FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 17-09-2013 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager"

Transkript

1 BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT :00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Vibeke Storm Rasmussen Bent Larsen Charlotte Fischer Hans Toft Henrik Thorup Karin Helweg-Larsen Kenneth Kristensen Berth Kirsten Lee Leila Lindén Lise Müller Michael Lange Per Tærsbøl Thor Grønlykke Arly Eskildsen Julie Herdal Molbech Side 1 af 81

2 Indholdsfortegnelse 1. Anden behandling af budget Økonomirapport Endeligt regnskab 2012 for Region Hovedstaden og Revisionsberetning Tiltrædelsesberetning fra BDO Kommunernes Revision Redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv Strategi for at nedbringe overbelægning Investeringsbevilling til parkeringshuse for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Rammeaftale 2014 for social- og specialundervisningsområdet - udkast til styringsaftale Høringssvar til Movias Trafikplan Forslag til landsplanredegørelse høringssvar Høring: VVM-redegørelse for den faste forbindelse over Femern Bælt Forslag til regional transportinfrastrukturplan for Skåne Nye infrastrukturanalyser med regionalt sigte Melodi Grand Prix Regionsrådsmedlem Julie Herdal Molbechs (F) fravær - fordeling af poster Anmodning fra regionsrådsmedlem Nina Berrig (C) om redegørelse for enstrenget akutsystem Generel orientering fra ledelsen Ansættelse af hospitalsdirektør til Nordsjællands Hospital 51

3 19. FORTROLIG - Lejesag Eventuelt 54 Meddelelser 57 Tillægsdagsorden Valgmøder på hospitalerne 80

4 1. ANDEN BEHANDLING AF BUDGET ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at de i budgetaftalen af 13. september 2013 indeholdte ændringsforslag til budgetforslaget anbefales af forretningsudvalget over for regionsrådet ved andenbehandlingen af budgetforslag , 2. at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler, at budgetforligets tekst indarbejdes i budgettets tekst og budgetbemærkninger, og 3. at forretningsudvalget tager til efterretning, at der i forbindelse med forslaget om ny administrativ organisering opslåes to stillinger som centerdirektør for hhv. Center for Regional Udvikling og Center for Økonomi. RESUME Regionsrådet besluttede på sit møde den 20. august 2013 at lade budgetforslaget overgå til andenbehandling, der finder sted den 24. september Der er den 13. september 2013 indgået en budgetaftale for 2014 mellem partierne Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Det Radikale Venstre og Enhedslisten. Karin Helweg -Larsen og Andreas Røpke (begge uden for partierne) har tilsluttet sig aftalen. Budgetaftalen indeholder en række ændringsforslag til forslag til budget , som anbefales til regionsrådets andenbehandling af budget for Budgetaftalen er vedlagt som bilag 1. Fristen for fremsættelse af andre ændringsforslag er fastsat til torsdag den 19. september 2013 kl Forretningsudvalget bedes endelig om at tage til efterretning, at der i forbindelse med forslaget om ny administrativ organisering opslåes to stillinger som centerleder for hhv. Center for Regional Udvikling og Center for Økonomi. SAGSFREMSTILLING Regionsrådet besluttede på sit møde den 20. august 2013 at lade budgetforslaget overgå til andenbehandling, der finder sted den 24. september Der er den 13. september 2013 indgået en budgetaftale for 2014 mellem partierne Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Det Radikale Venstre og Enhedslisten. Karin Helweg -Larsen og Andreas Røpke (begge uden for partierne) har tilsluttet sig aftalen. Budgetaftalen indeholder en række ændringsforslag til forslag til budget , som anbefales til regionsrådets andenbehandling af budget for Budgetaftalens tekst, samt ændringer som følge af budgetaftalen foreslås indarbejdet i budgettet. Budgetaftalen er vedlagt som bilag 1. Fristen for fremsættelse af andre ændringsforslag er fastsat til torsdag den 19. september 2013 kl Der er i forbindelse med budgetprocessen gennemført en skriftlig høring af kommunalbestyrelserne i regionen, som har kunnet tilkendegive deres stillingstagen til udviklingsbidrag for 2014, der svarer til forudsætningerne i økonomiaftalen for Der henvises til de indkomne høringssvar, som er vedlagt som bilag 2. I perioden fra den 14. til den 23. august 2013 har der været høringsperiode for virksomhedernes MED - udvalg. Der er indkommet høringssvar fra virksomhedernes MED -udvalg. Høringssvarene er vedlagt som bilag 3. Den 27. august 2013 behandlede det regionale MED -udvalg (RMU) budgetforslaget. Den 29. august Side 3 af 81

5 2013 afholdt forretningsudvalget møde med RMU om budgetforslaget. Der er stillet i alt 45 budgetspørgsmål frem til den 30. august Alle spørgsmål er besvaret frem til den 4. september Som bilag 4 vedlægges til orientering notat om interne omprioriteringer på hospitaler og tværgående virksomheder. Endelig bedes forretningsudvalget om at tage til efterretning, at der i forbindelse med forslaget om ny administrativ organisering opslåes to stillinger som centerdirektør for hhv. Center for Regional Udvikling og Center for Økonomi. KOMMUNIKATION Regionsrådets beslutning om budget følges op af en bred presse- og kommunikationsindsats over for såvel interne som eksterne målgrupper. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der lægges op til 2. behandling af budgetforslaget for DIREKTØRGODKENDELSE Hjalte Aaberg / Morten Rand Jensen SAGEN AFGØRES AF Forretningsudvalget for så vidt angår indstillingens punkt 3. Regionsrådet for så vidt angår indstillingens punkt 1 og 2. FORRETNINGSUDVALGET Formanden satte punkt 1 og 2 under afstemning. For stemte: A (3), B (2), F (2) og V (2), i alt 9. Imod stemte: C (1) og O (2), i alt 3. Undlod at stemme: 0. I alt stemte: 12. Indstillingens punkt 1 og 2 var herefter anbefalet. Indstillingens punkt 3 tiltrådt uden afstemning. Hans Toft (C), Julie Herdal Molbech (F) og Karin Helweg -Larsen (ufp) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDET JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Budgetforlig Indkomne høringssvar vedr. udviklingsbidrag 3. Høringssvar VMU 4. Hospitaler interne omprioriteringer sept 13 Side 4 af 81

6 2. 3. ØKONOMIRAPPORT 2013 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet godkender bevillingsændringerne, jf. bilag 2 til sagen (specificeret i underbilag 2.1), 2. at regionsrådet godkender, at der sker yderligere fremrykning af udgifter for i alt 170 mio. kr. i 2013, som kan aflaste udgiftsniveauet i 2014, og 3. at regionsrådet i øvrigt godkender økonomirapporten. RESUME I sagen redegøres for det forventede årsresultat for Samtidig søges om godkendelse af en række bevillingsændringer. På sundhedsområdet er der med det forventede årsresultat 170 mio. kr. til rådighed, og der lægges op til, at beløbet disponeres til fremrykning af udgifter, som kan aflaste udgiftsniveauet i 2014 og efterfølgende år. Herefter er det forventningen, at der vil være balance i forhold til det ajourførte budget. De 170 mio. kr. kan reserveres, da der er et mindreforbrug på tilskud til medicinudgifter på 90 mio. kr., et mindreforbrug på 30 mio. kr. vedrørende den øvrige del af praksisområdet ekskl. medicintilskud og et mindreforbrug på 20 mio. kr. vedrørende sygehusbehandling uden for regionen. Der er derudover mindreudgifter på 25 mio. kr. på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter m.v. Endelig er der mindreudgifter på 5 mio. kr. vedrørende løntilskudsordningerne. Prognosen er på nuværende tidspunkt behæftet med usikkerhed, og afvigelserne vil løbende blive kvalificeret. På hospitalerne kan forventes budgetoverholdelse under forudsætning af, at der fortsat er fokus på den økonomiske udvikling og økonomistyringen. Derudover forventer en række hospitaler allerede nu forskydning af budgetbeløb til Balancen i forhold til det ajourførte budget indebærer samtidig, at der kan forventes en mindreudgift på 67 mio. kr. i forhold til økonomiaftalens driftsudgiftsramme. Beløbet fremkommer, når der tages højde for forskydninger ind i 2013 (genbevillinger) og forventede overførsler til 2014 samt de budgetterede overførsler fra driftsbudgettet til investeringsbudgettet i På social- og specialundervisningsområdet er det vurderingen, at der er balance i det forventede regnskab for På det regionale udviklingsområde forventes årets oprindelige budget anvendt, således at der sikres overholdelse af økonomiaftalen for SAGSFREMSTILLING Forventninger for sundhedsområdet På hospitalerne kan der i 2013 forventes budgetoverholdelse, idet der er fokus på den økonomiske udvikling og økonomistyringen. Hospitalerne har således forventning om, at det vil være muligt også i 2013 at opnå balance i budgettet. Der er redegjort nærmere herfor i bilag 3 til sagen, hvor status på hospitalernes og psykiatriens økonomi med udgangen af juli måned er gennemgået. Økonomirapporten indeholder en prognose om, at der vil være balance på sundhedsområdet, som fremkommer som følge af mindreforbrug og merforbrug på følgende poster i forhold til budgettet: Side 5 af 81

7 For praksisområdet forventes nu et samlet mindreforbrug på 230 mio. kr. fordelt med 200 mio. kr. vedrørende tilskud til medicinudgifter og 30 mio. kr. vedrørende praksisydelser ekskl. medicin. Det oprindelige budget til medicintilskud udgjorde mio. kr., mens budgettet til praksisydelser ekskl. medicintilskud udgør ca. 5,2 mia. kr. For praksisydelser ekskl. medicin vedrører mindreforbruget især almen lægehjælp. For tilskud til medicin er der et markant fald i udgifterne i forhold til 2012, som især skyldes prisfald som følge af patentudløb. For sygehusbehandling uden for regionen forventes et mindreforbrug på 70 mio. kr. Budgettet før 3. økonomirapport udgjorde 884 mio. kr. Med hensyn til medicin på hospitalerne vurderes det, at der vil være et mindreforbrug på 25 mio. kr. Resultatet er justeret med 40 mio. kr. i forhold til 2. økonomirapport. Der har gennem 2011 og 2012 været en afdæmpet vækst på området, men udgifterne er begyndt at stige igen, og væksten er fortsat hen over sommeren. Til vækst i medicinudgifterne er i 2013 afsat 165 mio. kr. De samlede udgifter til sygehusmedicin, implantater m.v. udgør ca. 2,9 mia. kr., som afholdes af hospitalernes budgetter. Vedrørende intensiv kapacitet er der afsat 55 mio. kr. til udvidelse af intensivkapaciteten. Der forventes et lille mindreforbrug på 2 mio. kr. i For nye og udvidede behandlinger er afsat 87 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 35 mio. kr. som følge af bl.a. ændrede udgiftsbehov og senere igangsættelse. Med hensyn til kommunale indtægter er der budgetteret med indtægter på i alt 152 mio. kr. fra kommunerne vedrørende færdigbehandlede patienter på det somatiske og psykiatriske område samt fra kommunernes betaling for hospice og specialiseret ambulant genoptræning. Der forventes at være merindtægter på 28 mio. kr. Vedrørende hjemmeboende respiratorpatienter forventes en merudgift på 24 mio. kr. i Budgettet er på 278 mio. kr. Til fremrykning af forbrug og nye initiativer er tidligere i 2013 disponeret 157 mio. kr. til aflastning af udgiftsniveauet i Beløbet svarer til det afsatte budget. Med hensyn til meraktivitet på hospitaler er oprindelig afsat 299 mio. kr. i Der forventes en nettomerudgift på 35 mio. kr. Herunder forventes betydelige mindreindtægter vedrørende aktivitet fra Side 6 af 81

8 andre regioner, ca. 100 mio. kr., der især kan henføres til Rigshospitalet, der har lavere aktivitet fra Region Sjælland. Det forventes samtidig, at hospitalerne kan opfylde præstationsbudgetterne, og mindreaktiviteten for fremmede patienter modsvares dermed af et øget aktivitetsniveau for regionens egne borgere. Hvis der senere på året registreres et lavere aktivitetsniveau for egne borgere vil merudgiften på 35 mio. kr. blive reduceret. Med prognosen om et nettomerforbrug på 35 mio. kr. er der taget højde for, at der senere vil kunne anvendes 25 mio. kr. til nye meraktivitetsprojekter eller til imødegåelse af evt. yderligere mindreindtægter. Der forventes en forbedring på 5 mio. kr. vedrørende udbytte fra Amgros I/S. Region Hovedstaden modtager et udbytte på 15 mio. kr., hvilket er 5 mio. kr. mere end forudsat i budgettet. For DUT-sager forventes i 2013 et mindreforbrug på omkring 15 mio. kr., idet regionens udgifter i forbindelse med sagerne udløses senere end forudsat. Patienterstatninger er budgetteret til 326 mio. kr. Der forventes en merudgift på 8 mio. kr. Der er desuden et mindreforbrug på 22 mio. kr. vedrørende afsluttede projekter m.v. I beløbet indgår overførsler fra 2012 til forskellige formål, som alligevel har kunnet afholdes inden for den i budget 2013 afsatte ramme. Derudover er der eksempler på, at opstarten har været forsinket, eller at projekter og aktiviteter er gennemført for et lavere udgiftsniveau end oprindeligt budgetteret. Under HR- og Uddannelsesvirksomheden er der et mindreforbrug på 5 mio. kr., som kan henføres til løntilskudsordningerne. Ved behandlingen af 2. økonomirapport 2013 blev et beløb på 200 mio. kr. til nye udgiftsbehov disponeret. Der forventes ikke afvigelser. I rapporten er 170 mio. kr. forudsat disponeret til fremrykning af udgifter fra 2014 og efterfølgende år. Beløbet forudsættes anvendt til indkøb af medicin med henblik på at aflaste medicinudgifter i 2014 samt til fremrykning af vareindkøb eller indkøb af behandlingsartikler og it -udstyr for at aflaste forbrugsniveauet i Beløbet vil blive fordelt til tværgående virksomheder og hospitaler i 4. økonomirapport. Forventede forskydninger For hospitaler og tværgående virksomheder samt administrationen og tværgående konti forventes der at være mindreudgifter på netto 229 mio. kr., der er udtryk for forskydninger, som senere vil blive søgt genbevilget i På hospitalerne vedrører de forventede forskydninger blandt andet forsknings - og uddannelsesprojektmidler, mindre byggearbejder og renoveringsprojekter, overførsel til flerårige projekter m.m. På sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter vedrører de forventede genbevillinger blandt andet beløb der forskydes vedrørende samarbejde med kommuner, personaleforanstaltninger, kronisk sygdom, forskning samt tidsforskydninger vedrørende decentrale enheders forbrug. Social- og specialundervisningsområdet samt regional udvikling På social- og specialundervisningsområdet er det den overordnede vurdering, at der er balance i det forventede regnskab for På det regionale udviklingsområde forventes det oprindelige budget 2013 anvendt. På grund af budgetlovgivningen kan tidligere års overførsler ikke anvendes i 2013, hvorfor disse forventes overført til Bevillingsændringer Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten. På baggrund af økonomiaftalen for 2014 er Region Hovedstadens driftsbudget på sundhedsområdet for 2013 reduceret med i alt 157 mio. kr. Beløbet kan for hovedpartens vedkommende henføres til ændret skøn for pris- og lønregulering og det skal bevillingsmæssigt fordeles forholdsmæssigt på de forskellige bevillingsområder. Rapporten indeholder overførsler på 181 mio. kr. fra driftsrammen til investeringsområdet (sundhed) i Side 7 af 81

9 forbindelse med en nærmere vurdering af, at de pågældende udgifter hører hjemme under anlægsområdet. Endelig skal det beløb på i alt 170 mio. kr., som anvendes til aflastning af budget 2014, berigtiges bevillingsmæssigt. Beløbet afsættes som en samlet pulje på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter ved en tilpasning af budgetterne for de forventede mindreforbrug og udmøntes i 4. økonomirapport. Beløbet disponeres til fremrykning af udgifter fra Bevillingsændringerne vedrører endvidere budgetomplaceringer mellem hospitalerne i forbindelse med opgaveflytningerne samt omplaceringer mellem hospitaler og fælleskontoen ved udmøntning af diverse puljebeløb. For så vidt angår budgetomplaceringerne indeholder rapporten i bilag 2 også evt. konsekvenser heraf for Investeringsbudgettet til kvalitetsfondsprojekterne forhøjes med 60 mio. kr., der vedrører tidligere trufne beslutninger. Det ajourførte budget for 2013 udgør herefter 596 mio. kr. Investeringsbudgettet til øvrige projekter er i rapporten efter nettoforhøjelse på 202 mio. kr. ajourført til mio. kr. for Finansielle poster Der forventes som konsekvens af økonomirapporten en likviditetsforøgelse på 423 mio. kr. hovedsageligt som følge af ændring vedrørende finansielle budgetposter. Hertil kommer en reduktion af driftsbudgetterne som følge af en lavere pris- og lønudvikling end forudsat ved budgetlægningen, hvor reduktionen er tilført kassebeholdningen. Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimolikviditet på 874 mio. kr., hvilket er større end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2013 på -157 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning til forrentning og opgjort efter kassekreditreglen i 2013 skønnes at udgøre 3,3 mia. kr. Standardiseret økonomiopfølgning og status for overholdelse af driftsrammen Den standardiserede økonomiopfølgning, som indberettes til de centrale myndigheder efter udgangen af hvert kvartal, ses i forhold til regionens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne i regionerne. På sundhedsområdet forventes et udgiftsniveau, der vil være 67 mio. kr. under rammen. På socialområdet og regional udvikling forventes balance. KOMMUNIKATION Resultatet kommunikeres via regionh.dk ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten. Ændringerne indebærer en likviditetsforøgelse på 423 mio. kr. som følge af ændret pris - og lønskøn samt ændringer i finansielle budgetposter og vedrørende indbudgettering af investeringsprojekter. På driftsområdet foretages desuden en række likviditetsneutrale omplaceringer mellem bevillingsområderne og udmøntning af puljebeløb m.v. DIREKTØRGODKENDELSE Hjalte Aaberg / Morten Rand Jensen SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Side 8 af 81

10 Anbefales. Hans Toft (C), Julie Herdal Molbech (F) og Karin Helweg -Larsen (ufp) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE økonomirapport Bilag økonomirapport Bilag Økonomirapport Bilag 3 Side 9 af 81

11 3. ENDELIGT REGNSKAB 2012 FOR REGION HOVEDSTADEN OG REVISIONSBERETNING 2012 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regnskab 2012 godkendes endeligt, 2. at revisionsbemærkningerne anses for besvaret med de i mødesagen anførte anbefalinger og tiltag, og 3. at 23 revisionspåtegnede investeringsregnskaber godkendes med de anførte bemærkninger. RESUME Revisionen har fremsendt revisionsberetning vedrørende revision af Region Hovedstadens årsregnskab 2012, revisionsberetning vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion samt revisionsberetning for revision af aktivitetsbaserede tilskud for Revisionen af årsregnskabet 2012 har ikke givet anledning til forbehold. Det er endvidere revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af regionens aktiver, passiver, og finansielle stilling pr. 31. december Resultatet af regionens aktiviteter og pengestrømme for årsregnskabet er ligeledes i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser i Budgetog regnskabssystem for regioner. Det er ligeledes revisionens opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med de meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt at årsregnskabet for 2012 overholder alle formelle formkrav. Revisionsberetningen for 2012 indeholder i alt to revisionsbemærkninger, hvoraf en er videreført fra Revisionsberetningen for 2012 indeholder en opfølgning på tidligere afgivne bemærkninger vedrørende revisionsberetningen for 2011, hvor revisionen afgav i alt seks revisionsbemærkninger. Med revisionsberetningen for 2012 anser revisionen de fem for afklarede, mens en bemærkning endnu holdes i erindring. De to revisionsbemærkninger vedrører generelle ledelsesmæssige opmærksomhedspunkter omkring investeringsområdet samt forhold omkring konsolidering af årsregnskabet i et system. Ved tiltrædelsen af denne sag godkendes endvidere 23 revisionspåtegnede investeringsregnskaber. Alle investeringsregnskaber er opgjort regnskabsmæssigt korrekt. Revisionen har dog i seks tilfælde forsynet revisionserklæringen med forbehold, da revisionen ikke er blevet forevist tilstrækkelig dokumentation for overholdelse af regionens byggestyringsregler, ligesom regnskaberne er afleveret for sent. SAGSFREMSTILLING Indledning Regionsrådet har på mødet den 14. maj 2013 behandlet Region Hovedstadens årsregnskab for I henhold til lov om regioner mv. 23 blev regnskabet herefter overdraget til revisionen. Efter modtagelse af revisionsberetningen forelægges beretningen og regnskabet for forretningsudvalget og regionsrådet, der træffer afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets endelige godkendelse. Konklusionen på den udførte revision er, at regnskabet forsynes med en revisionspåtegning uden forbehold. Det er endvidere revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af regionens aktiver, passiver, og finansielle stilling pr. 31. december Resultatet af regionens aktiviteter og pengestrømme for årsregnskabet er ligeledes i overensstemmelse med Økonomi - og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser i Budget- og regnskabssystem for regioner. Det er ligeledes revisionens Side 10 af 81

12 opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med de meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt at årsregnskabet for 2012 overholder alle formelle formkrav. Der er i beretningen i alt to bemærkninger til besvarelse, hvoraf en er videreført fra 2010 og fem tidligere afgivne bemærkninger anses for lukkede. I overensstemmelse med de formelle regler blev de af revisionen fremsendte revisionsberetninger om de modtagne revisionsbemærkninger fremsendt til regionsrådet den 23. august Revisionsbemærkningerne Revisionsberetningen for 2012 indeholder to revisionsbemærkninger. Specifikke kommentarer Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet indeholder to specifikke bemærkninger, hvoraf en bemærkning er videreført fra Nedenfor er oplistet de to revisionsbemærkninger for 2012: 2010/07: Anlægsregnskaber, anlægssager (aflæggelse af investeringsregnskaber) 2012/01: Konsolidering i økonomisystemet 2010/7: Anlægsregnskaber, anlægssager: Vi skal anbefale, at der sikres det nødvendige ledelsesmæssige fokus på, at investeringsregnskaber udarbejdes rettidigt, og at det sikres, at alle dokumenter opbevares tilgængeligt til brug for revision og dokumentation over for myndighederne, og at der er fokus på at fremfinde manglende regnskabsdokumentation for afsluttede anlægsregnskaber. Administrationen har taget bemærkningen til efterretning. Der er fortsat udfordringer med at sikre rettidig regnskabsaflæggelse for investeringer over 10 mio. kr. Der er i en række af investeringsregnskaberne sket påtegning med forbehold af forskellig karakter. Investeringsprojekterne med forbehold er alle bevilget før For at kvalitetssikre investeringsregnskaberne og sikre en smidig proces er der implementeret et elektronisk dataudvekslingsmedie mellem det enkelte hospital eller den enkelte virksomhed, administrationen og revisionen. Dette er sket for at sikre, at der fremadrettet er den fornødne kvalitet i aflæggelsen af investeringsregnskaber samt mulighed for konkret at være med til at sikre løsninger undervejs og dermed få afsluttet sagerne rettidigt. Administrationen har desuden taget initiativ til skærpelse af det ledelsesmæssige fokus, og indskærpet vigtigheden af at regionens byggestyringsregler overholdes for at sikre at investeringsregnskaber kan godkendes. Fremadrettet vil sagerne blive oprettet i sharepointløsningen med revisionen allerede på bevillingstidspunktet. Dette vil give et samlet overblik og status på samtlige igangværende sager. Bemærkning vedrørende 2012/01: Konsolidering i økonomisystemet Vi skal anbefale, at der sikres den nødvendige ledelsesmæssige kvalitetssikring ved konsolidering af data fra regionens finanssystemer. Administrationen har taget bemærkningen til efterretning. Der er igangsat udredningsarbejde for at sikre at tekniske fejlposteringer fra tidligere regnskabsår korrigeres i forbindelse med lukning af KMD -ØS. Det har desværre ikke været muligt at lukke KMD -ØS ved halvåret 2013, men det forventes fortsat at driftsposteringer i KMD - ØS stopper med udgangen af september Den tekniske fejlpostering har ingen realøkonomisk effekt. Side 11 af 81

13 Investeringsregnskaber I forbindelse med afgivelsen af årsregnskabet til revisionen på regionsrådsmødet den 14. maj 2013 blev det besluttet, at investeringsregnskaberne vedrørende afsluttede anlægs- og investeringsarbejder skulle forelægges for forretningsudvalget og regionsrådet i september Konkrete investeringer over 10 mio. kr. bevilges altid af regionsrådet. Som en konsekvens heraf er der tidligere truffet beslutning om, at alle investeringsregnskaber over denne grænse forsynes med en særskilt revisionspåtegning, inden regnskaberne forelægges for forretningsudvalget og regionsrådet. Administrationen kan konstatere, at der er taget forbehold i seks af revisionserklæringerne. Forbeholdene skyldes, at revisionen har taget forbehold pga. manglende dokumentation for licitation, valg af leverandør el. lign. Med denne sag forelægges 23 revisionspåtegnede investeringsregnskaber til godkendelse. Der er som anført forbehold ved to investeringsregnskaber. I bilag 4 gennemgås investeringsregnskaberne kort. Alle revisionspåtegnede investeringsregnskaber er medtaget som bilag. Som anført ovenfor har administrationen taget en række skridt for at sikre, at der sker en rettidig aflæggelse af regnskaberne, at der kommer tilstrækkeligt ledelsesmæssigt fokus på opgaverne, at der sker en løbende opfølgning af kvaliteten i styringen, og at der sker en løbende rapportering for gennemførte afstemninger mv. KOMMUNIKATION Årsregnskabet er tilgængeligt på regionens hjemmeside. Når regnskabet er endeligt godkendt sendes regnskabet med revisionsberetninger og beslutningsprotokollat til tilsynsmyndigheden. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. DIREKTØRGODKENDELSE Hjalte Aaberg / Morten Rand Jensen SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Sagen blev behandlet som den første sag på dagsordenen. Partner John Menaa (Deloitte), stabsdirektør Peter Mandrup og finanschef Susanne Vesterheden overværede forretningsudvalgets behandling af sagen. John Menaa redegjorde for revisionens arbejde med regnskab 2012 og besvarede spørgsmål fra medlemmerne. Anbefales. Hans Toft (C), Julie Herdal Molbech (F) og Karin Helweg -Larsen (ufp) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. REVISIONSBERETNING bilag 1 2. BERETNING SOCIAL bilag 2 3. Aktivitetsberetning bilag 3 Side 12 af 81

14 4. Bilag 4 investeringsregnskaber FU sept Investeringsregnskaber - bilag 5 Side 13 af 81

15 4. TILTRÆDELSESBERETNING FRA BDO KOMMUNERNES REVISION ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at tiltrædelsesberetningen for regnskabsår 2013 fra BDO Kommunernes Revision godkendes. RESUME BDO Kommunernes Revision blev antaget som revisor for Region Hovedstaden med virkning for regnskabsåret 2013 på regionsrådets møde den 21. august Revisionsopgaven omfatter en basisopgave som dækker over lovpligtig finansiel revision og lovpligtig forvaltningsrevision. Herudover har regionen option på henholdsvis udvidet forvaltningsrevision og rådgivningsydelser ud over basisopgaven. Hovedvægten lægges på den lovpligtige revision. I tiltrædelsesberetningen (bilag1) redegøres for opgaver og ansvar, revisionens tilrettelæggelse og udførelse, herunder rapporteringen for den udførte revision mv. SAGSFREMSTILLING Overordnet beskrivelse af revisionsopgavens omfang Revisionsopgaven omfatter alle de under Region Hovedstaden hørende regnskaber og regnskabsområder, herunder også regnskaber for selvejende institutioner, legater, fonde, eksterne forskningsmidler, kvalitetsfondsbyggerier og projekter samt eventuelle fælles virksomheder, for hvilke regionen har indgået overenskomst eller varetager kasse- og regnskabsfunktionen. I tiltrædelsesberetningen redegøres der for opgaver og ansvar. Regionsrådet har ansvaret for at udarbejde årsregnskabet i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser om regnskabsaflæggelse, herunder at årsregnskabet giver et retvisende billede af regionens aktiver og passiver og finansielle stilling samt resultatet af aktiviteter og pengestrømme. Revision skal udføres i overensstemmelse med de krav, der følger af lovgivningen om regioner, af revisorlovgivningen, af internationale og nationale revisionsstandarder i det omfang, de er anvendelige på opgaven samt god revisionsskik og god offentlig revisionsskik. Regionsrådet har herudover fastsat nærmere præciseringer og krav i Revisionsregulativ for Region Hovedstaden. Regulativet inklusiv relaterede bilag mv., samt ændringer hertil, sendes til gældende revisionsfirma til orientering inden ikrafttræden. Revisionen orienteres tillige om forretningsgangsbeskrivelser og kontrolforanstaltninger samt væsentlige ændringer til disse. Opgaver og ansvar I tiltrædelsesberetningen redegøres for ledelsens opgaver og ansvar herunder at regionsrådet har det overordnede ansvar for udarbejdelse af årsregnskabet i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser om regnskabsaflæggelse. De generelle bestemmelser fremgår af Region Hovedstadens kasse- og regnskabsregulativ. Revisionens tilrettelæggelse og udførelse Revisionen tilrettelægges og udføres med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Ifølge regionslovens 28 og 29 er det den kommunale styrelseslovs 42 og regionens revisionsregulativ, som lægger rammerne for tilrettelæggelse og udførelse af revisionen, som omfatter: 1. Finansiel revision 2. Juridisk - kritisk revision 3. Forvaltningsrevision Side 14 af 81

16 Rapportering om den udførte revision Rapporteringen meddeles som hidtil ved revisionspåtegning af årsregnskabet. Regnskabsaflæggelsen er fastlagt i kasse- og regnskabsregulativet for Region Hovedstaden. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. Tilsynsmyndigheden underrettes om tiltrædelsesberetningen. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. DIREKTØRGODKENDELSE Hjalte Aaberg / Morten Rand Jensen SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales. Hans Toft (C), Julie Herdal Molbech (F) og Karin Helweg -Larsen (ufp) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. BDO Tiltrædelsesberetning Side 15 af 81

17 5. REDEGØRELSE VEDRØRENDE INDBERETTET AKTIVITET, AKTIVITETSBESTEMTE TILSKUD MV ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv godkendes og fremsendes til ministeriet for sundhed og forebyggelse og kommunalbestyrelserne i regionen ledsaget af Revisionsberetning for revision af aktivitetsbaserede tilskud for RESUME Efter reglerne i cirkulærerne om hhv. statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud til regionernes sygehusvæsen og aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet skal regionsrådene senest 1. oktober efter ydelsesåret afgive en revisionspåtegnet redegørelse for aktiviteten til ministeren for sundhed og forebyggelse og kommunalbestyrelserne i regionen. Revisionen gør i Revisionsberetning for revision af aktivitetsbaserede tilskud for 2012 gældende, at den i nævnte cirkulære forudsatte påtegning ikke er hjemlet i den for området gældende revisionsbekendtgørelse, hvorfor revisionspåtegning ikke er foretaget. Da nævnte revisionsberetning dækker samme indholdsmæssige område, anbefaler administrationen, at den udarbejdede redegørelse fremsendes til ministeriet for sundhed og forebyggelse og kommunalbestyrelserne i regionen ledsaget af Revisionsberetning for revision af aktivitetsbaserede tilskud for I redegørelsen gennemgås regelgrundlag, meraktivitetsordningen, den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering og finansiering af regionens aktiviteter på sundhedsområdet i 2012 og de kvalitetssikringsinitiativer, der er udført omkring aktivitetsregistreringen. SAGSFREMSTILLING Efter 10 i Cirkulære om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2012 til regionernes sygehusvæsen mv. af 2. december 2011 og 15 i Cirkulære om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet af 6. december 2011 skal regionsrådene senest 1. oktober efter ydelsesåret afgive en revisionspåtegnet redegørelse for aktiviteten til ministeren for sundhed og forebyggelse og kommunalbestyrelserne i regionen. Revisionen nævner i Revisionsberetning for revision af aktivitetsbaserede tilskud for 2012, at redegørelsen er modtaget, men gør opmærksom på, at sådan påtegning ikke er hjemlet i den for området gældende revisionsbekendtgørelse, hvorfor revisionspåtegning ikke er foretaget. Da nævnte revisionsberetning udarbejdet efter revisionsbekendtgørelsens regler dækker samme indholdsmæssige område, anbefaler administrationen, at den udarbejdede redegørelse fremsendes til ministeriet for sundhed og forebyggelse og kommunalbestyrelserne i regionen ledsaget af Revisionsberetning for revision af aktivitetsbaserede tilskud for Af redegørelsen fremgår at Region Hovedstaden i statsligt aktivitetsafhængigt tilskud ( meraktivitetsordningen ) har modtaget 838,2 mio. kr. og dermed har opnået fuld puljeudnyttelse at Region Hovedstaden fra kommunerne har modtaget kommunale aktivitetsbestemte bidrag på 6,2 mia. kr. fordelt med 6 mia. kr. på medfinansieringsområdet og 0,2 mia. kr. på finansieringsområdet. Kommunerne medfinansierer deres borgeres behandling på regionens hospitaler samt på praksisområdet. Kommunerne finansierer regionens udgifter til færdigbehandlede patienter på hospitalerne samt udgifter til specialiseret ambulant genoptræning. Side 16 af 81

18 Af redegørelsen fremgår også den organisation, der er bygget op og de aktiviteter, der udføres til kvalitetssikring af den patientadministrative aktivitetsregistrering, der ligger bag opkrævningen af aktivitetsbestemte kommunale bidrag. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. DIREKTØRGODKENDELSE Hjalte Aaberg / Morten Rand Jensen SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales. Hans Toft (C), Julie Herdal Molbech (F) og Karin Helweg -Larsen (ufp) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Redegørelse aktivitetsbestemte tilskud mv 2012 Side 17 af 81

19 6. STRATEGI FOR AT NEDBRINGE OVERBELÆGNING PUNKTET BEHANDLET TIDLIGERE Sagen udgik af dagsordenen på forretningsudvalgets møde den 13. august 2013, idet forretningsudvalget besluttede, at "Mødesagen udgår af dagsordenen, idet administrationen hurtigst muligt, og således at det kan indgå i budgetforhandlingerne, fremsætter en mere konkret handlingsplan, der både opsummerer de tiltag, der allerede er iværksat og konkretiserer de fremadrettede tiltag." Sagen forelægges derfor i revideret form. ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet godkender den vedlagte "Strategi for at nedbringe overbelægning", og 2. at regionsrådet godkender den vedlagte "Handleplan 2014 for at nedbringe overbelægning", og at der afsættes 40 mio. kr. i 2014 til nye initiaiver for styrke akutområdet og dermed nedbringe overbelægningen. RESUME Regionsrådet besluttede på mødet i marts 2013, at holde en temadebat om hvilke initiativer, der kan nedbringe overbelægningen i hele Region Hovedstaden. Disse initiativer er sammenfattet i "Strategi for at nedbringe overbelægning". Regionens overordnede mål er "ingen overbelægning". Strategien for at nå dette består af seks elementer, som Region Hovedstaden vil fremme for at skabe bedre forudsætninger for at reducere overbelægning på hospitalerne: 1. Forbedre patientflowet i de medicinske afdelinger 2. Fremme akutmodtagelsernes organisatoriske funktion 3. Fremme regional, tværgående koordinering 4. Fremme nødberedskab ved spidsbelastning 5. Fremme koordinationen mellem praksissektor, kommune og hospitaler 6. Sikre ensartet monitorering af belægning For hvert element er opstillet et idékatalog, der kan understøtte strategien. Administrationen har udarbejdet udkast til "Handleplan 2014 for at nedbringe overbelægning". Handleplanen er blevet til på baggrund af indmeldinger fra hospitalerne og beskriver dels en status for, hvilke initiativer hospitalerne allerede har iværksat i 2013 med helårsvirkning i 2014 for at styrke akutområdet og derigennem nedbringe overbelægingen. Derudover er der en række konkrete forslag, som kan iværksættes i 2014 til yderligere at nå målet om at undgå overbelægning. Dermed beskriver handleplanen dels initiativer for de 5 mio. kr. som regionsrådet afsatte i juni, med en helårsvirkning på 25 mio. kr. dels yderligere initiativer for 15 mio. kr. som hospitalerne vurderer bør gennemføres for at undgå overbelægning. Handleplanen er disponeret efter de seks elementer i strategien, og for hvert element er regionens konkrete handlemuligheder beskrevet. Det politiske fokus på ingen overbelægning vil blive fastholdt, og regionsrådet eller et udvalg herunder vil blive orienteret om udviklingen kvartalsvis. SAGSFREMSTILLING Baggrund og proces På baggrund af den ekstraordinære situation med stor overbelægning på hospitalerne i vinteren 2012/2013, har Regionsrådet i foråret og forsommeren 2013 drøftet belægningssituationen og hvilke initiativer, der kan nedbringe overbelægningen i hele Region Hovedstaden. En referencegruppe til Region Hovedstadens MED-udvalg har rådgivet og fulgt drøftelserne af overbelægning og mulige initiativer, hospitalerne har udarbejdet handleplaner mod overbelægning, der er holdt en workshop om overbelægning for medarbejdere og ledere, og der har været en temadebat i Side 18 af 81

20 Regionsrådet den 11. juni. På dette grundlag er Strategi for at nedbringe overbelægning udarbejdet. Strategien og dens elementer Regionens overordnede mål er "ingen overbelægning". og der skal derfor skabes bedre forudsætninger for at undgå dette. En strategi for at nedbringe overbelægning skal rumme en række udfordringer og dilemmaer, som hospitalerne står midt i. Akuthospitalernes råderum presses af flere akutte patienter og øgede effektiviseringskrav, og der er forskelle i kommunernes serviceniveau overfor den ældre medicinske patient. Det kræver øget fokus på kompetenceudvikling og ændret organisering på hospitalerne, forebyggelse og samarbejde med kommunerne. Desuden oplever de medicinske afdelinger på den ene side, at de modtager flere patienter, men i kortere ophold. På den anden side er det uundgåeligt, at der opstår beredskabssituationer, hvor der er overbelægning som følge af epidemier eller lignende. Det øgede pres giver ringere rum for at håndtere perioder med spidsbelastning. Strategien for at nedbringe overbelægning består af seks elementer, som Region Hovedstaden vil fremme for at skabe bedre forudsætninger for at nedbringe overbelægning på hospitalerne: 1. Forbedre patientflowet i de medicinske afdelinger 2. Fremme akutmodtagelsernes organisatoriske funktion 3. Fremme regional, tværgående koordinering 4. Fremme nødberedskab ved spidsbelastning 5. Fremme koordinationen mellem praksissektor, kommune og hospitaler 6. Sikre ensartet monitorering af belægning 1. Patientflowet skal forbedres ved at følge en række anbefalinger i Region Hovedstadens rapport om Fremtidens Kliniske Grundstruktur. Der skal bl.a. beskrives ansvarsforhold, tidsforløb og overgange mellem afdelinger i et antal standardiserede patientforløb. Dernæst er det nødvendigt at sikre, at de rette kompetencer og bemanding er til stede på de medicinske afdelinger. Afdelingerne har i dag flere patienter, men i kortere tid, og arbejdsopgaverne i et patientforløb formindskes ikke i samme omfang, som liggetiden formindskes, hvilket betyder øget pres på personalet. 2. Akutmodtagelserne spiller en central rolle i forhold til overbelægning. De står på nogle hospitaler for daglige belægningsmøder og visiterer patienter til afdelingerne. Speciallægekompetencer i akutmodtagelsen skal øges så diagnostiske undersøgelser kan udføres og kliniske beslutninger træffes på spciallægeniveau hele døgnet. Dette forventes at skabe basis for, at patientforløb kan afsluttes i akutmodtagelsen, men den fulde effekt kan først forventes, når byggeriet af de nye akutmodtagelser er afsluttet om fem til ti år. Principperne for akutmodtagelsernes organisatoriske funktion skal i stedet implementeres i takt med de fysiske muligheder. 3. Regional, tværgående koordinering skal sættes i værk, når det enkelte hospital er fuldt belagt. Da skal "kollega-afdelinger", samarbejdende hospitaler og AMK-vagtcentralen kontaktes. Der bør være en ensartet definition på tværs af samtlige hospitaler af, hvornår belægningen er så høj, at det ikke kan håndteres internt på hospitalet, men bør håndteres i samarbejde med andre hospitaler og AMK - vagtcentralen. Et grundlag herfor kan være fælles belægningsoversigter, der belyser belægningen på det enkelte hospital, i hvert planområde og samlet set i regionen. 4. Nødberedskab ved spidsbelastning vil oftest være situationer, hvor mulighederne for regional tværgående koordinering er udtømt. Hospitalerne har sundhedsberedskabsplaner og lokale vejledninger, som skal tages i brug ved overbelægning. Derudover kontaktes kommuner for hjemtagning og aflastning. Det foreslås også, at hospitalerne får mulighed for at etablere fysisk bufferkapacitet med henblik på at hindre gangbelægning. Der kan fx arbejdes på at tilpasse bemanding, der kan dække årstidsvariation og spidsbelastning med fysisk buffer. 5. Samarbejdet mellem praksissektor, kommune og hospital er formaliseret i henholdsvis sundhedsaftalerne og overenskomsten med de praktiserende læger. Samarbejde om forebyggelige indlæggelser er et fokusområde i de nuværende sundhedsaftaler. Kommunernes muligheder for at oprette akut- og aflastningspladser er et potentielt element i den næste sundhedsaftale, hvor nye tværsektorielle Side 19 af 81

REGIONSRÅDET ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010

REGIONSRÅDET ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010 Den 20. september 2011 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 13. september 2011, sag nr. 1 SAG NR. 1 ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager DAGSORDEN Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 12-04-2016 09:00 MØDESTED First Hotel Marina, Vedbæk MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 23. oktober 2012 Kl. 16.00 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 13 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor

Læs mere

Strategi for at nedbringe overbelægning

Strategi for at nedbringe overbelægning Region Hovedstadens strategi for at nedbringe overbelægning, 2013 Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Region Hovedstaden Region Hovedstaden Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Strategi for at nedbringe

Læs mere

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. T I L L Æ G S D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl. 16.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013. Sag nr. 1. Emne: 1. Økonomirapport 2013. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013. Sag nr. 1. Emne: 1. Økonomirapport 2013. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013 Sag nr. 1 Emne: 1. Økonomirapport 2013 4 bilag 1. økonomirapport 2013 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden

Læs mere

B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN

B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Onsdag den 21. december 2011 Kl. 08.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H6 Møde nr. 19 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila

Læs mere

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet.

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet. Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 3 SAG NR. 2 ENDELIGT REGNSKAB 2011 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab 2011 for Region Hovedstaden

Læs mere

DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN. EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen

DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN. EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen Møde nr. 10 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 1

2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Punkt nr. 1-2. økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af 71 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015 Punkt

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 13. september 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr.

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 13. september 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 13. september 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 11 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke

Læs mere

1. økonomirapport 2016 Bilag 1

1. økonomirapport 2016 Bilag 1 2016 Region Hovedstaden af Regionsrådet september 2008 2016 Bilag 1 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Bevillingsområder... 13 2.1 Amager og Hvidovre

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010

Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. december 2009 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010 1 bilag 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af

Læs mere

1. økonomirapport 2014 Bilag 4

1. økonomirapport 2014 Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2014 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2014 Bilag 4 - Grundlag for genbevillinger i 2014 Marts 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 1

2. økonomirapport 2015 Bilag 1 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2.

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. Emne: bilag 3. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 3. økonomirapport 2012 Bilag 1

Læs mere

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret Pkt.nr. 3 Revision af regnskabet for året 2005. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2005 537275 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk sekretariat indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 4. februar 2014 Bilag 2 Økonomistyring og tid 1 Grundlag Regnskabsinstruks

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 18. september 2012 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 10

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 18. september 2012 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 10 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 18. september 2012 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 10 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Spareplaner for sygehusene i 2017

Spareplaner for sygehusene i 2017 3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

2. økonomirapport 2010

2. økonomirapport 2010 2. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...3 Kapitel 2 Bevillingsområder...14

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Mandag den 24. august 2009 Kl. 12.45 Sted: Hotel Scandic, grupperum A Kettevej 4, 2650 Hvidovre Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Ole Find Jensen

Læs mere

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 20. april 2010 Sag nr. 2 Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. september 2011. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 7

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. september 2011. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 7 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 20. september 2011 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Notat om revisionsberetning nr. 35 vedrørende revisionen af Region Midtjyllands regnskab for 2015

Notat om revisionsberetning nr. 35 vedrørende revisionen af Region Midtjyllands regnskab for 2015 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Notat om revisionsberetning nr. 35 vedrørende revisionen af Region Midtjyllands regnskab for 2015 8800 Vibrog Tel. +45 87285000 koncernoekonomi@stab.rm.dk

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Til: Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per Seerup

Læs mere

Baggrund for spareplanen

Baggrund for spareplanen Spareplan 2016-2019 Fælles ansvar for sundhed og økonomi - 5 års balance Baggrund for spareplanen Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 2. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde REGION SJÆLLAND Beretning nr. 17 (side 244 250) Revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2011

Læs mere

3. økonomirapport 2015 Bilag 1

3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Punkt nr. 1-3. Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af 71 3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden September

Læs mere

4. økonomirapport 2011 Bilag 1

4. økonomirapport 2011 Bilag 1 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 4. økonomirapport 2011 Bilag 1 Region Hovedstaden December 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Region Nordjylland Koncern Økonomi J.nr.: 2012-159287 Ref.: Christian Balthazar Møller Dato: 19. september 2013 Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Den 4. september

Læs mere

Mission og vision vedtaget af regionsrådet den 24. juni 2008.

Mission og vision vedtaget af regionsrådet den 24. juni 2008. Punkt nr. 1 - Mission, vision og strategi Bilag 1 - Side -1 af 1 Mission og vision vedtaget af regionsrådet den 24. juni 2008. Overordnet vision/slogan: Region H når det gælder! Vi skaber udvikling og

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Revisionen skal omfatte alle regnskabsområder henhørende under regionsrådet, jf. lovens 28 stk. 2.

Revisionen skal omfatte alle regnskabsområder henhørende under regionsrådet, jf. lovens 28 stk. 2. Kontraktbilag 6 Region Syddanmark Revisionsregulativ for Region Syddanmark Indhold 1 Generelt 2 Opgavedeling mellem ledelse og revisor 3 Grundlaget for revisionsopgaven 4 Revisionens tilrettelæggelse og

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød.

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Onsdag den 10. april 2013 Kl. 12.00 til 14.00 på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. Møde nr. 11 Medlemmer: Kirsten Lee (formand) Thor Grønlykke Karin Dubin Maja Holt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S

6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S 6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S 24 05 2016 Bestyrelsen forelægges foreløbigt forslag til budget 2017 og overslagsår til godkendelse, herunder de kommunale bidragssatser.

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2017

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. september 2017 for 2017 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet. I forhold til budget 2017 viser

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 1

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 1 Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2016 Bilag 1 KAPITEL 1: SAMMENFATNING... 3 KAPITEL 2: BEVILLINGSOMRÅDER... 16 2.1 Amager og Hvidovre Hospital... 18 2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital... 20 2.4

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Region Midtjylland. Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. september 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. september 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 4 Notat om supplerende oplysninger

Læs mere

Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland

Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 30. september 2015 Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Økonomi-

Læs mere

1. økonomirapport 2010

1. økonomirapport 2010 1. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden April 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSOMRÅDET

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSOMRÅDET K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Torsdag den 21. februar 2008 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 2 Medlemmer: Knud Andersen (formand) Bent Larsen Benedikte Kiær Kirsten

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Ekstraordinært møde 17-05-2016 16:45 REGIONSRÅDSSALEN

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Ekstraordinært møde 17-05-2016 16:45 REGIONSRÅDSSALEN BESLUTNINGER Ekstraordinært Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET Ekstraordinært møde MØDETIDSPUNKT 17-05-2016 16:45 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén

Læs mere

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato: 9. marts 2016 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den: 28. april 2016

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

2. økonomirapport 2011 Bilag 1

2. økonomirapport 2011 Bilag 1 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2011 Bilag 1 Region Hovedstaden Juni 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:00 Mødet afsluttet: kl. 18:45 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende:

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Kl til på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret

Kl til på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Torsdag den 24. maj 2012 Kl. 17.00 til 19.00 på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret lokale 12 Mødet slut kl. 19 Møde nr.

Læs mere

Indstilling om behandling af Revisionsberetning og Endelig godkendelse af regnskab 2014

Indstilling om behandling af Revisionsberetning og Endelig godkendelse af regnskab 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 12. august 2015 Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 12. august 2015 Indstilling om behandling af Revisionsberetning

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 8. maj 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 5

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 8. maj 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 5 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 8. maj 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 5 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Mandag den 8. maj 2006 Kl. 16.00 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H 4 Møde nr. 2 (Mødet afsluttet kl. 18.30)

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion. August 2013

Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion. August 2013 Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion August 2013 FAXE KOMMUNES ADMINISTRATION AF ORDNINGER MED STATSREFUSION 2012 1 Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion 2012

Læs mere

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Åben dagsorden Mødetidspunkt: Kl 15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H6 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere