om Ekstrabil, tages Dansk Autohjælp forbehold for at afvise abonnentens ønske, såfremt det tekniske nedbrud er begrundet i dårlig vedligeholdelse. Såfremt Dansk Autohjælp skønner at en abonnent uretmæssigt eller bevidst afgiver fejlagtige oplysninger ved ønsket om en Ekstrabil, tages ligeledes forbehold for at afvise et ønske om at benytte Ekstrabil, såfremt Dansk Autohjælp i øvrigt finder anledning dertil. Ekstrabilen må kun anvendes indenfor Danmarks grænser. Tilbuddet om Ekstrabil er begrænset af antallet af Ekstrabiler/udlejnings-biler i samme kategori, der er til rådighed. Tilbuddet om leje af Ekstrabil gælder for abonnementer til biler med en totalvægt på op til 2500 kg., samt motorcykler med helårsabonnement. Gyldigt kørekort er påkrævet og skal fremvises ved udlevering af Ekstrabilen. Gældende betingelser for leje af Ekstrabilen fremgår af lejekontrakten. 16. Redningsforsikring i Udlandet. Abonnementet dækker i det øvrige Europa for personbiler, motorcykel og varevogn under kg. Totalvægt. Efterspændt campingvogn eller trailer er dækket, hvis du har tegnet et tillægsabonnement. Vore samarbejdspartnere yder assistance efter samme betingelser, som er gældende i Danmark. Kan afhjælpning ikke ske på stadet transporteres køretøj, fører og evt. passagerer til nærmeste værksted. Dog dækker abonnementet efter de danske betingelser på transitruten E65 mellem Malmø og Ystad samt 25 km. Syd for den dansk/tyske grænse. Abonnementet dækker ikke hjemkørsel af køretøj ved sygdom/tilskadekomst eller fritrækning ved fastkørsel i sne, mudder, sand o. l. samt hvis rejsens formål er godstransport. Er køretøjet kaskoforsikret eller har mobilitetsgaranti og derigennem har en udvidet dækning, ydes assistance efter disse regler. Assistance i udlandet skal rekvireres hos Dansk Autohjælps Alarmcentral i Danmark ( ) og ydes af SOS-international a/s. I. Forhold i skadestilfælde 17. Policeregres. Selskabet forbeholder sig ret til at gøre regres mod den, der i uheldsøjeblikket var fører af motorkøretøjet, samt mod forsikringstageren, såfremt skaden er sket under en af de nedenfor under anførte omstændigheder. Det er dog en betingelse for regres mod forsikringstageren, at han vidste eller burde vide, at disse omstændigheder forelå Når skaden er forvoldt med forsæt, ved hensynsløshed eller grov uagtsomhed Når skaden skyldes, at køretøjet var behæftet med sådanne mangler, at det var uforsvarligt at benytte det, såsom ulovligt nedslidte dæk eller lignende. 5

10 17.3 Når skaden er indtrådt, mens køretøjet blev ført af en person, der på skadestidspunktet var således påvirket af spiritus, at han var ude af stand til at føre motorkøretøjet på fuldt betryggende måde Når skaden er indtruffet, mens køretøjet blev ført af en person, der på grund af sygdom, svækkelse, overanstrengelse, mangel på søvn, medicin- og medikamentmisbrug, indtagelse af euforiserende stoffer eller af lignende årsager befandt sig i en sådan tilstand, at han var ude af stand til at føre motorkøretøjet på fuldt betryggende måde Når skaden er indtrådt, mens køretøjet blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet førerbevis, eller for knallerters vedkommende ikke opfyldte lovens alderskrav for kørsel på en sådan Når skaden er indtrådt, mens forsikringstageren var i præmierestance Når skaden er sket, mens køretøjet er udlejet i strid med Justitsministeriets bekendtgørelse om udlejning af motordrevet køretøj uden fører. 18. Skadesanmeldelse: Skade eller uheld, der kan medføre erstatningskrav, skal omgående anmeldes til selskabet. Anmeldelsen skal indeholde så fyldige oplysninger som muligt. Ved tyveri af eller fra køretøjet, eller forsøg herpå, skal der foruden til selskabet, omgående ske anmeldelse til politiet. Forsikringstageren må ikke uden selskabets samtykke træffe aftale om erstatning eller udførelse af reparation. Mindre reparationer kan dog iværksættes, hvis det ville være ulovligt eller forsvarligt at køre videre med køretøjet. 19. Skadeopgørelse ved ansvars-, brand- og kaskoskader Selskabet kan enten lade køretøjet reparere eller erstatte den skete skade med et kontant beløb Reparation: Køretøjet skal ved reparation sættes i samme stand som før skaden. Selskabet er berettiget til at anvise reparatør. Forøgede udgifter ved reparation foretaget udenfor normal arbejdstid samt eventuel forringelse af køretøjets handelsværdi som følge af reparation erstattes ikke. Forbedring af køretøjet som følge af nødvendig udskiftning af slidte eller tærede reservedele betales af forsikringstageren. Er skaden sket efter, at køretøjet er overladt til reparatør - og kan denne ikke dokumentere at være uden skyld i skaden skal reparationer, der kan udføres på den pågældendes værksted, erstattes med nettopriser. Skader, som reparatøren normalt lader udføre på andet værksted, erstattes med det beløb, reparatøren normalt betaler for sådanne reparationer. Reparation af køretøjet finder ikke sted, hvis den af Ministeriet for Skatter og Afgifter fastsatte udgiftsgrænse overskrides. Skaden afgøres da ved kontant erstatning Kontant erstatning: Afgøres skaden ved kontant erstatning, eller er køretøjet ved tyveri eller røveri ikke fundet inden 30 dage efter, at selskabet har modtaget skadesanmeldelse, ansættes erstatningen til det beløb, et køretøj af tilsvarende alder og stand vil kunne anskaffes for mod kontant betaling, jfr. dog pkt Det skaderamte køretøj tilfalder selskabet Nyværdierstatning: For personvogne registreret til privat personkørsel har forsikringstageren ret til en erstatning, der svarer til prisen for en fabriks ny vogn af samme fabrikat, type og årgang som den skaderamte, under forudsætning af: 6

11 at skaden er indtrådt indenfor det første år efter vognens registrering som ny, at den skaderamte vogn var ny ved forsikringens tegning (ændring), at reparationsomkostningerne beregnes at ville overstige 50% af vognens nyværdi på skadestidspunktet Transportomkostninger: Forsikringen dækker nødvendige omkostninger, til køretøjets transport til nærmeste reparatør, såfremt transporten på grund af beskadigelsen er nødvendig. Bliver et køretøj efter tyveri eller røveri atter fundet, betaler selskabet udover den skade, der evt. er påført køretøjet, tillige nødvendige omkostninger til transport af køretøjet til dettes hjemsted. De nævnte transportomkostninger er ikke dækket, hvis udgiften er dækket gennem anden forsikring, abonnement eller lignende. J. Fællesbestemmelser 20. Selvrisiko: Forsikringens selvrisiko fremgår af policen. Den anførte selvrisiko gælder såvel ansvar som kaskoforsikringen, idet der dog kun beregnes selvrisiko en gang pr. forsikringsbegivenhed I følgende tilfælde gælder en særlig selvrisiko: Selvforskyldt beruselse: Ved skader forvoldt under selvforskyldt beruselse - uden at selskabets dækningspligt er bortfaldet efter ovenstående bestemmelser beregnes en ekstra selvrisiko på 150% af den policemæssige selvrisiko Glasforsikring: Hvor der alene er sket skade på køretøjets glas, fremgår selvrisikoen af policen Retshjælpsforsikring: Nærmere herom fremgår af de særlige betingelser, jfr. pkt For følgende skader er der ikke selvrisiko: Tyveri eller tyveriforsøg når tændingsnøglen er fjernet, røveri og nedstyrtning af genstande på køretøjet Skader der sker, mens køretøjet er overladt til værksted, servicestation og lignende, jfr. pkt Skader, der alene er dækket efter forsikringsbetingelsernes pkt. 15. (redningsforsikring i udlandet) Skader, hvor den ansvarlige kendte skadevolder er ude af stand til at betale selvrisikoen (dette gælder dog ikke ved udlån af køretøjet) Skader, der alene dækkes på brandforsikringen Ved skade, hvor selskabet har udbetalt erstatning for personskade eller tab af forsørger til føreren af et andet motordrevet køretøj, jfr. færdselslovens 103 stk. 1, selvom den ansvarlige for det forsikrede køretøj er uden skyld i skaden efter reglen i færdselslovens 103, stk. 2. Har selskabet i skadetilfælde udlagt en selvrisiko, der er gældende for forsikringen, har selskabet ret til straks at anmode forsikringstageren om at refundere selskabets udlæg. 21. Moms: Moms betales af selskabet. For registrerede virksomheder, der kan medregne beløb i den indgående afgift, bæres udgifterne dog endeligt af den forsikrede. Selskabet udlægger afgiftsbeløbet overfor reparatøren og tilstiller forsikrede opgørelse ved skadens afslutning. Ved kontant erstatning fratrækkes afgiftsbeløbet. 7

12 22. Præmietrin - bonus: Forsikringen er tegnet med præmieregulering efter skadesforløbet Nytegning: Ved nytegning indplaceres i bonus klasse Oprykning: Oprykning sker ved skadefrihed kørsel i 2 på hinanden følgende hele forsikringsår, begyndende ved hovedforfald. Dog skal der fra bonusklasse 5 til 6 være skadefri kørsel i 3 på hinanden følgende hele forsikringsår Nedrykning: Såfremt der indenfor 2 på hinanden følgende forsikringsår, begyndende ved hovedforfald, indtræder 2 skader, rykkes 1 bonusklasse tilbage. Hvis der i samme periode indtræder mere end 2 skader, rykkes yderligere 1 bonusklasse tilbage pr. skade. Ved skade forstås en forsikringsbegivenhed, der direkte eller indirekte gennem udligning med andre krav, medfører udgift for selskabet. Elitebilister, hvorved forstås bilister indplaceret i bonusklasse 6, rykker dog ikke tilbage, uanset skadeforløb Der rykkes ikke tilbage: Ved brand, eksplosion, hærværk, kortslutning, Iynnedslag, tyveri, røveri, nedstyrtning af genstande på køretøjet Ved skade alene på det forsikrede køretøjs glas Ved skade forvoldt af en skadevolder, dog ikke af en låner, hvis ansvar bortfalder i medfør af bestemmelsen i lov af om erstatningsansvar Ved skade, hvor selskabet har udbetalt erstatning for personskade eller tab af forsørger til føreren af et andet motordrevet køretøj, jfr. færdselslovens 103 stk. 1, selvom den ansvarlige for det forsikrede køretøj er uden skyld i skaden efter reglen i færdselslovens 103, stk Skade, der alene dækkes af retshjælpsforsikring Skade, der alene dækkes af redningsforsikringen Skade, forvoldt af den nye ejer, der er dækket af forsikringen, jfr. pkt Skade, forvoldt af reparatør, der er dækket af forsikringen, jfr. pkt. 1. Præmieændring sker pr. førstkommende hovedforfald, efter at betingelsen for præmieændring er opfyldt. 23. Risikoforandring: Forsikringen er tegnet på grundlag af de i begæringen meddelte oplysninger. Indtræffer der forandringer i de forhold, hvorom oplysninger er meddelt i begæringen eller på anden måde ved forsikringens tegning eller senere, skal dette straks meddeles til selskabet, der da træffer bestemmelse om, hvorvidt forsikringen kan fortsætte og i bekræftende fald på hvilke vilkår Som risikoforandring betragtes bl.a. at registreringsadressen (for ikke registreringspligtige køretøjer forsikringstagerens / brugerens adresse) forandres, at køretøjet ombyttes med et andet til samme eller anden anvendelse, at køretøjets vægt, anvendelsesmåde eller indretning forandres, at trækkraften for køretøjets motor forøges ved ombygning m.v., eller isætning af ny motor. Såfremt der ikke gives meddelelse om en risikoforandring foreligger fareforøgelse. Erstatningen nedsættes da til at udgøre samme andel af skaden, som den betalte præmie udgør af den præmie, der skulle have været betalt, hvis risikoforandringen var meddelt selskabet. 8

13 24. Betaling af præmie: 24.1 Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmie på de anførte forfaldsdage. Påkrav om betaling sendes til den betalingsadresse, som forsikringstageren har opgivet. Ændres betalingsadressen skal selskabet straks underrettes. Forsikringstager betaler stempelafgift samt udgifterne ved indbetaling/opkrævning af præmien. Betales præmien ikke efter 1. påkrav, sender selskabet en skriftlig påmindelse om præmiebetalingen til forsikringstageren. Denne påmindelse vil bl.a. indeholde en opsigelse af forsikringen, såfremt præmien ikke betales inden 21 dage efter modtagelsen af påmindelsen. Påmindelsen fremsendes tidligst 14 dage efter udløbet af den i 1. påkrav angivne betalingsfrist. og beregner samtidig et ekspeditionsgebyr, der tillægges næste præmieopkrævning. Betales præmien ikke inden 14 dage fra påmindelsens dato, bortfalder selskabets dækningspligt. Betales præmien stadig ikke, slettes forsikringen, og politiet underrettes med henblik på inddragelse af køretøjets nummerplader. Betales beløbet ikke rettidigt, således at selskabet må erindre om betalingen, kan selskabet beregne et ekspeditionsgebyr, der opkræves sammen med præmien og udover denne at opkræve et inkassogebyr. For ansvarsforsikringen (der er lovpligtig) gælder særlige regler med anmeldelse af restancen til Centralregisteret for Motorkøretøjer, der kan foranledige nummerpladerne fjernet. Forsikringen er indeksreguleret efter lønindeks. Præmie, dækningssummer og selvrisikobeløb, indeksreguleres hvert år reguleringspristallet, oprundet til nærmeste procenttal. 25. Salg af køretøj: Sælges eller afmeldes det forsikrede køretøj, stilles forsikringen i bero i 2 år fra afmeldings- eller salgsdatoen. Det påhviler forsikringstageren straks at underrette selskabet om salget. Ved anskaffelse af et nyt køretøj videreføres forsikringen med de bestående rettigheder med hensyn til præmietrin m.v. 26. Fortrydelsesret Forsikringstager kan i henhold til Forsikringsaftaleloven 34i træde tilbage fra den indgåede forsikringsaftale ved skriftligt at meddele selskabet dette inden 14 dage efter modtagelsen af police samt forsikringsbetingelser. 27. Forsikringens ophør: Forsikringen kan af hver part opsiges med 1 måneds skriftligt varsel til et hovedforfald. Forsikringen kan ligeledes med 1 måneds varsel opsiges til den 1. i en måned. Dette kan ske mod betaling af et gebyr på 500 kr. (pr ) pr. forsikringskunde. Efter enhver anmeldt skade kan forsikringen fra hver part opsiges med 14 dages varsel i indtil 1 måned efter skadens afslutning. Endvidere er selskabet berettiget til at opsige forsikringen med 14 dages varsel, såfremt det forsikrede køretøj ikke vedligeholdes forsvarligt, eller forsikringstageren nægter selskabets repræsentant adgang til at besigtige det. 28. Klageinstans Ankenævn: Selskabet er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring, så ledes at enhver uoverensstemmelse mellem forsikringstageren og selskabet kan indbringes for Nævnet. Dette gælder dog ikke sager, der er afgjort ved endelig dom, gyldigt bindende voldgifts- eller retsforlig, eller sager, der kan forventes afgjort i forbindelse med en straffesag. 9

14 Klageskema og Ankenævnets vedtægter kan rekvireres hos selskabet, samt hos Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf Forsikringsoplysningen Amaliegade København K Tlf For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler samt selskabets fællesbetingelser og vedtægter. 10

MOTORKØRETØJSFORSIKRING

MOTORKØRETØJSFORSIKRING MOTORKØRETØJSFORSIKRING Bil Campingvogn Motorcykel Autohjælp FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORKØRETØJER M.V. INDHOLDSFORTEGNELSE Motorkøretøjsforsikringen er en kombineret forsikring der kan bestå af: (Dækningsomfanget

Læs mere

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med trinregulering Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.1 SIKREDE PERSONER... 3 1.2 HVOR DÆKKES?... 3 1.3 UNDTAGET... 3 1.4 MOTORLØB, ØVELSESKØRSEL,

Læs mere

Forsikringsbetingelser Autoforsikring

Forsikringsbetingelser Autoforsikring M05-01 Forsikringsbetingelser Autoforsikring For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MOTORKØRETØJ i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende dækninger, når

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser Bilforsikring Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014 Forsikringsbetingelser Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.1 Sikrede personer... 4 1.2 Hvor dækkes?... 4 1.3 Motorløb,

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 10-1 Gældende fra 1. juni 1993 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsvilkår for

Forsikringsvilkår for KØBSTÆDERNES FORSIKRING Forsikringsvilkår MOU 1408 Forsikringsvilkår for Motorcykel Knallert Campingvogn/trailer Arbejdsmaskiner/traktorer Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-1 Gældende fra 01.07.2015 1 2 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKEL MC-1 AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG 1.1 SIKREDE PERSONER Forsikringen

Læs mere

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 10-1 Forsikring Storstrøms

Læs mere

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med fastpræmie Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 1.1 SIKREDE PERSONER... 1.2 HVOR DÆKKES?... AFSNIT 2 BILFORSIKRING GENERELT... 2.1 FORSIKRINGEN

Læs mere

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Bilforsikring ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1 15 Side 3 2. Ansvarsdækningen afsnit 16-18 Side 7 3. Kaskodækningen afsnit 19-24 Side 8 4. Glasdækning og

Læs mere

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1 Betingelser Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Nr 101 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Fællesbestemmelser 11 Sikrede 4 12 Geografisk område 4 13 Køretøjets registrering og anvendelse - risikoforandring

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DAF BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER DAF BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER DAF BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4.

Læs mere

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 GENERELLE BETINGELSER.... 3 1.Præmiens betaling.... 3 2.Indeksregulering af præmien.... 3 3.Præmieændring m.v.... 3 4.Flytning og risikoforandring.... 3 5.Opsigelse....

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014 Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014 Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70252595. Cvr.nr. 32358314 www.motorforsikring.dk Forsikringen er tegnet gennem Alpha Sales

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING ERHVERV

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING ERHVERV FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING ERHVERV I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. FÆLLESBETINGELSER. 1. Præmiens betaling. Første præmie, stempelafgifter og øvrige afgifter forfalder

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER VETERANKØRETØJSFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER VETERANKØRETØJSFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER VETERANKØRETØJSFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? 3. Køretøjets registrering, anvendelse og

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 AUTOFORSIKRING Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret. Fortrydelsesretten er 14 dage. Fristen regnes

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 BILFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Formidlet af: Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret.

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Bil

Forsikringsvilkår. for. Bil Forsikringsvilkår for Bil Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug MOTORKØRETØJSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 17-05 og nr. 57-05

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug MOTORKØRETØJSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 17-05 og nr. 57-05 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug MOTORKØRETØJSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 17-05 og nr. 57-05 Indledning Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem Dem og Gartnernes

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 gældende fra 29.april 2013

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 gældende fra 29.april 2013 Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 gældende fra 29.april 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 BILFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Formidlet af: Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Betingelser for auto, motorcykel, campingvogn og trailer Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er dækket af forsikringen

Læs mere