Undergrund/Gennem-brud/Overflade

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undergrund/Gennem-brud/Overflade"

Transkript

1 Undergrund/Gennem-brud/Overflade Udviklingen og afviklingen af Søren Ulrik Thomsen lyriske forfatterskab Speciale af Anna Møller Københavns Universitet Amager Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, dansk Vejleder: Jan Rosiek, juni 2010

2 Indhold Problemet formuleres 1 Det moderne subjekts splittelse og det centrallyriske jeg..2 Formen fanger stof... 4 City Slang (1981) 6 Sublimeret isolation. 7 Det anonyme subjekt...8 Retningsløs kommunikation.. 9 Menings-løse overflade.11 Fremmedgørelsen af det fortrolige.. 12 Fragmentariske billeder 13 Overfladedyrkelsens grundvilkår Opsummerende.. 15 Ukendt under den samme måne (1982) 16 Anonymiseringen mindskes, mens subjektet opløses..16 Subjektets distance og bortnærværelsen Kaotisk kropspoesi 20 Subjektets indre i storbyens rum Minimalismen i fragmenter.. 23 Begyndende suitestruktur 24 Konkretiseringen dominerer 25 Nye digte (1987) 28 Tidslighed...28 Fortællinger om det uundgåelige forfald Vi to og verden Formeksperimenter med klassiske undertoner Underliggørelsen... 36

3 Paradokset, havet og skoven 37 Helstøbt syntaks i suiter Den ny begyndelse Hjemfalden (1991) 43 Forside. Titel. Citat.43 Tidslighed: Subjektets og sætningens.45 Den analytiske og refleksive tilgang til teksten.46 Kollektiv og historisk bevidsthed...47 Suiten vokser med udstrakte sætninger.48 Samlingens indbyrdes referencer 50 Den banale punktering.. 52 Skelettet rystes 54 Det skabtes vaklen (1996) 55 Den syntaktiske arabesk Arabeskens komplekse mimen Strukturens voksende boble En paradoksal vaklen Subjektet i skyggen af stilen. 62 Fra det konkrete til det abstrakte.64 Ordets slyngninger og dissonansens komme 65 Det værste og det bedste (2002) 69 Det beherskede, centrallyriske subjekt Æstetiseringer 73 Fragmenter af en hverdag Det valoriserede dagligdagssprog..75 Patetiske eksempler Det overfladisk zeugmatiske 79 Katalogdigtet..80 Afsluttende opbyggelighed.. 81

4 Thomsens receptionshistorie 83 Encyklopædiens gådefulde labyrint...84 Kritikernes to lejre..85 Metafysisk mytologiseren. 86 Generel og specifik metafysik..86 Modernismetraditioner og anmelderi..90 Udblik til litteraturhistorien.92 Centrallyriske og fænomenologiske læsninger.94 Afsluttende 96 Undergrund/Gennem-brud/Overflade 96 Det imploderede værk..98 Fra disharmoni og isolation til melankoli og patos..98 Hvad nu?. 99 Litteraturliste Summary

5 Problemet formuleres Søren Ulrik Thomsens status i dansk litteratur lader sig ikke fornægte. Han er af de mest omtalte, bearbejdede og analyserede nulevende lyrikere, der efter den lettilgængelige Det værste og det bedste (2002) også har opnået offentligt gennembrud. Thomsens lyriske forfatterskab er (blandt mange ting) unikt, fordi der sker en så distinkt udvikling fra værk til værk, og fordi Thomsen derudover til stadighed forholder sig til sin egen arbejds- og skriveform. Dette eksempelvis i poetikken En dans på gloser (1996), hvor første afsnit indledes med følgende:»for den kunstner, der er mere værk- end proces-orienteret, står spørgsmålet om, hvordan man kommer fra ét værk til næste, naturligvis altid på dagsordenen. ( ). Sælsomt er det jo, at man efter måske års tilsyneladende total tomhed i hovedet, pludselig kan stå med et overraskende (og, i det mindste efter ens egen øjeblikkelige mening, fuldbårent) digt i hånden, og derfor må spørge sig selv: Blev dette til som følge af noget, som netop skete, eller som frugten af det forudgående tidsspand, hvor netop intet skete?«1 Netop udviklingen af Thomsens lyriske forfatterskab er interessant, da det er over otte år siden, de sidste (nyproducerede) digte udkom, og jeg vil derfor undersøge udviklingen af forfatterskabet. Dette gøres ud fra to parametre: Værkbegrebet og subjektet og med henblik på, hvorvidt man kan påstå, at de behandlede fokuspunkter kan udvikles yderligere, eller om de så at sige har nået ydergrænsen for, hvad der er muligt. Min tese er, at Thomsen udvikler sit lyriske forfatterskab sideløbende med en udvikling af værkog subjektsbegrebet. Udviklingen udmunder i Det værste og det bedste, og min påstand er, at Thomsens form er færdigudviklet eller mættet, og han derfor ikke udgiver flere lyriske samlinger, før begreberne er redefineret eller erstattet. Henrik Wivel citeres i Thomsen-sammenhænge ofte for at have udtalt, at digteren begik»poetisk selvmord«, da han skrev poetikken Mit lys brænder (1985). Det er i virkeligheden også det, jeg postulerer, Thomsen gjorde via udformningen af Det værste og det bedste. Dog åbner jeg også for muligheden, at Thomsen laver en radikal ændring i sit forfatterskabs udformning, som han netop gjorde med Nye digte, der efterfulgte den første poetik. Jeg vil, som overskriften hentyder til, primært arbejde med Thomsens lyriske forfatterskab, om end jeg også trækker tråde fra poetikkerne Mit lys brænder og En dans på gloser. 1 Thomsen 1996b: 11.

6 Desuden vil jeg, med Marianne Stidsens ord, forsøge at»( ) bestræbe mig på at sætte parentes om alle de mytedannelser, heltekåringer og det modsatte, der er blevet [Thomsen] til del i løbet af de seneste 20 år, og i stedet se teksterne som tekster, der indgår i et litterært landskab, som strækker sig længere tilbage end til 1980«2. Jeg vil med andre ord forsøge at læse teksterne uden at bedømme dem kvalitativt og desuden trække tråde til andre forfatterskaber, hvis jeg mener, det hjælper læsningen på vej. Det gør jeg undervejs til Henrik Nordbrandt, JP Jacobsen og Emil Aarestrup. På trods af, at jeg på sin vis foretager tematiske læsninger, der er prægede af, at jeg vil undersøge subjekts- og værkbegrebets udvikling, vil jeg forsøge at have en fænomenologisk tilgang til teksterne og stræbe efter at læse teksterne på deres præmisser. Efter gennemgangen af de seks digtsamlinger vil jeg i et diskussionsafsnit komme ind på receptionen af Thomsen og derigennem berøre både»heltekåringer og det modsatte«3 og kort diskutere problematikken omkring en litteraturhistorisk placering af digteren, men først skal de to parametre, værket og subjektet, kort præsenteres. Det moderne subjekts splittelse og det centrallyriske jeg Grunden til, at jeg har valgt at anvende subjektskategorien i mit arbejde med Thomsens forfatterskab, er udover at kunne påpege en væsentlig udvikling i forfatterskabet også pga. dets betydning for en litteraturhistorisk placering af Thomsen og i diskussionen af og med Thomsens kritikere i det receptionshistoriske afsnit. C.G. Jung er i litteraturforskningen i længere tid blevet anvendt i kraft af begrebet arketyper 4, og han er også anvendelig i forbindelse med en definition af subjektet. Jung siger følgende:»men hva er Jeg et? Jeg et er en kompleks virkelighet som frem for alt består av det kroppen generelt oppfatter, av «væren», og således også av hukommelsesinnhold; man har en forestilling om at man har vært, og man har en lang rekke erindringer. Disse to faktorer er hovedpilarene i det jeg kaller Jeg et«5 Med andre ord er der iflg. Jung en direkte forbindelse mellem en omverden og subjektet, og det er essentielt, at subjektet har en fornemmelse af en tidslig dimension og en fortid som subjekt, og at 2 Stidsen: 138 [eget indskud]. 3 ibid. 4 Kittang: Jung:

7 man (også derfor) rummer en lang række erindringer. Denne tidslige og hukommelsesmæssige dimension skal senere vise sig at være brugbar i henhold til subjektets fortsatte tidslige bevidsthed og den stadig større betydning af det retrospektive i især Det værste og det bedste. Min anvendelse af subjektsbegrebet skal også ses i forbindelse med en litterær, modernistisksymbolistisk tradition, der stammer fra Baudelaires Les Fleurs de Mal (1857). I denne introduceres det lyriske, modernistiske subjekt, der er kendetegnet gennem dets splittelse og en fascination af byens naturløse landskab, der fungerer som en abstraktion gennem sin»( ) uorganiske, personlighedsløse vækst«6. Det, som denne kunst skildrer, er netop ikke afhængigt af stof eller et mål, det er snarere kunsten selv og dens selvbeskrivende kraft, der kommer til udtryk. Samtidig er Baudelaires definition af subjektet anvendelig i en forståelse af kritikken af Thomsen og i en diskussion af vanskelighederne ved at placere Thomsen i den udbredte litteraturhistoriske modernismedebat. Hugo Friedrich skriver desuden om Baudelaire:»Med Baudelaire begynder depersonaliseringen i moderne lyrik, i hvert fald i den forstand, at det lyriske ord ikke mere udgår fra enheden af digtning og liv, således som romantikerne, til forskel fra mange århundreders tidligere lyrik havde stræbt efter. ( ). Baudelaire ser netop poesien retfærdiggjort ved dens mulighed for at neutralisere det personlige hjerte«7, Dermed er denne negativt funderede definition netop udtryk for en berettigelsesmarkør i forbindelse med et arbejde med subjektsbegrebet; er det personlige islæt neutraliseret, er poesien retfærdiggjort og begrundet. Man kan kalde denne neutralisering af det personlige hjerte for depersonalisering eller afhumanisering, og Peter Stein Larsen, som jeg senere anvender i min analyse, kalder fænomenet for en upersonliggørelse af poesien. Da subjektet netop udvikler sig, er det imidlertid nødvendigt at udvide definitionen af subjektsbegrebet, og til det brug anvender jeg netop Stein Larsen begreb det centrallyriske :»Centrallyrik definerer jeg som monologiske tekster, i hvilke et poetisk subjekts stemme forlenes med en høj grad af autoritet og autenticitet, og i hvilke dette digteriske subjekt figurerer som det entydige centrum i et poetisk univers, hvor alle betydningselementer er samstemte. ( ) Et nøgleord for den centrallyriske strategi er beherskelse«8. Stein Larsen er anvendelig især i henhold til analysen af Thomsens sene forfatterskab, hvor monologen, autenticitet, beherskelsen og subjektet som entydigt centrum i det poetiske univers 6 Brostrøm 1966: Friedrich: egen markering. 8 Stein Larsen 2009: 10 egen markering.

8 optræder, og jeg vender derfor tilbage til netop Stein Larsen centrallyriske begreb i analysen af Det værste og det bedste. Formen fanger stof Ideen om det centrallyriske er også anvendelig i forbindelse med en definition af værkbegrebet. I det foregående citat var det, der blev udeladt i parentesen, netop en definition af et sådant. Stein Larsen skriver:»som værker har centrallyrikkens tekster et karakteristisk helhedspræg og i stilistisk henseende en høj grad af homogenitet«og endvidere:»et nøgleord for den centrallyriske strategi er beherskelse«9. Som definition skal ovenstående anvendes i forståelsen af værkets udvikling, hvor der således er en bevægelse mod helhedspræget, homogeniteten og beherskelsen fra det fragmenterede og usammenhængende værk. Da Thomsen netop er unik i sin stadige udvikling af sit forfatterskab, anvender jeg ikke andre mere generelle definitioner af værket udover dem givet af Thomsen i sin anden poetik. Thomsen behandler i poetikken En dans på gloser både værkbegrebet på et filosofisk plan og som en del af den praktiske skabelsesproces. Det filosofiske består i, at Thomsen arbejder med, hvad digtning er, og hvilket formål, den har, og på trods af, at fokus i poetikken som udgangspunkt er digterens arbejde fremfor det færdige produkt eller værket som sådan, er»( ) spørgsmålet om, hvordan man kommer fra ét værk til næste, naturligvis altid på dagsordenen«10. Selvom det ofte er risikabelt at blande Thomsens poetiske værker med hans poetologiske, da Thomsens poetikker beskriver forrige digtsamlinger og på den måde fejer bordet rent til kommende, er Thomsens definitioner af værkbegrebet alligevel anvendelige. Han skriver:»et værk vil jeg her definere som et arbejde, der formelt såvel som stofligt har flyttet sig kvalitativt i forhold til det foregående og er afsluttet, dvs. arbejdet igennem til dét yderste punkt, hvor formen ikke kan fange mere stof og stoffet ikke genere ny form. I det hele taget anlægger jeg på alle niveauer afsluttethed som kriterium ( )«11. 9 Stein Larsen 2009: 10 egen markering. 10 Thomsen 1996b: Thomsen 1996b: 11 egen markering.

9 Ovenstående værkdefinition skal ligeledes anses som en definition af udviklingen af et værk, og et værk er med andre ord et arbejde, der kvalitativt har udviklet sig både formmæssigt og stofligt 12 og som samtidig er afsluttet. Forestillingen om Det afsluttede Værk og ideen om, at der i overført betydning findes et punkt, hvor»formen ikke kan fange mere stof og stoffet ikke genere ny form«13 er sammenfaldende med det, som jeg indledningsvist kalder det færdigudviklede eller mættede værk. Dog arbejder jeg, som førnævnt, ikke med Thomsens digte ud fra et kvalitativt (forstået som et vurderende) udgangspunkt heller ikke i henhold til værket, og det skal desuden bemærkes, at min tilgang til værkbegrebet primært er af strukturel karakter. Som Sune Auken i SPRING 11 har påpeget, er Thomsens udtalelse om det afsluttede værk problematisk, idet den forudsætter, at værkets» ( ) form er unik og opstår undervejs i processen med værkets stof«14. Dermed sagt skulle forfatteren så at sige opfinde en specifik og original form til sit værk, hver gang han skabte et sådan, og det problematiske ved den påstand er, at mange forfattere (Thomsen inklusive) benytter sig af allerede eksisterende former 15 og således ikke opstår i sammenspil med værkets stof. På trods af problematikken er Thomsens definition af værket som en afsluttet enhed yderst anvendelig i de følgende analyser af digtsamlinger, da den netop stemmer overens med min påstand: At Thomsens værkbegreb så at sige er mættet og i sin form ikke kan optage mere stof. City Slang (1981) I 1977 udkommer Dan Turells Storby-Blues og fire år efter så Thomsens City Slang. Det er imidlertid en meget forskellig tilgang til byen, de to digtsamlinger repræsenterer, for mens Turell skriver en hyldest til byen, er City Slang præget af desperation og ensomhed. Det er imidlertid en ensomhed, hvorigennem der alligevel opnås en form for sublimering, og denne ensomhed og distance til omverden er som sådan heller ikke noget, der begrædes. Sublimeret isolation 12 Thomsen afholder sig fra at benytte begrebet indhold, da det i hans øjne har konnotationer af at være noget tilfældigt, der er kommet i en formel æske. Han benytter i stedet stof (Thomsen 1996b: 15) 13 Thomsen 1996b: Auken: Såsom arabesken, der er den udbredte form anvendt i Det skabtes vaklen.

10 Hugo Friedrich har beskrevet tilstanden således, at der»( ) i storbyens ødemark ikke blot ( ) menneskets forfald, men også ( ) en hidtil uopdaget skønhed«16, og snarere end at begræde den forandrede verden og den efterfølgende distance, accepteres den ny tilstand. Dette ses f.eks. i digtet Har lært :»Jeg har lært at vende mit ansigt bort når jeg genkender folk fra drømmenes vand på de hede gader i juli jeg har lært at begå mig på sprog jeg ikke forstår i byer jeg aldrig har kendt jeg har lært at lytte til antennernes slag i vinden når det uventet ringer på døren mens byen drejer i nattens rum«17. Det er en tillært isolation og distancering, subjektet oplever og lever i, og dette konstateres i digtets sansninger uden at begrædes. Målet med lyrikken er dermed blot at undersøge denne (manglende) forbindelse til omverden og medmenneskene, og isolationen og ensomheden anses med andre ord for den moderne digters grundsituation, uden at der er tale om, at der fra digterens side næres et ønske om at forlade denne isolationstilstand. Tilstanden indeholder nemlig også en mulighed for sublimering og derigennem at omsætte følelsen af isolation til lyrik og i den sanse byens øjebliksbilleder på nye måder. Den distance, der findes mellem digtets subjekt og en omverden og dens beboere, findes også i subjektet selv, der i flere digte således i højere grad oplever et distanceret forhold til sig selv og en stadig voksende anonymisering. Det anonyme subjekt 16 Friedrich: Thomsen 1981: 12.

11 I digtet Passager. Rus og fald. Syn, der citeres i næste afsnit, opløses subjektet i løbet af teksten, og anonymiteten i Passager ses netop i titlens første ord: Det er uvist, om man skal udtale passager som en person (passager) eller en række oplevelser (passager), og det er netop en del af digtets pointe: En passager, der er navnløs, ser sig selv gennem en række passager i en rus, og det er samme konklusion, man kommer til, om man lægger trykket det ene eller det andet sted i ordet. Dermed synes skriften at have overtaget styringen (fremfor et styrende subjekt eksempelvis), og ofte introduceres subjektet i starten, men forsvinder så i løbet af teksten. I Ses igen forsvinder subjektet i løbet af digtet, og til sidst er det helt fraværende. I sin helhed lyder digtet:»vi ses igen du rækker din hånd gennem drømmens masker vi ses igen du står i en rude på tiende sal vi ses igen passerer hinanden på hældende trapper vi ses igen sover tilfældigt i samme tog jeg ser dig igen på den mørke plads månen hælder sit sølv i dit hår du ser mig igen vente for grønt som om jeg vented på nogen ses igen blikkene standser i mængden ses igen i en tilsneet have ses igen i en opbrudt gade«18 - Digtet har den samme gentagelsesstil, som mange af teksterne i samlingen har, og gentagelserne er med til at illustrere, hvordan subjektet gradvist opløses. Bruddet sker i linjerne»( ) jeg ser dig igen på den mørke plads / månen hælder sit sølv i dit hår / du ser mig igen vente for grønt /som om jeg vented på nogen / ses igen / blikkene standser i mængden ( )«og dette uforløste ikkemøde mellem et jeg og et du opløser det fælles vi og dermed også subjektet, der glider ud af digtets form. 18 Thomsen 1981: 8.

12 I City Slang får læseren intet at vide om hverken subjektets (eller byens) væsen eller dets psykologiske tilstand, men man kan alligevel læse dets tilstand gennem sidestillingerne mellem byen og subjektet. På den måde synes byen og subjektet at smelte sammen i dyrkelsen af den ydre skal, det konkrete og det stoflige kroppen. Vender man tilbage til den Jungs subjektsdefinition er det netop kunne det, som kroppen generelt opfatter, der gør subjektet. Der er ingen tidslig dimension eller erindringer at spore hos subjektet, der således kun er i kraft af sin forbindelse til en konkret omverden og i forhold til Jungs definition er det således en mindre komplet udgave af subjektet, læseren mødes af i City Slang. Retningsløs kommunikation I Ses igen er det dermed distancen og fraværet, der er i centrum, og tanken om, at et møde mellem et jeg og et du vil finde sted, er utopisk. Kun enkelte digte i City Slang har reelt et du eller vi med 19, og hvis der sker et møde mellem et jeg og et du, er dette tilfældigt. På trods af dette begrædes subjektets isolation ikke, for der samtidig sker en sammensmeltning af byens krop og jegets krop. De to reflekterer hinanden, og i Passager. Rus og fald. Syn dannes der ligeledes en forbindelse mellem to planer i digtet via strukturen:»jeg driver gennem den blanke vinter vinen suser i kroppen kroppen suser i natten bilens flydende og vajende lugte radioens fjerne signaler let svajer det tunge metal under håndens berøring tusinde lys meddeler sig hastigt gennem ruden mit hoved lænet mod sædet mine øjnes langsomme dans ( )«20. Som vinen suser i kroppen, suser kroppen i natten, og på den måde bliver kroppen til et slags rum eller netværk, hvori en tilstand (som beruselse) kan udspille sig og skabe den vajende fornemmelse, som digtet giver. Dette også gennem brugen af antinomien, at det tunge metal kan svaje let under håndens berøring, der gennem de to modsatrettede påstande skaber en tilstand af menings-løshed og paradoksalitet i digtet. For hvis det tunge metal kan svaje let, når man rører ved det, så er det heller ikke til at sige, hvad resten af virkeligheden kan finde på. Thomsen benytter sig i City Slang dermed af (stor)byen som dels det fysiske rum, hvori mange af digtenes scener udspiller sig i byens parker, gader, motorveje og baggårde og dels byen som en 19 Se f.eks. Thomsen 1981: 46 og 47, Kærlighedsdigt og Usynlige linjer. 20 Thomsen 1981: 13.

13 projiceret afspejling af digterens eget indre univers. Byen er, som jeget, anonym og utilnærmelig, hvor kun enkelte elementer som netop gader, parker etc. genkendes, og byen ses som en person, der synes at have direkte forbindelse til jeget. Erik Skyum-Nielsen har tidligere klassificeret dette som»retningsløs kommunikation«21 og fortolket tanken om, at et møde (mellem et jeg og et du) aldrig kan synes muligt som ideen om, at en fælles realitet eller (fortolknings)verden aldrig kan være mulig. Det er jeg enig i, da teksten ikke vil give en altomsluttende sandhed om verden og på den måde kun forholder sig til en overfladebeskrivelse og -konstatering, hvor jagten efter nogen sandhed som sådan anses som irrelevant. Menings-løse overflade Der hersker en betydningsløshed og menings-løshed i digtenes poetik ikke forstået som, at der nødvendigvis ingen mening er, men at alle meninger eller betydninger er lige. Dette ses i den udbyggede brug af det selvmodsigende, som blandt andet kom til udtryk i det førciterede Har lært. Her lyder midterstrofen:»jeg har lært at begå mig på sprog jeg ikke forstår i byer jeg aldrig har kendt«22. Det selvmodsigende ligger naturligvis i, at subjektet har lært at begå sig på sprog, han ikke forstår og i byer, han aldrig har kendt. Denne relativering af det fremmede, der synes så nærværende som alt andet, mener førnævnte Skyum-Nielsen at kunne relatere til Henrik Nordbrandt, der kan anses som en stor inspiration i de tidlige digtsamlinger 23. Denne relation er imidlertid ikke vedholdende, men kommer til udtryk flere steder i forfatterskabet, eksempelvis i Det skabtes vaklen, der i sin arabeskstruktur ligner mange af Nordbrandts digte. Dog ligner de to forfattere hinanden mindre og mindre, og mellem Thomsens Det værste og det bedste og Nordbrandts forhold til religion som meningsløs og hans fascination af det fraværende som det egentlige eller virkelige, er det svært at se ligheder. Se i øvrigt den senere gennemgang af netop Det værste og det bedste. City Slangs mening-løse overflade hænger sammen med fascinationen af det konkrete, og således anses storbyen som en afidealiseret natur, der omgiver subjektet, og dette opfattes som skønt. Her minder den tidlige Thomsen om Baudelaires tilgang til storbyen. Dog skal det bemærkes, at 21 I Kunstens modstand. Forholdet mellem digtning og kristendom belyst ud fra Søren Ulrik Thomsens digtsamling Hjemfalden i Kredsen. Teologi Æstetik Filosofi, 1993/ Thomsen 1981: Skyum-Nielsen 1999:

14 hvor Baudelaire er optaget af den»( ) hæsligsrelaterede og spleen-bestemte skønhed ( )«24, nuancerer Thomsens henimod det grusomme eller grusomheden som sådan. Det grusomme ses i beskrivelserne af byen, men det er imidlertid kun byens ydre fremtoning, der er i centrum byen er kold, blå, natlig, regnfuld og fuld af fugle, men der er ingen adjektiver om byens øvrige stemning. Dens væsen, substans eller indbyggere hører læseren intet om, og det er således kun konkrete fragmenter, læseren præsenteres for. I byens fysiske rum er naturen lig med vejret, og regnen besynges f.eks. i Improvisation 25 metaforisk som en del af byens naturrum. Byen er nemlig heller ikke kun præget af ensomhed og isolation, byen er også magisk med sine former og bevægelse, og i digtet Passager. Rus og fald. Syn, som er citeret tidligere, anses byen netop også som en krop, hvori subjektets egen krop kan bevæge sig, og det denne kompleksitet, som digtsamlingen forsøger at indkapsle. Der er ligeledes påfaldende mangel på substans i det subjekt, der figurerer i City Slang det er et jeg, der registrerer og beskriver sanseligt, men som bibeholder en distance mellem kroppen og en egentlig substans i (subjektet), da fokus ligger på det fysiske eller overfladiske 26. Fremmedgørelsen af det fortrolige Udover sansedigtene indeholder samlingen også meta-digte om skrift og det at skrive 27, og der er internt i samlingen relativt store forskelle mellem digtene som mellem det luftige, rytmiske og naturprægede Glemsel, drøm og fald og digtet på siden efter, det anderledes sætningstunge og prosaiske By.»Glemsel, drøm og fald.»by Taler i net af glemte berøringer sover i søer af drømte kys falder et sted mellem dag og nat på blæsende tomme broer«som et skaldyr står den gamle mand på apotekets trappe. Om natten er radioen tændt i undergrundsbanens billetkontor. Bunker af gammelt tøj i forretningens høje ruder. 24 Conrad: Thomsen 1981: Jeg benytter ikke overfladisk i en negativ betydning som fokuseret på et udseende, men netop som dyrkende det kropslige, stoflige og ydre og dette ikke kun menneskets ydre, men f.eks. også byens ydre og fremtoning. Se i øvrig senere definition i gennemgangen af Det værste og det bedste. 27 Som indledningsdigtet Langsomt ud.

15 Søvn bag øjnene. ( )«28. De to digte er forskellige formmæssigt, men omhandler begge samme tema: Isolation. Især digtet By er interessant i forhold til subjektets følelse af fremmedgørelse. Første linje»som et skaldyr står den gamle mand på / apotekets trappe«er et godt eksempel på det, som Friedrich kalder for determinantens ubestemthedsfunktion 29. Betegnelsen dækker over en fremmedgørelse af det fortrolige og anses som et hyppigt stilistisk fænomen i moderne lyrik. Det fortroliges fremmedgørelse ses i den uvante sammenligning mellem en gammel mand og et skaldyr, og netop også den bestemte artikel før»gamle mand«er et desorienterende middel. Læseren har ikke fået introduceret en gammel mand tidligere i teksten, og dermed virker det determinerende desorienterende. Der er en passivitet over den måde, hvorpå byen beskrives, og subjektet synes opgivende og ude af stand til at gøre noget, men bare kan konstatere, at der er bunker af gammelt tøj i forretningens høje ruder og søvn bag øjnene, og netop det citerede By er også centralt, fordi der med udgangspunkt i et enkelt billede fortælles meget om især subjektets grundvilkår. Fragmentariske billeder De indholdsmæssige fragmentariske iagttagelser giver i City Slang udslag i brudte sætninger og enkelte ord. Som beskrevet tidligere er det ikke sandheden om København (eller sandheden om jeget), samlingen er interesseret i, det er derimod små iagttagelser beskrevet med enkelte ord fremfor sætninger, der er i fokus, og der tages også optiske midler i brug for at illustrere betydningen af det enkelte ord. Dette ses f.eks. i overskriften til Passager. Rus og fald. Syn, der næsten tvinger det opdelte, fragmenterede sprog nedover læseren, der må finde sig i fire ord, der ikke er sætningsrelaterede. I de to citerede digte i starten af afsnittet, Glemsel, drøm og fald og By, hævdede jeg, at der var store formmæssige forskelle på de to digte. Hvor det første består af enkelte, fragmentariske billeder, der syntaktisk er brudte sætninger, består By af længere, mere helstøbte sætninger, der, på trods af den stadige fragmentariske stil med enkelte billeder, er anderledes tungt med flere sproglige led og flere punktummer, der punkterer tekstens rytme. Begge dyrker imidlertid øjebliksbillederne, der ikke som sådan fortæller noget om det fortællende subjekt, udover at det er 28 Thomsen 1981: Egen opsætning. 29 Friedrich: 180.

16 et isoleret, disharmonisk og passivt jeg. De to sidestillede digte er sigende for City Slang. Der er mellem dem kun en tematisk sammenhæng og hverken sproglige eller formelle elementer går igen mellem de to, der således også er adskilt af hver deres overskrift. Som sådan giver de et eksempel på den uhomogenitet, der er kendetegnende for samlingen Overfladedyrkelsens grundvilkår Indledningsvis i arbejdet med City Slang berørte jeg opfattelsen af, at Thomsens første digtsamling er udtryk for sublimeret isolation, hvor denne følelse af ensomhed er tillært. Graden af distance, stoflighed, overflade og anonymitet kan imidlertid godt medvirke, at man kan undres over, om disse digte skal tolkes positivt eller negativt forstået på den måde, om en kønsløs by fyldt af distancerede, isolerede individer uden egentlige værdier etc. skal regnes som et negativ element, men det er svært at afgøre. Den grad af overfladedyrkelse, substansløshed og fremmedgørelse, der findes i byen og i distancen mellem mennesker, er et grundvilkår for digteren man kunne ikke forestille sig kroppen uden byen eller omvendt. Skyum-Nielsen har omtalt det tidlige forfatterskab således:»mens digtene går, kopulerer og synger, så skriver de et nærvær frem, skønt de samtidig, klagende, indkredser fraværets vilkår. Ved således at fastholde byen og kroppen som oplevelsens dobbelte rum bliver digtet skueplads for en subjektiv kommen til stede, eller med Søren Ulrik Thomsens eget udtryk: en tilblivelse«30. Med andre ord opnår digtene gennem beskrivelsen af fraværets vilkår (man kunne eksempelvis forestille sig isolation eller fremmedgjorthed) et nærvær, der kan findes mellem digtene og digteren. Her klinger Nordbrandt stærkt igennem. Det er alligevel svært ikke at dømme den manglende kommunikation, det isolerede subjekt og fremmedgørelsen som elementer, der er negativt ladede, men i mine øjne må man acceptere de tilstande som grundvilkår for digteren, hvis man læser samlingen fænomenologisk og dermed på dens vilkår. Læser man City Slang uden forudbestemte meninger eller fortolkninger, der kan hænge sammen med forfatterens øvrige samtid, hvor et altoverskyggende selvmord står som filter mellem læseren og læsningen, må man acceptere, at overflade-dyrkningen ikke er en tilstand, der tages afstand fra. Digtene bevæger sig ikke væk fra den tilstand, men snarere er den en vigtig del af lyrikken og inspirerer til at skrive. Opsummerende 30 Hermansson: 25.

17 I mit arbejde med City Slang har jeg primært lagt vægten på subjektets som byens isolation og følelsen af fravær, da værket netop er så uhomogent, som det er. Debutsamlingen kan karakteriseres som en fænomenologisk sansning af byen med øjebliksbilleder og detaljer, der udbygges, og detaljerne skal forstås som enkelte situationer, der fungerer som katalysator for udviklingen af resten af digtet. Centralt er et subjekt, der føler sig sat uden for verden, hvor processer, som han ikke behersker, foregår. I det ofte citerede Levende kommer netop denne manglende indflydelse på omverden til udtryk gennem iagttagelserne af subjektets krop:»regnvandet driver ned ad min arm jeg er levende ( ) mit tøj er beskidt vandet koger jeg er levende ( )«31 Individet er til stede i en verden, der har en direkte indvirkning på ham, men han kan imidlertid blot registrere indvirkningerne og tørt konstatere, at det må betyde, han er i verden og er levende. På den vis er det kun de konkrete begivenheder, som subjektet oplever, der bekræfter, at han er levende, for det lyriske subjekt giver ingen udtryk for erindringer eller erfaringer og er som sådan tæt på personlighedsløs. Ukendt under den samme måne (1982) Thomsens anden udgivne digtsamling er formentlig den mindst omtalte og er også den, der peger i flest retninger med både kropspoesi, minimalistiske figurdigte og med en begyndende optegning af et subjekt, der bliver stadig mindre anonymt og samtidig nærer et ønske om at kunne afpersonaliseres og blive personlighedsløs. Anonymiseringen mindskes, mens subjektet opløses I Ukendt under den samme måne er fremmedgørelsen over for omverden igen central, og dette giver udslag i både depersonaliserede og minimalistiske digte 32 og i et stadig mindre anonymt subjekt. 31 Thomsen 1981: Se senere analyse.

18 Det ses f.eks. i Kun 1 dag, hvor subjektet opstiller en række ønsker og derigennem gøres mere nuanceret.»der er kun 1 dag tilbage jeg vil ha alle mine sole rullende op ad min ryg alle dine tårer eksploderende i pandehulen jeg vil skylles ud i din kærlighed blæses omkuld i din søvn jeg vil gå i aske midt i den hårde luft drysses ud i den varme fordybning dér i din røde seng din røde seng din røde seng jeg vil vågne op på bunden af en sø min hånd dén kan en helvedes masse«33. Subjektets ønsker går fra det lettere abstrakte»jeg vil ha alle mine sole rullende op ad min ryg«til en total opløsning i det afsluttende»jeg vil gå i aske midt i den hårde luft /drysses ud i den varme fordybning«og»jeg vil vågne op på bunden af en sø«. Dermed er der tale om, at digterjeget udtrykker en række ønsker og derigennem i højere grad bliver nuanceret og fremstår stærkere optegnet. De ønsker, der imidlertid er med til at tegne et skarpere billede af subjektet i bevægelsen fra de abstrakte til de fuldt ud konkrete ønsker, omhandler også et ønske om at opløses eller som Friedrich beskrev det at»neutralisere det personlige hjerte«. Der er på sin vis dermed en type modsatrettet bevægelse i subjektet, der står tydeligere i læserens bevidsthed, og samtidig nærer et ønske om, som et naturfænomen, at opløses og skylles væk for til sidst at vågne op på bunden af en sø. Opløsningen kan ses som et udtryk for, at subjektet afpersonaliseres, og den afpersonalisering ses også i titeldigtets gentagende:» ( ) tog river sig løs og standser igen tog river sig løs og standser igen hånden drejer i langsomt farvel hånd river sig løs og standser igen ( )«34 33 Thomsen 1982: 42

19 Bevægelsen fra togets gentagne rytme, der fortsætter over i beskrivelsen af hånden, gør, at toget bliver til en projicering af subjektets indre. Sammenligningen mellem det både løsrevede og næsten viljestærke tog, der selv evner at rive sig løs og samtidig er en maskine uden sjæl eller liv, kommer til at stå sideordnet med den løsrevede hånd, der også i sidste linje gøres ubestemt i formen hånd. Derfor kan subjektets hånd, som toget, rive sig løs og standse igen, og dermed slår anonymiteten igennem på både det tematiske og det formmæssige plan, hvor gentagelserne skaber distancen til hånden. Desuden skabes der en forbindelse mellem det tematiske og det formelle plan, da togets rytmiske gentagelser netop gentages flere gange, og på samme måde gentages ordet igen, der jo i sig selv er indikator for gentagelser, og velkendthedsmarkøren jo bruges ligeledes for at indikere, at dette er en gentagelse af noget, der er sket mange gange før. Den modsatrettede bevægelse, jeg før beskrev, ses også i forsiden, der som den eneste af alle forsider afbilleder forfatteren i fuld figur og hængende fra et træ. Forsiden har direkte forbindelse til den del af digtsamlingen, der hedder Den Hængte Mand og til digtet Sol Opgang, hvori subjektet som på tarotkortet den hængte mand beskrives som hængende med hovedet nedad. Læseren kan kende forfatteren på forsiden, men så alligevel ikke. Dels efterligner han et andet billede og fremstår dermed ikke som sig selv, og dels forsøger forfatteren jo til dels at hænge og dermed eliminere sig selv. Subjektets distance og bortnærværelsen I Ukendt under den samme måne er titeldigtet væsetligt, fordi det netop belyser distancen mellem jeget og omverdens civilisation:»jeg skær mig på solens stråler og råber på nat varmen og larmen fra gaden stimler om huden, trykker sorte mærker på halsen tusinder af mennesker går ind og ud af mit ansigt, ud på de lange rejser i slingrende togstammer, ukendt under den samme måne ( )«35. Igen er isolation et gennemgående tema. Iagttagelserne, som skaber digtets billede af fremmedgørelse, er iblandet velkendte sproglige billeder som solens skær, der i digtet bliver til den sproglige fornyelse»jeg skær mig på solens stråler «, og således bliver en iagttagelse af 34 Thomsen 1982: Thomsen 1982: 17.

20 dagens begyndelse gennem et vindues spejling gjort eksistentiel og frygtindgydende, da den bliver udtryk for jegets gentagende afstandstagen til verden. Subjektet ser tusinder af mennesker gå»( ) ind og ud af mit ansigt«i vinduets refleksion, og på trods af, at subjektet er sat uden for civilisationen og bogstaveligt talt lukket inde bag en rude, så har omverdens larm og varme alligevel på virkning på ham, da han ved iagttagelsen føler en kvælende fornemmelse på sin hals. Dermed opnås der gennem fraværet alligevel en form for nærvær og en forbindelse til omverden, om end denne er kvælende og umiddelbart ubehagelig. Man kan med Nordbrandts ord sige, at der kan være tale om bortnærværelse altså, at fraværet er så mærkbart, at det næsten er nærværende. Den fortsatte lighed med Nordbrandt ses også i den stadige brug af den meningsløse selvmodsigelse, der bl.a. kommer til udtryk i digtet Længslen forsvandt. Det lyder i sin helhed:»længslen forsvandt i stedet kom savnet blank og krum en lettelse næsten for tung«36. Længsel og savn er netop følelser, der har med fravær at gøre, og det er derfor selvmodsigende at sige, at følelsen af fravær for det første kan komme og for det andet kan forsvinde igen. Trumfen kommer derudover i den afsluttende»en lettelse næsten /for tung«, der er selvmodsigende og samtidig meget sigende for en udskiftning af én følelse til en anden. Andre steder i samlingen findes der imidlertid intet nærvær i følelsen af ensomhed eller fravær. I Ingen våger bag mørkets væg finder læseren både et jeg og et du, men tonen er opgivende og vintertræt:»ingen våger bag mørkets væg du sover alene i januars sal. ( ) Du kan vende dit ansigt; se, ingen venter og våger« Thomsen 1982: Thomsen 1982: 33.

Thomas Bobergs forfatterskab fra 1984-1999 med særlig vægt på Vor tids historie og Digte 1990

Thomas Bobergs forfatterskab fra 1984-1999 med særlig vægt på Vor tids historie og Digte 1990 Thomas Bobergs forfatterskab fra 1984-1999 med særlig vægt på Vor tids historie og Digte 1990 Speciale af Jens Thomas Rude Andersen Københavns Universitet Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske

Læs mere

Indledning...s.2. Krop og sjæl - før og nu...s.3. En indkredsning af begrebet modernisme...s.6. Postmodernismen - en del af modernismen?...s.

Indledning...s.2. Krop og sjæl - før og nu...s.3. En indkredsning af begrebet modernisme...s.6. Postmodernismen - en del af modernismen?...s. Indholdsfortegnelse Indledning.......s.2 Krop og sjæl - før og nu......s.3 En indkredsning af begrebet modernisme......s.6 Postmodernismen - en del af modernismen?......s.10 Digtningen i 1980'er og 90'erne......s.11

Læs mere

ec ept ion tidsskrift for nordisk litteratur #71

ec ept ion tidsskrift for nordisk litteratur #71 ec ept ion tidsskrift for nordisk litteratur #71 02 #71 #71-2013 kolofon tekster af Naja Marie Aidt, Eva Hættner Aurelius, Markus Floris Christensen, Mette Hemmingsen, Christina Yhman Kaarsberg, Marjun

Læs mere

Jamen, hvordan gør man i virkeligheden?

Jamen, hvordan gør man i virkeligheden? Jamen, hvordan gør man i virkeligheden? Autentiske eksempler på hvad man kan gøre, og hvad man bør undgå i kronikken, essayet og den litterære/analyserende artikel. Til brug for elever, lærere og censorer

Læs mere

Mere end Rester. En analyse af Rødby-Puttgarden i forhold til realismebegrebet og Helle Helles tidligere forfatterskab

Mere end Rester. En analyse af Rødby-Puttgarden i forhold til realismebegrebet og Helle Helles tidligere forfatterskab Mere end Rester En analyse af Rødby-Puttgarden i forhold til realismebegrebet og Helle Helles tidligere forfatterskab II En analyse af Helle Helles roman Rødby-i forhold til realismebegrebet og Helle Hellese

Læs mere

Hvad venter vi på. Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003

Hvad venter vi på. Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003 Hvad venter vi på Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003 Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2 2. Analyse af Mens vi venter på Godot...3 2.1. Genre...3 2.2. Sprog...4

Læs mere

De skriftlige genrer - stx

De skriftlige genrer - stx De skriftlige genrer - stx 1 De skriftlige genrer - stx Stx Det følgende er et forsøg på, at give jer værktøjer (udover det der allerede er udleveret) til at arbejde med de skriftlige genrer i dansk. Der

Læs mere

ANYBODY WHO RIDES A BIKE IS A FRIEND OF MINE

ANYBODY WHO RIDES A BIKE IS A FRIEND OF MINE ANYBODY WHO RIDES A BIKE IS A FRIEND OF MINE Værdiundersøgelsen hos Pablo Henrik Llambías og Erlend Loe Speciale af Lauge Larsen Institut for Nordisk Filologi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Om sted og identitet i Knud Romers Den som blinker er bange for døden

Om sted og identitet i Knud Romers Den som blinker er bange for døden Om sted og identitet i Knud Romers Den som blinker er bange for døden Speciale Af Anne Line Bang Nielsen Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet Nykøbing Falster er en by, som er så

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier Hvad kan Fortælling? En sjette gang var der et træ og en lille fugl. De var gode venner og talte tit sammen. Den lille fugl fløj op fra træets top, så sig omkring og fløj så ned igen og satte sig hos træet

Læs mere

alt eller intet? Et undervisningsoplæg til romanen Intet af Janne Teller 8. - 10. klasse

alt eller intet? Et undervisningsoplæg til romanen Intet af Janne Teller 8. - 10. klasse alt eller intet? Et undervisningsoplæg til romanen Intet af Janne Teller 8. - 10. klasse Grundtvigsk Forum i samarbejde med de folkekirkelige skoletjenester i Fredensborg-Helsingør, Kolding og København-Frederiksberg

Læs mere

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet Erkendelsens betydning for skolen og samfundet - brudstykker til en forståelse Speciale ved kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Af Niels Jakob Pasgaard Vejleder: Thomas Aastrup Rømer Skriftligt speciale,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 1. INDLEDENDE...3 2. METODE...12 3. TEORI...19 4. CASES...45 5. PERSPEKTIVERING...82

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 1. INDLEDENDE...3 2. METODE...12 3. TEORI...19 4. CASES...45 5. PERSPEKTIVERING...82 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 1. INDLEDENDE...3 PROBLEMFORMULERING... 4 INTERESSEFELT... 5 PRÆSENTATION AF KURSER OG DELTAGERE... 6 INTRODUKTION TIL SPECIALETS OPBYGNING... 10 BEGRUNDELSE FOR TEORIVALGET...

Læs mere

De senmoderne elever og den ældre litteratur - Lærerfaglige udfordringer, når undervisningsstoffet ligger langt fra elevens verden

De senmoderne elever og den ældre litteratur - Lærerfaglige udfordringer, når undervisningsstoffet ligger langt fra elevens verden De senmoderne elever og den ældre litteratur - Lærerfaglige udfordringer, når undervisningsstoffet ligger langt fra elevens verden Professionsbacheloren 2011 Af: Esben Brøgger Mikkelsen 30280604 Opgavens

Læs mere

I begyndelsen var billederne og billederne var hos..

I begyndelsen var billederne og billederne var hos.. I begyndelsen var billederne og billederne var hos.. En analyse af Mødet af Mats Wahl. Bo Gottlieb DPU-nr. 1371974 Skriftlig opgave med mundtlig eksamination, juni 2007. Master i børnelitteratur, 2. modul

Læs mere

Sprogtilegnelse i teori og praksis

Sprogtilegnelse i teori og praksis Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvordan lærer børn sprog? Sprog er et komplekst fænomen, og det kan virke som et mysterium, hvordan små børn lærer sprog. De skal inden for meget kort tid af sig selv

Læs mere

ALT DER ER FORTALT OG ALT VI VED ALT DER ER FORTALT OG ALT VI VED. Et tværinstitutionelt og tværprofessionelt kulturprojekt

ALT DER ER FORTALT OG ALT VI VED ALT DER ER FORTALT OG ALT VI VED. Et tværinstitutionelt og tværprofessionelt kulturprojekt ALT DER ER FORTALT OG ALT VI VED Et tværinstitutionelt og tværprofessionelt kulturprojekt Biblioteksforestilling udviklet i et samarbejde mellem Viborg Bibliotekerne og Carte Blanche, Egnsteater i Viborg.

Læs mere

Kroppens og hjertets sprog

Kroppens og hjertets sprog Kroppens og hjertets sprog Afdækning af non-verbale kommunikationsstrategier i arbejdet med sprogligt svage udviklingshæmmede. Aktivering af pædagogers tavse viden. Af Dorthe Møller Johnsen, cand. mag.

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Fra litteraturundervisning til læseglæde

Fra litteraturundervisning til læseglæde VIA College Læreruddannelsen i Silkeborg Fra litteraturundervisning til læseglæde At komme langt ud i den vide verden og dybt ind i os selv. (Astrid Lindgren) Stine Bertelsen, 7270010 Dansk vejleder: Ayoe

Læs mere

ALT DER ER FORTALT OG ALT VI VED ALT DER ER FORTALT OG ALT VI VED. Et tværinstitutionelt og tværprofessionelt kulturprojekt

ALT DER ER FORTALT OG ALT VI VED ALT DER ER FORTALT OG ALT VI VED. Et tværinstitutionelt og tværprofessionelt kulturprojekt ALT DER ER FORTALT OG ALT VI VED Et tværinstitutionelt og tværprofessionelt kulturprojekt Biblioteksforestilling udviklet i et samarbejde mellem Viborg Bibliotekerne og Carte Blanche, Egnsteater. Forestillingen

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10

Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10 Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10 KAPITEL 2 INFORMANTER OG KONTEKST 13 TILVALG OG FRAVALG 13 MØDE MED FORÆLDRENE

Læs mere

En ny verdensforståelse

En ny verdensforståelse Juni 2013 - www.stikimod.dk En ny verdensforståelse Af Katrine Ingemann Nielsen og Mikkel Mattsson Green Konspirationsteorier er på én gang vidtfavnende, allestedsværende, mystiske og fascinerende. Men

Læs mere

Social arv i voldsramte familier

Social arv i voldsramte familier A R B E J D S P A P I R Social arv i voldsramte familier Else Christensen Arbejdspapir 15 om social arv August 1999 Socialforskningsinstituttet Herluf Trolles Gade 11 DK-1052 København K www.sfi.dk 1 Bidrag

Læs mere

MELLEM VIRKELIGHED OG FANTASI

MELLEM VIRKELIGHED OG FANTASI Aalborg Universitet 31. maj 2013 EN UNDERSØGELSE AF MAGISK REALISME I NYERE DANSK LITTERATUR MELLEM VIRKELIGHED OG FANTASI Specialerapport af Line Kjær Jørgensen og Magnus Klitgård Ravn Indholdsfortegnelse

Læs mere