r»j rh I Lfl o o LT) T3 C cu CLO o(t3 Q. Cro O) -t-j (T3 ro o a> 4-> l/> op 00 D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "r»j rh I Lfl o o LT) T3 C cu CLO o(t3 Q. Cro O) -t-j (T3 ro o a> 4-> l/> op 00 D

Transkript

1 a> CM d ui CM in OJ (M d rm n ri fm rh iri U3 O d *dr (M Pv CM PN rh P«J d d Lfl ui r»j in rh I O in (N in rh th N r>. O tvj d (N d (N r> O ri fm O ri m in ) in rv () d d fm d LT) in Ps H (A O (M O d rv) d r> fm rh d io <vj r>} 01 > a T th <N io rho (M 4-> (U U) "O 3 (10 J2 (/) (U.2 3 +j 0) tlo 3 O := 01 u) a 3 CO tlo nj tuo JS u> 0) «nj E I r <1) Of tfl f ) T3 0)' CI n V- n U 01 2 h fm 3 isk r D la Z) S at i2 at it r t H- r i_ OJ u 0) (U a) V) OJ r 4-' at T3 t C OJ at >. -M t ClO at ' r 4-1 r 3 E O) E > >+r in a u <L) T3 <U.5P "3 OJ T3 C OJ (T3 Q. OJ C OJ > r p a. O) s. E T3 C<u O) D r ClO rj I t/) UJ i_ Q -p V) O) I OJ E u :d CM O) -t-j (T3 D <V E <u '? TO E r t M r j w 0).SP 'in Q. O r u CLO D Cr a> 4-> l/> 0) at a> Q. O) CUD I/) Of O) > 0) Si <u ClO rnj CO D. (U v> C S. bo n> n la a> OR} O) CIO O) ClO _aj g E M- r O) u 2 T3 C ClO OJ <u a r V)»r CL ZD -O. <D T3 r E at «/> > O Q. r _u r 'r Q. O) fm at a er E O " Q. r v> OJO O fn Q. r a. TJ J5 T3 i_ O QO C r O) (/) ClO r Z) Q. OJ r t 0) > J2 O r r r at E r J r t a) 4-1 r Q. r " J EO m D ZD Q. OJ D E s: 13. in D

2 Frslag Pilt m frnyelse af plangrundlaget 1 Partial Byplan 6 (Hertil kmmer afledt drift) 0) V) 'O. 4/) tx J ftf Plitikmrade 80 CtO _r v> u O Nr. 0U 1 1 alt

3 0knmiudva[get, budget Budgetfrslag, Oknmiudvalget Frslag til budgetreduktiner Frslag til budgetreduktin Pejiemaerke: Kvalitativ vaekst Plitikmrade: 80 Administratin g planlaegning Nr.: 0U 1 Titel: Ingen prisfremskrivning pa driften fra 2015 til 2016 Naermere beskrivelse af frslaget: Ved ikke at prisfrennskrive driftsknti fra 2015 til 2016 vil der kunne pnas en budgetredukti n pa a. 3,4 mi. kr. jf. nedenstaende versigt. Den samlet prisfremskrivning udg0r 10,7 mi. kr. Af dette bel0b sk0nnes 6,3 mi. kr. at udg0re knti, hvr det Ikke er mullgt eller henslgtsmsesslgt at undlade prisfremskrivning. Det drejer sig blandt andet m leasingaftaler, indgaet kntrakter, brsendstf, skatter, afgifter, aktlvltetsbestemt medfinansiering af sundhedsvassenet, plejevederlag m.v. Da listen ikke er udt0mmende, anbefaler admlnlstratlnen, at der afsaettes en buffer pa 1 mi. kr. til daekning af mrader, hvr der evt. senere matte vise sig, at vaere et saerligt behv fr prisfremskrivning. L0nkntl indgar ikke I beregnlngen. Opg0relsen er udarbejdet pa baggrund af KL seneste udmeidte prissk0n 1 juni

4 Frel0big beregning af prisfremskrivning pa drift fra 2015 til 2016 priser (KLs prisskn juni 2015) Frdelt pr. udvalg Driftsknti - dg ikke lenknti IWi. kr. Udvalg Fuld prisfrem skrivning fra 2015 til 2016 Prisfremskriv ning pa udvalgte knti *) Besparelse ved ikke at prisfremskrive mi. kr. mi. kr. mi. kr. Milj0- g Pianieegningsudvalget - skattefinansieret 1,1 0,5 0,6 Milj0- g Planl^gningsudvalget - brugerfinansieret 0,4 0,4 0 B0rne- Skieudvaiget 2,7 1,8 0,9 Sial- Senirudvaiet 3,0 1,2 1,8 Sundhedsudvaiet 1,5 1,3 0,2 Sprt-, Fritid- Kuiturudvalet 0,5 0,3 0,2 Eriivervs- Besk^ftielsesudvalget 0,8 0,5 0,3 0knmiudvalet 0,8 0,3 0,5 lalt 10,8 6,3 4,5 Buffer - 0U 0 1,0-1.0 lalt 10,8 7,3 3,5 *) eksempelvis br ndsel g drivmidler, betalingertil kmrnuner, staten g reginer, frsikringer, skatter, afgifter, leasing, lejeudgifter, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvaesenet mv. Frudsaetninger fr realisering af frslaget: Knsekvenser fr brgerne: Servier) verfr brgerene vh kunne blive psvirket af en manglende prisfremskrivning, da der fremver vil vsere fserre budgetmidier til rsdighed p3 de enkelte driftsknti. Knsekvenser fr persnale: Nett budgetreduktin (-): Pl. mrsde: "

5 Frslag til budgetreduktin Pejiemaerke: Kvalitativ vaekst Plitikmrade: 80, Administratin g pianlaegning Nr.: 0U 2 Titel: Nedbrlngeise af sygefravseret blandt kmmunens medarbejdere Naermere beskrivelse af frslaget: Sygefravaeret blandt kmmunens ansatte under et har siden 2012 vasret stlgende g var I 2014 steget til 5,2 prent. Det er sasriigt langtidssygefravaeret, der har vaeret stigende. Fr slaget Indebaerer en frventning g frudssetning m, at sygefravaeret ver en t-arig peride kan nedbrlnges til 4,0 prent BudgetmSl Samlet syefrav^r 5,2% 4,6% 4,0% Krttids sygefravaer f < 3 uer) 2,8% 2,6% 2,4% Langtids sygefravaer (> 3uger) 2,4% 2,0% 1,6% Nedbrlngeise af sygefravsersprenten til 4,0 prent vil frig0re arbejdstimer svarende til 7,6 mi. kr. eller arsvaerk. Da der frudsaettes en gradvis nedbrlngeise af sygefravaeret ver 2 ar, vil frslaget kun have halv effekt Frudsaetninger fr realisering af frslaget: Det er en frudsaetning g frventning m, at det veralt 1 kmmunen pa tvaers af fagmrader g persnalegrupper lykkes at nedbringe sygefravaeret. De enkelte institutiners/enheders l0nbudgetter vil blive nedjusteret svarende til de frudsatte frigjrte arbejdstimer. Knsekvenser fr brgerne: Ngle brgere vil pieve faerre vikarer g st0rre stabilitet i samarbejdet g kntakten mellem brger g medarbejder. Knsekvenser fr persnale: Et lavere sygefravaer frventes at medf0re h0jere trivsel g arbejdsgiasde samt st0rre stabili tet 1 persnalegrupperne pa de enkelte arbejdspladser. 3

6 Nett budgetreduktin (-): Pl. mrsde: "

7 Frslag til budgetreduktin Pejiemaerke: Kvalitativ vaskst PlitikmrSde: 80, Administratin g pianlaeg ning Nr.: 0U 3 Titel: Administrative iettelser Naermere beskrivelse af frslaget: Frslaget indebasrer, at kmmunens administrative mkstninger bade entralt pa radhuset g deentral pa kmmunens deentrale institutiner/enheder redueres med samlet 3 mi. kr. arligt. Direktinen frestar g gennemf0rer den knkrete administrative lettelse, men ngle af fkusmraderne kan eksempelvis vaere: Etablering af administrative faellesskaber, der servierer g underst0tter en gruppe af Institutiner/enheder. Frenkling af administrative arbejdsgange med fkus pa samspillet mellem det de entrale g entrale niveau. 0get brug af digitallserlng g IT-baserede hjelpeverkt0jer i frblndelse med l0n- g persnaieadministratin Outsuring af administrative pgaver Frudsaetninger fr realisering af frslaget: Direktinen beslutter g gennemf0rer den knkrete udm0ntning. Knsekvenser fr brgerne: Ingen. Knsekvenser fr persnale: Afhaengig af den knkrete udm0ntning kan det betyde ^ndrede arbejdsrutiner g arbejdsfaellesskaber. Nett budgetreduktin (-): Pl. mrdde:

8 Frslag til budgetreduktin Pejiemeerke: Aktivt medbrgerskab PlitikmrSde: 80, Administratin g planlaegning Nr.: 0U 4 Titel: Afskaffelse af arrangement sm arets frivillig Naermere beskrivelse af frslaget: Hvert ar afhlder H0rshlm Kmmune et arrangement, hvr vi karer arets frivillig. Samtlige deltagere mdtager en gave g der er underhldning fr de frivillige. Der anvendes i gennemsnit 1.0 kr. arligt pa dette arrangement. Frudsaetninger fr realisering af frslaget: Ingen. Knsekvenser fr brgerne: Brgerne/deltagerne piever det sm en fin gestus, at vi fejrer de frivillige i Hrshlm Kmmune. En afskaffeise af arrangementet kan derfr blive pfattet sm, at kmmunen ikke anerkender, den indsats de frivillige yder. Knsekvenserfr persnale: Der kan spares ngle timer i planlaegning af arrangementet g pa selve dagen. Dette antal timer kan dg Ikke give nget raderum, men tiden kan anvendes pa andre pgaver. Nett budgetreduktin (-): Pl. mrdde:

9 Frslag til budgetreduktin Pejiemaerke: Plitikmrade: 80, Nr.; 0U 5 Kvalitativ vaskst Administratin g planlaegning Titel: Kmmunalbestyrelsens deltagelse I knferener, afskaffelse af vernatning Naermere beskrivelse af frslaget: Hvert ar deltager de plitiske udvalg i knferener med vernatning - primasrt i KL-regi. Det er knferener sm B0rnetpm0det, Sialt temam0de, Kmmunalplitisk Tpm0de m.fl. Det bliver til a. 7 knferener arligt. Fagudvalgene sender a. 5 plitikere af sted g 0U sender a. 8 afsted. Der er traditin fr, at udvalgene tager af sted dagen f0r knferenen starter g fr hver knferene giver det en ekstra vernatning samt en ekstra restauratinsregning. Det betyder a. 40 vernatninger arligt af a. 950 kr. = 38.0 samt 40 ekstra kuverter pa en restaurant med en gennemsnitlig kuvertpris pa 9 kr. = 36.0 kr. Hvis Kmmunalbestyrelsen venter med at tage afsted til selve knferenedagen, kan der dermed arligt spares a kr. Frudsaetninger fr realisering af frslaget: At Kmmunalbestyrelsen f0rst tager afsted pa knferenedagen. Knsekvenser fr brgerne: Ingen. Knsekvenser fr persnale: Ingen. Nett budgetreduktin (-): Pl. mrsde:

10 Frslag til budgetreduktin Pejiemaerke: Kvalitativ vaekst PlitikmrSde: 80, Administratin g planlaeg ning Nr.: 0U 6 Titel: Muligheder fr i Administratinen pa i Center fr Teknik g Center fr Ejendmme at l0fte pgaverne pa en mindre mkstningstung made Naermere beskrivelse af frslaget: Eksempler kan vasre: 1. I h0jere grad fasthlde eksisterende plangrundlag g respektere de vaerdier g bestemmeiser, ret beskrives Neddrsle dialgm0der, ikke merffentlighed, men kun der, hvr det er lvbestemt Nedlaegge Gr0nt Rad Indf0rer en driftspartnerskabsaftale i kmmunen mkring vediigehldelsespgaver 1 kmmunens ejendmme? Frudsaetninger fr realisering af frslaget: 1. I h0j grad undlade at give dispensatiner fra lkalplaner/byplanvedtaegter, administrativt afslag til prjekter, der kraever udarbejdelse af kmmuneplantillffig 2. Ingen 3. Aftaler med Gr0nt Rad ska! justeres/phaeves. 4. Afklaring 1 frhld til udbudsplitik, samt gennemf0rsel af samlet udbud. Knsekvenserfr brgerne: 1. Ingen mulighed fr at udnytte det dispensatinsrum, sm planl^gningen giver mulighed fr. Mere utilfredse brgere da plangrundlaget er fraeldet i stre dele af kmmunen. 2. Reduerede muligheder fr at 0ve indflydelse. Maske kvalitetsmaessige ringere [0sninger. 3. Reduerede muligheder fr at 0ve indflydelse. Maske kvalitetsmaessige ringere l0sninger. Risik fr flere klager ver afg0relser med 0get sagsbehandlingstid (mindre besparelse) til f0lge. 4. Ingen. Knsekvenser fr persnale: 1. Mindre ressurefrbrug til dispensatinssager g kmmuneplantillaeg/revisin, frigivelse af tid til 0vrig sagsbehandling 2. Mindre ressurefrbrug 3. Mindre ressurefrbrug 4. 0et fleksibilitet g frigivelse af ressurer til andre pgaver 8

11 Nett budgetreduktin (-): Pl. mrsde:

12 Frslag til budgetreduktin Pejiemaerke: Plitikmrade: Nr.; Klima 80, Administratin g plan- 0U 7 Titel: Opslelse af samarbeide med Gate 21 Nsermere beskrivelse af frslaget: lasnin Gate 21 er et nn-prfit partnerskab mellem kmmuner, private virksmheder g frskningsinstitutiner, der sammen arbejder fr en gr0n mstilling af samfundet gennem inn vative prjekter. Prjekterne kan vaere Indenfr byggeri, bygnlngsanvendelse, transprt g energifrsyning. I dag udg0r partnerkredsen a. 18 kmmuner g 35 uddannelsesinstitutiner, bligselskaber g virksmheder. Partnerskabet giver adgang til at deltage i frmulering g initiering af faelles prjekter pa tvaers af partnerkredsen. Gate 21 failiteter udvikling g gennemf0relse af prjekterne herunder fremskaffelse af ekstern finanslerlng. Der kan laeses mere m Gate 21 g eksisterende prjekter pa H0rshlm Kmmune har vseret partner siden Sm partner i Gate 21 er man med til at udvikle nye l0sninger pa kmmunernes klimaudfrdringer. Gate 21 failiteter prjekter med str vlumen g ekstern funding, g gennemf0rer dem i samarbejde med et bredt netvasrk af innvative g kmpetente partnere fra kmmu ner, virksmheder g videns institutiner. Frudsaetninger fr realisering af frslaget: 0nsker en partner at psige aftalen skal dette ske med seks maneders varsel til ph0r med udgangen af et kalenderar. Det vil sige, at hvis udmeldelsen ikke er sket inden udgangen af juni 2015 kan denne f0rst effektueres fra g med Dertil kmmer en bestemmelse m, at hvis der er indgaet aftale m gennemf0rsel af prjek ter i tilknytning til partnerskab, sa kan dette tidligst ph0r ved udgangen af det ar, hvr disse aftaier ph0rer. H0rshlm kmmune deltager i prjektet BIPV Quality Cities, sm gsa g0r, at partnerskabet tidligst kan ph0rer fra g med Knsekvenser fr brgerne: Kmmunens mullghed fr at prfilere sig via den faelles platfrm vil ikke vaere til stede Knsekvenser fr persnale: Det var en frudsaetning ved gdkendelse af medlemskabet, at administratinens egen indsats skulle findes indenfr eksisterende nrmering. En udmelding vil ikke have ngen persnalemaessige knsekvenser. 10

13 Nett budgetreduktin (-): Pl. mrade:

14 Frslag til budgetreduktin Pejiemaerke: Kvalitativ vael<st Plitikmrdde: 82, Finansiering Nr.: 0U 8 Titel: Ingen kmpensatin nar tjenestemandsstlllinger genbesasttes af verenskmstansatte Naermere beskrivelse af frslaget: Aktuelt er der budgetlagt en entral pulje, der kmpenserer institutinerne/enhederne fr deres i de fleste tilfaelde 0gede l0nmkstnlnger (p.g.a. pensinsfrpligtelse), nar en tjenestemand fratraeder g stillingen genbessettes med en verenskmstansat. Frslaget indebeerer, at den entrale kmpensatin brtfalder g at de ber0rte Institutiner/enheder skal afhlde de nrmalt 0gede I0nmkstninger inden fr deres nuveerende budget. Frdelt ver hele rganisatinen er der i dag ansat 21 tjenestemaend, hvraf hvedparten frventes at ga pa pensin inden fr de kmmende 5-6 ar. Frudsaetninger fr realisering af frslaget: Frslaget kan realiseres umiddelbart. Knsekvenser fr brgerne: Ingen knsekvenser. Knsekvenserfr persnale: Ingen. Fr mindre institutiner/enheder med tjenestemaend, der fratr^der, kan l0nbudgettet dg kmme under pres. Nett budgetreduktin (-): Pl. mrsde:

15 Frslag til drifts0nsker Driftsnske Pejlerrierke; Kvalitativ V3sl<st PlitikmrSde: 80, Administratin g planisegning Nr.: 0U 1 Titel: Integratinsindsatsen - fasthldelse af mldiertidige stillinger pa integratinsmradet Naermere beskrivelse af frslaget: Pa m0det i Erhvervs- g Besk^ftigeisesudvaiget den 21. aprii 2015 g efterf0lgende pa m0- det I 0knmludvalget den 21. maj 2015 biev det vedtaget at bevitge en midlerudig ansetteise af t medarbejdere i 2015 til at varetage integratinsindsatsen. I 2015 biiver de mld iertidige stillinger finansleret via ekstra midler fra staten, efter aftale mellem KL g regeringen. Hvrvldt der gsa kmmer ekstra midler fra staten i 2016 vides ikke pa nuvasrende tidspunkt. Center Arbejdsmarked vurderer imidlertld, at der er behv fr at de mldiertidige ansasttelser frlaenges da flygtningestr0mmen ikke frventes at aftage, g da ansaettelserne udelukkende bevirker at Integratinsteamet i l-l0rshlm Kmmune "kan f0lge med" antallet af flygtninge pa nuv^rende tidspunkt. I de senere ar har der vaeret en kraftig stigning i antallet af flygtninge sm H0rshlm Km mune mdtager. Dette pieves gsa pa landsplan, g skyldes blandt andet en stigning i an tallet af syriske flygtninge. Udviklinen i antallet af flygtninge g antallet af familiesammenf0rte i H0rshlm kmmune Kvte* Mdtaet (pr 1. mai 2015) Antal ans0gninger m Frventes alle S0ger famillesammenf0rin *Udlaendingestyrelsen udmelder hvert ar en kvte til alle landets kmmuner, m hvr man ge flygtninge den enkelte kmmune skal mdtage. Pa nuverende tidspunkt er der 62 Integratinsbrgere pa ffentlig frs0rgelse i H0rshlm Kmmune. H0rshlm Kmmune har jf. integratlnslven ansvar fr bligplaerlng, udarbejdelse af integratlnsplaner g integratinsprgrammer fr flygtninge g familiesammenf0rte udlaendinge. Herunder fr lntrduktinsfrl0b fr indvandrere g udbetaling af kntanthjaelp g andre slale ydelser. 13

16 Kmmunen har jfr. integratinslven pligt til at sikre en sammenhaengende g bred integratinsindsats, hvr fastsatte mil g ivaerksatte indsatser underst0tter den enkelte udlaendinges integratin, g i videst mulige mfang gsa den samlede families integratin med henblik pa hurtigst mulig integratin til det danske samfund. "Integratinslvens frmal er at sikre, at nyankmne udieendinge f3r mulighed fr at udnytte deres evner g ressurer med henbiik p at blive deitagende, selverhvervende g ydende medbrgere p3 iige fd med samfundets 0vrige brgere i verensstemmeise med grund- Ieggende vserdier g nrmer 1 det danske samfund."(kiide: integratinslven) "Lven har endvidere til frmsi at fremme muligheden fr, at samfundets brgere, virksm heder, myndlgheder, Institutiner, rganlsatlner g freninger m.fl. kan bidrage til integratinslndsatsen, ssledes at enhver kan bidrage til en veliykket Integratin af nyankmne udisendinge." (kllde: integratinslven) Integratinsindsatsen i dag Nedenstaende tabel viser, hviike integratinspgaver Integratinsteamet i Center Arbejdsmarked udf0rer g hviike pgaver, der k0bes hs Anden Akt0r. Frdelingen af pgaver skal ses i lyset af den markante stigning i antallet af flygtninge g familiesammenf0rte til H0rshlm Kmmune gennem det seneste ars tid sm f0lge af knflikten i Syrien, g sm f0lge af at persnaleressurerne i H0rshlm Kmmune har vaeret ufrandret. Opgave Henvisning til sprgskle Tilbyde flygtninge en integratinsplan Udarbejdelse g pf0lgning pa integratinskntrakt Tilbyde flytninen en helbredserkleerin L0bende pf0lgningssamtaler med flygtning repr^sentant fra anden akt0r F0lge p pa at flygtningen f0lger tilbuddet hs anden akt0r, eks. at der sker en prressin ift. de aftalte mal. Beskaeftigelsesrettet tilbud (ex jb, mentr, st0ttet jb, uddannelse) Opgaver varetaget Integratinsteamet i H0rshlm Km mune Opgaver der k0bes hs Anden Aktr 14

17 Bligplaering: hjaeipe flygtningen med at finde sig til rette i hhv. midlertidig / perma nent blig. Deltagelse ind- g fraflytningstilsyn, m.m. Oprettelse af bankknt, sygesikringsbevis, laeeval m.v. Deltage ved bes0g hs ex. Isege, tandlaege, unders0elser pa hspital m.v. Hjaeipe med at laese breve fra det ffentlige med flere. Vise flygtninge, hvr der kan handles ind, bruen af kllektiv trafik m.m. Intrduktin til brug af ex. biblitek, sv0mmehal, institutiner, fritidsklubber, idraetsfreniner m.m Individuelie samtaler, udarbejdelse af CV, afd^kning af beskaeftigelsesmuligheder, tidliere arbeidsmarkedserfarin m.m. Opf0lgning pa igangvaerende praktikker hs arbejdsgivere g krdinering af indsatsen underveis Undervisning 1 IT, prettelse g brugen af Mem ID lin. Samarbejde med R0de Krs g Frivillighedsentret Rad g vejiedning af brgerne, nar de henvender si. Ressurer p3 mrsdet i dag: Sm f0lge af stigningen i antallet af flygtninge sm H0rshlm Kmmune har mdtaget i de sidste 2-3 ar er medarbejderne, sm arbejder med integratin i hhv. Jbentret g ydelsesafdelingen kmmet under pres 1 frhld til at l0se de mange n0dvendige pgaver. Med kvten pa 68 flygtninge i 2015 vil arbejdsmfanget i frhld til ar 2011 (kvte var da pa 12 flygtninge) vaeret steget med 467%, hertil kmmer eventuelle familiesammenf0ringer. Center Arbejdsmarked har derfr lavet et samlet integratinsteam, hvr medarbejdere fra bade ydelsesafdelingen g Jbentret indgar i teamet, samt vseret n0dsaget til lade eksterne akt0rer varetage en del af integratinsindsatsen pa beskasftigelsesmradet fr H0rshlm kmmune. 15

18 Frmalet med integratinsteamet er, at underst0tte brgere med anden etnisk baggrund end dansk, med at udvikle deres integratin, hlde fast i en psitiv udvikling, skabe netvaerk samt at hjaelpe dem ind pa det danske arbejdsmarked. Udver at integratinsteamet varetager integratinsindsatsen i den 3-arige integratinsperide, varetager Integratinsteamet gsa indsatsen fr fiygtninge/indvandrere, der ikke iaengere er i integratinsperiden. Der er saiedes ikke en sagsafgang i frbindelse med udl0bet af den 3-arige integratinsperide. De fastansatte i integratinsteamet udg0r 4 arsvaerk g bestar af: t sagsbehandlere en medarbejder beskaeftiget i en senirjbrdning efter beskaeftigelsesivgivningens bestemmelser en medarbejder fra Radgivning & Ydeise en familieknsulent, der skal st0tte g radgive flygtningefamilier med b0rn. Familieknsulenten finansieres primaert af staten g pavirker ikke servierammen. I 2. Iialvar 2015 er nrmeringen i integratinsteamet pa 6 arsvaerk. Heraf er 2 arsvaerk midlertidigt ansat i 2. halvar 2015, sm f0lge af en beslutning m en midlertidig ansaettelse af t medarbejdere i 2015 vedtaget af EBU den 21. aphl 2015 g 0U den 21. maj Hvad skal der til fr at Hrshlm Kmmune kan yde en integratinsindsats i takt med det stigende antal flygtninge? Center Arbejdsmarked vurderer, at det er n0dvendigt at bibelnide de 2 mldiertidige ansaetteiser i arene fremver, da flygtningestr0mmen pa nuvasrende tidspunkt ikke frventes at aftage, men tvaertimd frventes at vil vaere stigende, g da det ma frventes at der km mer en del familiesammenf0ringer fremver, blandt andet til de flygtninge sm l-l0rshlm Kmmune mdtager i Ved at bibehlde de 2 mldiertidige indsatser i arene fremver vil integratinsteamet i H0rshlm Kmmune kunne yde den n0dvendige integratinsindsats i frbindelse med det antal flygtninge sm l-l0rshlm Kmmune mdtager i Medarbejderne skal varetage myndighedspgaven g den tiih0rende beskaeftigelsesrettede indsats, sagsadministratin samt 0vrlge integratinspgaver. Safremt der ikke sker en fasthldelse af ressurerne til Integratinsteamet, vil H0rshlm Kmmune 1 endnu h0jere grad vasre n0dsaget til at bruge Anden Akt0r sm f0!ge af stigningen 1 antallet af flygtninge, sm kmmunen skal mdtage. 16

19 Frudsaetninger fr realisering af frslaget: Fasthldeise af pnrmering af persnaleressurer bevilget pa EBU m0det den 21. april 2015 g 0U den 21. maj Knsekvenser fr brgerne: Ingen. Knsekvenser fr persnale: 2 helarsvaerk til varetagelse af integratinspgaven i H0rshlm Kmmune. Budgetmaessige knsekvenser: Pl. mrsde:

20 Driftsnske Pejiemaerke; Kvalitativ veekst PlitikmrSde: 80, Administratin g plan laegning Nr.: 0U 2 Titel: Drlftsmidler til it-system pa handiap- g vksenmradet Naermere beskrivelse af frslaget: Vksenudredningsmetden er udviklet i et samarbejde mellem Sial- g Integratinsministeriet g Kmmunernes Landsfrening. I^letden skaber grundlag fr en sammenh^ngende g helhedsrienteret indsats med brgeren i en trum. Vi anvender metden i H0rshlm Kmmune, g indk0ber et sakaldt DHUV-system, der star fr Digitalisering pa Handiap- g Udsatte Vksne-mradet. Systemet underst0tter ensartet sagsbehandling g bestar af bade en myndighedsdei g en leverand0rdel, sm skal anvendes af bstederne i kmmunen. Med dette budget0nske s0ges m midler til den l0bende driftsvedligehldelse af it-systemet. Af de samlede arlige mkstninger pa 2.0 kr. vedr0rer de 71.0 kr. Ieverand0rdelen. Frudsaetninger fr realisering af frslaget: Ingen. Knsekvenser fr brgerne: Ensartet kvalitet 1 sagsbehandlingen. Knsekvenser fr persnale: Bedre g lettere kmmunikatin i sagsbehandlingen. Budgetmaessige knsekvenser: ^l. mrade: 42 g Heraf 71.0 kr. p3 Heraf 71.0 kr. ps Heraf 71.0 kr. Heraf 71.0 kr. p3 pl 42 pl 42 pl 42 pl 42 Heraf kr. Heraf kr. Heraf kr. Heraf kr. p3 pl 80 p3 pl 80 p3 pl 80 ps pl 80 18

21 Drifts0nske Pejiemaerke: Kvalitativ vsekst Plitikmrade: 80, Administratin g planlaeg ning Nr.: 0U 3 Titel: Den krteste sagsbehandlingstid i Nrdsjeelland pa byggesager Naermere beskrivelse af frslaget: Pa baggrund af et plitisk 0nske er der udarbejdet et ntat, der beskriver initiativer, der skal betyde, at H0rshlm Kmmune kmmer i frnt pa byggesagsmradet. Malet er, at H0rshlm Kmmune skal have de laveste byggesagsbehandlingstider i Nrdsjaelland, hvilket vil ske af tre spr: 1) fjernelse af sagsbunken, 2) mere effektive sagsgange g 3) Tiltag sm betyder, at H0rshlm Kmmunes plaering i de natinale statistikker bliver mere retvisende. Beskrivelsen er uddybet i baggrundsntat vedr0rende samme. Frudsaetninger fr realisering af frslaget: At der ikke kmmer flere ans0gninger i gennemsnit end det er tiifaeldet fr nuvaerende. Mdellen er baseret pa, at der ikke sker asndringer i arbejdsfrdelingen mellem kmmuner g andre samt at der ikke kmmer vidtraskkende lvasndringer. Hvis andre nrdsjaellandske kmmuner laver tilsvarende initiativer vil det medf0re, at der er behv fr en yderligere indsats, der sandsynligvis vil betyde mermkstninger. Endelig bygger bunkeafviklingen pa estimater, der indehlder en vis usikkerhed, men der vil sandsynligvis vaere udsving 1 sagsbehandlingstid i begge retninger, hvilket betyder, at effekten pa gennemsnittet udlignes. Knsekvenser fr brgerne: Brgerne vil pieve, at de far hurtigere svar pa deres ans0gninger, de vil derfr pieve det sm en serviefrbedring. Knsekvenser fr persnale: Der vil vaere ekstra traek pa byggesagsbehandlerne g l0sningsmdellen frudsaetter, at de bidrager ud ver den nrmale arbejdstid. Budgetmaessige knsekvenser: Pl. mrdde:

22 Driftsnske Pejiemaerke; Aktivt medbrgerskab Titel: Omiegning af driftspartnerskab til rammeaftaier Plitikmrdde: 80, Administra tin g planlaening Nr.: 0U 4 Naermere beskrivelse af frslaget: Der har vaeret et plitisk 0nske m at udarbejde ny udbudspiitik, hvr handvaerkerne blev inkluderet i pressen. Udbudsplitikken biev praesenteret fr handvaerkerne den , hvr der blev udtrykt tilfredshed med udfrmningen af den fremlagte udbudsplitik. Der 0nskes afsat midler tii at realisere rammeaftalerne fra 2017 g frem, nar den nuvaerende driftspartnerskabsaftale ph0rer. Sagen er plitisk behandlet; EBU/MPU , , , , EBU KB Frudsaetninger fr realisering af frslaget: Ingen Knsekvenser fr brgerne: Ingen Knsekvenser fr persnale: 4 arsveerk til at handtere byggestyring Budgetmaessige knsekvenser: ("+" fr budgetpnsker)

23 Drifts0nske Pejiemaerke: Aktivt medbrgerskab Titel: Arkitekturplitik fr H0rshlm Kmmune PlltikmrSde: 80, Administra tin g planlasgning Nr.: 0U 5 Naermere beskrivelse af frslaget: Kmmunens fysisl<e udtryk far stadig st0rre betydning, g er blevet et l<nkurreneparameter pa linje med mange andre v3el<stfal<trer. Flere g flere stiller krav til kvaliteten af mgivelserne, nar de skal finde et sted at b, g flere virksmheder teenker arkitekturen ind, nar de sl<al finde deres fremtidige lkalisering. En kmmunal arkitekturplitik kan derfr fungere sm et strategisk V3arkt0j til udvikling g vaekst. Den kan vaere en visin^r strategi, der beskriver mere verrdnede visuelle g kvalitetsrienterede rammer fr kmmunens udvikling g kan derfr bruges sm et plitisk redskab. En arldtekturplitik kan vaere et dialgverkt0j. Bade i frhld til l<mmunens nuvaerende g fremtidige brgere, kmmunens eksisterende g kmmende erhvervsliv, g generelt i frhld til den mgivende verden. En arkitekturplitik kan udvikle en identltet i kmmunen, sm kan styrke bevidstheden indadtil g fasthlde brgere g erhvervsliv. Men g sa en identitet sm kan styrl<e kmmunens tiltraekningskraft udadtil, g pa den made vsere en del af visinen: H0rshlm vil begejstre. Udver de verrdnede visiner kan kmmunen t en arkitekturplitik frmulere ngle mere knkrete krav til de fysiske rammer fr kmmunen. Dette kan veere et brugbart vaerkt0j bade fr de sm 0nsker at bygge i kmmunen, g fr kmmunen sm myndighed g sagsbehandler. Men det viser gsa f0rst g fremmest at kmmunen sm bygherre, gar frrest i ambltinen m at h0jne den arkitektniske kvalitet i kmmunen. Der freslas afsat kr. til udarbejdelse af en arkitekturplitik. Frudsaetninger fr realisering af frslaget: Ingen Knsekvenser fr brgerne: Arkitekturplitikken vil vsere et gdt dialgveerkt0j g et brugbart vaerl<t0] I frhld til kmmunens brge re g erhvervsliv. Knsekvenser fr persnale: Arkitekturplitikken vil fungere sm et strategisk Verkt0j i arbejdet med den fysiske udvikling af H0rshlm Kmmune. Budgetmaessige knsekvenser: ("+" fr budgetnsker)

24 Aniaegsnske Pejiemaerke: Plltikmrdde: Aktivt medbrgerskab 80 Administra tin g P!aniasgnin Titel: Pilt m frnyelse af plangrundlaget i Partiel Byplan 6 Nr.: 0U 1 Naermere beskrivelse af frslaget: Administratinen er blevet bedt m at udarbejde en vurdering af effekterne af et mderniseret plangrundlag. Knklusinen er, at en ny lkalplan bade vil betyde en effektivisering g gi ve et serviel0ft. Samtidig giver en ny lkalplan mulighed fr at fastleegge hvad man vil med et mrade, hvr den nugasldende lkalplan er fra 60'erne. Der er taget udgangspunkt i at mdernisere en del af byplan 6, hvr der fte gives dispensa tiner. Det er et mrade, hvr udviklingen g hidtidig praksis har gjrt, at byplanen ikke er tidssvarende sm styringsinstrument. Omradet afgreenses af Sphienberg Vsenge, Slv^nget, Blbrvej, Kildevej, H0jagervej g Rungsted Strandvej. En engangsinvestering pa kr. vil betyde en estimeret arlig besparelse pa 50.0 kr. efter et ar. Det betyder, at der er en tilbagebetalingstid pa 6 ar, da det tager et ar at lave en lkalplan fr et delmrade af Partiel Byplan 6. Brgerne vil desuden pieve en bedre servie, da det plangrundlag er lettere at frsta g mere krrekt g de bedre vaerkt0jer administrati nen kan fa 1 en mderne lkalplan. En frnyelse af hele Byplan 6 vil kste fem gange bel0bet, men gsa have en tilsvarende st0rre besparelse. Hvis plangrundlaget mderniseres, vil det fx vaere muligt, at bruge ressurerne pa at nedbringe sagsbunken g derved give brgerne en endnu bedre servie. Samtidig vil sager, hvr der ikke skal gives en dispensatin efter planlven, veere gebyrfinansieret, hvrved en st0rre del af byggesagsbehandlernes arbejdstid gar med gebyrfinansierede pgaver, hvr l0nudgifterne i h0jere grad er daekket. Frudsaetninger fr realisering af frslaget: Der laves ikke en servitutgennemgang. Omkstningerne til en servitutgennemgang vil frdyre pressen, sa tilbagebetalingstiden biiver fr0get med flere ar Effektiviseringen er estimeret, hvrfr den faktiske besparelse b0r males efter en perlde fr at fastlsegge den preeise st0rrelse 22

25 Knsekvenser fr brgerne: Behv fr faerre dispensatiner - hurtigere sagsbehandling Et plangrundlag der er i verensstemmeise med den fal<tiske udvikling Lettere frstaligt plangrundlag, fx er de begreber der fr nuvaerende styrer bebyggelses mfang blev udfaset i 1960'erne Et midlertidigt stp fr nye tilladelser, der ikke er i verensstemmeise med det km mende plangrundlag, nar planfrslaget er vedtaget plitisk til lkalplanen vedtages endeligt Knsekvenser fr persnale: Bedre sagsbehandling - bedre trivsel Knsekvenserne afhaenger af, hvrdan besparelsen udm0ntes Budgetmaessige knsekvenser: {" " fr anlaegsnsker^ Afledt drift af aniaegsnsket: fr afledt drift)

di (/I op -748.000 op -800.000

di (/I op -748.000 op -800.000 2019 2018 2017 1 2016-800.000-800.000-800.000-496.000-800.000 d p -800.000 d 00 1-800.000 d CO 1-800.000-622.000 d p -748.000 d 00-874.000-2.896.000-3.022.000-3.148.000-3.274.000 (U > D SlA a> JA Q) 00

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Indhld Flkeplysningsplitik - plitik fr flkeplysende virksmhed Intrduktin side 3 Visin side 4 Målsætninger side 4 Knkretisering af målsætninger side 4 Guldbrgsund Kmmune g den Flkeplysende virksmhed side

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

FRITIDSPOLITIK 2012-2016

FRITIDSPOLITIK 2012-2016 FRITIDSPOLITIK 2012-2016 Mrsø kmmunes plitik fr fritidsmrådet består af en plitisk strategi g en række indsatser. I den plitiske strategi vil der stå ngle mål g hensigtserklæringer. Disse skal så udmøntes

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr.

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innvatin Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mi. kr. 1. Resume Der

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Ældrerådet Mandag den 6.10.2014 kl. 09:15 12:30 i lkale F2 på Rådhuset MØDEDELTAGERE Frmand: Lise Ltte Due Næstfrmand: Hanne Vedersø Rigmr Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Christian Heiberg Ole

Læs mere

Indstilling. Nyt storkøkken til Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg - forøget anskaffelsessum. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Nyt storkøkken til Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg - forøget anskaffelsessum. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed g Omsrg Den 18. juli 2007 Århus Kmmune Bygningsafdelingen Sundhed g Omsrg Nyt strkøkken til Magistratsafdelingen fr Sundhed g Omsrg - frøget anskaffelsessum

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsrden til møde i Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget Mødetidspunkt 28-10-2015 17:00 Mødeafhldelse Mødelkale D Indhldsfrtegnelse Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget 28-10-2015 17:00 1 (Åben)

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- g Kulturudvalget Beslutningsprtkl Dat: 10. december 2009 Lkale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:45-16:45 Eskild Andersen, Frmand (A) Gitte Krgh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd Frældreindflydelse Dagtilbud Brnhlm En ø et fællesskab Styrelsesvedtægt fr bestyrelse, frældrenetværk g frældreråd Gdkendt af Kmmunalbestyrelsen 10. ktber 2013 1. Frmål Virksmheden drives i henhld til

Læs mere

Indflydelse på budgettet i regionerne

Indflydelse på budgettet i regionerne Inspiratinsntat nr. 2aa til arbejdet i MED-Hvedudvalg 3. juli 2007 Indflydelse på budgettet i reginerne Generelt I frhld til kmmunerne hvr man har ét samlet budget, har man i reginerne i praksis 3 frskellige

Læs mere

Godkendelse af projektforslag om flisfyret kedel til fjernvarme for Oksbøllejren Dok.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Heox Åben sag

Godkendelse af projektforslag om flisfyret kedel til fjernvarme for Oksbøllejren Dok.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Heox Åben sag Gdkendelse af prjektfrslag m flisfyret kedel til fjernvarme fr Oksbøllejren Dk.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Hex Åben sag Sagsfremstilling Baggrund COWI har fr Oksbøl Varmeværk A.m.b.a. udarbejdet

Læs mere

Dagsorden til Campusbestyrelsesmøde Sankt Annæ Gymnasium

Dagsorden til Campusbestyrelsesmøde Sankt Annæ Gymnasium Dagsrden til Campusbestyrelsesmøde Sankt Annæ Gymnasium Dat: 1. december 2015 Tid: 18.30 20.00 Sted: Mødedeltagere: Afbud: Gæster: Referent: Lærerværelset Jens Kramer Mikkelsen, Marianne Zibrandtsen, Nynne

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 6. oktober 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 6. oktober 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Møded: 6. ktber 2015 Mødelkale: Lkale 121, Tønder Starttidspunkt fr møde: 09:00 Fraværende: 6. ktber 2015 Indhldsfrtegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsrdenspunkter 1 Sager til rientering 3 2 Henvendelse

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job Initiativ fr førtidspensinister, der ønsker jb Dette 6. g sidste nyhedsbrev er et krt resumé af slutevalueringen af initiativet. Initiativet har pfyldt sine 3 mål: Mål 1: Målrettet infrmatin til alle førtidspensinister

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. Handicaprådet i Gentofte Kommune

ÅRSRAPPORT 2009. Handicaprådet i Gentofte Kommune Handicaprådet ilnavn: handicaprådets årsrapprt 2008, 27. januar udgave Årsrapprt 2008 Handicaprådet i Gentfte ÅRSRAPPORT 2009 Handicaprådet i Gentfte Kmmune Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Frmål g pgaver...

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre Evaluering af selvkørende støvsugere på btilbud g plejecentre 1. Indledning Sm en del af det vedtagne budget fr 2013-2016 indgår en række budgetprjekter, sm samlet set har det verrdnede frmål at skabe

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder Sundhedshus Svendbrg - Øknmi g finansieringsmuligheder Udarbejdet af Øknmi g Udbud, Sundhed g CETS Indledning Følgende ntat er udarbejdet af Øknmi g Udbud i samarbejde med Scial g Sundhed g indehlder plæg

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

Dialogmøde 2015 Med baggrund i regnskab 2014

Dialogmøde 2015 Med baggrund i regnskab 2014 Teknik & Miljø Plan Dat: 12-11-2015 Dialgmøde 2015 Med baggrund i regnskab 2014 Sagsnr.: 15/53176 Sagsbehandler: vpevg Referat Dialgmøde med Bligselskabet Kølvrå, Merkurkllegiet g Bligselskabet Vibrg Mødedat:

Læs mere

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD]

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD] 2. Feb. 2014 Fra Områdebestyrelsen fr Område Syd, Daginstitutiner Til Skle- & Børneudvalget Att.: Frmand, Claus Larsen, clausl@rskilde.dk Dagtilbud, Velfærd Att.: Vicedirektør, Jakb Skriver, Jakbs@rskilde.dk,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 Samlet driftsudbud 2012 Entreprise ME-KB-OD (Krnprins Frederiks Br) Indhldsfrtegnelse: 1. Overdragelse af medarbejdere fra BV System v/ Michael Schlægelberger

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

NOTAT: Øgede flygtningekvoter og konsekvenserne heraf. Forsørgelsesydelser (netto) 10.853 25.022 Budgetgaranti

NOTAT: Øgede flygtningekvoter og konsekvenserne heraf. Forsørgelsesydelser (netto) 10.853 25.022 Budgetgaranti Ntat Ntat til sagen: Øget flygtningekvte i 2015 NOTAT: Øgede flygtningekvter g knsekvenserne heraf Beskæftigelse g Sundhed har, sammen med Børn g Unge g Øknmistaben, sm en rienteringssag varslet såvel

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2015-4.0 Mandag den 11. januar 2016 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Opgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit er sket i krdinatin med STAR's pgradering

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område Direktinssekretariatet Ntat Til: Udvalget fr Vksne g Sundhed Sagsnr.: 2010/02794 Dat: 17-05-2010 Sag: Sagsbehandler: Udkast til plitiske mål inden fr Udvalget fr Vksne g Sundheds mråde Helle Hagemann Olsen

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Projekt Fritidssport 2014-2015

Projekt Fritidssport 2014-2015 Prjekt Fritidssprt 2014-2015 Indledning: Prjekt Fritidssprt er et partnerskabsprjekt mellem Aarhus Omegn afd. Præstevangen, Klubben Rsenvang/Ung i Aarhus, sm startede tilbage i 2008, med det frmål at lave

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Bilag: Status juni 2008 vedrørende projekter bevilget landdistriktsmidler november 2007

Bilag: Status juni 2008 vedrørende projekter bevilget landdistriktsmidler november 2007 Bilag: Status juni 2008 vedrørende prjekter bevilget landdistriktsmidler nvember 2007 Jurnalnummer Prjekt titel Ansøgt bevilling Bevilling Betingelser knyttet til bevilling 1849-20811 Kæret/Oasen grønt

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden Til Til Kpi til Styringsudvalget Inspiratin g drøftelse 17. nvember 2015 Side 1 af 11 Bilag 2. Knkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metden Baggrund: Det blanke papirs princip

Læs mere

Notat vedr. Brandskolen - RESC

Notat vedr. Brandskolen - RESC Ntat vedr. Brandsklen - RESC Resume Brandsklen i Krsør (RESC) er i dag en del af Slagelses kmmune. Brandsklen uddanner brandmænd i kmmunes beredskab. Derudver har Brandsklen en str kursusvirksmhed, hvr

Læs mere

Perceptionen af Forsvarsministeriets område. Bilag 1: Hovedresultater fra kvalitative interview KØBENHAVN SEPTEMBER 2012. Forsvarsministeriet

Perceptionen af Forsvarsministeriets område. Bilag 1: Hovedresultater fra kvalitative interview KØBENHAVN SEPTEMBER 2012. Forsvarsministeriet ` Perceptinen af Frsvarsministeriets mråde Bilag 1: Hvedresultater fra kvalitative interview Frsvarsministeriet KØBENHAVN SEPTEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Projektskitse Verdensarv Vadehavet

Projektskitse Verdensarv Vadehavet Prjektskitse Verdensarv Vadehavet Baggrunden. Den danske del af Vadehavet er udpeget sm verdensarv g verdensarven bliver det fremtidige fkus fr det frpligtende samarbejde med Tyskland g Hlland m Vadehavet

Læs mere

Analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber

Analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber Analyse af fremtidige fælleskmmunale driftsfællesskaber 1.2 Kmmissrium Indhldsfrtegnelse Indledning... 2 Frmål g metde... 2 Prces g tidsplan... 4 Organisering... 5 Øknmi... 6 1 Indledning På møde i det

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Digitaliseringsstrategi

SOLRØD KOMMUNE. Digitaliseringsstrategi SOLRØD KOMMUNE Digitaliseringsstrategi 2012-2015 September 2012 1. Frmålet med digitaliseringsstrategien Digitalisering er nået til et mdenhedspunkt, hvr digitalisering rækker udver anvendelse i de bagvedliggende

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen Frrd Ved Kmmunaldirektør Nich Bendtsen Ledelsesgrundlaget har til frmål at skabe et fælles billede af rammerne fr ledelse i Syddjurs Kmmune g tydeliggøre, hvad brgere, virksmheder, plitikere g medarbejdere

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. RELEASE NOTES Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2014-4.0 Den 5. januar 2015 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Selve pgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit blev påbegyndt den 2.

Læs mere

Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kommune

Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kommune Hjørring 8. marts2016 Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kmmune I nrdjysk turisme er der gjrt mange af de rigtige ting fr at skabe vækst. Der har været fkus på at samle marketing i fælles kampagner med str

Læs mere

Ny inklusionsfremmende ressourcemodel på specialundervisnings området i Hedensted Kommune

Ny inklusionsfremmende ressourcemodel på specialundervisnings området i Hedensted Kommune Læring i sklen Ny inklusinsfremmende ressurcemdel på specialundervisnings mrådet i Hedensted Kmmune Tfteskvvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 25.11.2015 Baggrund Fra skleåret 2011/12 indførte Hedensted

Læs mere

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen Frca, Aktuariat 05. juli 2013 A N A L Y S E A F L I V S L Ø N : Kvinderne haler ind på mændene gennem pensinen Kvinder får gennemsnitlig mindre løn end mænd. Men udlignes det gennem pensinstiden? Er der

Læs mere

På møde i KKR Sjælland d. 13.september blev følgende dimensionering besluttet:

På møde i KKR Sjælland d. 13.september blev følgende dimensionering besluttet: Ntat vedr. dimensinering fr PA elever i Næstved kmmune Ny trepartsaftale fra 2017. Parterne på det ffentlige arbejdsmarked har 31. august indgået aftale m antallet af praktikpladser på uddannelsen til

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Budgetnoter 2016-19. Thomas Boe:

Budgetnoter 2016-19. Thomas Boe: 1 Budgetnter 2016-19 Thmas Be: Hejlsminde Helhedsplan By- g Udviklingsdirektøren understøtter, inden fr det eksisterende budget, arbejdet med fndsansøgning mv. i frhld til realisering af helhedsplanen.

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel Oplæg til at skabe et budget i balance på ældremrådet via mlægning af afregningsmdel Frskellige faktrer har gennem de seneste år presset øknmien på ældremrådet på såvel myndighedsmrådet sm mrådecentrenes

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere