DF Juni Vilkår for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DF20083-2 Juni 2014. Vilkår for"

Transkript

1 F Juni 2014 Vilkår for Erhvervsrejseforsikring

2 NemKonto anske Forsikring benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til jer, hvis vi har registreret jeres PR-/SE-/VR-nummer. 2

3 Indholdsfortegnelse Videregivelse af kundeoplysninger...4 Indledning....4 Effektiv skadehjælp...4 Rejseservice...4 Før-afrejse service...4 Kroniske eller eksisterende sygdomme...5 Erstatningsmæssige forudsætninger/krav til dokumentation...5 Fælles vilkår 1. Forsikringssummer Antal rejsedage Forsikringsperiode samt hvornår og hvordan forsikringen kan opsiges eller ændres Hvem er forsikringstager, og hvem er sikrede Forsikringens betaling Indeksregulering Hvis skaden også er dækket af anden forsikring Generelle undtagelser Ved uenighed Lovgivning Overdragelse af erstatningskrav Regres Rights of subrogation Tilbagebetaling af uberettiget erstatning ækninger 15. Hvor dækkes ækningens start og ophør Sygeforsikring Hjemtransport Sygeledsagelse Tilkaldelse Hjemkaldelse/Rejseafbrydelse Transport af bil Erstatningsperson Indhentning af rejserute Forsinkelse på rejsen Privatansvar og privat retshjælp Kaution/Sikkerhedsstillelse Evakuering/ækning ved for øget risiko for sikrede agageforsinkelse samt bortkomst af bagage agagedækning Liv/Sygdom Personlig ulykkesforsikring Overfald Tandskade ehandlingsudgifter Tillægsdækning Årsafbestilling 36. Erhvervsrejseforsikringen kan suppleres med tillægsdækningen Årsafbestilling Ordforklaring I vilkårene finder I ord, som er markeret med*. et betyder, at ordet er nærmere forklaret i ordlisten. I finder ordlisten bagerst i vilkårene Side 3

4 Videregivelse af kundeoplysninger Med henblik på, at Rejsehjælp evt. skal hjælpe jer på rejsemålet, videregiver anske Forsikring til Rejsehjælp følgende kundeoplysninger: Virksomhedens navn og adresse samt forsikrings-/policenummer og oplysninger om rejseforsikringens dækningsomfang. For nogle forsikringer vil der tillige blive oplyst navn, adresse samt fødselsdato. Indledning enne indledning er en del af forsikringsvilkårene. Når I modtager policen for Erhvervsrejseforsikringen, bør I kontrollere, om forsikringen, herunder antal rejsedage og forsikringssummer m.v., er i overensstemmelse med jeres ønske. I modsat fald må I hurtigst muligt kontakte anske Forsikring. Er forsikringen ikke oprettet i overensstemmelse med de faktiske forhold, kan en erstatning helt eller delvist bortfalde. Sammen med policen fremsendes et antal rejsekort, som indeholder telefonnummer m.v. til Rejsehjælp døgnalarmcentral. Effektiv skadehjælp Rejsehjælp yder assistance og skadeservice direkte på stedet. ette indebærer, at I helt eller delvist kan få afgjort en dækningsberettiget skade under rejsen. Erstatningsudbetalingen vil være betinget af det øjeblikkelige individuelle behov for økonomisk hjælp, idet den endelige skadebehandling vil ske, når I kommer hjem fra rejsen. Effektiv skadehjælp omfatter foreløbig skaderegulering af alle skader, der helt eller delvist kan reguleres på stedet. Er der brug for akut hjælp på opholdsstedet i udlandet, kan man døgnet rundt kontakte: Rejsehjælp /O Falck Global Assistance Kongebakken Smørum Tlf.: (24 hours service) Fax: (24 hours service) Rejseservice Rejseservice består af en række serviceydelser, I kan benytte jer af før og under erhvervsrejsen. Før-afrejse service I kan under denne service få oplysninger om et rejsemåls sundhedsmæssige forhold, vaccinationsforhold, læger og hospitaler i området samt aktuelle risikoforhold. 4

5 Kroniske eller eksisterende sygdomme Hvis en af de rejsende har en kronisk eller eksisterende sygdom/tilskadekomst, vil vi anbefale jer at kontakte os, inden køb af rejsen, for at få en forhåndsvurdering*, så I ved, om eller hvordan personen er dækket, hvis uheldet er ude. Telefonnumre hvis I skal have en forhåndsvurdering: Når I kan I ringe til - skal på en rejse Falck Global Assistance (Rejsehjælp) - planlægger at købe en rejse og skal forhåndsvurderes på afbestillingsforsikringen anske Forsikrings skadeafdeling tlf tlf Erstatningsmæssige forudsætninger/krav til dokumentation Er der behov for at kontakte Rejsehjælp, har I pligt til at følge de anvisninger, som her gives, ligesom Rejsehjælp skal have alle de informationer, som er nødvendige for at kunne yde en korrekt assistance. I har også pligt til at udfylde en skadeanmeldelse og udlevere alle relevante originale dokumenter, herunder sygejournaler, lægeerklæringer, købskvitteringer, originalregninger m.v. et forudsættes tillige, at I giver Rejsehjælp/anske Forsikring fuldmagt til at indhente nødvendige relevante oplysninger. Tyveri, røveri, overfald eller hærværk skal desuden straks anmeldes til det stedlige politi. Politikvittering skal sendes til anske Forsikring sammen med skadeanmeldelsen. I modsat fald kan anske Forsikrings erstatningspligt helt eller delvist bortfalde. Ved sygdom/tilskadekomst har Rejsehjælp/anske Forsikring ret til at kræve den rejsende undersøgt af læge/hospital, udpeget af Rejsehjælp/anske Forsikring. Ved dødsfald skal Rejsehjælp/anske Forsikring underrettes, så der kan tages stilling til en eventuel obduktion. Hvis det fremgår, at Rejsehjælp/anske Forsikring skal underrettes inden betaling af udgifter og dette ikke sker, dækkes maksimalt de udgifter som Rejsehjælp/anske Forsikring ville have godkendt, såfremt underrettelsen var sket. Erhvervsrejseforsikringen erstatter ikke udgifter, der er eller kan kræves betalt fra anden side, herunder rejsebureau, transportselskab, anden forsikring, eller af Sundhedskortet*. enne undtagelse gælder dog ikke for den personlige ulykkesforsikring og Liv/Sygdom, som kan vælges på Erhvervsrejseforsikringen. Ved bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af bagage skal der ske anmeldelse til luftfartsselskabet eller anden transportør. Kvitteringen for anmeldelse skal sendes til anske Forsikring. 5

6 Forsikringsvilkårene i dette hæfte er beskrevet så enkelt som muligt. et betyder, at det nævnes, hvornår forsikringen dækker. Skader, som ikke er nævnt, er således ikke dækket. Fælles vilkår 1. Forsikringssummer A Forsikringssummer for bagagedækningen, Liv/Sygdom og ulykkesforsikringen fremgår af policen og vilkårenes pkt. 30, 31 og 32. Er andre summer valgt, fremgår dette af policen. 2. Antal rejsedage A enne forsikring er etableret på reguleringsbasis, på baggrund af et budgetteret antal rejsedage for det kommende forsikringsår, for alle de på policen omfattende personer. På foranledning af anske Forsikring, skal I ved forsikringsårets afslutning, indsende opgørelse over det faktiske antal rejsedage, til brug for beregning af den endelige præmie for det afsluttede forsikringsår. Hermed forstås alle rejsedage pr. person pr. dag, fx hvis 10 personer rejser i 10 dage, skal der oplyses 100 rejsedage. Er oplysningerne om antallet af rejsedage forkerte, betragtes det som misligeholdelse af aftalen, og der udbetales kun erstatning i forholdet mellem den præmie, der er betalt, og den der skulle have været betalt, hvis anske Forsikring havde fået de korrekte oplysninger. 3. Forsikringsperiode, samt hvornår og hvordan forsikringen kan opsiges eller ændres A Forsikringen gælder for 1 år ad gangen og fortsætter for en ny 1-årig periode, hvis ikke forsikringstageren eller anske Forsikring opsiger den skriftligt med mindst 1 måneds varsel før forsikringens årsdag, som er anført på policen. anske Forsikring kan, med mindst 1 måneds varsel, foretage ændringer i forsikringsvilkårene med virkning fra enhver forfaldsdag. Forsikringstageren har i så fald ret til at lade forsikringen udgå fra forfaldsdagen. Forhøjes præmien, har anske Forsikring pligt til skriftligt at underrette om ændringen senest 1 måned før årsdagen. Fra den dag anske Forsikring/Rejsehjælp har modtaget en skadeanmeldelse, og indtil 1 måned efter at selskabet har betalt erstatning eller afvist skaden, kan både forsikringstageren og anske Forsikring opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel. E I stedet for at opsige forsikringen kan anske Forsikring også med mindst 14 dages varsel gøre en fortsættelse af forsikringen betinget af ændrede vilkår, fx begrænsninger i dækningsomfang eller præmieforhøjelse. 4. Hvem er forsikringstager, og hvem er sikrede A Forsikringstageren er den, som har oprettet forsikringen hos anske Forsikring, fx ejeren* af en virksomhed, en virksomhed, forening eller organisation m.v., i anmark. Sikrede er forsikringstageren samt den eller de personer, der er ansat hos forsikringstageren, og som rejser i forsikringstagerens interesse og for dennes regning. Sikrede kan tillige være virksomhedens gæster og bestyrelse samt sikredes ægtefælle/samlever og børn under 18 år, når disse personer efter aftale med virksomheden deltager på rejsen. 6

7 E Forsikringen kan også være oprettet af enkeltpersoner. I så fald skal personens navn fremgå af policen. et er en forudsætning for dækning, at de personer der skal være omfattet af forsikringen, er tilmeldt folkeregisteret i anmark og har ret til ydelser under den offentlige sygesikring, med mindre andet fremgår af policen. Forsikringen kan efter aftale med arbejdsgiveren udvides til at omfatte private ferierejsedage i forbindelse med erhvervsrejsen. e private ferierejsedage skal i lighed med firmaets øvrige rejseaktivitet medtælles i den årlige opgørelse til anske Forsikring. 5. Forsikringens betaling A Præmien fastsættes efter anske Forsikrings gældende prisliste. Sammen med præmien opkræves skadesforsikringsafgift til staten og andre afgifter til det offentlige i henhold til gældende lov. E F G Præmien opkræves med angivelse af sidste rettidige betalingsdag. Forsikringstageren betaler alle udgifter ved opkrævningen. liver præmien ikke betalt rettidigt, sender anske Forsikring et rykkerbrev. Hvis beløbet ikke bliver betalt inden for den frist, der står i rykkerbrevet, mister forsikringstageren retten til erstatning. For hvert rykkerbrev anske Forsikring sender, opkræver vi et gebyr. Gebyret fremgår af anske Forsikrings prisliste på eløbet kan også blive oplyst ved henvendelse til anske Forsikring. Vi har i øvrigt ret til at opkræve renter af det forfaldne beløb i henhold til renteloven, og ret til at overdrage beløbet til retslig inkasso. etales præmien stadig ikke, slettes forsikringen. Er forsikringen slettet på grund af præmierestance, kan genoptagelse ikke ske, før restancen er betalt, og da kun på betingelse af, at præmiebetaling i henhold til den ny police sker helårsvis forud, i mindst 1 år. Påkrav om betaling sendes til den oplyste betalingsadresse. Hvis betalingsadressen bliver ændret, skal anske Forsikring have besked hurtigst muligt. H anske Forsikring har ret til at kræve gebyrer til dækning af omkostninger for serviceydelser fx opkrævninger, ekspeditioner og andre ydelser i forbindelse med police- og skadebehandling. Gebyrerne fremgår af prislisten på eløbet kan også blive oplyst ved henvendelse til anske Forsikring 6. Indeksregulering A Præmien indeksreguleres en gang om året på forsikringens første forfaldsdag i kalenderåret. Rykkergebyret indeksreguleres pr. 1. januar. ette sker i overensstemmelse med et af anmarks Statistik offentliggjort løntal. Ophører udgivelsen af det pågældende løntal, kan anske Forsikring anvende et andet officielt reguleringstal. e øvrige beløb der er nævnt i vilkårene samt forsikringssummer indeksreguleres ikke. Er indeksreguleringen ikke tilstrækkelig til at imødegå udviklingen i udgifterne, kan anske Forsikring, med mindst 1 måneds varsel, foretage ekstraordinære prisforhøjelser med virkning fra enhver forfaldsdag. Forsikringstageren har i så fald ret til at lade forsikringen udgå fra for- 7

8 faldsdagen. 7. Hvis skaden også er dækket af anden forsikring A Er der aftalt tilsvarende forsikring med andet selskab mod samme risiko, og dette selskab har taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er aftalt med andet selskab, gælder samme forbehold for denne forsikring. enne bestemmelse vedrører udelukkende det indbyrdes forhold mellem selskaberne, som således betaler erstatningen i fællesskab. enne undtagelse gælder dog ikke for dækningerne Personlig ulykkesforsikring og Liv/Sygdom. 8. Generelle undtagelser A Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte er en følge af, 1. forsæt eller grov uagtsomhed, 2. sikredes deltagelse i slagsmål eller overtrædelse af straffeloven i det pågældende land, 3. at den sikrede har indtaget narkotika eller andre giftstoffer, medmindre det kan godtgøres, at skaden ikke stod i forbindelse hermed, 4. at den sikrede var påvirket af alkoholiske drikke, medmindre det kan godtgøres, at skaden ikke stod i forbindelse hermed. og dækkes i.h.t. pkt. 17, Sygeforsikring, 18, Hjemtransport, 19 Sygeledsagelse, 20, Tilkaldelse og 31, Liv/Sygdom, 5. at en eksisterende lidelse med rimelighed kunne forventes at medføre et behandlingsbehov under rejsen jf. pkt. 17, Sygeforsikring, 6. sikredes deltagelse eller træning i bjergbestigning (med klatreudstyr eller ved højder over meter), faldskærmsudspring, ekspeditioner/rejser til et uberørt eller ukendt område eller andet, som må antages at kunne medføre særlig farlige risici. eltager den sikrede kun en enkelt gang i en af disse aktiviteter, fx ved et firmaarrangement, en polterabend eller en rund fødselsdag og under kyndig professionel instruktion, vil eventuel skade være dækket, selv om det ikke er nævnt særskilt i policen. eltager sikrede i sådanne aktiviteter jævnligt eller mere end én gang, skal sikrede købe tillægsforsikring. 7. for sportsudøvere dækker Ulykkes- og Liv/Sygdomsforsikringen jf. punkterne 31, 32, 33, 34, 35, ikke under konkurrencer, kampe og træning. 8. atomvåben eller atomkernereaktioner, fx kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt henfald, hvad enten sådan skade indtræder i krigs- eller fredstid. Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte er en følge af, at sikrede er rejst ind i et område, som udenrigsministeriet inkl. henvisningen til andre landes udenrigsministerier, fraråder rejser til eller har anbefalet evakueret, eller at sikrede ikke har forladt et krigsområde, da det var muligt. er er yderligere den begrænsning, at der ikke ydes dækning på en krigsskueplads (områder på indtil 100 km fra det sted eller de steder, hvor militære enheder udkæmper et slag). Hvis sikrede befinder sig på krigsskueplads ved kamphandlingernes start, er sikrede dækket, indtil det er muligt at forlade krigsskuepladsen. 9. Ved uenighed A Uoverensstemmelser mellem sikrede og anske Forsikring bør søges løst mellem parterne. Er dette ikke muligt, kan sikrede henvende sig til Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V. Tlf mellem kl. 10 og13. Ankenævnet kan dog kun behandle en klage, hvis 1. I forgæves har prøvet at få en tilfredsstillende ordning med anske Forsikring. 2. anske Forsikring ikke inden 3 uger har svaret på en skriftlig henvendelse fra jer. I skal sende klagen til Ankenævnet på et særligt klageskema og betale et mindre gebyr. Gebyret bliver betalt tilbage, hvis I helt eller delvist får medhold i klagen, hvis klagen bliver afvist, 8

9 eller hvis I selv tilbagekalder klagen. Klageskema og girokort til betaling af gebyr kan I få hos: A anske Forsikring Ankenævnet for Forsikring Fastsættelse af méngraden for den personlige ulykkesforsikring åde sikrede og anske Forsikring kan forlange, at Arbejdsskadestyrelsen fastsætter ménprocenten. en sikrede og anske Forsikring kan også aftale, at Arbejdsskadestyrelsens afgørelse er bindende for begge parter. Omkostninger ved forelæggelsen en af parterne, der ønsker, at Arbejdsskadestyrelsen skal fastsætte ménprocenten, skal selv betale alle de nødvendige omkostninger. Men har anske Forsikring fastsat en ménprocent, som Arbejdsskadestyrelsen ændrer til fordel for sikrede, betaler vi altid omkostningerne Vurderingen af hvorvidt der er sket en lægelig fejlbehandling, foretages af anske Forsikrings rådgivende læger i henhold til reglerne i Lovbekendtgørelse nr om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenets Eventuel uenighed om ménprocenten afgøres af Arbejdsskadestyrelsen, jf. pkt.. Ved lægelig fejlbehandling dækkes ikke: 1. varigt mén der opstår som direkte og forventelig følge af sygdom eller tilskadekomst. 2. hvor sikrede har givet sin accept til behandling på trods af advarsler fra rejsehjælp/ anske Forsikring om, at den tilbudte behandling ikke opfylder kriterierne for anerkendte og af Rejsehjælp/anske Forsikrings godkendte behandlingsprincipper. 3. erstatning for fejl eller svigt i apparaturer mv. 10. Lovgivning ansk lovgivning, blandt andet lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed, danner grundlag for forsikringsaftalen. 11. Overdragelse af erstatningskrav en eller de sikrede kan ikke uden anske Forsikrings skriftlige samtykke pantsætte eller overdrage sine eventuelle rettigheder i henhold til denne forsikring. 12. Regres I det omfang anske Forsikring/Rejsehjælp udbetaler erstatning, indtræder anske Forsikring/ Rejsehjælp i sikredes ret. enne bestemmelse anvendes, når sagen afgøres efter dansk ret. Regres betyder, at anske Forsikring /Rejsehjælp har ret til at få udbetalte beløb tilbagebetalt, fx fra sikrede eller rejseselskaber m.v. 13. Rights of subrogation Underwriter shall be fully and completely subrogated to the rights of the Insured against parties who may be liable to provide an indemnity or make a contribution with respect to any matter which is the subject of a claim under this certificate. Underwriter may at its own expense take over Insured s rights against third parties to the extent of its payments made. Insured shall co-operate with the underwriter and provide such information and documentation reasonably required by underwriter in order to collect and enforce its rights of subrogation. Underwriter may institute any proceedings at its own expense against such third parties in the name of the Insured. enne bestemmelse anvendes, når sagen afgøres efter udenlandsk ret. 9

10 14. Tilbagebetaling af uberettiget erstatning Har Rejsehjælp og/eller anske Forsikring betalt erstatning eller udlagt beløb, og viser det sig, at dette er sket uden erstatningsforpligtelse i henhold til denne forsikring, er anske Forsikring berettiget til at kræve beløbet tilbagebetalt. 15. Hvor dækkes A Forsikringen dækker erhvervsrejser i hele verden og er opdelt i områderne Norden, Europa og udenfor Europa. Vær dog opmærksom på fx særlig rejsevejledning fra udenrigsministeriet, se yderligere under punkt 8. Rejser i bopælslandet* er ikke omfattet, med mindre det fremgår af policen. 16. ækningens start og ophør A ækningen træder i kraft, når rejsen begynder. et vil sige, når man forlader ens private bopæl eller et opholdssted* i anmark. ækningen ophører, når man er kommet tilbage til den private bopæl eller et opholdssted* i anmark. 17. Sygeforsikring A Forsikringen dækker ved akut sygdom eller tilskadekomst, opstået på rejsen eller under opholdet, sædvanlige, rimelige og nødvendige udgifter i udlandet til: 1. behandling hos autoriseret læge, og lægeordineret medicin, 2. lægeordinerede ophold på hospital, 3. behandling af fysioterapeut, kiropraktor, anden ikke-lægelig behandling eller tandlægebehandling, dog med max kr. ehandlingen kan dog afsluttes i anmark. 4. ambulancetransport til behandlingsstedet eller sygetransport til nærmest egnede behandlingssted, 5. taxatransport til og fra evt. opfølgende behandling, dog med max kr., 6. behandling i forbindelse med graviditet eller af et for tidligt født barn i indtil en måned før forventet fødselstidspunkt, 7. telefonopkald, læsestof mv., når sikrede er hospitalsindlagt, dog med max. 500 kr., 8. ekstraudgifter* til kost* og logi* efter en hospitalsindlæggelse og indtil hjemrejsen, hjemtransporten eller indhentning af den fastlagte rejserute, efter aftale med Rejsehjælp kan finde sted. Ligeledes dækkes ekstraudgifter* til transport, i forbindelse med indhentning af den fastlagte rejserute, 9. behandling af kroniske eller eksisterende lidelser, såfremt det ikke med rimelighed kunne forventes, at lidelsen ville medføre et behandlingsbehov under rejsen. Ved forventet behandlingsbehov forstås, at lidelsen inden for de sidste 2 måneder inden afrejsen fra anmark har medført: a hospitalsindlæggelse, b ændring i medicineringen, c lægebesøg, d henvisning af læge til vurdering/behandling, e forværring uden at sikrede har søgt læge, selvom dette måtte formodes at være påkrævet. Herudover dækker forsikringen ikke kontrol, behandling eller medicin til at holde en sygdom stabil, eller hvis sikrede: f har standset behandlingen eller har fået afslag på behandling, g kendte behandlingsbehovet inden afrejsen, h er udeblevet fra aftalte kontrolbesøg. Hvis der ud fra ovenstående er tvivl om dækning af kroniske eller bestående sygdomme, kan I henvende jer til Rejsehjælp hvorfra I kan få et bindende forhåndstilsagn, på baggrund af den aktuelle situation, 10. udgifter i forbindelse med telekommunikation til Rejsehjælp/anske Forsikring. 10

11 11. varigt mén op til 1 mio. kr. som følge af lægelig fejlbehandling. Se vilkårenes pkt. 9. vedr. dækning. Godtgørelsen udgør differencen mellem det aktuelle mén, og det mén, som under alle omstændigheder ville have været resultatet efter korrekt behandling. 12. Krisehjælp a Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til krisehjælp til den sikrede i udlandet, hvis den sikrede har behov herfor på grund af røveri, overfald, ulykke, brand, eksplosion, indbrud, naturkatastrofer, skovbrande, terroristangreb o.l. og dette har medført en akut psykisk krise. b Hvis Rejsehjælps kriseteam anbefaler det, dækkes udgifter til psykologbehandling efter hjemkomst til anmark med maks. 5 behandlinger. c Krisehjælp til sikredes pårørende, i tilfælde af sikredes død eller alvorlig kritisk sygdom/tilskadekomst i udlandet, med maks. 5 behandlinger. Rejsehjælp tager stilling til, om der skal iværksættes krisehjælp. I givet fald ydes den af Rejsehjælps kriseteam. Forsikringen dækker ikke udgifter: 1. til behandling og ophold i udlandet, når Rejsehjælps læge har besluttet og behandlende læge har godkendt, at behandlingen kan vente til efter hjemkomst til anmark, 2. til fortsat behandling og hospitalsindlæggelse, hvis den sikrede nægter at lade sig hjemtransportere, når Rejsehjælps læge har besluttet hjemtransport, og når den behandlende læge har godkendt hjemtransport, 3. der påløber som følge af, at sikrede ikke følger de af behandlende læge og/eller Rejsehjælps læge angivne anvisninger, 4. til kosmetiske indgreb, medmindre indgrebet er en direkte følge af en tilskadekomst, som har krævet hospitalsbehandling inden for 24 timer efter tilskadekomstens indtræden, 5. til behandling efter hjemkomst til bopælslandet. 18. Hjemtransport A Forsikringen dækker ekstraudgifter* til hjemtransport til anmark, med ordinært trafikmiddel, ambulance eller ambulancefly. E F et forudsættes, at hjemtransport er nødvendiggjort af akut sygdom eller tilskadekomst dækket af pkt. 17, Sygeforsikring, og at såvel den stedlige behandlende læge/hospital samt Rejsehjælp finder hjemtransporten nødvendig. Rejsehjælp vælger transportmåde og formidler hjemtransporten. Såfremt den afbrudte rejse, i henhold til den oprindelige rejseplan, ikke er afsluttet efter endt behandling, dækkes udgifter til transport til det sted, hvor sikrede skulle befinde sig på returrejsetidspunktet. og er det en betingelse, at der ikke er gjort brug af dækningen Erstatningsperson jf. pkt. 23. Endvidere dækkes ekstraudgifter* til hjemrejse, såfremt sikredes planlagte hjemrejse eller planlagte rejse forløb overskrides og ikke kan genoptages på grund af en hændelse dækket af pkt. 17, Sygeforsikring. Ved dødsfald dækkes udgifter til transport af afdøde til anmark, med mindre andet er anført på policen. Forsikringen dækker ikke udgifter til hjemtransport eller til anden transport som følge af en ikke dækningsberettiget sygdom eller tilskadekomst, eller som følge af den sikredes frygt for smittefare. 11

12 19. Sygeledsagelse A Forsikringen dækker rimelige ekstraudgifter* til kost*, logi* og lokaltransport* for op til 3 sygeledsagere, der bliver hos eller følger sikrede, hvis sikrede: 1. rammes af akut alvorlig sygdom, 2. rammes af alvorlig tilskadekomst, 3. afgår ved døden, så den planlagte rejserute må afbrydes eller forsinkes. et er en betingelse, at hændelsen er dækket af Sygeforsikringen, jf. pkt. 17. Erstatningen er begrænset til maks kr. se dog pkt. 20, Tilkaldelse. Herudover dækkes rimelige og nødvendige transportudgifter til indhentning af fastlagt rejserute eller hjemrejse. 20. Tilkaldelse A Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til transport for op til 3 personer, der efter aftale med Rejsehjælp kaldes ud fra anmark til sikrede, hvis sikrede: 1. rammes af akut alvorlig sygdom, 2. rammes af alvorlig tilskadekomst, eller 3. afgår ved døden. et er en betingelse, at hændelsen er dækket af Sygeforsikringen jf. pkt. 17. For den/de tilkaldte betales endvidere kost*, logi* og lokaltransport* med maks kr. i alt. og kan den samlede erstatning for pkt. 19, Sygeledsagelse og pkt. 20, Tilkaldelse, ikke overstige kr. for kost*, logi* og lokaltransport*. e tilkaldte personer er automatisk omfattet af en forsikring, svarende til grunddækningen og bagagedækningen jf. pkt. 17, 18, 19, 20, 29 og 30 på anske Forsikrings Erhvervsrejseforsikring. et er en betingelse for tilkaldelsen, at Rejsehjælp vurderer, at den berørte person skal opholde sig på hospitalet i mindst 3 døgn, og at den berørte person ikke kan hjemtransporteres inden for 3 døgn. 21. Hjemkaldelse/Rejseafbrydelse A Forsikringen dækker rimelige ekstraudgifter* ved hjemkaldelse til anmark, efter at rejsen er påbegyndt, når grunden er: 1. dødsfald 2. alvorlig og uventet akut sygdom eller alvorlig tilskadekomst, som rammer sikredes nærmeste familie*. Ligeledes dækkes disse udgifter, når grunden er væsentlig skade som følge af brand*, indbrudstyveri* eller anden alvorlig skade i den sikredes private bolig. Er sikrede ejer* eller ledende medarbejder i virksomheden, dækker forsikringen desuden hjemkaldelse på grund af: 1. overenskomststridig arbejdsnedlæggelse 2. bedrageriske handlinger 3. væsentlig skade som følge af brand*, indbrudstyveri* eller anden alvorlig skade i virksomheden. et forudsættes, at begivenheden kræver sikredes tilstedeværelse. Ved en hjemkaldelse, dækker forsikringen endvidere rimelige og nødvendige udgifter til transport til det sted, hvor den oprindelige rejse blev afbrudt, hvis en sådan returrejse foretages senest 1 måned efter rejseafbrydelsen, samt returrejse til anmark, hvis den oprindelige hjemrejsedag er overskredet. et er en betingelse for dækningen, at punkt 23, Erstatningsperson ikke er taget i brug. 12

13 E F Forsikringen er udvidet til at dække Erhvervsbetinget rejseafbrydelse. Hermed forstås, hvis sikredes nære medarbejder dør eller bliver hospitalsindlagt på grund af en alvorlig akut sygdom eller tilskadekomst, således at sikredes tilstedeværelse i virksomheden er påkrævet. Ved en nær medarbejder forstås en person, der refererer direkte til sikrede eller som sikrede refererer direkte til. Foregår rejsen i bil, kan andre transportmidler end bilen benyttes til hjemtransporten, hvis det er aftalt med Rejsehjælp/anske Forsikring for inden. 22. Transport af bil A Foregår rejsen i bil, dækker forsikringen, hvis det bliver nødvendigt at efterlade bilen i et land i Europa, fordi sikrede er blevet 1. transporteret hjem som sygeledsager som beskrevet i punkt 19, 2. kaldt hjem til anmark som beskrevet i punkt 21, 3. evakueret som beskrevet i punkt 28, 4. transporteret hjem som beskrevet i punkt 18. et er en betingelse for dækningen, 1. at transporten af bilen er aftalt med Rejsehjælp inden transporten finder sted 2. at der ikke er andre med på rejsen, som kan køre bilen, 3. at transporten af bilen ikke er dækket fra anden side fx kaskoforsikringen, det røde kort o.l. Forsikringen dækker de ekstraudgifter*, der er til at få bilen transporteret enten hjem til anmark, eller til det sted hvor sikrede befinder sig efter endt hospitalsindlæggelse eller evakuering. 23. Erstatningsperson A Forsikringen dækker rimelige udgifter til transport af en erstatningsperson, der af virksomheden bliver udsendt for at overtage sikredes arbejde, hvis den sikrede bliver uarbejdsdygtig i mindst 3 døgn, som følge af en hændelse dækket af pkt. 17, Sygeforsikring. Forsikringen dækker endvidere rimelige udgifter til hjemrejse, svarende til sikredes oprindelige rejseform, ved dokumenteret uarbejdsdygtighed i mindst 3 døgn. et er en betingelse for dækningen, at sikrede ikke i forvejen skulle påbegynde hjemrejse inden for 2 døgn. Ligeledes dækker forsikringen rimelige udgifter til transport af en erstatningsperson, hvis sikrede bliver hjemkaldt jf. pkt. 21, Hjemkaldelse/Rejseafbrydelse. 24. Indhentning af rejserute A Forsikringen dækker rimelige ekstraudgifter* til indhentning af den planlagte rejserute, herunder kost* og logi*, når en rejseplan ikke kan overholdes, fordi den sikrede efter at have forladt sit opholdssted*, uforskyldt og uforudseeligt møder op på afrejsestedet efter det tidspunkt, hvor rejsen ifølge rejseplanen skulle foregå. et er en forudsætning for dækning, at der mellem evt. fly skift er indlagt minimum den officielle transfertid* mellem planlagt ankomst og afgang. et er en forudsætning for dækning, at man er taget af sted fra bopælen/opholdsstedet* i rimelig tid*. 25. Forsinkelse på rejsen A Forsikringen dækker, hvis det planlagte transportmiddel er forsinket/aflyst pga. mekanisk svigt i transportmidlet eller klimatiske forhold. et er en betingelse, at man ankommer mere end 8 timer senere end det planlagte ankomsttidspunkt enten til bestemmelsesstedet eller til anmark. et er en betingelse, at ekstraudgifterne* ikke bliver betalt af rejseudbyderen, transportselskabet eller andre. 13

14 Forsikringen dækker de ekstraudgifter*, der er til transport, kost* og logi*. Erstatningen kan højst være kr. i døgnet for hver forsikret person i op til 5 døgn. 26. Privatansvar og privat retshjælp A ækningen på den private ansvarsforsikring er indeholdt og beskrevet i den sikredes private familieforsikring. Er den sikrede ikke omfattet af en sådan forsikring, erstattes efter gældende ret i det land, hvor skaden indtræder. Forsikringen dækker for hver skade med indtil 10 mio. kr. for personskade, og med indtil 3 mio. kr. for skade på dyr og ting. For retshjælpsdækningen gælder Forsikring og Pensions almindelige betingelser for retshjælp i Familieforsikringer med indbodækning, herunder selvrisikobestemmelser og forsikringssummer, med nedenstående afvigelser i forbindelse med rets- og voldgiftsager, udsprunget af tvister opstået under rejsen/opholdet. Forsikringen dækker rimelige og nødvendige rejseomkostninger i forbindelse med rets- og voldgiftsager i tilfælde, hvor sikrede: 1. skal være til stede, for at sagen kan gennemføres, og hvor sikrede er indkaldt af retten til partsafhøring, eller 2. er indkaldt som vidne, og sikrede har en retslig interesse i at vidne i udlandet, fordi det ikke er muligt at afholde vidneafhøring i anmark. E Forsikringen dækker endvidere skader på hotel eller lejet bolig inkl. indbo, med op til kr. pr. rejse. F G Forsikringen erstatter ikke ansvar for skade: 1. ved indgåede aftaler, f.eks. hvor sikrede har pådraget sig et videregående ansvar, end hvad sikrede ville være underlagt efter de almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold, 2. forvoldt med biler, motorcykler, knallerter og andre motordrevne køretøjer. Skade på selve køretøjet dækkes heller ikke, 3. forvoldt på personer ved sej lads med både, hvis motorkraft er over 25 hk., 4. forvoldt på ting ved sejlads med robåde, kanoer, kajakker og andre både over 3 m s længde, eller hvis et søfartøj har en større motorkraft end 5 hk., 5. på dyr og ting, som de sikrede ejer eller har til brug, lån, leje, opbevaring, befordring, behandling, har sat sig i besiddelse af eller af anden grund har i deres varetægt, 6. der sker ved brug af luftfartøjer, herunder radiostyrede modelfly. Skade på selve luftfartøjet er heller ikke dækket. 7. forvoldt med forsæt, medmindre skadevolderen er under 14 år eller på grund af sin sindstilstand manglede evnen til at handle fornuftigt, 8. forvoldt med haveredskaber med en motor på over 15 hk., 9. forvoldt af hunde, 10. som følge af, at sikrede ved smitte eller på anden måde påfører andre sygdom, 11. der sker under jagt eller i umiddelbar forbindelse med jagt. 12. Forsikringen dækker ikke erhvervsansvar, dvs. ansvar, som den sikrede pådrager sig under udførelse af erhvervsarbejde. Erhvervsansvarsdækning vil almindeligvis være omfattet af virksomhedens ansvarsforsikring. Sker der en skade, skal du altid overlade det til anske Forsikring at tage stilling til, om du eller andre af de forsikrede er erstatningsansvarlig for den skete skade. Anerkender du eller andre af de forsikrede selv erstatningspligten eller kravet, risikerer I selv at måtte betale erstatningen og eventuelle omkostninger, da tilsagn af den art ikke er bindende for anske Forsikring. 27. Kaution/Sikkerhedsstillelse A Forsikringen dækker kaution, herunder betaling af evt. advokatomkostninger i tilfælde af, at den sikrede eller dennes bagage tilbageholdes af lokale myndigheder. 14

15 et er dog en forudsætning, at tilbageholdelsen ikke skyldes forhold af erhvervsmæssig karakter, herunder kontraktforhold eller straffesager. og kautioneres ved færdselssager, hvis den sikrede ikke var påvirket af alkohol eller narkotiske stoffer. ækningen er begrænset til maks kr. Hvis kautionen frigives, skal den betales tilbage til anske Forsikring. 28. Evakuering/ækning ved for øget risiko for sikrede A Forsikringen dækker udgifter til evakuering og/eller ekstraudgifter* til eventuel hjemrejse fra et område, hvor der er overhængende fare for udbrud af krig eller krigslignende tilstand, mens sikrede befinder sig i landet, dersom et anske Udenrigsministerium anbefaler en sådan evakuering eller hjemrejse. Transporten skal finde sted ved første givne lejlighed efter ministeriets anbefaling. E Forsikringen dækker tab af eller beskadigelse på bagage, sikrede efterlader som følge af en dækningsberettiget evakuering eller hjemrejse. ersom sikrede bliver tilbageholdt af myndighederne i et land som følge af krig eller risiko for krig, dækker forsikringen i op til 3 måneder dokumenterede og afkrævede ekstraudgifter* til logi* og indenrigstransport med indtil kr. samt ekstraudgifter* til kost* med maks kr. et er en betingelse for dækning, at sikrede ikke på et tidligere tidspunkt har undladt at følge et anske Udenrigsministeriums opfordring til evakuering. Ligeledes dækkes ekstraudgifter*, når de lokale myndigheder stiller krav om evakuering ved naturkatastrofer, skovbrande, terroristangreb o.l. et er en betingelse, at spørgsmålet om evakuering, herunder hjemrejse til anmark er opstået akut og ikke skyldes forhold, som var almindeligt kendte på udrejsetidspunktet i henhold til Udenrigsministeriets anbefalinger. 29. agageforsinkelse samt bortkomst af bagage A Forsikringen dækker ekstraudgifter* til nødvendige og rimelige indkøb, hvis bagagen er forsinket i mere end 4 timer i forhold til den sikredes ankomst til bestemmelsesstedet uden for anmark. et er en forudsætning, at bagagen følger med samme transportmiddel, som den sikrede transporteres med, eller er sendt som gods eller international bagage. Erstatningen kan højst udgøre kr. for hver sikret person, og det forudsættes, at evt. indkøb svarer til ting, der er i den sikredes forsinkede bagage. et er en betingelse, at erstatningskøbet sker i udlandet og inden du modtager bagagen. Forsikringen dækker endvidere, hvis bagagen er forsinket i mere end 4 timer i forhold til forventet ankomst til bestemmelsesstedet i anmark, hvis sikrede skal påbegynde en ny erhvervsrejse inden 72 timer efter forventet ankomst til anmark. et er et krav, at den nye erhvervsrejse er bestilt før forsinkelsens indtræden. Erstatningen kan højst udgøre kr. for hver sikret person, og det forudsættes, at evt. indkøb svarer til ting, der er i den sikredes forsinkede bagage. Ved bortkomst af bagage kan udbetaling tidligst finde sted 1 måned efter bortkomsten. Forsikringssummen er begrænset til samme sum som nævnt under pkt. 30, agagedækning, ligesom øvrige begrænsninger under pkt. 30 er gældende for denne dækning. 30. agagedækning A Forsikringen dækker i tilfælde af tyveri*, herunder ran* og røveri*, samt ved beskadigelse af bagage som følge af brand* (ildsvåde) eller andre pludseligt opståede* skader. og dækkes ridser og skrammer, samt glemte og forlagte ting ikke. Forsikringen omfatter såvel den erhvervsmæssige som den private bagage, der medbringes på erhvervsrejsen eller anskaffes under rejsen. Varer der medbringes med videresalg for øje, er ikke omfattet. 15

16 E F G Forsikringssummen for bagagedækningen er kr. pr. sikret person, medmindre andet fremgår af policen. er er følgende begrænsninger i dækningen: 1. Rede penge, rejsechecks, værdipapirer og andre pengerepræsentativer dækkes kun ved ran*, røveri*, tyveri* fra bil eller ved indbrudstyveri* og maksimalt med kr. 2. Smykker, ure o.l., Pc-udstyr, foto- og videoudstyr, mobiltelefoner og andet særligt udstyr dækkes maksimalt med i alt kr. ækkes dog ikke ved simpelt tyveri. 3. Ved indbrudstyveri* eller tyveri fra bil dækkes kun, hvis der kan konstateres synlige tegn på, at lås, dør, vindue eller lignende er brudt op. Ved tyveri fra bil må det stjålne ikke have været synligt udefra. Ting, der er indkøbt som nye inden for de sidste 2 år før skaden, erstattes med genanskaffelsesprisen på skadetidspunktet for tilsvarende nye ting. For ting, der er mere end 2 år gamle på skadetidspunktet, kan anske Forsikring foretage et fradrag i nyprisen som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. anske Forsikring kan vælge at lade beskadigede ting reparere eller udbetale et beløb, der svarer til reparationsprisen. anske Forsikring har ret til, men ikke pligt til, at erstatte in natura. Film, Video, V, båndoptagelser, manuskripter, tegninger, erhvervsmateriale o.l. er begrænset til dækning for råmaterialet. 31. Liv/Sygdom A Forsikringen dækker varigt mén som følge af sygdom opstået på rejsen. Endvidere dækkes hvis sikrede dør under rejsen. Invaliditet Et bestående mén kan ikke bevirke, at méngraden fastsættes højere, end hvis et sådant mén ikke havde været til stede. Forsikringssummen er kr. ved 100% mén pr. sikret person, medmindre andet fremgår af policen. et er en forudsætning for erstatning, at méngraden lægeligt kan fastsættes til mindst 5% og maksimalt 100%. Méngraden fastsættes, når sikredes helbredstilstand er stationær, det vil sige, når helbredstilstanden ikke længere forventes at ville ændre sig væsentligt, dog senest efter 3 år. Ménfastsættelsen sker på baggrund af den medicinske invaliditet uden hensyn til sikredes erhverv. Mén erstatningen udgør den til méngraden svarende procent af forsikringssummen, der var gældende på datoen for sygdommens opståen*. Mén erstatningen udbetales til sikrede, såfremt sikrede er i live på det tidspunkt, hvor erstatningen fordres. Ved mén grad på 30 og derover fordobles erstatningen for personer, der ikke er fyldt 57 år på tidspunktet for sygdommens opståen*. Var sikrede på datoen for sygdommens opståen* fyldt 57 år eller derover, nedsættes dobbelterstatningen til: 57 år: 90% 58 år: 80% 59 år: 70% 60 år: 60% 61 år: 50% 62 år: 40% 63 år: 30% 64 år: 20% 65 år: 10% og bortfalder helt ved det fyldte 66. år. ød E Forsikringssummen er kr. ved død pr. sikret person, medmindre andet fremgår af policen. Er sikrede under 18 år, er forsikringssummen ved død 0 kr. F ødserstatning udbetales til afdødes nærmeste pårørende*, medmindre der er indsat begunstigede, og dette er nævnt i policen. 16

17 G Er sikrede på udlandsrejse og transporteres hjem, udbetales dødserstatningen, såfremt sikrede afgår ved døden, som en direkte følge af den sygdom eller komplikationer til den sygdom, som resulterede i hjemtransporten, i indtil 14 dage efter hjemkomsten. H er kan ikke ved samme sygdom, opnås erstatning både for mén og ved død. Erstatning for mén fradrages derfor ved en eventuel erstatning ved død, hvis dødserstatningen er større end mén erstatningen. Forsikringen dækker ikke, såfremt der ydes erstatning under Ulykkesforsikringen jf. pkt. 32. I J Forsikringen dækker ikke: personer som ikke er fyldt 14 år personer som på skadestidspunktet er fyldt 67 år. Endvidere gælder de generelle undtagelser, jf. pkt. 8 ækningen er tegnet i Topdanmark Livsforsikring A/S (VR-nr ). er er indgået aftale mellem Topdanmark Livsforsikring A/S og anske Forsikring A/S om administration af forsikringsordningen, således at anske Forsikring A/S administrerer ordningen, herunder varetager alle ekspeditioner vedrørende skadebehandling og erstatningsudbetaling. 32. Personlig ulykkesforsikring A Forsikringen dækker personskade, som medfører varigt mén eller død, når dette er en direkte følge af et ulykkestilfælde. Ved ulykkes tilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade. er skal være årsagssammenhæng mellem ulykkestilfældet og skaden for at opnå dækning. Ved vurderingen lægger vi blandt andet vægt på, om hændelsen er egnet til at forårsage personskaden. Et bestående mén kan ikke bevirke, at méngraden fastsættes højere, end hvis et sådant mén ikke havde været til stede. Forsikringen dækker ikke sygdom og udløsning af latente sygdomsanlæg, selv om sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde. en dækker heller ikke forværring og følger af ulykkestilfælde, som skyldes en tilstedeværende eller tilstødende sygdom. Invaliditet E Forsikringssummen er kr. ved 100% mén pr. sikret person, medmindre andet fremgår af policen. et er en forudsætning for erstatning, at méngraden lægeligt kan fastsættes til mindst 5% og maksimalt 100%. Tab af flere legemsdele kan ikke sammenlagt erstattes med mere end 100%. Mén erstatningen udgør den til méngraden svarende procent af forsikringssummen, der var gældende på ulykkestidspunktet. Ménprocenten fastsættes på grundlag af ulykkestilfældets medicinske art og omfang og under hensyn til de af ulykkestilfældet forvoldte ulemper i sikredes personlige livsførelse. er tages således ikke hensyn til en eventuel nedsættelse af erhvervsevnen, sikredes specielle erhverv, eller andre individuelle forhold. F Ekstradækning Såfremt der sker tab af legemsdele jf. nedenstående tabel, kan mén erstatningen forhøjes til: Synet på et øje 50% Øje 55% Hørelse på et øre 40% Tommel og mellemhåndsben 60% Tommelfinger 50% Tommelfingers yderstykke 35% Pegefinger 45% Pegefingers yder- og midterstykke 40% Pegefingers yderstykke 35% Langfinger 40% Langfingers yder- og midterstykke 30% 17

18 Ringfinger 15% Ringfingers yder- og midterstykke 10% Lillefinger 15% Lillefingers yder- og midterstykke 12% G Ved mén grad på 30 og derover fordobles erstatningen for personer, der ikke er fyldt 57 år på ulykkestidspunktet. obbelterstatningen beregnes dog ikke, såfremt der er ydet erstatning efter de forhøjede mén grader under punkt F, Ekstradækning. Var sikrede på datoen for ulykkestilfældet fyldt 57 år, nedsættes dobbelterstatningen til: 57 år: 90% 58 år: 80% 59 år: 70% 60 år: 60% 61 år: 50% 62 år: 40% 63 år: 30% 64 år: 20% 65 år: 10% og bortfalder helt ved det fyldte 66. år. ød H Forsikringssummen er kr. ved død pr. sikret person, med mindre andet fremgår af policen. Er sikrede under 18 år, er forsikringssummen ved død begrænset til kr. I J ødserstatning udbetales til afdødes nærmeste pårørende*, medmindre der er indsat begunstigede, og dette er nævnt i policen. er kan ikke ved samme ulykkestilfælde opnås erstatning både for mén og ved død. Erstatning for mén fradrages derfor ved en eventuel erstatning ved død, hvis dødserstatningen er større end ménerstatningen. K Forsikringen dækker ikke, såfremt der ydes erstatning under Liv/Sygdom jf. pkt Overfald A Forsikringen dækker personskade ved overfald, som overgår en sikret under rejsen. Erstatning ydes med et beløb, som en ansvarlig skadevolder efter dansk ret ville blive dømt til at betale i henhold til Lov om Erstatningsansvar. ækningen er begrænset til højst kr. En evt. mén erstatning fra den personlige ulykkesforsikring jf. pkt. 32 vil blive fratrukket i overfaldserstatningen. et er en betingelse for dækning, at: 1. overfaldet ikke er begået af en rejseledsager, 2. det ikke står i forbindelse med en strafbar handling foretaget af den sikrede, 3. overfaldet straks er anmeldt til det stedlige politi 4. sikrede er tilset af en lokal læge/hospital. 34. Tandskade A Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til akut tandbehandling, som følge af et ulykkestilfælde. ehandlingen skal påbegyndes, hvor skaden indtraf i udlandet, men kan om nødvendigt afsluttes i anmark. Udgifterne til behandlingen kan ikke overstige det beløb, der svarer til den nødvendige behandling af en sund tand*, uanset om en skadet tand er led i en bro, er beskadiget i forvejen eller at nabotænder mangler. Tandskader, herunder skader på proteser, opstået ved tyggeskade, dækkes ikke. 18

19 E Forsikringen dækker ikke udgifter til tandbehandling, der foretages mere end 10 år efter ulykkestilfældet. Erstatningen kan blive sat ned eller bortfalde, hvis tandens eller tændernes tilstand inden ulykkestilfældet var forringet. Forringelserne kan være opstået som følge af fyldninger, caries, genopbygning, rodbehandling, slid, paradentose, fæstetab eller andre sygdomme i tænderne og i de omgivende knogler. 35. ehandlingsudgifter Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til lægeordinerede behandlinger hos en fysioterapeut samt rimelige udgifter til kiropraktorbehandling, når behandlingen er en direkte følge af et dækningsberettiget ulykkestilfælde. ehandlingen kan foregå i anmark og er begrænset til maks. 20 behandlinger. 19

20 Tillægsdækning 36. Årsafbestilling Hvis I har valgt dækningen, vil den fremgå af jeres police. A Hvem er sikret? en sikrede personkreds, er den samme som er nævnt under pkt. 4, med mindre andet er oplyst på policen. Hvornår dækker forsikringen? 1. ækningen træder i kraft på det tidspunkt, hvor I køber rejsen. 2. ækningen ophører, når den sikrede forlader sin private bopæl eller opholdssted* i anmark for at begynde rejsen. 3. et er en betingelse, at Årsafbestillingen er i kraft på det tidspunkt, hvor I bestiller rejsen. Hvis I køber forsikringen, efter I har bestilt rejsen, er I først dækket fra den dato, hvor forsikringen træder i kraft. Sygdom eller tilskadekomst 1. Hvis den der rejser bliver syg eller kommer til skade Forsikringen dækker, når en sikrede ikke kan rejse, fordi den sikrede a. bliver indlagt på hospitalet pga. en akut alvorlig sygdom eller alvorlig tilskadekomst, b. er død, c. bliver akut alvorligt syg eller kommer alvorligt til skade, og en læge vurderer, at rejsen vil forværre sygdommen eller skaden væsentligt eller i øvrigt skade helbredet, d. bliver akut alvorligt syg eller kommer alvorligt til skade, og en læge vurderer, at det ikke vil være muligt at udføre den planlagte aktivitet på en bestilt rejse, e. af medicinske årsager ikke kan modtage en krævet vaccination, som pludseligt bliver stillet som et krav for at rejse til et pågældende land. et er en betingelse, at kravet bliver stillet, efter rejsen er betalt. 2. Hvis en i den nærmeste familie* bliver syg eller kommer til skade Forsikringen dækker, når en sikrede ikke kan rejse, fordi en i den nærmeste familie* a. bliver indlagt på hospitalet pga. en akut alvorlig sygdom eller alvorlig tilskadekomst, b. bliver akut alvorligt syg eller kommer alvorligt til skade, c. dør. 3. Hvilke betingelser stiller vi? a. et er en betingelse, at den sygdom eller tilskadekomst, som er årsag til, at sikrede afbestiller rejsen, først opstår efter, at rejsen er betalt. er må heller ikke være symptomer på sygdommen eller tilskadekomsten på det tidspunkt, hvor rejsen bliver betalt, b. Er forsikringen ikke i kraft, når rejsen bliver betalt, er det også en betingelse, at der ikke er symptomer på sygdommen eller tilskadekomsten, når forsikringen træder i kraft, c. Hvis der er tale om en kronisk eller eksisterende sygdom, er det en betingelse, at sygdommen har været i en stabil god fase* i de sidste 2 måneder, før rejsen blev betalt, d. Ved dødsfald i en sikredes nærmeste familie* er det en betingelse, at sikrede må afbestille af rent praktiske årsager. Skade på sikredes private bolig eller jeres virksomhed 1. Hvis der sker en skade i en sikredes private bolig Forsikringen dækker, når en sikrede ikke kan rejse, fordi der er sket en væsentlig skade i dennes private bolig som følge af brand*, storm*, oversvømmelse eller indbrudstyveri*. 2. Hvis der sker en skade i virksomheden Forsikringen dækker, når ejeren* af firmaet ikke kan rejse, fordi virksomheden bliver udsat for en væsentlig skade som følge af a. brand*, storm*, oversvømmelse eller indbrudstyveri*, b. en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, c. bedrageri begået af en medarbejder. 20

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

DF20083-3 Oktober 2015. Vilkår for. - en del af Topdanmark

DF20083-3 Oktober 2015. Vilkår for. - en del af Topdanmark F20083-3 Oktober 2015 Vilkår for Erhvervsrejseforsikring - en del af Topdanmark anske Forsikring A/S Vilkår for Erhvervsrejseforsikring F20083-3 Oktober 2015 2 NemKonto anske Forsikring benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Vilkår for rejseforsikring Vilkår for rejseforsikring

Vilkår for rejseforsikring Vilkår for rejseforsikring Vilkår for rejseforsikring 1-2016 Vilkår for rejseforsikring 1-2016 1 Dette er en forsikring lavet i Topdanmark Forsikring /S, orupvang 4, 2750 allerup cvr.nr. 78416114 i tilknytning til FCM Travel Solution

Læs mere

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 2 Indholdsfortegnelse Side Hvis

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring

Erhvervsrejseforsikring Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

ERHVERVS- REJSEFORSKRING

ERHVERVS- REJSEFORSKRING ERHVERVS- REJSEFORSKRING Erhvervs-Rejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks Erhvervs- Rejseforsikring sikrer

Læs mere

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring 1-2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring 1-2016 1 Dette er en forsikring lavet i Topdanmark Forsikring A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup cvr.nr. 78416114 i tilknytning

Læs mere

DF20106-2 December 2013. Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden

DF20106-2 December 2013. Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden DF20106-2 December 2013 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Danske Forsikring A/S Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden DF20106-2 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Vilkår for Erhvervsrejseforsikring

Vilkår for Erhvervsrejseforsikring DF20920-1 Januar 2017 Vilkår for Erhvervsrejseforsikring - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Erhvervsrejseforsikring DF20920-1 Januar 2017 2 Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL201701-1 1. januar 2017 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.M.B.A. og Tryg Forsikring A/S. Aftalen omfatter kollektiv dødsulykkesforsikring,

Læs mere

Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Juli 2010

Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Juli 2010 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden 6633-2 Juli 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Februar 2009

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Februar 2009 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Februar 2009 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Fortrydelsesret Du har ret

Læs mere

6435-3 Maj 2014. vilkår for Udstationeringsforsikring

6435-3 Maj 2014. vilkår for Udstationeringsforsikring 6435-3 Maj 2014 vilkår for Udstationeringsforsikring NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit PR-/SE-/VR-nummer. 2 Indholdsfortegnelse Videregivelse

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Januar 2011 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Vilkår for Afbestillingsforsikring

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring 6439-5 Maj 2012 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. F 203507 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Vilkår for Erhvervsrejseforsikring

Vilkår for Erhvervsrejseforsikring Vilkår for Erhvervsrejseforsikring 6434-2 Juni 2014 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til jer, hvis vi har registreret jeres PR-/SE-/VR-nummer. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Vilkår for. Ulykke. (standard)

Vilkår for. Ulykke. (standard) Vilkår for Ulykke (standard) 6368-1 November 1995 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf.

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

VILKÅR FOR REJSEFORSIKRING MASTERCARD GULD INDHOLDSFORTEGNELSE

VILKÅR FOR REJSEFORSIKRING MASTERCARD GULD INDHOLDSFORTEGNELSE VILKÅR FOR REJSEFORSIKRING MASTERCARD GULD INDHOLDSFORTEGNELSE Forsikringsselskab... 2 Falck Global Assistance... 2 Har du brug for akut hjælp?... 2 Rejsehjælp... 2 Vil du anmelde en skade?... 2 Har du

Læs mere

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvemerdækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Vilkår for Årsrejseforsikring

Vilkår for Årsrejseforsikring DF20108-2 December 2013 Vilkår for Årsrejseforsikring Uden indboforsikring hos Danske Forsikring Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde,

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser: Group Plus, 83.305-00 September 2009 (version: Lederne) SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 200106 Forsikringsbetingelser for Autoulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for autoulykkesforsikring

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Vilkår for Udstationeringsforsikring

Vilkår for Udstationeringsforsikring Vilkår for Udstationeringsforsikring 6435-2 Juli 2010 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit PR-/SE-/VR-nummer. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vilkår for Rejseforsikring

Vilkår for Rejseforsikring Vilkår for Rejseforsikring En forsikring for den enkelte rejse 6604-4 September 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

DF20380-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejse enkeltperson

DF20380-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejse enkeltperson DF20380-1 Juni 2014 Vilkår for Årsrejse enkeltperson Danske Forsikring A/S Vilkår for Årsrejse Enkeltperson DF20380-1 Juni 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside Ulykkesforsikring vilkår Indholdsfortegnelse s. 3 Din forsikring omfatter s. 5 Dødsfald s. 5 Invaliditet s. 6 Tillægsforsikringer s. 7 Erstatning Kontakt Fair Servicecenter 70 10 70 15 Skadecenter 70 10

Læs mere

Privattegnet ulykkesforsikring

Privattegnet ulykkesforsikring Privattegnet ulykkesforsikring 2 Indholdsfortegnelse Privattegnet ulykkesforsirkng Sikrede personer... 4 Dækningsart... 4 1 Hvor dækker forsikringen?... 4 2 Hvad dækker forsikringen?... 4 3 Hvad dækker

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 Vilkår for Årsrejseforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

6762-1 Oktober 2014. Vilkår for. - En forsikring for den enkelte rejse

6762-1 Oktober 2014. Vilkår for. - En forsikring for den enkelte rejse 6762-1 Oktober 2014 Vilkår for Enkeltrejseforsikring - En forsikring for den enkelte rejse Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Enkeltrejseforsikring - En forsikring for den enkelte rejse 6762-1 Oktober

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil 6465-4 Marts 2007 Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Vilkår for Tophjælp vare- og

Vilkår for Tophjælp vare- og DF20004-3 Oktober 2015 Vilkår for Tophjælp vare- og lastbil - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil DF20004-3 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at

Læs mere

DF Oktober Vilkår for. - En forsikring for den enkelte rejse. - en del af Topdanmark

DF Oktober Vilkår for. - En forsikring for den enkelte rejse. - en del af Topdanmark DF20384-2 Oktober 2015 Vilkår for Enkeltrejseforsikring - En forsikring for den enkelte rejse - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Enkeltrejseforsikring - En forsikring for den enkelte

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden Vilkår for Årsrejse Europa Verden 01 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Bornholms Brandforsikring A/S Vilkår for årsrejseforsikring

Læs mere

Dækningsoversigt MasterCard Private, inkl. Familiekort,og Business gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret)

Dækningsoversigt MasterCard Private, inkl. Familiekort,og Business gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret) 6695-1 Indhold 1. Forsikringen er tegnet i:... 6 2. Hvem er dækket af forsikringen?... 6 3. Hvornår dækker forsikringen, og hvilke rejser er omfattet?... 6 4. Tilkøb af flere rejsedage eller højere dækningssummer...

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde)

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Side 1 af 6 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 EP FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Afbestillingsforsikring Sektion A Fælles betingelser Police nr. 85.0.01.303-0000 1.0

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Ulykkesforsikring, Lystfartøj

Ulykkesforsikring, Lystfartøj Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First Marines Lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 1 2 Hvad dækker forsikringen... 1 3 Hvad dækker

Læs mere

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

6654-1 April 2015. Psykologisk krisehjælp

6654-1 April 2015. Psykologisk krisehjælp 6654-1 April 2015 Psykologisk krisehjælp Topdanmark Forsikring A/S Psykologisk krisehjælp 6654-1 April 2015 2 Indholdsfortegnelse Et par ord om Psykologisk krisehjælp.... 3 Hvis du får brug for hjælp...

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012) - GNFF SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Vilkår for Hund 5346-1 Januar 1985

Vilkår for Hund 5346-1 Januar 1985 Vilkår for Hund 5346-1 Januar 1985 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Vilkår for Rejseforsikring

Vilkår for Rejseforsikring DF20110-2 December 2013 Vilkår for Rejseforsikring En forsikring for den enkelte rejse Danske Forsikring A/S Vilkår for Rejseforsikring - En forsikring for den enkelte rejse DF20110-2 Dcember 2013 2 Fortrydelsesret

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

UDSTATIONERINGSFORSIKRING

UDSTATIONERINGSFORSIKRING UDSTATIONERINGSFORSIKRING ÅRSAFTALE FOR VIRKSOMHEDER Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden Vilkår for Årsrejse Europa Verden 01 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Bornholms Brandforsikring A/S Vilkår for årsrejseforsikring

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 13 Rejseforsikring MasterCard Platinum Betingelser Nr. RPMP 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006

Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006 Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring DFDS Seaways Travel Guard Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring TRAVEL GUARD Afbestillingsforsikring DFDS Seaways afbestillingsforsikring, gældende fra 1.

Læs mere

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Sydbank MasterCard Sydbanks tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Ring til Sydbanks, når du har brug for din rejseforsikring enten til akut skadehjælp eller til skader efter hjemkomsten til Danmark

Læs mere

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet).

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30.1. Sikrede. (Gælder kun, hvis det fremgår af din police). For ferierejsedækningen

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Side 1 af 8 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3. Geografisk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER KOLLEKTIV ULYKKE

FORSIKRINGSBETINGELSER KOLLEKTIV ULYKKE Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Forsikringens omfang... 3 3. Dækningsområde... 3 4. Dækningsperiode... 3 5. Krigs- og terrorrisiko... 3 6. Generelle undtagelser... 3 7. Dobbeltforsikring...

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere