r»j rh I Lfl o o LT) T3 C cu CLO o(t3 Q. Cro O) -t-j (T3 ro o a> 4-> l/> op 00 D

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "r»j rh I Lfl o o LT) T3 C cu CLO o(t3 Q. Cro O) -t-j (T3 ro o a> 4-> l/> op 00 D

Transkript

1 a> CM d ui CM in OJ (M d rm n ri fm rh iri U3 O d *dr (M Pv CM PN rh P«J d d Lfl ui r»j in rh I O in (N in rh th N r>. O tvj d (N d (N r> O ri fm O ri m in ) in rv () d d fm d LT) in Ps H (A O (M O d rv) d r> fm rh d io <vj r>} 01 > a T th <N io rho (M 4-> (U U) "O 3 (10 J2 (/) (U.2 3 +j 0) tlo 3 O := 01 u) a 3 CO tlo nj tuo JS u> 0) «nj E I r <1) Of tfl f ) T3 0)' CI n V- n U 01 2 h fm 3 isk r D la Z) S at i2 at it r t H- r i_ OJ u 0) (U a) V) OJ r 4-' at T3 t C OJ at >. -M t ClO at ' r 4-1 r 3 E O) E > >+r in a u <L) T3 <U.5P "3 OJ T3 C OJ (T3 Q. OJ C OJ > r p a. O) s. E T3 C<u O) D r ClO rj I t/) UJ i_ Q -p V) O) I OJ E u :d CM O) -t-j (T3 D <V E <u '? TO E r t M r j w 0).SP 'in Q. O r u CLO D Cr a> 4-> l/> 0) at a> Q. O) CUD I/) Of O) > 0) Si <u ClO rnj CO D. (U v> C S. bo n> n la a> OR} O) CIO O) ClO _aj g E M- r O) u 2 T3 C ClO OJ <u a r V)»r CL ZD -O. <D T3 r E at «/> > O Q. r _u r 'r Q. O) fm at a er E O " Q. r v> OJO O fn Q. r a. TJ J5 T3 i_ O QO C r O) (/) ClO r Z) Q. OJ r t 0) > J2 O r r r at E r J r t a) 4-1 r Q. r " J EO m D ZD Q. OJ D E s: 13. in D

2 Frslag Pilt m frnyelse af plangrundlaget 1 Partial Byplan 6 (Hertil kmmer afledt drift) 0) V) 'O. 4/) tx J ftf Plitikmrade 80 CtO _r v> u O Nr. 0U 1 1 alt

3 0knmiudva[get, budget Budgetfrslag, Oknmiudvalget Frslag til budgetreduktiner Frslag til budgetreduktin Pejiemaerke: Kvalitativ vaekst Plitikmrade: 80 Administratin g planlaegning Nr.: 0U 1 Titel: Ingen prisfremskrivning pa driften fra 2015 til 2016 Naermere beskrivelse af frslaget: Ved ikke at prisfrennskrive driftsknti fra 2015 til 2016 vil der kunne pnas en budgetredukti n pa a. 3,4 mi. kr. jf. nedenstaende versigt. Den samlet prisfremskrivning udg0r 10,7 mi. kr. Af dette bel0b sk0nnes 6,3 mi. kr. at udg0re knti, hvr det Ikke er mullgt eller henslgtsmsesslgt at undlade prisfremskrivning. Det drejer sig blandt andet m leasingaftaler, indgaet kntrakter, brsendstf, skatter, afgifter, aktlvltetsbestemt medfinansiering af sundhedsvassenet, plejevederlag m.v. Da listen ikke er udt0mmende, anbefaler admlnlstratlnen, at der afsaettes en buffer pa 1 mi. kr. til daekning af mrader, hvr der evt. senere matte vise sig, at vaere et saerligt behv fr prisfremskrivning. L0nkntl indgar ikke I beregnlngen. Opg0relsen er udarbejdet pa baggrund af KL seneste udmeidte prissk0n 1 juni

4 Frel0big beregning af prisfremskrivning pa drift fra 2015 til 2016 priser (KLs prisskn juni 2015) Frdelt pr. udvalg Driftsknti - dg ikke lenknti IWi. kr. Udvalg Fuld prisfrem skrivning fra 2015 til 2016 Prisfremskriv ning pa udvalgte knti *) Besparelse ved ikke at prisfremskrive mi. kr. mi. kr. mi. kr. Milj0- g Pianieegningsudvalget - skattefinansieret 1,1 0,5 0,6 Milj0- g Planl^gningsudvalget - brugerfinansieret 0,4 0,4 0 B0rne- Skieudvaiget 2,7 1,8 0,9 Sial- Senirudvaiet 3,0 1,2 1,8 Sundhedsudvaiet 1,5 1,3 0,2 Sprt-, Fritid- Kuiturudvalet 0,5 0,3 0,2 Eriivervs- Besk^ftielsesudvalget 0,8 0,5 0,3 0knmiudvalet 0,8 0,3 0,5 lalt 10,8 6,3 4,5 Buffer - 0U 0 1,0-1.0 lalt 10,8 7,3 3,5 *) eksempelvis br ndsel g drivmidler, betalingertil kmrnuner, staten g reginer, frsikringer, skatter, afgifter, leasing, lejeudgifter, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvaesenet mv. Frudsaetninger fr realisering af frslaget: Knsekvenser fr brgerne: Servier) verfr brgerene vh kunne blive psvirket af en manglende prisfremskrivning, da der fremver vil vsere fserre budgetmidier til rsdighed p3 de enkelte driftsknti. Knsekvenser fr persnale: Nett budgetreduktin (-): Pl. mrsde: "

5 Frslag til budgetreduktin Pejiemaerke: Kvalitativ vaekst Plitikmrade: 80, Administratin g pianlaegning Nr.: 0U 2 Titel: Nedbrlngeise af sygefravseret blandt kmmunens medarbejdere Naermere beskrivelse af frslaget: Sygefravaeret blandt kmmunens ansatte under et har siden 2012 vasret stlgende g var I 2014 steget til 5,2 prent. Det er sasriigt langtidssygefravaeret, der har vaeret stigende. Fr slaget Indebaerer en frventning g frudssetning m, at sygefravaeret ver en t-arig peride kan nedbrlnges til 4,0 prent BudgetmSl Samlet syefrav^r 5,2% 4,6% 4,0% Krttids sygefravaer f < 3 uer) 2,8% 2,6% 2,4% Langtids sygefravaer (> 3uger) 2,4% 2,0% 1,6% Nedbrlngeise af sygefravsersprenten til 4,0 prent vil frig0re arbejdstimer svarende til 7,6 mi. kr. eller arsvaerk. Da der frudsaettes en gradvis nedbrlngeise af sygefravaeret ver 2 ar, vil frslaget kun have halv effekt Frudsaetninger fr realisering af frslaget: Det er en frudsaetning g frventning m, at det veralt 1 kmmunen pa tvaers af fagmrader g persnalegrupper lykkes at nedbringe sygefravaeret. De enkelte institutiners/enheders l0nbudgetter vil blive nedjusteret svarende til de frudsatte frigjrte arbejdstimer. Knsekvenser fr brgerne: Ngle brgere vil pieve faerre vikarer g st0rre stabilitet i samarbejdet g kntakten mellem brger g medarbejder. Knsekvenser fr persnale: Et lavere sygefravaer frventes at medf0re h0jere trivsel g arbejdsgiasde samt st0rre stabili tet 1 persnalegrupperne pa de enkelte arbejdspladser. 3

6 Nett budgetreduktin (-): Pl. mrsde: "

7 Frslag til budgetreduktin Pejiemaerke: Kvalitativ vaskst PlitikmrSde: 80, Administratin g pianlaeg ning Nr.: 0U 3 Titel: Administrative iettelser Naermere beskrivelse af frslaget: Frslaget indebasrer, at kmmunens administrative mkstninger bade entralt pa radhuset g deentral pa kmmunens deentrale institutiner/enheder redueres med samlet 3 mi. kr. arligt. Direktinen frestar g gennemf0rer den knkrete administrative lettelse, men ngle af fkusmraderne kan eksempelvis vaere: Etablering af administrative faellesskaber, der servierer g underst0tter en gruppe af Institutiner/enheder. Frenkling af administrative arbejdsgange med fkus pa samspillet mellem det de entrale g entrale niveau. 0get brug af digitallserlng g IT-baserede hjelpeverkt0jer i frblndelse med l0n- g persnaieadministratin Outsuring af administrative pgaver Frudsaetninger fr realisering af frslaget: Direktinen beslutter g gennemf0rer den knkrete udm0ntning. Knsekvenser fr brgerne: Ingen. Knsekvenser fr persnale: Afhaengig af den knkrete udm0ntning kan det betyde ^ndrede arbejdsrutiner g arbejdsfaellesskaber. Nett budgetreduktin (-): Pl. mrdde:

8 Frslag til budgetreduktin Pejiemeerke: Aktivt medbrgerskab PlitikmrSde: 80, Administratin g planlaegning Nr.: 0U 4 Titel: Afskaffelse af arrangement sm arets frivillig Naermere beskrivelse af frslaget: Hvert ar afhlder H0rshlm Kmmune et arrangement, hvr vi karer arets frivillig. Samtlige deltagere mdtager en gave g der er underhldning fr de frivillige. Der anvendes i gennemsnit 1.0 kr. arligt pa dette arrangement. Frudsaetninger fr realisering af frslaget: Ingen. Knsekvenser fr brgerne: Brgerne/deltagerne piever det sm en fin gestus, at vi fejrer de frivillige i Hrshlm Kmmune. En afskaffeise af arrangementet kan derfr blive pfattet sm, at kmmunen ikke anerkender, den indsats de frivillige yder. Knsekvenserfr persnale: Der kan spares ngle timer i planlaegning af arrangementet g pa selve dagen. Dette antal timer kan dg Ikke give nget raderum, men tiden kan anvendes pa andre pgaver. Nett budgetreduktin (-): Pl. mrdde:

9 Frslag til budgetreduktin Pejiemaerke: Plitikmrade: 80, Nr.; 0U 5 Kvalitativ vaskst Administratin g planlaegning Titel: Kmmunalbestyrelsens deltagelse I knferener, afskaffelse af vernatning Naermere beskrivelse af frslaget: Hvert ar deltager de plitiske udvalg i knferener med vernatning - primasrt i KL-regi. Det er knferener sm B0rnetpm0det, Sialt temam0de, Kmmunalplitisk Tpm0de m.fl. Det bliver til a. 7 knferener arligt. Fagudvalgene sender a. 5 plitikere af sted g 0U sender a. 8 afsted. Der er traditin fr, at udvalgene tager af sted dagen f0r knferenen starter g fr hver knferene giver det en ekstra vernatning samt en ekstra restauratinsregning. Det betyder a. 40 vernatninger arligt af a. 950 kr. = 38.0 samt 40 ekstra kuverter pa en restaurant med en gennemsnitlig kuvertpris pa 9 kr. = 36.0 kr. Hvis Kmmunalbestyrelsen venter med at tage afsted til selve knferenedagen, kan der dermed arligt spares a kr. Frudsaetninger fr realisering af frslaget: At Kmmunalbestyrelsen f0rst tager afsted pa knferenedagen. Knsekvenser fr brgerne: Ingen. Knsekvenser fr persnale: Ingen. Nett budgetreduktin (-): Pl. mrsde:

10 Frslag til budgetreduktin Pejiemaerke: Kvalitativ vaekst PlitikmrSde: 80, Administratin g planlaeg ning Nr.: 0U 6 Titel: Muligheder fr i Administratinen pa i Center fr Teknik g Center fr Ejendmme at l0fte pgaverne pa en mindre mkstningstung made Naermere beskrivelse af frslaget: Eksempler kan vasre: 1. I h0jere grad fasthlde eksisterende plangrundlag g respektere de vaerdier g bestemmeiser, ret beskrives Neddrsle dialgm0der, ikke merffentlighed, men kun der, hvr det er lvbestemt Nedlaegge Gr0nt Rad Indf0rer en driftspartnerskabsaftale i kmmunen mkring vediigehldelsespgaver 1 kmmunens ejendmme? Frudsaetninger fr realisering af frslaget: 1. I h0j grad undlade at give dispensatiner fra lkalplaner/byplanvedtaegter, administrativt afslag til prjekter, der kraever udarbejdelse af kmmuneplantillffig 2. Ingen 3. Aftaler med Gr0nt Rad ska! justeres/phaeves. 4. Afklaring 1 frhld til udbudsplitik, samt gennemf0rsel af samlet udbud. Knsekvenserfr brgerne: 1. Ingen mulighed fr at udnytte det dispensatinsrum, sm planl^gningen giver mulighed fr. Mere utilfredse brgere da plangrundlaget er fraeldet i stre dele af kmmunen. 2. Reduerede muligheder fr at 0ve indflydelse. Maske kvalitetsmaessige ringere [0sninger. 3. Reduerede muligheder fr at 0ve indflydelse. Maske kvalitetsmaessige ringere l0sninger. Risik fr flere klager ver afg0relser med 0get sagsbehandlingstid (mindre besparelse) til f0lge. 4. Ingen. Knsekvenser fr persnale: 1. Mindre ressurefrbrug til dispensatinssager g kmmuneplantillaeg/revisin, frigivelse af tid til 0vrig sagsbehandling 2. Mindre ressurefrbrug 3. Mindre ressurefrbrug 4. 0et fleksibilitet g frigivelse af ressurer til andre pgaver 8

11 Nett budgetreduktin (-): Pl. mrsde:

12 Frslag til budgetreduktin Pejiemaerke: Plitikmrade: Nr.; Klima 80, Administratin g plan- 0U 7 Titel: Opslelse af samarbeide med Gate 21 Nsermere beskrivelse af frslaget: lasnin Gate 21 er et nn-prfit partnerskab mellem kmmuner, private virksmheder g frskningsinstitutiner, der sammen arbejder fr en gr0n mstilling af samfundet gennem inn vative prjekter. Prjekterne kan vaere Indenfr byggeri, bygnlngsanvendelse, transprt g energifrsyning. I dag udg0r partnerkredsen a. 18 kmmuner g 35 uddannelsesinstitutiner, bligselskaber g virksmheder. Partnerskabet giver adgang til at deltage i frmulering g initiering af faelles prjekter pa tvaers af partnerkredsen. Gate 21 failiteter udvikling g gennemf0relse af prjekterne herunder fremskaffelse af ekstern finanslerlng. Der kan laeses mere m Gate 21 g eksisterende prjekter pa H0rshlm Kmmune har vseret partner siden Sm partner i Gate 21 er man med til at udvikle nye l0sninger pa kmmunernes klimaudfrdringer. Gate 21 failiteter prjekter med str vlumen g ekstern funding, g gennemf0rer dem i samarbejde med et bredt netvasrk af innvative g kmpetente partnere fra kmmu ner, virksmheder g videns institutiner. Frudsaetninger fr realisering af frslaget: 0nsker en partner at psige aftalen skal dette ske med seks maneders varsel til ph0r med udgangen af et kalenderar. Det vil sige, at hvis udmeldelsen ikke er sket inden udgangen af juni 2015 kan denne f0rst effektueres fra g med Dertil kmmer en bestemmelse m, at hvis der er indgaet aftale m gennemf0rsel af prjek ter i tilknytning til partnerskab, sa kan dette tidligst ph0r ved udgangen af det ar, hvr disse aftaier ph0rer. H0rshlm kmmune deltager i prjektet BIPV Quality Cities, sm gsa g0r, at partnerskabet tidligst kan ph0rer fra g med Knsekvenser fr brgerne: Kmmunens mullghed fr at prfilere sig via den faelles platfrm vil ikke vaere til stede Knsekvenser fr persnale: Det var en frudsaetning ved gdkendelse af medlemskabet, at administratinens egen indsats skulle findes indenfr eksisterende nrmering. En udmelding vil ikke have ngen persnalemaessige knsekvenser. 10

13 Nett budgetreduktin (-): Pl. mrade:

14 Frslag til budgetreduktin Pejiemaerke: Kvalitativ vael<st Plitikmrdde: 82, Finansiering Nr.: 0U 8 Titel: Ingen kmpensatin nar tjenestemandsstlllinger genbesasttes af verenskmstansatte Naermere beskrivelse af frslaget: Aktuelt er der budgetlagt en entral pulje, der kmpenserer institutinerne/enhederne fr deres i de fleste tilfaelde 0gede l0nmkstnlnger (p.g.a. pensinsfrpligtelse), nar en tjenestemand fratraeder g stillingen genbessettes med en verenskmstansat. Frslaget indebeerer, at den entrale kmpensatin brtfalder g at de ber0rte Institutiner/enheder skal afhlde de nrmalt 0gede I0nmkstninger inden fr deres nuveerende budget. Frdelt ver hele rganisatinen er der i dag ansat 21 tjenestemaend, hvraf hvedparten frventes at ga pa pensin inden fr de kmmende 5-6 ar. Frudsaetninger fr realisering af frslaget: Frslaget kan realiseres umiddelbart. Knsekvenser fr brgerne: Ingen knsekvenser. Knsekvenserfr persnale: Ingen. Fr mindre institutiner/enheder med tjenestemaend, der fratr^der, kan l0nbudgettet dg kmme under pres. Nett budgetreduktin (-): Pl. mrsde:

15 Frslag til drifts0nsker Driftsnske Pejlerrierke; Kvalitativ V3sl<st PlitikmrSde: 80, Administratin g planisegning Nr.: 0U 1 Titel: Integratinsindsatsen - fasthldelse af mldiertidige stillinger pa integratinsmradet Naermere beskrivelse af frslaget: Pa m0det i Erhvervs- g Besk^ftigeisesudvaiget den 21. aprii 2015 g efterf0lgende pa m0- det I 0knmludvalget den 21. maj 2015 biev det vedtaget at bevitge en midlerudig ansetteise af t medarbejdere i 2015 til at varetage integratinsindsatsen. I 2015 biiver de mld iertidige stillinger finansleret via ekstra midler fra staten, efter aftale mellem KL g regeringen. Hvrvldt der gsa kmmer ekstra midler fra staten i 2016 vides ikke pa nuvasrende tidspunkt. Center Arbejdsmarked vurderer imidlertld, at der er behv fr at de mldiertidige ansasttelser frlaenges da flygtningestr0mmen ikke frventes at aftage, g da ansaettelserne udelukkende bevirker at Integratinsteamet i l-l0rshlm Kmmune "kan f0lge med" antallet af flygtninge pa nuv^rende tidspunkt. I de senere ar har der vaeret en kraftig stigning i antallet af flygtninge sm H0rshlm Km mune mdtager. Dette pieves gsa pa landsplan, g skyldes blandt andet en stigning i an tallet af syriske flygtninge. Udviklinen i antallet af flygtninge g antallet af familiesammenf0rte i H0rshlm kmmune Kvte* Mdtaet (pr 1. mai 2015) Antal ans0gninger m Frventes alle S0ger famillesammenf0rin *Udlaendingestyrelsen udmelder hvert ar en kvte til alle landets kmmuner, m hvr man ge flygtninge den enkelte kmmune skal mdtage. Pa nuverende tidspunkt er der 62 Integratinsbrgere pa ffentlig frs0rgelse i H0rshlm Kmmune. H0rshlm Kmmune har jf. integratlnslven ansvar fr bligplaerlng, udarbejdelse af integratlnsplaner g integratinsprgrammer fr flygtninge g familiesammenf0rte udlaendinge. Herunder fr lntrduktinsfrl0b fr indvandrere g udbetaling af kntanthjaelp g andre slale ydelser. 13

16 Kmmunen har jfr. integratinslven pligt til at sikre en sammenhaengende g bred integratinsindsats, hvr fastsatte mil g ivaerksatte indsatser underst0tter den enkelte udlaendinges integratin, g i videst mulige mfang gsa den samlede families integratin med henblik pa hurtigst mulig integratin til det danske samfund. "Integratinslvens frmal er at sikre, at nyankmne udieendinge f3r mulighed fr at udnytte deres evner g ressurer med henbiik p at blive deitagende, selverhvervende g ydende medbrgere p3 iige fd med samfundets 0vrige brgere i verensstemmeise med grund- Ieggende vserdier g nrmer 1 det danske samfund."(kiide: integratinslven) "Lven har endvidere til frmsi at fremme muligheden fr, at samfundets brgere, virksm heder, myndlgheder, Institutiner, rganlsatlner g freninger m.fl. kan bidrage til integratinslndsatsen, ssledes at enhver kan bidrage til en veliykket Integratin af nyankmne udisendinge." (kllde: integratinslven) Integratinsindsatsen i dag Nedenstaende tabel viser, hviike integratinspgaver Integratinsteamet i Center Arbejdsmarked udf0rer g hviike pgaver, der k0bes hs Anden Akt0r. Frdelingen af pgaver skal ses i lyset af den markante stigning i antallet af flygtninge g familiesammenf0rte til H0rshlm Kmmune gennem det seneste ars tid sm f0lge af knflikten i Syrien, g sm f0lge af at persnaleressurerne i H0rshlm Kmmune har vaeret ufrandret. Opgave Henvisning til sprgskle Tilbyde flygtninge en integratinsplan Udarbejdelse g pf0lgning pa integratinskntrakt Tilbyde flytninen en helbredserkleerin L0bende pf0lgningssamtaler med flygtning repr^sentant fra anden akt0r F0lge p pa at flygtningen f0lger tilbuddet hs anden akt0r, eks. at der sker en prressin ift. de aftalte mal. Beskaeftigelsesrettet tilbud (ex jb, mentr, st0ttet jb, uddannelse) Opgaver varetaget Integratinsteamet i H0rshlm Km mune Opgaver der k0bes hs Anden Aktr 14

17 Bligplaering: hjaeipe flygtningen med at finde sig til rette i hhv. midlertidig / perma nent blig. Deltagelse ind- g fraflytningstilsyn, m.m. Oprettelse af bankknt, sygesikringsbevis, laeeval m.v. Deltage ved bes0g hs ex. Isege, tandlaege, unders0elser pa hspital m.v. Hjaeipe med at laese breve fra det ffentlige med flere. Vise flygtninge, hvr der kan handles ind, bruen af kllektiv trafik m.m. Intrduktin til brug af ex. biblitek, sv0mmehal, institutiner, fritidsklubber, idraetsfreniner m.m Individuelie samtaler, udarbejdelse af CV, afd^kning af beskaeftigelsesmuligheder, tidliere arbeidsmarkedserfarin m.m. Opf0lgning pa igangvaerende praktikker hs arbejdsgivere g krdinering af indsatsen underveis Undervisning 1 IT, prettelse g brugen af Mem ID lin. Samarbejde med R0de Krs g Frivillighedsentret Rad g vejiedning af brgerne, nar de henvender si. Ressurer p3 mrsdet i dag: Sm f0lge af stigningen i antallet af flygtninge sm H0rshlm Kmmune har mdtaget i de sidste 2-3 ar er medarbejderne, sm arbejder med integratin i hhv. Jbentret g ydelsesafdelingen kmmet under pres 1 frhld til at l0se de mange n0dvendige pgaver. Med kvten pa 68 flygtninge i 2015 vil arbejdsmfanget i frhld til ar 2011 (kvte var da pa 12 flygtninge) vaeret steget med 467%, hertil kmmer eventuelle familiesammenf0ringer. Center Arbejdsmarked har derfr lavet et samlet integratinsteam, hvr medarbejdere fra bade ydelsesafdelingen g Jbentret indgar i teamet, samt vseret n0dsaget til lade eksterne akt0rer varetage en del af integratinsindsatsen pa beskasftigelsesmradet fr H0rshlm kmmune. 15

18 Frmalet med integratinsteamet er, at underst0tte brgere med anden etnisk baggrund end dansk, med at udvikle deres integratin, hlde fast i en psitiv udvikling, skabe netvaerk samt at hjaelpe dem ind pa det danske arbejdsmarked. Udver at integratinsteamet varetager integratinsindsatsen i den 3-arige integratinsperide, varetager Integratinsteamet gsa indsatsen fr fiygtninge/indvandrere, der ikke iaengere er i integratinsperiden. Der er saiedes ikke en sagsafgang i frbindelse med udl0bet af den 3-arige integratinsperide. De fastansatte i integratinsteamet udg0r 4 arsvaerk g bestar af: t sagsbehandlere en medarbejder beskaeftiget i en senirjbrdning efter beskaeftigelsesivgivningens bestemmelser en medarbejder fra Radgivning & Ydeise en familieknsulent, der skal st0tte g radgive flygtningefamilier med b0rn. Familieknsulenten finansieres primaert af staten g pavirker ikke servierammen. I 2. Iialvar 2015 er nrmeringen i integratinsteamet pa 6 arsvaerk. Heraf er 2 arsvaerk midlertidigt ansat i 2. halvar 2015, sm f0lge af en beslutning m en midlertidig ansaettelse af t medarbejdere i 2015 vedtaget af EBU den 21. aphl 2015 g 0U den 21. maj Hvad skal der til fr at Hrshlm Kmmune kan yde en integratinsindsats i takt med det stigende antal flygtninge? Center Arbejdsmarked vurderer, at det er n0dvendigt at bibelnide de 2 mldiertidige ansaetteiser i arene fremver, da flygtningestr0mmen pa nuvasrende tidspunkt ikke frventes at aftage, men tvaertimd frventes at vil vaere stigende, g da det ma frventes at der km mer en del familiesammenf0ringer fremver, blandt andet til de flygtninge sm l-l0rshlm Kmmune mdtager i Ved at bibehlde de 2 mldiertidige indsatser i arene fremver vil integratinsteamet i H0rshlm Kmmune kunne yde den n0dvendige integratinsindsats i frbindelse med det antal flygtninge sm l-l0rshlm Kmmune mdtager i Medarbejderne skal varetage myndighedspgaven g den tiih0rende beskaeftigelsesrettede indsats, sagsadministratin samt 0vrlge integratinspgaver. Safremt der ikke sker en fasthldelse af ressurerne til Integratinsteamet, vil H0rshlm Kmmune 1 endnu h0jere grad vasre n0dsaget til at bruge Anden Akt0r sm f0!ge af stigningen 1 antallet af flygtninge, sm kmmunen skal mdtage. 16

19 Frudsaetninger fr realisering af frslaget: Fasthldeise af pnrmering af persnaleressurer bevilget pa EBU m0det den 21. april 2015 g 0U den 21. maj Knsekvenser fr brgerne: Ingen. Knsekvenser fr persnale: 2 helarsvaerk til varetagelse af integratinspgaven i H0rshlm Kmmune. Budgetmaessige knsekvenser: Pl. mrsde:

20 Driftsnske Pejiemaerke; Kvalitativ veekst PlitikmrSde: 80, Administratin g plan laegning Nr.: 0U 2 Titel: Drlftsmidler til it-system pa handiap- g vksenmradet Naermere beskrivelse af frslaget: Vksenudredningsmetden er udviklet i et samarbejde mellem Sial- g Integratinsministeriet g Kmmunernes Landsfrening. I^letden skaber grundlag fr en sammenh^ngende g helhedsrienteret indsats med brgeren i en trum. Vi anvender metden i H0rshlm Kmmune, g indk0ber et sakaldt DHUV-system, der star fr Digitalisering pa Handiap- g Udsatte Vksne-mradet. Systemet underst0tter ensartet sagsbehandling g bestar af bade en myndighedsdei g en leverand0rdel, sm skal anvendes af bstederne i kmmunen. Med dette budget0nske s0ges m midler til den l0bende driftsvedligehldelse af it-systemet. Af de samlede arlige mkstninger pa 2.0 kr. vedr0rer de 71.0 kr. Ieverand0rdelen. Frudsaetninger fr realisering af frslaget: Ingen. Knsekvenser fr brgerne: Ensartet kvalitet 1 sagsbehandlingen. Knsekvenser fr persnale: Bedre g lettere kmmunikatin i sagsbehandlingen. Budgetmaessige knsekvenser: ^l. mrade: 42 g Heraf 71.0 kr. p3 Heraf 71.0 kr. ps Heraf 71.0 kr. Heraf 71.0 kr. p3 pl 42 pl 42 pl 42 pl 42 Heraf kr. Heraf kr. Heraf kr. Heraf kr. p3 pl 80 p3 pl 80 p3 pl 80 ps pl 80 18

21 Drifts0nske Pejiemaerke: Kvalitativ vsekst Plitikmrade: 80, Administratin g planlaeg ning Nr.: 0U 3 Titel: Den krteste sagsbehandlingstid i Nrdsjeelland pa byggesager Naermere beskrivelse af frslaget: Pa baggrund af et plitisk 0nske er der udarbejdet et ntat, der beskriver initiativer, der skal betyde, at H0rshlm Kmmune kmmer i frnt pa byggesagsmradet. Malet er, at H0rshlm Kmmune skal have de laveste byggesagsbehandlingstider i Nrdsjaelland, hvilket vil ske af tre spr: 1) fjernelse af sagsbunken, 2) mere effektive sagsgange g 3) Tiltag sm betyder, at H0rshlm Kmmunes plaering i de natinale statistikker bliver mere retvisende. Beskrivelsen er uddybet i baggrundsntat vedr0rende samme. Frudsaetninger fr realisering af frslaget: At der ikke kmmer flere ans0gninger i gennemsnit end det er tiifaeldet fr nuvaerende. Mdellen er baseret pa, at der ikke sker asndringer i arbejdsfrdelingen mellem kmmuner g andre samt at der ikke kmmer vidtraskkende lvasndringer. Hvis andre nrdsjaellandske kmmuner laver tilsvarende initiativer vil det medf0re, at der er behv fr en yderligere indsats, der sandsynligvis vil betyde mermkstninger. Endelig bygger bunkeafviklingen pa estimater, der indehlder en vis usikkerhed, men der vil sandsynligvis vaere udsving 1 sagsbehandlingstid i begge retninger, hvilket betyder, at effekten pa gennemsnittet udlignes. Knsekvenser fr brgerne: Brgerne vil pieve, at de far hurtigere svar pa deres ans0gninger, de vil derfr pieve det sm en serviefrbedring. Knsekvenser fr persnale: Der vil vaere ekstra traek pa byggesagsbehandlerne g l0sningsmdellen frudsaetter, at de bidrager ud ver den nrmale arbejdstid. Budgetmaessige knsekvenser: Pl. mrdde:

22 Driftsnske Pejiemaerke; Aktivt medbrgerskab Titel: Omiegning af driftspartnerskab til rammeaftaier Plitikmrdde: 80, Administra tin g planlaening Nr.: 0U 4 Naermere beskrivelse af frslaget: Der har vaeret et plitisk 0nske m at udarbejde ny udbudspiitik, hvr handvaerkerne blev inkluderet i pressen. Udbudsplitikken biev praesenteret fr handvaerkerne den , hvr der blev udtrykt tilfredshed med udfrmningen af den fremlagte udbudsplitik. Der 0nskes afsat midler tii at realisere rammeaftalerne fra 2017 g frem, nar den nuvaerende driftspartnerskabsaftale ph0rer. Sagen er plitisk behandlet; EBU/MPU , , , , EBU KB Frudsaetninger fr realisering af frslaget: Ingen Knsekvenser fr brgerne: Ingen Knsekvenser fr persnale: 4 arsveerk til at handtere byggestyring Budgetmaessige knsekvenser: ("+" fr budgetpnsker)

23 Drifts0nske Pejiemaerke: Aktivt medbrgerskab Titel: Arkitekturplitik fr H0rshlm Kmmune PlltikmrSde: 80, Administra tin g planlasgning Nr.: 0U 5 Naermere beskrivelse af frslaget: Kmmunens fysisl<e udtryk far stadig st0rre betydning, g er blevet et l<nkurreneparameter pa linje med mange andre v3el<stfal<trer. Flere g flere stiller krav til kvaliteten af mgivelserne, nar de skal finde et sted at b, g flere virksmheder teenker arkitekturen ind, nar de sl<al finde deres fremtidige lkalisering. En kmmunal arkitekturplitik kan derfr fungere sm et strategisk V3arkt0j til udvikling g vaekst. Den kan vaere en visin^r strategi, der beskriver mere verrdnede visuelle g kvalitetsrienterede rammer fr kmmunens udvikling g kan derfr bruges sm et plitisk redskab. En arldtekturplitik kan vaere et dialgverkt0j. Bade i frhld til l<mmunens nuvaerende g fremtidige brgere, kmmunens eksisterende g kmmende erhvervsliv, g generelt i frhld til den mgivende verden. En arkitekturplitik kan udvikle en identltet i kmmunen, sm kan styrke bevidstheden indadtil g fasthlde brgere g erhvervsliv. Men g sa en identitet sm kan styrl<e kmmunens tiltraekningskraft udadtil, g pa den made vsere en del af visinen: H0rshlm vil begejstre. Udver de verrdnede visiner kan kmmunen t en arkitekturplitik frmulere ngle mere knkrete krav til de fysiske rammer fr kmmunen. Dette kan veere et brugbart vaerkt0j bade fr de sm 0nsker at bygge i kmmunen, g fr kmmunen sm myndighed g sagsbehandler. Men det viser gsa f0rst g fremmest at kmmunen sm bygherre, gar frrest i ambltinen m at h0jne den arkitektniske kvalitet i kmmunen. Der freslas afsat kr. til udarbejdelse af en arkitekturplitik. Frudsaetninger fr realisering af frslaget: Ingen Knsekvenser fr brgerne: Arkitekturplitikken vil vsere et gdt dialgveerkt0j g et brugbart vaerl<t0] I frhld til kmmunens brge re g erhvervsliv. Knsekvenser fr persnale: Arkitekturplitikken vil fungere sm et strategisk Verkt0j i arbejdet med den fysiske udvikling af H0rshlm Kmmune. Budgetmaessige knsekvenser: ("+" fr budgetnsker)

24 Aniaegsnske Pejiemaerke: Plltikmrdde: Aktivt medbrgerskab 80 Administra tin g P!aniasgnin Titel: Pilt m frnyelse af plangrundlaget i Partiel Byplan 6 Nr.: 0U 1 Naermere beskrivelse af frslaget: Administratinen er blevet bedt m at udarbejde en vurdering af effekterne af et mderniseret plangrundlag. Knklusinen er, at en ny lkalplan bade vil betyde en effektivisering g gi ve et serviel0ft. Samtidig giver en ny lkalplan mulighed fr at fastleegge hvad man vil med et mrade, hvr den nugasldende lkalplan er fra 60'erne. Der er taget udgangspunkt i at mdernisere en del af byplan 6, hvr der fte gives dispensa tiner. Det er et mrade, hvr udviklingen g hidtidig praksis har gjrt, at byplanen ikke er tidssvarende sm styringsinstrument. Omradet afgreenses af Sphienberg Vsenge, Slv^nget, Blbrvej, Kildevej, H0jagervej g Rungsted Strandvej. En engangsinvestering pa kr. vil betyde en estimeret arlig besparelse pa 50.0 kr. efter et ar. Det betyder, at der er en tilbagebetalingstid pa 6 ar, da det tager et ar at lave en lkalplan fr et delmrade af Partiel Byplan 6. Brgerne vil desuden pieve en bedre servie, da det plangrundlag er lettere at frsta g mere krrekt g de bedre vaerkt0jer administrati nen kan fa 1 en mderne lkalplan. En frnyelse af hele Byplan 6 vil kste fem gange bel0bet, men gsa have en tilsvarende st0rre besparelse. Hvis plangrundlaget mderniseres, vil det fx vaere muligt, at bruge ressurerne pa at nedbringe sagsbunken g derved give brgerne en endnu bedre servie. Samtidig vil sager, hvr der ikke skal gives en dispensatin efter planlven, veere gebyrfinansieret, hvrved en st0rre del af byggesagsbehandlernes arbejdstid gar med gebyrfinansierede pgaver, hvr l0nudgifterne i h0jere grad er daekket. Frudsaetninger fr realisering af frslaget: Der laves ikke en servitutgennemgang. Omkstningerne til en servitutgennemgang vil frdyre pressen, sa tilbagebetalingstiden biiver fr0get med flere ar Effektiviseringen er estimeret, hvrfr den faktiske besparelse b0r males efter en perlde fr at fastlsegge den preeise st0rrelse 22

25 Knsekvenser fr brgerne: Behv fr faerre dispensatiner - hurtigere sagsbehandling Et plangrundlag der er i verensstemmeise med den fal<tiske udvikling Lettere frstaligt plangrundlag, fx er de begreber der fr nuvaerende styrer bebyggelses mfang blev udfaset i 1960'erne Et midlertidigt stp fr nye tilladelser, der ikke er i verensstemmeise med det km mende plangrundlag, nar planfrslaget er vedtaget plitisk til lkalplanen vedtages endeligt Knsekvenser fr persnale: Bedre sagsbehandling - bedre trivsel Knsekvenserne afhaenger af, hvrdan besparelsen udm0ntes Budgetmaessige knsekvenser: {" " fr anlaegsnsker^ Afledt drift af aniaegsnsket: fr afledt drift)

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune ROSKILDE BRANDVÆSEN Plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune Risikbaseret Redningsberedskab af Rskilde Kmmune 2013, versin 3 FIGUR 1: [SKRIV BILLEDTEKSTEN] rrrrdfdfd Frmateret: Kapitæler

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n?

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n? D r i k k e v a n d - r e n t v a n d, m e n h v r d a n? Drikkevand rent vand, men hvrdan? Udgivet af Teknlgirådet April 2011 Materialet er udarbejdet af Teknlgirådet med bridrag fra prjektets baggrundsgruppe

Læs mere

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller Gefrums vejledning i etablering af 3D-bymdeller Side 2 af 57 Frrd Det er efterhånden blevet mere en regel end en undtagelse at støde på en kmmune med egen 3D-bymdel. Hvrfr er det blevet så ppulært, g hvad

Læs mere

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt Funktinsevne hs børn med cerebral parese - Krtlagt vha. af ICF-CY g PEDI Et udviklingsprjekt Rapprten er udarbejdet af: Prjekt- g udviklingsknsulent, sygeplejerske, MPH, Hanne Melchirsen Prjekt- g udviklingsknsulent,

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 69 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 69 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 69 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget B60.10 Bevillingsmråde Det specialiserede scialmråde:... 103.393 B.60.10.05 Frebyggende indsats fr ældre g handicappede...

Læs mere

Danmark som attraktivt luftfartsland

Danmark som attraktivt luftfartsland Erhvervs-, Vækst- g Eksprtudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 237 Offentligt Danmark sm attraktivt Branchefreningen Dansk Luftfart 4. maj 2015 Dansk Luftfart Danmark sm attraktivt Udgivet af Branchefreningen

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Studiekredsarbejdet 2011

Studiekredsarbejdet 2011 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil...

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere