Suliffeqarnermi pissutsit. Arbejdsmarkedsforhold 6.1 SULIFFEQARNERMI MALITTARISASSAQARTITSINEQ 6.1 REGULERING AF ARBEJDSMARKEDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Suliffeqarnermi pissutsit. Arbejdsmarkedsforhold 6.1 SULIFFEQARNERMI MALITTARISASSAQARTITSINEQ 6.1 REGULERING AF ARBEJDSMARKEDET"

Transkript

1 Suliffeqarnermi pissutsit Arbejdsmarkedsforhold.1 SULIFFEQARNERMI MALITTARISASSAQARTITSINEQ.1.1 Suliffeqarneq pillugu inatsisit Suliffeqarnermut tunngasuteqartut annersaa Nam mi ner sor - lu tik Oqartussanit ingerlanneqarpoq, pingaarnerusumik su lif - fis sarsiuussisarneq, suliffissaqartitsiniutinik pilersitsiortorneq aam malu sulisussanik avataaneersunik killilersi maa rin nin nis - sa mik aqutsineq isumagisaralugit. Suliffeqarnermut tunngasut Inuussutissarsiornermut Su lif - fe qar nermullu Naalakkersuisoqarfiup ataaniipput. Tamanna pillugu adressemi sukumiinerusumik takuuk: nt_for_erhverv.aspx Taamaattorli suliassaqarfiit allat ataasiakkaat sulias sa qar tit - si ner mut pingaaruteqartut naalakkersuisoqarfiit allat ataanni inississimapput, marlullu danskit naalagaaffiata ataaniillutik. Suliffissarsiuussisarnermik, suliassaqartitsiniarnermik aam - ma sulisussanik avataaneersunik killilersimaarinninnissamik pi ngaarnertigut aqutsineq Suliffeqarnermi innersuussisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 10, 18. december imeersoq aamma Kalaallit Nunaannut suliffissarsiortut killilersimaarnissaat pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 27, 30. oktober 1992-imeersoq naapertorlugit ingerlanneqarpoq. Kiisalu Kalaallit Nunaannut suliffissarsiortut killiler simaar nis - saat pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 24, 2. august 1993-imeersoq immikkoortumut malitta ri - sas saqartitsilluni. Suliassartai Inuussutissarsiornermut Suliffe - qar nermullu Naa lakkersuisoqarfimmit ilaalu kommunit su lif - fe qarnermut ingerlatsiviinit isumagineqarlutik. Kommunini suliassat tassaapput suliffissaqartitsiniarneq, inuus sutissarsiutinut ilinniartitaanernullu siunnersuisarneq kii - sa lu suliassaqartitsiniutinik pilersitsisarneq ingerlat sisarnerlu. Taak ku saniatigut suliassaqartitsiniarnermi pissutsinik paa sis - sutissiisarneq aammalu suliffissarsiortunik nalunaarsuineq su - lia rineqartarput. Upernaaq 200-mi suliassat najukkami siunnersuisarfinnut ilitsersuisarfinnullu (Piareersarfinnut) tunniunneqarput. Tamanna pillugu adressemi sukumiinerusumik takuuk: nt_for_erhverv.aspx Sullivinni avatangiisit pillugit inatsiseqarneq aamma Ka laal - lit Nunaanni Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik danskit naala gaaf - fia ta ataaniipput, Kalaallit Nunaat Danmarkimi Arbejdstilsynip ataa ni immikkut nakkutilliisoqarfittut isigineqarpoq. Sulisut su lisitsisullu sinniisui nunatsinni Suliffigissaasuni ilaa sor taa ti - ta qarput. Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik Kalaallit Nunaannilu Sullivinni avatangiisit pillugit kapitalimi uani adressemilu suku mii ne ru - su mik takukkit: aamma - dk/ sw20148.asp UKIUMOORTUMIK KISITSISITIGUT PAASISSUTISSAT 2009 NAATSORSUEQQISSAARTARFIK.1 REGULERING AF ARBEJDSMARKEDET.1.1 Arbejdsmarkedslovgivning Selvstyret varetager størstedelen af området vedrørende arbejdsmarkeds forhold med hovedvægt på arbejdsformidling, beskæftigelsesfremmende for anstaltninger og regulering af tilgangen af arbejdskraft udefra. Arbejdsmarkedsområdet hører under landsstyreområdet for Erhverv og Arbejdsmarked. Se nærmere herom på adressen: dk. nanoq. - gl/emner/landsstyre/departementer/departement _for_erhverv.aspx Enkelte andre områder med betydning for beskæftigelsen er placeret under andre landsstyreområder og i to tilfælde under den danske stat. Den overordnede styring af arbejdsformidling, beskæftigelse og regulering af tilgangen af arbejdskraft sker i henhold til Landstingsforordning af nr. 10 af 18. december 2003 om arbejdsformidling m.v. og Landstingslov nr. 27 af 30. oktober 1992 om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland. Endvidere regulerer Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 24 af 2. august 1993 om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland området. De praktiske opgaver varetages af Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked og delvis af de kommunale arbejdsmarkedsforvaltninger. De kommunale opgaver består i arbejdsformidling, erhvervs- og uddannelsesvejledning og i oprettelse og gennemførelse af beskæftigelsesfremmende foranstaltninger. Hertil kommer oplysningsvirksomhed og registrering af ledige. Fra foråret 200 blev opgaverne overdraget til lokale vejlednings- og introduktionscentre (Piareersarfiit). Se nærmere om centrene på adressen: er/departement_for_erhverv/piareersarfiit.aspx Lovgivningen om arbejdsmiljø og Arbejdstilsynet i Grønland hører under den danske stat, hvor Grønland er en særlig tilsynskreds under det danske Arbejdstilsyn. Arbejdsmarkedets parter er repræsenteret i det grønlandske Arbejdsmiljøråd. Se nærmere om Arbejdstilsynet og Arbejdsmiljørådet i Grønland senere i dette kapitel og på adresserne: og - dk/ sw20148.asp Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjene- 93

2 Kalaallit Nunaanni Namminersornerullutik Oqartussani kom - mu ninilu tjenestemandit pillugit Inatsisartut inatsisaat nr december 2004-meersoq Namminersorlutik Oqar tus sani kommuninilu tjenestemandinut atuuppoq, tjeneste - mandinulli naalagaaffiup ataaniittunut atuunnani. Namminersorlutik Oqartussani kommuninilu tjenes te man - dit pillugit tjenestemandinut eqqartuussivik danskit naa la - gaaf fiannit akisussaaffigineqarpoq. Sulisorisat pillugit Ka laal - lit Nunaanni Danmarkimilu inatsisit sapinngisamik nali gii sin - niarneqartarput, assigiiaartunik atorfinitsitaanermi atu gas sa - qartitsinissaq anguneqarsinnaaqqullugu. Pissutsit allat tamarmik sulisut sulisitsisullu peqatigiiffiisa akornanni isumaqatigiissutitigut aalajangersagaapput. Aalajangersimasunik atorfillit suliamullu tunngasunik eq - qar tuussiviit pillugit inatsiseqanngilaq. Taamaammat isu ma - qa tigiissutillit akornanni aaqqiagiinngissutit amerlanertigut isu maqatigiissitsiniartoqarneratigut aalajangiiffineqartarput..1.2 Suliffeqarnermi kattuffiit Sulinermik inuussutissarsiuteqartut amerlanerpaartaat Ka laal - lit Nunaanni kattuffinnit sinniisuuffigineqarput. Annerpaaq tassaavoq SIK (Sulinermik Inuussutissarsiutillit Kattuffiat). SIK pillugu adressemi sukumiinerusumik takuuk: - gl/ program/index.php Ukiuni kingullerni assigiinnik suliallit peqatigiiffii, nam mi - neerlutik isumaqatiginninniarsinnaatitaapput, assersuu ti ga lu - gu makkuupput: Perorsaasut, Perorsaasut Ilinniarsimasut Peqatigiiffianni (PIP) pe qa tigiiffeqartut, perorsaasut peqatigiffiat adressemi suku mii ne rusumik takuuk: Tusagassiortut, (TP) Tussagassiortut Peqatigiiffianni pe qa ti - giiffeqartut, tusagassiortut peqatigiiffiat adressemi suku - mii nerusumik takuuk: sw asp Teleteknikerit, Radiotelegrafistit peqatigiiffianni Attave - qaam mi 1917-imeersumi peqatigiiffeqarput (immikkut nit - tar ta gaqanngillat) Ingerlatsinermut teknikerit, sanaartornermik inger lata qar - tut sanasullu Bygge-, Anlægs-, og trækartellet-imi (BAT) kat tuf feqartut Kattuffiat pillugu adressemi suku miine ru su - mik ta kuuk: www. batkartellet.dk/default.asp?lang=da Nakorsat Grønlands lægekredsforeningimik kattuffeqartut kigutilerisullu Dansk Tandlægeforeningimi kattuffeqarlutik. Adres sit sukumiinerusumik takukkit: aamma px Inuit, Danmarkimiit sulisussarsiarineqartut, Danmarki mi luun - niit ilinniarsimasut, nalinginnaasumik qallunaat suli ner mik inuussutissarsiuteqartut kattuffiini ilaasortaaffeqartarput. Tjenestemandinik isumaqatigiinniussisarneq qitiusumik kattuffinnit sisamanit isumagineqartarpoq: Kalaallit Nunaanni ilinniartitsisut kattuffiat Illinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattufiat (IMAK). IMAK pillugu adressemi sukumiinerusumik takuuk: Tjenestemandit kattuffiat Atorfillit Kattuffiat (AK). AK pillugu adressemi sukumiinerusumik takuuk: Kalaallit Nunaanni ilinniagartuut Kattuffiat ASG. ASG stemænd i Grønland gælder for Selvstyrets og kommunernes tjenestemænd, men ikke for tjenestemænd under den danske stat. Tjenestemandsretten vedrørende Selvstyrets og kommunernes tjenestemænd er underlagt den danske stat. Den grønlandske og danske lovgivning vedrørende personale er så vidt muligt harmoniseret for at skabe ensartede ansættelsesvilkår. Alle andre forhold er fastlagt gennem aftale mellem parterne på arbejdsmarkedet. Der findes ingen funktionær- og arbejdsretslovgivning. Uoverensstemmelser mellem overenskomstparter afgøres derfor typisk ved voldgift..1.2 Arbejdsmarkedets organisationer Langt hovedparten af lønmodtagerne repræsenteres af grønlandske organisationer. Den største er SIK (Sulinermik Inuussutissarsiutillit Kattuffiat). Se nærmere om SIK på adressen: - pro gram/index.php I de senere år er der etableret flere faggrupper med selvstændig forhandlingsret, fx for: Pædagoger, organiseret i Pædagogernes Fag - fore ning, PIP (Perorsaasut Ilinniarsimasut Peqa - tigiiffiat). Se nærmere om pædagogernes Fagforening på adressen: Journalister, organiseret i Grønlands Presseforening, TP (Tussagassiortut Peqatigiiffiat). Se nær - mere om Grønlands Presseforening på adres sen: bundet.dk/ sw asp Teleteknikere, organiseret i Radiotelegrafist For - e ningen af 1917 (Attaveqaat) (ingen selvstændig hjemmeside) Driftsteknikere, bygningsarbejdere og håndværkere, organiseret i Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT). Se nærmere om kartellet på adressen: Læger og tandlæger er organiseret i Grønlands Lægekredsforening og Dansk Tandlægeforening. Se nærmere på adresserne: og foreningen.dk/ Om_Tand lae - geforeningen.aspx Personer, der rekrutteres fra Danmark eller har taget deres uddannelse i Danmark, er typisk repræsenteret af danske lønmodtagerorganisationer. Forhandlingsretten for tjenestemænd varetages af fire centralorganisationer: Lærernes Fagforening i Grønland Illinniartitsitut Meqqat Atuarfianneersut Kattufiat (IMAK). Se nærmere om IMAK på adressen: Tjenestemændenes Sammenslutning, Atorfillit Kattuffiat (AK). Se nærmere om AK på adressen: 94 STATISTISK ÅRBOG 2009 GRØNLANDS STATISTIK

3 pillugu adressemi sukumiinerusumik takuuk: gl Kalaallit Nunaanni Peqqinnissaq Pillugu Kattuffiit (PPK). PPK pillugu adressemi sukumiinerusumik takuuk: www. pk. gl/ Sulisitsisunut tunngatillugu Nam mi ner sorlutik Oqartussani, kom munini naalagaaffimmilu pi sor tat sulisitsisui malun naa te - qar nersaapput. Pisortat sulisit si su tut soqutigisaat siun ner sue - qatigiinnermi isumaqatigiissutit aq qutigalugit ataqa tigiin ne - qarput. Suliffeqarnermi nam mi ner sortuni sulisitsisut kattuffii arla qarput: Annersaat tas saa voq Grønlands Arbejds gi ver fore - ning (GA). GA pillugu adressemi sukumiinerusumik takuuk: www. ga. - gl/. Kalaallit Nunaanni Sulisitsisut Kattuffiat, ILIK 1. januar 2009 aal lar nerfigalugu GA-mut kattunneqarpoq. ILIK pillugu adressemi sukumiinerusumik takuuk: Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK), angal latillit, umiatsiaararsorlutik aalisarsut piniartullu kat tuf - figaat. KNAPK pillugu adressemi sukumiinerusumik takuuk: NUSUKA, Nunaqavissut Suliffiutillit Kattuffiat. NUSUKA pillugu adressemi sukumiinerusumik takuuk: - nusuka.com/.2 NALINGINNAASUMIK SULINERMI ATUGASSA RITI TAA - SUT ISUMAQATIGIISSUTILLU.2.1 Nunaqavissut tikisitallu akornanni naligiis si taa neq Sumi inunngorsimaneq najoqqutaralugu akissaaser sorne - qar neq, 194-mili tikisitat najugaqavissunit akissar siaq qor tu - ne runissaannik qulakkeerinnittoq kiisami 1991-mi akis sarsi - anik isumaqatiginninniarnikkut atorunnaarsinneqarneratigut najugaqavissut tikisitallu assigiimmik ilinniagallit akornanni assigiimmillu suliallit naligiimmik pineqartalerput..2.2 Piffissaq suliffiusoq aamma sulinngiffeqartarneq Suliani assigiinngitsuni tamani suliffiup sivisussusia sapaatip akun neranut nalunaaquttap akunnerinik 40-nik sivisus su - seqarpoq. Ukiumi katersivimmi nalunaaquttap akunnerinut suliffiusunut tamanut feriarneq nalunaaquttap akunneranik 0,09-nik sivisussuseqarpoq. Nalinginnaasumik sulinermi akunnerni 200 feriarsinnaaneq pissarsiarineqartarluni. Sulisitsisut sulinngiffeqaatissatut minnerpaamik akissarsiat 12 pct-ii tunniuttarpaat. Isumaqatigiissutini amerlanerpaani meeqqap nappar sima ne - rani ullormi siullermi sulinngiffeqarsinnaatitaaneq atuup poq. Akademikernes Sammenslutning i Grønland (ASG). Se nærmere om ASG på adressen: Sundhedskartellet i Grønland, Peqqinnissaq Pillugi Kattuffiit (PPK). Se nærmere om PPK på adressen: Arbejdsgiversiden er domineret af de offentlige arbejdsgivere under Grønlands Selvstyre, kommuner og staten. Koordineringen af de offentliges ar bejds - giveres interesser sker gennem en samrådsaftale. På det private arbejdsmarked findes flere arbejdsgiverorganisationer: Den største er Grønlands Arbejdsgiverforening (GA). Se nærmere om GA på adressen: ILIK, Sulisitsisut Kattuffiat/Arbejdsgiverne i Grønland er med virkning fra den 1. januar 2009 sammenlagt med GA. Se nærmere om ILIK på Sammenslutningen af fiskere og fangere i Grønland, Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK), organiserer kutterejere, jollefiskere og fangere. Se nærmere om KNAPK på adressen: NUSUKA, Nunaqavissut Suliffiutillit Kattuffiat organiserer hjemmehørende virksomheder i Grønland. Se nærmere om NUSUKA på adressen: - nusuka.com/.2 GENERELLE ARBEJDSVILKÅR OG OVER- ENSKOMSTER.2.1 Ligestilling mellem hjemmehørende og tilkaldte Fødestedskriteriet, der siden 194 sikrede tilkaldt arbejdskraft højere lønninger end de hjemmehørende, blev endeligt afviklet med overenskomstforhandlingerne i 1991, så der nu er fuld ligestilling mellem hjemmehørende og tilkaldt arbejdskraft med samme uddannelsesbaggrund og arbejdsopgaver..2.2 Arbejdstid og ferie Arbejdstiden for alle faggrupper er 40 timer pr. uge. Ferien udgør 0,09 time for hver times normalbeskæftigelse i kalenderåret (optjeningsåret). Det svarer til 200 arbejdstimers ferie ved fuld beskæftigelse. Arbejdsgiverne udbetaler feriegodtgørelse med minimum 12 pct. af lønnen. I de fleste overenskomster indgår bestemmelser om tjenestefrihed ved barns første sygedag. UKIUMOORTUMIK KISITSISITIGUT PAASISSUTISSAT 2009 NAATSORSUEQQISSAARTARFIK 95

4 .2.3 Suliffimmi naligiissitaaneq Kalaallit Nunaanni Naligiissitaanermut Siunnersuisoqatigiit 1998-mi pilersinneqarpoq suliffimmi arnat angutillu nali giis si - taa nerat siuarsassallugu. Naligiissitaanermut Siunnersuisoqatigiit pillugu adressemi sukumiinerusumik takuuk: Sulinermik inuussutissarsiuteqartut qularna veeq qu - siinermut aningaasaateqarfiat Lønmodtagernes Garantifond pillugu danskit aalaja nger sa - gaat malillugit sulisitsisoq akiliisinnaajunnaassagaluarpat, toqukkut qimagutissagaluarpat, suliffik atorun naas sa ga lu ar - pat il.il. kalaallit sulisartut akissarsiassaminnik feriapenge sias - sa minnillu qularnaveeqqusigaapput. Garantifondti Inuussutissarsiornermut Suliffeqarnermullu Naa lakkersuisoqarfimmit aqunneqarpoq. Lønmodtagernes Garantifond pillugu adressemi su ku mii - ne rusumik takuuk: Isumaqatigiissutinik nutarterisarnerit Ukiuni kingullerni Naalakkersuisut ikinnerpaamik ukiuni pi - nga suni akissarsianut isumaqatigiissuteqartarnissartik siun - niu teqqavaat. Ukiuni tuusintilinni nutaani aallartittuni isuma qa ti giis su ti - nik nutarteriniarnermi sulisussarsiornermi aamma sulisut aa - la jangiussimanissaannut, aningaasarsianut nikingassutsit na li - giis saarnissaannut il.il. tunngatillugu ajornartorsiutit isigi ni ar - ne qarsimapput. Tassunga atatillugu perorsaasunut, meeq qat atu arfiani ilinniartitsisunut peqqissaasunullu immik koortitat ilaqqinneqarsimapput. Peqatigisaanik isumaqatigiissutini aningaasanik immik - koor titsisoqartalerpoq, sulisut ataasiakkaat tapisia qarsin naa - ler lutik mi isumaqatigiissutit nutarsarneranit pigin naan ngor - sartut ilinniaqqittullu akissarsiaasa qaffariartortinneqarnissaat sulissutigineqarpoq Kalaallit Nunaanni suliffeqarnerup ine ri - ar tortinnissaa siunertaralugu..2. Pensionisiat suliffeqarnerlu 1994-miit isumaqatiginninniarnermi kattuffiit tamarmik isu - ma qatigiissuteqarfigineqarput pensionisialinnut aaqqis suus si - nissamik imaluunniit danskit livsforsikringsselskabinit pensio - ni sianut aaqqissuussat pensionkarsilluunniit Kalaallit Nunaan - nut nuunneqarnissaannut tunngasumik..2.7 Sulisartut Pensionkarsiat (SISA) Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Soraarnerussutisia qaler - nis samut Aningaasaateqarfiat (SISA) tassaavoq soraar nerus - su tisiaqalernissamut aningaasaateqarfiit Kalaallit Nunaanni siullersaat kisiartaallu tamanik sammivilik. Soraar nerus su ti sia - qa lernissamut aningaasaateqarfik 1. juli 1999-mi, Dan marki - mi Finanstilsynimit (aningaasaqarnermik nakkutilliiso qarfim - mit) akuersissummik tunineqarpoq. Pensionskarsi pillugu adressemi sukumiinerusumik takuuk: Ligestilling på arbejdspladsen Ligestillingsrådet i Grønland blev etableret i 1998 og har til opgave at fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet. Se nærmere om ligestillingsrådet på adressen: Lønmodtagernes Garantifond Grønlandske lønmodtagere er sikret krav på tilgodehavende løn og feriepenge, hvis arbejdsgiveren på grund af konkurs, dødsfald, virksomhedsophør med videre efter de danske bestemmelser om Lønmodtagernes Garantifond. Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked varetager administrationen af garantifonden. Se nærmere om Lønmodtagernes Garantifond på adressen: Overenskomstfornyelser Landsstyret har i de senere år haft den klare hensigt at indgå mindst 3-årige overenskomster. Siden starten af det nye årtusinde har man ved overenskomstfornyelser haft fokus på problemer omkring rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft og udligning af skævheder i lønstrukturen. Der er i den forbindelse blevet afsat ekstra puljer til pædagoger, folkeskolelærere og sygeplejersker. Samtidig er der indført decentrale puljer i overenskomsterne, så der er mulighed for personlige tillæg til den enkelte ansat. Fra overenskomstfornyelserne i 2008 er der blevet arbejdet hen imod en stigende honorering for opkvalificering og efteruddannelse for at udvikle det grønlandske arbejdsmarked..2. Pension og arbejdsmarked Fra 1994 er der ved overenskomstforhandlinger indgået aftale med alle organisationer, enten om etablering af en pensionsordning eller hjemtagelse eller overførsel af eksisterende pensionsordning i danske livsforsikringsselskaber eller pensionskasser til Grønland..2.7 Arbejdstagernes Pensionskasse (SISA) Arbejdstagernes Pensionskasse (SISA) er den første og hidtil eneste tværgående pensionskasse med hjemsted i Grønland. Pensionskassen fik i 1999 koncession af Finanstilsynet i Danmark. Se nærmere om pensionskassen på adressen: 9 STATISTISK ÅRBOG 2009 GRØNLANDS STATISTIK

5 Takussutissiaq.1 Oversigt.1 SISA-mi pingaarnertut kisitsisit Hovedtal for Arbejdstagernes Pensionskasse decemberimi ilaasortat Medlemstal 31. december kr. Soraarnerussutisiassatut toqqortat Medlemsbidrag Pensionisiat Pensionsydelser Kr. Agguaqatigiissitsinikkut Gennemsnitlig årlig ilaasortat ataatsip toqqortai indbetaling pr. medlem procent SISA`p aningaasaliissutaasa SISA s investeringsafkast iluanaarutai procentinngorlugit 4,4-1,4 2,5 9,1 9,5 15,2 7 0, -17,7 i procent Ilaasortat toqqortaasa Forrentning af medlemmerernialersorneqarnerat 2,0 2,0 2,0 4,0 4,0,0,0 5,5 2,0 nes depoter kr. Ingerlatsinermut aningaasartuutit Driftsomkostninger Teknikikkut angusaq Teknisk resultat Ukiumoortumik angusaq Årets resultat Pensionisiat Pensionsmæssige uninngasuutitat hensættelser Ilaasortanut kontit Medlemskonti Nammineq aningaasaatit Egenkapital Pigisat nalillit Aktiver Najoqqutaq: Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Soraarnerussutisiaqalernissamut Aningaasaateqarfiat (SISA) Kilde: Arbejdstagernes Pensionskasse SISA Takussutissiaq.2 Oversigt.2 Assersuut SISA-p suliffeqarnermi pensionisianut Eksempel på bidrag til SISA s aaqqissuussineranut tapiissutit procent-inngorlugit arbejdsmarkedspensionsordning i procent 1. apr 1. apr 1. apr 1. apr 1. apr 1. apr 1. apr 1. apr 1. apr 1. apr Namminersornerullutik Oqartussat Kommunellu Grønlands Selvstyre og Kommunerne Katillugit 1,50 2,10 3,0 4,50 5,37 5,37 5,37 7,23 7,23 7,23 I alt Nammineq tapiissutit 0,50 0,70 1,20 1,50 1,79 1,79 1,79 2,41 2,41 2,41 Egen andel Sulisitsisup tapiissutai 1,00 1,40 2,40 3,00 3,58 3,58 3,58 4,82 4,82 4,82 Arbejdsgivers andel Grønlands Arbejdsgiverforening Katillugit... 3,10 4,0 4,80 5,00 5,00 5,00 5,00 I alt Nammineq tapiissutit Egen andel Sulisitsisup tapiissutai 3,10 4,0 4,80 5,00 5,00 5,00 5,00 Arbejdsgivers andel Royal Arctic Line A/S Katillugit... 4,50 5,30,20 7,05 7,50 7,50 7,50 I alt Nammineq tapiissutit... 1,30 1,0 2,00 2,35 2,50 2,50 2,50 Egen andel Sulisitsisup tapiissutai... 3,20 3,70 4,20 4,70 5,00 5,00 5,00 Arbejdsgivers andel Najoqqutaq: Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Soraarnerussutisiaqalernissamut Aningaasaateqarfiat (SISA) Kilde: Arbejdstagernes Pensionskasse SISA UKIUMOORTUMIK KISITSISITIGUT PAASISSUTISSAT 2009 NAATSORSUEQQISSAARTARFIK 97

6 .2.8 PFA Soraarneq PFA Soraarneq 2000-mi pilersinneqartoq Danmarkimi PFA Pensionip ataaniittuuvoq. Peqatigiiffimmi Soraarnermut nunatsinni namminer sor tu ni sulinermik inuussutissarsiutillit sulisitsisullu arlallit ilaapput. PFA Soraarneq pillugu adressemi sukumiinerusumik ta - kuuk: SULISINNAASUT Sulisinnaasut nassuiarneqarpoq tassaasut innuttaasut ilaat, suliffeqareersut imaluuniit suliffeqalerusuttut piffissallu sivikitsup iluani atorfimmi nutaami sulilersinnaasut..3.1 Sulisinnaasutut iluaqutigineqarsinnaasut Suliffeqarnermi kisitsisitigut paasissutissani piffissap sivikitsup iluani sulilerusuttut qanoq amerlatiginersut ilisima ne qan - ngimmata taaguut sulisinnaasutut iluaqu tigineqar sin naa - sut atorneqartarpoq, Kalaallit Nunaannilu 2008 tikillugu inuit 15-niit 2-nik ukiulinnut nassuiaatigineqarpoq 3-nillu ukioqalernermi pensionisiaqalersinnaallutik aallar ner fi - ga lugu sulisinnaasunut ilaasut tassaalerput inuit 15-niit 3- nik ukiullit tamarmik, tassa 2010 tikillugu ukiut tamaasa uki u - mik ataatsimik pensionisiaqarfiusoq qaffanne qar tas sa gami tassalu 5-nik ukioqalernissaq tikillugu. Suliffissaaleqisunut kisitsisitigut paasissutissani sulisin naa - sut ikileriartinneqarput, matumani inuit Kalaallit Nunaata ava taani inunngortut isiginiarneqanngimmata. Tamatu min - nga peqqutaavoq, suliffissaaleqisutut nalunaarsorsimasuni ikit tuinnaat Kalaallit Nunaata avataani inunngortuunerat. Illoqarfinni nunaqarfinnilu suliffissaaleqineq tunnga viu su - mik naatsorsorneqartarpoq, kisianni paasinarsivoq ukiuni ki - ngullerni nunaqarfinni suliffissaaleqineq pillugu paasis su tis - sanik tutsuiginartunik pissarsiniarneq ajornakusoortuusoq. Taa maattumik suliffissaaleqisut naatsorsorneranni taa maal - laat inuit Kalaallit Nunaanni inunngorsimasut illoqarfinnilu na jugaqartut 15-niit qummut utoqqalinersiaqalersut tu - ngaan nut pineqartarput. Taamaalillutik sulisinnaasuviit ikinnerupput, taakkununnga ilaammata inuit sulisinnaanngitsut sulerusunngitsulluunniit. Tassani ilaatigut ilaapput inuusuttut ilinniagaqartut, anaanat qi tornartaarnermut atatillugu sulinngiffeqartut imaluunniit inu it siusinaartumik pensionisiaqartut..2.8 PFA Soraarneq PFA Soraarneq blev stiftet i 2000 som et datterselskab af PFA Pension i Danmark. Bag foreningen Soraarneq står en række grønlandske lønmodtagerorganisationer og arbejdsgivere i den private sektor. Se nærmere om PFA Soraarneq på adressen: ARBEJDSSTYRKEN Arbejdsstyrken defineres som den del af befolkningen, der enten er beskæftiget eller som ønsker job, og som inden for kort tid er i stand til at tiltræde et nyt job..3.1 Potentiel arbejdsstyrke Da man ikke ved hvor mange, der ønsker sig et job og som inden for kort tid er i stand til at tiltræde et nyt job, benytter man i arbejdsmarkedsstatistikken begrebet den potentielle arbejdsstyrke, der i Grønland defineres som alle personer fra 15-2 år, idet personerne frem til 2008 havde mulighed for at gå på alderspension, når de fyldte 3 år. Fra og med 2009 omfatter den potentielle arbejdsstyrke alle personer fra 15-3 år, idet pensionsalderen sættes op med et år ad gangen frem til 2010, hvor pensionsalderen er 5 år. I ledighedsstatistikken afgrænses den potentielle arbejdsstyrke yderligere, idet man her ser bort fra personer, der ikke er født i Grønland. Det skyldes, at der blandt de registrerede ledige kun er få, som er født uden for Grønland. I princippet opgøres ledigheden i såvel byer som bygder, men det har i de senere år vist sig at være vanskeligt at få pålidelige data om ledigheden i bygderne. Derfor foreligger der kun opgørelser af ledigheden blandt gruppen af personer, født i Grønland og boende i byer i alderen fra 15 år og op til alderen for mulig overgang til alderspension. Dette medfører, at den reelle arbejdsstyrke er noget lavere end den potentielle arbejdsstyrke, idet der i sidstnævnte gruppe indgår personer, der reelt ikke kan eller ikke er interesseret i at begynde et arbejde med det samme. Det gælder bl.a. unge under uddannelse, mødre på barselsorlov og personer på førtidspension. 98 STATISTISK ÅRBOG 2009 GRØNLANDS STATISTIK

7 Takussutissiaq.3 Oversigt sulisorineqarsinnaasut Den potentielle arbejdsstyrke Ukiullit/ Ukioq / Kalaallit Nunaanni Kalaallit Nunaanni Kalaallit Nunaata Sulisorineqarsinnaassutut Ukiut/ Alder År inunngortut / inunngorutut avataani inunngortut/ isumalluutit / illoqarfimmiut / Født i Grønland Født i Grønland og Født uden for Potentiel Alder bosat i by Grønland arbejdsstyrke Malugiuk: Utoqqalinermi pensionisiaqartunut ukiutigut angusassaq killissaatitaq ukioq 2000-miit 0-nik ukiuliniit 3-nut ukioqalernissamut qaffanneqarpoq. Ukioq 2009-mi killissaatitaq 4-nik ukioqalersunut qaffassaaq, ukiorlu 2010-mi Bemærkning: For 2009 er aldersgrænsen 4 år, mens den fra og med 2010 stiger til 5 år. 5-nik ukioqalersunut qaffassalluni. Najoqqutaq: Naatsorsueqqissartarfik.4 SULIFFEQARNERMUT TUNNGASUT Suliffeqartut inuit 15-2 ukiullit, sumi inunngorsimaneq apeqqutaatinnagu, ukiumullu kr. sinnerlugit iser tal lit kisitsisitigut paasissutissani pineqarput. Sulinermik inuussutissarsiuteqartut akissarsiaat isertita A-t tunisinerillu aallaavigalugit naatsorsorneqartarput..4 BESKÆFTIGELSESFORHOLD Statistikken over beskæftigede omfatter personer i alderen 15-2 år, uanset fødested, der har en års - indkomst over kr. Lønmodtagernes lønsum beregnes ud fra A-indkomst og indhandling. Takussutissiaq.4 Oversigt.4 Suliassaqartitsineq sulinermik inuussutissarsiuteqartut ataatsimut isertitallit Beskæftigelsen opgjort i årsværk for lønmodtagere kr-nit ukiumut sinnerlugit, ukiumoortumik inuit amerlassusaat med en samlet arbejdsindkomst på over kr. årligt Ineriartornera/Stigning fra 2005 til 200 Amerl./ Pct. Antal Ukiumut suliarisinnaasat naatsorsornerat , 75 Årsværk Millioninngorlugit akissarsiat katinneri ,7 434 Lønsum i mio. kr. Najoqqutaq: Naatsorsueqqissartarfik UKIUMOORTUMIK KISITSISITIGUT PAASISSUTISSAT 2009 NAATSORSUEQQISSAARTARFIK 99

8 Titartagaq mi suliassaqartitsineq pingaarnertut suliffinnut procent-inngorlugu agguataarineq Figur.1 Beskæftigelsen i 200 for lønmodtagere, fordelt på hovedbrancher Aalisarneq / Fiskeri Aatsitassat allat / Industri Sanaartorneq / Bygge- & Anlægssektoren Assartuineq / Transportsektoren Pisortaqarfiit ingerlataat / Offentlig administration og service Allat / Øvrige brancher Allaffimmiut / Handel og reparationsvirksomhed Najoqqutaq: Naatsorsueqqissartarfik.4.1 Suliassaqartitsineq suliffeqarfinnut inunngorfinnullu agguataarnerat Sulisup inunngorfia naapertorlugu sulisut agguarnerat pil lu - git paasissutissat Naatsorsueqqissaartarfiup inunnik nalu naar - suiffianit tunngaveqarput. Taaguut Kalaallit Nunaanni inun - ngorsimaneq isumaqanngilaq pineqartoq kalaaliusoq. Meeq - qat Kalaallit Nunaanni inunngorsimasut danskinik anga joq - qaal lit kalaaliusutut nalunaarsorneqartarput, Danmarkimi inunngorsimasut Kalaallit Nunaata avataani inun ngor si ma su - tut nalunaarsorneqarlutik..4.1 Beskæftigelsen fordelt efter hovedbrancher og fødested Fordelingen af beskæftigelsen i henhold til den beskæftigedes fødested er baseret på oplysninger fra Grønlands Statistiks befolkningsregister. Betegnelsen født i Grønland betyder ikke nødvendigvis, at vedkommende er grønlænder. Børn født i Grønland af danske forældre, registreres som født i Grønland, ligesom børn født i Danmark af grønlandske forældre, registreres som født uden for Grønland. 100 STATISTISK ÅRBOG 2009 GRØNLANDS STATISTIK

9 Takussutissiaq.5 Oversigt.5 Suliassaqartitsineq 2005-mi amma 200-mi inuussutissarsiuteqarfinni Beskæftigelsen opgjort i årsværk i 2005 og 200 suliarisinnaasat sulianut pingaarnernut agguataagaq naatsorsorneqarsimavoqfordelt på fødested og hovedbrancher Kal. Kal. Nunaata Kal. Kal. Nunaata Katil- Nunaanni avataani Katil- Nunaanni avataani lugit/ inunngor- inunngor- lugit/ inunngorsi- inunngorsimasut/ simasut/ masut/ simasut/ Født i Født udenfor Født i Født udenfor I alt Grønland Grønland I alt Grønland Grønland Ukiumut suliarisinnaasa amerlassusaat/antal årsværk Katillugit I alt Nunalerineq, piniarneq Landbrug, jagt og orpippassualerinerlu skovbrug Aalisarneq Fiskeri Aatsitassanik piaaneq Råstofudvinding Suliffissuit Industri Innallagiamik kiassarnermik El-, gas-, varme- og vandforsyning Sanaatorneq Bygge- og anlægsvirksomhed Nioqquteqarneq iluarsagassanillu suliaqarneq Handel og reparationsvirksomhed Akunnittarfiit neriniartarfiillu Hotel- og restaurationsvirksomhed Assartuineq Transportvirksomhed Aningaaseriviit, aningaasaliineq Pengeinstitutter, finansierings- og sillimmasiisarnerlu forsikringsvirksomhed Pigisat nalillit, attartortitsineq Fast ejendom, udlejning, niuerneq assigisaallu forretningsservice mv. Pisortaqarfiit ingerlataat, Offentlig administration, illersornissaq isumaginninnikkut forsvar og socialforsikring ikorfartuineq Atuartitsineq Undervisning Peqqinneq Sundheds- og atugarissaarnermullu suliffeqarfiit velfærdsinstitutioner mv. Piginneqatigiiluni ingerlatsiviit Andre kollektive, sociale og allat, isumaginninnikkut personlige serviceaktiviteter namminerisamillu sullissinerit Nunaniit tamalaaniit kattuffiit Internationale organisationer mv. Oqaatigineqanngitsoq Uoplyst Nassuiaatit: 1) Silaannakkut immakkut nunakkullu angallassineq nalunaarasuartaatikkullu attaveqarneq inuutissarsiuteqarfiup assartuineq -up ataaniipput. 2) Pisortatigut allaffissornikkut, illersornikkut inunnik isumaginninneq toqqissisimatitsinerlu pillugit qitiusumik ingerlatsinermi akuutinneqarput peqqinnissaqarfimmi ilinniartitsinermi immikkoortortaqarfimmilu atorfeqartuusut. 3) Inuutissarsiorfik oqaatigineqanngitsut ilagivaat inuit assigiinngitsut, suliffeqaarfiisa suuneri paasineqarsinnaanngitsut. Malugiuk: Amerlanerpaartaat taakkunaniittut Thule Air Basemi Pituffimmiittumi sulisuupput. Inuutissarsiorfiillu aammattaaq peqarsinnaapput suliffeqarfinnik suliaqanngitsunik, tassaasut suliffeqarfiit uninngasut. Najoqqutaq: Naatsorsueqqissartarfik Noter: 1) Hovedbranchen Transportvirksomhed omfatter bl.a. Luft-, Sø- og Landtransport samt Telekommunikation. 2) Hovedbranchen Offentlig administration, forsvar og socialforsikring omfatter tillige offentligt ansatte inden for sundhedsvæsenet og undervisningssektoren 3) Hovedbranchen Uoplyst omfatter bl.a. en række personer, hvor det ikke er muligt at identificere branchen. Bemærk: Langt størstedelen af disse personer arbejder på Thule Air Base i Pituffik. Hovedbranchen kan også indeholde virksomheder uden aktivitet, dvs. hvilende virksomheder. UKIUMOORTUMIK KISITSISITIGUT PAASISSUTISSAT 2009 NAATSORSUEQQISSAARTARFIK 101

10 Takussutissiaq. Oversigt mi aamma 200-mi suliassaqartitsineq pingaarnertut suliffinnut Beskæftigelsen opgjort i årsværk i 2005 og 200 fordelt procent-inngorlugu agguataarineq efter hovedbrancher og procentfordelt efter fødested Kal. Kal. Nunaata Kal. Kal. Nunaata Nunaanni avataani Nunaanni avataani inunngor- inunngor- inunngorsi- inunngorsimasut/ simasut/ masut/ simasut/ Født i Født udenfor Født i Født udenfor Grønland Grønland Grønland Grønland Pct. Katillugit 7,9 23,1 77,8 22,2 I alt Nunalerineq, piniarneq orpippassualerinerlu 100,0-100,0 - Landbrug, jagt og skovbrug Aalisarneq 8,0 14,1 85,2 14,8 Fiskeri Aatsitassanik piiaaneq 23,8 7,2 22, 77,4 Råstofudvinding Suliffissuit 8, 13,4 88,2 11,8 Industri Innallagiamik kiassarnermik 8,5 31,5 9,1 30,9 El-, gas-, varme- og vandforsyning Sanaatorneq 48,9 51,1 51, 48,4 Bygge- og anlægsvirksomhed Nioqquteqarneq iluarsagassanillu suliaqarneq 85, 14,4 87,8 12,2 Handel og reparationsvirksomhed Akunnittarfiit neriniartarfiillu 5, 34,4,3 33,7 Hotel- og restaurationsvirksomhed Assartuineq 73,4 2, 74, 25,4 Transportvirksomhed Aningaaseriviit aningaasaliineq Pengeinstitutter, finansierings- og sillimmasiisarnerlu 7,1 32,9 7,9 32,1 forsikringsvirksomhed Pigisat nalillit, attartortitsineq Fast ejendom, udlejning, niuerneq assigisaallu 71,7 28,3 70,3 29,7 forretningsservice mv. Pisortaqarfiit ingerlataat, illersornissaq Offentlig administration, isumaginninnikkut ikorfartuineq 80,7 19,3 81,0 19,0 forsvar og socialforsikring Atuartitsineq 98, - 90,0 10,0 Undervisning Peqqinneq atugarissaarnermullu Sundheds- og suliffeqarfiit 71,4 28, 81,4 18, velfærdsinstitutioner mv. Piginneqatigiiluni ingerlatsiviit allat, Andre kollektive, sociale og isuginninnikkut namminerisamillu sullissinerit 84,9 15,2 84,7 15,3 personlige serviceaktiviteter Nunaniit tamalaaniit kattuffiit - - Internationale organisationer mv. Oqaatigineqanngitsoq 100,0-50,0 50,0 Uoplyst Nassuiaatit: 1) Silaannakkut immakkut nunakkullu angallassineq nalunaarasuartaatikkullu attaveqarneq inuutissarsiuteqarfiup assartuineq -up ataaniipput. 2) Pisortatigut allaffissornikkut, illersornikkut inunnik isumaginninneq toqqissisimatitsinerlu pillugit qitiusumik ingerlatsinermi akuutinneqarput peqqinnissaqarfimmi ilinniartitsinermi immikkoortortaqarfimmilu atorfeqartuusut. 3) Inuutissarsiorfik oqaatigineqanngitsut ilagivaat inuit assigiinngitsut, suliffeqaarfiisa suuneri paasineqarsinnaanngitsut. Malugiuk: Amerlanerpaartaat taakkunaniittut Thule Air Basemi Pituffimmiittumi sulisuupput. Inuutissarsiorfiillu aammattaaq peqarsinnaapput suliffeqarfinnik suliaqanngitsunik, tassaasut suliffeqarfiit uninngasut. Najoqqutaq: Naatsorsueqqissartarfik Noter: 1) Hovedbranchen Transportvirksomhed omfatter bl.a. Luft-, Sø- og Landtransport samt Telekommunikation. 2) Hovedbranchen Offentlig administration, forsvar og socialforsikring omfatter tillige offentligt ansatte inden for sundhedsvæsenet og undervisningssektoren 3) Hovedbranchen Uoplyst omfatter bl.a. en række personer, hvor det ikke er muligt at identificere branchen. Bemærk: Langt størstedelen af disse personer arbejder på Thule Air Base i Pituffik. Hovedbranchen kan også indeholde virksomheder uden aktivitet, dvs. hvilende virksomheder. Suliassaqartitsiniarneq pillugu paasissutissat amerlanerusut takukkit Naatsorsueqqissaartarfiup nittartagaata kisitsisitigut paasissutissaasiviani: For flere statistiske oplysninger vedrørende beskæftigelsen, se i Statistikbanken på Grønlands Statistiks hjemmeside: 102 STATISTISK ÅRBOG 2009 GRØNLANDS STATISTIK

11 .5 SULIFFISSAALEQINEQ Suliffissaaleqinerup kisitsisitigut paasissutissiissutigineqarnera il loqarfinni ataasiakkaani suliffissarsiuussisarfiit qaam ma tik - kaar tumik nalunaarusiarisartagaannik tunngaveqarpoq, sulif - fis saaleqisullu suliffissarsiuussisarfinnut saaffiginnittarput, su - lif fissarsiorlutik imaluunniit pisariaqartitaqarpiartunut ikior siis - sutinik ikiorsiissutinilluunniit annertussusileriikkanik pi sin naa - jumallutik. Tamanna pillugu takuuk immikkoortoq Suliffissaaleqisut Kalaallit Nunaanni suliffissaaleqinermut tunngatillugu taa - guutit marluk atorneqarput suliffissaaleqisut aggua qa ti giis - sin neqarnerat suliffissaaleqinermillu eqqugaasut. Suliffissaaleqisut agguaqatigiissinneqarnerat taaguutaavoq su lif fissaaleqisunut qaammammi aalajangersimasumi qaam - matip aallaqqaataani aamma qaammatip qiteqqunnerani su - lif fissaaleqisimasunut atorneqartoq. Kisitsit taanna suliffis saa - le qinerup agguaqatigiissinneranut qanillattuutaavoq. Suliffissaaleqinermik eqqugaasut naatsorsor ne qar tar put qaammatip ataatsip ingerlanerani inuit qassit ikinner paa mik ataasiarlutik suliffissarsiuussisarfimmut suliffissaar sior lu tik saaffiginnissimanersut. Kisitsisit taakku suliffissaaleqisut agguaqatigii sinne qarne - ran nut attuumassuteqanngillat, ilai sulilernissaannut inner - suun neqartaramik namminerluunniit saaffiginnillutik sulif fis - sar sisaramik. Kommunit arlaqartut tassunga ilaalluni Nuup Kommunia 2008-mi Piareersarfiit aallartinneqarnerannut atatillugu si vi - suumik suliffeqarsimanngitsut Inunnik isumagin nitto qar - finnut suliassanngorlugit nuunneqarput, suliffissa qan ngit - sut annertunerusumik sullinneqarnissaat anguniarlugu. Ta - ma tuma kinguneraa suliffissaaleqisut 2008-mi ukiunut siuliinut sanilliunneqarsinnaannginnerat..5 LEDIGHED Statistikken over ledighed er baseret på månedlige indberetninger fra arbejdsmarkeds kontorerne i de enkelte byer, hvor de ledige henvender sig for at få anvist arbejde eller for at få udbetalt trangsvurderet hjælp eller arbejdsmarkedsydelse. Se herom i afsnit Ledigheden I Grønland opererer man med to ledighedsbegreber, medio ledige og berørt af ledighed. Medio ledige er den del af de ledige, der har været ledige i både første og sidste halvdel af en given måned. Ledighedstallet er et tilnærmet udtryk for den gennemsnitlige ledighed. Berørt af ledighed er et udtryk for, hvor mange personer, der i løbet af en måned mindst én gang har henvendt sig til arbejdsmarkedskontoret som arbejdssøgende. Dette tal er ikke et udtryk for den gennemsnitlige ledighed, da en del kan anvises arbejde eller selv finder arbejde efter henvendelsen. Ifb. med opstarten af Piareersarfiit begyndte flere kommuner, bl.a. Nuup Kommunea, i starten af 2008 at overflytte langtidsledige til Socialkontoret for primært at kunne tage sig af de reelt arbejdssøgende. Dette medfører at ledighedstallene for 2008 ikke er sammenlignelige med tallene for tidligere år. UKIUMOORTUMIK KISITSISITIGUT PAASISSUTISSAT 2009 NAATSORSUEQQISSAARTARFIK 103

12 Titartagaq.2 Qaammammut agguaqatigiissillugu piffissap qiteqqunnerani suliffissaaleqisut aamma suliffissaaleqinermik eqqorneqartut Figur.2 Medio ledige og berørte af ledighed i gennemsnit pr. måned Amerlassusaat / Antal Suliffissaaleqinermik eqqugaasut / Berørte af ledighed Piffissap qiteqqunnerani suliffissaaleqisut / Medio ledige Najoqqutaq: Naatsorsueqqissartarfik Titartagaq mi piffissap qiteqqunnerani suliffissaaleqisut suliffissaaleqinermillu nalaataqartut qaammatinut agguataarlugit Figur.3 Medio ledige og berørte af ledighed i 2008, fordelt på måneder Amerlassusaat / Antal Suliffissaaleqinermik eqqugaasut / Berørte af ledighed Piffissap qiteqqunnerani suliffissaaleqisut / Medio ledige Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Najoqqutaq: Naatsorsueqqissartarfik 104 STATISTISK ÅRBOG 2009 GRØNLANDS STATISTIK

13 Takussutissiaq.7 Oversigt mi qaammammut agguaqatigiissillugu suliffissaaleqinermik Berørte af ledighed i gennemsnit pr. måned, eqqugaasut suiaassusiinut ukiuinillu agguataarlugit fordelt på køn og alder i 2008 Katillugit /I alt Angutit / Mænd Arnat / Kvinder Katillugit I alt Nanortalik Nanortalik Qaqortoq Qaqortoq Narsaq Narsaq Paamiut Paamiut Nuuk Nuuk Maniitsoq Maniitsoq Sisimiut Sisimiut Kangaatsiaq Kangaatsiaq Aasiaat Aasiaat Qasigiannguit Qasigiannguit Ilulissat Ilulissat Qeqertarsuaq Qeqertarsuaq Uummannaq Uummannaq Upernavik Upernavik Qaanaaq Qaanaaq Tasiilaq Tasiilaq Illoqqortoormiut Illoqqortoormiut Najoqqutaq: Naatsorsueqqissartarfik. SULIASSAQARTITSINIARNEQ ANNERTUSARNIARLUGU SULINIUTIT Kommunini Piareersarfiit pilersinnerisigut kommunit peri ar - fissaqalerput suliffissaaleqineq akiorniarlugu pikko ris saa nik - kut piginnaanngorsaanissamut suliniutinik aallartisaallutillu pilersaa rusiornissaminnut. Kalaallit Nunaannut suliffissarsiortut killilersimaarnissaat pil lugu Inatsisartut Inatsisaat nr. 27, 30. oktober imeersoq tunngavigalugu sulisinnaasut Kalaallit Nunaanni najugaqartut sulisussat tamakku pissarsiarineqarsinnaanerat isumaqarfigineqaraangat atorfeqarfinni aalajangersimasuni salliutinneqartartussanngortippaat. Piareersarfiit pillugit adressemi sukumiinerusumik takuuk: nt_for_erhverv.aspx..1 Suliffeqarnermi iluarsaaqqinneq Suliffeqarnermi iluarsaaqqinneq ingerlatassanut arlalinnut ataat simut taaguusiussaavoq, ataatsimut katillutik ataat - simoortumik pingaarnerusutigut suliffeqarnermik naalak ker - sui nikkut toqqammaviusussaq. Iluarsartuusseqqinnermi pingaarnerutillugu anguniar ne - qar poq inuussutissarsiortut suleqatigineqarnissaat suliniu ti ni - lu piumaneqarnerusut sammineqarnernissaat taamaalilluni nunaqavissunik sulisoqarniarneq naammassine qarsinnaa nias - sam mat. Piareersarfinnut akisussaasut kiffartuussinissamut isuma qa - ti giissutikkut kommuninut inissinneqarsimavoq. UKIUMOORTUMIK KISITSISITIGUT PAASISSUTISSAT 2009 NAATSORSUEQQISSAARTARFIK. BESKÆFTIGELSESFREMMENDE FORAN- STALTNINGER Med etableringen af vejlednings- og introduktionscentre (Piareersarfiit) i kommunerne er der skabt mulighed for, at kommunerne kan planlægge og iværksætte initiativer, der kan bekæmpe ledigheden, og tage initiativer til at udvikle kompetencer i form af kurser. Landstingslov nr. 27 af 30. oktober 1992 om regulering af arbejdskrafttilgangen giver den grønlandske arbejdskraft fortrinsret til afgrænsede stillingsområder, hvor det skønnes, at denne er til rådighed. Se nærmere om Piareersarfiit på adressen: er/departement_for_erhverv/piareersarfiit.aspx..1 Arbejdsmarkedsreformen Arbejdsmarkedsreformen er en samlet betegnelse for en række aktiviteter, der danner de overordnede rammer for den samlede arbejdsmarkedspolitik. Hovedmålsætningen med reformen er at skabe samarbejde med erhvervslivet og gøre tiltagene mere efterspørgselsorienterede, så landet i videst muligt omfang kan dække behovet for arbejdskraft med den hjemmehørende befolkning. Ansvaret for Piareersarfiit er via en servicekontrakt placeret hos kommunerne. 105

14 Suliffeqarnermut iluarsartuusseqqinnermut ilaatillugu Ka - laallit Nunaanni sulisussarsiortarneq siuarsarniarlugu nuttar - sin naanermut aningaasaliisarneq pillugu nalunaarut su lia ri ne - qarpoq p ingerlanerani nuttarneq pillugu mi sis sueqqis saarto - qar poq, innuttaasut nuttarnerat qulaa jar ni ar lugu. Annerusumik tamanna pillugu takuuk Som et led i arbejdsmarkedsreformen er der udarbejdet en bekendtgørelse om mobilitetsfremmende ydelse for at fremme arbejdskraftens mobilitet i Grønland. I løbet af 2009 er gennemført en mobilitetsanalyse, der skal klarlægge befolkningens mobilitet. Se mere herom på PIGINNAANNGORSAQQINNEQ 2002-mili inuit 18 2-illu akornanni ukiullit nalingin naa su nik atugassaqartitaallutik sulisinnaanngitsunut ilinniakkamillu ingerlatsisinnaanngitsunut piginnaanngorsaqqinissaq siuner - taralugu ikiorserneqarnissamik neqeroor figine qarsin naa ler - put. Inuit pineqartut tassaapput, peqqissutsimikkut isuma gin - ninnikkulluunniit peqquteqartumik sulisinnaanermikkut kille - qa lersimasut. Piginnaanngorsaqqiinissamut ikiorsiineq inuussu tissarsiu ti - nut sammivoq aningaasatigullu ikiorsiinerulluni piginnaan - ngor saqqiinermut ikiorserneqartoq ingerlatsisin naagin naq - qul lugu suliffeqarnermulluunniit uterteqqissinnaaqqullugu. Piginnaanngorsaqqiinermut ikiorsiineq aamma ilinniarnertut, atu aqqinnertut pikkorissarnertulluunniit ingerlanne qar sin - naa voq. Ilinniarsimanngitsunut SIK-mi akissarsianut isuma qati giis - su tit malillugit akissarsiat minnerpaaffiisa 70 %-annik pigin - naan ngorsaqqiinermi ikiorsiissutit tunniunneqartarput. Aamma suliffeqarfimmut piginnaanngorsaqqiffimmut akis - sar sianut aningaasartuutinut 20 aamma 80 pct akor nanni tapiissuteqartoqarsinnaavoq. Aallaavittut piginnaanngorsaqqiinermut ikiorsiineq ukiunik marlunnik sivisussuseqarsinnaavoq, kisianni pissutsit immik - kut itsillugit sivitsorneqarsinnaavoq. Inuit sulisinnaassutsimikkut killeqartut, isumaginninnikkut pensionisiaqanngikkunik piginnaanngorsaqqiinermik ikior sii - nik kut periarfissaat nungussimappata akissarsianik tapiis su - teqarluni nikerartumik sulisussanngorlugit atorfinitsinne qar - sin naapput. Piginnaanngorsaqqiinermut ikiorsiineq pillugu adressemi sukumiinerusumik takuuk: sty - re/ Departementer/Departement_for_erhverv/Revalidering.spx.7 REVALIDERING Siden 2002 har revalidering kunnet tilbydes til personer mellem 18 og 2 år, der ikke kan opnå beskæftigelse eller uddannelse på normale vilkår. Det handler om personer, hvis evne til at arbejde er nedsat på grund af helbredsforhold eller på grund af sociale årsager. Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at revalidenden kan fastholdes eller komme tilbage til arbejdsmarkedet. Revalidering kan også bestå af uddannelse, omskoling eller kurser. Under revalideringen udbetales en revalideringsydelse, svarende til 70 pct. af mindstelønnen efter SIK s overenskomst for ikke faglærte arbejdere. Der kan også ydes et tilskud til lønnen på mellem 20 og 80 pct. af udgiften til løn til virksomheden, hvor revalidenden er beskæftiget. Revalideringsperioden kan som udgangspunkt ikke overstige to år, men under særlige forhold kan perioden forlænges. Personer, der har varige begrænsninger i forhold til at arbejde, har mulighed for at blive ansat i fleksjob med løntilskud, hvis de ikke får social pension og mulighederne for revalidering er udtømt. Se mere om revalidering på adressen: dk. - na noq.gl/emner/landsstyre/departe men ter/ De par - tement_for_erhverv/revalidering.aspx.8 SULINERMI AJOQUSERNERIT SULLIVINNILU PIS SUT SIT.8.1 Sullivinnik nakkutilliisoqarfik Kalaallit Nunaanni sullivinni avatangiisit suli danskit naala gaaf - fiata oqaasissaqarfigaa, Kalaallillu Nunaanni Sullivinnik Nak - kutilliisoqarfiup sullivinni avatangiisinik nakku tillii suuf fi ga lugit. Lovbekendtgørelse nr.1048 af 25. oktober 2005-imeersoq tunngavigalugu Kalaallit Nunaat nammineq sullivinni ava ta - ngii sinut inatsiseqarpoq. Sullivinni avatangiisinut inatsit taa - maal laat nunami suliffinnut aatsitassarsiornermullu tassunga ilanngullugu qillerinernut tunngavoq. Sullivinnik nakkutilliisoqarfiup siunertaraa kalaallit nu naan - ni toqqissisimasumik peqqinnartumillu sullivinni avata ngii se - qar nissamut peqataanissaq, makkunannga iliuuseqarnikkut: Suliffeqarfinnik nakkutilliineq.8 ARBEJDSSKADER OG ARBEJDSMILJØ.8.1 Arbejdstilsynet Arbejdsmiljøet i Grønland er fortsat underlagt den danske stat, og Arbejdstilsynet i Grønland kontrollerer arbejdsmiljøet. Grønland har sin egen arbejdsmiljølov i henhold til en dansk lov, Lovbekendtgørelse nr.1048 af 25. oktober Arbejdsmiljøloven gælder kun for arbejde på landjorden og for råstofudvinding, herunder offshore aktiviteter. Arbejdstilsynets formål er at medvirke til at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø på de grønlandske arbejdspladser ved: Tilsyn med virksomhederne 10 STATISTISK ÅRBOG 2009 GRØNLANDS STATISTIK

15 Avatangiisit pillugit malittarisassiorneq Sullivinni avatangiisit pillugit paasissutissiineq Kalaallit Nunaanni Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik pillugu adressemi sukumiinerusumik takuuk: Kalaallit Nunaanni Suliffigissaasut Kalaallit Nunaanni Suliffigissaasut siunertaraat sullivinni pis - sut sit isumannaatsuunissaannik peqqinnartuunissaannillu ilisimalluagassanik siammarterineq aammalu suliffeqarnermi illuatungeriit anguniakkamut sunniuteqaqataanissaat. Kalaallit Nunaanni Suliffigissaasut pillugit adressemi su ku - miinerusumik takuuk: synet.dk/ sw2032. asp.8.3 Sullivimmi pissutsit pillugit ilinniartitaaneq Sullivimmi pissutsit pillugit ilinniartitaanermut peqataasartut amer liartuinnartut, pikkorissarneruvoq 32 tiiminik sivi sus su - seqartoq. Suliffeqarfinnut qulinik sinnerlugilluunniit sulisulinnut silli - ma niarnermut sinniisoqarnissaa piumasaqaataavoq, sulif - feqarfiilli qulit inorlugit sulisullit piumagunik sinniiso qar sin - naal lutik. Kalaallit Nunaanni Sullivimmi pissutsit pilugit ilin niar ti taa - neq pillugu adressemi sukumiinerusumik takuuk: - dk/ sw1902.asp.8.4 Sulitilluni ajutoornerit Sulitilluni ajutoornerit nalunaarutigineqarsimasut amer liar tor - put, kisianni Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup nalilerpaa, ajo qu - ser nerit affai ataaterujussuarlugit nalunaarutigineqartartut. Sullivinnik Nakkutilliisoqarfimmut taamaallaat nunami ajo qu - ser nerit nalunaarutigineqartussaapput. Imarsiornermi, aali - sar n ermi, silaannakkut angallassinermi qillerinernilu nalu - naar tussaatitaanngillat. Sulitilluni ajoquserneq pillugu malittarisassat Arbejds minis - ter iets bekendtgørelse nr. 401 af 24. juni 198-imeersumi ta - kuneqarsinnaapput. Udarbejdelse af regler om miljøforhold Udgivelse af information om arbejdsmiljø Se mere om Arbejdstilsynet i Grønland på adressen: Det grønlandske Arbejdsmiljøråd Det grønlandske Arbejdsmiljøråd har til formål at udbrede kendskabet til et sundt og sikkert arbejdsmiljø og at give arbejdsmarkedets parter medindflydelse på, at målet nås. Se mere om Arbejdsmiljørådet i Grønland på adressen: Arbejdsmiljøuddannelsen Stadigt flere deltager i arbejdsmiljøuddannelsen, der er et kursus på 32 timer. Det er et krav, at der i virksomheder med 10 ansatte og derover skal være en sikkerhedsorganisation, mens det er frivilligt for virksomheder med under 10 ansatte. Se mere om arbejdsmiljøuddannelsen i Grønland på adressen: Arbejdsulykker Antallet af anmeldte arbejdsulykker er stigende, men Arbejdstilsynet skønner selv, at det er langt under halvdelen af de anmeldelsespligtige arbejdsulykker, der bliver anmeldt. Det er alene arbejdsulykker på landjorden, der skal anmeldes til Arbejdstilsynet. Der er ikke anmeldelsespligt for arbejdsulykker inden for søfart, fiskeri, luftfart og offshore. Regler om anmeldelse arbejdsskade fremgår af Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 401 af 24. juni 198. Takussutissiaq.8 Oversigt.8 Sulinermi avatangiisit pillugit pikkorissartitsinerit ingerlanneqarsimasut Gennemførte kurser på arbejdsmiljøuddannelsen Pikkorissartitsinerit katillugit Kurser i alt Pikkorissartitsinerit kalaallisut Kurser på ingerlanneqartut grønlandsk Pikkorissartitsinerit qallunaatut ingerlanneqartut Kurser på dansk Pikkorissartut katillugit Kursister i alt Pikkorissartitsinerit kalaallisut Kurser på ingerlanneqartut grønlandsk Pikkorissartitsinerit qallunaatut Kurser på ingerlanneqartut dansk Najoqqutaq: Sulinermi avatangiisit pillugit ilinniartitaanermut ataatsimiisitat aqutsisuusut Kilde: Det Styrende udvalg for Arbejdsmiljøuddannelsen UKIUMOORTUMIK KISITSISITIGUT PAASISSUTISSAT 2009 NAATSORSUEQQISSAARTARFIK 107

16 Takussutissiaq.9 Oversigt.9 Kalaallit Nunaanni Sullivinnik Nakkutilliisoqarfimmut sulilluni ajutoornerit Anmeldte arbejdsulykker til Arbejdstilsynet i nalunaarutigineqartut ajoqusernerup suuneranut agguataarlugit Grønland fordelt på skadestyper Katillugit I alt Toqusut Død Avataajarnerit Amputation Saarnginit napinerit Knoglebrud Pilluttoornerit il.il Forstuvning mv. Ikilernerit Sårskader Uunerit Termisk skade Ilukkut ajutoornerit Bløddelsskade Seersitsinerit Ætsning Toqunartunik najuussinerit Forgiftning Paasissutissiinngillat / allat Uoplyst og andet Najoqqutaq: Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik Kilde: Arbejdstilsynet i Grønland.8.5 Sulinermi ajoqusersinnaanermut sillimmasii sar neq pillugu ataatsimiititaliaq Danskit sulinermi ajoqusersinnaanermut sillimmasiisarneq pil - lugu inatsisaat arlalitsigut allannguuteqarluni Kalaallit Nu - naan nut atuuppoq, Kalaallit Nunaanni inuussutissarsiornerup aaqqissuussaaneranut naleqqussagaalluni. Kalaallit Nunaanni Sulinermi Ajoqusersinnaanermut Isu - man naarineq pillugu Ataatsimiititap, danskit Arbejds ska de - sty relsia sinnerlugu sulisilluni ajoqusersinnaanermut isuman - naa rineq aqutaraa. Kalaallit Nunaanni Sulisilluni ajoqusersinnaanermut isu - man naarineq pillugu adressini sukumiinerusumik takuuk: aspx aamma Nævnet for Arbejdsskadesikring Den danske lov om arbejdsskadesikring er gældende i Grønland med visse ændringer, tilpasset den grønlandske erhvervsstruktur. Det er Det Grønlandske Nævn for Arbejdsskadesikring, der på vegne af den danske Arbejdsskadestyrelse administrerer arbejdsskadesikringen. Se mere om Det Grønlandske Nævn for Ar - bejds skadesikring på adresserne: na noq. - gl/emner/erhverv/arbejdsmarked/arbejdsskader.as px og Titartagaq.4 Sulisilluni ajoqusernerit Sulisilluni ajoqu ser sin naa ner mut Isumannaarineq pillugu ataatsimiititamut nalunaa rutigi ne qar si ma sut Figur.4 Anmeldte arbejdsskader til Nævnet for Arbejdsskadesikring Amerlassusaat / Antal Najoqqutaq: Sulisilluni Ajoqusersinnaanermut Ataatsimiititaliaq Kilde: Nævnet for Arbejdsskadesikring 108 STATISTISK ÅRBOG 2009 GRØNLANDS STATISTIK

17 Tabel.1 Sulisartut naalakkersuisuni atorfillit S.I.K-isumaqatigiissutaa malillugu akissaataasa minnerpaaffii. Tabel.1 Minimale lønsatser for offentligt ansatte arbejdere efter SIK s-overenskomst med Grønlands Hjemmestyre Ilinniagaqanngitsut / Ikke-faglærte Iliniagallit / Faglærte 1. apr 1. okt 1. apr 1. okt Kr. timimut / Kr. pr. time ,40 32,90 33,0 3, ,35 37,35 38,55 40, ,35 40,85 42,55 44, ,50 42,40 44,70 45, ,30 44,20 4,50 47, ,10 4,85 49,30 50, ,42 48,42 52,25 52, ,10 51,72 54,0 5, ,43 52,43 58,82 58, ,79 52,79 59,85 59, ,19 54,19 1,34 1, ,59 55,59 2,83 2, ,17 5,17 5,18 5, ,75 5,75 7,52 7, ,3 57,3 9,33 9, ,97 57,97 71,15 71, ,33 59,33 72,41 72, ,90 59,90 73,47 73, ,40 1,40 75,31 75, ,90 2,90 77,14 77, ,5 4,5 78,89 78, ,40,40 80,4 80, ,17 8,17 82,35 82, ,93 9,93 84,01 84, ,9 71,9 85,7 85, ,3 73,3 88,47 88, ,03 75,03 90,14 90, ,70 7,70 91,81 91, Malugiuk: Kisitsisit taasat tassa akunnermusiat minnerpaaffii (akissaatit tunngaviusut + akitsuutinut tapisiat taavalu ilinniagaqarsimanermut tapisiat) pisortat SIK-lu isumaqatigiissutaat malillugu. Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik Anm.: Tallene angiver den minimale timeløn på 1. trin i henhold til overenskomst mellem Grønlands Landsstyre, Finansministeriet og SIK. UKIUMOORTUMIK KISITSISITIGUT PAASISSUTISSAT 2009 NAATSORSUEQQISSAARTARFIK 109

18 Tabel.2 Suliassaqartitsinermi sulinerup annertussusia inuussutissarsiuteqarfiit pingaarnerit arnanut angutinullu agguataagaq Tabel.2 Beskæftigelsen opgjort i årsværk fordelt på køn og hovedbrancher Arnat/Kvinder Angutit/Mænd Aningaasarsiat tunisisartullu Hovedbranche Sulinerup annertussusia / Antal årsværk Katillugit I alt Nunalerineq, piniarneq Landbrug, jagt og orpippassualerinerlu skovbrug Aalisarneq Fiskeri Aatsitassanik piiaaneq Råstofudvinding Suliffissuit Industri Innaallagiamik, kiassarnermik El-, gas-, varme- og imermillu pilersuineq vandforsyning Sanaartorneq Bygge- og anlægsvirksomhed Nioqquteqarneq iluarsagassanillu Handel og reparations suliaqarneq virksomhed Akunnittarfiit Hotel- og restaurationsneriniartarfiillu virksomhed Assartuineq 1) Transportvirksomhed 1) Aningaaseriviit, aningaasaliineq Pengeinstitutter, finansieringssillimmasiisarnerlu og forsikringsvirksomhed Pigisat nalillit, attartortitsineq Fast ejendom, udlejning, niuerneq assigisaallu forretningsservice mv. Pisortaqarfiit ingerlataat, illersornissaq Offentlig administration, isumaginninnikkut ikorfatuineq forsvar og socialforsikring Atuartitsineq Undervisning Peqqinneq atugarissaarnermullu Sundheds- og velfærds suliffeqarfiit institutioner mv. Piginneqatigiiluni ingerlatsiviit allat, Andre kollektive, sociale og isumaginninnikkut namminerisamillu personlige sullissinerit serviceaktiviteter Nunaniit tamalaaniit kattuffiit Internationale organisationer mv. Oqaatigineqanngitsoq 2) Uoplyst 2) Nassuiaatit: 1) Silaannakkut immakkut nunakkullu angallassineq nalunaarasuartaatikkullu attaveqarneq inuutissarsiuteqarfiup assartuineq -up ataaniipput. 2) Inuutissarsiorfik oqaatigineqanngitsut ilagivaat inuit assigiinngisut, suliffeqaarfiisa suuneri paasineqarsinnaanngitsut. Malugiuk: Amerlanerpaartaat taakkunaniittut Thule Air Basemi Pituffimmiittumi sulisuupput. Inuutissarsiorfiillu aammattaaq peqarsinnaapput suliffeqarfinnik suliaqanngitsunik, tassaasut suliffeqarfiit uninngasut. Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik. Noter: 1) Hovedbranchen Transportvirksomhed omfatter bl.a. Luft-, Sø- og Landtransport samt Telekommunikation. 2) Hovedbranchen Uoplyst omfatter bl.a. en række personer, hvor det ikke er muligt at identificere branchen. Langt størstedelen af disse personer arbejder på Thule Air Base i Pituffik. Hovedbranchen kan også indeholde virksomheder uden aktivitet, dvs. hvilende virksomheder. 110 STATISTISK ÅRBOG 2009 GRØNLANDS STATISTIK

19 Tabel.3 Suliassaqartitsinermi akissarsiornermut inuussutissarsiuteqarfiit pingaanerit arnanut angutinullu agguataagaq Tabel.3 Beskæftigelsen opgjort i lønsum fordelt på køn og hovedbrancher, i kr. Arnat/Kvinder Angutit/Mænd kr. Katillugit I alt Nunalerineq, piniarneq Landbrug, jagt og orpippassualerinerlu skovbrug Aalisarneq Fiskeri Aatsitassanik piiaaneq Råstofudvinding Suliffissuit Industri Innaallagiamik, kiassarnermik El-, gas-, varmeimermillu pilersuineq og vandforsyning Sanaartorneq Bygge- og anlægsvirksomhed Nioqquteqarneq iluarsagassanillu Handel og reparationssuliaqarneq virksomhed Akunnittarfiit Hotel- og restaurationsneriniartarfiillu virksomhed Assartuineq Transportvirksomhed Aningaaseriviit aningaasaliineq Pengeinstitutter, finansieringssillimmasiisarnerlu og forsikringsvirksomhed Pigisat nalillit, attartortitsineq Fast ejendom, udlejning, niuerneq assigisaallu forretningsservice mv. Pisortaqarfiit ingerlataat, Fast ejendom, udlejning, illersornissaq isumaginninnik- Offentlig administration, kut ikorfatuineq forsvar og socialforsikring Atuartitsineq Undervisning Peqqinneq atugarissaarnermullu Sundheds- og suliffeqarfiit velfærdsinstitutioner mv. Piginneqatigiiluni ingerlatsiviit Andre kollektive, allat, isumaginninnikkut nammi- sociale og personlige nerisamillu sullissinerit serviceaktiviteter Nunaniit tamalaaniit Internationale kattuffiit organisationer mv. Oqaatigineqanngitsoq Uoplyst Nassuiaatit: 1) Silaannakkut immakkut nunakkullu angallassineq nalunaarasuartaatikkullu attaveqarneq inuutissarsiuteqarfiup assartuineq -up ataaniipput. 2) Inuutissarsiorfik oqaatigineqanngitsut ilagivaat inuit assigiinngisut, suliffeqaarfiisa suuneri paasineqarsinnaanngitsut. Malugiuk: Amerlanerpaartaat taakkunaniittut Thule Air Basemi Pituffimmiittumi sulisuupput. Inuutissarsiorfiillu aammattaaq peqarsinnaapput suliffeqarfinnik suliaqanngitsunik, tassaasut suliffeqarfiit uninngasut. Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik. Noter: 1) Hovedbranchen Transportvirksomhed omfatter bl.a. Luft-, Sø- og Landtransport samt Telekommunikation. 2) Hovedbranchen Uoplyst omfatter bl.a. en række personer, hvor det ikke er muligt at identificere branchen. Langt størstedelen af disse personer arbejder på Thule Air Base i Pituffik. Hovedbranchen kan også indeholde virksomheder uden aktivitet, dvs. hvilende virksomheder. UKIUMOORTUMIK KISITSISITIGUT PAASISSUTISSAT 2009 NAATSORSUEQQISSAARTARFIK 111

20 Tabel.4 Qaammammut agguaqatigiisillugu 2008-mi suliffissaaleqinermik eqqugaasut ilinniakkanut suiaassusermullu agguataarlugit Tabel.4 Berørte af ledighed i 2008 i gennemsnit pr. måned fordelt på uddannelse og køn Katillugit / Arnat / Angutit / Katillugit / Arnat / Angutit / I alt Kvinder Mænd I alt Kvinder Mænd Pct. Amerlassutsit / Antal Katillugit 100,0 100,0 100, I Alt Ilinniarsimaneq nalunaarutigineqanngilaq 1,8 1,3 2, Uddannelse uoplyst Saviminilerineq 1,9 0,2 3, Jern og metal Sanaartorneq 1,9 0,3 3, Bygge og anlæg Niuerneq allaffissornerlu 4,0 5,4 2, Handel og kontor Inuussutissalerineq 2,0 2,8 1, Levnedsmiddel Imarsiorneq aalisarnerlu 2,5 0,5 3, Søfart og fiskeri Aalisakkerineq 0,4 0,3 0, Fiskeindustri Perorsaanermi, isumaginninnermilu suliallit 1, 3,5 0, Pædagogiske og sociale fag Titartaaneq 0,1 0,0 0, Grafiske fag Sullissineq 0,3 0,4 0, Serviceområdet Akunnattut 2,0 1,4 2, Mellemlange uddannelser Ilinniakkat ingerlaqqittut 0,1 0, Videregående uddannelser Ilinniartitaanerit allat 0,1 0,0 0, Diverse uddannelser Ilinniarsimanngitut 81,5 83,8 79, Ufaglært Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik Tabel.5 Qaammammut agguaqatigiissillugu piffissap qiteqqunnerani suliffissaaleqisut ilinniakkanut suiaassusermullu agguataarlugit, 2008 Tabel.5 Medio ledige i gennemsnit pr. måned fordelt på uddannelse og køn i 2008 Katillugit / Arnat / Angutit / Katillugit / Arnat / Angutit / I alt Kvinder Mænd I alt Kvinder Mænd Pct. Amerlassutsit / Antal Katillugit 100,0 100,0 100, I Alt Ilinniarsimaneq nalunaarutigineqanngilaq 1,7 1,3 2, Uddannelse uoplyst Saviminilerineq 1,9 0,2 3, Jern og metal Sanaartorneq 1,9 0,2 3, Bygge og anlæg Niuerneq allaffissornerlu 4,0 5, 2, Handel og kontor Inuussutissalerineq 1,9 2, 1, Levnedsmiddel Imarsiorneq aalisarnerlu 2,7 0,5 4, Søfart og fiskeri Aalisakkerineq 0,4 0,3 0, Fiskeindustri Perorsaanermi, isumaginninnermilu suliallit 1,4 3,1 0, Pædagogiske og sociale fag Titartaaneq 0,1 0,1 0, Grafiske fag Sullissineq 0,3 0,4 0, Serviceområdet Ilinniakkat akunnattumik sivisussusillit 2,0 1,4 2, Mellemlange uddannelser Ilinniakkat ingerlaqqittut 0,1 0, Videregående uddannelser Ilinniartitaanerit allat 0,1 0,0 0, Diverse uddannelser Ilinniarsimanngitut 81,4 84,0 79, Ufaglært Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik 112 STATISTISK ÅRBOG 2009 GRØNLANDS STATISTIK

Nuna tamakkerlugu naatsorsuutit. Nationalregnskab

Nuna tamakkerlugu naatsorsuutit. Nationalregnskab Nuna tamakkerlugu naatsorsuutit Nationalregnskab Nuna tamakkerlugu naatsorsuutini siunertarineqarpoq pif fis - sa mi inuiaqatigiinni aningaasatigut ataqatigiiaat paa siu mi - naat sut tamakkiisumik takujuminartunngorlugit

Læs mere

Ineqarneq. Boliger. Inissianik nammineq pigisallit peqatigiiffiliornissaat Naalakkersuisut/namminersorlutik

Ineqarneq. Boliger. Inissianik nammineq pigisallit peqatigiiffiliornissaat Naalakkersuisut/namminersorlutik Ineqarneq Boliger.0 INEQARNEQ NALINGINNAASUMIK Kalaallit Nunaanni inissiat amerlanerpaartaat pisortanit pigi - ne qarput, inissianillu ineriartortitsineq politikkikkut aalajangiinernik tunngaveqarpoq.

Læs mere

Ilinniartitaaneq. Uddannelse

Ilinniartitaaneq. Uddannelse Ilinniartitaaneq Uddannelse ILINNIARTITAANEQ Kalaallit Nunaanni ilinniartitaanerup aaqqissuussaanerani siunertaavoq, inuusuttut ilinniartitaanissaat, siunissami sulinissamut tunngaviliisussamik, imminut

Læs mere

Isertitat, atuineq akillu. Indkomster, forbrug og priser

Isertitat, atuineq akillu. Indkomster, forbrug og priser Isertitat, atuineq akillu Indkomster, forbrug og priser Kapitalimi matumani isertitaqarnermi annertussutsit ineriartornerlu, nioqqutissianik sullissinermillu atuinerit taakkualu akii allaaserineqarput.

Læs mere

Aningaasanik aningaasaatinillu niuerneq

Aningaasanik aningaasaatinillu niuerneq Aningaasanik aningaasaatinillu niuerneq Penge- og kapitalmarked Kalaallit Nunaata aningaasaqarnera ammasorujussuuvoq ani - ngaasaatit killeqanngitsumik nuunneqarsinnaallutik. Ta man - na isumaqarpoq nunani

Læs mere

Isumaginninnermut peqqissutsimullu tunngasut Sociale forhold og sundhed

Isumaginninnermut peqqissutsimullu tunngasut Sociale forhold og sundhed Isumaginninnermut peqqissutsimullu tunngasut Sociale forhold og sundhed.1 ISUMAGINNINNERMI AAQQISSUUSSAANERMUT TUN NGASUT Isumaginninnermut tunngasut ulloq 1. januar 1980-mi Namminersornerullutik Oqartussat

Læs mere

Unammilleqatigiinnermut nalunaajaat 2008. Konkurrenceredegørelse 2008. Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliaq Konkurrencenævnet

Unammilleqatigiinnermut nalunaajaat 2008. Konkurrenceredegørelse 2008. Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliaq Konkurrencenævnet Unammilleqatigiinnermut nalunaajaat 2008 Konkurrenceredegørelse 2008 Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliaq Konkurrencenævnet Unammilleqatigiinnermut nalunaajaat 2008 Konkurrenceredegørelse 2008 Naqiterisitsisut

Læs mere

MIO-p meeqqat inuusuttullu pillugit. MIO s viden om børn og unge. Nalunaarusiat misissuinerillu 2004-2014 Rapporter og undersøgelser 2004-2014

MIO-p meeqqat inuusuttullu pillugit. MIO s viden om børn og unge. Nalunaarusiat misissuinerillu 2004-2014 Rapporter og undersøgelser 2004-2014 MIO-p meeqqat inuusuttullu pillugit ilisimasai MIO s viden om børn og unge Nalunaarusiat misissuinerillu 2004-2014 Rapporter og undersøgelser 2004-2014 Allaaserinnittut Tekst Clara Klint Jentzsch Aaqqissuisut

Læs mere

Imai. Indhold. PI Paasissutissat / Information. Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik. Naqiterisoq / Tryk : Aaqqisuisut / Redaktion :

Imai. Indhold. PI Paasissutissat / Information. Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik. Naqiterisoq / Tryk : Aaqqisuisut / Redaktion : 1 PI Paasissutissat / Information Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk Naqiterisoq / Tryk : Inerisaavik PI tassaavoq paasissutissiinermik oqallissaarinermillu atuagassiaq

Læs mere

Imai. Indhold. Saqqaata assitaa: Sisimiuni Pisiniarfissuatoqqami. ingerlaneranni. Ass. Vienberg.

Imai. Indhold. Saqqaata assitaa: Sisimiuni Pisiniarfissuatoqqami. ingerlaneranni. Ass. Vienberg. NR. 1 2014 Imai Indhold KNI A/S-imut tikilluarit... 3 Sukkup pisisartumukaannerani aqqutaa... 4 Aporfissaqaleraangat... 6 Apeqqutit sisamat... 8 Pingaartitat sulisullu... 10 KGH-miit KNI-mut... 12 Illoqarfissuarmut

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor Skatte- og Velfærdskommissionen Den offentlige sektor Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Den offentlige sektors struktur...3 3. Udgifter...5 3.1 Real økonomisk fordeling...7

Læs mere

Nr. 53 ukioq Vinter 2011

Nr. 53 ukioq Vinter 2011 Nr. 53 ukioq Vinter 2011 Imarisai Indhold Lars Svankær 03 Siulequt Forord 04 Aningaasaq kuulti, kikissat qummoroortarnerlu 06 Guldmønt, søm og fyrværkeri 08 Pingaartuuvoq malinnaajuarnissaq 10 Det er vigtigt

Læs mere

Det grønlandske arbejdsmarked set fra en dansk arbejdstagers synspunkt Af forstander Svend Kolte, Det Grønlandske Hus i Århus. Ajourført januar 2011

Det grønlandske arbejdsmarked set fra en dansk arbejdstagers synspunkt Af forstander Svend Kolte, Det Grønlandske Hus i Århus. Ajourført januar 2011 Det grønlandske arbejdsmarked set fra en dansk arbejdstagers synspunkt Af forstander Svend Kolte, Det Grønlandske Hus i Århus. Ajourført januar 2011 Dette notat er ikke en komplet og udtømmende beskrivelse

Læs mere

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. December 14. Qeqertarsuup Atuarfia 2013

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. December 14. Qeqertarsuup Atuarfia 2013 Ilinniartitsisoq IMAK - Grønlands lærerforening Qeqertarsuup Atuarfia 2013 December 14 Ilinniartitsisoq December 14 3 Atuarfik piorsartuartigu nunarput pillugu 4 Lad os udvikle folkeskolen for landets

Læs mere

Meeqqat Pisinnaatitaaffii pillugit Isumaqatigiissut Børnekonventionen. Ilinniartitsisumut ilitsersuut I Lærervejledning

Meeqqat Pisinnaatitaaffii pillugit Isumaqatigiissut Børnekonventionen. Ilinniartitsisumut ilitsersuut I Lærervejledning Pisinnaatitaaffe qarpunga! Jeg har rettigheder! Meeqqat Pisinnaatitaaffii pillugit Isumaqatigiissut Børnekonventionen Ilinniartitsisumut ilitsersuut I Lærervejledning Pisinnaatitaaffe qarpunga! Pisinnaatitaaffeqarpunga!

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed Skatte- og Velfærdskommissionen Social sikkerhed Baggrundsnotat marts 2011 Indholdsfortegnelse 2. Ressourceforbrug og fordeling...4 2.1 Fordeling imellem kommunerne og Selvstyret...4 2.2 Udviklingen i

Læs mere

APPA News nr. 1 2011. Maniitsoq 2. Nutarsaaneq / Miljølån 4. Ukiup aallarnisaasua / Årets iværksætter 9. Mobilbank 14. Tlf.: 70 1234 www.banken.

APPA News nr. 1 2011. Maniitsoq 2. Nutarsaaneq / Miljølån 4. Ukiup aallarnisaasua / Årets iværksætter 9. Mobilbank 14. Tlf.: 70 1234 www.banken. APPA News nr. 1 2011 Tlf.: 70 1234 www.banken.gl Maniitsoq 2 Nutarsaaneq / Miljølån 4 Ukiup aallarnisaasua / Årets iværksætter 9 Mobilbank 14 APPA News nr. 1 2011 2 Maniitsoq GrønlandsBANKEN-ip immikkoortortaqarfiani

Læs mere

Qassit.gl Takorluugaq qanoq akeqarpa? Hvad koster drømmen?... 4

Qassit.gl Takorluugaq qanoq akeqarpa? Hvad koster drømmen?... 4 Appa News nr. 2 2014 Tlf.: 70 1234 www.banken.gl Qassit.gl Takorluugaq qanoq akeqarpa? Hvad koster drømmen?............. 4 Sungiusaasoq arpaqqusippat, arpannissaq piareersimaffigisariaqarpoq Man skal være

Læs mere

Nr. 47 aasaq Sommer 2009

Nr. 47 aasaq Sommer 2009 Nr. 47 aasaq Sommer 2009 Ananias Olsen s ilisarnaataa eqitaaneqartoq. Asseq p iluani assiliinermik unammisitsinerani 2009-mi upernaakkut ingerlanneqartumi ajugaasuuvoq. Assiliisuuvoq Ananias Olsen, Qaqortoq.

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Hjemløs i Grønland. - et skøn over samtlige kommuners hjemløse

Hjemløs i Grønland. - et skøn over samtlige kommuners hjemløse Hjemløs i Grønland - et skøn over samtlige kommuners hjemløse Departementet for Familie og Sundhed november 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Baggrund for undersøgelsen af hjemløse...3 Undersøgelse

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33 Kapitel 4 side 33 Social sikkerhed Kan man selv sikre sig mod nedgang i indtægten, hvis fiskeriet svigter og man er uden arbejde i perioder? Hvad nu, hvis man bliver ramt af sygdom eller en ulykke er der

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

KALAALLIT ATUAKKIORTUT ATAATSIMEERSUARNEQ. Generalforsamling. Nuuk 21. april 2011. Katuami. Nalunaaqutaq 13.00 17.00. Dansk resume

KALAALLIT ATUAKKIORTUT ATAATSIMEERSUARNEQ. Generalforsamling. Nuuk 21. april 2011. Katuami. Nalunaaqutaq 13.00 17.00. Dansk resume KALAALLIT ATUAKKIORTUT ATAATSIMEERSUARNEQ Generalforsamling Nuuk 21. april 2011 Katuami Nalunaaqutaq 13.00 17.00 Dansk resume Nuuk apriilimi 2011 KALAALLIT ATUAKKIORTUT H. J. Rinksvej 35 Postboks 43 3900

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Konkurrenceredegørelse 2009 Unammilleqatigiinnermut nalunaajaat 2009

Konkurrenceredegørelse 2009 Unammilleqatigiinnermut nalunaajaat 2009 Konkurrenceredegørelse 2009 Unammilleqatigiinnermut nalunaajaat 2009 Konkurrencenævnet Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliaq Konkurrenceredegørelse 2009 Unammilleqatigiinnermut nalunaajaat 2009 Indhold

Læs mere

Vores fremtid - dit og mit ansvar

Vores fremtid - dit og mit ansvar Vores fremtid - dit og mit ansvar - på vej mod 2025 Indholdsfortegnelse Sikring af velstand og velfærd...2 1 Vision...4 1.1 Det vil Naalakkersuisut gennemføre... 6 1.2 Naalakkersuisuts mål... 8 2 Naalakkersuisuts

Læs mere

PAARTOQ: Paartoq qanga nunatsinni handelip piunerata nalaani atuussimavoq,

PAARTOQ: Paartoq qanga nunatsinni handelip piunerata nalaani atuussimavoq, NR. 3 2014 Imai Indhold Pissutsit piviusut aallaavigisariaqarpagut...3 Ukiussamut pilersuinissaq isumannaarneqassaaq...4 Piniagaq tunniunneqartussanngoraangat...7 Nioqqutissaq assartorneqassagaangat...10

Læs mere