FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 17-09-2013 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager"

Transkript

1 BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT :00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Vibeke Storm Rasmussen Bent Larsen Charlotte Fischer Hans Toft Henrik Thorup Karin Helweg-Larsen Kenneth Kristensen Berth Kirsten Lee Leila Lindén Lise Müller Michael Lange Per Tærsbøl Thor Grønlykke Arly Eskildsen Julie Herdal Molbech Side 1 af 81

2 Indholdsfortegnelse 1. Anden behandling af budget Økonomirapport Endeligt regnskab 2012 for Region Hovedstaden og Revisionsberetning Tiltrædelsesberetning fra BDO Kommunernes Revision Redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv Strategi for at nedbringe overbelægning Investeringsbevilling til parkeringshuse for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Rammeaftale 2014 for social- og specialundervisningsområdet - udkast til styringsaftale Høringssvar til Movias Trafikplan Forslag til landsplanredegørelse høringssvar Høring: VVM-redegørelse for den faste forbindelse over Femern Bælt Forslag til regional transportinfrastrukturplan for Skåne Nye infrastrukturanalyser med regionalt sigte Melodi Grand Prix Regionsrådsmedlem Julie Herdal Molbechs (F) fravær - fordeling af poster Anmodning fra regionsrådsmedlem Nina Berrig (C) om redegørelse for enstrenget akutsystem Generel orientering fra ledelsen Ansættelse af hospitalsdirektør til Nordsjællands Hospital 51

3 19. FORTROLIG - Lejesag Eventuelt 54 Meddelelser 57 Tillægsdagsorden Valgmøder på hospitalerne 80

4 1. ANDEN BEHANDLING AF BUDGET ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at de i budgetaftalen af 13. september 2013 indeholdte ændringsforslag til budgetforslaget anbefales af forretningsudvalget over for regionsrådet ved andenbehandlingen af budgetforslag , 2. at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler, at budgetforligets tekst indarbejdes i budgettets tekst og budgetbemærkninger, og 3. at forretningsudvalget tager til efterretning, at der i forbindelse med forslaget om ny administrativ organisering opslåes to stillinger som centerdirektør for hhv. Center for Regional Udvikling og Center for Økonomi. RESUME Regionsrådet besluttede på sit møde den 20. august 2013 at lade budgetforslaget overgå til andenbehandling, der finder sted den 24. september Der er den 13. september 2013 indgået en budgetaftale for 2014 mellem partierne Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Det Radikale Venstre og Enhedslisten. Karin Helweg -Larsen og Andreas Røpke (begge uden for partierne) har tilsluttet sig aftalen. Budgetaftalen indeholder en række ændringsforslag til forslag til budget , som anbefales til regionsrådets andenbehandling af budget for Budgetaftalen er vedlagt som bilag 1. Fristen for fremsættelse af andre ændringsforslag er fastsat til torsdag den 19. september 2013 kl Forretningsudvalget bedes endelig om at tage til efterretning, at der i forbindelse med forslaget om ny administrativ organisering opslåes to stillinger som centerleder for hhv. Center for Regional Udvikling og Center for Økonomi. SAGSFREMSTILLING Regionsrådet besluttede på sit møde den 20. august 2013 at lade budgetforslaget overgå til andenbehandling, der finder sted den 24. september Der er den 13. september 2013 indgået en budgetaftale for 2014 mellem partierne Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Det Radikale Venstre og Enhedslisten. Karin Helweg -Larsen og Andreas Røpke (begge uden for partierne) har tilsluttet sig aftalen. Budgetaftalen indeholder en række ændringsforslag til forslag til budget , som anbefales til regionsrådets andenbehandling af budget for Budgetaftalens tekst, samt ændringer som følge af budgetaftalen foreslås indarbejdet i budgettet. Budgetaftalen er vedlagt som bilag 1. Fristen for fremsættelse af andre ændringsforslag er fastsat til torsdag den 19. september 2013 kl Der er i forbindelse med budgetprocessen gennemført en skriftlig høring af kommunalbestyrelserne i regionen, som har kunnet tilkendegive deres stillingstagen til udviklingsbidrag for 2014, der svarer til forudsætningerne i økonomiaftalen for Der henvises til de indkomne høringssvar, som er vedlagt som bilag 2. I perioden fra den 14. til den 23. august 2013 har der været høringsperiode for virksomhedernes MED - udvalg. Der er indkommet høringssvar fra virksomhedernes MED -udvalg. Høringssvarene er vedlagt som bilag 3. Den 27. august 2013 behandlede det regionale MED -udvalg (RMU) budgetforslaget. Den 29. august Side 3 af 81

5 2013 afholdt forretningsudvalget møde med RMU om budgetforslaget. Der er stillet i alt 45 budgetspørgsmål frem til den 30. august Alle spørgsmål er besvaret frem til den 4. september Som bilag 4 vedlægges til orientering notat om interne omprioriteringer på hospitaler og tværgående virksomheder. Endelig bedes forretningsudvalget om at tage til efterretning, at der i forbindelse med forslaget om ny administrativ organisering opslåes to stillinger som centerdirektør for hhv. Center for Regional Udvikling og Center for Økonomi. KOMMUNIKATION Regionsrådets beslutning om budget følges op af en bred presse- og kommunikationsindsats over for såvel interne som eksterne målgrupper. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der lægges op til 2. behandling af budgetforslaget for DIREKTØRGODKENDELSE Hjalte Aaberg / Morten Rand Jensen SAGEN AFGØRES AF Forretningsudvalget for så vidt angår indstillingens punkt 3. Regionsrådet for så vidt angår indstillingens punkt 1 og 2. FORRETNINGSUDVALGET Formanden satte punkt 1 og 2 under afstemning. For stemte: A (3), B (2), F (2) og V (2), i alt 9. Imod stemte: C (1) og O (2), i alt 3. Undlod at stemme: 0. I alt stemte: 12. Indstillingens punkt 1 og 2 var herefter anbefalet. Indstillingens punkt 3 tiltrådt uden afstemning. Hans Toft (C), Julie Herdal Molbech (F) og Karin Helweg -Larsen (ufp) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDET JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Budgetforlig Indkomne høringssvar vedr. udviklingsbidrag 3. Høringssvar VMU 4. Hospitaler interne omprioriteringer sept 13 Side 4 af 81

6 2. 3. ØKONOMIRAPPORT 2013 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet godkender bevillingsændringerne, jf. bilag 2 til sagen (specificeret i underbilag 2.1), 2. at regionsrådet godkender, at der sker yderligere fremrykning af udgifter for i alt 170 mio. kr. i 2013, som kan aflaste udgiftsniveauet i 2014, og 3. at regionsrådet i øvrigt godkender økonomirapporten. RESUME I sagen redegøres for det forventede årsresultat for Samtidig søges om godkendelse af en række bevillingsændringer. På sundhedsområdet er der med det forventede årsresultat 170 mio. kr. til rådighed, og der lægges op til, at beløbet disponeres til fremrykning af udgifter, som kan aflaste udgiftsniveauet i 2014 og efterfølgende år. Herefter er det forventningen, at der vil være balance i forhold til det ajourførte budget. De 170 mio. kr. kan reserveres, da der er et mindreforbrug på tilskud til medicinudgifter på 90 mio. kr., et mindreforbrug på 30 mio. kr. vedrørende den øvrige del af praksisområdet ekskl. medicintilskud og et mindreforbrug på 20 mio. kr. vedrørende sygehusbehandling uden for regionen. Der er derudover mindreudgifter på 25 mio. kr. på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter m.v. Endelig er der mindreudgifter på 5 mio. kr. vedrørende løntilskudsordningerne. Prognosen er på nuværende tidspunkt behæftet med usikkerhed, og afvigelserne vil løbende blive kvalificeret. På hospitalerne kan forventes budgetoverholdelse under forudsætning af, at der fortsat er fokus på den økonomiske udvikling og økonomistyringen. Derudover forventer en række hospitaler allerede nu forskydning af budgetbeløb til Balancen i forhold til det ajourførte budget indebærer samtidig, at der kan forventes en mindreudgift på 67 mio. kr. i forhold til økonomiaftalens driftsudgiftsramme. Beløbet fremkommer, når der tages højde for forskydninger ind i 2013 (genbevillinger) og forventede overførsler til 2014 samt de budgetterede overførsler fra driftsbudgettet til investeringsbudgettet i På social- og specialundervisningsområdet er det vurderingen, at der er balance i det forventede regnskab for På det regionale udviklingsområde forventes årets oprindelige budget anvendt, således at der sikres overholdelse af økonomiaftalen for SAGSFREMSTILLING Forventninger for sundhedsområdet På hospitalerne kan der i 2013 forventes budgetoverholdelse, idet der er fokus på den økonomiske udvikling og økonomistyringen. Hospitalerne har således forventning om, at det vil være muligt også i 2013 at opnå balance i budgettet. Der er redegjort nærmere herfor i bilag 3 til sagen, hvor status på hospitalernes og psykiatriens økonomi med udgangen af juli måned er gennemgået. Økonomirapporten indeholder en prognose om, at der vil være balance på sundhedsområdet, som fremkommer som følge af mindreforbrug og merforbrug på følgende poster i forhold til budgettet: Side 5 af 81

7 For praksisområdet forventes nu et samlet mindreforbrug på 230 mio. kr. fordelt med 200 mio. kr. vedrørende tilskud til medicinudgifter og 30 mio. kr. vedrørende praksisydelser ekskl. medicin. Det oprindelige budget til medicintilskud udgjorde mio. kr., mens budgettet til praksisydelser ekskl. medicintilskud udgør ca. 5,2 mia. kr. For praksisydelser ekskl. medicin vedrører mindreforbruget især almen lægehjælp. For tilskud til medicin er der et markant fald i udgifterne i forhold til 2012, som især skyldes prisfald som følge af patentudløb. For sygehusbehandling uden for regionen forventes et mindreforbrug på 70 mio. kr. Budgettet før 3. økonomirapport udgjorde 884 mio. kr. Med hensyn til medicin på hospitalerne vurderes det, at der vil være et mindreforbrug på 25 mio. kr. Resultatet er justeret med 40 mio. kr. i forhold til 2. økonomirapport. Der har gennem 2011 og 2012 været en afdæmpet vækst på området, men udgifterne er begyndt at stige igen, og væksten er fortsat hen over sommeren. Til vækst i medicinudgifterne er i 2013 afsat 165 mio. kr. De samlede udgifter til sygehusmedicin, implantater m.v. udgør ca. 2,9 mia. kr., som afholdes af hospitalernes budgetter. Vedrørende intensiv kapacitet er der afsat 55 mio. kr. til udvidelse af intensivkapaciteten. Der forventes et lille mindreforbrug på 2 mio. kr. i For nye og udvidede behandlinger er afsat 87 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 35 mio. kr. som følge af bl.a. ændrede udgiftsbehov og senere igangsættelse. Med hensyn til kommunale indtægter er der budgetteret med indtægter på i alt 152 mio. kr. fra kommunerne vedrørende færdigbehandlede patienter på det somatiske og psykiatriske område samt fra kommunernes betaling for hospice og specialiseret ambulant genoptræning. Der forventes at være merindtægter på 28 mio. kr. Vedrørende hjemmeboende respiratorpatienter forventes en merudgift på 24 mio. kr. i Budgettet er på 278 mio. kr. Til fremrykning af forbrug og nye initiativer er tidligere i 2013 disponeret 157 mio. kr. til aflastning af udgiftsniveauet i Beløbet svarer til det afsatte budget. Med hensyn til meraktivitet på hospitaler er oprindelig afsat 299 mio. kr. i Der forventes en nettomerudgift på 35 mio. kr. Herunder forventes betydelige mindreindtægter vedrørende aktivitet fra Side 6 af 81

8 andre regioner, ca. 100 mio. kr., der især kan henføres til Rigshospitalet, der har lavere aktivitet fra Region Sjælland. Det forventes samtidig, at hospitalerne kan opfylde præstationsbudgetterne, og mindreaktiviteten for fremmede patienter modsvares dermed af et øget aktivitetsniveau for regionens egne borgere. Hvis der senere på året registreres et lavere aktivitetsniveau for egne borgere vil merudgiften på 35 mio. kr. blive reduceret. Med prognosen om et nettomerforbrug på 35 mio. kr. er der taget højde for, at der senere vil kunne anvendes 25 mio. kr. til nye meraktivitetsprojekter eller til imødegåelse af evt. yderligere mindreindtægter. Der forventes en forbedring på 5 mio. kr. vedrørende udbytte fra Amgros I/S. Region Hovedstaden modtager et udbytte på 15 mio. kr., hvilket er 5 mio. kr. mere end forudsat i budgettet. For DUT-sager forventes i 2013 et mindreforbrug på omkring 15 mio. kr., idet regionens udgifter i forbindelse med sagerne udløses senere end forudsat. Patienterstatninger er budgetteret til 326 mio. kr. Der forventes en merudgift på 8 mio. kr. Der er desuden et mindreforbrug på 22 mio. kr. vedrørende afsluttede projekter m.v. I beløbet indgår overførsler fra 2012 til forskellige formål, som alligevel har kunnet afholdes inden for den i budget 2013 afsatte ramme. Derudover er der eksempler på, at opstarten har været forsinket, eller at projekter og aktiviteter er gennemført for et lavere udgiftsniveau end oprindeligt budgetteret. Under HR- og Uddannelsesvirksomheden er der et mindreforbrug på 5 mio. kr., som kan henføres til løntilskudsordningerne. Ved behandlingen af 2. økonomirapport 2013 blev et beløb på 200 mio. kr. til nye udgiftsbehov disponeret. Der forventes ikke afvigelser. I rapporten er 170 mio. kr. forudsat disponeret til fremrykning af udgifter fra 2014 og efterfølgende år. Beløbet forudsættes anvendt til indkøb af medicin med henblik på at aflaste medicinudgifter i 2014 samt til fremrykning af vareindkøb eller indkøb af behandlingsartikler og it -udstyr for at aflaste forbrugsniveauet i Beløbet vil blive fordelt til tværgående virksomheder og hospitaler i 4. økonomirapport. Forventede forskydninger For hospitaler og tværgående virksomheder samt administrationen og tværgående konti forventes der at være mindreudgifter på netto 229 mio. kr., der er udtryk for forskydninger, som senere vil blive søgt genbevilget i På hospitalerne vedrører de forventede forskydninger blandt andet forsknings - og uddannelsesprojektmidler, mindre byggearbejder og renoveringsprojekter, overførsel til flerårige projekter m.m. På sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter vedrører de forventede genbevillinger blandt andet beløb der forskydes vedrørende samarbejde med kommuner, personaleforanstaltninger, kronisk sygdom, forskning samt tidsforskydninger vedrørende decentrale enheders forbrug. Social- og specialundervisningsområdet samt regional udvikling På social- og specialundervisningsområdet er det den overordnede vurdering, at der er balance i det forventede regnskab for På det regionale udviklingsområde forventes det oprindelige budget 2013 anvendt. På grund af budgetlovgivningen kan tidligere års overførsler ikke anvendes i 2013, hvorfor disse forventes overført til Bevillingsændringer Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten. På baggrund af økonomiaftalen for 2014 er Region Hovedstadens driftsbudget på sundhedsområdet for 2013 reduceret med i alt 157 mio. kr. Beløbet kan for hovedpartens vedkommende henføres til ændret skøn for pris- og lønregulering og det skal bevillingsmæssigt fordeles forholdsmæssigt på de forskellige bevillingsområder. Rapporten indeholder overførsler på 181 mio. kr. fra driftsrammen til investeringsområdet (sundhed) i Side 7 af 81

9 forbindelse med en nærmere vurdering af, at de pågældende udgifter hører hjemme under anlægsområdet. Endelig skal det beløb på i alt 170 mio. kr., som anvendes til aflastning af budget 2014, berigtiges bevillingsmæssigt. Beløbet afsættes som en samlet pulje på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter ved en tilpasning af budgetterne for de forventede mindreforbrug og udmøntes i 4. økonomirapport. Beløbet disponeres til fremrykning af udgifter fra Bevillingsændringerne vedrører endvidere budgetomplaceringer mellem hospitalerne i forbindelse med opgaveflytningerne samt omplaceringer mellem hospitaler og fælleskontoen ved udmøntning af diverse puljebeløb. For så vidt angår budgetomplaceringerne indeholder rapporten i bilag 2 også evt. konsekvenser heraf for Investeringsbudgettet til kvalitetsfondsprojekterne forhøjes med 60 mio. kr., der vedrører tidligere trufne beslutninger. Det ajourførte budget for 2013 udgør herefter 596 mio. kr. Investeringsbudgettet til øvrige projekter er i rapporten efter nettoforhøjelse på 202 mio. kr. ajourført til mio. kr. for Finansielle poster Der forventes som konsekvens af økonomirapporten en likviditetsforøgelse på 423 mio. kr. hovedsageligt som følge af ændring vedrørende finansielle budgetposter. Hertil kommer en reduktion af driftsbudgetterne som følge af en lavere pris- og lønudvikling end forudsat ved budgetlægningen, hvor reduktionen er tilført kassebeholdningen. Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimolikviditet på 874 mio. kr., hvilket er større end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2013 på -157 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning til forrentning og opgjort efter kassekreditreglen i 2013 skønnes at udgøre 3,3 mia. kr. Standardiseret økonomiopfølgning og status for overholdelse af driftsrammen Den standardiserede økonomiopfølgning, som indberettes til de centrale myndigheder efter udgangen af hvert kvartal, ses i forhold til regionens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne i regionerne. På sundhedsområdet forventes et udgiftsniveau, der vil være 67 mio. kr. under rammen. På socialområdet og regional udvikling forventes balance. KOMMUNIKATION Resultatet kommunikeres via regionh.dk ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten. Ændringerne indebærer en likviditetsforøgelse på 423 mio. kr. som følge af ændret pris - og lønskøn samt ændringer i finansielle budgetposter og vedrørende indbudgettering af investeringsprojekter. På driftsområdet foretages desuden en række likviditetsneutrale omplaceringer mellem bevillingsområderne og udmøntning af puljebeløb m.v. DIREKTØRGODKENDELSE Hjalte Aaberg / Morten Rand Jensen SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Side 8 af 81

10 Anbefales. Hans Toft (C), Julie Herdal Molbech (F) og Karin Helweg -Larsen (ufp) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE økonomirapport Bilag økonomirapport Bilag Økonomirapport Bilag 3 Side 9 af 81

11 3. ENDELIGT REGNSKAB 2012 FOR REGION HOVEDSTADEN OG REVISIONSBERETNING 2012 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regnskab 2012 godkendes endeligt, 2. at revisionsbemærkningerne anses for besvaret med de i mødesagen anførte anbefalinger og tiltag, og 3. at 23 revisionspåtegnede investeringsregnskaber godkendes med de anførte bemærkninger. RESUME Revisionen har fremsendt revisionsberetning vedrørende revision af Region Hovedstadens årsregnskab 2012, revisionsberetning vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion samt revisionsberetning for revision af aktivitetsbaserede tilskud for Revisionen af årsregnskabet 2012 har ikke givet anledning til forbehold. Det er endvidere revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af regionens aktiver, passiver, og finansielle stilling pr. 31. december Resultatet af regionens aktiviteter og pengestrømme for årsregnskabet er ligeledes i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser i Budgetog regnskabssystem for regioner. Det er ligeledes revisionens opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med de meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt at årsregnskabet for 2012 overholder alle formelle formkrav. Revisionsberetningen for 2012 indeholder i alt to revisionsbemærkninger, hvoraf en er videreført fra Revisionsberetningen for 2012 indeholder en opfølgning på tidligere afgivne bemærkninger vedrørende revisionsberetningen for 2011, hvor revisionen afgav i alt seks revisionsbemærkninger. Med revisionsberetningen for 2012 anser revisionen de fem for afklarede, mens en bemærkning endnu holdes i erindring. De to revisionsbemærkninger vedrører generelle ledelsesmæssige opmærksomhedspunkter omkring investeringsområdet samt forhold omkring konsolidering af årsregnskabet i et system. Ved tiltrædelsen af denne sag godkendes endvidere 23 revisionspåtegnede investeringsregnskaber. Alle investeringsregnskaber er opgjort regnskabsmæssigt korrekt. Revisionen har dog i seks tilfælde forsynet revisionserklæringen med forbehold, da revisionen ikke er blevet forevist tilstrækkelig dokumentation for overholdelse af regionens byggestyringsregler, ligesom regnskaberne er afleveret for sent. SAGSFREMSTILLING Indledning Regionsrådet har på mødet den 14. maj 2013 behandlet Region Hovedstadens årsregnskab for I henhold til lov om regioner mv. 23 blev regnskabet herefter overdraget til revisionen. Efter modtagelse af revisionsberetningen forelægges beretningen og regnskabet for forretningsudvalget og regionsrådet, der træffer afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets endelige godkendelse. Konklusionen på den udførte revision er, at regnskabet forsynes med en revisionspåtegning uden forbehold. Det er endvidere revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af regionens aktiver, passiver, og finansielle stilling pr. 31. december Resultatet af regionens aktiviteter og pengestrømme for årsregnskabet er ligeledes i overensstemmelse med Økonomi - og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser i Budget- og regnskabssystem for regioner. Det er ligeledes revisionens Side 10 af 81

12 opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med de meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt at årsregnskabet for 2012 overholder alle formelle formkrav. Der er i beretningen i alt to bemærkninger til besvarelse, hvoraf en er videreført fra 2010 og fem tidligere afgivne bemærkninger anses for lukkede. I overensstemmelse med de formelle regler blev de af revisionen fremsendte revisionsberetninger om de modtagne revisionsbemærkninger fremsendt til regionsrådet den 23. august Revisionsbemærkningerne Revisionsberetningen for 2012 indeholder to revisionsbemærkninger. Specifikke kommentarer Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet indeholder to specifikke bemærkninger, hvoraf en bemærkning er videreført fra Nedenfor er oplistet de to revisionsbemærkninger for 2012: 2010/07: Anlægsregnskaber, anlægssager (aflæggelse af investeringsregnskaber) 2012/01: Konsolidering i økonomisystemet 2010/7: Anlægsregnskaber, anlægssager: Vi skal anbefale, at der sikres det nødvendige ledelsesmæssige fokus på, at investeringsregnskaber udarbejdes rettidigt, og at det sikres, at alle dokumenter opbevares tilgængeligt til brug for revision og dokumentation over for myndighederne, og at der er fokus på at fremfinde manglende regnskabsdokumentation for afsluttede anlægsregnskaber. Administrationen har taget bemærkningen til efterretning. Der er fortsat udfordringer med at sikre rettidig regnskabsaflæggelse for investeringer over 10 mio. kr. Der er i en række af investeringsregnskaberne sket påtegning med forbehold af forskellig karakter. Investeringsprojekterne med forbehold er alle bevilget før For at kvalitetssikre investeringsregnskaberne og sikre en smidig proces er der implementeret et elektronisk dataudvekslingsmedie mellem det enkelte hospital eller den enkelte virksomhed, administrationen og revisionen. Dette er sket for at sikre, at der fremadrettet er den fornødne kvalitet i aflæggelsen af investeringsregnskaber samt mulighed for konkret at være med til at sikre løsninger undervejs og dermed få afsluttet sagerne rettidigt. Administrationen har desuden taget initiativ til skærpelse af det ledelsesmæssige fokus, og indskærpet vigtigheden af at regionens byggestyringsregler overholdes for at sikre at investeringsregnskaber kan godkendes. Fremadrettet vil sagerne blive oprettet i sharepointløsningen med revisionen allerede på bevillingstidspunktet. Dette vil give et samlet overblik og status på samtlige igangværende sager. Bemærkning vedrørende 2012/01: Konsolidering i økonomisystemet Vi skal anbefale, at der sikres den nødvendige ledelsesmæssige kvalitetssikring ved konsolidering af data fra regionens finanssystemer. Administrationen har taget bemærkningen til efterretning. Der er igangsat udredningsarbejde for at sikre at tekniske fejlposteringer fra tidligere regnskabsår korrigeres i forbindelse med lukning af KMD -ØS. Det har desværre ikke været muligt at lukke KMD -ØS ved halvåret 2013, men det forventes fortsat at driftsposteringer i KMD - ØS stopper med udgangen af september Den tekniske fejlpostering har ingen realøkonomisk effekt. Side 11 af 81

13 Investeringsregnskaber I forbindelse med afgivelsen af årsregnskabet til revisionen på regionsrådsmødet den 14. maj 2013 blev det besluttet, at investeringsregnskaberne vedrørende afsluttede anlægs- og investeringsarbejder skulle forelægges for forretningsudvalget og regionsrådet i september Konkrete investeringer over 10 mio. kr. bevilges altid af regionsrådet. Som en konsekvens heraf er der tidligere truffet beslutning om, at alle investeringsregnskaber over denne grænse forsynes med en særskilt revisionspåtegning, inden regnskaberne forelægges for forretningsudvalget og regionsrådet. Administrationen kan konstatere, at der er taget forbehold i seks af revisionserklæringerne. Forbeholdene skyldes, at revisionen har taget forbehold pga. manglende dokumentation for licitation, valg af leverandør el. lign. Med denne sag forelægges 23 revisionspåtegnede investeringsregnskaber til godkendelse. Der er som anført forbehold ved to investeringsregnskaber. I bilag 4 gennemgås investeringsregnskaberne kort. Alle revisionspåtegnede investeringsregnskaber er medtaget som bilag. Som anført ovenfor har administrationen taget en række skridt for at sikre, at der sker en rettidig aflæggelse af regnskaberne, at der kommer tilstrækkeligt ledelsesmæssigt fokus på opgaverne, at der sker en løbende opfølgning af kvaliteten i styringen, og at der sker en løbende rapportering for gennemførte afstemninger mv. KOMMUNIKATION Årsregnskabet er tilgængeligt på regionens hjemmeside. Når regnskabet er endeligt godkendt sendes regnskabet med revisionsberetninger og beslutningsprotokollat til tilsynsmyndigheden. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. DIREKTØRGODKENDELSE Hjalte Aaberg / Morten Rand Jensen SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Sagen blev behandlet som den første sag på dagsordenen. Partner John Menaa (Deloitte), stabsdirektør Peter Mandrup og finanschef Susanne Vesterheden overværede forretningsudvalgets behandling af sagen. John Menaa redegjorde for revisionens arbejde med regnskab 2012 og besvarede spørgsmål fra medlemmerne. Anbefales. Hans Toft (C), Julie Herdal Molbech (F) og Karin Helweg -Larsen (ufp) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. REVISIONSBERETNING bilag 1 2. BERETNING SOCIAL bilag 2 3. Aktivitetsberetning bilag 3 Side 12 af 81

14 4. Bilag 4 investeringsregnskaber FU sept Investeringsregnskaber - bilag 5 Side 13 af 81

15 4. TILTRÆDELSESBERETNING FRA BDO KOMMUNERNES REVISION ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at tiltrædelsesberetningen for regnskabsår 2013 fra BDO Kommunernes Revision godkendes. RESUME BDO Kommunernes Revision blev antaget som revisor for Region Hovedstaden med virkning for regnskabsåret 2013 på regionsrådets møde den 21. august Revisionsopgaven omfatter en basisopgave som dækker over lovpligtig finansiel revision og lovpligtig forvaltningsrevision. Herudover har regionen option på henholdsvis udvidet forvaltningsrevision og rådgivningsydelser ud over basisopgaven. Hovedvægten lægges på den lovpligtige revision. I tiltrædelsesberetningen (bilag1) redegøres for opgaver og ansvar, revisionens tilrettelæggelse og udførelse, herunder rapporteringen for den udførte revision mv. SAGSFREMSTILLING Overordnet beskrivelse af revisionsopgavens omfang Revisionsopgaven omfatter alle de under Region Hovedstaden hørende regnskaber og regnskabsområder, herunder også regnskaber for selvejende institutioner, legater, fonde, eksterne forskningsmidler, kvalitetsfondsbyggerier og projekter samt eventuelle fælles virksomheder, for hvilke regionen har indgået overenskomst eller varetager kasse- og regnskabsfunktionen. I tiltrædelsesberetningen redegøres der for opgaver og ansvar. Regionsrådet har ansvaret for at udarbejde årsregnskabet i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser om regnskabsaflæggelse, herunder at årsregnskabet giver et retvisende billede af regionens aktiver og passiver og finansielle stilling samt resultatet af aktiviteter og pengestrømme. Revision skal udføres i overensstemmelse med de krav, der følger af lovgivningen om regioner, af revisorlovgivningen, af internationale og nationale revisionsstandarder i det omfang, de er anvendelige på opgaven samt god revisionsskik og god offentlig revisionsskik. Regionsrådet har herudover fastsat nærmere præciseringer og krav i Revisionsregulativ for Region Hovedstaden. Regulativet inklusiv relaterede bilag mv., samt ændringer hertil, sendes til gældende revisionsfirma til orientering inden ikrafttræden. Revisionen orienteres tillige om forretningsgangsbeskrivelser og kontrolforanstaltninger samt væsentlige ændringer til disse. Opgaver og ansvar I tiltrædelsesberetningen redegøres for ledelsens opgaver og ansvar herunder at regionsrådet har det overordnede ansvar for udarbejdelse af årsregnskabet i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser om regnskabsaflæggelse. De generelle bestemmelser fremgår af Region Hovedstadens kasse- og regnskabsregulativ. Revisionens tilrettelæggelse og udførelse Revisionen tilrettelægges og udføres med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Ifølge regionslovens 28 og 29 er det den kommunale styrelseslovs 42 og regionens revisionsregulativ, som lægger rammerne for tilrettelæggelse og udførelse af revisionen, som omfatter: 1. Finansiel revision 2. Juridisk - kritisk revision 3. Forvaltningsrevision Side 14 af 81

16 Rapportering om den udførte revision Rapporteringen meddeles som hidtil ved revisionspåtegning af årsregnskabet. Regnskabsaflæggelsen er fastlagt i kasse- og regnskabsregulativet for Region Hovedstaden. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. Tilsynsmyndigheden underrettes om tiltrædelsesberetningen. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. DIREKTØRGODKENDELSE Hjalte Aaberg / Morten Rand Jensen SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales. Hans Toft (C), Julie Herdal Molbech (F) og Karin Helweg -Larsen (ufp) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. BDO Tiltrædelsesberetning Side 15 af 81

17 5. REDEGØRELSE VEDRØRENDE INDBERETTET AKTIVITET, AKTIVITETSBESTEMTE TILSKUD MV ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv godkendes og fremsendes til ministeriet for sundhed og forebyggelse og kommunalbestyrelserne i regionen ledsaget af Revisionsberetning for revision af aktivitetsbaserede tilskud for RESUME Efter reglerne i cirkulærerne om hhv. statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud til regionernes sygehusvæsen og aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet skal regionsrådene senest 1. oktober efter ydelsesåret afgive en revisionspåtegnet redegørelse for aktiviteten til ministeren for sundhed og forebyggelse og kommunalbestyrelserne i regionen. Revisionen gør i Revisionsberetning for revision af aktivitetsbaserede tilskud for 2012 gældende, at den i nævnte cirkulære forudsatte påtegning ikke er hjemlet i den for området gældende revisionsbekendtgørelse, hvorfor revisionspåtegning ikke er foretaget. Da nævnte revisionsberetning dækker samme indholdsmæssige område, anbefaler administrationen, at den udarbejdede redegørelse fremsendes til ministeriet for sundhed og forebyggelse og kommunalbestyrelserne i regionen ledsaget af Revisionsberetning for revision af aktivitetsbaserede tilskud for I redegørelsen gennemgås regelgrundlag, meraktivitetsordningen, den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering og finansiering af regionens aktiviteter på sundhedsområdet i 2012 og de kvalitetssikringsinitiativer, der er udført omkring aktivitetsregistreringen. SAGSFREMSTILLING Efter 10 i Cirkulære om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2012 til regionernes sygehusvæsen mv. af 2. december 2011 og 15 i Cirkulære om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet af 6. december 2011 skal regionsrådene senest 1. oktober efter ydelsesåret afgive en revisionspåtegnet redegørelse for aktiviteten til ministeren for sundhed og forebyggelse og kommunalbestyrelserne i regionen. Revisionen nævner i Revisionsberetning for revision af aktivitetsbaserede tilskud for 2012, at redegørelsen er modtaget, men gør opmærksom på, at sådan påtegning ikke er hjemlet i den for området gældende revisionsbekendtgørelse, hvorfor revisionspåtegning ikke er foretaget. Da nævnte revisionsberetning udarbejdet efter revisionsbekendtgørelsens regler dækker samme indholdsmæssige område, anbefaler administrationen, at den udarbejdede redegørelse fremsendes til ministeriet for sundhed og forebyggelse og kommunalbestyrelserne i regionen ledsaget af Revisionsberetning for revision af aktivitetsbaserede tilskud for Af redegørelsen fremgår at Region Hovedstaden i statsligt aktivitetsafhængigt tilskud ( meraktivitetsordningen ) har modtaget 838,2 mio. kr. og dermed har opnået fuld puljeudnyttelse at Region Hovedstaden fra kommunerne har modtaget kommunale aktivitetsbestemte bidrag på 6,2 mia. kr. fordelt med 6 mia. kr. på medfinansieringsområdet og 0,2 mia. kr. på finansieringsområdet. Kommunerne medfinansierer deres borgeres behandling på regionens hospitaler samt på praksisområdet. Kommunerne finansierer regionens udgifter til færdigbehandlede patienter på hospitalerne samt udgifter til specialiseret ambulant genoptræning. Side 16 af 81

18 Af redegørelsen fremgår også den organisation, der er bygget op og de aktiviteter, der udføres til kvalitetssikring af den patientadministrative aktivitetsregistrering, der ligger bag opkrævningen af aktivitetsbestemte kommunale bidrag. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. DIREKTØRGODKENDELSE Hjalte Aaberg / Morten Rand Jensen SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales. Hans Toft (C), Julie Herdal Molbech (F) og Karin Helweg -Larsen (ufp) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Redegørelse aktivitetsbestemte tilskud mv 2012 Side 17 af 81

19 6. STRATEGI FOR AT NEDBRINGE OVERBELÆGNING PUNKTET BEHANDLET TIDLIGERE Sagen udgik af dagsordenen på forretningsudvalgets møde den 13. august 2013, idet forretningsudvalget besluttede, at "Mødesagen udgår af dagsordenen, idet administrationen hurtigst muligt, og således at det kan indgå i budgetforhandlingerne, fremsætter en mere konkret handlingsplan, der både opsummerer de tiltag, der allerede er iværksat og konkretiserer de fremadrettede tiltag." Sagen forelægges derfor i revideret form. ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet godkender den vedlagte "Strategi for at nedbringe overbelægning", og 2. at regionsrådet godkender den vedlagte "Handleplan 2014 for at nedbringe overbelægning", og at der afsættes 40 mio. kr. i 2014 til nye initiaiver for styrke akutområdet og dermed nedbringe overbelægningen. RESUME Regionsrådet besluttede på mødet i marts 2013, at holde en temadebat om hvilke initiativer, der kan nedbringe overbelægningen i hele Region Hovedstaden. Disse initiativer er sammenfattet i "Strategi for at nedbringe overbelægning". Regionens overordnede mål er "ingen overbelægning". Strategien for at nå dette består af seks elementer, som Region Hovedstaden vil fremme for at skabe bedre forudsætninger for at reducere overbelægning på hospitalerne: 1. Forbedre patientflowet i de medicinske afdelinger 2. Fremme akutmodtagelsernes organisatoriske funktion 3. Fremme regional, tværgående koordinering 4. Fremme nødberedskab ved spidsbelastning 5. Fremme koordinationen mellem praksissektor, kommune og hospitaler 6. Sikre ensartet monitorering af belægning For hvert element er opstillet et idékatalog, der kan understøtte strategien. Administrationen har udarbejdet udkast til "Handleplan 2014 for at nedbringe overbelægning". Handleplanen er blevet til på baggrund af indmeldinger fra hospitalerne og beskriver dels en status for, hvilke initiativer hospitalerne allerede har iværksat i 2013 med helårsvirkning i 2014 for at styrke akutområdet og derigennem nedbringe overbelægingen. Derudover er der en række konkrete forslag, som kan iværksættes i 2014 til yderligere at nå målet om at undgå overbelægning. Dermed beskriver handleplanen dels initiativer for de 5 mio. kr. som regionsrådet afsatte i juni, med en helårsvirkning på 25 mio. kr. dels yderligere initiativer for 15 mio. kr. som hospitalerne vurderer bør gennemføres for at undgå overbelægning. Handleplanen er disponeret efter de seks elementer i strategien, og for hvert element er regionens konkrete handlemuligheder beskrevet. Det politiske fokus på ingen overbelægning vil blive fastholdt, og regionsrådet eller et udvalg herunder vil blive orienteret om udviklingen kvartalsvis. SAGSFREMSTILLING Baggrund og proces På baggrund af den ekstraordinære situation med stor overbelægning på hospitalerne i vinteren 2012/2013, har Regionsrådet i foråret og forsommeren 2013 drøftet belægningssituationen og hvilke initiativer, der kan nedbringe overbelægningen i hele Region Hovedstaden. En referencegruppe til Region Hovedstadens MED-udvalg har rådgivet og fulgt drøftelserne af overbelægning og mulige initiativer, hospitalerne har udarbejdet handleplaner mod overbelægning, der er holdt en workshop om overbelægning for medarbejdere og ledere, og der har været en temadebat i Side 18 af 81

20 Regionsrådet den 11. juni. På dette grundlag er Strategi for at nedbringe overbelægning udarbejdet. Strategien og dens elementer Regionens overordnede mål er "ingen overbelægning". og der skal derfor skabes bedre forudsætninger for at undgå dette. En strategi for at nedbringe overbelægning skal rumme en række udfordringer og dilemmaer, som hospitalerne står midt i. Akuthospitalernes råderum presses af flere akutte patienter og øgede effektiviseringskrav, og der er forskelle i kommunernes serviceniveau overfor den ældre medicinske patient. Det kræver øget fokus på kompetenceudvikling og ændret organisering på hospitalerne, forebyggelse og samarbejde med kommunerne. Desuden oplever de medicinske afdelinger på den ene side, at de modtager flere patienter, men i kortere ophold. På den anden side er det uundgåeligt, at der opstår beredskabssituationer, hvor der er overbelægning som følge af epidemier eller lignende. Det øgede pres giver ringere rum for at håndtere perioder med spidsbelastning. Strategien for at nedbringe overbelægning består af seks elementer, som Region Hovedstaden vil fremme for at skabe bedre forudsætninger for at nedbringe overbelægning på hospitalerne: 1. Forbedre patientflowet i de medicinske afdelinger 2. Fremme akutmodtagelsernes organisatoriske funktion 3. Fremme regional, tværgående koordinering 4. Fremme nødberedskab ved spidsbelastning 5. Fremme koordinationen mellem praksissektor, kommune og hospitaler 6. Sikre ensartet monitorering af belægning 1. Patientflowet skal forbedres ved at følge en række anbefalinger i Region Hovedstadens rapport om Fremtidens Kliniske Grundstruktur. Der skal bl.a. beskrives ansvarsforhold, tidsforløb og overgange mellem afdelinger i et antal standardiserede patientforløb. Dernæst er det nødvendigt at sikre, at de rette kompetencer og bemanding er til stede på de medicinske afdelinger. Afdelingerne har i dag flere patienter, men i kortere tid, og arbejdsopgaverne i et patientforløb formindskes ikke i samme omfang, som liggetiden formindskes, hvilket betyder øget pres på personalet. 2. Akutmodtagelserne spiller en central rolle i forhold til overbelægning. De står på nogle hospitaler for daglige belægningsmøder og visiterer patienter til afdelingerne. Speciallægekompetencer i akutmodtagelsen skal øges så diagnostiske undersøgelser kan udføres og kliniske beslutninger træffes på spciallægeniveau hele døgnet. Dette forventes at skabe basis for, at patientforløb kan afsluttes i akutmodtagelsen, men den fulde effekt kan først forventes, når byggeriet af de nye akutmodtagelser er afsluttet om fem til ti år. Principperne for akutmodtagelsernes organisatoriske funktion skal i stedet implementeres i takt med de fysiske muligheder. 3. Regional, tværgående koordinering skal sættes i værk, når det enkelte hospital er fuldt belagt. Da skal "kollega-afdelinger", samarbejdende hospitaler og AMK-vagtcentralen kontaktes. Der bør være en ensartet definition på tværs af samtlige hospitaler af, hvornår belægningen er så høj, at det ikke kan håndteres internt på hospitalet, men bør håndteres i samarbejde med andre hospitaler og AMK - vagtcentralen. Et grundlag herfor kan være fælles belægningsoversigter, der belyser belægningen på det enkelte hospital, i hvert planområde og samlet set i regionen. 4. Nødberedskab ved spidsbelastning vil oftest være situationer, hvor mulighederne for regional tværgående koordinering er udtømt. Hospitalerne har sundhedsberedskabsplaner og lokale vejledninger, som skal tages i brug ved overbelægning. Derudover kontaktes kommuner for hjemtagning og aflastning. Det foreslås også, at hospitalerne får mulighed for at etablere fysisk bufferkapacitet med henblik på at hindre gangbelægning. Der kan fx arbejdes på at tilpasse bemanding, der kan dække årstidsvariation og spidsbelastning med fysisk buffer. 5. Samarbejdet mellem praksissektor, kommune og hospital er formaliseret i henholdsvis sundhedsaftalerne og overenskomsten med de praktiserende læger. Samarbejde om forebyggelige indlæggelser er et fokusområde i de nuværende sundhedsaftaler. Kommunernes muligheder for at oprette akut- og aflastningspladser er et potentielt element i den næste sundhedsaftale, hvor nye tværsektorielle Side 19 af 81

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr.

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl. 7.00 mødet var suspenderet mellem kl. 7.50 og kl. 9.50 Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1.

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-08-2015 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer Karin

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 15 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay

Læs mere

Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 Sammenfatning 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...15 2.3 Bornholms Hospital...17 2.4 Frederiksberg

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 20. november 2012 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 9 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE Tirsdag den 5. december 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 14 Medlemmer: Vibeke

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Budget 2014. Forslag til. Budgetoverslagsår 2015-2017

Budget 2014. Forslag til. Budgetoverslagsår 2015-2017 Forslag til Budget 2014 Budgetoverslagsår 2015-2017 Budgetforslaget tager udgangspunkt i overslagsårene 2014-2016, jf. ajourført budget 2013. Hertil kommer konsekvenser af aftalen om regionernes økonomi

Læs mere

Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2

Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer Der er ved regionsrådets møde den 10. marts 2015 fastlagt fire kongeindikatorer.

Læs mere

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsberetningen findes også på: www.regionmidtjylland.dk ISBN 87-7788-244-X

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Region Sjælland. Indholdsfortegnelse

Region Sjælland. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 19 1.1 i Hovedtræk... 19 1.1.1 Hovedtallene i budgettet... 19 1.1.2 Stigende efterspørgselspres og mangel på personale... 20 1.1.3 Fortsat behov

Læs mere

Der er budgetteret med de forudsætninger om realvækst fra 2009 til 2010, som indgår i Økonomiaftalen for 2010.

Der er budgetteret med de forudsætninger om realvækst fra 2009 til 2010, som indgår i Økonomiaftalen for 2010. Budgetforlig 2010 0 Viborg, den 15. september 2009 Aftale om Budget 2010 for Region Midtjylland Mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten De Rød-Grønne og Gunhild

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2012 Sag nr. 15 Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse 6 bilag Regionsrådet

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2013

Aftale om regionernes økonomi for 2013 Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2013 9. juni 2012 1. Indledning Aftalen om regionernes økonomi for 2013 sikrer grundlaget for fortsat økonomisk råderum til flere behandlinger,

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 25. maj 2007 /LINFRA Refer af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Referat. af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 7. marts 2008 /ELSGRE Refer af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorerne 2014-15 Beretning nr. 7 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Offentligt 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012 Sag nr. Emne: bilag Den 13. december 2011 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 6. december 2011, sag nr. 2 Forretningsudvalget den 13. december

Læs mere