DF Juni Vilkår for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DF20083-2 Juni 2014. Vilkår for"

Transkript

1 F Juni 2014 Vilkår for Erhvervsrejseforsikring

2 NemKonto anske Forsikring benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til jer, hvis vi har registreret jeres PR-/SE-/VR-nummer. 2

3 Indholdsfortegnelse Videregivelse af kundeoplysninger...4 Indledning....4 Effektiv skadehjælp...4 Rejseservice...4 Før-afrejse service...4 Kroniske eller eksisterende sygdomme...5 Erstatningsmæssige forudsætninger/krav til dokumentation...5 Fælles vilkår 1. Forsikringssummer Antal rejsedage Forsikringsperiode samt hvornår og hvordan forsikringen kan opsiges eller ændres Hvem er forsikringstager, og hvem er sikrede Forsikringens betaling Indeksregulering Hvis skaden også er dækket af anden forsikring Generelle undtagelser Ved uenighed Lovgivning Overdragelse af erstatningskrav Regres Rights of subrogation Tilbagebetaling af uberettiget erstatning ækninger 15. Hvor dækkes ækningens start og ophør Sygeforsikring Hjemtransport Sygeledsagelse Tilkaldelse Hjemkaldelse/Rejseafbrydelse Transport af bil Erstatningsperson Indhentning af rejserute Forsinkelse på rejsen Privatansvar og privat retshjælp Kaution/Sikkerhedsstillelse Evakuering/ækning ved for øget risiko for sikrede agageforsinkelse samt bortkomst af bagage agagedækning Liv/Sygdom Personlig ulykkesforsikring Overfald Tandskade ehandlingsudgifter Tillægsdækning Årsafbestilling 36. Erhvervsrejseforsikringen kan suppleres med tillægsdækningen Årsafbestilling Ordforklaring I vilkårene finder I ord, som er markeret med*. et betyder, at ordet er nærmere forklaret i ordlisten. I finder ordlisten bagerst i vilkårene Side 3

4 Videregivelse af kundeoplysninger Med henblik på, at Rejsehjælp evt. skal hjælpe jer på rejsemålet, videregiver anske Forsikring til Rejsehjælp følgende kundeoplysninger: Virksomhedens navn og adresse samt forsikrings-/policenummer og oplysninger om rejseforsikringens dækningsomfang. For nogle forsikringer vil der tillige blive oplyst navn, adresse samt fødselsdato. Indledning enne indledning er en del af forsikringsvilkårene. Når I modtager policen for Erhvervsrejseforsikringen, bør I kontrollere, om forsikringen, herunder antal rejsedage og forsikringssummer m.v., er i overensstemmelse med jeres ønske. I modsat fald må I hurtigst muligt kontakte anske Forsikring. Er forsikringen ikke oprettet i overensstemmelse med de faktiske forhold, kan en erstatning helt eller delvist bortfalde. Sammen med policen fremsendes et antal rejsekort, som indeholder telefonnummer m.v. til Rejsehjælp døgnalarmcentral. Effektiv skadehjælp Rejsehjælp yder assistance og skadeservice direkte på stedet. ette indebærer, at I helt eller delvist kan få afgjort en dækningsberettiget skade under rejsen. Erstatningsudbetalingen vil være betinget af det øjeblikkelige individuelle behov for økonomisk hjælp, idet den endelige skadebehandling vil ske, når I kommer hjem fra rejsen. Effektiv skadehjælp omfatter foreløbig skaderegulering af alle skader, der helt eller delvist kan reguleres på stedet. Er der brug for akut hjælp på opholdsstedet i udlandet, kan man døgnet rundt kontakte: Rejsehjælp /O Falck Global Assistance Kongebakken Smørum Tlf.: (24 hours service) Fax: (24 hours service) Rejseservice Rejseservice består af en række serviceydelser, I kan benytte jer af før og under erhvervsrejsen. Før-afrejse service I kan under denne service få oplysninger om et rejsemåls sundhedsmæssige forhold, vaccinationsforhold, læger og hospitaler i området samt aktuelle risikoforhold. 4

5 Kroniske eller eksisterende sygdomme Hvis en af de rejsende har en kronisk eller eksisterende sygdom/tilskadekomst, vil vi anbefale jer at kontakte os, inden køb af rejsen, for at få en forhåndsvurdering*, så I ved, om eller hvordan personen er dækket, hvis uheldet er ude. Telefonnumre hvis I skal have en forhåndsvurdering: Når I kan I ringe til - skal på en rejse Falck Global Assistance (Rejsehjælp) - planlægger at købe en rejse og skal forhåndsvurderes på afbestillingsforsikringen anske Forsikrings skadeafdeling tlf tlf Erstatningsmæssige forudsætninger/krav til dokumentation Er der behov for at kontakte Rejsehjælp, har I pligt til at følge de anvisninger, som her gives, ligesom Rejsehjælp skal have alle de informationer, som er nødvendige for at kunne yde en korrekt assistance. I har også pligt til at udfylde en skadeanmeldelse og udlevere alle relevante originale dokumenter, herunder sygejournaler, lægeerklæringer, købskvitteringer, originalregninger m.v. et forudsættes tillige, at I giver Rejsehjælp/anske Forsikring fuldmagt til at indhente nødvendige relevante oplysninger. Tyveri, røveri, overfald eller hærværk skal desuden straks anmeldes til det stedlige politi. Politikvittering skal sendes til anske Forsikring sammen med skadeanmeldelsen. I modsat fald kan anske Forsikrings erstatningspligt helt eller delvist bortfalde. Ved sygdom/tilskadekomst har Rejsehjælp/anske Forsikring ret til at kræve den rejsende undersøgt af læge/hospital, udpeget af Rejsehjælp/anske Forsikring. Ved dødsfald skal Rejsehjælp/anske Forsikring underrettes, så der kan tages stilling til en eventuel obduktion. Hvis det fremgår, at Rejsehjælp/anske Forsikring skal underrettes inden betaling af udgifter og dette ikke sker, dækkes maksimalt de udgifter som Rejsehjælp/anske Forsikring ville have godkendt, såfremt underrettelsen var sket. Erhvervsrejseforsikringen erstatter ikke udgifter, der er eller kan kræves betalt fra anden side, herunder rejsebureau, transportselskab, anden forsikring, eller af Sundhedskortet*. enne undtagelse gælder dog ikke for den personlige ulykkesforsikring og Liv/Sygdom, som kan vælges på Erhvervsrejseforsikringen. Ved bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af bagage skal der ske anmeldelse til luftfartsselskabet eller anden transportør. Kvitteringen for anmeldelse skal sendes til anske Forsikring. 5

6 Forsikringsvilkårene i dette hæfte er beskrevet så enkelt som muligt. et betyder, at det nævnes, hvornår forsikringen dækker. Skader, som ikke er nævnt, er således ikke dækket. Fælles vilkår 1. Forsikringssummer A Forsikringssummer for bagagedækningen, Liv/Sygdom og ulykkesforsikringen fremgår af policen og vilkårenes pkt. 30, 31 og 32. Er andre summer valgt, fremgår dette af policen. 2. Antal rejsedage A enne forsikring er etableret på reguleringsbasis, på baggrund af et budgetteret antal rejsedage for det kommende forsikringsår, for alle de på policen omfattende personer. På foranledning af anske Forsikring, skal I ved forsikringsårets afslutning, indsende opgørelse over det faktiske antal rejsedage, til brug for beregning af den endelige præmie for det afsluttede forsikringsår. Hermed forstås alle rejsedage pr. person pr. dag, fx hvis 10 personer rejser i 10 dage, skal der oplyses 100 rejsedage. Er oplysningerne om antallet af rejsedage forkerte, betragtes det som misligeholdelse af aftalen, og der udbetales kun erstatning i forholdet mellem den præmie, der er betalt, og den der skulle have været betalt, hvis anske Forsikring havde fået de korrekte oplysninger. 3. Forsikringsperiode, samt hvornår og hvordan forsikringen kan opsiges eller ændres A Forsikringen gælder for 1 år ad gangen og fortsætter for en ny 1-årig periode, hvis ikke forsikringstageren eller anske Forsikring opsiger den skriftligt med mindst 1 måneds varsel før forsikringens årsdag, som er anført på policen. anske Forsikring kan, med mindst 1 måneds varsel, foretage ændringer i forsikringsvilkårene med virkning fra enhver forfaldsdag. Forsikringstageren har i så fald ret til at lade forsikringen udgå fra forfaldsdagen. Forhøjes præmien, har anske Forsikring pligt til skriftligt at underrette om ændringen senest 1 måned før årsdagen. Fra den dag anske Forsikring/Rejsehjælp har modtaget en skadeanmeldelse, og indtil 1 måned efter at selskabet har betalt erstatning eller afvist skaden, kan både forsikringstageren og anske Forsikring opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel. E I stedet for at opsige forsikringen kan anske Forsikring også med mindst 14 dages varsel gøre en fortsættelse af forsikringen betinget af ændrede vilkår, fx begrænsninger i dækningsomfang eller præmieforhøjelse. 4. Hvem er forsikringstager, og hvem er sikrede A Forsikringstageren er den, som har oprettet forsikringen hos anske Forsikring, fx ejeren* af en virksomhed, en virksomhed, forening eller organisation m.v., i anmark. Sikrede er forsikringstageren samt den eller de personer, der er ansat hos forsikringstageren, og som rejser i forsikringstagerens interesse og for dennes regning. Sikrede kan tillige være virksomhedens gæster og bestyrelse samt sikredes ægtefælle/samlever og børn under 18 år, når disse personer efter aftale med virksomheden deltager på rejsen. 6

7 E Forsikringen kan også være oprettet af enkeltpersoner. I så fald skal personens navn fremgå af policen. et er en forudsætning for dækning, at de personer der skal være omfattet af forsikringen, er tilmeldt folkeregisteret i anmark og har ret til ydelser under den offentlige sygesikring, med mindre andet fremgår af policen. Forsikringen kan efter aftale med arbejdsgiveren udvides til at omfatte private ferierejsedage i forbindelse med erhvervsrejsen. e private ferierejsedage skal i lighed med firmaets øvrige rejseaktivitet medtælles i den årlige opgørelse til anske Forsikring. 5. Forsikringens betaling A Præmien fastsættes efter anske Forsikrings gældende prisliste. Sammen med præmien opkræves skadesforsikringsafgift til staten og andre afgifter til det offentlige i henhold til gældende lov. E F G Præmien opkræves med angivelse af sidste rettidige betalingsdag. Forsikringstageren betaler alle udgifter ved opkrævningen. liver præmien ikke betalt rettidigt, sender anske Forsikring et rykkerbrev. Hvis beløbet ikke bliver betalt inden for den frist, der står i rykkerbrevet, mister forsikringstageren retten til erstatning. For hvert rykkerbrev anske Forsikring sender, opkræver vi et gebyr. Gebyret fremgår af anske Forsikrings prisliste på eløbet kan også blive oplyst ved henvendelse til anske Forsikring. Vi har i øvrigt ret til at opkræve renter af det forfaldne beløb i henhold til renteloven, og ret til at overdrage beløbet til retslig inkasso. etales præmien stadig ikke, slettes forsikringen. Er forsikringen slettet på grund af præmierestance, kan genoptagelse ikke ske, før restancen er betalt, og da kun på betingelse af, at præmiebetaling i henhold til den ny police sker helårsvis forud, i mindst 1 år. Påkrav om betaling sendes til den oplyste betalingsadresse. Hvis betalingsadressen bliver ændret, skal anske Forsikring have besked hurtigst muligt. H anske Forsikring har ret til at kræve gebyrer til dækning af omkostninger for serviceydelser fx opkrævninger, ekspeditioner og andre ydelser i forbindelse med police- og skadebehandling. Gebyrerne fremgår af prislisten på eløbet kan også blive oplyst ved henvendelse til anske Forsikring 6. Indeksregulering A Præmien indeksreguleres en gang om året på forsikringens første forfaldsdag i kalenderåret. Rykkergebyret indeksreguleres pr. 1. januar. ette sker i overensstemmelse med et af anmarks Statistik offentliggjort løntal. Ophører udgivelsen af det pågældende løntal, kan anske Forsikring anvende et andet officielt reguleringstal. e øvrige beløb der er nævnt i vilkårene samt forsikringssummer indeksreguleres ikke. Er indeksreguleringen ikke tilstrækkelig til at imødegå udviklingen i udgifterne, kan anske Forsikring, med mindst 1 måneds varsel, foretage ekstraordinære prisforhøjelser med virkning fra enhver forfaldsdag. Forsikringstageren har i så fald ret til at lade forsikringen udgå fra for- 7

8 faldsdagen. 7. Hvis skaden også er dækket af anden forsikring A Er der aftalt tilsvarende forsikring med andet selskab mod samme risiko, og dette selskab har taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er aftalt med andet selskab, gælder samme forbehold for denne forsikring. enne bestemmelse vedrører udelukkende det indbyrdes forhold mellem selskaberne, som således betaler erstatningen i fællesskab. enne undtagelse gælder dog ikke for dækningerne Personlig ulykkesforsikring og Liv/Sygdom. 8. Generelle undtagelser A Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte er en følge af, 1. forsæt eller grov uagtsomhed, 2. sikredes deltagelse i slagsmål eller overtrædelse af straffeloven i det pågældende land, 3. at den sikrede har indtaget narkotika eller andre giftstoffer, medmindre det kan godtgøres, at skaden ikke stod i forbindelse hermed, 4. at den sikrede var påvirket af alkoholiske drikke, medmindre det kan godtgøres, at skaden ikke stod i forbindelse hermed. og dækkes i.h.t. pkt. 17, Sygeforsikring, 18, Hjemtransport, 19 Sygeledsagelse, 20, Tilkaldelse og 31, Liv/Sygdom, 5. at en eksisterende lidelse med rimelighed kunne forventes at medføre et behandlingsbehov under rejsen jf. pkt. 17, Sygeforsikring, 6. sikredes deltagelse eller træning i bjergbestigning (med klatreudstyr eller ved højder over meter), faldskærmsudspring, ekspeditioner/rejser til et uberørt eller ukendt område eller andet, som må antages at kunne medføre særlig farlige risici. eltager den sikrede kun en enkelt gang i en af disse aktiviteter, fx ved et firmaarrangement, en polterabend eller en rund fødselsdag og under kyndig professionel instruktion, vil eventuel skade være dækket, selv om det ikke er nævnt særskilt i policen. eltager sikrede i sådanne aktiviteter jævnligt eller mere end én gang, skal sikrede købe tillægsforsikring. 7. for sportsudøvere dækker Ulykkes- og Liv/Sygdomsforsikringen jf. punkterne 31, 32, 33, 34, 35, ikke under konkurrencer, kampe og træning. 8. atomvåben eller atomkernereaktioner, fx kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt henfald, hvad enten sådan skade indtræder i krigs- eller fredstid. Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte er en følge af, at sikrede er rejst ind i et område, som udenrigsministeriet inkl. henvisningen til andre landes udenrigsministerier, fraråder rejser til eller har anbefalet evakueret, eller at sikrede ikke har forladt et krigsområde, da det var muligt. er er yderligere den begrænsning, at der ikke ydes dækning på en krigsskueplads (områder på indtil 100 km fra det sted eller de steder, hvor militære enheder udkæmper et slag). Hvis sikrede befinder sig på krigsskueplads ved kamphandlingernes start, er sikrede dækket, indtil det er muligt at forlade krigsskuepladsen. 9. Ved uenighed A Uoverensstemmelser mellem sikrede og anske Forsikring bør søges løst mellem parterne. Er dette ikke muligt, kan sikrede henvende sig til Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V. Tlf mellem kl. 10 og13. Ankenævnet kan dog kun behandle en klage, hvis 1. I forgæves har prøvet at få en tilfredsstillende ordning med anske Forsikring. 2. anske Forsikring ikke inden 3 uger har svaret på en skriftlig henvendelse fra jer. I skal sende klagen til Ankenævnet på et særligt klageskema og betale et mindre gebyr. Gebyret bliver betalt tilbage, hvis I helt eller delvist får medhold i klagen, hvis klagen bliver afvist, 8

9 eller hvis I selv tilbagekalder klagen. Klageskema og girokort til betaling af gebyr kan I få hos: A anske Forsikring Ankenævnet for Forsikring Fastsættelse af méngraden for den personlige ulykkesforsikring åde sikrede og anske Forsikring kan forlange, at Arbejdsskadestyrelsen fastsætter ménprocenten. en sikrede og anske Forsikring kan også aftale, at Arbejdsskadestyrelsens afgørelse er bindende for begge parter. Omkostninger ved forelæggelsen en af parterne, der ønsker, at Arbejdsskadestyrelsen skal fastsætte ménprocenten, skal selv betale alle de nødvendige omkostninger. Men har anske Forsikring fastsat en ménprocent, som Arbejdsskadestyrelsen ændrer til fordel for sikrede, betaler vi altid omkostningerne Vurderingen af hvorvidt der er sket en lægelig fejlbehandling, foretages af anske Forsikrings rådgivende læger i henhold til reglerne i Lovbekendtgørelse nr om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenets Eventuel uenighed om ménprocenten afgøres af Arbejdsskadestyrelsen, jf. pkt.. Ved lægelig fejlbehandling dækkes ikke: 1. varigt mén der opstår som direkte og forventelig følge af sygdom eller tilskadekomst. 2. hvor sikrede har givet sin accept til behandling på trods af advarsler fra rejsehjælp/ anske Forsikring om, at den tilbudte behandling ikke opfylder kriterierne for anerkendte og af Rejsehjælp/anske Forsikrings godkendte behandlingsprincipper. 3. erstatning for fejl eller svigt i apparaturer mv. 10. Lovgivning ansk lovgivning, blandt andet lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed, danner grundlag for forsikringsaftalen. 11. Overdragelse af erstatningskrav en eller de sikrede kan ikke uden anske Forsikrings skriftlige samtykke pantsætte eller overdrage sine eventuelle rettigheder i henhold til denne forsikring. 12. Regres I det omfang anske Forsikring/Rejsehjælp udbetaler erstatning, indtræder anske Forsikring/ Rejsehjælp i sikredes ret. enne bestemmelse anvendes, når sagen afgøres efter dansk ret. Regres betyder, at anske Forsikring /Rejsehjælp har ret til at få udbetalte beløb tilbagebetalt, fx fra sikrede eller rejseselskaber m.v. 13. Rights of subrogation Underwriter shall be fully and completely subrogated to the rights of the Insured against parties who may be liable to provide an indemnity or make a contribution with respect to any matter which is the subject of a claim under this certificate. Underwriter may at its own expense take over Insured s rights against third parties to the extent of its payments made. Insured shall co-operate with the underwriter and provide such information and documentation reasonably required by underwriter in order to collect and enforce its rights of subrogation. Underwriter may institute any proceedings at its own expense against such third parties in the name of the Insured. enne bestemmelse anvendes, når sagen afgøres efter udenlandsk ret. 9

10 14. Tilbagebetaling af uberettiget erstatning Har Rejsehjælp og/eller anske Forsikring betalt erstatning eller udlagt beløb, og viser det sig, at dette er sket uden erstatningsforpligtelse i henhold til denne forsikring, er anske Forsikring berettiget til at kræve beløbet tilbagebetalt. 15. Hvor dækkes A Forsikringen dækker erhvervsrejser i hele verden og er opdelt i områderne Norden, Europa og udenfor Europa. Vær dog opmærksom på fx særlig rejsevejledning fra udenrigsministeriet, se yderligere under punkt 8. Rejser i bopælslandet* er ikke omfattet, med mindre det fremgår af policen. 16. ækningens start og ophør A ækningen træder i kraft, når rejsen begynder. et vil sige, når man forlader ens private bopæl eller et opholdssted* i anmark. ækningen ophører, når man er kommet tilbage til den private bopæl eller et opholdssted* i anmark. 17. Sygeforsikring A Forsikringen dækker ved akut sygdom eller tilskadekomst, opstået på rejsen eller under opholdet, sædvanlige, rimelige og nødvendige udgifter i udlandet til: 1. behandling hos autoriseret læge, og lægeordineret medicin, 2. lægeordinerede ophold på hospital, 3. behandling af fysioterapeut, kiropraktor, anden ikke-lægelig behandling eller tandlægebehandling, dog med max kr. ehandlingen kan dog afsluttes i anmark. 4. ambulancetransport til behandlingsstedet eller sygetransport til nærmest egnede behandlingssted, 5. taxatransport til og fra evt. opfølgende behandling, dog med max kr., 6. behandling i forbindelse med graviditet eller af et for tidligt født barn i indtil en måned før forventet fødselstidspunkt, 7. telefonopkald, læsestof mv., når sikrede er hospitalsindlagt, dog med max. 500 kr., 8. ekstraudgifter* til kost* og logi* efter en hospitalsindlæggelse og indtil hjemrejsen, hjemtransporten eller indhentning af den fastlagte rejserute, efter aftale med Rejsehjælp kan finde sted. Ligeledes dækkes ekstraudgifter* til transport, i forbindelse med indhentning af den fastlagte rejserute, 9. behandling af kroniske eller eksisterende lidelser, såfremt det ikke med rimelighed kunne forventes, at lidelsen ville medføre et behandlingsbehov under rejsen. Ved forventet behandlingsbehov forstås, at lidelsen inden for de sidste 2 måneder inden afrejsen fra anmark har medført: a hospitalsindlæggelse, b ændring i medicineringen, c lægebesøg, d henvisning af læge til vurdering/behandling, e forværring uden at sikrede har søgt læge, selvom dette måtte formodes at være påkrævet. Herudover dækker forsikringen ikke kontrol, behandling eller medicin til at holde en sygdom stabil, eller hvis sikrede: f har standset behandlingen eller har fået afslag på behandling, g kendte behandlingsbehovet inden afrejsen, h er udeblevet fra aftalte kontrolbesøg. Hvis der ud fra ovenstående er tvivl om dækning af kroniske eller bestående sygdomme, kan I henvende jer til Rejsehjælp hvorfra I kan få et bindende forhåndstilsagn, på baggrund af den aktuelle situation, 10. udgifter i forbindelse med telekommunikation til Rejsehjælp/anske Forsikring. 10

11 11. varigt mén op til 1 mio. kr. som følge af lægelig fejlbehandling. Se vilkårenes pkt. 9. vedr. dækning. Godtgørelsen udgør differencen mellem det aktuelle mén, og det mén, som under alle omstændigheder ville have været resultatet efter korrekt behandling. 12. Krisehjælp a Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til krisehjælp til den sikrede i udlandet, hvis den sikrede har behov herfor på grund af røveri, overfald, ulykke, brand, eksplosion, indbrud, naturkatastrofer, skovbrande, terroristangreb o.l. og dette har medført en akut psykisk krise. b Hvis Rejsehjælps kriseteam anbefaler det, dækkes udgifter til psykologbehandling efter hjemkomst til anmark med maks. 5 behandlinger. c Krisehjælp til sikredes pårørende, i tilfælde af sikredes død eller alvorlig kritisk sygdom/tilskadekomst i udlandet, med maks. 5 behandlinger. Rejsehjælp tager stilling til, om der skal iværksættes krisehjælp. I givet fald ydes den af Rejsehjælps kriseteam. Forsikringen dækker ikke udgifter: 1. til behandling og ophold i udlandet, når Rejsehjælps læge har besluttet og behandlende læge har godkendt, at behandlingen kan vente til efter hjemkomst til anmark, 2. til fortsat behandling og hospitalsindlæggelse, hvis den sikrede nægter at lade sig hjemtransportere, når Rejsehjælps læge har besluttet hjemtransport, og når den behandlende læge har godkendt hjemtransport, 3. der påløber som følge af, at sikrede ikke følger de af behandlende læge og/eller Rejsehjælps læge angivne anvisninger, 4. til kosmetiske indgreb, medmindre indgrebet er en direkte følge af en tilskadekomst, som har krævet hospitalsbehandling inden for 24 timer efter tilskadekomstens indtræden, 5. til behandling efter hjemkomst til bopælslandet. 18. Hjemtransport A Forsikringen dækker ekstraudgifter* til hjemtransport til anmark, med ordinært trafikmiddel, ambulance eller ambulancefly. E F et forudsættes, at hjemtransport er nødvendiggjort af akut sygdom eller tilskadekomst dækket af pkt. 17, Sygeforsikring, og at såvel den stedlige behandlende læge/hospital samt Rejsehjælp finder hjemtransporten nødvendig. Rejsehjælp vælger transportmåde og formidler hjemtransporten. Såfremt den afbrudte rejse, i henhold til den oprindelige rejseplan, ikke er afsluttet efter endt behandling, dækkes udgifter til transport til det sted, hvor sikrede skulle befinde sig på returrejsetidspunktet. og er det en betingelse, at der ikke er gjort brug af dækningen Erstatningsperson jf. pkt. 23. Endvidere dækkes ekstraudgifter* til hjemrejse, såfremt sikredes planlagte hjemrejse eller planlagte rejse forløb overskrides og ikke kan genoptages på grund af en hændelse dækket af pkt. 17, Sygeforsikring. Ved dødsfald dækkes udgifter til transport af afdøde til anmark, med mindre andet er anført på policen. Forsikringen dækker ikke udgifter til hjemtransport eller til anden transport som følge af en ikke dækningsberettiget sygdom eller tilskadekomst, eller som følge af den sikredes frygt for smittefare. 11

12 19. Sygeledsagelse A Forsikringen dækker rimelige ekstraudgifter* til kost*, logi* og lokaltransport* for op til 3 sygeledsagere, der bliver hos eller følger sikrede, hvis sikrede: 1. rammes af akut alvorlig sygdom, 2. rammes af alvorlig tilskadekomst, 3. afgår ved døden, så den planlagte rejserute må afbrydes eller forsinkes. et er en betingelse, at hændelsen er dækket af Sygeforsikringen, jf. pkt. 17. Erstatningen er begrænset til maks kr. se dog pkt. 20, Tilkaldelse. Herudover dækkes rimelige og nødvendige transportudgifter til indhentning af fastlagt rejserute eller hjemrejse. 20. Tilkaldelse A Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til transport for op til 3 personer, der efter aftale med Rejsehjælp kaldes ud fra anmark til sikrede, hvis sikrede: 1. rammes af akut alvorlig sygdom, 2. rammes af alvorlig tilskadekomst, eller 3. afgår ved døden. et er en betingelse, at hændelsen er dækket af Sygeforsikringen jf. pkt. 17. For den/de tilkaldte betales endvidere kost*, logi* og lokaltransport* med maks kr. i alt. og kan den samlede erstatning for pkt. 19, Sygeledsagelse og pkt. 20, Tilkaldelse, ikke overstige kr. for kost*, logi* og lokaltransport*. e tilkaldte personer er automatisk omfattet af en forsikring, svarende til grunddækningen og bagagedækningen jf. pkt. 17, 18, 19, 20, 29 og 30 på anske Forsikrings Erhvervsrejseforsikring. et er en betingelse for tilkaldelsen, at Rejsehjælp vurderer, at den berørte person skal opholde sig på hospitalet i mindst 3 døgn, og at den berørte person ikke kan hjemtransporteres inden for 3 døgn. 21. Hjemkaldelse/Rejseafbrydelse A Forsikringen dækker rimelige ekstraudgifter* ved hjemkaldelse til anmark, efter at rejsen er påbegyndt, når grunden er: 1. dødsfald 2. alvorlig og uventet akut sygdom eller alvorlig tilskadekomst, som rammer sikredes nærmeste familie*. Ligeledes dækkes disse udgifter, når grunden er væsentlig skade som følge af brand*, indbrudstyveri* eller anden alvorlig skade i den sikredes private bolig. Er sikrede ejer* eller ledende medarbejder i virksomheden, dækker forsikringen desuden hjemkaldelse på grund af: 1. overenskomststridig arbejdsnedlæggelse 2. bedrageriske handlinger 3. væsentlig skade som følge af brand*, indbrudstyveri* eller anden alvorlig skade i virksomheden. et forudsættes, at begivenheden kræver sikredes tilstedeværelse. Ved en hjemkaldelse, dækker forsikringen endvidere rimelige og nødvendige udgifter til transport til det sted, hvor den oprindelige rejse blev afbrudt, hvis en sådan returrejse foretages senest 1 måned efter rejseafbrydelsen, samt returrejse til anmark, hvis den oprindelige hjemrejsedag er overskredet. et er en betingelse for dækningen, at punkt 23, Erstatningsperson ikke er taget i brug. 12

13 E F Forsikringen er udvidet til at dække Erhvervsbetinget rejseafbrydelse. Hermed forstås, hvis sikredes nære medarbejder dør eller bliver hospitalsindlagt på grund af en alvorlig akut sygdom eller tilskadekomst, således at sikredes tilstedeværelse i virksomheden er påkrævet. Ved en nær medarbejder forstås en person, der refererer direkte til sikrede eller som sikrede refererer direkte til. Foregår rejsen i bil, kan andre transportmidler end bilen benyttes til hjemtransporten, hvis det er aftalt med Rejsehjælp/anske Forsikring for inden. 22. Transport af bil A Foregår rejsen i bil, dækker forsikringen, hvis det bliver nødvendigt at efterlade bilen i et land i Europa, fordi sikrede er blevet 1. transporteret hjem som sygeledsager som beskrevet i punkt 19, 2. kaldt hjem til anmark som beskrevet i punkt 21, 3. evakueret som beskrevet i punkt 28, 4. transporteret hjem som beskrevet i punkt 18. et er en betingelse for dækningen, 1. at transporten af bilen er aftalt med Rejsehjælp inden transporten finder sted 2. at der ikke er andre med på rejsen, som kan køre bilen, 3. at transporten af bilen ikke er dækket fra anden side fx kaskoforsikringen, det røde kort o.l. Forsikringen dækker de ekstraudgifter*, der er til at få bilen transporteret enten hjem til anmark, eller til det sted hvor sikrede befinder sig efter endt hospitalsindlæggelse eller evakuering. 23. Erstatningsperson A Forsikringen dækker rimelige udgifter til transport af en erstatningsperson, der af virksomheden bliver udsendt for at overtage sikredes arbejde, hvis den sikrede bliver uarbejdsdygtig i mindst 3 døgn, som følge af en hændelse dækket af pkt. 17, Sygeforsikring. Forsikringen dækker endvidere rimelige udgifter til hjemrejse, svarende til sikredes oprindelige rejseform, ved dokumenteret uarbejdsdygtighed i mindst 3 døgn. et er en betingelse for dækningen, at sikrede ikke i forvejen skulle påbegynde hjemrejse inden for 2 døgn. Ligeledes dækker forsikringen rimelige udgifter til transport af en erstatningsperson, hvis sikrede bliver hjemkaldt jf. pkt. 21, Hjemkaldelse/Rejseafbrydelse. 24. Indhentning af rejserute A Forsikringen dækker rimelige ekstraudgifter* til indhentning af den planlagte rejserute, herunder kost* og logi*, når en rejseplan ikke kan overholdes, fordi den sikrede efter at have forladt sit opholdssted*, uforskyldt og uforudseeligt møder op på afrejsestedet efter det tidspunkt, hvor rejsen ifølge rejseplanen skulle foregå. et er en forudsætning for dækning, at der mellem evt. fly skift er indlagt minimum den officielle transfertid* mellem planlagt ankomst og afgang. et er en forudsætning for dækning, at man er taget af sted fra bopælen/opholdsstedet* i rimelig tid*. 25. Forsinkelse på rejsen A Forsikringen dækker, hvis det planlagte transportmiddel er forsinket/aflyst pga. mekanisk svigt i transportmidlet eller klimatiske forhold. et er en betingelse, at man ankommer mere end 8 timer senere end det planlagte ankomsttidspunkt enten til bestemmelsesstedet eller til anmark. et er en betingelse, at ekstraudgifterne* ikke bliver betalt af rejseudbyderen, transportselskabet eller andre. 13

Generelle forsikringsbetingelser rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Private og Business Gældende fra 1. januar 2015

Generelle forsikringsbetingelser rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Private og Business Gældende fra 1. januar 2015 6724-1 Generelle forsikringsbetingelser rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Private og Business Gældende fra 1. januar 2015 De generelle forsikringsbetingelser er gældende for hele forsikringen.

Læs mere

Definitionerne Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Total. (185DK00201) Rejseforsikring Total 1.1 Omfang rejse. Indledende bestemmelser.

Definitionerne Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Total. (185DK00201) Rejseforsikring Total 1.1 Omfang rejse. Indledende bestemmelser. Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring. Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Total. (185DK00201) På din billet/faktura vil det fremgå hvilket produkt

Læs mere

Tillæg (HIB0900200DKSPL) 12. Hjemtransport (hele verden)

Tillæg (HIB0900200DKSPL) 12. Hjemtransport (hele verden) Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring, du har købt hos dit rejsebureau. Betingelserne omfatter produkterne plus, total og tillæg for hjemtransport. På din billet/faktura

Læs mere

Fuldstændige betingelser PLUS, TOTAL OG TILLÆG FOR HJEMTRANSPORT. Gouda Rejseforsikring

Fuldstændige betingelser PLUS, TOTAL OG TILLÆG FOR HJEMTRANSPORT. Gouda Rejseforsikring Fuldstændige betingelser PLUS, TOTAL OG TILLÆG FOR HJEMTRANSPORT Gouda Rejseforsikring Dette er de fuldstændige betingelser for den Gouda Rejseforsikring, du har købt hos dit rejsebureau. Betingelserne

Læs mere

Rejs med den riktige forsikring PLUS & TOTAL

Rejs med den riktige forsikring PLUS & TOTAL Rejs med den riktige forsikring PLUS & TOTAL Fuldstændige betingelser Europ Assistance Rejseforsikring Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring, du har købt hos dit

Læs mere

Vilkår for Rejseforsikring

Vilkår for Rejseforsikring DF20110-2 December 2013 Vilkår for Rejseforsikring En forsikring for den enkelte rejse Danske Forsikring A/S Vilkår for Rejseforsikring - En forsikring for den enkelte rejse DF20110-2 Dcember 2013 2 Fortrydelsesret

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Januar 2011 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring

Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77

Læs mere

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 INDHOLDSFORTEGNELSE A FÆLLESBETINGELSER... 3 B FORHOLD I SKADETILFÆLDE... 5 C DÆKNING... 8 2. SYGDOM... 8 3. SYGE- OG HJEMTRANSPORT... 9 4. LÆGELIG FEJLBEHANDLING...

Læs mere

Flex Business erhvervsrejseforsikring. FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870

Flex Business erhvervsrejseforsikring. FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870 Flex Business erhvervsrejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870 FLEX BUSINESS Erhvervsrejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870 Indholdsfortegnelse: Afsnit A - Fællesbetingelser Side 3 Afsnit

Læs mere

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 Vilkår for Årsrejseforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL Gouda Rejseforsikring Indhold BASE omfatter betingelsernes punkter: A. Hjælp på stedet B. Rejsedokumenter C. Selvrisikodækning D. Rejseafbrydelse E. Tilkaldelse/Sygeledsagelse

Læs mere

Kære Limpopo/Diana -kunde

Kære Limpopo/Diana -kunde Kære Limpopo/Diana -kunde Denne rejseforsikring er specielt udviklet til de forsikringsbehov, du har på din jagtrejse. Rejseforsikringen er et resultat af et samarbejde mellem Limpopo/Diana og Gouda. Rejseforsikringen

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden Vilkår for Årsrejse Europa Verden 01 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Bornholms Brandforsikring A/S Vilkår for årsrejseforsikring

Læs mere

Årsrejseforsikring. Generelt. Forhold ved kronisk sygdom / bestående lidelse. Ved rejse i Den Offentlige Rejsesygesikrings dækningsområde

Årsrejseforsikring. Generelt. Forhold ved kronisk sygdom / bestående lidelse. Ved rejse i Den Offentlige Rejsesygesikrings dækningsområde Årsrejseforsikring Generelt IDL Forsikring Assurance Agentur A/S samarbejder med Falck TravelCare for at sikre dig en effektiv skadehjælp på din ferierejse. Hvis du har brug for akut hjælp på din ferierejse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 807. Til grupperejser i EU/EØS/Udvidet Europa for unge under 30 år Rejser op til en måneds varighed

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 807. Til grupperejser i EU/EØS/Udvidet Europa for unge under 30 år Rejser op til en måneds varighed skole- og ungdomsrejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 807 Til grupperejser i EU/EØS/Udvidet Europa for unge under 30 år Rejser op til en måneds varighed SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER REJSEFORSIKRING

Læs mere

SKOLE- OG UNGDOMSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 808

SKOLE- OG UNGDOMSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 808 SKOLE- OG UNGDOMSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 808 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser,

Læs mere

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER August 2014 Version 14:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Bemærk. 23.1 Nogle praktiske oplysninger. 23. Ferierejseforsikring

Bemærk. 23.1 Nogle praktiske oplysninger. 23. Ferierejseforsikring Bemærk Dette er forsikringsvilkårene for rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Det er ikke sikkert, at rejseforsikringen i de trykte forsikringsvilkår du har, har samme nummerrækkefølge, som svarer

Læs mere

FULDSTÆNDIGE BETINGELSER

FULDSTÆNDIGE BETINGELSER Side 1 af 7 1. Hjælp på stedet 2. Rejsestartsforsikring ved udrejse 3. Forsikring af bagage og ejendele 4. Bagageforsinkelse 5. Rejsedokumenter 6. Selvrisikodækning 7. Rejseafbrydelse 8. Privatansvarsforsikring

Læs mere

Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring. Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Extra.

Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring. Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Extra. Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring. Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Extra. (185DK00200) På din billet/faktura vil det fremgå hvilket produkt

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 116 4.udgave DIS Danish Institute For Study Abroad.

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 116 4.udgave DIS Danish Institute For Study Abroad. FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 116 4.udgave DIS Danish Institute For Study Abroad. I henhold til dansk forsikringslovgivning Fælles bestemmelser Sådan læser du forsikringsbetingelserne Definitioner Hvem er

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0803

Forsikringsbetingelser nr. 0803 Forsikringsbetingelser nr. 0803 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Bestående sygdom Hvis du har en bestående sygdom, dækker

Læs mere

REJSEFORSIKRING PREMIER DK (DKK)

REJSEFORSIKRING PREMIER DK (DKK) REJSEFORSIKRING Du får blandt andet: Alarmservice døgnet rundt, rejsestartsforsikring, dækning af selvrisiko, erstatning for forsinket hjemrejse, erstatning for tabte feriedage, forsikring af bagage og

Læs mere

FULDSTÆNDIGE BETINGELSER DRF03, 2014-08-01 Rejseforsikring Side 1 af 7

FULDSTÆNDIGE BETINGELSER DRF03, 2014-08-01 Rejseforsikring Side 1 af 7 Side 1 af 7 1. Akut sygdom 2. Hjemtransport 3. Sygeledsagelse 4. Tilkaldelse 5. Akut tandbehandling 6. Rejsestartsforsikring ved udrejse 7. Forsikring af bagage og ejendele 8. Transportforsinkelse 9. Forsinket

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Rejseforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Rejseforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Rejseforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Din sikkerhed på forretningsrejsen

Din sikkerhed på forretningsrejsen Din sikkerhed på forretningsrejsen DANSK REJSEFORSIKRING Erhvervsrejseforsikring Betingelsesnr. 89.0.01.620-0009 Dækninger: Sum i DKK Sygdom og hjemtransport ubegrænset - lægebehandling - hospitalsindlæggelse

Læs mere

Dette materiale indeholder de fuldstændige vilkår for NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1.

Dette materiale indeholder de fuldstændige vilkår for NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1. NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1 Dette materiale indeholder de fuldstændige vilkår for NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1. 1. Hjælp på stedet 2. Rejsedokumenter 3. Selvrisikodækning

Læs mere

ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Forsikringsbetingelser nr. 59 I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 01.04.07 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INDLEDENDE

Læs mere

Vilkår for FDM Rejseforsikring

Vilkår for FDM Rejseforsikring 1 Vilkår for FDM Rejseforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hvem og hvor dækkes 1.1 Hvem er sikrede 1.2 Hvem er pårørende 1.3 Hvem er rejseledsager 1.4 Hvor dækkes 1.5 Hvilke rejser dækkes 1.6 Hvor længe dækkes

Læs mere