Suliffeqarnermi pissutsit. Arbejdsmarkedsforhold 6.1 SULIFFEQARNERMI MALITTARISASSAQARTITSINEQ 6.1 REGULERING AF ARBEJDSMARKEDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Suliffeqarnermi pissutsit. Arbejdsmarkedsforhold 6.1 SULIFFEQARNERMI MALITTARISASSAQARTITSINEQ 6.1 REGULERING AF ARBEJDSMARKEDET"

Transkript

1 Suliffeqarnermi pissutsit Arbejdsmarkedsforhold.1 SULIFFEQARNERMI MALITTARISASSAQARTITSINEQ.1.1 Suliffeqarneq pillugu inatsisit Suliffeqarnermut tunngasuteqartut annersaa Nam mi ner sor - lu tik Oqartussanit ingerlanneqarpoq, pingaarnerusumik su lif - fis sarsiuussisarneq, suliffissaqartitsiniutinik pilersitsiortorneq aam malu sulisussanik avataaneersunik killilersi maa rin nin nis - sa mik aqutsineq isumagisaralugit. Suliffeqarnermut tunngasut Inuussutissarsiornermut Su lif - fe qar nermullu Naalakkersuisoqarfiup ataaniipput. Tamanna pillugu adressemi sukumiinerusumik takuuk: nt_for_erhverv.aspx Taamaattorli suliassaqarfiit allat ataasiakkaat sulias sa qar tit - si ner mut pingaaruteqartut naalakkersuisoqarfiit allat ataanni inississimapput, marlullu danskit naalagaaffiata ataaniillutik. Suliffissarsiuussisarnermik, suliassaqartitsiniarnermik aam - ma sulisussanik avataaneersunik killilersimaarinninnissamik pi ngaarnertigut aqutsineq Suliffeqarnermi innersuussisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 10, 18. december imeersoq aamma Kalaallit Nunaannut suliffissarsiortut killilersimaarnissaat pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 27, 30. oktober 1992-imeersoq naapertorlugit ingerlanneqarpoq. Kiisalu Kalaallit Nunaannut suliffissarsiortut killiler simaar nis - saat pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 24, 2. august 1993-imeersoq immikkoortumut malitta ri - sas saqartitsilluni. Suliassartai Inuussutissarsiornermut Suliffe - qar nermullu Naa lakkersuisoqarfimmit ilaalu kommunit su lif - fe qarnermut ingerlatsiviinit isumagineqarlutik. Kommunini suliassat tassaapput suliffissaqartitsiniarneq, inuus sutissarsiutinut ilinniartitaanernullu siunnersuisarneq kii - sa lu suliassaqartitsiniutinik pilersitsisarneq ingerlat sisarnerlu. Taak ku saniatigut suliassaqartitsiniarnermi pissutsinik paa sis - sutissiisarneq aammalu suliffissarsiortunik nalunaarsuineq su - lia rineqartarput. Upernaaq 200-mi suliassat najukkami siunnersuisarfinnut ilitsersuisarfinnullu (Piareersarfinnut) tunniunneqarput. Tamanna pillugu adressemi sukumiinerusumik takuuk: nt_for_erhverv.aspx Sullivinni avatangiisit pillugit inatsiseqarneq aamma Ka laal - lit Nunaanni Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik danskit naala gaaf - fia ta ataaniipput, Kalaallit Nunaat Danmarkimi Arbejdstilsynip ataa ni immikkut nakkutilliisoqarfittut isigineqarpoq. Sulisut su lisitsisullu sinniisui nunatsinni Suliffigissaasuni ilaa sor taa ti - ta qarput. Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik Kalaallit Nunaannilu Sullivinni avatangiisit pillugit kapitalimi uani adressemilu suku mii ne ru - su mik takukkit: aamma - dk/ sw20148.asp UKIUMOORTUMIK KISITSISITIGUT PAASISSUTISSAT 2009 NAATSORSUEQQISSAARTARFIK.1 REGULERING AF ARBEJDSMARKEDET.1.1 Arbejdsmarkedslovgivning Selvstyret varetager størstedelen af området vedrørende arbejdsmarkeds forhold med hovedvægt på arbejdsformidling, beskæftigelsesfremmende for anstaltninger og regulering af tilgangen af arbejdskraft udefra. Arbejdsmarkedsområdet hører under landsstyreområdet for Erhverv og Arbejdsmarked. Se nærmere herom på adressen: dk. nanoq. - gl/emner/landsstyre/departementer/departement _for_erhverv.aspx Enkelte andre områder med betydning for beskæftigelsen er placeret under andre landsstyreområder og i to tilfælde under den danske stat. Den overordnede styring af arbejdsformidling, beskæftigelse og regulering af tilgangen af arbejdskraft sker i henhold til Landstingsforordning af nr. 10 af 18. december 2003 om arbejdsformidling m.v. og Landstingslov nr. 27 af 30. oktober 1992 om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland. Endvidere regulerer Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 24 af 2. august 1993 om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland området. De praktiske opgaver varetages af Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked og delvis af de kommunale arbejdsmarkedsforvaltninger. De kommunale opgaver består i arbejdsformidling, erhvervs- og uddannelsesvejledning og i oprettelse og gennemførelse af beskæftigelsesfremmende foranstaltninger. Hertil kommer oplysningsvirksomhed og registrering af ledige. Fra foråret 200 blev opgaverne overdraget til lokale vejlednings- og introduktionscentre (Piareersarfiit). Se nærmere om centrene på adressen: er/departement_for_erhverv/piareersarfiit.aspx Lovgivningen om arbejdsmiljø og Arbejdstilsynet i Grønland hører under den danske stat, hvor Grønland er en særlig tilsynskreds under det danske Arbejdstilsyn. Arbejdsmarkedets parter er repræsenteret i det grønlandske Arbejdsmiljøråd. Se nærmere om Arbejdstilsynet og Arbejdsmiljørådet i Grønland senere i dette kapitel og på adresserne: og - dk/ sw20148.asp Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjene- 93

2 Kalaallit Nunaanni Namminersornerullutik Oqartussani kom - mu ninilu tjenestemandit pillugit Inatsisartut inatsisaat nr december 2004-meersoq Namminersorlutik Oqar tus sani kommuninilu tjenestemandinut atuuppoq, tjeneste - mandinulli naalagaaffiup ataaniittunut atuunnani. Namminersorlutik Oqartussani kommuninilu tjenes te man - dit pillugit tjenestemandinut eqqartuussivik danskit naa la - gaaf fiannit akisussaaffigineqarpoq. Sulisorisat pillugit Ka laal - lit Nunaanni Danmarkimilu inatsisit sapinngisamik nali gii sin - niarneqartarput, assigiiaartunik atorfinitsitaanermi atu gas sa - qartitsinissaq anguneqarsinnaaqqullugu. Pissutsit allat tamarmik sulisut sulisitsisullu peqatigiiffiisa akornanni isumaqatigiissutitigut aalajangersagaapput. Aalajangersimasunik atorfillit suliamullu tunngasunik eq - qar tuussiviit pillugit inatsiseqanngilaq. Taamaammat isu ma - qa tigiissutillit akornanni aaqqiagiinngissutit amerlanertigut isu maqatigiissitsiniartoqarneratigut aalajangiiffineqartarput..1.2 Suliffeqarnermi kattuffiit Sulinermik inuussutissarsiuteqartut amerlanerpaartaat Ka laal - lit Nunaanni kattuffinnit sinniisuuffigineqarput. Annerpaaq tassaavoq SIK (Sulinermik Inuussutissarsiutillit Kattuffiat). SIK pillugu adressemi sukumiinerusumik takuuk: - gl/ program/index.php Ukiuni kingullerni assigiinnik suliallit peqatigiiffii, nam mi - neerlutik isumaqatiginninniarsinnaatitaapput, assersuu ti ga lu - gu makkuupput: Perorsaasut, Perorsaasut Ilinniarsimasut Peqatigiiffianni (PIP) pe qa tigiiffeqartut, perorsaasut peqatigiffiat adressemi suku mii ne rusumik takuuk: Tusagassiortut, (TP) Tussagassiortut Peqatigiiffianni pe qa ti - giiffeqartut, tusagassiortut peqatigiiffiat adressemi suku - mii nerusumik takuuk: sw asp Teleteknikerit, Radiotelegrafistit peqatigiiffianni Attave - qaam mi 1917-imeersumi peqatigiiffeqarput (immikkut nit - tar ta gaqanngillat) Ingerlatsinermut teknikerit, sanaartornermik inger lata qar - tut sanasullu Bygge-, Anlægs-, og trækartellet-imi (BAT) kat tuf feqartut Kattuffiat pillugu adressemi suku miine ru su - mik ta kuuk: www. batkartellet.dk/default.asp?lang=da Nakorsat Grønlands lægekredsforeningimik kattuffeqartut kigutilerisullu Dansk Tandlægeforeningimi kattuffeqarlutik. Adres sit sukumiinerusumik takukkit: aamma px Inuit, Danmarkimiit sulisussarsiarineqartut, Danmarki mi luun - niit ilinniarsimasut, nalinginnaasumik qallunaat suli ner mik inuussutissarsiuteqartut kattuffiini ilaasortaaffeqartarput. Tjenestemandinik isumaqatigiinniussisarneq qitiusumik kattuffinnit sisamanit isumagineqartarpoq: Kalaallit Nunaanni ilinniartitsisut kattuffiat Illinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattufiat (IMAK). IMAK pillugu adressemi sukumiinerusumik takuuk: Tjenestemandit kattuffiat Atorfillit Kattuffiat (AK). AK pillugu adressemi sukumiinerusumik takuuk: Kalaallit Nunaanni ilinniagartuut Kattuffiat ASG. ASG stemænd i Grønland gælder for Selvstyrets og kommunernes tjenestemænd, men ikke for tjenestemænd under den danske stat. Tjenestemandsretten vedrørende Selvstyrets og kommunernes tjenestemænd er underlagt den danske stat. Den grønlandske og danske lovgivning vedrørende personale er så vidt muligt harmoniseret for at skabe ensartede ansættelsesvilkår. Alle andre forhold er fastlagt gennem aftale mellem parterne på arbejdsmarkedet. Der findes ingen funktionær- og arbejdsretslovgivning. Uoverensstemmelser mellem overenskomstparter afgøres derfor typisk ved voldgift..1.2 Arbejdsmarkedets organisationer Langt hovedparten af lønmodtagerne repræsenteres af grønlandske organisationer. Den største er SIK (Sulinermik Inuussutissarsiutillit Kattuffiat). Se nærmere om SIK på adressen: - pro gram/index.php I de senere år er der etableret flere faggrupper med selvstændig forhandlingsret, fx for: Pædagoger, organiseret i Pædagogernes Fag - fore ning, PIP (Perorsaasut Ilinniarsimasut Peqa - tigiiffiat). Se nærmere om pædagogernes Fagforening på adressen: Journalister, organiseret i Grønlands Presseforening, TP (Tussagassiortut Peqatigiiffiat). Se nær - mere om Grønlands Presseforening på adres sen: bundet.dk/ sw asp Teleteknikere, organiseret i Radiotelegrafist For - e ningen af 1917 (Attaveqaat) (ingen selvstændig hjemmeside) Driftsteknikere, bygningsarbejdere og håndværkere, organiseret i Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT). Se nærmere om kartellet på adressen: Læger og tandlæger er organiseret i Grønlands Lægekredsforening og Dansk Tandlægeforening. Se nærmere på adresserne: og foreningen.dk/ Om_Tand lae - geforeningen.aspx Personer, der rekrutteres fra Danmark eller har taget deres uddannelse i Danmark, er typisk repræsenteret af danske lønmodtagerorganisationer. Forhandlingsretten for tjenestemænd varetages af fire centralorganisationer: Lærernes Fagforening i Grønland Illinniartitsitut Meqqat Atuarfianneersut Kattufiat (IMAK). Se nærmere om IMAK på adressen: Tjenestemændenes Sammenslutning, Atorfillit Kattuffiat (AK). Se nærmere om AK på adressen: 94 STATISTISK ÅRBOG 2009 GRØNLANDS STATISTIK

3 pillugu adressemi sukumiinerusumik takuuk: gl Kalaallit Nunaanni Peqqinnissaq Pillugu Kattuffiit (PPK). PPK pillugu adressemi sukumiinerusumik takuuk: www. pk. gl/ Sulisitsisunut tunngatillugu Nam mi ner sorlutik Oqartussani, kom munini naalagaaffimmilu pi sor tat sulisitsisui malun naa te - qar nersaapput. Pisortat sulisit si su tut soqutigisaat siun ner sue - qatigiinnermi isumaqatigiissutit aq qutigalugit ataqa tigiin ne - qarput. Suliffeqarnermi nam mi ner sortuni sulisitsisut kattuffii arla qarput: Annersaat tas saa voq Grønlands Arbejds gi ver fore - ning (GA). GA pillugu adressemi sukumiinerusumik takuuk: www. ga. - gl/. Kalaallit Nunaanni Sulisitsisut Kattuffiat, ILIK 1. januar 2009 aal lar nerfigalugu GA-mut kattunneqarpoq. ILIK pillugu adressemi sukumiinerusumik takuuk: Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK), angal latillit, umiatsiaararsorlutik aalisarsut piniartullu kat tuf - figaat. KNAPK pillugu adressemi sukumiinerusumik takuuk: NUSUKA, Nunaqavissut Suliffiutillit Kattuffiat. NUSUKA pillugu adressemi sukumiinerusumik takuuk: - nusuka.com/.2 NALINGINNAASUMIK SULINERMI ATUGASSA RITI TAA - SUT ISUMAQATIGIISSUTILLU.2.1 Nunaqavissut tikisitallu akornanni naligiis si taa neq Sumi inunngorsimaneq najoqqutaralugu akissaaser sorne - qar neq, 194-mili tikisitat najugaqavissunit akissar siaq qor tu - ne runissaannik qulakkeerinnittoq kiisami 1991-mi akis sarsi - anik isumaqatiginninniarnikkut atorunnaarsinneqarneratigut najugaqavissut tikisitallu assigiimmik ilinniagallit akornanni assigiimmillu suliallit naligiimmik pineqartalerput..2.2 Piffissaq suliffiusoq aamma sulinngiffeqartarneq Suliani assigiinngitsuni tamani suliffiup sivisussusia sapaatip akun neranut nalunaaquttap akunnerinik 40-nik sivisus su - seqarpoq. Ukiumi katersivimmi nalunaaquttap akunnerinut suliffiusunut tamanut feriarneq nalunaaquttap akunneranik 0,09-nik sivisussuseqarpoq. Nalinginnaasumik sulinermi akunnerni 200 feriarsinnaaneq pissarsiarineqartarluni. Sulisitsisut sulinngiffeqaatissatut minnerpaamik akissarsiat 12 pct-ii tunniuttarpaat. Isumaqatigiissutini amerlanerpaani meeqqap nappar sima ne - rani ullormi siullermi sulinngiffeqarsinnaatitaaneq atuup poq. Akademikernes Sammenslutning i Grønland (ASG). Se nærmere om ASG på adressen: Sundhedskartellet i Grønland, Peqqinnissaq Pillugi Kattuffiit (PPK). Se nærmere om PPK på adressen: Arbejdsgiversiden er domineret af de offentlige arbejdsgivere under Grønlands Selvstyre, kommuner og staten. Koordineringen af de offentliges ar bejds - giveres interesser sker gennem en samrådsaftale. På det private arbejdsmarked findes flere arbejdsgiverorganisationer: Den største er Grønlands Arbejdsgiverforening (GA). Se nærmere om GA på adressen: ILIK, Sulisitsisut Kattuffiat/Arbejdsgiverne i Grønland er med virkning fra den 1. januar 2009 sammenlagt med GA. Se nærmere om ILIK på Sammenslutningen af fiskere og fangere i Grønland, Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK), organiserer kutterejere, jollefiskere og fangere. Se nærmere om KNAPK på adressen: NUSUKA, Nunaqavissut Suliffiutillit Kattuffiat organiserer hjemmehørende virksomheder i Grønland. Se nærmere om NUSUKA på adressen: - nusuka.com/.2 GENERELLE ARBEJDSVILKÅR OG OVER- ENSKOMSTER.2.1 Ligestilling mellem hjemmehørende og tilkaldte Fødestedskriteriet, der siden 194 sikrede tilkaldt arbejdskraft højere lønninger end de hjemmehørende, blev endeligt afviklet med overenskomstforhandlingerne i 1991, så der nu er fuld ligestilling mellem hjemmehørende og tilkaldt arbejdskraft med samme uddannelsesbaggrund og arbejdsopgaver..2.2 Arbejdstid og ferie Arbejdstiden for alle faggrupper er 40 timer pr. uge. Ferien udgør 0,09 time for hver times normalbeskæftigelse i kalenderåret (optjeningsåret). Det svarer til 200 arbejdstimers ferie ved fuld beskæftigelse. Arbejdsgiverne udbetaler feriegodtgørelse med minimum 12 pct. af lønnen. I de fleste overenskomster indgår bestemmelser om tjenestefrihed ved barns første sygedag. UKIUMOORTUMIK KISITSISITIGUT PAASISSUTISSAT 2009 NAATSORSUEQQISSAARTARFIK 95

4 .2.3 Suliffimmi naligiissitaaneq Kalaallit Nunaanni Naligiissitaanermut Siunnersuisoqatigiit 1998-mi pilersinneqarpoq suliffimmi arnat angutillu nali giis si - taa nerat siuarsassallugu. Naligiissitaanermut Siunnersuisoqatigiit pillugu adressemi sukumiinerusumik takuuk: Sulinermik inuussutissarsiuteqartut qularna veeq qu - siinermut aningaasaateqarfiat Lønmodtagernes Garantifond pillugu danskit aalaja nger sa - gaat malillugit sulisitsisoq akiliisinnaajunnaassagaluarpat, toqukkut qimagutissagaluarpat, suliffik atorun naas sa ga lu ar - pat il.il. kalaallit sulisartut akissarsiassaminnik feriapenge sias - sa minnillu qularnaveeqqusigaapput. Garantifondti Inuussutissarsiornermut Suliffeqarnermullu Naa lakkersuisoqarfimmit aqunneqarpoq. Lønmodtagernes Garantifond pillugu adressemi su ku mii - ne rusumik takuuk: Isumaqatigiissutinik nutarterisarnerit Ukiuni kingullerni Naalakkersuisut ikinnerpaamik ukiuni pi - nga suni akissarsianut isumaqatigiissuteqartarnissartik siun - niu teqqavaat. Ukiuni tuusintilinni nutaani aallartittuni isuma qa ti giis su ti - nik nutarteriniarnermi sulisussarsiornermi aamma sulisut aa - la jangiussimanissaannut, aningaasarsianut nikingassutsit na li - giis saarnissaannut il.il. tunngatillugu ajornartorsiutit isigi ni ar - ne qarsimapput. Tassunga atatillugu perorsaasunut, meeq qat atu arfiani ilinniartitsisunut peqqissaasunullu immik koortitat ilaqqinneqarsimapput. Peqatigisaanik isumaqatigiissutini aningaasanik immik - koor titsisoqartalerpoq, sulisut ataasiakkaat tapisia qarsin naa - ler lutik mi isumaqatigiissutit nutarsarneranit pigin naan ngor - sartut ilinniaqqittullu akissarsiaasa qaffariartortinneqarnissaat sulissutigineqarpoq Kalaallit Nunaanni suliffeqarnerup ine ri - ar tortinnissaa siunertaralugu..2. Pensionisiat suliffeqarnerlu 1994-miit isumaqatiginninniarnermi kattuffiit tamarmik isu - ma qatigiissuteqarfigineqarput pensionisialinnut aaqqis suus si - nissamik imaluunniit danskit livsforsikringsselskabinit pensio - ni sianut aaqqissuussat pensionkarsilluunniit Kalaallit Nunaan - nut nuunneqarnissaannut tunngasumik..2.7 Sulisartut Pensionkarsiat (SISA) Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Soraarnerussutisia qaler - nis samut Aningaasaateqarfiat (SISA) tassaavoq soraar nerus - su tisiaqalernissamut aningaasaateqarfiit Kalaallit Nunaanni siullersaat kisiartaallu tamanik sammivilik. Soraar nerus su ti sia - qa lernissamut aningaasaateqarfik 1. juli 1999-mi, Dan marki - mi Finanstilsynimit (aningaasaqarnermik nakkutilliiso qarfim - mit) akuersissummik tunineqarpoq. Pensionskarsi pillugu adressemi sukumiinerusumik takuuk: Ligestilling på arbejdspladsen Ligestillingsrådet i Grønland blev etableret i 1998 og har til opgave at fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet. Se nærmere om ligestillingsrådet på adressen: Lønmodtagernes Garantifond Grønlandske lønmodtagere er sikret krav på tilgodehavende løn og feriepenge, hvis arbejdsgiveren på grund af konkurs, dødsfald, virksomhedsophør med videre efter de danske bestemmelser om Lønmodtagernes Garantifond. Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked varetager administrationen af garantifonden. Se nærmere om Lønmodtagernes Garantifond på adressen: Overenskomstfornyelser Landsstyret har i de senere år haft den klare hensigt at indgå mindst 3-årige overenskomster. Siden starten af det nye årtusinde har man ved overenskomstfornyelser haft fokus på problemer omkring rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft og udligning af skævheder i lønstrukturen. Der er i den forbindelse blevet afsat ekstra puljer til pædagoger, folkeskolelærere og sygeplejersker. Samtidig er der indført decentrale puljer i overenskomsterne, så der er mulighed for personlige tillæg til den enkelte ansat. Fra overenskomstfornyelserne i 2008 er der blevet arbejdet hen imod en stigende honorering for opkvalificering og efteruddannelse for at udvikle det grønlandske arbejdsmarked..2. Pension og arbejdsmarked Fra 1994 er der ved overenskomstforhandlinger indgået aftale med alle organisationer, enten om etablering af en pensionsordning eller hjemtagelse eller overførsel af eksisterende pensionsordning i danske livsforsikringsselskaber eller pensionskasser til Grønland..2.7 Arbejdstagernes Pensionskasse (SISA) Arbejdstagernes Pensionskasse (SISA) er den første og hidtil eneste tværgående pensionskasse med hjemsted i Grønland. Pensionskassen fik i 1999 koncession af Finanstilsynet i Danmark. Se nærmere om pensionskassen på adressen: 9 STATISTISK ÅRBOG 2009 GRØNLANDS STATISTIK

5 Takussutissiaq.1 Oversigt.1 SISA-mi pingaarnertut kisitsisit Hovedtal for Arbejdstagernes Pensionskasse decemberimi ilaasortat Medlemstal 31. december kr. Soraarnerussutisiassatut toqqortat Medlemsbidrag Pensionisiat Pensionsydelser Kr. Agguaqatigiissitsinikkut Gennemsnitlig årlig ilaasortat ataatsip toqqortai indbetaling pr. medlem procent SISA`p aningaasaliissutaasa SISA s investeringsafkast iluanaarutai procentinngorlugit 4,4-1,4 2,5 9,1 9,5 15,2 7 0, -17,7 i procent Ilaasortat toqqortaasa Forrentning af medlemmerernialersorneqarnerat 2,0 2,0 2,0 4,0 4,0,0,0 5,5 2,0 nes depoter kr. Ingerlatsinermut aningaasartuutit Driftsomkostninger Teknikikkut angusaq Teknisk resultat Ukiumoortumik angusaq Årets resultat Pensionisiat Pensionsmæssige uninngasuutitat hensættelser Ilaasortanut kontit Medlemskonti Nammineq aningaasaatit Egenkapital Pigisat nalillit Aktiver Najoqqutaq: Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Soraarnerussutisiaqalernissamut Aningaasaateqarfiat (SISA) Kilde: Arbejdstagernes Pensionskasse SISA Takussutissiaq.2 Oversigt.2 Assersuut SISA-p suliffeqarnermi pensionisianut Eksempel på bidrag til SISA s aaqqissuussineranut tapiissutit procent-inngorlugit arbejdsmarkedspensionsordning i procent 1. apr 1. apr 1. apr 1. apr 1. apr 1. apr 1. apr 1. apr 1. apr 1. apr Namminersornerullutik Oqartussat Kommunellu Grønlands Selvstyre og Kommunerne Katillugit 1,50 2,10 3,0 4,50 5,37 5,37 5,37 7,23 7,23 7,23 I alt Nammineq tapiissutit 0,50 0,70 1,20 1,50 1,79 1,79 1,79 2,41 2,41 2,41 Egen andel Sulisitsisup tapiissutai 1,00 1,40 2,40 3,00 3,58 3,58 3,58 4,82 4,82 4,82 Arbejdsgivers andel Grønlands Arbejdsgiverforening Katillugit... 3,10 4,0 4,80 5,00 5,00 5,00 5,00 I alt Nammineq tapiissutit Egen andel Sulisitsisup tapiissutai 3,10 4,0 4,80 5,00 5,00 5,00 5,00 Arbejdsgivers andel Royal Arctic Line A/S Katillugit... 4,50 5,30,20 7,05 7,50 7,50 7,50 I alt Nammineq tapiissutit... 1,30 1,0 2,00 2,35 2,50 2,50 2,50 Egen andel Sulisitsisup tapiissutai... 3,20 3,70 4,20 4,70 5,00 5,00 5,00 Arbejdsgivers andel Najoqqutaq: Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Soraarnerussutisiaqalernissamut Aningaasaateqarfiat (SISA) Kilde: Arbejdstagernes Pensionskasse SISA UKIUMOORTUMIK KISITSISITIGUT PAASISSUTISSAT 2009 NAATSORSUEQQISSAARTARFIK 97

6 .2.8 PFA Soraarneq PFA Soraarneq 2000-mi pilersinneqartoq Danmarkimi PFA Pensionip ataaniittuuvoq. Peqatigiiffimmi Soraarnermut nunatsinni namminer sor tu ni sulinermik inuussutissarsiutillit sulisitsisullu arlallit ilaapput. PFA Soraarneq pillugu adressemi sukumiinerusumik ta - kuuk: SULISINNAASUT Sulisinnaasut nassuiarneqarpoq tassaasut innuttaasut ilaat, suliffeqareersut imaluuniit suliffeqalerusuttut piffissallu sivikitsup iluani atorfimmi nutaami sulilersinnaasut..3.1 Sulisinnaasutut iluaqutigineqarsinnaasut Suliffeqarnermi kisitsisitigut paasissutissani piffissap sivikitsup iluani sulilerusuttut qanoq amerlatiginersut ilisima ne qan - ngimmata taaguut sulisinnaasutut iluaqu tigineqar sin naa - sut atorneqartarpoq, Kalaallit Nunaannilu 2008 tikillugu inuit 15-niit 2-nik ukiulinnut nassuiaatigineqarpoq 3-nillu ukioqalernermi pensionisiaqalersinnaallutik aallar ner fi - ga lugu sulisinnaasunut ilaasut tassaalerput inuit 15-niit 3- nik ukiullit tamarmik, tassa 2010 tikillugu ukiut tamaasa uki u - mik ataatsimik pensionisiaqarfiusoq qaffanne qar tas sa gami tassalu 5-nik ukioqalernissaq tikillugu. Suliffissaaleqisunut kisitsisitigut paasissutissani sulisin naa - sut ikileriartinneqarput, matumani inuit Kalaallit Nunaata ava taani inunngortut isiginiarneqanngimmata. Tamatu min - nga peqqutaavoq, suliffissaaleqisutut nalunaarsorsimasuni ikit tuinnaat Kalaallit Nunaata avataani inunngortuunerat. Illoqarfinni nunaqarfinnilu suliffissaaleqineq tunnga viu su - mik naatsorsorneqartarpoq, kisianni paasinarsivoq ukiuni ki - ngullerni nunaqarfinni suliffissaaleqineq pillugu paasis su tis - sanik tutsuiginartunik pissarsiniarneq ajornakusoortuusoq. Taa maattumik suliffissaaleqisut naatsorsorneranni taa maal - laat inuit Kalaallit Nunaanni inunngorsimasut illoqarfinnilu na jugaqartut 15-niit qummut utoqqalinersiaqalersut tu - ngaan nut pineqartarput. Taamaalillutik sulisinnaasuviit ikinnerupput, taakkununnga ilaammata inuit sulisinnaanngitsut sulerusunngitsulluunniit. Tassani ilaatigut ilaapput inuusuttut ilinniagaqartut, anaanat qi tornartaarnermut atatillugu sulinngiffeqartut imaluunniit inu it siusinaartumik pensionisiaqartut..2.8 PFA Soraarneq PFA Soraarneq blev stiftet i 2000 som et datterselskab af PFA Pension i Danmark. Bag foreningen Soraarneq står en række grønlandske lønmodtagerorganisationer og arbejdsgivere i den private sektor. Se nærmere om PFA Soraarneq på adressen: ARBEJDSSTYRKEN Arbejdsstyrken defineres som den del af befolkningen, der enten er beskæftiget eller som ønsker job, og som inden for kort tid er i stand til at tiltræde et nyt job..3.1 Potentiel arbejdsstyrke Da man ikke ved hvor mange, der ønsker sig et job og som inden for kort tid er i stand til at tiltræde et nyt job, benytter man i arbejdsmarkedsstatistikken begrebet den potentielle arbejdsstyrke, der i Grønland defineres som alle personer fra 15-2 år, idet personerne frem til 2008 havde mulighed for at gå på alderspension, når de fyldte 3 år. Fra og med 2009 omfatter den potentielle arbejdsstyrke alle personer fra 15-3 år, idet pensionsalderen sættes op med et år ad gangen frem til 2010, hvor pensionsalderen er 5 år. I ledighedsstatistikken afgrænses den potentielle arbejdsstyrke yderligere, idet man her ser bort fra personer, der ikke er født i Grønland. Det skyldes, at der blandt de registrerede ledige kun er få, som er født uden for Grønland. I princippet opgøres ledigheden i såvel byer som bygder, men det har i de senere år vist sig at være vanskeligt at få pålidelige data om ledigheden i bygderne. Derfor foreligger der kun opgørelser af ledigheden blandt gruppen af personer, født i Grønland og boende i byer i alderen fra 15 år og op til alderen for mulig overgang til alderspension. Dette medfører, at den reelle arbejdsstyrke er noget lavere end den potentielle arbejdsstyrke, idet der i sidstnævnte gruppe indgår personer, der reelt ikke kan eller ikke er interesseret i at begynde et arbejde med det samme. Det gælder bl.a. unge under uddannelse, mødre på barselsorlov og personer på førtidspension. 98 STATISTISK ÅRBOG 2009 GRØNLANDS STATISTIK

7 Takussutissiaq.3 Oversigt sulisorineqarsinnaasut Den potentielle arbejdsstyrke Ukiullit/ Ukioq / Kalaallit Nunaanni Kalaallit Nunaanni Kalaallit Nunaata Sulisorineqarsinnaassutut Ukiut/ Alder År inunngortut / inunngorutut avataani inunngortut/ isumalluutit / illoqarfimmiut / Født i Grønland Født i Grønland og Født uden for Potentiel Alder bosat i by Grønland arbejdsstyrke Malugiuk: Utoqqalinermi pensionisiaqartunut ukiutigut angusassaq killissaatitaq ukioq 2000-miit 0-nik ukiuliniit 3-nut ukioqalernissamut qaffanneqarpoq. Ukioq 2009-mi killissaatitaq 4-nik ukioqalersunut qaffassaaq, ukiorlu 2010-mi Bemærkning: For 2009 er aldersgrænsen 4 år, mens den fra og med 2010 stiger til 5 år. 5-nik ukioqalersunut qaffassalluni. Najoqqutaq: Naatsorsueqqissartarfik.4 SULIFFEQARNERMUT TUNNGASUT Suliffeqartut inuit 15-2 ukiullit, sumi inunngorsimaneq apeqqutaatinnagu, ukiumullu kr. sinnerlugit iser tal lit kisitsisitigut paasissutissani pineqarput. Sulinermik inuussutissarsiuteqartut akissarsiaat isertita A-t tunisinerillu aallaavigalugit naatsorsorneqartarput..4 BESKÆFTIGELSESFORHOLD Statistikken over beskæftigede omfatter personer i alderen 15-2 år, uanset fødested, der har en års - indkomst over kr. Lønmodtagernes lønsum beregnes ud fra A-indkomst og indhandling. Takussutissiaq.4 Oversigt.4 Suliassaqartitsineq sulinermik inuussutissarsiuteqartut ataatsimut isertitallit Beskæftigelsen opgjort i årsværk for lønmodtagere kr-nit ukiumut sinnerlugit, ukiumoortumik inuit amerlassusaat med en samlet arbejdsindkomst på over kr. årligt Ineriartornera/Stigning fra 2005 til 200 Amerl./ Pct. Antal Ukiumut suliarisinnaasat naatsorsornerat , 75 Årsværk Millioninngorlugit akissarsiat katinneri ,7 434 Lønsum i mio. kr. Najoqqutaq: Naatsorsueqqissartarfik UKIUMOORTUMIK KISITSISITIGUT PAASISSUTISSAT 2009 NAATSORSUEQQISSAARTARFIK 99

8 Titartagaq mi suliassaqartitsineq pingaarnertut suliffinnut procent-inngorlugu agguataarineq Figur.1 Beskæftigelsen i 200 for lønmodtagere, fordelt på hovedbrancher Aalisarneq / Fiskeri Aatsitassat allat / Industri Sanaartorneq / Bygge- & Anlægssektoren Assartuineq / Transportsektoren Pisortaqarfiit ingerlataat / Offentlig administration og service Allat / Øvrige brancher Allaffimmiut / Handel og reparationsvirksomhed Najoqqutaq: Naatsorsueqqissartarfik.4.1 Suliassaqartitsineq suliffeqarfinnut inunngorfinnullu agguataarnerat Sulisup inunngorfia naapertorlugu sulisut agguarnerat pil lu - git paasissutissat Naatsorsueqqissaartarfiup inunnik nalu naar - suiffianit tunngaveqarput. Taaguut Kalaallit Nunaanni inun - ngorsimaneq isumaqanngilaq pineqartoq kalaaliusoq. Meeq - qat Kalaallit Nunaanni inunngorsimasut danskinik anga joq - qaal lit kalaaliusutut nalunaarsorneqartarput, Danmarkimi inunngorsimasut Kalaallit Nunaata avataani inun ngor si ma su - tut nalunaarsorneqarlutik..4.1 Beskæftigelsen fordelt efter hovedbrancher og fødested Fordelingen af beskæftigelsen i henhold til den beskæftigedes fødested er baseret på oplysninger fra Grønlands Statistiks befolkningsregister. Betegnelsen født i Grønland betyder ikke nødvendigvis, at vedkommende er grønlænder. Børn født i Grønland af danske forældre, registreres som født i Grønland, ligesom børn født i Danmark af grønlandske forældre, registreres som født uden for Grønland. 100 STATISTISK ÅRBOG 2009 GRØNLANDS STATISTIK

9 Takussutissiaq.5 Oversigt.5 Suliassaqartitsineq 2005-mi amma 200-mi inuussutissarsiuteqarfinni Beskæftigelsen opgjort i årsværk i 2005 og 200 suliarisinnaasat sulianut pingaarnernut agguataagaq naatsorsorneqarsimavoqfordelt på fødested og hovedbrancher Kal. Kal. Nunaata Kal. Kal. Nunaata Katil- Nunaanni avataani Katil- Nunaanni avataani lugit/ inunngor- inunngor- lugit/ inunngorsi- inunngorsimasut/ simasut/ masut/ simasut/ Født i Født udenfor Født i Født udenfor I alt Grønland Grønland I alt Grønland Grønland Ukiumut suliarisinnaasa amerlassusaat/antal årsværk Katillugit I alt Nunalerineq, piniarneq Landbrug, jagt og orpippassualerinerlu skovbrug Aalisarneq Fiskeri Aatsitassanik piaaneq Råstofudvinding Suliffissuit Industri Innallagiamik kiassarnermik El-, gas-, varme- og vandforsyning Sanaatorneq Bygge- og anlægsvirksomhed Nioqquteqarneq iluarsagassanillu suliaqarneq Handel og reparationsvirksomhed Akunnittarfiit neriniartarfiillu Hotel- og restaurationsvirksomhed Assartuineq Transportvirksomhed Aningaaseriviit, aningaasaliineq Pengeinstitutter, finansierings- og sillimmasiisarnerlu forsikringsvirksomhed Pigisat nalillit, attartortitsineq Fast ejendom, udlejning, niuerneq assigisaallu forretningsservice mv. Pisortaqarfiit ingerlataat, Offentlig administration, illersornissaq isumaginninnikkut forsvar og socialforsikring ikorfartuineq Atuartitsineq Undervisning Peqqinneq Sundheds- og atugarissaarnermullu suliffeqarfiit velfærdsinstitutioner mv. Piginneqatigiiluni ingerlatsiviit Andre kollektive, sociale og allat, isumaginninnikkut personlige serviceaktiviteter namminerisamillu sullissinerit Nunaniit tamalaaniit kattuffiit Internationale organisationer mv. Oqaatigineqanngitsoq Uoplyst Nassuiaatit: 1) Silaannakkut immakkut nunakkullu angallassineq nalunaarasuartaatikkullu attaveqarneq inuutissarsiuteqarfiup assartuineq -up ataaniipput. 2) Pisortatigut allaffissornikkut, illersornikkut inunnik isumaginninneq toqqissisimatitsinerlu pillugit qitiusumik ingerlatsinermi akuutinneqarput peqqinnissaqarfimmi ilinniartitsinermi immikkoortortaqarfimmilu atorfeqartuusut. 3) Inuutissarsiorfik oqaatigineqanngitsut ilagivaat inuit assigiinngitsut, suliffeqaarfiisa suuneri paasineqarsinnaanngitsut. Malugiuk: Amerlanerpaartaat taakkunaniittut Thule Air Basemi Pituffimmiittumi sulisuupput. Inuutissarsiorfiillu aammattaaq peqarsinnaapput suliffeqarfinnik suliaqanngitsunik, tassaasut suliffeqarfiit uninngasut. Najoqqutaq: Naatsorsueqqissartarfik Noter: 1) Hovedbranchen Transportvirksomhed omfatter bl.a. Luft-, Sø- og Landtransport samt Telekommunikation. 2) Hovedbranchen Offentlig administration, forsvar og socialforsikring omfatter tillige offentligt ansatte inden for sundhedsvæsenet og undervisningssektoren 3) Hovedbranchen Uoplyst omfatter bl.a. en række personer, hvor det ikke er muligt at identificere branchen. Bemærk: Langt størstedelen af disse personer arbejder på Thule Air Base i Pituffik. Hovedbranchen kan også indeholde virksomheder uden aktivitet, dvs. hvilende virksomheder. UKIUMOORTUMIK KISITSISITIGUT PAASISSUTISSAT 2009 NAATSORSUEQQISSAARTARFIK 101

10 Takussutissiaq. Oversigt mi aamma 200-mi suliassaqartitsineq pingaarnertut suliffinnut Beskæftigelsen opgjort i årsværk i 2005 og 200 fordelt procent-inngorlugu agguataarineq efter hovedbrancher og procentfordelt efter fødested Kal. Kal. Nunaata Kal. Kal. Nunaata Nunaanni avataani Nunaanni avataani inunngor- inunngor- inunngorsi- inunngorsimasut/ simasut/ masut/ simasut/ Født i Født udenfor Født i Født udenfor Grønland Grønland Grønland Grønland Pct. Katillugit 7,9 23,1 77,8 22,2 I alt Nunalerineq, piniarneq orpippassualerinerlu 100,0-100,0 - Landbrug, jagt og skovbrug Aalisarneq 8,0 14,1 85,2 14,8 Fiskeri Aatsitassanik piiaaneq 23,8 7,2 22, 77,4 Råstofudvinding Suliffissuit 8, 13,4 88,2 11,8 Industri Innallagiamik kiassarnermik 8,5 31,5 9,1 30,9 El-, gas-, varme- og vandforsyning Sanaatorneq 48,9 51,1 51, 48,4 Bygge- og anlægsvirksomhed Nioqquteqarneq iluarsagassanillu suliaqarneq 85, 14,4 87,8 12,2 Handel og reparationsvirksomhed Akunnittarfiit neriniartarfiillu 5, 34,4,3 33,7 Hotel- og restaurationsvirksomhed Assartuineq 73,4 2, 74, 25,4 Transportvirksomhed Aningaaseriviit aningaasaliineq Pengeinstitutter, finansierings- og sillimmasiisarnerlu 7,1 32,9 7,9 32,1 forsikringsvirksomhed Pigisat nalillit, attartortitsineq Fast ejendom, udlejning, niuerneq assigisaallu 71,7 28,3 70,3 29,7 forretningsservice mv. Pisortaqarfiit ingerlataat, illersornissaq Offentlig administration, isumaginninnikkut ikorfartuineq 80,7 19,3 81,0 19,0 forsvar og socialforsikring Atuartitsineq 98, - 90,0 10,0 Undervisning Peqqinneq atugarissaarnermullu Sundheds- og suliffeqarfiit 71,4 28, 81,4 18, velfærdsinstitutioner mv. Piginneqatigiiluni ingerlatsiviit allat, Andre kollektive, sociale og isuginninnikkut namminerisamillu sullissinerit 84,9 15,2 84,7 15,3 personlige serviceaktiviteter Nunaniit tamalaaniit kattuffiit - - Internationale organisationer mv. Oqaatigineqanngitsoq 100,0-50,0 50,0 Uoplyst Nassuiaatit: 1) Silaannakkut immakkut nunakkullu angallassineq nalunaarasuartaatikkullu attaveqarneq inuutissarsiuteqarfiup assartuineq -up ataaniipput. 2) Pisortatigut allaffissornikkut, illersornikkut inunnik isumaginninneq toqqissisimatitsinerlu pillugit qitiusumik ingerlatsinermi akuutinneqarput peqqinnissaqarfimmi ilinniartitsinermi immikkoortortaqarfimmilu atorfeqartuusut. 3) Inuutissarsiorfik oqaatigineqanngitsut ilagivaat inuit assigiinngitsut, suliffeqaarfiisa suuneri paasineqarsinnaanngitsut. Malugiuk: Amerlanerpaartaat taakkunaniittut Thule Air Basemi Pituffimmiittumi sulisuupput. Inuutissarsiorfiillu aammattaaq peqarsinnaapput suliffeqarfinnik suliaqanngitsunik, tassaasut suliffeqarfiit uninngasut. Najoqqutaq: Naatsorsueqqissartarfik Noter: 1) Hovedbranchen Transportvirksomhed omfatter bl.a. Luft-, Sø- og Landtransport samt Telekommunikation. 2) Hovedbranchen Offentlig administration, forsvar og socialforsikring omfatter tillige offentligt ansatte inden for sundhedsvæsenet og undervisningssektoren 3) Hovedbranchen Uoplyst omfatter bl.a. en række personer, hvor det ikke er muligt at identificere branchen. Bemærk: Langt størstedelen af disse personer arbejder på Thule Air Base i Pituffik. Hovedbranchen kan også indeholde virksomheder uden aktivitet, dvs. hvilende virksomheder. Suliassaqartitsiniarneq pillugu paasissutissat amerlanerusut takukkit Naatsorsueqqissaartarfiup nittartagaata kisitsisitigut paasissutissaasiviani: For flere statistiske oplysninger vedrørende beskæftigelsen, se i Statistikbanken på Grønlands Statistiks hjemmeside: 102 STATISTISK ÅRBOG 2009 GRØNLANDS STATISTIK

11 .5 SULIFFISSAALEQINEQ Suliffissaaleqinerup kisitsisitigut paasissutissiissutigineqarnera il loqarfinni ataasiakkaani suliffissarsiuussisarfiit qaam ma tik - kaar tumik nalunaarusiarisartagaannik tunngaveqarpoq, sulif - fis saaleqisullu suliffissarsiuussisarfinnut saaffiginnittarput, su - lif fissarsiorlutik imaluunniit pisariaqartitaqarpiartunut ikior siis - sutinik ikiorsiissutinilluunniit annertussusileriikkanik pi sin naa - jumallutik. Tamanna pillugu takuuk immikkoortoq Suliffissaaleqisut Kalaallit Nunaanni suliffissaaleqinermut tunngatillugu taa - guutit marluk atorneqarput suliffissaaleqisut aggua qa ti giis - sin neqarnerat suliffissaaleqinermillu eqqugaasut. Suliffissaaleqisut agguaqatigiissinneqarnerat taaguutaavoq su lif fissaaleqisunut qaammammi aalajangersimasumi qaam - matip aallaqqaataani aamma qaammatip qiteqqunnerani su - lif fissaaleqisimasunut atorneqartoq. Kisitsit taanna suliffis saa - le qinerup agguaqatigiissinneranut qanillattuutaavoq. Suliffissaaleqinermik eqqugaasut naatsorsor ne qar tar put qaammatip ataatsip ingerlanerani inuit qassit ikinner paa mik ataasiarlutik suliffissarsiuussisarfimmut suliffissaar sior lu tik saaffiginnissimanersut. Kisitsisit taakku suliffissaaleqisut agguaqatigii sinne qarne - ran nut attuumassuteqanngillat, ilai sulilernissaannut inner - suun neqartaramik namminerluunniit saaffiginnillutik sulif fis - sar sisaramik. Kommunit arlaqartut tassunga ilaalluni Nuup Kommunia 2008-mi Piareersarfiit aallartinneqarnerannut atatillugu si vi - suumik suliffeqarsimanngitsut Inunnik isumagin nitto qar - finnut suliassanngorlugit nuunneqarput, suliffissa qan ngit - sut annertunerusumik sullinneqarnissaat anguniarlugu. Ta - ma tuma kinguneraa suliffissaaleqisut 2008-mi ukiunut siuliinut sanilliunneqarsinnaannginnerat..5 LEDIGHED Statistikken over ledighed er baseret på månedlige indberetninger fra arbejdsmarkeds kontorerne i de enkelte byer, hvor de ledige henvender sig for at få anvist arbejde eller for at få udbetalt trangsvurderet hjælp eller arbejdsmarkedsydelse. Se herom i afsnit Ledigheden I Grønland opererer man med to ledighedsbegreber, medio ledige og berørt af ledighed. Medio ledige er den del af de ledige, der har været ledige i både første og sidste halvdel af en given måned. Ledighedstallet er et tilnærmet udtryk for den gennemsnitlige ledighed. Berørt af ledighed er et udtryk for, hvor mange personer, der i løbet af en måned mindst én gang har henvendt sig til arbejdsmarkedskontoret som arbejdssøgende. Dette tal er ikke et udtryk for den gennemsnitlige ledighed, da en del kan anvises arbejde eller selv finder arbejde efter henvendelsen. Ifb. med opstarten af Piareersarfiit begyndte flere kommuner, bl.a. Nuup Kommunea, i starten af 2008 at overflytte langtidsledige til Socialkontoret for primært at kunne tage sig af de reelt arbejdssøgende. Dette medfører at ledighedstallene for 2008 ikke er sammenlignelige med tallene for tidligere år. UKIUMOORTUMIK KISITSISITIGUT PAASISSUTISSAT 2009 NAATSORSUEQQISSAARTARFIK 103

12 Titartagaq.2 Qaammammut agguaqatigiissillugu piffissap qiteqqunnerani suliffissaaleqisut aamma suliffissaaleqinermik eqqorneqartut Figur.2 Medio ledige og berørte af ledighed i gennemsnit pr. måned Amerlassusaat / Antal Suliffissaaleqinermik eqqugaasut / Berørte af ledighed Piffissap qiteqqunnerani suliffissaaleqisut / Medio ledige Najoqqutaq: Naatsorsueqqissartarfik Titartagaq mi piffissap qiteqqunnerani suliffissaaleqisut suliffissaaleqinermillu nalaataqartut qaammatinut agguataarlugit Figur.3 Medio ledige og berørte af ledighed i 2008, fordelt på måneder Amerlassusaat / Antal Suliffissaaleqinermik eqqugaasut / Berørte af ledighed Piffissap qiteqqunnerani suliffissaaleqisut / Medio ledige Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Najoqqutaq: Naatsorsueqqissartarfik 104 STATISTISK ÅRBOG 2009 GRØNLANDS STATISTIK

13 Takussutissiaq.7 Oversigt mi qaammammut agguaqatigiissillugu suliffissaaleqinermik Berørte af ledighed i gennemsnit pr. måned, eqqugaasut suiaassusiinut ukiuinillu agguataarlugit fordelt på køn og alder i 2008 Katillugit /I alt Angutit / Mænd Arnat / Kvinder Katillugit I alt Nanortalik Nanortalik Qaqortoq Qaqortoq Narsaq Narsaq Paamiut Paamiut Nuuk Nuuk Maniitsoq Maniitsoq Sisimiut Sisimiut Kangaatsiaq Kangaatsiaq Aasiaat Aasiaat Qasigiannguit Qasigiannguit Ilulissat Ilulissat Qeqertarsuaq Qeqertarsuaq Uummannaq Uummannaq Upernavik Upernavik Qaanaaq Qaanaaq Tasiilaq Tasiilaq Illoqqortoormiut Illoqqortoormiut Najoqqutaq: Naatsorsueqqissartarfik. SULIASSAQARTITSINIARNEQ ANNERTUSARNIARLUGU SULINIUTIT Kommunini Piareersarfiit pilersinnerisigut kommunit peri ar - fissaqalerput suliffissaaleqineq akiorniarlugu pikko ris saa nik - kut piginnaanngorsaanissamut suliniutinik aallartisaallutillu pilersaa rusiornissaminnut. Kalaallit Nunaannut suliffissarsiortut killilersimaarnissaat pil lugu Inatsisartut Inatsisaat nr. 27, 30. oktober imeersoq tunngavigalugu sulisinnaasut Kalaallit Nunaanni najugaqartut sulisussat tamakku pissarsiarineqarsinnaanerat isumaqarfigineqaraangat atorfeqarfinni aalajangersimasuni salliutinneqartartussanngortippaat. Piareersarfiit pillugit adressemi sukumiinerusumik takuuk: nt_for_erhverv.aspx..1 Suliffeqarnermi iluarsaaqqinneq Suliffeqarnermi iluarsaaqqinneq ingerlatassanut arlalinnut ataat simut taaguusiussaavoq, ataatsimut katillutik ataat - simoortumik pingaarnerusutigut suliffeqarnermik naalak ker - sui nikkut toqqammaviusussaq. Iluarsartuusseqqinnermi pingaarnerutillugu anguniar ne - qar poq inuussutissarsiortut suleqatigineqarnissaat suliniu ti ni - lu piumaneqarnerusut sammineqarnernissaat taamaalilluni nunaqavissunik sulisoqarniarneq naammassine qarsinnaa nias - sam mat. Piareersarfinnut akisussaasut kiffartuussinissamut isuma qa - ti giissutikkut kommuninut inissinneqarsimavoq. UKIUMOORTUMIK KISITSISITIGUT PAASISSUTISSAT 2009 NAATSORSUEQQISSAARTARFIK. BESKÆFTIGELSESFREMMENDE FORAN- STALTNINGER Med etableringen af vejlednings- og introduktionscentre (Piareersarfiit) i kommunerne er der skabt mulighed for, at kommunerne kan planlægge og iværksætte initiativer, der kan bekæmpe ledigheden, og tage initiativer til at udvikle kompetencer i form af kurser. Landstingslov nr. 27 af 30. oktober 1992 om regulering af arbejdskrafttilgangen giver den grønlandske arbejdskraft fortrinsret til afgrænsede stillingsområder, hvor det skønnes, at denne er til rådighed. Se nærmere om Piareersarfiit på adressen: er/departement_for_erhverv/piareersarfiit.aspx..1 Arbejdsmarkedsreformen Arbejdsmarkedsreformen er en samlet betegnelse for en række aktiviteter, der danner de overordnede rammer for den samlede arbejdsmarkedspolitik. Hovedmålsætningen med reformen er at skabe samarbejde med erhvervslivet og gøre tiltagene mere efterspørgselsorienterede, så landet i videst muligt omfang kan dække behovet for arbejdskraft med den hjemmehørende befolkning. Ansvaret for Piareersarfiit er via en servicekontrakt placeret hos kommunerne. 105

14 Suliffeqarnermut iluarsartuusseqqinnermut ilaatillugu Ka - laallit Nunaanni sulisussarsiortarneq siuarsarniarlugu nuttar - sin naanermut aningaasaliisarneq pillugu nalunaarut su lia ri ne - qarpoq p ingerlanerani nuttarneq pillugu mi sis sueqqis saarto - qar poq, innuttaasut nuttarnerat qulaa jar ni ar lugu. Annerusumik tamanna pillugu takuuk Som et led i arbejdsmarkedsreformen er der udarbejdet en bekendtgørelse om mobilitetsfremmende ydelse for at fremme arbejdskraftens mobilitet i Grønland. I løbet af 2009 er gennemført en mobilitetsanalyse, der skal klarlægge befolkningens mobilitet. Se mere herom på PIGINNAANNGORSAQQINNEQ 2002-mili inuit 18 2-illu akornanni ukiullit nalingin naa su nik atugassaqartitaallutik sulisinnaanngitsunut ilinniakkamillu ingerlatsisinnaanngitsunut piginnaanngorsaqqinissaq siuner - taralugu ikiorserneqarnissamik neqeroor figine qarsin naa ler - put. Inuit pineqartut tassaapput, peqqissutsimikkut isuma gin - ninnikkulluunniit peqquteqartumik sulisinnaanermikkut kille - qa lersimasut. Piginnaanngorsaqqiinissamut ikiorsiineq inuussu tissarsiu ti - nut sammivoq aningaasatigullu ikiorsiinerulluni piginnaan - ngor saqqiinermut ikiorserneqartoq ingerlatsisin naagin naq - qul lugu suliffeqarnermulluunniit uterteqqissinnaaqqullugu. Piginnaanngorsaqqiinermut ikiorsiineq aamma ilinniarnertut, atu aqqinnertut pikkorissarnertulluunniit ingerlanne qar sin - naa voq. Ilinniarsimanngitsunut SIK-mi akissarsianut isuma qati giis - su tit malillugit akissarsiat minnerpaaffiisa 70 %-annik pigin - naan ngorsaqqiinermi ikiorsiissutit tunniunneqartarput. Aamma suliffeqarfimmut piginnaanngorsaqqiffimmut akis - sar sianut aningaasartuutinut 20 aamma 80 pct akor nanni tapiissuteqartoqarsinnaavoq. Aallaavittut piginnaanngorsaqqiinermut ikiorsiineq ukiunik marlunnik sivisussuseqarsinnaavoq, kisianni pissutsit immik - kut itsillugit sivitsorneqarsinnaavoq. Inuit sulisinnaassutsimikkut killeqartut, isumaginninnikkut pensionisiaqanngikkunik piginnaanngorsaqqiinermik ikior sii - nik kut periarfissaat nungussimappata akissarsianik tapiis su - teqarluni nikerartumik sulisussanngorlugit atorfinitsinne qar - sin naapput. Piginnaanngorsaqqiinermut ikiorsiineq pillugu adressemi sukumiinerusumik takuuk: sty - re/ Departementer/Departement_for_erhverv/Revalidering.spx.7 REVALIDERING Siden 2002 har revalidering kunnet tilbydes til personer mellem 18 og 2 år, der ikke kan opnå beskæftigelse eller uddannelse på normale vilkår. Det handler om personer, hvis evne til at arbejde er nedsat på grund af helbredsforhold eller på grund af sociale årsager. Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at revalidenden kan fastholdes eller komme tilbage til arbejdsmarkedet. Revalidering kan også bestå af uddannelse, omskoling eller kurser. Under revalideringen udbetales en revalideringsydelse, svarende til 70 pct. af mindstelønnen efter SIK s overenskomst for ikke faglærte arbejdere. Der kan også ydes et tilskud til lønnen på mellem 20 og 80 pct. af udgiften til løn til virksomheden, hvor revalidenden er beskæftiget. Revalideringsperioden kan som udgangspunkt ikke overstige to år, men under særlige forhold kan perioden forlænges. Personer, der har varige begrænsninger i forhold til at arbejde, har mulighed for at blive ansat i fleksjob med løntilskud, hvis de ikke får social pension og mulighederne for revalidering er udtømt. Se mere om revalidering på adressen: dk. - na noq.gl/emner/landsstyre/departe men ter/ De par - tement_for_erhverv/revalidering.aspx.8 SULINERMI AJOQUSERNERIT SULLIVINNILU PIS SUT SIT.8.1 Sullivinnik nakkutilliisoqarfik Kalaallit Nunaanni sullivinni avatangiisit suli danskit naala gaaf - fiata oqaasissaqarfigaa, Kalaallillu Nunaanni Sullivinnik Nak - kutilliisoqarfiup sullivinni avatangiisinik nakku tillii suuf fi ga lugit. Lovbekendtgørelse nr.1048 af 25. oktober 2005-imeersoq tunngavigalugu Kalaallit Nunaat nammineq sullivinni ava ta - ngii sinut inatsiseqarpoq. Sullivinni avatangiisinut inatsit taa - maal laat nunami suliffinnut aatsitassarsiornermullu tassunga ilanngullugu qillerinernut tunngavoq. Sullivinnik nakkutilliisoqarfiup siunertaraa kalaallit nu naan - ni toqqissisimasumik peqqinnartumillu sullivinni avata ngii se - qar nissamut peqataanissaq, makkunannga iliuuseqarnikkut: Suliffeqarfinnik nakkutilliineq.8 ARBEJDSSKADER OG ARBEJDSMILJØ.8.1 Arbejdstilsynet Arbejdsmiljøet i Grønland er fortsat underlagt den danske stat, og Arbejdstilsynet i Grønland kontrollerer arbejdsmiljøet. Grønland har sin egen arbejdsmiljølov i henhold til en dansk lov, Lovbekendtgørelse nr.1048 af 25. oktober Arbejdsmiljøloven gælder kun for arbejde på landjorden og for råstofudvinding, herunder offshore aktiviteter. Arbejdstilsynets formål er at medvirke til at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø på de grønlandske arbejdspladser ved: Tilsyn med virksomhederne 10 STATISTISK ÅRBOG 2009 GRØNLANDS STATISTIK

15 Avatangiisit pillugit malittarisassiorneq Sullivinni avatangiisit pillugit paasissutissiineq Kalaallit Nunaanni Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik pillugu adressemi sukumiinerusumik takuuk: Kalaallit Nunaanni Suliffigissaasut Kalaallit Nunaanni Suliffigissaasut siunertaraat sullivinni pis - sut sit isumannaatsuunissaannik peqqinnartuunissaannillu ilisimalluagassanik siammarterineq aammalu suliffeqarnermi illuatungeriit anguniakkamut sunniuteqaqataanissaat. Kalaallit Nunaanni Suliffigissaasut pillugit adressemi su ku - miinerusumik takuuk: synet.dk/ sw2032. asp.8.3 Sullivimmi pissutsit pillugit ilinniartitaaneq Sullivimmi pissutsit pillugit ilinniartitaanermut peqataasartut amer liartuinnartut, pikkorissarneruvoq 32 tiiminik sivi sus su - seqartoq. Suliffeqarfinnut qulinik sinnerlugilluunniit sulisulinnut silli - ma niarnermut sinniisoqarnissaa piumasaqaataavoq, sulif - feqarfiilli qulit inorlugit sulisullit piumagunik sinniiso qar sin - naal lutik. Kalaallit Nunaanni Sullivimmi pissutsit pilugit ilin niar ti taa - neq pillugu adressemi sukumiinerusumik takuuk: - dk/ sw1902.asp.8.4 Sulitilluni ajutoornerit Sulitilluni ajutoornerit nalunaarutigineqarsimasut amer liar tor - put, kisianni Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup nalilerpaa, ajo qu - ser nerit affai ataaterujussuarlugit nalunaarutigineqartartut. Sullivinnik Nakkutilliisoqarfimmut taamaallaat nunami ajo qu - ser nerit nalunaarutigineqartussaapput. Imarsiornermi, aali - sar n ermi, silaannakkut angallassinermi qillerinernilu nalu - naar tussaatitaanngillat. Sulitilluni ajoquserneq pillugu malittarisassat Arbejds minis - ter iets bekendtgørelse nr. 401 af 24. juni 198-imeersumi ta - kuneqarsinnaapput. Udarbejdelse af regler om miljøforhold Udgivelse af information om arbejdsmiljø Se mere om Arbejdstilsynet i Grønland på adressen: Det grønlandske Arbejdsmiljøråd Det grønlandske Arbejdsmiljøråd har til formål at udbrede kendskabet til et sundt og sikkert arbejdsmiljø og at give arbejdsmarkedets parter medindflydelse på, at målet nås. Se mere om Arbejdsmiljørådet i Grønland på adressen: Arbejdsmiljøuddannelsen Stadigt flere deltager i arbejdsmiljøuddannelsen, der er et kursus på 32 timer. Det er et krav, at der i virksomheder med 10 ansatte og derover skal være en sikkerhedsorganisation, mens det er frivilligt for virksomheder med under 10 ansatte. Se mere om arbejdsmiljøuddannelsen i Grønland på adressen: Arbejdsulykker Antallet af anmeldte arbejdsulykker er stigende, men Arbejdstilsynet skønner selv, at det er langt under halvdelen af de anmeldelsespligtige arbejdsulykker, der bliver anmeldt. Det er alene arbejdsulykker på landjorden, der skal anmeldes til Arbejdstilsynet. Der er ikke anmeldelsespligt for arbejdsulykker inden for søfart, fiskeri, luftfart og offshore. Regler om anmeldelse arbejdsskade fremgår af Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 401 af 24. juni 198. Takussutissiaq.8 Oversigt.8 Sulinermi avatangiisit pillugit pikkorissartitsinerit ingerlanneqarsimasut Gennemførte kurser på arbejdsmiljøuddannelsen Pikkorissartitsinerit katillugit Kurser i alt Pikkorissartitsinerit kalaallisut Kurser på ingerlanneqartut grønlandsk Pikkorissartitsinerit qallunaatut ingerlanneqartut Kurser på dansk Pikkorissartut katillugit Kursister i alt Pikkorissartitsinerit kalaallisut Kurser på ingerlanneqartut grønlandsk Pikkorissartitsinerit qallunaatut Kurser på ingerlanneqartut dansk Najoqqutaq: Sulinermi avatangiisit pillugit ilinniartitaanermut ataatsimiisitat aqutsisuusut Kilde: Det Styrende udvalg for Arbejdsmiljøuddannelsen UKIUMOORTUMIK KISITSISITIGUT PAASISSUTISSAT 2009 NAATSORSUEQQISSAARTARFIK 107

16 Takussutissiaq.9 Oversigt.9 Kalaallit Nunaanni Sullivinnik Nakkutilliisoqarfimmut sulilluni ajutoornerit Anmeldte arbejdsulykker til Arbejdstilsynet i nalunaarutigineqartut ajoqusernerup suuneranut agguataarlugit Grønland fordelt på skadestyper Katillugit I alt Toqusut Død Avataajarnerit Amputation Saarnginit napinerit Knoglebrud Pilluttoornerit il.il Forstuvning mv. Ikilernerit Sårskader Uunerit Termisk skade Ilukkut ajutoornerit Bløddelsskade Seersitsinerit Ætsning Toqunartunik najuussinerit Forgiftning Paasissutissiinngillat / allat Uoplyst og andet Najoqqutaq: Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik Kilde: Arbejdstilsynet i Grønland.8.5 Sulinermi ajoqusersinnaanermut sillimmasii sar neq pillugu ataatsimiititaliaq Danskit sulinermi ajoqusersinnaanermut sillimmasiisarneq pil - lugu inatsisaat arlalitsigut allannguuteqarluni Kalaallit Nu - naan nut atuuppoq, Kalaallit Nunaanni inuussutissarsiornerup aaqqissuussaaneranut naleqqussagaalluni. Kalaallit Nunaanni Sulinermi Ajoqusersinnaanermut Isu - man naarineq pillugu Ataatsimiititap, danskit Arbejds ska de - sty relsia sinnerlugu sulisilluni ajoqusersinnaanermut isuman - naa rineq aqutaraa. Kalaallit Nunaanni Sulisilluni ajoqusersinnaanermut isu - man naarineq pillugu adressini sukumiinerusumik takuuk: aspx aamma Nævnet for Arbejdsskadesikring Den danske lov om arbejdsskadesikring er gældende i Grønland med visse ændringer, tilpasset den grønlandske erhvervsstruktur. Det er Det Grønlandske Nævn for Arbejdsskadesikring, der på vegne af den danske Arbejdsskadestyrelse administrerer arbejdsskadesikringen. Se mere om Det Grønlandske Nævn for Ar - bejds skadesikring på adresserne: na noq. - gl/emner/erhverv/arbejdsmarked/arbejdsskader.as px og Titartagaq.4 Sulisilluni ajoqusernerit Sulisilluni ajoqu ser sin naa ner mut Isumannaarineq pillugu ataatsimiititamut nalunaa rutigi ne qar si ma sut Figur.4 Anmeldte arbejdsskader til Nævnet for Arbejdsskadesikring Amerlassusaat / Antal Najoqqutaq: Sulisilluni Ajoqusersinnaanermut Ataatsimiititaliaq Kilde: Nævnet for Arbejdsskadesikring 108 STATISTISK ÅRBOG 2009 GRØNLANDS STATISTIK

17 Tabel.1 Sulisartut naalakkersuisuni atorfillit S.I.K-isumaqatigiissutaa malillugu akissaataasa minnerpaaffii. Tabel.1 Minimale lønsatser for offentligt ansatte arbejdere efter SIK s-overenskomst med Grønlands Hjemmestyre Ilinniagaqanngitsut / Ikke-faglærte Iliniagallit / Faglærte 1. apr 1. okt 1. apr 1. okt Kr. timimut / Kr. pr. time ,40 32,90 33,0 3, ,35 37,35 38,55 40, ,35 40,85 42,55 44, ,50 42,40 44,70 45, ,30 44,20 4,50 47, ,10 4,85 49,30 50, ,42 48,42 52,25 52, ,10 51,72 54,0 5, ,43 52,43 58,82 58, ,79 52,79 59,85 59, ,19 54,19 1,34 1, ,59 55,59 2,83 2, ,17 5,17 5,18 5, ,75 5,75 7,52 7, ,3 57,3 9,33 9, ,97 57,97 71,15 71, ,33 59,33 72,41 72, ,90 59,90 73,47 73, ,40 1,40 75,31 75, ,90 2,90 77,14 77, ,5 4,5 78,89 78, ,40,40 80,4 80, ,17 8,17 82,35 82, ,93 9,93 84,01 84, ,9 71,9 85,7 85, ,3 73,3 88,47 88, ,03 75,03 90,14 90, ,70 7,70 91,81 91, Malugiuk: Kisitsisit taasat tassa akunnermusiat minnerpaaffii (akissaatit tunngaviusut + akitsuutinut tapisiat taavalu ilinniagaqarsimanermut tapisiat) pisortat SIK-lu isumaqatigiissutaat malillugu. Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik Anm.: Tallene angiver den minimale timeløn på 1. trin i henhold til overenskomst mellem Grønlands Landsstyre, Finansministeriet og SIK. UKIUMOORTUMIK KISITSISITIGUT PAASISSUTISSAT 2009 NAATSORSUEQQISSAARTARFIK 109

18 Tabel.2 Suliassaqartitsinermi sulinerup annertussusia inuussutissarsiuteqarfiit pingaarnerit arnanut angutinullu agguataagaq Tabel.2 Beskæftigelsen opgjort i årsværk fordelt på køn og hovedbrancher Arnat/Kvinder Angutit/Mænd Aningaasarsiat tunisisartullu Hovedbranche Sulinerup annertussusia / Antal årsværk Katillugit I alt Nunalerineq, piniarneq Landbrug, jagt og orpippassualerinerlu skovbrug Aalisarneq Fiskeri Aatsitassanik piiaaneq Råstofudvinding Suliffissuit Industri Innaallagiamik, kiassarnermik El-, gas-, varme- og imermillu pilersuineq vandforsyning Sanaartorneq Bygge- og anlægsvirksomhed Nioqquteqarneq iluarsagassanillu Handel og reparations suliaqarneq virksomhed Akunnittarfiit Hotel- og restaurationsneriniartarfiillu virksomhed Assartuineq 1) Transportvirksomhed 1) Aningaaseriviit, aningaasaliineq Pengeinstitutter, finansieringssillimmasiisarnerlu og forsikringsvirksomhed Pigisat nalillit, attartortitsineq Fast ejendom, udlejning, niuerneq assigisaallu forretningsservice mv. Pisortaqarfiit ingerlataat, illersornissaq Offentlig administration, isumaginninnikkut ikorfatuineq forsvar og socialforsikring Atuartitsineq Undervisning Peqqinneq atugarissaarnermullu Sundheds- og velfærds suliffeqarfiit institutioner mv. Piginneqatigiiluni ingerlatsiviit allat, Andre kollektive, sociale og isumaginninnikkut namminerisamillu personlige sullissinerit serviceaktiviteter Nunaniit tamalaaniit kattuffiit Internationale organisationer mv. Oqaatigineqanngitsoq 2) Uoplyst 2) Nassuiaatit: 1) Silaannakkut immakkut nunakkullu angallassineq nalunaarasuartaatikkullu attaveqarneq inuutissarsiuteqarfiup assartuineq -up ataaniipput. 2) Inuutissarsiorfik oqaatigineqanngitsut ilagivaat inuit assigiinngisut, suliffeqaarfiisa suuneri paasineqarsinnaanngitsut. Malugiuk: Amerlanerpaartaat taakkunaniittut Thule Air Basemi Pituffimmiittumi sulisuupput. Inuutissarsiorfiillu aammattaaq peqarsinnaapput suliffeqarfinnik suliaqanngitsunik, tassaasut suliffeqarfiit uninngasut. Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik. Noter: 1) Hovedbranchen Transportvirksomhed omfatter bl.a. Luft-, Sø- og Landtransport samt Telekommunikation. 2) Hovedbranchen Uoplyst omfatter bl.a. en række personer, hvor det ikke er muligt at identificere branchen. Langt størstedelen af disse personer arbejder på Thule Air Base i Pituffik. Hovedbranchen kan også indeholde virksomheder uden aktivitet, dvs. hvilende virksomheder. 110 STATISTISK ÅRBOG 2009 GRØNLANDS STATISTIK

19 Tabel.3 Suliassaqartitsinermi akissarsiornermut inuussutissarsiuteqarfiit pingaanerit arnanut angutinullu agguataagaq Tabel.3 Beskæftigelsen opgjort i lønsum fordelt på køn og hovedbrancher, i kr. Arnat/Kvinder Angutit/Mænd kr. Katillugit I alt Nunalerineq, piniarneq Landbrug, jagt og orpippassualerinerlu skovbrug Aalisarneq Fiskeri Aatsitassanik piiaaneq Råstofudvinding Suliffissuit Industri Innaallagiamik, kiassarnermik El-, gas-, varmeimermillu pilersuineq og vandforsyning Sanaartorneq Bygge- og anlægsvirksomhed Nioqquteqarneq iluarsagassanillu Handel og reparationssuliaqarneq virksomhed Akunnittarfiit Hotel- og restaurationsneriniartarfiillu virksomhed Assartuineq Transportvirksomhed Aningaaseriviit aningaasaliineq Pengeinstitutter, finansieringssillimmasiisarnerlu og forsikringsvirksomhed Pigisat nalillit, attartortitsineq Fast ejendom, udlejning, niuerneq assigisaallu forretningsservice mv. Pisortaqarfiit ingerlataat, Fast ejendom, udlejning, illersornissaq isumaginninnik- Offentlig administration, kut ikorfatuineq forsvar og socialforsikring Atuartitsineq Undervisning Peqqinneq atugarissaarnermullu Sundheds- og suliffeqarfiit velfærdsinstitutioner mv. Piginneqatigiiluni ingerlatsiviit Andre kollektive, allat, isumaginninnikkut nammi- sociale og personlige nerisamillu sullissinerit serviceaktiviteter Nunaniit tamalaaniit Internationale kattuffiit organisationer mv. Oqaatigineqanngitsoq Uoplyst Nassuiaatit: 1) Silaannakkut immakkut nunakkullu angallassineq nalunaarasuartaatikkullu attaveqarneq inuutissarsiuteqarfiup assartuineq -up ataaniipput. 2) Inuutissarsiorfik oqaatigineqanngitsut ilagivaat inuit assigiinngisut, suliffeqaarfiisa suuneri paasineqarsinnaanngitsut. Malugiuk: Amerlanerpaartaat taakkunaniittut Thule Air Basemi Pituffimmiittumi sulisuupput. Inuutissarsiorfiillu aammattaaq peqarsinnaapput suliffeqarfinnik suliaqanngitsunik, tassaasut suliffeqarfiit uninngasut. Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik. Noter: 1) Hovedbranchen Transportvirksomhed omfatter bl.a. Luft-, Sø- og Landtransport samt Telekommunikation. 2) Hovedbranchen Uoplyst omfatter bl.a. en række personer, hvor det ikke er muligt at identificere branchen. Langt størstedelen af disse personer arbejder på Thule Air Base i Pituffik. Hovedbranchen kan også indeholde virksomheder uden aktivitet, dvs. hvilende virksomheder. UKIUMOORTUMIK KISITSISITIGUT PAASISSUTISSAT 2009 NAATSORSUEQQISSAARTARFIK 111

20 Tabel.4 Qaammammut agguaqatigiisillugu 2008-mi suliffissaaleqinermik eqqugaasut ilinniakkanut suiaassusermullu agguataarlugit Tabel.4 Berørte af ledighed i 2008 i gennemsnit pr. måned fordelt på uddannelse og køn Katillugit / Arnat / Angutit / Katillugit / Arnat / Angutit / I alt Kvinder Mænd I alt Kvinder Mænd Pct. Amerlassutsit / Antal Katillugit 100,0 100,0 100, I Alt Ilinniarsimaneq nalunaarutigineqanngilaq 1,8 1,3 2, Uddannelse uoplyst Saviminilerineq 1,9 0,2 3, Jern og metal Sanaartorneq 1,9 0,3 3, Bygge og anlæg Niuerneq allaffissornerlu 4,0 5,4 2, Handel og kontor Inuussutissalerineq 2,0 2,8 1, Levnedsmiddel Imarsiorneq aalisarnerlu 2,5 0,5 3, Søfart og fiskeri Aalisakkerineq 0,4 0,3 0, Fiskeindustri Perorsaanermi, isumaginninnermilu suliallit 1, 3,5 0, Pædagogiske og sociale fag Titartaaneq 0,1 0,0 0, Grafiske fag Sullissineq 0,3 0,4 0, Serviceområdet Akunnattut 2,0 1,4 2, Mellemlange uddannelser Ilinniakkat ingerlaqqittut 0,1 0, Videregående uddannelser Ilinniartitaanerit allat 0,1 0,0 0, Diverse uddannelser Ilinniarsimanngitut 81,5 83,8 79, Ufaglært Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik Tabel.5 Qaammammut agguaqatigiissillugu piffissap qiteqqunnerani suliffissaaleqisut ilinniakkanut suiaassusermullu agguataarlugit, 2008 Tabel.5 Medio ledige i gennemsnit pr. måned fordelt på uddannelse og køn i 2008 Katillugit / Arnat / Angutit / Katillugit / Arnat / Angutit / I alt Kvinder Mænd I alt Kvinder Mænd Pct. Amerlassutsit / Antal Katillugit 100,0 100,0 100, I Alt Ilinniarsimaneq nalunaarutigineqanngilaq 1,7 1,3 2, Uddannelse uoplyst Saviminilerineq 1,9 0,2 3, Jern og metal Sanaartorneq 1,9 0,2 3, Bygge og anlæg Niuerneq allaffissornerlu 4,0 5, 2, Handel og kontor Inuussutissalerineq 1,9 2, 1, Levnedsmiddel Imarsiorneq aalisarnerlu 2,7 0,5 4, Søfart og fiskeri Aalisakkerineq 0,4 0,3 0, Fiskeindustri Perorsaanermi, isumaginninnermilu suliallit 1,4 3,1 0, Pædagogiske og sociale fag Titartaaneq 0,1 0,1 0, Grafiske fag Sullissineq 0,3 0,4 0, Serviceområdet Ilinniakkat akunnattumik sivisussusillit 2,0 1,4 2, Mellemlange uddannelser Ilinniakkat ingerlaqqittut 0,1 0, Videregående uddannelser Ilinniartitaanerit allat 0,1 0,0 0, Diverse uddannelser Ilinniarsimanngitut 81,4 84,0 79, Ufaglært Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik 112 STATISTISK ÅRBOG 2009 GRØNLANDS STATISTIK

Ineqarneq. Boliger. Inissianik nammineq pigisallit peqatigiiffiliornissaat Naalakkersuisut/namminersorlutik

Ineqarneq. Boliger. Inissianik nammineq pigisallit peqatigiiffiliornissaat Naalakkersuisut/namminersorlutik Ineqarneq Boliger.0 INEQARNEQ NALINGINNAASUMIK Kalaallit Nunaanni inissiat amerlanerpaartaat pisortanit pigi - ne qarput, inissianillu ineriartortitsineq politikkikkut aalajangiinernik tunngaveqarpoq.

Læs mere

Ataasiinnarmut akia Stykpris. Aningaasartuutaasariaqartut Budget Suna/Post. Qassit Antal. 750 kr. 5 stk. 3.750 kr. Unnuineq / Ophold Suna/Post

Ataasiinnarmut akia Stykpris. Aningaasartuutaasariaqartut Budget Suna/Post. Qassit Antal. 750 kr. 5 stk. 3.750 kr. Unnuineq / Ophold Suna/Post Immersuinissamut ilitsersuut Vejledning Una ilitsersuutaavoq tapiissutinik inooqatigiinnut suliniutinut qanoq qinnuteqassanersutit. Qinnuteqaammut immersugassaq immersunnginnerani misissorluaqquneqarpoq.

Læs mere

AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015

AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015 AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015 Piffissami nal. ak./tidspunkt.: Eqimattani oqaloqatigiinneq / Samtalerunde kl. 9.00 9.30 Kisimiilluni

Læs mere

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament MarieKathrine Poppel Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet mkp@ii.uni.gl Grønland i verden - kort Introduktion

Læs mere

Skal du flytte til Danmark. Danmarkimut nuulerpit? Isumaliuteqarpilluunniit? Eller overvejer du at flytte?

Skal du flytte til Danmark. Danmarkimut nuulerpit? Isumaliuteqarpilluunniit? Eller overvejer du at flytte? Danmarkimut nuulerpit? Isumaliuteqarpilluunniit? Skal du flytte til Danmark Eller overvejer du at flytte? Ilaqutariinnermut Inatsisinillu Atuutsitsinermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Familie

Læs mere

Ilinniartitaaneq. Uddannelse

Ilinniartitaaneq. Uddannelse Ilinniartitaaneq Uddannelse ILINNIARTITAANEQ Kalaallit Nunaanni ilinniartitaanerup aaqqissuussaanerani siunertaavoq, inuusuttut ilinniartitaanissaat, siunissami sulinissamut tunngaviliisussamik, imminut

Læs mere

Isertitat, atuineq akillu. Indkomster, forbrug og priser

Isertitat, atuineq akillu. Indkomster, forbrug og priser Isertitat, atuineq akillu Indkomster, forbrug og priser Kapitalimi matumani isertitaqarnermi annertussutsit ineriartornerlu, nioqqutissianik sullissinermillu atuinerit taakkualu akii allaaserineqarput.

Læs mere

Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger. Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Ilulissat 24.

Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger. Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Ilulissat 24. Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Ilulissat 24. maj 2014 Nuna tamakkerlugu sanaartortoqassaaq Byggeriet skal spredes over hele

Læs mere

Ateq / Fornavn Telefoni nalinginnaasoq / Fastnettelefon. Kinguliaqut / Efternavn. Najuqaq / Adresse

Ateq / Fornavn Telefoni nalinginnaasoq / Fastnettelefon. Kinguliaqut / Efternavn. Najuqaq / Adresse Kalaallit Nunaanni ilinniagaqarnissamik qinnuteqaat aamma ilinniagaqarnersiuteqarnissamik qinnuteqaat Ansøgning om uddannelse i Grønland og ansøgning om uddannelsesstøtte Namminermut paasissutissat / Personlige

Læs mere

Aningaasanik aningaasaatinillu niuerneq

Aningaasanik aningaasaatinillu niuerneq Aningaasanik aningaasaatinillu niuerneq Penge- og kapitalmarked Kalaallit Nunaata aningaasaqarnera ammasorujussuuvoq ani - ngaasaatit killeqanngitsumik nuunneqarsinnaallutik. Ta man - na isumaqarpoq nunani

Læs mere

05F 2012-imut ukiumoortumik naatsorsuutit iluarsisat

05F 2012-imut ukiumoortumik naatsorsuutit iluarsisat Kommuneqarfik Sermersooq Borgmesterip Allattoqarfia Borgmestersekretariatet Kommunalbestyrelsip ulloq 26. novembari 2013 ataatsimiinneranit sagsudskrifti Sagsudskrift fra Kommunalbestyrelsesmøde den 26.

Læs mere

Nuna tamakkerlugu naatsorsuutit. Nationalregnskab

Nuna tamakkerlugu naatsorsuutit. Nationalregnskab Nuna tamakkerlugu naatsorsuutit Nationalregnskab Nuna tamakkerlugu naatsorsuutini siunertarineqarpoq pif fis - sa mi inuiaqatigiinni aningaasatigut ataqatigiiaat paa siu mi - naat sut tamakkiisumik takujuminartunngorlugit

Læs mere

Kronologisk oversigt over de af Grønlands Hjemmestyre i perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005 udgivne love, bekendtgørelser m.v.

Kronologisk oversigt over de af Grønlands Hjemmestyre i perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005 udgivne love, bekendtgørelser m.v. O:\Statsministeriet\Diverse\547225\Dokumenter\kronologisk oversigt.fm 16-01-07 08:56:15 k02 bj Nalunaarutit Grønlandsk Lovsamling Serie D 2005 I Kronologisk oversigt over de af Grønlands Hjemmestyre i

Læs mere

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat Oqaasiliortut ataatsimiinnerat Sisamanngorneq, marsip 13-ianni 2014, nal. 10.00 Oqaasileriffiup ataatsimiittarfiani. Peqataasut: Carl Chr.Olsen, Eva M.Thomassen, Stephen Heilmann, Karl Møller aamma Katti

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

NALUNAARUTIT 14NOV. 2014. Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II. Imrnikkoortoq I (Ilinniartut SIK) ISUNAQATIC-IISStJT

NALUNAARUTIT 14NOV. 2014. Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II. Imrnikkoortoq I (Ilinniartut SIK) ISUNAQATIC-IISStJT Imrnikkoortoq I NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14NOV. 2014 ISUNAQATIC-IISStJT Naaiakkersuisut, Finansministeriap aamma Sulinermik Inuussutissarsi-. utegartut Kattuftiata akornanni Ilinniartut

Læs mere

kujataamlu Q-offset Udfører alt arbejde inden for: Qaqortumi avatangiisit pillugit allakkamut akissut Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS

kujataamlu Q-offset Udfører alt arbejde inden for: Qaqortumi avatangiisit pillugit allakkamut akissut Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS Qaqortumi avatangiisit pillugit allakkamut akissut Maani illoqarfimmi avatangiisinut tunngasut qanoq iliuuseqarfigineqarnissaannut soqutiginninnernut qujanaq. Kommunimut suaarutigisat akissuteqarfiginiassarissavara.

Læs mere

Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut. Ungdomsparlamentets slutdokument

Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut. Ungdomsparlamentets slutdokument Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut Ungdomsparlamentets slutdokument 2013-imi Inuusuttut Inatsisartuisa qulequttatut pingaarnertut sammivaat Oqaatsitigut piginnaasassavut eqqarsaatigalugit

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Kalaallit Nunaata avataani ilinniarnernut ilinniartuunersiutit/immikkut tapiissutinut qinnuteqaat Ansøgning om uddannelsesstøtte/særydelser til uddannelser uden for Grønland 1. Namminermut paasissutissat

Læs mere

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Nalunaarut/Meddelelse

Nalunaarut/Meddelelse Qupp. / Side: 1 af 9 Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmit najoqqutassiaq. Ukiumut aningaasarsiorfiusumut 2015-imut nalit imaattut Naalakkersuisut aalajangiuppaat: Pineqartut: A: Akeqanngitsumik ineqarneq

Læs mere

Cairn Energy PLC KALAALLIT NUNAAT

Cairn Energy PLC KALAALLIT NUNAAT Cairn Energy PLC KALAALLIT NUNAAT CAIRN KALAALLIT NUNAANNI Cairn Energy PLC EUROPAMI UULIAQARNERANIK GASSEQARNERANILLU MISISSUISARTUT TUNISASSIORTULLU PITUTTORSIMANNGITSUT ANNERIT ILAGAAT. Nittartagarput

Læs mere

Grønlandsk. Serie C-II

Grønlandsk. Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Immikkoortoq I (Ilinniartut Lovsamling SIK) Serie C-II 2 i MRS, 2013 ISUMAQATIGIISSUT Naalakkersu±sut, Finansministeriap aamma Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiata

Læs mere

Din erhvervsbank. Suliffiutilittut aningaaseriviit. GrønlandsBANKENs erhvervsafdeling GTE & GV GTE & GV

Din erhvervsbank. Suliffiutilittut aningaaseriviit. GrønlandsBANKENs erhvervsafdeling GTE & GV GTE & GV Din erhvervsbank GrønlandsBANKENs erhvervsafdeling At starte en ny virksomhed GTE & GV GrønlandsBANKEN-ip inuussutissarsiornermut immikkoortortaqarfia Suliffeqarfimmik nutaamik aallartitsineq GTE & GV

Læs mere

Kontakt. Mejlby Efterskole Smorupvej 1-3, Mejlby 9610 Nørager Telefon 98 65 11 55 Fax 98 65 11 58 kontor@mejlby-eft.dk. www.mejlbyefterskole.

Kontakt. Mejlby Efterskole Smorupvej 1-3, Mejlby 9610 Nørager Telefon 98 65 11 55 Fax 98 65 11 58 kontor@mejlby-eft.dk. www.mejlbyefterskole. 1 Kontakt Mejlby Efterskole Smorupvej 1-3, Mejlby 9610 Nørager Telefon 98 65 11 55 Fax 98 65 11 58 kontor@mejlby-eft.dk Forstander: Gyrite Andersen gyrite.andersen2@mejlby-eft.dk Viceforstander: Jørn Frank

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

VELKOMMEN TIL ODENSE ODENSEMUT TIKILLUARIT

VELKOMMEN TIL ODENSE ODENSEMUT TIKILLUARIT VELKOMMEN TIL ODENSE ODENSEMUT TIKILLUARIT Indledning 4 Aallaqqaasiut 5 Danskuddannelse 6 Danmark pillugu ilinniartitaaneq 7 Tolkning 8 Oqalutseqarneq 9 Folkeregister og lægevalg 8 Inuit allattorsimaffiat

Læs mere

Aalisarneq, piniarneq nunalerinerlu. Fiskeri, fangst og landbrug TAC 7.1 AALISARNEQ 7.1 FISKERI

Aalisarneq, piniarneq nunalerinerlu. Fiskeri, fangst og landbrug TAC 7.1 AALISARNEQ 7.1 FISKERI Aalisarneq, piniarneq nunalerinerlu Fiskeri, fangst og landbrug.1 AALISARNEQ.1.1 Aalisarnerup aqunneqarnera Aalisarneq pisassiissutit akuersissutillu aqqutigalugit aqunneqarpoq. Pisassiissutit atorlugit

Læs mere

Arbejdsmarked 18. december 2014

Arbejdsmarked 18. december 2014 Arbejdsmarked 18. december 2014 Beskæftigelsen 2013 I kapitel 1 præsenteres nogle af de mest centrale opgørelser, der er frembragt ud fra beskæftigelsesregistret. Alle figurer og tabeller er dannet på

Læs mere

Akiitsut amerligaluttuinnarput Namminermini tamanna tupinnanngilaq aamma tupinnartuliaanngilaq, aasit taamatut innuttaasut tassa pisuupput, uanga qujaannarpunga aamma tigorusunngilara pisuutitaaneq manna

Læs mere

NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE. Inatsisartut ukiumoortumik nalunaarutaat 2007

NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE. Inatsisartut ukiumoortumik nalunaarutaat 2007 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Inatsisartut ukiumoortumik nalunaarutaat 2007 Landstingets Årsberetning 2007 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Inatsisartut ukiumoortumik

Læs mere

Immikkoortup normua/ Punkt nr. UKIU 2006/5

Immikkoortup normua/ Punkt nr. UKIU 2006/5 Immikkoortup normua/ Punkt nr. UKIU 2006/5 VM 2006/5 UKIU 2006/6 VM 2006/6 UKIU 2006/7 VM 2006/7 UKIU 2006/17 VM 2006/17 Taaguutaa/Titel Nunani Avannarlerni Killerni atuakkiortunik pikkorissaasarnerup

Læs mere

MIO-p meeqqat inuusuttullu pillugit. MIO s viden om børn og unge. Nalunaarusiat misissuinerillu 2004-2014 Rapporter og undersøgelser 2004-2014

MIO-p meeqqat inuusuttullu pillugit. MIO s viden om børn og unge. Nalunaarusiat misissuinerillu 2004-2014 Rapporter og undersøgelser 2004-2014 MIO-p meeqqat inuusuttullu pillugit ilisimasai MIO s viden om børn og unge Nalunaarusiat misissuinerillu 2004-2014 Rapporter og undersøgelser 2004-2014 Allaaserinnittut Tekst Clara Klint Jentzsch Aaqqissuisut

Læs mere

Ilinniartitsinerup aaqqissugaanerani ataqatigiissuseq. Sammenhæng ng i uddannelsessystemet

Ilinniartitsinerup aaqqissugaanerani ataqatigiissuseq. Sammenhæng ng i uddannelsessystemet Ilinniartitsinerup aaqqissugaanerani ataqatigiissuseq Sammenhæng ng i uddannelsessystemet Inerisaavik Inerisaaviup pilersinnerani anguniakkat ilagivaat: Iliniartitsisut atuartullu ataasiakkaat iluaqutissaannik

Læs mere

Inuussutissarsiornermut aviisi Erhvervsavisen

Inuussutissarsiornermut aviisi Erhvervsavisen Inuussutissarsiornermut aviisi Erhvervsavisen Tlf.: 70 1234 www.banken.gl j u u n i / j u n i 2 0 1 0 Pitsaanerusumik Siunnersuineq Suliffeqarfinnut karsip ammasarfigai 10.00 14.00 Erhvervskassen holder

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni. Vejledning indførsel af biler

Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni. Vejledning indførsel af biler Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni Vejledning indførsel af biler 26. marts 2007 Ilitsersuut Biilinik

Læs mere

Allaganngorlugu nalunaarusiaq

Allaganngorlugu nalunaarusiaq Allaganngorlugu nalunaarusiaq 2015 Allaganngorlugu nalunaarusiaq Sinniisoqarfik Ilulissani Hotel Arcticimi 2015-imi ileqquusumik ataatsimiissaaq. Tamanna tassaavoq maannakkut siulersuisuusut piffissami

Læs mere

NOVEMBARIP 28-IANI 2014-IMI INATSISARTUNUT QINERSINEQ ATAATSIMOORNEQ TOQQISSISIMANEQ INERIARTORNEQ

NOVEMBARIP 28-IANI 2014-IMI INATSISARTUNUT QINERSINEQ ATAATSIMOORNEQ TOQQISSISIMANEQ INERIARTORNEQ SIUMUT NOVEMBARIP 28-IANI 2014-IMI INATSISARTUNUT QINERSINEQ ATAATSIMOORNEQ TOQQISSISIMANEQ INERIARTORNEQ VALG TIL INATSISARTUT DEN 28. NOVEMBER 2014 SAMMENHOLD TRYGHED UDVIKLING WWW.SIUMUT2014.GL 1 AALLARNIUT

Læs mere

Imai. Indhold. PI Paasissutissat / Information. Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik. Naqiterisoq / Tryk : Aaqqisuisut / Redaktion :

Imai. Indhold. PI Paasissutissat / Information. Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik. Naqiterisoq / Tryk : Aaqqisuisut / Redaktion : 1 PI Paasissutissat / Information Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk Naqiterisoq / Tryk : Inerisaavik PI tassaavoq paasissutissiinermik oqallissaarinermillu atuagassiaq

Læs mere

Aasianni meeqqat atuarfianni Atorfininniarluni Qinnuteqaat. Ansøgning om stilling ved folkeskolen i Aasiaat

Aasianni meeqqat atuarfianni Atorfininniarluni Qinnuteqaat. Ansøgning om stilling ved folkeskolen i Aasiaat Aasianni meeqqat atuarfianni Atorfininniarluni Qinnuteqaat Ansøgning om stilling ved folkeskolen i Aasiaat Kalaallit Nunaanni meeqqat atuarfianni atorfininniarluni qinnuteqaat Ansøgning om stilling ved

Læs mere

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Aftale Om frirejser Der er mellen Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, i henhold til 47, stk. 1 i landstingslov nr.

Læs mere

Ukiumoor tumik nalunaar ut. Årsrappor t

Ukiumoor tumik nalunaar ut. Årsrappor t Ukiumoor tumik nalunaar ut Årsrappor t 2008 Imarisai Indholdsfortegnelse Aqutsisut uppernarsaatitut oqaaseqaataat Ledelsespåtegning................................................ 2 Kukkunersuisut uppernarsaatitut

Læs mere

UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ 2014

UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ 2014 UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ 2014 1 Imarisai Paasissutissat kommunimut tunngasut 3 Siulequt 4 Kisitsisit pingaarnerit 6 2014-imi pisimasut pingaarutillit 8 Aqutsisut atsiornerat 10 Aqutsisut nalunaarutaat

Læs mere

GRAVSTEN KATALOG GRØNLAND SEPTEMBER 2008. NØRRESUNDBY Sten- og Billedhuggeri

GRAVSTEN KATALOG GRØNLAND SEPTEMBER 2008. NØRRESUNDBY Sten- og Billedhuggeri GRAVSTEN KATALOG GRØNLAND SEPTEMBER 2008 GRAVSTEN BRÆNDTE GRANITTYPE: HALMSTAD NR. 101: GRANITTYPE: FINSK GRÅ NR. 102: GRANITTYPE: AMADEUS NR. 103: GRANITTYPE: VONGA NR. 104: GRANITTYPE: HALMSTAD NR. 105:

Læs mere

Sullivik ilungersunartoq

Sullivik ilungersunartoq Ilinniartitsisoq nr. 4 2006 - juni Foto: Brian Karstensen, Kathrine foran Nuuk Internationale Friskole. Atuarfik namminersortoq Atuarfik namminersortoq siullerpaaq Nuummi pilersinneqalerpoq. Nuuk Internationale

Læs mere

NALUNAARUTIT GRØNLANDSK LOVSAMLING

NALUNAARUTIT GRØNLANDSK LOVSAMLING NALUNAARUTIT GRØNLANDSK LOVSAMLING Serie A 2007 I Kronologisk oversigt over de i 2007 udgivne love, bekendtgørelser m.v. 2007 Side 1. feb. Bekendtgørelse nr. 114 om tilskud til afvikling af statsgaranterede

Læs mere

NAMMINERSORLUNI INUUSSUTISSARSIUTILIMMUT TIL SELVSTÆNDIG ERHVERVSDRIVENDE

NAMMINERSORLUNI INUUSSUTISSARSIUTILIMMUT TIL SELVSTÆNDIG ERHVERVSDRIVENDE ANINGAASANIK AQUTSINEQ ØKONOMISTYRING NAMMINERSORLUNI INUUSSUTISSARSIUTILIMMUT TIL SELVSTÆNDIG ERHVERVSDRIVENDE 1 ANINGAASARTUUTISSANIK NAATSORSUINEQ BUDGETLÆGNING KAAVIIAARTITAT Kaaviaartitarisassat naatsorsoruminaapput.

Læs mere

APPA News nr. 1 2011. Maniitsoq 2. Nutarsaaneq / Miljølån 4. Ukiup aallarnisaasua / Årets iværksætter 9. Mobilbank 14. Tlf.: 70 1234 www.banken.

APPA News nr. 1 2011. Maniitsoq 2. Nutarsaaneq / Miljølån 4. Ukiup aallarnisaasua / Årets iværksætter 9. Mobilbank 14. Tlf.: 70 1234 www.banken. APPA News nr. 1 2011 Tlf.: 70 1234 www.banken.gl Maniitsoq 2 Nutarsaaneq / Miljølån 4 Ukiup aallarnisaasua / Årets iværksætter 9 Mobilbank 14 APPA News nr. 1 2011 2 Maniitsoq GrønlandsBANKEN-ip immikkoortortaqarfiani

Læs mere

Kalaallit Nunaanni ukunani ikiorneqarsinnaavutit:

Kalaallit Nunaanni ukunani ikiorneqarsinnaavutit: Kalaallit Nunaanni ukunani ikiorneqarsinnaavutit: Kal. Nunaanni tamanit attavigineqarsinnaasut: Sianerfigineri akeqanngillat, kikkulluunniit sianersinnaapput. Kinaassutsit isertuussinnaavat. Siunnersuisarfiit

Læs mere

Turisme 29. december 2014

Turisme 29. december 2014 Turisme 29. december 2014 Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014 Sammenfatning Færre flypassagerer Bopælslande Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2013-30. september 2014

Læs mere

Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked. Beskæftigelsesstrategi 2014-2017

Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked. Beskæftigelsesstrategi 2014-2017 Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Beskæftigelsesstrategi 2014-2017 LEDIGHEDEN ÅR FOR ÅR BESKÆFTIGELSESSTRATEGI / 1 Ledigheden stiger fortsat og ligger højt, sammenlignet med tidligere

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014 Sammenfatning Færre flypassagerer Bopælslande Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2013-30. september 2014 faldet til 69.362

Læs mere

INUIT AVIISIAT AG UKIUT 150-IT AG 150 ÅR www.sermitsiaq.ag MARLUNNGORNEQ TYRSDAG 17. FEBRUAR 2009 NR. 80 UGE 8

INUIT AVIISIAT AG UKIUT 150-IT AG 150 ÅR www.sermitsiaq.ag MARLUNNGORNEQ TYRSDAG 17. FEBRUAR 2009 NR. 80 UGE 8 1861-2011 Font: Myriad Pro Bold. Gray: Use the same gray tone as you already use on the cover. INUIT AVIISIAT ATUAGAGDLIUTIT UKIUT 150-IT 150 ÅR www.sermitsiaq.ag PINGASUNNGORNEQ ONSDAG OKTOBARIP 19-AT

Læs mere

Sermersuumi Inuussutissarsiornermut Siunnersuisooqatigiit Sermersooq Erhvervsråd 2013. Allattut Tekst Sermersooq Business Council & Deloitte

Sermersuumi Inuussutissarsiornermut Siunnersuisooqatigiit Sermersooq Erhvervsråd 2013. Allattut Tekst Sermersooq Business Council & Deloitte ANINGAASANIK AQUTSIN EQ ØKONOMISTYRING NAMMINERSORLUNI INUUSSUTISSARSIUTILIMMUT TIL SELVSTÆNDIG ERHVERVSDRIVENDE 1 Sermersuumi Inuussutissarsiornermut Siunnersuisooqatigiit Sermersooq Erhvervsråd 2013

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Ilaqutariit inuuniarnerminni atugarisaat 2004 Familiers levevilkår 2004

Ilaqutariit inuuniarnerminni atugarisaat 2004 Familiers levevilkår 2004 Ilaqutariit inuuniarnerminni atugarisaat 2004 Familiers levevilkår 2004 Kisitsisit qulaajaanertallit Kommenteret statistik MIPI - Meeqqat Inuusuttullu Pillugit Ilisimasaqarfik MIPI - Videnscenter om Børn

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit /her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2012-069. Kære Aqqaluaq B. Egede!

Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit /her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2012-069. Kære Aqqaluaq B. Egede! Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Boligseminar Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Laust Løgstrup Direktør for Økonomi, Teknik og Miljø Qeqqata Kommunia Dagsorden 1. Huslejeniveau 2. Ventelister 3. Byggepriser,

Læs mere

Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusut tunngaviinik atuutsitsileriartorneq

Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusut tunngaviinik atuutsitsileriartorneq Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusut tunngaviinik atuutsitsileriartorneq Implementering af de Effektive undervisningsprincipper Nr Atuarfik - Skole Modul 1 & 2 Ant. Modul Ant Oqaatigiumasat - bemærkninger

Læs mere

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2007-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2007-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2007-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa Boligklagenævnets Årsberetning for 2007 Imai Qupp. Siulequt............................... 4 Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland Bekendtgørelse nr. 825 af 7. oktober 2003 Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland I medfør af 8, stk. 6, 12, stk. 1, 13, stk. 2, 16, 36, nr. 1 og 3 samt 39, stk. 2 og 3, i lov nr. 454 af 10. juni

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt T A L E T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Appa News nr. 2 2013. Immikkoortoqarfik nutaaq Ny filial... 2. Sumiiffimmi tapersersuivugut Vi støtter lokalt...4

Appa News nr. 2 2013. Immikkoortoqarfik nutaaq Ny filial... 2. Sumiiffimmi tapersersuivugut Vi støtter lokalt...4 Appa News nr. 2 2013 Tlf.: 70 1234 www.banken.gl Immikkoortoqarfik nutaaq Ny filial........................ 2 Sumiiffimmi tapersersuivugut Vi støtter lokalt....................4 Kalaallit Nunaanni telefuunit

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvers- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.182-0007 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen Bygdernes betydning for Grønland Kåre Hendriksen Forskning om bygderne Fortalte på Bygdeseminaret i Nuuk: Om bygderne i Nanortalik, Kangaatsiaq, Upernavik, Ammassalik (samt Qaqortoq og Narsaq) distrikter

Læs mere

Sydgrønlands El ApS V/ Per Holm Alt I El udføres. Lufthavn i Qaqortoq?

Sydgrønlands El ApS V/ Per Holm Alt I El udføres. Lufthavn i Qaqortoq? Lufthavn i Qaqortoq? Oktober var en rigtig mødedag i Qaqortoq 3 møder Ramboll A/S, Sara Olsvig og Lufthavn i Qaqortoq, hvor alle interesserede kunne deltage blev afholdt i en og samme dag. (KK)Det var

Læs mere

BØRNS RETTIGHEDER Fra spil til læring: FN s Børnekonvention som rollespil. Afsluttende evalueringsrapport Foreningen Grønlandske Børn 2011

BØRNS RETTIGHEDER Fra spil til læring: FN s Børnekonvention som rollespil. Afsluttende evalueringsrapport Foreningen Grønlandske Børn 2011 BØRNS RETTIGHEDER Fra spil til læring: FN s Børnekonvention som rollespil Afsluttende evalueringsrapport Foreningen Grønlandske Børn 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Formål og målgruppe...

Læs mere

udfører alt arbejde inden for: Yderst beklagelig uvidenhed

udfører alt arbejde inden for: Yderst beklagelig uvidenhed Yderst beklagelig uvidenhed All.: Kristian Poulsen, Pablo Vores såkaldte socialistiske finansminister ser ud til at have en yderst beklagelig og fuldstændig upassende uvidenhed omkring løsningen af arbejdsretlige

Læs mere

Meeqqat Pisinnaatitaaffii pillugit Isumaqatigiissut Børnekonventionen. Ilinniartitsisumut ilitsersuut I Lærervejledning

Meeqqat Pisinnaatitaaffii pillugit Isumaqatigiissut Børnekonventionen. Ilinniartitsisumut ilitsersuut I Lærervejledning Pisinnaatitaaffe qarpunga! Jeg har rettigheder! Meeqqat Pisinnaatitaaffii pillugit Isumaqatigiissut Børnekonventionen Ilinniartitsisumut ilitsersuut I Lærervejledning Pisinnaatitaaffe qarpunga! Pisinnaatitaaffeqarpunga!

Læs mere

AKIANI INISSIAQARFIK SISIMIUT

AKIANI INISSIAQARFIK SISIMIUT AKIANI INISSIAQARFIK SISIMIUT TAPILIUT 38 KOMMUNEMI PILERSAARUT 1992-2005 BOLIGOMRÅDE PÅ AKIA SISIMIUT TILLÆG 38 KOMMUNEPLAN 1992-2005 Qeqqata Kommunia Nr 38 Kommunimi pilersaarummut tapiliussaq nr. 38

Læs mere

Toqqissisimaneq - Ineriartorneq Tryghed - Udvikling

Toqqissisimaneq - Ineriartorneq Tryghed - Udvikling Toqqissisimaneq - Ineriartorneq Tryghed - Udvikling Folketingimut qinersineq 2015 Folketingsvalget 2015 Siumup Qullersaqarfia, Imaneq 1, Posboks 357, 1 tlf: +299 32 20 77, e-mail: siumut@siumut.gl Aallaqqaasiut

Læs mere

Turisme. Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 2011:3. Sammenfatning

Turisme. Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 2011:3. Sammenfatning Turisme 2011:3 Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 Sammenfatning Flere flypassagerer Færre overnattende gæster Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2010 30.

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2011 blev der registreret 810 fødsler (9 tvillinger, 1 trilling, 821 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år. I 2012 blev

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Immikkoortoq I ( Ilinniartut S IK) I 4 Ì'10v" 2014 ]SUMAQATIGIISSUT Naal-akkersuisut, Finansministeriap uteqartut Kattuffiata akornanni tigiissut. aamma

Læs mere

Naligiittut inooqqulluta Lighed og lige værd

Naligiittut inooqqulluta Lighed og lige værd Naligiittut inooqqulluta Lighed og lige værd Kangia/kitaa vest/øst Adolf Holm 491160 ado@ia.gl ado.ia.gl Nunarput nutaaq ataatsimoorneq nutaaq Kitaani Kangianilu Inuit Ataqatigiit Nuummi februarip 23-niit

Læs mere

Ilanngussaq 1: Inuusuttut efterskolertut pillugit paasissutissanut Efterskoleforeningip inassuteqaatai

Ilanngussaq 1: Inuusuttut efterskolertut pillugit paasissutissanut Efterskoleforeningip inassuteqaatai Ilanngussaq 1: Inuusuttut efterskolertut pillugit paasissutissanut Efterskoleforeningip inassuteqaatai Inuusuttunik suliaqarnissamut efterskolit paasissutissanik sunik atorfissaqartitsinersut nikerarsinnaavoq.

Læs mere

ATTAT pillugu paasissutissiineq. Orientering om ATTAT

ATTAT pillugu paasissutissiineq. Orientering om ATTAT ATTAT pillugu paasissutissiineq Orientering om ATTAT December 2006 1 Imai / Indholdsfortegnelse ATTAT pillugu paasissutissiineq... 3 Allakkanut systemi... 3 Oqalliffiit... 4 Chat... 5 Suliffeqarfimmi allakkanut

Læs mere

Oqaasileriffik. Nalunaarut ukiumoortoq 2010-mut

Oqaasileriffik. Nalunaarut ukiumoortoq 2010-mut Oqaasileriffik Nalunaarut ukiumoortoq 2010-mut 1 Oqaasileriffimmi 2011-mi sulisut ataatsimiititalianullu ilaasortat...3 Aallaqqaasiut...4 Oqaasileriffik, suliallu assigiinngitsut...5 2010-mi saaffiginnissutit...8

Læs mere

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut Peqqitssutsimullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie og Sundhed Landstingets Familieudvalg Vedr. Plejefamilier i relation

Læs mere

Ukiumoortumik naatsorsuutit Ineqarnermi Maalaaruteqartarfik 2011. Årsberetning Boligklagenævnet 2011

Ukiumoortumik naatsorsuutit Ineqarnermi Maalaaruteqartarfik 2011. Årsberetning Boligklagenævnet 2011 1 Ukiumoortumik naatsorsuutit Ineqarnermi Maalaaruteqartarfik 2011 Årsberetning Boligklagenævnet 2011 2 Årsberetning Boligklagenævnet 2011 / Ukiumoortumik naatsorsuutit Ineqarnermi Maalaaruteqartarfik

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Ilinniarnermik Ilisimatusarfik Institut for Læring Institute of Learning Processes

Ilinniarnermik Ilisimatusarfik Institut for Læring Institute of Learning Processes Kalaallit Nunaanni atuarfik 2010-2011 Folkeskolen i Grønland Ditte Bendtsen Ilinniarnermik Ilisimatusarfik Institut for Læring Institute of Learning Processes Kalaallit Nunaanni atuarfik 2010-2011 Folkeskolen

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

KALAALLIT NUNAATA EQQARTUUSSISUUNEQARFIATA EQQARTUUSSUTINUT ALLATTUIFFIIT ASSILINEQARNERAT UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

KALAALLIT NUNAATA EQQARTUUSSISUUNEQARFIATA EQQARTUUSSUTINUT ALLATTUIFFIIT ASSILINEQARNERAT UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET KALAALLIT NUNAATA EQQARTUUSSISUUNEQARFIATA EQQARTUUSSUTINUT ALLATTUIFFIIT ASSILINEQARNERAT UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 5. decembari 2014 Kalaallit Nunaata Eqqartuussisuuneqarfianit

Læs mere

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010. Tapiliut nr.55 Tillæg nr.

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010. Tapiliut nr.55 Tillæg nr. QAASUITSUP KOMMUNIA Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010 Tapiliut nr.55 Ilulissanut Kommunip Pilersaarutaa 1994-2004 tapiliutit ilanngullugit Tillæg nr.

Læs mere

Nr. 48 ukiaq efterår 2009

Nr. 48 ukiaq efterår 2009 Nr. 48 ukiaq efterår 2009 Jakob Strøm Naalakkersuisunut ilaasortaq Jens B. Frederiksen, nalakkersuisunngornermi kinguninngua A/S-imut pulaarpoq. Medlem af naalakkersuisut, Jens B. Frederiksen, besøgte

Læs mere

Kapitel 4. PROVOKEREDE ABORTER

Kapitel 4. PROVOKEREDE ABORTER Kapitel 4. PROVOKEREDE ABORTER Antallet af foretagne legale aborter steg fra 821 i 22 til 869 i 23. Abortraten pr 1. 15-49-årige kvinder var således 6,7. Antallet af aborter har gennem de sidste 15 år

Læs mere

Isumaginninnermut peqqissutsimullu tunngasut Sociale forhold og sundhed

Isumaginninnermut peqqissutsimullu tunngasut Sociale forhold og sundhed Isumaginninnermut peqqissutsimullu tunngasut Sociale forhold og sundhed.1 ISUMAGINNINNERMI AAQQISSUUSSAANERMUT TUN NGASUT Isumaginninnermut tunngasut ulloq 1. januar 1980-mi Namminersornerullutik Oqartussat

Læs mere

ARCTIC HOUSE. Miljø Bæredygtighed Fleksibilitet Individualitet

ARCTIC HOUSE. Miljø Bæredygtighed Fleksibilitet Individualitet ARCTIC HOUSE Miljø Bæredygtighed Fleksibilitet Individualitet Avatangiisit Ikiliartortitsinnginneq Naleqqussarsinnaassuseq Namminerisamik pissuseqarneq 1 ARCTIC HOUSE MILJØ & BÆREDYGTIGHED Avatangiisit

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Kujataamiu. Permagreen Grønland A/S. Qaqortoq VVS ApS. KA AUTO ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid

Kujataamiu. Permagreen Grønland A/S. Qaqortoq VVS ApS. KA AUTO ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid Kujataamiu Nutaaq Uk./Årg. 25 nr. 1 Qaqortoq, den 19. januar 2012 Qaqortoq VVS ApS v/ Johnny Petersen Boks 25 3920 Qaqortoq Tlf. 64 26 94 Johnny 49 23 94 E-mail: qaqvvs@greennet.gl -Rørarbejde -Blikkenslagerarbejde

Læs mere