26. oktober Aftale om trafik for 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "26. oktober 2006. Aftale om trafik for 2007"

Transkript

1 Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 78 Offentligt 26. oktober 2006 Aftale om trafik for 2007 Der er mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre indgået aftale på trafikområdet. Aftalen supplerer og udmønter tidligere aftaler, herunder trafikaftalen fra november Aftalen indeholder 3 hovedelementer. 1) Genopretning af banenettet, 2) Nye anlægsprojekter og beslutningsgrundlag på vejområdet og 3) Udmøntning af anlægspuljen. Aftalen indebærer, at der frem til 2014 afsættes ca. 9 mia. kr. til trafikområdet i forhold til det fremsatte finanslovsforslag, herunder ca. 4,7 mia. til baneområdet og ca. 4,2 mia. kr. til vejområdet. Aftalen indebærer på Banedanmarks område en permanent løsning på problemerne på baneområdet gennem en genopretning af Banedanmarks spor m.v. samt en principbeslutning om udskiftning af Banedanmarks nuværende signalanlæg. På vejområdet indebærer aftalen bl.a. at en række vigtige anlægsprojekter kan igangsættes med henblik på at forøge kapaciteten og skabe grundlag for sikker og effektiv trafikafvikling. Aftalen indeholder både projekter på det nuværende statsvejnet og på det vejnet, som staten overtager ved årsskiftet. Endvidere træffes beslutning om undersøgelse af nye projekter, og der igangsættes støjdæmpningstiltag og anlæg af cykelsti. I det følgende redegøres nærmere for aftalens indhold. 1. Baneområdet Parterne er enige om at afsætte yderligere ca. 4,7 mia.kr. til baneområdet i aftaleperioden ( ), samt at Banedanmarks signalanlæg skal udskiftes. Dermed sikres: En øget regularitet. I 2014 forventes regulariteten øget til 95,5 pct. på fjernbanen og 97,6 pct. på S-banen som følge af genopretning af banenettet. En fuldstændig afvikling af efterslæbet på banenetteti 2014 (med undtagelse af signaler) Et beslutningsgrundlag for udskiftning af signalanlæg Sporområdet Øget regularitet Parterne er enige om, at der er behov for en indsats for at øge regulariteten, og at indsatsen skal prioriteres efter effekten i forhold til antallet af passagerer og strækningens trafikale betydning. Banedanmark skal derfor prioritere sin indsats som vist November

2 på det trafikale prioriteringskort herunder, idet indsatsen frem til 2014 forudsættes udbredt til alle baner på kortet herunder. Med aftalen skal efterslæbet på sporvedligehold afvikles over de næste tre år ( ), og aktivitetsniveau for sporfornyelse skal øges frem til Det giver en forbedring af kanalregulariteten fra 91,7 pct. i 2006 til 94,9 pct. i 2010 på fjernbanen og fra 94,0 pct. i 2006 til 97,5 pct. i 2010 på S-banen. Frem til 2014 vil kanalregulariteten blive yderligere forbedret til 95,5 pct. på fjernbanen og 97,6 pct. på S-banen. Den øgede kanalregularitet vil betyde, at der i 2014 vil være i størrelsesordenen færre forsinkede tog om året sammenlignet med På grund af jernbanens nuværende tilstand kan der stadig forekomme væsentlige forstyrrelser af togdriften de næste 2-4 år. Endvidere er parterne enige om, at DSB og Banedanmark i forbindelse med køreplansfastlæggelsen skal tilstræbe, at den i køreplanerne oplyste køretid svarer til den 2 November 2006

3 faktiske køretid. Der etableres en særskilt opfølgning på, at rejsetiderne i rammeperioden bliver tilbageført til 2006-niveauet i takt med genopretningen af jernbanenettet. Minimering af risikoen for driftsforstyrrelser Ud over indsatsen på spor er der behov for en række andre fornyelses- og vedligeholdelsestiltag på for eksempel broer, kørestrøm, forst mv. for at sikre, at regularitetsgevinsterne kan fastholdes. Derfor er parterne enige om, at alle anlæg (ekskl. signalområdet, jf. nedenfor), hvor den tekniske-økonomiske levetid er overskredet, skal fornys inden 2014, hvorved risikoen for driftsforstyrrelser minimeres. Bedre tilgængelighed Parterne lægger vægt på, at forbedre tilgængeligheden til stationerne. Derfor afsættes en pulje til tiltag på stationer på i alt 27 mio. kr. i perioden Puljen vil blive udmøntet efter drøftelse i forligskredsen. Bedre trafikinformation Indsatsen for at forbedre regulariteten vil i sig selv påvirke trafikafviklingen. Derfor er parterne enige om en forbedring af trafikinformationen, der vil betyde, at efterslæbet i trafikinformationsanlæggene på de såkaldte røde baner, jf. prioriteringskortet, bliver afviklet. Samtidig er parterne enige om at indføre tilpassede perronafsnit på 9 IC-stationer. Ved indsættelsen af de nye IC4-tog, der er længere end IC3-togene, giver det påstigende passagerer bedre information om den rigtige placering på perronerne. Der afsættes i perioden i alt 57 mio. kr. til den samlede indsats for bedre trafikinformation. Optimering af Banedanmarks organisation En udfordring for at opnå de ovenfor angivne resultater er Banedanmarks egen evne til at håndtere udmøntningen af denne aftale. Banedanmark har igangsat et strategiprojekt til at håndtere disse udfordringer. Parterne tillægger dette arbejde stor vægt. Afrapportering Der vil i rammeaftaleperioden hvert efterår blive udarbejdet en afrapportering til forligskredsen vedrørende udviklingen i efterslæbet og regulariteten. Denne afrapportering supplerer afrapporteringen i Banedanmarks årsrapport, der kommer om foråret. Effektivisering Banedanmark gennemfører en effektivisering på 2 % om året frem til Effektiviseringen forudsættes gennemført på bevillingen til drift, fornyelse og vedligehold, dog er signalområdet undtaget effektiviseringskravet. Det medfører en effektiviseringsgevinst på ca. 500 mio. kr. Effektiviseringen beregnes fra 2007 og frem med udgangspunkt i nøgletal for perioden Nøgletallene opdateres årligt. Signalområdet November

4 Parterne har truffet en principbeslutning om, at Banedanmark indenfor den nuværende bevilling tilrettelægger de kommende års investeringer på signalområdet ud fra en forudsætning om at udskifte de nuværende signalanlæg efter 2014, og at der sigtes mod indførelse af ERTMS 2 på fjernbanen samt et nyt signalsystem på S-banen. Banedanmark igangsætter i et analysearbejde med henblik på at planlægge og projektere en fremtidig udskiftning af de nuværende signalanlæg. Analysearbejdet skal omfatte investering i ERTMS (både type 1 og 2, men på forskelligt afklaringsniveau, hvor fokus er rettet mod ERTMS2) på fjernbanen samt en investering i et nyt signalsystem på S-banen. Som en del af analysearbejdet skal der opstilles et budgetoverslag for prisen ved udskiftning af signalsystemet ved overgang til ERTMS 2, og det skal undersøges hvilken implementeringsprofil, der vil være mest hensigtsmæssig, idet det blandt andet undersøges om de nuværende signalanlæg på fjernbanen hensigtsmæssigt kan være udskiftet med ERTMS 2 i Omkostningerne til analysearbejdet forventes at udgøre godt 100 mio. kr. og finansieres af de økonomiske rammer, der er afsat til fornyelse og vedligeholdelse af signaler i 2007 og Endvidere har parterne besluttet at anskaffe et nyt togradiosystem til ca. 429 mio. kr. frem til Denne beslutning medfører, at de eksisterende togradioer udskiftes med nye togradioer af typen GSM-R. Investeringen er en nødvendig reinvestering, men samtidig en forudsætning for overgangen til ERTMS 2. Med ERTMS 2 færdigmplementeret vil der på fjernbanen kunne opnås en regularitetsgevinst på 2,2 procentpoint i forhold til niveauet i 2014, mens der med et nyt signalsystem på S-banen i 2020 vil kunne opnås en regularitetsgevinst på 0, 8 procentpoint i forhold til niveauet i 2014 (se tabel 1). Parterne er enige om at træffe beslutning om implementering af signalstrategien, når beslutningsgrundlaget foreligger i Aftalepartierne lægger vægt på, at ERTMS 2 forventes at give mere kapacitet. Tabel 1: Regularitetsgevinster Regularitet Fjernbanen S-banen Udgangspunkt ,7 % 94,0 % Forbedringspotentiale spor Fornyelse 2,6 % 1,9 % Forbedringspotentiale spor Vedligehold 1,2 % 1,7 % Forventet regularitet i 2014 ekskl. Signaler 95,5 % 97,6 % Forbedringspotentiale med nye signalanlæg 2,2 % 0,8 % (ERTMS 2 på fjernbanen) Forventet regularitet i 2020 inkl. Signaler 97,7 % 98,4 % 1 Jf. Beslutningsgrundlag for sporområdet mv er status pr. juni November 2006

5 København - Ringsted Strækningen København Ringsted er den væsentligste flaskehals for udvikling af pendlertrafikken til og fra København, fjerntogstrafikken mellem Øst- og Vestdanmark samt en stor del af banegodstrafikken. Parterne aftalte i juni 2006, at der påbegyndes en projektering af langsigtede løsninger i form af en ny bane mellem de to byer via Køge eller et ekstra spor mellem København og Høje Taastrup med tilhørende vendeanlæg i Roskilde (5. spor). Det sker ved gennemførelse af en VVM analyse, hvori de to løsninger blandt andet sendes til høring i offentligheden. VVM analysen gennemføres indenfor en ramme af 234 mio. kr. Desuden afsættes i perioden en pulje på 55 mio. kr. til brug for forlodsekspropriationer af potentielt berørte borgere, der måtte have ønske herom. Undersøgelserne tilrettelægges med henblik på, at der i efteråret 2009 kan træffes politisk beslutning om den langsigtede strategi på baneområdet på baggrund af resultatet af de gennemførte analyser og høringer. Det blev i 2003 aftalt at afsætte 800 mio. kr. til gennemførelse af en række mindre kapacitetsforbedringer vest for København (det såkaldte KØR-projekt), som sigtede på at øge kapaciteten med 15 pct. svarende til to ekstra persontog eller et ekstra godstog pr time og retning mellem København og Ringsted. Parterne er enige om at søge denne kapacitetsudvidelse gennemført på en måde, der dels harmonerer med begge løsninger mellem København-Ringsted, og som dels undgår at genere den eksisterende trafik mere end højst nødvendigt i anlægsperioden. I 2007 iværksættes arbejdet med anlæg af et overhalingsspor øst for Ringsted til afslutning inden Parterne er enige om, at der sigtes på at etablere to spor mellem København H og Ny Ellebjerg til ibrugtagning senest 2011, idet det præcise indhold og omfang af de hertil knyttede foranstaltninger besluttes endeligt i forligskredsen i efteråret Trafikstyrelsen undersøger indtil da, om en hurtigere gennemførelse er mulig. Beslutning om foranstaltninger ved Høje-Taastrup afventer en politisk beslutning vedrørende den langsigtede løsning for København-Ringsted og gennemføres i det omfang de er forenelige med denne eller hvis beslutning herom udskydes. Erstatningsmateriel Den forsinkede levering af IC4 togene betyder, at IC3 togene ikke som planlagt kan frigøres fra fjerntrafikken og indsættes i den sjællandske regionaltrafik. For at afbøde passagerernes gener ved den forsinkede indsættelse af IC3 togene i regionaltrafikken på Sjælland er forligsparterne enige om, at DSB skal have mulighed for at forlænge lejekontrakten af 34 dobbeltdækkervogne, så lejeaftalen løber i hele November

6 2008. Der afsættes 40 mio. kr. til at Transport- og Energiministeriet kan indgå tillægskontrakt med DSB til dette formål. Beslutningsgrundlag Parterne er enige om, at der afsættes midler i 2007 til fortsættelse af udarbejdelsen af beslutningsgrundlag for projektet Modernisering af Nørreport Station (arbejdet blev påbegyndt primo 2006) (16 mio. kr.), og for projektet Opgradering af Sydbanen (2 mio. kr.). Formålet med projektet er at undersøge muligheden for at øge hastigheden på banen mellem Næstved og Nykøbing Falster. Parterne står frit med henblik på efterfølgende beslutning om eventuel igangsætning af projektet vedr. Opgradering af Sydbanen. Århus Kommune har besluttet at gennemføre en VVM-analyse af sporvognsbetjening i Århus. Parterne er enige om, at der ydes tilskud fra Transport- og Energiministeriets anlægspulje til Århus Kommunes gennemførelse af VVM-analysen. Parterne har noteret sig, at der pågår VVM-analyse af Nordvestbanen. Der er enighed om at drøfte projektet, når beslutningsgrundlaget foreligger. Parterne står frit med henblik på efterfølgende beslutning om eventuel igangsætning af projektet. 2. Nye investeringer på vejområdet Parterne er enige om, at igangsætte en række nye anlægsinvesteringer på vejområdet som opfølgning på trafikaftalen fra Aftalen afspejler endvidere implementeringen af kommunalreformen pr. 1. januar Parterne er således enige om at igangsætte en række amtsligt planlagte og besluttede projekter i tilknytning til vejstrækninger som i forbindelse med reformen overdrages fra amterne til staten. På den baggrund er parterne enige om, at der igangsættes investeringer på det nuværende og kommende statsvejnet for samlet knap 4,2 mia. kr. i perioden fra 2007 frem til Aftalen omfatter følgende projekter: 6 November 2006

7 Nye trafikinvesteringer på vejområdet Projekter på det nuværende statsvejnet: Statslig anlægsudgift i overslag (2007- priser) Forventet anlægsperiode Motorvej Brande-Give N.* 310 mio. kr Motorvej v. Silkeborg (Funder-Låsby)* 589 mio. kr Udvidet bevilling motorvej Søften Skødstrup, statslig del 169 mio. kr Projekter der overtages fra amterne: Motorvej Søften-Skødstrup, amtslig del 211 mio. kr Diagonalvej syd om Give 52 mio. kr Det sønderjyske motorvejsprojekt, Kliplev-Sønderborg* mio. kr Gørløse Omfartsvej 101 mio. kr Sunds Omfartsvej 69 mio. kr Slagelse Omfartsvej 195 mio. kr Motortrafikvej Bredsten-Vandel 384 mio. kr Udarbejdelse af beslutningsgrundlag: Konsolidering af beslutningsgrundlag vedrørende Bredsten-Vandel samt Gørløse, Sunds og Slagelse omfartsveje 5 mio. kr Kvalitetssikring af beslutningsgrundlag 5 mio. kr VVM-undersøgelse af en udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve S og Køge 20 mio. kr VVM-undersøgelse af ny forbindelse ved Roskilde Fjord 30 mio. kr Øvrige tiltag: Pulje til mindre anlægsprojekter på de overtagne amtsveje 631 mio. kr Landsdækkende forsøg med modulvogntog 85 mio. kr * Projekterne medfører også udgifter efter Igangsætning af større vejanlægsprojekter på det nuværende statsvejnet Parterne er enige om at igangsætte følgende større anlægsprojekter på det nuværende statsvejnet: November

8 Motorvej Brande Give N. (2. etape af Brande Riis) Parterne er enige om at igangsætte anlæg af motorvej på strækningen Brande-Give N. på Rute 18, Vejle-Herning. Projektet er led i det samlede projekt om etablering af motorvej mellem Herning og Vejle og tager sigte på at understøtte erhvervsudviklingen i det midt- og vestjyske område samt at forbedre fremkommeligheden og trafiksikkerheden. Projektet blev vedtaget ved anlægslov i 2004, som omfatter strækningen Brande Riis. Projektet, som vil blive påbegyndt i 2008, vil indebære samlede udgifter på 315 mio. kr., heraf 310 mio. kr. i perioden frem til Strækningen forventes at kunne åbne for trafik i Funder-Låsby (motorvej ved Silkeborg) Parterne er enige om, at afsætte en reserve på 589 mio. kr. i perioden 2008 til 2012 med henblik på anlæg af den resterende del af Silkeborgmotorvejen på strækningen Funder Låsby. Motorvej Søften-Skødstrup ved Århus, statslig del Der er på FFL07 foreløbigt afsat 172 mio. kr. til den statslige del af motorvejsprojektet Søften-Skødstrup. Projektet omfatter en samlet udbygning af den eksisterende Søftenvej til motorvej mellem E45 og amtsmotorvejen Skejby-Skødstrup samt ombygning af det såkaldte IKEA-kryds. Parterne er enige om at afsætte de nødvendige midler til en samlet gennemførelse af projektet. Der afsættes derfor yderligere 169 mio. kr. til projektet i Projektet, som vil blive påbegyndt i 2007, vil indebære udgifter på i alt 341 mio. kr. i perioden Strækningen forventes at kunne åbne for trafik i Større anlægsprojekter på kommende statsveje Parterne er enige om, at staten viderefører følgende igangværende anlægsprojekter, som overtages fra amterne: Motorvej Søften-Skødstrup ved Århus, amtslig del Diagonalvej syd om Give Det sønderjyske motorvejsprojekt, Kliplev-Sønderborg 8 November 2006

9 Den amtslige del af motorvejen Søften-Skødstrup forbinder den statslige Søftenvej ved Skejby med den eksisterende motorvejsstrækning på Grenåvej ved Skødstrup. Projektet er beregnet til at koste i alt 570 mio. kr. Der afsættes 211 mio. kr., som dækker de udgifter til projektet, som skal afholdes af staten efter den 1. januar Strækningen forventes at kunne åbne for trafik i Diagonalvejen syd om Give indgår som led i den samlede nye vejforbindelse mellem motorvej E45 og Billund. Strækningen anlægges som 2-sporet motortrafikvej. Projektet er beregnet til at koste i alt ca. 180 mio. kr. Der afsættes 52 mio. kr., som dækker de udgifter til projektet, som skal afholdes af staten efter den 1. januar Strækningen forventes at kunne åbne for trafik i Motorvejsprojektet Kliplev-Sønderborg indebærer anlæg af motorvej mellem motorvej E45 ved Kliplev og Sønderborg. Projektet er overdraget fra Sønderjyllands Amt til staten, jf. Akt 86 af d. 21/12-05, og indarbejdes som led i aftalen på finansloven. Der bevilges mio. kr. til projektet i perioden frem til 2012, og projektets totaludgift forventes at blive mio. kr. Heraf er overdraget godt 236 mio. kr. fra Sønderjyllands Amt. Parterne er endvidere enige om, at staten gennemfører følgende projekter, som er planlagt og besluttet af amterne: Gørløse omfartsvej Sunds Omfartsvej Slagelse Omfartsvej Motortrafikvejen, Bredsten-Vandel Projektet Gørløse Omfartsvej omfatter anlæg af en 3,4 km. lang omfartsvej på Rute 6 ved Gørløse mellem Hillerød og Slangerup. Projektet vil bidrage til at forbedre bymiljøet og trafiksikkerheden i Gørløse. Parterne er enige om at gennemføre anlægsarbejderne i perioden Der afsættes 101 mio. kr. til projektet. Projektet Sunds Omfartsvej omfatter anlæg af en 5,3 km. lang omfartsvej på Rute 34 ved Sunds ved Herning. Projektet vil bidrage til at forbedre bymiljøet og trafiksikkerheden i Sunds og fremkommeligheden på Rute 34. Parterne er enige om at gennemføre anlægsarbejderne i perioden Der afsættes 69 mio. kr. til projektet. Projektet Slagelse Omfartsvej omfatter anlæg af en 6,3 km. lang omfartsvej på Rute 22 vest om Slagelse. Projektet vil bidrage til at forbedre bymiljøet og trafiksikkerheden i Slagelse og fremkommeligheden på Rute 22. Parterne er enige om at gennemføre anlægsarbejderne i perioden Der afsættes 195 mio. kr. til projektet. November

10 Projektet motortrafikvej Bredsten-Vandel omfatter anlæg af en 9 km. lang motortrafikvej på Rute 28 og indgår i en samlet forbedring af de trafikale forhold mellem Vejle og det vestlige opland, herunder Billund. Parterne er enige om at gennemføre anlægsarbejderne i perioden Der afsættes 384 mio. kr. til projektet. Parterne er enige om at afsætte 5 mio. kr. til en konsolidering af de amtslige beslutningsgrundlag for de fire projekter. Mindre anlæg på de overtagne amtsveje Parterne er enige om, at der under Vejdirektoratet afsættes en ramme på 100 mio. kr. om året til gennemførelse af mindre anlægsforbedringer på det vejnet, som staten overtager fra amterne. Der kan f.eks. være tale om mindre tiltag for at forbedre trafikafviklingen eller miljøet i forbindelse med bygennemfarter, ombygning af trafikbelastede kryds- og ramper, trafiksikkerhedsmæssige tiltag o. lign. Beslutningsgrundlag Parterne er enige om at igangsætte udarbejdelse af følgende beslutningsgrundlag: Kvalitetssikring af beslutningsgrundlag Parterne er enige om, at der afsættes 5 mio. kr. til en styrket kvalitetssikring af beslutningsgrundlag for anlægsprojekter i 2007, herunder mere præcise udgiftsskøn for de store anlægsprojekter. VVM-undersøgelse af en udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve S og Køge Parterne er enige om at gennemføre en VVM-undersøgelse vedrørende udbygning af Køge Bugt Motorvejen fra 6 til 8 spor på strækningen fra Greve S til motorvejssammenfletningen ved Køge dvs. i direkte forlængelse af det igangværende udvidelsesprojekt mellem Hundige og Greve S. Der er betydelige fremkommelighedsproblemer på strækningen, som er en af de mest trafikerede i Danmark. Parterne er enige om at gennemføre undersøgelserne i perioden , hvorefter der vil blive taget nærmere stilling til projektet. Parterne står frit med henblik på efterfølgende beslutning om eventuel igangsætning af projektet. VVM-undersøgelse af ny forbindelse ved Roskilde Fjord Parterne er enige om at gennemføre en VVM-undersøgelse vedrørende etablering af en ny forbindelse ved Roskilde Fjord. 10 November 2006

11 En VVM-undersøgelse af mulighederne for at aflaste den eksisterende fjordforbindelse, Kronprins Frederiks Bro, har tidligere været planlagt af Frederiksborg Amt. Det er vurderingen, at der skal belyses i alt 6 løsningsalternativer, og udgifterne er i den forbindelse anslået til 30 mio. kr. Parterne er enige om at gennemføre undersøgelserne i perioden , hvorefter der vil blive taget nærmere stilling til projektet. Parterne står frit med henblik på efterfølgende beslutning om eventuel igangsætning af projektet. Beslutningsgrundlag for Frederikssundsmotorvejens 2. etape Parterne har noteret sig, at der pågår en VVM-undersøgelse af Frederikssundmotorvejens 2. etape. Der er enighed om at drøfte projektet, når beslutningsgrundlaget foreligger. Parterne står frit med henblik på efterfølgende beslutning om eventuel igangsætning af projektet. Øvrige tiltag Udvidet forsøg med kørsel med modulvogntog Parterne er enige om at afsætte en reserve på 85 mio. kr. til et landsdækkende forsøg med kørsel med modulvogntog på det overordnede vejnet. Forsøget tager udgangspunkt i det eksisterende sammenhængende motorvejsnet, som er følgende strækninger: E 20 fra Kastrup til Esbjerg, Rute 21 (Holbæk - motorvejen) fra Motorring 3 til Holbæk, E 47 fra Kvistgård (v. Helsingør) til Rødby, E 45 fra Padborg til Frederikshavn samt E39 fra Aalborg til Hirtshals. Desuden ønskes etableret forbindelse til transportcentre i umiddelbar tilslutning til motorvejen, til nærmere udvalgte sideanlæg (rastepladser) på motorvejsnettet, til havne med international godstransport, hvor havnearealerne ligger i umiddelbar nærhed af motorvejen, og hvor en forbindelse ikke vil forudsætte større anlægsinvesteringer. Forsøget vil omfatte havnene i Hirtshals, Frederikshavn, Aalborg, Esbjerg, Fredericia, Århus, Kalundborg, København, Helsingør og Rødby. Der foretages tilpasninger af det relevante vejnet i Efter tilpasning af vejnettet gennemføres forsøget i tre år i Ordningen analyseres og evalueres efter en passende indkørselsperiode bl.a. med henblik på at tage stilling til muligheden for en eventuel forlængelse af ordningen. Hensynet til trafiksikkerheden vil indgå i evalueringen. 3. Udmøntning af anlægspuljen Aftalepartierne aftalte i 2003 at afsætte en pulje på 1 mia. kr. frem til 2012 til investering i vej- og baneprojekter. November

12 Parterne er enige om, at 31,6 mio. kr. af de frie midler i anlægspuljen i 2007 udmøntes på følgende måde: 14,5 mio. kr. anvendes til etablering af niveaufri skæring ved Taulov. 9,6 mio. kr. anvendes til tre støjprojekter: Hillerødmotorvejen/Fiskebækbroen (7,5 mio. kr.), Randersvej i Århus (1,3 mio. kr.), og Gentofte Kommune ved Helsingørmotorvejen (0,8 mio. kr.). 7,5 mio. kr. anvendes til et cykelstiprojekt på 3,5 km langs statsvejen mellem Århus og Silkeborg (Rute 15). Der forventes samlede udgifter til projektet på ca. 11 mio. kr., hvorfor projektet er besluttet som et flerårsprojekt indebærende udgifter i 2008 på 3,5 mio. kr., som finansieres af anlægspuljen i Finansiering Aftalen finansieres via en række statslige engangsindtægter (herunder arealsalg, bodsbetalinger fra Bombardier og kontraktreduktion fra DSB som følge af forsinket leverance af IC4-togene, ekstraordinært udbytte fra selskaber på Transport- og Energiministeriets område) samt ved udmøntning af råderummet afsat til investeringer på trafikområdet. Det statslige investeringsråderum er blevet udvidet som følge af statens overtagelse af en del af det amtslige vejnet i forbindelse med kommunalreformen. 12 November 2006

13 November

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Trafikområdet (4. november 2005) Aftaler om Finansloven for 2006 November 2005 75 Aftale

Læs mere

Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014

Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014 Dato : 10. oktober 2003 Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014 Regeringen lægger op til en ny rammeaftale, der skal sikre de langsigtede rammer for jernbaneområdet. Aftalen

Læs mere

TRAFIKFORLIG: FORTSAT MEST TIL VEJENE

TRAFIKFORLIG: FORTSAT MEST TIL VEJENE 1. november 2006 af Frithiof Hagen direkte tlf. 3355 7719 Resumé: TRAFIKFORLIG: FORTSAT MEST TIL VEJENE Trafikforliget giver 700 mill.kr. ekstra til vejene pr. år mod kun knap 590 mill.kr. til jernbanen.

Læs mere

Handicaptilgængelighed

Handicaptilgængelighed Side 1 af 5 Fremrykning og udmøntningen af den udvidede anlægspulje i 2004 vedrørende handicaptilgængelighed, trafiksikkerhed og støjdæmpende tiltag På mødet mellem rege ringen og forligspartierne tirsdag

Læs mere

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde Program Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Leif Skov, Vejle Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder Niels Fejer Christiansen,

Læs mere

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Trafikale konsekvenser for dig i anlægsfasen Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Ringsted Øst Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med Trafikaftalen af 24. juni mellem regeringen og Venstre,

Læs mere

Transportaftalen lægger overordnet op til

Transportaftalen lægger overordnet op til Transportaftalen: En grøn transportpolitik Trafikkonference, Kollektiv Trafik Forum, 30. april 2009 ved kontorchef Tine Lund Jensen Transportaftalen lægger overordnet op til Mindre CO 2 Grønnere biltrafik

Læs mere

UAMBITIØS TRAFIKINVESTERINGSPLAN

UAMBITIØS TRAFIKINVESTERINGSPLAN 25. februar 2003 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: UAMBITIØS TRAFIKINVESTERINGSPLAN Regeringen har fremlagt sin investeringsplan for 2003-2012. På trafikområdet indeholder den samlede statslige

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt MINISTEREN Transport- og Bygningsudvalget Folketinget Dato J. nr. 5. november 2015 2015-6435 Frederiksholms Kanal

Læs mere

Banedanmarks kommende projekter

Banedanmarks kommende projekter Banedanmarks kommende projekter Geoteknikerdag 2015 29.05.2015 Præsenteret for Geoteknisk Forening af Jimi Okstoft, Anlægsudvikling 1 Program Introduktion (3 min) Timemodellen (19 min) o 1. etape København-Odense

Læs mere

02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur

02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur Regional UdviklingsPlan, bilag 02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur regionsyddanmark.dk 1 Er der sammenhæng mellem udviklingen og planlægningen

Læs mere

Timemodellen og Togfonden

Timemodellen og Togfonden Timemodellen og Togfonden Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Oplæg hos IDA Rail, 12.11.14, Jan Albrecht, Trafikstyrelsen, Center for Kollektiv Trafik Mål og visioner i den grønne transportpolitik

Læs mere

Oversigt over status på infrastrukturprojekter

Oversigt over status på infrastrukturprojekter Oversigt over status på infrastrukturprojekter Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen har i august 2014 opdateret Status på Infrastruktur i Region Midtjylland fra december 2012. Rapporten fra

Læs mere

Afgjort den 26. februar 2009. Tidligere fortroligt aktstykke F (2008-09). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25.02.2013.

Afgjort den 26. februar 2009. Tidligere fortroligt aktstykke F (2008-09). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25.02.2013. Aktstykke nr. 70 Folketinget 2012-13 Afgjort den 26. februar 2009 Tidligere fortroligt aktstykke F (2008-09). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25.02.2013. Transportministeriet. København,

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

Plan for Udviklingsstrategi for Jernbanen i Danmark 2015-2020

Plan for Udviklingsstrategi for Jernbanen i Danmark 2015-2020 Notat 06.11.2015 Plan for Udviklingsstrategi for Jernbanen i Danmark 2015-2020 1. Indledning Banedanmarks plan for udviklingsstrategi for jernbanen 2015-2020 er udarbejdet med henblik på at rammesætte

Læs mere

(Trafikale Udfordringer i Hovedstadsområdet kan downloades på www.trm.dk)

(Trafikale Udfordringer i Hovedstadsområdet kan downloades på www.trm.dk) Udkast 4. juni 2007 HANDOUTS TIL PRESSEN Henvendelse Jesper Damm Olsen Pressechef Telefon 33 92 43 02 jdo@trm.dk www.trm.dk Trængsel Hastigheden på banenettet i top Til trods for stor opmærksomhed omkring

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Ny jernbane mellem København og Ringsted

Ny jernbane mellem København og Ringsted Aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om: En moderne jernbane 22. oktober 2009 1

Læs mere

A.2. Finansieringselementer Infrastrukturfonden, der skal finansiere investeringerne, bliver etableret med 94 mia. kr.

A.2. Finansieringselementer Infrastrukturfonden, der skal finansiere investeringerne, bliver etableret med 94 mia. kr. Aftalen af 29. januar 2009 om en grøn transportpolitik Regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance indgik

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Kristendemokraterne.

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Kristendemokraterne. 5. november 2003 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Kristendemokraterne. om: Trafik (5.november 2003) 2 Aftale om trafikpakken Der

Læs mere

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Forudsætninger for vejinfrastrukturen... 3 3.1 Overordnet

Læs mere

for syddanske ønsker til statens investeringsplan for infrastruktur

for syddanske ønsker til statens investeringsplan for infrastruktur Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Erik Ørskov Afdeling: Direktørområdet E-mail: Erik.Oerskov@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/731 Telefon: 76631989 Dato: 6. marts 2009 Notat Opfølgningsstrategi

Læs mere

Nuværende havneareal: 2.000.000 m2 Planlagte investeringer til 2015: 3.000.000.000 kr. Forventet havneareal i 2015: 3.000.000 m2

Nuværende havneareal: 2.000.000 m2 Planlagte investeringer til 2015: 3.000.000.000 kr. Forventet havneareal i 2015: 3.000.000 m2 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Telefon 3370 3137 Telefax 3370 3071 Giro nr. 200 30 31 FORSLAG TIL HAVNEPAKKE Ref JKS jks@danskehavne.dk Dir 3370 3137 www.danskehavne.dk 3. oktober 2008

Læs mere

Informationsmøde Næstved

Informationsmøde Næstved Informationsmøde Næstved Ringsted-Femern Banen 24. maj 2016 Præsenteret af projektdirektør Jens Ole Kaslund og anlægschef Klaus S. Jørgensen 1 Ringsted Femern Banen indtil nu 2008: Traktat mellem Tyskland

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af Østjyske Moto Skærup og Ve Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af E45, Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord Der blev i november 2003 indgået

Læs mere

1. kvartal 2010. 2. kvartal 2010. 3. kvartal 2010

1. kvartal 2010. 2. kvartal 2010. 3. kvartal 2010 Trafikudvalget -11 TRU alm. del Bilag 98 Offentligt Notat Afrapportering Fjern- og Regionaltog, 3. 1. Antallet af rejser I 3. blev der foretaget ca. 12,8 mio. rejser med DSB's fjern- og regionaltog. Dette

Læs mere

Med åbningen af Øresundsforbindelsen den 1. juli 2000 forværres problemerne betydeligt.

Med åbningen af Øresundsforbindelsen den 1. juli 2000 forværres problemerne betydeligt. i:\november 99\kbh-hovedbane-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 25. november 1999 RESUMÈ KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD HELHEDSLØSNING Allerede i dag er kapaciteten på Københavns Hovedbanegård

Læs mere

Status for anlægs- og byggeprojekter

Status for anlægs- og byggeprojekter Status for anlægs- og byggeprojekter Transport- og Bygningsministeriet 2. halvår 2015 Status for anlægs- og byggeprojekter Transport- og Bygningsministeriet 2. halvår 2015 Indhold 1. INDLEDNING... 8 2.

Læs mere

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen.

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen. Udkast DEPARTEMENTET Dato 15. marts 2010 Linjeføringsscreening for en ny midtjysk motorvejskorridor Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk

Læs mere

FORUDSÆTNINGER STATUS LIGE NU

FORUDSÆTNINGER STATUS LIGE NU Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Bilag 313 Offentligt STRATEGISKE VALG FOR UDVIKLING AF VEJNETTET I JYLLAND Vejdirektør Per Jacobsen FORUDSÆTNINGER STATUS LIGE NU Vigtigt at understrege: at vi er på

Læs mere

Bilag 3: Letbanen i Østjylland

Bilag 3: Letbanen i Østjylland Bilag 3: Letbanen i Østjylland Letbane i Århusområdet Der pendles mere og længere end nogensinde før, og udviklingen ser ud til at fortsætte. I dag er store dele af vejsystemet i Østjylland overbelastet

Læs mere

Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Bilag 195 Offentligt

Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Bilag 195 Offentligt Trafikudvalget 2009-10 TRU alm del Bilag 195 Offentligt - - - in«aalborg KOMMUNE Folketinget Trafikudvalgets Sekretariat Christiansborg 1240 København K 22-01-2010 Hermed fremsendes ifølge aftale med trafikudvalgets

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg?

Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg? Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg? Gennemgang af det trafikale oplæg - og hvad med efter 2030? Anders H. Kaas 18. november 2014 Agenda Før 2030 Hvordan kan man udnytte den eksisterende infrastruktur

Læs mere

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg December 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Naturstyrelsen VVM Haraldsgade 53 2100

Læs mere

Status for anlægsprojekter på Transportministeriets område. 2. halvår 2013

Status for anlægsprojekter på Transportministeriets område. 2. halvår 2013 for anlægsprojekter på Transportministeriets område 2. halvår 2013 for anlægsprojekter på Transportministeriets område 2. halvår 2013 Indhold 1. INDLEDNING... 7 2. STATUS FOR TRÆK PÅ DEN CENTRALE ANLÆGSRESERVE...

Læs mere

Vejdirektoratet. Juni 2015

Vejdirektoratet. Juni 2015 Vejdirektoratet Juni 2015 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

TØF konference 12. marts 2003 Investeringer på jernbanen. Jens Andersen

TØF konference 12. marts 2003 Investeringer på jernbanen. Jens Andersen TØF konference 12. marts 2003 Investeringer på jernbanen Jens Andersen Regeringens plan for trafikinvesteringer 2003 Oversigt over projekterne - igangværende som nye Infrastrukturens betydning Vigtigt

Læs mere

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne Transportministeriet Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland 30. april 2009 I Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 mellem regeringen, Socialdemokraterne,

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Politisk aftale om Storebæltstakster mv.

Politisk aftale om Storebæltstakster mv. 26. maj 2005 Politisk aftale om Storebæltstakster mv. Forligspartierne omkring Storebæltsforbindelsen (Venstre, Socialdemokraterne og Det Konservative Folkeparti) er enige om, at der i lyset af den fortsat

Læs mere

Den statslige Trafikplan

Den statslige Trafikplan Den statslige Trafikplan Status på Trafikplan 2012-2027 Movia Trafikbestillerkonference, maj 2012 Baggrund for den statslige trafikplan Lov om trafikselskaber fra 2005: - 8.Transportministeren udarbejder

Læs mere

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Støj København-Ringsted projektet 21. september 2008 3 Støj Forord Forord Dette fagnotat omhandler støj for på strækningerne Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde, Kværkeby-Ringsted Station og et vendesporsanlæg

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Debatoplæg November 2007 Borgermøde Mandag den 26. november 2007 kl. 19.00 Festsalen på Frederikssund Gymnasium, Odinsvej 6, Frederikssund Ny fjordforbindelse ved

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark

Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark 28. marts 2017 Mulige kapacitetsudvidelser i relation til Øresundsbanen Der er en række kapacitetsudfordringer på den danske side: Københavns Lufthavn Station,

Læs mere

København Ringsted Strategianalysen kort fortalt

København Ringsted Strategianalysen kort fortalt Oktober 2005 Forord Forord Med denne korte udgave af Strategianalyse København Ringsted ønsker Trafikstyrelsen at gøre det muligt for kommunalpolitikere, borgere, organisationer med flere hurtigt at sætte

Læs mere

Transportudvalget TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt

Transportudvalget TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt MINISTEREN Transportudvalget Folketinget Dato J. nr. 4. december 2012 2012-3482 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

DERFOR HAR VI BYGGET MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE

DERFOR HAR VI BYGGET MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE 1 MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE DERFOR HAR VI BYGGET Motorvejsstrækningen mellem Riis og Vejle er en del af Midtjyske Motorvej mellem Herning og Vejle, mens motorvejsstrækningen mellem Hornstrup og

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder I medfør af

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi

Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi DSB plan 2000 (fra 1988) Side 2 Baneplanudvalget 1996 Side 3 Udvikling i togrejsetiden Timer.min København - Århus København Aalborg Køreplan 1929

Læs mere

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden En attraktiv jernbane nu og i fremtiden 1 Vi forbinder danskerne I Banedanmark sørger vi for, at der kan køre tog i Danmark Vi arbejder hver dag året rundt for, at togtrafikken kan afvikles smidigt og

Læs mere

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland.

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland. Trafikstyrelsen Dato: 26. oktober 2012 Udkast til høringssvar om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Region Sjælland har modtaget trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring med

Læs mere

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

3. Trafik og fremkommelighed

3. Trafik og fremkommelighed 3. Trafik og fremkommelighed 3.1 Trafik Fra 1998 til 1999 konstateredes en stigning på 3,6 pct. i trafikarbejdet, dvs. det samlede antal kørte km, på vejnettet i Danmark. En del af stigningen (ca. 1 pct.)

Læs mere

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune ishøj kommune lejre kommune odsherred kommune roskilde kommune solrød kommune vallensbæk kommune faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi Jernbanekapaciteten

Læs mere

Vejdirektoratet. 8 maj 2017

Vejdirektoratet. 8 maj 2017 Vejdirektoratet 8 maj 2017 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

Mikkel Sune Smith, Transportministeriet. BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010

Mikkel Sune Smith, Transportministeriet. BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010 Mere gods på banen Mikkel Sune Smith, BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010 Grundlaget: Transportpolitiske aftaler og strategier Med aftale om En grøn transportpolitik af 29. januar 2009 blev der afsat 97

Læs mere

8 udbudspakker til fremtidens jernbane

8 udbudspakker til fremtidens jernbane 8 8 udbudspakker til fremtidens jernbane 8 udbudspakker til fremtidens jernbane Udgiver Brancheforeningen Dansk Tog Tekst og layout Dansk Tog Foto Patrik Engstöm/Stefan Nilsson/Lars E/SJ/Arriva Tryk

Læs mere

Notat. Beskrivelse af Anlægsfasen for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen

Notat. Beskrivelse af Anlægsfasen for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen Notat Projekt Kunde Fra Til VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd Aalborg Kommune Svend Erik Pedersen Aalborg Kommune Rambøll Danmark A/S Prinsensgade 11 DK-9000 Aalborg Danmark Telefon +45 9935

Læs mere

Dobbelt så mange personkilometre i 2030

Dobbelt så mange personkilometre i 2030 100 års tornerose søvn er slut: Dobbelt så mange personkilometre i 2030 Jesper Mølgård Miljøchef Hvordan skal væksten i togtrafikken nås? Med gulerod Kunderne vælger toget fordi det er attraktivt Kortere

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K. Redegørelse til statsrevisorerne vedr. beretning 3/06 om anskaffelse af IC4-tog

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K. Redegørelse til statsrevisorerne vedr. beretning 3/06 om anskaffelse af IC4-tog Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K Dato 1. marts 2007 J. nr. 013-000041 Deres ref. Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 33 92 33 55 Redegørelse til statsrevisorerne

Læs mere

Fremkommelighedspuljen 7. runde

Fremkommelighedspuljen 7. runde Tilsagnsnotat Fremkommelighedspuljen 7. runde 25. november 2013 3 Tilsagnsnotat Der er i 7. runde udmøntet for 93,1 mio. kr. til 23 projekter. Dermed Fremkommelighedspuljen udmøntet i 2013. Følgende projekter

Læs mere

transportplaner I NTN-korridoren

transportplaner I NTN-korridoren Sammenhænge mellem nationale transportplaner I NTN-korridoren Nordisk Transportpolitisk Netværk Seminar 29. september 2009 COWI Thomas Thume Majken Kobbelgaard Andersen 1 Præsentation Gennemgang af landenes

Læs mere

københavn-ringsted: 5. sporet faktaark om høringssvar og anlægsomkostninger

københavn-ringsted: 5. sporet faktaark om høringssvar og anlægsomkostninger greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune ishøj kommune kalundborg kommune lejre kommune odsherred kommune roskilde kommune solrød kommune vallensbæk kommune københavn-ringsted: 5. sporet faktaark

Læs mere

Muligheder for dobbelt op Gods. Alex Landex, DTU Transport al@transport.dtu.dk

Muligheder for dobbelt op Gods. Alex Landex, DTU Transport al@transport.dtu.dk Muligheder for dobbelt op Gods Alex Landex, DTU Transport al@transport.dtu.dk Jernbanenettets udnyttelse 2 DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet Kapacitetsudnyttelsen er stigende 3 DTU Transport,

Læs mere

Aktstykke nr. 80 Folketinget 2010-11. Afgjort den 24. februar 2011. Transportministeriet. Transportministeriet, den 26. januar 2011.

Aktstykke nr. 80 Folketinget 2010-11. Afgjort den 24. februar 2011. Transportministeriet. Transportministeriet, den 26. januar 2011. Aktstykke nr. 80 Folketinget 2010-11 Afgjort den 24. februar 2011 80 Transportministeriet. Transportministeriet, den 26. januar 2011. a. Transportministeriet anmoder hermed med henblik på udmøntning af

Læs mere

(0,3 mio. kr. i 2013)

(0,3 mio. kr. i 2013) Aktstykke nr. 104 Folketinget 2012-13 Transportministeriet. København, den 22. maj 2013. 104 a. Transportministeriet anmoder hermed, med henblik på udmøntning af Aftale om En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen

Læs mere

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen Perspektiver for udviklingen af den intermodale godstransport med bane i Danmark Kontorchef Tine Lund Jensen Side 2 Hvorfor skal vi overhovedet tale om intermodalitet? Samspillet mellem transportformerne.

Læs mere

Parterne vil undersøge mulighederne for anvendelse af OPP på baggrund af erfaringerne med motorvejsprojektet

Parterne vil undersøge mulighederne for anvendelse af OPP på baggrund af erfaringerne med motorvejsprojektet Aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om: Bedre veje mv. 2. december 2009 1 Indledning

Læs mere

Togfonden og Timemodellen

Togfonden og Timemodellen Togfonden og Timemodellen - fra vision til beslutning Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Trafikstyrelsen og Banedanmark Banekonferencen 14. maj 2014 28,5 mia. kr. til historisk modernisering

Læs mere

Diff. hastigheder 10 strækninger

Diff. hastigheder 10 strækninger Forelæggelse til godkendelse Diff. hastigheder 10 strækninger Ind Ud Id-nr.: 107188 Sagsnr: Frist: Indstilling Sagsfremstilling Besked til sagsstyringsenheden Vedlagte dokumenter: Differentierede hastigheder

Læs mere

PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN

PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN DEN 13. JANUAR 2012 PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN Med Aarhus Havns bidrag til Marselistunnelen kan der nu sættes fuld skrue på arbejdet med at sikre trafikfremkommeligheden

Læs mere

Regionaltog i Nordjylland

Regionaltog i Nordjylland 1 Regionaltog i Nordjylland Banebranchen 5. maj Fremtidens passagertrafik Svend Tøfting Region Nordjylland LIDT HISTORIE 2 2000 Nordjyllands amt overtager Skagens- og Hirtshalsbanen 3 Juni 2004 Nye skinner

Læs mere

Jernbaneprojekter i København v/ulrik Winge. TØF konference d. 2.oktober 2003

Jernbaneprojekter i København v/ulrik Winge. TØF konference d. 2.oktober 2003 Jernbaneprojekter i København v/ulrik Winge TØF konference d. 2.oktober 2003 Først lidt om Trafikstyrelsen Trafikstyrelsen er: statens jernbanemyndighed indenfor regulering, planlægning, sikkerhed og trafikal

Læs mere

INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND

INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND Behov, muligheder og potentialer: Baggrundsrapport Udarbejdet af COWI (december 2014) for: Frederiksund Kommune Halsnæs Kommune Gribskov Kommune Hillerød Kommune Fredensborg

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Faktaark Udbud af togtrafikken på Kystbanen og over Øresund

Faktaark Udbud af togtrafikken på Kystbanen og over Øresund Faktaark Udbud af togtrafikken på Kystbanen og over Øresund Indhold: Den fremtidige kontrakt i Danmark Fakta om den vindende operatør Udbuddets trafikomfang Udbudsform Væsentlige udbudsbetingelser Målsætninger

Læs mere

Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark. 1. Introduktion

Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark. 1. Introduktion DEPARTEMENTET Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark 1. Introduktion Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse af den

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE OKTOBER 2011 Niels

Læs mere

FREMTIDENS INFRASTRUKTUR I REGION SYDDANMARK

FREMTIDENS INFRASTRUKTUR I REGION SYDDANMARK FREMTIDENS INFRASTRUKTUR I REGION SYDDANMARK DEN KORTE VERSION: Efter Infrastrukturkommissionens betænkning skal der vedtages en investeringsplan. En plan, der omfatter statslige investeringer i fortrinsvis

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere

1. Indledning. 2. Linjeføring

1. Indledning. 2. Linjeføring NOTAT Projekt Analyse af Vestvejen i Sønderjylland Kunde Tønder Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-09-07 Til Fra Svend Erik Møller, Tønder Kommune Jens Egdal, Jørn Therkelsen og Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning

Læs mere

Afgjort den 3. juni Tidligere fortroligt aktstykke I ( ). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af

Afgjort den 3. juni Tidligere fortroligt aktstykke I ( ). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af Aktstykke nr. 69 Folketinget 2012-13 Afgjort den 3. juni 2010 Tidligere fortroligt aktstykke I (2009-10). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25.02.2013. Transportministeriet. København,

Læs mere

Orientering fra DK: Offentlig vejsektor. NVF s forbundsstyrelsesmødet fredag den 27. november 2009

Orientering fra DK: Offentlig vejsektor. NVF s forbundsstyrelsesmødet fredag den 27. november 2009 Orientering fra DK: Offentlig vejsektor NVF s forbundsstyrelsesmødet fredag den 27. november 2009 Orientering fra offentlig sektor 1. Udviklingen i uheldstal 2. Driftsstrategianalyse 3. Aftale om vedligeholdelse

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C ÅRHS KOM MN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C NDSTLLNG Til Århus Byråd 16. april 2004 via Magistraten J.nr. 05.01.02P15/03/00524 Den Ref.: Tlf.nr. Hans V. Tausen / Bi/

Læs mere

NOTAT DOK 32(A) Alternative muligheder for Timemodellen ved Vejle Fjord for strækningen Aarhus-København

NOTAT DOK 32(A) Alternative muligheder for Timemodellen ved Vejle Fjord for strækningen Aarhus-København NOTAT DOK 32(A) Dato J. nr. Alternative muligheder for Timemodellen ved Vejle Fjord for strækningen Aarhus-København Ingeniør- og rådgivningsfirmaet Atkins har for en række Østjyske kommuner og Region

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale

Læs mere

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Banebranchens jernbanekonference 2011 11.05.2011 Præsenteret af Klaus S. Jørgensen Banedanmarks organisation (pr. 01.07.2010)

Læs mere

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter.

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter. Aktstykke nr. 41 Folketinget 2013-14 41 Transportministeriet. København, den 4. december 2013. a. Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til der foretages følgende bevillingsoverførsler

Læs mere

Movia afgiver høringssvar vedrørende Trafikplan for jernbanen 2008-2018 i overensstemmelse

Movia afgiver høringssvar vedrørende Trafikplan for jernbanen 2008-2018 i overensstemmelse Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 TDP 14. Høring om trafikplan for jernbanen 2008-2018 Indstilling: Direktionen indstiller, at Movia afgiver høringssvar vedrørende

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog Dobbelt op i 2030 Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog 1 Ove Dahl Kristensen, Trafikteknik Dobbelt op i 2030 (på 20 år) Bredt

Læs mere

Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen

Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen 1. Projekttitel Projektets titel er: Busfremkommelighed på Centerringen i Randers. 2. Resumé Projektet omfatter ombygning af den trafikalt overbelastede rundkørsel

Læs mere

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh FORELØBIGT NOTAT Titel Prognoseresultater for Basis 2020 og 2030 udført med LTM 1.1 Til Kontrol Godkendt Fra 1. Indledning Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh Nærværende notat indeholder

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om udbygning og opgradering af jernbanen Odense-Svendborg

Forslag til folketingsbeslutning om udbygning og opgradering af jernbanen Odense-Svendborg 2010/1 BSF 118 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2011 af Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) og Frank Aaen

Læs mere

Oversigt over presseresuméer

Oversigt over presseresuméer Oversigt over presseresuméer 1. En sammenhængende grøn transportplan 2. Infrastrukturfonden 3. Infrastrukturfonden overordnet prioritering 4. Transportens CO 2 -udledning kurven skal knækkes 5. En grøn

Læs mere