Serviceniveau på børnehandicapområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceniveau på børnehandicapområdet"

Transkript

1 Serviceniveau på børnehandicapområdet Hvidovre 2013 Børne - og Familieafdelingen

2 Indholdsfortegnelse Overordnede rammer for 41 og Aflastning, selvvalgt. 6 Aflastning. 7 Allergi/astma. 8 Behandling, korttids 9 Bleer og sygeplejeartikler 10 Briller 10 Boligskift/boligændring 11 Cykler.12 Diæter og særlig kost. 12 Drift af bil 13 Efterskole..13 Enkoprese/manglende afføringskontrol 14 Enuresis/ufrivillig vandladning 14 Ferie..15 Forsikringer 16 Fritidsaktiviteter 16 Grænseborgere 17 Hjemmetræning 17 Hudlidelser 18 Indlæggelse på hospital 19 Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste 19 Kurser 21 Ledsageordning...23 Legetøj...23 Medicin..24 Modermælkserstatning..24 Patientforening/interesseorganisation..25 Psykologbistand..25 Rengøring.26 Sko 26 Transport..27 Tøj - og skoslid 28 Vaccinationer..28 Vask af tøj 28 Ødelæggelser i hjemmet

3 Serviceniveau på børnehandicapområdet Politisk målsætning på børne- og ungeområdet Hvidovres Kommunes børne- og ungepolitik lægger vægt på, at børn og unge først og fremmest er forældrenes ansvar, dernæst et fælles ansvar. Det fremgår, at i forhold til børn og unge med særlige behov, skal den forebyggende og tidlige indsats prioriteres højt med henblik på udviklingsmuligheder, inklusion og lokale indsatser. Alle tiltag og aktiviteter omkring barnet skal ske i tæt dialog med barnet eller den unges forældre. Forældre, børn og unge skal involveres og støttes i at tage medansvar. Hvidovre Kommunes børne- og ungepolitik skal sikre, at de almene tilbud i videst omfang kan rumme børn og unge med særlige behov. Hvidovre Kommune lægger derfor vægt på et målrettet tværfagligt samarbejde med fokus på inddragelse af forældrene. Hvidovre Kommune lægger vægt på, at de ressourcer, der er til rådighed på børne- og ungeområdet bruges mest hensigtsmæssigt i forhold faglig kvalitet og økonomistyring. Handicappolitisk målsætning Hvidovre Kommunes handicappolitik vedrører alle aldersgrupper. De tre overordnede principper for politikken er: ligebehandling, sektoransvar og kompensation. Det betyder at: alle skal have mulighed for at deltage i samfundslivet hver sektor har ansvar for, at der bliver taget hensyn til borgere med handicap på deres område. der skal være tilbud eller ydelser, der kompenserer den enkelte borger for konsekvenserne af en nedsat funktionsevne. Målgruppen, servicelovens 41 Servicelovens 41 beskriver at Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelsen i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en forudsætning, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne. Med indgribende lidelse forstås, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i hverdagen. Med kronisk lidelse forstås sygdomstilstande o.l., som, fra tidspunktet de opstår, normalt vil vare flere år. Med langvarig lidelse forstås, at lidelsen normalt skønnes at vare et år eller mere. En diagnose (fx vådligger, astma, allergi, opmærksomheds eller udviklingsforstyrrelser og psykiske lidelser) eller kategorisering af et barn eller en ung giver ikke i sig selv adgang til at tilhøre den målgruppe, som servicelovens 41 retter sig imod. Det afgørende er vurderingen af barnets funktionsniveau, som skal være væsentligt nedsat med indgribende betydning for barnets eller den unges hverdag. At et barn har beskrevne/dokumenterede vanskeligheder i hverdagen, er ikke det samme som, at barnet kan inkluderes i målgruppen efter servicelovens 41. Det er afgørende, at beskrive/vurdere graden af funktionsevnen, som skal være varigt nedsat eller at lidelsen skal have alvorlige følger i barnets daglige tilværelse: 3

4 Målgruppen, servicelovens 42 Servicelovens 42 Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Ydelsen er betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer det. Inden der sker en vurdering af behovet for pasning i hjemmet foretages en målgruppevurdering for afgrænsning af målgruppen, der kan modtage kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Målgruppen er mindre end målgruppen, der kan modtage hjælp til merudgifter, jf. servicelovens 41, idet det er en forudsætning, at det drejer sig om børn, hvor det er en følge af den nedsatte funktionsevne eller lidelse, at barnet/den unge passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er forældrene, der gør det. Formålet med hjælpen: At børnene kan forblive i familien og dermed undgå anbringelse på institution eller lignede. At familien kan leve så normalt som muligt på trods af barnets handicap At hindre at barnets handicap forværres eller får andre følger Betingelser for hjælp efter 41 og 42: Barnet skal opfylde kriterierne, som er beskrevet under definitionen på målgruppen Barnet skal have ophold i hjemmet Merudgiften skal være en følge af handicappet, og nødvendig for barnets forsørgelse i hjemmet De sandsynliggjorte merudgifter skal udgøre mindst 12 gange 1/8 af standardbeløbet inden for en 12-måneders periode Merudgiften udgør differencen mellem den udgift, familien har ved forsørgelsen af det handicappede barn og forsørgelsesudgiften for et ikke-handicappet barn. Standardbeløbet er en måleenhed, der fastsættes af Social - og Integrationsministeriet og reguleres en gang årligt med en sats, bestemt af Ministeriet. Merudgifter reguleres årligt og bevilges som udgangspunkt for et år ad gangen. Egenbetaling Der er egenbetaling på ydelser, hvor en ydelse er dyrere som følge af barnets funktionsnedsættelse, men hvor forældre til alle andre børn også vil have haft en udgift. Det kan fx være fritidstilbud som ridning og svømning, hvor forældre fortsat skal afholde en udgift selv, men bliver kompenseret for det, som aktiviteten er dyrere som følge af barnets funktionsnedsættelse. Oplysningspligt: Borgeren har pligt til at oplyse om væsentlige ændringer i forhold, der ligger til grund for udmålingen af ydelserne. Væsentlige ændringer kan f.eks. være: Relevante ændringer i barnets sygdom: Når barnets sygdom forandrer sig og dermed medfører en mindre eller øget merudgift, behov for færre eller flere timers kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. 4

5 Relevante ændringer i de økonomiske oplysninger, der har været anvendt til udregningen af merudgiftsydelsen og/eller kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, f.eks. ændringer i indtægts- og arbejdsforhold. Relevante ændringer i husstanden: Hvis borgen modtager merudgifter til boligen, kan det have betydning for beregningen, hvis en person til - eller fraflytter adressen. Dokumentation: Borgeren skal sandsynliggøre de merudgifter, der søges om, og kunne dokumentere udgiften. Lægelige oplysninger: Forældremyndighedsindehaveren skal give samtykke til, at der indhentes lægelige oplysninger. Samtykket skal indhentes skriftligt eller kan ved et mundtligt samtykke journaliseres i journalen. Der skal indhentes lægelige oplysninger fra hospital, speciallæge eller egen læge. Såfremt barnet tilses af sygehus eller speciallæge, indhentes lægelig dokumentation i form af statusattest. Det er vigtigt, at der spørges konkret til det lægelige problem, der er årsag til ansøgningen. Såfremt der indhentes statusattest, skal lægen således spørges, om barnet har vidtgående og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Ved 1. gangs henvendelse: 1. Lovgrundlaget skal være opfyldt. 2. Der skal laves et overslag over omfanget af de behov, som barnet, efter de sandsynliggjorte merudgifter, vil få i det kommende år. 3. Både enkeltudgifter og løbende udgifter inden for de næste 12 måneder sammenlægges. Det samlede beløb skal overstige den af Social- og Integrationsministeriet fastsatte årlige minimumsgrænse for, at borgeren er berettiget til økonomisk hjælp til dækning af merudgifter. 4. Borgeren skal rådgives om at gemme kvitteringer m.v. i de næste 3 måneder som dokumentation for den fastsatte ydelse. 5. Efter 3 måneder foretager sagsbehandleren efter behov en opsamling af de bevilgede merudgifter med henblik på at vurdere, hvorvidt bevillingen er dækkende for familiens behov. 6. Sagsbehandleren foretager løbende opfølgning i sagen, dog minimum en gang årligt. 7. Forældrene orienteres om at rette henvendelse til Børnehandicapgruppen, såfremt merudgifterne ændrer sig væsentligt. Ændringerne skal kunne dokumenteres. 8. Ændring af merudgiftsberegning i bevillingsperioden skal kun undtagelsesvis ske ved større, varige ændringer i ydelserne. Der er endvidere mulighed for tilbageregulering, såfremt der ved fornyelse af bevillingen, viser sig at være væsentlige afvigelser i de reelle merudgifter i forhold til den udbetalte hjælp. Alle merudgifter udbetales normalt til forældrene. For at forenkle det administrative afregningsarbejde, kan der, såfremt forældrene ønsker det, udstedes bevillingsbrev til apotek, leverandør af særlige fødevarer (f.eks. 5

6 Nutricia), levarandør af særlige sko eller særlig kørselsbevilling, som derefter afregnes direkte med Børnehandicapgruppen. Takster Det årlige minimumsbeløb er på kr ,00 (2013 takster) Et helt standardbeløb er på kr ,00 (2013 takster) 1/8 er på kr. 370,00 (2013 takster) Der kan kun ydes økonomisk hjælp til dækning af merudgifter, såfremt merudgifterne overstiger den af staten fastsatte minimumsgrænse på kr ,00 kr. årligt. Merudgiftsydelsen fastsættes med udgangspunkt i et månedligt standardbeløb på kr ,00 (8/8), og ydelsen udbetales med en eller flere 1/8 af standardbeløbet. Beløbsmodtager erfa forpligtet til at give meddelelse til Børnehandicapgruppen, såfremt der sker ændringer i behovet for økonomisk hjælp til dækning af merudgifter. Ydelsen vil herefter blive reguleret. Der er ligeledes pligt til at fremvise dokumentation for ovennævnte ydelser, såfremt der søges om forlængelse af merudgifter ved bevillingens udløb. I gangværende bevillinger vil løbende blive tilpasset serviceniveauet efterhånden, som de skal fornyes. Serviceniveau på børnehandicapområdet Hvidovre Kommune Aflastning, selvvalgt Lovgrundlag: 41 Servicelovens 41 Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelsen i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en forudsætning, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne. trods af barnets handicap. Barnet eller den unge kan forblive i hjemmet. Forældrene skal kunne give omsorg og være sammen med søskende. Anvendelse af de øvrige aflastningsordninger skal gå forud for anvendelse af 41 til aflastningsformål. 6

7 Der kan ydes hjælp til merudgiften ved ansættelse af en hjælper i eget hjem. Kun i særlige tilfælde kan der ydes selvvalgt aflastning ud over 3 timer pr. uge. Beløbet til merudgiften til selvvalgt aflastning er fastsat til 65,50 kr. pr time. Kun i særlige tilfælde kan der ydes selvvalgt aflastning fra servicebureauer f.eks. Bruger- Hjælperforeningen. Aflastning Lovgrundlag: 44, jf. 84, stk. 1 eller 52, stk. 3, nr. 5 Servicelovens 44 Bestemmelserne i 83, 84, stk.1 og 86, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse vedrørende børn, der har behov herfor. Servicelovens 84, stk. 1 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefæller, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Servicelovens 52, stk. 3, nr. 5 Kommunalbestyrelsen kan iværksætte hjælp inden for følgende typer af tilbud: 5. aflastningsordning jf. 55 i en plejefamilie, kommunal plejefamilie eller netværksplejefamilie eller på et opholdssted eller en døgninstitution jf. 66. nr. 1-3, 5 og 6. trods af barnets handicap. Barnet eller den unge kan forblive i hjemmet. Forældrene skal kunne give omsorg og være sammen med søskende. Når forældrene har brug for aflastning på baggrund af barnets eller den unges nedsatte funktionsevne kan aflastningen ydes i henhold til 44 i hjemmet eller på en aflastningsinstitution. Aflastningen kan som hovedregel ydes hver 3. weekend og en uge om året som ferie. Denne form for aflastningen kræver ikke en forudgående børnefaglig undersøgelse, men 7

8 der skal udfærdiges en handleplan, som følges op 2 gange om året, hvoraf den ene gang er et møde på institutionen. Aflastning i henhold til kræver en forudgående børnefaglig undersøgelse med handleplan og opfølgning. Aflastning i henhold til 52,3.5. kan ske i plejefamilie, netværkspleje, opholdssted eller døgninstitution. Omfanget er det samme som i henhold til 44. Socialfaglig Allergi/Astma Servicelovens 41 Lovgrundlag: 41 Allergi/astma er normalt ikke omfattet af 41 og 42 Astma og astmatisk bronkitis er ikke en lidelse, der hører til målgruppen i 41, kun hvis den er af en vis sværhedsgrad og kræver kontinuerlig, forbyggende behandling med inhalationsteroid, kan den tilhøre målgruppen. Lidelsen skal være indgribende i barnets hverdag. Udgiften til den ordinerede medicin vil ofte være af en sådan karakter, at den ikke overstiger minimumsbeløbet efter 41. Eksempler på udgifter der ikke kan medtages i merudgiftsberegningen Antihistaminica f.eks. Zyrtec, Clarityn Disse håndkøbspræparater anses ikke for at være direkte relaterede til barnets lidelse, men anvendes af mange i befolkningen i lighed med f.eks. hovedpinetabletter. Vaccination mod influenza 8

9 Se også medicin og vaccinationer Behandling, korttids Lovgrundlag: 11, stk. 4 og 44, jf. 86, stk. 2 NEC-spacer. Dette er et behandlingsredskab og udgiften skal evt. søges dækket via behandlende læge/sygehusvæsen. Allergivaccinationer. Servicelovens 11, stk. 4 kommunalbestyrelsen skal tilbyde gratis rådgivning, undersøgelse, og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier. Opgaverne kan varetages i samarbejde med andre kommuner. Servicelovens 44 Bestemmelserne i 83, 84, stk. 1 og 86, stk. 2 finder tilsvarende anvendelse vedrørende børn, der har behov herfor. Eksempler på udgifter der ikke kan medtages i merudgiftsberegningen Servicelovens 86, stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Alle behandlinger skal være lægeordineret. I Hvidovre Kommune er det den ledende fysioterapeut, der henviser børnene både til Hvidovre Kommunes egen fysioterapi og til særlig fysioterapi uden for kommunen. Transport til behandling ydes efter 41 Hvis barnet transporteres fra skole til behandling ydes transporten af skoleafdelingen. Der kan ikke ydes hjælp efter 41 til behandling hos zoneterapeut eller lignende alternative behandlinger. Den ledende fysioterapeut. Se også transport Dokumentation Lægeordineringen skal være skriftlig. 9

10 Bleer og sygeplejeartikler Er det dokumenteret, at et barn skal anvende bleer eller sygeplejeartikler kan disse indregnes i merudgiftsberegningen. Der kan kun ydes merudgifter i.h.t. 41, hvis der er direkte forbindelse mellem barnets handicap og brugen af bleer. Normalt indgår kommunen aftale om levering af bleer direkte til familiens adresse og med direkte afregning til kommunen. Eksempler på udgifter der ikke kan medtages i merudgiftsberegningen Leverandør Dokumentation Briller Udgift til bleer for et barn under 4 år vil normalt ikke kunne dækkes, da der ikke er tale om en merudgift, medmindre der er tale om en specialble begrundet i barnets lidelse f.eks. en særlig hudlidelse. Hvis barnet varigt skal bruge bleer ydes de i.h.t. Servicelovens 112 (hjælpemidler). Visse sygeplejeartikler er behandlingsredskaber og skal ydes fra hospitalsvæsenet. Abena a/s Egelund Aabenraa Telefon , fax Hjemmeside: Familien skal kunne sandsynliggøre forbruget af bleer. 10

11 Hvis der er tale om et hyperaktivt barn, som ofte ødelægger sine briller, eller et barn, der lider af en alvorlig øjensygdom, der betyder at der skal købes briller hyppigere end normalt, dækkes merudgiften til indkøb af briller. Der tages kontakt til f.eks. Synoptik og bedes om et tilbud på det bedste, billigste og egnede par briller. Eksempler på udgifter der ikke kan medtages i merudgiftsberegningen Der kan normalt ikke ydes tilskud til briller, da der ikke er tale om en merudgift i forhold til andre børn, som skal bruge briller. Bevilling af briller efter 41 kan kun ske, når det er afgjort, at brillerne ikke kan ydes efter 112 (hjælpemidler) Boligskift/boligændring Lovgrundlag: 41 og 116 Servicelovens 41 Servicelovens 116 Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fusisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende. Barnet eller den unge kan forblive i hjemmet trods af barnets handicap. Er familiens bolig ikke hensigtsmæssig i forhold til barnets handicap, kan der ydes hjælp til boligændring eller boligskift i.h.t. servicelovens 116. Dette skal ske i samarbejde med Ergoterapien og Boligteamet. Hvis boligudgifterne i forbindelse med boligændring eller boligskift forøges, vil der efter 41 kunne dækkes merudgifter til huslejen/terminen dvs. differencen mellem hidtidige nettoudgift og den nye nettoudgift. Udgifter i forbindelsen med flytningen f.eks. 11

12 istandsættelse, flytteudgifter og nødvendigt bohave f.eks. gardiner, skabe eller lignende kan ydes efter 41. Eksempler på udgifter der ikke kan medtages i merudgiftsberegningen Merudgiften beregnes i 1/8 standardbeløb, således at ydelsen kan reguleres én gang årligt. Der laves således ikke en ny beregning, hvis f.eks. huslejen stiger. Boligteamet og Ergoterapien Cykler Eksempler på udgifter der ikke kan medtages i merudgiftsberegningen Egenbetaling Diæter og særlig kost I særlige tilfælde når der er tale om cykler til f.eks. fritid eller leg vil udgiften til cykel kunne gives efter 41, når der er tale om særlige cykler f.eks. tandem eller trehjulet cykel til større børn eller Christianiacykler til mindre børn. Det forudsættes, at alle børn har en cykel, hvorfor indkøb af almindelige cykler ikke er en merudgift. Cykler til transport bevilges i h. t. servicelovens 113 (forbrugsgode) kr. pr. cykel. Alle børn vokser fra deres cykel og skal have 2-3 cykler i løbet af deres opvækst. Dette gælder også børn med handicap og udskiftning af cykel skal derfor også betragtes som en merudgift, hvor kr. skal fratrækkes i egenbetaling. 12 Normalt vil der ikke kunne ydes tilskud til diæter og særlig kost, da mange lidelser falder uden for målgruppen i 41.

13 Nødvendige diæter, særlig kost, kosttilskud og sondemad kan ydes efter 41. Udregninger af merudgifter til diætkost og særlig kost findes på følgende hjemmesider: Hvis børn er allergisk over for komælk, kan der ydes hjælp til særlig kost i henhold til 41. Børn, der får sondemad eller er mælkeallergikere kan muligvis få en grøn recept, der yder til tilskud til præparatet. Se også modermælkserstatning Drift af bil Lovgrundlag Servicelovens 41 Efterskole 52, stk. 3 nr. 7 og 52a, stk.1 nr. 2 Til bevilgede handicapbiler ydes der dækning af udgifter til forsikringer, afgifter, serviceeftersyn og reparationer, hvis familien ikke har haft bil før. Hvis familien har haft bil bevilges kun udgifter til differencen mellem tidligere og bevilgede bil. Der ydes ikke merudgifter til benzin. Servicelovens Anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet på et anbringelsessted Servicelovens 52a, stk. 1 nr. 2 Der kan ydes økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter 52, stk. 3, eller hvis støtten erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning efter 52, stk

14 Enkoprese/manglende afføringskontrol Lovgrundlag: 41 Ved foranstaltningerne beskrives formålet med indsatsen i den konkrete handleplan for foranstaltningen. For at få bevilget et efterskoleophold skal barnet eller den unge have vanskeligheder af social- eller adfærdsmæssig karakter, som ligger ude over vanskelighederne forbundet med deres handicap. Socialfaglig Servicelovens 41 Børn over 4 år, hvis der er tale om et massivt problem med ét eller flere uheld pr. dag. Merudgiften kan omfatte bleer, ekstra vask, madras, dyne og lignende. Udskiftning af madras, dyne og lignende kan højest dækkes med et samlet beløb på kr. pr. år. Dokumentation Enuresis/ufrivillig vandladning Priser: dyne 300 kr., pude 100 kr., madras 300 kr. og specielle lagner 210 kr. Der skal være kontakt til læge med henblik på undersøgelse/ behandling og det skal være godtgjort, hvorvidt lidelsen skyldes fysiske/psykiske eller sociale problemer. 14 Barnet skal være i skolealderen og alle

15 behandlingsmuligheder skal være udtømte. Der skal være udsigt til at lidelsen er varig. Der skal være tale om massiv enuresis og behandling med ringeapparat og medicinen Minirin skal være forsøgt uden resultat eller med meget ringe effekt. Merudgiften kan bevilges til bleer eller til ekstra vask. I særlige tilfælde kan der bevilges dækning af merudgift til udskiftning af madras, dyne eller lignende. Ringeapparat skal anskaffes af familien selv. Dokumentation Priser: dyne 300 kr., pude 100 kr., madras 300 kr. og specielle lagner 210 kr. Udtalelse fra læge. Se også under bleer og vask af tøj Ferie trods af barnets handicap. Der kan ydes merudgifter til ferie, hvis det drejer sig om udgifter til løn eller transport af hjælper, ophold for hjælper, fragtudgift til f. eks. kørestol eller ekstra bagage begrundet i særligt udstyr f.eks. respirator eller mange sygeplejeartikler. Også merudgift til ekstra rum eller større feriebolig på grund af barnets handicap. Hjælperen er under ferien ansat på samme vilkår som ellers hos familien. En person, der er ansat som selvvalgt aflastning er ikke at ligestille med en person, der er ansat som hjælper. Dokumentation Kostudgifter til hjælper gives efter statens takster til tjenesterejser. Taksterne findes i NIS under løn og overenskomster. Rejseudgifter skal dokumenteres skriftligt 15

16 Eksempler på udgifter der ikke kan medtages i merudgiftsberegningen Forsikringer Hvis hele eller noget af kosten for hjælper indgår i rejsens pris, skal der kun udbetales hjælp til de måltider, der ikke indgår. Der kan kun medregnes udgifter til hjælper, hvis familien i forvejen har en hjælper tilknytte familien i dagligdagen. Fritidsaktiviteter Som hovedregel kan der ikke ydes hjælp til merudgifter i forbindelse med forsikringer, da det normalt ikke anses som en nødvendig merudgift i forbindelse med barnets forsørgelse i hjemmet. Der kan heller ikke ydes hjælp til dækning af sygeforsikringer. Tilskud fra f.eks. Danmark vil til gengæld ikke blive modregnet i merudgifter til medicin. Børn og unge, der ikke har mulighed for at benytte almindelige fritidsaktiviteter. Barnet eller den unges handicap skal vurderes i forhold til aktiviteten og økonomien. Der kan kun ydes hjælp til den merudgift, der ville være i forhold til normaludgifter til fritidsaktiviteter. Hvis barnet går til almindelig ridning kan der ydes hjælp til en trækker som merudgift. Der vil i visse tilfælde kunne ydes merudgift til transport f.eks. hvis fritidsaktiviteten ligger uden for Hvidovre Kommune. 16

17 Egenbetaling Grænseborgere, f.eks. bopæl i Sverige og arbejde i Danmark EU forordning nr. 1408/71 Principafgørelse C Hjemmetræning Lovgrundlag: 32, stk. 1 jf. stk. 6-8 Der vil kunne ydes betaling af særligt klubtilbud i de sjældne tilfælde, hvor den unge ikke kan deltage i andre tilbud. Hvad en almindelig fritidsaktivitet ville koste (herunder transport) inde for området f.eks. fodbold eller lignende. Kortfattet er reglerne: En borger der tidligere har boet i Danmark, men nu bor i Sverige, men arbejder i Danmark, har krav på ydelser efter 41 og 42 fra den danske kommune de er udvandret fra. Forudsat at de ikke kan modtage en lignende ydelse i Sverige. En borger, der aldrig har boet i Danmark og bor i Sverige, men arbejder i Danmark har ret til at modtage ydelser efter 42 og 42 fra den danske kommune, hvor arbejdsgiveren er beliggende. Servicelovens 32, stk.1 Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om hjælp til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte. Hjælpen kan til tilrettelægges i særlige dagtilbud jf. stk. 3 i særlige klubtilbud jf. 36, eller i forbindelse med andre tilbud efter denne lov eller efter dagtilbudsloven. Hjælpen kan også udføres helt eller delvist af forældrene i hjemmet, jf. stk Stk. 6-8 Efter anmodning fra indehaveren af forældremyndigheden godkender kommunalbestyrelsen under de betingelser, der er nævnt i 2. og 3. pkt., at forældrene helt eller delvist udfører hjælpen efter stk. 1 i hjemmet. Hjælp udført i hjemmet skal imødekomme barnets eller den unges behov, og forældrene skal være i stand til at udføre opgaverne. Træning af barnet i hjemmet skal ske efter dokumenterbare træningsmetoder. Kommunalbestyrelsen fører løbende tilsyn med indsatsen over for barnet. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter 42 og 43 til forældre, der forsørger og træner et barn eller ung under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i hjemmet. Kommunalbestyrelsen sørger for 17

18 træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v., når forældrene træner et barn eller en ung i hjemmet. Kommunalbestyrelsens udgifter til træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v. til det enkelte barn eller den enkelte ung må ikke overstige kr. årligt. Barnet eller den unge kan forblive i hjemmet, Rådgiverne i Børnehandicapgruppen udfærdiger en vurdering af forældrenes evne til at påtage sig hjemmetræning. Dagtilbudsafdelingen overtager herefter udredningen. Visitationsudvalget i dagtilbudsafdelingen Hudlidelser Hudlidelser som atopisk dermatitis eller psoresis kan efter en konkret vurdering hører under målgruppen, såfremt hudlidelsen har alvorlige følger i hverdagen og sidestilles med et handicap. Følgende merudgifter vil normalt kunne indgå i beregningen: Hormoncremer (receptpligtige) Fede fugtighedscremer Kaliumpermanganat (tilsætning til badevand med desinficerende effekt) Tjæreholdige præparater Medicin (sederede antihistaminer) Eksempler på udgifter der ikke kan medtages i merudgiftsberegningen I helt særlige tilfælde f.eks. ved hudblødninger eller behandling med præparater, der misfarver tøjet kan der indregnes merudgift til ekstra vask eller slitage på tøjet. Normalt vil eksem og andre hudlidelser ikke være omfattet af 41, idet de normalt ikke vil 18

19 være voldsomt indgribende i barnets hverdag. Følgende merudgifter kan ikke indgå i beregningen: Non sederede antihistaminer f.eks. Zyrtec, Clatityn Nizoral Shampoo Epogamin Biogladin Solarium Se også Vask af tøj Indlæggelse på hospital Normalt kan der ikke ydes merudgift til ekstra vask eller slitage på tøj, da dette typisk ikke vil være relevant. Barnet eller den unge kan forblive i hjemmet, Hvis et barn eller en unge indlægges på grund af sin nedsatte funktionsevne/lidelse kan der ydes merudgifter til overnatning på hospitalets gæstehus, hvis hospitalet ikke yder gratis sengeplads eller forplejning. Der kan ydes merudgifter til kost til én forældre og herudover transport. Kost pr. person pr. døgn: 70 kr. Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Lovgrundlag. 42 Der ydes til billigste transportmiddel eller laveste km-takst, hvor det er nødvendigt at egen bil benyttes. Der kan ydes til P-afgift. Servicelovens 42 Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller 19

20 langvarig lidelse. Ydelsen er betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer det. Sigtet med bestemmelsen er at tilgodese, at børn og unge med nedsat funktionsevne eller kronisk/langvarig lidelse har nogle særlige behov, som ud over at give merudgifter ved forsørgelsen kan medføre tabt arbejdsfortjeneste hos forældrene, når barnet forsøges i hjemmet. Der kan alene ydes lønkompensation, når det skønnes at være mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer barnet/den unge i hjemmet. Der ydes ikke lønkompensation med et fast antal mindre timer om ugen, såfremt der ikke er et konkret beskrevet behov for netop dette antal timer, fx at barnet/den unge hver uge skal til kontrol, og at en forælder heraf skal gå 2-3 timer tidligere fra arbejdet 1 gang om ugen. Ved vurdering af behov for lønkompensation medtænkes alle familiers almindelige logistik omkring at få en hverdag til at gå op med jobs, flere børn og praktiske opgaver i hverdagen. Således kan der ikke kompenseres for de opgaver, som forældre som sædvanligt har i en hverdag. Der kan alene ydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med møder og kontroller som følge af barnets/den unges nedsatte funktionsevne eller lidelse, såfremt antallet af disse særlige møder og kontroller om året overstiger 4-5 møder. Færre antal kontroller betragtes som værende normalt og ikke mere end, hvad andre forældre til børn kan risikere i perioder at gå til. Såfremt barnet eller den unge med den nedsatte funktionsevne eller lidelse er i et heldagstilbud, herunder fx almindelig skole med tilhørende SFO, specialskole, særlig institution, særligt dagtilbud eller lignende, der imødekommer barnets eller den unges særlige vanskeligheder, kan der i udgangspunktet ikke ydes kompensation for 20

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Hvem har ansvaret forældre har ansvar for deres

Læs mere

Haderslev Kommune. Indhold. 1. Hvilke børn og unge kan få støtte efter de handicapkompenserende bestemmelser i serviceloven?... 1

Haderslev Kommune. Indhold. 1. Hvilke børn og unge kan få støtte efter de handicapkompenserende bestemmelser i serviceloven?... 1 Vejledende serviceniveauer børn og unge med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og børn unge med indgribende kroniske eller langvarige lidelser Haderslev Kommune Indhold 1. Hvilke børn og unge

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år

Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud Behandlende CF-center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Faktaark: Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose

Faktaark: Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose Faktaark: Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer på tale

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Støtte muligheder til forældre

Støtte muligheder til forældre Støtte muligheder til forældre Kreds Østjylland 16. maj 2011 Kompensationsprincippet Borgeren skal så vidt muligt kompenseres for de vanskeligheder og merudgifter, der er en direkte følge af den nedsatte

Læs mere

Takster for merudgifter jf. Servicelovens. Rebild Kommune

Takster for merudgifter jf. Servicelovens. Rebild Kommune Takster for merudgifter jf. Servicelovens 41 Rebild Kommune 1 Målgruppe Efter Servicelovens 41 kan der bevilges økonomisk tilskud til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Esbjerg d. 22. oktober 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Samarbejdet med kommunen 2 10 gode råd 1. Få det på skrift søg skriftligt, og

Læs mere

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk kompensation til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Særlig støtte til børn og unge

Kvalitetsstandarder. Særlig støtte til børn og unge Kvalitetsstandarder Særlig støtte til børn og unge Udgivelsesdato: 01.01.2015 Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Forord Kvalitetsstandarderne for Center for Børn

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Udarbejdet af: Mette Wulf Dato: 03.10.2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariat Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen Kvalitetsstandard

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Handicapkonferencen 2011 Gitte Madsen www.gittemadsen.dk Selvstændig socialrådgiver og handicapkonsulent 1 Alle de mange regler Aflastning kan foregå i

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard Børn og unge med handicap 0 18 år Merudgifter, SEL 41 Tabt arbejdsfortjeneste, SEL 42 Aflastning, SEL 84 Ledsagerordning, SEL 45 Godkendt

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Varde Kommune sætter mennesket før handicappet.

Varde Kommune sætter mennesket før handicappet. Kvalitetsstandard Nødvendige merudgifter Serviceloven 100 1. Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen 1. Rammer 1.1 Formål Ydelsens formål er, at yde kompensation til borgere

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 3. udgave Børn og unge med udviklingshæmning Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring.

Læs mere

Børne- og familierådgivningen Handicapteamet

Børne- og familierådgivningen Handicapteamet Udfærdiget d. 18-06-2015 Børne- og familierådgivningen Handicapteamet Rådgivning, vejledning og støtte til familier med handicappede børn Kommunen informerer om Servicelovens 41, 42, 45, 84 og 50 samt

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren

Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren Afdeling Telefon til afdelingen Forstander Mette Brunberg Direkte telefon 3043 8270 Fagligleder Telefon til gruppen Direkte telefon Vedrørende Barnets navn Cpr. nummer

Læs mere

Bilag 3: Lovgivning om rehabilitering

Bilag 3: Lovgivning om rehabilitering Bilag 3: Lovgivning om rehabilitering 1. Sundhedsloven Behandling 5. Behandling omfatter efter denne lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje

Læs mere

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Udgifter, der er forbundet med at have handicapbil, f.eks. forsikring, benzin, reparation mv., skal du som udgangspunkt selv afholde, idet personer med nedsat

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Børne- og familierådgivningen Handicapteamet

Børne- og familierådgivningen Handicapteamet Udfærdiget d. 18-06-2015 Børne- og familierådgivningen Handicapteamet Rådgivning, vejledning og støtte til familier med handicappede børn Kommunen informerer om Servicelovens 41, 42, 45, 84 og 50 samt

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 2. udgave Børn og unge med udviklingshæmning 2 Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring.

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: 13. juni 2013 Version 1 Indledning

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Område Lovgrundlag Formål med indsatsen Målgruppe Borgerstyret Personlig Assistance for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total Antal af Afgørelse 30 28 25 20 15 10 Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende virkning () Ændres 5 4 0 2 Total 1 2 Antal af Afgørelse Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag for dækning af nødvendige merudgifter Godkendt i Udvalget for Voksne d. 2. april 2013 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver kriterierne

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012

Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012 Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012 Husstandsindkomst: Der betales: Kr. 156.301 og derunder 0% Kr. 156.301 159.765 5% Kr. 159.766 485.499 Indenfor dette interval forhøjes

Læs mere

Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014

Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014 Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014 Omlægning på handicapområdet - skærpet målgruppe vurdering og anden støtte: bl.a. etablering af A-team Fokuspunkter Beslutning i BUU den 10. oktober 2013

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området 18. september 2013 Den grundige udgave Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området Forkortelser Serviceloven Lov om social service 100-bekendtgørelsen Bekendtgørelse 648 af

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Vejledende serviceniveau 100 Juni 2014

Vejledende serviceniveau 100 Juni 2014 Vejledende serviceniveau 100 Juni 2014 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag? Servicelovens 100 Dækning af nødvendige merudgifter til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 2. Hvilket

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE Landsforeningen Autisme April 2008 Støtte Inden ens barn får en diagnose indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) området, har man som regel haft en fornemmelse

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Mie Birkebæk Socialrådgiver Studerer cand.jur v. Syddansk Universitet Rådgivningskonsulent i Diabetesforeningen

Mie Birkebæk Socialrådgiver Studerer cand.jur v. Syddansk Universitet Rådgivningskonsulent i Diabetesforeningen Mie Birkebæk Socialrådgiver Studerer cand.jur v. Syddansk Universitet Rådgivningskonsulent i Diabetesforeningen Kontaktoplysninger: mbl@diabetes.dk, social@diabetes.dk Rådgivningens telefontider: Mandage

Læs mere

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER INDHOLD KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER s. 3 AT BLIVE KOMMUNAL PLEJEFAMILIE s. 4 Vil I være kommunal plejefamilie? s. 4 Godkendelse s. 5 VILKÅR FOR KOMMUNALE

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR CENTER FOR BØRN, UNGE

SERVICENIVEAU FOR CENTER FOR BØRN, UNGE 9-9-2014 SLAGELSE KOMMUNE SERVICENIVEAU FOR CENTER FOR BØRN, UNGE OG FAMILIE HANDICAPOMRÅDET SEPTEMBER 2014 Indhold Indledning... 3 Merudgifter 41... 3 Formålet (166)... 3 Målgruppe (168)... 3 Omfang og

Læs mere

Serviceniveau budgetområde 517

Serviceniveau budgetområde 517 Serviceniveau budgetområde 517 1.1 Merudgifter, SEL 41 Lovgrundlag for ydelsen 41 Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Greve Kommune bevilger ud fra en konkret, individuel vurdering i fornødent omfang støtte i form af en særlig kontaktperson

Læs mere

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE Landsforeningen Autisme August 2009 Støtte Inden ens barn får en diagnose indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) området, har man som regel haft en fornemmelse

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af vederlag til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune

Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af vederlag til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune En plejefamilie kan både være en fuldtids plejefamilie, en aflastningsfamilie eller en netværksfamilie.

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Kompetenceoversigt Sagsbehandler/rådgiver Formand Børne- og FU Ungeudvalget Andre AND Børne- og U Uddannelsesudvalget Områdeleder Visitationsudvalg VIS

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Sociallovgivning og anden lovgivning ved fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i forbindelse med hjertesygdom.

Sociallovgivning og anden lovgivning ved fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i forbindelse med hjertesygdom. Sociallovgivning og anden lovgivning ved fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i forbindelse med hjertesygdom. Socialrådgiver Marianne Vinther Kardiologisk afdeling Roskilde Sygehus Sygedagpenge Lov

Læs mere

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service Ansøgning om støtte til køb af bil efter lov om social service 114 Ansøgning om støtte til køb af bil og særlig indretning Hvem kan søge Personer med et varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse af Børn og Unge Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse At få et barn anbragt er en stor forandring både for barnet, - en stor der nu skal bo et nyt sted og

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

Kontrakt om aflastningsophold på 3Kløveren

Kontrakt om aflastningsophold på 3Kløveren Kontrakt om aflastningsophold på 3Kløveren Afdeling Margueritten Telefon 49 35 28 28 Leder Mette Brunberg Telefon 30 43 82 70 Vedrørende Barnets navn Cpr. nummer Forældremyndighedsindehaverens navn Cpr.:

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME

LANDSFORENINGEN AUTISME LANDSFORENINGEN AUTISME Særnummer 2002 Kend Serviceloven af Anja Svane Breum 1 Indholdsfortegnelse: Indhold Side Indledning............................................................ 4 Almidelige gode

Læs mere

Kapitel 4 National videns- og specialrådgivningsorganisation, Tilbudsportal og uvildig konsulentordning

Kapitel 4 National videns- og specialrådgivningsorganisation, Tilbudsportal og uvildig konsulentordning Kapitel 1 Formål og område Kapitel 2 Kommuner og regioner Kapitel 3 Kommunens rådgivning Kapitel 4 National videns- og specialrådgivningsorganisation, Tilbudsportal og uvildig konsulentordning Kapitel

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 5 Sociale Personsager. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 5 Sociale Personsager. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 5 Sociale Personsager Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere