Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget. Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget. Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG"

Transkript

1 Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG

2

3 Forord FORORD Den første udgave af L-AUS lommebogen udkom i maj 1985 og har været en stor succes. Siden den første udgave blev lavet, er der kommet mange ændringer i stærkstrømsbekendtgørelserne afsnit 5 og 6, der omhandler arbejde under spænding på lavspændingsanlæg L-AUS. Der er også kommet en ny installatørlov, og endelig er der sket en stor udvikling i de forskellige standarder for værktøj og udrustning. Derfor foreligger der nu en ny udgave af lommebogen. Den beskriver, hvilke regler der gælder for henholdsvis arbejde på installationer, tavler og arbejde på forsyningsanlæg, og hvilke krav der skal være opfyldt. En række praktiske eksempler knytter reglerne til opgavernes udførelse, så de skulle være lettere at forstå. Denne L-AUS lommebog omhandler kun anvisninger på, hvorledes arbejdsopgaver på elektriske anlæg kan udføres sikkert og efter kravene fra Stærkstrømsbekendtgørelsen. Lommebogens anvisninger baserer sig derfor alene på faren ved udførelse af opgaver på elektriske anlæg og er derfor ikke udtømmende i forhold til andre risici på byggepladser og andre arbejdssteder samt arbejdsmiljøloven generelt. 3

4 Forord Der henvises derfor til BARs hjemmeside hvor I kan hente yderligere oplysninger om de generelle arbejdsmiljøkrav til branchen både for bygherre/projekterende og de udførende. Lommebogen har været forelagt Sikkerhedsstyrelsen og de kommentarer Styrelsen havde, er indarbejdet i denne udgave, der er udkommet i efteråret Endvidere har Arbejdstilsynet haft lommebogen til gennemsyn, og finder at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. L-AUS lommebogen er udarbejdet af en arbejdsgruppe med deltagelse fra TEKNIQ, Installatørernes Organisation og Dansk El-Forbund, revideret 2013 og udgivet som en vejledning under Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg. 4

5 Indhold INDHOLD Forord...3 Generelt...6 Risici...7 Arbejdspladsvurdering, APV Kvalifikationer Udstyr Eksempler på arbejdsopgaver...36 Udskiftning af fejlstrømsafbryder i pladekapslet tavle med forsikring > 63 A...36 Montering af ny gruppeafbryder (udvidelse) i totalisoleret tavle med forsikring 63 A...40 Indbygning af tre DIN-skinner med beskyttelsesog koblingsudstyr i tomt felt i pladekapslet tavle med forsikring > 63 A...43 Installation...48 Udskiftning af 1-polet afbryder ved dør, forsikring 13 A...48 Tilslutning af tilledning i lampeudtag...51 Tilslutning af tilledning i komfurudtag...54 Forsyningsnet...57 Udskiftning af stikledningssikring i luftledningsnet...57 Tilslutning af stikledning, udskiftning af - eller montage af nye komponenter i kabelskab...60 Forholdsregler ved ulykker...64 Krav om førstehjælp

6 Generelt GENERELT For arbejde på el-anlæg er der 2 sæt regler afhængig af, om man arbejder på en el-forsyning eller man arbejder på en installation. Afsnit 5 i stærkstrømsbekendtgørelsen handler om elforsyningsanlæg. Afsnit 6 i stærkstrømsbekendtgørelsen handler om elektriske installationer. Tidligere omhandlede L-AUS bestemmelserne kun arbejde på tavler, men i afsnit 6 er det både tavler og installation, der er omfattet. Det skal bemærkes, at både tidligere og nuværende L-AUS bestemmelser også gælder for arbejde på maskiner og maskinanlæg. Selvom reglerne er lidt forskellige, er de grundlæggende principper vedrørende sikkerhed ret ens for de 2 områder. Før du går i gang med en arbejdsopgave er det vigtigt, at du danner dig et overblik over opgaven, og det bliver besluttet, hvordan den skal udføres. Den kan udføres på 3 måder: 1. Spændingsløst. 2. Nær ved spændingsførende dele. 3. Arbejde på spændingsførende dele, L-AUS. 6

7 Risici RISICI Spændingsløst Den mest sikre metode både for personer og materiel er at udføre arbejdet spændingsløst, hvis det kan lade sig gøre. Arbejdet vil generelt gå hurtigere, når man kan arbejde uden brug af beskyttelsesudstyr. Derfor er den første overvejelse man skal gøre sig, om arbejdet kan udføres spændingsløst. Hvis svaret er JA, skal det på forsvarlig måde konstateres, at alle delene i arbejdsområdet er spændingsløse, og det skal sikres, at indkobling ikke kan foretages af andre. På steder hvor der kan anbringes en hængelås eksempelvis i afbryderhåndtag eller på tavlelåger, skal denne mulighed benyttes, idet det er den bedste sikring mod genindkobling. Kan det ikke lade sig gøre, må man bruge andre metoder: fjerne sikringer, demontere ledninger eller åbne lasker. Alle steder hvor der er foretaget adskillelse skal være tydeligt markeret med et skilt om, at der arbejdes på installationen. Skiltet må kun fjernes af den ansvarlige person for arbejdet. Det er vigtigt at skiltet fjernes, når arbejdet er færdigt, for at bevare respekten for skiltet. Mange ulykker sker fordi der kommer spænding på anlægget fra en uventet kilde. Det kan være: nødgeneratoranlæg, vindmøller, installationsdele der automatisk indkobles via følere eller styrespænding. Det er derfor vigtigt, at det også sikres, at dette ikke kan ske. Selvom man tror installationen eller anlægget er spændingsløst, er det et krav, at kontrollere spændingsløs tilstand før arbejdet påbegyndes, og efter enhver afbrydelse af arbejdet. Kontrol af spændingsløs tilstand kan eksempelvis foretages med en 2 polet spændingsviser eller et voltmeter. Forinden skal det benyttede måleinstruments funktion være kontrolleret, eksempelvis ved at kontrolmåle i et punkt, hvor spændingen er til stede. Det anbefales, at man herudover prøver med en berøringsfri polsøger. 7

8 Risici Nær ved spændingsførende dele Ofte er det muligt, at gøre de komponenter, man skal arbejde på spændingsløse fx i en tavle, hvor hele tavlen ikke kan gøres spændingsløs. Det skal sikres, at den der arbejder på anlægget hverken med kroppen eller værktøjet kommer i nærheden af de spændingsførende dele. Det kan ske med: afspærring, kapslinger eller afdækninger. På lavspændingsinstallationer er der defineret en nærved-zone på 0,5 meter fra uisolerede spændingsførende dele. Arbejder man inden for denne zone, skal der etableres beskyttelse mod elektrisk fare ved hjælp af barrierer, kapslinger eller isolerende afdækninger. Er der ikke etableret beskyttelse mod elektrisk fare, skal arbejdet betragtes som arbejde under spænding, og udføres som L-AUS. Ved arbejdet på den spændingsløse del af tavlen, er det i øvrigt vigtigt, at man kontrollerer spændingsløs tilstand og sikrer sig mod indkobling ligesom ved spændingsløst arbejde. Arbejde på spændingsførende dele, L-AUS Reglerne for arbejde på lavspændingsanlæg også kaldet L-AUS er udvidet til at omfatte hele installationen, hvor det tidligere kun galt arbejde på tavler. Til gengæld er bestemmelserne om hvornår man må arbejde under spænding lempet. De gamle regler om det kun var tilladt ved livsvigtige funktioner og ødelæggelse af en kostbar produktion - gælder altså ikke mere. Der er således kommet mere L-AUS arbejde, og derfor er det yderst vigtigt at reglerne overholdes. Der kan ske to typer af ulykker: 1. Kortslutning eller jordslutning, der skaber en lysbue og forbrænding. 2. Berøring af spændingsførende dele der giver el-chok og måske dødfald. 8

9 Risici Da både komponenter og tavler er blevet mindre, og der derfor er en øget risiko for en ulykke, skal der være stærke argumenter for, at arbejdet kan udføres under spænding. Hvis det vurderes at være i orden, skal arbejdsproceduren gennemtænkes trin for trin i mindste detalje. Med en grundig og gerne skriftlig planlægning undgår man, at der opstår uforudsete situationer undervejs i arbejdet, og risikoen minimeres dermed mest muligt. Det er vigtigt at planlægge således, at der på intet tidspunkt under arbejdets udførelse blotlægges flere spændingsførende dele med indbyrdes spændingsforskel samtidigt. Kun ét spændingsniveau/potentiale frit ad gangen. Den der skal udføre arbejdet skal være sagkyndig. En sagkyndig person skal have grundigt kendskab til anlæggets opbygning og funktion, herunder afbrydelsesmuligheder i en eventuel nødsituation. Er der en ekstra person til stede, der skal gribe ind hvis en sådan nødsituation opstår, instrueres denne i, hvad der i de enkelte tilfælde skal foretages for at begrænse ulykken mest muligt. Det er vigtigt at sikre, at eventuelle nødvendige hjælpemidler til minimering af en ulykke er til stede (eksem pelvis ekstra L-AUS handsker). Det skal sikres, at arbejdsområdet er indrettet, så montøren har begge hænder fri til arbejdet. Montøren må ikke bære metalliske genstande, f.eks. ur eller smykker, hvis det er sandsynligt, at det kan medføre farlige situationer. 9

10 Risici Afhængig af opgaven skal der benyttes et eller flere af følgende beskyttelsesudstyr. Personlig beskyttelsesudrustning fx handsker, beskyttelsesbriller, ansigtsvisir, isolerende sikkerhedshjelm egnet arbejdstøj o.a. Isolerende værktøj og udrustning fx skruetrækker, topnøgle, tænger, lommelygte, klemmer, måleinstrument o.a. Isolerende afskærmning fx lederafdækning, zip duge, skærmduge, fast monteret afskærmning o.a. 10

11 Arbejdspladsvurdering ARBEJDSPLADSVURDERING, APV Virksomheden skal udarbejde en arbejdspladsvurdering. Det betyder, at enhver arbejdsopgave skal vurderes ud fra følgende kriterier: Ulykkesfare, fysiske forhold, ergonomi, psykisk belastning samt stoffer og materialer. Hvis der kan konstateres risici, skal disse og årsagerne hertil beskrives. Herefter beskrives løsninger på de fundne problemer samt hvem der har ansvaret for, at de fundne løsninger gennemføres. På BARs hjemmeside kan I hente et faktablad om, hvordan man konkret gennemfører en arbejdspladsvurdering ved elektriker arbejde. Virksomheder med elautorisation skal have et sikkerheds-kvalitetsstyrings-system (et såkaldt SKS-system). I SKS-systemet kan der være udarbejdet procedurer om retningslinjer for arbejdets udførelse, ligesom de ansattes kompetencer skal beskrives i SKS-systemet, hvilket med fordel kan anvendes i forbindelse med virksomhedens arbejdspladsvurdering. Beskrivelserne skal bl.a. indeholde behovet for opkvalificering og eventuelle kurser. Spændingsløst arbejde (SB 636) Uddannelsen og instruktionen ved spændingsløst arbejde drejer sig primært om de sikkerhedsforanstaltninger, der skal foretages for at gøre installationen, forsyningsdelen eller tavlen spændingsløs. Det drejer sig også om indkobling efter arbejdets afslutning. 11

12 Arbejdspladsvurdering Elementerne er: Adskillelse. Sikring mod indkobling. Kontrol af spændingsløs tilstand. Ophævelse af sikkerhedsforanstaltningerne ved arbejdets afslutning. Dette skal foretages af en sagkyndig eller instrueret person. En instrueret vil sige en person der af en elektrisk sagkyndig person er tilstrækkeligt informeret eller overvåget, så vedkommende er i stand til at bemærke risici og at undgå farer, som elektricitet kan medføre. Hvor adskillelse opnås ved demontering af ledninger eller åbning af lasker, skal dette altid udføres af en sagkyndig person. 12

13 Kvalifikationer KVALIFIKATIONER L-AUS (SB 637) Uddannelse og erfaring Før enhver opgave skal den elektriske risiko vurderes. Før arbejdet startes og under arbejdet skal den ansvarlige person sikre, at alle bestemmelser, regler og instruktioner er overholdt. Den ansvarlige person for arbejdet skal instruere alle personer, der er involveret i arbejdet om de farer, der ikke er umiddelbart indlysende for dem. Den, som skal udføre arbejdet, skal have nødvendig instruktion om installationen, tavleopbygning og arbejdets art, således at vedkommende kan vurdere den risiko, der er til stede og medvirke til at de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger iværksættes. Arbejdet skal altid udføres af en sagkyndig person, det vil sige en person med relevant uddannelse og erfaring, som sætter vedkommende i stand til at bemærke risici og at undgå farer, som elektricitet kan medføre. Den sagkyndige skal mindst én gang årligt instrueres i L-AUS bestemmelserne. Lærlinge over 18 år må udføre L-AUS arbejde, såfremt lærlingen har fået den nødvendige instruktion og er vurderet til at leve op til ovenstående krav af den ansvarlige person,. Arbejde nær ved spændingsførende dele (SB 638) Hvis der er 100% sikkerhed for at installationen, forsyningsdelen eller tavlen ikke kan komme under spænding, og der samtidig er sikkerhed for at man ikke uforvarende kan komme i kontakt med spændingsførende dele, skal uddannelse og instruktionen følge bestemmelserne ved spændingsløst arbejde. Hvis dette ikke er sikkert, eller hvis man arbejder i nærvedzonen på 0,5 meter fra uisolerede spændingsførende dele, og der ikke er truffet nødvendige foranstaltninger til sikring mod 13

14 Kvalifikationer elektrisk fare, fx ved hjælp af barrierer, kapslinger eller isolerende afdækninger, skal reglerne for L-AUS arbejde følges. Etablering af afdækninger skal også udføres som L-AUS arbejde. Arbejde på spændingsførende dele. L-AUS De formelle krav til L-AUS uddannelsen er lidt forskellige, afhængig af om vi taler om L-AUS arbejde på forsyningsanlæg eller på installationer og tavler. Forsyning Ved forsyningsanlæg skal der gives uddannelse efter en skriftlig plan, der indeholder både en teoretisk og en praktisk del, og den skal ledes af en kvalificeret person. Arbejdet på spændingsførende dele og nær ved arbejde, skal altid udføres af sagkyndige personer. For at være sagkyndig i L-AUS arbejde skal følgende være opfyldt: 1. Personen skal være fortrolig med arbejdet. Dette opnås ved at have en god grundlæggende el-teknisk uddannelse. I tilknytning til denne uddannelse skal en sagkyndig også have følgende kurser eller instruktion: Førstehjælp ved el-ulykker. Praktiske øvelser i livreddende førstehjælp. Forholdsregler ved ildebrand. Behandling af brandskader og skoldning. Ved mastearbejde, opsætning og betjening af nødkortslutningsapparat samt anvendelse af nedfiringsapparat. 14

15 Kvalifikationer 2. Personen skal have tilstrækkelig teoretisk og praktisk oplæring i L-AUS. Den teoretiske oplæring opnås ved at deltage i en L-AUS basisoplæring. Den praktiske oplæring opnås dels gennem L-AUS basisoplæringen, dels ved at udføre L-AUS arbejde under tilsyn af en sagkyndig person. 3. Personen skal have nødvendig rutine. Den nødvendige rutine opnås ved jævnligt at udføre L-AUS arbejde. Herudover skal personer der udfører L-AUS arbejde instrueres i L-AUS bestemmelserne mindst én gang om året for at være sagkyndig. Installation Tilsvarende detaljerede krav til uddannelse findes ikke for installationer og tavler, men de tekniske skoler har udviklet L-AUS kurser, der efterhånden indholdsmæssigt er blevet normen for hvad der skal læres. Ligesom på forsyningsanlæg skal man være sagkyndig for at arbejde på installationer, og det kræver at man er fortrolig med arbejdet og har den nødvendige rutine. Uddannelsen behøver ikke at foregå på en teknisk skole, den kan godt foregå i virksomheden. Det kræver imidlertid at der er en underviser der har de tekniske og pædagogiske kvalifikationer og at der findes det nødvendige udstyr så praktiske øvelser kan gennemføres. Desuden kræves det at undervisningsmaterialet er på linie med det de tekniske skoler bruger. De fleste virksomheder vælger derfor at bruge det kursus, de tekniske skoler udbyder, så man er sikker på at kvaliteten er i orden. 15

16 Kvalifikationer Geninstruktion Udover den grundlæggende oplæring skal personer der arbejder på tavleanlæg have geninstruktion i L-AUS bestemmelserne mindst én gang om året. Denne geninstruktion bør som minimum omfatte: Repetition af Stærkstrømsbekendtgørelsen. Gennemgang af værktøj og udrustning. Gennemgang af deltagernes konkrete arbejdssituationer. Diskussion af erfaringer fra L-AUS ulykker. Spørgsmål fra deltagernes hverdag. Hvis en installatør har fået overdraget ansvaret for forsyningsarbejde, fx udskiftning af mastesikringer og andet arbejde, skal reglerne for forsyningsanlæg følges. Geninstruktion kan foretages af en sagkyndig person i virksomheden eller en ekstern sagkyndig person. Alternativt kan du deltage i et L-AUS opfølgningskursus uden for virksomheden fx på en teknisk skole. Værktøj og udrustning For at undgå ulykker er det vigtigt, at både værktøj og udrustning er egnet til den konkrete arbejdsopgave. Derfor er der i Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 5 og 6 stillet krav om, at værktøj og udrustning skal være egnet, mærket med L-AUS symboler og periodisk kontrolleres. 16

17 Udstyr UDSTYR Kontrol af værktøj og udrustning Den periodiske kontrol skal afpasses efter omfanget af brugen af værktøjet og udrustningen. Kontrollen skal dog foretages mindst én gang om året, jf. SB afsnit 6. Kontrollen skal udføres af en sagkyndig person. Vedligeholdelsesrutiner skal fremgå af virksomhedens SKS System. Værktøj, personlig og fælles beskyttelsesudrustning For at sikre at såvel værktøj som beskyttelsesudrustning er egnet til opgaven, skal brugeren inden anvendelsen efterse dette for fejl og evt. slitage, som kan forringe sikkerheden. Værktøjet skal være egnet til den foreliggende opgave. Værktøj og beskyttelsesudrustning skal ligeledes opfylde de sikkerhedskrav, der er fastlagt i Stærkstrømsbekendtgørelsen om opfyldelse af gældende normer og standarder. Disse krav kan opfyldes ved at anvende følgende værktøj og udrustning: Isolerende håndværktøj. Isolerende håndværktøj i overensstemmelse med EN Note: Isolerende håndværktøj i overensstemmelse med tidligere accepterede standarder som f.eks. IEC60900,EN60900, SSEN og VDE 0680 kan fortsat anvendes. 17

18 Udstyr Isolerende handsker Isolerende handsker i overensstemmelse med EN Note: Isolerende handsker i overensstemmelse med tidligere accepterede standarder som f.eks. IEC 903, SEN , SS , VDE 0680 og BS 697 kan fortsat anvendes. Isolerende ærmer Isolerende ærmer i overensstemmelse med EN Beskyttelseshandsker Anvendes supplerende handsker til beskyttelse af de isolerende handsker, skal disse beskyttelseshandsker være udformet på en sådan måde, at de ikke under brugen kan beskadige de isolerende handsker. Manchetten på beskyttelseshandskerne skal være kortere end manchetten på de isolerende handsker. Sikkerhedshjelm Isolerende sikkerhedshjelme EN Ansigtsskærm Ansigtsskærme i overensstemmelse med VDE

19 Udstyr Afskærmninger Isolerende skærmduge med en isolationstykkelse på mindst 0,5 mm. Isolerende rørformede afdækninger eller formstøbte afdækninger med en isolationstykkelse på mindst 1,0 mm. Isolerende beskyttelsesmåtter med en isolationstykkelse på mindst 2,5 mm. Måtterne bør ikke være mindre end 1 x 1 meter og bør være skridsikre på begge sider. Måleinstrumenter Måleinstrumenter i overensstemmelse med EN ,IEC og den gamle IEC Eksempler på mærkning Værktøj, der opfylder den europæiske standard EN 60900, er mærket med: (Tallet efter spændingsangivelsen er fremstillingsåret for udstyret) Værktøj, der opfylder den svenske standard SS-EN eller SEN , er mærket med: SS-EN (1000V) eller SEN (1000 V) Værktøj, der opfylder den tyske standard, er mærket med: 19

20 Udstyr Isolerende håndværktøj I de efterfølgende eksempler på arbejdsopgaver er anført, hvilken type værktøj der skal bruges til udførelsen af arbejdsopgaven. Alt afhængig af opgavens art og risikoen i øvrigt er der i eksemplerne defineret, hvilken isoleringstype håndværktøjet skal opfylde. Isolerende håndværktøj opdeles i tre isolationstyper. De tre isolationstyper benævnes: 1. Fuldisoleret (isolerværktøj). 2. Brugsisoleret værktøj. 3. Håndtagsisoleret værktøj. 1. Fuldisoleret (isolerværktøj) er helt fremstillet af isolermateriale eventuelt med indstøbte metaldele, se eksempler på side Brugsisoleret værktøj har en isolerende overflade, hvor kun den del, der under arbejdet griber i arbejdsstykket, må være uisoleret, se eksempler på siderne Håndtagsisoleret værktøj har kun isolerende overflade på håndtaget, se eksemplet på side

21 Udstyr Beskyttelsesudrustning Beskyttelsesudrustning opdeles i to typer. De to typer benævnes: 1. Personlig beskyttelsesudrustning. 2. Fælles beskyttelsesudrustning. 1. Eksempler på personlig beskyttelsesudrustning er: Isolerende handsker. Beskyttelseshandsker. Egnet arbejdstøj. Isolerende sikkerhedshjelm. Ansigtsskærm. Sikkerhedsbriller. Se eksempler på siderne Eksempler på fælles beskyttelsesudrustning er: Lederafdækning. Isolerende lederendetylle. Isolerende skærmdug. Betjeningsgreb for sikringsudskiftning. Nødkortslutningsapparat. Forbudsskilt. Se eksempler på siderne

22 Udstyr Fællesværktøj Eksempler på fællesværktøj/udstyr: Kabelsaks. Støvsugningsudstyr. Stiger. Taljer. Presseværktøj. Måleinstrumenter. Se eksempler på siderne Måleinstrumenter Hvilken type måleinstrument bruges hvor? Måleinstrumenter skal være egnede og sikre til måling der, hvor de bruges i installationen. Før måling skal der altid foretages en risikovurdering, herunder en risikovurdering for de anvendte prober. Efter EN er brugen af måleinstrumenter, og måleinstrumentets kategori bestemmende for hvor i en installation det må anvendes. Standarden specificerer såkaldte overspændingskatagorier (Installationskategorier) som baserer sig på kraftkilden og ledningsnettets dæmpning. 22

23 Udstyr På denne baggrund er der opdelt fire kategorier. Kategori I / CAT I Materiel med beskyttelsesforanstaltninger for at begrænse transiente overspændinger. Fx elektronisk udstyr (apparater og udstyr med interne sikringer og transientbeskyttelse). Kategori II / CAT II Fx husholdningsapparater, transportable værktøjer m.v. (Apparatur der er tilsluttet stikkontakt). Kategori III / CAT III Materiel der udgør en del af den faste installation. Fx tavler, forsyningsledninger, faste installationer. Kategori IV / CAT IV Materiel der anvendes i eller i nærheden af installationens forsyningspunkt (foran hovedtavlen) eller udendørs (også efter hovedtavle). 23

24 Udstyr Hvor skal de forskellige kategorier af måleinstrumenter typisk bruges? Kilde: Fluke 24

25 Udstyr Fladtang, består helt af isolermateriale Bruges til tilretning af ledninger, manøvrering af skiver, møtrikker, løse ledninger og andre løse dele inde i tavler og kabelskabe. Klemmer til fastholdelse af skærmduge, helt af plastmateriale 25

26 Udstyr Skruetrækker, brugsisoleret Brugsisoleret skruetrækker med indfalset isolering til håndtering af dybtliggende skruer I denne gruppe findes endvidere: skruetrækker med skrueholder krydsskruetrækker sekskant-skruetrækker m/håndtag 26

27 Udstyr Fastnøgle, (gaffelnøgle), brugsisoleret I denne gruppe findes endvidere: topnøgle med håndtag topnøgle med vinkelhåndtag krydstopnøgle topnøglesæt sekskant-skruenøgle, vinkel stjernenøgle (ringfastnøgle) Brugsisolerede prøvepinde med sikringer 27

28 Udstyr 2-polet spændingsviser, brugsisoleret Installationstester et instrument der skal anvendes for at sikre eksempelvis korrekt udligningsforbindelse. 28

29 Udstyr Universaltang, håndtagsisoleret I denne gruppe findes endvidere: bidetang fladtang rundtang spidstang spidstang, 45 grader afisoleringstang 29

30 Udstyr Isolerende handsker Til denne gruppe hører endvidere: beskyttelseshandsker inderhandsker 30

31 Udstyr Person med personlig beskyttelsesudrustning Arbejdstøj Isolerende handsker Langærmet beklædning Isolerende sikkerhedshjelm 31

32 Udstyr Isolerende skærmdug til afdækning af spændingsførende dele Til denne gruppe hører endvidere: zip up skærmdug, ca. 90 x 100 cm zip up skærmdug, ca. 30 x 60 cm faste isolerende skærmduge Isolérmåtte til udlægning på gulv. 32

33 Udstyr Eksempel på forbudsskilt efter Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 518 af 17. juni 1994 Forbudsskilte er hvide med rød rammekant og sort piktogram. Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget Må kun fjernes af: 33

34 Udstyr Eksempel på L-AUS værktøjstaske 34

35 Udstyr Udstyr til L-AUS-støvsugning af f.eks. kabelskabe og tavleanlæg 35

36 Eksempler på arbejdsopgaver EKSEMPLER PÅ ARBEJDSOPGAVER Udskiftning af fejlstrømsafbryder i pladekapslet tavle med forsikring > 63 A Grundlag Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, Elektriske installationer, kapitel 63. Risikovurdering Den ansvarlige person for arbejdet vurderer den elektriske risiko som grundlag for valg af arbejdsmetode og planlægning af udførelse. Arbejde under spænding (L-AUS) vælges som arbejdsmetode. Planlægning Den ansvarlige person for arbejdet gennemtænker de enkelte trin i opgaven og afgør: Hvilken afskærmning, der skal anvendes, og hvordan den skal anbringes. Hvilket værktøj, der skal anvendes. Hvilken personlig beskyttelsesudrustning, der er påkrævet. Instruktion Den ansvarlige person for arbejdet instruerer de personer, der skal udføre opgaven, om fremgangsmåde, anvendelse af rigtigt værktøj og beskyttelsesudrustning samt eventuelle farer, der ikke er umiddelbart indlysende for dem. 36

37 Eksempler på arbejdsopgaver Personale Antal: 2 personer, da der i arbejdsområdet er spændingsførende dele beskyttet med et overstrømsbeskyttelsesudstyr med en mærkestrøm større end 63 A. Kvalifikationer Den, der udfører opgaven, skal være en sagkyndig person med kendskab til og erfaring i de arbejdsoperationer, der skal udføres. Endvidere skal personen inden for det sidste år have modtaget geninstruktion i L-AUS bestemmelserne. Personen kan gennem aftale om delegering være den ansvarlige person for arbejdet. Den anden person behøver ikke at være sagkyndig, men skal befinde sig nær ved arbejdspladsen og være instrueret i hvordan der bedst muligt kan gribes ind, hvis der opstår behov. Vær opmærksom på fremskaffelse af eventuelle tekniske hjælpemidler til håndtering af eventuel ulykke. Eksempelvis L-AUS handsker for at kunne trække en strømførende person fri, eller et brandtæppe og en passende brandslukker, hvis der er gået ild i tøj og lokale som følge af lusbuer. Det kan fx være installationsejeren selv, personale ansat ved installationsejeren eller en person under oplæring i L-AUS. 37

38 Eksempler på arbejdsopgaver Værktøj og udrustning Personligt L-AUS værktøj: Skruetrækker (brugsisoleret). Spidstang (fuldisoleret). 2-polet spændingsviser. Personlig beskyttelsesudrustning: Isolerende handsker. Langærmet beklædning (eller isolerende ærmer). Beskyttelsesbriller. Fælles beskyttelsesudrustning: Afskærmningsdug. Afskærmningstape. Isolerende hætter for ledningsender. Klemmer for afskærmningsdug. 38

39 Eksempler på arbejdsopgaver Udførelse 1. Tavlelågen afmonteres. 2. Fejlstrømsafbryderen udkobles. 3. Afdækningspladen afmonteres. 4. Kontrol af spændingsløs tilstand på afgangssiden af fejlstrømsafbryderen. 5. Der etableres afskærmning af alle spændingsførende og ledende dele, der under udførelse af opgaven kunne give anledning til kortslutning eller berøring. De nedenfor placerede tavlekomponenter samt resten af tavlefeltet afskærmes og sikres mod nedfald af tabt værktøj, ledningsstumper eller lignende. 6. Afskærmningen på fejlstrømsafbryderens tilgangsside etableres nu således, at tilgangsledning L1 er blotlagt medens der ved hjælp af afskærmningstape laves en tætsluttende afskærmning mod L2, L3 og N. 7. Tilgangsledning L1 demonteres og forsynes med isolerende hætte. 8. Afskærmningen på fejlstrømsafbryderens tilgangsside ændres, og tilgangsledningerne L2, L3 og N demonteres som under punkterne 6 og 7. Afskærmningen ændres løbende, så der på intet tidspunkt er blotlagt mere end én tilgangsledning. 9. Ledningerne på fejlstrømsafbryderens afgangsside demonteres. 10. Fejlstrømsafbryderen udtages, og den nye isættes. 11. Afgangsledningerne monteres igen. 12. Tilgangsledningerne monteres igen under udførelse af afskærmning som angivet ovenfor. 13. Afskærmningsdug fjernes. 14. Afdækningspladen monteres. 15. Fejlstrømsafbryderen indkobles. 16. Tavlelågen monteres og lukkes. 39

40 Eksempler på arbejdsopgaver Montering af ny gruppeafbryder (udvidelse) i totalisoleret tavle med forsikring 63 A Grundlag Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, Elektriske installationer, kapitel 63. Risikovurdering Den ansvarlige person for arbejdet vurderer den elektriske risiko som grundlag for valg af arbejdsmetode og planlægning af udførelse. Arbejde under spænding (L-AUS) vælges som arbejdsmetode. Planlægning Den ansvarlige person for arbejdet gennemtænker de enkelte trin i opgaven og afgør: Hvilken afskærmning, der skal anvendes, og hvordan den skal anbringes. Hvilket værktøj, der skal anvendes. Hvilken personlig beskyttelsesudrustning, der er påkrævet. Instruktion Den ansvarlige person for arbejdet instruerer de personer, der skal udføre opgaven, om fremgangsmåde, anvendelse af rigtigt værktøj og beskyttelsesudrustning samt eventuelle farer, der ikke er umiddelbart indlysende for dem. 40

41 Eksempler på arbejdsopgaver Personale Antal: 1 person, da der i arbejdsområdet ikke er spændingsførende dele beskyttet med et overstrømsbeskyttelsesudstyr med en mærkestrøm større end 63 A. Kvalifikationer Den, der udfører opgaven, skal være en sagkyndig person med kendskab til og erfaring i de arbejdsoperationer, der skal udføres. Endvidere skal personen inden for det sidste år have modtaget geninstruktion i L-AUS bestemmelserne. Personen kan gennem aftale om delegering være den ansvarlige person for arbejdet. Værktøj og udrustning Personligt L-AUS værktøj: Skruetrækker (brugsisoleret). Spidstang (fuldisoleret). Personlig beskyttelsesudrustning: Isolerende handsker. Langærmet beklædning (eller isolerende ærmer). Beskyttelsesbriller. Fælles beskyttelsesudrustning: Afskærmningsdug. Afskærmningstape. Klemmer for afskærmningsdug. 41

42 Eksempler på arbejdsopgaver Udførelse 1. Tavlens dækkappe afmonteres. 2. Der etableres afskærmning af alle spændingsførende og ledende dele, der under udførelse af opgaven kunne give anledning til kortslutning eller berøring. 3. Eventuelle nedenfor placerede tavlekomponenter afskærmes og sikres mod nedfald af tabt værktøj, ledningsstumper eller lignende. 4. På den gruppeafbryder, hvorfra der skal sløjfes til den nye, foretages afskærmning af tilgangs-ledningerne enkeltvis med afskærmningstape. 5. Den nye gruppeafbryder clipses på DIN-skinnen. 6. Sløjfeledninger tildannes og monteres i tilgangsklemmerne på den nye gruppeafbryder. 7. Gruppeafbryderen, hvorfra der skal sløjfes, afbrydes for at undgå gnistdannelse og eventuel beskadigelse af tilsluttede brugsgenstande. 8. Sløjfeledningerne monteres nu én for én, idet der begyndes med klemmen nærmest den nye gruppeafbryder. 9. Afskærmningstapen fjernes kun for den aktuelle klemme og påsættes igen, inden der monteres i næste klemme. Hvis en eksisterende leder har tendens til at falde ud af klemmen, når den løsnes, må der træffes passende foranstaltninger for at forhindre dette, fx ved at fastgøre til de øvrige ledere med strips. 10. Gruppeafbryderen, hvorfra der er sløjfet, genindkobles. 11. Ledninger monteres på afgangssiden af den nye gruppeafbryder. 12. Afskærmningsdug og tape fjernes. 13. Tavlens dækkappe påsættes. 42

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Eksempler på hændelser med strøm Tavler

Eksempler på hændelser med strøm Tavler Eksempler på hændelser med strøm Tavler Skadelidte elektriker blev ved arbejde i en styretavle kraftig forbrændt på hænder og arme. Da skadelidte ville rette en ledning som krøllede, uden for arbejdsområdet,

Læs mere

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03)

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel En sammenbygning af elektrisk materiel (tavle) skal normalt opfylde

Læs mere

Retningslinjer for elsyn

Retningslinjer for elsyn Retningslinjer for elsyn Elsyn med tilhørende retningslinjer er målrettet til boliginstallationer. Elsyn kan også anvendes på andre kategorier af installationer, når de særlige forhold for disse kategorier

Læs mere

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Det er ikke tilladt at sætte en ny afbryder eller stikkontakt op i den faste installation, hvis der ikke har siddet én på samme sted før. Derimod må

Læs mere

Gågader og offentlige pladser

Gågader og offentlige pladser Gågader og offentlige pladser Rapport om el-sikkerheden i gågader og offentlige pladser. Tilsynsordningen har i perioden 1. marts til 30. juni 2009, kørt kampagnetilsyn på gågader og offentlige pladser,

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen... Forsamlingslokaler Rapport om el-sikkerheden i Forsamlingslokaler. Tilsynsordningen har i perioden 1. november til 15. december 2008 kørt kampagnetilsyn på forsamlingslokaler, og disse tilsyn danner således

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel Skema for elsyn Navn (rekvirent): Adresse: Postnr./by: Telefon: Installation: Adresse: Postnr./by: Installationsejer: Generelle oplysninger: Målinger Måleobjekter Afprøvning af fejlstrømsafbrydere HPFI

Læs mere

Hvordan kan ulykker undgås 10 gode råd din LoKaLE afdeling af dansk EL-FoRbUnd

Hvordan kan ulykker undgås 10 gode råd din LoKaLE afdeling af dansk EL-FoRbUnd EL-ULYKKER nul spænding det er dit liv Kun 2,5 % af alle elektrikere har aldrig fået elektrisk stød i deres arbejdsliv. Det viser en arbejdsmiljøundersøgelse, som Dansk El-Forbund har fået lavet i 2010.

Læs mere

INSTRUKTIONSLISTE HVID+

INSTRUKTIONSLISTE HVID+ INSTRUKTIONSLISTE Scan QR koden med din smartphone og sæt fokus på elsikkerhed. helsikker fokus på elsikkerhed PRODUKTIONSMEDARBEJDERE DER ER SÆRLIGT INSTRUERET I FORHOLD TIL AT LØSE SPECIFIKKE PROBLEMER

Læs mere

De 10 små håndværkere

De 10 små håndværkere De 10 små håndværkere - hvor fa en blev de af? Gode råd om el på byggepladsen 2 3 4 5 6 7 8 9 Er du el-sikker? Gode råd om el på byggepladsen Generelle el-råd - Leg ikke selv elektriker (heller ikke når

Læs mere

Hvis du er i tvivl, så er du altid velkommen til at kontakte Elektricitetsrådet på telefon 33 73 20 00 eller via e-mail er@elraadet.

Hvis du er i tvivl, så er du altid velkommen til at kontakte Elektricitetsrådet på telefon 33 73 20 00 eller via e-mail er@elraadet. INTRODUKTION I dette materiale kan du finde råd om, hvordan du laver gør-det-selv elarbejde. Det er nemlig lovligt at udføre en del elarbejde i boligen hvis man ved, hvordan det skal gøres. Det elarbejde,

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation Vejledningen dækker følgende LED-rør fra : Type Længde Watt SPL-T8 60 cm til 150 cm SMD - rør 9 til 22 [W] LED-rørets opbygning og tilslutning: LED-lysrøret kan monteres på to forskellige måder. Første

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Eksempler på hændelser med strøm Brugsgenstande

Eksempler på hændelser med strøm Brugsgenstande Eksempler på hændelser med strøm Brugsgenstande I forbindelse med udskiftning af en gaskedel kom skadelidte smedelærling i berøring med spændingsførende dele. Der var ikke blevet afbrudt for spændingen

Læs mere

Fællesregulativet 2014. Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande

Fællesregulativet 2014. Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Fællesregulativet 2014 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Stk. Fællesregulativet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Generelt 3 Formål 3 Gyldighedsområde 3 Definitioner 4 DEL A ADMINISTRATIVE

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C I medfør af 7, stk. 1, nr. 2, i lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 8.

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T5 LED-rør

Installationsvejledning til T8/T5 LED-rør Installationsvejledningen skal bruges til at hjælpe med at udskifte eksisterende lysstofrør ud med LED-rør fra samt modificering af eksisterende armatur til benyttelse af LED-rør for at få optimal effekt

Læs mere

Med lov. en der er ingen grund til at gøre det farligere end nødvendigt. skal land bygges

Med lov. en der er ingen grund til at gøre det farligere end nødvendigt. skal land bygges Med lov skal land bygges et har i mange år været et krav at når der skal arbejdes på spændingsløse lavspændings lftledingsanlæg (SB) Afsnit 5 5.8 beskriver dette. - men for jording lavspændingskabelanlæg

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

El-installationsrapport

El-installationsrapport El-installationsrapport Adresse: Postnr. & by: Dato: Tingvej 14, St, Th 2300 København S 13/05-2014 Installatør: Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf: 32501499 Autorisationsnr: Sagsnr:

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Vedrørende Lavspændingstavler

Vedrørende Lavspændingstavler Elektricitetsrådet Vedrørende Lavspændingstavler DS/EN 60439-1 til 60439-5 August 2002 Vedrørende Lavspændingstavler DS/EN 60439-1 til 60439-5 August 2002 Elektricitetsrådet har i henhold til Stærkstrømsloven

Læs mere

El og sikkerhed i skolen

El og sikkerhed i skolen El og sikkerhed i skolen Når der arbejdes med praktiske øvelser i skolen, gælder nogle specielle sikkerhedsregler, som skal overholdes. Hovedparten af reglerne er fastsat af Arbejdstilsynet. Andre offentlige

Læs mere

Fjedersamlemuffer. det komplette program

Fjedersamlemuffer. det komplette program Fjedersamlemuffer det komplette program Produktinformationer Serie 2273 Pladsbesparende Transparent hus Ledertværsnit: 0,5-2,5 mm² Større komfort Større sikkerhed Tilslutning uden brug af værktøj Højere

Læs mere

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal Stamoplysninger Boligen Adresse Postnr. og by Opført år Samlet bygningsareal Særlige oplysninger om ejendommen Boligens Ejer Adresse Navn Postnr. og by Email Telefon Informationer angående besøget Dato

Læs mere

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Pas på ledningerne og livet Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Indledning Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet stærkstrømsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsens afsnit 5A omhandler sikkerhedsforskrifter

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Fællesregulativet 2007

Fællesregulativet 2007 Fællesregulativet 2007 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Fællesregulativet Stk. INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning Generelt 3 3 Formål 3 Gyldighedsområde 3 Definitioner 4 DEL

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 er en overordnet betegnelse for sikkerhedsbelysning og reservebelysning. Sikkerhedsbelysning består dels af flugtvejsbelysning (belysning af udgangs-

Læs mere

Ny autorisationsordning for elinstallatører. der gælder fra 1. januar 2001

Ny autorisationsordning for elinstallatører. der gælder fra 1. januar 2001 Ny autorisationsordning for elinstallatører der gælder fra 1. januar 2001 Indhold Indledning.................................. 3 Den gamle ordning var ikke længere tidssvarende...... 4 En autorisationsordning

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 63.8 Tavler Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Tekniske standarder Bips nr. 63.8 Tavler Indholdsfortegnelse 63.1 Tavler...3

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV 1.1. STANDARDER DS/EN 60 439-1 DS/EN 60 439-2 DS/EN 60 439-3 DS/EN 60 439-4 DS/EN 60 204-1 for hele tavlen DS/EN 60 204-1 for dele af tavlen 1.2. ELLEVERANDØR

Læs mere

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238 SPORTSJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL238 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledn. ----------------------------------------------------

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Fyraftensmøde hos TRE-FOR. den 29. marts 2011

Fyraftensmøde hos TRE-FOR. den 29. marts 2011 Fyraftensmøde hos y TRE-FOR den 29. marts 2011 Fyraftensmøde program 16.30: Velkomst og gennemgang af, hvordan du bruger TRE-FORs kundeservice og udnytter de selvbetjeningsmuligheder, som ligger på trefor.dk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER

Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER PROCEDURE OG VÆRKTØJER Skolepraktikhåndbog Stamkort Arbejdstøj Feriesedler Uddannelsesplan Projektopgaver Virksomhedsforlagt

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el Nukissiorfiit Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el Nr. 2 gældende fra 1. maj 2011 Indledning Nukissiorfiits almindelige leveringsbetingelser med tilhørende bilag er et væsentlig

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Indhold InDhold 4 Indledning 5 Særlige risici ved arbejdet i krybekældre 7 Generelle krav, når der skal udføres arbejde i krybekældre Nybyggeri... 7 Eksisterende

Læs mere

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund Januar 2012-10. udgave SKS System håndbog Sikkerheds Kvalitets Styring system Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund SKS er udarbejdet i reference til Sikkerheds styrelsens krav Autoriseret

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET Tekniske hjælpemidler i brolæggerfaget Brolæggerhåndværket er et herligt fag med en stor grad af frihed for den enkelte til at forme sin egen

Læs mere

Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD

Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD BILAG 1 Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD Denne ydelsesbeskrivelse indeholder følgende: Del 1. Generelle krav Del 2. Beskrivelse af de elementer der kan indgå ved tilsyn på elinstallationer Del 3. Vejledning

Læs mere

DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk. Projekterings- og installationsguide

DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk. Projekterings- og installationsguide Beskyttelse af mindre installationer imod atmosfæriske overspændinger overført fra forsynings-, teleog antennenet DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Brandindsats i solcelleanlæg

Brandindsats i solcelleanlæg Brandindsats i solcelleanlæg - Hvad man skal være opmærksom på. En vejledning til beredskabet. Maj 2012, 2 udgave Solcellepaneler Solceller er en teknologi, som kan konvertere solenergi til elektrisk energi.

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Forretningsgang. ØSTKRAFT Net A/S. de autoriserede elinstallatører

Forretningsgang. ØSTKRAFT Net A/S. de autoriserede elinstallatører Forretningsgang mellem ØSTKRAFT Net A/S og de autoriserede elinstallatører ØSTKRAFT Net A/S Side 1 af 14 Følgende reglementariske og ordensmæssige bestemmelser er gældende ved udførelse af elektriske installationer

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 TILSLUTNING TIL ALARMSYSTEM... 3 TILSLUTNING TIL SENSORER OG EKSTERNE ENHEDER... 4 12V TILSLUTNING...

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden?

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? 3. Opstilling og installation af maskine Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? Ulykker på arbejdet er ærgerlige og kan også være alvorlige. Gennemgå jeres maskiner og løs de problemer, I

Læs mere

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner CO-industri Vester Søgade 12,2. 1790 København V Telefon: 3363 8000 Telefax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

El-Fagets Uddannelsesnævn

El-Fagets Uddannelsesnævn El-Fagets Uddannelsesnævn El-kørekort Lærervejledning El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknik første fase. Ved at arbejde med elementær el-lære er det vores håb, at eleverne

Læs mere

Sikring D01 16A. neozed 5 styk.

Sikring D01 16A. neozed 5 styk. 09. Sikringer Sikring D01 10A. neozed 5 styk. 09.1 Sikring D01 10A. neozed 5 styk. 10A, 400V 720199 SB-Pak 3187606 10 60 mm 55 mm 10 mm 0,035 Kg 5 702127 201999 Sikring D01 13A. neozed 5 styk. 09.2 Sikring

Læs mere

Lærervejledning. Lærervejledning til el-kørekortet. El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknikundervisningen

Lærervejledning. Lærervejledning til el-kørekortet. El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknikundervisningen Lærervejledning EVU El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat 2007 Højnæsvej 71, 2610 Rødovre, tlf. 3672 6400, fax 3672 6433 www.evu.nu, e-mail: mail@sekretariat.evu.nu Lærervejledning El-kørekortet

Læs mere

Gør det elsikkert. Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre?

Gør det elsikkert. Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre? Gør det elsikkert Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til værktøjskassen

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Vejledning. Redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg

Vejledning. Redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg Vejledning Redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg Vejledning om redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg Vejledning om redningsberedskabets indsats i forbindelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Afsnit 13 TAVLER 776

Afsnit 13 TAVLER 776 776 INDHOLD 0 1 INTRODUKTION s. 77 FÆRDIGMONTERET TAVLE s. 77 Planforsænket gruppetavle typetestet s. 77 Udvendig gruppetavle typetestet s. 70 Udvendig måler- og gruppetavle typetestet s. 0 GRUPPE- OG

Læs mere

Frigørelse fra køretøjer

Frigørelse fra køretøjer Frigørelse fra køretøjer Version 2 Gældende til 01-02-2014 Metodehæfte Funktionsuddannelse Indsats Frigørelse fra køretøjer Forfatter: Mads Blaabjerg Nielsen og Alexander Sylvestersen-Platz Copyright:

Læs mere

Udvendig gruppetavle

Udvendig gruppetavle Vejledning til Udvendig gruppetavle type UG 150-2, -6, -12, -18, -24 TAVLEKAT - LK s tavleberegningsprogram i ELKAT til dimensionering, dokumentation og opmærkning. 019D7709_01 Schneider Electric Danmark

Læs mere