KAPEL I SKT. JØRGENSGÅRDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAPEL I SKT. JØRGENSGÅRDEN"

Transkript

1 903 Fig. 1. Fundamenter til middelalderlig teglstensbygning, formodentlig Skt. Jørgensgårdens kapel (s. 906). Skitse i udgravningsprotokol udført af A. M. G. Friis Ca. 1:100. Foundations of a medieval brick building, presumably the Skt. Jørgensgården chapel. Sketch. KAPEL I SKT. JØRGENSGÅRDEN NEDLAGT 1543 Oversigt. Skt. Jørgensgården, der i middelalderen tog sig af syge og spedalske, har ligget frit sydvest for den gamle bykerne, hvor dens kirkegård er bevidnet ved fundet af grave, og hvor den i dag er mindet i den moderne Skt. Jørgens Gade. Hospitalet nævnes første gang ved navn 1475, men institutionens historie rækker formentlig væsentlig længere tilbage. Et kapel er nævnt 1525, og en præst er omtalt Resterne af en teglstensbygning, fremdraget under den nuværende Skt. Jørgens Gade 1908, er formentlig hospitalets kapel. Plejen af byens syge og gamle var fra 1543 lagt under Almindeligt Hospital i Ribe, indtil Christian III 1558 oprettede et nyt hospital i Kolding, finansieret ved blandt andet tiendeafgifter. Denne stiftelse (Kolding Hospital, men ofte stadig benævnt Skt. Jørgens Hospital ) fik senest 1578 egen bygning i den nuværende Hospitalsgade (jf. s. 909). Blandt de løse fund i området er en *seglstampe fra o og 14 *dragtspænder fra o samt en bemærkelsesværdig *emaljeret guldbroche fra 1000-tallet, hvis sammenhæng med Skt. Jørgensgården selvsagt er uvis. HISTORISK INDLEDNING. De skriftlige kilder nævner Skt. Jørgensgården ved sit navn første gang 1475, 1 men spredte vidnesbyrd antyder, at hospitalets historie rækker betydeligt længere tilbage. Omsorgen for byens og egnens syge synes således allerede i 1200-tallet at have været lagt i fastere rammer ved oprettelsen af et hospital. En sådan institution omtales indirekte 1236, da biskop Gunner af Ribe oplyste, at han, inden han blev biskop (o. 1230), havde borttestamenteret sit fædrene gods i Folding, som han ønskede skulle overgå til brug for de syge i Ribe og Kolding. 2 En mark i Harte Sogn omtales 1415 og 1416 som»spidelsklycke«og»spidelsk lycke«, hvilket må betyde, at det pågældende jordstykke (løkke) da tilhørte et eksisterende hospital. 3 Et kapel, der har været uomgængeligt for et middelalderligt hospital, nævnes første gang

2 904 FORSVUNDNE KIRKER I KOLDING 1525, 4 mens en præst er omtalt Han hed Morten Jensen og kendes som sognepræst i Seest i perioden Morten Jensen har formentlig også fungeret som hospitalsforstander, idet han i det mindste to gange medbeseglede breve vedrørende Skt. Jørgensgården. 7 Skt. Jørgensgårdens økonomi hvilede på et betydeligt godstilliggende, der ved nedlæggelsen bestod af 16 gode fæstegårde og nogle jordstykker i byens omegn. 8 Med den danske kirkes nationalisering i 1520 erne blev hospitalsgodset lagt under kronens styrelse, og Frederik I bortforlenede 1526 vort og Kronens sankt Jørgens Hospital uden for vor købstad Kolding til kancellisekretær Jesper Brochmand. Ifølge lensbrevet kunne Brochmand frit forvalte og nyde godset, mod at han lod afholde messer og gudstjeneste og sørgede for fattige, syge (og) spedalske menneskers underhold og forplejning, sådan som det havde været efter gammel sædvane. Før 1525 havde hospitalet en tid været forlenet til sognepræsten i Kolding, Niels Skriver, men denne havde ikke overholdt sine forpligtelser. 4 Efter reformationen blev forleningen 1541 o verdraget til en Koldingborger, Hans Boesen, Fig. 2. Skt. Jørgensgårdens beliggenhed indtegnet på udsnit af kort over Kolding o (jf. s. 577, fig. 5). 1: Det røde felt viser kirkegårdens omtrentlige udstrækning, * fundstedet for det formodede kapel. Skt. Jørgensgård site drawn on a map of Kolding c The red area shows the approximate extension of the churchyard, the * shows the find-spot for the presumed chapel. som skulle være forpligtiget til at bygge og forbedre gården og holde så mange syge og såre mennesker i hospitalet, som indtægterne tillod. De fattige og syge skulle han besørge med gode huse, senge og anden underhold og nødtørft. Dette skulle ske under tilsyn af den nye evangeliske superintendent (biskop) i Ribe. 9 Den afsatte lensmand på Koldinghus, rigsråden Mogens Bille ( 1538), levede sine sidste år på Skt. Jørgensgården, hvor han plaget af sygdom 1537 oprettede sit testamente. Blandt de betænkte var hans gamle tjener Hans skriver og dennes søster Maren, der ligeledes levede her udi gården. 10 Ved hospitalsvæsenets reorganisering 1543 blev Skt. Jørgensgårdens gods lagt under det nyoprettede Almindelige Hospital i Ribe, 11 og hermed må hospitalsfunktionen i Kolding være ophørt. Det tidligere hospitalsgods lå dog så belejligt for Koldinghus, at Christian III snart efter, 1545, besluttede sig for at tage det tilbage, 12 og i stedet fik Almindeligt Hospital i Ribe en passende erstatning. 13 Hospitalsgodset udgjorde 1548 en del af dronning Dorotheas livgeding ( enkepension ), 14 og det blev herefter en del af krongodset. Hospitalets grund ( Kronens jord, kaldet Skt. Jørgens gård, udenfor Kolding ) blev 1559 overladt til maleren Jost Verheiden og hans hustru Katharina von Lanseberge mod at de lod opføre en købstadsbygning derpå. 15 Om en sådan bygning er blevet rejst er uvist. Skt. Jørgensgården nævnes fortfarende 1594, 16 men synes da blot at have været et jord- eller havestykke. Koldingborgeren Søren Rasmussen betalte således 1610 et mindre beløb i jordskyld af sankt Jørgensgårds jord vesten for Kolding. 17 Pengeblok. Ifølge rådstueprotokollen lovede Hans Ostersen i Nielstrup 1528 at betale byen 2½ mark»ffor han hioff (huggede) y sancte iørgens block«. 18 Pengeblokken har muligvis været opstillet i hospitalets kapel, men kan vel lige så vel have stået i sognekirken. KIRKEGÅRD OG KAPEL(?). Hospitalet har som nævnt ligget sydvest for byen ved nordsiden af åen, hvor den på Georg Brauns prospekt 1587 er angivet som»sanct Jorgens hoff«(jf. fig. 2-3, s ). På tegningen er angivet nogle bygninger,

3 KAPEL I SKT. JØRGENSGÅRDEN 905 Fig. 3. *Emaljeret guldbroche, fra 1000-tallet, fundet 1884 på hospitalsområdet. 3:1. Nu i Nationalmuseet (s. 906). Foto AM *Enamelled gold brooch, from the 11 th century, found in 1884 in the hospital area. men disse kan blot være signaturer, idet området som sagt formodentlig allerede da lå hen som mark og have. I 1700-tallet var her en blegedam, som senere gav navn til en nu nedrevet ejendom Bleggården (Skolegade 12), der var opført lidt før midten af 1800-tallet. 19 Arealet vest for Bleggården betegnedes i slutningen af 1800-tallet som prokurator Zahns toft og var lejet ud som gartnerjord. 20 Ved udstykningen og opførelsen af huse på denne toft fremdrog man i årene o et større antal grave, der må have hørt til hospitalets kirkegård. Kirkegårdens udstrækning. På grundlag af de afdækkede grave kan hospitalets begravelsesplads med nogenlunde sikkerhed lokaliseres til området nord for den nuværende Skt. Jørgens Gade (tidligere Elmegade) og øst for Vesterbrogade (tidligere Platangade) (jf. fig. 2). Her på det faldende terræn ned mod åen er der påtruffet begravelser indtil 40 m nord for Skt. Jørgens Gade og indtil 70 m øst for Vesterbrogade (frem til den moderne forbindelsesgang Provstegyden mellem Skt. Jørgens gade og Katrinegade) fandt man ved udgravning til ejendommen Vesterbrogade 9 en del skeletter på række, alle udstrakt på ryggen og med hovedet i vest fremdrog man længere mod øst og nord for Skt. Jørgens Gade 12 yderligere en halv snes skeletter, 21 og igen 1909 afdækkedes flere gravlagte nordvest for Skt. Jørgensgade 8B, i en afstand af ca. 20 m fra gaden. 22 I en af de sidste grave havde den afdøde været medgivet sit sværd, der er af en type fra o (se ndf.). En lille arkæologisk undersøgelse 1995 på grunden Skolegade 12 (den omtalte Bleggården) viste rige spor af aktiviteter i første del af Danmarks Kirker, Vejle 57

4 906 FORSVUNDNE KIRKER I KOLDING Fig. 4. *Seglstampe for Vilhelm Hiddessøn, o. 1300, fundet 1887 på hospitalsområdet. 2½:1. Nu i Nationalmuseet (s. 907). Foto AM *Seal stamp for Vilhelm Hiddessøn, c. 1300, found in 1887 in the hospital area. tallet, men ingen rester af begravelse, 23 sandsynligvis fordi den undersøgte lokalitet i middelalderen har befundet sig uden for (dvs. øst for) hospitalets kirkegård. Kapel(?) 1908 fandt man ved kloakering under den nuværende Skt. Jørgens Gade ud for nr. 8B rester af en middelalderlig teglstensbygning (jf. fig. 1). En udgravning ved Museet på Koldinghus under ledelse af tandlæge A. M. G. Friis fremdrog under et tykt lag kulturjord den vestre ende af en øst-vest orienteret bygning, der indvendig har været knap 4 m bred. Murene, af munkesten og lagt i munkeskifte, var bevaret i indtil en meters højde og fortabte sig østover under en stående bygning, det daværende Andelsfrugteri. Vestligt i sydmuren tæt ved hjørnet var bevaret seks skifter af en 2 m bred dør, anbragt i et stort, muret fremspring. Dørens anslag, der bar spor af mange års slid, var halvanden sten bred og trådte en halv sten frem. Et parti af gulvet var bevaret i nordvestre hjørne, og der fandtes muligvis ribbesten fra et muret hvælv, men disse forsvandt under udgravningen. 24 Den lille bygning blev allerede under udgravningen identificeret som den tidligere Provstegård, ligeledes kendt fra Brauns prospekt 1587, hvor den ses lidt øst for Skt. Jørgensgården. 25 Også Hugo Matthiessen, der behandlede fundet 1929, opfattede bygningen som et levn af provstegården. 26 Det sælsomme, monumentale indgangsparti 27 har dog næppe hørt til en beboelse, men mere sandsynligt til en kirke eller et kapel. Herfor taler også bygningens orientering og dens placering nær ved kirkegårdens østgrænse. Bygningen kan således med god ret opfattes som hospitalets kapel. 28 Andre bygningsrester. Inden ovennævnte fund havde man 1887 på hjørnet af Skt. Jørgens Gade og Vesterbrogade fremdraget kælderen til endnu en teglstensbygning. 29 Det pågældende hus har været i brug ind i 1500-tallet, idet der i kælderen blev fundet to *portrætbuster af gips fra renæssancetiden (se ndf.); men om bygningen har været en del af Skt. Jørgensgården kan ikke afgøres. LØSE FUND PÅ HOSPITALSOMRÅDET. De nedennævnte genstande er fundet i årene kort før og efter 1900 i forbindelse med bebyggelsen af den tidligere prokurator Zahns Toft (jf. s. 905). Om *gravsværdet ved vi, at det har været medgivet en af de begravede, mens det er usikkert, i hvilken udstrækning de øvrige genstande har haft egentlig forbindelse med Skt. Jørgensgården. 1) Emaljeret guldbroche (fig. 3), 1000-tallet, muligvis tysk arbejde. Fundet 1884 på den vestlige del af Zahns toft. Det lille, cirkulære spænde, 2,8 cm i diameter, omsluttes af en guldrand med granulering og indfatning til stene (tre er bevaret). I midten i emalje (celleemaljeteknik) et brystbillede af en kvinde, omgivet af firbladede blomster. På bagsiden en bøjle. Indsendt til Nationalmuseet 1884 (inv.nr. D1863).

5 KAPEL I SKT. JØRGENSGÅRDEN 907 Fig. 5. Seks af i alt 14 *dragtspænder, o. 1400, fundet 1908 nær det formodede kapel. Nu i Nationalmuseet (s. 907). Foto AM Six of a total of 14 *costume pins, c. 1400, found in 1908 near the presumed chapel. Now in the National Museum. 2) *Seglstampe (fig. 4), o. 1300, fundet 1887 i haven bag Vesterbrogade 9. Den spidsovale stampe, af bronze, måler 4,0 2,3 cm og har øverst på bagsiden en lille øsken til ophængning. Omskriften med majuskler lyder:»s(igillum) WILELMI : HID : DESSONE«(segl for Vilhelm Hiddessøn). I midtfeltet ses en fugl med udspilede vinger og kroget næb. Signetet må efter den spidsovale form at dømme have tilhørt en gejstlig. 30 Det kan ikke afgøres, om det er tabt på stedet eller har været medgivet sin ejermand i graven. Indsendt til Nationalmuseet 1887 (inv.nr. D 2339) 3) 14 *dragtspænder (jf. fig. 5), o Ved udgravningen 1908 af teglstensbygningen under Skt. Jørgens Gade (det formodede kapel) fremkom som spredte, løse fund i alt 14 ringspænder af kobber, alle ens og med majuskelindskriften»ave Maria«. Spænderne, der har en ydre diameter på 4,7 cm, er udført i en udhamret plade. De tilhører en velkendt, prisbillig type, der kunne bæres af både mænd og kvinder. 31 Spænderne bærer ikke spor af slid, de er fabriksnye og kan være produceret på stedet. 32 Seks opbevares i Nationalmuseet (inv.nr. D ) og otte i Museet på Koldinghus (inv.nr. 9212). 4) *Gravsværd, o. 1500(?), optaget 1909 fra en begravelse, der blev afdækket ca. 20 m nordvest for det formodede kapel. Det beskedne, korte enhåndssværd er 79,5 cm langt. Selv om gravsværd normalt forbindes med adelsbegravelser, behøver den gravlagte ikke at have været adelig (jf. Gråbrødreklostret s. 896, 900). Den pågældende grav synes da også at have ligget på den åbne kirkegård. Sværdet befinder sig i Museet på Koldinghus (inv.nr. 9213). 5) To *portrætbuster af gips, 1500-tallet, fundet 1887 ved udgravning af en kælder på hjørnet af Skt. Jørgens Gade og Vesterbrogade (se ovf.). De legemsstore overkroppe er råt udførte og begge uden hoved; armene er afslået og beskadigede. Henry Petersen betegnede dem som kvindelige effigiekroppe og har påpeget ligheden med en portrætbuste af gips i Herlufsholm Kirke, formentlig forestillende Pernille Gøje ( 1552) (DK Sorø 1154 med fig. 35). Denne figur har været malet og båret klæder, og hovedet synes fremstillet ved benyttelse af en dødsmaske. De to måske aldrig færdiggjorte gipsbuster fra Kolding kan have tjent samme formål, at forevige fornemme personer. 33 Indsendt til Nationalmuseet 1887 (inv.nr. D 2318). 57*

6 908 FORSVUNDNE KIRKER I KOLDING KILDER OG HENVISNINGER Arkivalier. NM. Indberetninger ved M. Mackeprang 1908 (middelalderlige bygningsrester ved Andelsfrugteriet) og Hans Mikkelsen 1995 (arkæologisk undersøgelse af Skolegade 12). NM s korrespondancearkiv. Brev af 23. nov fra A. M. G. Friis til M. Mackeprang. Museet på Koldinghus. Udgravningsprotokol. Udgravning af middelalderlige bygningsrester syd for Andelsfrugteriet okt ved A. M. G. Friis (affattet efter 1910). Tegninger. Museet på Koldinghus. Udgravningsprotokol. Skitse af de undersøgte bygningsrester 1908, tegnet af A. M. G. Friis. Litteratur. Jens Jørgen Fyhn, Efterretninger om Kjøbstaden Kolding, Kbh. 1848, P. Eliassen, Kolding fra Middelalder til Nutid, Kolding 1910, , Hugo Matthiessen,»Det middelalderlige Kolding«, ÅrbVejle 1929, 1-37, især Vivi Jensen,»14 dragtspænder fra Kolding«, Hikuin 6, 1980, Redaktion ved Niels Jørgen Poulsen. Engelsk oversættelse ved James Manley; redaktionssekretær Heidi Lykke Petersen; teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. 1 Repert 2. rk., nr DiplDan 1. rk., VI, nr Repert 1. rk., nr og DaMag 1. rk. VI (1752), Repert 2. rk., nr Repert 2. rk., nr og Repert 2. rk og Morten Jensen oprettede 1499 eller kort tid før et vikarembede ved Hellig Blods Kapel ved Skt. Nikolaj Kirke (jf. s. 585). 8 J. Kinch, Ribe Bys Historie og Beskrivelse, bd. 2, 1884, 792. Hospitalsgodset svarede 1552 i værdi til 22 (eller 23) gårde og nogle bol, beliggende i Ribe Stifts sydlige og vestlige del. Som erstatning for sin forlening af Kolding Hospital blev Jesper Brochmand (se ndf.) 1542 godtgjort med den lille herregård Gundsøgård med 9 gårdsæder samt yderligere en læst korn, da den rente han havde haft af Kolding Hospital, var højere (DaMag 4. rk., IV (1878), 322). For disse sammenligninger se også Troels Dahlerup,»Den sociale forsorg og reformationen i Danmark«, Historie/Jyske Samlinger XIII, , , især s. 201 med note DaKancReg 6. nov Hans Boesen skulle aflægge årligt regnskab over stiftslensmanden i superintendentens (biskoppens) nærværelse. 10 DaMag 1. rk., VI (1752), DaKancReg 12. okt DaMag 4. rk., I (1864), J. Kinch (jf. note 8). 14 DaKancReg 3. april KancBrevb 12. april Efter deres død måtte deres arvinger beholde gården som arvelig ejendom mod en årlig afgift til Koldinghus. 16 KancBrevb 6. marts Koldinghus Lens Regnskab , udg. ved Birgitte Dedenroth-Schou, Kbh. 1984, Afskrift af Kolding By s Bog ved Georg Christensen; kopi i Kolding Stadsarkiv. Indførsel under Mikkelsdag Jens Jørgen Fyhn, Efterretninger om Kjøbstaden Kolding, Kbh. 1848, P. Eliassen, Kolding fra Middelalder til Nutid, Kolding 1910, Kolding Folkeblad 6. aug. 1906, interview med J. O. Brandorff; Eliassen (jf. note 20) og Hugo Matthiessen,»Det middelalderlige Kolding«, ÅrbVejle 1929, Museet på Koldinghus. A. M. G. Friis i udgravningsprotokol. 23 Indberetning ved Hans Mikkelsen A. M. G. Friis i brev til M. Mackeprang 23. nov og indberetning ved M. Mackeprang Provstegården var i middelalderen residens for Almind syssels provst. Ved navngivningen af gadenettet i det nye kvarter blev en gennemgang mellem Skt. Jørgens Gade og Katrinegade få år senere kaldet Provstegyden. Provstegården har dog muligvis ligget nordligere, jf. Eliassen (jf. note 20) Matthiessen (jf. note 21) Ved en fejllæsning af udgravningsprotokollen tolkede han de fundne mure som rester af en kælder. 27 Døren forekommer meget bred i forhold til det snævre rum, og det murede fremspring har nærmest karakter af støttepiller. 28 Jf. Vivi Jensen,»14 dragtspænder fra Kolding«, Hikuin 6, 1980, Kapellet kan meget vel have været det eneste stenhus i Skt. Jørgensgården, mens de øvrige bygninger har været af træ. 29 Kolding Folkeblad 6. aug. 1906, interview med J. O. Brandorff. Bevaret var her i 3 alens dybde to parallelt forløbende, øst-vestvendte mure af munkesten i en indbyrdes afstand af 4 alen (ca. 2,5 m). 30 Meddelt af Michael Andersen. 31 Vivi Jensen (jf. note 28). 32 Senere oplyst af Vivi Jensen. 33 Henry Petersen, Minder om Herluf Trolle og Birgitte Gjøe, Kbh. 1897, 17 f. Se også Bernhard Olsen, Notitser om Voksplastiken (Monumentale Effigier. Miniaturportraiter. Vokskabinetter), Kbh. 1896, samt alment udstillingskataloget Conrad Meit, Bildhauer der Renaissance, udg. af Renate Eikelmann, München 2007.

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Fordelingen af mænd og kvinder er ikke helt ens på de to kirkegårde. Kønsfordelingen blandt de udgravede skeletter ses i figuren herunder.

Fordelingen af mænd og kvinder er ikke helt ens på de to kirkegårde. Kønsfordelingen blandt de udgravede skeletter ses i figuren herunder. Månedens skeletfund - januar 2012 Af Peter Tarp, forskningsassistent, ADBOU Denne måneds skeletfund omhandler ikke kun et enkelt individ, men derimod data fra to kirkegårdsudgravninger i Horsens. Fra 2007

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

STUBBEKØBING SANKT JØRGENSGÅRD

STUBBEKØBING SANKT JØRGENSGÅRD AR TI KE L S M Ju ÅN li 2 ED 01 E 4 N STUBBEKØBING SANKT JØRGENSGÅRD - Historien bag skelettet i Museum Lolland-Falsters middelalderudstilling Af: Anna-Elisabeth Jensen, souschef, arkæolog Gravnedgravningerne

Læs mere

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur 1 Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur Martin Mikkelsen og Mikkel Kieldsen 1cm 1cm Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 19 Bygherre: Asger Risgaard ISBN 978-87-87272-57-5 2 Indledning. Nogle

Læs mere

Viborgegnens voldsteder II. Vandporten ved Hald Ruin (Hald III)

Viborgegnens voldsteder II. Vandporten ved Hald Ruin (Hald III) Viborgegnens voldsteder II. Vandporten ved Hald Ruin (Hald III) Af Jesper Hjermind Christopher Krabbe og Hald Fra 1889 til 1913 påbegyndte ejeren af Hald Hovedgaard, Christopher Krabbe (1833-1913), en

Læs mere

En dragthistorie fra renæssancens Herlufsholm.

En dragthistorie fra renæssancens Herlufsholm. En dragthistorie fra renæssancens Herlufsholm. Dorothy Jones Christian Gyldenstjerne var elev på Herlufsholm Skole helt fra skolens start. Hans far var rigsråd Mogens Gyldenstjerne, en meget nær ven af

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Kalundborg Arkæologiforening. Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs

Kalundborg Arkæologiforening. Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs Kalundborg Arkæologiforening Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs 1 Dobbeltgraven ligger i den stejle kystskrænt lige syd for Snogekærgård, lidt vest for Helles

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Min sidste vilje. Dette dokument er mine ønsker til mine efterladte, når jeg dør. Sidste farvel. Undertegnet: Navn: Adresse: Post-nr.: By: Cpr-nr.

Min sidste vilje. Dette dokument er mine ønsker til mine efterladte, når jeg dør. Sidste farvel. Undertegnet: Navn: Adresse: Post-nr.: By: Cpr-nr. Dette dokument er mine ønsker til mine efterladte, når jeg dør. Undertegnet: Navn: Adresse: Post-nr.: By: Cpr-nr.: - 1)Testamente Jeg har oprettet testamente JA / NEJ Hos: Jeg har ikke skrevet testamente,

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 50 1 Sammenfatning nr. var en

Læs mere

Ølsted strand v. Runde Bakke

Ølsted strand v. Runde Bakke Ølsted strand v. Runde Bakke Beretning over den arkæologiske forundersøgelse af matr. 15a Ølsted By, Ølsted Gennemført d. 15. oktober 2008 (NFHA2772) Af: Pernille Pantmann Beretningens identifikation Museumsnr.:

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. januar 2008. Kl. 15.30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. januar 2008. Kl. 15.30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. januar 2008. Kl. 15.30 Mødested: Provstikontoret Mødepunkter Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Ønsker ved Min Sidste Rejse

Ønsker ved Min Sidste Rejse Min Sidste Rejse 1 Ønsker ved Min Sidste Rejse Min Sidste Rejse er et redskab, som kan rådgive dine pårørende, når dagen kommer, hvor de skal arrangere din begravelse. Erfaringer viser, at det giver familien

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg Viborg Kommune Teknik & Miljø Trafik og Veje Prinsens Allé 5 Att. Rasmus Ørtoft 24.10.2013 CM Sagsnr. 13/55654 Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, I henhold til samtale

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29 Herning Kommune Byggeri, Grundvand og Jord Att.: Carsten Laursen og Hans Eghøj Rådhuset, Torvet 7400 Herning Herning, 31. maj 2015 ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund:

Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund: BILAG F. 9. JUNI 2011 VEDR. KONKRET UDPEGNING AF BYGGEFELTER FOR SELVBYGGERHUSE PÅ CHRISTIANIA KULTURARVSSTYRELSEN FORTIDSMINDER H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V Kulturarvsstyrelsen er blevet

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

BRØNDBYØSTER SOGNS MENIGHEDSRAD

BRØNDBYØSTER SOGNS MENIGHEDSRAD BRØNDBYØSTER SOGNS MENIGHEDSRAD REFERAT FOR BRØNDBYØSTER SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag 27. maj 2014 kl. 19.00 i Annexgården, Brøndbyøstervej 117 B, 2605 Brøndby Til stede: Leif Andersen,

Læs mere

SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier

SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier Forelæsning den 14. februar 2013 Lektor Lars Nicolai Bock Platform for Arkitektonisk Kulturarv Rom - byarkæologi tolkning af spor

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

15 RITUALER SMÅ OG STORE

15 RITUALER SMÅ OG STORE 102 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 15 RITUALER SMÅ OG STORE En måde at opretholde følelsesmæssige bånd til den døde er at gennemføre ritualer store som små. Sorg rummer stor kreativitet

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

Skive Museum, Arkæologisk afdeling. Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04.

Skive Museum, Arkæologisk afdeling. Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04. Skive Museum, Arkæologisk afdeling Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04.09 Inge Kjær Kristensen * 2006 SMS 906A Posthustorvet 2 INDHOLD AUD 2005

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE Ruts Kirke c. 1870 med det gamle tårn og før udvidelse af kirkegården mod vest, Foto; G. Støckel. Ældst kendte foto at Ruts Kirke. Klokketårnets historie og restaureringer NIELS-HOLGER

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Skibinge kirke Stege-Vordingborg provsti (Vordingborg kommune) Roskilde stift Side 1 af 7 TAKSTREGULATIV I. For benyttelse af kirken A. til gudstjenester a. der afholdes af

Læs mere

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 1 Stenshede en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 5 cm Skår til to lerkar samt en del af en flintflække fundet i grube K7. Bygherre: Bjerringbro Kommune Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen.

Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen. Margrethetårnet Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen. Mit forslag handler om, hvordan vi får fysiske rammer til

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 25. juni 2014. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 25. juni 2014. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 25. juni 2014. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet fra sidste møde blev godkendt (mangler at blive

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Anne Palmgren Juul Dir: 79755696 Mob: e-mail: anne.palmgren.juul @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-106-14

Læs mere

KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT. Nikolaj Plads 10 KBM 4014. Jacob Mosekilde

KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT. Nikolaj Plads 10 KBM 4014. Jacob Mosekilde KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT Nikolaj Plads 10 KBM 4014 Jacob Mosekilde Københavns Museum Vesterbrogade 59 1620 København V Telefon: +45 33 21 07 72 Fax: +45 33 25 07 72

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10 Opgave 1 Hella, der er enke, bliver gift med Mads i 2003. Ægteparret har formuefællesskab. I 2005 fødes fællesbarnet Smilla. Da Smilla er 1 år, bliver Hella ansat

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 27. april 2009. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 27. april 2009. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 27. april 2009. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen Mødet afsluttedes kl. 18.15. Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 19. marts 2009 Godkendt af

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Dato Dok.nr.: 145009/14 / HNN STIFTSRÅDET Beretning fra mødet i stiftsrådet mandag den 15. december 2014 i Lolland-Falsters Stift Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Domprovst Ole Opstrup

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 19. november 2008. Kl. 15.00 Mødested: Benløse Gl. Skole

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 19. november 2008. Kl. 15.00 Mødested: Benløse Gl. Skole Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 19. november 2008. Kl. 15.00 Mødested: Benløse Gl. Skole Mødepunkt 1 Godkendelse af dagorden 2 Referat fra sidste møde til godkendelse og underskrift Referat

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen

Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen 1 Uddrag af: Årets Gang 2005. Beretning for Kalundborg og Omegns Museum. Kalundborg 2006. Åmoserne

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april 2013. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april 2013. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april 2013. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Godkendelse og underskrift af referat Godkendt

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C - til leje... Butik 350 m 2 Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik Central beliggenhed i den ældre del af Århus midtby Ejendommen totalrenoveres med nye

Læs mere

Det årlige syn. Forberedelse, afvikling og udførelse

Det årlige syn. Forberedelse, afvikling og udførelse Det årlige syn Forberedelse, afvikling og udførelse Menighedsrådets opgaver og ansvar for synsarbejdet Et menighedsråd har det grundlæggende ansvar for, at sognets kirke og kirkegård samt de bygninger

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Nykøbing Falster slot

Nykøbing Falster slot Nykøbing Falster slot Se link fra internetet om Nykøbing Falster http://da.wikipedia.org/wiki/nyk%c3%b8bing_falster Kilde: Forside af Steffen Riis bog om postkort Kilder: Fra scannedede egne gamle postkort

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Finn Pedersen, Henrik Stage og Morten Dahl v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København K. Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Hovedvejen 35, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe Danmarks ældste by Ved at se på de ting, som arkæologer har fundet, ved man at Ribe er Danmarks ældste by. Den markedsplads som byen er bygget op om, er fra omkring år 710. Frem til slutningen af 700-tallet

Læs mere

6274 KIRKERNE I SILKEBORG. at kræfter i menigheden så tidligt som 1858 begyndte at arbejde for opførelse af en egentlig kirkebygning.

6274 KIRKERNE I SILKEBORG. at kræfter i menigheden så tidligt som 1858 begyndte at arbejde for opførelse af en egentlig kirkebygning. Fig. 1. Silkeborg set fra nord 1923. Midt i billedet rager Silkeborg kirke op, og til højre derfor anes tårnstilladset af metodistkirken Vor Frelsers under opførelse. Tv. ses Gudenåens udløb og yderst

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport Heraklesvej bopladsspor og grav fra yngre bronzealder og ældre jernalder Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712

Læs mere

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Plan og Byg Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 17. juni 2010. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 17. juni 2010. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 17. juni 2010. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 6. maj 2010. Godkendt og underskrevet på referatet.

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 20. maj 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 20. maj 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 20. maj. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 Ansøgning om 5% midler kr. 18.750,- til foldevægge i i konfirmandlokalerne. Sag: Ansøgning om 5% midler

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 23. oktober 2014. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 23. oktober 2014. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 23. oktober 2014. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 Revisonsoversigt vedr. regnskab 2013 - revisonsmæssige bemærkninger Sag: Revision (1544) PWC revisionspartner

Læs mere

OBM 3796, Dybdalgård - Arkæologisk forundersøgelse. Af stud. mag. Marie Kanstrup

OBM 3796, Dybdalgård - Arkæologisk forundersøgelse. Af stud. mag. Marie Kanstrup OBM 3796, Dybdalgård - Arkæologisk forundersøgelse Af stud. mag. Marie Kanstrup Indhold: Indledning... 2 Udgravningens forhistorie... 2 Udgravningens hovedresultater... 2 Undersøgelsens perspektiver...

Læs mere

Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital. Oplysninger til pårørende om dødsfald

Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital. Oplysninger til pårørende om dødsfald Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital Oplysninger til pårørende om dødsfald Indhold Afsked med afdøde...4 Dødsattesten...5 Obduktion...5 Udlevering af ejendele...6

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J D 0 M afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J Under denne sag, der er anlagt den 2o.juni 1986, påstår sagsøgeren, P,

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Lidt om skolens historie

Lidt om skolens historie Lidt om skolens historie Uddrag af Niels Kjærs artikel i Lyøboen, 1979 Øens første lærer I tiden før den store skolereform i 1814 var det sognedegne, der stod for den nødtørftige undervisning i landsognene.

Læs mere

KIRKESAL I KOLDING HOSPITAL

KIRKESAL I KOLDING HOSPITAL KIRKESAL I KOLDING HOSPITAL 909 Fig. 1. Hospitalets gamle hovedlænge set fra sydøst. Foto AM 2008. The old main wing of the hospital viewed from the south east. KIRKESAL I KOLDING HOSPITAL NEDLAGT 1805

Læs mere