Forsikringsbetingelser AUTOFORSIKRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser AUTOFORSIKRING"

Transkript

1 AUTOFORSIKRING

2

3 A Forsikringens omfang 1 1 Sikrede omfang 1 2 Hvor dækker forsikringen 1 3 Forsikringen dækker ikke 1 4 Motorløb, væddeløbskørsel 1 B Ansvarsforsikring 1 5 Hvad dækkes af forsikringen 1 6 Undtagelser 1 7 Regres 2 8 Forsikringssum 2 C Brandforsikring 2 9 Hvad er omfattet af forsikringen 2 D Kaskoforsikring 2 10 Hvad er omfattet af forsikringen 2 11 Undtagelser 2 E Glasforsikring 3 F Prøveskilte 3 G Retshjælpsforsikring 3 H Redningsforsikring 3 15 Redningsforsikring i udland 3 16 Redningsforsikring i Danmark 5 I Forhold i skadestilfælde 5 17 Policeregres 5 18 Skadesanmeldelse 6 19 Skadesopgørelse ved ansvar-, brand- og kaskoskader 6 J Fællesbestemmelser 7 20 Selvrisiko 7 21 Moms 7 22 Præmietrin bonus 8 23 Risikoforandring 8 24 Betaling af præmie 9 25 Salg af køretøj 9 26 Fortrydelsesret 9 27 Forsikringens ophør 9 28 Klageinstans Ankenævn 9

4

5 A. Forsikringens omfang. 1. Sikrede: Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet, lader det benytte, eller er fører af det. Endvidere dækker forsikringen ved køretøjets ejerskifte den nye ejer i indtil 21 dage efter ejerskiftet, med mindre anden forsikring er tegnet. Den nye ejer er dog ikke dækket for skade påført køretøjet under arbejde på dette. Forsikringen dækker ikke under reparation, service og lignende, dog dækkes under kørsel i sikredes interesse. 2. Hvor dækker forsikringen: Forsikringen dækker i Europa samt i de lande udenfor Europa, der er tilsluttet grønt kort ordningen. For lastbiler med over 3,5 tons totalvægt dækker forsikringen dog kun udenfor Norden, Tyskland og Benelux når der er truffet særlig aftale herom. For samtlige motorkøretøjer gælder, at ansvarsforsikringen ikke dækker ansvar for skade på transporteret gods, når skaden sker udenfor Danmark. Ansvarsforsikringen dækker ansvar for skade på personligt rejsegods tilhørende andre end forsikringstageren, brugeren eller føreren. Udenlandsdækningen, herunder redningsforsikringen, kan selskabet ændre eller opsige med 14 dages varsel, uden at dette får virkning for de øvrige dele af forsikringen. Forsikringen dækker ikke, såfremt der er tegnet anden forsikring for kørsel i udlandet. 3. Forsikringen dækker ikke: Forsikringen dækker ikke skade eller ansvar for skade opstået under jordskælv eller andre naturkatastrofer, krig, oprør og borgerlige uroligheder, udløsning af atomenergi, med mindre det godtgøres, at skaden ikke skyldes anførte forhold som nærmere eller fjernere årsag. 4. Motorløb, væddeløbskørsel: Skade eller ansvar for skade, som opstår under nationale orienterings-, pålideligheds-, og økonomiløb samt under rallys er dækket under forudsætning af: at kørslen foregår i Danmark, at Justitsministeriets tilladelse til det enkelte løb foreligger, hvis en sådan kræves, samt at de foreskrevne løbsregler overholdes. Skade eller ansvar for skade, som opstår under kap- og væddeløbskørsel eller træning dertil, samt enhver kørsel på bane eller på område, der er afspærret til formålet, er ikke dækket af forsikringen, at der ikke er tale om terrænkørsel, at kørslen ikke sker som led i et internationalt løb (f.eks. rally). Konkurrencekørsel herunder enhver kørsel på bane er ikke dækket, medmindre særlig forsikring er tegnet. B. Ansvarsforsikring. 5. Hvad dækkes af forsikringen? Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade forvoldt ved motorkøretøjets brug som køretøj. Skade påført forsikringstageren dækkes ikke, bortset fra skade på forsikringstagerens person, når forsikringstageren ikke er fører af motorkøretøjet. 5.1 Tilkobling: Endvidere dækkes uden særlig angivelse, ansvar forvoldt under forskriftsmæssig anvendelse af tilkoblet køretøj, jfr. dog pkt Undtagelser: Ansvarsforsikringen dækker ikke: 6.1 Skade på forsikringstagerens eller brugerens ting. 6.2 Skade på førerens person eller ting. 6.3 Skade på tilkoblet køretøj. 1

6 6.4 Skade på dyr eller ting, der transporteres i eller på det tilkoblede køretøj. 6.5 Skade, der er omfattet af lov om fragtaftaler ved international vejtransport. 7. Regres 7.1 Har selskabet betalt en skade i tilfælde, hvor sikrede ikke har krav på dækning, har selskabet regres for de afholdte udgifter jvf. pkt. 17. i nærværende betingelser. 8. Forsikringssum: Forsikringen dækker i Danmark med de summer, som er fastsat i færdselsloven. Højere summer kan aftales, og fremgår i så fald af policen. I lande, med hvem»grønt kort«ordningen eller anden international aftale er truffet, dækker forsikringen efter det pågældende lands lovgivning - dog mindst med de summer, der er gældende for kørsel i Danmark. I øvrige lande dækker forsikringen med de summer, der gælder for kørsel i Danmark. Omkostninger pådraget med selskabets accept ved et erstatningsspørgsmåls afgørelse, samt renter af idømt erstatningsbeløb, der henhører under forsikringen, udredes af selskabet, selv om dækningssummerne derved overskrides. C Brandforsikring. 9. Hvad er omfattet af forsikringen? Forsikringen omfatter køretøjet, inkl. fastmonteret tilbehør. Afmonteret tilbehør er omfattet, når dette alene anvendes i forbindelse med det forsikrede køretøj. Udgifter til speciallak. alufælge, spoiler, sideskørter og lædersæder m.m. er dækket med maksimalt kr., når udstyret ikke er monteret fra fabrikken. Transistorradio er dækket, såfremt den er fastmonteret i køretøjet. For radioer, båndspillere samt højttalere, kan den samlede erstatning højest udgøre kr ,00 pr. forsikringsbegivenhed. Derudover dækkes max. 5 kassettebånd/ Cd-plader. Undtaget fra forsikringen er mobiltelefoner, walkie-talkies og andet sender/modtagermateriel. 9.1 Hvilke skader dækker forsikringen: Forsikringen dækker skader ved brand, kortslutning, lynnedslag og eksplosion. Som skade ved eksplosion betragtes ikke mekaniske uheld i motoren forårsaget ved eksplosion i cylindrene, hvad enten eksplosionerne er af regelmæssig eller uregelmæssig beskaffenhed. D. Kaskoforsikring. 10. Hvad er omfattet af forsikringen? Forsikringen omfatter køretøjet, inkl. fastmonteret tilbehør. Afmonteret tilbehør er omfattet, når dette alene anvendes i forbindelse med det forsikrede køretøj. Udgifter til speciallak. alufælge, spoiler, sideskørter og lædersæder m.m. er dækket med maksimalt kr., når udstyret ikke er monteret fra fabrikken. Transistorradio er dækket, såfremt den er fastmonteret i køretøjet. For radioer, båndspillere samt højtalere, kan den samlede erstatning højst udgøre kr ,00 pr. forsikringsbegivenhed. Derudover dækkes max. 5 kassettebånd/ Cd-plader. Undtaget fra forsikringen er mobiltelefoner, walkie-talkies og andet sender/modtagermateriel Mod hvilke skader dækker forsikringen? Kaskoforsikringen dækker bortset fra de under pkt. 11. anførte tilfælde enhver skade på det sikrede køretøj, samt tab af køretøjet ved tyveri eller røveri. 11. Undtagelser: Kaskoforsikringen omfatter ikke: 11.1 Skader, der er dækket af anden forsik- 2

7 ring - herunder ansvarsforsikring - eller med forsikring ligestillet ordning Skader, der sker under omstændigheder, der giver selskabet ret eller pligt til at gøre regres under ansvarsforsikringen, jfr. herved pkt Skader i form af rust, tæring og frostsprængning Skader som følge af fabrikations- eller konstruktionsfejl, dog dækkes skader på køretøjet eller dele heraf under kørselsuheld Skade forvoldt af det med køretøjet transporterede gods, når dette har været forkert stuvet eller læsset Skade, der alene opstår i og er begrænset til køretøjets mekaniske og elektriske dele Såfremt skaden ikke er forvoldt af forsikringstageren eller køretøjets faste bruger, er forsikringstageren dækket af forsikringen, med mindre det godtgøres, at han var vidende om, at der forelå omstændigheder som foran beskrevet, eller hans ukendskab hertil skyldes grov uagtsomhed. Har selskabet måttet betale en skade i tilfælde, hvor sikrede ikke har krav på dækning, har selskabet regres for de afholdte udgifter. E. Glasforsikring. 12. Forsikringen omfatter skader ved brud på køretøjets glas, dog er ridser på glasset ikke omfattet af forsikringen. F Prøveskilte. 13. Såfremt det fremgår af policens forside, dækkes tillige skader som forårsages ved kørselsuheld, når køretøjet er forsynet med prøveskilte. G. Retshjælpsforsikring. 14. Særlige forsikringsbetingelser herfor kan rekvireres hos selskabet. Forsikringen omfatter ikke erhvervsmæssige tvister. Dog dækkes visse tvister i forbindelse med personskade også selvom denne er sket i forbindelse med erhvervsmæssig benyttelse af køretøjet. Retshjælpsforsikringen dækker alene, hvor kaskoforsikring er tegnet. Vedrørende dækningens specielle vilkår, henvises til de særlige forsikringsbetingelser, der kan fås udleveret hos selskabet. H. Redningsforsikring. 15. Redningsforsikring i Danmark (gælder kun hvis det fremgår af policen at denne risiko er medforsikret) 15.1 Personbil, varevogn og motorcykler. Abonnement kan tegnes for dansk indregistrerede køretøjer. Abonnent skal være bosiddende i Danmark og der skal tegnes et abonnement pr. registreringsnummer Starthjælp, hjulskifte, brændstofudbringning mm. Vi forsøger at hjælpe dig på stedet, hvis din bil ikke vil starte eller ikke kan køre videre. Lykkedes det ikke, tilbyder vi transport til værksted i samråd med dig. Eventuelle udleverede reservedele, samt brændstof betales kontant af dig Døroplukning. Er bilnøglen låst inde i bilen, dækkes døroplukning, hvis Dansk Autohjælp forsvarligt kan foretage oplukning af bildøren, hvis ikke transporterer vi din bil til nærmeste aut. Værksted Bjærgning Hvis din bil er kørt i grøften eller bare er kørt fast, tilbyder vi at trække dig fri Transport Hvis dit køretøj er udsat for skade eller driftsstop transporteres det til din bopæl eller værksted i samråd med dig. Ved driftsstop/skade ved din bopæl transporteres dit køretøj til værksted efter dit valg. Dansk Autohjælp yder én assistance pr. driftsstop/skade. 3

8 15.6 Færdselsuheld Er dit køretøj efter færdselsuheld bragt til en synshal, din bopæl eller lignende, dækker Dansk Autohjælp for transport herfra til dit værksted. Transport fra uheldsstedet dækkes typisk af køretøjets kaskoforsikring. Har du ikke kaskoforsikring på køretøjet, dækker Dansk Autohjælps abonnement ved rekvirering af Dansk Autohjælp Persontransport Skal dit køretøj på værksted efter driftsstop eller færdselsuheld sørger Dansk Autohjælp for transport af dig og dine passagerer til fælles bestemmelsessted Patient/hjemkørsel Hvis du som fører af det dækkede køretøj bliver ramt af sygdom eller kommer til skade, og således ikke kan fortsætte kørslen, sørger Dansk Autohjælp for hjemkørsel af køretøjet. Denne service gælder for både dig selv, din ægtefælle og dine hjemmeboende børn. Dansk Autohjælp kan forlange, at din læge dokumenterer sygdom/tilskadekomst. Vi påbegynder hjemkørsel af køretøjet indenfor 24 timer efter bestilling Campingvogn/trailer Du tegner dette abonnement som tillæg til bil. Abonnementet dækker hjælp ved alle uheld med campingvogn eller trailer, hvis den er efterspændt et køretøj, der har gyldigt abonnement i Dansk Autohjælp og kørslen ikke kan fortsætte. Dansk Autohjælp yder hjælpen i form af udbedring på stedet eller i form af bjærgning, transport eller hjulskift Almindelige betingelser Dansk Autohjælp yder assistance hurtigst muligt efter korrekt assistancetilkald. Dansk Autohjælp tager forbehold for offentlige restriktioner, strejker, lockout, ekstraordinær rejse- og trafikforhold og force majeure. Abonnementet dækker ikke i forbindelse med deltagelse i rallies, motororienteringsløb, manøvreprøver eller lignende samt kørsel til skrotning. Dansk Autohjælp har regresret overfor evt. skadevoldere. Vi foretager kun henvendelse til dit forsikringsselskab, hvis dette kan ske uden udgift for dig. Har en abonnent hos andre krav på dækning af ydelser, der er omfattet af Dansk Autohjælp, og det for denne dækning er bestemt, at dækning bortfalder, hvis ydelsen kan opkræves andetsteds, gælder samme forbehold hos Dansk Autohjælp. Ved startsvigt/driftsstop, der skyldes dårlig vedligeholdelse, forbeholder Dansk Autohjælp sig ret til at afvise assistance. Assistancer, der ikke er omfattet af abonnementet, betales til Dansk Autohjælp efter regning. Assistancebehov, der kendes på betalingstidspunktet, omfattes ikke af abonnementet. Abonnementet er gældende for et år ad gangen. Opsigelse skal af parterne varsles en måned før abonnementets udløb, såfremt dette ikke ønskes forlænget. Abonnementet kan ikke overdrages til andre personer, ligesom betaling ikke refunderes, hverken helt eller delvist. Ved salg af køretøj kan abonnementet overføres til et nyt køretøj med samme ejer Hvor og hvornår? Ovenstående abonnementsbetingelser er gældende i Danmark med undtagelse af Færøerne og Grønland. Abonnementet er gyldigt fra dagen efter betalingen Din ekstra bil Hvis du som abonnent hos Dansk Autohjælp udsættes for et teknisk nedbrud eller trafikskade som nødvendiggør værkstedsbesøg, kan vi tilbyde dig en Ekstrabil, som stilles til rådighed af Dansk Autohjælp senest en time efter at behovet for værkstedsbesøg er konstateret. Prisen for benyttelse af Ekstrabil er 150 kr. pr. døgn i de første 3 døgn efter anvendelsens start herefter betaler abonnenten 450 kr. pr. påbegyndt døgn. Såfremt der hos Dansk Autohjælp ikke er 4

9 en Ekstrabil til rådighed, forsøger vi at skaffe en tilsvarende hos værksted eller biludlejningsselskab. Ekstrabilen er forsikret hos anerkendt forsikringsselskab. Men en skade påført Ekstrabil under abonnentens anvendelse udløser en selvrisiko for abonnenten på kr. Ekstrabilen afleveres til abonnenten i rengjort stand og med fyldt brændstoftank, ligeledes skal den afleveres af abonnenten i rengjort stand og med fyldt brændstoftank. Ekstrabilen afleveres på den adresse, som aftales med Dansk Autohjælp. Ved ønske om at benytte tilbuddet om Ekstrabil, tages Dansk Autohjælp forbehold for at afvise abonnentens ønske, såfremt det tekniske nedbrud er begrundet i dårlig vedligeholdelse. Såfremt Dansk Autohjælp skønner at en abonnent uretmæssigt eller bevidst afgiver fejlagtige oplysninger ved ønsket om en Ekstrabil, tages ligeledes forbehold for at afvise et ønske om at benytte Ekstrabil, såfremt Dansk Autohjælp i øvrigt finder anledning dertil. Ekstrabilen må kun anvendes indenfor Danmarks grænser. Tilbuddet om Ekstrabil er begrænset af antallet af Ekstrabiler/udlejnings-biler i samme kategori, der er til rådighed. Tilbuddet om leje af Ekstrabil gælder for abonnementer til biler med en totalvægt på op til 2500 kg., samt motorcykler med helårsabonnement. Gyldigt kørekort er påkrævet og skal fremvises ved udlevering af Ekstrabilen. Gældende betingelser for leje af Ekstrabilen fremgår af lejekontrakten. 16. Redningsforsikring i Udlandet. Abonnementet dækker i det øvrige Europa for personbiler, motorcykel og varevogn under kg. Totalvægt. Efterspændt campingvogn eller trailer er dækket, hvis du har tegnet et tillægsabonnement. Vore samarbejdspartnere yder assistance efter samme betingelser, som er gældende i Danmark. Kan afhjælpning ikke ske på stadet transporteres køretøj, fører og evt. passagerer til nærmeste værksted. Dog dækker abonnementet efter de danske betingelser på transitruten E65 mellem Malmø og Ystad samt 25 km. Syd for den dansk/tyske grænse. Abonnementet dækker ikke hjemkørsel af køretøj ved sygdom/tilskadekomst eller fritrækning ved fastkørsel i sne, mudder, sand o. l. samt hvis rejsens formål er godstransport. Er køretøjet kaskoforsikret eller har mobilitetsgaranti og derigennem har en udvidet dækning, ydes assistance efter disse regler. Assistance i udlandet skal rekvireres hos Dansk Autohjælps Alarmcentral i Danmark ( ) og ydes af SOS-international a/s. I. Forhold i skadestilfælde 17. Policeregres. Selskabet forbeholder sig ret til at gøre regres mod den, der i uheldsøjeblikket var fører af motorkøretøjet, samt mod forsikringstageren, såfremt skaden er sket under en af de nedenfor under anførte omstændigheder. Det er dog en betingelse for regres mod forsikringstageren, at han vidste eller burde vide, at disse omstændigheder forelå Når skaden er forvoldt med forsæt, ved hensynsløshed eller grov uagtsomhed Når skaden skyldes, at køretøjet var behæftet med sådanne mangler, at det var uforsvarligt at benytte det, såsom ulovligt nedslidte dæk eller lignende. 5

10 17.3 Når skaden er indtrådt, mens køretøjet blev ført af en person, der på skadestidspunktet var således påvirket af spiritus, at han var ude af stand til at føre motorkøretøjet på fuldt betryggende måde Når skaden er indtruffet, mens køretøjet blev ført af en person, der på grund af sygdom, svækkelse, overanstrengelse, mangel på søvn, medicin- og medikamentmisbrug, indtagelse af euforiserende stoffer eller af lignende årsager befandt sig i en sådan tilstand, at han var ude af stand til at føre motorkøretøjet på fuldt betryggende måde Når skaden er indtrådt, mens køretøjet blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet førerbevis, eller for knallerters vedkommende ikke opfyldte lovens alderskrav for kørsel på en sådan Når skaden er indtrådt, mens forsikringstageren var i præmierestance Når skaden er sket, mens køretøjet er udlejet i strid med Justitsministeriets bekendtgørelse om udlejning af motordrevet køretøj uden fører. 18. Skadesanmeldelse: Skade eller uheld, der kan medføre erstatningskrav, skal omgående anmeldes til selskabet. Anmeldelsen skal indeholde så fyldige oplysninger som muligt. Ved tyveri af eller fra køretøjet, eller forsøg herpå, skal der foruden til selskabet, omgående ske anmeldelse til politiet. Forsikringstageren må ikke uden selskabets samtykke træffe aftale om erstatning eller udførelse af reparation. Mindre reparationer kan dog iværksættes, hvis det ville være ulovligt eller forsvarligt at køre videre med køretøjet. 19. Skadeopgørelse ved ansvars-, brand- og kaskoskader Selskabet kan enten lade køretøjet reparere eller erstatte den skete skade med et kontant beløb Reparation: Køretøjet skal ved reparation sættes i samme stand som før skaden. Selskabet er berettiget til at anvise reparatør. Forøgede udgifter ved reparation foretaget udenfor normal arbejdstid samt eventuel forringelse af køretøjets handelsværdi som følge af reparation erstattes ikke. Forbedring af køretøjet som følge af nødvendig udskiftning af slidte eller tærede reservedele betales af forsikringstageren. Er skaden sket efter, at køretøjet er overladt til reparatør - og kan denne ikke dokumentere at være uden skyld i skaden skal reparationer, der kan udføres på den pågældendes værksted, erstattes med nettopriser. Skader, som reparatøren normalt lader udføre på andet værksted, erstattes med det beløb, reparatøren normalt betaler for sådanne reparationer. Reparation af køretøjet finder ikke sted, hvis den af Ministeriet for Skatter og Afgifter fastsatte udgiftsgrænse overskrides. Skaden afgøres da ved kontant erstatning Kontant erstatning: Afgøres skaden ved kontant erstatning, eller er køretøjet ved tyveri eller røveri ikke fundet inden 30 dage efter, at selskabet har modtaget skadesanmeldelse, ansættes erstatningen til det beløb, et køretøj af tilsvarende alder og stand vil kunne anskaffes for mod kontant betaling, jfr. dog pkt Det skaderamte køretøj tilfalder selskabet Nyværdierstatning: For personvogne registreret til privat personkørsel har forsikringstageren ret til en erstatning, der svarer til prisen for en fabriks ny vogn af samme fabrikat, type og årgang som den skaderamte, under forudsætning af: 6

11 at skaden er indtrådt indenfor det første år efter vognens registrering som ny, at den skaderamte vogn var ny ved forsikringens tegning (ændring), at reparationsomkostningerne beregnes at ville overstige 50% af vognens nyværdi på skadestidspunktet Transportomkostninger: Forsikringen dækker nødvendige omkostninger, til køretøjets transport til nærmeste reparatør, såfremt transporten på grund af beskadigelsen er nødvendig. Bliver et køretøj efter tyveri eller røveri atter fundet, betaler selskabet udover den skade, der evt. er påført køretøjet, tillige nødvendige omkostninger til transport af køretøjet til dettes hjemsted. De nævnte transportomkostninger er ikke dækket, hvis udgiften er dækket gennem anden forsikring, abonnement eller lignende. J. Fællesbestemmelser 20. Selvrisiko: Forsikringens selvrisiko fremgår af policen. Den anførte selvrisiko gælder såvel ansvar som kaskoforsikringen, idet der dog kun beregnes selvrisiko en gang pr. forsikringsbegivenhed I følgende tilfælde gælder en særlig selvrisiko: Selvforskyldt beruselse: Ved skader forvoldt under selvforskyldt beruselse - uden at selskabets dækningspligt er bortfaldet efter ovenstående bestemmelser beregnes en ekstra selvrisiko på 150% af den policemæssige selvrisiko Glasforsikring: Hvor der alene er sket skade på køretøjets glas, fremgår selvrisikoen af policen Retshjælpsforsikring: Nærmere herom fremgår af de særlige betingelser, jfr. pkt For følgende skader er der ikke selvrisiko: Tyveri eller tyveriforsøg når tændingsnøglen er fjernet, røveri og nedstyrtning af genstande på køretøjet Skader der sker, mens køretøjet er overladt til værksted, servicestation og lignende, jfr. pkt Skader, der alene er dækket efter forsikringsbetingelsernes pkt. 15. (redningsforsikring i udlandet) Skader, hvor den ansvarlige kendte skadevolder er ude af stand til at betale selvrisikoen (dette gælder dog ikke ved udlån af køretøjet) Skader, der alene dækkes på brandforsikringen Ved skade, hvor selskabet har udbetalt erstatning for personskade eller tab af forsørger til føreren af et andet motordrevet køretøj, jfr. færdselslovens 103 stk. 1, selvom den ansvarlige for det forsikrede køretøj er uden skyld i skaden efter reglen i færdselslovens 103, stk. 2. Har selskabet i skadetilfælde udlagt en selvrisiko, der er gældende for forsikringen, har selskabet ret til straks at anmode forsikringstageren om at refundere selskabets udlæg. 21. Moms: Moms betales af selskabet. For registrerede virksomheder, der kan medregne beløb i den indgående afgift, bæres udgifterne dog endeligt af den forsikrede. Selskabet udlægger afgiftsbeløbet overfor reparatøren og tilstiller forsikrede opgørelse ved skadens afslutning. Ved kontant erstatning fratrækkes afgiftsbeløbet. 7

12 22. Præmietrin - bonus: Forsikringen er tegnet med præmieregulering efter skadesforløbet Nytegning: Ved nytegning indplaceres i bonus klasse Oprykning: Oprykning sker ved skadefrihed kørsel i 2 på hinanden følgende hele forsikringsår, begyndende ved hovedforfald. Dog skal der fra bonusklasse 5 til 6 være skadefri kørsel i 3 på hinanden følgende hele forsikringsår Nedrykning: Såfremt der indenfor 2 på hinanden følgende forsikringsår, begyndende ved hovedforfald, indtræder 2 skader, rykkes 1 bonusklasse tilbage. Hvis der i samme periode indtræder mere end 2 skader, rykkes yderligere 1 bonusklasse tilbage pr. skade. Ved skade forstås en forsikringsbegivenhed, der direkte eller indirekte gennem udligning med andre krav, medfører udgift for selskabet. Elitebilister, hvorved forstås bilister indplaceret i bonusklasse 6, rykker dog ikke tilbage, uanset skadeforløb Der rykkes ikke tilbage: Ved brand, eksplosion, hærværk, kortslutning, Iynnedslag, tyveri, røveri, nedstyrtning af genstande på køretøjet Ved skade alene på det forsikrede køretøjs glas Ved skade forvoldt af en skadevolder, dog ikke af en låner, hvis ansvar bortfalder i medfør af bestemmelsen i lov af om erstatningsansvar Ved skade, hvor selskabet har udbetalt erstatning for personskade eller tab af forsørger til føreren af et andet motordrevet køretøj, jfr. færdselslovens 103 stk. 1, selvom den ansvarlige for det forsikrede køretøj er uden skyld i skaden efter reglen i færdselslovens 103, stk Skade, der alene dækkes af retshjælpsforsikring Skade, der alene dækkes af redningsforsikringen Skade, forvoldt af den nye ejer, der er dækket af forsikringen, jfr. pkt Skade, forvoldt af reparatør, der er dækket af forsikringen, jfr. pkt. 1. Præmieændring sker pr. førstkommende hovedforfald, efter at betingelsen for præmieændring er opfyldt. 23. Risikoforandring: Forsikringen er tegnet på grundlag af de i begæringen meddelte oplysninger. Indtræffer der forandringer i de forhold, hvorom oplysninger er meddelt i begæringen eller på anden måde ved forsikringens tegning eller senere, skal dette straks meddeles til selskabet, der da træffer bestemmelse om, hvorvidt forsikringen kan fortsætte og i bekræftende fald på hvilke vilkår Som risikoforandring betragtes bl.a. at registreringsadressen (for ikke registreringspligtige køretøjer forsikringstagerens / brugerens adresse) forandres, at køretøjet ombyttes med et andet til samme eller anden anvendelse, at køretøjets vægt, anvendelsesmåde eller indretning forandres, at trækkraften for køretøjets motor forøges ved ombygning m.v., eller isætning af ny motor. Såfremt der ikke gives meddelelse om en risikoforandring foreligger fareforøgelse. Erstatningen nedsættes da til at udgøre samme andel af skaden, som den betalte præmie udgør af den præmie, der skulle have været betalt, hvis risikoforandringen var meddelt selskabet. 8

13 24. Betaling af præmie: 24.1 Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmie på de anførte forfaldsdage. Påkrav om betaling sendes til den betalingsadresse, som forsikringstageren har opgivet. Ændres betalingsadressen skal selskabet straks underrettes. Forsikringstager betaler stempelafgift samt udgifterne ved indbetaling/opkrævning af præmien. Betales præmien ikke efter 1. påkrav, sender selskabet en skriftlig påmindelse om præmiebetalingen til forsikringstageren. Denne påmindelse vil bl.a. indeholde en opsigelse af forsikringen, såfremt præmien ikke betales inden 21 dage efter modtagelsen af påmindelsen. Påmindelsen fremsendes tidligst 14 dage efter udløbet af den i 1. påkrav angivne betalingsfrist. og beregner samtidig et ekspeditionsgebyr, der tillægges næste præmieopkrævning. Betales præmien ikke inden 14 dage fra påmindelsens dato, bortfalder selskabets dækningspligt. Betales præmien stadig ikke, slettes forsikringen, og politiet underrettes med henblik på inddragelse af køretøjets nummerplader. Betales beløbet ikke rettidigt, således at selskabet må erindre om betalingen, kan selskabet beregne et ekspeditionsgebyr, der opkræves sammen med præmien og udover denne at opkræve et inkassogebyr. For ansvarsforsikringen (der er lovpligtig) gælder særlige regler med anmeldelse af restancen til Centralregisteret for Motorkøretøjer, der kan foranledige nummerpladerne fjernet. Forsikringen er indeksreguleret efter lønindeks. Præmie, dækningssummer og selvrisikobeløb, indeksreguleres hvert år reguleringspristallet, oprundet til nærmeste procenttal. 25. Salg af køretøj: Sælges eller afmeldes det forsikrede køretøj, stilles forsikringen i bero i 2 år fra afmeldings- eller salgsdatoen. Det påhviler forsikringstageren straks at underrette selskabet om salget. Ved anskaffelse af et nyt køretøj videreføres forsikringen med de bestående rettigheder med hensyn til præmietrin m.v. 26. Fortrydelsesret Forsikringstager kan i henhold til Forsikringsaftaleloven 34i træde tilbage fra den indgåede forsikringsaftale ved skriftligt at meddele selskabet dette inden 14 dage efter modtagelsen af police samt forsikringsbetingelser. 27. Forsikringens ophør: Forsikringen kan af hver part opsiges med 1 måneds skriftligt varsel til et hovedforfald. Forsikringen kan ligeledes med 1 måneds varsel opsiges til den 1. i en måned. Dette kan ske mod betaling af et gebyr på 500 kr. (pr ) pr. forsikringskunde. Efter enhver anmeldt skade kan forsikringen fra hver part opsiges med 14 dages varsel i indtil 1 måned efter skadens afslutning. Endvidere er selskabet berettiget til at opsige forsikringen med 14 dages varsel, såfremt det forsikrede køretøj ikke vedligeholdes forsvarligt, eller forsikringstageren nægter selskabets repræsentant adgang til at besigtige det. 28. Klageinstans Ankenævn: Selskabet er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring, så ledes at enhver uoverensstemmelse mellem forsikringstageren og selskabet kan indbringes for Nævnet. Dette gælder dog ikke sager, der er afgjort ved endelig dom, gyldigt bindende voldgifts- eller retsforlig, eller sager, der kan forventes afgjort i forbindelse med en straffesag. 9

14 Klageskema og Ankenævnets vedtægter kan rekvireres hos selskabet, samt hos Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf Forsikringsoplysningen Amaliegade København K Tlf For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler samt selskabets fællesbetingelser og vedtægter. 10

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil (udgave per. 1.12.2008) 1 Forsikringens omfang: 1.1 Sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Autohjælp for. GF Transport og Logistik

Autohjælp for. GF Transport og Logistik Autohjælp for GF Transport og Logistik Klubben samarbejder med Dansk Autohjælp, der yder assistance ved alle uheld, der forhindrer viderekørsel ved egen hjælp. Autohjælpen omfatter det køretøj, som er

Læs mere

Bestemmelser for klubbens Autohjælp

Bestemmelser for klubbens Autohjælp Bestemmelser for klubbens Autohjælp Klubben samarbejder med Dansk Autohjælp, der yder assistance ved alle uheld, der forhindrer viderekørsel ved egen hjælp. Autohjælpen omfatter det køretøj, som er forsikret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser HABILIST

Forsikringsbetingelser HABILIST HABILIST ......6...9..............6...9.0.. 6......6........... 9 0 Fællesbestemmelser Hvem dækkes Hvor dækkes Undtagelser Risikoforandring Betaling af præmie Ændringer af præmietarif og forsikringsbetingelser

Læs mere

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Forsikringens omfang fremgår

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Vejhjælp en tillægsdækning 1 1.1 Forudsætninger

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Autohjælp for. GF Finans og GF Østsjælland

Autohjælp for. GF Finans og GF Østsjælland Autohjælp for GF Finans og GF Østsjælland Klubben samarbejder med SOS Dansk Autohjælp, der yder assistance ved alle uheld, der forhindrer viderekørsel ved egen hjælp. Autohjælpen omfatter den bil, som

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-FORSIKRING VERSION 20-202 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk MC-Forsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Vilkår for autohjælp 01.07.14

Vilkår for autohjælp 01.07.14 Vilkår for autohjælp (I samarbejde med SOS Dansk Autohjælp) Ikrafttrædelse Forsikringen træder i kraft på det ønskede tidspunkt dog tidligst 24 timer efter, at selskabet har modtaget begæring herom. Biler

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M07 M08 M09-31 M09-32 Betingelser 150307 Side A. Forsikringens omfang...

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Forsikringsbetingelser for påhængsvogne 1. Generelt 1.1 Selskabets forsikring for

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL I

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL I FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 Side A. Forsikringens

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Knallertforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Klassisk og Veteran køretøj

Klassisk og Veteran køretøj FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Klassisk og Veteran køretøj Branche M17 Betingelser 010517 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN. Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN. Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Vejhjælp en tillægsdækning 1 1.1

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer VEJBIL-01 Tillæg til BIL-01

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer VEJBIL-01 Tillæg til BIL-01 Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL Betingelsesnummer VEJBIL-01 Tillæg til BIL-01 Vejhjælp kan kun tegnes i tilknytning til Bilforsikringen. Det er et krav, at bilen er en personbil

Læs mere

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Biler under 3.500 kg. Nedenstående abonnementsbetingelser gælder som tillæg til Aftalen. for biler

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MOTORKØRETØJ i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende dækninger, når

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med trinregulering Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.1 SIKREDE PERSONER... 3 1.2 HVOR DÆKKES?... 3 1.3 UNDTAGET... 3 1.4 MOTORLØB, ØVELSESKØRSEL,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX PERSONBIL. Indholdsfortegnelse. Branche M10T. Betingelser

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX PERSONBIL. Indholdsfortegnelse. Branche M10T. Betingelser FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX PERSONBIL Branche M10T Betingelser 010115 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker ikke...

Læs mere

Bosch Service Vejhjælp. Bosch Car Service...all, good, fair price. www.boschcarservice.dk

Bosch Service Vejhjælp. Bosch Car Service...all, good, fair price. www.boschcarservice.dk Bosch Service Vejhjælp Bosch Car Service...all, good, fair price. www.boschcarservice.dk Bosch Service Vejhjælp er din garanti for mobilitet på vejen. Service værksted Står man pludselig med en bil, der

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX 3i1 bil, Seniorbil og Helkundebil

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX 3i1 bil, Seniorbil og Helkundebil FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX 3i1 bil, Seniorbil og Helkundebil Branche M10F Betingelser 010115 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Autohjælp for. GF Aalborg

Autohjælp for. GF Aalborg Autohjælp for GF Aalborg Klubben samarbejder med SOS Dansk Autohjælp, der yder assistance ved alle uheld, der forhindrer viderekørsel ved egen hjælp. Autohjælpen omfatter den bil, som er forsikret under

Læs mere

Abonnement, Erhverv. Når der er sket et nedbrud, skal der tages hurtige og rigtige beslutninger. Vi klarer det hele for dig

Abonnement, Erhverv. Når der er sket et nedbrud, skal der tages hurtige og rigtige beslutninger. Vi klarer det hele for dig Abonnement, Erhverv Når der er sket et nedbrud, skal der tages hurtige og rigtige beslutninger. Vi klarer det hele for dig Dansk Autohjælps Alarmcentral er den naturlige forbindelse uanset, hvad der sker,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-401

Veterankøretøjsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-401 Forsikringsbetingelser Veterankøretøjsforsikring Version 20-401 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX PERSONBIL. Indholdsfortegnelse. Branche M10T. Betingelser

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX PERSONBIL. Indholdsfortegnelse. Branche M10T. Betingelser FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX PERSONBIL Branche M10T Betingelser 010716 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker ikke...

Læs mere

Aros Autohjælp PLUS Forsikringsbetingelser M400-01

Aros Autohjælp PLUS Forsikringsbetingelser M400-01 Forsikringsbetingelser M400-01 Indholdsfortegnelse Aros Autohjælp PLUS Biler under 3.500 kg. 2 1. Dækningsområde 2 2. Aros Autohjælp PLUS dækker 2 3. Bugsering i Danmark og Europa 2 4. Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014 Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG Hvem dækkes Hvor dækkes Undtagen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Betingelser for auto, motorcykel, campingvogn og trailer Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er dækket af forsikringen

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring Forsikringsvilkår for Knallertforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 GENERELLE BETINGELSER.... 3 1.Præmiens betaling.... 3 2.Indeksregulering af præmien.... 3 3.Præmieændring m.v.... 3 4.Flytning og risikoforandring.... 3 5.Opsigelse....

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Forsikringsbetingelser For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 BILFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Formidlet af: Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret.

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. KASKOFORSIKRING (Gælder kun hvis det fremgår af policen).

Læs mere

Erhverv Kombi 2 (+6M)

Erhverv Kombi 2 (+6M) Abonnementsbetingelser Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland). Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet dækker efter de danske betingelser

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde MinbilDinbil Side 2 Indledning Forsikringstager er MinbilDinbil ApS, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk Bilejer

Læs mere

Autohjælp for. GF Amager

Autohjælp for. GF Amager Autohjælp for GF Amager Klubben samarbejder med SOS Dansk Autohjælp, der yder assistance ved uheld, der forhindrer viderekørsel ved egen hjælp. Bestemmelserne er omfattet af den abonnementsaftale klubben

Læs mere

Fælles vilkår. 1 Forsikringens omfang 2 FORHOLD UNDER FORSIKRINGENS LØBETID

Fælles vilkår. 1 Forsikringens omfang 2 FORHOLD UNDER FORSIKRINGENS LØBETID Fælles vilkår 1 Forsikringens omfang 1.1 Hvem dækkes Forsikringen dækker forsikringstageren, personer, der er ansat hos denne, samt personer, til hvem køretøjet med salg for øje er overladt vederlagsfrit

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS Betingelser nr. 11-61 Bilforsikring i samarbejde med Minbildinbil ApS Forudsætninger: Forsikringstager er Minbildinbil ApS, benævnes efterfølgende som Minbildinbil, der driver hjemmesiden Minbildinbil.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET?

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET? Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE

Læs mere

Abonnement Campingvogn

Abonnement Campingvogn Abonnementsbetingelser Abonnement Campingvogn Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland). Abonnementet dækker efter de danske betingelser på

Læs mere

Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj

Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj M20-02 Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr AUTOFORSIKRING Autoforsikring Almindelige Forsikringsbetingelser. I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Udgave 2001. Fællesbetingelser. 1. Præmiens betaling. Første præmie, stempelafgift

Læs mere

Abonnement Erhverv Bil

Abonnement Erhverv Bil Abonnementsbetingelser Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark, med undtagelse af Færøerne og Grønland. Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet dækker efter de danske betingelser

Læs mere

Autoforsikring Forsikringsbetingelser

Autoforsikring Forsikringsbetingelser Autoforsikring Forsikringsbetingelser ERHVERV-GF-2016-01-301-GLOBAL Vilkårene er opdelt i afsnit med følgende indhold: A Fællesbestemmelser 1. Hvem er dækket 2. I hvilke lande dækker forsikringen 3. Præmiebetaling,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring Til Forsikringstageren Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål,

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Indledning Forsikringstager er Founders A/S, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk

Læs mere

Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold:

Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold: Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold: DAH SUPER abonnementet:... 2 1 - Abonnementets dækningsområde:... 2 2 - Abonnementet dækker:... 2 3 - Bugsering:... 2 4 - Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Forsikringsbetingelser VETERANKØRETØJSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VETERANKØRETØJSFORSIKRING VETERANKØRETØJSFORSIKRING A Fællesbetingelser 1 1 Sikrede personer 1 2 Geografisk områd 1 3 Undtagen risiko 1 4 Motorløb, kap- og væddeløbskørsel 1 5 Øvelseskørsel 1 6 Kørsels- / stilstandsperiode 1 B

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING ERHVERV

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING ERHVERV FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING ERHVERV I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. FÆLLESBETINGELSER. 1. Præmiens betaling. Første præmie, stempelafgifter og øvrige afgifter forfalder

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE:

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE: Forsikringsselskabet FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE FAGUDTRYK

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DAF BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER DAF BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER DAF BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4.

Læs mere

Abonnement: EL Knallert / EL Scooter

Abonnement: EL Knallert / EL Scooter Abonnementsbetingelser Abonnement: EL Knallert / EL Scooter Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark, med undtagelse af Færøerne og Grønland. Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet

Læs mere

Forsikringsbetingelser Autoforsikring

Forsikringsbetingelser Autoforsikring M05-01 Forsikringsbetingelser Autoforsikring For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser VETERANKØRETØJSFORSIKRING 01012010 A Fællesbetingelser 1 1 Sikrede personer 1 2 Geografisk område 1 3 Undtagen risiko 1 4 Motorløb, kap- og væddeløbskørsel 1 5 Øvelseskørsel 1 6 Kørsels- / stilstandsperiode

Læs mere