INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014"

Transkript

1 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole

2 Rugvængets Skole Rugvænget Ballerup Kommune tlf.nr.: : Skolens kontor og telefon er åbent dagligt fra kl og fra Fredag er der åben for telefonkontakt i tidsrummet kl til 8.45 og personlig henvendelse i tidsrummet , samt fra Indholdsfortegnelse Målsætning for Rugvængets Skole... 4 Rugvængets Skole - de 5 værdier:... 5 Ordensregler... 7 Ophold på skolen... 7 Frikvarter... 7 Frikvarter, ude... 7 Frikvarter, inde... 8 Orden i klasselokalerne... 8 Rygeforbud... 8 Løbehjul, rulleskøjter m.m Mobiltelefoner, MP3, IPOD og andre elektroniske medier IT... 9 BFO regler... 9 Løbehjul, rulleskøjter m.m Hjemsendelse af børn... 9 Skolefridage... 9 Mobil... 9 It Forebyggelse af mobning fremme af trivsel Læsebånd BRANDINSTRUKS for elever Gensidige forventninger På Rugvængets Skole forventer vi, at en elev: På Rugvængets Skole forventer vi, at en forælder: På Rugvængets Skole kan du forvente, at personalet Skole-hjemsamarbejdet A. Klasselæreren B. Samarbejdet om klassen som gruppe Forældremøder Klassekontaktforældremøde Sociale arrangementer Løbende skriftlig information På besøg i klassen C. Samarbejdet om det enkelte barn: Skole-hjem samtaler

3 Elevplaner Det løbende samarbejde D. Et godt samarbejde Skolebestyrelsen Medlemmer af skolebestyrelsen 1.august juli 2014: Kontaktforældre Samarbejdet med skolebestyrelsen Samarbejdet med klassens lærere Samarbejdet mellem forældrene i klassen Emner til debat ved forældremøde Glemte sager Forsikring og erstatning Mælkeordning Frugtordning Idræt og svømning, Fritagelse Smykker Badning Cykelparkering Bilkørsel til skolen Høreklasserne Taleklasserne Helhedsskoleprojektet og specialklasserne BFO Psykolog Tale/hørelærer (distriktsklasser) Sundhedsplejerske Tandplejen Betingelser: Hvad skal du gøre? Skade på fortænderne Nødhjælp Tandregulering Telefonnumre Ferie og fridage i skoleåret 2013/ Ekstra frihed for enkelte elever Ringetider:

4 Målsætning for Rugvængets Skole Rugvængets Skole kendetegnes ved mangfoldighed. Skolens elever kommer fra forskellige miljøer og med forskellige kulturelle baggrunde. Skolen rummer desuden en regional gruppeordning for hørehæmmede elever og en mellemkommunal gruppeordning for elever med tale-/læsevanskeligheder. Denne mangfoldighed gør det til en speciel fornem opgave for Rugvængets Skole, lærere, elever og forældre til stadighed at tilstræbe den størst mulige gensidige forståelse samt accept af og respekt for hinanden. Rugvængets Skole tilbyder undervisning og skolegang i henhold til lov om folkeskole, Fælles Mål og kommunale målsætninger. På Rugvængets Skole tager undervisningen og samværet udgangspunkt i fællesskabet med en hensyntagen til den enkelte elevs forskellige forudsætninger. På Rugvængets Skole følges den enkelte elevs udvikling med det mål at sikre, at alle elever i fællesskabet udvikler sig. Rugvængets Skole ønsker desuden at markere sig som et lokalcenter i samarbejde med lokalområdets beboere, foreninger, institutioner, m.v. 4

5 Rugvængets Skole - de 5 værdier: 1. Fællesskab og mangfoldighed 2. Demokrati og medindflydelse 3. Professionalisme og faglighed 4. Anerkendelse og respekt 5. Trivsel og arbejdsmiljø 1. Fællesskab og mangfoldighed Det betyder, at alle kan føle sig velkomne vi er tolerante vi har en fælles ansvarsfølelse vi har fokus på traditioner vi er åbne 2. Anerkendelse og respekt Det betyder, at vi lytter til hinanden og kommunikerer ordentligt vi anerkender den enkelte og vores forskellighed vi har plads til forskellighed vi giver omsorg og er nærværende alle har et medansvar for, at alle får en god dag 3. Trivsel og arbejdsmiljø Det betyder, at alle kan føle sig trygge vi har en god tone vi har en klar og gennemskuelig arbejdsorganisation vi er en udviklende og konstruktiv arbejdsorganisation vi har et fælles ansvar vi er hjælpsomme vi er omstillingsparate 4. Anerkendelse og respekt Det betyder, at vi lytter til hinanden og kommunikerer ordentligt vi anerkender den enkelte og vores forskellighed vi har plads til forskellighed vi giver omsorg og er nærværende alle har et medansvar for at få en god dag 5

6 5. Trivsel og arbejdsmiljø Det betyder, at alle kan føle sig trygge vi har en god tone vi har en klar og gennemskuelig arbejdsorganisation vi er en udviklende og konstruktiv arbejdsorganisation vi har et fælles ansvar vi er hjælpsomme vi er omstillingsparate Rugvænget rykker: Her er hjerterum! 6

7 Ordensregler Skolens ordensregler gennemgås i hver klasse mindst én gang årligt. I hver klasse/bfo-afdeling aftaler elever/børn og lærere/voksne desuden klasseregler/bfo-regler. Ophold på skolen Skolen åbnes kl Eleverne kan således ikke opholde sig indendørs før dette tidspunkt. Eleverne skal forlade skolen senest 10 min efter skoletids ophør, med mindre andet er aftalt med klassens lærere (herunder elever der benytter tilbud om lektiecafé eller modtager særligt tilrettelagt undervisning.) Frikvarter Alle elever i bø. 2. kl. skal være ude i de store frikvarterer. Glasgangen ved Tivænget må kun benyttes kun som gennemgang til toilettet. Det er ikke et opholdsrum. Elever i kl. må i frikvartererne opholde sig på skolens udearealer, på skolebiblioteket (når det er åbent), i eget hjemlokale og på gangene i stueplanet. Klasserne kan i deres klasseregler acceptere besøg fra andre klasser. Det er dog ikke tilladt at opholde sig i mellemgården mellem 20 og 30 gangen. Den lille legeplads ved Tivænget er kun for bø.kl.-3.kl. Frikvarter, ude Skolens udendørsarealer, hvor man må opholde sig i frikvartererne, går fra bommen ud for 20-gangen til trappen ved 60-gangen samt græsarealet bag Indskolingsafdelingen og Tivænget. - Den enkelte klasses lærere kan beslutte, at klassen eller dele af klassen i perioder skal være ude i frikvartererne. (Ved udeordning i mere end én dag informeres forældrene) - Eleverne må ikke forlade skolen uden særlig tilladelse. Dog har elever på klassetrin lov til at forlade skolen i frikvartererne, med mindre andet er aftalt med forældrene eller skoleledelsen. - Al leg i skolegården skal foregå på en sådan måde, at den tager hensyn til andre elever. - Man må ikke opholde sig på parkeringspladsen. - Der må kun spilles bold på fodboldbanen og i den store gård. - Sneboldkastning må kun foregå på fodboldbanen. Der afmærkes et område for indskoling (0.-3.kl.), mellemtrin (4.-6.kl.) og udskoling (7.-9. kl.) I timerne må mellemgårdene ikke benyttes til leg. 7

8 Frikvarter, inde Ophold indendørs skal foregå roligt, det vil sige at: - der skal tages hensyn til andre elever og voksne - der skal ryddes pænt op - skolens udstyr skal behandles pænt Orden i klasselokalerne Inden elever og lærere forlader et lokale efter sidste undervisningstime skal: - borde og stole være sat på plads - gulvet være fejet - tavlen tørres ren - papirkurven tømmes - mælkekassen være bragt tilbage til udleveringsstedet - vinduerne være lukkede - lyset være slukket. Rygeforbud Folketinget har vedtaget en lov, der forbyder elever at ryge på skolens område. Skolens område går fra Rugvænget til Kornvænget. Løbehjul, rulleskøjter m.m. Man må ikke løbe på løbehjul, rulleskøjter, skateboard, cykling m.v. i frikvarterne. Såfremt rulleskøjter m.m. anvendes til og fra skole, skal eleven medbringe skiftesko og skifte ved indgangen til skolebygningen. Mobiltelefoner, MP3, IPOD og andre elektroniske medier. Elektroniske medier må ikke bruges til mobning. Mobiltelefoner m.v. skal som udgangspunkt være slukket i enhver form for undervisning. Den enkelte lærer kan dog dispensere herfor i de tilfælde, hvor læreren finder det hensigtsmæssigt i forhold til afvikling af undervisningen. Det er ikke tilladt at tage billeder, optage lyd eller video i skoletiden på skolens område. Ledelsen kan dog dispensere herfor. Afspilning af musik og lyd på gangene ved hjælp af mobiltelefoner og andre elektroniske medier er ikke tilladt hverken i timerne eller frikvarterer. Skolebestyrelsen har vedtaget: Overtrædes denne regel, skal telefonen inddrages og afleveres på skolens kontor indtil afslutningen af skoledagen. Der skal være kontakt mellem skole og hjem herom. 8

9 Ved gentagne tilfælde må mobiltelefonen blive hjemme. IT Computer og internet bruges til undervisningsaktiviteter. I frikvarterer kan ITudstyr dog anvendes til spil og underholdning på steder, hvor der er etableret særligt tilsyn hermed (fx på skolebiblioteket.) IT-udstyret må ikke bruges til mobning - ligesom eleverne ikke uden særlig tilladelse fra ledelsen må anvende udstyret til at besøge internetsider, hvis indhold kan opfattes krænkende pga. fx sexuelt, diskriminerende, racistisk eller voldeligt indhold. Overtrædelse kan medføre udelukkelse for anvendelse af skolens IT-udstyr i en nærmere tidsbestemt periode. I klassereglerne aftales regler brug af IWB i frikvarterer og i øvrigt, når en lærer ikke er til stede. Revideret af skolebestyrelsen - august 2011 BFO regler Der er kontrolleret pasning på BFO en, derfor skal børnene meldes syge eller fri, hvis de ikke møder op. Forældre kan via tabulex melde kontrolleret pasning fra. På skoledage åbnes der i Tivænget kl. 6:30. Børn, der møder før kl. 6:30, kan ikke komme ind i garderobeområdet. BFO en lukker kl. 8:00 og åbner igen kl. 12:50. BFO en lukker kl. 16:45 mandag - torsdag. 16:30 fredag. Det forventes, at børn er afhentet og ude ved lukketid. På skolefridage meddeles forældrene, hvis der åbnes i Kornvænget. Løbehjul, rulleskøjter m.m. Man må løbe på løbehjul, rulleskøjter, skateboard i BFO tiden 12:50-16:30, hvis der anvendes sikkerhedsudstyr. BFO en har lidt udstyr, der kan lånes. Hjemsendelse af børn Børn hjemsendes på hele og halve klokkeslæt. Børn sendes kun til føllet, hvis de selv kan pakke deres ting. Skolefridage For at planlægge personalets ferie mest hensigtsmæssigt, har BFO en brug for at vide, om barnet kommer i ferieperioderne. Er barnet meldt fri, og der opstår et behov, kan barnet modtages, såfremt at BFO en med et døgns varsel er kontaktet. Den daglige leder står for aftalen. Mobil Alle mobiltelefoner skal være slukket og ligge i tasken, så længe barnet er i BFO. 9

10 It Alt elektronisk udstyr medbringes på eget ansvar. 10

11 Vedtaget af skolebestyrelsen april 2008 Forebyggelse af mobning fremme af trivsel Rugvængets Skole har fokus på forebyggelse af mobning og fremme af trivsel. Skole, forældre og elever har alle opgaver og ansvar i forhold til dette. I skolen arbejdes der forebyggende med at udvikle børnenes sociale kompetencer og med at udvikle fællesskaber i klasser, afdelinger og på skolen. Der arbejdes endvidere særligt med enkelte elever, der har behov for særlig støtte. Forældrene har stor betydning i forhold til at støtte op om arbejdet med udvikling af trivsel dels i form af indflydelse på og opdragelse af eget barn, dels i forhold til udvikling af klassefællesskabet. Eleverne har ansvar for egen opførsel og har medansvar for at skabe en velfungerende klasse fagligt og socialt. På skolens hjemmeside er en folder med yderligere oplysning om skolens holdning til emnet. Læsebånd På Rugvængets Skole har vi igangsat en indsats for at støtte yderligere op om elevernes læseudvikling. Vi fortsætter derfor arbejdet med at have læsebånd 20 minutter hver dag. Der er læsning i stort set alle fag - dog ikke idræt, svømning og fag, hvor der er særlige forhold. På Rugvængets Skole stræber vi mod, at læsningen så vidt muligt skal rette sig mod fagets indhold, men det kan også være frilæsning efter lærerens anvisning. Der er forskellige læseaktiviteter afhængig af elevernes alder. For de mindste kan det være lærerens oplæsning, for de lidt større elever kan det være automatisering, mens de ældste elever kan have faglig læsning i orienterings- og naturfagene. Læsebåndets placering på skoledagen flytter sig henover skoleåret. I perioden fra sommerferie til efterårsferie læses der i 1. lektion. Fra efterårsferie til juleferie læses der i 2. lektion. Fra juleferie til vinterferie læses der i 3. lektion. Fra vinterferie til påske læses der i 4. lektion. Fra påske til sommerferie læses der i 5. lektion. For alle elever er det desuden godt med minimum 20 minutters læsning eller højtlæsning hjemme. 11

12 For elever, der har brug for IT-støtte til læsning, findes på skolens hjemmeside en vejledning om, hvordan man gratis kan downloade Mikroværkstedets program CD-ord. Der anvendes elevens unilogin og adgangskode. BRANDINSTRUKS for elever Sådan gør du hvis du ser det brænder: 1. Bevar først og fremmest roen!!! 2. Orienter ved råb red mennesker i fare for branden uden selv at komme i fare. 3. Fortæl en voksen, hvor det brænder. 4. Afvent de ansattes anvisninger 5. Er der ingen voksne, løber du ud af bygningen - følg flugtruten, som er vist på indersiden af døren. 6. Meld dig til en lærer i skolegården. 12

13 Gensidige forventninger På Rugvængets Skole forventer vi, at en elev: taler pænt til andre på skolen, både elever og lærere respekterer andre elever og lærere opfører sig pænt og overholder reglerne er en god kammerat passer på skolens ting laver sine lektier møder til tiden husker sine bøger er positiv overfor nye ting har orden i sine ting På Rugvængets Skole forventer vi, at en forælder: deltager positivt i samarbejdet mellem forældrene indbyrdes og med skolens personale deltager aktivt i skolens aktiviteter fungerer som positiv rollemodel for eget barn og andres børn sikrer, at barnet er klar til at gå i skole o møder udhvilet i skole o har fået morgenmad o har madpakke med i skole eller har mulighed for en anden løsning, der sikrer et fornuftigt måltid til frokost o har lavet lektier På Rugvængets Skole kan du forvente, at personalet tager vare på den enkelte elevs trivsel har en positiv tilgang til eleven tilrettelægger en undervisning, der fremmer elevens faglige udvikling tilrettelægger mulighed for, at den enkelte elevs sociale kompetencer styrkes arbejder bevidst på at styrke klassens sociale fællesskab udøver sin lærergerning i en demokratisk ånd er en tydelig voksen med faste holdninger vægter skole/hjemsamarbejdet højt 13

14 Skole-hjemsamarbejdet Skolen udøver sin virksomhed i samarbejde med forældrene står der i lov om Folkeskolen Et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem skole og hjem er en forudsætning for, at den enkelte elev kan udvikle sig fagligt, personligt og socialt i skolen. På samme måde er en forudsætning for klassens udvikling, at der indbyrdes mellem klassens forældre og mellem forældregruppe og klassens lærere er en konstruktiv dialog. På Rugvængets Skole er der følgende rammer om skole-hjemsamarbejdet: A. Klasselæreren Klasselæreren er krumtappen i forældresamarbejdet. Klasselæreren har fået tid til at varetage forældresamarbejdet med klassens forældre som gruppe og med den enkelte elevs forældre. Det betyder, at man som forældre kan henvende sig til klasselæreren, hvis man ønsker en dialog om en situation/ et problem. B. Samarbejdet om klassen som gruppe Forældremøder Der afholdes 1-2 årlige forældremøder i klassen af 2 timers varighed. På møderne orienterer lærerne om klassens faglige og sociale udvikling, og der er en drøftelse heraf med og blandt forældrene. Klassekontaktforældremøde Forud for forældremøderne afholder kontaktforældrene et kortere formøde med klasselæreren, hvor dagsordenen til forældremøderne drøftes. Endvidere drøftes det øvrige skole-hjemsamarbejde omkring klassen. Sociale arrangementer Der afholdes 1-2 årlige sociale arrangementer af max 3,5 times samlet varighed, hvor elever, forældre og lærere deltager. Løbende skriftlig information I klasserne udsendes efter den enkelte lærers vurdering af behovet herfor generelle informationer om undervisningen og informationer af praktisk karakter. På besøg i klassen Nogle lærere inviterer en gang i mellem klassens forældre til at deltage i undervisningen i klassen eller til at overvære klassens undervisning. 14

15 Såfremt der foreligger en sådan konkret invitation er forældre velkommen til at deltage i eller overvære undervisningen. C. Samarbejdet om det enkelte barn: Skole-hjem samtaler Der er som udgangspunkt to årlige skole-hjem samtaler. Den første samtalerunde er af ca min. varighed. Her deltager to lærere. Ved den anden samtalerunde er der sat tid af til to samtaler af min. med hver to lærere. Udvidelse af det andet møde sikrer mulighed for, at faglærere kan deltage i samtalerne. Samtalerne søges planlagt således, at forældrene møder alle faglærere inden for en planlægningsperiode over 2 år. For eleverne i gruppeordningen er mødelængden minutter. Elevplaner Folketinget har vedtaget en lov om, at alle elevers forældre en gang om året skal modtage en elevplan, der meddeler forældrene skolens syn på elevens arbejdsindsats, faglige standpunkt og fokuspunkter i fremtiden. Elevplaner er sendt ud til forældre på Rugvængets Skole. Det kan forventes, at der i foråret 2013 udsendes elevplaner for det kommende skoleår. Det løbende samarbejde forældreintra Rugvængets Skole bruger forældreintra i kommunikationen mellem skole og hjem. Forældreintra giver mulighed for at sende beskeder mellem skole og hjem og mellem forældre indbyrdes. Alle klasser er på forældreintra, men det er forskelligt i hvilket omfang det anvendes i den enkelte klasse. Lærerne i den enkelte klasse melder ud, hvilke rammer der er omkring den elektroniske kommunikation herunder hvor ofte man kan forvente at læreren åbner sin postkasse, og hvor længe kan man forvente at skulle vente på svar. Beskedsystem i forældreintra er beregnet til korte beskeder/meddelelser - og man bør undgå lange skriftlige beskrivelser eller diskussioner. Der findes på skolens hjemmeside en forklaring om, hvordan man teknisk logger sig på forældreintra. 15

16 telefonisk kontakt Såfremt man ønsker at tale telefonisk med en lærer, kan man ringe på skolens kontor, der vil lægge en besked til læreren om at ringe op, når læreren har mulighed for dette. Nogle lærere udleverer som en ekstra service deres hjemmetelefonnummer til forældrene. Hvis man kontakter læreren i dennes hjem, bør man i sin henvendelse respektere, at læreren ikke er på arbejde, men formentligt er optaget af familiemæssige eller øvrige gøremål. Mange lærere har derfor telefontid, der bedes respekteret. henvendelse i skoletiden Man kan IKKE foretage henvendelser til lærere i lærernes undervisningstid. Her er det lærerens opgave at undervise eleverne i klassen. På samme måde løser læreren i frikvarterer opgaver med på skift at være gårdvagter, foretage samarbejde med andre lærere og øvrigt personale. Såfremt man ønsker at tale med en lærer, bør det ske efter telefonisk aftale eller efter aftale gennem meddelelsesbogen. D. Et godt samarbejde Et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem skole og hjem giver de bedste rammer for undervisningen i skolen og for elevernes udvikling. Hvis der er anledning til undring eller bekymring i forhold til undervisningen, hverdagen i skolen eller den enkelte elevens trivsel er det vigtigt, at der hurtigt er en dialog herom mellem lærerne og hjemmet. På samme måde hvis der i elevernes liv udenfor skolen fritiden eller hjemmet - sker ting, som påvirker elevernes skolegang, skal der også etableres hurtig information og dialog herom. Helt overordnet er det altid bedst, hvis uoverensstemmelser og tvivlspørgsmål afklares på lavest mulige niveau. Ligesom det bør være en selvfølge, at den gensidige dialog altid foregår på en sober og ordentlig måde. Fra ledelsens side håber vi, at ovenstående skaber en god ramme og gode retningslinjer for det gode samarbejde i klasserne og om det enkelte barn. 16

17 Skolebestyrelsen Skolebestyrelsen skal sikre forældrenes ret og pligt til at øve indflydelse på deres barns skole. Skolebestyrelsen fastsætter principper for hele skolens virksomhed. Skolebestyrelsen udøver sit tilsyn og træffer sine beslutninger på skolebestyrelsesmøder. Skolebestyrelsen er sammensat af - 7 forældrevalgte medlemmer - 2 elevrådsrepræsentanter - 2 medarbejderrepræsentanter alle med stemmeret. Skolens leder er sekretær for skolebestyrelsen, og souschefen fører bestyrelsens protokol. Herudover deltager et medlem udpeget af kommunalbestyrelsen. Alle tre deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Medlemmer af skolebestyrelsen 1.august juli 2014: Forældrevalgte medlemmer Linda Berggren Willumsgaard (formand) 4.A Jan Nielsen (Næstformand) 8.A Niels Jacobsen 9.A Henrik Åberg 4.B & 7.A Zen Anne Donen 6.H Niels Poul Nielsen 8.B Pernille Pedersen 7HI 2 repræsentanter valgt af elevrådet Medarbejderrepræsentanter Lea Tøttrup, lærer Ledelse Simon Lundgren, Konst. skoleleder Jill Lerche, Adm. leder Udpeget af kommunalbestyrelsen: Ulrik Falk-Sørensen Barn/børn i kl. 17

18 Kontaktforældre Skolebestyrelsen har udarbejdet en pjece vedr. arbejdet som kontaktforælder. Her følger et uddrag af den: Samarbejdet med skolebestyrelsen Kontaktforældrene er forældrerepræsentanter for deres børns klasse og er skolebestyrelsens kontakt ud til de enkelte klasser. Kontaktforældre bliver mindst en gang om året inviteret til gensidig drøftelse og inspiration med skolebestyrelsen. Hvis der er emner, som kontaktforældrene ønsker drøftet i skolebestyrelsen, er man velkommen til at kontakte skolebestyrelsens medlemmer. Ved personrelaterede problematikker skal man som forældre henvende sig til de relevante lærere med henblik på dialog. Løses problematikken ikke, kan man henvende sig til skolens ledelse. Skolebestyrelsen behandler ikke personrelaterede sager. Samarbejdet med klassens lærere Der vælges normalt 2-3 kontaktforældre pr. klasse. Det er vigtigt, at der blandt de valgte kontaktforældre vælges én, som er initiativtager med henblik på kontaktforældrenes arbejde. Klasselæreren har tid til rådighed til møde med kontaktforældrene. Tiden bruges til at forberede forældresamarbejdet det pågældende skoleår. På mødet fastlægges dagsordenen for kommende møder/arrangementer. Det drøftes om eleverne eventuelt skal deltage i forældremøder (evt. kun dele af mødet). Endvidere tages der stilling til, om man ønsker skolebestyrelsens deltagelse i forældremødet. Kontaktforældrene kan tage generelle emner og problematikker op med klassens forældre. Konkrete forhold omkring den enkelte elev, skal elevens forældre selv tage op med klassens lærere eller andre forældre. Samarbejdet mellem forældrene i klassen Skolebestyrelsen mener, det er vigtigt, at forældrene samarbejder om at få et godt socialt netværk i klassen, sådan at de voksne kan arbejde sammen om at styrke klassens sociale trivsel både i og uden for skoletiden. Det er vigtigt, at klassens forældre deltager i sociale arrangementer og/eller fester. Det er ikke nødvendigvis kontaktforældrene, der skal arrangere disse. Man kan også beslutte at vælge et festudvalg. Venlig hilsen Skolebestyrelsen ved Rugvængets Skole 18

19 Emner til debat ved forældremøde For at skabe et godt samarbejde forældrene imellem er nedenfor angivet forslag til nogle emner, som kunne indgå i en fælles dialog i den enkelte klasse. På alle klassetrin Hvordan skal de sociale regler være i vores klasse? Hvad forventer vi af hinanden som forældre? Hvad forventer vi, at børnene får lært, fagligt og socialt, herunder omgangstone, samvær og relationer til børn i andre klasser? Hvordan medvirker vi til at lære vores børn, at børn er forskellige, og at der skal være plads til alle? Hvad er mobning, og hvad er drilleri? Hvad er hærværk, og hvordan forholder vi os til det? Hvornår og hvordan skal vi sætte ind over for drillerier? Hvordan fastholder vi forældrene i at deltage i klassesamarbejdet? Hvordan skal kommunikationen være mellem skole og hjem? Indskolingen (0.-3. klasse) Hvordan inviterer vi børnene til fødselsdage? Kan vi få alle børn til at deltage i fødselsdage? Hvor meget må gaverne koste? Skal vi have klassekasse, og hvad skal den bruges til? Hvordan bakker vi som forældre lærerne op i deres arbejde? Drillerier: f.eks. legetøj - briller/tandbøjler handicaps! Gå-i-seng-tider? Morgenmad og madpakker Mellemtrinnet (4.-6. klasse) Hvordan forholder vi os til moderne teknologi, mobiltelefon, I-pod, ARTO, facebook, internet osv. Alkohol og rygning Sundhed Drillerier: f.eks. mode/mærkevarer - briller/tandbøjler - handicaps Klub eller bygger? Morgenmad og madpakker Fester i klassen Invitere oplægsholdere f.eks. SSP-medarbejder, sundhedsplejerske eller andre. Udskolingen (7.-9. klasse) (Det anbefales, at eleverne i videst muligt omfang deltager i drøftelserne.) Invitere UU-vejleder til at fortælle om uddannelsesvalg Invitere SSP-medarbejder Alkohol, rygning og stoffer Tyverier Hvordan forholder vi os til moderne teknologi: mobiltelefon, I-pod, ARTO, facebook, internet osv. Ludomani Kærester 19

20 10 forældreråd mod mobning Nr. Råd Baggrund 1 Tal ikke dårligt om dine børns klassekammerater eller om deres forældre. Det forstyrrer barnets opbygning af kammeratskabsnetværk. Forældreattituder påvirker også hele 2 Støt dit barn i at dyrke mange forskellige bekendtskaber på kryds og tværs i klassen. 3 Sæt spot på usynlige kammerater i dit barns klasse. Børn der ikke nævnes, aldrig er med hjemme osv. 4 Opmuntre dit barn til at forsvare den klassekammerat, der ikke kan forsvare sig selv. 5 Giv invitationer til børnefødselsdage fra klassekammeraterne høj prioritet. Dvs. sørg for at dit barn så vidt muligt tager med til alles fødselsdage. 6 Fortæl dit barn, at fødselsdagsfester er forskellige, og det er en del af spændingen. 7 Når du selv holder fødselsdag for dit barn så husk den sociale fødselsdagspolitik: alle, ingen eller alle piger eller alle drenge. Denne ordning opfattes som retfærdig af de fleste børn 8 Prioritér samvær med de andre forældre i klassen. 9 Støt læreren der prioriterer det sociale live i klassen. 10 Brug forældrerepræsentanter og skolebestyrelse i antimobbearbejdet. klassens tolerancekultur. Det er en styrke for barnet at have flere bekendtskaber at bygge på. Samtidig mindsker det muligheden for, at nogle klassekammerater er meget isolerede. Usynlige klassekammerater kan være isolerede mobbede børn, der trænger til at blive trukket med ind i lege og aftaler. Det er især håndsrækningen fra en klassekammerat, der bryder isolationen omkring barnet, der mobbes. Det udtrykker respekt for klassekammeraten, der har fødselsdag, at invitationen tages alvorligt. Barnet med lavstatus i klassen kritiseres ofte for fødselsdagens indhold. Det er forbundet med stor ulykkelighed at blive ramt på sin familie intimitet. Forskellige fødselsdagsformer øger spændingen. Selektive fødselsdagsinvitationer markerer manglende respekt for klassen som et samlet konkret fællesskab. At blive sprunget over i rækken af inviterede gæster opleves meget smertefuldt. Socialt samvær i forældregruppen smitter af på det sociale samvær eleverne imellem. Lærere der sætter konkrete initiativer i gang for at forbedre det sociale liv i klassen, har brug for forældreopbakning, så projektet ikke mislykkes. Forældrerepræsentanter og skolebestyrelse kan være med til at gøre mobbeindsatsen til en top prioriteret skoleindsats. Kilde: 20

21 Glemte sager Ting, der findes på skolens område, afleveres på skolens kontor. Værdifulde sager (smykker, nøgler m.m.) opbevares på kontoret. Beklædning, herunder gymnastiktøj og håndklæder, afleveres ligeledes på skolens kontor. Disse genstande lægges herefter i "Glemmeskabet" i skolens kælder ved mælkekøleskabet. Ved skoleårets afslutning tømmes "Glemmeskabet". Midt i september vil dette tøj m.m. blive gennemgået og brugbart tøj leveret videre til en humanitær hjælpeorganisation. Forsikring og erstatning Skolen er ikke erstatningspligtig med hensyn til skader, der hændeligt overgår elever eller forvoldes af elever i skolen, på skolerejser eller i erhvervspraktik. Dette gælder også ved tyveri. Skulle en elev komme ud for en skade eller et tyveri, må den enkelte familie gøre et evt. erstatningskrav gældende over for eget eller evt. modparts forsikringsselskab. I tilfælde, hvor en elev forvolder skade på skolens bygninger eller inventar, rejser skolen erstatningskrav over for pågældende elevs forældre. Forældre kan herefter søge skaden dækket af deres egen familieforsikring/ansvarsforsikring. Eleverne er IKKE dækket af ulykkesforsikring i skoletiden. Det kan derfor være en god idé selv at tegne en ulykkesforsikring for sit barn, der gælder i både skole og fritid. Mælkeordning Mejeriernes Skolemælksordning administrerer mælkeordningen på Rugvængets Skole. Betaling foregår på: Er det ikke muligt, at bestille mælken via Nettet, kan girokort hentes på skolens kontor. Eventuelle spørgsmål vedr. bestilling/betaling rettes til Skolemælksordningen på tlf

22 Frugtordning Skolefrugt.com leverer frisk frugt til skolen. Skolefrugt.com deltager i EU-skolefrugtordningen, der er støttet med EU-midler. Frugten bliver leveret i en pose med navnene på de elever, der har tilmeldt sig frugt-ordningen. Tilmeldingen til frugt-ordningen sker på Har du spørgsmål, kontakt da tlf Åben hver dag fra kl Idræt og svømning, Fritagelse Idræt og svømning er en del af den obligatoriske undervisning. Det vil sige, at det er en del af den undervisning, den enkelte elev skal deltage i. I enkelte tilfælde kan der søges om fritagelse for undervisningen i enkelte timer eller i en periode. Ønskes der fritagelse fra idræt eller svømning i en periode, sker dette alene med baggrund i lægeligt begrundede forhold. Ønskes der fritagelse i enkelte timer, sker dette med baggrund i forældrenes skriftlige ønske. Smykker Det er forbudt at bære smykker i idræt og svømning. Det betyder, at alle smykker, der kan tages af, skal tages af, inden undervisningen starter. I de tilfælde, hvor smykker er piercet på og således ikke kan tages af, er det den enkelte forældres ansvar. Fra skolens side kræves det, at alle piercede smykker tilplastres forsvarligt. Den enkelte elev medbringer selv plaster. Ovenstående er alene begrundet i den risiko, der er forbundet med at bære smykker i henholdsvis idræt og svømning. Badning Badning er en del af den obligatoriske undervisning. Det betyder, at alle elever skal i bad før og efter svømning samt efter idræt. Cykelparkering Cykler skal parkeres i cykelstativerne ved indskolingsafdelingen eller cykelstativerne ved hovedindgangen (den gamle pedelbolig). Cykler må IKKE parkeres ved boligselskaber og lejligheder rundt om skolen. 22

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

Værd at vide om dit barns skole

Værd at vide om dit barns skole Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen. Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Friskolens forældrehåndbog

Friskolens forældrehåndbog Friskolens forældrehåndbog Adresseændring m.v. Det er vigtigt, både for skolens administration og medarbejderne, at elevernes adressekartotek er opdateret. Husk derfor altid at meddele eventuel adresseændring,

Læs mere

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE Udgivet af Carolineskolen oktober 2008 1 Kære forældre på Carolineskolen Her i folderen har vi samlet en række praktiske informationer om

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Andelsforeningen Fabrikken... 3 Arbejdsweekend... 3 Arrangementer... 3 Bank... 4 Befordringstilskud... 4 Bestyrelsen... 4 Besøg... 4 Betalingsprocedurer... 4 Betalingsservice... 6 Børnefødselsdag...

Læs mere

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013 Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på Østervangskolen Hammelvej 9, 8370 Hadsten www.oestervangskolen.dk Mailadresse: oestervangskolen@hadsten.dk Skolens kontor: Direkte mailadresser

Læs mere

www.løgstørskole.dk 99 66 85 80

www.løgstørskole.dk 99 66 85 80 www.løgstørskole.dk 99 66 85 80 Til skolens elever og deres forældre Hensigten med dette hæfte er at give alle, der har tilknytning til skolen en idé om, hvad Løgstør Skole står for. Hæftets hensigt er

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen PRÆSENTATION AF KRUDTUGLEN... 2 Personalefordeling... 3 Pædagogik... 4 KRUDTUGLENS ABC... 5 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 10 Betaling... 10 Skovhuset Stormfulde

Læs mere

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde...

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... 4 Børnefest / kinderfest... 4 Arrangementer for lærere... 5 Projekt

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

Velkommen til. Gudumholm Skole

Velkommen til. Gudumholm Skole Velkommen til Gudumholm Skole 2014/2015 Indhold Forord... 3 Vision... 3 Mission... 3 Indledning... 4 Principper for en ny skoledag... 5 Lov og Rammer... 7 Aalborg rammen... 7 Elevernes timetal... 9 Skolens

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Dette er et arbejdspapir fra Danmarks Lærerforening Tak til de mange enkeltpersoner og grupper af lærere, som har bidraget med

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Alle børn har ret til et mobbefrit liv

Alle børn har ret til et mobbefrit liv Alle børn har ret til et mobbefrit liv Handleplan mod mobning for Gentofte Skole og Fritidscenter Til børn, medarbejdere og forældre på Gentofte Skole og Fritidscenter Udarbejdet september 2009 Revideret

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør Kære elev Vi er glade for, at du har valgt at gennemføre din erhvervsuddannelse på Niels Brock. Med grundforløbet vil du have meget gode forudsætninger for at søge praktikplads inden for handels- og kontorområdet.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk INSPIRATIONSHÆFTE skole/hjem-samarbejde Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk Inspirationshæfte om Skole/hjem-samarbejde Redaktion: Ulla Fog, pædagogisk konsulent Ida Kampmann,

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere