Pilotprojektets formål er at lave en skabelon, opsamle viden, for fremtidige jobteams ved at

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pilotprojektets formål er at lave en skabelon, opsamle viden, for fremtidige jobteams ved at"

Transkript

1 Pilotprojekt: landsbypedel Formål Pilotprojektets formål er at lave en skabelon, opsamle viden, for fremtidige jobteams ved at - afdække fordele og ulemper ved sammensætning af teams på tværs af ledighedsgruppe - afdække fordele og ulemper ved den organisatoriske opbygning - opstille modeller for beregning af omkostninger og indtægter - danne erfaring og baggrund for workflow (opkvalificering / stor omsætningshastighed) - danne baggrund og dimension på kvalitetsstyring / opfølgning på output - danne baggrund for fremtidig tilknytning af sagsbehandler / jobkonsulenter - danne baggrund for samarbejdsmodel med udd.institutioner - afdække forhold vedr. arbejdsmarkedets regler herunder også sikkerhedsregler og udstyr - danne model for afklaring og rådighedsprøvning Herudover har projektet det formål at afprøve nye modeller for nye samarbejdsformer som er beskrevet i Den procesmæssige idé Den procesmæssige idé Landsbyerne har i disse år store udfordringer i forhold til at fastholde serviceniveauet på en række centrale områder. Den kommunale økonomi er som oftest før set ganske stram. Der skal spares på serviceringen og det rammer i mange tilfælde selvsagt også landsbyerne men væsentligst er at de større kommuner og den deraf ændrede struktur har forandret vilkårene for landsbyerne, lokalsamfundene og den enkelte borger. Der er blevet meget længere mellem serviceringens centrale placering / beslutning og den enkelte bruger. Dette medfører at der i den kommende tid må og skal tænke nye tanker omkring serviceniveau og praktisk gennemførelse i det enkelte samfund. Der kan / skal ressourcetænkes på en ny og anderledes måde, hvis den økonomiske formåen skal tilfredsstille behovet i landsbysamfundene Denne ressourcetænkning og bedre udnyttelse af midler og muligheder kunne eksempelvis ske gennem en større grad af lokal involvering og samarbejde i beslutningen, men absolut også i den praktiske udførelse, hvor der på centrale områder kunne udvikles en metode der placerede en række af disse opgaver i hænderne på borgerne og nogle opgaver hos Landsbypedel Med dette udgangspunkt er det pilot projektets idé, at der skabes synergi, praktisk tænkning og nye muligheder, som kan medvirke til løsning af ovenstående udfordring. Delmålene kunne bl.a være at tilvejebringe viden og erfaringer i forhold til nye og alternative måder at tænke service i lokalsamfundet at imødekomme lokalsamfundenes individuelle behov for service generelt at synliggøre mulighederne for udførelse af specifikke arbejdsopgaver i Landsbyen, hvor der tages udgangspunkt i ressourceoptimering at afklare kommunens, alternativt lokalsamfundenes muligheder for ansættelse af personer som landsbypedeller. Juridisk og praktisk. at afklare mulighederne for sådanne multi jobs i forhold til faglige grænser og regelsætning. at udfordre vanetænkning på området og dermed synliggøre mulighederne for kombinationen mellem centralt styring og lokal indflydelse, ansvar og gennemførelse 1

2 Den funktionelle idé Projektets funktionelle ide er at landsbypedellen udfører de opgaver som ligger imellem de kommunale forpligtigelser og det der med rimelighed kan forventes eller er aftalt med borgerne i landsbyerne. Ligeledes kan landsbypedellen indgå i gennemførelsen af de af landsbyudvalgets / LAG, Skive igangsatte udviklingsprojekter, og øvrige projekter i landsbyerne igangsat af Skive kommune eller borgere. Pilotprojektets muligheder begrænses til at indeholder opgaver indenfor områderne vedligehold og anlæg indenfor grøn område (bilag 1). Det vurderes at kendte nuværende opgaver kan dække et arbejdshold. Muligvis vil der kunne være behov for to hold. Såfremt at projektet viser mulighederne herfor og det kan rummes indenfor den procesmæssige ide kan pilotprojektet evt. udvides med en mere direkte borger relateret service f.eks. hjælp til indkøb for ældre (bilag2) Organiseringen af landsbypedellens opgaver sker ved at interessenterne, Skive kommune (Park&Vej og kultur / landsbyudvalget ) og borgerne gennem områderepræsentanter i landsbyudvalget indgiver deres behov og ønsker til en teamleder på BOMI. Områderepræsentanterne får behovene fra borgerforeninger, idrætsforeninger osv. BOMI Teamleder Grøn område Teamleder Rengørings service Teamleder Metal produktion Landsby pedel Grøn 1 Grøn 2 Grøn 3 Park & Vej Landsby Område 1 Landsby Område 2 Landsby Område 3 Kommunale institutioner Borger forening Idræts forening 2

3 Landsbypedellen kan f.eks indeholde følgende bemanding fra 4 9 pers Løntilskud Kontanthjælpsmodtager Beskyttet medarbejder Ledighedsydelse Sprogstøtte projekt 2 pers. 2 pers. 1 pers 1 pers 1 pers. Der laves en funktionsbeskrivelse for hver team. ( Bilag 3 ) Den aktiveringsmæssige idé Formålet skal være at den aktiverede oplever at der sker en personlig udvikling som er målrettet det ordinære arbejdsmarked. Der laves en handleplan for den enkelte aktiverede som bl.a. skal indeholde en opkvalificering som tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, muligheder og behov. Opkvalificering kan både være teoretisk, praktisk og eller målrettet den personlige mentale udvikling. Sammensætningen af arbejdsgruppen målrettes at der sker et kollektivt løft at den bedre løfter den mindre gode, men samtidig at den enkelte aktiverede selv oplever en personlig udvikling imod at tage ansvar, lede og drage omsorg for medborgere. Der vil i gruppen blive et samhørigheds forhold som givet vil være med til at højne den enkelte ansvarsfølelse overfor gruppen og derved også en større fremmøde disciplin. Opgavernes indhold vil være af en karakter, hvor det udførte arbejde straks vil have visuel effekt for borgerne og det område man er i der hvor man bor, dette vil give den enkelte aktiverede en tilfredsstillelse i det daglige som er værdifuld. Den ressourcemæssige profil kunne være som nedenstående model Udfra ovenstående model er det nu muligt at beregne de faste omkostninger til løn og opkvalificering på den direkte time samt antal nødvendige aktiverede for at udføre en opgave til en normtid. Matrixen anvendes ligeledes, udover direkte ressource planlægning, også til planlægning af uddannelse og afvikling af hele aktiveringsprocessen. Se eks. på workflow ( Bilag 4 ) 3

4 I det her angivne eksempel på et team afvikles der 52,31 normtimer pr. uge til udførelse af aktiveringsarbejde. De økonomiske perspektiver Da der udelukkende arbejdes indenfor begrebet inhouse er de økonomiske perspektiver endog meget store i pilotprojektet set fra vinklen flere i aktivering, refusion, mere arbejde udført eller arbejdet udført billigere (projekter) Omkostningerne til etablering og drift estimeres til Etablering af pilotprojekt ( estimat ) Driftsomkostning (Estimat) Mandskabsvogn ( leasing afg ) 1 0 Trailer Sikkerhedsudstyr Plæneklipper Motorsav Hækkesaks Elværktøj ( batteri ) Skovle, river mm Græstrimmer Ukrudtsbrænder Mobiltelefon Lønomk. Løntilskud Lønomk. Beskyttet Lønomkost kontanthjælp 3 0 Vægtafgift bil / trailer Brændstof bil Forsikring bil Vedligehold bil Leasing afgift Arbejdstøj - regntøj Diverse hjælpematr ( gas mm) Vedligeholdelse maskiner mm Diverse ( excl. Overhead + ØD ) Overhead er beregnet til kr. 61 pr time ( se bilag 4 ) hertil skal tillægges bidrag til ØD. Beregnet timeløn er kr. pr. normtime incl. overhead 90,71. excl. øvrige driftsomkostninger. Bidrag til ØD????? Herudover skal påregnes kr til formidling af projektets funktion og formål i forhold til landsbyudvikling. Landsbyudvalget ansøges om ( 1. sept. ) kr for en 2 årig forsøgsperiode. Beløbet skal dække formidling samt direkte driftsudgifter, - ikke evt. materialer. Væsentlig for projektets økonomi ( og effektivitet ) vil være evnen til at planlægge opgaver og til at samarbejde med øvrige hold. Landsbypedellen er ikke fastlåst inden for den beskrevne opgaveramme, men kan, hvor det er praktisk og fornuftig, udføre opgaver der er indeholdt i øvrige holds opgaver og omvendt. 4

5 Projektets tidsplan - etablering Projektets samarbejdspartnere Skive kommune Jobhuset Jobstart Sygedagpengeafd. Socialafd. Park & Vej Landsbyudvalget Skive turist og erhvervscenter Udd. Institutioner Skive tekniske skole Skive Handelsskole VUC, Skive Jordbrugets uddannelsescenter Skov & landskab, Skovskolen Øvrige 3F LBR Kurser med refusionsmuligheder foretrækkes herunder VEU muligheder samt AMU. Muligheden for at kurser kan give merit ved evt. indgåelse af f.eks. GVU uddannelse skal undersøges 5

6 Bilag 1 Opgaveliste Reparation og vedligeholdelse af kommunale bord / bænkesæt. Herunder nyfremstilling til udskiftning. Reparation og vedligeholdelse af kommunale lejrpladser shelters. Sørge for at der er brænde mm. Hold byen ren. Parkeringspladser fejes, affaldsstativer tømmes, flaskecontainer vedligeholdes mm. Fortove rengøres. Stier mm rengøres ( affald ) Opstilling / nedtagning / oprydning ved kommunale eller forenings arrangementer ( koncerter og andre kulturelle arrangementer. ) Vedligeholdelse af stier i det åbne land. Græsslåning, beskæring, markeringspæle osv. Vedligeholdelse naturstien rundt om Skive Busskure på landet - vedligeholdelse Skov og strand vedligeholdelse fjerne affald, rep. af hegn,fjerne tang Oprydning på kommunale byggegrunde Vedligehold på byparker / anlæg / legepladser Assistance til kommunale pedeller Udtyndning i skove Fiskepladser langs åen Hundeskove vedligehold Fortegnelse af antal og placering er under udarbejdelse Fortegnelse af antal og placering er under udarbejdelse Turistforening 6

7 Bilag 2 Borgerservice Den sociale vicevært Ledsager ældre til feks optiker Hjælp ved hjemkomst fra sygehus Indkøbsservice Hjælp / opsyn skøjtebaner på søer i byparker mm Sociale opgave i forhold til unge og ældre 7

8 Bilag 3 Funktionsbeskrivelse for : Teamleder: Hold leder : Stedfortræder: Funktionsbeskrivelse Landsbypedel ZZZ XYZ XXX Teams der samarbejdes med : Udehold I Udehold II Opgavebeskrivelse : Faste arbejdsopgaver Opgave Ansvar Medansvarlig Bemærkning 8

9 Bilag 4 Workflow ( samlet for alle jobteams excl. BOMI ) Forudsætning for beregninger : Normtimer på basis af antal ledige Løntilskud kontanthjælp 14,5 0 beskyttet 5 6 ledighedsydelse timers timers 10, ( svarende til 38 fuldtidsansatte ) Andele for beregning af overhead Nye Holdledere 6 stk á kr Administration og ledelse ( 50% ) Rengøring mm ( 1/7 ) Fast ejendom ( 1/7 ) Øvrige omkostnibger ( 50% ) Total overhead Antal timer f/ressourcematrix Overhead pr. time 61 Beregning af timer til opkvalificering Beregning af timer til jobsøgning

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2014 p/l 2014 2015 2016 2017 Bevilling og funktion Driftseffektivisering

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2014 p/l 2014 2015 2016 2017 Bevilling og funktion Driftseffektivisering Forslag E-doc 2013-52434 Effektivisering og tilpasning af budgettildeling samt budgetmodeller på ejendomsområdet Analyse af potentialerne ved en række forskellige tiltag på ejendomsområdet i BUF. Tabel

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Dato 30. oktober 2007 Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige rammer Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige rammer er udgivet af LO, Landsorganisationen

Læs mere

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Titel: Udgiver: Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Socialministeriet Kontoret

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE Rammer, regler og gode eksempler 1 KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE - RAMMER, REGLER OG GODE EKSEMPLER Redaktion Københavns Kommunes Frivillignetværk

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Campus Vejen Læring Fællesskab Motion- Sundhed Sport

Campus Vejen Læring Fællesskab Motion- Sundhed Sport Campus Vejen Læring Fællesskab Motion- Sundhed Sport Danmarks mest fysisk aktive og lærende fællesskab Baggrund En række forhold øger behovet for at styrke tilbuddet til borgere, studerende og besøgende

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise?

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Version 17-07-2012 B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Mange siger, at der ingen nemme løsninger er på arbejdsløshedsproblemet, og at der intet alternativ er til at spilde værdien

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Østerled. Ny Løn 2006-2008.

Østerled. Ny Løn 2006-2008. Østerled. Ny Løn 2006-2008. Vi opfatter formålet internt med decentral løndannelse (tidligere Ny Løn) at give nye redskaber til at rekruttere og fastholde medarbejdere, samt at fremme omplacering og omstilling

Læs mere

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000 Skoleledelse Danmarks Lærerforening 2000 Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 Indledning s. 4 Ledelse i fremtidens folkeskole s. 5 - Ledelsens tolkning af loven og udfordringerne s. 5 Ledelse og skolevæsen

Læs mere