Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget. Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget. Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG"

Transkript

1 Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG

2

3 Forord FORORD Den første udgave af L-AUS lommebogen udkom i maj 1985 og har været en stor succes. Siden den første udgave blev lavet, er der kommet mange ændringer i stærkstrømsbekendtgørelserne afsnit 5 og 6, der omhandler arbejde under spænding på lavspændingsanlæg L-AUS. Der er også kommet en ny installatørlov, og endelig er der sket en stor udvikling i de forskellige standarder for værktøj og udrustning. Derfor foreligger der nu en ny udgave af lommebogen. Den beskriver, hvilke regler der gælder for henholdsvis arbejde på installationer, tavler og arbejde på forsyningsanlæg, og hvilke krav der skal være opfyldt. En række praktiske eksempler knytter reglerne til opgavernes udførelse, så de skulle være lettere at forstå. Denne L-AUS lommebog omhandler kun anvisninger på, hvorledes arbejdsopgaver på elektriske anlæg kan udføres sikkert og efter kravene fra Stærkstrømsbekendtgørelsen. Lommebogens anvisninger baserer sig derfor alene på faren ved udførelse af opgaver på elektriske anlæg og er derfor ikke udtømmende i forhold til andre risici på byggepladser og andre arbejdssteder samt arbejdsmiljøloven generelt. 3

4 Forord Der henvises derfor til BARs hjemmeside hvor I kan hente yderligere oplysninger om de generelle arbejdsmiljøkrav til branchen både for bygherre/projekterende og de udførende. Lommebogen har været forelagt Sikkerhedsstyrelsen og de kommentarer Styrelsen havde, er indarbejdet i denne udgave, der er udkommet i efteråret Endvidere har Arbejdstilsynet haft lommebogen til gennemsyn, og finder at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. L-AUS lommebogen er udarbejdet af en arbejdsgruppe med deltagelse fra TEKNIQ, Installatørernes Organisation og Dansk El-Forbund, revideret 2013 og udgivet som en vejledning under Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg. 4

5 Indhold INDHOLD Forord...3 Generelt...6 Risici...7 Arbejdspladsvurdering, APV Kvalifikationer Udstyr Eksempler på arbejdsopgaver...36 Udskiftning af fejlstrømsafbryder i pladekapslet tavle med forsikring > 63 A...36 Montering af ny gruppeafbryder (udvidelse) i totalisoleret tavle med forsikring 63 A...40 Indbygning af tre DIN-skinner med beskyttelsesog koblingsudstyr i tomt felt i pladekapslet tavle med forsikring > 63 A...43 Installation...48 Udskiftning af 1-polet afbryder ved dør, forsikring 13 A...48 Tilslutning af tilledning i lampeudtag...51 Tilslutning af tilledning i komfurudtag...54 Forsyningsnet...57 Udskiftning af stikledningssikring i luftledningsnet...57 Tilslutning af stikledning, udskiftning af - eller montage af nye komponenter i kabelskab...60 Forholdsregler ved ulykker...64 Krav om førstehjælp

6 Generelt GENERELT For arbejde på el-anlæg er der 2 sæt regler afhængig af, om man arbejder på en el-forsyning eller man arbejder på en installation. Afsnit 5 i stærkstrømsbekendtgørelsen handler om elforsyningsanlæg. Afsnit 6 i stærkstrømsbekendtgørelsen handler om elektriske installationer. Tidligere omhandlede L-AUS bestemmelserne kun arbejde på tavler, men i afsnit 6 er det både tavler og installation, der er omfattet. Det skal bemærkes, at både tidligere og nuværende L-AUS bestemmelser også gælder for arbejde på maskiner og maskinanlæg. Selvom reglerne er lidt forskellige, er de grundlæggende principper vedrørende sikkerhed ret ens for de 2 områder. Før du går i gang med en arbejdsopgave er det vigtigt, at du danner dig et overblik over opgaven, og det bliver besluttet, hvordan den skal udføres. Den kan udføres på 3 måder: 1. Spændingsløst. 2. Nær ved spændingsførende dele. 3. Arbejde på spændingsførende dele, L-AUS. 6

7 Risici RISICI Spændingsløst Den mest sikre metode både for personer og materiel er at udføre arbejdet spændingsløst, hvis det kan lade sig gøre. Arbejdet vil generelt gå hurtigere, når man kan arbejde uden brug af beskyttelsesudstyr. Derfor er den første overvejelse man skal gøre sig, om arbejdet kan udføres spændingsløst. Hvis svaret er JA, skal det på forsvarlig måde konstateres, at alle delene i arbejdsområdet er spændingsløse, og det skal sikres, at indkobling ikke kan foretages af andre. På steder hvor der kan anbringes en hængelås eksempelvis i afbryderhåndtag eller på tavlelåger, skal denne mulighed benyttes, idet det er den bedste sikring mod genindkobling. Kan det ikke lade sig gøre, må man bruge andre metoder: fjerne sikringer, demontere ledninger eller åbne lasker. Alle steder hvor der er foretaget adskillelse skal være tydeligt markeret med et skilt om, at der arbejdes på installationen. Skiltet må kun fjernes af den ansvarlige person for arbejdet. Det er vigtigt at skiltet fjernes, når arbejdet er færdigt, for at bevare respekten for skiltet. Mange ulykker sker fordi der kommer spænding på anlægget fra en uventet kilde. Det kan være: nødgeneratoranlæg, vindmøller, installationsdele der automatisk indkobles via følere eller styrespænding. Det er derfor vigtigt, at det også sikres, at dette ikke kan ske. Selvom man tror installationen eller anlægget er spændingsløst, er det et krav, at kontrollere spændingsløs tilstand før arbejdet påbegyndes, og efter enhver afbrydelse af arbejdet. Kontrol af spændingsløs tilstand kan eksempelvis foretages med en 2 polet spændingsviser eller et voltmeter. Forinden skal det benyttede måleinstruments funktion være kontrolleret, eksempelvis ved at kontrolmåle i et punkt, hvor spændingen er til stede. Det anbefales, at man herudover prøver med en berøringsfri polsøger. 7

8 Risici Nær ved spændingsførende dele Ofte er det muligt, at gøre de komponenter, man skal arbejde på spændingsløse fx i en tavle, hvor hele tavlen ikke kan gøres spændingsløs. Det skal sikres, at den der arbejder på anlægget hverken med kroppen eller værktøjet kommer i nærheden af de spændingsførende dele. Det kan ske med: afspærring, kapslinger eller afdækninger. På lavspændingsinstallationer er der defineret en nærved-zone på 0,5 meter fra uisolerede spændingsførende dele. Arbejder man inden for denne zone, skal der etableres beskyttelse mod elektrisk fare ved hjælp af barrierer, kapslinger eller isolerende afdækninger. Er der ikke etableret beskyttelse mod elektrisk fare, skal arbejdet betragtes som arbejde under spænding, og udføres som L-AUS. Ved arbejdet på den spændingsløse del af tavlen, er det i øvrigt vigtigt, at man kontrollerer spændingsløs tilstand og sikrer sig mod indkobling ligesom ved spændingsløst arbejde. Arbejde på spændingsførende dele, L-AUS Reglerne for arbejde på lavspændingsanlæg også kaldet L-AUS er udvidet til at omfatte hele installationen, hvor det tidligere kun galt arbejde på tavler. Til gengæld er bestemmelserne om hvornår man må arbejde under spænding lempet. De gamle regler om det kun var tilladt ved livsvigtige funktioner og ødelæggelse af en kostbar produktion - gælder altså ikke mere. Der er således kommet mere L-AUS arbejde, og derfor er det yderst vigtigt at reglerne overholdes. Der kan ske to typer af ulykker: 1. Kortslutning eller jordslutning, der skaber en lysbue og forbrænding. 2. Berøring af spændingsførende dele der giver el-chok og måske dødfald. 8

9 Risici Da både komponenter og tavler er blevet mindre, og der derfor er en øget risiko for en ulykke, skal der være stærke argumenter for, at arbejdet kan udføres under spænding. Hvis det vurderes at være i orden, skal arbejdsproceduren gennemtænkes trin for trin i mindste detalje. Med en grundig og gerne skriftlig planlægning undgår man, at der opstår uforudsete situationer undervejs i arbejdet, og risikoen minimeres dermed mest muligt. Det er vigtigt at planlægge således, at der på intet tidspunkt under arbejdets udførelse blotlægges flere spændingsførende dele med indbyrdes spændingsforskel samtidigt. Kun ét spændingsniveau/potentiale frit ad gangen. Den der skal udføre arbejdet skal være sagkyndig. En sagkyndig person skal have grundigt kendskab til anlæggets opbygning og funktion, herunder afbrydelsesmuligheder i en eventuel nødsituation. Er der en ekstra person til stede, der skal gribe ind hvis en sådan nødsituation opstår, instrueres denne i, hvad der i de enkelte tilfælde skal foretages for at begrænse ulykken mest muligt. Det er vigtigt at sikre, at eventuelle nødvendige hjælpemidler til minimering af en ulykke er til stede (eksem pelvis ekstra L-AUS handsker). Det skal sikres, at arbejdsområdet er indrettet, så montøren har begge hænder fri til arbejdet. Montøren må ikke bære metalliske genstande, f.eks. ur eller smykker, hvis det er sandsynligt, at det kan medføre farlige situationer. 9

10 Risici Afhængig af opgaven skal der benyttes et eller flere af følgende beskyttelsesudstyr. Personlig beskyttelsesudrustning fx handsker, beskyttelsesbriller, ansigtsvisir, isolerende sikkerhedshjelm egnet arbejdstøj o.a. Isolerende værktøj og udrustning fx skruetrækker, topnøgle, tænger, lommelygte, klemmer, måleinstrument o.a. Isolerende afskærmning fx lederafdækning, zip duge, skærmduge, fast monteret afskærmning o.a. 10

11 Arbejdspladsvurdering ARBEJDSPLADSVURDERING, APV Virksomheden skal udarbejde en arbejdspladsvurdering. Det betyder, at enhver arbejdsopgave skal vurderes ud fra følgende kriterier: Ulykkesfare, fysiske forhold, ergonomi, psykisk belastning samt stoffer og materialer. Hvis der kan konstateres risici, skal disse og årsagerne hertil beskrives. Herefter beskrives løsninger på de fundne problemer samt hvem der har ansvaret for, at de fundne løsninger gennemføres. På BARs hjemmeside kan I hente et faktablad om, hvordan man konkret gennemfører en arbejdspladsvurdering ved elektriker arbejde. Virksomheder med elautorisation skal have et sikkerheds-kvalitetsstyrings-system (et såkaldt SKS-system). I SKS-systemet kan der være udarbejdet procedurer om retningslinjer for arbejdets udførelse, ligesom de ansattes kompetencer skal beskrives i SKS-systemet, hvilket med fordel kan anvendes i forbindelse med virksomhedens arbejdspladsvurdering. Beskrivelserne skal bl.a. indeholde behovet for opkvalificering og eventuelle kurser. Spændingsløst arbejde (SB 636) Uddannelsen og instruktionen ved spændingsløst arbejde drejer sig primært om de sikkerhedsforanstaltninger, der skal foretages for at gøre installationen, forsyningsdelen eller tavlen spændingsløs. Det drejer sig også om indkobling efter arbejdets afslutning. 11

12 Arbejdspladsvurdering Elementerne er: Adskillelse. Sikring mod indkobling. Kontrol af spændingsløs tilstand. Ophævelse af sikkerhedsforanstaltningerne ved arbejdets afslutning. Dette skal foretages af en sagkyndig eller instrueret person. En instrueret vil sige en person der af en elektrisk sagkyndig person er tilstrækkeligt informeret eller overvåget, så vedkommende er i stand til at bemærke risici og at undgå farer, som elektricitet kan medføre. Hvor adskillelse opnås ved demontering af ledninger eller åbning af lasker, skal dette altid udføres af en sagkyndig person. 12

13 Kvalifikationer KVALIFIKATIONER L-AUS (SB 637) Uddannelse og erfaring Før enhver opgave skal den elektriske risiko vurderes. Før arbejdet startes og under arbejdet skal den ansvarlige person sikre, at alle bestemmelser, regler og instruktioner er overholdt. Den ansvarlige person for arbejdet skal instruere alle personer, der er involveret i arbejdet om de farer, der ikke er umiddelbart indlysende for dem. Den, som skal udføre arbejdet, skal have nødvendig instruktion om installationen, tavleopbygning og arbejdets art, således at vedkommende kan vurdere den risiko, der er til stede og medvirke til at de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger iværksættes. Arbejdet skal altid udføres af en sagkyndig person, det vil sige en person med relevant uddannelse og erfaring, som sætter vedkommende i stand til at bemærke risici og at undgå farer, som elektricitet kan medføre. Den sagkyndige skal mindst én gang årligt instrueres i L-AUS bestemmelserne. Lærlinge over 18 år må udføre L-AUS arbejde, såfremt lærlingen har fået den nødvendige instruktion og er vurderet til at leve op til ovenstående krav af den ansvarlige person,. Arbejde nær ved spændingsførende dele (SB 638) Hvis der er 100% sikkerhed for at installationen, forsyningsdelen eller tavlen ikke kan komme under spænding, og der samtidig er sikkerhed for at man ikke uforvarende kan komme i kontakt med spændingsførende dele, skal uddannelse og instruktionen følge bestemmelserne ved spændingsløst arbejde. Hvis dette ikke er sikkert, eller hvis man arbejder i nærvedzonen på 0,5 meter fra uisolerede spændingsførende dele, og der ikke er truffet nødvendige foranstaltninger til sikring mod 13

14 Kvalifikationer elektrisk fare, fx ved hjælp af barrierer, kapslinger eller isolerende afdækninger, skal reglerne for L-AUS arbejde følges. Etablering af afdækninger skal også udføres som L-AUS arbejde. Arbejde på spændingsførende dele. L-AUS De formelle krav til L-AUS uddannelsen er lidt forskellige, afhængig af om vi taler om L-AUS arbejde på forsyningsanlæg eller på installationer og tavler. Forsyning Ved forsyningsanlæg skal der gives uddannelse efter en skriftlig plan, der indeholder både en teoretisk og en praktisk del, og den skal ledes af en kvalificeret person. Arbejdet på spændingsførende dele og nær ved arbejde, skal altid udføres af sagkyndige personer. For at være sagkyndig i L-AUS arbejde skal følgende være opfyldt: 1. Personen skal være fortrolig med arbejdet. Dette opnås ved at have en god grundlæggende el-teknisk uddannelse. I tilknytning til denne uddannelse skal en sagkyndig også have følgende kurser eller instruktion: Førstehjælp ved el-ulykker. Praktiske øvelser i livreddende førstehjælp. Forholdsregler ved ildebrand. Behandling af brandskader og skoldning. Ved mastearbejde, opsætning og betjening af nødkortslutningsapparat samt anvendelse af nedfiringsapparat. 14

15 Kvalifikationer 2. Personen skal have tilstrækkelig teoretisk og praktisk oplæring i L-AUS. Den teoretiske oplæring opnås ved at deltage i en L-AUS basisoplæring. Den praktiske oplæring opnås dels gennem L-AUS basisoplæringen, dels ved at udføre L-AUS arbejde under tilsyn af en sagkyndig person. 3. Personen skal have nødvendig rutine. Den nødvendige rutine opnås ved jævnligt at udføre L-AUS arbejde. Herudover skal personer der udfører L-AUS arbejde instrueres i L-AUS bestemmelserne mindst én gang om året for at være sagkyndig. Installation Tilsvarende detaljerede krav til uddannelse findes ikke for installationer og tavler, men de tekniske skoler har udviklet L-AUS kurser, der efterhånden indholdsmæssigt er blevet normen for hvad der skal læres. Ligesom på forsyningsanlæg skal man være sagkyndig for at arbejde på installationer, og det kræver at man er fortrolig med arbejdet og har den nødvendige rutine. Uddannelsen behøver ikke at foregå på en teknisk skole, den kan godt foregå i virksomheden. Det kræver imidlertid at der er en underviser der har de tekniske og pædagogiske kvalifikationer og at der findes det nødvendige udstyr så praktiske øvelser kan gennemføres. Desuden kræves det at undervisningsmaterialet er på linie med det de tekniske skoler bruger. De fleste virksomheder vælger derfor at bruge det kursus, de tekniske skoler udbyder, så man er sikker på at kvaliteten er i orden. 15

16 Kvalifikationer Geninstruktion Udover den grundlæggende oplæring skal personer der arbejder på tavleanlæg have geninstruktion i L-AUS bestemmelserne mindst én gang om året. Denne geninstruktion bør som minimum omfatte: Repetition af Stærkstrømsbekendtgørelsen. Gennemgang af værktøj og udrustning. Gennemgang af deltagernes konkrete arbejdssituationer. Diskussion af erfaringer fra L-AUS ulykker. Spørgsmål fra deltagernes hverdag. Hvis en installatør har fået overdraget ansvaret for forsyningsarbejde, fx udskiftning af mastesikringer og andet arbejde, skal reglerne for forsyningsanlæg følges. Geninstruktion kan foretages af en sagkyndig person i virksomheden eller en ekstern sagkyndig person. Alternativt kan du deltage i et L-AUS opfølgningskursus uden for virksomheden fx på en teknisk skole. Værktøj og udrustning For at undgå ulykker er det vigtigt, at både værktøj og udrustning er egnet til den konkrete arbejdsopgave. Derfor er der i Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 5 og 6 stillet krav om, at værktøj og udrustning skal være egnet, mærket med L-AUS symboler og periodisk kontrolleres. 16

17 Udstyr UDSTYR Kontrol af værktøj og udrustning Den periodiske kontrol skal afpasses efter omfanget af brugen af værktøjet og udrustningen. Kontrollen skal dog foretages mindst én gang om året, jf. SB afsnit 6. Kontrollen skal udføres af en sagkyndig person. Vedligeholdelsesrutiner skal fremgå af virksomhedens SKS System. Værktøj, personlig og fælles beskyttelsesudrustning For at sikre at såvel værktøj som beskyttelsesudrustning er egnet til opgaven, skal brugeren inden anvendelsen efterse dette for fejl og evt. slitage, som kan forringe sikkerheden. Værktøjet skal være egnet til den foreliggende opgave. Værktøj og beskyttelsesudrustning skal ligeledes opfylde de sikkerhedskrav, der er fastlagt i Stærkstrømsbekendtgørelsen om opfyldelse af gældende normer og standarder. Disse krav kan opfyldes ved at anvende følgende værktøj og udrustning: Isolerende håndværktøj. Isolerende håndværktøj i overensstemmelse med EN Note: Isolerende håndværktøj i overensstemmelse med tidligere accepterede standarder som f.eks. IEC60900,EN60900, SSEN og VDE 0680 kan fortsat anvendes. 17

18 Udstyr Isolerende handsker Isolerende handsker i overensstemmelse med EN Note: Isolerende handsker i overensstemmelse med tidligere accepterede standarder som f.eks. IEC 903, SEN , SS , VDE 0680 og BS 697 kan fortsat anvendes. Isolerende ærmer Isolerende ærmer i overensstemmelse med EN Beskyttelseshandsker Anvendes supplerende handsker til beskyttelse af de isolerende handsker, skal disse beskyttelseshandsker være udformet på en sådan måde, at de ikke under brugen kan beskadige de isolerende handsker. Manchetten på beskyttelseshandskerne skal være kortere end manchetten på de isolerende handsker. Sikkerhedshjelm Isolerende sikkerhedshjelme EN Ansigtsskærm Ansigtsskærme i overensstemmelse med VDE

19 Udstyr Afskærmninger Isolerende skærmduge med en isolationstykkelse på mindst 0,5 mm. Isolerende rørformede afdækninger eller formstøbte afdækninger med en isolationstykkelse på mindst 1,0 mm. Isolerende beskyttelsesmåtter med en isolationstykkelse på mindst 2,5 mm. Måtterne bør ikke være mindre end 1 x 1 meter og bør være skridsikre på begge sider. Måleinstrumenter Måleinstrumenter i overensstemmelse med EN ,IEC og den gamle IEC Eksempler på mærkning Værktøj, der opfylder den europæiske standard EN 60900, er mærket med: (Tallet efter spændingsangivelsen er fremstillingsåret for udstyret) Værktøj, der opfylder den svenske standard SS-EN eller SEN , er mærket med: SS-EN (1000V) eller SEN (1000 V) Værktøj, der opfylder den tyske standard, er mærket med: 19

20 Udstyr Isolerende håndværktøj I de efterfølgende eksempler på arbejdsopgaver er anført, hvilken type værktøj der skal bruges til udførelsen af arbejdsopgaven. Alt afhængig af opgavens art og risikoen i øvrigt er der i eksemplerne defineret, hvilken isoleringstype håndværktøjet skal opfylde. Isolerende håndværktøj opdeles i tre isolationstyper. De tre isolationstyper benævnes: 1. Fuldisoleret (isolerværktøj). 2. Brugsisoleret værktøj. 3. Håndtagsisoleret værktøj. 1. Fuldisoleret (isolerværktøj) er helt fremstillet af isolermateriale eventuelt med indstøbte metaldele, se eksempler på side Brugsisoleret værktøj har en isolerende overflade, hvor kun den del, der under arbejdet griber i arbejdsstykket, må være uisoleret, se eksempler på siderne Håndtagsisoleret værktøj har kun isolerende overflade på håndtaget, se eksemplet på side

21 Udstyr Beskyttelsesudrustning Beskyttelsesudrustning opdeles i to typer. De to typer benævnes: 1. Personlig beskyttelsesudrustning. 2. Fælles beskyttelsesudrustning. 1. Eksempler på personlig beskyttelsesudrustning er: Isolerende handsker. Beskyttelseshandsker. Egnet arbejdstøj. Isolerende sikkerhedshjelm. Ansigtsskærm. Sikkerhedsbriller. Se eksempler på siderne Eksempler på fælles beskyttelsesudrustning er: Lederafdækning. Isolerende lederendetylle. Isolerende skærmdug. Betjeningsgreb for sikringsudskiftning. Nødkortslutningsapparat. Forbudsskilt. Se eksempler på siderne

22 Udstyr Fællesværktøj Eksempler på fællesværktøj/udstyr: Kabelsaks. Støvsugningsudstyr. Stiger. Taljer. Presseværktøj. Måleinstrumenter. Se eksempler på siderne Måleinstrumenter Hvilken type måleinstrument bruges hvor? Måleinstrumenter skal være egnede og sikre til måling der, hvor de bruges i installationen. Før måling skal der altid foretages en risikovurdering, herunder en risikovurdering for de anvendte prober. Efter EN er brugen af måleinstrumenter, og måleinstrumentets kategori bestemmende for hvor i en installation det må anvendes. Standarden specificerer såkaldte overspændingskatagorier (Installationskategorier) som baserer sig på kraftkilden og ledningsnettets dæmpning. 22

23 Udstyr På denne baggrund er der opdelt fire kategorier. Kategori I / CAT I Materiel med beskyttelsesforanstaltninger for at begrænse transiente overspændinger. Fx elektronisk udstyr (apparater og udstyr med interne sikringer og transientbeskyttelse). Kategori II / CAT II Fx husholdningsapparater, transportable værktøjer m.v. (Apparatur der er tilsluttet stikkontakt). Kategori III / CAT III Materiel der udgør en del af den faste installation. Fx tavler, forsyningsledninger, faste installationer. Kategori IV / CAT IV Materiel der anvendes i eller i nærheden af installationens forsyningspunkt (foran hovedtavlen) eller udendørs (også efter hovedtavle). 23

24 Udstyr Hvor skal de forskellige kategorier af måleinstrumenter typisk bruges? Kilde: Fluke 24

25 Udstyr Fladtang, består helt af isolermateriale Bruges til tilretning af ledninger, manøvrering af skiver, møtrikker, løse ledninger og andre løse dele inde i tavler og kabelskabe. Klemmer til fastholdelse af skærmduge, helt af plastmateriale 25

26 Udstyr Skruetrækker, brugsisoleret Brugsisoleret skruetrækker med indfalset isolering til håndtering af dybtliggende skruer I denne gruppe findes endvidere: skruetrækker med skrueholder krydsskruetrækker sekskant-skruetrækker m/håndtag 26

27 Udstyr Fastnøgle, (gaffelnøgle), brugsisoleret I denne gruppe findes endvidere: topnøgle med håndtag topnøgle med vinkelhåndtag krydstopnøgle topnøglesæt sekskant-skruenøgle, vinkel stjernenøgle (ringfastnøgle) Brugsisolerede prøvepinde med sikringer 27

28 Udstyr 2-polet spændingsviser, brugsisoleret Installationstester et instrument der skal anvendes for at sikre eksempelvis korrekt udligningsforbindelse. 28

29 Udstyr Universaltang, håndtagsisoleret I denne gruppe findes endvidere: bidetang fladtang rundtang spidstang spidstang, 45 grader afisoleringstang 29

30 Udstyr Isolerende handsker Til denne gruppe hører endvidere: beskyttelseshandsker inderhandsker 30

31 Udstyr Person med personlig beskyttelsesudrustning Arbejdstøj Isolerende handsker Langærmet beklædning Isolerende sikkerhedshjelm 31

32 Udstyr Isolerende skærmdug til afdækning af spændingsførende dele Til denne gruppe hører endvidere: zip up skærmdug, ca. 90 x 100 cm zip up skærmdug, ca. 30 x 60 cm faste isolerende skærmduge Isolérmåtte til udlægning på gulv. 32

33 Udstyr Eksempel på forbudsskilt efter Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 518 af 17. juni 1994 Forbudsskilte er hvide med rød rammekant og sort piktogram. Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget Må kun fjernes af: 33

34 Udstyr Eksempel på L-AUS værktøjstaske 34

35 Udstyr Udstyr til L-AUS-støvsugning af f.eks. kabelskabe og tavleanlæg 35

36 Eksempler på arbejdsopgaver EKSEMPLER PÅ ARBEJDSOPGAVER Udskiftning af fejlstrømsafbryder i pladekapslet tavle med forsikring > 63 A Grundlag Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, Elektriske installationer, kapitel 63. Risikovurdering Den ansvarlige person for arbejdet vurderer den elektriske risiko som grundlag for valg af arbejdsmetode og planlægning af udførelse. Arbejde under spænding (L-AUS) vælges som arbejdsmetode. Planlægning Den ansvarlige person for arbejdet gennemtænker de enkelte trin i opgaven og afgør: Hvilken afskærmning, der skal anvendes, og hvordan den skal anbringes. Hvilket værktøj, der skal anvendes. Hvilken personlig beskyttelsesudrustning, der er påkrævet. Instruktion Den ansvarlige person for arbejdet instruerer de personer, der skal udføre opgaven, om fremgangsmåde, anvendelse af rigtigt værktøj og beskyttelsesudrustning samt eventuelle farer, der ikke er umiddelbart indlysende for dem. 36

37 Eksempler på arbejdsopgaver Personale Antal: 2 personer, da der i arbejdsområdet er spændingsførende dele beskyttet med et overstrømsbeskyttelsesudstyr med en mærkestrøm større end 63 A. Kvalifikationer Den, der udfører opgaven, skal være en sagkyndig person med kendskab til og erfaring i de arbejdsoperationer, der skal udføres. Endvidere skal personen inden for det sidste år have modtaget geninstruktion i L-AUS bestemmelserne. Personen kan gennem aftale om delegering være den ansvarlige person for arbejdet. Den anden person behøver ikke at være sagkyndig, men skal befinde sig nær ved arbejdspladsen og være instrueret i hvordan der bedst muligt kan gribes ind, hvis der opstår behov. Vær opmærksom på fremskaffelse af eventuelle tekniske hjælpemidler til håndtering af eventuel ulykke. Eksempelvis L-AUS handsker for at kunne trække en strømførende person fri, eller et brandtæppe og en passende brandslukker, hvis der er gået ild i tøj og lokale som følge af lusbuer. Det kan fx være installationsejeren selv, personale ansat ved installationsejeren eller en person under oplæring i L-AUS. 37

38 Eksempler på arbejdsopgaver Værktøj og udrustning Personligt L-AUS værktøj: Skruetrækker (brugsisoleret). Spidstang (fuldisoleret). 2-polet spændingsviser. Personlig beskyttelsesudrustning: Isolerende handsker. Langærmet beklædning (eller isolerende ærmer). Beskyttelsesbriller. Fælles beskyttelsesudrustning: Afskærmningsdug. Afskærmningstape. Isolerende hætter for ledningsender. Klemmer for afskærmningsdug. 38

39 Eksempler på arbejdsopgaver Udførelse 1. Tavlelågen afmonteres. 2. Fejlstrømsafbryderen udkobles. 3. Afdækningspladen afmonteres. 4. Kontrol af spændingsløs tilstand på afgangssiden af fejlstrømsafbryderen. 5. Der etableres afskærmning af alle spændingsførende og ledende dele, der under udførelse af opgaven kunne give anledning til kortslutning eller berøring. De nedenfor placerede tavlekomponenter samt resten af tavlefeltet afskærmes og sikres mod nedfald af tabt værktøj, ledningsstumper eller lignende. 6. Afskærmningen på fejlstrømsafbryderens tilgangsside etableres nu således, at tilgangsledning L1 er blotlagt medens der ved hjælp af afskærmningstape laves en tætsluttende afskærmning mod L2, L3 og N. 7. Tilgangsledning L1 demonteres og forsynes med isolerende hætte. 8. Afskærmningen på fejlstrømsafbryderens tilgangsside ændres, og tilgangsledningerne L2, L3 og N demonteres som under punkterne 6 og 7. Afskærmningen ændres løbende, så der på intet tidspunkt er blotlagt mere end én tilgangsledning. 9. Ledningerne på fejlstrømsafbryderens afgangsside demonteres. 10. Fejlstrømsafbryderen udtages, og den nye isættes. 11. Afgangsledningerne monteres igen. 12. Tilgangsledningerne monteres igen under udførelse af afskærmning som angivet ovenfor. 13. Afskærmningsdug fjernes. 14. Afdækningspladen monteres. 15. Fejlstrømsafbryderen indkobles. 16. Tavlelågen monteres og lukkes. 39

40 Eksempler på arbejdsopgaver Montering af ny gruppeafbryder (udvidelse) i totalisoleret tavle med forsikring 63 A Grundlag Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, Elektriske installationer, kapitel 63. Risikovurdering Den ansvarlige person for arbejdet vurderer den elektriske risiko som grundlag for valg af arbejdsmetode og planlægning af udførelse. Arbejde under spænding (L-AUS) vælges som arbejdsmetode. Planlægning Den ansvarlige person for arbejdet gennemtænker de enkelte trin i opgaven og afgør: Hvilken afskærmning, der skal anvendes, og hvordan den skal anbringes. Hvilket værktøj, der skal anvendes. Hvilken personlig beskyttelsesudrustning, der er påkrævet. Instruktion Den ansvarlige person for arbejdet instruerer de personer, der skal udføre opgaven, om fremgangsmåde, anvendelse af rigtigt værktøj og beskyttelsesudrustning samt eventuelle farer, der ikke er umiddelbart indlysende for dem. 40

41 Eksempler på arbejdsopgaver Personale Antal: 1 person, da der i arbejdsområdet ikke er spændingsførende dele beskyttet med et overstrømsbeskyttelsesudstyr med en mærkestrøm større end 63 A. Kvalifikationer Den, der udfører opgaven, skal være en sagkyndig person med kendskab til og erfaring i de arbejdsoperationer, der skal udføres. Endvidere skal personen inden for det sidste år have modtaget geninstruktion i L-AUS bestemmelserne. Personen kan gennem aftale om delegering være den ansvarlige person for arbejdet. Værktøj og udrustning Personligt L-AUS værktøj: Skruetrækker (brugsisoleret). Spidstang (fuldisoleret). Personlig beskyttelsesudrustning: Isolerende handsker. Langærmet beklædning (eller isolerende ærmer). Beskyttelsesbriller. Fælles beskyttelsesudrustning: Afskærmningsdug. Afskærmningstape. Klemmer for afskærmningsdug. 41

42 Eksempler på arbejdsopgaver Udførelse 1. Tavlens dækkappe afmonteres. 2. Der etableres afskærmning af alle spændingsførende og ledende dele, der under udførelse af opgaven kunne give anledning til kortslutning eller berøring. 3. Eventuelle nedenfor placerede tavlekomponenter afskærmes og sikres mod nedfald af tabt værktøj, ledningsstumper eller lignende. 4. På den gruppeafbryder, hvorfra der skal sløjfes til den nye, foretages afskærmning af tilgangs-ledningerne enkeltvis med afskærmningstape. 5. Den nye gruppeafbryder clipses på DIN-skinnen. 6. Sløjfeledninger tildannes og monteres i tilgangsklemmerne på den nye gruppeafbryder. 7. Gruppeafbryderen, hvorfra der skal sløjfes, afbrydes for at undgå gnistdannelse og eventuel beskadigelse af tilsluttede brugsgenstande. 8. Sløjfeledningerne monteres nu én for én, idet der begyndes med klemmen nærmest den nye gruppeafbryder. 9. Afskærmningstapen fjernes kun for den aktuelle klemme og påsættes igen, inden der monteres i næste klemme. Hvis en eksisterende leder har tendens til at falde ud af klemmen, når den løsnes, må der træffes passende foranstaltninger for at forhindre dette, fx ved at fastgøre til de øvrige ledere med strips. 10. Gruppeafbryderen, hvorfra der er sløjfet, genindkobles. 11. Ledninger monteres på afgangssiden af den nye gruppeafbryder. 12. Afskærmningsdug og tape fjernes. 13. Tavlens dækkappe påsættes. 42

L-AUS lommebog Anvisninger ved arbejde på elektriske anlæg

L-AUS lommebog Anvisninger ved arbejde på elektriske anlæg Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget Må kun fjernes af: L-AUS lommebog Anvisninger ved arbejde på elektriske anlæg 91_LAUS-lommebog 2013-Na.indd 1 03/10/13 14.50 91_LAUS-lommebog 2013-Na.indd 2 03/10/13

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Strømmens virkning (L-aus) Line Goul 1

Strømmens virkning (L-aus) Line Goul 1 Strømmens virkning (L-aus) Line Goul 1 Strømmens virkning Line Goul 2 Strømmens virkning Line Goul 3 Ulykkes statistik Ulykkesregisterets data dækker ca. 22 procent af alle elulykker. Line Goul 4 Ulykkes

Læs mere

Eksempler på hændelser med strøm Tavler

Eksempler på hændelser med strøm Tavler Eksempler på hændelser med strøm Tavler Skadelidte elektriker blev ved arbejde i en styretavle kraftig forbrændt på hænder og arme. Da skadelidte ville rette en ledning som krøllede, uden for arbejdsområdet,

Læs mere

Transformerstation, adfærd og færdsel

Transformerstation, adfærd og færdsel Transformerstation, adfærd og færdsel INDHOLDSFORTEGNELSE Transformerstation, adfærd og færdsel... 3 Stikordsregister... 21 2-21 Rekv. 0 Prod. 22-02-2008-15:15 Ordre 000 EVU Forord Dette er en kort gennemgang

Læs mere

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03)

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel En sammenbygning af elektrisk materiel (tavle) skal normalt opfylde

Læs mere

Procesfaglærerkonference 19. & 20. december Med temaet Energiformer og forbrug

Procesfaglærerkonference 19. & 20. december Med temaet Energiformer og forbrug Procesfaglærerkonference 19. & 20. december 2011 Med temaet Energiformer og forbrug Mandag den 19. december 2011 Tirsdag den 20. december 2011 9.00 Velkomst & praktisk info med kaffe v/henning Aaberg &

Læs mere

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 6/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 3/03, nr. 9/03 og nr. 12/03)

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 6/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 3/03, nr. 9/03 og nr. 12/03) MEDDELELSE Elinstallationer nr. 6/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 3/03, nr. 9/03 og nr. 12/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel Sammenbygninger af materiel, som

Læs mere

Eksempler på hændelser med strøm Faste installationer

Eksempler på hændelser med strøm Faste installationer Eksempler på hændelser med strøm Faste installationer Skadelidte elektriker skulle sætte et låg på en ældre EP roset. Da låget var svært at få på plads trykkede skadelidte med hænderne på låget og kom

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Det er ikke tilladt at sætte en ny afbryder eller stikkontakt op i den faste installation, hvis der ikke har siddet én på samme sted før. Derimod må

Læs mere

Instruks vedrørende. el-installatørers

Instruks vedrørende. el-installatørers Instruks vedrørende el-installatørers fejlretningsarbejder på HEF Nets elforsyningsanlæg 2. udgave 2007 Dok.id-128458 Formål Instruksen har til formål: at øge den personlige sikkerhed at undgå ulykker

Læs mere

Retningslinjer for elsyn

Retningslinjer for elsyn Retningslinjer for elsyn Elsyn med tilhørende retningslinjer er målrettet til boliginstallationer. Elsyn kan også anvendes på andre kategorier af installationer, når de særlige forhold for disse kategorier

Læs mere

1. Indledning...3. 2. Baggrund...4. 3. Formål...4. 4. Installationen...4. 5. Brugen af installationen...5. 6. Tilsynet...5. 7. Omfang af kampagnen...

1. Indledning...3. 2. Baggrund...4. 3. Formål...4. 4. Installationen...4. 5. Brugen af installationen...5. 6. Tilsynet...5. 7. Omfang af kampagnen... CAMPINGPLADSER Rapport om el-sikkerheden på campingpladser. Tilsynsordningen har i perioden 1. juli til 30. september 2008 kørt tilsyn på campingpladser, og disse tilsyn danner således baggrund for rapporten.

Læs mere

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...5. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...5. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen... Skoler Rapport om el-sikkerheden i folkeskoler. Tilsynsordningen har i perioden 1. august til 31. september 2009 kørt kampagnetilsyn på landets folkeskoler, og disse tilsyn danner således baggrund for

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Baggrund... 4. 3 Formål... 4. 4 Installationen... 4. 5 Brugen af installationen... 5. 6 Tilsynet... 5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning... 3. 2 Baggrund... 4. 3 Formål... 4. 4 Installationen... 4. 5 Brugen af installationen... 5. 6 Tilsynet... 5. 7 Omfang af kampagnen... Plejehjem Rapport om el-sikkerheden på plejehjem. Tilsynsordningen har i perioden 1. februar til 31. marts 2010 kørt kampagnetilsyn på plejehjem, og disse tilsyn danner således baggrund for rapporten.

Læs mere

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl 10 % eftersyn En gennemgang af de mest typiske fejl Formålet med eftersynet. 10 % anlægstilsyn udføres på nye og ændrede elinstallationer, og formålet med tilsynene er at kontrollere, at den faste elektriske

Læs mere

Gågader og offentlige pladser

Gågader og offentlige pladser Gågader og offentlige pladser Rapport om el-sikkerheden i gågader og offentlige pladser. Tilsynsordningen har i perioden 1. marts til 30. juni 2009, kørt kampagnetilsyn på gågader og offentlige pladser,

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

Transformerstation, kontrol og service

Transformerstation, kontrol og service Transformerstation, kontrol og service INDHOLDSFORTEGNELSE Transformerstation, kontrol og service... 3 Transformerstation, kontrol og service... 4 Stikordsregister... 37 2-37 Rekv. 0 Prod. 22-02-2008-15:24

Læs mere

Udligningsforbindelser

Udligningsforbindelser Udligningsforbindelser Der manglede en lokal supplerende udligningsforbindelse til aftrækskanalen i badeområde 3 i loftet over bruseren. Mindre fejl Køleskabet var tilsluttet via en stikprop (schukostikprop)

Læs mere

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen... Forsamlingslokaler Rapport om el-sikkerheden i Forsamlingslokaler. Tilsynsordningen har i perioden 1. november til 15. december 2008 kørt kampagnetilsyn på forsamlingslokaler, og disse tilsyn danner således

Læs mere

Operatør vedligehold, L-AUS Arbejde i produktionen

Operatør vedligehold, L-AUS Arbejde i produktionen Operatør vedligehold, L-AUS Arbejde i produktionen 47543 47543 Operatør vedligehold, L-AUS arbejde i produktionen 2 dage Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Deltageren instrueres

Læs mere

Skema for elsyn Evt. Notater

Skema for elsyn Evt. Notater Skema for elsyn Navn (rekvirent): Adresse: Postnr./by: Telefon: Installation: Adresse: Postnr./by: Installationsejer: Evt. Side 1 of 5 1. Målinger Måleobjekter 1.1 Afprøvning af fejlstrømsafbrydere 1.2

Læs mere

Arbejde i højden fra reb

Arbejde i højden fra reb Arbejde i højden fra reb De vigtigste regler om, hvornår arbejdsgiveren må lade arbejde i højden udføre fra reb (rope access) samt om, hvordan arbejde fra reb skal tilrettelægges og udføres sikkerheds-

Læs mere

Program. Ny lovgivning el-området. Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation

Program. Ny lovgivning el-området. Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation Program Ny lovgivning el-området Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation Lovgivning og standarder Direktiver Besluttes af EU kommissionen og skal følges af medlemslandene

Læs mere

1 Indledning Baggrund Formål Installationen Brugen af installationen Tilsynet Omfang af kampagnen...

1 Indledning Baggrund Formål Installationen Brugen af installationen Tilsynet Omfang af kampagnen... Børnehaver Rapport om elsikkerheden i børnehaver. Tilsynsordningen har i perioden 1. februar til 31. marts 2009, kørt kampagnetilsyn i børnehaver, og disse tilsyn danner således baggrund for rapporten.

Læs mere

10 gode råd. Senskader EL-ULYKKER. Strømskader er farlige. Årsager til strømulykker. Nervesystemet. Smerter. Syn og hørelse.

10 gode råd. Senskader EL-ULYKKER. Strømskader er farlige. Årsager til strømulykker. Nervesystemet. Smerter. Syn og hørelse. Værd at vide om EL-ULYKKER Årsager til strømulykker 10 gode råd Syn og hørelse Strømskader er farlige Senskader DET ER DIT LIV NUL SPÆNDING Nervesystemet Hjerte og blodkar Smerter Nul spænding det er dit

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer INDLEDNING Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 9, Højspændingsinstallationer, 4. udgave er udgivet af Elektricitetsrådet og har

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Hvorfor en Elsikkerhedsattest? SB afsnit 6, 621.1 Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler

Læs mere

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel Skema for elsyn Navn (rekvirent): Adresse: Postnr./by: Telefon: Installation: Adresse: Postnr./by: Installationsejer: Generelle oplysninger: Målinger Måleobjekter Afprøvning af fejlstrømsafbrydere HPFI

Læs mere

INSTALLATION AF OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE I TN- OG TT-SYSTEMER. Member of DEHN group. Denne publikation beskriver installationen

INSTALLATION AF OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE I TN- OG TT-SYSTEMER. Member of DEHN group. Denne publikation beskriver installationen INSTALLATION AF OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE I TN- OG TT-SYSTEMER Denne publikation beskriver installationen af overspændingsbeskyttelse i TN- og TT-net, samt de krav som Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere

Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere Energinet.dk Temadag om solceller 19. juni 2012 Kim Rehmeier Sikkerhedsstyrelsen Solcellesystemer Solcelleanlæg skal installeres i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen

Læs mere

Skema for elsyn. - uden for huseftersynsordningen. Personoplysninger. Generelle oplysninger. Installationsnr. Navn (rekvirent) Målernr.

Skema for elsyn. - uden for huseftersynsordningen. Personoplysninger. Generelle oplysninger. Installationsnr. Navn (rekvirent) Målernr. Skema for elsyn - uden for huseftersynsordningen Personoplysninger Navn (rekvirent) Energinet.dk 85550 Installation Adresse Tonne Kjærsvej Adresse Gl. Dalsgårdsvej 14 Postnr./by 7000, Fredericia Postnr./by

Læs mere

IDA Elteknik. Installation og beskyttelse af solcelleanlæg. November 2014. Steffen Nielsen Faglig konsulent

IDA Elteknik. Installation og beskyttelse af solcelleanlæg. November 2014. Steffen Nielsen Faglig konsulent IDA Elteknik Installation og beskyttelse af solcelleanlæg November 2014 Steffen Nielsen Faglig konsulent Emner Krav i stærkstrømsbekendtgørelsen Vejledninger Fremtid Stærkstrømsbekendtgørelsen Solcelleanlæg

Læs mere

Nye krav til anlæg. De tre anlægsbekendtgørelser. Tekniske krav fra EU

Nye krav til anlæg. De tre anlægsbekendtgørelser. Tekniske krav fra EU Nye krav til anlæg De tre anlægsbekendtgørelser Tekniske krav fra EU Ny Lovgivning Nationale Love Stærkstrømsloven Elsikkerhedsloven Bekendtgørelser Bekendtgørelser forklarer/tydeliggør lovene Bekendtgørelser

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

INSTRUKTIONSLISTE HVID+

INSTRUKTIONSLISTE HVID+ INSTRUKTIONSLISTE Scan QR koden med din smartphone og sæt fokus på elsikkerhed. helsikker fokus på elsikkerhed PRODUKTIONSMEDARBEJDERE DER ER SÆRLIGT INSTRUERET I FORHOLD TIL AT LØSE SPECIFIKKE PROBLEMER

Læs mere

KAPITEL 708 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE

KAPITEL 708 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE 708.0 Indledning. KAPITEL 708 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE I modsætning til andre kapitler i del 7 er der i dette kapitel anvendt en fortløbende nummerering. Der er dog i enkelte punkter henvist til

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Opmærkning af ledningsanlæg i Energi Fyn Net og Energi Fyn City Net A/S forsyningsområde

Opmærkning af ledningsanlæg i Energi Fyn Net og Energi Fyn City Net A/S forsyningsområde Opmærkning af ledningsanlæg i Energi Fyn et og Energi Fyn City et A/S forsyningsområde Kabelskabe Tidsterminer yt kabelskab er fremover et kabelskab monteret efter 1. januar 2004. Gammelt kabelskab er

Læs mere

De 10 små håndværkere

De 10 små håndværkere De 10 små håndværkere - hvor fa en blev de af? Gode råd om el på byggepladsen 2 3 4 5 6 7 8 9 Er du el-sikker? Gode råd om el på byggepladsen Generelle el-råd - Leg ikke selv elektriker (heller ikke når

Læs mere

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning for

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning for for PFISTERER Højspændingsviser 1. Generelt Spændingsviseren er et sikkerhedsværktøj for brugeren. Nedenstående betjenings- og vedligeholdelsesvejledning skal nøje overholdes. Spændingsviseren overholder

Læs mere

Opmærkning af ledningsanlæg i Energi Fyns forsyningsområde

Opmærkning af ledningsanlæg i Energi Fyns forsyningsområde Opmærkning af ledningsanlæg i Energi Fyns forsyningsområde Kabelskabe Kabelskabsbetegnelser: Kabelskabe, som er monteret efter den 1. januar 2014 betegnes som et 'nyt kabelskab'. Kabelskabe, som er monteret

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

Ny serie 10 ka Automatsikring

Ny serie 10 ka Automatsikring Ny serie 10 ka Automatsikring NYHED Modulærprodukter Automatsikringer til beskyttelse af kabler og ledninger Få flere oplysninger på Til effektiv beskyttelse af kabler og ledninger mod over - belastning

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen

Stærkstrømsbekendtgørelsen Stærkstrømsbekendtgørelsen Definitioner og dokumentation for Nødbelysning (kapitel 805) 805.1 Gyldighedsområde. De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for nødbelysning og varslingsanlæg, hvor Bygningsreglementet

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

Hvordan kan ulykker undgås 10 gode råd din LoKaLE afdeling af dansk EL-FoRbUnd

Hvordan kan ulykker undgås 10 gode råd din LoKaLE afdeling af dansk EL-FoRbUnd EL-ULYKKER nul spænding det er dit liv Kun 2,5 % af alle elektrikere har aldrig fået elektrisk stød i deres arbejdsliv. Det viser en arbejdsmiljøundersøgelse, som Dansk El-Forbund har fået lavet i 2010.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Der findes derudover andre typer hvor både klinge og emne fremføres automatisk. Disse typer er ikke omfattet af denne vejledning

Der findes derudover andre typer hvor både klinge og emne fremføres automatisk. Disse typer er ikke omfattet af denne vejledning Tekniske Kapsave med hjælpemidler én klinge Indledning En Kapsav er en rundsav, der med hånden eller mekanisk føres på tværs af bordet mod emnet. Den kaldes ofte en afkorter. Der findes flere typer kapsave,

Læs mere

Installation af UPS-anlæg

Installation af UPS-anlæg sikkerhedsstyrelsen installation af UPS-anlæg 2010 Installation af UPS-anlæg 2. udgave september 2010 Ved installation og projektering af UPS-anlæg er det vigtigt at være opmærksom på følgende forhold.

Læs mere

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af elvarme

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af elvarme Nukissiorfiit Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af elvarme Nr. 2 gældende fra 1. maj 2011 NUKISSIORFIITS ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR OFFENTLIG LEVERING AF EL- VARME NR. 1.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

2 Installationer nr. 12/03

2 Installationer nr. 12/03 - ELRAD-MEDDELELSE 2 Installationer nr. 12/03 (Erstatter materiel nr. 3/99) ELEKT~~CITETS&%DET Gothersgade l60 1 123 K~ibenhavn K Tlf. 33 73 20 00 Fax 33 73 20 99 www.elraadet.dk e-mail: er@elraadet.dk

Læs mere

STÆRKSTRØMSBEKENDTGØRELSEN

STÆRKSTRØMSBEKENDTGØRELSEN BEK nr 9745 af 01/11/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 02-12-2005 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7

Læs mere

Formålet med denne statistik er at synliggøre potentielle risikoområder for at fortsætte et målrettet arbejde med at højne elsikkerheden i Danmark.

Formålet med denne statistik er at synliggøre potentielle risikoområder for at fortsætte et målrettet arbejde med at højne elsikkerheden i Danmark. SIKKERHEDSSTYRELSEN STATISTIK OVER ELULYKKER 2010 Statistik over elulykker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvad er en elulykke?... 4 Datagrundlag... 5 Sikkerhedsstyrelsens registreringer... 6 Omkomne

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg

Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg BEK nr 1112 af 18/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 115-01-00007 Senere ændringer

Læs mere

Initiator-/ aktuatorklemmer. Aluzink. starcase kunststofkasse. T-konnektorbokse KLBÜ TIDSSKRIFT OM ELEKTRONIK OG EL-TEKNIK / NR. 7

Initiator-/ aktuatorklemmer. Aluzink. starcase kunststofkasse. T-konnektorbokse KLBÜ TIDSSKRIFT OM ELEKTRONIK OG EL-TEKNIK / NR. 7 SIDE 2 SIDE 3 SIDE 4 SIDE 6 KLBÜ starcase kunststofkasse Aluzink T-konnektorbokse TIDSSKRIFT OM ELEKTRONIK OG EL-TEKNIK / NR. 7 Initiator-/ aktuatorklemmer REDUCER FEJLMULIGHEDERNE Forsyningen foregår

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri

Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri I butikker mm. hvor der foregår detailsalg og der opbevares max 12,5 kg (evt. 25 kg) NEM, er der ingen særlige bestemmelser for de elektriske installationer,

Læs mere

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 15/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 7/06 og nr. 14/04)

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 15/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 7/06 og nr. 14/04) MEDDELELSE Elinstallationer nr. 15/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 7/06 og nr. 14/04) Februar 2009 MVE Elektriske installationer i møbler Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6, kapitel 713 Installationer

Læs mere

Montagevejledning til H-AIR

Montagevejledning til H-AIR Montagevejledning til H-AIR Montagevejledning til H-Air Mekanisk samling af ovn, frontramme mm. beskrives her... Elektrisk montage af ventilatorkasse: Ventilatoren må kun tilsluttes af en autoriseret elinstallatør.

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Tjek din solcelle-installation

Tjek din solcelle-installation Tjek din solcelle-installation Få et overblik over, om din solcelle-installation er korrekt udført. Denne folder indeholder nogle gode råd til, hvad du selv kan tjekke. Brug tjeklisten og find blandt andet

Læs mere

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen.

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen. Tilladte hjælpemidler: Alle dog skal lokale procedurer gældende for eksamen og regler for eksaminander overholdes. Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen. 6 timers skriftlig el-autorisationsprøve.

Læs mere

UDKAST til. Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer 1

UDKAST til. Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer 1 UDKAST til Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer 1 I medfør af 5, stk. 1, nr. 2, 7, stk. 3, 29-31, 34, stk. 2 og 39 i lov nr. 525 af 29. april 2015 om sikkerhed

Læs mere

TEMA Fysisk arbejdsmiljø. Teknologiværksted. Faktablad fra branchevejledningen»når klokken ringer«til grundskolen og STX

TEMA Fysisk arbejdsmiljø. Teknologiværksted. Faktablad fra branchevejledningen»når klokken ringer«til grundskolen og STX TEMA Fysisk arbejdsmiljø Teknologiværksted Faktablad fra branchevejledningen»når klokken ringer«til grundskolen og STX Om faktabladet Faktabladet om teknologiværksted er en del af branchevejledningen»når

Læs mere

Undervisningsmaterialer. XXXXX El-sikkerhed i produktionen, procesindustri

Undervisningsmaterialer. XXXXX El-sikkerhed i produktionen, procesindustri Undervisningsmaterialer XXXXX El-sikkerhed i produktionen, procesindustri Målbeskrivelse XXXXX El-sikkerhed i produktionen, procesindustri Side 1 af 3 Uddannelsesmål med detaljer Nummer: Titel: Kort titel:

Læs mere

Lokal undervisningsplan for elektrikere

Lokal undervisningsplan for elektrikere Side 1 af 8 Forår 2011 Lokal undervisningsplan for elektrikere Side 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: LOVGRUNDLAG:... 3 UNDERVISNINGEN... 4 SAMARBEJDET... 4 TEORIOPGAVERNE... 4 TIDSPLAN... 5 GRUNDFORLØBSPROJEKTET:...

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser At-meddelelse Nr. 4.01.9 Januar 1999 Baggrund Lov om arbejdsmiljø. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om arbejdets udførelse. Arbejdsministeriets

Læs mere

KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG

KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG 805.1 Gyldighedsområde. De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for nødbelysning og varslingsanlæg, hvor Bygningsreglementet indeholder krav om sådanne

Læs mere

Kapitel 804 Forsamlingslokaler, butikker og lignende salgslokaler, undervisningslokaler, fælles adgangsveje og flugtveje

Kapitel 804 Forsamlingslokaler, butikker og lignende salgslokaler, undervisningslokaler, fælles adgangsveje og flugtveje Kapitel 804 Forsamlingslokaler, butikker og lignende salgslokaler, undervisningslokaler, fælles adgangsveje og flugtveje FORSAMLINGSLOKALER, BUTIKKER OG LIGNENDE SALGSLOKALER, UNDERVISNINGSLOKALER, FÆLLES

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Systemjordingogtavler

Systemjordingogtavler Systemjordingogtavler 312.2, systemjording TN-C-S system 312.2, systemjording TT-system 312.2, systemjording Maritim- og offshoresektoren Møbelindustrien Tekstilindustrien Medicinalindustrien Høj driftsikkerhed

Læs mere

Lovpligtige eftersyn. Indledning

Lovpligtige eftersyn. Indledning Lovpligtige eftersyn Indledning Selvom maskiner og andre tekniske hjælpemidler anvendes og indrettes forsvarligt, er der behov for at gå dem igennem med jævne mellemrum for at se, om sikkerhedsforanstaltningerne

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

WAGO FJEDERSAMLEMUFFER

WAGO FJEDERSAMLEMUFFER WAGO FJEDERSAMLEMUFFER det komplette program Den perfekte forbindelse det professionelle valg PRODUKTINFORMATIONER Hvorfor fjederteknologi? WAGO 2273 Pladsbesparende Transparent hus Ledertværsnit: 0,5-2,5

Læs mere

Gennemgående elektrisk forbindelse i beskyttelsesledere og udligningsforbindelser er målt: Ok Ikke ok Ikke aktuel

Gennemgående elektrisk forbindelse i beskyttelsesledere og udligningsforbindelser er målt: Ok Ikke ok Ikke aktuel Ejer/bruger af installationen: Pablo Arcal Magle Målernr.: 1010647 Målinger: Fejlstrømsafbrydere er målt: Vælg målte type: HPFI type A 30mA HPFI type B 30mA PFI type A 300mA PFI type B 300mA PFI type A

Læs mere

Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk

Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk REF. 1678 REF. 675 MONTERING OG BETJENINGSVEJLEDNING LIFT & FIX er kun fremstillet

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation Vejledningen dækker følgende LED-rør fra : Type Længde Watt SPL-T8 60 cm til 150 cm SMD - rør 9 til 22 [W] LED-rørets opbygning og tilslutning: LED-lysrøret kan monteres på to forskellige måder. Første

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugsanvisningen skal være let tilgængelig for brugeren

Brugsanvisningen skal være let tilgængelig for brugeren Tekniske Bordfræsemaskiner hjælpemidler Indledning Anvendelse af tekniske hjælpemidler, herunder bordfræsemaskiner skal ske i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser, samt fabrikantens anvisninger. Kravene

Læs mere

MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem

MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem DK Copyright KEFOCOM ApS, 2000 KEFOCOM ApS: Hindbærvangen 75, 2765 Smørum. - Tlf.: 44 66 06 46 - Fax: 44 66 36 63 e-mail: kefocom@kefocom.dk - http://www.kefocom.dk

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C I medfør af 7, stk. 1, nr. 2, i lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 8.

Læs mere

Til ejer/bruger af installationen

Til ejer/bruger af installationen Til ejer/bruger af installationen Resultatet af eftersynet fremgår af blanketten og giver dig overblik over den sikkerhedsmæssige standard. Det fremgår også, hvor installationen evt. skal ændres for at

Læs mere

Dialogmøde om nye elsikkerhedsregler

Dialogmøde om nye elsikkerhedsregler Dialogmøde om nye elsikkerhedsregler 29. oktober 2015 Hotel Munkebjerg 1 Velkomst og introduktion til de nye elsikkerhedsregler Vicedirektør Stefan Søsted, Sikkerhedsstyrelsen 2 To tiltag Aftale om en

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige

BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige Gør venligst denne betjeningsvejledning tilgængelig for betjeningspersonalet med henblik på rigtig anvendelse og varsom behandling af maskinen! Generelle informationer Dette

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg

Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg BEK nr 1113 af 18/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 115-01-00004 Senere ændringer

Læs mere

Udvendige Målertavler

Udvendige Målertavler 1 Vejledning til Udvendige Målertavler type UM-s for målere med stikbenstilslutning og UM-I for målere med ledningstilslutning Dobbeltisolerede klasse II 019D7749 #02 03/98 2 Opbygning Målertavlen består

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg

Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg BEK nr 1608 af 20/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 11501-00009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere