KAPEL I SKT. JØRGENSGÅRDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAPEL I SKT. JØRGENSGÅRDEN"

Transkript

1 903 Fig. 1. Fundamenter til middelalderlig teglstensbygning, formodentlig Skt. Jørgensgårdens kapel (s. 906). Skitse i udgravningsprotokol udført af A. M. G. Friis Ca. 1:100. Foundations of a medieval brick building, presumably the Skt. Jørgensgården chapel. Sketch. KAPEL I SKT. JØRGENSGÅRDEN NEDLAGT 1543 Oversigt. Skt. Jørgensgården, der i middelalderen tog sig af syge og spedalske, har ligget frit sydvest for den gamle bykerne, hvor dens kirkegård er bevidnet ved fundet af grave, og hvor den i dag er mindet i den moderne Skt. Jørgens Gade. Hospitalet nævnes første gang ved navn 1475, men institutionens historie rækker formentlig væsentlig længere tilbage. Et kapel er nævnt 1525, og en præst er omtalt Resterne af en teglstensbygning, fremdraget under den nuværende Skt. Jørgens Gade 1908, er formentlig hospitalets kapel. Plejen af byens syge og gamle var fra 1543 lagt under Almindeligt Hospital i Ribe, indtil Christian III 1558 oprettede et nyt hospital i Kolding, finansieret ved blandt andet tiendeafgifter. Denne stiftelse (Kolding Hospital, men ofte stadig benævnt Skt. Jørgens Hospital ) fik senest 1578 egen bygning i den nuværende Hospitalsgade (jf. s. 909). Blandt de løse fund i området er en *seglstampe fra o og 14 *dragtspænder fra o samt en bemærkelsesværdig *emaljeret guldbroche fra 1000-tallet, hvis sammenhæng med Skt. Jørgensgården selvsagt er uvis. HISTORISK INDLEDNING. De skriftlige kilder nævner Skt. Jørgensgården ved sit navn første gang 1475, 1 men spredte vidnesbyrd antyder, at hospitalets historie rækker betydeligt længere tilbage. Omsorgen for byens og egnens syge synes således allerede i 1200-tallet at have været lagt i fastere rammer ved oprettelsen af et hospital. En sådan institution omtales indirekte 1236, da biskop Gunner af Ribe oplyste, at han, inden han blev biskop (o. 1230), havde borttestamenteret sit fædrene gods i Folding, som han ønskede skulle overgå til brug for de syge i Ribe og Kolding. 2 En mark i Harte Sogn omtales 1415 og 1416 som»spidelsklycke«og»spidelsk lycke«, hvilket må betyde, at det pågældende jordstykke (løkke) da tilhørte et eksisterende hospital. 3 Et kapel, der har været uomgængeligt for et middelalderligt hospital, nævnes første gang

2 904 FORSVUNDNE KIRKER I KOLDING 1525, 4 mens en præst er omtalt Han hed Morten Jensen og kendes som sognepræst i Seest i perioden Morten Jensen har formentlig også fungeret som hospitalsforstander, idet han i det mindste to gange medbeseglede breve vedrørende Skt. Jørgensgården. 7 Skt. Jørgensgårdens økonomi hvilede på et betydeligt godstilliggende, der ved nedlæggelsen bestod af 16 gode fæstegårde og nogle jordstykker i byens omegn. 8 Med den danske kirkes nationalisering i 1520 erne blev hospitalsgodset lagt under kronens styrelse, og Frederik I bortforlenede 1526 vort og Kronens sankt Jørgens Hospital uden for vor købstad Kolding til kancellisekretær Jesper Brochmand. Ifølge lensbrevet kunne Brochmand frit forvalte og nyde godset, mod at han lod afholde messer og gudstjeneste og sørgede for fattige, syge (og) spedalske menneskers underhold og forplejning, sådan som det havde været efter gammel sædvane. Før 1525 havde hospitalet en tid været forlenet til sognepræsten i Kolding, Niels Skriver, men denne havde ikke overholdt sine forpligtelser. 4 Efter reformationen blev forleningen 1541 o verdraget til en Koldingborger, Hans Boesen, Fig. 2. Skt. Jørgensgårdens beliggenhed indtegnet på udsnit af kort over Kolding o (jf. s. 577, fig. 5). 1: Det røde felt viser kirkegårdens omtrentlige udstrækning, * fundstedet for det formodede kapel. Skt. Jørgensgård site drawn on a map of Kolding c The red area shows the approximate extension of the churchyard, the * shows the find-spot for the presumed chapel. som skulle være forpligtiget til at bygge og forbedre gården og holde så mange syge og såre mennesker i hospitalet, som indtægterne tillod. De fattige og syge skulle han besørge med gode huse, senge og anden underhold og nødtørft. Dette skulle ske under tilsyn af den nye evangeliske superintendent (biskop) i Ribe. 9 Den afsatte lensmand på Koldinghus, rigsråden Mogens Bille ( 1538), levede sine sidste år på Skt. Jørgensgården, hvor han plaget af sygdom 1537 oprettede sit testamente. Blandt de betænkte var hans gamle tjener Hans skriver og dennes søster Maren, der ligeledes levede her udi gården. 10 Ved hospitalsvæsenets reorganisering 1543 blev Skt. Jørgensgårdens gods lagt under det nyoprettede Almindelige Hospital i Ribe, 11 og hermed må hospitalsfunktionen i Kolding være ophørt. Det tidligere hospitalsgods lå dog så belejligt for Koldinghus, at Christian III snart efter, 1545, besluttede sig for at tage det tilbage, 12 og i stedet fik Almindeligt Hospital i Ribe en passende erstatning. 13 Hospitalsgodset udgjorde 1548 en del af dronning Dorotheas livgeding ( enkepension ), 14 og det blev herefter en del af krongodset. Hospitalets grund ( Kronens jord, kaldet Skt. Jørgens gård, udenfor Kolding ) blev 1559 overladt til maleren Jost Verheiden og hans hustru Katharina von Lanseberge mod at de lod opføre en købstadsbygning derpå. 15 Om en sådan bygning er blevet rejst er uvist. Skt. Jørgensgården nævnes fortfarende 1594, 16 men synes da blot at have været et jord- eller havestykke. Koldingborgeren Søren Rasmussen betalte således 1610 et mindre beløb i jordskyld af sankt Jørgensgårds jord vesten for Kolding. 17 Pengeblok. Ifølge rådstueprotokollen lovede Hans Ostersen i Nielstrup 1528 at betale byen 2½ mark»ffor han hioff (huggede) y sancte iørgens block«. 18 Pengeblokken har muligvis været opstillet i hospitalets kapel, men kan vel lige så vel have stået i sognekirken. KIRKEGÅRD OG KAPEL(?). Hospitalet har som nævnt ligget sydvest for byen ved nordsiden af åen, hvor den på Georg Brauns prospekt 1587 er angivet som»sanct Jorgens hoff«(jf. fig. 2-3, s ). På tegningen er angivet nogle bygninger,

3 KAPEL I SKT. JØRGENSGÅRDEN 905 Fig. 3. *Emaljeret guldbroche, fra 1000-tallet, fundet 1884 på hospitalsområdet. 3:1. Nu i Nationalmuseet (s. 906). Foto AM *Enamelled gold brooch, from the 11 th century, found in 1884 in the hospital area. men disse kan blot være signaturer, idet området som sagt formodentlig allerede da lå hen som mark og have. I 1700-tallet var her en blegedam, som senere gav navn til en nu nedrevet ejendom Bleggården (Skolegade 12), der var opført lidt før midten af 1800-tallet. 19 Arealet vest for Bleggården betegnedes i slutningen af 1800-tallet som prokurator Zahns toft og var lejet ud som gartnerjord. 20 Ved udstykningen og opførelsen af huse på denne toft fremdrog man i årene o et større antal grave, der må have hørt til hospitalets kirkegård. Kirkegårdens udstrækning. På grundlag af de afdækkede grave kan hospitalets begravelsesplads med nogenlunde sikkerhed lokaliseres til området nord for den nuværende Skt. Jørgens Gade (tidligere Elmegade) og øst for Vesterbrogade (tidligere Platangade) (jf. fig. 2). Her på det faldende terræn ned mod åen er der påtruffet begravelser indtil 40 m nord for Skt. Jørgens Gade og indtil 70 m øst for Vesterbrogade (frem til den moderne forbindelsesgang Provstegyden mellem Skt. Jørgens gade og Katrinegade) fandt man ved udgravning til ejendommen Vesterbrogade 9 en del skeletter på række, alle udstrakt på ryggen og med hovedet i vest fremdrog man længere mod øst og nord for Skt. Jørgens Gade 12 yderligere en halv snes skeletter, 21 og igen 1909 afdækkedes flere gravlagte nordvest for Skt. Jørgensgade 8B, i en afstand af ca. 20 m fra gaden. 22 I en af de sidste grave havde den afdøde været medgivet sit sværd, der er af en type fra o (se ndf.). En lille arkæologisk undersøgelse 1995 på grunden Skolegade 12 (den omtalte Bleggården) viste rige spor af aktiviteter i første del af Danmarks Kirker, Vejle 57

4 906 FORSVUNDNE KIRKER I KOLDING Fig. 4. *Seglstampe for Vilhelm Hiddessøn, o. 1300, fundet 1887 på hospitalsområdet. 2½:1. Nu i Nationalmuseet (s. 907). Foto AM *Seal stamp for Vilhelm Hiddessøn, c. 1300, found in 1887 in the hospital area. tallet, men ingen rester af begravelse, 23 sandsynligvis fordi den undersøgte lokalitet i middelalderen har befundet sig uden for (dvs. øst for) hospitalets kirkegård. Kapel(?) 1908 fandt man ved kloakering under den nuværende Skt. Jørgens Gade ud for nr. 8B rester af en middelalderlig teglstensbygning (jf. fig. 1). En udgravning ved Museet på Koldinghus under ledelse af tandlæge A. M. G. Friis fremdrog under et tykt lag kulturjord den vestre ende af en øst-vest orienteret bygning, der indvendig har været knap 4 m bred. Murene, af munkesten og lagt i munkeskifte, var bevaret i indtil en meters højde og fortabte sig østover under en stående bygning, det daværende Andelsfrugteri. Vestligt i sydmuren tæt ved hjørnet var bevaret seks skifter af en 2 m bred dør, anbragt i et stort, muret fremspring. Dørens anslag, der bar spor af mange års slid, var halvanden sten bred og trådte en halv sten frem. Et parti af gulvet var bevaret i nordvestre hjørne, og der fandtes muligvis ribbesten fra et muret hvælv, men disse forsvandt under udgravningen. 24 Den lille bygning blev allerede under udgravningen identificeret som den tidligere Provstegård, ligeledes kendt fra Brauns prospekt 1587, hvor den ses lidt øst for Skt. Jørgensgården. 25 Også Hugo Matthiessen, der behandlede fundet 1929, opfattede bygningen som et levn af provstegården. 26 Det sælsomme, monumentale indgangsparti 27 har dog næppe hørt til en beboelse, men mere sandsynligt til en kirke eller et kapel. Herfor taler også bygningens orientering og dens placering nær ved kirkegårdens østgrænse. Bygningen kan således med god ret opfattes som hospitalets kapel. 28 Andre bygningsrester. Inden ovennævnte fund havde man 1887 på hjørnet af Skt. Jørgens Gade og Vesterbrogade fremdraget kælderen til endnu en teglstensbygning. 29 Det pågældende hus har været i brug ind i 1500-tallet, idet der i kælderen blev fundet to *portrætbuster af gips fra renæssancetiden (se ndf.); men om bygningen har været en del af Skt. Jørgensgården kan ikke afgøres. LØSE FUND PÅ HOSPITALSOMRÅDET. De nedennævnte genstande er fundet i årene kort før og efter 1900 i forbindelse med bebyggelsen af den tidligere prokurator Zahns Toft (jf. s. 905). Om *gravsværdet ved vi, at det har været medgivet en af de begravede, mens det er usikkert, i hvilken udstrækning de øvrige genstande har haft egentlig forbindelse med Skt. Jørgensgården. 1) Emaljeret guldbroche (fig. 3), 1000-tallet, muligvis tysk arbejde. Fundet 1884 på den vestlige del af Zahns toft. Det lille, cirkulære spænde, 2,8 cm i diameter, omsluttes af en guldrand med granulering og indfatning til stene (tre er bevaret). I midten i emalje (celleemaljeteknik) et brystbillede af en kvinde, omgivet af firbladede blomster. På bagsiden en bøjle. Indsendt til Nationalmuseet 1884 (inv.nr. D1863).

5 KAPEL I SKT. JØRGENSGÅRDEN 907 Fig. 5. Seks af i alt 14 *dragtspænder, o. 1400, fundet 1908 nær det formodede kapel. Nu i Nationalmuseet (s. 907). Foto AM Six of a total of 14 *costume pins, c. 1400, found in 1908 near the presumed chapel. Now in the National Museum. 2) *Seglstampe (fig. 4), o. 1300, fundet 1887 i haven bag Vesterbrogade 9. Den spidsovale stampe, af bronze, måler 4,0 2,3 cm og har øverst på bagsiden en lille øsken til ophængning. Omskriften med majuskler lyder:»s(igillum) WILELMI : HID : DESSONE«(segl for Vilhelm Hiddessøn). I midtfeltet ses en fugl med udspilede vinger og kroget næb. Signetet må efter den spidsovale form at dømme have tilhørt en gejstlig. 30 Det kan ikke afgøres, om det er tabt på stedet eller har været medgivet sin ejermand i graven. Indsendt til Nationalmuseet 1887 (inv.nr. D 2339) 3) 14 *dragtspænder (jf. fig. 5), o Ved udgravningen 1908 af teglstensbygningen under Skt. Jørgens Gade (det formodede kapel) fremkom som spredte, løse fund i alt 14 ringspænder af kobber, alle ens og med majuskelindskriften»ave Maria«. Spænderne, der har en ydre diameter på 4,7 cm, er udført i en udhamret plade. De tilhører en velkendt, prisbillig type, der kunne bæres af både mænd og kvinder. 31 Spænderne bærer ikke spor af slid, de er fabriksnye og kan være produceret på stedet. 32 Seks opbevares i Nationalmuseet (inv.nr. D ) og otte i Museet på Koldinghus (inv.nr. 9212). 4) *Gravsværd, o. 1500(?), optaget 1909 fra en begravelse, der blev afdækket ca. 20 m nordvest for det formodede kapel. Det beskedne, korte enhåndssværd er 79,5 cm langt. Selv om gravsværd normalt forbindes med adelsbegravelser, behøver den gravlagte ikke at have været adelig (jf. Gråbrødreklostret s. 896, 900). Den pågældende grav synes da også at have ligget på den åbne kirkegård. Sværdet befinder sig i Museet på Koldinghus (inv.nr. 9213). 5) To *portrætbuster af gips, 1500-tallet, fundet 1887 ved udgravning af en kælder på hjørnet af Skt. Jørgens Gade og Vesterbrogade (se ovf.). De legemsstore overkroppe er råt udførte og begge uden hoved; armene er afslået og beskadigede. Henry Petersen betegnede dem som kvindelige effigiekroppe og har påpeget ligheden med en portrætbuste af gips i Herlufsholm Kirke, formentlig forestillende Pernille Gøje ( 1552) (DK Sorø 1154 med fig. 35). Denne figur har været malet og båret klæder, og hovedet synes fremstillet ved benyttelse af en dødsmaske. De to måske aldrig færdiggjorte gipsbuster fra Kolding kan have tjent samme formål, at forevige fornemme personer. 33 Indsendt til Nationalmuseet 1887 (inv.nr. D 2318). 57*

6 908 FORSVUNDNE KIRKER I KOLDING KILDER OG HENVISNINGER Arkivalier. NM. Indberetninger ved M. Mackeprang 1908 (middelalderlige bygningsrester ved Andelsfrugteriet) og Hans Mikkelsen 1995 (arkæologisk undersøgelse af Skolegade 12). NM s korrespondancearkiv. Brev af 23. nov fra A. M. G. Friis til M. Mackeprang. Museet på Koldinghus. Udgravningsprotokol. Udgravning af middelalderlige bygningsrester syd for Andelsfrugteriet okt ved A. M. G. Friis (affattet efter 1910). Tegninger. Museet på Koldinghus. Udgravningsprotokol. Skitse af de undersøgte bygningsrester 1908, tegnet af A. M. G. Friis. Litteratur. Jens Jørgen Fyhn, Efterretninger om Kjøbstaden Kolding, Kbh. 1848, P. Eliassen, Kolding fra Middelalder til Nutid, Kolding 1910, , Hugo Matthiessen,»Det middelalderlige Kolding«, ÅrbVejle 1929, 1-37, især Vivi Jensen,»14 dragtspænder fra Kolding«, Hikuin 6, 1980, Redaktion ved Niels Jørgen Poulsen. Engelsk oversættelse ved James Manley; redaktionssekretær Heidi Lykke Petersen; teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. 1 Repert 2. rk., nr DiplDan 1. rk., VI, nr Repert 1. rk., nr og DaMag 1. rk. VI (1752), Repert 2. rk., nr Repert 2. rk., nr og Repert 2. rk og Morten Jensen oprettede 1499 eller kort tid før et vikarembede ved Hellig Blods Kapel ved Skt. Nikolaj Kirke (jf. s. 585). 8 J. Kinch, Ribe Bys Historie og Beskrivelse, bd. 2, 1884, 792. Hospitalsgodset svarede 1552 i værdi til 22 (eller 23) gårde og nogle bol, beliggende i Ribe Stifts sydlige og vestlige del. Som erstatning for sin forlening af Kolding Hospital blev Jesper Brochmand (se ndf.) 1542 godtgjort med den lille herregård Gundsøgård med 9 gårdsæder samt yderligere en læst korn, da den rente han havde haft af Kolding Hospital, var højere (DaMag 4. rk., IV (1878), 322). For disse sammenligninger se også Troels Dahlerup,»Den sociale forsorg og reformationen i Danmark«, Historie/Jyske Samlinger XIII, , , især s. 201 med note DaKancReg 6. nov Hans Boesen skulle aflægge årligt regnskab over stiftslensmanden i superintendentens (biskoppens) nærværelse. 10 DaMag 1. rk., VI (1752), DaKancReg 12. okt DaMag 4. rk., I (1864), J. Kinch (jf. note 8). 14 DaKancReg 3. april KancBrevb 12. april Efter deres død måtte deres arvinger beholde gården som arvelig ejendom mod en årlig afgift til Koldinghus. 16 KancBrevb 6. marts Koldinghus Lens Regnskab , udg. ved Birgitte Dedenroth-Schou, Kbh. 1984, Afskrift af Kolding By s Bog ved Georg Christensen; kopi i Kolding Stadsarkiv. Indførsel under Mikkelsdag Jens Jørgen Fyhn, Efterretninger om Kjøbstaden Kolding, Kbh. 1848, P. Eliassen, Kolding fra Middelalder til Nutid, Kolding 1910, Kolding Folkeblad 6. aug. 1906, interview med J. O. Brandorff; Eliassen (jf. note 20) og Hugo Matthiessen,»Det middelalderlige Kolding«, ÅrbVejle 1929, Museet på Koldinghus. A. M. G. Friis i udgravningsprotokol. 23 Indberetning ved Hans Mikkelsen A. M. G. Friis i brev til M. Mackeprang 23. nov og indberetning ved M. Mackeprang Provstegården var i middelalderen residens for Almind syssels provst. Ved navngivningen af gadenettet i det nye kvarter blev en gennemgang mellem Skt. Jørgens Gade og Katrinegade få år senere kaldet Provstegyden. Provstegården har dog muligvis ligget nordligere, jf. Eliassen (jf. note 20) Matthiessen (jf. note 21) Ved en fejllæsning af udgravningsprotokollen tolkede han de fundne mure som rester af en kælder. 27 Døren forekommer meget bred i forhold til det snævre rum, og det murede fremspring har nærmest karakter af støttepiller. 28 Jf. Vivi Jensen,»14 dragtspænder fra Kolding«, Hikuin 6, 1980, Kapellet kan meget vel have været det eneste stenhus i Skt. Jørgensgården, mens de øvrige bygninger har været af træ. 29 Kolding Folkeblad 6. aug. 1906, interview med J. O. Brandorff. Bevaret var her i 3 alens dybde to parallelt forløbende, øst-vestvendte mure af munkesten i en indbyrdes afstand af 4 alen (ca. 2,5 m). 30 Meddelt af Michael Andersen. 31 Vivi Jensen (jf. note 28). 32 Senere oplyst af Vivi Jensen. 33 Henry Petersen, Minder om Herluf Trolle og Birgitte Gjøe, Kbh. 1897, 17 f. Se også Bernhard Olsen, Notitser om Voksplastiken (Monumentale Effigier. Miniaturportraiter. Vokskabinetter), Kbh. 1896, samt alment udstillingskataloget Conrad Meit, Bildhauer der Renaissance, udg. af Renate Eikelmann, München 2007.

Fig. 1. Kirken set fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2011. The church seen from the south west.

Fig. 1. Kirken set fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2011. The church seen from the south west. 2417 Fig. 1. Kirken set fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2011. The church seen from the south west. Vor Frue Kirke NOTER s. 2590 Historisk indledning. Navnet Assens er sammensat af ordene ask eller asp

Læs mere

VOR FRUE KIRKE TIDLIGERE S. NICOLAI KIRKE

VOR FRUE KIRKE TIDLIGERE S. NICOLAI KIRKE Fig. 1. Udsnit af Resens prospekt af Århus. Efter kobberstik i Det kongelige Bibliotek. Section of copper engraving ca. 1670, western part of Århus, the district around the Church of Our Lady, seen from

Læs mere

HOLSTEBRO KIRKE NOTER s. 296 DEUTSCHES RESÜMEE S. 309

HOLSTEBRO KIRKE NOTER s. 296 DEUTSCHES RESÜMEE S. 309 Fig. 1. Nørregade ved århundredskiftet med den gamle kirkes tårn set fra nordøst. Foto i KglBibl. - Bildaufnahme von Nørregade mit dem Turm der alten Kirche von Nordosten, um 1900. HOLSTEBRO KIRKE NOTER

Læs mere

STUBBEKØBING SANKT JØRGENSGÅRD

STUBBEKØBING SANKT JØRGENSGÅRD AR TI KE L S M Ju ÅN li 2 ED 01 E 4 N STUBBEKØBING SANKT JØRGENSGÅRD - Historien bag skelettet i Museum Lolland-Falsters middelalderudstilling Af: Anna-Elisabeth Jensen, souschef, arkæolog Gravnedgravningerne

Læs mere

6274 KIRKERNE I SILKEBORG. at kræfter i menigheden så tidligt som 1858 begyndte at arbejde for opførelse af en egentlig kirkebygning.

6274 KIRKERNE I SILKEBORG. at kræfter i menigheden så tidligt som 1858 begyndte at arbejde for opførelse af en egentlig kirkebygning. Fig. 1. Silkeborg set fra nord 1923. Midt i billedet rager Silkeborg kirke op, og til højre derfor anes tårnstilladset af metodistkirken Vor Frelsers under opførelse. Tv. ses Gudenåens udløb og yderst

Læs mere

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur 1 Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur Martin Mikkelsen og Mikkel Kieldsen 1cm 1cm Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 19 Bygherre: Asger Risgaard ISBN 978-87-87272-57-5 2 Indledning. Nogle

Læs mere

Klostre i Midt& Vestjylland

Klostre i Midt& Vestjylland Klostre i Midt& Vestjylland Blandt nonner og munke RINGKJØBING AMT VIBORG AMT Titel: Klostre i Midt- & Vestjylland Blandt nonner og munke Udgivere: Viborg Amt, Miljø og Teknik, Skottenborg 26, 8800 Viborg,

Læs mere

KIRKEN UDEN FOR NØRREPORT

KIRKEN UDEN FOR NØRREPORT Fig. 20. Kirken uden for Nørreport. Udsnit i Resens Atlas 1677, visende tilstanden før byens belejring 1658 (s. 40). The Church outside Nørreport. Detail of a view in Resen s Atlas 1677, showing conditions

Læs mere

Regisse kilde ved Frørup

Regisse kilde ved Frørup Regisse kilde ved Frørup - Om kombinationen af skriftlige, arkæologiske og hellige kilder afmogens Bo Henriksen Indledning I Danmark er der registreret over 750 helligkilder, og afdisse ligger 45 på Fyn'.

Læs mere

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder 1 Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder Martin Mikkelsen Udgravningsfeltet ved Langmosegård. I baggrunden Tulsbjerge med mange fredede gravhøje. Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 20

Læs mere

HAMMER KIRKE VRADS HERRED. Fig. 1. Kirken set fra nordøst. KdeFL fot. 1995. - The church seen from the north-east.

HAMMER KIRKE VRADS HERRED. Fig. 1. Kirken set fra nordøst. KdeFL fot. 1995. - The church seen from the north-east. Fig. 1. Kirken set fra nordøst. KdeFL fot. 1995. - The church seen from the north-east. HAMMER KIRKE VRADS HERRED Kirken, der er indviet til Maria Magdalene 1 (jfr. altertavlefigur), er nævnt første gang

Læs mere

KBM 3972 Hotel d Angleterre

KBM 3972 Hotel d Angleterre KØBENHAVNS MUSEUM / MUSEUM OF COPENHAGEN KBM 3972 Hotel d Angleterre Matrikel 369 (Kongens Nytorv 34 / Hovedvagtsgade 1-3), Købmager Kvarter, Helligånds Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. KUAS j.nr.

Læs mere

Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE

Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE deres historie og bevaring 1 2 3 Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE deres historie og bevaring 4 5 Jelling-monumenterne Verdensarv / 9 Runestenene og deres bevaring / 10

Læs mere

DET GAMLE HOSPITAL - AUNING

DET GAMLE HOSPITAL - AUNING DET GAMLE HOSPITAL - AUNING Bygningsarkæologisk rapport Stephanie Christensen 20114077 Århus Universitet Middelalder- og Renæssancearkæologi Indhold Indledning...2 Baggrundshistorie...2 Analyse... 3 Fundament

Læs mere

Gæld i Gram herred LÅN, KREDIT OG PENGEØKONOMI I DET NORDLIGE SØNDERJYLLAND FØR OG EFTER KATASTROFEN 1657-60

Gæld i Gram herred LÅN, KREDIT OG PENGEØKONOMI I DET NORDLIGE SØNDERJYLLAND FØR OG EFTER KATASTROFEN 1657-60 Gæld i Gram herred LÅN, KREDIT OG PENGEØKONOMI I DET NORDLIGE SØNDERJYLLAND FØR OG EFTER KATASTROFEN 1657-60 AF CARSTEN PORSKROG RASMUSSEN Efter nogle år, hvor virksomheder og privatpersoner med ringe

Læs mere

De Fem Halder. Kan man kigge gennem jorden?

De Fem Halder. Kan man kigge gennem jorden? De Fem Halder Kan man kigge gennem jorden? Pilotprojekt til implementering af ikke-destruktive arkæologiske undersøgelsesmetoder (IDA) i Dansk Middelalderarkæologi Viborg Middelalderseminar 3 Lars Agersnap

Læs mere

SØNDERJYLLANDS POLITISKE OG ADMINISTRATIVE FORHOLD

SØNDERJYLLANDS POLITISKE OG ADMINISTRATIVE FORHOLD SØNDERJYLLANDS POLITISKE OG ADMINISTRATIVE FORHOLD ved M. MACKEPRANG P å grund af de spegede og indviklede forhold i Nordslesvig, der på så mange måder afviger fra de kongerigske, har redaktionen anset

Læs mere

Lokal Historie. fra Sydøstjylland 2011

Lokal Historie. fra Sydøstjylland 2011 Lokal Historie fra Sydøstjylland 2011 Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2011 udgivet 6. oktober 2011. Historisk Samfund for Sydøstjylland og bidragyderne. Tryk: PrinfoVejle, Jelling. ISBN: 978-87-92571-10-6

Læs mere

Hvad vi arbejder med...

Hvad vi arbejder med... Hvad vi arbejder med... Bidrag fra medlemmerne Efterår 2008 Indhold Indledning... 3 Lidt om at skrive erindringer... 4 Fra slægtsforskning til lokalhistorisk projekt.... 7 Jens Madtzen Rosenberg - en fremtrædende

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999

SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999 SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999 KOLDING STADSARKIV 1999 SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999 SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999

Læs mere

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 1 Stenshede en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 5 cm Skår til to lerkar samt en del af en flintflække fundet i grube K7. Bygherre: Bjerringbro Kommune Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

Hindsgavl Slot. Udgivet af Realdania Byg

Hindsgavl Slot. Udgivet af Realdania Byg Hindsgavl Slot Udgivet af Realdania Byg Bygninger er en del af vores kulturarv. Et håndgribeligt levn, som vores forfædre har givet videre, og som vi er forpligtet til at værne om. Realdania Byg A/S er

Læs mere

Historien om Gevninge Udstillingen resulterede i mange nye fotos, hvoraf et udvalg præsenteres her i bladet.

Historien om Gevninge Udstillingen resulterede i mange nye fotos, hvoraf et udvalg præsenteres her i bladet. LETHRICA ÅRGANG 8, NR. 16 DE HISTORISKE FORENINGER I LEJRE KOMMUNE OKTOBER 2013 Historien om Gevninge Udstillingen resulterede i mange nye fotos, hvoraf et udvalg præsenteres her i bladet. I DETTE NUMMER:

Læs mere

Tilbage gennem fortiden til nutiden ad veje der findes i dag til mælkeveje, der var engang

Tilbage gennem fortiden til nutiden ad veje der findes i dag til mælkeveje, der var engang Tilbage gennem fortiden til nutiden ad veje der findes i dag til mælkeveje, der var engang Velkommen til denne tur, der vil bringe jer rundt i både området og historien ligesom de to tidligere ture, der

Læs mere

Høje og hjulspor i tusindvis

Høje og hjulspor i tusindvis Høje og hjulspor i tusindvis færdsel i det vestjyske landskab Af Torben Egeberg Langs moderne asfaltveje og afsides grusveje ligger der enkelte steder rækker af gravhøje. I nogle tilfælde kun med få høje

Læs mere

BETÆNKNING OM FONDE. afgivet af det af justitsministeriet den 14. juli 1978 nedsatte udvalg

BETÆNKNING OM FONDE. afgivet af det af justitsministeriet den 14. juli 1978 nedsatte udvalg BETÆNKNING OM FONDE afgivet af det af justitsministeriet den 14. juli 1978 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 970 1982 Indholdsfortegnelse Kapitel Kapitel Kapitel Kapitel 4.1 4.2 4.3 4.4 Kapitel Bilag 1 Bilag

Læs mere

Slægtsbog. over. slægten. Kragh

Slægtsbog. over. slægten. Kragh Slægtsbog over slægten Kragh Hvad af fædres saga findes bør af efterslægten mindes Efterkommere efter Peder Christensen Kragh side 33 Efterkommere efter Niels Christensen Kragh 73 Efterkommere efter Peder

Læs mere

Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder

Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder Mikkel Kieldsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 35 Bygherre: Dennis A. Eriksen & Brian Sønderby ISBN 978-87-87272-78-0 2 Indledning. At Tapdrup har en

Læs mere

Slægt & Data. 19. årgang

Slægt & Data. 19. årgang Slægt & Data December Nr. 4-2005 19. årgang Slægt Databehandling & december i Slægtsforskning 2005 1 Slægt & Data Indhold nr. 4 - december 2005 Udgives af Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk

Læs mere

Egernførde bys historie

Egernførde bys historie Egernførde bys historie Egernførde bys historie Redigeret af Harald Jørgensen, o. M. Olesen og Frants Thygesen Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Egernførde bys historie. Redigeret

Læs mere