r»j rh I Lfl o o LT) T3 C cu CLO o(t3 Q. Cro O) -t-j (T3 ro o a> 4-> l/> op 00 D

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "r»j rh I Lfl o o LT) T3 C cu CLO o(t3 Q. Cro O) -t-j (T3 ro o a> 4-> l/> op 00 D

Transkript

1 a> CM d ui CM in OJ (M d rm n ri fm rh iri U3 O d *dr (M Pv CM PN rh P«J d d Lfl ui r»j in rh I O in (N in rh th N r>. O tvj d (N d (N r> O ri fm O ri m in ) in rv () d d fm d LT) in Ps H (A O (M O d rv) d r> fm rh d io <vj r>} 01 > a T th <N io rho (M 4-> (U U) "O 3 (10 J2 (/) (U.2 3 +j 0) tlo 3 O := 01 u) a 3 CO tlo nj tuo JS u> 0) «nj E I r <1) Of tfl f ) T3 0)' CI n V- n U 01 2 h fm 3 isk r D la Z) S at i2 at it r t H- r i_ OJ u 0) (U a) V) OJ r 4-' at T3 t C OJ at >. -M t ClO at ' r 4-1 r 3 E O) E > >+r in a u <L) T3 <U.5P "3 OJ T3 C OJ (T3 Q. OJ C OJ > r p a. O) s. E T3 C<u O) D r ClO rj I t/) UJ i_ Q -p V) O) I OJ E u :d CM O) -t-j (T3 D <V E <u '? TO E r t M r j w 0).SP 'in Q. O r u CLO D Cr a> 4-> l/> 0) at a> Q. O) CUD I/) Of O) > 0) Si <u ClO rnj CO D. (U v> C S. bo n> n la a> OR} O) CIO O) ClO _aj g E M- r O) u 2 T3 C ClO OJ <u a r V)»r CL ZD -O. <D T3 r E at «/> > O Q. r _u r 'r Q. O) fm at a er E O " Q. r v> OJO O fn Q. r a. TJ J5 T3 i_ O QO C r O) (/) ClO r Z) Q. OJ r t 0) > J2 O r r r at E r J r t a) 4-1 r Q. r " J EO m D ZD Q. OJ D E s: 13. in D

2 Frslag Pilt m frnyelse af plangrundlaget 1 Partial Byplan 6 (Hertil kmmer afledt drift) 0) V) 'O. 4/) tx J ftf Plitikmrade 80 CtO _r v> u O Nr. 0U 1 1 alt

3 0knmiudva[get, budget Budgetfrslag, Oknmiudvalget Frslag til budgetreduktiner Frslag til budgetreduktin Pejiemaerke: Kvalitativ vaekst Plitikmrade: 80 Administratin g planlaegning Nr.: 0U 1 Titel: Ingen prisfremskrivning pa driften fra 2015 til 2016 Naermere beskrivelse af frslaget: Ved ikke at prisfrennskrive driftsknti fra 2015 til 2016 vil der kunne pnas en budgetredukti n pa a. 3,4 mi. kr. jf. nedenstaende versigt. Den samlet prisfremskrivning udg0r 10,7 mi. kr. Af dette bel0b sk0nnes 6,3 mi. kr. at udg0re knti, hvr det Ikke er mullgt eller henslgtsmsesslgt at undlade prisfremskrivning. Det drejer sig blandt andet m leasingaftaler, indgaet kntrakter, brsendstf, skatter, afgifter, aktlvltetsbestemt medfinansiering af sundhedsvassenet, plejevederlag m.v. Da listen ikke er udt0mmende, anbefaler admlnlstratlnen, at der afsaettes en buffer pa 1 mi. kr. til daekning af mrader, hvr der evt. senere matte vise sig, at vaere et saerligt behv fr prisfremskrivning. L0nkntl indgar ikke I beregnlngen. Opg0relsen er udarbejdet pa baggrund af KL seneste udmeidte prissk0n 1 juni

4 Frel0big beregning af prisfremskrivning pa drift fra 2015 til 2016 priser (KLs prisskn juni 2015) Frdelt pr. udvalg Driftsknti - dg ikke lenknti IWi. kr. Udvalg Fuld prisfrem skrivning fra 2015 til 2016 Prisfremskriv ning pa udvalgte knti *) Besparelse ved ikke at prisfremskrive mi. kr. mi. kr. mi. kr. Milj0- g Pianieegningsudvalget - skattefinansieret 1,1 0,5 0,6 Milj0- g Planl^gningsudvalget - brugerfinansieret 0,4 0,4 0 B0rne- Skieudvaiget 2,7 1,8 0,9 Sial- Senirudvaiet 3,0 1,2 1,8 Sundhedsudvaiet 1,5 1,3 0,2 Sprt-, Fritid- Kuiturudvalet 0,5 0,3 0,2 Eriivervs- Besk^ftielsesudvalget 0,8 0,5 0,3 0knmiudvalet 0,8 0,3 0,5 lalt 10,8 6,3 4,5 Buffer - 0U 0 1,0-1.0 lalt 10,8 7,3 3,5 *) eksempelvis br ndsel g drivmidler, betalingertil kmrnuner, staten g reginer, frsikringer, skatter, afgifter, leasing, lejeudgifter, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvaesenet mv. Frudsaetninger fr realisering af frslaget: Knsekvenser fr brgerne: Servier) verfr brgerene vh kunne blive psvirket af en manglende prisfremskrivning, da der fremver vil vsere fserre budgetmidier til rsdighed p3 de enkelte driftsknti. Knsekvenser fr persnale: Nett budgetreduktin (-): Pl. mrsde: "

5 Frslag til budgetreduktin Pejiemaerke: Kvalitativ vaekst Plitikmrade: 80, Administratin g pianlaegning Nr.: 0U 2 Titel: Nedbrlngeise af sygefravseret blandt kmmunens medarbejdere Naermere beskrivelse af frslaget: Sygefravaeret blandt kmmunens ansatte under et har siden 2012 vasret stlgende g var I 2014 steget til 5,2 prent. Det er sasriigt langtidssygefravaeret, der har vaeret stigende. Fr slaget Indebaerer en frventning g frudssetning m, at sygefravaeret ver en t-arig peride kan nedbrlnges til 4,0 prent BudgetmSl Samlet syefrav^r 5,2% 4,6% 4,0% Krttids sygefravaer f < 3 uer) 2,8% 2,6% 2,4% Langtids sygefravaer (> 3uger) 2,4% 2,0% 1,6% Nedbrlngeise af sygefravsersprenten til 4,0 prent vil frig0re arbejdstimer svarende til 7,6 mi. kr. eller arsvaerk. Da der frudsaettes en gradvis nedbrlngeise af sygefravaeret ver 2 ar, vil frslaget kun have halv effekt Frudsaetninger fr realisering af frslaget: Det er en frudsaetning g frventning m, at det veralt 1 kmmunen pa tvaers af fagmrader g persnalegrupper lykkes at nedbringe sygefravaeret. De enkelte institutiners/enheders l0nbudgetter vil blive nedjusteret svarende til de frudsatte frigjrte arbejdstimer. Knsekvenser fr brgerne: Ngle brgere vil pieve faerre vikarer g st0rre stabilitet i samarbejdet g kntakten mellem brger g medarbejder. Knsekvenser fr persnale: Et lavere sygefravaer frventes at medf0re h0jere trivsel g arbejdsgiasde samt st0rre stabili tet 1 persnalegrupperne pa de enkelte arbejdspladser. 3

6 Nett budgetreduktin (-): Pl. mrsde: "

7 Frslag til budgetreduktin Pejiemaerke: Kvalitativ vaskst PlitikmrSde: 80, Administratin g pianlaeg ning Nr.: 0U 3 Titel: Administrative iettelser Naermere beskrivelse af frslaget: Frslaget indebasrer, at kmmunens administrative mkstninger bade entralt pa radhuset g deentral pa kmmunens deentrale institutiner/enheder redueres med samlet 3 mi. kr. arligt. Direktinen frestar g gennemf0rer den knkrete administrative lettelse, men ngle af fkusmraderne kan eksempelvis vaere: Etablering af administrative faellesskaber, der servierer g underst0tter en gruppe af Institutiner/enheder. Frenkling af administrative arbejdsgange med fkus pa samspillet mellem det de entrale g entrale niveau. 0get brug af digitallserlng g IT-baserede hjelpeverkt0jer i frblndelse med l0n- g persnaieadministratin Outsuring af administrative pgaver Frudsaetninger fr realisering af frslaget: Direktinen beslutter g gennemf0rer den knkrete udm0ntning. Knsekvenser fr brgerne: Ingen. Knsekvenser fr persnale: Afhaengig af den knkrete udm0ntning kan det betyde ^ndrede arbejdsrutiner g arbejdsfaellesskaber. Nett budgetreduktin (-): Pl. mrdde:

8 Frslag til budgetreduktin Pejiemeerke: Aktivt medbrgerskab PlitikmrSde: 80, Administratin g planlaegning Nr.: 0U 4 Titel: Afskaffelse af arrangement sm arets frivillig Naermere beskrivelse af frslaget: Hvert ar afhlder H0rshlm Kmmune et arrangement, hvr vi karer arets frivillig. Samtlige deltagere mdtager en gave g der er underhldning fr de frivillige. Der anvendes i gennemsnit 1.0 kr. arligt pa dette arrangement. Frudsaetninger fr realisering af frslaget: Ingen. Knsekvenser fr brgerne: Brgerne/deltagerne piever det sm en fin gestus, at vi fejrer de frivillige i Hrshlm Kmmune. En afskaffeise af arrangementet kan derfr blive pfattet sm, at kmmunen ikke anerkender, den indsats de frivillige yder. Knsekvenserfr persnale: Der kan spares ngle timer i planlaegning af arrangementet g pa selve dagen. Dette antal timer kan dg Ikke give nget raderum, men tiden kan anvendes pa andre pgaver. Nett budgetreduktin (-): Pl. mrdde:

9 Frslag til budgetreduktin Pejiemaerke: Plitikmrade: 80, Nr.; 0U 5 Kvalitativ vaskst Administratin g planlaegning Titel: Kmmunalbestyrelsens deltagelse I knferener, afskaffelse af vernatning Naermere beskrivelse af frslaget: Hvert ar deltager de plitiske udvalg i knferener med vernatning - primasrt i KL-regi. Det er knferener sm B0rnetpm0det, Sialt temam0de, Kmmunalplitisk Tpm0de m.fl. Det bliver til a. 7 knferener arligt. Fagudvalgene sender a. 5 plitikere af sted g 0U sender a. 8 afsted. Der er traditin fr, at udvalgene tager af sted dagen f0r knferenen starter g fr hver knferene giver det en ekstra vernatning samt en ekstra restauratinsregning. Det betyder a. 40 vernatninger arligt af a. 950 kr. = 38.0 samt 40 ekstra kuverter pa en restaurant med en gennemsnitlig kuvertpris pa 9 kr. = 36.0 kr. Hvis Kmmunalbestyrelsen venter med at tage afsted til selve knferenedagen, kan der dermed arligt spares a kr. Frudsaetninger fr realisering af frslaget: At Kmmunalbestyrelsen f0rst tager afsted pa knferenedagen. Knsekvenser fr brgerne: Ingen. Knsekvenser fr persnale: Ingen. Nett budgetreduktin (-): Pl. mrsde:

10 Frslag til budgetreduktin Pejiemaerke: Kvalitativ vaekst PlitikmrSde: 80, Administratin g planlaeg ning Nr.: 0U 6 Titel: Muligheder fr i Administratinen pa i Center fr Teknik g Center fr Ejendmme at l0fte pgaverne pa en mindre mkstningstung made Naermere beskrivelse af frslaget: Eksempler kan vasre: 1. I h0jere grad fasthlde eksisterende plangrundlag g respektere de vaerdier g bestemmeiser, ret beskrives Neddrsle dialgm0der, ikke merffentlighed, men kun der, hvr det er lvbestemt Nedlaegge Gr0nt Rad Indf0rer en driftspartnerskabsaftale i kmmunen mkring vediigehldelsespgaver 1 kmmunens ejendmme? Frudsaetninger fr realisering af frslaget: 1. I h0j grad undlade at give dispensatiner fra lkalplaner/byplanvedtaegter, administrativt afslag til prjekter, der kraever udarbejdelse af kmmuneplantillffig 2. Ingen 3. Aftaler med Gr0nt Rad ska! justeres/phaeves. 4. Afklaring 1 frhld til udbudsplitik, samt gennemf0rsel af samlet udbud. Knsekvenserfr brgerne: 1. Ingen mulighed fr at udnytte det dispensatinsrum, sm planl^gningen giver mulighed fr. Mere utilfredse brgere da plangrundlaget er fraeldet i stre dele af kmmunen. 2. Reduerede muligheder fr at 0ve indflydelse. Maske kvalitetsmaessige ringere [0sninger. 3. Reduerede muligheder fr at 0ve indflydelse. Maske kvalitetsmaessige ringere l0sninger. Risik fr flere klager ver afg0relser med 0get sagsbehandlingstid (mindre besparelse) til f0lge. 4. Ingen. Knsekvenser fr persnale: 1. Mindre ressurefrbrug til dispensatinssager g kmmuneplantillaeg/revisin, frigivelse af tid til 0vrig sagsbehandling 2. Mindre ressurefrbrug 3. Mindre ressurefrbrug 4. 0et fleksibilitet g frigivelse af ressurer til andre pgaver 8

11 Nett budgetreduktin (-): Pl. mrsde:

12 Frslag til budgetreduktin Pejiemaerke: Plitikmrade: Nr.; Klima 80, Administratin g plan- 0U 7 Titel: Opslelse af samarbeide med Gate 21 Nsermere beskrivelse af frslaget: lasnin Gate 21 er et nn-prfit partnerskab mellem kmmuner, private virksmheder g frskningsinstitutiner, der sammen arbejder fr en gr0n mstilling af samfundet gennem inn vative prjekter. Prjekterne kan vaere Indenfr byggeri, bygnlngsanvendelse, transprt g energifrsyning. I dag udg0r partnerkredsen a. 18 kmmuner g 35 uddannelsesinstitutiner, bligselskaber g virksmheder. Partnerskabet giver adgang til at deltage i frmulering g initiering af faelles prjekter pa tvaers af partnerkredsen. Gate 21 failiteter udvikling g gennemf0relse af prjekterne herunder fremskaffelse af ekstern finanslerlng. Der kan laeses mere m Gate 21 g eksisterende prjekter pa H0rshlm Kmmune har vseret partner siden Sm partner i Gate 21 er man med til at udvikle nye l0sninger pa kmmunernes klimaudfrdringer. Gate 21 failiteter prjekter med str vlumen g ekstern funding, g gennemf0rer dem i samarbejde med et bredt netvasrk af innvative g kmpetente partnere fra kmmu ner, virksmheder g videns institutiner. Frudsaetninger fr realisering af frslaget: 0nsker en partner at psige aftalen skal dette ske med seks maneders varsel til ph0r med udgangen af et kalenderar. Det vil sige, at hvis udmeldelsen ikke er sket inden udgangen af juni 2015 kan denne f0rst effektueres fra g med Dertil kmmer en bestemmelse m, at hvis der er indgaet aftale m gennemf0rsel af prjek ter i tilknytning til partnerskab, sa kan dette tidligst ph0r ved udgangen af det ar, hvr disse aftaier ph0rer. H0rshlm kmmune deltager i prjektet BIPV Quality Cities, sm gsa g0r, at partnerskabet tidligst kan ph0rer fra g med Knsekvenser fr brgerne: Kmmunens mullghed fr at prfilere sig via den faelles platfrm vil ikke vaere til stede Knsekvenser fr persnale: Det var en frudsaetning ved gdkendelse af medlemskabet, at administratinens egen indsats skulle findes indenfr eksisterende nrmering. En udmelding vil ikke have ngen persnalemaessige knsekvenser. 10

13 Nett budgetreduktin (-): Pl. mrade:

14 Frslag til budgetreduktin Pejiemaerke: Kvalitativ vael<st Plitikmrdde: 82, Finansiering Nr.: 0U 8 Titel: Ingen kmpensatin nar tjenestemandsstlllinger genbesasttes af verenskmstansatte Naermere beskrivelse af frslaget: Aktuelt er der budgetlagt en entral pulje, der kmpenserer institutinerne/enhederne fr deres i de fleste tilfaelde 0gede l0nmkstnlnger (p.g.a. pensinsfrpligtelse), nar en tjenestemand fratraeder g stillingen genbessettes med en verenskmstansat. Frslaget indebeerer, at den entrale kmpensatin brtfalder g at de ber0rte Institutiner/enheder skal afhlde de nrmalt 0gede I0nmkstninger inden fr deres nuveerende budget. Frdelt ver hele rganisatinen er der i dag ansat 21 tjenestemaend, hvraf hvedparten frventes at ga pa pensin inden fr de kmmende 5-6 ar. Frudsaetninger fr realisering af frslaget: Frslaget kan realiseres umiddelbart. Knsekvenser fr brgerne: Ingen knsekvenser. Knsekvenserfr persnale: Ingen. Fr mindre institutiner/enheder med tjenestemaend, der fratr^der, kan l0nbudgettet dg kmme under pres. Nett budgetreduktin (-): Pl. mrsde:

15 Frslag til drifts0nsker Driftsnske Pejlerrierke; Kvalitativ V3sl<st PlitikmrSde: 80, Administratin g planisegning Nr.: 0U 1 Titel: Integratinsindsatsen - fasthldelse af mldiertidige stillinger pa integratinsmradet Naermere beskrivelse af frslaget: Pa m0det i Erhvervs- g Besk^ftigeisesudvaiget den 21. aprii 2015 g efterf0lgende pa m0- det I 0knmludvalget den 21. maj 2015 biev det vedtaget at bevitge en midlerudig ansetteise af t medarbejdere i 2015 til at varetage integratinsindsatsen. I 2015 biiver de mld iertidige stillinger finansleret via ekstra midler fra staten, efter aftale mellem KL g regeringen. Hvrvldt der gsa kmmer ekstra midler fra staten i 2016 vides ikke pa nuvasrende tidspunkt. Center Arbejdsmarked vurderer imidlertld, at der er behv fr at de mldiertidige ansasttelser frlaenges da flygtningestr0mmen ikke frventes at aftage, g da ansaettelserne udelukkende bevirker at Integratinsteamet i l-l0rshlm Kmmune "kan f0lge med" antallet af flygtninge pa nuv^rende tidspunkt. I de senere ar har der vaeret en kraftig stigning i antallet af flygtninge sm H0rshlm Km mune mdtager. Dette pieves gsa pa landsplan, g skyldes blandt andet en stigning i an tallet af syriske flygtninge. Udviklinen i antallet af flygtninge g antallet af familiesammenf0rte i H0rshlm kmmune Kvte* Mdtaet (pr 1. mai 2015) Antal ans0gninger m Frventes alle S0ger famillesammenf0rin *Udlaendingestyrelsen udmelder hvert ar en kvte til alle landets kmmuner, m hvr man ge flygtninge den enkelte kmmune skal mdtage. Pa nuverende tidspunkt er der 62 Integratinsbrgere pa ffentlig frs0rgelse i H0rshlm Kmmune. H0rshlm Kmmune har jf. integratlnslven ansvar fr bligplaerlng, udarbejdelse af integratlnsplaner g integratinsprgrammer fr flygtninge g familiesammenf0rte udlaendinge. Herunder fr lntrduktinsfrl0b fr indvandrere g udbetaling af kntanthjaelp g andre slale ydelser. 13

16 Kmmunen har jfr. integratinslven pligt til at sikre en sammenhaengende g bred integratinsindsats, hvr fastsatte mil g ivaerksatte indsatser underst0tter den enkelte udlaendinges integratin, g i videst mulige mfang gsa den samlede families integratin med henblik pa hurtigst mulig integratin til det danske samfund. "Integratinslvens frmal er at sikre, at nyankmne udieendinge f3r mulighed fr at udnytte deres evner g ressurer med henbiik p at blive deitagende, selverhvervende g ydende medbrgere p3 iige fd med samfundets 0vrige brgere i verensstemmeise med grund- Ieggende vserdier g nrmer 1 det danske samfund."(kiide: integratinslven) "Lven har endvidere til frmsi at fremme muligheden fr, at samfundets brgere, virksm heder, myndlgheder, Institutiner, rganlsatlner g freninger m.fl. kan bidrage til integratinslndsatsen, ssledes at enhver kan bidrage til en veliykket Integratin af nyankmne udisendinge." (kllde: integratinslven) Integratinsindsatsen i dag Nedenstaende tabel viser, hviike integratinspgaver Integratinsteamet i Center Arbejdsmarked udf0rer g hviike pgaver, der k0bes hs Anden Akt0r. Frdelingen af pgaver skal ses i lyset af den markante stigning i antallet af flygtninge g familiesammenf0rte til H0rshlm Kmmune gennem det seneste ars tid sm f0lge af knflikten i Syrien, g sm f0lge af at persnaleressurerne i H0rshlm Kmmune har vaeret ufrandret. Opgave Henvisning til sprgskle Tilbyde flygtninge en integratinsplan Udarbejdelse g pf0lgning pa integratinskntrakt Tilbyde flytninen en helbredserkleerin L0bende pf0lgningssamtaler med flygtning repr^sentant fra anden akt0r F0lge p pa at flygtningen f0lger tilbuddet hs anden akt0r, eks. at der sker en prressin ift. de aftalte mal. Beskaeftigelsesrettet tilbud (ex jb, mentr, st0ttet jb, uddannelse) Opgaver varetaget Integratinsteamet i H0rshlm Km mune Opgaver der k0bes hs Anden Aktr 14

17 Bligplaering: hjaeipe flygtningen med at finde sig til rette i hhv. midlertidig / perma nent blig. Deltagelse ind- g fraflytningstilsyn, m.m. Oprettelse af bankknt, sygesikringsbevis, laeeval m.v. Deltage ved bes0g hs ex. Isege, tandlaege, unders0elser pa hspital m.v. Hjaeipe med at laese breve fra det ffentlige med flere. Vise flygtninge, hvr der kan handles ind, bruen af kllektiv trafik m.m. Intrduktin til brug af ex. biblitek, sv0mmehal, institutiner, fritidsklubber, idraetsfreniner m.m Individuelie samtaler, udarbejdelse af CV, afd^kning af beskaeftigelsesmuligheder, tidliere arbeidsmarkedserfarin m.m. Opf0lgning pa igangvaerende praktikker hs arbejdsgivere g krdinering af indsatsen underveis Undervisning 1 IT, prettelse g brugen af Mem ID lin. Samarbejde med R0de Krs g Frivillighedsentret Rad g vejiedning af brgerne, nar de henvender si. Ressurer p3 mrsdet i dag: Sm f0lge af stigningen i antallet af flygtninge sm H0rshlm Kmmune har mdtaget i de sidste 2-3 ar er medarbejderne, sm arbejder med integratin i hhv. Jbentret g ydelsesafdelingen kmmet under pres 1 frhld til at l0se de mange n0dvendige pgaver. Med kvten pa 68 flygtninge i 2015 vil arbejdsmfanget i frhld til ar 2011 (kvte var da pa 12 flygtninge) vaeret steget med 467%, hertil kmmer eventuelle familiesammenf0ringer. Center Arbejdsmarked har derfr lavet et samlet integratinsteam, hvr medarbejdere fra bade ydelsesafdelingen g Jbentret indgar i teamet, samt vseret n0dsaget til lade eksterne akt0rer varetage en del af integratinsindsatsen pa beskasftigelsesmradet fr H0rshlm kmmune. 15

18 Frmalet med integratinsteamet er, at underst0tte brgere med anden etnisk baggrund end dansk, med at udvikle deres integratin, hlde fast i en psitiv udvikling, skabe netvaerk samt at hjaelpe dem ind pa det danske arbejdsmarked. Udver at integratinsteamet varetager integratinsindsatsen i den 3-arige integratinsperide, varetager Integratinsteamet gsa indsatsen fr fiygtninge/indvandrere, der ikke iaengere er i integratinsperiden. Der er saiedes ikke en sagsafgang i frbindelse med udl0bet af den 3-arige integratinsperide. De fastansatte i integratinsteamet udg0r 4 arsvaerk g bestar af: t sagsbehandlere en medarbejder beskaeftiget i en senirjbrdning efter beskaeftigelsesivgivningens bestemmelser en medarbejder fra Radgivning & Ydeise en familieknsulent, der skal st0tte g radgive flygtningefamilier med b0rn. Familieknsulenten finansieres primaert af staten g pavirker ikke servierammen. I 2. Iialvar 2015 er nrmeringen i integratinsteamet pa 6 arsvaerk. Heraf er 2 arsvaerk midlertidigt ansat i 2. halvar 2015, sm f0lge af en beslutning m en midlertidig ansaettelse af t medarbejdere i 2015 vedtaget af EBU den 21. aphl 2015 g 0U den 21. maj Hvad skal der til fr at Hrshlm Kmmune kan yde en integratinsindsats i takt med det stigende antal flygtninge? Center Arbejdsmarked vurderer, at det er n0dvendigt at bibelnide de 2 mldiertidige ansaetteiser i arene fremver, da flygtningestr0mmen pa nuvasrende tidspunkt ikke frventes at aftage, men tvaertimd frventes at vil vaere stigende, g da det ma frventes at der km mer en del familiesammenf0ringer fremver, blandt andet til de flygtninge sm l-l0rshlm Kmmune mdtager i Ved at bibehlde de 2 mldiertidige indsatser i arene fremver vil integratinsteamet i H0rshlm Kmmune kunne yde den n0dvendige integratinsindsats i frbindelse med det antal flygtninge sm l-l0rshlm Kmmune mdtager i Medarbejderne skal varetage myndighedspgaven g den tiih0rende beskaeftigelsesrettede indsats, sagsadministratin samt 0vrlge integratinspgaver. Safremt der ikke sker en fasthldelse af ressurerne til Integratinsteamet, vil H0rshlm Kmmune 1 endnu h0jere grad vasre n0dsaget til at bruge Anden Akt0r sm f0!ge af stigningen 1 antallet af flygtninge, sm kmmunen skal mdtage. 16

19 Frudsaetninger fr realisering af frslaget: Fasthldeise af pnrmering af persnaleressurer bevilget pa EBU m0det den 21. april 2015 g 0U den 21. maj Knsekvenser fr brgerne: Ingen. Knsekvenser fr persnale: 2 helarsvaerk til varetagelse af integratinspgaven i H0rshlm Kmmune. Budgetmaessige knsekvenser: Pl. mrsde:

20 Driftsnske Pejiemaerke; Kvalitativ veekst PlitikmrSde: 80, Administratin g plan laegning Nr.: 0U 2 Titel: Drlftsmidler til it-system pa handiap- g vksenmradet Naermere beskrivelse af frslaget: Vksenudredningsmetden er udviklet i et samarbejde mellem Sial- g Integratinsministeriet g Kmmunernes Landsfrening. I^letden skaber grundlag fr en sammenh^ngende g helhedsrienteret indsats med brgeren i en trum. Vi anvender metden i H0rshlm Kmmune, g indk0ber et sakaldt DHUV-system, der star fr Digitalisering pa Handiap- g Udsatte Vksne-mradet. Systemet underst0tter ensartet sagsbehandling g bestar af bade en myndighedsdei g en leverand0rdel, sm skal anvendes af bstederne i kmmunen. Med dette budget0nske s0ges m midler til den l0bende driftsvedligehldelse af it-systemet. Af de samlede arlige mkstninger pa 2.0 kr. vedr0rer de 71.0 kr. Ieverand0rdelen. Frudsaetninger fr realisering af frslaget: Ingen. Knsekvenser fr brgerne: Ensartet kvalitet 1 sagsbehandlingen. Knsekvenser fr persnale: Bedre g lettere kmmunikatin i sagsbehandlingen. Budgetmaessige knsekvenser: ^l. mrade: 42 g Heraf 71.0 kr. p3 Heraf 71.0 kr. ps Heraf 71.0 kr. Heraf 71.0 kr. p3 pl 42 pl 42 pl 42 pl 42 Heraf kr. Heraf kr. Heraf kr. Heraf kr. p3 pl 80 p3 pl 80 p3 pl 80 ps pl 80 18

21 Drifts0nske Pejiemaerke: Kvalitativ vsekst Plitikmrade: 80, Administratin g planlaeg ning Nr.: 0U 3 Titel: Den krteste sagsbehandlingstid i Nrdsjeelland pa byggesager Naermere beskrivelse af frslaget: Pa baggrund af et plitisk 0nske er der udarbejdet et ntat, der beskriver initiativer, der skal betyde, at H0rshlm Kmmune kmmer i frnt pa byggesagsmradet. Malet er, at H0rshlm Kmmune skal have de laveste byggesagsbehandlingstider i Nrdsjaelland, hvilket vil ske af tre spr: 1) fjernelse af sagsbunken, 2) mere effektive sagsgange g 3) Tiltag sm betyder, at H0rshlm Kmmunes plaering i de natinale statistikker bliver mere retvisende. Beskrivelsen er uddybet i baggrundsntat vedr0rende samme. Frudsaetninger fr realisering af frslaget: At der ikke kmmer flere ans0gninger i gennemsnit end det er tiifaeldet fr nuvaerende. Mdellen er baseret pa, at der ikke sker asndringer i arbejdsfrdelingen mellem kmmuner g andre samt at der ikke kmmer vidtraskkende lvasndringer. Hvis andre nrdsjaellandske kmmuner laver tilsvarende initiativer vil det medf0re, at der er behv fr en yderligere indsats, der sandsynligvis vil betyde mermkstninger. Endelig bygger bunkeafviklingen pa estimater, der indehlder en vis usikkerhed, men der vil sandsynligvis vaere udsving 1 sagsbehandlingstid i begge retninger, hvilket betyder, at effekten pa gennemsnittet udlignes. Knsekvenser fr brgerne: Brgerne vil pieve, at de far hurtigere svar pa deres ans0gninger, de vil derfr pieve det sm en serviefrbedring. Knsekvenser fr persnale: Der vil vaere ekstra traek pa byggesagsbehandlerne g l0sningsmdellen frudsaetter, at de bidrager ud ver den nrmale arbejdstid. Budgetmaessige knsekvenser: Pl. mrdde:

22 Driftsnske Pejiemaerke; Aktivt medbrgerskab Titel: Omiegning af driftspartnerskab til rammeaftaier Plitikmrdde: 80, Administra tin g planlaening Nr.: 0U 4 Naermere beskrivelse af frslaget: Der har vaeret et plitisk 0nske m at udarbejde ny udbudspiitik, hvr handvaerkerne blev inkluderet i pressen. Udbudsplitikken biev praesenteret fr handvaerkerne den , hvr der blev udtrykt tilfredshed med udfrmningen af den fremlagte udbudsplitik. Der 0nskes afsat midler tii at realisere rammeaftalerne fra 2017 g frem, nar den nuvaerende driftspartnerskabsaftale ph0rer. Sagen er plitisk behandlet; EBU/MPU , , , , EBU KB Frudsaetninger fr realisering af frslaget: Ingen Knsekvenser fr brgerne: Ingen Knsekvenser fr persnale: 4 arsveerk til at handtere byggestyring Budgetmaessige knsekvenser: ("+" fr budgetpnsker)

23 Drifts0nske Pejiemaerke: Aktivt medbrgerskab Titel: Arkitekturplitik fr H0rshlm Kmmune PlltikmrSde: 80, Administra tin g planlasgning Nr.: 0U 5 Naermere beskrivelse af frslaget: Kmmunens fysisl<e udtryk far stadig st0rre betydning, g er blevet et l<nkurreneparameter pa linje med mange andre v3el<stfal<trer. Flere g flere stiller krav til kvaliteten af mgivelserne, nar de skal finde et sted at b, g flere virksmheder teenker arkitekturen ind, nar de sl<al finde deres fremtidige lkalisering. En kmmunal arkitekturplitik kan derfr fungere sm et strategisk V3arkt0j til udvikling g vaekst. Den kan vaere en visin^r strategi, der beskriver mere verrdnede visuelle g kvalitetsrienterede rammer fr kmmunens udvikling g kan derfr bruges sm et plitisk redskab. En arldtekturplitik kan vaere et dialgverkt0j. Bade i frhld til l<mmunens nuvaerende g fremtidige brgere, kmmunens eksisterende g kmmende erhvervsliv, g generelt i frhld til den mgivende verden. En arkitekturplitik kan udvikle en identltet i kmmunen, sm kan styrke bevidstheden indadtil g fasthlde brgere g erhvervsliv. Men g sa en identitet sm kan styrl<e kmmunens tiltraekningskraft udadtil, g pa den made vsere en del af visinen: H0rshlm vil begejstre. Udver de verrdnede visiner kan kmmunen t en arkitekturplitik frmulere ngle mere knkrete krav til de fysiske rammer fr kmmunen. Dette kan veere et brugbart vaerkt0j bade fr de sm 0nsker at bygge i kmmunen, g fr kmmunen sm myndighed g sagsbehandler. Men det viser gsa f0rst g fremmest at kmmunen sm bygherre, gar frrest i ambltinen m at h0jne den arkitektniske kvalitet i kmmunen. Der freslas afsat kr. til udarbejdelse af en arkitekturplitik. Frudsaetninger fr realisering af frslaget: Ingen Knsekvenser fr brgerne: Arkitekturplitikken vil vsere et gdt dialgveerkt0j g et brugbart vaerl<t0] I frhld til kmmunens brge re g erhvervsliv. Knsekvenser fr persnale: Arkitekturplitikken vil fungere sm et strategisk Verkt0j i arbejdet med den fysiske udvikling af H0rshlm Kmmune. Budgetmaessige knsekvenser: ("+" fr budgetnsker)

24 Aniaegsnske Pejiemaerke: Plltikmrdde: Aktivt medbrgerskab 80 Administra tin g P!aniasgnin Titel: Pilt m frnyelse af plangrundlaget i Partiel Byplan 6 Nr.: 0U 1 Naermere beskrivelse af frslaget: Administratinen er blevet bedt m at udarbejde en vurdering af effekterne af et mderniseret plangrundlag. Knklusinen er, at en ny lkalplan bade vil betyde en effektivisering g gi ve et serviel0ft. Samtidig giver en ny lkalplan mulighed fr at fastleegge hvad man vil med et mrade, hvr den nugasldende lkalplan er fra 60'erne. Der er taget udgangspunkt i at mdernisere en del af byplan 6, hvr der fte gives dispensa tiner. Det er et mrade, hvr udviklingen g hidtidig praksis har gjrt, at byplanen ikke er tidssvarende sm styringsinstrument. Omradet afgreenses af Sphienberg Vsenge, Slv^nget, Blbrvej, Kildevej, H0jagervej g Rungsted Strandvej. En engangsinvestering pa kr. vil betyde en estimeret arlig besparelse pa 50.0 kr. efter et ar. Det betyder, at der er en tilbagebetalingstid pa 6 ar, da det tager et ar at lave en lkalplan fr et delmrade af Partiel Byplan 6. Brgerne vil desuden pieve en bedre servie, da det plangrundlag er lettere at frsta g mere krrekt g de bedre vaerkt0jer administrati nen kan fa 1 en mderne lkalplan. En frnyelse af hele Byplan 6 vil kste fem gange bel0bet, men gsa have en tilsvarende st0rre besparelse. Hvis plangrundlaget mderniseres, vil det fx vaere muligt, at bruge ressurerne pa at nedbringe sagsbunken g derved give brgerne en endnu bedre servie. Samtidig vil sager, hvr der ikke skal gives en dispensatin efter planlven, veere gebyrfinansieret, hvrved en st0rre del af byggesagsbehandlernes arbejdstid gar med gebyrfinansierede pgaver, hvr l0nudgifterne i h0jere grad er daekket. Frudsaetninger fr realisering af frslaget: Der laves ikke en servitutgennemgang. Omkstningerne til en servitutgennemgang vil frdyre pressen, sa tilbagebetalingstiden biiver fr0get med flere ar Effektiviseringen er estimeret, hvrfr den faktiske besparelse b0r males efter en perlde fr at fastlsegge den preeise st0rrelse 22

25 Knsekvenser fr brgerne: Behv fr faerre dispensatiner - hurtigere sagsbehandling Et plangrundlag der er i verensstemmeise med den fal<tiske udvikling Lettere frstaligt plangrundlag, fx er de begreber der fr nuvaerende styrer bebyggelses mfang blev udfaset i 1960'erne Et midlertidigt stp fr nye tilladelser, der ikke er i verensstemmeise med det km mende plangrundlag, nar planfrslaget er vedtaget plitisk til lkalplanen vedtages endeligt Knsekvenser fr persnale: Bedre sagsbehandling - bedre trivsel Knsekvenserne afhaenger af, hvrdan besparelsen udm0ntes Budgetmaessige knsekvenser: {" " fr anlaegsnsker^ Afledt drift af aniaegsnsket: fr afledt drift)

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- g Kulturudvalget Beslutningsprtkl Dat: 10. december 2009 Lkale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:45-16:45 Eskild Andersen, Frmand (A) Gitte Krgh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder Sundhedshus Svendbrg - Øknmi g finansieringsmuligheder Udarbejdet af Øknmi g Udbud, Sundhed g CETS Indledning Følgende ntat er udarbejdet af Øknmi g Udbud i samarbejde med Scial g Sundhed g indehlder plæg

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen Frrd Ved Kmmunaldirektør Nich Bendtsen Ledelsesgrundlaget har til frmål at skabe et fælles billede af rammerne fr ledelse i Syddjurs Kmmune g tydeliggøre, hvad brgere, virksmheder, plitikere g medarbejdere

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH)

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH) Center fr Reginal Udvikling Kngens Vænge 2 3400 Hillerød Telefn 3866 5000 Direkte 3866 5531 UDKAST - RAMMEAFTALE (versin af 24. april 2014, RegH) mellem undertegnede, medundertegnede I det følgende benævnt

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering 1000 nye studiejbs Oplæg til etablering af 500 nye ffentlige studiejbs. Frmål: Bestyrelsen i Business Regin Nrth Denmark har besluttet, at der skal prettes 1.000 nye studiejbs i Regin Nrdjylland i periden

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Tillæg om administrative samarbejder

Tillæg om administrative samarbejder Tillæg m administrative samarbejder Tillæg til aftale m reginalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen g Vækstfrum fr Regin Midtjylland Øget fkus på effekt g læring Evalueringen af kmmunalrefrmen i 2012

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Knjunktur g Arbejdsmarked Uge 22 Indhld: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal m knjunktur g arbejdsmarked Ugens tema: Plitisk aftale m dagpenge Uddannelsesrdning frlænges Ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Vibrg KOMMUNE Vibrg Kmmune Visiner g servicemål fr Vibrg Kmmune Målet på langt sigt må være gøre den kllektive trafik bedre, så det lette valg fr brgerne bliver bussen g tget frem fr privbilen.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen Frca, Aktuariat 05. juli 2013 A N A L Y S E A F L I V S L Ø N : Kvinderne haler ind på mændene gennem pensinen Kvinder får gennemsnitlig mindre løn end mænd. Men udlignes det gennem pensinstiden? Er der

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte Scialøknmiske Virksmheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte Henning Bach, Senirfrsker, Ph.D. Afdeling fr Beskæftigelse g Integratin SFI Det Natinale Frskningscenter fr Velfærd Frmålet med SFI s undersøgelse

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 13 Økonomiudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 13 Økonomiudvalget 13 Øknmiudvalget 149 150 13. Øknmiudvalget Budget 2014 på plitikmråder: Plitikmråder U/I Budget 2014 13.1 Plitisk rganisatin U 13.561.800 I - 12.700 13.2 Administrativ rganisatin U 236.819.500 I - 9.562.000

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

ÆLDRERÅDET J.nr. 326-2007-2657 ÅRSBERETNING 2014

ÆLDRERÅDET J.nr. 326-2007-2657 ÅRSBERETNING 2014 1 ÆLDRERÅDET J.nr. 326-2007-2657 ÅRSBERETNING 2014 Emne Side Ældrerådet 2 Lvgrundlaget g Scialministeriets vejledning m Ældreråd 2 Ældrerådet i relatin til frvaltningslven 3 Ældrerådets funktin 3 Minimumskrav

Læs mere

4. Overordnet planlægning

4. Overordnet planlægning Prjekt Julefrkst 2004: Eksempel på Prjekthåndbg 4. Overrdnet planlægning Indhld: 00 Planlægningsmetden 10 Omgivelserne 20 Resultatmål 30 Øknmimål 40 Hvedfrløb 50 Organisatinsfrm fangel Prjektledelse as

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hs KL Deltagere: Hans Henrik Fischer, Marlene Haugaard, Hanne Schu, Trben Kjærsgaard, Niels Jhannesen, Finn Lauritzen, Gitte Bengtssn, Henrik Tft Jensen

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Hlm, Paw King Andersen, Helle Samsn, Klaus Kerrn-Jespersen, Inge Lise Pedersen, Verner Hylby, Knud-Erik Rasmussen, Jens Andersen, Karsten Knradsen, Erling

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Indhentning af børne- og straffeattester

Indhentning af børne- og straffeattester Kncern HR Juni 2014 Anne-Marie Pulsen g Nina Skarum Indhentning af børne- g straffeattester Ansættelse ved Regin Midtjylland kræver på ngle mråder, at der frligger en tilfredsstillende straffeattest g

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Referat. Fra møde i LEU. Mandag den 23. januar 2012 fra klokken 8.30 til 10.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.

Referat. Fra møde i LEU. Mandag den 23. januar 2012 fra klokken 8.30 til 10.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0. Bjergparken Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 00 ssu@ssu-syd.dk www.ssu-syd.dk Referat Kntakt: Kntakt Dat: Dat CPR-nr.: Cpr Fra møde i LEU Side 1 af 5 Mandag den 23. januar 2012 fra klkken 8.30

Læs mere

VA Afdeling 10, Hyldespjældet

VA Afdeling 10, Hyldespjældet Deltagere: Referat fra Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag d. 2. ktber 2012 Afdelingsbestyrelsen: Vinie Hansen (VH), Sif Enevld (SE), Nina Rytter (NR), Per Zffmann (PZ), Mette Nielsen (MN) g Marianne Bahl

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse Sundhed g Sundhedsfremme Børn g Unge Beskæftigelse Det Bligsciale Sekretariat Netværksskabende Kmmunikatin beberinddragelse Helhedsplan fr den bligsciale indsats i Hrsens Kmmune 2010 2015 Endelig redigeret

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014 AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014 Indhld AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014... 1 1. Udbudsgdkendelser til AMU... 2 2. Gegrafisk mråde... 2 3. Plitik fr afdækning af de reginale

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl. 19.00, blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej 35-37-39, der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent.

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD Eg Mikkel Fledelius Jensen Erhvervsakademi Dania Specialknsulent, Dania Games, Grenaa Prjektleder g initiativtager til SGD Daglig leder af iværksættermiljø fr spiludviklere Scandinavian Game Develpers

Læs mere

Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere

Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere 1 REFERAT Af det ffentlige dialgmøde m Brnhlms Sekretariatet frivillighedsplitik Trsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere Prgram Kl. 16.00 Kl. 16.15 Kl. 16.25 Kl. 17.45 Kl. 18.10

Læs mere

Byrådet 2. behandling

Byrådet 2. behandling REFERAT Byrådet 2. behandling Mødedat: Trsdag den 08-10-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:31 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 08-10-2009 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden.

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden. Deltagere: Afbud: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium (ABM) Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd (JH) Carl E. Trnhjem, SOSU Sjælland (CES) Karin Rsenmejer, København VUC (KR) Mia Rasmussen,

Læs mere

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Appendix til Den Sammenhængende Børne- g Ungeplitik Plan fr en sammenhængende indsats verfr ungdmskriminalitet Gdkendt i byrådet den 28. februar 2013 Indledning Sm en del af Den Sammenhængende Børne- g

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015 Med resultater indskrevet Aftale mellem Støvring Gymnasiums bestyrelse ved bestyrelsesfrmand Kirsten Ravn Bundgaard g rektr Jens Nielsen. Bemyndigelsen til at indgå resultatlønskntrakt

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD I RANDERS KOMMUNE

GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD I RANDERS KOMMUNE GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD I RANDERS KOMMUNE Når du køber erhvervsjrd af Randers Kmmune skal du betale følgende udver købesummen: (taksterne er fr 2009 g reguleres én gang årligt) Tilslutningsbidrag

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Notat: IT-sporets prioriteringer og leverancer fra et forretningsstrategisk perspektiv.

Notat: IT-sporets prioriteringer og leverancer fra et forretningsstrategisk perspektiv. Ntat: IT-sprets pririteringer g leverancer fra et frretningsstrategisk perspektiv. Indstilling til beslutning Frfatter: Flemming Bøge Dat: 18. marts 2009 Baggrund: Styregruppen fr den administrative frandringsprces

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 1/5 Afdelingsbestyrelsen, Afd. 19 Skødstrup Bestyrelsesmøde: 7. august 2013 REFERAT Fr afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 Til stede Thmas (frmand), B, Klaus, Simn, Helene, Christina (ref.), Jørn

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM)

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM) Vedtægt fr Dansk Magisterfrening (DM) Indhldsfrtegnelse: 1. Navn 2. Hjemsted 3. Frmål 4. Medlemskab 5. Medlemmernes rettigheder g pligter 6. Indmeldelse g udmeldelse 7. Arbejdspladsklubber 8. Landsklubber,

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere