Serviceniveau på børnehandicapområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceniveau på børnehandicapområdet"

Transkript

1 Serviceniveau på børnehandicapområdet Hvidovre 2013 Børne - og Familieafdelingen

2 Indholdsfortegnelse Overordnede rammer for 41 og Aflastning, selvvalgt. 6 Aflastning. 7 Allergi/astma. 8 Behandling, korttids 9 Bleer og sygeplejeartikler 10 Briller 10 Boligskift/boligændring 11 Cykler.12 Diæter og særlig kost. 12 Drift af bil 13 Efterskole..13 Enkoprese/manglende afføringskontrol 14 Enuresis/ufrivillig vandladning 14 Ferie..15 Forsikringer 16 Fritidsaktiviteter 16 Grænseborgere 17 Hjemmetræning 17 Hudlidelser 18 Indlæggelse på hospital 19 Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste 19 Kurser 21 Ledsageordning...23 Legetøj...23 Medicin..24 Modermælkserstatning..24 Patientforening/interesseorganisation..25 Psykologbistand..25 Rengøring.26 Sko 26 Transport..27 Tøj - og skoslid 28 Vaccinationer..28 Vask af tøj 28 Ødelæggelser i hjemmet

3 Serviceniveau på børnehandicapområdet Politisk målsætning på børne- og ungeområdet Hvidovres Kommunes børne- og ungepolitik lægger vægt på, at børn og unge først og fremmest er forældrenes ansvar, dernæst et fælles ansvar. Det fremgår, at i forhold til børn og unge med særlige behov, skal den forebyggende og tidlige indsats prioriteres højt med henblik på udviklingsmuligheder, inklusion og lokale indsatser. Alle tiltag og aktiviteter omkring barnet skal ske i tæt dialog med barnet eller den unges forældre. Forældre, børn og unge skal involveres og støttes i at tage medansvar. Hvidovre Kommunes børne- og ungepolitik skal sikre, at de almene tilbud i videst omfang kan rumme børn og unge med særlige behov. Hvidovre Kommune lægger derfor vægt på et målrettet tværfagligt samarbejde med fokus på inddragelse af forældrene. Hvidovre Kommune lægger vægt på, at de ressourcer, der er til rådighed på børne- og ungeområdet bruges mest hensigtsmæssigt i forhold faglig kvalitet og økonomistyring. Handicappolitisk målsætning Hvidovre Kommunes handicappolitik vedrører alle aldersgrupper. De tre overordnede principper for politikken er: ligebehandling, sektoransvar og kompensation. Det betyder at: alle skal have mulighed for at deltage i samfundslivet hver sektor har ansvar for, at der bliver taget hensyn til borgere med handicap på deres område. der skal være tilbud eller ydelser, der kompenserer den enkelte borger for konsekvenserne af en nedsat funktionsevne. Målgruppen, servicelovens 41 Servicelovens 41 beskriver at Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelsen i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en forudsætning, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne. Med indgribende lidelse forstås, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i hverdagen. Med kronisk lidelse forstås sygdomstilstande o.l., som, fra tidspunktet de opstår, normalt vil vare flere år. Med langvarig lidelse forstås, at lidelsen normalt skønnes at vare et år eller mere. En diagnose (fx vådligger, astma, allergi, opmærksomheds eller udviklingsforstyrrelser og psykiske lidelser) eller kategorisering af et barn eller en ung giver ikke i sig selv adgang til at tilhøre den målgruppe, som servicelovens 41 retter sig imod. Det afgørende er vurderingen af barnets funktionsniveau, som skal være væsentligt nedsat med indgribende betydning for barnets eller den unges hverdag. At et barn har beskrevne/dokumenterede vanskeligheder i hverdagen, er ikke det samme som, at barnet kan inkluderes i målgruppen efter servicelovens 41. Det er afgørende, at beskrive/vurdere graden af funktionsevnen, som skal være varigt nedsat eller at lidelsen skal have alvorlige følger i barnets daglige tilværelse: 3

4 Målgruppen, servicelovens 42 Servicelovens 42 Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Ydelsen er betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer det. Inden der sker en vurdering af behovet for pasning i hjemmet foretages en målgruppevurdering for afgrænsning af målgruppen, der kan modtage kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Målgruppen er mindre end målgruppen, der kan modtage hjælp til merudgifter, jf. servicelovens 41, idet det er en forudsætning, at det drejer sig om børn, hvor det er en følge af den nedsatte funktionsevne eller lidelse, at barnet/den unge passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er forældrene, der gør det. Formålet med hjælpen: At børnene kan forblive i familien og dermed undgå anbringelse på institution eller lignede. At familien kan leve så normalt som muligt på trods af barnets handicap At hindre at barnets handicap forværres eller får andre følger Betingelser for hjælp efter 41 og 42: Barnet skal opfylde kriterierne, som er beskrevet under definitionen på målgruppen Barnet skal have ophold i hjemmet Merudgiften skal være en følge af handicappet, og nødvendig for barnets forsørgelse i hjemmet De sandsynliggjorte merudgifter skal udgøre mindst 12 gange 1/8 af standardbeløbet inden for en 12-måneders periode Merudgiften udgør differencen mellem den udgift, familien har ved forsørgelsen af det handicappede barn og forsørgelsesudgiften for et ikke-handicappet barn. Standardbeløbet er en måleenhed, der fastsættes af Social - og Integrationsministeriet og reguleres en gang årligt med en sats, bestemt af Ministeriet. Merudgifter reguleres årligt og bevilges som udgangspunkt for et år ad gangen. Egenbetaling Der er egenbetaling på ydelser, hvor en ydelse er dyrere som følge af barnets funktionsnedsættelse, men hvor forældre til alle andre børn også vil have haft en udgift. Det kan fx være fritidstilbud som ridning og svømning, hvor forældre fortsat skal afholde en udgift selv, men bliver kompenseret for det, som aktiviteten er dyrere som følge af barnets funktionsnedsættelse. Oplysningspligt: Borgeren har pligt til at oplyse om væsentlige ændringer i forhold, der ligger til grund for udmålingen af ydelserne. Væsentlige ændringer kan f.eks. være: Relevante ændringer i barnets sygdom: Når barnets sygdom forandrer sig og dermed medfører en mindre eller øget merudgift, behov for færre eller flere timers kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. 4

5 Relevante ændringer i de økonomiske oplysninger, der har været anvendt til udregningen af merudgiftsydelsen og/eller kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, f.eks. ændringer i indtægts- og arbejdsforhold. Relevante ændringer i husstanden: Hvis borgen modtager merudgifter til boligen, kan det have betydning for beregningen, hvis en person til - eller fraflytter adressen. Dokumentation: Borgeren skal sandsynliggøre de merudgifter, der søges om, og kunne dokumentere udgiften. Lægelige oplysninger: Forældremyndighedsindehaveren skal give samtykke til, at der indhentes lægelige oplysninger. Samtykket skal indhentes skriftligt eller kan ved et mundtligt samtykke journaliseres i journalen. Der skal indhentes lægelige oplysninger fra hospital, speciallæge eller egen læge. Såfremt barnet tilses af sygehus eller speciallæge, indhentes lægelig dokumentation i form af statusattest. Det er vigtigt, at der spørges konkret til det lægelige problem, der er årsag til ansøgningen. Såfremt der indhentes statusattest, skal lægen således spørges, om barnet har vidtgående og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Ved 1. gangs henvendelse: 1. Lovgrundlaget skal være opfyldt. 2. Der skal laves et overslag over omfanget af de behov, som barnet, efter de sandsynliggjorte merudgifter, vil få i det kommende år. 3. Både enkeltudgifter og løbende udgifter inden for de næste 12 måneder sammenlægges. Det samlede beløb skal overstige den af Social- og Integrationsministeriet fastsatte årlige minimumsgrænse for, at borgeren er berettiget til økonomisk hjælp til dækning af merudgifter. 4. Borgeren skal rådgives om at gemme kvitteringer m.v. i de næste 3 måneder som dokumentation for den fastsatte ydelse. 5. Efter 3 måneder foretager sagsbehandleren efter behov en opsamling af de bevilgede merudgifter med henblik på at vurdere, hvorvidt bevillingen er dækkende for familiens behov. 6. Sagsbehandleren foretager løbende opfølgning i sagen, dog minimum en gang årligt. 7. Forældrene orienteres om at rette henvendelse til Børnehandicapgruppen, såfremt merudgifterne ændrer sig væsentligt. Ændringerne skal kunne dokumenteres. 8. Ændring af merudgiftsberegning i bevillingsperioden skal kun undtagelsesvis ske ved større, varige ændringer i ydelserne. Der er endvidere mulighed for tilbageregulering, såfremt der ved fornyelse af bevillingen, viser sig at være væsentlige afvigelser i de reelle merudgifter i forhold til den udbetalte hjælp. Alle merudgifter udbetales normalt til forældrene. For at forenkle det administrative afregningsarbejde, kan der, såfremt forældrene ønsker det, udstedes bevillingsbrev til apotek, leverandør af særlige fødevarer (f.eks. 5

6 Nutricia), levarandør af særlige sko eller særlig kørselsbevilling, som derefter afregnes direkte med Børnehandicapgruppen. Takster Det årlige minimumsbeløb er på kr ,00 (2013 takster) Et helt standardbeløb er på kr ,00 (2013 takster) 1/8 er på kr. 370,00 (2013 takster) Der kan kun ydes økonomisk hjælp til dækning af merudgifter, såfremt merudgifterne overstiger den af staten fastsatte minimumsgrænse på kr ,00 kr. årligt. Merudgiftsydelsen fastsættes med udgangspunkt i et månedligt standardbeløb på kr ,00 (8/8), og ydelsen udbetales med en eller flere 1/8 af standardbeløbet. Beløbsmodtager erfa forpligtet til at give meddelelse til Børnehandicapgruppen, såfremt der sker ændringer i behovet for økonomisk hjælp til dækning af merudgifter. Ydelsen vil herefter blive reguleret. Der er ligeledes pligt til at fremvise dokumentation for ovennævnte ydelser, såfremt der søges om forlængelse af merudgifter ved bevillingens udløb. I gangværende bevillinger vil løbende blive tilpasset serviceniveauet efterhånden, som de skal fornyes. Serviceniveau på børnehandicapområdet Hvidovre Kommune Aflastning, selvvalgt Lovgrundlag: 41 Servicelovens 41 Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelsen i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en forudsætning, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne. trods af barnets handicap. Barnet eller den unge kan forblive i hjemmet. Forældrene skal kunne give omsorg og være sammen med søskende. Anvendelse af de øvrige aflastningsordninger skal gå forud for anvendelse af 41 til aflastningsformål. 6

7 Der kan ydes hjælp til merudgiften ved ansættelse af en hjælper i eget hjem. Kun i særlige tilfælde kan der ydes selvvalgt aflastning ud over 3 timer pr. uge. Beløbet til merudgiften til selvvalgt aflastning er fastsat til 65,50 kr. pr time. Kun i særlige tilfælde kan der ydes selvvalgt aflastning fra servicebureauer f.eks. Bruger- Hjælperforeningen. Aflastning Lovgrundlag: 44, jf. 84, stk. 1 eller 52, stk. 3, nr. 5 Servicelovens 44 Bestemmelserne i 83, 84, stk.1 og 86, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse vedrørende børn, der har behov herfor. Servicelovens 84, stk. 1 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefæller, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Servicelovens 52, stk. 3, nr. 5 Kommunalbestyrelsen kan iværksætte hjælp inden for følgende typer af tilbud: 5. aflastningsordning jf. 55 i en plejefamilie, kommunal plejefamilie eller netværksplejefamilie eller på et opholdssted eller en døgninstitution jf. 66. nr. 1-3, 5 og 6. trods af barnets handicap. Barnet eller den unge kan forblive i hjemmet. Forældrene skal kunne give omsorg og være sammen med søskende. Når forældrene har brug for aflastning på baggrund af barnets eller den unges nedsatte funktionsevne kan aflastningen ydes i henhold til 44 i hjemmet eller på en aflastningsinstitution. Aflastningen kan som hovedregel ydes hver 3. weekend og en uge om året som ferie. Denne form for aflastningen kræver ikke en forudgående børnefaglig undersøgelse, men 7

8 der skal udfærdiges en handleplan, som følges op 2 gange om året, hvoraf den ene gang er et møde på institutionen. Aflastning i henhold til kræver en forudgående børnefaglig undersøgelse med handleplan og opfølgning. Aflastning i henhold til 52,3.5. kan ske i plejefamilie, netværkspleje, opholdssted eller døgninstitution. Omfanget er det samme som i henhold til 44. Socialfaglig Allergi/Astma Servicelovens 41 Lovgrundlag: 41 Allergi/astma er normalt ikke omfattet af 41 og 42 Astma og astmatisk bronkitis er ikke en lidelse, der hører til målgruppen i 41, kun hvis den er af en vis sværhedsgrad og kræver kontinuerlig, forbyggende behandling med inhalationsteroid, kan den tilhøre målgruppen. Lidelsen skal være indgribende i barnets hverdag. Udgiften til den ordinerede medicin vil ofte være af en sådan karakter, at den ikke overstiger minimumsbeløbet efter 41. Eksempler på udgifter der ikke kan medtages i merudgiftsberegningen Antihistaminica f.eks. Zyrtec, Clarityn Disse håndkøbspræparater anses ikke for at være direkte relaterede til barnets lidelse, men anvendes af mange i befolkningen i lighed med f.eks. hovedpinetabletter. Vaccination mod influenza 8

9 Se også medicin og vaccinationer Behandling, korttids Lovgrundlag: 11, stk. 4 og 44, jf. 86, stk. 2 NEC-spacer. Dette er et behandlingsredskab og udgiften skal evt. søges dækket via behandlende læge/sygehusvæsen. Allergivaccinationer. Servicelovens 11, stk. 4 kommunalbestyrelsen skal tilbyde gratis rådgivning, undersøgelse, og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier. Opgaverne kan varetages i samarbejde med andre kommuner. Servicelovens 44 Bestemmelserne i 83, 84, stk. 1 og 86, stk. 2 finder tilsvarende anvendelse vedrørende børn, der har behov herfor. Eksempler på udgifter der ikke kan medtages i merudgiftsberegningen Servicelovens 86, stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Alle behandlinger skal være lægeordineret. I Hvidovre Kommune er det den ledende fysioterapeut, der henviser børnene både til Hvidovre Kommunes egen fysioterapi og til særlig fysioterapi uden for kommunen. Transport til behandling ydes efter 41 Hvis barnet transporteres fra skole til behandling ydes transporten af skoleafdelingen. Der kan ikke ydes hjælp efter 41 til behandling hos zoneterapeut eller lignende alternative behandlinger. Den ledende fysioterapeut. Se også transport Dokumentation Lægeordineringen skal være skriftlig. 9

10 Bleer og sygeplejeartikler Er det dokumenteret, at et barn skal anvende bleer eller sygeplejeartikler kan disse indregnes i merudgiftsberegningen. Der kan kun ydes merudgifter i.h.t. 41, hvis der er direkte forbindelse mellem barnets handicap og brugen af bleer. Normalt indgår kommunen aftale om levering af bleer direkte til familiens adresse og med direkte afregning til kommunen. Eksempler på udgifter der ikke kan medtages i merudgiftsberegningen Leverandør Dokumentation Briller Udgift til bleer for et barn under 4 år vil normalt ikke kunne dækkes, da der ikke er tale om en merudgift, medmindre der er tale om en specialble begrundet i barnets lidelse f.eks. en særlig hudlidelse. Hvis barnet varigt skal bruge bleer ydes de i.h.t. Servicelovens 112 (hjælpemidler). Visse sygeplejeartikler er behandlingsredskaber og skal ydes fra hospitalsvæsenet. Abena a/s Egelund Aabenraa Telefon , fax Hjemmeside: Familien skal kunne sandsynliggøre forbruget af bleer. 10

11 Hvis der er tale om et hyperaktivt barn, som ofte ødelægger sine briller, eller et barn, der lider af en alvorlig øjensygdom, der betyder at der skal købes briller hyppigere end normalt, dækkes merudgiften til indkøb af briller. Der tages kontakt til f.eks. Synoptik og bedes om et tilbud på det bedste, billigste og egnede par briller. Eksempler på udgifter der ikke kan medtages i merudgiftsberegningen Der kan normalt ikke ydes tilskud til briller, da der ikke er tale om en merudgift i forhold til andre børn, som skal bruge briller. Bevilling af briller efter 41 kan kun ske, når det er afgjort, at brillerne ikke kan ydes efter 112 (hjælpemidler) Boligskift/boligændring Lovgrundlag: 41 og 116 Servicelovens 41 Servicelovens 116 Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fusisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende. Barnet eller den unge kan forblive i hjemmet trods af barnets handicap. Er familiens bolig ikke hensigtsmæssig i forhold til barnets handicap, kan der ydes hjælp til boligændring eller boligskift i.h.t. servicelovens 116. Dette skal ske i samarbejde med Ergoterapien og Boligteamet. Hvis boligudgifterne i forbindelse med boligændring eller boligskift forøges, vil der efter 41 kunne dækkes merudgifter til huslejen/terminen dvs. differencen mellem hidtidige nettoudgift og den nye nettoudgift. Udgifter i forbindelsen med flytningen f.eks. 11

12 istandsættelse, flytteudgifter og nødvendigt bohave f.eks. gardiner, skabe eller lignende kan ydes efter 41. Eksempler på udgifter der ikke kan medtages i merudgiftsberegningen Merudgiften beregnes i 1/8 standardbeløb, således at ydelsen kan reguleres én gang årligt. Der laves således ikke en ny beregning, hvis f.eks. huslejen stiger. Boligteamet og Ergoterapien Cykler Eksempler på udgifter der ikke kan medtages i merudgiftsberegningen Egenbetaling Diæter og særlig kost I særlige tilfælde når der er tale om cykler til f.eks. fritid eller leg vil udgiften til cykel kunne gives efter 41, når der er tale om særlige cykler f.eks. tandem eller trehjulet cykel til større børn eller Christianiacykler til mindre børn. Det forudsættes, at alle børn har en cykel, hvorfor indkøb af almindelige cykler ikke er en merudgift. Cykler til transport bevilges i h. t. servicelovens 113 (forbrugsgode) kr. pr. cykel. Alle børn vokser fra deres cykel og skal have 2-3 cykler i løbet af deres opvækst. Dette gælder også børn med handicap og udskiftning af cykel skal derfor også betragtes som en merudgift, hvor kr. skal fratrækkes i egenbetaling. 12 Normalt vil der ikke kunne ydes tilskud til diæter og særlig kost, da mange lidelser falder uden for målgruppen i 41.

13 Nødvendige diæter, særlig kost, kosttilskud og sondemad kan ydes efter 41. Udregninger af merudgifter til diætkost og særlig kost findes på følgende hjemmesider: Hvis børn er allergisk over for komælk, kan der ydes hjælp til særlig kost i henhold til 41. Børn, der får sondemad eller er mælkeallergikere kan muligvis få en grøn recept, der yder til tilskud til præparatet. Se også modermælkserstatning Drift af bil Lovgrundlag Servicelovens 41 Efterskole 52, stk. 3 nr. 7 og 52a, stk.1 nr. 2 Til bevilgede handicapbiler ydes der dækning af udgifter til forsikringer, afgifter, serviceeftersyn og reparationer, hvis familien ikke har haft bil før. Hvis familien har haft bil bevilges kun udgifter til differencen mellem tidligere og bevilgede bil. Der ydes ikke merudgifter til benzin. Servicelovens Anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet på et anbringelsessted Servicelovens 52a, stk. 1 nr. 2 Der kan ydes økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter 52, stk. 3, eller hvis støtten erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning efter 52, stk

14 Enkoprese/manglende afføringskontrol Lovgrundlag: 41 Ved foranstaltningerne beskrives formålet med indsatsen i den konkrete handleplan for foranstaltningen. For at få bevilget et efterskoleophold skal barnet eller den unge have vanskeligheder af social- eller adfærdsmæssig karakter, som ligger ude over vanskelighederne forbundet med deres handicap. Socialfaglig Servicelovens 41 Børn over 4 år, hvis der er tale om et massivt problem med ét eller flere uheld pr. dag. Merudgiften kan omfatte bleer, ekstra vask, madras, dyne og lignende. Udskiftning af madras, dyne og lignende kan højest dækkes med et samlet beløb på kr. pr. år. Dokumentation Enuresis/ufrivillig vandladning Priser: dyne 300 kr., pude 100 kr., madras 300 kr. og specielle lagner 210 kr. Der skal være kontakt til læge med henblik på undersøgelse/ behandling og det skal være godtgjort, hvorvidt lidelsen skyldes fysiske/psykiske eller sociale problemer. 14 Barnet skal være i skolealderen og alle

15 behandlingsmuligheder skal være udtømte. Der skal være udsigt til at lidelsen er varig. Der skal være tale om massiv enuresis og behandling med ringeapparat og medicinen Minirin skal være forsøgt uden resultat eller med meget ringe effekt. Merudgiften kan bevilges til bleer eller til ekstra vask. I særlige tilfælde kan der bevilges dækning af merudgift til udskiftning af madras, dyne eller lignende. Ringeapparat skal anskaffes af familien selv. Dokumentation Priser: dyne 300 kr., pude 100 kr., madras 300 kr. og specielle lagner 210 kr. Udtalelse fra læge. Se også under bleer og vask af tøj Ferie trods af barnets handicap. Der kan ydes merudgifter til ferie, hvis det drejer sig om udgifter til løn eller transport af hjælper, ophold for hjælper, fragtudgift til f. eks. kørestol eller ekstra bagage begrundet i særligt udstyr f.eks. respirator eller mange sygeplejeartikler. Også merudgift til ekstra rum eller større feriebolig på grund af barnets handicap. Hjælperen er under ferien ansat på samme vilkår som ellers hos familien. En person, der er ansat som selvvalgt aflastning er ikke at ligestille med en person, der er ansat som hjælper. Dokumentation Kostudgifter til hjælper gives efter statens takster til tjenesterejser. Taksterne findes i NIS under løn og overenskomster. Rejseudgifter skal dokumenteres skriftligt 15

16 Eksempler på udgifter der ikke kan medtages i merudgiftsberegningen Forsikringer Hvis hele eller noget af kosten for hjælper indgår i rejsens pris, skal der kun udbetales hjælp til de måltider, der ikke indgår. Der kan kun medregnes udgifter til hjælper, hvis familien i forvejen har en hjælper tilknytte familien i dagligdagen. Fritidsaktiviteter Som hovedregel kan der ikke ydes hjælp til merudgifter i forbindelse med forsikringer, da det normalt ikke anses som en nødvendig merudgift i forbindelse med barnets forsørgelse i hjemmet. Der kan heller ikke ydes hjælp til dækning af sygeforsikringer. Tilskud fra f.eks. Danmark vil til gengæld ikke blive modregnet i merudgifter til medicin. Børn og unge, der ikke har mulighed for at benytte almindelige fritidsaktiviteter. Barnet eller den unges handicap skal vurderes i forhold til aktiviteten og økonomien. Der kan kun ydes hjælp til den merudgift, der ville være i forhold til normaludgifter til fritidsaktiviteter. Hvis barnet går til almindelig ridning kan der ydes hjælp til en trækker som merudgift. Der vil i visse tilfælde kunne ydes merudgift til transport f.eks. hvis fritidsaktiviteten ligger uden for Hvidovre Kommune. 16

17 Egenbetaling Grænseborgere, f.eks. bopæl i Sverige og arbejde i Danmark EU forordning nr. 1408/71 Principafgørelse C Hjemmetræning Lovgrundlag: 32, stk. 1 jf. stk. 6-8 Der vil kunne ydes betaling af særligt klubtilbud i de sjældne tilfælde, hvor den unge ikke kan deltage i andre tilbud. Hvad en almindelig fritidsaktivitet ville koste (herunder transport) inde for området f.eks. fodbold eller lignende. Kortfattet er reglerne: En borger der tidligere har boet i Danmark, men nu bor i Sverige, men arbejder i Danmark, har krav på ydelser efter 41 og 42 fra den danske kommune de er udvandret fra. Forudsat at de ikke kan modtage en lignende ydelse i Sverige. En borger, der aldrig har boet i Danmark og bor i Sverige, men arbejder i Danmark har ret til at modtage ydelser efter 42 og 42 fra den danske kommune, hvor arbejdsgiveren er beliggende. Servicelovens 32, stk.1 Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om hjælp til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte. Hjælpen kan til tilrettelægges i særlige dagtilbud jf. stk. 3 i særlige klubtilbud jf. 36, eller i forbindelse med andre tilbud efter denne lov eller efter dagtilbudsloven. Hjælpen kan også udføres helt eller delvist af forældrene i hjemmet, jf. stk Stk. 6-8 Efter anmodning fra indehaveren af forældremyndigheden godkender kommunalbestyrelsen under de betingelser, der er nævnt i 2. og 3. pkt., at forældrene helt eller delvist udfører hjælpen efter stk. 1 i hjemmet. Hjælp udført i hjemmet skal imødekomme barnets eller den unges behov, og forældrene skal være i stand til at udføre opgaverne. Træning af barnet i hjemmet skal ske efter dokumenterbare træningsmetoder. Kommunalbestyrelsen fører løbende tilsyn med indsatsen over for barnet. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter 42 og 43 til forældre, der forsørger og træner et barn eller ung under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i hjemmet. Kommunalbestyrelsen sørger for 17

18 træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v., når forældrene træner et barn eller en ung i hjemmet. Kommunalbestyrelsens udgifter til træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v. til det enkelte barn eller den enkelte ung må ikke overstige kr. årligt. Barnet eller den unge kan forblive i hjemmet, Rådgiverne i Børnehandicapgruppen udfærdiger en vurdering af forældrenes evne til at påtage sig hjemmetræning. Dagtilbudsafdelingen overtager herefter udredningen. Visitationsudvalget i dagtilbudsafdelingen Hudlidelser Hudlidelser som atopisk dermatitis eller psoresis kan efter en konkret vurdering hører under målgruppen, såfremt hudlidelsen har alvorlige følger i hverdagen og sidestilles med et handicap. Følgende merudgifter vil normalt kunne indgå i beregningen: Hormoncremer (receptpligtige) Fede fugtighedscremer Kaliumpermanganat (tilsætning til badevand med desinficerende effekt) Tjæreholdige præparater Medicin (sederede antihistaminer) Eksempler på udgifter der ikke kan medtages i merudgiftsberegningen I helt særlige tilfælde f.eks. ved hudblødninger eller behandling med præparater, der misfarver tøjet kan der indregnes merudgift til ekstra vask eller slitage på tøjet. Normalt vil eksem og andre hudlidelser ikke være omfattet af 41, idet de normalt ikke vil 18

19 være voldsomt indgribende i barnets hverdag. Følgende merudgifter kan ikke indgå i beregningen: Non sederede antihistaminer f.eks. Zyrtec, Clatityn Nizoral Shampoo Epogamin Biogladin Solarium Se også Vask af tøj Indlæggelse på hospital Normalt kan der ikke ydes merudgift til ekstra vask eller slitage på tøj, da dette typisk ikke vil være relevant. Barnet eller den unge kan forblive i hjemmet, Hvis et barn eller en unge indlægges på grund af sin nedsatte funktionsevne/lidelse kan der ydes merudgifter til overnatning på hospitalets gæstehus, hvis hospitalet ikke yder gratis sengeplads eller forplejning. Der kan ydes merudgifter til kost til én forældre og herudover transport. Kost pr. person pr. døgn: 70 kr. Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Lovgrundlag. 42 Der ydes til billigste transportmiddel eller laveste km-takst, hvor det er nødvendigt at egen bil benyttes. Der kan ydes til P-afgift. Servicelovens 42 Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller 19

20 langvarig lidelse. Ydelsen er betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer det. Sigtet med bestemmelsen er at tilgodese, at børn og unge med nedsat funktionsevne eller kronisk/langvarig lidelse har nogle særlige behov, som ud over at give merudgifter ved forsørgelsen kan medføre tabt arbejdsfortjeneste hos forældrene, når barnet forsøges i hjemmet. Der kan alene ydes lønkompensation, når det skønnes at være mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer barnet/den unge i hjemmet. Der ydes ikke lønkompensation med et fast antal mindre timer om ugen, såfremt der ikke er et konkret beskrevet behov for netop dette antal timer, fx at barnet/den unge hver uge skal til kontrol, og at en forælder heraf skal gå 2-3 timer tidligere fra arbejdet 1 gang om ugen. Ved vurdering af behov for lønkompensation medtænkes alle familiers almindelige logistik omkring at få en hverdag til at gå op med jobs, flere børn og praktiske opgaver i hverdagen. Således kan der ikke kompenseres for de opgaver, som forældre som sædvanligt har i en hverdag. Der kan alene ydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med møder og kontroller som følge af barnets/den unges nedsatte funktionsevne eller lidelse, såfremt antallet af disse særlige møder og kontroller om året overstiger 4-5 møder. Færre antal kontroller betragtes som værende normalt og ikke mere end, hvad andre forældre til børn kan risikere i perioder at gå til. Såfremt barnet eller den unge med den nedsatte funktionsevne eller lidelse er i et heldagstilbud, herunder fx almindelig skole med tilhørende SFO, specialskole, særlig institution, særligt dagtilbud eller lignende, der imødekommer barnets eller den unges særlige vanskeligheder, kan der i udgangspunktet ikke ydes kompensation for 20

"Indgribende lidelse" betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Indgribende lidelse betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Kvalitetsstandard for Merudgifter i Lov om Social Service 41 Redigeret d. 250811 1. Lovgrundlag 41 i Lov om Social Service. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Område Randers Kommune

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde.

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveau. Allerød kommune. Merudgifter generelt. Servicelovens 41. Lovgrundlag. Servicelovens 41. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Serviceniveau på børnehandicapområdet

Serviceniveau på børnehandicapområdet Serviceniveau på børnehandicapområdet Hvidovre 2017 Familie- og Dagtilbud Indholdsfortegnelse Overordnede rammer for 41 og 42 side 3 Aflastning, pasning side 7 Afløsning/aflastning side 8 Allergi/astma

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 6 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes serviceniveau for merudgifter efter Servicelovens 41

Høje-Taastrup Kommunes serviceniveau for merudgifter efter Servicelovens 41 Høje-Taastrup Kommunes serviceniveau for merudgifter efter Servicelovens 41 Serviceniveau I hver enkelt sag vil blive foretaget en konkret og individuel vurdering af merudgiftens nødvendighed og eventuelle

Læs mere

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Hvem har ansvaret forældre har ansvar for deres

Læs mere

SSL 41. Emne Tekst Serviceniveau/beløb. Behovet vurderes sammen med familien. Der er forskellige former for aflastning Selvvalgt aflastning

SSL 41. Emne Tekst Serviceniveau/beløb. Behovet vurderes sammen med familien. Der er forskellige former for aflastning Selvvalgt aflastning SSL 41 Emne Tekst Serviceniveau/beløb Aflastning Behovet vurderes sammen med familien. Der er forskellige former for aflastning Selvvalgt aflastning aflønnes med 117,-kr pr. time (hjemmehjælpernes Selvvalgt

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

Kvalitetsstandard Merudgifter, Lov om Social Service 41

Kvalitetsstandard Merudgifter, Lov om Social Service 41 Kvalitetsstandard Merudgifter, Lov om Social Service 41 Udarbejdet af: Mette Wulf Dato: 03.10.2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen Kvalitetsstandard

Læs mere

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Side 7 afsnit under punktet Ophold i udlandet Bemærk, at der som udgangspunkt ikke kan ydes hjælp til rejse- og opholdsudgifter

Læs mere

Støttemuligheder efter Lov om social service. Fensmarkskolen 28.10.2009

Støttemuligheder efter Lov om social service. Fensmarkskolen 28.10.2009 Støttemuligheder efter Lov om social service Fensmarkskolen 28.10.2009 Kommunens opdeling - Skoleforvaltning - PPR pædagogisk psykologisk rådgivning - Socialforvaltning - Handicaprådgivning Specialbistand

Læs mere

Dækning af merudgifter

Dækning af merudgifter Dækning af merudgifter Medlemmet Tanja Lambach Rasmussen er socialrådgiver og fortæller her om reglerne for dækning af merudgifter i forbindelse med vores hudlidelse. Mange oplever, at det er blevet vanskeligere

Læs mere

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Oplæg for Hjerneskadeforeningen Lokalafdeling Aarhus/Østjylland d. 3. oktober 2015 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder

Læs mere

Tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Lovgrundlag for ydelsen Lov om Social Service 42

Tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Lovgrundlag for ydelsen Lov om Social Service 42 Tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Lovgrundlag for ydelsen Lov om Social Service 42 Målgruppe Mål med ydelsen Ydelsens indhold Kriterier for tildeling af indsatsen Forældre til et barn/en ung,

Læs mere

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste Område Randers kommune skal yde dækning af hel eller delvis

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Kørsel Lov om Social Service 41

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Kørsel Lov om Social Service 41 Forslag til serviceniveau Merudgifter - Kørsel Lov om Social Service 41 I dette forslag fremgår ændringer i forhold til nuværende serviceniveau med rød skrifttype. Reglerne om dækning af merudgifter betyder,

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 Børn og unge med udviklingshæmning 2 Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring. Samfundet

Læs mere

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene serviceydelser,

Læs mere

Støtte muligheder til forældre

Støtte muligheder til forældre Støtte muligheder til forældre Kreds Østjylland 16. maj 2011 Kompensationsprincippet Borgeren skal så vidt muligt kompenseres for de vanskeligheder og merudgifter, der er en direkte følge af den nedsatte

Læs mere

Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2016 Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Bilag 1-41 merudgifter

Bilag 1-41 merudgifter Bilag 1-41 merudgifter En af hensigterne med Lov om Social Services regler om børn og unge med funktionsnedsættelse er så vidt muligt, at ligestille familier til et barn med en betydelig og varigt nedsat

Læs mere

Forslag til serviceniveau Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Lov om Social Service 42

Forslag til serviceniveau Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Lov om Social Service 42 Forslag til serviceniveau Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Lov om Social Service 42 Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste er dækning af indtægtstab for forældre, der ikke kan passe deres arbejde

Læs mere

Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år

Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud Behandlende CF-center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til

Læs mere

Tilskud til nødvendige merudgifter for voksne, jf. Servicelovens 100

Tilskud til nødvendige merudgifter for voksne, jf. Servicelovens 100 Tilskud til nødvendige merudgifter for voksne, jf. Servicelovens 100 Formål At yde kompensation til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne for de merudgifter, som er en konsekvens

Læs mere

Haderslev Kommune. Indhold. 1. Hvilke børn og unge kan få støtte efter de handicapkompenserende bestemmelser i serviceloven?... 1

Haderslev Kommune. Indhold. 1. Hvilke børn og unge kan få støtte efter de handicapkompenserende bestemmelser i serviceloven?... 1 Vejledende serviceniveauer børn og unge med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og børn unge med indgribende kroniske eller langvarige lidelser Haderslev Kommune Indhold 1. Hvilke børn og unge

Læs mere

Støttemuligheder efter Lov om social service

Støttemuligheder efter Lov om social service Støttemuligheder efter Lov om social service Kreds Limfjord 1.3.2017 Landsforeningen Autisme Socialrådgiver Ulla Kjer Thursday, 02 March 2017 1 Kommunens rådgivningsforpligtelse Retssikkerhedslovens 1

Læs mere

Faktaark: Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose

Faktaark: Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose Faktaark: Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer på tale

Læs mere

100 merudgifter. Hvem kan få hjælp til merudgifter?

100 merudgifter. Hvem kan få hjælp til merudgifter? 100 merudgifter Hvem kan få hjælp til merudgifter? Der kan ydes hjælp til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen og til personer, der efter 15 a i lov om social pension har opsat udbetalingen

Læs mere

Vejledning om hjemmetræning i Frederikshavn Kommune gældende pr : Lovgivningsmæssige rammer Servicelovens 32 a

Vejledning om hjemmetræning i Frederikshavn Kommune gældende pr : Lovgivningsmæssige rammer Servicelovens 32 a Vejledning om hjemmetræning i Frederikshavn Kommune gældende pr. 01.07.16: Lovgivningsmæssige rammer Servicelovens 32 a Stk. 1 Kommunalbestyrelsen godkender efter anmodning fra indehaveren af forældremyndigheden,

Læs mere

Forældre til børn med diabetes

Forældre til børn med diabetes Forældre til børn med diabetes Samarbejdet med kommunen offentlige støttemuligheder - når barnet har diabetes d.6.februar 2012 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk Forventninger

Læs mere

Takster for merudgifter jf. Servicelovens. Rebild Kommune

Takster for merudgifter jf. Servicelovens. Rebild Kommune Takster for merudgifter jf. Servicelovens 41 Rebild Kommune 1 Målgruppe Efter Servicelovens 41 kan der bevilges økonomisk tilskud til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn

Læs mere

Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100.

Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100. 1. udgave er: godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 09.12.2010 godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

HBF Landskursus 29.09.2012. Om serviceloven

HBF Landskursus 29.09.2012. Om serviceloven HBF Landskursus 29.09.2012 Om serviceloven Lovgivningen: Retssikkerhedsloven Dagtilbudsloven Beskæftigelseslovgivningen Serviceloven Sundhedsloven Folkeskoleloven UU-loven Familien SPS-loven Voksen specialuv.

Læs mere

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100.

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100. Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter Lov om Social Service 100. Lovgrundlag 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Esbjerg d. 22. oktober 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Samarbejdet med kommunen 2 10 gode råd 1. Få det på skrift søg skriftligt, og

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Vedtaget af Byrådet den 31.

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Vedtaget af Byrådet den 31. 7 Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

ABA foreningens landsmøde,

ABA foreningens landsmøde, Oplæg ved ABA foreningens landsmøde, d. 4. juni 2016 v/ socialfaglig konsulent Hanne Wennicke landsmød Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder og pligter Klagemuligheder

Læs mere

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk kompensation til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven : evilling/beslutning : Distrikt Øst, Vest, Nord, Syd, Specialteamet : ndstilling evillingsmødets deltagere: Familiechef, distriktsledere, afdelingsleder,

Læs mere

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Udarbejdet af: Mette Wulf Dato: 03.10.2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariat Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen Kvalitetsstandard

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmetræning. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for hjemmetræning. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 5 Kvalitetsstandard for hjemmetræning Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet og omfanget af

Læs mere

Børne- og Familieområdet. Handicapkompenserende ydelser til børn og unge

Børne- og Familieområdet. Handicapkompenserende ydelser til børn og unge Børne- og Familieområdet Handicapkompenserende ydelser til børn og unge Vejledende serviceniveau for Serviceloven vedr. Merudgifter jf. 41 2015 1 Indhold Merudgifter (Serviceloven 41)... 4 Formål... 4

Læs mere

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel]

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel] Århus Kommune Socialforvaltningen Bestillerplan Pixi-udgave Serviceniveauer [Skriv dokumentets for Familier, Børn og Unge titel] [Skriv dokumentets undertitel] December 2010 Serviceniveauer Denne pixi-udgave

Læs mere

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Privatansat hjælper Lov om Social Service 41 / 84

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Privatansat hjælper Lov om Social Service 41 / 84 Forslag til serviceniveau Merudgifter - Privatansat hjælper Lov om Social Service 41 / 84 I dette forslag fremgår ændringer i forhold til nuværende serviceniveau med rød skrifttype. Reglerne om dækning

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Særlig støtte til børn og unge

Kvalitetsstandarder. Særlig støtte til børn og unge Kvalitetsstandarder Særlig støtte til børn og unge Udgivelsesdato: 01.01.2015 Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Forord Kvalitetsstandarderne for Center for Børn

Læs mere

Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100

Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100 Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Ændret fra at punktet hed Service Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 100 yde dækning af nødvendige

Læs mere

Følgeudgifter/særlige udgifter

Følgeudgifter/særlige udgifter Følgeudgifter/særlige udgifter Plejefamilier kan ansøge rådgiver om hel eller delvis dækning af særlige udgifter, som ikke forventes afholdt af kost og logibeløbet. Rådgiver skal ved hver ansøgning om

Læs mere

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Handicapkonferencen 2011 Gitte Madsen www.gittemadsen.dk Selvstændig socialrådgiver og handicapkonsulent 1 Alle de mange regler Aflastning kan foregå i

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014 Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder Hvad er et hjælpemiddel og et forbrugsgode? Hjælpemidler er produkter som er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

Center for Børn og Forebyggelse Handicapområdet

Center for Børn og Forebyggelse Handicapområdet Udfærdiget d. 18-06-2015, opdateret d. 23.05.16 Center for Børn og Forebyggelse Handicapområdet Rådgivning, vejledning og støtte til familier med børn, der har en funktionsnedsættelse. Kommunen informerer

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 Kriterier Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan bevilges til dig, hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk

Læs mere

Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren

Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren Afdeling Telefon til afdelingen Forstander Mette Brunberg Direkte telefon 3043 8270 Fagligleder Telefon til gruppen Direkte telefon Vedrørende Barnets navn Cpr. nummer

Læs mere

Støttemuligheder til børn.

Støttemuligheder til børn. Støttemuligheder til børn. Kreds Trekanten 26.9.2016 Landsforeningen Autisme Socialrådgiver Ulla Kjer Tuesday, 27 September 2016 1 Kommunens rådgivningsforpligtelse Retssikkerhedslovens 1 Forvaltningslovens

Læs mere

Samfundets hjælp til forældre til et barn med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til forældre til et barn med cystisk fibrose Samfundets hjælp til forældre til et barn med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtteforanstaltninger, der som oftest kommer på tale for en familie med et barn eller

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Vedtaget af Børneudvalget den 11. januar 2011 Allerød Kommune Familier

Læs mere

Indholdsfortegnelse: - 2 -

Indholdsfortegnelse: - 2 - Kommunen informerer Serviceinformation om hjælp i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Visitationsenheden November 2008 Tilrettet oktober 2012 Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Formål side 3

Læs mere

Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter

Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter Serviceloven 100: Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012

Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012 Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012 Husstandsindkomst: Der betales: Kr. 156.301 og derunder 0% Kr. 156.301 159.765 5% Kr. 159.766 485.499 Indenfor dette interval forhøjes

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt

Læs mere

Serviceniveau og styring børneområdet. - Nogle eksempler

Serviceniveau og styring børneområdet. - Nogle eksempler Serviceniveau og styring børneområdet - Nogle eksempler Sagt om faglighed og økonomi Socialministeren på samråd i april 2010: Men jeg er ikke enig i præmissen om, at jo flere penge vi bruger på området,

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Side 1 af 6 20 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv ydelse Generel definition: tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages En ydelse på socialområdet

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) (Hjælp til dækning af merudgiftsydelser til børn med handicap) 1. I vejledning

Læs mere

Forslag til serviceniveau Merudgifter Lov om Social Service 41

Forslag til serviceniveau Merudgifter Lov om Social Service 41 Forslag til serviceniveau Merudgifter Lov om Social Service 41 Reglerne om dækning af merudgifter betyder, at familier kan få dækket nødvendige merudgifter, der opstår som følge af barnets funktionsnedsættelse

Læs mere

Dækning af merudgifter

Dækning af merudgifter Sommerarrangement 9. juni 2012, DGI huset Iktyosisforeningen holdt i år sommerarrangement i DGI-huset med fokus på et fagligt indhold. Der var mødt 12 medlemmer op for at deltage. Programmet var Dækning

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven Kompetenceplan for Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter 10 Kommunen har pligt til at sørge for at alle kan få gratis rådgivning 11 Kommunen har pligt til at sørge for familieorienteret

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014

Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014 Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014 Omlægning på handicapområdet - skærpet målgruppe vurdering og anden støtte: bl.a. etablering af A-team Fokuspunkter Beslutning i BUU den 10. oktober 2013

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard Børn og unge med handicap 0 18 år Merudgifter, SEL 41 Tabt arbejdsfortjeneste, SEL 42 Aflastning, SEL 84 Ledsagerordning, SEL 45 Godkendt

Læs mere

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Udgifter, der er forbundet med at have handicapbil, f.eks. forsikring, benzin, reparation mv., skal du som udgangspunkt selv afholde, idet personer med nedsat

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard Børn og unge med handicap 0 18 år Merudgifter, SEL 41 Tabt arbejdsfortjeneste, SEL 42 Aflastning, SEL 84 Ledsagerordning, SEL 45 Godkendt

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceinformation Information til borgere og pårørende August 2016 Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceloven 119 122 Indhold Plejevederlag i tilknytning til pasning af

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Kvalitetsstandarder Hjælpemidler i dagligdagen 2016 Skanderborg Kommune Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Indhold Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100.

Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100. Udkast Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100. Acadre dok. 173662-10 04.11.10 mtm 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovgivning og personkreds 3. Formålet med

Læs mere

Tabt arbejdsfortjeneste, efter Servicelovens 42

Tabt arbejdsfortjeneste, efter Servicelovens 42 Kvalitetsstandard for Tabt arbejdsfortjeneste, efter Servicelovens 42 Ishøj Kommune 1 Vi er glade for at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk Kommuners kvalitetsstandard på området for tabt arbejdsfortjeneste.

Læs mere