FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 17-09-2013 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager"

Transkript

1 BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT :00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Vibeke Storm Rasmussen Bent Larsen Charlotte Fischer Hans Toft Henrik Thorup Karin Helweg-Larsen Kenneth Kristensen Berth Kirsten Lee Leila Lindén Lise Müller Michael Lange Per Tærsbøl Thor Grønlykke Arly Eskildsen Julie Herdal Molbech Side 1 af 81

2 Indholdsfortegnelse 1. Anden behandling af budget Økonomirapport Endeligt regnskab 2012 for Region Hovedstaden og Revisionsberetning Tiltrædelsesberetning fra BDO Kommunernes Revision Redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv Strategi for at nedbringe overbelægning Investeringsbevilling til parkeringshuse for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Rammeaftale 2014 for social- og specialundervisningsområdet - udkast til styringsaftale Høringssvar til Movias Trafikplan Forslag til landsplanredegørelse høringssvar Høring: VVM-redegørelse for den faste forbindelse over Femern Bælt Forslag til regional transportinfrastrukturplan for Skåne Nye infrastrukturanalyser med regionalt sigte Melodi Grand Prix Regionsrådsmedlem Julie Herdal Molbechs (F) fravær - fordeling af poster Anmodning fra regionsrådsmedlem Nina Berrig (C) om redegørelse for enstrenget akutsystem Generel orientering fra ledelsen Ansættelse af hospitalsdirektør til Nordsjællands Hospital 51

3 19. FORTROLIG - Lejesag Eventuelt 54 Meddelelser 57 Tillægsdagsorden Valgmøder på hospitalerne 80

4 1. ANDEN BEHANDLING AF BUDGET ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at de i budgetaftalen af 13. september 2013 indeholdte ændringsforslag til budgetforslaget anbefales af forretningsudvalget over for regionsrådet ved andenbehandlingen af budgetforslag , 2. at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler, at budgetforligets tekst indarbejdes i budgettets tekst og budgetbemærkninger, og 3. at forretningsudvalget tager til efterretning, at der i forbindelse med forslaget om ny administrativ organisering opslåes to stillinger som centerdirektør for hhv. Center for Regional Udvikling og Center for Økonomi. RESUME Regionsrådet besluttede på sit møde den 20. august 2013 at lade budgetforslaget overgå til andenbehandling, der finder sted den 24. september Der er den 13. september 2013 indgået en budgetaftale for 2014 mellem partierne Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Det Radikale Venstre og Enhedslisten. Karin Helweg -Larsen og Andreas Røpke (begge uden for partierne) har tilsluttet sig aftalen. Budgetaftalen indeholder en række ændringsforslag til forslag til budget , som anbefales til regionsrådets andenbehandling af budget for Budgetaftalen er vedlagt som bilag 1. Fristen for fremsættelse af andre ændringsforslag er fastsat til torsdag den 19. september 2013 kl Forretningsudvalget bedes endelig om at tage til efterretning, at der i forbindelse med forslaget om ny administrativ organisering opslåes to stillinger som centerleder for hhv. Center for Regional Udvikling og Center for Økonomi. SAGSFREMSTILLING Regionsrådet besluttede på sit møde den 20. august 2013 at lade budgetforslaget overgå til andenbehandling, der finder sted den 24. september Der er den 13. september 2013 indgået en budgetaftale for 2014 mellem partierne Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Det Radikale Venstre og Enhedslisten. Karin Helweg -Larsen og Andreas Røpke (begge uden for partierne) har tilsluttet sig aftalen. Budgetaftalen indeholder en række ændringsforslag til forslag til budget , som anbefales til regionsrådets andenbehandling af budget for Budgetaftalens tekst, samt ændringer som følge af budgetaftalen foreslås indarbejdet i budgettet. Budgetaftalen er vedlagt som bilag 1. Fristen for fremsættelse af andre ændringsforslag er fastsat til torsdag den 19. september 2013 kl Der er i forbindelse med budgetprocessen gennemført en skriftlig høring af kommunalbestyrelserne i regionen, som har kunnet tilkendegive deres stillingstagen til udviklingsbidrag for 2014, der svarer til forudsætningerne i økonomiaftalen for Der henvises til de indkomne høringssvar, som er vedlagt som bilag 2. I perioden fra den 14. til den 23. august 2013 har der været høringsperiode for virksomhedernes MED - udvalg. Der er indkommet høringssvar fra virksomhedernes MED -udvalg. Høringssvarene er vedlagt som bilag 3. Den 27. august 2013 behandlede det regionale MED -udvalg (RMU) budgetforslaget. Den 29. august Side 3 af 81

5 2013 afholdt forretningsudvalget møde med RMU om budgetforslaget. Der er stillet i alt 45 budgetspørgsmål frem til den 30. august Alle spørgsmål er besvaret frem til den 4. september Som bilag 4 vedlægges til orientering notat om interne omprioriteringer på hospitaler og tværgående virksomheder. Endelig bedes forretningsudvalget om at tage til efterretning, at der i forbindelse med forslaget om ny administrativ organisering opslåes to stillinger som centerdirektør for hhv. Center for Regional Udvikling og Center for Økonomi. KOMMUNIKATION Regionsrådets beslutning om budget følges op af en bred presse- og kommunikationsindsats over for såvel interne som eksterne målgrupper. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der lægges op til 2. behandling af budgetforslaget for DIREKTØRGODKENDELSE Hjalte Aaberg / Morten Rand Jensen SAGEN AFGØRES AF Forretningsudvalget for så vidt angår indstillingens punkt 3. Regionsrådet for så vidt angår indstillingens punkt 1 og 2. FORRETNINGSUDVALGET Formanden satte punkt 1 og 2 under afstemning. For stemte: A (3), B (2), F (2) og V (2), i alt 9. Imod stemte: C (1) og O (2), i alt 3. Undlod at stemme: 0. I alt stemte: 12. Indstillingens punkt 1 og 2 var herefter anbefalet. Indstillingens punkt 3 tiltrådt uden afstemning. Hans Toft (C), Julie Herdal Molbech (F) og Karin Helweg -Larsen (ufp) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDET JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Budgetforlig Indkomne høringssvar vedr. udviklingsbidrag 3. Høringssvar VMU 4. Hospitaler interne omprioriteringer sept 13 Side 4 af 81

6 2. 3. ØKONOMIRAPPORT 2013 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet godkender bevillingsændringerne, jf. bilag 2 til sagen (specificeret i underbilag 2.1), 2. at regionsrådet godkender, at der sker yderligere fremrykning af udgifter for i alt 170 mio. kr. i 2013, som kan aflaste udgiftsniveauet i 2014, og 3. at regionsrådet i øvrigt godkender økonomirapporten. RESUME I sagen redegøres for det forventede årsresultat for Samtidig søges om godkendelse af en række bevillingsændringer. På sundhedsområdet er der med det forventede årsresultat 170 mio. kr. til rådighed, og der lægges op til, at beløbet disponeres til fremrykning af udgifter, som kan aflaste udgiftsniveauet i 2014 og efterfølgende år. Herefter er det forventningen, at der vil være balance i forhold til det ajourførte budget. De 170 mio. kr. kan reserveres, da der er et mindreforbrug på tilskud til medicinudgifter på 90 mio. kr., et mindreforbrug på 30 mio. kr. vedrørende den øvrige del af praksisområdet ekskl. medicintilskud og et mindreforbrug på 20 mio. kr. vedrørende sygehusbehandling uden for regionen. Der er derudover mindreudgifter på 25 mio. kr. på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter m.v. Endelig er der mindreudgifter på 5 mio. kr. vedrørende løntilskudsordningerne. Prognosen er på nuværende tidspunkt behæftet med usikkerhed, og afvigelserne vil løbende blive kvalificeret. På hospitalerne kan forventes budgetoverholdelse under forudsætning af, at der fortsat er fokus på den økonomiske udvikling og økonomistyringen. Derudover forventer en række hospitaler allerede nu forskydning af budgetbeløb til Balancen i forhold til det ajourførte budget indebærer samtidig, at der kan forventes en mindreudgift på 67 mio. kr. i forhold til økonomiaftalens driftsudgiftsramme. Beløbet fremkommer, når der tages højde for forskydninger ind i 2013 (genbevillinger) og forventede overførsler til 2014 samt de budgetterede overførsler fra driftsbudgettet til investeringsbudgettet i På social- og specialundervisningsområdet er det vurderingen, at der er balance i det forventede regnskab for På det regionale udviklingsområde forventes årets oprindelige budget anvendt, således at der sikres overholdelse af økonomiaftalen for SAGSFREMSTILLING Forventninger for sundhedsområdet På hospitalerne kan der i 2013 forventes budgetoverholdelse, idet der er fokus på den økonomiske udvikling og økonomistyringen. Hospitalerne har således forventning om, at det vil være muligt også i 2013 at opnå balance i budgettet. Der er redegjort nærmere herfor i bilag 3 til sagen, hvor status på hospitalernes og psykiatriens økonomi med udgangen af juli måned er gennemgået. Økonomirapporten indeholder en prognose om, at der vil være balance på sundhedsområdet, som fremkommer som følge af mindreforbrug og merforbrug på følgende poster i forhold til budgettet: Side 5 af 81

7 For praksisområdet forventes nu et samlet mindreforbrug på 230 mio. kr. fordelt med 200 mio. kr. vedrørende tilskud til medicinudgifter og 30 mio. kr. vedrørende praksisydelser ekskl. medicin. Det oprindelige budget til medicintilskud udgjorde mio. kr., mens budgettet til praksisydelser ekskl. medicintilskud udgør ca. 5,2 mia. kr. For praksisydelser ekskl. medicin vedrører mindreforbruget især almen lægehjælp. For tilskud til medicin er der et markant fald i udgifterne i forhold til 2012, som især skyldes prisfald som følge af patentudløb. For sygehusbehandling uden for regionen forventes et mindreforbrug på 70 mio. kr. Budgettet før 3. økonomirapport udgjorde 884 mio. kr. Med hensyn til medicin på hospitalerne vurderes det, at der vil være et mindreforbrug på 25 mio. kr. Resultatet er justeret med 40 mio. kr. i forhold til 2. økonomirapport. Der har gennem 2011 og 2012 været en afdæmpet vækst på området, men udgifterne er begyndt at stige igen, og væksten er fortsat hen over sommeren. Til vækst i medicinudgifterne er i 2013 afsat 165 mio. kr. De samlede udgifter til sygehusmedicin, implantater m.v. udgør ca. 2,9 mia. kr., som afholdes af hospitalernes budgetter. Vedrørende intensiv kapacitet er der afsat 55 mio. kr. til udvidelse af intensivkapaciteten. Der forventes et lille mindreforbrug på 2 mio. kr. i For nye og udvidede behandlinger er afsat 87 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 35 mio. kr. som følge af bl.a. ændrede udgiftsbehov og senere igangsættelse. Med hensyn til kommunale indtægter er der budgetteret med indtægter på i alt 152 mio. kr. fra kommunerne vedrørende færdigbehandlede patienter på det somatiske og psykiatriske område samt fra kommunernes betaling for hospice og specialiseret ambulant genoptræning. Der forventes at være merindtægter på 28 mio. kr. Vedrørende hjemmeboende respiratorpatienter forventes en merudgift på 24 mio. kr. i Budgettet er på 278 mio. kr. Til fremrykning af forbrug og nye initiativer er tidligere i 2013 disponeret 157 mio. kr. til aflastning af udgiftsniveauet i Beløbet svarer til det afsatte budget. Med hensyn til meraktivitet på hospitaler er oprindelig afsat 299 mio. kr. i Der forventes en nettomerudgift på 35 mio. kr. Herunder forventes betydelige mindreindtægter vedrørende aktivitet fra Side 6 af 81

8 andre regioner, ca. 100 mio. kr., der især kan henføres til Rigshospitalet, der har lavere aktivitet fra Region Sjælland. Det forventes samtidig, at hospitalerne kan opfylde præstationsbudgetterne, og mindreaktiviteten for fremmede patienter modsvares dermed af et øget aktivitetsniveau for regionens egne borgere. Hvis der senere på året registreres et lavere aktivitetsniveau for egne borgere vil merudgiften på 35 mio. kr. blive reduceret. Med prognosen om et nettomerforbrug på 35 mio. kr. er der taget højde for, at der senere vil kunne anvendes 25 mio. kr. til nye meraktivitetsprojekter eller til imødegåelse af evt. yderligere mindreindtægter. Der forventes en forbedring på 5 mio. kr. vedrørende udbytte fra Amgros I/S. Region Hovedstaden modtager et udbytte på 15 mio. kr., hvilket er 5 mio. kr. mere end forudsat i budgettet. For DUT-sager forventes i 2013 et mindreforbrug på omkring 15 mio. kr., idet regionens udgifter i forbindelse med sagerne udløses senere end forudsat. Patienterstatninger er budgetteret til 326 mio. kr. Der forventes en merudgift på 8 mio. kr. Der er desuden et mindreforbrug på 22 mio. kr. vedrørende afsluttede projekter m.v. I beløbet indgår overførsler fra 2012 til forskellige formål, som alligevel har kunnet afholdes inden for den i budget 2013 afsatte ramme. Derudover er der eksempler på, at opstarten har været forsinket, eller at projekter og aktiviteter er gennemført for et lavere udgiftsniveau end oprindeligt budgetteret. Under HR- og Uddannelsesvirksomheden er der et mindreforbrug på 5 mio. kr., som kan henføres til løntilskudsordningerne. Ved behandlingen af 2. økonomirapport 2013 blev et beløb på 200 mio. kr. til nye udgiftsbehov disponeret. Der forventes ikke afvigelser. I rapporten er 170 mio. kr. forudsat disponeret til fremrykning af udgifter fra 2014 og efterfølgende år. Beløbet forudsættes anvendt til indkøb af medicin med henblik på at aflaste medicinudgifter i 2014 samt til fremrykning af vareindkøb eller indkøb af behandlingsartikler og it -udstyr for at aflaste forbrugsniveauet i Beløbet vil blive fordelt til tværgående virksomheder og hospitaler i 4. økonomirapport. Forventede forskydninger For hospitaler og tværgående virksomheder samt administrationen og tværgående konti forventes der at være mindreudgifter på netto 229 mio. kr., der er udtryk for forskydninger, som senere vil blive søgt genbevilget i På hospitalerne vedrører de forventede forskydninger blandt andet forsknings - og uddannelsesprojektmidler, mindre byggearbejder og renoveringsprojekter, overførsel til flerårige projekter m.m. På sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter vedrører de forventede genbevillinger blandt andet beløb der forskydes vedrørende samarbejde med kommuner, personaleforanstaltninger, kronisk sygdom, forskning samt tidsforskydninger vedrørende decentrale enheders forbrug. Social- og specialundervisningsområdet samt regional udvikling På social- og specialundervisningsområdet er det den overordnede vurdering, at der er balance i det forventede regnskab for På det regionale udviklingsområde forventes det oprindelige budget 2013 anvendt. På grund af budgetlovgivningen kan tidligere års overførsler ikke anvendes i 2013, hvorfor disse forventes overført til Bevillingsændringer Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten. På baggrund af økonomiaftalen for 2014 er Region Hovedstadens driftsbudget på sundhedsområdet for 2013 reduceret med i alt 157 mio. kr. Beløbet kan for hovedpartens vedkommende henføres til ændret skøn for pris- og lønregulering og det skal bevillingsmæssigt fordeles forholdsmæssigt på de forskellige bevillingsområder. Rapporten indeholder overførsler på 181 mio. kr. fra driftsrammen til investeringsområdet (sundhed) i Side 7 af 81

9 forbindelse med en nærmere vurdering af, at de pågældende udgifter hører hjemme under anlægsområdet. Endelig skal det beløb på i alt 170 mio. kr., som anvendes til aflastning af budget 2014, berigtiges bevillingsmæssigt. Beløbet afsættes som en samlet pulje på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter ved en tilpasning af budgetterne for de forventede mindreforbrug og udmøntes i 4. økonomirapport. Beløbet disponeres til fremrykning af udgifter fra Bevillingsændringerne vedrører endvidere budgetomplaceringer mellem hospitalerne i forbindelse med opgaveflytningerne samt omplaceringer mellem hospitaler og fælleskontoen ved udmøntning af diverse puljebeløb. For så vidt angår budgetomplaceringerne indeholder rapporten i bilag 2 også evt. konsekvenser heraf for Investeringsbudgettet til kvalitetsfondsprojekterne forhøjes med 60 mio. kr., der vedrører tidligere trufne beslutninger. Det ajourførte budget for 2013 udgør herefter 596 mio. kr. Investeringsbudgettet til øvrige projekter er i rapporten efter nettoforhøjelse på 202 mio. kr. ajourført til mio. kr. for Finansielle poster Der forventes som konsekvens af økonomirapporten en likviditetsforøgelse på 423 mio. kr. hovedsageligt som følge af ændring vedrørende finansielle budgetposter. Hertil kommer en reduktion af driftsbudgetterne som følge af en lavere pris- og lønudvikling end forudsat ved budgetlægningen, hvor reduktionen er tilført kassebeholdningen. Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimolikviditet på 874 mio. kr., hvilket er større end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2013 på -157 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning til forrentning og opgjort efter kassekreditreglen i 2013 skønnes at udgøre 3,3 mia. kr. Standardiseret økonomiopfølgning og status for overholdelse af driftsrammen Den standardiserede økonomiopfølgning, som indberettes til de centrale myndigheder efter udgangen af hvert kvartal, ses i forhold til regionens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne i regionerne. På sundhedsområdet forventes et udgiftsniveau, der vil være 67 mio. kr. under rammen. På socialområdet og regional udvikling forventes balance. KOMMUNIKATION Resultatet kommunikeres via regionh.dk ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten. Ændringerne indebærer en likviditetsforøgelse på 423 mio. kr. som følge af ændret pris - og lønskøn samt ændringer i finansielle budgetposter og vedrørende indbudgettering af investeringsprojekter. På driftsområdet foretages desuden en række likviditetsneutrale omplaceringer mellem bevillingsområderne og udmøntning af puljebeløb m.v. DIREKTØRGODKENDELSE Hjalte Aaberg / Morten Rand Jensen SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Side 8 af 81

10 Anbefales. Hans Toft (C), Julie Herdal Molbech (F) og Karin Helweg -Larsen (ufp) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE økonomirapport Bilag økonomirapport Bilag Økonomirapport Bilag 3 Side 9 af 81

11 3. ENDELIGT REGNSKAB 2012 FOR REGION HOVEDSTADEN OG REVISIONSBERETNING 2012 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regnskab 2012 godkendes endeligt, 2. at revisionsbemærkningerne anses for besvaret med de i mødesagen anførte anbefalinger og tiltag, og 3. at 23 revisionspåtegnede investeringsregnskaber godkendes med de anførte bemærkninger. RESUME Revisionen har fremsendt revisionsberetning vedrørende revision af Region Hovedstadens årsregnskab 2012, revisionsberetning vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion samt revisionsberetning for revision af aktivitetsbaserede tilskud for Revisionen af årsregnskabet 2012 har ikke givet anledning til forbehold. Det er endvidere revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af regionens aktiver, passiver, og finansielle stilling pr. 31. december Resultatet af regionens aktiviteter og pengestrømme for årsregnskabet er ligeledes i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser i Budgetog regnskabssystem for regioner. Det er ligeledes revisionens opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med de meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt at årsregnskabet for 2012 overholder alle formelle formkrav. Revisionsberetningen for 2012 indeholder i alt to revisionsbemærkninger, hvoraf en er videreført fra Revisionsberetningen for 2012 indeholder en opfølgning på tidligere afgivne bemærkninger vedrørende revisionsberetningen for 2011, hvor revisionen afgav i alt seks revisionsbemærkninger. Med revisionsberetningen for 2012 anser revisionen de fem for afklarede, mens en bemærkning endnu holdes i erindring. De to revisionsbemærkninger vedrører generelle ledelsesmæssige opmærksomhedspunkter omkring investeringsområdet samt forhold omkring konsolidering af årsregnskabet i et system. Ved tiltrædelsen af denne sag godkendes endvidere 23 revisionspåtegnede investeringsregnskaber. Alle investeringsregnskaber er opgjort regnskabsmæssigt korrekt. Revisionen har dog i seks tilfælde forsynet revisionserklæringen med forbehold, da revisionen ikke er blevet forevist tilstrækkelig dokumentation for overholdelse af regionens byggestyringsregler, ligesom regnskaberne er afleveret for sent. SAGSFREMSTILLING Indledning Regionsrådet har på mødet den 14. maj 2013 behandlet Region Hovedstadens årsregnskab for I henhold til lov om regioner mv. 23 blev regnskabet herefter overdraget til revisionen. Efter modtagelse af revisionsberetningen forelægges beretningen og regnskabet for forretningsudvalget og regionsrådet, der træffer afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets endelige godkendelse. Konklusionen på den udførte revision er, at regnskabet forsynes med en revisionspåtegning uden forbehold. Det er endvidere revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af regionens aktiver, passiver, og finansielle stilling pr. 31. december Resultatet af regionens aktiviteter og pengestrømme for årsregnskabet er ligeledes i overensstemmelse med Økonomi - og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser i Budget- og regnskabssystem for regioner. Det er ligeledes revisionens Side 10 af 81

12 opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med de meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt at årsregnskabet for 2012 overholder alle formelle formkrav. Der er i beretningen i alt to bemærkninger til besvarelse, hvoraf en er videreført fra 2010 og fem tidligere afgivne bemærkninger anses for lukkede. I overensstemmelse med de formelle regler blev de af revisionen fremsendte revisionsberetninger om de modtagne revisionsbemærkninger fremsendt til regionsrådet den 23. august Revisionsbemærkningerne Revisionsberetningen for 2012 indeholder to revisionsbemærkninger. Specifikke kommentarer Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet indeholder to specifikke bemærkninger, hvoraf en bemærkning er videreført fra Nedenfor er oplistet de to revisionsbemærkninger for 2012: 2010/07: Anlægsregnskaber, anlægssager (aflæggelse af investeringsregnskaber) 2012/01: Konsolidering i økonomisystemet 2010/7: Anlægsregnskaber, anlægssager: Vi skal anbefale, at der sikres det nødvendige ledelsesmæssige fokus på, at investeringsregnskaber udarbejdes rettidigt, og at det sikres, at alle dokumenter opbevares tilgængeligt til brug for revision og dokumentation over for myndighederne, og at der er fokus på at fremfinde manglende regnskabsdokumentation for afsluttede anlægsregnskaber. Administrationen har taget bemærkningen til efterretning. Der er fortsat udfordringer med at sikre rettidig regnskabsaflæggelse for investeringer over 10 mio. kr. Der er i en række af investeringsregnskaberne sket påtegning med forbehold af forskellig karakter. Investeringsprojekterne med forbehold er alle bevilget før For at kvalitetssikre investeringsregnskaberne og sikre en smidig proces er der implementeret et elektronisk dataudvekslingsmedie mellem det enkelte hospital eller den enkelte virksomhed, administrationen og revisionen. Dette er sket for at sikre, at der fremadrettet er den fornødne kvalitet i aflæggelsen af investeringsregnskaber samt mulighed for konkret at være med til at sikre løsninger undervejs og dermed få afsluttet sagerne rettidigt. Administrationen har desuden taget initiativ til skærpelse af det ledelsesmæssige fokus, og indskærpet vigtigheden af at regionens byggestyringsregler overholdes for at sikre at investeringsregnskaber kan godkendes. Fremadrettet vil sagerne blive oprettet i sharepointløsningen med revisionen allerede på bevillingstidspunktet. Dette vil give et samlet overblik og status på samtlige igangværende sager. Bemærkning vedrørende 2012/01: Konsolidering i økonomisystemet Vi skal anbefale, at der sikres den nødvendige ledelsesmæssige kvalitetssikring ved konsolidering af data fra regionens finanssystemer. Administrationen har taget bemærkningen til efterretning. Der er igangsat udredningsarbejde for at sikre at tekniske fejlposteringer fra tidligere regnskabsår korrigeres i forbindelse med lukning af KMD -ØS. Det har desværre ikke været muligt at lukke KMD -ØS ved halvåret 2013, men det forventes fortsat at driftsposteringer i KMD - ØS stopper med udgangen af september Den tekniske fejlpostering har ingen realøkonomisk effekt. Side 11 af 81

13 Investeringsregnskaber I forbindelse med afgivelsen af årsregnskabet til revisionen på regionsrådsmødet den 14. maj 2013 blev det besluttet, at investeringsregnskaberne vedrørende afsluttede anlægs- og investeringsarbejder skulle forelægges for forretningsudvalget og regionsrådet i september Konkrete investeringer over 10 mio. kr. bevilges altid af regionsrådet. Som en konsekvens heraf er der tidligere truffet beslutning om, at alle investeringsregnskaber over denne grænse forsynes med en særskilt revisionspåtegning, inden regnskaberne forelægges for forretningsudvalget og regionsrådet. Administrationen kan konstatere, at der er taget forbehold i seks af revisionserklæringerne. Forbeholdene skyldes, at revisionen har taget forbehold pga. manglende dokumentation for licitation, valg af leverandør el. lign. Med denne sag forelægges 23 revisionspåtegnede investeringsregnskaber til godkendelse. Der er som anført forbehold ved to investeringsregnskaber. I bilag 4 gennemgås investeringsregnskaberne kort. Alle revisionspåtegnede investeringsregnskaber er medtaget som bilag. Som anført ovenfor har administrationen taget en række skridt for at sikre, at der sker en rettidig aflæggelse af regnskaberne, at der kommer tilstrækkeligt ledelsesmæssigt fokus på opgaverne, at der sker en løbende opfølgning af kvaliteten i styringen, og at der sker en løbende rapportering for gennemførte afstemninger mv. KOMMUNIKATION Årsregnskabet er tilgængeligt på regionens hjemmeside. Når regnskabet er endeligt godkendt sendes regnskabet med revisionsberetninger og beslutningsprotokollat til tilsynsmyndigheden. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. DIREKTØRGODKENDELSE Hjalte Aaberg / Morten Rand Jensen SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Sagen blev behandlet som den første sag på dagsordenen. Partner John Menaa (Deloitte), stabsdirektør Peter Mandrup og finanschef Susanne Vesterheden overværede forretningsudvalgets behandling af sagen. John Menaa redegjorde for revisionens arbejde med regnskab 2012 og besvarede spørgsmål fra medlemmerne. Anbefales. Hans Toft (C), Julie Herdal Molbech (F) og Karin Helweg -Larsen (ufp) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. REVISIONSBERETNING bilag 1 2. BERETNING SOCIAL bilag 2 3. Aktivitetsberetning bilag 3 Side 12 af 81

14 4. Bilag 4 investeringsregnskaber FU sept Investeringsregnskaber - bilag 5 Side 13 af 81

15 4. TILTRÆDELSESBERETNING FRA BDO KOMMUNERNES REVISION ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at tiltrædelsesberetningen for regnskabsår 2013 fra BDO Kommunernes Revision godkendes. RESUME BDO Kommunernes Revision blev antaget som revisor for Region Hovedstaden med virkning for regnskabsåret 2013 på regionsrådets møde den 21. august Revisionsopgaven omfatter en basisopgave som dækker over lovpligtig finansiel revision og lovpligtig forvaltningsrevision. Herudover har regionen option på henholdsvis udvidet forvaltningsrevision og rådgivningsydelser ud over basisopgaven. Hovedvægten lægges på den lovpligtige revision. I tiltrædelsesberetningen (bilag1) redegøres for opgaver og ansvar, revisionens tilrettelæggelse og udførelse, herunder rapporteringen for den udførte revision mv. SAGSFREMSTILLING Overordnet beskrivelse af revisionsopgavens omfang Revisionsopgaven omfatter alle de under Region Hovedstaden hørende regnskaber og regnskabsområder, herunder også regnskaber for selvejende institutioner, legater, fonde, eksterne forskningsmidler, kvalitetsfondsbyggerier og projekter samt eventuelle fælles virksomheder, for hvilke regionen har indgået overenskomst eller varetager kasse- og regnskabsfunktionen. I tiltrædelsesberetningen redegøres der for opgaver og ansvar. Regionsrådet har ansvaret for at udarbejde årsregnskabet i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser om regnskabsaflæggelse, herunder at årsregnskabet giver et retvisende billede af regionens aktiver og passiver og finansielle stilling samt resultatet af aktiviteter og pengestrømme. Revision skal udføres i overensstemmelse med de krav, der følger af lovgivningen om regioner, af revisorlovgivningen, af internationale og nationale revisionsstandarder i det omfang, de er anvendelige på opgaven samt god revisionsskik og god offentlig revisionsskik. Regionsrådet har herudover fastsat nærmere præciseringer og krav i Revisionsregulativ for Region Hovedstaden. Regulativet inklusiv relaterede bilag mv., samt ændringer hertil, sendes til gældende revisionsfirma til orientering inden ikrafttræden. Revisionen orienteres tillige om forretningsgangsbeskrivelser og kontrolforanstaltninger samt væsentlige ændringer til disse. Opgaver og ansvar I tiltrædelsesberetningen redegøres for ledelsens opgaver og ansvar herunder at regionsrådet har det overordnede ansvar for udarbejdelse af årsregnskabet i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser om regnskabsaflæggelse. De generelle bestemmelser fremgår af Region Hovedstadens kasse- og regnskabsregulativ. Revisionens tilrettelæggelse og udførelse Revisionen tilrettelægges og udføres med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Ifølge regionslovens 28 og 29 er det den kommunale styrelseslovs 42 og regionens revisionsregulativ, som lægger rammerne for tilrettelæggelse og udførelse af revisionen, som omfatter: 1. Finansiel revision 2. Juridisk - kritisk revision 3. Forvaltningsrevision Side 14 af 81

16 Rapportering om den udførte revision Rapporteringen meddeles som hidtil ved revisionspåtegning af årsregnskabet. Regnskabsaflæggelsen er fastlagt i kasse- og regnskabsregulativet for Region Hovedstaden. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. Tilsynsmyndigheden underrettes om tiltrædelsesberetningen. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. DIREKTØRGODKENDELSE Hjalte Aaberg / Morten Rand Jensen SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales. Hans Toft (C), Julie Herdal Molbech (F) og Karin Helweg -Larsen (ufp) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. BDO Tiltrædelsesberetning Side 15 af 81

17 5. REDEGØRELSE VEDRØRENDE INDBERETTET AKTIVITET, AKTIVITETSBESTEMTE TILSKUD MV ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv godkendes og fremsendes til ministeriet for sundhed og forebyggelse og kommunalbestyrelserne i regionen ledsaget af Revisionsberetning for revision af aktivitetsbaserede tilskud for RESUME Efter reglerne i cirkulærerne om hhv. statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud til regionernes sygehusvæsen og aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet skal regionsrådene senest 1. oktober efter ydelsesåret afgive en revisionspåtegnet redegørelse for aktiviteten til ministeren for sundhed og forebyggelse og kommunalbestyrelserne i regionen. Revisionen gør i Revisionsberetning for revision af aktivitetsbaserede tilskud for 2012 gældende, at den i nævnte cirkulære forudsatte påtegning ikke er hjemlet i den for området gældende revisionsbekendtgørelse, hvorfor revisionspåtegning ikke er foretaget. Da nævnte revisionsberetning dækker samme indholdsmæssige område, anbefaler administrationen, at den udarbejdede redegørelse fremsendes til ministeriet for sundhed og forebyggelse og kommunalbestyrelserne i regionen ledsaget af Revisionsberetning for revision af aktivitetsbaserede tilskud for I redegørelsen gennemgås regelgrundlag, meraktivitetsordningen, den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering og finansiering af regionens aktiviteter på sundhedsområdet i 2012 og de kvalitetssikringsinitiativer, der er udført omkring aktivitetsregistreringen. SAGSFREMSTILLING Efter 10 i Cirkulære om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2012 til regionernes sygehusvæsen mv. af 2. december 2011 og 15 i Cirkulære om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet af 6. december 2011 skal regionsrådene senest 1. oktober efter ydelsesåret afgive en revisionspåtegnet redegørelse for aktiviteten til ministeren for sundhed og forebyggelse og kommunalbestyrelserne i regionen. Revisionen nævner i Revisionsberetning for revision af aktivitetsbaserede tilskud for 2012, at redegørelsen er modtaget, men gør opmærksom på, at sådan påtegning ikke er hjemlet i den for området gældende revisionsbekendtgørelse, hvorfor revisionspåtegning ikke er foretaget. Da nævnte revisionsberetning udarbejdet efter revisionsbekendtgørelsens regler dækker samme indholdsmæssige område, anbefaler administrationen, at den udarbejdede redegørelse fremsendes til ministeriet for sundhed og forebyggelse og kommunalbestyrelserne i regionen ledsaget af Revisionsberetning for revision af aktivitetsbaserede tilskud for Af redegørelsen fremgår at Region Hovedstaden i statsligt aktivitetsafhængigt tilskud ( meraktivitetsordningen ) har modtaget 838,2 mio. kr. og dermed har opnået fuld puljeudnyttelse at Region Hovedstaden fra kommunerne har modtaget kommunale aktivitetsbestemte bidrag på 6,2 mia. kr. fordelt med 6 mia. kr. på medfinansieringsområdet og 0,2 mia. kr. på finansieringsområdet. Kommunerne medfinansierer deres borgeres behandling på regionens hospitaler samt på praksisområdet. Kommunerne finansierer regionens udgifter til færdigbehandlede patienter på hospitalerne samt udgifter til specialiseret ambulant genoptræning. Side 16 af 81

18 Af redegørelsen fremgår også den organisation, der er bygget op og de aktiviteter, der udføres til kvalitetssikring af den patientadministrative aktivitetsregistrering, der ligger bag opkrævningen af aktivitetsbestemte kommunale bidrag. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. DIREKTØRGODKENDELSE Hjalte Aaberg / Morten Rand Jensen SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales. Hans Toft (C), Julie Herdal Molbech (F) og Karin Helweg -Larsen (ufp) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Redegørelse aktivitetsbestemte tilskud mv 2012 Side 17 af 81

19 6. STRATEGI FOR AT NEDBRINGE OVERBELÆGNING PUNKTET BEHANDLET TIDLIGERE Sagen udgik af dagsordenen på forretningsudvalgets møde den 13. august 2013, idet forretningsudvalget besluttede, at "Mødesagen udgår af dagsordenen, idet administrationen hurtigst muligt, og således at det kan indgå i budgetforhandlingerne, fremsætter en mere konkret handlingsplan, der både opsummerer de tiltag, der allerede er iværksat og konkretiserer de fremadrettede tiltag." Sagen forelægges derfor i revideret form. ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet godkender den vedlagte "Strategi for at nedbringe overbelægning", og 2. at regionsrådet godkender den vedlagte "Handleplan 2014 for at nedbringe overbelægning", og at der afsættes 40 mio. kr. i 2014 til nye initiaiver for styrke akutområdet og dermed nedbringe overbelægningen. RESUME Regionsrådet besluttede på mødet i marts 2013, at holde en temadebat om hvilke initiativer, der kan nedbringe overbelægningen i hele Region Hovedstaden. Disse initiativer er sammenfattet i "Strategi for at nedbringe overbelægning". Regionens overordnede mål er "ingen overbelægning". Strategien for at nå dette består af seks elementer, som Region Hovedstaden vil fremme for at skabe bedre forudsætninger for at reducere overbelægning på hospitalerne: 1. Forbedre patientflowet i de medicinske afdelinger 2. Fremme akutmodtagelsernes organisatoriske funktion 3. Fremme regional, tværgående koordinering 4. Fremme nødberedskab ved spidsbelastning 5. Fremme koordinationen mellem praksissektor, kommune og hospitaler 6. Sikre ensartet monitorering af belægning For hvert element er opstillet et idékatalog, der kan understøtte strategien. Administrationen har udarbejdet udkast til "Handleplan 2014 for at nedbringe overbelægning". Handleplanen er blevet til på baggrund af indmeldinger fra hospitalerne og beskriver dels en status for, hvilke initiativer hospitalerne allerede har iværksat i 2013 med helårsvirkning i 2014 for at styrke akutområdet og derigennem nedbringe overbelægingen. Derudover er der en række konkrete forslag, som kan iværksættes i 2014 til yderligere at nå målet om at undgå overbelægning. Dermed beskriver handleplanen dels initiativer for de 5 mio. kr. som regionsrådet afsatte i juni, med en helårsvirkning på 25 mio. kr. dels yderligere initiativer for 15 mio. kr. som hospitalerne vurderer bør gennemføres for at undgå overbelægning. Handleplanen er disponeret efter de seks elementer i strategien, og for hvert element er regionens konkrete handlemuligheder beskrevet. Det politiske fokus på ingen overbelægning vil blive fastholdt, og regionsrådet eller et udvalg herunder vil blive orienteret om udviklingen kvartalsvis. SAGSFREMSTILLING Baggrund og proces På baggrund af den ekstraordinære situation med stor overbelægning på hospitalerne i vinteren 2012/2013, har Regionsrådet i foråret og forsommeren 2013 drøftet belægningssituationen og hvilke initiativer, der kan nedbringe overbelægningen i hele Region Hovedstaden. En referencegruppe til Region Hovedstadens MED-udvalg har rådgivet og fulgt drøftelserne af overbelægning og mulige initiativer, hospitalerne har udarbejdet handleplaner mod overbelægning, der er holdt en workshop om overbelægning for medarbejdere og ledere, og der har været en temadebat i Side 18 af 81

20 Regionsrådet den 11. juni. På dette grundlag er Strategi for at nedbringe overbelægning udarbejdet. Strategien og dens elementer Regionens overordnede mål er "ingen overbelægning". og der skal derfor skabes bedre forudsætninger for at undgå dette. En strategi for at nedbringe overbelægning skal rumme en række udfordringer og dilemmaer, som hospitalerne står midt i. Akuthospitalernes råderum presses af flere akutte patienter og øgede effektiviseringskrav, og der er forskelle i kommunernes serviceniveau overfor den ældre medicinske patient. Det kræver øget fokus på kompetenceudvikling og ændret organisering på hospitalerne, forebyggelse og samarbejde med kommunerne. Desuden oplever de medicinske afdelinger på den ene side, at de modtager flere patienter, men i kortere ophold. På den anden side er det uundgåeligt, at der opstår beredskabssituationer, hvor der er overbelægning som følge af epidemier eller lignende. Det øgede pres giver ringere rum for at håndtere perioder med spidsbelastning. Strategien for at nedbringe overbelægning består af seks elementer, som Region Hovedstaden vil fremme for at skabe bedre forudsætninger for at nedbringe overbelægning på hospitalerne: 1. Forbedre patientflowet i de medicinske afdelinger 2. Fremme akutmodtagelsernes organisatoriske funktion 3. Fremme regional, tværgående koordinering 4. Fremme nødberedskab ved spidsbelastning 5. Fremme koordinationen mellem praksissektor, kommune og hospitaler 6. Sikre ensartet monitorering af belægning 1. Patientflowet skal forbedres ved at følge en række anbefalinger i Region Hovedstadens rapport om Fremtidens Kliniske Grundstruktur. Der skal bl.a. beskrives ansvarsforhold, tidsforløb og overgange mellem afdelinger i et antal standardiserede patientforløb. Dernæst er det nødvendigt at sikre, at de rette kompetencer og bemanding er til stede på de medicinske afdelinger. Afdelingerne har i dag flere patienter, men i kortere tid, og arbejdsopgaverne i et patientforløb formindskes ikke i samme omfang, som liggetiden formindskes, hvilket betyder øget pres på personalet. 2. Akutmodtagelserne spiller en central rolle i forhold til overbelægning. De står på nogle hospitaler for daglige belægningsmøder og visiterer patienter til afdelingerne. Speciallægekompetencer i akutmodtagelsen skal øges så diagnostiske undersøgelser kan udføres og kliniske beslutninger træffes på spciallægeniveau hele døgnet. Dette forventes at skabe basis for, at patientforløb kan afsluttes i akutmodtagelsen, men den fulde effekt kan først forventes, når byggeriet af de nye akutmodtagelser er afsluttet om fem til ti år. Principperne for akutmodtagelsernes organisatoriske funktion skal i stedet implementeres i takt med de fysiske muligheder. 3. Regional, tværgående koordinering skal sættes i værk, når det enkelte hospital er fuldt belagt. Da skal "kollega-afdelinger", samarbejdende hospitaler og AMK-vagtcentralen kontaktes. Der bør være en ensartet definition på tværs af samtlige hospitaler af, hvornår belægningen er så høj, at det ikke kan håndteres internt på hospitalet, men bør håndteres i samarbejde med andre hospitaler og AMK - vagtcentralen. Et grundlag herfor kan være fælles belægningsoversigter, der belyser belægningen på det enkelte hospital, i hvert planområde og samlet set i regionen. 4. Nødberedskab ved spidsbelastning vil oftest være situationer, hvor mulighederne for regional tværgående koordinering er udtømt. Hospitalerne har sundhedsberedskabsplaner og lokale vejledninger, som skal tages i brug ved overbelægning. Derudover kontaktes kommuner for hjemtagning og aflastning. Det foreslås også, at hospitalerne får mulighed for at etablere fysisk bufferkapacitet med henblik på at hindre gangbelægning. Der kan fx arbejdes på at tilpasse bemanding, der kan dække årstidsvariation og spidsbelastning med fysisk buffer. 5. Samarbejdet mellem praksissektor, kommune og hospital er formaliseret i henholdsvis sundhedsaftalerne og overenskomsten med de praktiserende læger. Samarbejde om forebyggelige indlæggelser er et fokusområde i de nuværende sundhedsaftaler. Kommunernes muligheder for at oprette akut- og aflastningspladser er et potentielt element i den næste sundhedsaftale, hvor nye tværsektorielle Side 19 af 81

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. Emne: bilag 3. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 3. økonomirapport 2012 Bilag 1

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

2. økonomirapport 2010

2. økonomirapport 2010 2. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...3 Kapitel 2 Bevillingsområder...14

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. september 2011. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 7

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. september 2011. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 7 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 20. september 2011 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila

Læs mere

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 20. april 2010 Sag nr. 2 Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

3. økonomirapport 2015 Bilag 1

3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Punkt nr. 1-3. Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af 71 3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden September

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 4. februar 2014 Bilag 2 Økonomistyring og tid 1 Grundlag Regnskabsinstruks

Læs mere

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr.

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl. 7.00 mødet var suspenderet mellem kl. 7.50 og kl. 9.50 Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1.

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Bilag 4 Koncern Økonomi

Bilag 4 Koncern Økonomi Bilag 4 Koncern Økonomi Finans og Support Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Direkte 48205023 BILAG 4 Journal nr.: 08000305 Dato: 6. september 2011 Notat vedrørende revisionsberetningen 2010 Regionsrådet

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Baggrund for spareplanen

Baggrund for spareplanen Spareplan 2016-2019 Fælles ansvar for sundhed og økonomi - 5 års balance Baggrund for spareplanen Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 25. september 2012. Sag nr. 1. Emne: 3. økonomirapport 2012. bilag 3-6

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 25. september 2012. Sag nr. 1. Emne: 3. økonomirapport 2012. bilag 3-6 REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 25. september 2012 Sag nr. 1 Emne: 3. økonomirapport 2012 bilag 3-6 Koncern Økonomi Budgetenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Direkte 38 66 59 10 Web www.regionh.dk

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 13-08-2013 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 13-08-2013 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 13-08-2013 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Vibeke Storm Rasmussen Bent Larsen Birgitte Kjøller Pedersen Charlotte

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen. Møde nr.

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen. Møde nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen Møde nr. 19 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

1. økonomirapport 2011

1. økonomirapport 2011 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden April 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Region Syddanmark. Revisionsberetning af 8. juli 2014 om revision af aktivitetsbestemte tilskud mv. for 2013

Region Syddanmark. Revisionsberetning af 8. juli 2014 om revision af aktivitetsbestemte tilskud mv. for 2013 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Region Syddanmark Revisionsberetning

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2007 1 bilag 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-06-2013 10:00:00. Regionsrådssalen. Forretningsudvalg - mødesager. Vibeke Storm Rasmussen

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-06-2013 10:00:00. Regionsrådssalen. Forretningsudvalg - mødesager. Vibeke Storm Rasmussen BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-06-2013 10:00:00 MØDESTED Regionsrådssalen MEDLEMMER Vibeke Storm Rasmussen Bent Larsen Birgitte Kjøller Pedersen Charlotte

Læs mere

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Udfordringer, behov og visioner for tiden efter kvalitetsfondsbyggerier et regionalpolitisk perspektiv Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Præsentation hvem er jeg - Socialdemokrat - Valgt

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. september 2009 Sag nr. 1 Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber bilag

Læs mere

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 08-06-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 18:27 Tilstede: Poul Vagn

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN REGIONSRÅDET. Tirsdag den 14. december 2010. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr.

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN REGIONSRÅDET. Tirsdag den 14. december 2010. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 14. december 2010 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 14 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen.

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen. Koncern Byggestyring Opgang Blok E Afsnit 1. sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 51150795 EAN-nr: 5798000384095 Dato: 28. juni 2013 Kompetenceskema for projektorganisationerne Vejledning til anvendelse

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 Sammenfatning 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...15 2.3 Bornholms Hospital...17 2.4 Frederiksberg

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -1 af 29 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -2 af 29

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5 Region Midtjylland Forberedelsesudvalgets regnskab 2006 Bilag til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Punkt nr. 5 Region Midtjylland under dannelse Forberedelsesudvalgets Regnskab 2006 8. maj 2007

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 REFERAT Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 Frederikssund Brandstation Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning om Kommunernes Revision A/S tiltrædelse pr. 1. januar 2007. Pag. 1-11 400.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Opgaver og ansvar................................................

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN 4.1 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 1 Sundhed Hovedkontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionernes sygehuse og dertil knyttede institutioner

Læs mere

Notat om evaluering af den standardiserede økonomiopfølgning i regionerne

Notat om evaluering af den standardiserede økonomiopfølgning i regionerne Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Notat om evaluering af den standardiserede økonomiopfølgning i regionerne Juni 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 18. juni 2013. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 5

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 18. juni 2013. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 5 B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 18. juni 2013 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 5 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. september 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 10

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. september 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 10 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. september 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 10 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser)

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser) REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 23. marts 2010 Sag nr. 4 Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler Bilag 2 (Notat med webadresser) Fra: Vera Qvistgaard Sendt: 18. marts 2010 12:46 Til: Charlotte

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-08-2015 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer Karin

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 15 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere