Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej"

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich Jensen (SUJ) HB-koordinator: Jan A. Frederiksen (JAF) Mette Heegaard (MAH) Lena Hedegaard (LEH) ref. Afbud på grund af sygdom: Mette J. Hansen (MJH) Controller Paul Allaart deltog i punkt 8 LPI Henrik Taisbak og Søren Nielsen Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde 3. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 4. Orientering fra TFs HB 5. Orientering fra Sekretariatet 6. Dagpenge 6.1. Sagsbehandling 6.2. Økonomi 6.3. Oplæg til kredsformændene 7. Udvalg 7.1. Forsikringer & Pension Klinikforsikring Sygedriftstabsforsikring Kriminalitetsforsikring Netbankforsikring Gruppeliv Erhvervsudygtighedsforsikring Pension Sundhedsforsikring Privatforsikringer 7.2. Andre aktiviteter Krisehjælp Bonusfonden Oplæg til retningslinjer med ændret tildelingskriterium Fonde og Hjælpeforening 8. Økonomi og investeringer 8.1. Budgetkontrol 8.2. Investeringer Oplæg ved Lægernes Pensions Bank: Portefølje og en forsvarlig investeringsstrategi 8.3. Regnskab udkast 9. Markedsføring 10. Konstituering og udvalg Lægernes Pensions Investering til tandlæger 12. SWOT analyse 13. Bestyrelsesevaluering og evt. uddannelse 14. Årskursus 14.1 Frokost med samarbejdspartnerne 15. Strategiplan 16. Generalforsamling Valg til bestyrelsen november

2 16.2 Årsberetning 16.3 Forslag til særlige emner til generalforsamling Dagpengeordningen Investeringsstrategi 17. Eventuelt 17.1 Med deltagelse af direktøren og sekretæren 17.2 Med deltagelse af direktøren 17.3 Bestyrelsen alene 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde KM oplyste, at FU på mødet den 19. februar 2014 besluttede at tilknytte ekstern bistand i forbindelse med undersøgelse af privatforsikringer. Det er sat i værk. 3. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne KM orienterede om: - Strategidag med NB, MAH og Jan Tornfeldt. Møde i lokalklubben, hvor et medlem havde udtrykt utilfredshed med manglende forsikring mod klagesager. KM havde forklaret, at ingen forsikringsselskaber har forsikringer, der dækker mangelfuldt arbejde. - Møde i kreds 2, hvor der var rejst voldsom kritik af Praksisforsikringen, fordi det altid er driftsansvarlig tandlæge, der nævnes i afgørelser fra både 1. og 2. instans, uanset om skaden evt. er påført af en ansat. - Kreds 2 havde lavet og indsendt en SWOT-analyse på Tandlægeforeningen. - Samtale med Freddie Sloth Lisbjerg, hvor det blev bekræftet, at HB syntes, det var en god ide at fortsætte forhandlinger med Lægernes Pensionskasse om investeringsmuligheder for tandlægerne - Henvendelse fra en tandlæge vedrørende udbetalinger fra PFA. - Hvem, der skal være i høringsgruppe om dagpengeordningen. SUJ orienterede om: - Møde i Codanudvalget: - Der arbejdes stadig på en løsning vedrørende sikringsskabe. - Skadesantallet var ikke steget, men en enkelt nedbrændt klinik giver udslag i regnskabet. UF orienterede om: - Kommende møde i Krisehjælpen den 26. marts 2014 og møde i Trygudvalget den 1. april ABP orienterede om: - Skift af privat bilforsikring fra Tryg til andet forsikringsselskab. NB orienterede om: - Henvendelse fra Nykredit. En konsulent kommer ud og giver tilbud på forsikringer til klinikken. 4. Orientering fra TFs HB JAF orienterede om: - Sidste HB-møde. - Regnskabet går stort set i nul. Afkast på værdipapirer og Efteruddannelsen har givet overskud. 2

3 - Kollegiale henvisninger i Tandlægebladet. Det vil blive undersøgt, hvor mange af dem, der lever op til kravet om 25 timers efteruddannelse om året. Det er der mange, der ikke gør. - De næste emner på symposium: Ældre patienter og endodonti. - Udvalgsarbejde samarbejde med regionerne vedrørende manglende opfølgning i skiftet fra børnetandpleje til voksentandpleje. - Voldsomme besparelser på tandlægeskolerne. Tandlægerne skal selv bekoste den kliniske uddannelse, hvor lægerne får den på universiteterne. - Fremtidens struktur hvordan skal den se ud? - Kursus i vågen sedering. - Formanden fra Praksisforsikringsudvalget havde anmodet om at skrive en leder i Tandlægebladet. HB foreslår en kronik, da lederen fortrinsvis er til politiske budskaber. KM ønskede JAF s bekræftelse på, at Tryghedsordningerne kan indgå aftale med Lægernes Pensions Investering om at tilbyde tandlægerne investeringspleje. JAF bekræftede dette. 5. Orientering fra Sekretariatet MAH orienterede om: - Udskiftning af vandledninger på Svanemøllevej. - Firmaet Munck forventes at være færdige med fjernvarmearbejdet ultimo august. - Ny overenskomst på forsikringsområdet, som sekretariatet aflønnes efter. - Kunderådsmøde i PFA med besøg hos Falck. - Regnskabet 2013 for Praksisforsikringen. - Overenskomstforhandlingerne med regionerne vedrørende Praksisforsikringen. - Henvendelse fra KEU til Praksisforsikringsudvalget. - Vandskade i bestyrelseslokalet. 6. Dagpenge 6.1 Sagsbehandling I forbindelse med udbetaling ved sygdom i en konkret sag, stillede KM spørgsmål ved, om et medlem skal kunne modtage udbetaling, hvis det kan konstateres, at medlemmet fx aldrig kommer i arbejde igen, er ud over 65 år og muligvis klinikejer i selskab med andre ejere, så det ikke er nødvendigt at sælge klinikken. Det blev besluttet, at vedtægterne gennemgås med henblik på bl.a. at se på, om udbetalingskriterierne skal ændres. KM modtager fremover oplysning fra sekretariatet om tandplejernes omsætning, hvis den indgår i beregning for udbetaling ved sygdom. 6.2 Økonomi Udbetalingerne de sidste måneder har været mindre end normalt. I samme periode har der også været færre sygesager. 6.3 KM og NB præsenterer oplægget vedrørende dagpenge for HB og kredsformændene den 4. april Derefter sendes det til kredsformændene, KEU og PATU med en frist på afgivelse af eventuelle kommentarer. 7. Udvalg 7.1 Forsikringer og pension Klinikforsikring Der har været et godt resultat for forsikringen i Sygedriftstabsforsikring 3

4 Der afventes et oplæg til en bedre rapportering. Codan har endnu ikke afgjort om, de vil forlænge forsikringen op til 67 år. Der kommer tidligst en tilbagemelding i løbet af efteråret Kriminalitetsforsikring Codan har også en IT-forsikring, som de indtegner under Tryghedsordningernes gruppe Netbanksforsikring Intet nyt Gruppeliv MAH gennemgik likviditeten i ordningen Erhvervsudygtighedsforsikring Der er indtil nu 44 medlemmer, der har søgt at tegne forsikringen i Danica på lempelige vilkår og der er stadig flere på vej. 2 begæringer har været taget op til særskilt drøftelse. Den ene fik tilbudt forsikringen. Den anden fik afslag.. Et enkelt medlem har fået forsikringen med en klausul, som kun belaster det enkelte medlem. Der er på nuværende tidspunkt 103 medlemmer, der endnu ikke har betalt for første kvartal. Skadeprocenten for 2012 er meget høj. Det skal drøftes på næste møde med PFA Pension Der bliver ultimo marts sendt breve ud til alle medlemmer, der har en kapitalpension i PFA med henblik på information omkring mulighed for skattefordel ved skift til alderspension Sundhedsforsikring Der er stadig lidt småkorrektioner. KM orienterede om en tandlæge, der akut var blevet indlagt. Vedkommende ville ikke afvente hospitalets handlingsplan og ville i stedet bruge sundhedsforsikringen. Tandlægen blev oplyst om, at forsikringen ikke dækker akutforløb Privatforsikringer MAH har holdt møder med 3 mæglere indenfor skadesforsikring: Aon, Willis og Marsh. Det blev besluttet, at Aon fik opgaven med at afklare om, Tryghedsordningernes aftale med Tryg stadig er konkurrencedygtig. Tryg er klar over, at Tryghedsordningerne søger en konkurrencedygtig aftale, ellers kommer ordningen i udbud. Der afholdes møde i Trygudvalget den 1. april Andre aktiviteter Krisehjælp Intet Bonusfonden Oplæg til retningslinjer med ændret tildelingskriterium Bestyrelsen godkendte ændringen i modtagergruppen, således, at det nu alene er en betingelse, at tandlægen er eller har været medlem af TF. KM informerer HB og kredsformændene den 4. april 2014 og derefter lægges informationen på hjemmesiden Fonde og Hjælpeforening 4

5 Intet nyt. 8. Økonomi og investeringer 8.1. Budgetkontrol Paul Allaart gennemgik budgettet. Samlet var der i 2013 et pænt overskud på ca. 5,5 mio. kr. Budgettet er tilfredsstillende og blev taget til efterretning Investeringer Oplæg ved Lægernes Pensions Bank: Portefølje og en forsvarlig investeringspolitik Henrik Taisbak og Søren Nielsen fra Lægernes Pensions Bank (LPB) gennemgik, hvad de anser for at være en forsvarlig og forsigtig investeringspolitik. MAH og Henrik Taisbak kommer med et oplæg til en investeringspolitik, der lever op til den foreslåede idealvægtning med mulighed for et vist spillerum Regnskab udkast Første udkast til regnskabet for 2013 blev gennemgået. Det endelige regnskab foreligger på bestyrelsesmødet i maj måned Markedsføring Sekretariatet har modtaget en ansøgning om sponsorat fra et par studerende, der vil rejse til Filippinerne som hjælpearbejdere gennem en anden organisation end TUG. Bestyrelsen var enig om at sponsorere TUG som forening, men ikke de enkelte hjælpearbejdere eller andre organisationer. Ansøgningen sendes videre til Danske Tandlægers Hjælpeforening, der i flere lignende tilfælde har ydet støtte til studerende. 10. Konstituering og udvalg 2014 Den foreslåede udpegning til de forskellige udvalg blev godkendt. 11. Lægernes Pensions Investering til tandlæger KM oplyste, at det var godkendt fra både Tryghedsordningerne og HB, at Tryghedsordningerne kan gå videre med forhandling om en aftale om investeringsmuligheder for tandlægerne med Lægernes Pensions Investering (LPI). Nu mangler der kun en accept fra LPI, som holder generalforsamling primo april. 12. SWOT analyse Analysen er revideret i henhold til seminaret i januar måned. Analysen blev godkendt. 13. Bestyrelsesevaluering og evt. uddannelse Det blev drøftet om, det skal være en fælles uddannelse af bestyrelsen eller individuelle forløb, fx inden for økonomi, ledelsesansvar mv. 5

6 KM foreslog, at der tages kontakt til TF med henblik på en evt. fælles uddannelse af nye bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesevalueringen blev taget til efterretning. 14. Årskursus 14.1 Frokost med samarbejdspartnerne Tryghedsordningerne har indbudt flere samarbejdspartnere til frokost i Bella Center. KM opfordrede bestyrelsesmedlemmerne til at deltage i frokost en af dagene og netværke. 15. Strategiplan De 5 overordnede strategiske retninger blev drøftet og vedtaget. Under hvert strategisk område er der en række taktiske indsatsområder. Under hvert taktisk område fastsættes en række konkrete aktiviteterne. 16. Generalforsamling Valg til bestyrelsen november 2014 Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg i år Årsberetning KM er begyndt på den skriftlige beretning Forslag til særlige emner til generalforsamling Der er forslag til 2 særlige emner: Dagpengeordningen og investeringsstrategien Dagpengeordningen I henhold til drøftelser med det politiske bagland Investeringsstrategi I henhold til oplæg om investeringsstrategi. 17. Eventuelt KM foreslog et møde med Advisory Board i efteråret. Det er efterfølgende besluttet at flytte FU-mødet den 24. september 2014 til den 23. september 2014 kl Derefter holdes møde med Advisory Board kl Formanden hævede mødet. Det godkendte referat udsendes til: - Tryghedsordningernes bestyrelse og sekretariat - Tandlægeforeningen, som i henhold til aftale videresender til hovedbestyrelsen og kredsformændene. 6

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Svend

Læs mere

Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, 19. 11. 2012 på Hotel Comwell, Roskilde.

Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, 19. 11. 2012 på Hotel Comwell, Roskilde. Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, 19. 11. 2012 på Hotel Comwell, Roskilde. Tilstede var: Poul Møller, Susanne Andersen, Dan Besjakov, Chr. Eggers- Lura, Jan Frederiksen, Ulla

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Tandlægevagtens åbningstider: Alle aftener: Mandag søndag: Lørdag og søndag tillige: Helligdage tillige: 24. dec. og 31. dec.

Tandlægevagtens åbningstider: Alle aftener: Mandag søndag: Lørdag og søndag tillige: Helligdage tillige: 24. dec. og 31. dec. Københavns Tandlægeforening nr. 1 juni 2009 KTF-INFO Udgives af Københavns Tandlægeforening Amaliegade 17, 1256 Kbh. K. Tlf. 33 15 48 88 fra 11-14. Fax: 33 32 16 14. Mail: ktf@ktf.dk Website: www.ktf.dk

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 14.-15. august 2013 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Hanne Lindbjerg Kristensen

Læs mere

INFO. Forår, 2009. www.stfnet.dk

INFO. Forår, 2009. www.stfnet.dk INFO Forår, 2009 www.stfnet.dk SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Kirsten Melchior, Slotsgade 16-18, 3400 Hillerød. Tlf.: 4826 3232 Næstformand og sekretær Flemming Juul, Hansensvej 2 B, 4200 Slagelse.

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

GENERALFORSAMLING I FADL 2010

GENERALFORSAMLING I FADL 2010 FADLs Generalforsamling giver dig mulig GENERALFORSAMLING I FADL 2010 FADLs Generalforsamling giver dig mulighed for stille spørgsmål til foreningens aktiviteter. Du kan også høre mere om, hvordan du selv

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

INFO. Forår, 2008. www.stfnet.dk

INFO. Forår, 2008. www.stfnet.dk INFO Forår, 2008 www.stfnet.dk SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Kirsten Melchior, Slotsgade 16-18, 3400 Hillerød. Tlf.: 4826 3232 Næstformand og sekretær Flemming Juul, Sandvedvej 20, 4250 Fuglebjerg.

Læs mere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Hovedbestyrelsesmøde den 26. juni 2015 Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92 5592 Ejby og 27. juni 2015 på Ungdomslejren Skallebøllecentret, Vissenbjerg

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU April 2006 HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Løndannelsen 2006 Bonus og provision 2005 Information om valg af A-kasse Ferie/Feriefridage

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere