FORSIKRINGSBETINGELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIKRINGSBETINGELSER"

Transkript

1 LIC Forsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikring Gældende fra

2 SEKTION A Police nr FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringsgiver og forsikringstager Forsikringsgiver er Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 DK 1560 København V Telefon (45) CVR nr Forsikringstager er LIC Forsikring underagent for Mondux forsikring A/S Borupvang 2B 2750 Ballerup 2.0 Anmeldelse af skade Enhver skade anmeldes straks til SOS International A/S, Nitivej 6, DK 2000 Frederiksberg Akut skadehjælp, døgnservice (45) Skadeservice (45) Forhåndsgodkendelse, rejseservice (45) Telefax (45) SOS hjemmeside, skadeanmeldelser Ved anmeldelse af skade bedes du opgive følgende: fulde navn og police nummer på din LIC forsikring sted og telefonnummer, hvor du kan træffes og en kort beskrivelse af det pågældende problem og arten af den ønskede hjælp. Når du anmelder en flyforsinkelse, skal du sende: Udfyldt skadeanmeldelse. flybilletten samt oplysning om flynummer, afgangssted og destination. flyselskabets rapport om forsinkelse (P.I.R). originale kvitteringer for afholdte udgifter. Når du anmelder en afbestilling af rejse: skal du hurtigst muligt kontakte rejsearrangøren og få afbestilt rejsen. lægeerklæring udfyldes af lægen. lægeerklæringen, rejsebevis, billetter og kvittering for rejsen, sendes straks til SOS. Når du anmelder forsinket fremmøde skal du sende: Udfyldt skadeanmeldelse

3 transportbilletter dokumentation for årsagen til forsinkelsen rejseplan Erstatningspligten er betinget af at dokumenter, der er af betydning for bedømmelsen af forsikringshændelsen indsendes til SOS. SOS kan forlange, at skadelidte fremstilles til undersøgelse hos speciallæge. SOS betaler de hertil forlangte attester. Formidles transporten eller hjemrejsen ikke af SOS, erstattes maksimalt det beløb, der svarer til de udgifter Chartis/SOS ville have haft, hvis SOS havde stået for formidlingen af transporten eller hjemrejsen. 2.1 Forsikringens varighed og ophør Forsikringen dækker så længe forsikrede har en gyldig police på LIC. Forsikringen bliver automatisk forlænget ud over de 30 dage når forsikrede uforskyldt bliver tilbageholdt på destinationen på grund af sygdom eller anden påbudt tilbageholdelse fra en offentlig myndighed på ubestemt tid. Ved forsinkelse af hjemrejsen af anden årsag end ovennævnte gælder en automatisk forlængelse på 48 timer, ved f.eks. flyforsinkelse Nærværende forsikringsbetingelser kan ændres uden varsel, hvis ændringerne er til fordel for forsikrede. Forsikringen ophører ved opsigelse eller udløb af policen. 2.2 Kroniske og eksisterende lidelser Kroniske lidelser eller lidelser der har vist symptomer, eller er diagnosticeret før afrejse fra bopælslandet, er kun dækket, såfremt lidelsen må karakteriseres som stabil. Herved forstås, at forsikrede inden for de sidste 2 måneder før afrejsen ikke har: været hospitalsindlagt. modtaget behandling af læge (som ikke er kontrolbesøg). været underkastet ændringer i medicinering. Hvis forsikrede har været ustabil indenfor 2 måneder før afrejse, er det endvidere en forudsætning for at opretholde dækning, at der foretages lægelig vurdering umiddelbart før afrejse og at denne vurdering ikke indikerer, at der er udsigt til forværring under rejsen. En sådan forhåndsgodkendelse indhentes via SOS Rejseservice. 3.0 Generelle undtagelser Forsikringen dækker ikke: 3.1 Ulykkestilfælde, der skyldes sygdom eller udløsning af latente sygdomsanlæg, selvom sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde. 3.2 Følger af en graviditet inden for 1 måned før forventet fødsel. 3.3 Forsikringsbegivenheder, der uanset sindstilstand eller tilregnelighed er fremkaldt af forsikrede med fortsæt, grov uagtsomhed, under beruselse eller under påvirkning af narkotika eller andre ligende giftstoffer samt ved misbrug af medicin. 3.4 Deltagelse i kriminelle handlinger. 3.5 Deltagelse i slagsmål, undtagen i tilfælde af selvforsvar. 3.6 Deltagelse i professionel sport, dog dækkes transport til og fra destinationerne samt under opholdet i sin egenskab af privatperson. 3.7 Deltagelse i motorløb af enhver art.

4 3.8 Forsikringsbegivenheder, der rammer forsikrede som besætningsmedlem under flyvning i luftfartøjer. 3.9 Forsikringsbegivenheder forårsaget af en offentlig transportørs konkurs er ikke dækket Forsikringsbegivenheder der skyldes civile uroligheder, lockout og/eller blokader. Desuden er strejke eller trussel om strejke offentliggjort tidligere end 24 timer før planlagt afgang ekskluderet 3.11 Forsikringsbegivenheder der skyldes nye love, regulativer eller retningslinjer udstedt af regering eller offentlig myndighed er ekskluderet Forsikringsbegivenheder indtruffet under ekspeditioner til polarområder og uudforskede steder Konfiskation eller beslaglæggelse af bagage af told eller anden myndighed Rejser foretaget mens forsikrede ikke opfylder betingelserne i Sektion B, 1 og Rejser i bopælslandet Udgifter til advokatbistand Rejser, hvor det primære formål er medicinsk behandling Rejser, hvor det primære formål er medicinsk behandling/alternativ behandling Udgifter der dækkes via Sundhedskortet. 4.0 Krigs- og atomskader Undtaget fra forsikringen er forsikringsbegivenheder som følge af krig, krigslignende forhold, sabotage, terrorisme, oprør eller borgerlige uroligheder. Ligeledes vil skader, der skyldes bevidst militær nedkæmpning af førnævnte situationer ikke være dækket. Forsikringen dækker, hvis sådanne forhold, som nævnt ovenfor indtræffer i det land, hvori forsikrede opholder sig på rejse uden for bopælslandet i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud. Erstatningspligten er dog betinget af, at der ikke foretages rejser til et land, der på udrejsetidspunktet befinder sig i en af de ovennævnte situationer og at forsikrede ikke selv deltager i handlingerne, og at konflikten ikke omfatter udledning af biologisk- og kemiske stoffer, udløsning af atomenergi, kerneeksplosion eller radioaktiv bestråling, der opstår i forbindelse med militære aktioner eller som opstår under den forsikredes tjeneste ved atomanlæg. Forsikringsbegivenheder, der skyldes at en regering som følge af ovenstående vælger helt eller delvis at indstille flyvning eller andre former for kollektiv trafik er ikke dækket. 5.0 Dobbelt forsikring Såfremt dobbeltforsikring foreligger, dækker Chartis kun i det omfang forsikrede ikke opnår dækning fra anden side. 6.0 Forsikringsaftaleloven For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler i det omfang denne ikke er fraveget i betingelserne. 6.0 Ankenævn for forsikring

5 Chartis er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring. Dersom der opstår uenighed mellem forsikrede og Chartis om forsikringens dækning og en fornyet henvendelse til Chartis ikke fører til et tilfredsstillende resultat for forsikrede, kan den forsikrede klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade 2 DK 1572 København V Telefon (45) Ved indgivelse af klage skal der udfyldes et særligt klageskema, der kan rekvireres ved henvendelse til Ankenævnet for Forsikring eller Forsikringsoplysningen på telefonnummer (45) Sektion B Forsikringsdækninger 1.0 Hvem dækker forsikringen LIC er en husstandsforsikring. Den person, som er anført som forsikringstager i policen benævnes i denne som den forsikrede. Øvrige personer i den forsikredes husstand er også dækket af forsikringen og benævnes ligeledes forsikrede. 2.0 Hvad dækker forsikringen 2.1 Forsikringen dækker: Afbestillingsforsikring afsnit Sygdom afsnit Sygeledsagelse afsnit Tilkaldelse afsnit Hjemkaldelse afsnit Overfald afsnit Flyforsinkelse afsnit Forsinket fremmøde afsnit Erstatningsrejse afsnit Hvor og hvornår og hvilke rejser dækker forsikringen 3.1 Forsikringen dækker udelukkende ferierejser i Europa en varighed af indtil 30 på hinanden sammenhængende dage. Ved rejser af en varighed af mere end 30 dage, dækkes kun de første 30 dage af rejsen. 3.2 Europa omfatter følgende lande: Andorra, Azorerne, Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Færøerne, Gibraltar, Grækenland, Grønland, Isle of Man, Irland, Island, Italien, Kanariske

6 Øer, Kanaløerne,Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxenborg, Madeira, Malta, Monaco, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, San Marino, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Stor Britannien, Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østrig. 3.3 Rejseforsikringen dækker fra det tidspunkt, forsikrede forlader sin bopæl/arbejdsplads (det, der sker sidst) for at påbegynde rejsen og ophører ved hjemkomst til bopæl/arbejdsplads (det, der sker først). For afbestillingsforsikringen gælder andre betingelser jvf. 4.0 Såfremt rejsens varighed overstiger 30 dage på grund af: en igangværende medicinsk behandling, forlænges dækning for sygdom og hjemtransport, til forsikrede kan udskrives eller hjemtransporteres. en uforskyldt forlængelse af hjemrejsen, forlænges dækningen automatisk i op til 48 timer. 4.0 Afbestilling Forsikringssum DKK pr. skade. 4.1 Dækning Forsikringen dækker i perioden fra den dato, hvor rejsens depositum betales og indtil påbegyndelse af afrejsen fra bopælslandet jvf Forsikringen dækker når forsikrede i henhold til policen må afbestille rejsen på grund af dødsfald eller alvorlig akut opstået sygdom/tilskadekomst. Årsagen skal dokumenteres ved en lægeerklæring eller hospitalsindlæggelse. Den lægelige vurdering skal bekræfte, at det helbredsmæssigt er uforsvarligt at gennemføre rejsen. SOS læge vil ud fra lægeattesten vurdere sygdommens/tilskadekomstens karakter, og om det er helbredsmæssigt forsvarligt at gennemføre rejsen Endvidere dækker forsikringen dødsfald, akut sygdom eller tilskadekomst hos forsikredes: Forældre/svigerforældre, stedforældre/stedsvigerforældre Børn/svigerbørn eller børnebørn, stedbørn/stedsvigerbørn Søskende, stedsøskende Svoger/svigerinde Bedsteforældre Derudover dækker forsikringen ved: Arbejdsgivers inddragelse af forsikredes planlagte ferie for at erstatte en kollega, som er afgået ved døden. Dækningen træder kun i kraft, såfremt hændelsen sker mindre end 30 dage før rejsens påbegyndelse. Brand eller indbrud i forsikredes private bolig eller virksomhed umiddelbart inden afrejsen. Politirapport skal foreligge. Bedrageriske handlinger i forsikredes egen virksomhed begået af en i virksomheden ansat person inden afrejsen. Politirapport skal foreligge. Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i forsikredes egen virksomhed umiddelbart inden afrejsen. Offentlig indgriben grundet epidemi eller naturkatastrofer inden afrejsen. Forsikredes tilstedeværelse som vidne eller nævning i retten er nødvendig og udsættelse er søgt og nægtet af retten.

7 4.2 Undtagelser: Forsikringen dækker ikke: Hvis årsagen til afbestillingen er en anden end de i afsnit 4.1 nævnte årsager. Tab, der skyldes, at rejsearrangøren er insolvent, begæret konkurs eller har misligholdt sine økonomiske forpligtelser som transportør og rejseudbyder. Skadeårsager, der relaterer sig til stress, depression og andre sindslidelser. Hvis sygdommen eller tilskadekomsten, der er årsag til afbestillingen var til stede ved bestilling af rejsen og et behandlingsbehov med stor sandsynlighed kunne forventes inden afrejsen. Udgifter som refunderes af rejsearrangøren, hotellet, luftfartsselskabet eller andre arrangører. Afbestilling af arrangementer købt på rejsen. 4.3 Særlige vilkår Forsikringen dækker den del af rejsens pris, der af rejsearrangøren ikke refunderes, når en af forsikringen dækket hændelse er indtruffet. Sammen med lægeerklæringen indsendes relevante dokumenter afhængig af den konkrete situation, eksempelvis: Rejsearrangørens skriftlige dokumenterede krav og vilkår for købet af rejsen. Originale transport-billetter. Dødsattest. Politirapport. Faktura/rejsebevis. Dokumentation for betalte arrangementer i forbindelse med rejsen. Andre relevante dokumenter Det er en betingelse, at: rejsen er bestilt efter forsikringens ikrafttrædelse og at udgiften til lægeerklæringen afholdes af kortholder Afrejse fra bopælsland defineres som følger: Ved rejser med båd eller færge ophører afbestillingsforsikringen når forsikrede er gået/kørt ombord på fartøjet. Ved rejser med fly ophører afbestillingsforsikringen, når forsikrede har checket ind i lufthavnen. Ved check in via Internettet ophører afbestillingsforsikringen, når forsikrede er kommet igennem Airport Security. Ved rejser i egen bil ophører dækningen, når forsikrede sidder i sin bil for at påbegynde sin rejse. Endvidere henvises til afsnittet SEKTION A - FÆLLESBETINGELSER. 5.0 Sygdom og Hjemtransport Forsikringssum ved sygdom og hjemtransport er rimelige og nødvendige udgifter pr. person. Sygdom og hjemtransport som følge af død, er alene dækket i Kroatien og Tyrkiet. I alle andre lande omfattet af forsikringen dækkes forsikrede via af Sundhedskortet.

8 5.1 Dækning Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter som følge af akut opstået sygdom, dødsfald og/eller tilskadekomst under rejse Sygetransport/hjemtransport Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til hjemtransport i tilfælde af akut opstået sygdom eller tilskadekomst: Ambulancefly som skønnes lægeligt nødvendigt og, hvor rutefly ikke kan anvendes. Transporten dækkes til nærmeste egnede behandlingssted. Lægeordineret rutefly-transport til bopælslandet samt transport til hjemmet, eller til et behandlingssted i bopælslandet i tilfælde, hvor transport er lægeligt forsvarlig. Lægeordineret ambulancetransport til og fra hospitalet. Hjemtransport med rutefly efter endt behandling såfremt oprindeligt udstedte billetter ikke længere kan bruges. Transporten gælder udelukkende den person som har været syg. Såfremt den syge person ikke er fyldt 18 år dækkes ligeledes transport for en af de voksne personer der har været med på rejsen. Der henvises til afsnittet om sygeledsagelse, afsnit 6.0. I tilfælde af forsikredes død på rejsen, lovbefalede foranstaltninger, f.eks. balsamering, udgifter til bedemand, transport af afdøde til en bedemand i bopælslandet, samt udgifter til transportkiste Behandling af autoriseret læge Lægeordineret ophold på hospital Lægeordineret medicin og lægeordineret behandling Tandlægebehandling som følge af en akut opstået tandlidelse Hotelophold samt fortæring efter godkendelse af SOS, når behandling, der ellers vil kræve hospitalsindlæggelse, kan foregå ambulant Hotelophold samt fortæring, indhentning af fastlagt rejserute eller hjemrejse som følge af, at den planlagte rejserute ikke kan gennemføres af helbredsmæssige årsager hos forsikrede, såfremt forsikrede ikke er blevet hjemtransporteret. 5.2 Erstatning Der ydes erstatning for rimelige og nødvendige udgifter pr. forsikrede i forbindelse med hospitalsophold samt behandling og operationer, lægebehandling og lægeordineret medicin Forsikringen dækker rimelige udgifter med ubegrænset forsikringssum til hjemtransport i tilfælde af akut opstået sygdom, tilskadekomst eller ulykkestilfælde med legemsbeskadigelse Behandling af en akut, på rejsen opstået, tandlidelse med op til DKK pr. forsikrede. Tandbehandlingen skal påbegyndes i udlandet, men afsluttende behandling kan om nødvendigt foretages i bopælslandet. 5.3 Undtagelser Forsikringen dækker ikke udgifter ved: Behandling af sygdomme eller tilskadekomst opstået før rejsen, hvor behandlingen måtte påregnes at ske under rejsen Ambulancefly-transport i tilfælde, hvor anden transport kan finde sted på en lægelig forsvarlig måde, med mindre SOS læge har godkendt ambulancefly-transporten Anden transport til og fra behandlingssted, med mindre transporten må sidestilles med en ambulancetransport.

9 5.4.4 Hjemtransport eller anden transport som følge af en ikke dækningsberettiget sygdom eller tilskadekomst, eller som følge af forsikringstagers frygt for smittefare Ikke lægeordineret medicin Sygdom, tilskadekomst eller dødsfald som følge af selvmordsforsøg, beruselse, narkotika eller misbrug af medicin, medmindre det kan bevises at skaden ikke står i forbindelse hermed Skønhedspleje, rekreations- og kurophold Kosmetiske operationer eller plastikkirurgi, medmindre det er en del af medicinsk behandling som følge af tilskadekomst, sygdom eller andet skadetilfælde, som dækkes af forsikringen Følger af en graviditet inden for 1 måned før forventet fødsel Behandling efter hjemkomst til bopælslandet Fortsat behandling eller ophold, såfremt forsikrede nægter at lade sig overflytte eller hjemtransportere, når SOS s læge og den behandlende læge har vurderet, at overflytning/hjemtransport er forsvarlig Behandling og ophold i udlandet, når SOS s læge har besluttet, og behandlende læge har godkendt, at behandling kan afvente ankomst til hjemlandet Udgifter der påløber som følge af, at forsikrede ikke følger de anvisninger, der er afgivet af behandlende læge og/eller SOS s læge Tandbehandling, dersom forsikrede ikke har fulgt normal tandpleje med regelmæssig eftersyn og behandling Tandskade opstået ved tygning eller bidning (spisning) Enhver udgift til efterbehandling af en tandskade betalt af Chartis Enhver udgift til bl.a. sygdom, tilskadekomst eller transport som erstattes via Sundhedskortet. Endvidere henvises til afsnittet SEKTION A - FÆLLESBETINGELSER. 6.0 Sygeledsagelse Forsikringssum: Rimelige og nødvendige udgifter til 1 person med op til DKK Dækning Forsikringen dækker ved akut opstået sygdom og tilskadekomst der kræver: hospitalsindlæggelse i minimum 3 døgn, ved hjemtransport eller dødsfald når det medfører at den planlagte rejserute må afbrydes eller forsinkes. 6.1 Erstatning Forsikringen dækker rimelige ekstra udgifter for 1 af de medrejsende forsikrede personer over 18 år, (efter forsikredes eget valg) til: Hotelophold og forplejning op til DKK pr. person pr. døgn i max. 10 døgn. Transport i forbindelse med sygeledsagelsen. Transport til indhentning af fastlagt rejserute for forsikrede, dog max. ordinært rutefly - økonomiklasse. Transport til genoptagelse af rejsen, hvis denne genoptages inden 7 døgn efter, at sygeledsagelsen er fuldført, dog max. ordinært rutefly - økonomiklasse. Der skal minimum være 7 dage tilbage af rejsens oprindelig varighed jævnfør rejseplanen.

10 Endvidere dækkes ekstra udgifter for forsikredes medrejsende børn under 18 år på samme klasse, som forsikrede (ikke ambulancefly), hvis forsikrede rejser hjem som følge af en dækket hjemtransport, rejseafbrydelse eller sygeledsagelse. 6.2 Undtagelser Forsikringen dækker ikke udgifter til: Sygeledsagelse efter hjemkomst til bopælsland. Sygeledsagelse i de tilfælde, hvor forsikrede gør brug af dækningen for tilkaldelse jf. afsnit 7.0 om Tilkaldelse. Endvidere henvises til afsnittet SEKTION A - FÆLLESBETINGELSER 7.0 Tilkaldelse Forsikringssum: Rimelige og nødvendige udgifter til 1 person med op til DKK Dækning Forsikringen dækker udgifter til transport og ophold for 1 person, der efter aftale med selskabets/ SOS læge kaldes ud til forsikrede, hvis forsikrede bliver akut syg, eller kommer alvorligt til skade, og dette medfører hospitalsindlæggelse i mindst 3 døgn eller forsikrede afgår ved døden. 7.2 Erstatning Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter med op til kr. for 1 person til: Transportudgifter ifølge originalregning, dog max. ordinært rutefly økonomiklasse. Hotelophold og forplejning med op til DKK 1.500,- pr. person, pr. døgn i max. 6 døgn. Det er en betingelse for selskabets erstatningspligt, at det ikke forinden er blevet besluttet, at forsikrede skal hjemtransporteres inden for 3 døgn. 7.3 Undtagelser Forsikringen dækker ikke udgifter til tilkaldelse, hvor forsikrede over 18 år gør brug af dækningen for sygeledsagelse jf. afsnit 6.0 om Sygeledsagelse. Endvidere henvises til afsnittet SEKTION A - FÆLLESBETINGELSER 8.0 Hjemkaldelse Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til hjemkaldelse. 8.1 Forsikringen dækker udgifter til transport og ophold, hvis forsikrede hjemkaldes til sit bopælsland pga. dødsfald eller hospitalsindlæggelse som følge af et alvorligt ulykkestilfælde, eller som følge af en pludselig opstået alvorlig sygdom blandt følgende personer i bopælslandet: Forsikredes ægtefælle/samlever. Forsikredes børn, svigerbørn eller børnebørn. Forsikredes forældre, svigerforældre eller bedsteforældre. Forsikredes søskende, svogre eller svigerinder. Forsikredes sted- børn, forældre, børnebørn og svigerbørn.

11 Endvidere dækker forsikringen, hvis følgende hændelser opstår: Brand eller indbrud i forsikredes private bolig eller egen virksomhed, såfremt politirapport foreligger og forsikredes tilstedeværelse er påkrævet. Bedrageriske handlinger i forsikredes egen virksomhed begået af en medarbejder, såfremt politirapport foreligger og forsikredes tilstedeværelse er påkrævet. Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i forsikredes egen virksomhed. 8.2 Erstatning Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstra udgifter (max. ordinært rutefly, økonomiklasse) til transport og ophold. Genoptages rejsen, dækkes rimelig ekstraudgifter til returrejse. Det forudsættes dog, at der er minimum er 7 dage tilbage af rejsens oprindelig varighed jævnfør rejseplanen. Rejseperioden er det antal dage, som den planlagte rejse skulle have varet ifølge indsendt dokumentation. Ved en dækningsberettiget skade kan medrejsende forsikrede også afbryde rejsen. Foregår rejsen i bil, kan andre transportmidler end bilen benyttes til hjemtransporten, hvis det er aftalt med selskabet. I et sådant tilfælde dækker forsikringen også udgifter til hjemtransport af bilen. Det er en betingelse for selskabets erstatningspligt, at forsikringsbegivenheden er indtrådt efter forsikredes afrejse. 8.3 Undtagelser Forsikringen dækker ikke, hvis den begivenhed, der er årsag til hjemkaldelsen, er indtrådt før forsikredes afrejse. Endvidere henvises til afsnittet SEKTION A - FÆLLESBETINGELSER 9.0 Overfaldsforsikring Forsikringssum DKK pr. forsikrede 10.1 Dækning Forsikringen dækker ved vold eller mishandling af den forsikrede med personskade til følge, tilføjet forsætligt af tredje person Overfaldet skal anmeldes til nærmeste politimyndighed, og forsikrede skal godtgøre, at skadevolder er ukendt eller insolvent. Såfremt der rejses tiltale mod skadevolder, indtræder Chartis i forsikredes ret imod skadevolder Chartis/SOS betaler og organiserer hjemsendelse til bopælslandet i tilfælde af forsikredes død. 9.2 Erstatning Forsikringen dækker med indtil DKK Erstatningen udregnes efter det beløb en ansvarlig skadevolder efter dansk retspraksis skulle betale i erstatning ved en tilsvarende skade. 9.3 Undtagelser Forsikringen dækker ikke tab eller beskadigelse af rejsegods eller værdigenstande, herunder penge, ure, smykker Desuden dækker forsikringen ikke skade, som tilføjes forsikrede af en rejseledsager.

12 Endvidere henvises til afsnittet SEKTION A - FÆLLESBETINGELSER 10.0 Flyforsinkelse Forsikringssum DKK 6000 pr. person efter 4 timer Dækning Forsikringen yder erstatning i forbindelse med Forsinkelse af reserveret fly i mere end 4 timer Indstillet fly Overbooking 10.2 Erstatning Forsikringen yder erstatning for nødvendige og rimelige udgifter til fortæring samt eventuelle overnatninger med op til DKK pr. rejse pr. person. Endvidere erstattes udgifter til nødvendigt tøj og toiletartikler i forbindelse med overnatning med DKK 500 pr. rejse pr. forsikrede, hvis bagagen ikke udleveres Undtagelser Forsikringen dækker ikke dersom flyet er forsinket i bopælslandet. Der dækkes ikke, såfremt alternativt fly kan tilbydes med afgang senest 4 timer efter oprindeligt planlagt afgangstidspunkt. Endvidere henvises til afsnittet SEKTION A - FÆLLESBETINGELSER 11.0 Forsinket fremmøde Forsikringssum DKK pr. person maksimalt DKK pr. hændelse pr. rejse Dækning og erstatning Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter til indhentning af rejseruten, med op til DKK pr. person dog maksimalt DKK pr. hændelse pr. rejse, til transport, maksimalt økonomiklasse. Endvidere erstattes udgifter til hotelophold og forplejning med op til DKK pr. dag pr. person: Når forsikrede uforskyldt og uforudsigeligt møder for sent op til et offentligt transportmiddel eller et af rejsearrangøren arrangeret transportmiddel i henhold til rejseplanen og af den grund efterfølgende skal indhente sin rejserute. Forsikringen gælder fra det tidspunkt, hvor forsikrede forlader sin bopæl /opholdssted eller feriebolig til forsikrede kommer frem til slutdestination i henhold til rejseplanen. Ved køb af nye billetter skal SOS kontaktes for arrangering af dette Undtagelser Forsikringen dækker ikke: hvis forsikrede, på grund af egen skyld, ikke når at checke ind i lufthavn, havn, tog, bus eller andet transportmiddel, i henhold til rejseplanen. forsinket fremmøde, hvis forsikrede ikke har indregnet rimelig tid til at nå første check- ind. forsikredes skift mellem to transportmidler, hvis den af transportøren mindst krævede transfertid ikke er overholdt.

13 Forsinket fremmøde efter det tidspunkt, hvor forsikrede har foretaget check-in. Forsinket fremmøde, hvis rejsen er bestilt og betalt mindre end 24 timer før afrejse. Forsinket fremmøde, når det skyldes kø ved check-in Særlige bestemmelser Kan forsikrede ikke checke ind hele vejen til slutdestinationen, skal forsikrede ved flyskift overholde den pågældende lufthavns officielle tid for check ind for at opnå dækning. Kan forsikrede checke sin bagage ind hele vejen til slutdestinationen, skal forsikrede ved flyskift overholde den pågældende lufthavns officielle transfertid, for at opnå dækning. Årsag til forsinket fremmøde i forbindelse med flyskift skal dokumenteres i form af en rapport fra luftfartsselskabet. Endvidere henvises til afsnittet SEKTION A - FÆLLESBETINGELSER 12.0 Erstatningsrejse Forsikringssum DKK pr hændelse Dækning: Forsikringen dækker udgifter til en erstatningsrejse. For erstatningsrejse gælder følgende: a. Forsikrede bliver akut syg eller kommer til skade og bliver indlagt på hospital i minimum 3 døgn. Perioden for indlæggelsen regnes fra det tidspunkt hvor forsikrede bliver indlagt og minimum 72 timer frem, eller b. Forsikrede på grund af akut sygdom eller tilskadekomst bliver hjemtransporteret til bopælslandet i første halvdel af ferien, i henhold til rejseplanen og ikke genoptager rejsen eller c. forsikrede hjemkaldes jf. afsnit 8.0 i første halvdel af rejseperioden i henhold til rejseplanen og ikke genoptager rejsen Det er en betingelse for erstatning: Under a at forsikrede indhenter en lægeerklæring fra den lokale autoriserede behandlende læge. Erklæringen skal indeholde diagnose, behandling og angive periode for indlæggelsen. Endvidere er det en betingelse, at årsagen til sygdommen eller tilskadekomsten er omfattet af sundhedskortet eller af forsikringens afsnit om sygdom og hjemtransport Sektion B afsnit Under b at forsikrede har fået godkendt hjemtransporten af SOS læge Under c at forsikrede indhenter dokumentation for årsagen til hjemkaldelsen. Endvidere skal udgifter til transporten dokumenteres, hvis selskabet ikke på forhånd har godkendt hjemrejsen Dækningen for erstatningsrejsen kan kun anvendes én gang pr. forsikrede pr. rejseperiode Beregning af erstatning: Erstatningen beregnes på grundlag af de dokumenterede udgifter, som er betalt for rejsen, og som ikke refunderes af rejsearrangøren eller andre Hvis rejsen er arrangeret gennem en rejsearrangør, dækker forsikringen de udgifter til ophold og transport, som er betalt til rejsearrangøren.

14 Hvis rejsen er arrangeret individuelt, dækker forsikringen udgifter til ophold og transport som er betalt før skaden opstår Ved kørsel i egen bil eller autocamper ydes en kilometergodtgørelse, svarende til den staten udbetaler ved tjenestekørsel over km pr. år. Antallet af kilometer opgøres som kørte kilometer ad korteste vej fra bopælen/opholdsstedet til rejsemålet og retur. Hvis ikke alle i bilen er omfattet af samme police, fordeles udgifterne forholdsmæssigt Hvis forsikrede har lejet bil eller autocamper, dækker forsikringen forudbetalt leje og kørsel med kilometergodtgørelse, svarende til den statens lave takster. Antallet af kilometer af korteste vej fra udlejningsbureau til rejsemålet og til det sted, hvor bilen eller autocamperen afleveres. Hvis ikke alle i bilen er omfattet af den samme police, fordeles udgifterne forholdsmæssigt Udgifter til ubenyttede udflugter, arrangementer, liftkort, greenfee og anden sportsaktivitet, som ikke kan refunderes af leverandøren, erstattes med indtil DKK pr. forsikrede mod original dokumentation af de betalte ubenyttede arrangementer Undtagelser Der er følgende undtagelser: ved dødsfald beregnes og udbetales ingen erstatning til afdøde eller dennes pårørende dette uanset eventuel forudgående sygdomsperiode. Endvidere henvises til afsnittet SEKTION A - FÆLLESBETINGELSER

Coop MasterCard SORT. INDHOLDSFORTEGNELSE Sektion A - Fælles betingelser Sektion B - Rejseforsikringsbetingelser SEKTION A FÆLLES BETINGELSER

Coop MasterCard SORT. INDHOLDSFORTEGNELSE Sektion A - Fælles betingelser Sektion B - Rejseforsikringsbetingelser SEKTION A FÆLLES BETINGELSER Coop MasterCard SORT INDHOLDSFORTEGNELSE Sektion A - Fælles betingelser Sektion B - Rejseforsikringsbetingelser SEKTION A FÆLLES BETINGELSER Police nr. 85-001722 Police nr. 97-001050 1.0 FORSIKRINGSGIVER

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld DBDNK06 - V07 MasterCard

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER Disse forsikringsbetingelser er gældende for tilvalg til følgende produkter : MasterCard Direct MasterCard Direct Studie MasterCard Basis MasterCard

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld DBDNK06-v06 MasterCard

Læs mere

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen Gældende fra 1. oktober 2011 Sektion A Fælles betingelser Sektion B

Læs mere

GlobeCard Blue MasterCard

GlobeCard Blue MasterCard Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen Gældende fra 1. juli 2013 Sektion A Fælles betingelser Sektion B Forsikringsdækninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Forsikringsbetingelser for Læs om Platimum Family Family Indholdsfortegnelse Sektion A Fællesbetingelser... 1 Sektion B Rejseforsikringsbetingelser... 4 Sektion C Rejseassistance... 15 Sektion D Udvidet

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for MasterCard Business og MasterCard Business Platinum

Forsikringsbetingelser. for MasterCard Business og MasterCard Business Platinum Forsikringsbetingelser for og Platinum Indholdsfortegnelse Sektion A Fælles betingelser for rejseforsikringen... 3 Sektion B Rejseforsikringsbetingelser... 12 Sektion A Fælles betingelser for rejseforsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum.

Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum. Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum. Eurocard Platinum Sektion A Rejseforsikringsbetingelser fællesforsikrings betingelser for sektion A og B Betingelser nr. 01EPL, april 2008 Police nr. 85.0.01.303-0063

Læs mere

Nr. 1.0. LIC Forsikring underagent for Mondux Assurance Agentur A/S, Borupvang 2B, 2750 Ballerup, telefonnr. 70272727, CVR nr.

Nr. 1.0. LIC Forsikring underagent for Mondux Assurance Agentur A/S, Borupvang 2B, 2750 Ballerup, telefonnr. 70272727, CVR nr. FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 1.0 ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION A Generelle betingelser 1. Forsikringsselskab side 3 2. Anmeldelse af skade side 3 3. Hvem er omfattet af forsikringen

Læs mere

Jyske MasterCard Platinum

Jyske MasterCard Platinum Jyske MasterCard Platinum FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 06JP Policenummer: Jyske MasterCard Platinum Corporate 5814712852 Jyske MasterCard

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE PLATINUM

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE PLATINUM MASTERCARD CORPORATE PLATINUM MASTERCARD CORPORATE PLATINUM Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger Gældende fra 1. juli 2015 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police

Læs mere

[1] FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Europa (EU/EØS) hhv. 89.0.01.620-0001 360 og 89.0.01.

[1] FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Europa (EU/EØS) hhv. 89.0.01.620-0001 360 og 89.0.01. [1] n sikkerhed på ferien FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Europa (EU/EØS) hhv. 89.0.01.620-0001 360 og 89.0.01.620-0002 360+ Dækninger og summer(sum i DKK) Dækning

Læs mere

[1] AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr. 34 61 76 94 Tel. : (+45) 9137 5300 Fax.

[1] AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr. 34 61 76 94 Tel. : (+45) 9137 5300 Fax. [1] FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikring FERIEREJSEFORSIKRING Verden hhv. 89.0.01.620-0005 360 og 89.0.01.620-0006 360+ Dækninger og summer(sum i DKK) Dækning Dækningssum 360 DKK Dækningssum

Læs mere

Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring :

Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring : Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring : Police nr. 97.90.1.040. Tillægsdækningen træder i kraft den 1. januar 2012. Indhold: 1: Fører- og passagerulykkesforsikring side 2 2: Rejseforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Eurocard Gold og Eurocard Corporate Gold Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Betingelser nr. 02 EG Sektion A Fælles betingelser

Læs mere

Loyalitesprogram betingelser F LER E FOR DELE JO L ÆNGER E DU B LIVER

Loyalitesprogram betingelser F LER E FOR DELE JO L ÆNGER E DU B LIVER Loyalitesprogram betingelser F LER E FOR DELE JO L ÆNGER E DU B LIVER Indhold SIDE DÆKNING ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 3 Autohjælp 4 Fører- og passagerulykkesforsikring 7 Trækkrog 7 Fri kilometer 7 Reparation ved stenslag

Læs mere

AIG Europe, dansk filial af AIG Europe Limited United Kingdom, CVR nr. 34 61 76 94, Tel. (+45) 3373 2400 Fax (+45) 3373 2470

AIG Europe, dansk filial af AIG Europe Limited United Kingdom, CVR nr. 34 61 76 94, Tel. (+45) 3373 2400 Fax (+45) 3373 2470 Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring Police 97.90.1.040. Rev. 220914. Indhold: Fører- og passagerulykkesforsikring Rejseforsikring ved motorcykelferie Nøgledækning Punkteringsdækning

Læs mere

Nr. 2.0. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S, Bredgade 76, 1260 København K, telefonnr. 70272727, CVR nr. 42753211

Nr. 2.0. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S, Bredgade 76, 1260 København K, telefonnr. 70272727, CVR nr. 42753211 FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 2.0 ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION A Generelle betingelser 1. Forsikringsselskab side 3 2. Anmeldelse af skade side 3 3. Hvem er omfattet af forsikringen

Læs mere

Din sikkerhed på forretningsrejsen

Din sikkerhed på forretningsrejsen Din sikkerhed på forretningsrejsen DANSK REJSEFORSIKRING Erhvervsrejseforsikring Betingelsesnr. 89.0.01.620-0009 Dækninger: Sum i DKK Sygdom og hjemtransport ubegrænset - lægebehandling - hospitalsindlæggelse

Læs mere

MasterCard Guld (Business) Forsikringsbetingelser

MasterCard Guld (Business) Forsikringsbetingelser MasterCard Guld (Business) Forsikringsbetingelser Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Fællesbetingelser 1.0 Forsikringsgiver Forsikringsgiver er AIG Europe S.A. (American International Group)

Læs mere

Fordelspakke Ducati Finans

Fordelspakke Ducati Finans Fordelspakke Ducati Finans Fordele uden ekstra omkostninger Når du finansierer din motorcykel via Ducati Finans får du uden ekstra omkostninger en fordelspakke. Fordelspakken er gældende ligeså længe du

Læs mere

Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000

Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000 Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. februar 2010. Rejseforsikring MasterCard Premium er tegnet i Tryg Forsikring A/S (Tryg) og administreres

Læs mere

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 Betingelserne gælder for MasterCard Platinum og MasterCard Platinum Debit Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer Sektion C Forlænget

Læs mere

01-2007-ÅRS Side 1 af 10

01-2007-ÅRS Side 1 af 10 Årsrejseforsikring Tilvalg til Familiens Basisforsikring 1. Hvem hører til gruppen af sikrede?...2 2. Hvad gælder dækningen?...2 2.1 Er der valgt Europadækning...2 2.2 Er der valgt Verdensdækning....2

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 EP FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Afbestillingsforsikring Sektion A Fælles betingelser Police nr. 85.0.01.303-0000 1.0

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring. Rejseforsikring Nr. RP 1405

Betingelser. Rejseforsikring. Rejseforsikring Nr. RP 1405 Betingelser Rejseforsikring Rejseforsikring Nr RP 1405 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning 3 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 5 12 Hvor dækker forsikringen? 5 13 Rejseperiode 5 14 Ved

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA OG ÅRSREJSEFORSIKRING VERDEN

Forsikringsbetingelser for ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA OG ÅRSREJSEFORSIKRING VERDEN Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 Forsikringsbetingelser for ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA OG ÅRSREJSEFORSIKRING VERDEN Huginsvej 2 B 3400 Hillerød Telefon

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger gældende fra 1. april 2006 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police

Læs mere

MasterCard Guld Forsikringsbetingelser august 2014

MasterCard Guld Forsikringsbetingelser august 2014 MasterCard Guld Forsikringsbetingelser august 2014 Betingelserne gælder for MasterCard Guld og MasterCard Guld Debit Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer Sektion C Forlænget produktgaranti

Læs mere