BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: Fax:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19"

Transkript

1 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: Fax:

2 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5 3. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Generelt Sikkerhed under arbejdet Blæseren Tipkassen Hydrauliske lækager Bevægelige dele Udkastning af materiale Hjælpere BETJENING Tilkobling af maskinen Igangsætning af blæser Justeringer ANVENDELSE AF BØRSTEHOVED Aflæsning af tipkassen VEDLIGEHOLDELSE Rengøring Regelmæssig vedligeholdelse Smøreskema GARANTI TEKNISKE SPECIFIKATIONER OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING van Loen Techniek BV Den ne bru ger vej led ning må ikke gen gi ves i no gen form: Tryk, fo to ko pi, mi kro film el ler an det uden skrift lig til la del se fra fabrikanten. 2

3 Brugervejledning for TRILO græssamler SG 400 Tak for di De køb te en ny TRILO græs sam ler. Den ne bru ger vej led ning inde hol der alle nød ven di ge op lys nin ger for an ven del se og ved li ge hol del se af va - kuum fejemaskinen. Den ne bru ger vej led ning (den en gel ske ud ga ve) inde hol der en komplet il lu streret re ser ve delsli ste. Vi hå - ber De vil få glæ de af ma ski nen i mange år. Den ne bru ger vej led ning inde hol der alle in for ma tio ner om Tri lo SG400 va kuum fe je ma ski nen inklu si ve eks traud styr, som ikke ind går i standardudstyret. Tri lo ma ski ner er un der lø ben de ud vik ling. Der for ta ges der for be hold for æn drin ger i de tek ni ske spe ci fi - ka tio ner og di a gram mer i den ne bru ger vej led ning. Der kan ikke gøres krav gæl den de med hen syn til æn - drin ger og for be drin ger på solgte og kommende maskiner. 3

4 1. GENEREL INFORMATION SG 400 græs sam leren pas ser per fekt til rens ning af åbne are a ler som golf ba ner, par ker, sportspladser og ud stil lings are a ler for bla de, af fald og afklippet græs. Ma ski nen vi ses i over sigt neden for i fig. 1. Topnet Baglåge Låsebeslag Tipkasse Sugeslange Blæserhus Støtteben Kraftoverføringsaksel Støttehjul Børstehoved Trækbom Helbørste Klapbørste Slagleklipper/Vertikalskærer Vertikalskærer Fig. 1 SG 400 er ud styret med en høj ka pa ci tetsb læ ser, der gi ver en stor ka pa ci tet. Af hæn gig af ma teri a le og vejr for hold kan su ge ho ve det fås i forskellige udgaver. Tørt kort græs f. eks. kræ ver kun en sim pel skærm, mens an dre si tu a tio ner kræ ver brug af bør ste ho ved for op ti mal ydel se. Efter føl gen de vi ses nog le eks empler på mu li ge udformninger. Sugehoved med børste Børstehoved med helbørste, passende til rensning af asfalterede arealer som offentlig vej. Børstehoved med klapbørste, passende til opsamling af (vådt) græs, afklip og blade. 4

5 Sugehoved uden børste Græssugehoved egnet til tørt fintsnittet græs. Sugehoved for stumper, egnet til opsamling af f. eks. plastikfolie m. v. Sugehoved med slagleklipper Sugehoved med slagleklipper til afklipning og opsamling af græs i en arbejdsgang. Ved udskiftning af knivene kan den anvendes som vertikalskærer. Sugehoved med vertikalskærer Vertikalskærer med knive i et stykke. Vertikalskærer med små knive til anvendelse på stenede arealer. Ved udskiftning af knivene kan den anvendes som slagleklipper. Su ge ho ve det fin des i man ge for skel li ge ar bejds bred der. Ma ski nen kan ud styres med et hur tigskif te sy stem, som gør det mu ligt at skif te mel lem for skel li ge typer af børster. Græ sop sam leren kan også ud styres med en su geslan ge, der kan nå ind i hjør ner og kro ge. For at sik re mak si mum su ge evne, kan der luk kes for su ge ho ve det med en ventil. For let hånd tering af det op sam le de ma teri a le, er ma ski nen kon stru eret med 2 m høj tip, som gør det mu - ligt at af læs se ind bag i en last bil, og her ved hol de tom gangs ti den på et minimum. Fig KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR For at kun ne køre med TRILO SG 400 skal trak toren være ud styret med et en kelt vir ken de hy drau lisk fjer - nud tag med lyn kob lin ger. Hvis op sam leren er ud styret med hy drau li ske brem ser, skal trak toren være ud - styret med udtag hertil. 5

6 3. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 3.1 Generelt Ma ski nens ejer er an svar lig for at ma ski nen op fyl der færd sels lo vens reg ler for færd sel på of fent lig vej. Kon trol ler al tid ud styret før ar bej det på be gyn des. Her ved und gås ulyk ker og skade på udstyret. 3.2 Sikkerhed under arbejdet Vær op mærk som un der ar bej det og hold øje med, hvad der vil bli ve su get op af slan ge el ler su ge ho ved. Små kæ le dyr skal hol des væk fra ma ski nen. 3.3 Blæseren Blæ seren er som et stort sving hjul. Den ta ger lidt tid om at stand se, ef ter fra kob ling af kraft o ver førin gen. Prøv ikke på at brem se blæ seren, mens den er igang. Før der ud føres ved li ge hol del se, skal blæ seren og alle dri ven de dele være fuldstæn dig stoppet. Fig Tipkassen Der må al drig ar bej des på ma ski nen med tip kas sen hæ vet, med min dre cy lin deren er blo keret. Tip kas sen blo keres med si krings besla get som vist i fig. 3. Selv ved ud førel se af min dre kon tro lop ga ver er det ab so - lut nød ven digt at an ven de si krings besla get. Tip kas sen må al drig tip pes uden en korrekt tilkoblet traktor. Der skal udvises forsigtighed, når tipkassen hæves: - Ma ski nen skal stå van dret på jor den! - Pas på luft led nin ger! - Hold af stand til den løf te de tip kas se! 3.5 Hydrauliske lækager Hvis der skul le fore kom me læ ka ger i det hy drau li ske sy stem: Prøv al drig at stop pe læ ka gen med hæn - derne. Det te kan med føre al vor li ge skader. 3.6 Bevægelige dele Før der ud føres no gen form for ar bej de på ma ski nen, skal en hver be væ gel se af ma ski nens dele være fuldstæn dig stop pet. Ma ski nen må ikke an ven des uden af skærm ning. Kon trol ler al tid, at kraft o ver førings - ak lens af skærm ning er fast gjort så den ikke kan dre je med rundt. 6

7 3.7 Udkastning af materiale For at for hin dre at ma teri a let ka stes ud, er ma ski nen ud styret med et top net. Det fin ma ske de top net an - ven des til fine og tør re ma teri a ler i modsæt ning til det grov ma ske de net, der an ven des til våde og/el ler stør re ma teri a ler. Anvend altid topnet. 3.8 Hjælpere Trak tor føreren er an svar lig for sik ker he den i for hold til ma ski nen. Det er trak tor førerens an svar, at in gen per so ner be fin der sig i fare zo nen, mel lem trak tor og ma ski ne el ler un der ma ski nen. Det er ikke til ladt at trans por tere personer på maskinen. 4. BETJENING 4.1 Tilkobling af maskinen Klargøring af den justerbare trækbom Der skal an ven des en pas sen de træ knag le med si krings split ved sammen kob ling af trak tor og græs sam - ler. Træk bom mens høj de er kor rekt, når vog nen står van dret el ler hæl der frem ad, så foren den er ind til 100 mm un der van dret po si tion. Det te kan op nås ved at ju stere vant skru er ne på træk bom men som vist i il lu - stra tio nen i fig. 4, og ved ju stering af høj den på traktorens trækbom. Støt te be net hæ ves. Fig. 4 Tilkobling af kraftoverføringsaksel Kraft o ver førings ak slen til kobles trak toren. Be mærk føl gen de for holds reg ler: Der skal an ven des en komplet og kor rekt fast gjort af skærm ning. Af skærm nin gen sik res med den med le vere de kæde. Kraft o ver førings ak slen smøres for hver 8 ar bejds ti mer. Hvis kraft o ver førings ak slen ikke an ven des i læn gere tid, skal den ren gøres og smøres. En kraft o ver førings ak sel, hvor tele sko prøre ne sid der fast på grund af mang len de ved li ge hol del se el ler for kert brug, kan med føre ska der på le jer ne på trak tor el ler va kuum græs sam ler. Se ven ligst ma nu a len til kraft o ver førings ak slen for nær mere in struk tion. Andre forbindelser Til kob ling af de hy drau li ske lyn kob lin ger. Til slut til slut tes lysstik ket. Nu er græs sam leren køre klar. 7

8 4.2 Igangsætning af blæser Su geblæ seren kan sammen lig nes med et stort sving hjul. For at for hin dre ska de el ler unød ven digt slid på trak tor og ma ski ne skal blæ seren sæt tes for sig tigt igang. Start den med trak toren i tom gang. Når blæ seren er sat igang kan om drej nin ger ne øges. Mak si mum kraft o ver førings om drej nin ger er 540 omdrejninger/minut. 4.3 Justeringer Forbindelsestunnel For bin del ses tun ne len til la der at luf ten pas serer en ten fra su ge ho ve det el ler fra su geslan gen. Ven ti len vir - ker som vist i fig. 5. Hydraulisk 3-vejshane Den hy drau li ske 3-vejs ha ne er mon teret på ven stre side på foren den af ma ski nen. Af hæn gig af hånd ta gets po si tion kan en ten su ge ho ved løf tet el ler tip cy lin deren ak ti veres. Her ved er det mu ligt at ak ti vere beg ge cy lin dre fra fører sæ det. Ved af læs ning af vog nen, skal bag lå gen åb nes. Hånd ta - gets stilling kan så skiftes samtidig. Slange Børstehoved Fig. 5 Drøvle/kontraventil Drøv le/kon tra ven ti len an ven des til at fi nind stil le ma ski nen i for hold til trak torens ydel se. Det er vig tigt at ma ski nen ar bej der med kor rek te ind stil lin ger. SG400 er for sy net med en ven til på beg ge ma ski nens cylindre. Beg ge ven ti ler ind stil - les på sam me måde. For ind stil ling se ven ligst fig. 6. Lå serin gen 2 løs nes mens hu set 1 hol des fast med en gaf fel nøg le. Her ef ter kan mæng den ind stil - les ved at dre je bøs ning 3. Husk at spænde låsering 2 til efter endt justering. Drøv le ven ti len i tip cy lin deren sik rer en jævn be væ gel se på den sid ste del af den op ad - gå en de tip pe be væ gel se. Drøv le ven ti len til løft af bør ste ho ve det sik - rer en kon stant løf te hastig hed. Ned ad gå en - de be væ gel se sker uden drøv ling. Fig. 6 8

9 4.4 ANVENDELSE AF BØRSTEHOVED Højdejustering Su ge ho ve det skal ju steres van dret. En su ge høj de på ca. 5 cm over græs set er op ti mal. Se ven ligst fig. 7. Høj den re gu leres med støt te hju le ne. Når fje der split ten flyt tes fra et hul til det næ ste på ju sterar men, flyt - tes su ge ho ve det ca. 2 mm. Bør ste høj den af hæn ger af de lo ka le for hold, bør sten skal der for ju steres i for - hold til de er farin ger man gør på ste det, men husk at maksimal luftstrøm virker bedst. Hvis ar bejds om rå det er ujævnt, kan støt te hju le ne mon teres ud for bør sten, slag lerne, el ler ver ti kal - skæreren (fig. 8A) for at hoved et bed re kan føl ge ter ræ net. Hvis ud ra gen de støt te hjul ikke er øn ske li ge, kan de også mon teres bag su ge ho ve det. Se fig. 8B Luft Fig. 7 Fig. 8 Hurtigskiftesystemet Hvis ma ski nen er ud styret med et hur tigskif te sy stem, kan bør stere ne hur tigt skif tes. F. eks. skift fra slag - ler til slag bør ste. fig. 9 vi ser, hvor dan le jeblok ken fast gøres på su ge ho ve det. Fig. 9 Ved skift fjer nes først skær men, der ef ter løs nes bol ten til høj re i bi lle det. Der ef ter af mon teres bol ten i ven stre side, mens le jeblok ken under støt tes med det med le vere de hånd tag (hånd ta get er mon teret på skær men). Til slut løf tes en he den for at fjer ne rul le kæ den. Bør sten kan der ef - ter sæn kes. Når le jeblok ken i modsat te side af mon teres på sam me måde, kan bør sten om byt tes. Mon terin gen fore går i modsat ræk ke føl ge. 4.5 Aflæsning af tipkassen Tip kas sen tøm mes ved at tip pe den. Af hæn gig af trak tor hy drau lik ken, kan tip pe hastig he den æn dres ved at ju stere på drøv le ven ti len (se af nit 4.3 fig. 6) Før tip ning, skal be sla ge ne på beg ge si der af tip kas sens bagende lå ses op. Ma ski nen skal stå van dret, når der tip pes. Rens om nød ven digt top net tet. 9

10 5. VEDLIGEHOLDELSE 5.1 Rengøring Af lej rin ger af en hver art i slan ge, su ge ho ved el ler blæ ser hus fjer nes ved at suge vand igennem. BEMÆRK: Hen stil ling af ma ski nen med be trag te li ge mæng der fug ti ge af lej rin ger i blæ ser hu set, kan re - sul tere i at blæ seren stop per i bun den. Und gå ær grel ser - gør ma ski nen or dent ligt ren, før den henstilles. Før udførelse af enhver form for vedligeholdelse el ler ser vi ce, skal ma ski nen være helt stoppet! 5.2 Regelmæssig vedligeholdelse Efter 5 timer Hjul møtrik ker ne spæn des Bol te ne i træk bom men spæn des ef ter Blæ serens ki lerem me efter spæn des (se efter føl gen de in struk tion) Smøre nipler ne i kraft o ver førings ak slen smøres Efter 10 timer Se oven for Ugentligt eller efter 50 timers kørsel Kon trol ler ki lerem me nens spæn ding Kon trol ler sving ho ved kabler ne Kon trol ler hy drau li krøre ne Smør ef ter be hov Kon trol ler dæktryk ket Kontrol af kileremmens spænding Ki lerem me nes spæn ding kon trol leres af en tryk fje der. Hvis pla den ved si den af fje deren er plan med over kan ten af ski ven, er spæn din gen kor rekt (fig. 10) Fig

11 5.3 Smøreskema Fig. 11 Smøres hver: 1 = 40 timer 2 = 8-3 = 20-4 = GARANTI På SG 400 græs sam leren ydes der garan ti mod ma teri a le- og fa bri ka tions fejl i 12 må ne der fra købs da to - en. Garan ti en om fat ter ikke mis brug el ler al min de ligt slid, mang len de ved li ge hol del se el ler fejl som skyl - des uori gi na le re ser ve de le. Alle re kla ma tio ner un der garan ti skal straks med de les TRILO, som her ef ter så hur tigt som mu ligt vil tage stil ling til kra vet. Ar bej de, der ud føres un der garan ti en vil kun blive refunderet, hvis det på forhånd er godkendt af os. 11

12 7. TEKNISKE SPECIFIKATIONER Læng de: 4,50 m Bred de: 1,50 m Højde: 2,05 m Vægt: kg Tilladt totalvægt: kg Til ladt ak sel be last ning: kg Til ladt vægt på træk bom: 400 kg Su ge ho ved bred der: 1,50 m Su geslan ge: ø20x600 cm Dæk: 15x17 el ler 19x17 Dæktryk: 2,00 bar Trak tor PTO kraft: > 22 KW/30 HP Maks. PTO om drej nings tal: 540 omdr./mi nut Hy drau liktryk: 180 bar Trak tor pum pe ka pa ci tet: 40 l/mi nut 12

13 8. OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING EF-over ens stem mel ses er klæring Ma skin direk ti vet 98/37/EF, bi lag II, A Fa bri kant: Im por tør: Pro da na Se eds A/S Adres se: Få borg vej 248, Dyrup 5250 Oden se SV er klærer her ved, at Ma ski ne: Va kuum fejemaskine m. vertikalskærer Ty penr.: SG400 Seri enr.: er i over ens stem mel se med Ma skin direk ti vets be stem mel ser (direk tiv 98/37/EF). Sted og dato: Oden se d. / 2008 Lasse Lindholm Produktchef, lmaskiner Pro da na Se eds A/S 13

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-19 X Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-28, 2-28 XT

Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-19 X Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-28, 2-28 XT POSEIDON 2-19 X POSEIDON 2-21, 2-21 XT POSEIDON 2-24, 2-24 XT POSEIDON 2-28, 2-28 XT Instruktionsbog... 3-8 Instruksjonsbok... 9-14 Instruktionsbok... 15-20 Käyttöohje... 21-26 Betriebsanleitung... 27-32

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFI 1* JII01WI VEJ BYG N ING. Ha nsthol mvej en (Bjerre-østerild) BITUVIT 018 udført 1963

DANSK VEJTIDSSKRIFI 1* JII01WI VEJ BYG N ING. Ha nsthol mvej en (Bjerre-østerild) BITUVIT 018 udført 1963 DANSK VEJTIDSSKRIFI Ha nsthol mvej en (Bjerre-østerild) BITUVIT 018 udført 1963 1* JII01WI VEJ BYG N ING VIRKELIG LODRET RETTEDE SVINGNINGER VIBROMAX WW5000 VIBROMAX VVW 5000-VIBRATOREN, der er monteret

Læs mere

HELENS BOG OM Børn & Søvn

HELENS BOG OM Børn & Søvn HELENS BOG OM Børn & Søvn Sådan får du dit barn til at sove H e l e n L y n g H a n s e n KAPITEL 3 Du skal lære dit barns søvnrytme at kende Barnets søvn hænger sammen med dets døgnrytme. Derfor er det

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Gør noget mere HåNDTErING AF PSyKISK ArBEJDSMIlJø

Gør noget mere HåNDTErING AF PSyKISK ArBEJDSMIlJø Gør noget mere Håndtering af psykisk arbejdsmiljø INDHOLD /5 FORORD /9 Den kulturelle faktor og det psykiske arbejdsmiljø Dominique Bouchet, professor ved Syddansk Universitet /45 Lean og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Min dag som H J E M M E s y g e p l e j e r s k e

Min dag som H J E M M E s y g e p l e j e r s k e Det har været en god dag i dag, for jeg var ikke mere presset, end at jeg stort set nåede det, der dukkede op. Jeg har ikke snerret af nogen i dag. Nogen gange kan jeg have det dårligt, når jeg bliver

Læs mere

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere

ATV 150 cc. LO150 Gepard

ATV 150 cc. LO150 Gepard Brugsanvisning Varenr.: 9027281 ATV 150 cc. LO150 Gepard Rødlersvej 9 4733 Tappernøje Tlf + Fax 55 96 96 16 Mobil 30 23 20 90 npmotor@mail.dk ATV Model: Gepard - LO150 Varenummer: 9027281 Beskrivelse:

Læs mere

Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole. indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver

Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole. indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver indhold Brug bibliotekarernes kompetencer i skolerne Undersøgelse: Bibliotekschefer om samarbejde 5 Det digitale

Læs mere

NISSAN e-nv200 EVALIA

NISSAN e-nv200 EVALIA NISSAN e-nv200 EVALIA OPLEV DEN NYE ELEKTRISKE MOBILITET MED DIN FAMILIE Tænk hvis du havde den perfekt e famili ebil med pla ds til 5 per ersoner, al de n fl eksi sibi bili lite tet, t, du har br ug for,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 At-VEJLEDNING Brug af transportable stiger Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 Juli 2005 Opdateret juni 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

Sjølundkirkens lovsange

Sjølundkirkens lovsange Sjølundkirkens lovsange 6. oktober 2011 Indhold Notater... 4 Alle som tørster... 5 Almægtig Gud... 6 Alt bli r stille... 7 Børnekirkesangen... 8 et her er en go dag... 9 in, din er æren... 10 in himmel,

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

DEN FØRSTE TID MED HUNDEN

DEN FØRSTE TID MED HUNDEN DEN FØRSTE TID MED HUNDEN Tillykke med din nye hund. I denne pjece kan du læse om, hvordan du bedst muligt byder din nye hund velkommen i dit hjem. Det er en stor omvæltning for din hund at komme til et

Læs mere

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning Ved Jens Johnsen Høy, AgroTech og Helle Birk Domino, Videncentret for Landbrug Det Europæiske Fællesskab og

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

De Gode Historier fra Blåkærgård

De Gode Historier fra Blåkærgård De Gode Historier fra Blåkærgård Blåkærgård www.blaakaergaard.rm.dk Projektet er gennemført i samarbejde med Uddannelsesafdelingen, Psykiatri og Social, Region Midtjylland v. uddannelseskonsulent Lisbeth

Læs mere

Hækkeklipper GT5627 HN1617

Hækkeklipper GT5627 HN1617 Hækkeklipper GT5627 HN1617 Advarsel: Læs denne brugervejledning grundigt og forstå den, før hækkeklipperen tages i brug. Hav altid denne brugervejledning ved hånden. 1 2 INDHOLD Symbolforklaring... 4 Generelle

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

5HKDELOLWHULQJV&HQWHU IRU 0XVNHOVYLQG

5HKDELOLWHULQJV&HQWHU IRU 0XVNHOVYLQG 1. Indledning og læsevejledning 3 2. Principper for god behandlingspraksis 7 3. Sygdomsbeskrivelse 15 4. Psykologiske aspekter 23 5. Hjælp og pleje 31 6. Fysioterapi 39 7. Hjælpemidler, bolig, transport

Læs mere

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16 børn i bilen 2009 indhold indhold Side 3 Myter og fakta Side 4 Det siger loven Side 5 Børn og airbags Side 6 0-13 måneder vægt indtil 13 kg. Side 8 9 måneder - 4 år vægt fra 9-18 kg. Side 9 Over fire år

Læs mere

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series arbejde med motorsav del 2 arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Skov & Have. Tlf. 70 26 47 70. Fax 45 87 72 25. www.husqvarna.dk Copyright

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Påfyldning af olie. Kontrol af olie

Påfyldning af olie. Kontrol af olie Motorrummet Påfyldning af olie Kontrol af olie Beholder til sprinklervæske Beholder til kølervæske Beholder til bremsevæske Hovedcylinder til bremsen Beholder til servovæske Støddæmper Bremseforstærker

Læs mere