Den gode XML recept Prescription Revideret Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den gode XML recept Prescription. 01.06.2006 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for"

Transkript

1 L XPRE01 Den gode XML recept Prescription Revideret Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML recept VersionCode: XLMS016 TypeCode: XPRE01 1

2 2

3 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelser... 3 Baggrund... 5 Afsnit A: Sundhedsfaglige anbefalinger Anvendelse Krav og anbefalinger... 9 Afsnit B: XML Facitliste XML Facitliste XML Kvalifikatorliste XML Testeksempel Bilag 1 Printtabel for receptblanket Bilag 2 Databeskrivelse for LMS-takst pr. 1. april

4 Forord Der har længe været et generelt ønske fra mange udviklere/leverandører og andre, at rettelser/præciseringer og lign. til standarderne blev skrevet ind i MedComs standarddokumentation, så alt blev samlet i et dokument. Vi forsøger derfor fremover at indskrive de rettelser/præciseringer der må komme i standarddokumentationen med tydelig markering af, hvornår den sidste rettelse er indført. Rettelser 23. juni 2009: Fjernelse af G-EPJ elementer. G-EPJ elementer er ikke længere en del af xml-schemaet, hvis de medsendes sker dette ved at bruge elementet Local_Elements under Envelope. 1. juli 2007: SOR - Sundhedsvæsenets organisationsregister. I forbindelse med overgang til SOR (Sundhedsvæsnets Organisations Register) vil det fremover være muligt at anvende denne kode til identifikation af sundhedsvæsnets parter. Dette betyder at IdentifierCodeType i alle meddelelser også kan antage værdien sorkode. 2. november 2006: PostCodeIdentifier ændrer feltlængde fra n4 til an..9. Da der er flere udenlandspatienter som frekventerer danske læger bliver vi nødt til at udvide feltet, så det kan indeholde udenlandske postnumre. Feltet udvides fremover til an..9 i stedet for n4 som det er nu og dette gælder for alle XML meddelelser. 1. juni 2006: Rettelser udført i schemaet: Streetname elementet under Sender, PatientOrRelative og PriorityOfDelivery, er blevet rettet til at kunne indeholde strenge med op til og med 70 tegn frem for 35 tidligere. Rettelser til dokumentation: Streetname elementet under Sender, PatientOrRelative og PriorityOfDelivery, kan indeholde strenge med op til og med 70 tegn. IdentifierCode elementet under Sender er obligatorisk. TelefoneSubscriber elementet under Sender er obligatorisk. OrganisationName elementet under Sender kan indeholde strenge med op til og med 70 tegn. 4

5 Baggrund EDI-transmission af recepter har allerede en lang tradition i Danmark, hvor den nationalt udviklede RECEPT-meddelelse er benyttet siden I 1998 blev Sundhedsstyrelsen, Danmarks Apotekerforening og Praktiserende Lægers Organisation enige om, via Sundhedsstyrelsen, at implementere en ny receptmeddelelse baseret på MEDPRE. I forbindelse med denne proces har en arbejdsgruppe formuleret krav til implementering af MEDPRE, mens en anden arbejdsgruppe har beskæftiget sig med koordinering af de eksisterende medicindatabaser og evt. justeringer af receptbekendtgørelsen. Seneste rettelser til recepten er fra oktober 2005 omhandlende autorisationsid. Disse er nu implementeret i stort set alle lægesystemer. Implementeringen kan ses på under Hvem kan hvad nu. XML-recepten er udarbejdet i forbindelse med MedComs XML EPJ kommunikations projekt Udarbejdelsen af XML recepten er baseret på det indhold der i dag findes i recepten, og det er ved udarbejdelsen af XML versionen sikret at der fremover automatisk kan konverteres til en recept der er baseret på gældende EDIFACT standard og version. Denne konvertering kan testes på MedComs hjemmeside: I efteråret 1999 er der foretaget en opfølgning af implementeringen af MEDPRE på baggrund af opsamling af en del fejlbehæftede/mangelfulde recepter, både i Lægemiddelstyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Apotekerforeningen og MedCom. Sundhedsstyrelsens MEDPRE opsamlingsgruppe bestod af: Jesper Theilgaard, almen praksis, konsulent, Kolding Lars Harild, Lægemiddelstyrelsen Susann Duedal Pedersen, Sundhedsstyrelsen Karin Demkjær, MedCom I maj 2002 overtog Lægemiddelstyrelsen ansvaret for den elektroniske recept. 5

6 Den samlede dokumentation af de gode XML breve består af: Afsnit A Indeholder sundhedsfaglige anbefalinger og en gennemgang af anvendelsen med krav og anbefalinger med den pågældende kommunikation samt vist et eksempel på et typisk papirbrev af den pågældende type. Hensigten med disse to beskrivelser er at give udenforstående (f.eks. programmører) en overordnet forståelse af hvad kommunikationen indebærer i praksis. Bilag Printvejledning Databeskrivelse LMS-takst Afsnit B Indeholder den tekniske dokumentation af nærværende XML standard og består af: Facitliste For at sikre overensstemmelse mellem de sundhedsfaglige anbefalinger og en entydig mapning i MedComs XML standarder er udarbejdet en Facitliste for benyttelsen af nærværende XML standard. Facitlisten skal sikre en ensartet benyttelse af standarden, således at alle afsendersystemer vil kunne anvende standarden nøjagtig ens. Definitionerne for de enkelte dataelementer er ligeledes opført i facitlisten. Kvalifikatorliste Indeholder de i den aktuelle meddelelse anvendte kvalifikatorer og de tilhørende værdier. Eksempel Et fuldt XML eksempel på de i afsnit A viste papirrecepter er vist her. Supplerende testeksempler kan altid findes på MedComs hjemmeside 6

7 Afsnit A Sundhedsfaglige anbefalinger for XML recepten XPRE01 7

8 1. Anvendelse XLMS016 anvendes til følgende funktioner: Der kan ikke via XML-recept gives anvisning om markering af pakning med advarselssymbol Forsendelse af recept Indeholdende en eller flere ordinationer af varer med varenummer optaget i Lægemiddelstyrelsens elektroniske medicintakst eller frihandelsvarer med varenummer Fra én læge (praktiserende læge/speciallæge med ydernummer eller sygehusansat læge) eller én tandlæge (med ydernummer) Til ét apotek Udstedt til én patient (menneske) eller eget brug (læger, tandlæger) eller brug i praksis Med evt. oplysninger om levering på anden måde end afhentning på apoteket. Der er en række funktioner, som hermed er undtaget: Medicinrekvisitioner fra f.eks. jordemødre, sygeplejersker og redere. Recepter fra udstedere, der ikke har ydernummer, autorisationsnummer eller er ansat på hospitalsafdeling med sygehusklassifikation. Ordination af lægemidler, mærkevarer eller andre produkter, der ikke har varenummer i det fælles datagrundlag. Dette gælder bl.a. magistrelle ordinationer. Dyrlægeordinationer, som ikke længere er tilladt (pr. 1/3 2000). Andre begrænsninger, som skyldes bestemmelser i receptbekendtgørelsen: Der kan ikke via XML-recept angives, at den ordinerede mængde ikke må fraviges Der kan ikke via XML-recept angives understregning af indikation Meddelelsesstruktur og indhold: Meddelelsen består af følgende hoveddele: Information om involverede partnere i sundhedsvæsenet Information om selve recepten Information om patienten (menneske) Information om ordinationer Information om genudlevering Information om brugsanvisning Information om levering Det fælles datagrundlag: En forudsætning for korrekt brug er at implementere et datagrundlag med automatisk opdatering hver 14. dag. Datagrundlaget kan hentes på Lægemiddelstyrelsens FTP-server (ftp.dkma.dk). Der er henvisning til de aktuelle felter i datadefinitionen i afsnit B. Databeskrivelse af LMS-takst er indsat sidst i dokumentationen som bilag. Datagrundlaget kan også hentes hos Lægeforeningens Forlag som ascii-fil med tilhørende feltdefinition. Ved at benytte LMStaksten har man nøjagtig samme datagrundlag, som det apotekerne benytter. Det er vigtigt, at afsendersystem medsender kodet dosering og indikation, hvor dette er muligt i forhold til den pågældende ordination. Disse anvendes videre direkte på doseringsetiket til patient og overførsel af data til Medicinprofilen, hvor de bl.a. indgår i funktionen med compliancekontrol. 8

9 2. Krav og anbefalinger De krav og anbefalinger, der findes til de elektroniske recepter, har til formål at sikre en smidig og korrekt kommunikation mellem receptudsteder og apotek, således at lægens intentioner ved receptudstedelsen når fuldstændigt og uændret frem til apotekets ekspedition. Derfor beskrives specifikationer vedr. datagrundlag for og funktioner til udførelse, afgivelse og lagring af ordinationer i lægelige edb-systemer, som skal være eller bør være opfyldt, for at systemet kan betegnes som fagligt, juridisk og sikkerhedsmæssigt fyldestgørende. Kravene er altså specielt opstillet mhp. at opnå ensartet og fejlfri funktion af xml-recepter. Opdateringsterminer og -metode Lægesystemernes medicindatabaser skal opdateres ved hjælp af ny version af datagrundlaget hver anden mandag, når de nye priser træder i kraft. Datagrundlaget vil være klar fra Lægemiddelstyrelsen fredag kl. 18. Systemhusene skal formidle en løsning, så opdatering kan foregå mellem fredag kl. 18 og mandag kl. 8, så vidt muligt automatisk. Ved opdateringen overføres den ikrafttrædelsesdato, som datagrundlaget er udstyret med. Apotekerne modtager også denne identifikation ved opdatering af deres database, og de er derfor i stand til på et sikkert grundlag at foretage automatisk verifikation af varenummer vs. præparat/pakning og koder for brugsanvisning vs. tekster, når datoerne er ens. Udover egentlige krav og anbefalinger er der anført en del oplysninger om baggrund, som kan være en støtte for systemerne. Autenticitet Indholdet i alle essentielle felter i datagrundlaget skal overføres i uændret form til applikationens database. Dog må, - og typografiske hjælpetegn fjernes og felter concateneres, hvis funktionaliteten ikke forringes. Tegnsættet i databasen skal understøtte samtlige tegn i datagrundlaget. I praksis betyder dette, at der skal benyttes ISO Følgende tegn giver erfaringsmæssigt problemer og må derfor ikke anvendes: Tegn Code Page 865 (decimalt) $ 64 [ 91 \ 92 ] 93 { 123 } ½ 171 ¼ Tegn, der normalt ikke findes på tastaturer: Semigrafik (CP 865 decimalt 169, 170, , 244, 245, 251, 254, 255) og styretegn (CP 865 decimalt 1-31) må heller ikke anvendes. Systemhus eller bruger må ikke oprette præparater eller pakninger, der ikke findes i datagrundlaget. Systemhuset må fjerne eller fjerne adgangen til præparater/pakninger, der ikke er relevante i praksis, eksempelvis SAD-præparater, præparater med begrænset udlevering (BEGR), infusionsvæsker o.l. 9

10 Ordinationsprocessen Valg af præparat Et nyt præparat bør kunne vælges ved indtastning af præparatnavn eller en del af præparatnavn. Ved manglende entydighed bør de præparater/grupper vises, der opfylder indtastningskriteriet, så det ønskede kan vælges. Et præparat bør kunne genordineres ved udpegning eller markering med tastetryk/nummer i en medicinoversigt. Ved genordinering skal alle oplysninger vedr. ordinationen kunne inspiceres, og de brugertilgængelige oplysninger skal kunne modificeres før accept, hvis det ønskes. Hvis den genordinerede pakning er udgået, skal det aktuelle udvalg af pakninger vises, så der kan vælges et alternativt lægemiddel. Udgåede pakninger må ikke kunne ordineres, heller ikke ved genordination, hvor det skal checkes, at pakningen stadig er gyldig. Valg af alternativt præparat/omvendt substitution Hvis en bestemt pakning er udvalgt, skal applikationen understøtte valg af synonympræparater eller synonympakninger. Der findes i datagrundlaget en markering på hver pakning: A billigst, B ikke billigst, men skal ikke substitueres eller C der skal substitueres. Denne markering skal kunne vises på iøjnefaldende måde (men ikke nødvendigvis med A, B eller C), og de relevante substitutioner skal kunne vises. Der skal kunne vises en angivelse af relative prisforhold, så det billigste eller et andet kan vælges. Sorteringsrækkefølgen ved visningen skal - ved samme relative pris - være randomiseret. Der må ikke være fremhævning af præparater fra enkeltfirmaer og ingen positiv/negativ særbehandling af parallelimportører henholdsvis originalfirmaer. Der skal være mulighed for at fravælgelse af substitution, så der bliver angivet Ej S på recepten. Adgang til prisoplysninger og udleveringsbestemmelser Det bør være muligt for en given pakning at se relevante priser. Det gælder såvel pakningspris som enhedspris eller pris per DDD. Det skal være muligt for en given dispenseringsform eller pakning at se udleveringsbestemmelser, tilskud og evt. tilskudsklausuler. Dosisdispensering Ifølge bekendtgørelse nr. 80 af 5. februar 2003 om dosisdispensering af lægemidler er det muligt for lægen at ordinere lægemidler til dosisdispensering. Derfor anbefales det, at lægen har mulighed for at se, hvilke præparater, der er omfattet af denne ordning. Den oplysning fremgår af Datagrundlaget, LMS 01, felt 23, Egnet til dosisdispensering, position 164, 2 muligheder D eller blank. Uddrag af receptbekendtgørelsen: 7. En recept på et lægemiddel, hvortil der er udstedt markedsføringstilladelse, skal indeholde lægemidlets navn, lægemiddelform, styrke (hvis lægemidlet findes i flere styrker) og mængde. Styrke og mængde skal anføres entydigt og på en sådan måde, at ændringer ikke kan foretages. Receptudstederen kan ved at understrege mængden tilkendegive, at denne ikke må fraviges, jf. 30. Stk. 2 En recept på et lægemiddel, som skal dosisdispenseres, skal indeholde de i 7, stk. 1, 1. pkt. nævnte oplysninger og påtegningen dosisdispensering. Mængden kan angives som en tidsperiode på højest 2 år, hvori der løbende skal dosisdispenseres. Har receptudstederen anført kopi ønskes, skal apoteket fremsende kopi af doseringskort til receptudstederen. 10

11 Stk. 3. Hvis udlevering af et lægemiddel, der dosisdispenseres, skal bringes til ophør, skal recepten indeholde de i stk. 2 nævnte oplysninger samt påtegningen seponeres. Med mindre andet er anført på recepten, effektueres seponeringen med virkning fra førstkommende udlevering. I afsendersystem vælges som hidtil et givet varenummer (pakningsstørrelse). Denne mængde overrules af en start- og slutdato, hvis dosisdispensering er valgt. Ved seponering medsendes kun slutdato. I praksis kan denne seponering først træde i kraft ved næste pakning til patient. Det er ikke relevant med start-/slutdato samtidig med iteration, da mængden kan gives op til en periode på 2 år (En recept er kun gyldig i 2 år). Egen læge kan angive, at det ønskes, at apoteket skal sende en kopi af det totale doseringskort på patienten. Dette kan indeholde ordinationer fra andre læger end egen læge. På nuværende tidspunkt vil dette være på papir. (Der er udarbejdet en XMLstandard på doseringskortmeddelelsen i forbindelse med dosisdispenseringsprojektet, men der er p.t. ikke aftalt pilotforsøg med denne meddelelse til lægepraksis). Doseringstekst/indikation Datagrundlaget indeholder for hver DrugID af et præparat koder med tilhørende kodebetydning for doseringstekst og indikation. Doseringstekster og indikationer er i overensstemmelse med de godkendte doseringer og indikationer for dispenseringsformen. Formålet med disse tekster med tilhørende koder er dels at gøre det lettere for brugerne at oprette ordinationer, idet man blot kan vælge en af de allerede eksisterende tekster i stedet for selv at skrive den, dels at kunne automatisere receptkontrollen på apoteket. Koderne overføres af apoteket til Medicinprofilen. Systemet skal understøtte muligheden for at vælge mellem forslagene til doseringstekst og forslagene til indikation. Systemhuset eller brugerne må selv indlægge andre tekstforslag for en given dispenseringsform, men evt. anvendt kode skal detekteres som lokalt oprettet og fjernes før forsendelse. Hvis der ikke er et forslag, der passer til den konkrete ordination, skal brugeren kunne indtaste en fri tekst for dosering og indikation. Systemet skal checke og advare, hvis ikke-tilladte tegn er anvendt (se ovenfor). Kodeteksterne skal overføres direkte til etiketten, som apoteket sætter på lægemidlet. Brugerne skal altså være klar over, at frie tekster også bliver overført direkte til etiketten. Doseringstekster findes i datagrundlaget i en lang form og i en kort form. Når kodede tekster sendes i xml-recepter, skal der altid sendes både kode og kodebetydning i lang form. Apoteket skal altid udskrive den lange form. Frie tekster må ikke sendes i forkortet form, selv om det er muligt at finde en sådan ved opslag i den pågældende tabel Tilføjelse af hjælpeoplysninger (iteration, tilskudsklausulering, bemærkning m.v.) Iteration: Der skal være adgang til at indtaste iteration, men kun hvor udleveringsbestemmelserne giver mulighed herfor. Det indtastede skal på entydig måde kunne omsættes til 3 komponenter: Antal udleveringer, antal intervaller mellem udlevering og enhedsinterval (dage, uger, måneder). Tilskudsklausulering: Der skal være adgang til at indtaste koder for disse oplysninger for præparater, hvor dette er relevant, men ikke for andre. 11

12 Bemærkning: Der skal ved afslutning af en eller flere ordinationer være adgang til at indtaste en bemærkning gældende for samtlige udførte ordinationer. Ved udskrift af recepter eller forsendelse af xml-recepter skal ordinationer med forskellig bemærkning udskrives på hver sin recept (bemærkning anføres én gang pr. recept) og indeholdes i hver sin meddelelse. XML-formatet tillader desuden, at der er en bemærkning til den enkelte ordination (beregnet til fx batchnummer for vaccine). Der bør være adgang til indtastning af en sådan oplysning. Forsendelse: Der skal ved afslutning af en eller flere ordinationer være adgang til at indtaste en kode for forsendelse til patientens adresse gældende for samtlige ordinationer. Ved udskrift af recepter eller forsendelse af XML-recepter skal ordinationer med denne kode/ingen kode udskrives på hver sin recept (tekst vedr. forsendelse anføres én gang pr. recept) og indeholdes i hver sin meddelelse. Lagring og præsentation Lagring af ordination Lagring af ordination omfatter alle oplysninger, der er nødvendige for entydigt at identificere det ordinerede. Det gælder følgende: Patientidentifikation, ordinationsdato/tid, varenummer, kode for doseringstekst og indikation, antal pakninger, iterationer, antal intervaller og kode for enhedsinterval, samt klar tekst for dispenseringsform, præparatnavn, pakningsindhold, doseringstekst og indikation. Udover dette er følgende hensigtsmæssigt, specielt ved genordination: Kode for særlige tilskud, kode for Ej S, kode for specifik leverandør, kode for fast medicin og beregnet dato for opbrugt ordination (slutdato). Datagrundlaget indeholder data, der muliggør beregning af, hvornår en ordination vil være opbrugt. Disse data er knyttet til standarddoseringsteksterne. Det er muligt ved hjælp af en relativt enkel algoritme at analysere frie doseringstekster mhp. beregning af slutdato. Præsentation i oversigt Der skal være let adgang til en oversigt over patientens ordinationer i et eller flere formater (efter status, ATC-nummer, alfabetisk, dato). Der skal kunne vises en oversigt med sidste ordination af hvert præparat i en bestemt dispenseringsform. For det enkelte præparat i denne oversigt skal kunne vises samtlige tidligere ordinationer med dato, udleveret mængde, doseringstekst og indikation. Den enkelte ordination skal indeholde følgende i oversigten: Ordinationsdato/slutdato, dispenseringsform (kort form), præparatnavn, styrke, udleveret mængde, doseringstekst, indikation. Det er hensigtsmæssigt, at det med et tegn markeres, at det pågældende præparat er ordineret dags dato, og at der gives advarsel, hvis præparatet genordineres samme dag. Det er ofte nødvendigt at afkorte eller omforme (kode) et eller flere elementer i oversigten. Der skal være let adgang til at se fulde data, hvor der er sket afkortning/kodning. Der bør være mulighed for beregning og præsentation af data vedr. forbrug mhp. identifikation af overforbrug/manglende compliance. Sletning af ordination må ikke kunne ske, hvis ordinationen er afgivet som XML-recept. 12

13 Oprettelse/ændring af ordination uden udlevering Der bør være adgang til at oprette en ordination og ændre en ordination (fx doseringstekst eller pakningsstørrelse mhp. næste udlevering) uden udlevering, fx efter udskrivelse fra sygehus, hvor nye præparater er ordineret, eller ved telefonkonsultation, hvor den fortsatte dosering ændres. Slutdatoen bør genberegnes ud fra en ændret doseringstekst. Det bør ved særlig markering vises, at der er tale om en ikke-udleveret ordination. Udskrift af recept Feltindhold og positioner/feltstørrelser på receptblanketten fremgår af Printtabel til recepter. Der må højst være 3 ordinationer på en receptblanket. Ved lægemidler i udleveringsgruppe AP4/NBSAP4 må der kun være én ordination pr. recept. XML-recepter Godkendelse Ordinationer beregnet til XML-afsendelse, som er udført af ikkelæge, skal godkendes af en læge før afsendelsen. Ved godkendelse skal samtlige oplysninger vedr. ordinationen være til rådighed. Det er den læge, der godkender ordinationen, der er den ansvarlige læge (og dermed den læge, der overføres til XML-recepten). En XML-recept til godkendelse skal kunne afvises og slettes fra databasen. Antal ordinationer Ved lægemidler i udleveringsgruppe AP4/NBSAP4 må der kun være én ordination pr. meddelelse. For alle andre ordinationer begrænses antallet kun af MIG en (99 ordinationer). Tidsstempling af XML-ordinationer og XML-recepter Formålet med korrekt og entydig tidsstempling er at kunne kvalitetskontrollere XML-recepter mht. tidsforbrug fra ordination til ekspedition på apoteket. Den første forudsætning er, at afsendersystemets ur er indstillet korrekt. Det skal vise lokal tid +/- 1 minut. Ordinationer beregnet til XML-forsendelse skal tidsstemples ved oprettelsen. Når XML-forsendelsen dannes, allokeres en eller flere ordinationer til hver meddelelse. Tidsstemplingen af ordinationerne vil aldrig være ens, der vil altid være en forskel på et eller flere sekunder, af og til minutter. Tidsstemplingen af meddelelsen (XMLrecepten) skal være tidsstemplingen på én af ordinationerne, fx den yngste. Tidsstemplingen på forsendelsen skal være det tidspunkt, hvor dannelsen af XML-meddelelsen sker. Kontrolfunktioner Afsendelse af positiv kvitteringsmeddelelse fra apoteket, når der er modtaget en syntaktisk korrekt xml-recept, er obligatorisk. Modtagelse og behandling af kvitteringsmeddelelsen i afsendersystemet er ligeledes obligatorisk. Både negativ og positiv. Der bør kunne vises oversigter over samtlige afsendte XMLrecepters status for aktuelle dag og foregående 2 hverdage. Oversigten skal rumme patientidentifikation (CPR-nummer og navn), apotek, recept-id (evt. i forkortet form), status, initialer for den person, der har oprettet ordinationen, og for evt. godkendende læge, tidspunkt for dannelse, tidspunkt for afsendelse og tidspunkt for modtaget kvittering. Oversigten skal kunne sorteres efter tidspunkt for dannelse og efter CPR-nummer. Oversigten skal kunne udskrives i en log. 13

14 Der skal være mulighed for at undersøge, hvornår sidste gennemførte opkald til netoperatøren har fundet sted. Det vil være hensigtsmæssigt også at kunne se årsag til evt. driftsstop (ingen kontakt med modem, manglende klartone, optaget, manglende connect, forkert baudrate, fejl i transmission), men dette er ikke muligt i alle systemer. Som alternativ skal brugerne have mulighed for at få vejledning af systemet om simpel fejlsøgning: Sluk/tænd modem, check af stik, egen telefonlinies tilstand, opkald til netoperatørens telefonnummer, prøveopkald med overvågning af fejlmeddelelser. En typisk recept (svarer til testeksempler i afsnit B) Eksempel 1 (Recept med 2 præparater bestilt til dosisdispensering. Læge ønsker kopi af doseringskort fra apotek. Ordinationer er gældende i 2 år uanset valgt pakningsstørrelse) Eksempel 2 14

15 (Recept med afhængighedsskabende præparat og kun en ordination pr. recept. Medicin sendes til patient pr. post. Recept med 3 præparater. Et med Ej S, importørnavn og genudlevering. To med tilskud. Eksempel 3 15

16 16

17 Afsnit B XML Facitliste XML Recept XPRE01 17

18 XML Facitliste Den gode XML recept, XLMS016 VersionCode XPRE01 XML-Facitlisten består af følgende objekter: Emessage (Kuvert) o Envelope (KuvertData) Sent (Dato) o Prescription (Recept) Letter (BrevData) Authorisation (Dato) Sender (Afsender) Issuer (Receptudsteder) Receiver (Modtager) (PatientOrRelative (Patient eller pårørende) eller ForGPClinicUse (Til brug i praksis)) PrescriptionInformation (Receptinformation) DoseDispenseInformation (Information om dosisdispensering) Delivery (Leveringsoplysninger) Drug (Lægemiddel) max. x 99 Importer (Importør) Dosage (Dosering) Indication (Indikation) Iteration (Genudlevering) DoseDispensing (Start og slutdato for dosisdispensering ) Objekterne er kun vist en gang, men nogle af dem kan gentages flere gange. De er markeret på følgende måde, f.eks.: max. x 10 Facitlisten består af følgende kolonner: XML Facitliste, der angiver navnet på data og kvalifikatorer som benyttes i Facitlisten. Feltdef, som angiver antallet af karakterer som er tilladt samt om det er en kvalifikator (KVA). M = Mandatory (obligatorisk), der angiver hvilke data der altid skal være medsendt af afsender. M kan forstås på 2 måder. a) I Facitlisten kan der stå et M ud for elementnavnet både i dets starttag og dets sluttag. Dette betyder at hele elementet inkl. nestede elementer skal sendes. For de nestede elementer gælder det dog kun hvis disse også er angivet som Mandatory. b) Hvis der ikke står et M ud for elementnavnet skal hele elementet ikke medsendes, men hvis man alligevel sender noget skal de nestede elementer med et M ud for altid sendes. EDIFACT TAG, som viser det tidligere EDIFACT datanavn. XML TAG, som viser XML element navnet. XML DataDefinition, der definerer indholdet af de enkelte data. Derudover beskrives relevante anvendelsesregler og andet, der er nødvendige for en korrekt implementering. 18

19 XML Facitliste XML Facitliste XLMS016 FeltDef M EDIFACT TAG XML TAG XML DataDefinition <?xml version="1.0" encoding="iso "?> Format M Skal medsendes som en kopi af den viste XML deklaration <!--MedCom_De_gode_EDIbreve_Udkast_1--> Format Anbefales medsendt <Emessage> <Emessage> <Envelope> M <Envelope> <Sent> M <Sent> <Date>Kuvertens_afsendelses_dato</Date> Date M KuvSendtDato <Date></Date> Date er dato for påbegyndelse af afsendelse af kuverten på formen YYYY-MM-DD. <Time>Kuvertens_afsendelses_tidspunkt</Time> Time M KuvSendtKl <Time></Time> Time er klokkeslæt for påbegyndelse af afsendelse på formen HH:MM. Hvis dette ikke kan genereres, anvendes "00:00" </Sent> M </Sent> <Identifier>Kuvertens_nummer</Identifier> an..14 M KuvertNr <Identifier></Identifier> Identifier er et afsender genereret løbenummer unikt for denne kuvert afsendt af den pågældende afsender. Afsendersystemer bør sikre at samme nummer aldrig kan benyttes to gange. <AcknowledgementCode>Kuvert_kvitterings_anmodn KVA M KUVKVIT <AcknowledgementCo ing</acknowledgementcode> de></acknowledgeme ntcode> AcknowledgementCode er en kvalifikator, der angiver om positiv kvittering ønskes retur. Negativ sendes under alle omstændigheder uafhængig af værdien af AcknowledgementCode. Der skal altid anmodes om positiv kvittering på Prescription. </Envelope> M </Envelope> <Prescription> M <Prescription> <Letter> M <Letter> <Identifier>Brevets_nummer</Identifier> an..14 M BrevNr <Identifier></Identifier> Identifier er et afsender genereret løbenummer, unikt for hvert brev fra denne afsender. Afsendersystemer bør sikre at der aldrig kan sendes samme Identifier fra samme afsender. <VersionCode>Brevets_version</VersionCode> KVA M VERSION <VersionCode></Versi oncode> VersionCode SKAL angives med den versionsbetegnelse, der fremgår af kvalifikatorlisten. Det er vigtigt at VersionCode er korrekt, da modtagersystemer benytter VersionCode til at afgøre hvilken brevtype, modtager kan modtage. VersionCode er unik for den enkelte brevtype. 19

20 XML Facitliste XLMS016 FeltDef M EDIFACT TAG XML TAG XML DataDefinition <StatisticalCode>Brevets_statistiknummer</Statistica lcode> an..8 M BrvStat <StatisticalCode></Sta tisticalcode> StatisticalCode udfyldes med TypeCode (f.eks. XDIS01, XRPT02). Statisticalcode er beregnet til statistik formål og må ikke bruges af modtager systemer. BrvStat udfyldes med XPRE01 i LMS016. <Authorisation> M <Authorisation> <Date>Brevets_godkendelsesdato</Date> Date M BrevDannetTid <Date></Date> Date er dato hvor brevet blev lavet "færdigt" eller "godkendt" hos afsender. Date angives på formatet YYYY-MM-DD. <TimeWithSec>Brevets_godkendelsesKlokkeslet</Ti mewithsec> Time M BrevDannetTid <TimeWithSec></Time WithSec> TimeWithSec er det tidspunkt hvor brevet blev lavet "færdigt" eller "godkendt" hos afsender. TimeWithSec angives på formatet HH:MM:SS sættes til "00:00:00" såfremt klokkeslæt ikke kan angives. </Authorisation> M </Authorisation> <TypeCode>Brevets_brevtype_i_kode</TypeCode> KVA M BRVTYPE <TypeCode></TypeCo TypeCode er kvalifikator for brevets type. Se kvalifikatorliste. de> </Letter> M </Letter> <Sender> M <Sender> <EANIdentifier>Afsenders_lokationsnummer</EANId entifier> an..35 M AfsLok <EANIdentifier></EANI EANIdentifier er kuvertafsenders lokationsnummer det vil dentifier> normalt sige afsendende organisation. Såvel positiv som negativ kvittering sendes tilbage til dette nummer. <Identifier>Afsenders_ID_nummer</Identifier> an..17 M AfsID <Identifier></Identifier> Identifier er den egentlige afsenders ID-nummer. Alle an..17 formater skal kunne håndteres. Identifier skal altid udfyldes validt. F.eks. sygehusafdelingsklassifikationsnummer hvis afsender er et sygehus (stamafdelingen) og ydernummer hvis afsender er en lægepraksis, en speciallæge, en fysioterapeut eller en kiropraktor. Kommunenummer hvis afsender er en kommune. Hvis afsender ikke har afdelings- eller ydernummer anvendes ofte et lokationsnummer. Alle modtagere skal kunne modtage alle typer på formen an..17, da der fremover vil blive sendt breve mellem alle typer afsendere og modtagere. Alle modtagere skal kunne modtage og behandle "ukendte" numre og f.eks. kunne håndtere hvis numrene ændres. <IdentifierCode>Afsenders_ID_nummers_type</Ident ifiercode> KVA M KODE <IdentifierCode></Iden tifiercode> IdentifierCode er kvalifikator for det anvendte kode- el. klassifikationssystem - ofte "sygehusafdelingsnummer" hvis afsender er en sygehusafdeling, "ydernummer" hvis sygesikringsyder, "kommunenummer" hvis kommune. 20

Det gode XML bookingsvar BookingConfirmation. 01.06.2004 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Det gode XML bookingsvar BookingConfirmation. 01.06.2004 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for BS XDIS13 Det gode XML bookingsvar BookingConfirmation 01.06.2004 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Bookingsvar VersionCode: XD1333L TypeCode: XDIS13 1 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den gode XML booking BookingQuery BookingResult BookingConfirm BookingList 01.06.2004. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML booking BookingQuery BookingResult BookingConfirm BookingList 01.06.2004. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XTID01-04 Den gode XML booking BookingQuery BookingResult BookingConfirm BookingList 01.06.2004 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Booking-forespørgsel VersionCode: XT0133L TypeCode:

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Den gode XML fødselsanmeldelse BirthNotification 27.05.2013. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML fødselsanmeldelse BirthNotification 27.05.2013. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDIS32 Den gode XML fødselsanmeldelse BirthNotification 27.05.2013 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML fødselsanmeldelse VersionCode XD3234L TypeCode: XDIS32 Namespace: http://rep.oio.dk/medcom.dk/xml/schemas/2011/02/17/

Læs mere

Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012

Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012 23 Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Psykologhenvisning version: H1030R Brvtype: REF10 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02

Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02 11-2 1 Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelse...

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10

Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10 11-10 2 Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10 MedCom Den gode psykologafregning, ver. 3.1-1. oktober

Læs mere

Erhvervsmæssige kvalifikationer

Erhvervsmæssige kvalifikationer Spørgsmål til bestemmelse af erhvervet Valg af erhverv 1. 1. 1 Er erhvervet [${Profession}] lovreguleret i jeres medlemsland? - Ja - Nej 1. 1. 2 Hvilke erhvervsmæssige aktiviteter er omfattet af erhvervet

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010

Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010 9 Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Patologirekvisition version: Q0330P Brvtype: REQ03 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse

De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Patientstamdatameddelelsen... 4 Eksempel

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011

Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 17 Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fysioterapihenvisning version: H0730R Brvtype: REF07 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Indhold Kort om FMK... 2 Log på FMK... 4 Hent Medicinkort... 5 Opret recept - Læge... 7 Opret recept Sekretær... 9 Lægens godkendelse af recepter... 10 Opret faste ordinationer

Læs mere

Godkendelsestest for...

Godkendelsestest for... Godkendelsestest for... Certificeringstesten udført ved... den: DD.MM.ÅÅÅÅ OBS Før testen kan udføres skal systemet whitelistes via adm-gui'en, se punkt 32 Version 1.2.4 2011-10-13 GK 1 GK 1.1 Stamdata

Læs mere

Kunder. 1 Introduktion

Kunder. 1 Introduktion Kunder ADMINISTRATION KUNDEKARTOTEK KUNDER (F.2.1.) Revideret 09-12-2010 1 Introduktion I programmet Kunder (afdelinger og læger mv.) oprettes eller rettes oplysninger på kunder i kundekartoteket. Her

Læs mere

Lægeprognose. Udbuddet af læger og speciallæger

Lægeprognose. Udbuddet af læger og speciallæger Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

Bekendtgørelse om recepter 1) Kapitel 1 Ordination og receptpligt

Bekendtgørelse om recepter 1) Kapitel 1 Ordination og receptpligt Bekendtgørelse om recepter 1) I medfør af 38, stk. 1, 42 og 72, stk. 2, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 28. juli 1995, som ændret ved lov nr. 1228 af 27. december 1996, lov

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 22.799 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035

LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 2013 Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011

Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011 3 Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Sygehushenvisning version: H0130R Brvtype: REF01 MEDREF Billeddiagnostisk henvisning version:

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Generelt om at tage medicin

Generelt om at tage medicin GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Grunden til, at der er udarbejdet et generelt ark er, at svarene på disse spørgsmål stort set er de samme

Læs mere

Det gode XML Genetiksvar GeneticsReport. 16.01.2015 Revideret 29.04.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Det gode XML Genetiksvar GeneticsReport. 16.01.2015 Revideret 29.04.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XRPT07 Det gode XML Genetiksvar GeneticsReport 16.01.2015 Revideret 29.04.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Genetiksvar VersionCode: XR0730G TypeCode: XRPT07 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

WinPLC Lynmanual V1.1 december 2012

WinPLC Lynmanual V1.1 december 2012 WinPLC Lynmanual V1.1 december 2012 Indholdsfortegnelse 01. WinPLCs opbygning... 3 02. Patientsøgning... 4 03. Notater... 5 04. Diagnoser... 6 05. Medicinkort... 7 06. Paraklinisk... 11 07. Regninger...

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 2011 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 02420147206475601792017021720917209170917591705178170517065417059170645170561789172914

Læs mere

XML Facitliste for Import / export - filformat til brug for flytning af patientdata. PLO-format version 3.0 OIO-XML 14.08.2014

XML Facitliste for Import / export - filformat til brug for flytning af patientdata. PLO-format version 3.0 OIO-XML 14.08.2014 FNUX XL Facitliste for Import / export - filformat til brug for flytning af patientdata. PLO-format version 3.0 OIO-XL 14.08.2014 Namespace: urn:oio:medcom:plo:2009.12.31 edcom FNUX Facitliste -- PLO-format

Læs mere

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk Januar 2015 Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC 1 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012

Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012 Region Hovedstaden Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012 Udarbejdet af Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning

Læs mere

OPUS Journal. Kontinuation. Arbejdsliste. I dette nyhedsbrev NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL. Filtrering af notater. Samspil med Anæstesi

OPUS Journal. Kontinuation. Arbejdsliste. I dette nyhedsbrev NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL. Filtrering af notater. Samspil med Anæstesi Nr. 1 marts 2007 NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL I dette nyhedsbrev Ændringer i OPUS Journal Ændringer i OPUS Obstetrik Ændringer i OPUS Diabetes Vi udsender hermed nyhedsbrev nr. 1 i 2007, der omhandler

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM

Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM Indholdsfortegnelse Medicinmodul/PEM... 1 Åbne medicinmodul på valgt borger... 2 Tilknytte borger til PEM 1. gang.... 2 Afslutte borger i PEM... 2 Afslutning af medicinadministration af plejepersonale

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

ApoStat Snitflade til EDB leverandører

ApoStat Snitflade til EDB leverandører DataPharm a/s Hollandsvej 12 2800 Lyngby telefon: 45 20 75 00 telefax: 45 20 75 10 Dokument D0005804.doc 24.08.2000 DataPharm ApoStat Snitflade til EDB leverandører Revision 3 Revision 1 Revision 2 Revision

Læs mere

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 2 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Indholdsfortegnelse Har du husket?... 3 Fælles

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Miniguide til e-handel på apoteket.dk

Miniguide til e-handel på apoteket.dk Miniguide til e-handel på apoteket.dk Danmarks Apotekerforening - 1. udgave, 1. oplag, oktober 2011 Indholdsfortegnelse Sådan bestiller du en almindelig apoteksvare side 5 Sådan bestiller du levering til

Læs mere

NOVAX manual 2014. Indholdsfortegnelse

NOVAX manual 2014. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Notater i journalen... 2 Fleksibel oprettelse af henvisning... 2 Opret korrespondancebrev ud fra flere notater... 2 Tilføj flere forløbsdiagnoser til et notat... 3 2. Patientindgangen...

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Oversigt over ændringer siden d. 12 august, 2008

Oversigt over ændringer siden d. 12 august, 2008 Oversigt over ændringer siden d. 12 august, 2008 Ændringsnummer 10580 Substitution af udgået vare Beskrivelse Implementeret 29 juli, Parameteren: - Afdeling Standardvalg substitution Forvalg ved almindelig

Læs mere

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Kom godt i gang med: Henvisninger EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 Denne vejledning beskriver installation af opdatering, nyheder og ændringer som skal bruges fra og med 1. januar 2009. Det er derfor meget vigtigt at du

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik

KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Ankestyrelsen Data og Analyse Den 4. marts 2014 KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Kontakt: Jesper Nyholm, Statistiksektionen, jny@ast.dk, tlf. 61 89 75 07 1 af 12 1. Indledning I denne kravspecifikation

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Releasenote november 2014

Releasenote november 2014 Releasenote november 2014 Generelle funktioner Leverandørfelt påkrævet på ydelser Linjeskift i datavisninger Printknap Filtre på indsatskataloget MedCom Autosignatur på medcom Indlæggelsesrapport Kalender

Læs mere

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ Region Sjælland, Klinisk Patologi, Næstved og Slagelse Sygehus Indholdsfortegnelse. 1 Rekvirering og mærkning af cervixcytologisk materiale

Læs mere

Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 20.03.2013

Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 20.03.2013 Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 20.03.2013 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer.

Læs mere

01.03.2014. Ændringer siden sidst er markeret med gult. Fællesvisitationer i Region Sjælland Allergologi i Region Sjælland

01.03.2014. Ændringer siden sidst er markeret med gult. Fællesvisitationer i Region Sjælland Allergologi i Region Sjælland 01.03.2014 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer. NB! Laboratorier, patologiafdelinger og røntgenafdelinger kan IKKE modtage korrespondancer.

Læs mere

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse Tillæg ortopædkirurg Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Skabelon for regninger... 7 5A.3. Sygesikringsafregning... 9 5A.4. Afregningsliste... 11 5A.5. Udskriv tidligere afregninger...

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Bemanding 2010... 2 3 Fremskrivningsprincipper... 3 3.1 Kliniske funktioner...

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide Person

OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person . Ejerskab Indenrigs og Sundhedsministeriets CPR-kontor i medfør af Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister, jf. lov nr.

Læs mere

Integrationer. Praktikportal projektet Oktober 2014 Version 1.1

Integrationer. Praktikportal projektet Oktober 2014 Version 1.1 Integrationer Praktikportal projektet Oktober 2014 Version 1.1 Revisionshistorie Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 1.0 23-10-2014 Lars Christensen Dokument oprettet 1.1 24-3-2015 Kasper Hansen Yderligere

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

Hånd@ Tilretning af importdatafiler

Hånd@ Tilretning af importdatafiler Hånd@ Tilretning af importdatafiler Tilretning af Import data filer.... 3 Fjerne dubletter... 4 Tilret og tilføj kolonne overskrifter... 9 Hvordan fordeles data fra en kolonne til flere?... 10 Sammenføje

Læs mere

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.3. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.3. Adresse- og telefonlister

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.3. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.3. Adresse- og telefonlister Side: 1 af 11 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 2.3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 4 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 4 3.1 Generelt 4 3.2 Adresse- og telefonlisten 4 3.3 Maillister

Læs mere

Sygehusapotek Fyn informerer

Sygehusapotek Fyn informerer INFORMATIONSBLAD Sygehusapotek Fyn informerer Årgang 2, nr. 2 - april 2009 Sygehusapotek Fyn INDHOLD: FARVEL TIL INFORMATIONSBLADET...3 OPBEVARINGSSKEMAET...4 LÆGEMIDDELINFORMATION TIL PATIENTER...6 DE

Læs mere

CaseFlow Releasenote april 2015

CaseFlow Releasenote april 2015 CaseFlow Releasenote april 2015 Generelle funktioner Kalender Skift til næste periode i kalenderen Sammenkædning af besøg Fakturering af SMS-påmindelser Medicin Egne præparater Fejlbesked ved print Tekstrettelse

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R.

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. Version 1.01 17 Feb 2015 For at indtaste kirkebøger hos Danish Family Search skal du have en bruger ID og et kodeord. Hvis du allerede har dette, så gå til kapitel

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 7 / 13.01.2011 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI faktura i følgende formater og tegnsæt:

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kontakt UBL 2.0 Contact G34 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Efteruddannelse hvad vil Selskaberne???

Efteruddannelse hvad vil Selskaberne??? Efteruddannelse hvad vil erne??? Ulla Breth Knudsen, Ole Weis Bjerrum & Michael Hasenkam for Bestyrelsen, Dansk Medicinsk. De overordnede resultater af Dansk Medicinsk s Spørgeskema om Efteruddannelse

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital Lundgaard Konsulenterne rekrutterer til Helsingør Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Helsingør Hospital Forventningerne 4. ens

Læs mere

Den Gode Webservice. version 1.0.1 W 1

Den Gode Webservice. version 1.0.1 W 1 Den Gode Webservice version 1.0.1 W 1 Indhold Introduktion...3 Tid...4 Tidsangivelse...4 Tidssynkronisering...5 Referencer...6 MedCom. Den Gode Webservice version 1.0.1 2 Introduktion Den Gode Webservice

Læs mere

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER Side 1 af 5 Indledning Hermed de syddanske kommuners fælleskoordinerede svar vedrørende interessen for og opbakningen til en implementeringsaftale om

Læs mere

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 1411 Offentligt HØRING MAJ 2015 UDKAST Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler I medfør af 44 og 72, stk. 2, i lov

Læs mere

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste Skrivelse med orientering om Lov om ændring af lov om social pension (Forbedring af den supplerende pensionsydelse) og Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring, lov om social pension og lov om højeste,

Læs mere

ÆSKULAP Danmarks største system til den primære sundhedssektor! ÆSKULAP Windows. altid i front!

ÆSKULAP Danmarks største system til den primære sundhedssektor! ÆSKULAP Windows. altid i front! ÆSKULAP Danmarks største system til den primære sundhedssektor! ÆSKULAP Windows altid i front! Velkommen til ÆSKULAP Windows - her behøver du ikke mus..! ÆSKULAP Windows er den komplette windows-version

Læs mere

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Indhold 1 Baggrund og formål 3 2 Ordreafsendelse og -modtagelse 5 2.1 Krav til den ordreafgivende myndighed - indhold af ordren 5 2.2 Myndighedens

Læs mere

Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret

Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret Juli 2014 Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCCregistret Betingelser, der skal opfyldes,

Læs mere

Xdont version 15.1.0.X / Fysioterapeuter Rev: 08-05-2015

Xdont version 15.1.0.X / Fysioterapeuter Rev: 08-05-2015 Xdont version 15.1.0.X / Fysioterapeuter Rev: 08-05-2015 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen skal køres via info Centeret på hovedmaskinen/serveren.

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online E-fakturering via NemHandel Det er muligt at aflevere fakturaer til det offentlige, dannet som filer I PRO2TAL Bager, via programmet NemHandel lanceret af Digitaliseringsstyrelsen. Til brug herfor er det

Læs mere

Vejledning for annoncering

Vejledning for annoncering Side 1 Denne vejledning indeholder oplysninger til brug ved annoncering på Aller Media A/S ( Aller ) prisportaler, EDBpriser.dk, DVDpriser.dk, HIFIpriser.dk, SPILpriser.dk og PRISER.dk. Vejledningen har

Læs mere

Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit.

Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit. Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit. XML (eng. extensible Markup Language) XML er en måde at strukturere data på i tekstform. På samme måde som

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet. 6 Check af anden opsætning. 11 Elektronisk fakturering. 13 Opsætning

Læs mere

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer PUBLICPUBLICX Ungebasen Løsningsbeskrivelse Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer 14.09.2012 A414.44.4 [Status] Side 1 af 9 Indhold 1. Formål... 3 2.

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 6 Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 Snitfladebeskrivelse KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

procedure Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010

procedure Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010 Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010 Version, udarbejdet af og dato: Version 1: Udarbejdet af: Anne-Marie Nielsen, Connie Aabo,

Læs mere

Bekendtgørelse om distribution af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om distribution af lægemidler 1) BEK nr 1243 af 12/12/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 16-12-2005 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 186 af 22/02/2007 BEK nr 1100 af 12/11/2008 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere