INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014"

Transkript

1 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole

2 Rugvængets Skole Rugvænget Ballerup Kommune tlf.nr.: : Skolens kontor og telefon er åbent dagligt fra kl og fra Fredag er der åben for telefonkontakt i tidsrummet kl til 8.45 og personlig henvendelse i tidsrummet , samt fra Indholdsfortegnelse Målsætning for Rugvængets Skole... 4 Rugvængets Skole - de 5 værdier:... 5 Ordensregler... 7 Ophold på skolen... 7 Frikvarter... 7 Frikvarter, ude... 7 Frikvarter, inde... 8 Orden i klasselokalerne... 8 Rygeforbud... 8 Løbehjul, rulleskøjter m.m Mobiltelefoner, MP3, IPOD og andre elektroniske medier IT... 9 BFO regler... 9 Løbehjul, rulleskøjter m.m Hjemsendelse af børn... 9 Skolefridage... 9 Mobil... 9 It Forebyggelse af mobning fremme af trivsel Læsebånd BRANDINSTRUKS for elever Gensidige forventninger På Rugvængets Skole forventer vi, at en elev: På Rugvængets Skole forventer vi, at en forælder: På Rugvængets Skole kan du forvente, at personalet Skole-hjemsamarbejdet A. Klasselæreren B. Samarbejdet om klassen som gruppe Forældremøder Klassekontaktforældremøde Sociale arrangementer Løbende skriftlig information På besøg i klassen C. Samarbejdet om det enkelte barn: Skole-hjem samtaler

3 Elevplaner Det løbende samarbejde D. Et godt samarbejde Skolebestyrelsen Medlemmer af skolebestyrelsen 1.august juli 2014: Kontaktforældre Samarbejdet med skolebestyrelsen Samarbejdet med klassens lærere Samarbejdet mellem forældrene i klassen Emner til debat ved forældremøde Glemte sager Forsikring og erstatning Mælkeordning Frugtordning Idræt og svømning, Fritagelse Smykker Badning Cykelparkering Bilkørsel til skolen Høreklasserne Taleklasserne Helhedsskoleprojektet og specialklasserne BFO Psykolog Tale/hørelærer (distriktsklasser) Sundhedsplejerske Tandplejen Betingelser: Hvad skal du gøre? Skade på fortænderne Nødhjælp Tandregulering Telefonnumre Ferie og fridage i skoleåret 2013/ Ekstra frihed for enkelte elever Ringetider:

4 Målsætning for Rugvængets Skole Rugvængets Skole kendetegnes ved mangfoldighed. Skolens elever kommer fra forskellige miljøer og med forskellige kulturelle baggrunde. Skolen rummer desuden en regional gruppeordning for hørehæmmede elever og en mellemkommunal gruppeordning for elever med tale-/læsevanskeligheder. Denne mangfoldighed gør det til en speciel fornem opgave for Rugvængets Skole, lærere, elever og forældre til stadighed at tilstræbe den størst mulige gensidige forståelse samt accept af og respekt for hinanden. Rugvængets Skole tilbyder undervisning og skolegang i henhold til lov om folkeskole, Fælles Mål og kommunale målsætninger. På Rugvængets Skole tager undervisningen og samværet udgangspunkt i fællesskabet med en hensyntagen til den enkelte elevs forskellige forudsætninger. På Rugvængets Skole følges den enkelte elevs udvikling med det mål at sikre, at alle elever i fællesskabet udvikler sig. Rugvængets Skole ønsker desuden at markere sig som et lokalcenter i samarbejde med lokalområdets beboere, foreninger, institutioner, m.v. 4

5 Rugvængets Skole - de 5 værdier: 1. Fællesskab og mangfoldighed 2. Demokrati og medindflydelse 3. Professionalisme og faglighed 4. Anerkendelse og respekt 5. Trivsel og arbejdsmiljø 1. Fællesskab og mangfoldighed Det betyder, at alle kan føle sig velkomne vi er tolerante vi har en fælles ansvarsfølelse vi har fokus på traditioner vi er åbne 2. Anerkendelse og respekt Det betyder, at vi lytter til hinanden og kommunikerer ordentligt vi anerkender den enkelte og vores forskellighed vi har plads til forskellighed vi giver omsorg og er nærværende alle har et medansvar for, at alle får en god dag 3. Trivsel og arbejdsmiljø Det betyder, at alle kan føle sig trygge vi har en god tone vi har en klar og gennemskuelig arbejdsorganisation vi er en udviklende og konstruktiv arbejdsorganisation vi har et fælles ansvar vi er hjælpsomme vi er omstillingsparate 4. Anerkendelse og respekt Det betyder, at vi lytter til hinanden og kommunikerer ordentligt vi anerkender den enkelte og vores forskellighed vi har plads til forskellighed vi giver omsorg og er nærværende alle har et medansvar for at få en god dag 5

6 5. Trivsel og arbejdsmiljø Det betyder, at alle kan føle sig trygge vi har en god tone vi har en klar og gennemskuelig arbejdsorganisation vi er en udviklende og konstruktiv arbejdsorganisation vi har et fælles ansvar vi er hjælpsomme vi er omstillingsparate Rugvænget rykker: Her er hjerterum! 6

7 Ordensregler Skolens ordensregler gennemgås i hver klasse mindst én gang årligt. I hver klasse/bfo-afdeling aftaler elever/børn og lærere/voksne desuden klasseregler/bfo-regler. Ophold på skolen Skolen åbnes kl Eleverne kan således ikke opholde sig indendørs før dette tidspunkt. Eleverne skal forlade skolen senest 10 min efter skoletids ophør, med mindre andet er aftalt med klassens lærere (herunder elever der benytter tilbud om lektiecafé eller modtager særligt tilrettelagt undervisning.) Frikvarter Alle elever i bø. 2. kl. skal være ude i de store frikvarterer. Glasgangen ved Tivænget må kun benyttes kun som gennemgang til toilettet. Det er ikke et opholdsrum. Elever i kl. må i frikvartererne opholde sig på skolens udearealer, på skolebiblioteket (når det er åbent), i eget hjemlokale og på gangene i stueplanet. Klasserne kan i deres klasseregler acceptere besøg fra andre klasser. Det er dog ikke tilladt at opholde sig i mellemgården mellem 20 og 30 gangen. Den lille legeplads ved Tivænget er kun for bø.kl.-3.kl. Frikvarter, ude Skolens udendørsarealer, hvor man må opholde sig i frikvartererne, går fra bommen ud for 20-gangen til trappen ved 60-gangen samt græsarealet bag Indskolingsafdelingen og Tivænget. - Den enkelte klasses lærere kan beslutte, at klassen eller dele af klassen i perioder skal være ude i frikvartererne. (Ved udeordning i mere end én dag informeres forældrene) - Eleverne må ikke forlade skolen uden særlig tilladelse. Dog har elever på klassetrin lov til at forlade skolen i frikvartererne, med mindre andet er aftalt med forældrene eller skoleledelsen. - Al leg i skolegården skal foregå på en sådan måde, at den tager hensyn til andre elever. - Man må ikke opholde sig på parkeringspladsen. - Der må kun spilles bold på fodboldbanen og i den store gård. - Sneboldkastning må kun foregå på fodboldbanen. Der afmærkes et område for indskoling (0.-3.kl.), mellemtrin (4.-6.kl.) og udskoling (7.-9. kl.) I timerne må mellemgårdene ikke benyttes til leg. 7

8 Frikvarter, inde Ophold indendørs skal foregå roligt, det vil sige at: - der skal tages hensyn til andre elever og voksne - der skal ryddes pænt op - skolens udstyr skal behandles pænt Orden i klasselokalerne Inden elever og lærere forlader et lokale efter sidste undervisningstime skal: - borde og stole være sat på plads - gulvet være fejet - tavlen tørres ren - papirkurven tømmes - mælkekassen være bragt tilbage til udleveringsstedet - vinduerne være lukkede - lyset være slukket. Rygeforbud Folketinget har vedtaget en lov, der forbyder elever at ryge på skolens område. Skolens område går fra Rugvænget til Kornvænget. Løbehjul, rulleskøjter m.m. Man må ikke løbe på løbehjul, rulleskøjter, skateboard, cykling m.v. i frikvarterne. Såfremt rulleskøjter m.m. anvendes til og fra skole, skal eleven medbringe skiftesko og skifte ved indgangen til skolebygningen. Mobiltelefoner, MP3, IPOD og andre elektroniske medier. Elektroniske medier må ikke bruges til mobning. Mobiltelefoner m.v. skal som udgangspunkt være slukket i enhver form for undervisning. Den enkelte lærer kan dog dispensere herfor i de tilfælde, hvor læreren finder det hensigtsmæssigt i forhold til afvikling af undervisningen. Det er ikke tilladt at tage billeder, optage lyd eller video i skoletiden på skolens område. Ledelsen kan dog dispensere herfor. Afspilning af musik og lyd på gangene ved hjælp af mobiltelefoner og andre elektroniske medier er ikke tilladt hverken i timerne eller frikvarterer. Skolebestyrelsen har vedtaget: Overtrædes denne regel, skal telefonen inddrages og afleveres på skolens kontor indtil afslutningen af skoledagen. Der skal være kontakt mellem skole og hjem herom. 8

9 Ved gentagne tilfælde må mobiltelefonen blive hjemme. IT Computer og internet bruges til undervisningsaktiviteter. I frikvarterer kan ITudstyr dog anvendes til spil og underholdning på steder, hvor der er etableret særligt tilsyn hermed (fx på skolebiblioteket.) IT-udstyret må ikke bruges til mobning - ligesom eleverne ikke uden særlig tilladelse fra ledelsen må anvende udstyret til at besøge internetsider, hvis indhold kan opfattes krænkende pga. fx sexuelt, diskriminerende, racistisk eller voldeligt indhold. Overtrædelse kan medføre udelukkelse for anvendelse af skolens IT-udstyr i en nærmere tidsbestemt periode. I klassereglerne aftales regler brug af IWB i frikvarterer og i øvrigt, når en lærer ikke er til stede. Revideret af skolebestyrelsen - august 2011 BFO regler Der er kontrolleret pasning på BFO en, derfor skal børnene meldes syge eller fri, hvis de ikke møder op. Forældre kan via tabulex melde kontrolleret pasning fra. På skoledage åbnes der i Tivænget kl. 6:30. Børn, der møder før kl. 6:30, kan ikke komme ind i garderobeområdet. BFO en lukker kl. 8:00 og åbner igen kl. 12:50. BFO en lukker kl. 16:45 mandag - torsdag. 16:30 fredag. Det forventes, at børn er afhentet og ude ved lukketid. På skolefridage meddeles forældrene, hvis der åbnes i Kornvænget. Løbehjul, rulleskøjter m.m. Man må løbe på løbehjul, rulleskøjter, skateboard i BFO tiden 12:50-16:30, hvis der anvendes sikkerhedsudstyr. BFO en har lidt udstyr, der kan lånes. Hjemsendelse af børn Børn hjemsendes på hele og halve klokkeslæt. Børn sendes kun til føllet, hvis de selv kan pakke deres ting. Skolefridage For at planlægge personalets ferie mest hensigtsmæssigt, har BFO en brug for at vide, om barnet kommer i ferieperioderne. Er barnet meldt fri, og der opstår et behov, kan barnet modtages, såfremt at BFO en med et døgns varsel er kontaktet. Den daglige leder står for aftalen. Mobil Alle mobiltelefoner skal være slukket og ligge i tasken, så længe barnet er i BFO. 9

10 It Alt elektronisk udstyr medbringes på eget ansvar. 10

11 Vedtaget af skolebestyrelsen april 2008 Forebyggelse af mobning fremme af trivsel Rugvængets Skole har fokus på forebyggelse af mobning og fremme af trivsel. Skole, forældre og elever har alle opgaver og ansvar i forhold til dette. I skolen arbejdes der forebyggende med at udvikle børnenes sociale kompetencer og med at udvikle fællesskaber i klasser, afdelinger og på skolen. Der arbejdes endvidere særligt med enkelte elever, der har behov for særlig støtte. Forældrene har stor betydning i forhold til at støtte op om arbejdet med udvikling af trivsel dels i form af indflydelse på og opdragelse af eget barn, dels i forhold til udvikling af klassefællesskabet. Eleverne har ansvar for egen opførsel og har medansvar for at skabe en velfungerende klasse fagligt og socialt. På skolens hjemmeside er en folder med yderligere oplysning om skolens holdning til emnet. Læsebånd På Rugvængets Skole har vi igangsat en indsats for at støtte yderligere op om elevernes læseudvikling. Vi fortsætter derfor arbejdet med at have læsebånd 20 minutter hver dag. Der er læsning i stort set alle fag - dog ikke idræt, svømning og fag, hvor der er særlige forhold. På Rugvængets Skole stræber vi mod, at læsningen så vidt muligt skal rette sig mod fagets indhold, men det kan også være frilæsning efter lærerens anvisning. Der er forskellige læseaktiviteter afhængig af elevernes alder. For de mindste kan det være lærerens oplæsning, for de lidt større elever kan det være automatisering, mens de ældste elever kan have faglig læsning i orienterings- og naturfagene. Læsebåndets placering på skoledagen flytter sig henover skoleåret. I perioden fra sommerferie til efterårsferie læses der i 1. lektion. Fra efterårsferie til juleferie læses der i 2. lektion. Fra juleferie til vinterferie læses der i 3. lektion. Fra vinterferie til påske læses der i 4. lektion. Fra påske til sommerferie læses der i 5. lektion. For alle elever er det desuden godt med minimum 20 minutters læsning eller højtlæsning hjemme. 11

12 For elever, der har brug for IT-støtte til læsning, findes på skolens hjemmeside en vejledning om, hvordan man gratis kan downloade Mikroværkstedets program CD-ord. Der anvendes elevens unilogin og adgangskode. BRANDINSTRUKS for elever Sådan gør du hvis du ser det brænder: 1. Bevar først og fremmest roen!!! 2. Orienter ved råb red mennesker i fare for branden uden selv at komme i fare. 3. Fortæl en voksen, hvor det brænder. 4. Afvent de ansattes anvisninger 5. Er der ingen voksne, løber du ud af bygningen - følg flugtruten, som er vist på indersiden af døren. 6. Meld dig til en lærer i skolegården. 12

13 Gensidige forventninger På Rugvængets Skole forventer vi, at en elev: taler pænt til andre på skolen, både elever og lærere respekterer andre elever og lærere opfører sig pænt og overholder reglerne er en god kammerat passer på skolens ting laver sine lektier møder til tiden husker sine bøger er positiv overfor nye ting har orden i sine ting På Rugvængets Skole forventer vi, at en forælder: deltager positivt i samarbejdet mellem forældrene indbyrdes og med skolens personale deltager aktivt i skolens aktiviteter fungerer som positiv rollemodel for eget barn og andres børn sikrer, at barnet er klar til at gå i skole o møder udhvilet i skole o har fået morgenmad o har madpakke med i skole eller har mulighed for en anden løsning, der sikrer et fornuftigt måltid til frokost o har lavet lektier På Rugvængets Skole kan du forvente, at personalet tager vare på den enkelte elevs trivsel har en positiv tilgang til eleven tilrettelægger en undervisning, der fremmer elevens faglige udvikling tilrettelægger mulighed for, at den enkelte elevs sociale kompetencer styrkes arbejder bevidst på at styrke klassens sociale fællesskab udøver sin lærergerning i en demokratisk ånd er en tydelig voksen med faste holdninger vægter skole/hjemsamarbejdet højt 13

14 Skole-hjemsamarbejdet Skolen udøver sin virksomhed i samarbejde med forældrene står der i lov om Folkeskolen Et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem skole og hjem er en forudsætning for, at den enkelte elev kan udvikle sig fagligt, personligt og socialt i skolen. På samme måde er en forudsætning for klassens udvikling, at der indbyrdes mellem klassens forældre og mellem forældregruppe og klassens lærere er en konstruktiv dialog. På Rugvængets Skole er der følgende rammer om skole-hjemsamarbejdet: A. Klasselæreren Klasselæreren er krumtappen i forældresamarbejdet. Klasselæreren har fået tid til at varetage forældresamarbejdet med klassens forældre som gruppe og med den enkelte elevs forældre. Det betyder, at man som forældre kan henvende sig til klasselæreren, hvis man ønsker en dialog om en situation/ et problem. B. Samarbejdet om klassen som gruppe Forældremøder Der afholdes 1-2 årlige forældremøder i klassen af 2 timers varighed. På møderne orienterer lærerne om klassens faglige og sociale udvikling, og der er en drøftelse heraf med og blandt forældrene. Klassekontaktforældremøde Forud for forældremøderne afholder kontaktforældrene et kortere formøde med klasselæreren, hvor dagsordenen til forældremøderne drøftes. Endvidere drøftes det øvrige skole-hjemsamarbejde omkring klassen. Sociale arrangementer Der afholdes 1-2 årlige sociale arrangementer af max 3,5 times samlet varighed, hvor elever, forældre og lærere deltager. Løbende skriftlig information I klasserne udsendes efter den enkelte lærers vurdering af behovet herfor generelle informationer om undervisningen og informationer af praktisk karakter. På besøg i klassen Nogle lærere inviterer en gang i mellem klassens forældre til at deltage i undervisningen i klassen eller til at overvære klassens undervisning. 14

15 Såfremt der foreligger en sådan konkret invitation er forældre velkommen til at deltage i eller overvære undervisningen. C. Samarbejdet om det enkelte barn: Skole-hjem samtaler Der er som udgangspunkt to årlige skole-hjem samtaler. Den første samtalerunde er af ca min. varighed. Her deltager to lærere. Ved den anden samtalerunde er der sat tid af til to samtaler af min. med hver to lærere. Udvidelse af det andet møde sikrer mulighed for, at faglærere kan deltage i samtalerne. Samtalerne søges planlagt således, at forældrene møder alle faglærere inden for en planlægningsperiode over 2 år. For eleverne i gruppeordningen er mødelængden minutter. Elevplaner Folketinget har vedtaget en lov om, at alle elevers forældre en gang om året skal modtage en elevplan, der meddeler forældrene skolens syn på elevens arbejdsindsats, faglige standpunkt og fokuspunkter i fremtiden. Elevplaner er sendt ud til forældre på Rugvængets Skole. Det kan forventes, at der i foråret 2013 udsendes elevplaner for det kommende skoleår. Det løbende samarbejde forældreintra Rugvængets Skole bruger forældreintra i kommunikationen mellem skole og hjem. Forældreintra giver mulighed for at sende beskeder mellem skole og hjem og mellem forældre indbyrdes. Alle klasser er på forældreintra, men det er forskelligt i hvilket omfang det anvendes i den enkelte klasse. Lærerne i den enkelte klasse melder ud, hvilke rammer der er omkring den elektroniske kommunikation herunder hvor ofte man kan forvente at læreren åbner sin postkasse, og hvor længe kan man forvente at skulle vente på svar. Beskedsystem i forældreintra er beregnet til korte beskeder/meddelelser - og man bør undgå lange skriftlige beskrivelser eller diskussioner. Der findes på skolens hjemmeside en forklaring om, hvordan man teknisk logger sig på forældreintra. 15

16 telefonisk kontakt Såfremt man ønsker at tale telefonisk med en lærer, kan man ringe på skolens kontor, der vil lægge en besked til læreren om at ringe op, når læreren har mulighed for dette. Nogle lærere udleverer som en ekstra service deres hjemmetelefonnummer til forældrene. Hvis man kontakter læreren i dennes hjem, bør man i sin henvendelse respektere, at læreren ikke er på arbejde, men formentligt er optaget af familiemæssige eller øvrige gøremål. Mange lærere har derfor telefontid, der bedes respekteret. henvendelse i skoletiden Man kan IKKE foretage henvendelser til lærere i lærernes undervisningstid. Her er det lærerens opgave at undervise eleverne i klassen. På samme måde løser læreren i frikvarterer opgaver med på skift at være gårdvagter, foretage samarbejde med andre lærere og øvrigt personale. Såfremt man ønsker at tale med en lærer, bør det ske efter telefonisk aftale eller efter aftale gennem meddelelsesbogen. D. Et godt samarbejde Et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem skole og hjem giver de bedste rammer for undervisningen i skolen og for elevernes udvikling. Hvis der er anledning til undring eller bekymring i forhold til undervisningen, hverdagen i skolen eller den enkelte elevens trivsel er det vigtigt, at der hurtigt er en dialog herom mellem lærerne og hjemmet. På samme måde hvis der i elevernes liv udenfor skolen fritiden eller hjemmet - sker ting, som påvirker elevernes skolegang, skal der også etableres hurtig information og dialog herom. Helt overordnet er det altid bedst, hvis uoverensstemmelser og tvivlspørgsmål afklares på lavest mulige niveau. Ligesom det bør være en selvfølge, at den gensidige dialog altid foregår på en sober og ordentlig måde. Fra ledelsens side håber vi, at ovenstående skaber en god ramme og gode retningslinjer for det gode samarbejde i klasserne og om det enkelte barn. 16

17 Skolebestyrelsen Skolebestyrelsen skal sikre forældrenes ret og pligt til at øve indflydelse på deres barns skole. Skolebestyrelsen fastsætter principper for hele skolens virksomhed. Skolebestyrelsen udøver sit tilsyn og træffer sine beslutninger på skolebestyrelsesmøder. Skolebestyrelsen er sammensat af - 7 forældrevalgte medlemmer - 2 elevrådsrepræsentanter - 2 medarbejderrepræsentanter alle med stemmeret. Skolens leder er sekretær for skolebestyrelsen, og souschefen fører bestyrelsens protokol. Herudover deltager et medlem udpeget af kommunalbestyrelsen. Alle tre deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Medlemmer af skolebestyrelsen 1.august juli 2014: Forældrevalgte medlemmer Linda Berggren Willumsgaard (formand) 4.A Jan Nielsen (Næstformand) 8.A Niels Jacobsen 9.A Henrik Åberg 4.B & 7.A Zen Anne Donen 6.H Niels Poul Nielsen 8.B Pernille Pedersen 7HI 2 repræsentanter valgt af elevrådet Medarbejderrepræsentanter Lea Tøttrup, lærer Ledelse Simon Lundgren, Konst. skoleleder Jill Lerche, Adm. leder Udpeget af kommunalbestyrelsen: Ulrik Falk-Sørensen Barn/børn i kl. 17

18 Kontaktforældre Skolebestyrelsen har udarbejdet en pjece vedr. arbejdet som kontaktforælder. Her følger et uddrag af den: Samarbejdet med skolebestyrelsen Kontaktforældrene er forældrerepræsentanter for deres børns klasse og er skolebestyrelsens kontakt ud til de enkelte klasser. Kontaktforældre bliver mindst en gang om året inviteret til gensidig drøftelse og inspiration med skolebestyrelsen. Hvis der er emner, som kontaktforældrene ønsker drøftet i skolebestyrelsen, er man velkommen til at kontakte skolebestyrelsens medlemmer. Ved personrelaterede problematikker skal man som forældre henvende sig til de relevante lærere med henblik på dialog. Løses problematikken ikke, kan man henvende sig til skolens ledelse. Skolebestyrelsen behandler ikke personrelaterede sager. Samarbejdet med klassens lærere Der vælges normalt 2-3 kontaktforældre pr. klasse. Det er vigtigt, at der blandt de valgte kontaktforældre vælges én, som er initiativtager med henblik på kontaktforældrenes arbejde. Klasselæreren har tid til rådighed til møde med kontaktforældrene. Tiden bruges til at forberede forældresamarbejdet det pågældende skoleår. På mødet fastlægges dagsordenen for kommende møder/arrangementer. Det drøftes om eleverne eventuelt skal deltage i forældremøder (evt. kun dele af mødet). Endvidere tages der stilling til, om man ønsker skolebestyrelsens deltagelse i forældremødet. Kontaktforældrene kan tage generelle emner og problematikker op med klassens forældre. Konkrete forhold omkring den enkelte elev, skal elevens forældre selv tage op med klassens lærere eller andre forældre. Samarbejdet mellem forældrene i klassen Skolebestyrelsen mener, det er vigtigt, at forældrene samarbejder om at få et godt socialt netværk i klassen, sådan at de voksne kan arbejde sammen om at styrke klassens sociale trivsel både i og uden for skoletiden. Det er vigtigt, at klassens forældre deltager i sociale arrangementer og/eller fester. Det er ikke nødvendigvis kontaktforældrene, der skal arrangere disse. Man kan også beslutte at vælge et festudvalg. Venlig hilsen Skolebestyrelsen ved Rugvængets Skole 18

19 Emner til debat ved forældremøde For at skabe et godt samarbejde forældrene imellem er nedenfor angivet forslag til nogle emner, som kunne indgå i en fælles dialog i den enkelte klasse. På alle klassetrin Hvordan skal de sociale regler være i vores klasse? Hvad forventer vi af hinanden som forældre? Hvad forventer vi, at børnene får lært, fagligt og socialt, herunder omgangstone, samvær og relationer til børn i andre klasser? Hvordan medvirker vi til at lære vores børn, at børn er forskellige, og at der skal være plads til alle? Hvad er mobning, og hvad er drilleri? Hvad er hærværk, og hvordan forholder vi os til det? Hvornår og hvordan skal vi sætte ind over for drillerier? Hvordan fastholder vi forældrene i at deltage i klassesamarbejdet? Hvordan skal kommunikationen være mellem skole og hjem? Indskolingen (0.-3. klasse) Hvordan inviterer vi børnene til fødselsdage? Kan vi få alle børn til at deltage i fødselsdage? Hvor meget må gaverne koste? Skal vi have klassekasse, og hvad skal den bruges til? Hvordan bakker vi som forældre lærerne op i deres arbejde? Drillerier: f.eks. legetøj - briller/tandbøjler handicaps! Gå-i-seng-tider? Morgenmad og madpakker Mellemtrinnet (4.-6. klasse) Hvordan forholder vi os til moderne teknologi, mobiltelefon, I-pod, ARTO, facebook, internet osv. Alkohol og rygning Sundhed Drillerier: f.eks. mode/mærkevarer - briller/tandbøjler - handicaps Klub eller bygger? Morgenmad og madpakker Fester i klassen Invitere oplægsholdere f.eks. SSP-medarbejder, sundhedsplejerske eller andre. Udskolingen (7.-9. klasse) (Det anbefales, at eleverne i videst muligt omfang deltager i drøftelserne.) Invitere UU-vejleder til at fortælle om uddannelsesvalg Invitere SSP-medarbejder Alkohol, rygning og stoffer Tyverier Hvordan forholder vi os til moderne teknologi: mobiltelefon, I-pod, ARTO, facebook, internet osv. Ludomani Kærester 19

20 10 forældreråd mod mobning Nr. Råd Baggrund 1 Tal ikke dårligt om dine børns klassekammerater eller om deres forældre. Det forstyrrer barnets opbygning af kammeratskabsnetværk. Forældreattituder påvirker også hele 2 Støt dit barn i at dyrke mange forskellige bekendtskaber på kryds og tværs i klassen. 3 Sæt spot på usynlige kammerater i dit barns klasse. Børn der ikke nævnes, aldrig er med hjemme osv. 4 Opmuntre dit barn til at forsvare den klassekammerat, der ikke kan forsvare sig selv. 5 Giv invitationer til børnefødselsdage fra klassekammeraterne høj prioritet. Dvs. sørg for at dit barn så vidt muligt tager med til alles fødselsdage. 6 Fortæl dit barn, at fødselsdagsfester er forskellige, og det er en del af spændingen. 7 Når du selv holder fødselsdag for dit barn så husk den sociale fødselsdagspolitik: alle, ingen eller alle piger eller alle drenge. Denne ordning opfattes som retfærdig af de fleste børn 8 Prioritér samvær med de andre forældre i klassen. 9 Støt læreren der prioriterer det sociale live i klassen. 10 Brug forældrerepræsentanter og skolebestyrelse i antimobbearbejdet. klassens tolerancekultur. Det er en styrke for barnet at have flere bekendtskaber at bygge på. Samtidig mindsker det muligheden for, at nogle klassekammerater er meget isolerede. Usynlige klassekammerater kan være isolerede mobbede børn, der trænger til at blive trukket med ind i lege og aftaler. Det er især håndsrækningen fra en klassekammerat, der bryder isolationen omkring barnet, der mobbes. Det udtrykker respekt for klassekammeraten, der har fødselsdag, at invitationen tages alvorligt. Barnet med lavstatus i klassen kritiseres ofte for fødselsdagens indhold. Det er forbundet med stor ulykkelighed at blive ramt på sin familie intimitet. Forskellige fødselsdagsformer øger spændingen. Selektive fødselsdagsinvitationer markerer manglende respekt for klassen som et samlet konkret fællesskab. At blive sprunget over i rækken af inviterede gæster opleves meget smertefuldt. Socialt samvær i forældregruppen smitter af på det sociale samvær eleverne imellem. Lærere der sætter konkrete initiativer i gang for at forbedre det sociale liv i klassen, har brug for forældreopbakning, så projektet ikke mislykkes. Forældrerepræsentanter og skolebestyrelse kan være med til at gøre mobbeindsatsen til en top prioriteret skoleindsats. Kilde: 20

21 Glemte sager Ting, der findes på skolens område, afleveres på skolens kontor. Værdifulde sager (smykker, nøgler m.m.) opbevares på kontoret. Beklædning, herunder gymnastiktøj og håndklæder, afleveres ligeledes på skolens kontor. Disse genstande lægges herefter i "Glemmeskabet" i skolens kælder ved mælkekøleskabet. Ved skoleårets afslutning tømmes "Glemmeskabet". Midt i september vil dette tøj m.m. blive gennemgået og brugbart tøj leveret videre til en humanitær hjælpeorganisation. Forsikring og erstatning Skolen er ikke erstatningspligtig med hensyn til skader, der hændeligt overgår elever eller forvoldes af elever i skolen, på skolerejser eller i erhvervspraktik. Dette gælder også ved tyveri. Skulle en elev komme ud for en skade eller et tyveri, må den enkelte familie gøre et evt. erstatningskrav gældende over for eget eller evt. modparts forsikringsselskab. I tilfælde, hvor en elev forvolder skade på skolens bygninger eller inventar, rejser skolen erstatningskrav over for pågældende elevs forældre. Forældre kan herefter søge skaden dækket af deres egen familieforsikring/ansvarsforsikring. Eleverne er IKKE dækket af ulykkesforsikring i skoletiden. Det kan derfor være en god idé selv at tegne en ulykkesforsikring for sit barn, der gælder i både skole og fritid. Mælkeordning Mejeriernes Skolemælksordning administrerer mælkeordningen på Rugvængets Skole. Betaling foregår på: Er det ikke muligt, at bestille mælken via Nettet, kan girokort hentes på skolens kontor. Eventuelle spørgsmål vedr. bestilling/betaling rettes til Skolemælksordningen på tlf

22 Frugtordning Skolefrugt.com leverer frisk frugt til skolen. Skolefrugt.com deltager i EU-skolefrugtordningen, der er støttet med EU-midler. Frugten bliver leveret i en pose med navnene på de elever, der har tilmeldt sig frugt-ordningen. Tilmeldingen til frugt-ordningen sker på Har du spørgsmål, kontakt da tlf Åben hver dag fra kl Idræt og svømning, Fritagelse Idræt og svømning er en del af den obligatoriske undervisning. Det vil sige, at det er en del af den undervisning, den enkelte elev skal deltage i. I enkelte tilfælde kan der søges om fritagelse for undervisningen i enkelte timer eller i en periode. Ønskes der fritagelse fra idræt eller svømning i en periode, sker dette alene med baggrund i lægeligt begrundede forhold. Ønskes der fritagelse i enkelte timer, sker dette med baggrund i forældrenes skriftlige ønske. Smykker Det er forbudt at bære smykker i idræt og svømning. Det betyder, at alle smykker, der kan tages af, skal tages af, inden undervisningen starter. I de tilfælde, hvor smykker er piercet på og således ikke kan tages af, er det den enkelte forældres ansvar. Fra skolens side kræves det, at alle piercede smykker tilplastres forsvarligt. Den enkelte elev medbringer selv plaster. Ovenstående er alene begrundet i den risiko, der er forbundet med at bære smykker i henholdsvis idræt og svømning. Badning Badning er en del af den obligatoriske undervisning. Det betyder, at alle elever skal i bad før og efter svømning samt efter idræt. Cykelparkering Cykler skal parkeres i cykelstativerne ved indskolingsafdelingen eller cykelstativerne ved hovedindgangen (den gamle pedelbolig). Cykler må IKKE parkeres ved boligselskaber og lejligheder rundt om skolen. 22

Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel

Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel Rugvængets Skole Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel Side 1 Kære forældre Med denne folder ønsker Rugvængets Skole, dvs. skole og BFO, at præcisere skolens, forældrenes og elevernes roller og

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

ANTIMOBBEPLAN FOR BRØNDBYVESTER SKOLE EN DEL AF SKOLENS TRIVSELSPLAN

ANTIMOBBEPLAN FOR BRØNDBYVESTER SKOLE EN DEL AF SKOLENS TRIVSELSPLAN ANTIMOBBEPLAN FOR BRØNDBYVESTER SKOLE EN DEL AF SKOLENS TRIVSELSPLAN Mobning er ikke et problem man kan vælge at gøre noget ved, det er et problem man skal gøre noget ved. I skolens antimobbeplan skelner

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 2010 1 Velkommen til Virum Skoles SFO Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til skolefritidsordningen. Vi håber, at den må være med til at besvare nogle

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Vi glæder os til, at I bliver en del af Lyngholmskolen, og til sammen med jer at skabe en rigtig god skole, hvor trivsel og læring er i højsædet. Praktiske oplysninger

Læs mere

Antimobbestrategi og handleplan for Langeskov Skole 2009/2010

Antimobbestrategi og handleplan for Langeskov Skole 2009/2010 Antimobbestrategi og handleplan for Langeskov Skole 2009/2010 Målsætning På Langeskov Skole arbejder vi på at skabe et trygt indlæringsmiljø, hvor respekt og hensyntagen præger det sociale miljø. Langeskov

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Fraværende: Vibeke Whitt, Annemarie, Leif Søndergård DAGSORDEN 54/1 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere

AFDELINGEN FOR BØRN MED HØRETAB, TALE OG SPROGLIGE VANSKELIGHEDER

AFDELINGEN FOR BØRN MED HØRETAB, TALE OG SPROGLIGE VANSKELIGHEDER januar 2011 AFDELINGEN FOR BØRN MED HØRETAB, TALE OG SPROGLIGE VANSKELIGHEDER RUGVÆNGETS SKOLE 2750 Ballerup januar 2011 VÆRDIER FOR SKOLE-HJEMSAMARBEJDET I høreafdelingen pa vægter vi værdier som tillid,

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

Velkommen til Helsingør Byskole

Velkommen til Helsingør Byskole HELSINGØR H A R B Ø R NE NE BYSKOLE I CEN TR U M HELSINGØR H A R B Ø R NE NE BYSKOLE I CEN TR U M Helsingør Byskole Marienlyst Allé 2 3000 Helsingør 49 28 18 80 email: byskolen@helsingor.dk www.byskolen.helsingor.dk

Læs mere

Trivsel på Vissenbjerg skole

Trivsel på Vissenbjerg skole 2009 Trivsel på Vissenbjerg skole En handleplan mod mobning Assens kommune 1. Skolens strategi 1. Vi har fokus på trivsel og vil ikke acceptere mobning på vores skole 2. Vi vil forebyggende og med tidlig

Læs mere

Hvordan er det nu med...

Hvordan er det nu med... Hvordan er det nu med... Ansvar og erstatning Hvis en elev ødelægger ting på skolen bøger, ruder m.v. - sender skolen en regning over det ødelagte til hjemmet, hvis det skønnes, at eleven er ansvarlig,

Læs mere

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole SFO UGLEREDEN SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole 1 VELKOMMEN TIL SFO PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE Med denne lille folder, vil vi gerne byde velkommen til skolefritidsordningen og samtidig

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Fælles forældreaftaler

Fælles forældreaftaler Institution Har I lyst til at indgå fælles forældreaftaler, følger her en række emneopdelte spørgsmål, der kan hjælpe jer med at formulere aftalerne. Kopier aftaleskemaet på bagsiden til at skrive aftalerne

Læs mere

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog)

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog) Antimobbeplan På Enghavegård vil vi være en mobbefri skole. Vi lægger stor vægt på, at børnene trives og er en del af et socialt og lærende fællesskab. Mobning har en ekskluderende funktion og skaber mistrivsel

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER Det tilstræbes, at klasserne bliver så velfungerende som muligt til gavn for det enkelte barn og klassen. Der er indgået samarbejdsaftale mellem dagsinstitutioner

Læs mere

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik Hvem Organisering Hvad kan de? Hvordan deltager jeg? Skolebestyrelsen Bestyrelsesmøder (10 årlige) Arbejdsgrupper & udvalg Sætte mål, lave principper,

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen

Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen Udarbejdet Juni 2013 og gyldig frem til juni 2016 Lundebakkeskolens UMV er udarbejdet ved hjælp af UMV-spørgeskema-skabelonen på klassetrivsel.dk Undersøgelsen

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

FAVRSKOV. Principper

FAVRSKOV. Principper FAVRSKOV Principper 01-06-2014 Indhold Faglig fordybelse/lektiecafé... 3 Understøttende undervisning (UU)... 4 Holddannelse.... 5 Elevers brug af mobiltelefon og tablets på Lilleåskolen.... 6 Trivselspolitik

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

På Hummeltofteskolen prioriterer vi trivsel højt

På Hummeltofteskolen prioriterer vi trivsel højt På Hummeltofteskolen prioriterer vi trivsel højt Derfor har skolen et AKT-team, der arbejder med de børn, grupper eller klasser, der har Adfærd-, Kontakt- eller Trivselsproblemer. Målet med dette arbejde

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Hurup Skoles Forældreråd

Hurup Skoles Forældreråd Hurup Skoles Forældreråd Skolebestyrelsen juni 2014 Velkommen i forældrerådet Hvad er et Forældreråd? Forældrerådet består af 3-4 personer, der vælges i begyndelsen af skoleåret blandt forældrene til klassens

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

KONTAKTFORÆLDRE FOLDER KONTAKTFORÆLDRE FOLDER. Formål med kontaktforældrefunktion: Formål med kontaktforældrefunktion:

KONTAKTFORÆLDRE FOLDER KONTAKTFORÆLDRE FOLDER. Formål med kontaktforældrefunktion: Formål med kontaktforældrefunktion: KONTAKTFORÆLDRE FOLDER KONTAKTFORÆLDRE FOLDER Formål med kontaktforældrefunktion: at styrke kontakt og samarbejde mellem skole og hjem at fremme klassens faglige og sociale trivsel at medvirke til at understøtte

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde Dagsorden for skolebestyrelsens møde Afbud fra Lars Thestrup og Ditte L. Buchwald 1. suppleant Susanne H. Hansen og 2. suppleant Zania K. Pedersen er indkaldt Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30 84-14

Læs mere

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder Specialklasserække på Ådalsskolen Ådalsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 350 elever beliggende i den vestlige del af Syddjurs kommune. På Ådalsskolen er der desuden en specialklasserække, der er

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Velkomstfolder. Balleskolens fritidsordning Fritidshuset Balle Kirkevej 120 8600 Silkeborg 8970 2121

Velkomstfolder. Balleskolens fritidsordning Fritidshuset Balle Kirkevej 120 8600 Silkeborg 8970 2121 Velkomstfolder Balleskolens fritidsordning Fritidshuset Balle Kirkevej 120 8600 Silkeborg 8970 2121 Legen er en livsvigtig proces for det enkelte menneske. Barndommen er ikke noget, der skal overstås hurtigst

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Velkommen i forældrerådet

Velkommen i forældrerådet Mølleskolen, Skanderborgvej 50, 8680 Ry Hjemmeside: moelleskolen-ry.dk moelleskolen@skanderborg.dk 87 94 31 00 Velkommen i forældrerådet Vejledning og idé-katalog Mølleskolens skolebestyrelse august 2011

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

. Revideret juni 2010

. Revideret juni 2010 . Revideret juni 2010 Mobiltelefoner: For bh.kl. - 4.kl.: Mobiltelefonen skal være slukket og gemt væk i skoletiden med mindre den indgår som et led i undervisningen efter personalets anvisninger. Inden

Læs mere

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen SKEMAFOLDER - 14/15 Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen Skoleåret er nu slut, og vi har haft et travlt år med forberedelser til det kommende skoleår,

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center Studiehåndbog 2010-2011 1 Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center På Filstedvejens Skoles 10. center skal eleverne lære: - at værdsætte livet - at interessere sig for livets mange aspekter - at

Læs mere

De syv Samværsbyggesten er: Respekt, Forventninger, Trivsel, Arbejdsro, Samvær, Ansvar og Samarbejde. Se skolens hjemmeside www.nymarkskolen.

De syv Samværsbyggesten er: Respekt, Forventninger, Trivsel, Arbejdsro, Samvær, Ansvar og Samarbejde. Se skolens hjemmeside www.nymarkskolen. Antimobbestrategi for Nymarkskolen Gældende fra den 1. januar 2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Målet med Antimobbestrategien er at forebygge og afhjælpe mobning og manglende trivsel

Læs mere

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagervej 99 8700 Horsens Tlf. 76 29 33 50 Velkommen SFO Delfinen er en funktionsopdelt skolefritidsordning, der er en del af Bankagerskolen.

Læs mere

Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde

Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde Til forældre og skolens medarbejdere i indskolingen 1 Indhold Fælles for forældre og skolens medarbejdere side 3 Mest for forældre side

Læs mere

9.x Aars Skole 2013/14

9.x Aars Skole 2013/14 9.x Aars Skole 2013/14 Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender (HST) Tlf: 99 66 88 05 E mail: hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1 Trivselsplan 1 Trivselsplan Bedsted Skole er en skole, der lægger vægt på: Ansvar, omsorg og respekt Vi arbejder for: At der er plads til alle, og vi passer godt på hinanden. Hvor alle lærer at lytte til

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Mølleskolen tlf. 87-943100 www.moelleskolen-ry.dk Formand: Marianne Thorhauge Fraværende: Mette er med på telefon 70-2014/15:

Læs mere

Forældreaftalen. Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel.

Forældreaftalen. Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel. Generelt Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel. Jo bedre forældrene kender hinanden, børnene, lærerne og pædagogerne, jo

Læs mere

Fritter3 BFO Rosenlund Ejbyvej 47 2740 Skovlunde Telefon 4477 2131 Fo-Fritter3@balk.dk. Kære børn og forældre. Velkommen til Fritter3, BFO Rosenlund

Fritter3 BFO Rosenlund Ejbyvej 47 2740 Skovlunde Telefon 4477 2131 Fo-Fritter3@balk.dk. Kære børn og forældre. Velkommen til Fritter3, BFO Rosenlund Fritter3 BFO Rosenlund Ejbyvej 47 2740 Skovlunde Telefon 4477 2131 Fo-Fritter3@balk.dk Kære børn og forældre. Velkommen til Fritter3, BFO Rosenlund Nedenstående er skrevet til Jer som er interesseret i

Læs mere

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Mosehuset Her er info omkring der vedrører institutionen. Hvis der opstår spørgsmål er alle selvfølgelig velkomne til at rette dem til os, så misforståelser

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner Principper for fagfordelingen Lærernes ønsker om fag og klasser danner grundlaget for fagfordelingen. Klasser og fag videreføres, med mindre særlige forhold taler imod (f. eks. andre principper). Det tilstræbes,

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data fra interview

Læs mere

Inforrmation fra Nørrebjergskolen til forældrene. Skoleåret 2014/15 YA FA YE YB MHC FC ÆB ÆC. Kommunikation Mødelokale. Servicecenter MHA FB MHB

Inforrmation fra Nørrebjergskolen til forældrene. Skoleåret 2014/15 YA FA YE YB MHC FC ÆB ÆC. Kommunikation Mødelokale. Servicecenter MHA FB MHB Pedel Skoleleder Administration Souschef Mødelokale Psykolog Afdelingsleder Pæd.værksted Pæd. værksted Fys/ergo Personalerum MHB MHC FC MHA FB YA FA ÆB ÆC UA YE YB Administration Møde lokale sundhedsplejerske

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 Vi glæder os til at give jeres børn en god og tryg skolestart i førskole-gruppen samt skabe et godt og positivt forældresamarbejde med jer. Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 På Særslev-Hårslev

Læs mere

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse Trivsel 1 Er du glad for at gå i skole? Ja, altid Klassen og fællesskabet 2 Er du glad for din klasse? Ja, altid 3 Behandler I hinanden godt i klassen? Ja, altid 4 Har du nogen venner i klassen? Ja, mange

Læs mere

sfo saxo ellekilde skolen

sfo saxo ellekilde skolen sfo saxo ellekilde skolen personalet i sfo 1 og sfo 2 LEDELSE Mariann Stidsen: Louise Birch: SFO-leder Stedfortræder v. leders fravær SAXO, SFO2 Benjamin Rasmussen: Anita Krøll: Anna Mette Larsen: Daniel

Læs mere

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Kære forældre, Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud. For at sikre at du/i og dit/jeres barn får så god en start som mulig, er der udarbejdet denne

Læs mere